Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I"

Transkript

1 Jordbruksverkets vägledning Import och export av BEARBETADE JORDBRUKSVAROR Icke bilaga I Interventionsenheten Januari 2007 VG1:20

2 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet:

3 1 INLEDNING Lagstiftning Blanketter och elektronisk ansökan Förvaltningskommittén för bearbetade jordbruksvaror (icke bilaga I) Nyhetsbrev och marknadsöversikt Definitioner Ursprungskrav Exportbidrag Importtullar 5 2 EXPORT Fastställande av exportbidrag Beräkning av exportbidrag Specialbestämmelser för vissa bearbetade varor Snedvridning i handeln med bearbetade varor Sanktioner 13 3 EXPORT MED BIDRAGSLICENS Fasta ansökningsomgångar Fördelning av medel Reduktionskoefficient - möjlighet att återta ansökan Löpande ansökningar Förutfastställelse av exportbidrag Överlåtelse Dellicenser Krav om ställd säkerhet Hur licenserna används Fylla i ansökan 19 4 EXPORT UTAN BIDRAGSLICENS Småexportörer 21

4 4.2 Olika exportarter 21 5 ANSÖKAN OM EXPORTBIDRAG Redovisningsformer Receptregistrering Svinn Ansökningsblanketter 31 6 IMPORT Allmänt om tullar Råvaruomfattning Standardrecept Matrissystemet Avgiftsmaximering Importförmåner 39 7 AF-LICENS AKTIV FÖRÄDLING UTAN PRÖVNING AV EKONOMISKA VILLKOR Berörda produkter Prognos Krav för att ansöka AF-licensens giltighetstid Ansökningsperioder och fördelning Specialfall Tillstånd till aktiv förädling från Tullverket 42 2

5 1 Inledning Jordbruksverkets vägledningar för import och export av jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksvaror är sammanfattningar och förklaringar till EU:s regler och nationella föreskrifter. Det finns tre vägledningar som innehåller information om generella regler för bl.a. licenser, säkerheter och kvoter: - Import av jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksvaror - Export av jordbruksprodukter och bearbetade jordbruksvaror - Licenstabeller- import, export, kvoter. - Säkerheter för import och exportlicenser Observera att vägledningarna inte är heltäckande, utan endast ska ses som en hjälp att orientera sig i regelverket. Det kan också ha skett ändringar i reglerna efter en väglednings utgivning. Vägledningarna ersätter inte regelverket när det gäller att avgöra vad som är gällande rätt. Eventuella hänvisningar till förordningar och föreskrifter finns i högermarginalen. Vägledningarna ges ut av Jordbruksverkets Interventionsenhet. De kan skrivas ut via Jordbruksverkets webbplats: (www.sjv.se/amnesomraden/handelmarknad/importexport/vagledningar) eller beställas via tel vx. 1.1 Lagstiftning Följande förordningar och nationella föreskrifter är aktuella: Rådets förordning (EG) nr 3448/93 av den 6 december 1993 om systemet för handeln med vissa varor som framställs genom bearbetning av jordbruksprodukter. Kommissionens förordning (EG) nr 1043/2005 av den 30 juni 2005 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 3448/93 med avseende på ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen. Kommissionens förordning (EG) nr 800/1999 av den 15 april 1999 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter. Rådets förordning (EEG) nr 565/1980 av den 4 mars 1980 om förskottsbetalning av exportbidrag för jordbruksprodukter. Kommissionens förordning (EG) nr 1488/2001 av den 19 juli 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3448/93 när det gäller att hänföra vissa kvantiteter av vissa basprodukter enligt bilaga I till fördraget till förfarandet för aktiv 3448/ / / / /2001 1

6 förädling utan förhandskontroll av de ekonomiska kraven. Kommissionens förordning (EG) nr 1291/2000 av den 9 juni 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med import- och exportlicenser samt förutfastställelselicenser för jordbruksprodukter. Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2004:35) om systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter. 1291/2000 SJVFS 2004: Blanketter och elektronisk ansökan Jordbruksverket och Tullverket har ansvar för de blanketter som behövs för att söka exportbidrag. Tullverkets blanketter är följande: Blankett A Ansökan om exportbidrag (TV718.8). Ett exempel finns på Jordbruksverkets webbplats. Blankett B Redovisning av ingredienser och svinn (TV730.17). Bilaga till blankett A ovan. Ett exempel finns på Jordbruksverkets webbplats. Jordbruksverkets blanketter är följande: Månadsredovisning för ansökan om exportbidrag (E4.23). Ansökan om redovisning enligt tillverkningsrecept eller genomsnittlig produktionskvantitet (E4.25). Bidragslicens för varor som inte omfattas av bilaga 1 (E4.31). Ansökan Aktiv förädling-licens (E4.33). Certifikat P2 att användas vid export av pasta till USA (E4.30), se kap 2.3. Intyg att anvvändas vid export av vissa varor (E4.12), se kap 2.4. Blanketterna finns för utskrift på Jordbruksverkets webbplats: Importochexport. Blanketterna kan även beställas via tel vx. Dessa blanketter skickas till Jordbruksverket, Interventionsenheten, Jönköping eller faxas in på faxnr Det finns möjlighet att elektroniskt både ansöka om bidragslicens samt 2

7 ansöka om exportbidrag. Elektronisk ansökan om exportbidrag kräver ett tillstånd som Tullverket utfärdar i samråd med Jordbruksverket. Blanketten för att ansöka om tillstånd återfinns på Tullverkets hemsida: Om företaget vill använda sig av ett ombud krävs att Jordbruksverket får en fullmakt. Fullmakt elektronisk ansökan av exportbidrag (E22.1). För att använda sig av elektronisk ansökan om bidragslicens måste följande blankett fyllas i: Anmälan elektronisk ansökan av import-/ exportlicenser eller bidragslicenser över internet. (E22.2). Se även https://eidservice.sjv.se/licnet/index.faces för ytterligare information. 1.3 Förvaltningskommittén för bearbetade jordbruksvaror (icke bilaga I) Det är EU:s ministerråd som fastställer huvudreglerna och EUkommissionen som har ansvar för den dagliga administrationen av marknadsregleringarna. Förslag från EU-kommissionen behandlas i de förvaltningskommittéer som finns för respektive varuområde. Varje medlemsland representeras av tjänstemän som deltar i respektive förvaltningskommitté, som fattar beslut i olika frågor. EU-kommissionens befogenheter är tämligen stora, och om inte en kvalificerad majoritet i förvaltningskommittén röstar emot så kan kommissionen genomföra sina förslag. I vissa fall har EU-kommissionen dessutom möjlighet att fatta beslut utan att höra medlemsländerna. Frågor av större vikt eller av mer principiell natur hänskjuts till ministerrådet. Besluten publiceras i Europeiska Unionens Officiella Tidning, EUT. Den kan man nå genom hemsidan: På Jordbruksverkets webbplats: finns aktuella frågor och regelförändringar för bearbetade jordbruksvaror. Här kan intresserade även välja att prenumerera på dagordningar och information från kommittén. Synpunkter inför ett möte i kommittén kan lämnas senast två dagar innan mötet till marknadsbevakare på Interventionsenheten. 3

8 1.4 Nyhetsbrev och marknadsöversikt Jordbruksverket ger ut ett nyhetsbrev som har med handelsfrågor att göra, Nyheter om handel och marknad. Nyhetsbreven innehåller aktuella regeländringar och administrativa åtgärder som rör exportbidrag, licenser, tullar och tullkvoter. Nyhetsbreven är ett komplement till vägledningarna. Breven tar också upp ändringar av olika interventionsstöd, nya och ändrade handelsavtal samt övergripande reformer av EU:s marknadsordningar för de olika varuområdena. Nyhetsbreven finns på Jordbruksverkets webbsida under: Det går att prenumerera på nyhetsbreven. I Jordbruksverkets Marknadsöversikt bearbetade jordbruksvaror (Icke bilaga I) finns statistik över produktion, konsumtion och prisutveckling för sektorn de senaste 10 åren samt handelsutvecklingen för Sverige och EU. I marknadsöversikten framgår även de viktigaste handelsavtalen samt EU:s regleringar för bearbetade varor. Marknadsöversikten finns för utskrift under: 1.5 Definitioner Bearbetad vara - en industriellt förädlad vara som är framställd av jordbruksprodukter i form av bas- och mellanprodukter. En lista över bearbetade varor som erhåller exportbidrag finns i bilaga B. I listan framgår, i form av kryssmarkeringar, under vilka marknadsordningar de förbrukade bas- och mellanprodukterna ska härröra för att vara berättigade till exportbidrag. Basprodukt - jordbruksråvara för vilken exportbidragsbelopp fastställs regelbundet. En förteckning över bidragsberättigade basprodukter vid export finns i bilaga A. Mellanprodukt - benämning på jordbruksvara som omfattas av marknadsordningarna för mjölk- och mejeriprodukter, spannmål, ris och socker och som inte är upptagna i listan över basprodukter. En mellanprodukt kan definieras som en något förädlad basprodukt. Mellanprodukterna räknas med fastställda koefficienter om till basprodukter. Mellanprodukterna finns upptagna i bilaga D Faktisk förbrukning - de produkter som faktiskt förbrukats vid framställningen av de exporterade varorna, d.v.s. förbrukningen ska vara fysiskt uppmätt samt svinn (se avsnitt 5.3) och utbyte fastställt. 1.6 Ursprungskrav Exportbidrag lämnas endast till de bearbetade varor som har sitt ursprung i EU. Ursprungskravet gäller även för en bearbetad vara som förädlas eller som ingår i tillverkningen av en annan bearbetad vara som sedan 1043/2005 art 1. 4

9 exporteras. Bearbetade varor som importeras från tredje land och som övergår till fri omsättning för att sedan återutföras är inte bidragsberättigade. Med fri omsättning menas att tullar är betalda. Exportbidrag utgår inte för ingredienser som ingår i bearbetade varor då de förra har importerats enligt ordningen för aktiv förädling, se den generella vägledningen för export av jordbruksprodukter och bearbetade varor. Med aktiv förädling menas att en produkt/vara importeras från tredje land för att bearbetas och sedan återutföras. Temporär frihet från importpålagor kan då beviljas (suspension) alternativt kan importavgifter betalas och sedan återfås vid utförseln (restitution). Restitutionsförfarandet kan dock ej användas för jordbruksprodukter. 1.7 Exportbidrag De allmänna bestämmelserna för exportbidrag finns beskrivna i den generella vägledningen. Särskilda bestämmelser som rör enskilda produktområden återfinns i vägledningen för respektive område. Tilläggsbestämmelser beträffande exportbidrag för bearbetade varor finns i kapitel 2 i denna vägledning. Under särskilda villkor kan exportbidrag beviljas för vissa basprodukter som förbrukas vid tillverkningen av bearbetade varor. Basprodukterna är förtecknade i bilaga A och uppdelade i grupperna spannmål, ris, socker, mjölk- och mejeriprodukter samt ägg. Exportbidrag utgår också för vissa förbrukade ingredienser som härleds från basprodukterna, s.k. mellanprodukter. I bilaga D finns en förteckning över mellanprodukter samt omräkningskoefficienter för att räkna om mellanprodukter till basprodukter. Mot ställande av en säkerhet kan exportbidrag - förutfastställas, se avsnitt 3.5, - betalas i förskott vid export, se den generella vägledningen. 1.8 Importtullar De allmänna bestämmelserna vid import beskrivs i vägledningen för import av jordbruksprodukter och bearbetade varor. Särskilda bestämmelser för enskilda produktområden återfinns i vägledningen för respektive område. I kapitel 6 beskrivs reglerna för import av bearbetade varor. Vid import av bearbetade varor till EU-marknaden tas en tull ut i någon av, eller i en kombination av följande former: - en fast tull (s.k. värdetull) som uttrycks som en procentsats 3448/93 art en jordbrukskomponent i form av ett specifikt belopp uttryckt i euro. 5

10 2 Export 2.1 Fastställande av exportbidrag Den generella vägledningen för export av jordbruksprodukter och bearbetade varor sammanfattar de faktorer som tas i beaktande vid fastställande av exportbidrag. Beträffande bearbetade varor tas också hänsyn till följande: - Bearbetningsindustrins genomsnittliga anskaffningskostnader för basprodukter på gemenskapsmarknaden och rådande priser på världsmarknaden. 1043/2005 art 15 - Bidreagsbeloppen vid export av bearbetade jordbruksprodukter som omfattas av Amsterdamfördragets bilaga I (f.d. Romfördragets bilaga II) och som framställs på liknande sätt. - Behovet att säkerställa lika konkurrensvillkor för företag som använder produkter producerade i gemenskapen och för de som använder produkter importerade från tredje land enligt ordningen för aktiv förädling. - Utgiftsutvecklingen samt prisutvecklingen inom gemenskapen och på världsmarknaden. - De gränser som är resultat av det avtal 1 som slutits i enlighet med artikel 1. Uruguayrundans multi- 300 i fördraget. laterala handels - - Effekten av att bas- och mellanprodukter erhåller produktionsbidrag, stöd förhandlingar eller andra åtgärder som är likvärdiga i alla medlemsländer. De exportbidragsbelopp som gäller för basprodukter enligt bilaga A fastställs av kommissionen och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (EUT). För basprodukter som omfattas av marknadsordningarna för mjölk- och mejeriprodukter, spannmål, ris och socker fastställs beloppen i regel månadsvis, men kan ändras oftare. Bidragsbeloppen för ägg fastställs för samma period som den som gäller då samma produkter exporteras i obearbetat tillstånd. Exportbidragsbeloppet för basprodukterna i mjölk- och mejeriprodukter, spannmåls-, ägg-, ris- och sockerprodukter varierar ibland med hänsyn till den bearbetade vara i vilken de ingår. Exportbidragsbeloppet för kasein KN-nr , kaseinater KN-nr och äggalbumin KN-nr och , pastaprodukter under KN-nr och samt couscous KN-nr kan differentieras beroende på till vilket bestämmelseland den bearbetade varan exporteras. Även för socker och mjölk differentieras exportbidragen beroende på destination. För utförligare information hänvisas till de förordningar som kommissionen regelbundet publicerar för att fastställa exportbidragen. Dessa förordningar publiceras i EUT. 1043/2005 art 19 6

11 Olika bidragssatser kan fastställas för export enligt dagens bidragssats eller med förutfastställelse av bidragssatsen. Detta innebär att två olika bidrag fastställs för export beroende på om bidraget är förutfastställt eller ej. 2.2 Beräkning av exportbidrag Exportbidraget beräknas normalt på de kvantiteter jordbruksprodukter som faktiskt förbrukats vid tillverkningen av den exporterade varan. Exportbidrag lämnas för varans nettovikt inklusive ev. övervikt (överfyllnadsvikt) och till följande ingredienser: - Basprodukter, enligt förteckning i bilaga A - bidraget beräknas då efter den kvantitet basprodukter som faktiskt har förbrukats vid tillverkningen. - Bearbetade varor, enligt kolumn 1 och 2 i bilaga B, för vilka bidrag beviljas för de grupper bas- och mellanprodukter som anges i kolumn 3-7. Ingående mellanprodukter räknas via omräkningskoefficienter om till basprodukter (se bilaga D). - Bearbetade varor som innehåller en fast mängd basprodukter enligt ett standardrecept, se kolumn 1-2 i bilaga C. Bidraget beräknas på basis av den kvantitet basprodukter som anges i kolumn 3-12 i samma bilaga. - Mellanprodukter som anges i kolumn 1-2 i bilaga D. Mellanprodukterna i sig är inte bidragsberättigade, men efter omräkning till basprodukter med hjälp av koefficienter kan bidrag lämnas. Omräkningen görs av Jordbruksverket. 1043/2005 art /2005, bilaga I 1043/2005 bilaga II 1043/2005 bilaga III 1043/2005 art 8 - Blandvaror vilka kan definieras som varor som inte omfattas av bilaga B eller C, men som innehåller ingredienser vilka omfattas av bilaga A eller D (t.ex. sötad kondensmjölk, sötad heläggsmassa och sylt). Utöver de kvantiteter basprodukter som förbrukats vid tillverkningen av den exporterade färdigvaran kan exportbidrag även beviljas för visst svinn som uppstår under tillverkningsprocessen, se avsnitt 5.3. Exportbidrag beviljas inte för ingredienserna i de bearbetade varor som omfattas av bilaga B och C då dessa har importerats från tredje land enligt ordningen för aktiv förädling. Om en produkt har importerats delvis enligt ordningen för aktiv förädling och delvis importerats och övergått till fri omsättning lämnas exportbidrag endast för den senare delen. Beräkning efter omräkning av mellanprodukt till basprodukt Mellanprodukterna är uppdelade i följande grupper; mjölk- och mejeriprodukter, spannmåls-, ris-, samt sockerprodukter. Via en koefficient omräknas mellanprodukten till en eller flera basprodukter. Omräkningskoefficienter från mellan- till basprodukt anges i kolumn 3, bilaga D. Omräkningen kommer att göras av Jordbruksverket, men för att förtydliga proceduren ges nedan exempel på omräkning från mellanprodukt till basprodukt. Exempel på omräkning från mellanprodukt till basprodukt 7

12 1. Det förbrukas 190 kg färsk mjölk med en mjölkfetthalt av 3 viktprocent och ett innehåll av mjölkfett i torrsubstansen av högst 27 viktprocent (mellanprodukt ). Mellanprodukten ska omräknas till basprodukten helmjölkspulver (PG 3) Omräkningskoefficienten är 0,0385 per viktprocent mjölkfett per kg. 0,0385 x 3 x 190 kg = 22 kg helmjölkspulver (PG 3) 2. Det förbrukas 200 kg ost (mellanprodukt ) med en torrsubstanshalt annat än mjölkfett av 35 viktprocent och en mjölkfetthalt av 30 viktprocent. Mellanprodukten ska omräknas till basprodukterna skummjölkspulver (PG 2) och smör (PG 6). Omräkningskoefficienten är 0,0080 per 1% torrsubstans annat än fett och 0,0080 per 1% mjölkfett. 0,0080 x 35 x 200 kg = 56 kg skummjölkspulver (PG 2) 0,0080 x 30 x 200 kg = 48 kg smör (PG 6).1 Olika beräkningsmetoder för mjölkprodukter För vissa mjölkprodukter finns det olika beräkningsmetoder för att omräkna mellanprodukten till en basprodukt. Det framgår av bilaga D (lila sidorna) när dessa beräkningsmetoder kan användas. Detta gäller bl.a. för mellanprodukterna färsk mjölk och grädde med en mjölkfetthalt av mer än 0,1 men högst 6 viktprocent och mjölkpulver med en mjölkfetthalt av minst 1,5 dock högst 45 viktprocent. Den alternativa beräkningsmetoden kan ge ett högre exportbidrag än de vanliga metoderna. Metoderna innebär att mellanprodukterna som definieras ovan antingen räknas om till helmjölkspulver (PG 3) eller till skummjölkspulver (PG 2) och smör (PG 6). Omräkning till helmjölkspulver (PG 3) kan ske på två sätt; antingen med omräkning enligt mjölkfettsmetoden eller enligt torrsubstansmetoden (se försättsbladet till bilaga D). Nedan följer räkneexempel enligt de olika metoderna. Samma förutsättningar gäller för de olika beräkningarna. Begreppet "torrsubstansinnehåll annat än mjölkfett" fås fram genom att subtrahera torrsubstanshalten med mjölkfetthalten. Mjölkfetthalten beräknat på torrsubstansen beräknas genom att dividera mjölkfetthalten med torrsubstanshalten. 1043/2005 art 3 8

13 Räkneexempel Det förbrukas 300 kg färsk mjölk med en torrsubstansinnehåll annat än mjölkfett av 8,8 viktprocent och ett innehåll av mjölkfett av 3 viktprocent. Innehållet av mjölkfett beräknat på torrsubstansen är 25 viktprocent, 3/(8,8+3). Mjölkfettsmetoden till PG 3: Mellanproduktens kod är Då innehållet av mjölkfett inte överstiger 3,2 viktprocent omräknas mellanprodukten till basprodukten PG 3 med koefficienten 0,0385 per 1% mjölkfett: 0,0385 x 3 x 300 kg = 35 kg (PG 3) Bidragsberäkning 35 x 4,75 kr = 166,25 kr Se s. 2 i bilaga D. Torrsubstansmetoden till PG 3: Mellanproduktens kod är Då innehållet av mjölkfett beräknat på torrsubstansen inte överstiger 27 viktprocent omräknas mellanprodukten till basprodukten PG 3 med koefficienten 0,0385 per 1% mjölkfett: 0,0385 x 3 x 300 kg = 35 kg (PG 3) Bidragsberäkning 35 x 4,75 kr = 166,25 kr Se s. 4 i bilaga D. Alternativa metoden till PG 2/PG 6: Mellanproduktens kod är Omräkning görs till skummjölkspulver (PG 2) och smör (PG 6). 0,0101 x 8,8 x 300 kg = 27 kg (PG 2) 0,0122 x 3 x 300 kg = 11 kg (PG 6) Bidragsberäkning: Se s. 6 i bilaga D. 27 x 0,48 kr = 12,96 kr 11 x 9,17 kr = 100,87 kr 12, ,87 kr = 113,83 kr Beräkning enligt standardrecept För ett antal bearbetade varor baseras exportbidraget efter en fast mängd basprodukter, beräkning enligt s.k. standardrecept. I bilaga C anges för vilka bearbetade varor exportbidraget beräknas enligt standardrecept. I kolumn 3-12 i samma bilaga anges de basprodukter som är bidragsberättigade. Vid ansökan ska den varukod (8+4 siffror) som anges för respektive färdigvara i kolumn 1, bilaga C, fyllas i fält 33 på A-blanketten, se avsnitt 5.4. I de fall då en basprodukt i en vara enligt bilaga C, helt eller delvis, inte är bidragsberättigad(ex. aktiv förädling) ska kvantiteten faktiskt förbrukade basprodukter redovisas på blankett B, se avsnitt /2005 art /2005 art 52.1a 9

14 Beräkning enligt analysmetod Då en exportör inte har möjlighet att redogöra för den bearbetade varans sammansättning kan ansökan om exportbidrag göras efter beräkning enligt analysmetod. En förutsättning är dock att varan är upptagen i kolumn 2 i bilaga E. I samband med föranmälan ska exportören lämna ett representativt varuprov till Tullverket. Dessutom måste exportören, på ett särskilt dokument, intyga att han inte kan ange receptet på den bearbetade vara för vilken varuprov lämnas. Analysen utförs av Tullverkets laboratorium och bekostas av exportören. Laboratoriet kan endast ta hänsyn till de beståndsdelar som är möjliga att analysera vilket resulterar i ett lägre exportbidragsbelopp än som annars skulle vara fallet. Exportör som önskar ansöka om exportbidrag enligt analys ska kontakta Jordbruksverket för ytterligare information angående det ovannämnda intyget. 1043/2005 bilaga IV SJVFS 2004: Specialbestämmelser för vissa bearbetade varor Under denna punkt tas specialbestämmelser för vissa bearbetade varor upp. Alkoholhaltiga drycker Exportbidrag lämnas för den spannmålsbaserade alkohol som ingår i alkoholhaltiga drycker enligt KN-nummer Oavsett vilket spannmålsslag som förbrukats vid framställningen av alkoholen lämnas alltid bidrag för korn. Exportbidrag lämnas för 3,4 kg korn per volymprocent alkohol som erhålls från spannmål per 100 liter exporterad vara. Exportören ska i fält 41 på A-blanketten ange antal liter 100-procentig alkohol som ska exporteras. I fält 44 ska preciseras vilken typ av spannmål som använts till alkoholframställningen samt antal liter alkoholhaltig vara. Varor som innehåller rabatterat smör/grädde Smör/smörolja och grädde som erhålls till rabatterat pris från t ex intervention eller privat lagring är berättigade till ett lägre exportbidrag då de ingår som baseller mellanprodukter i en bearbetad vara. I bilaga A och D anges varukoderna för dessa rabatterade mjölkprodukter. 1043/2005 art 8 och /2005 Stärkelse Exportbidrag för stärkelse som omfattas av KN-nr 1108 samt varor som framställs genom förädling av sådan stärkelse, lämnas endast exportbidrag för stärkelse som framställs direkt av spannmål, ris eller potatis och inte för biprodukter från andra jordbruks- eller industriprodukter. Exportören ska därför i fält 44 på A-blanketten ange Stärkelsen är framställd av... och ange spannmål, ris eller potatis. En exportör som inte själv producerat stärkelsen ska, i samband med lämnandet av exportbidragsansökan till tullen, bifoga ett intyg där producenten/leverantören intygar att stärkelsen är direkt framställd av spannmål, ris eller potatis. 1043/2005 art 17 och 18 10

15 Jordbruksverket har en mall för stärkelseintyg som kan beställas från Jordbruksverket. För potatisstärkelse med en torrsubstanshalt av minst 80% och för all annan stärkelse med en torrsubstanshalt av minst 87% lämnas fullt exportbidrag. För potatisstärkelse med en torrsubstanshalt som är mindre än 80% och för all annan stärkelse med en torrsubstanshalt av mindre än 87% reduceras bidragssatsen i förhållande till den faktiska torrsubstanshalten. Produkter med hög andel mjölk För bearbetade varor som omfattas av KN-nr , , till , 1901 samt och som innehåller en hög andel mjölkprodukter enligt KN-nummer , , 0405 eller 0406 gäller särskilda regler. Uttrycket "som innehåller en hög andel mjölkprodukter" innebär att de förbrukade mjölkprodukterna utgör minst 51 kg per 100 kg av den exporterade varan. För dessa mjölkprodukter måste exportören i fält 44 på A- blanketten deklarera antingen: a) att inga av mjölkprodukterna har importerats från tredje land eller b) lämna en specifikation om vilka kvantiteter mjölkprodukter som importerats från tredje land. Dessutom måste det framgå att priset för mjölkprodukten är detsamma eller ligger nära det som gäller på EU:s marknad för en motsvarande produkt. Om priset för den importerade mjölkprodukten är detsamma erhåller företagen fullt exportbidrag. Se avsnitt 5.4. Export av pastaprodukter till USA Vid export av pasta till USA ska exportören skriftligen ansöka om ett särskilt certifikat (P2) som utfärdas av Jordbruksverket. Vilka uppgifter som krävs i ansökan framgår av certifikatet (E4.30). Certifikatet består av original och 3 kopior. Jordbruksverket sänder efter utfärdandet originalet och kopiorna 1 och 2 till exportören. Vid utförseln ska originalet samt kopia 1 och 2 uppvisas för den tullmyndighet där exportformaliteterna slutförs. I fält 44 på A-blanketten ska P2-certifikatets nummer samt det datum då certifikatet utfärdades fyllas i. Tullen behåller kopia 2 och återsänder originalet och kopia 1 till exportören. Denne är ansvarig för att kopia 1 sänds till de amerikanska tullmyndigheterna. Varusändningen tas ej emot av den amerikanska tullen om inte ett korrekt ifyllt P2-certifikat medföljer. Exportören återsänder originalet till Jordbruksverket med hänvisning till A- blankettens tullid.nr för att exportbidraget ska kunna utbetalas. 1043/2005 art /

16 Modifierad stärkelse (KN-nr ) Modifierad stärkelse med KN-nr kan få produktionsbidrag. För den basprodukt som förbrukas erhålls en reducerad bidragssats. Övriga KN-nr som finns med i förordningen 1722/93 - produktionsbidrag för spannmål respektive rissektorn - kan inte erhålla ett kompletterande stöd vid export. Sirap och lösningar av glukos För sirap och andra lösningar av glukos och maltodextrin med KN-nr , , , eller där torrsubstanshalten är minst 78 % ska bidragssatsen fastställas varje månad per 100 kg basprodukt. Om torrsubstanshalten är lägre än 78 % ska bidragssatsen som fastställs enligt ovan multipliceras med den faktiska procentandelen torrsubstans och dividerad med /2005 art /2005 art Snedvridning i handeln med bearbetade varor I oktober 1987 infördes regler för att undvika en snedvridning i handeln med vissa bearbetade varor mellan medlemsländer via ett tredje land. Dessa varor är förtecknade nedan. Då bearbetade varor som faller under nedan angivna KN-nummer exporteras erhåller de exportbidrag. Om de återinförs till gemenskapen ska återbetalning av det utbetalade exportbidragsbeloppet ske. Om det utbetalade exportbidraget inte kan fastställas på ett tillfredsställande sätt, ska det belopp som ska återbetalas vara den bidragsnivå som gäller vid tidpunkten då varorna återinförs. Bidraget beräknas utifrån de kvantiteter basprodukter som anges nedan. Förfarandet ovan gäller inte om importören kan bevisa att exportbidrag inte har beviljats eller om varorna har sitt ursprung i tredje land. Då den ursprungliga exporten sker från Sverige och en exportör vill bevisa att varorna inte har erhållit exportbidrag kan detta göras på ett särskilt intyg (E4.12) som utfärdas av Jordbruksverket. Exportör som önskar detta intyg ska skriva till Jordbruksverket och lämna de uppgifter som krävs för att Jordbruksverket ska kunna utfärda intyget. Observera att den importerade medlemsstaten kommer att kräva ytterligare bevis på att de varor som återinförs till gemenskapen är desamma som de som anges på intyget. KN-nummer Kvantitet basprodukter som anses ha förbrukats vid tillverkning av 100 kg varor kg vete (för stärkelseindustrin) 2185/ /1987 art /1987 art / kg majs (för stärkelseindustrin)

17 2.5 Sanktioner Felaktiga uppgifter ska sanktioneras och felaktigt utbetalda belopp indrivas. Bidraget ska reduceras i de fall när exportören i avsikt att få exportbidrag ansökt om ett exportbidrag som är större än vederbörande är berättigad till genom att ange felaktiga uppgifter. Se vidare i den generella vägledningen för ytterligare information. 800/1999 art 51 13

18 3 Export med bidragslicens För att söka exportbidrag krävs en bidragslicens av det exporterande företaget. Licenserna är värdelicenser där exporterande företag söker licens för att erhålla ett visst exportbidrag under en viss tid. Det finns vissa undantag från kravet på licens. (Se avsnitt 4) 1043/2005 art 22 En bidragslicens möjliggör ett exportbidrag uppdelat på en eller flera exporter upp till det belopp i euro som licensen är utfärdad på. Det är alltså ovidkommande vilka bidragsberättigande bearbetade varor eller vilka kvantiteter av dessa som exporteras inom ramen för bidragslicensen. Endast det ansökta bidragsbeloppet kommer att avskrivas på licenserna. Jordbruksverket förvarar licenserna i form av en datafil så att licensinnehavarna slipper bifoga licenshandlingen vid varje export. För att kunna använda bidragslicensen utomlands behövs en licens på papper. Vid anbudsförfarande eller livsmedelsbistånd ska Jordbruksverket kontaktas. 1043/2005 art Med budgetperiod avses i det följande perioden 1 oktober innevarande år till 30 september efterföljande år. 3.1 Fasta ansökningsomgångar Varje budgetperiod är indelad i sex fasta ansökningsomgångar för bidragslicenserna. I nedanstående schema framgår när ansökan om bidragslicens ska lämnas in och maximal giltighetstid för respektive omgång: 1) Ansökan från 7 juli dock senast den 7 september, maximal giltighetstid från 1 oktober och till utgången av februari. 1043/2005 art 33 2) Ansökan från 7 september dock senast den 7 november, maximal giltighetstid från 1 december och till utgången av april. 3) Ansökan från 7 november dock senast den 7 januari, maximal giltighetstid från 1 februari och till utgången av juni. 4) Ansökan från 7 januari dock senast den 7 mars, maximal giltighetstid från 1 april och till utgången av augusti. 5) Ansökan från 7 mars dock senast den 7 maj, maximal giltighetstid från 1 juni och till utgången av september (budgetperiodens slut). 6) Ansökan från 7 maj dock senast den 7 juli, 14

19 maximal giltighetstid från 1 augusti och till 30 september (budgetperiodens slut). Ansökan ska vara inlämnad före kl för att räknas som inkommen samma dag. Det finns ingen begränsning i hur många ansökningar som varje företag får lämna in. Infaller den sista ansökningsdagen på en lördag, söndag eller helgdag måste ansökan lämnas in senast vardagen före, observera att ansökan ska vara Jordbruksverket tillhanda senast klockan Grundregeln är att giltighetstiden för licensen går ut fem månader efter ansökningsmånaden. Ibland bryts denna grundregel på grund utav att budgetperioden tar slut. 1291/2000 art /2005 art 39 För att få en maximal giltighetstid på licensen ska den lämnas in under den sista ansökningsmånaden (se exempel 1 och 2 nedan som gäller för ansökningsomgång 2). Exempel 1: Lämnas licensen in under oktober avser den ansökningsmånaden + 5 månader. Eftersom licensen inte är giltig under oktober eller november utan först i december enligt ovan, blir giltighetstiden från december till mars. I praktiken kan licensen alltså endast användas under perioden december till mars, vilket är 4 månader. Exempel 2: Lämnas licensen in mellan 1 och 7 november avser den också ansökningsmånaden + 5 månader. Giltighetstiden blir däremot annorlunda. Licensen är inte giltig under november, men den är giltig för perioden december till april. För att få den maximala giltighetstid på 5 månader måste företaget alltså ansöka den sista månaden i ansökningsperioden. 3.2 Fördelning av medel Efter varje ansökningsomgång fördelas de tillgängliga medlen på de licensansökningar som kommit in. För varje ansökningsomgång har en i förväg fastställd del av EU:s tillgängliga bidragsmedel avsatts. Medlen fördelas enligt följande: 30 % av för året avsatta bidragsmedel för omgång 1) 1043/2005 art % av därefter återstående bidragsmedel för omgång 2) 32 % av därefter återstående bidragsmedel för omgång 3) 44 % av därefter återstående bidragsmedel för omgång 4) 67 % av därefter återstående bidragsmedel för omgång 5) 15

20 hela det därefter återstående bidragsmedel för omgång 6) 3.3 Reduktionskoefficient - möjlighet att återta ansökan Om sökta medel överstiger tillgängliga medel sker en fördelningen av beloppen mellan de sökande företagen. Fördelningen sker genom en reduktionskoefficient så att alla sökande beviljas licens för samma procentuella del av sina respektive sökta belopp. Det innebär att om reduktionskoefficienten sätts till 0,25 så reduceras företagets ansökta belopp med 25 %. Reduktionskoefficienten offentliggörs i EUT (Europeiska unionens officiella tidning). 1043/2005 art 37 Om de sökta medlen understiger tillgängliga medel fastställs ingen reduktionskoefficient, d.v.s. att koefficienten = 0. Om reduktionskoefficienten blir 0 offentliggörs det inte i EUT. När det gäller ansökningsomgång nr 6 (7 maj 7 juli, d.v.s. giltighetstid fr.o.m. 1 augusti) får den sökande välja att dra tillbaka sin ansökan inom fem arbetsdagar efter det att koefficienten har offentliggjorts i EUT. I sådana fall återfås 80 % av säkerhetsbeloppet medan resterande del förverkas. Möjligheten att dra tillbaka ansökan gäller bara om en reduktionskoefficient har fastställts (d.v.s. i de fall reduktionskoefficienten har ett annat värde än 0). 1043/2005 art /2005 art 44 Ansökan återtas genom att skriftligen (via fax) meddela Jordbruksverket. Observera att vid en reduktionskoefficient måste Jordbruksverket vänta fem arbetsdagar efter det att koefficienten har offentliggjorts i EUT innan licenserna utfärdas. Exportörer kan, innan de fem dagarna gått, meddela Jordbruksverket skriftligen (via fax) att ansökan inte ska återtas och få sin licens utfärdad lite snabbare. 3.4 Löpande ansökningar Företag kan ansöka om löpande licenser från och med den dag kommissionen meddelar att ingen reduktionskoefficient har fastslagits för den fasta ansökningsomgången. Ansökan kan lämnas fram till dagen före slutdatum för nästa fasta ansökningsomgång. Exempel Det finns budgetmedel kvar att fördela från den fasta omgång som var mellan 7 januari och 7 mars. Det innebär det att löpande ansökningar kan lämnas fram till och med den 6 maj (under förutsättning att de avsatta budgetmedlen inte tar slut innan dess). Ansökningar som har lämnats in anmäls av Jordbruksverket till kommissionen nästkommande tisdag. Licenser kan då utfärdas tidigast måndagen därpå. Om det ansökta beloppet överstiger det tillgängliga kan kommissionen: 1043/2005 art 38a 16

21 fastställa en nedsättningskoefficient för ansökningar har lämnats in under en viss vecka. uppmana medlemsstaterna att avslå ansökningar som har lämnats in under en viss vecka. stoppa inlämnandet av ansökningar. Ansökan om bidraglicens Ansökan via LICNET, se kapitel 1.2: Kryssa i rutan där det framgår att det är en löpande licens som företaget ansöker om. Ansökan på pappersblankett, E4.31: Kryssa i rutan Ansökan gäller s.k. löpande licens enligt artikel 38a i kommissionen förordning (EG) nr 1043/ Förutfastställelse av exportbidrag 1043/2005 art 29 Licensinnehavaren kan begära att exportbidragssatserna för samtliga basprodukter förutfastställs, antingen till den nivå som gäller vid ansökan, eller till gällande nivå vid någon annan tidpunkt under licensens giltighetstid. Ansökan om förutfastställelse görs på ansökningsblanketten fält 8 eller på en ny blankett. Förutfastställelsen kan dock bara göras vid ett tillfälle. Förutfastställelsen gäller för exporter fr.o.m. datumet för förutfastställelsen t.o.m. slutet av den femte månaden efter det att förutfastställelsen gjordes, dock längst till licensens giltighetstid går ut. Det exportbidragsbelopp som tillämpas vid förutfastställelse är det belopp som gäller den dag då ansökan om förutfastställelse inkommer till Jordbruksverket. Om ansökan lämnas in på en torsdag ska den anses ha blivit inlämnad följande arbetsdag. Förutfastställelse av exportbidrag för spannmåls- och risingredienser Vid förutfastställelse av bearbetade varor där det ingår spannmåls- och risingredienser förekommer det två slag av justeringar: Interventionsuppräkning - kompensation för lagerhållningskostnader då begäran om förutfastställelse och export sker under samma regleringsår. Cross-marketing - nedräkning då begäran om förutfastställelse och export sker under olika regleringsår. Syftet är att stimulera export under innevarande regleringsår. OBS! Nedräkningen kan högst uppgå till förutfastställt bidrag. 3.6 Överlåtelse Licenserna får överlåtas. Observera att rättigheter men inte skyldigheter (säkerheter) går att överlåtas. För att en överlåtelse ska vara giltig måste 1043/2005 art /2005 art 20 Regleringsår för spannmål: 1/7-30/6 Regleringsår för ris: 1/9-31/8 Regleringsår för majs: 1/10-30/9 1043/2005 art 27 17

22 det ansökande företaget ange det företag som man tänkt överlåta licensen till. Det gör företaget i samband med att licensansökan lämnas in under omgång 1-4. När överlåtelsen ska börja gälla måste licensinnehavaren komma in med en ansökan om överlåtelsedatumet. Detta görs på ansökningsblanketten (se avsnitt 3.10). För omgång nr 5 och 6 kan företagen överlåta licenser utan att de i förväg behöver ange till vilket företag de har tänkt att överlåta licensen. 3.7 Dellicenser 1043/2005 bilaga VI Förfarandet med dellicenser kan användas om ett företag har en licens som är giltig för export av varor från Sverige. Företaget kanske plötsligt får ändrade exportleveranser och vill utnyttja licensen för att söka exportbidrag i annan medlemsstat. I detta fall ska licensinnehavare ansöka om att få en dellicens utfärdad för ett belopp som inte överskrider det belopp som ännu inte avskrivits på originallicensen. Kontakta Jordbruksverket vid ansökan om dellicens. 3.8 Krav om ställd säkerhet 1043/2005 art 43 En ansökan om licens är endast giltig om en säkerhet som uppgår till 25 % av det begärda bidragsbeloppet finns disponibel hos Jordbruksverket. Observera att licensen söks i euro och att säkerheten ställs i kronor. Eurokursen finns publicerad på Jordbruksverkets hemsida och marknad eller (Europeiska centralbanken). Säkerheten frisläpps när licensinnehavaren återlämnar licensen (för licenser som förvaras i datafil på Jordbruksverket lämnas istället licensmeddelandet med en begäran om frisläppande av säkerheten). Licensmeddelandet, som fås vid utfärdandet av licensen, kan faxas till Jordbruksverket. Licensen kan inte användas efter den dag då begäran inkommit till Jordbruksverket. Säkerheten frisläpps när/om 95 % av det på licensen beviljade bidragsbeloppet begärts utbetalt av licensinnehavaren. När licensen inte har utnyttjats upp till 95 % av det belopp för vilket den utfärdats, ska säkerheten förverkas med 25 % av skillnaden mellan 95 % av det belopp för vilket licensen har utfärdats och det belopp som faktiskt har utnyttjats. Om licensen utnyttjas till mindre än 5 % förverkas hela säkerheten. Rabatt vid förverkan kan erhållas om licensen lämnas tillbaka under de två första tredjedelarna av giltighetsperioden. Då minskas det belopp som förverkas med 40 %. Lämnas licensen tillbaka under den sista tredjedelen av giltighetsperioden eller under den månad som följer efter sista giltighetsdagen minskas förverkan med 25 %. Rabatten gäller bara licenser som återlämnas senast den 30 juni innevarande budgetperiod. 1043/2005 art /2005 art 45 18

23 Säkerheter på 100 euro eller mindre förverkas inte. När/om kommissionen fastställer en reduktionskoefficient för det sökta licensbeloppet har licenssökanden möjlighet att inom fem arbetsdagar dra tillbaka sin ansökan i ansökningsomgång nr 6. I sådant fall återfås 80 % av säkerhetsbeloppet medan resterande del förverkas. 3.9 Hur licenserna används Samtidigt med fullgörandet av exportformaliteterna ska UB1, (Utanför Bilaga 1) anges i fält 42 på blankett A ansökan om exportbidrag tillsammans med numret eller numren på de licenser (i rangordning) som ska användas för att täcka bidragsansökan. När flera licensnummer används ska de skiljas åt med kommatecken. Avräkningen börjar på den första licensen. Om fält 42 inte räcker till kan fält 44 användas Fylla i ansökan 1043/2005 art /2005 art /2005 bilaga VI Blankett E4.31 Följande fält är obligatoriska att fylla i på blanketten: Fält 4. Företagets namn, gatu- och postadress, organisationsnummer, telefon- och faxnummer samt kontaktperson. Fält 8. Förutfaställelse önskas markera i fältet ja eller nej. Fält 9. Markera i ja-rutan endast om ansökan avser deltagande i anbud. Fält 11. Totalt säkerhetsbelopp i svenska kronor. Detta anges för att Jordbruksverket och företaget ska vara överens om beloppet som ska belastas. Fält 17. Ansökt eurobelopp med siffror. Fält 18. Ansökt eurobelopp med bokstäver. Fält 20. Markera om ansökan gäller en licens enligt artikel 33 fast bidragslicens eller ansökan gäller en licens enligt artikel 38 löpande licens. Alternativet licens giltig för export av varor från Sverige markeras, när alla exporter ska tullklareras i Sverige. I annat fall markeras det andra alternativet. Övrigt. Ange typ av säkerhet i rätt fält med numret, som erhölls av Jordbruksverkets ekonomienhet (särskilt viktigt, när flera säkerheter är ställda). Ansökan ska undertecknas med ort, datum och sökandes underskrift med namnförtydligande. Vid förutfastställelse i efterhand ska följande fält fyllas i: Licensnummer, som förutfastställelse önskas för. Fält 4. Företagets namn, gatu- och postadress, organisationsnummer, telefon- och faxnummer samt kontaktperson. Fält 8. Markera Förutfastställelse önskas ja. 19

24 Övrigt. Ansökan ska undertecknas enligt ovan. Vid angivelse av överlåtelsedatum ska följande fält fyllas i: Licensnummer UB1 som ska överlåtas Fält 4. Företagets namn, gatu- och postadress, organisationsnummer, telefon- och faxnummer samt kontaktperson. Fält 6. Företagets namn, gatu- och postadress, organisationsnummer, till det företag rättigheterna skall överlåtas samt datum för överlåtelsen. Övrigt. Ansökan ska undertecknas enligt ovan. Hur utfärdas licensen? Om alternativet från Sverige anges i fält 20 eller i ansökan om licens, skickar Jordbruksverket ett licensmeddelande som bevis på erhållen licens per fax/post till den sökande. Licensmeddelandet innehåller information om bl.a. tilldelat licensnummer, belopp i euro, giltighetstid, och belastat säkerhetsbelopp. I annat fall skickar Jordbruksverket en papperslicens till företaget. 20

25 4 Export utan bidragslicens Inom budgeten för bearbetade jordbruksvaror, icke bilaga I, har 40 miljoner euro avsatts till exportörer som begär bidrag för mindre än euro per budgetperiod. Sådana exportörer benämns småexportörer. Småexportörerna behöver inte en bidragslicens för att berättigas till exportbidrag. Det finns också ett antal undantag från kravet om bidragslicens. Dessa undantag gäller för särskilt namngivna exportarter. 4.1 Småexportörer En exportörer som begär bidrag för mindre än euro per budgetperiod kallas för småexportör. Småexportören ska vara etablerad i det land som den söker i. Det är ett krav att småexportören inte får ha haft någon bidragslicens under den berörda budgetperioden och inte heller ha en licens vid exporttillfället. En exportör kan alltså börja med att söka exportbidrag som småexportör och därefter söka licens, men inte tvärtom. EU har en budget om 40 miljoner euro för småexportörer. Kommissionen kan stoppa exportbidragen till småexportörer när budgeten har utnyttjats med 30 miljoner. 4.2 Olika exportarter Vid följande exportarter är kravet om licens undantaget: Indirekt proviantering tredje land. 1043/2005 art /2005 art /2005 art /2005 art 47 Direkt proviantering tredje land. Proviantering av sjögående fartyg; och luftfartyg som trafikerar internationella flyglinjer, även flyglinjer inom gemenskapen. Upplägg på proviantlager inom gemenskapen. Proviantering av borr- och produktionsplattformar och örlogsfartyg. Export till Helgoland. Leveranser avsedda för väpnade styrkor. Att kravet på licens är undantaget innebär att ingen avräkning sker mot bidragslicens för ovanstående exportarter. 21

26 5 Ansökan om exportbidrag Ansökan om exportbidrag görs på blankett A Ansökan om exportbidrag, vilken är sammanfogad med enhetsdokumentet, se bilaga I. Om varan inte är receptregistrerad ska blankett B "Redovisning av ingredienser" bifogas för redovisning av de bidragsberättigade ingående ingredienserna. Dessa blanketter återfinns på Tullverkets webbsida. SJVFS 2004:35 3 Ansökan om exportbidrag kan även lämnas elektroniskt. För detta krävs ett tillstånd Elektronisk uppgiftslämning vid ansökan om exportbidrag. Ansökan om tillståndet lämnas till Tullverket som beslutar i samråd med Jordbruksverket. I vissa fall, exempelvis vid proviantering av fartyg, kan ansökan göras på blankett "Månadsredovisning för ansökan om exportbidrag" (E4.23). Redovisning enligt den senare formen kräver tillstånd från Jordbruksverket, se vidare den generella vägledningen. För att kunna redovisa de ingående bidragsberättigade ingredienserna enligt tillverkningsrecept eller enligt genomsnittliga produktionskvantiteter (se avsnitt 5.1.) fordras ett tillstånd av Jordbruksverket. Ansökan om att få redovisa på något av dessa sätt görs på blankett E4.25 Ansökan om redovisning enligt tillverkningsrecept eller genomsnittlig produktionskvantitet. Om tillstånd ej finns enligt ovan ska de ingående ingredienserna redovisas enligt faktiskt förbrukning på blankett B. Ansökan om exportbidrag ska göras för varje enskild sändning. En ansökan består av en eller flera varuposter. Under varje varupost får endast deklareras varor enligt samma KN-nummer och sammansättning. Blankett A och i förekommande fall blankett B lämnas vid exporttillfället till närmaste exporttullkontor som sedan skickar dem till Jordbruksverket. Föranmälan för kontroll ska göras till exporttullkontoret senast 24 timmar innan inlastning påbörjas. Om inlastningen äger rum på en lördag eller helgdag ska föranmälan lämnas in senast 48 timmar före inlastningen påbörjas, se vidare den generella vägledningen. Den elektroniska ansökan om exportbidrag utgör också föranmälan och ska alltså ha inkommit senast 24 timmar innan inlastning påbörjas. SJVFS 2004:

27 5.1 Redovisningsformer Det finns tre redovisningsformer för råvaruförbrukningen av den exporterade varan: Med faktisk förbrukning avses de produkter som faktiskt förbrukats vid framställningen av de exporterade varorna, d.v.s. förbrukningen ska vara fysiskt uppmätt samt svinn (se avsnitt 5.3) och utbyte fastställt. Faktisk förbrukning ska redovisas på blankett B, se avsnitt /2005 art 49 Är den exporterade varan tillverkad vid exempelvis tre tillfällen kan dessa redovisas på en blankett B genom att lägga samman den faktiska förbrukningen från respektive tillfälle. Om exempelvis 25 procent av varorna från ett produktionstillfälle exporteras ska således 25 procent av det som faktiskt förbrukats vid det tillfället redovisas. Företag som föreslås att redovisa enligt faktisk förbrukning är de som kan härleda de exporterade varorna till produktionstillfället. Varor som är lämpade att redovisa enligt faktisk förbrukning är exempelvis tillfälliga eller kundspecifika varor samt nya varor där genomsnittliga produktionskvantiteter ännu inte har kunnat beräknas eller där något tillverkningsrecept ännu inte fastställts. Tillverkningsrecept används när den faktiska förbrukningen för den exporterade varan redovisas genom angivande av ett vedertaget tillverkningsrecept vilket fastställts genom mätningar. För att använda redovisningsformen tillverkningsrecept ska följande tillverkningsmetod användas; satsvis tillverkning (med avbrott) där kvantiteten förbrukade ingredienser inte varierar för att tillverka en bestämd kvantitet bearbetad vara. Inte varierar betyder att variationerna ej får vara för stora. (Se vidare avsnitt 5.2 Receptregistrering). Genomsnittlig produktionskvantitet används när den faktiska förbrukningen av produkter, svinn och utbyte, vid tillverkning av den exporterade varan, beräknas utifrån en historisk tidsperiod vanligtvis 12 månader (vilken uppdateras kontinuerligt). För redovisningsformen genomsnittlig produktionskvantitet ska någon av följande två tillverkningsmetoder anges; Kontinuerlig tillverkning (utan avbrott) eller satsvis tillverkning (med avbrott) där kvantiteten förbrukade ingredienser varierar för att tillverka en bestämd kvantitet bearbetad vara. Arkivering av produktionsdokumentation Den som tillverkar en vara ska bevara uppgifter om förbrukade ingredienser och deras kvantiteter, svinn, eventuella analysresultat som finns från egna provtagningar på varan samt annan information som kan vara av betydelse vid en produktionskontroll. Dokumentationen ska bevaras i fem år från det att den upprättades. 23

Jordbruksverkets vägledning. Export av mjölk och mjölkprodukter

Jordbruksverkets vägledning. Export av mjölk och mjölkprodukter Jordbruksverkets vägledning Export av mjölk och mjölkprodukter Marknadsstödsenheten Maj 2009 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER

IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV BEARBETADE VAROR AV FRUKT OCH GRÖNSAKER Interventionsenheten februari 2007 Innehåll Inledning. Lagstiftning.. 3 3 Produkter inom varuområdet... 4 IMPORT.

Läs mer

Uppköp av smör för intervention

Uppköp av smör för intervention Jordbruksverkets vägledning Uppköp av smör för intervention Interventionsenheten Februari 2006 VG2:26 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri

Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Jordbruksverkets vägledning Produktionsbidrag för stärkelse som används i kemisk/teknisk industri Interventionsenheten September 2007 VG 2:16 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.sjv.se

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler. Import av jordbruksetanol

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler. Import av jordbruksetanol Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler Import av jordbruksetanol Interventionsenheten Januari 2007 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Publikationsservice 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Export av fjäderfäkött

Export av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Export av fjäderfäkött Interventionsenheten Mars 2006 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning... 2. Administration...

Läs mer

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1. (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) 30.12.2005 Europeiska unionens officiella tidning L 347/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 2535/2001 av den 14 december 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1255/1999

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter)

Jordbruksverkets vägledning. Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter) Jordbruksverkets vägledning Import av socker (förmånsavtal och gemenskapstullkvoter) Marknadsstödsenheten Januari 2012 Jordbruksverkets vägledningar finns på internet: www.jordbruksverket.se Innehåll 1

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2011 KOM(2011) 737 slutlig 2011/0333 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel grundade på mervärdesskatt

Läs mer

Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851]

Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851] Immateriella rättigheter, förordning 1352/2013 [7851] Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1352/2013 av den 4 december 2013 om fastställande av de formulär som avses i Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Import av fjäderfäkött

Import av fjäderfäkött Jordbruksverkets vägledning Import av fjäderfäkött Interventionsenheten Februari 2008 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 3 2. Lagstiftning... 3 3.

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.2.2015 COM(2015) 38 final 2015/0024 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om befrielse från tullar för import av vissa tunga oljor och andra liknande produkter SV SV

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 388/2009 av den 12 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EG) nr 1234/2007 vad

Läs mer

www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött

www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött www.jordbruksverket.se Kvoter för import av nötkött 2 Innehållsförteckning Kvoter för import av nötkött vad är det?...4 Nötkött med hög kvalitet...5 Fryst mellangärde...7 Säkerheter för licens för nötkött

Läs mer

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut

BILAGA. till. förslaget till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 BILAGA till förslaget till rådets beslut om ingående av det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och

Läs mer

INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN

INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN Nr 727 2875 Bilaga 9 Endast behöriga myndigheter får ändra detta intyg INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN 2 430301/114 2876 Nr 727 Nr

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN

Europeiska unionens officiella tidning FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN C 251/21 FÖRFARANDEN FÖR GENOMFÖRANDE AV DEN GEMENSAMMA HANDELSPOLITIKEN KOMMISSIONEN Tillkännagivande om inledande av en översyn vid giltighetstidens utgång av gällande antidumpningsåtgärder på import

Läs mer

Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016

Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016 1(5) Information från kommittémötet för exportbidrag och licenser den 9 mars 2016 Sammanfattning: Kommissionen fortsatte diskussionen om förenklingar av regelverket för tullkvoter (licenser) där man bland

Läs mer

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner

Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1. Definitioner Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar, katter och illrar avsedda

Läs mer

Fotnoter CD 029 CD 061 CD 060

Fotnoter CD 029 CD 061 CD 060 Fotnoter CD 001 CD 002 CD 007 CD 008 CD 015 CD 017 CD 018 CD 019 CD 020 CD 021 CD 022 CD 023 För att komma i åtnjutande av denna kvot erfordras uppvisande av ett äkthetscertifikat som godtas av vederbörliga

Läs mer

Förenklat ledsagardokument

Förenklat ledsagardokument 1 EUROPEISKA UNIONEN PUNKTSKATTEPLIKTIGA VAROR 1 Leverantör Förenklat ledsagardokument Transport inom unionen av beskattade varor 2 3 Beskattningsmyndighet i destinationslandet Leverantörens exemplar 4

Läs mer

IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER

IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT OCH EXPORT AV VIN OCH VINPRODUKTER Interventionsenheten januari 2007 INNEHÅLL Inledning... 3 Produkter inom varuområdet... 4 Tillstånd och registrering...

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Import av griskött. Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8

Jordbruksverkets vägledning. Import av griskött. Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8 Jordbruksverkets vägledning Import av griskött Interventionsenheten Februari 2010 VG1:8 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2011:286 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1, 7

Läs mer

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1

Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Kommissionens förordning (EG) nr 1359/2007 av den 21 november 2007 om villkoren för beviljande av särskilda exportbidrag för vissa urbenade

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 12 kap. Uppdaterad:

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 12 kap. Uppdaterad: Tullkodex m.m./tullag, tullförordning, tullordning m.m. 1 12 kap. Export m.m. Inledande bestämmelser 1 [2620] I 4 kap. 12 [1838] tullagen (2000:1281) finns bestämmelser om export m.m. I 33 [2033] tullförordningen

Läs mer

Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 juni 2014

Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 juni 2014 1(5) Information från kommittémöte för exportbidrag och licenser den 25 juni 2014 Sammanfattning: Fyra medlemsstater presenterade sin syn på den praktiska hanteringen av regelverket för offentlig intervention.

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011D0008 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 21 juni 2011 om

Läs mer

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN

FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN FÖRHANDLINGARNA OM BULGARIENS OCH RUMÄNIENS ANSLUTNING TILL EUROPEISKA UNIONEN Bryssel den 31 mars 2005 (OR. en) AA 8/2/05 REV 2 ANSLUTNINGSFÖRDRAGET: PROTOKOLLET, BILAGA V UTKAST TILL RÄTTSAKTER OCH ANDRA

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.3.2014 C(2014) 1447 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 11.3.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013

Läs mer

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG

RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG L 15/24 RÅDETS DIREKTIV 2001/115/EG av den 20 december 2001 om ändring av direktiv 77/388/EEG i syfte att förenkla, modernisera och harmonisera kraven på fakturering när det gäller mervärdesskatt EUROPEISKA

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Stöd till producentorganisationer

Jordbruksverkets vägledning. Stöd till producentorganisationer Jordbruksverkets vägledning Stöd till producentorganisationer Interventionsenheten Januari 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på Internet: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Lagstiftning...

Läs mer

Skatter m.m./skatter m.m. 1

Skatter m.m./skatter m.m. 1 Skatter m.m./skatter m.m. 1 Kommission förfaranden Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning

Läs mer

LICnet. Handbok E-tjänst LICnet

LICnet. Handbok E-tjänst LICnet Handbok E-tjänst LICnet December 2010 1 Handbok Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 5 2. Vad krävs för att kunna använda E-tjänsten LICnet?...

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12.05.2003 KOM(2003) 252 slutlig 2003/0094 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER. Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER. Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28 Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler IMPORT AV BANANER Interventionsenheten februari 2007 VG 1:28 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning.3 IMPORTSYSTEMET 4 Bakgrund.4 Produkter inom varuområdet 4 Import

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den, 19.03.2002 C(2002) 708 Ärende: Statligt stöd nr N 327/01 Sverige Stöd till trädgårdsnäringen Herr Minister, Jag har äran att meddela Er att kommissionen inte har några

Läs mer

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen

Åtgärderna i samband med tillämpningen av konventionen 60 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 15/Vol 04 382R3626 311282 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING Nr L 384/ 1 RÅDETS FÖRORDNING ( EEG ) nr 3626/82 av den 3 december 1982 om genomförande

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX COMP A3/JW/vn [ ](2013) XXX draft KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr / av den XXX om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.12.2001 KOM(2001) 759 slutlig 2001/0290 (ACC) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010

Europeiska unionens officiella tidning nr L 022, 26/01/2005 s. 0001-0010 32005R0111 Rådets förordning (EG) nr 111/2005 av den 22 december 2004 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer Europeiska unionens officiella tidning

Läs mer

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel REMISS 1 (7) Området för strategisk utveckling och stöd Juridiska avdelningen Förslag om nya föreskrifter om berikning av vissa livsmedel 1. Bakgrund Livsmedelsverket har tidigare remitterat ett förslag

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor

Jordbruksverkets vägledning. Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor Jordbruksverkets vägledning Export av jordbruksprodukter och bearbetade varor Interventionsenheten Februari 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! 1 På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar Kundanvisning om punktbeskattning 23 Tull- och skatte behandling av gåvor som tagits emot från utlandet www.tulli.fi Januari 2013 Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar I Europeiska unionens

Läs mer

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem

Yttrande över förslag till ändringar i föreskrifter TFS 2000:20 om tullförfarande m.m. och TFS 2007:6 om tillämpning av EG:s exportkontrollsystem Yttrande Vårt Dnr Ert Dnr 2015-03-02 RR-2015-0058 STY 2014-904, STY 2014-905 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma

Läs mer

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen TMD Nr 80/1997 Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen 1 Inledning Tullstyrelsen gav den 5.12.1996 instruktioner om deklarations-

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER

EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER EUROPEISKA GEMENSKAPEN EUROPEISKA ATOMENERGIGEMENSKAPEN FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 5 TILL BUDGETEN FÖR 2007 SAMLADE INKOMSTER TEKNISK BILAGA TILL MOTIVERINGEN UPPRÄTTAD AV RÅDET DEN 13 JULI 2007 11707/07

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2001L0018 SV 21.03.2008 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2001/18/EG av den

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning. Internettjänsten LICnet

Jordbruksverkets vägledning. Internettjänsten LICnet Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten LICnet Interventionsenheten April 2007 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vad krävs för att kunna

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/55 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 611/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller programmen för stöd

Läs mer

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning

Handbok för administration av konst- och kulturutbildning Handbok för administration av konst- och kulturutbildning november 2015 Innehållsförteckning Att administrera en konst- och kulturutbildning... 3 En utbildning från start till slut... 4 1. När utbildningen

Läs mer

Internettjänsten Skolmjölk

Internettjänsten Skolmjölk Jordbruksverkets vägledning Internettjänsten Skolmjölk Mars 2008 VG 2:34 Jordbruksverkets vägledningar finns på vår hemsida: www.sjv.se Innehåll 1. Inledning... 4 2. Vad krävs för att söka stöd med hjälp

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.12. COM() 597 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om uppgifter om budgetkonsekvenserna av den årliga uppdateringen för av löner och pensioner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2001:517 Utkom från trycket den 25 juni 2001 utfärdad den 31 maj 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006

Tidigare behandlad vid samråd med EU-nämnden: 20 oktober 2006 Bilaga 1 Slutlig Rådspromemoria 2006-12-08 Jordbruksdepartementet Naturresurs- och sameenheten Rådets möte den 19-21 december 2006 Dagordningspunkt 3a och 3b Rubrik: 3. Ekologiska produkter: a) Förslag

Läs mer

Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 24 januari 2005. 1. Godkännande av den preliminära dagordningen

Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet den 24 januari 2005. 1. Godkännande av den preliminära dagordningen SLUTLIG Kommenterad dagordning 2005-01-17 Jordbruksdepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kopia: UD/EU-enheten Riksdagens Kammarkansli Kommenterad dagordning inför Jordbruks- och fiskerådet

Läs mer

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 167/97. av den 30 januari 1997

KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 167/97. av den 30 januari 1997 31. 1. 97 I SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning Nr L 29/27 KOMMISSIONENS FORORDNING (EG) nr 167/97 av den 30 januari 1997 om ändring av förordning (EEG) nr 2219/92 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 6.12.2004 KOM(2004) 773 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 74/2004 om införande av en slutgiltig utjämningstull på

Läs mer

Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter

Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Import och exportföreskrifter/jordbruksverkets licensområde m.m. 1 Förordning (2011:926) om EU:s förordningar om pris- och marknadsreglering av jordbruksprodukter Tillämpningsområde 1 [1821] I denna förordning

Läs mer

INTERNATIONELLA AVTAL

INTERNATIONELLA AVTAL Beslut 2014/494/EU, EUT L 261, 2014 1 II (Icke-lagstiftningsakter) INTERNATIONELLA AVTAL RÅDETS BESLUT av den 16 juni 2014 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, och om provisorisk tillämpning

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET >r >r EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION "A- * "A" Bryssel den 15.9.25 KOM(25) 43 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Statligt stöd Finland SA.41559 (2015/N) Stöd för avbytartjänster inom jordbruket på Åland Bryssel den 22.6.2015 C(2015) 4357 final Efter att ha granskat upplysningarna från era

Läs mer

Version 2.1 Ändringar och förbättringar

Version 2.1 Ändringar och förbättringar Version 2.1 Ändringar och förbättringar I. Nya moduler I. 1 Modul för utfärdande av licenser för export till EU I.1.1 Syfte Den här modulen är avsedd för såväl tredjeländer som medlemsstaterna: Tredjeländerna

Läs mer

Forskning och diagnostik på animaliska biprodukter

Forskning och diagnostik på animaliska biprodukter INFORMATION Detta dokument är en sammanställning av delar ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav

Läs mer

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå

2014-11-29. 1 Beskrivning av problemet och vad Jordbruksverket vill uppnå 1(7) 2014-11-29 Dnr: 6.6.16-5844/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:49) om införsel av sällskapsdjur och hund- och kattsperma samt hundar,

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.2.2015 C(2015) 1264 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 26.2.2015 om ändring av rådets förordning (EG) nr 673/2005 om införande av tilläggstullar

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 13.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 335/99 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM

Läs mer

INTERNATIONELLT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING FÖR FORSKARE FRÅN EU OCH ASSOCIERADE LÄNDER

INTERNATIONELLT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING FÖR FORSKARE FRÅN EU OCH ASSOCIERADE LÄNDER BILAGA III SÄRSKILDA BESTÄMMELSER INTERNATIONELLT MARIE CURIE-STIPENDIUM FÖR KARRIÄRUTVECKLING FÖR FORSKARE FRÅN EU OCH ASSOCIERADE LÄNDER III.1 Definitioner Utöver definitionerna i artikel II.1 gäller

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 28.5.2014 L 159/41 FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 574/2014 av den 21 februari 2014 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 vad gäller bilaga III

Läs mer

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008

FÖRORDNINGAR. KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1192/2008. av den 17 november 2008 6.12.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 329/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER

Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER Jordbruksverkets vägledning IMPORT OCH EXPORT AV FÄRSKA FRUKTER OCH GRÖNSAKER Interventionsenheten februari 2007 Innehåll Inledning 3 Lagstiftning... 3 Produkter inom varuområdet. 4 Import av färska frukter

Läs mer

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING

RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING 24 oktober 2012 RIKTLINJER DEN CENTRALA KONTAKTPUNKTEN FÖR ANMÄLNINGSFÖRFARANDET 98/34 OCH FÖR DE ANMÄLNINGSFÖRFARANDEN SOM FÖRESKRIVS I SÄRSKILD EU-LAGSTIFTNING Innehållsförteckning I. Inledning II. EU-lagstiftning

Läs mer

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015

SKÖTSEL AV ÄNGSVALL. Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 SKÖTSEL AV ÄNGSVALL Villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall år 2015 1. Allmänna villkor för erhållande av miljöersättning för skötsel av ängsvall För att erhålla ersättning för

Läs mer

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär.

De föreslagna föreskrifterna inför i huvudsak endast de ändringar som Kommissionens direktiv 2012/4/EU innebär. samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (13) Rättsenheten Kim Reenaas 010-240 50 66 kim.reenaas@msb.se Konsekvensutredning avseende Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps förslag till föreskrifter

Läs mer

Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 20 januari 2015

Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 20 januari 2015 1(7) Information från kommittémöte för säljfrämjande åtgärder den 20 januari 2015 Sammanfattning Kommissionens presenterade sitt utkast till genomförande akt med tillämpningsregler för säljfrämjande åtgärder,

Läs mer

Statens Jordbruksverk

Statens Jordbruksverk Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-7986/12 Konsekvensutredning på grund av ändringar av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:90) om ansökan om vissa jordbrukarstöd och landsbygdsstöd Statens

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 15.12.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 332/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1306/2011 av den 12 december 2011 om tydliggörande av tillämpningsområdet

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara genom bifogad blankett anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris. Efter att du placerat din order sköter Stödrättsbörsen

Läs mer

37 Beskattning vid import

37 Beskattning vid import Beskattning vid import, Avsnitt 37 477 37 Beskattning vid import 37.1 Inledning Enligt 1 kap. 1 1 st. 3 p. ML ska moms betalas vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig. Med import förstås

Läs mer

Importera färdigförpackade livsmedel

Importera färdigförpackade livsmedel Importera färdigförpackade livsmedel Information till dig som vill importera färdigförpackade livsmedel Starta verksamheten I den här broschyren kan du som vill importera och sälja färdigförpackade livsmedel

Läs mer

Konsekvensutredning 2010-08-30

Konsekvensutredning 2010-08-30 Konsekvensutredning 2010-08-30 Diarienummer 2010-4106 Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om aerosolbehållare 1 Problembeskrivning I vissa av EU:s medlemsstater har det

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 28.5.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 163 A/1 V (Yttranden) ADMINISTRATIVA FÖRFARANDEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska datatillsynsmannen Utlysning av ledig tjänst som biträdande datatillsynsman

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.11.2011 KOM(2011) 799 slutlig 2011/0375 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2012 av fiskemöjligheter för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om marktjänster på flygplatser; SFS 2000:150 Utkom från trycket den 18 april 2000 utfärdad den 6 april 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande 2. Inledande bestämmelse

Läs mer

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING]

BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] SJUNDE RAMPROGRAMMET BIDRAGSAVTAL nr PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING] (ange FINANSIERINGSSYSTEM) [Europeiska unionen ( unionen )], [Europeiska atomenergigemenskapen ( Euratom )], företrädd av Europeiska

Läs mer

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning

Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning ISSN 1725-1311 SV RÅDETS GENERALSEKRETARIAT Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning REFERENSMATERIAL DECEMBER 2009 Europeiska rådets arbetsordning Rådets arbetsordning DECEMBER 2009 Meddelande

Läs mer

Post- och telestyrelsens författningssamling

Post- och telestyrelsens författningssamling Post- och telestyrelsens författningssamling Utgivare: Karolina Asp, Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm ISSN 1400-187X Post- och telestyrelsens föreskrifter om krav m.m. på radioutrustning;

Läs mer

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015

Handbok för ansökan. Minor Field Studies stipendier 2015 Handbok för ansökan Minor Field Studies stipendier 2015 Förord Välkommen till Minor Field Studies, programmet för insamling av material i fält för examensarbeten. Syftet med denna handbok är att ge dig

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 28.1.2004 SV L 21/11 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 136/2004 av den 22 januari 2004 om veterinärkontroller av produkter från tredje land vid gemenskapens gränskontrollstationer (Text av betydelse för

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 373 final 2016/0174 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt vad gäller vissa beslut som ska antas inom

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter Import- och exportföreskrifter/veterinärkontroll m.m. 1 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter Allmänna bestämmelser 1 [8261] Denna författning innehåller bestämmelser

Läs mer

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad

2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad 2003-05-14 Fodersäd Rekordskörd väntas enligt USDA Världslagren av fodersäd minskar för femte året i rad Enligt USDAs senaste skördeprognos för 2003/04 väntas världsproduktionen av fodersäd slå nytt skörderekord.

Läs mer