Stöd för privat lagring av lammkött

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd för privat lagring av lammkött"

Transkript

1 Jordbruksverkets vägledning Stöd för privat lagring av lammkött Interventionsenheten Juni 2002 VG2:3

2 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Blankettförrådet JÖNKÖPING telefon: , fax: Jordbruksverkets vägledningar finns även på Internet:

3 Innehåll 1 Inledning Lagstiftning Adminstration Stöd för privat lagring av lammkött Villkor för stöd Stödberättigade Stödberättigande produkter Ansökan eller anbud Ansökan om kontrakt Godkännande resp. avvisning av ansökan Anbud Godkännande resp. avvisning av anbud Inlagring Vägning och inlagring Styckning och urbening Meddelande om avslutad inlagring Minsta mängd och lagringsperiod Märkning, förpackning Avslutad lagring/förlängd lagringstid Uttag ur lager Beräkning av stöd Utbetalning Förskottsutbetalning Säkerheter Räkenskaps- och kontrollbestämmelser Dokumentation Kontroll

4 1 Inledning Jordbruksverket har sammanställt vägledningar för intervention m.m. inom EU. Vägledningarna är sammanfattningar av och förklaringar till EU:s förordningar och de nationella förordningar/föreskrifter som gäller på området. Observera att vägledningarna inte är heltäckande utan endast ska ses som en hjälp att orientera sig i och förstå EU:s regelverk. Det kan också ha skett ändringar i reglerna efter vägledningens utgivning. Vägledningarna ersätter inte regelverket när det gäller att avgöra vad som är rätt. Denna vägledning beskriver verksamheten i samband med stöd för privat lagring av lammkött. 2 Lagstiftning Följande förordningar styr stöd för privat lagring av lammkött: Rådets förordning (EG) nr 2529/2001 av den 19 december om den gemensamma organisation av marknaden för får- och getkött. Kommissionens förordning (EEG) nr 3446/90 av den 27 november 1990 om tillämpningsregler för beviljande av stöd till privat lagring av får- och getkött. Kommissionens förordning (EEG) nr 3447/90 av den 28 november 1990 om särskilda villkor för beviljande av stöd till privat lagring av får- och getkött. Kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85 av den 22 juli 1985 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter. Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som ska tillämpas vid utövande av kommissionens genomförande befogenheter. Rådets direktiv 91/497/EEG av den 29 juli 1991 om ändring och konsolidering av direktiv 64/433/EEG om hygienproblem som påverkar handeln med färskt kött inom gemenskapen, för att utvidga det till produktion och utsläppande på marknaden av färskt kött. Kommissionens förordning (EEG) nr 3533/93 av den 21 deceber 1993 om ändring av förordningarna (EEG) nr 3444/90, (EEG) nr 3445/90 och (EEG) nr 3446/90 om närmare bestämmelser för beviljande av stöd till privat lagring av griskött, nötkött och får- och getkött. Nationella föreskrifter: Statens jordbruksverks föreskrift SJVFS 1994:207 om stöd till privat lagring av får- och getkött. 2

5 3 Adminstration Statens jordbruksverk administrerar stödet till privat lagring av lammkött och är kontrollmyndighet för övervakning av att bestämmelserna följs. Följande blanketter berörs av denna vägledning: Ansökan om kontrakt E5.43 Anbud/Kontrakt/Avslag E5.44 Begäran om vägning/kontroll av styckning E5.50 Styckningsrapport E5.52 Meddelande om avslutad inlagring E5.51 Meddelande om avslutad lagring/ Ansökan om förlängd lagringstid E5.84 Meddelande om uttag ur lager E5.53 Ansökan om förskottsutbetalning E5.83 Ansökan om utbetalning E5.54 Blanketter kan rekvireras från Statens jordbruksverk, Interventionsenheten, Jönköping, tel , fax Blanketterna finns även på Jordbruksverkets webbsida: 4 Stöd för privat lagring av lammkött Huvudsyftet med denna stödform är att stabilisera marknaden för lammkött i EU när priserna är låga. Detta görs genom att under en viss tid avlägsna överskott av lammkött från marknaden. Stödsystemet kan öppnas upp av kommissionen antingen med anbudsförfarande eller genom beviljande av stödet med i förväg fastställda standardbelopp. 5 Villkor för stöd 5.1 Stödberättigade Ansökan om kontrakt eller anbud får endast lämnas av fysiska eller juridiska personer som har varit verksamma i kött- och husdjursbranschen åtminstone under de senaste 12 månaderna och är officiellt registrerade samt har tillgång till lämpliga lagringsanläggningar inom EU. Den minsta kvantiteten per kontrakt ska vara fyra ton angivet i styckningsdelar med ben. 3446/90 art /90 art. 3 3

6 5.2 Stödberättigande produkter Stöd utgår endast för slaktkroppar av lamm som är yngre än tolv månader och styckningsdelar av dessa som framställts enligt artikel 3.1 A a) - e) i rådets direktiv 91/497/EEG. Lammen ska komma från djur som har fötts upp i EU åtminstone under de föregående två månaderna och slaktats högst 10 dagar innan inlagring påbörjas. Det innebär att om en inlagring påbörjas en torsdag får djuren inte ha slaktats tidigare än måndagen i föregående vecka. Vid beräkning av de tio dagarna räknas endast hela dagar. Söndagar och helgdagar medräknas. Produkterna får inte innehålla radioaktivitet som överstiger den nivå som anges i artikel 3 i kommissionens förordning (EEG) nr 737/90. Om situationen kräver det kan kontrollåtgärder vidtas. Köttet ska vara av sund och god marknadsmässig kvalitet, vara färskt när det placeras i lager och fryst vid lagring. 6 Ansökan eller anbud Kommissionen kan besluta att bevilja stöd till privat lagring antingen med i förväg fastställda standardbelopp eller genom anbudsförfarande. I båda fallen ska kontrakt skrivas mellan Jordbruksverket och den sökande. 6.1 Ansökan om kontrakt Om kommissionen öppnat upp stödsystemet med förutfastställda stödbelopp ska ansökan om kontrakt lämnas in. Ansökan (blankett E5.43) ska skickas in till Jordbruksverket per brev eller telefax. Om ansökan faxas ska originalansökan snarast sändas in per post. Samtidigt med ansökan ska en säkerhet ställas till Jordbruksverket, se avsnitt Godkännande respektive avvisning av ansökan Jordbruksverket meddelar kontraktsparten om beslut om kontrakt eller avslag den femte arbetsdagen från den dag då ansökan kom in till Jordbruksverket under förutsättning av kommissionen inte under mellantiden har vidtagit annan åtgärd. Samma dag skriver Jordbruksverket under ansökan varvid kontrakt anses ingånget. Kommissionen kan, om stödet överutnyttjas eller om situationen på annat vis så kräver, upphöra tillfälligt eller permanent med tilldelning av kontrakt alternativt minska de ansökta kvantiteterna enligt en enhetlig procentsats. 3446/90 art /90 art /90 art / /93 art

7 6.2 Anbud Den förordning som öppnar anbudsförfarandet anger allmänna villkor, vilka produkter som ska lagras, tidsfrist för inlämnande av anbud och minsta kvantitet som ska gälla. Anbud (blankett nr. E5.44) ska lämnas in till Jordbruksverket per brev eller telefax. Om anbud skickas faxas ska original snarast skickas in per post. En anbudssäkerhet ska vara ställd för att anbudet ska vara giltigt, se avsnitt Godkännande respektive avvisning av anbud Jordbruksverket skickar ner en sammanställning av inkomna anbud till kommissionen. Vid förvaltningskommittén sammanträde fastställs ett högsta stödbelopp. Förvaltningskommittén kan även fatta beslut om att inte anta anbud. Inom fem arbetsdagar efter den dag då Jordbruksverket fått meddelande om kommissionens beslut informeras alla anbudsgivare om beslutet per telefax. Vid avvisning av anbud frisläpps anbudssäkerheten. Om ett anbud antas ska kontraktet anses ha ingåtts den dag då Jordbruksverket skriver under kontraktet samt underrättar anbudsgivaren. Ansökan eller anbud ska inte godkännas om de inte innehåller: 1. En deklaration där den avtalsslutande parten förbinder sig att placera lager och lagra uteslutande sådana produkter som uppfyller de krav i artikel 2.2 och 2.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 3446/ Beteckning och kvantitet för den produkt som ska lagras. 3. Lagringstidens längd. 4. Stödens storlek per viktenhet. 3446/90 art /90 art /90 art /90 art Inlagring Inplaceringen i lager av lammköttet enligt ett kontrakt ska vara avslutad senast 28 dagar efter kontraktsdatum. Produkterna får placeras i enskilda partier där varje parti motsvarar den kvantitet som placeras i lager en viss dag, per kontrakt och per lagerlokal. Inlagrade kvantiteter kan komma att förseglas av Jordbruksverkets kontrollanter. 7.1 Vägning och inlagring I god tid, men senast två arbetsdagar i förväg, ska kontraktsparten dd l J db k k l h d fö i l i j i 3446/90 art /90 art /90 art 3.4 5

8 meddela Jordbruksverket om plats och datum för inlagring av varje parti eller delparti (blankett nr. E5.50). Inlagring och vägning av produkterna får inte påbörjas innan kontraktet är påskrivet av Jordbruksverket. Vägningen av köttet ska alltid utföras i närvaro av en kontrollant från Jordbruksverket. Innan lammkropparna vägs kontrolleras att lammen är yngre än 12 månader. Om kropparna ska styckas och/eller urbenas ska denna besiktning göras före styckningen. Lammen ska uppvisas samlat så att kontrollen kan ske obehindrat. När ett parti eller delparti ska lagras i form av icke urbenade produkter ska nettovikten av de färska eller kylda enskilda hela kropparna konstateras på platsen för lagring, om köttet fryses in där, eller på platsen för infrysning, om köttet fryses in på annat ställe än platsen för lagring. När hela partiet eller en del av detta ska styckas och/eller urbenas ska nettovikten fastställas för det vid styckningen och/eller urbeningen framkomna köttet samt för varje enskild styckningskategori. Vägningen får ske där styckningen äger rum. Inlagringen av hela kvantiteten enligt ett kontrakt ska vara avslutad senast 28 dagar efter kontraktsdatum. Om denna frist överskrids kommer säkerheten helt eller delvis att förverkas i enlighet med artikel 23 i förordning (EEG) nr 2220/85. Om tidsfristen överskrids med 10 dagar eller mer hävs avtalet och inget stöd betalas ut. 7.2 Styckning och urbening Under den tid inlagring sker får kontraktsparten stycka och/eller urbena alla eller delar av lammkropparna. Dock ska tillräckligt stor kvantitet slaktkroppar användas så att kvantiteten enligt kontraktet uppnås. Alla styckningsdelar som erhålls ska lagras in. Stora senor, brosk, fettstycken och andra rester från styckningen får inte lagras. Styckningsproceduren ska övervakas permanent av Jordbruksverkets kontrollant. Kontraktsparten ska stå för kostnaden för den hantering som uppstår till följd av kontrollen. Meddelande om att styckning önskas ska anmälas till Jordbruksverket på blanketten för vägning och inlagring (blankett nr. E5.50). En separat styckningsrapport ska upprättas (blankett nr. E5.52). Av styckningsrapporten ska framgå vilka slaktkroppar som styckats (slaktnummer), utbyte av styckningsdetaljer, kartongnummer och vikt per kartong. Styckningsrapporten ska undertecknas av kontraktsparten, en representant från styckningsföretaget och ansvarig kontrollant från Jordbruksverket. 3446/90 art /90 art 4.1 och art /90 art 4.2 6

9 7.3 Meddelande om avslutad inlagring Senast en månad efter att hela kvantiteten i ett avtal har lagrats in ska Jordbruksverket ha mottagit meddelande om avslutad inlagring (blankett nr. E5.51). Meddelandet om avslutad inlagring ska undertecknas av kontraktsparten, en representant från det lager som mottagit produkterna för lagring och ansvarig kontrollant från Jordbruksverket. 8 Minsta mängd och lagringsperiod Den avtalsenliga lagringsperiodens första dag är dagen efter att inplacering i lager har slutförts. Lagringsperioden ska vara minst tre månader men kan förlängas av kontraktsparten till att omfatta högst sju månader. Den minsta kvantitet som får lagras per avtal är fyra ton. Det åligger kontraktsparten att på egen bekostnad och risk lagra kvantiteten enligt kontraktet under lagringsperioden utan att produkterna ändras eller byts ut. Undantagsvis kan produkterna få flyttas till ett annat lager efter en motiverad begäran från kontraktsparten och tillstånd från Jordbruksverket. Om marknadssituationen i EU kräver det kan kommissionen besluta att förlänga eller förkorta lagringsperioden. 9 Märkning, förpackning Produkter under privat lagring ska lagras avskilt från andra varor. Kontraktsparten ska säkerställa att den till varje enskilt avtal hörande kvantiteten av en produkt lagras helt avskilt från andra partier. De lagrade produkterna måste vara lätta att identifiera. Köttet ska förpackas korrekt, dvs styckningsdelar ska placeras i förseglade kartonger och slaktkroppar ska täckas av ett passande material. Kartonger och slaktkroppar ska förses med etiketter av vilka det ska framgå nettovikten samt kontraktsnummer. Av etiketterna ska även produktbeskrivning framgå. Varje pall eller i tillämpliga fall varje enskilt parti ska märkas med kontraktsnummer, vikt, dag för inlagring och beskrivning av produkten. 10 Avslutad lagring/förlängd lagringstid Då den kontraktsenliga lagringen på tre månader börjar lida mot sitt slut k k k dd l J db k k ö k l 3446/90 art 3.4.c 3446/90 art /90 art 2.2 och art /90 art /90 art /90 art /90 art

10 ska kontraktsparten meddela Jordbruksverket om man önskar avsluta lagringen eller om man, för hela eller en del av den avtalsenliga kvantiteten, önskar förlänga lagringstiden (blankett E5.84). Stöd utbetalas för högst 7 månaders lagring. Meddelande om detta bör vara Jordbruksverket tillhanda en vecka innan den kontraktsenliga lagringstidens slut, dock senast två arbetsdagar innan. 11 Uttag ur lager Jordbruksverket ska utföra en kontroll av lagret innan uttag får påbörjas. Uttag ur lager får påbörjas tidigast dagen efter då lagringen har pågått i minst tre månader. Minsta uttag ska vara fyra ton kött per kontrakt och lager. Om resterande kvantitet på ett lager är mindre än fyra ton kan ytterligare ett enskilt uttag företas som omfattar den resterande kvantiteten. Meddelande om uttag ur lager (blankett E5.53) faxas till Jordbruksverket. Detta meddelande bör vara Jordbruksverket tillhanda en vecka innan uttaget, dock senast två arbetsdagar innan. Om skyldigheten att förhandsunderrätta Jordbruksverket inte har fullgjorts men tillräckliga uppgifter, som av Jordbruksverket bedöms vara tillfredsställande, har lämnats inom trettio dagar efter uttag ur lager med uppgift om dag för uttag ur lager samt berörda kvantiteter gäller följande: Stöd betalas ut men 15 procent av säkerheten för den berörda kvantiteten förverkas. För alla andra fall när kraven inte fullgörs gäller följande: Inget stöd betalas ut och hela säkerheten förverkas för det berörda avtalet. 12 Beräkning av stöd Stödet utgör det angivna beloppet i kontraktet beräknat på basis av den lagrade produktens nettovikt. Om lagringsperioden är längre än tre månader ökas stödet med 1,45 EUR per ton och dag. Vid omräkning av stödbeloppet till SEK används den växelkurs som gällde första kontraktsenliga lagringsdag. 3446/90 art /90 art 3a 3446/90 art /90 art /90 art /90 art 8 Stödet betalas ut för högst den kvantitet som kontraktet gäller. 3446/90 art 6.3 Om den kvantitet som faktiskt lagras under kontraktsperioden är mindre än den avtalsenliga och om den är minst 90 procent av den kvantiteten, ska stödet minskas i proportion till detta, mindre än 90 procent men inte mindre än 80 procent av den kvantiteten ska stödet för den kvantitet som faktiskt lagras minskas 8

11 med hälften, mindre än 80 procent av den kvantiteten, ska stödet inte betalas ut. Om produkterna tas ut ur lagret innan tre månader förflutit, utom vid force majeure, minskas stödet med 10 procent för varje kalenderdag som inte är i överensstämmelse med kontraktet. 3446/90 art Utbetalning Ansökan om utbetalning ska göras på blankett E5.54. Ansökan ska vara Jordbruksverket tillhanda senast sex månader efter utgången av lagringsperioden. Om kompletterande dokumentation skulle behövas och denna inte har kunnat lämnas inom denna frist och om kontraktsparten har gjort allt för att erhålla denna dokumentation, kan i undantagsfall en ytterligare frist på högst sex månader beviljas. 3446/90 art 7 14 Förskottsutbetalning Om kontraktsparten har ansökt om förlängd lagringstid kan efter tre månaders lagring ett engångsförskott av stödet betalas ut på begäran. En förutsättning är att denne samtidigt ställer en säkerhet som motsvarar förskottsbetalningen plus 20 procent. Förskottsbeloppet kan maximalt uppgå till det belopp som motsvarar stöd för lagring under tre månader. 3446/90 art 6.4 Förskottssäkerheten frisläpps helt, eller delvis, i samband med slutregleringen av stödbeloppet. Ansökan om förskott görs på blankett nr E Säkerheter Vid anbud/ansökan om kontrakt ska kontraktsparten ställa en säkerhet på 145 EUR per ton. Säkerheten ska dock inte överstiga 30 procent av stödbeloppet. 3447/90 art /90 art 5.1 Vid omräkning av säkerhetsbeloppet till SEK används den växelkurs som gäller den dag då säkerheten ställs till Jordbruksverket. Säkerheten frisläpps omgående om ansökan/anbud avslagits, i samband med utbetalningen av stödet. Säkerheten förverkas helt eller delvis 3446/90 art 5 om ansökan/anbud tas tillbaka, om tidsfristen på 28 dagar för inlagring överskrids, om inte minst 90 procent av den i avtalet angivna kvantiteten lagras under den överenskomna tiden. Om övriga villkor som fastställts av kommissionen om utbetalning av öd fö i l i l kö i h b k ill f ll fö kl 9

12 stöd för privat lagring av lammkött inte har beaktats till fullo förklarar Jordbruksverket, enligt gemenskapsbestämmelserna, säkerheten för helt eller delvis förverkad. 16 Räkenskaps- och kontrollbestämmelser 16.1 Dokumentation Kontraktsparten ska säkerställa att Jordbruksverket får tillgång till all dokumentation ordnad efter avtal, särskilt den som gör det möjligt att kontrollera följande uppgifter om de varor som lagras: a) Ägarförhållandet vid tidpunkten för inlagring. a) Datum för inlagring. a) Antalet lådor eller på annat sätt förpackade enheter samt deras vikt. a) Att produkten faktiskt befinner sig på lagret. a) Beräknat datum för utgången av den kortaste avtalsenliga lagringsperioden samt uppgift om faktisk utlagringsdag då uttag ur lager sker före avtalsenlig lagringstid på tre månader. Kontraktsparten eller den driftsansvarige för lagret ska hålla lagerbokföring som ska finnas tillgänglig i lagret och som ska ange följande för varje kontraktsnummer: a) De privat lagrade produkternas identitetsbeteckning. b) Datum för inlagring och beräknat datum för utgången av den kortaste avtalsenliga lagringsperioden samt det faktiska datumet för uttag ur lager. c) Antal hela eller halva slaktkroppar, lådor eller andra enheter som lagras individuellt, en beskrivning av produkter och vikt på varje pall eller andra enheter som lagras individuellt, i tillämpliga fall registrerade i separata partier. d) Produkternas placering i lagerlokalen. 3446/90 art /90 art

13 16.2 Kontroll De kontroller som Jordbruksverket ska genomföra är inlagringskontroll och en slutkontroll under lagringsperiodens sista vecka. Om produkterna inte har förseglats vid inlagringen görs även en kontroll under lagringstiden. Kontrollanter från Jordbruksverket ska mot uppvisande av giltig legitimation ha tillgång till de lager som innehåller produkter som omfattas av förordning om privat lagring. De har rätt att företa en oanmäld stickprovskontroll för att säkerställa att produkterna finns i lagerlokalen. Dessa kontrollanter har även rätt att ta del av kontraktspartens, eller den för lagret driftsansvariges, lagerbokföring och annan dokumentation som avser varje kontrakt. Kontraktsparten ska stå för kostnaden som uppstår för den hantering som uppstår till följd av kontrollen. Under lagringsperiodens sista vecka görs en kontroll för att säkerställa att produkterna finns kvar i lagret. Kontrollrapporten ska undertecknas av Jordbruksverkets kontrollant och kontraktsparten eller den driftsansvarige för lagret. Uttag ur lager få ej ske innan denna kontroll är gjord. Om kontrollerna visar betydande oegentligheter som berör minst 5 procent av den kvantitet som omfattas av ett enda avtal, ska kontrollen utvidgas till att omfatta ett större stickprov som ska fastställas av Jordbruksverket. I de fall Jordbruksverket konstaterar och fastställer att den deklaration som kontraktsparten har lämnat vid ansökan/anbud uppsåtligen eller p.g.a grov oaktsamhet innehåller oriktiga uppgifter, ska kontraktsparten utestängas från systemet för stöd till privat lagring under sex månader efter den månad då oegentligheterna konstaterades. 3446/90 art /90 art /90 art 14 11

Stöd för privat lagring av nötkött

Stöd för privat lagring av nötkött Jordbruksverkets vägledning Stöd för privat lagring av nötkött Interventionsenheten Juni 2002 VG2:27 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Blankettförrådet 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Uppköp av smör för intervention

Uppköp av smör för intervention Jordbruksverkets vägledning Uppköp av smör för intervention Interventionsenheten Februari 2006 VG2:26 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Export av fjäderfäkött

Export av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Export av fjäderfäkött Interventionsenheten Mars 2006 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2. Administration...

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Intervention av skummjölkspulver till fast pris och via anbud

Intervention av skummjölkspulver till fast pris och via anbud Jordbruksverkets vägledning Intervention av skummjölkspulver till fast pris och via anbud Interventionsenheten Februari 2009 VG 2:13 Jordbruksverkets vägledningar finns även på Internet: www.sjv.se Innehåll

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om EU:s direktstöd för jordbrukare; SFS 2014:1101 Utkom från trycket den 30 september 2014 utfärdad den 11 september 2014. Regeringen föreskriver följande. Grundläggande

Läs mer

Marknadsföringsstöd i tredje land

Marknadsföringsstöd i tredje land Jordbruksverkets vägledning Marknadsföringsstöd i tredje land Interventionsenheten Januari 2007 VG2:31 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Publikationsservice 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

ANSÖKNINGSGUIDE. Privat lagring av ost

ANSÖKNINGSGUIDE. Privat lagring av ost ANSÖKNINGSGUIDE Privat lagring av ost 2015-2016 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Förutsättningar för stöd... 5 2.1 Stödberättigande produkter... 5 2.2 Den avtalade lagringens varaktighet och stödbeloppet som

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Export av mjölk och mjölkprodukter

Jordbruksverkets vägledning. Export av mjölk och mjölkprodukter Jordbruksverkets vägledning Export av mjölk och mjölkprodukter Marknadsstödsenheten Maj 2009 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om återbetalning av stöd; SJVFS

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning SKOLMJÖLKSSTÖD. Marknadsstödsenheten Januari 2010 VG 2:10

Jordbruksverkets vägledning SKOLMJÖLKSSTÖD. Marknadsstödsenheten Januari 2010 VG 2:10 Jordbruksverkets vägledning SKOLMJÖLKSSTÖD Marknadsstödsenheten Januari 2010 VG 2:10 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Stöd för smör, smörolja och grädde till industrin

Stöd för smör, smörolja och grädde till industrin Jordbruksverkets vägledning Stöd för smör, smörolja och grädde till industrin Interventionsenheten December 2005 VG2:6 Jordbruksverkets vägledningar finns även på Internet: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Allmänna villkor för projektstöd

Allmänna villkor för projektstöd Allmänna villkor för projektstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla projektstöd. Bilaga 1 Följ projektplanen och beslutet Du ska genomföra ditt projekt på det sätt du har angivit i ansökningshandlingarna

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker

Jordbruksverkets vägledning. Industrisocker Jordbruksverkets vägledning Industrisocker Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Definitioner... 2 3. Industrisocker...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om lokalt ledd utveckling; SFS 2015:407 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 11 juni 2015. Regeringen föreskriver följande. Normgivningsbemyndigande 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2009:1324 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler. Import av jordbruksetanol

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler. Import av jordbruksetanol Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler Import av jordbruksetanol Interventionsenheten Januari 2007 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Publikationsservice 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX

BILAGA. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.7.2014 C(2014) 5136 final ANNEX 1 BILAGA till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr.../... av den XXX om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med avseende

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER. Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER. Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28 Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning.3 IMPORTSYSTEMET 4 Bakgrund.4 Produkter inom varuområdet 4 Import

Läs mer

Information om säkerheter

Information om säkerheter Information om säkerheter Detta är en generell information om hur du ställer säkerheter i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 1. Villkoren för

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av griskött. Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8

Jordbruksverkets vägledning. Import av griskött. Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8 Jordbruksverkets vägledning Import av griskött Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om vissa

Läs mer

Import av fjäderfäkött

Import av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Import av fjäderfäkött Interventionsenheten Februari 2008 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning... 3 3.

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL

Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL Bilaga 1. FÖRFARANDEN FÖR BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE MODUL B: EU-TYPKONTROLL 1. EU-typkontroll är den del av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom vilken ett anmält organ undersöker

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning 1(7) 2012-04-13 Version 1.0 Dnr 33-3994/12 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av livsmedelsföretagarens TSEprovtagning vid slakt Fastställd 2012-04-13

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd för kompetensutveckling

Läs mer

IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER

IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Interventionsenheten februari 2007 Innehåll Inledning. Lagstiftning.. 3 3 Produkter inom varuområdet... 4 IMPORT.

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Internettjänsten LICnet

Jordbruksverkets vägledning. Internettjänsten LICnet Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten LICnet Interventionsenheten April 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vad krävs för att kunna

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Föreskrifter om ändring i Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SKSFS 2011:2) om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket; beslutade den 14

Läs mer

Information om säkerheter

Information om säkerheter EU-fondsenheten 2012-10-16 Information om säkerheter Detta är en generell information om hur man ställer säkerheter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012

Läs mer

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Aktuell lydelse Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2016:4) om assistansersättning Bestämmelser oavsett om betalning sker i efterskott eller förskott Starttidpunkt för beviljandeperiod 1 När Försäkringskassan

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 3/04 Dnr 130/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 3/04 Dnr 130/01/2004 21.1.2004 Giltighetstid 28.1.2004 tills vidare Bemyndigande 11 lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter)

Jordbruksverkets vägledning. Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter) Jordbruksverkets vägledning Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter) Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1

Läs mer

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter

Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning om EG:s förordningar om jordbruksprodukter Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Förordning om EU:s förordningar om jordbruksprodukter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ackreditering och teknisk kontroll; SFS 2011:791 Utkom från trycket den 27 juni 2011 utfärdad den 16 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde

Läs mer

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion

Lag (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion Import och exportföreskrifter/växtkontroll m.m. 1 Lagens tillämpningsområde 1 [9511] Denna lag kompletterar 1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning

Läs mer

www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött

www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött 2 Innehållsförteckning Kvoter för import av nötkött vad är det?...4 Nötkött med hög kvalitet...5 Fryst mellangärde...7 Säkerheter för licens för nötkött

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar

Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar 1(10) 2014-05-06 Dnr 6.2.17-4464/14 Avdelningen för djurskydd och hälsa Vägledning för kontrollmyndigheter m.fl. Kontroll av hästpass Kontroll av passutfärdande föreningar Fastställd 2014-05-06 Jordbruksverket

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella honungsprogrammet

Konsekvensutredning Ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella honungsprogrammet KONSEKVENS- Dnr. 3.2.16-6835/17 UTREDNING 2017-10-16 Stödregelenheten Konsekvensutredning Ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter om stöd från det nationella honungsprogrammet Allmänt 1. BESKRIVNING

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.4.2015 COM(2015) 148 final 2015/0074 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Danmark att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland

Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1295/2008 av den 18 december 2008 om import av humle från tredjeland EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009.

Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR RÖRLIG F-KREDIT) Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009.

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 10.1.2017 L 5/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/39 av den 3 november 2016 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET Nr 4 /03 Dnr 386/01/ JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nr 4 /03 Dnr 386/01/2003 31.1.2003 Giltighetstid 29.2.2003 tills vidare Bemyndigande Lagen om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd.

Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Allmänna villkor för företagsstöd Här finns de viktigaste villkoren som gäller alla företagsstöd. Bilaga 1 Följ affärsplanen och beslutet Du ska genomföra din insats enligt din affärsplan och beslutet

Läs mer

SÖ 2000:10. Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen

SÖ 2000:10. Avtal mellan Konungariket Sveriges regering och Konungariket Danmarks regering om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen SÖ 2000: 10 Nr 10 Avtal jämte protokoll med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund Stockholm och Köpenhamn den 25 och 27 januari 2000 Regeringen beslutade den 13 januari 2000

Läs mer

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas.

Bidragsmottagare är den som söker eller får bidraget. Den budget som har godkänts av bidragsgivaren skall följas. Bilaga 2 Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. Förvaltningsavdelningen Allmänna villkor för bidrag till föreningar, stiftelser m.fl. 1 Tillämpning Dessa villkor reglerar bidrag

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund; SFS 2000:142 Utkom från trycket den 11 april 2000 utfärdad den 23 mars 2000. Enligt riksdagens

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om ansökan om projektstöd inom

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: , telex: SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping Tfn Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård; SFS 2009:1386 Utkom från trycket den 11 december 2009 utfärdad den 26 november 2009. Regeringen föreskriver 1 följande.

Läs mer

Nr 111 303 ART OCH OMFATTNING AV AKTÖRENS VERKSAMHET SAMT KONTROLL- FREKVENS BASERAD PÅ RISKANALYS

Nr 111 303 ART OCH OMFATTNING AV AKTÖRENS VERKSAMHET SAMT KONTROLL- FREKVENS BASERAD PÅ RISKANALYS Nr 111 303 Bilaga 1 ART OCH OMFATTNING AV AKTÖRENS VERKSAMHET SAMT KONTROLL- FREKVENS BASERAD PÅ RISKANALYS Arten av aktörens verksamhet, aktörsklassificering A. Partihandel, import A1 Import från tredje

Läs mer

11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17

11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17 11.7.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 183/17 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 657/2008 av den 10 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; beslutade den 4 juli 2011. KIFS 2011:4 Utkom från

Läs mer

Europeiska kommissionen Representationen i Sverige Att: Linda Bendelin Regeringsgatan 65, plan 6 Stockholm

Europeiska kommissionen Representationen i Sverige Att: Linda Bendelin Regeringsgatan 65, plan 6 Stockholm EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPAPARLAMENTET GD KOMMUNIKATION Representationskontor ARES(2014)197050 Ärende: Anbudsinfordran nr PO/2013-24-INF/STO om ett öppet inter-institutionellt förfarande för tillhandahållande

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen Avdelning 05 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 5932-15 KLAGANDE A Ombud: B MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften.

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften. 2016-10-13 Diarienummer 3.6.16-7754/16 Rubrik Konsekvensutredning avseende Statens jordbruksverk föreskrifter (2017:XX) om ändring i föreskrifterna (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

LICnet. Handbok E-tjänst LICnet

LICnet. Handbok E-tjänst LICnet Handbok E-tjänst LICnet December 2010 1 Handbok Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 5 2. Vad krävs för att kunna använda E-tjänsten LICnet?...

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler

Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Rådets direktiv 85/577/EEG av den 20 december 1985 för att skydda konsumenten i de fall då avtal ingås utanför fasta affärslokaler Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 372, 31/12/1985 s. 0031-0033

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 11/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA VIII UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2016 COM(2016) 653 final 2016/0319 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1370/2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till GEMENSAMMA REGLER. om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 15.4.2004 SEK(2004) 411 slutlig Förslag till GEMENSAMMA REGLER om överföring av en del av lönen för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna (framlagt av

Läs mer

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING]

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] SJUNDE RAMPROGRAMMET BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] (ange FINANSIERINGSSYSTEM) [Europeiska unionen ( unionen )], [Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratom )], företrädd av Europeiska

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om startstöd;

Läs mer

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm

Ansökan om upphandlingsskadeavgift. Sökande. Motpart. Saken. Yrkande Dnr 70/ (8) Förvaltningsrätten i Stockholm Stockholm Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2012-02-20 Dnr 70/2012 1 (8) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1

Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning av vissa livsmedel; 1 (H 135) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG]

[MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] BILAGA III Särskilda bestämmelser [MARIE CURIE-PROGRAMMETS EUROPEISKA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] [MARIE CURIE-PROGRAMMETS INTERNATIONELLA ÅTERINTEGRERINGSBIDRAG] III. 1 Definitioner Utöver definitionerna

Läs mer

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011

(Lagstiftningsakter) DIREKTIV. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 16.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 334/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2011/91/EU av den 13 december 2011 om identifikationsmärkning av livsmedelspartier

Läs mer