Information om säkerheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om säkerheter"

Transkript

1 EU-fondsenheten Information om säkerheter Detta är en generell information om hur man ställer säkerheter i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter. Villkoren för säkerheter kan skilja sig för olika varuområden. För information om specifika varuområden hänvisas till respektive varuområdes vägledning. Vilka godkända säkerheter finns? Kontanter Vid kontant överföring ska pengarna sättas in på Jordbruksverkets bankgirokonto Följande uppgifter ska kunna läsas ut av avin: Företagets organisationsnummer, om det gäller en enkel eller blocksäkerhet (se nedan för beskrivning) samt om säkerheten är generell eller om den avser ett speciellt verksamhetsområde. Garanti Garantier ska tecknas av en av Jordbruksverket godkänd borgensman. Jordbruksverket accepterar borgen från banker, kreditmarknadsbolag, kreditinstitut och försäkringsbolag som enligt svensk lag har rätt att bedriva verksamhet i Sverige. För kreditmarknadsbolag, kreditinstitut och försäkringsbolag krävs även att det framgår av bolagsordningen att de har rätt att ställa garantier eller borgen. Säkerhetsställarens registreringsbevis samt fullmakt att de som har undertecknat säkerheten är behöriga att underteckna ska bifogas för att garantin ska godkännas. Även utländska bolag kan ställa säkerhet. För säkerhetsställare i länder som omfattas av EESavtalet krävs att företaget har tillstånd att bedriva verksamhet från hemlandet och för övriga utländska säkerhetsställare att de uppfyller de villkor för verksamheten som uppställs av svensk lagstiftning. Mallarna i bilagorna 1-3 ska användas beroende på vilken typ av säkerhet som önskas. Garantin kan sändas in per fax under förutsättning att originalblanketten sänds in snarast möjligt och senast inom fem dagar. En garanti är en värdehandling som bör skickas som rekommenderad post. Pantförskrivning av bankkonto Pantförskrivning ställd till Jordbruksverkets förmån ska utformas enligt mallen i bilaga 4. Pantförskrivning kan sändas in per fax under förutsättning att originalblanketten sänds in snarast möjligt och senast inom fem dagar.

2 Vilka typer av säkerheter finns? Enkel säkerhet En säkerhet som ställs för ett enstaka tillfälle kallas för enkel säkerhet (se bilaga 1 för bankgaranti). Vid ställande av enkel säkerhet är det viktigt att det tydligt framgår vilken förpliktelse säkerheten är knuten till. Enkla säkerheter kan endast användas en gång, och sänds/betalas tillbaka till borgensmannen när förpliktelsen är uppfylld. Blocksäkerhet För fortlöpande verksamheter kan en s.k. blocksäkerhet användas (se bilaga 2 för bankgaranti). Denna gäller för både pågående och kommande verksamhet, och kan belastas och frisläppas flera gånger. En blocksäkerhet fungerar som ett bankkonto. Säkerheten debiteras när den belastas för en förpliktelse och krediteras när förpliktelsen är uppfylld. Företaget ansvarar för att det finns täckning för samtliga transaktioner. Branschsäkerhet En variant av blocksäkerheter är när en bank, kreditinstitut, försäkringsbolag eller liknande går i borgen för t.ex. en branschorganisation eller företag inom en särskild bransch. Dessa säkerheter kallas för branschsäkerheter (se bilaga 3) och kan, om organisationen eller företaget tillåter, utnyttjas av andra företag. Borgensmannen måsta skriftligen godkänna arrangemanget med branschsäkerhet. När frisläpps en säkerhet? Jordbruksverket frisläpper säkerheten när företaget lägger fram bevis för att förpliktelserna är uppfyllda. Enkla säkerheter i form av kontanter betalas tillbaka och garantier sänds tillbaka till borgensmannen när förpliktelsen är uppfylld. Blocksäkerhet krediteras med det belopp som frisläpps. Vad gäller vid byte av säkerhet? En säkerhet får ersättas med en annan, under förutsättning att den nya säkerheten täcker alla resterande förpliktelser. Ersättningssäkerheter ska åtföljas av skriftliga instruktioner som tydligt talar om vilken säkerhet som ska ersättas. Företag kan byta borgensman genom att annullera existerande säkerheter och ställa nya säkerheter i den nya borgensmannens namn. Den nya borgensmannen måste i sådana fall täcka alla resterande förpliktelser. Vad kan ändras på befintliga säkerheter? Följande ändringar på befintliga säkerheter kan göras: Höjning och sänkning av säkerhetsbeloppet Tillägg och borttag av branschföretag Ändring av säkerhetstyp från enkel till block (endast kontanta säkerheter)

3 För ändringar av bankgarantier ska bilaga 5 följas. Ändringen ska göras av borgenären och skrivas under av behöriga firmatecknare. Registreringsbevis samt fullmakt ska bifogas för att ändringen ska godkännas. Vad händer vid en förverkan av säkerheten? En enkel säkerhet förverkas helt eller delvis om företaget inte uppfyller sin förpliktelse. Om säkerheten är en garanti eller en pantförskrivning skickar Jordbruksverket en faktura till företaget på det belopp som förverkats. Betalningsfristen är 30 dagar innan Jordbruksverket kräver borgensmannen på det förverkade beloppet. När fakturan är betald sänds garantin eller pantförskrivningen tillbaka till företaget. En blocksäkerhet förverkas med det belopp som är knutet till en viss förpliktelse. Om säkerheten är en garanti eller pantförskrivning skickas en faktura till företaget på det belopp som förverkats. Betalningsfristen är 30 dagar innan Jordbruksverket kräver borgensmannen på det förverkade beloppet. Om betalning sker efter förfallodatum utgår dröjsmålsränta. Vid förverkan av kontanta säkerheter minskas säkerhetsbeloppet med det förverkade beloppet. När skickas säkerhet tillbaka? En enkel säkerhet återsänds/återbetalas då säkerheten är frisläppt eller om förverkan är gjord på en bankgaranti när fakturan för förverkad säkerhet är betald. En blocksäkerhet återställs till borgensmannen när en skriftlig begäran om detta kommit in till Jordbruksverket. Information till företag Jordbruksverket skickar efter varje kvartalsskifte ut en sammanställning över de händelser (belastningar, frisläppningar, förverkanden m.m.) som ägt rum för säkerheterna under perioden. Allmänna frågor om säkerheter besvaras av EU-fondsenheten: Gunilla Karlsson Gunilla Svahn Telefon Telefon Kristin Friberg Annica Lundin Telefon Telefon

4 Bilaga 1 Statens jordbruksverk JÖNKÖPING Garantiåtagande (enkel säkerhet) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter innehåller föreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter enligt de EU-förordningar som där anges. X AB, organisationsnummer..., adress..., har att enligt ovan nämnda förordning till Er ställa säkerhet för att uppfylla förpliktelse knuten till o importlicens o exportlicens o intervention o produktions/konsumtionsstöd o Övrigt... för... (produkt/produktgrupp) Med anledning därav åtar sig undertecknad bank härmed oåterkalleligt och ovillkorligt att till Er senast 30 dagar efter det att Ni framställt krav mot oss erlägga det belopp Ni angivit i kravet. Av Ert krav skall framgå att ovannämnda företag till det i kravet angivna beloppet inte uppfyllt ovan angiven förpliktelse. Banken skall dock ej på grund av denna förbindelse kunna åläggas utge mer än sammanlagt... kronor. Banken skall ha rätt att inskränka detta åtagande genom att lämna Er skriftligt meddelande att banken motsätter sig att åtagandet utnyttjas för förpliktelse som uppkommer efter viss av banken angiven tidpunkt. Sådan tidpunkt får inte infalla tidigare än fem bankdagar efter den dag meddelandet kommit Er tillhanda. Bankens åtagande gäller därefter endast för förpliktelse som uppkommit före denna tidpunkt. Bankens åtagande upphör när Ni meddelar banken att samtliga förpliktelser som åtagandet omfattar har uppfyllts. SVENSKA BANKEN Clearingnr Adress

5 Bilaga 2 Statens jordbruksverk JÖNKÖPING Generellt garantiåtagande (blocksäkerhet) X AB, organisationsnummer..., adress..., har att löpande till Er ställa säkerhet för att uppfylla förpliktelser enligt de EU-förordningar som framgår av EUkommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter enligt de EU-förordningar som där anges. Som säkerhet för ovannämnda företags nuvarande och kommande förpliktelser enligt ovan åtar sig undertecknad bank härmed oåterkalleligt och ovillkorligt att till Er senast 30 dagar efter det att Ni framställt krav mot oss erlägga det belopp Ni angivit i kravet. Av Ert krav skall framgå att ovannämnda företag till det i kravet angivna beloppet inte uppfyllt sådan förpliktelse som preciseras i kravet. Banken skall dock ej på grund av denna förbindelse kunna åläggas utge mer än sammanlagt... kronor. Banken skall ha rätt att inskränka detta åtagande genom att lämna Er skriftligt meddelande att banken motsätter sig att åtagandet utnyttjas för förpliktelse som uppkommer efter viss av banken angiven tidpunkt. Sådan tidpunkt får inte infalla tidigare än fem bankdagar efter den dag meddelandet kommit Er tillhanda. Bankens åtagande gäller därefter endast för förpliktelse som uppkommit före denna tidpunkt. Bankens åtagande upphör när Ni meddelar banken att samtliga förpliktelser som åtagandet omfattar har uppfyllts. SVENSKA BANKEN Clearingnr Adress

6 Bilaga 3 Statens jordbruksverk JÖNKÖPING "Branschgaranti"-tillägg till befintlig garanti Vi,..., (företagets namn och organisationsnummer) som uppdragit åt nedan angivna bank att till Statens Jordbruksverk Jönköping utfärda de garantier som förtecknats nedan medger härmed att garantierna får gälla som säkerhet även för sådana förpliktelser som beskrivs i respektive garanti och vilka kan uppkomma för det/de företag som vi nedan beskrivit. Berörda garantier Garantinr Datum för utfärdande Högsta belopp Företag som får utnyttja garantierna ovan Firma Organisationsnr... Adress: Telefonnr: Telefaxnr: Undertecknad bank som utfärdat ovan förtecknade garantier medger härmed att dessa får utnyttjas som säkerhet för förpliktelse som beskrivs i respektive garanti och som kan uppkomma för det/de företag som angivits ovan. SVENSKA BANKEN Clearingnr Adress

7 Bilaga 4 PANTSÄTTNING AV KAPITALBELOPP PÅ KONTO I BANK TILL FÖRMÅN FÖR STATENS JORDBRUKSVERK Enkel säkerhet, d.v.s. för sökandens enstaka förpliktelse Blocksäkerhet, d.v.s. för sökandens nuvarande och blivande förpliktelser Pant Bankens namn och clearingnr Kapitalbelopp på konto i bank Belopp, kr Pantsättning nr (fylls i av banken) Kontonr Sökande/ Pantsättare Företag/firma Organisationsnr Utdelningsadress (gata, box e.dyl) Ortadress (postnr, ortnamn) Pantsättare (om annan än sökanden) Företag/firma Utdelningsadress (gata, box e.dyl) Organisationsnr Ortadress (postnr, ortnamn) Pantsättning EU- kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 282/2012 av den 28 mars 2012 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter innehåller gemensamma föreskrifter för systemet med säkerheter för jordbruksprodukter enligt de EU-förordningar som där anges. Sökande/pantsättare har att enligt ovan nämnda förordning till Statens Jordbruksverk ställa säkerhet för att uppfylla förpliktelse/förpliktelser knuten/knutna till importlicens exportlicens intervention produktions/ konsumtionsstöd övrigt för (produkt/produktgrupp) Hur panten tas i anspråk Återkallelse av pantsättning Sökandens/Pantsättarens underskrift Bankens underskrift Till säkerhet för sökandens/pantsättarens ovannämnda förpliktelser pantsätts härmed till Statens Jordbruksverk, Jönköping, innestående kapitalbelopp på ovan angivet konto. Statens Jordbruksverk får ta det pantsatta kapitalbeloppet i anspråk genom skriftligt meddelande till ovannämnda bank. Av meddelandet till banken skall framgå att sökanden/pantsättaren till i meddelandet angivet belopp inte fullgjort sådan förpliktelse till säkerhet för vilken pantsättningen ovan gäller. Banken har med stöd av meddelandet rätt att betala ut det belopp Jordbruksverket begär. Pantsättaren har rätt att återkalla denna pantsättning genom skriftligt meddelande till Jordbruksverket och banken. Panten skall därefter inte gälla för förpliktelser som uppkommer fem bankdagar efter den dag meddelandet kommit Jordbruksverket tillhanda. Vi har tagit del av pantsättningen: Sökandens/Pantsättarens underskrift Bankens underskrift

8 Bilaga 5 Ändring av garantiåtagande nr xxxxxx utfärdad xxxx-xx-xx på xxxx kr För X AB, organisationsnummer.adress Använd någon av nedanstående rubriker beroende på ändring: REDUKTION AV SÄKERHETSBELOPPET Säkerhetsbeloppet sänks med xxxx kr från xxxx kr till xxxx kr HÖJNING AV SÄKERHETSBELOPPET Säkerhetsbeloppet höjs med xxxx kr från xxxx kr till xxxx kr ÄNDRING AV BRANSCHFÖRETAG Tillägg från och med xxxx-xx-xx Orgnr xxxxxx Namn nnnnnnn Underskrift behörig firmatecknare för huvudföretaget Borttag från och med xxxx-xx-xx Orgnr xxxxxx Namn nnnnnnn Underskrift behörig firmatecknare för huvudföretaget Övriga villkor för garantin är oförändrade. Denna ändring ska behandlas som en del av ovan nämnda garanti. SVENSKA BANKEN Clearingnr Adress

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss. Stockholm 2014-05-14 Box 47151 100 74 Stockholm Sven Svensson Vägen 123 Lgh 1001 123 45 Orten Välkommen! Ditt lån är nu beviljat och kommer att betalas ut när ditt underskrivna skuldebrev kommit till oss.

Läs mer

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ

Testkund, Ett Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ 21550 SE Sida 1 Box 1341, 171 26 Solna, Sweden Vägen 123 Lgh 1022 215 50 MALMÖ Solna 2014-06-23 Varsågod, här kommer dina lånehandlingar! Din låneansökan på 60 000 kronor har blivit godkänd. Nu vill vi

Läs mer

A L L M Ä N N A VILLKOR

A L L M Ä N N A VILLKOR A L L M Ä N N A VILLKOR a v o k t o b e r 2 0 1 1 S K U L D E B R E V K D a n s k e B o l å n K o n s u m e n t k r e d i t Sida 1 av 5 1. Skuldebrev och villkorsbekräftelse Med skuldebrev avses formuläret

Läs mer

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT

ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT ANSÖKAN THECARD VIRTUELLT KORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 1. DEFINITIONER I dessa allmänna villkor, kontrakt, pantförskrivningshandling och borgensförbindelse ska följande begrepp ha här nedan angiven innebörd.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO

ANSÖKAN THECARD RESEKONTO ANSÖKAN THECARD RESEKONTO FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER MYNDIGHETENS NAMN* MYNDIGHETENS ORGANISATIONSNUMMER*

Läs mer

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening

Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Ansökan öppna konto, bostadsrättsförening Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en bostadsrättsförening eller bostadsförening. Föreningens namn Organisationsnummer

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande

Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Ikano Bolån - ett schysst erbjudande Om du ska köpa bostad, lägga om bolånen eller finansiera renoveringen kan vi erbjuda dig ett schysst bolån. Vi erbjuder bottenlån upp till 85% av bostadens värde och

Läs mer

Villkor Betalningstjänster 2

Villkor Betalningstjänster 2 Villkor Betalningstjänster Allmänna villkor från 2011-11-14 Innehåll Villkor Betalningstjänster 2 1 Tillämpliga avtal och definitioner med mera 2 2 Leveranssätt med mera 2 3 Information 3 Leverantörsbetalningar

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

ANSÖKAN THECARD BETALKORT

ANSÖKAN THECARD BETALKORT ANSÖKAN THECARD BETALKORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED MYNDIGHETS BETALNINGSANSVAR OBS! BIFOGA KOPIA AV GILTIG ID-HANDLING PÅ BEHÖRIG ATT FÖRETRÄDA MYNDIGHETEN VIDIMERAD AV TVÅ PERSONER VI ÖNSKAR ÖPPNA

Läs mer

Ansökan öppna konto, juridisk person

Ansökan öppna konto, juridisk person Ansökan öppna konto, juridisk person Kontohavare - kontot kan endast ha en kontohavare. Kontohavaren måste vara en juridisk person, dock ej bostadsrättsförening, eller försäkringsbolag, kreditmarknadsbolag,

Läs mer

Ansökan Travel Account Concept TAC

Ansökan Travel Account Concept TAC Ansökan Travel Account Concept TAC UPPGIFTER OM FÖRETAGET FÖRETAGETS FULLSTÄNDIGA NAMN ORGANISATIONSNR OM SÖKANDE ÄR DOTTERBOLAG ANGE MODERBOLAGETS NAMN OCH ORGANISATIONSNR FAKTURAMOTTAGARE (PERSON ELLER

Läs mer

Avtal investeringssparkonto ISK

Avtal investeringssparkonto ISK Avtal investeringssparkonto ISK Allmänna villkor för Investeringssparkonto 2013-04-01 Inledning Kunden ansöker om ett Investeringssparkonto antingen genom registrering på Skandiabankens hemsida eller genom

Läs mer

Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01)

Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01) Allmänna villkor för OKQ8 Kreditkort, OKQ8 Kontantkort och OKQ8 Servicekonto (gäller fr.o.m. 2015-10-01) Genom att använda kortet har du godkänt villkoren. Alla frågor och kundkontakter gällande OKQ8-kort

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL)

ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ANMÄLAN OM FÖRVÄRV AV AKTIER I 24MONEY GROUP AB (PUBL) ERBJUDANDET Teckningstid: 4-16 december 2013 Teckningskurs: Betalning: 95,00 SEK / A-aktie Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut snarast efter

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer