Jordbruksverkets vägledning. Import av mjölk och mjölkprodukter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jordbruksverkets vägledning. Import av mjölk och mjölkprodukter"

Transkript

1 Jordbruksverkets vägledning Import av mjölk och mjölkprodukter Marknadsstödsenheten Mars 2011

2 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats:

3 Innehåll 1. Inledning Lagstiftning Administration Förvaltningskommittén för mjölk och mejeriprodukter Import av mjölk och mjölkprodukter Veterinära krav Godkända produktionsanläggningar Importlicens Säkerhet Eurokurs Frisläppande av säkerhet Ansökningstid Ansökans innehåll Utfärdande Licensernas giltighetstid Överlåtelse Import inom kvoter Importkvoter Särskilda krav Ansökningstid Säkerhet Frisläppande av säkerhet Eurokurs Ansökans innehåll Tilldelning Licensens giltighetstid Överlåtelse WTO - Tullkvoter som inte anges per usprungsland Importkvoter med tullnedsättning - AVS Importkvot med tullfrihet Turkiet Importkvot med tullfrihet Sydafrika Importkvot med tullfrihet Schweiz Importkvot med tullfrihet Norge Importkvot Island Import med förmåner utanför kvoterna Ansökans innehåll Import med förmånsbehandling AVS-länder Import med förmånsbehandling - Turkiet Import med förmånsbehandling - Sydafrika Import med förmånsbehandling - Schweiz Tullkvot med IMA 1 intyg Licensansökan Licensernas giltighetstid Tullkvot Smör från Nya Zeeland Tullkvot Ost från Nya Zeeland, Australien och Kanada Import utanför tullkvoterna med tullfrihet - utan licens - Schwiez

4 1. Inledning Jordbruksverket har sammanställt denna vägledning för import av mjölk och mjölkprodukter. Vägledningen är en sammanfattning av och förklaring till EU:s regler och nationella förordningar/föreskrifter som gäller på området. Observera att vägledningarna inte är heltäckande, utan endast ska ses som en hjälp att orientera sig i regelverket. Det kan också ha skett ändringar i reglerna efter vägledningens utgivning. Vägledningarna ersätter inte regelverket när det gäller att avgöra vad som är rätt. Ändringar från föregående vägledning är markerade med en linje i vänsterkanten. 2. Lagstiftning Följande förordningar gäller för import av mjölk och mjölkprodukter: Rådets förordning (EEG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter. Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser för jordbruksprodukter. Kommissionens förordning (EG) nr 1301/2006 av den 31 augusti 2006 om gemensamma regler för administration av sådana importtullkvoter för jordbruksprodukter som omfattas av ett system med importlicenser. Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999 när det gäller ordningen för import av mjölk och mjölkprodukter och om öppnande av tullkvoter. Kommissionens förordning (EG) nr 2220/1985 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter. Rådets förordning (EG) nr 980/2005 av den 27 juni 2005 om tillämpning av Allmänna preferenssystemet. EU:s förordningar och alla ändringar publiceras dagligen på EUT Europeiska Unionens Tidning på EU:s webbplats 2

5 3. Administration Jordbruksverket administrerar importlicenser för import av mjölk och mjölkprodukter och svarar för övervakning av att bestämmelserna följs. Följande blankett ska användas vid import av jordbruksprodukter, bl.a. mjölk och mjölkprodukter; AGRIM - Importlicens - Europeiska gemenskapen E4.1.1 Blanketter, vägledning samt nyhetsbrev finns på Jordbruksverkets webbplats. Blanketten: Vägledning. Nyhetsbrev: & marknad/nyhetsbrev/nyheter om handel och marknad För nyhetsbreven finns en prenumerationstjänst där man kan anmäla sin e- mailadress och då får man ett varje gång ett nyhetsbrev publiceras. Ansökan om licens kan skickas in till Jordbruksverket per post, fax eller via Internet. Adressen är Jordbruksverket, Jönköping och faxnumret är Vill man ansöka via Internet behöver man anmäla sig till tjänsten. Läs mer om hur det går till på vår webbplats Generella regler för ansökan om importlicens finns i vägledningen Import av jordbruksprodukter". 3. Förvaltningskommittén för mjölk och mejeriprodukter Det är EU:s ministerråd som fastställer huvudreglerna och EU-kommissionen som har ansvar för den dagliga administrationen av marknadsregleringarna. Förslag från EU-kommissionen behandlas i de förvaltningskommittéer som finns för respektive varuområde. Varje medlemsland representeras av tjänstemän som deltar i respektive förvaltningskommitté, som fattar beslut i olika frågor. EU-kommissionens befogenheter är tämligen stora, och om inte en kvalificerad majoritet i förvaltningskommittén röstar emot så kan kommissionen genomföra sina förslag. I vissa fall har EU-kommissionen dessutom möjlighet att fatta beslut utan att höra medlemsländerna. Frågor av större vikt eller av mer principiell natur hänskjuts till ministerrådet. Besluten publiceras, som tidigare nämnts, i Europeiska Unionens Officiella Tidning, EUT. På Jordbruksverkets webbplats: finns aktuella frågor och regelförändringar för sektorn mjölk och mjölkprodukter. Här kan intresserade även välja att prenumerera på 3

6 dagordningar och information från kommittén. Synpunkter inför ett möte i kommittén kan lämnas senast två dagar innan mötet till marknadsbevakare på Marknadsenheten. 4. Import av mjölk och mjölkprodukter 4.1. Veterinära krav Importerat smör ska uppfylla samma kvalitetskrav som smör som producerats inom gemenskapen och kontrollmärkts. Det finns fastställda hygienbestämmelser som reglerar produktion och saluförande av rå mjölk, värmebehandlad konsumtionsmjölk, mjölk avsedd för framställning av mjölkbaserade produkter samt de mjölkbaserade produkterna. Vid import av ovan nämnda produkter från tredje land måste samma hygienkrav uppfyllas. Import av flytande mjölk, torrmjölk och torrmjölksprodukter som inte avses för humankonsumtion kan endast ske från de länder som uppfyller EU:s normer beträffande behandling och transport. För ytterligare information kontakta Livsmedelverket Godkända produktionsanläggningar Observera att man endast får importera mjölk och mjölkprodukter som tillverkats vid av EU godkända produktionsanläggningar. På Internet framgår de godkända produktionsanläggningarna på adress: 5. Importlicens Importlicens (standardlicens) krävs vid all import av produkter som omfattas av marknadsregleringen för mjölk och mjölkprodukter Säkerhet En säkerhet på 0,10 euro/kg ansökt kvantitet ska finnas tillgänglig hos Jordbruksverket samma dag som ansökan lämnas in. Insättning görs på bankgiro Säkerheten ska räknas om till SEK med valutakursen som gäller den dag då ansökan lämnas in. 2535/01 art /00 bilaga III 2535/01 art 3 4

7 Eurokurs Den eurokurs som gäller för den aktuella ansökningen är den som är publicerad på Europeiska Centralbankens hemsida sista dagen i månaden före. Denna kurs används i hela den följande ansökningsmånaden. För att söka fram aktuell kurs på Europeiska Centralbankens hemsida: Klicka på Chart för svenska kronor Frisläppande av säkerhet En importlicens innebär en skyldighet att importera den kvantiteten licensen är utfärdad på. Utnyttjas inte hela kvantiteten innan giltighetstidens utgång kommer Jordbruksverket att förverka motsvarande del av säkerhetsbeloppet upptill 95 % av totala säkerhetsbeloppet. Har mindre än 5 % utnyttjas sker dock en förverkan upptill 100 % av säkerhetsbeloppet. För frågor om säkerheter, vänligen kontakta ekonomienheten Mer information finns att läsa i vägledningen Säkerheter för import- och exportlicenser Ansökningstid Ansökan om standardlicens kan skickas in måndag fredag. Om den inkommer före kl en arbetsdag anses den inkommen den dagen annars närmast följande arbetsdag. 1291/00 art /00 art Ansökans innehåll Ansökan ska innehålla följande uppgifter: Fält 4 sökandes namn och adress, org-nr, fax.nr Fält 8 ursprungsland (obligatorisk uppgift ja) Fält 16 KN-nr (åttasiffrigt) Fält 17 kvantitet med siffror Fält 18 kvantitet med bokstäver Fält 20 Förordning (EG) nr 2535/01 Därutöver är det bra om följande upplysningar lämnas i ansökan: Fält 4 telefonnr, referens (om vi behöver nå er) Fält 11 säkerhetsbelopp (för kontroll hos oss) Fält 14 handelsbeteckning Utfärdande Standardlicensen utfärdas senast den första arbetsdagen efter den att ansökan har inlämnats. 2535/01 art Licensernas giltighetstid Standardlicenser är giltiga från utfärdandedagen till utgången av den tredje 2535/01 art. 5

8 därpå följande månaden Överlåtelse Rättigheten att importera produkten som följer av licensen kan överlåtas. Om licensen vid överlåtelse inte utnyttjas, förverkas säkerheten däremot för det överlåtande företaget som ställde säkerheten. 1291/00 art 9 6. Import inom kvoter Inom ramen för EU:s handelsavtal med tredje land samt genom GATT/WTO avtalet ges en rad förmåner inom jordbruksområdet. Förmånerna kan vara i form av tullfrihet/tullnedsättning med eller utan kvantitativa begränsningar (kvoter). Kvoterna administreras på olika sätt. Vissa kvoter administreras och fördelas i EU av respektive medlemsland och vissa administreras och fördelas i ursprungslandet. I det fall då administrationen sker i ursprungslandet utfärdas ett intyg som i sin tur ger rätt till en importkvotlicens som söks här i EU. Vissa kvoter är WTO-kvoter och gäller då import från alla tredje länder och andra är nationsspecifika kvoter och gäller för en viss kvantitet med ursprung i ett visst tredje land. Importkvoterna söks två gånger per år under ett begränsat antal dagar och import med förmånsbehandling kan sökas löpande under hela kvotåret. Nedan följer en redogörelse för reglerna i de olika systemen. Ibland förekommer tillfälliga avvikelser i reglerna och dessa publiceras endast i nyhetsbreven på vår webbplats. Där publiceras även annan viktig information som ansökningsdatum, tillgängliga kvantiteter etc. Därför bör man även prenumerera på nyhetsbreven för att få rätt information i rätt tid Importkvoter Särskilda krav För att ansöka om kvotlicens måste företaget i fråga vara godkänt som importkvotimportör. Ansökan ska lämnas in före den 1 april och är giltig i ett år, d.v.s. godkännandet gäller för de två efterföljande ansökningsperioderna som infaller i juli och januari månad. För att få lov att ansöka måste företaget ha importerat till eller exporterat från EU minst 25 ton mjölkprodukter under de föregående 2 kalenderåren. Mjölkprodukterna ska falla under kapitel 04 i den kombinerade nomenklaturen. Det finns ingen standardiserad blankett för ansökan om godkännande som importkvotimportör. Det går därför bra att skriva ett dokument där det framgår företagets namn och organisationsnr, vad ansökan avser samt för vilken period. Till detta dokument ska bifogas: Enhetsdokument som styrker import och/eller export. Registreringsbevis. 2535/01 art 8 6

9 Skattsedel. Senast den 1 maj får företaget besked om det har blivit godkänt eller ej. Om företaget blir godkänt tilldelas det ett godkännandenummer. 2535/01 art Ansökningstid Ansökningsperioderna infaller november eller 1-10 juni. Den sista ansökningsdagen måste ansökan komma in till Jordbruksverket senast kl Information om ansökningstider och tillgängliga kvantiteter publiceras i nyhetsbrevet. 2535/01 art Säkerhet En säkerhet på 0,35 euro/kg ansökt kvantitet omräknat i SEK, ska finnas tillgänglig hos Jordbruksverket senast den 30:e november/10:e juni klockan Insättning görs på bankgiro /01 art 14.2 I de fall som inte hela den ansökta kvantiteten beviljas så frisläpper Jordbruksverket den andel av säkerhetsbeloppet som motsvarar den ej tilldelade kvantiteten. Återstoden av säkerhetsbeloppet frisläpps när licensen har utnyttjats till minst 95 % Frisläppande av säkerhet En kvotlicens innebär en skyldighet att importera den kvantitet som licensen är utfärdad på. Om licensen är utfärdad på papper ska den skickas tillbaka till Jordbruksverket senast inom 45 dagar efter sista giltighetsdag för frisläppande av säkerhet. Vid användande av elektronisk licens ska licensmeddelandet skickas in till Jordbruksverket med begäran om frisläppande av säkerhet. 1291/00 art Eurokurs Den eurokurs som gäller för den aktuella ansökningsperioden är den som är publicerad på Europeiska Centralbankens hemsida sista dagen i månaden före. Denna kurs används i hela den följande ansökningsperioden. För att söka fram aktuell kurs på Europeiska Centralbankens hemsida: Klicka på Chart för svenska kronor Ansökans innehåll Ansökan ska innehålla följande uppgifter: Fält 4 sökandes namn och adress, org-nr Fält 8 ursprungsland (obligatorisk uppgift ja) Fält 16 KN-nr (åttasiffrigt) Fält 17 kvantitet med siffror 7

10 Fält 18 kvantitet med bokstäver Fält 20 Artikel 5 i förordning (EG) nr 2535/01 samt kvotnumret. Därutöver är det bra om följande upplysningar lämnas i ansökan: Fält 4 telefonnr, faxnr, referens (om vi behöver nå er) Fält 11 säkerhetsbelopp (för kontroll hos oss) Fält 14 handelsbeteckning Övrigt: Ansökan om licens får endast lämnas in i den medlemstat som godkänt företaget. Företagets godkännandenummer ska anges på ansökan. Licensansökan får omfatta ett eller flera KN-nummer, förutsatt att numren tillhör samma kvot. Ansöker företaget om flera KN-nummer på samma ansökan måste ansökt kvantitet framgå per KN-nummer. Licensen utfärdas för varje KN-nummer för sig. Det går inte att ändra KN-nr, kvantitet eller annan uppgift på licensen i efterhand. Företaget får inte heller avstå från en tilldelad licens. Företaget ska intyga att man inte söker om kvottilldelning i annat EUland. Jordbruksverket föreslår följande lydelse i rutan upplysningar till Jordbruksverket : Vi intygar att vi inte har lämnat och inte kommer att lämna flera ansökningar för samma period, kvot och land. Ansökan måste avse minst 10 ton. Ett EUR 1 intyg utfärdat av det exporterande landets myndigheter behövs vid intullning till EU. Alternativt kan importören välja att i stället uppvisa en s.k. fakturadeklaration (avgiven av exportören upprättad enligt protokoll nr 4 till de europaavtal som EU ingått med dessa länder) För Norgekvoterna gäller att man visar en deklaration för övergång till fri omsättning tillsammans med importlicens och ursprungsbevis. 2535/01 art /01 art Tilldelning Jordbruksverket rapporterar ansökningarna till Kommissionen som fastställer hur stor procentuell tilldelning varje sökande får. Tilldelningsförordningen brukar publiceras ca 3-4 veckor efter ansökningstidens slut. Jordbruksverket utfärdar licenserna omgående när tilldelningsförordningen har publicerats Licensens giltighetstid Giltighetstiden är fr.o.m. 1 januari t.o.m. den 30 juni för licenser som har ansökningsperioden i november. För licenser som har ansökningstiden i juni är giltighetstiden fr.om. 1 juli t.o.m. den 31 december. 2535/01 art

11 Överlåtelse Licensrättigheterna får överlåtas på annan fysisk eller juridisk person som är behörig att söka importkvoten. Skyldigheterna vad gäller säkerheten som följer av licensen kan inte överlåtas. 2535/01 art WTO - Tullkvoter som inte anges per usprungsland. De här kvoterna gäller för alla tredje länder. Kvotnr KN-nummer Varubeteckning (1) Årlig kvot(ton) Skummjölkspulver , * * ex ex Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk Pizzaost fryst, i bitar om vardera högst 1g i förpackningar med ett nettoinnehåll av minst 5 kg, med en vattenhalt av lägst 52 % och med en torrsubstans vars fetthalt inte understiger 38 % ex Smältost av Emmentaler (i smörekvi valenter) Tullsats (euro/100kg) 94, , , Emmentaler 85, ex Smältost av Gruyére , Gruyére, Sbrinz 85, Ost för beredning(2) , Cheddar , ex Färsk (inte mognad) ost inbegripet mesost och ostmassa annan än pizzaost enligt kvotnr ,60 9

12 ex , Annan riven eller pulvriserad ost 94, Annan smältost 69, , , Blåmögelost och annan ost med marmoreringar vilka framställs genom användning av Penicillum roqueforti Bergkäse och Appenzeller ex Fromage fribourgeois, Vacherin Mont dór och Tête de Moine Edamer Tilsiter Butterkäse Kashkaval Feta Kefalotyri Finlandia Jarlsberg Ost av fårmjölk eller buffelmjölk Pecorino Annan 70,40 85,80 75,50 94,10 10

13 ex ex ex ex Provolone Caciocavallo Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsö Gouda Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin Cheshire, Wenslydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey Camembert Brie Mer än 47 viktprocent, men högst 52 viktprocent Mer än 52 viktprocent, men högst 62 viktprocent Mer än 62 viktprocent, men högst 72 viktprocent 75, Mer än 72 viktprocent 92, Annan 106,40 * 1 kg av produktetn = 1,22 kg smör (1) Trots reglerna för tolkning av Kombinerade nomenklaturen skall lydelsen av varubeskrivningen endast anses vara vägledande eftersom förmånssystemet vad gäller denna bilaga bestäms av KN-numrens omfattning. Där exkn-nummer anges skall förmånssystemet bestämmas genom KN-numret och motsvarande varubeskrivning tillämpas tillsammans. (2) Angivna ostar skall betraktas som bearbetade om de har bearbetats till produkter som omfattas av undernummer i Kombinerade nomenklaturen. Artiklarna 291 till 300 i förordning (EEG) nr 2454/93 skall tillämpas Importkvoter med tullnedsättning - AVS AVS-länderna är länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet. Kvoten löper från 1 januari till 31 december. Två delperioder. Dessa kvoter gäller för AVS-länderna: Kvotnr KN-nummer Varuslag Årlig kvot(ton) Mjölk eller grädde, koncentrerad eller försatta med socker eller annat sötningsmedel Ost och ostmassa Tull (%) 11

14 6.4. Importkvot med tullfrihet Turkiet Tullkvoter inom ramen för protokoll nr 1 i beslut nr 1/98 fattat av associeringsrådet EU-Turkiet. Kvotnr KN-nummer Varubeteckning Årlig kvot(ton) ex ex ex ex Kashkaval-ost Fetaost tillverkad uteslutande av fårmjölk eller buffelmjölk i behållare innehållande saltlake eller i behållare av får-eller getskinn. Annan ost tillverkad uteslutande av fårmjölk eller buffelmjölk i behållare innehållande saltlake eller i behållare av får-och getskinn. Tulum Peyniri, framställd av fårmjölk eller buffelmjölk, i separat plastförpackning eller annat slag av förpackning om mindre än 10 kg Tullsats 6.5. Importkvot med tullfrihet Sydafrika Tullkvoter inom ramen för bilaga IV till avtalet mellan EU och Sydafrika. Kvotnr KN-nummer Importår Årlig kvot(ton) obegräns ad Tullsats /01 Bilaga I.E 12

15 6.6. Importkvot med tullfrihet Schweiz Tullkvot enligt bilaga II till avtalet mellan EU och Schweiz om handel med jordbruksprodukter. Tullåret är fr.o.m. 1 juli t.o.m 30 juni. Kvotnr KN-nummer Varuslag Årlig kvot(ton) ex Grädde med en fetthalt av mer än 6 viktprocent Yoghurt 6.7. Importkvot med tullfrihet Norge Tullsats Tullkvot enligt bilaga I till avtalet mellan EU och Norge. Tullåret är fr.o.m 1 juli t.o.m. 30 juni. Tullåret är uppdelat på två delperioder. Kvotnr KN-nummer Varuslag Årlig kvot(ton) ex ex Färsk ost Norsk Edamer Jarlsberg Norsk Gouda Annan ost 6.8. Importkvot Island Tullkvoter enligt bilaga II till avtalet med Island som godkändes genom beslut 2007/138/EG Kvotnr KN-nummer Varuslag Årlig kvot(ton) Tullsats Tull Naturligt smör 350 Undantag ex ** Skyr 380 Undantag ** KN-nr är föremål för ändring, i väntan på en bekräftelse om att produkten klassificerats. 2535/01 Bilaga I.F 2535/01 Bilaga I.H 2535/01 Bilaga I.I 6.9. Importkvot Moldavien Tullkvot enligt bilaga I till förordning (EG) nr 55/2008 Kvotnr KN-nummer Importår Årlig kvot(ton) juli 31 december Tull /01 Bilaga I.J 13

16 7. Import med förmåner utanför kvoterna Här följer information om förmånsbehandling utanför kvoterna i enlighet med avtal och rättsakter som EU har slutit med AVS-staterna, Turkiet, Sydafrika, och Schweiz. Dessa förmånsimporter kan sökas löpande under året och saknar kvantitativa begränsningar. Det krävs importlicens Ansökans innehåll Ansökan ska innehålla följande uppgifter: Fält 4 sökandes namn och adress, org-nr, faxnr Fält 8 ursprungsland (obligatorisk uppgift ja) Fält 15 Produktbeskrivning. För import från Schweiz och Turkiet: en detaljerad produktbeskrivning enligt kvoten, för annan import: en detaljerad produktbeskrivning och uppgift om vilken råvara som använts och om fetthalten (%). När det gäller produkter enligt KN-nr 0406 ska det även finnas uppgift om torrsubstansens fetthalt (%) och vattenhalt beräknat på den icke-fetthaltiga substansen (vikt%) Fält 16 KN-nr (åttasiffrigt) Fält 17 kvantitet med siffror Fält 18 kvantitet med bokstäver Fält 20 Följande lydelse: Artikel 20 i förordningen (EG) nr 2535/01. Därutöver är det bra om följande upplysningar lämnas i ansökan: Fält 4 telefonnr, referens (om vi behöver nå er) Fält 11 säkerhetsbelopp (för kontroll hos oss) Fält 14 handelsbeteckning Övrigt: Licensen innebär att innehavaren är skyldig att importera från det land som anges i fält 8. Nedsatt tull får endast tillämpas mot uppvisande av en deklaration för övergång till fri omsättning åtföljd av en importlicens och ett ursprungsbevis som utfärdats i enlighet i relevanta protokoll Import med förmånsbehandling AVS-länder Import med förmånsbehandling från länder i Afrika, Västindien eller Stillahavsområdet gäller för följande produkter: 2535/01 bilaga IIA. 14

17 KN-nr Förmånstull 16 % 7.3. Import med förmånsbehandling - Turkiet Import med förmånsbehandling från Turkiet gäller för följande produkter: 2535/01 bilaga IIB. Löpnummer KN-nr Varu-beskrivning Tullsats euro/100 kg Kashkaval 67,19 2 ex ex ex ex ex Fetaost tillverkad uteslutande av fårmjölk eller buffelmjölk, i behållare innehållande saltlake eller i behållare av får- eller getskinn. Annan ost tillverkad uteslutande av fårmjölk eller buffelmjölk, i behållare innehållande saltlake eller i behållare av får-eller getskinn. Tulum peyniri, tillverkad av fårmjölk eller buffelmjölk, i förpackningar som inte innehåller mer än 10 kg. 67,19 67,19 15

18 7.4. Import med förmånsbehandling - Sydafrika Import med förmånsbehandling från Sydafrika gäller för följande produkter: 2535/01 bilaga IIC. KN-nr Tullsats vid import i % av bastullsatsen

19 Gäller för kvantiteter som importeras utöver de kvoterna som anges i bilaga I.E. se ovan avsnitt X 7.5. Import med förmånsbehandling - Schweiz Den import med förmånsbehandling från Schweiz gäller för följande produkter: 2535/01 art. 20 d samt bilaga IID. KN-nr Varuslag Tullsats i euro/100 kg fr.o.m. 1 juni ex Specialmjölk för barn *, i hermetiskt tillslutna behållare med en nettovikt av högst 500g och med en fetthalt på mer än 10 viktprocent 43,80 * som specialmjölk för barn betraktas produkter fria från patogena bakterier och som innehåller mindre än revivifierande aeroba bakterier och minst två kolibakterier per gram 17

20 8. Tullkvot med IMA 1 intyg IMA 1 intyget, som utfärdas av en myndighet i det exporterande landet, försäkrar att produkten uppfyller den angivna produktbeskrivningen (se bilaga 2 för lista på utfärdande myndigheter). IMA står för Inward Monitoring Arrangement och är det handelsavtal som EU slutit med Nya Zeeland, Kanada och Australien. Importlicens krävs. Intyget används även i syfte att kontrollera att en eventuell kvot inte överskrids, därmed behövs ingen motsvarande kontroll inom Gemenskapen. Intyget ska uppvisas för Jordbruksverket i original eller kopia för att ansökan om en importlicens ska beviljas. Läs mer om hur IMA-intyg ska se ut i kommissionens förordning (EG) 2535/01 KAP III. 2535/01 art Licensansökan För licenskrav och säkerhet gäller samma regler som för standardlicens. I fält 20 på licensansökan ska anges eventuellt kvotnummer, IMA 1 intygets löpnummer och dess utfärdandedatum. Gäller endast tillsammans med IMA 1 intyg nr utfärdat den. I fält 15 ska det finnas en beskrivning av produkterna i enlighet med specifikationen i tabellen nedan. 2535/01 art Licensernas giltighetstid Licenser är giltiga från utfärdandedagen till utgången av den åttonde därpå följande månaden. Dock gäller att giltighetstiden inte får löpa förbi den 31 december det år då licensen utfärdades. 2535/01 art Tullkvot Smör från Nya Zeeland Kvotnr KN-nr Varuslag Tullsats (euro/ 100 kg) Årlig kvot (ton) Årlig kvot del A/ del B 18

21 (del A) (del B) ex ex ex Minst 6 veckor gammalt smör med en fetthalt av lägst 80 och högst 82 viktprocent, framställt direkt av mjölk eller grädde, utan användning av lagrade råvaror, i en enda, sluten och oavbruten process. Minst 6 veckor gammalt smör med en fetthalt av lägst 80 och högst 82 viktprocent, framställt direkt av mjölk eller grädde, utan användning av lagrade råvaror, i en enda, sluten och oavbruten process som kan innebära att grädden genomgår ett stadium som koncentrerat mjölkfett och/eller att sådant mjölkfett fraktioneras (bearbetning som kallas Ammix och Spreadable ) 70, / Tullkvot Ost från Nya Zeeland, Australien och Kanada Kvotnr KN-nummer Varuslag Ursprung Årlig kvot (ton) Tullsats (euro/100kg) Ost för bearbetning* Australien , ex Cheddar i hela Australien ,06 konventionella stycken (runda ostar med en nettovikt av lägst 33 kg men högst 44 kg och ostar i form av kuber eller med parallellpipig form med en nettovikt av minst 10 kg) med en fetthalt av 50 viktprocent eller mer av torrsubstansen, med en mognad av minst tre månader ex Cheddar framställd av opastöriserad mjölk med en fetthalt av minst 50 viktprocent av Kanada ,75 19

22 torrsubstansen med en mognad av minst nio månader, med ett värde fritt gränsen** per 100 kg netto av lägst: 334,20 euro för hela ostar 354,83 euro för ostar med en nettovikt av lägst 500g 368,58 euro för ostar med en nettovikt av högst 500g. Utrycket hela ostar ska tillämpas på ostar av den: konventionella platta cylindriska formen med en nettovikt av lägst 33 kg men högst 44 kg, konventionella bitar i form av kuber eller med parallellpipig form med en nettovikt av lägst 10 kg Ost för bearbetning* Nya ex Cheddar i hela konventionella stycken (runda ostar med en nettovikt av lägst 33 kg men högst 44 kg och ostar i form av kuber eller med parallellpipig form med en nettovikt av minst 10 kg), med en fetthalt av 50 viktprocent eller mer av torrsubstansen, med en mognad av minst tre månader Zeeland Nya Zeeland , ,06 * Kontroll av användning för detta särskilda ändamål sker genom tillämpning av de gemenskapsföreskrifter som utfärdats på området. Angivna ostar skall betraktas som bearbetade om de har bearbetats till produkter som omfattas av undernummer i Kombinerade nomenklaturen. Artiklarna i förordning (EEG) nr 2454/93 ska tillämpas. **Med värdet fritt gränsen avses priset fritt det exporterande landets gräns eller priset f.o.b. det exporterande landet, och till dessa priser läggs ett belopp motsvarande transport- och försäkringskostnader fram till gemenskapens tullområde. 20

23 9. Import utanför tullkvoterna med tullfrihet - utan licens - Schwiez Alla produkter som omfattas av KN-nummer 0406 med ursprung i Schweiz är undantagna för importtull och från kravet på uppvisande av licens. Tullbefrielsen ska bara gälla vid uppvisande av deklartionen för övergång till fri omsättning tillsammans med det ursprungsbevis som utfärdats. 2535/01 art 22.a /01 art 22.a.3 21

24 Bilaga II Förteckning över behöriga utfärdande organ/myndigheter avseende IMA 1-intyg Tredje land KN-nr och Utfärdande organ varuslag Namn Plats Australien Cheddar och andra ostar för bearbetning Cheddar Australian Quarantine Inspection Service Department of Agriculture, Fisheries and Forestry. PO Box 60 World Trade Center Melbourne VIC 3005 Australia Tel: (613) Kanada Cheddar Canadian Dairy Commission Commission Canadienne du lait Nya Zeeland ex ex ex ex ex Smör Smör Smör Ostar för bearbetning Cheddar New Zealand Food Safety Authority Fax (613) Building 55, NCC DrivewayCentral Experimental Farm 960 Carling Avenue Ottawa, Ontario K1A 0Z2 Tel (1-613) Fax (1-613) Telecom Towers, 86 Jervois Quay, PO Box 2835 Wellington Nya Zeeland Tel: (64-4) Fax: (64-4)

Import av fjäderfäkött

Import av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Import av fjäderfäkött Interventionsenheten Februari 2008 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning... 3 3.

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av griskött. Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8

Jordbruksverkets vägledning. Import av griskött. Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8 Jordbruksverkets vägledning Import av griskött Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

KAPITEL 4 MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG HONUNG; ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT UR- SPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS

KAPITEL 4 MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG HONUNG; ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT UR- SPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS KAPITEL 4 MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG HONUNG; ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT UR- SPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS Anmärkningar. Med "mjölk" förstås oskummad mjölk och helt

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Export av mjölk och mjölkprodukter

Jordbruksverkets vägledning. Export av mjölk och mjölkprodukter Jordbruksverkets vägledning Export av mjölk och mjölkprodukter Marknadsstödsenheten Maj 2009 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter)

Jordbruksverkets vägledning. Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter) Jordbruksverkets vägledning Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter) Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1

Läs mer

KAPITEL 4 MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG HONUNG; ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT UR- SPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS

KAPITEL 4 MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG HONUNG; ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT UR- SPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS KAPITEL 4 MEJERIPRODUKTER; FÅGELÄGG; NATURLIG HONUNG; ÄTBARA PRODUKTER AV ANIMALISKT UR- SPRUNG, INTE NÄMNDA ELLER INBEGRIPNA NÅGON ANNANSTANS Anmärkningar. Med "mjölk" förstås oskummad mjölk och helt

Läs mer

Export av fjäderfäkött

Export av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Export av fjäderfäkött Interventionsenheten Mars 2006 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2. Administration...

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler. Import av jordbruksetanol

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler. Import av jordbruksetanol Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler Import av jordbruksetanol Interventionsenheten Januari 2007 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Publikationsservice 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 167/97. av den 30 januari 1997

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 167/97. av den 30 januari 1997 31. 1. 97 I SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 29/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 167/97 av den 30 januari 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 2219/92 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER. Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER. Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28 Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning.3 IMPORTSYSTEMET 4 Bakgrund.4 Produkter inom varuområdet 4 Import

Läs mer

www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött

www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött 2 Innehållsförteckning Kvoter för import av nötkött vad är det?...4 Nötkött med hög kvalitet...5 Fryst mellangärde...7 Säkerheter för licens för nötkött

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av ris. Marknadsstödsenheten Januari 2008

Jordbruksverkets vägledning. Import av ris. Marknadsstödsenheten Januari 2008 Jordbruksverkets vägledning Import av ris Marknadsstödsenheten Januari 2008 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2 3. Administration...

Läs mer

IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER

IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Interventionsenheten februari 2007 Innehåll Inledning. Lagstiftning.. 3 3 Produkter inom varuområdet... 4 IMPORT.

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

LICnet. Handbok E-tjänst LICnet

LICnet. Handbok E-tjänst LICnet Handbok E-tjänst LICnet December 2010 1 Handbok Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 5 2. Vad krävs för att kunna använda E-tjänsten LICnet?...

Läs mer

IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER

IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER Interventionsenheten januari 2007 INNEHÅLL Inledning... 3 Produkter inom varuområdet... 4 Tillstånd och registrering...

Läs mer

Fotnoter CD 029 CD 061 CD 060

Fotnoter CD 029 CD 061 CD 060 Fotnoter CD 001 CD 002 CD 007 CD 008 CD 015 CD 017 CD 018 CD 019 CD 020 CD 021 CD 022 CD 023 För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras uppvisande av ett äkthetscertifikat som godtas av vederbörliga

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Internettjänsten LICnet

Jordbruksverkets vägledning. Internettjänsten LICnet Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten LICnet Interventionsenheten April 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vad krävs för att kunna

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER

Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER Interventionsenheten februari 2007 Innehåll Inledning 3 Lagstiftning... 3 Produkter inom varuområdet. 4 Import av färska frukter

Läs mer

Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, PROTOKOLL nr 1

Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, PROTOKOLL nr 1 Beslut nr 1/98 (98/223/EG) EGT L 86, 1998 1 PROTOKOLL nr 1 om förmånsordningen för import till gemenskapen av jordbruksprodukter med ursprung i Turkiet Artikel 1 De produkter med ursprung i Turkiet som

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker Jordbruksverkets vägledning Industrisocker Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Definitioner... 2 3. Industrisocker...

Läs mer

1 av 23 2008-11-11 13:05 Administreras Avis av publikationsbyrån juridique important 31988R0222 Kommissionens förordning (EEG) nr 222/88 av den 22 december 1988 om ändring av vissa rättsakter om tillämpningen

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Uppköp av smör för intervention

Uppköp av smör för intervention Jordbruksverkets vägledning Uppköp av smör för intervention Interventionsenheten Februari 2006 VG2:26 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 388/2009 av den 12 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad

Läs mer

g) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori E i en parts lista är undantagna från tullavvecklingen.

g) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori E i en parts lista är undantagna från tullavvecklingen. 14.1.2017 L 11/203 e) Tullarna på ursprungsvaror enligt tulltaxenumren i avvecklingskategori S i en parts lista ska avvecklas i tre lika stora etapper med början den femte årsdagen för detta avtals ikraftträdande,

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

Marknadsföringsstöd i tredje land

Marknadsföringsstöd i tredje land Jordbruksverkets vägledning Marknadsföringsstöd i tredje land Interventionsenheten Januari 2007 VG2:31 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Publikationsservice 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I

Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I Jordbruksverkets vägledning Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I Interventionsenheten Januari 2007 VG1:20 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se 1 INLEDNING

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 30.7.2016 L 206/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1237 av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

Läs mer

Rådets beslut (1999/753/EG) 6

Rådets beslut (1999/753/EG) 6 Rådets beslut (1999/753/EG) 6 Avdelning II Handel AVSNITT A ALLMÄNT Artikel 5 Frihandelsområde 1. Gemenskapen och Sydafrika är överens om att upprätta ett frihandelsområde i enlighet med bestämmelserna

Läs mer

Ryssland i WTO: exporttullarna för virke

Ryssland i WTO: exporttullarna för virke PM Enheten för internationell handelsutveckling 2012-08-20 Ulf Eriksson Observera att denna PM endast är av vägledande karaktär. Om väsentliga ekonomiska intressen berörs bör information inhämtas från

Läs mer

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG. Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG. Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas URSPRUNG Upi Talsi, Leena Lehtinen, Minna Raitanen Skatte- och ursprungsgruppen Vad används ursprungsreglerna till? Fastställande

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Utkast till. BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 31.01.2006 SEK(2006) 120 slutlig Utkast till BESLUT nr 2/2006 av GEMENSAMMA KOMMITTÉN EG-SCHWEIZ om ändring av tabell I, tabell II, tabell IV c och tillägget

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade

Läs mer

ANSÖKAN OM TULLBEFRIELSE/TULLKVOT (Stryk det som inte är tillämpligt) (Medlemsstat: ) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats)

ANSÖKAN OM TULLBEFRIELSE/TULLKVOT (Stryk det som inte är tillämpligt) (Medlemsstat: ) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats) 1. KN-nummer: 2. Exakt varubeskrivning, med beaktande av tulltaxans kriterier: Enbart för kemiska produkter (huvudsakligen kapitel 28 och 29 i Kombinerade

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014

HANDBOK. Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 HANDBOK Bruksanvisning för den elektroniska tjänsten för import- och exportlicenser Januari 2014 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 2 Registrering som kund hos den elektroniska ansökningstjänsten... 3

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av JORDBRUKS- PRODUKTER

Jordbruksverkets vägledning. Import av JORDBRUKS- PRODUKTER Jordbruksverkets vägledning Import av JORDBRUKS- PRODUKTER Interventionsenheten februari 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR L 146/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/879 av den 2 juni 2016 om fastställande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR Avdelning I Uppgifter som skall anges i ansökningsformulärets olika fält Allmän anmärkning: Hänvisningarna avser tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen om inte annat anges.

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 6186/17 ADD 1 FÖLJENOT från: inkom den: 16 januari 2017 till: CH 24 AELE 24 AGRI 69 MI 118 UD 27 FL 4 WTO 31 IND 33 GAF 8 Jordi AYET PUIGARNAU,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen till Europeiska unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av tullkvoter för export av trä från Ryska federationen

Läs mer

1 (5) Läget Ursprungs -intyg: bevis. Annat ursprungsintyg/ Försändelsens maximala värde

1 (5) Läget Ursprungs -intyg: bevis. Annat ursprungsintyg/ Försändelsens maximala värde 1 (5) Läget 1.4.2016 Förmånsberättigande ursprungsintyg vid export av varor till följande länder och territorier: Land dit varorna exporteras (exportland) Ursprungs -intyg: bevis Annat ursprungsintyg/

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 55/2008 om införande av autonoma

Läs mer

1 (6) Läget

1 (6) Läget 1 (6) Läget 21.9.2017 Förmånsberättigande ursprungsintyg vid export av varor till EU:s avtalsländer och vissa territorier: Land dit varorna exporteras (exportland) Ursprungsintyg: Annat ursprungsintyg

Läs mer

Ska du börja importera kött?

Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera kött yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Kött är ett

Läs mer

Intervention av skummjölkspulver till fast pris och via anbud

Intervention av skummjölkspulver till fast pris och via anbud Jordbruksverkets vägledning Intervention av skummjölkspulver till fast pris och via anbud Interventionsenheten Februari 2009 VG 2:13 Jordbruksverkets vägledningar finns även på Internet: www.sjv.se Innehåll

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 %

10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 % Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 139 Tullpositioner År Ton Tullsats utom kvoten 10 2 200 6,3 % 11 2 310 5,0 % 12 2 420 3,8 % 13 2 530 2,5 % 14 2 640 1,3 % 15 Obegränsad 0 % 34. Alla tullkvoter

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 16.1.2015 L 10/19 KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/57 av den 15 januari 2015 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 vad gäller reglerna för utformning av tillstånd,

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU.

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. Antalet IP Livsmedel-anslutna företag ökar stadigt och vi ser en stor ökning bland företag som är verksamma

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

Australiens krav vid export av produkter av laxfiskar till Australien

Australiens krav vid export av produkter av laxfiskar till Australien LIVSMEDELSVERKET INFORMATION 1 (6) 2012-09-13 Dnr 3761/2011 Kontrollstödsenheten Australiens krav vid export av produkter av laxfiskar till Australien Australiens Animal Quarantine Policy Memorandum (AQPM)

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.9.2014 C(2014) 6326 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 4.9.2014 om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och mjölkprodukter i

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Ceta, GSP och Rex. Anna Arnefalk och Malin Vernersson, Tullverket

Ceta, GSP och Rex. Anna Arnefalk och Malin Vernersson, Tullverket Ceta, GSP och Rex Anna Arnefalk och Malin Vernersson, Tullverket Ursprungsregler Icke-preferentiella antidumpning Preferentiella förmånsbehandling Frihandelsavtal Ceta Ensidiga förmånsarrangemang GSP,

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

Information om säkerheter

Information om säkerheter EU-fondsenheten 2012-10-16 Information om säkerheter Detta är en generell information om hur man ställer säkerheter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1635/2006 av den 6 november 2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 737/90 om villkoren

Läs mer

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål Import- och exportföreskrifter/kulturföremål m.m. 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål EUROPEISKA

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (2013:38)

Läs mer

JÄRN OCH STÅL. Behövs importlicens?

JÄRN OCH STÅL. Behövs importlicens? JÄRN OCH STÅL Behövs importlicens? Det är varans klassificering i tulltaxan, Taric-nummer (10 siffror), som tillsammans med varans ursprungsland avgör om det krävs importlicens eller ej. Tullverket är

Läs mer

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Kommerskollegium Sveriges handelsmyndighet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om utrikeshandel och handelspolitik. Vi förser

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller tullkvoter för vin

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller tullkvoter för vin EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.4.2013 COM(2013) 187 final 2013/0099 (COD) C7-0090/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 1215/2009 vad gäller

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om växtskadegörare som omfattas

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Fskr och allm. råd om skjutvapen och ammunition [7461] Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Med stöd av 14 förordningen

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2007/2000 av den 18 september 2000 om införande av särskilda handelsåtgärder för länder och territorier som deltar i eller är

Läs mer

Information om utförsel av nötkreatur

Information om utförsel av nötkreatur Version: 2015-06-08 Information om utförsel av nötkreatur Utförsel av nötkreatur till länder inom Europeiska unionen (EU) Följande information är tänkt som ett stöd vid planerad utförsel. Föreskrifterna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

Forskning och diagnostik på animaliska biprodukter

Forskning och diagnostik på animaliska biprodukter INFORMATION Detta dokument är en sammanställning av delar ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

Läs mer

Produkter med ursprung i Algeriet får vid import till gemenskapen inte beläggas med tullar eller avgifter med motsvarande verkan.

Produkter med ursprung i Algeriet får vid import till gemenskapen inte beläggas med tullar eller avgifter med motsvarande verkan. Rådets beslut (2005/690/EG), EUT L 265, 2005 6 Avdelning II Fri rörlighet för varor Artikel 6 Gemenskapen och Algeriet skall, under en övergångsperiod på högst tolv år räknat från dagen för detta avtals

Läs mer

Version 2.1 Ändringar och förbättringar

Version 2.1 Ändringar och förbättringar Version 2.1 Ändringar och förbättringar I. Nya moduler I. 1 Modul för utfärdande av licenser för export till EU I.1.1 Syfte Den här modulen är avsedd för såväl tredjeländer som medlemsstaterna: Tredjeländerna

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning SKOLMJÖLKSSTÖD. Marknadsstödsenheten Januari 2010 VG 2:10

Jordbruksverkets vägledning SKOLMJÖLKSSTÖD. Marknadsstödsenheten Januari 2010 VG 2:10 Jordbruksverkets vägledning SKOLMJÖLKSSTÖD Marknadsstödsenheten Januari 2010 VG 2:10 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

EU:s allmänna tullpreferenssystem för utvecklingsländer (GSP) åren 2014-2023

EU:s allmänna tullpreferenssystem för utvecklingsländer (GSP) åren 2014-2023 EU:s allmänna tullpreferenssystem för utvecklingsländer (GSP) åren 2014-2023 EU har sedan 1971 beviljat utvecklingsländer tullförmåner med sitt allmänna tullpreferenssystem (GSP-system, Generalized System

Läs mer

Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851]

Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851] Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851] Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1352/2013 av den 4 december 2013 om fastställande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.6.2016 COM(2016) 384 final 2016/0181 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Stöd till producentorganisationer

Jordbruksverkets vägledning. Stöd till producentorganisationer Jordbruksverkets vägledning Stöd till producentorganisationer Interventionsenheten Januari 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN C 251/21 FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av gällande antidumpningsåtgärder på import

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2016 COM(2016) 669 final 2016/0330 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av ett avtal i form av skriftväxling mellan

Läs mer

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde L 107/76 25.4.2015 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/656 av den 4 februari 2015 om villkoren för att kreditinstitut ska få inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i enlighet med

Läs mer

Stöd för privat lagring av nötkött

Stöd för privat lagring av nötkött Jordbruksverkets vägledning Stöd för privat lagring av nötkött Interventionsenheten Juni 2002 VG2:27 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Blankettförrådet 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Europa-Medelhavsinterimsavtal (97/430/EG), EGT L 187, 1997 2

Europa-Medelhavsinterimsavtal (97/430/EG), EGT L 187, 1997 2 Europa-Medelhavsinterimsavtal (97/430/EG), EGT L 187, 1997 2 SOM ÄR MEDVETNA om den stora politiska betydelsen av det palestinska valet den 20 januari 1996 för den process som skall leda fram till en permanent

Läs mer

Stöd för privat lagring av lammkött

Stöd för privat lagring av lammkött Jordbruksverkets vägledning Stöd för privat lagring av lammkött Interventionsenheten Juni 2002 VG2:3 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Blankettförrådet 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 16.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 334/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier

Läs mer

Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form,

Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form, Rådets beslut 2008/474/EG, EUT L 233, 2008 3 Nikola ŠPIRIĆ, ordförande i Bosnien och Hercegovinas ministerråd SOM, sedan de utväxlat sina fullmakter och funnit dem vara i god och behörig form, HAR ENATS

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Skattebefriad förbrukare alkohol

Skattebefriad förbrukare alkohol Skattebefriad förbrukare alkohol Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om godkännande som s.k. skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt. Informationen

Läs mer

SV Europeiska unionens officiella tidning L 338/83

SV Europeiska unionens officiella tidning L 338/83 22.12.2005 SV Europeiska unionens officiella tidning L 338/83 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 2076/2005 av den 5 december 2005 om fastställande av övergångsbestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets

Läs mer

Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 2186. Tillägg 2A

Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 2186. Tillägg 2A Rådets beslut 2012/735/EU, EUT L 354, 2012 2186 Tillägg 2A TILLÄGG FÖRTECKNING ÖVER DEN BEARBETNING ELLER BEHANDLING AV ICKE- URSPRUNGSMATERIAL SOM KRÄVS FÖR ATT DEN TILLVERKADE PRODUKTEN SKA FÅ URSPRUNGSSTATUS

Läs mer