Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag"

Transkript

1 SvK1000, v3.1, Marknad Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar avtal om balansansvar med vissa företag, s.k. balansföretag. Det ingångna avtalet anger bl.a. att balansföretaget och Svenska Kraftnät ekonomiskt ska reglera uppkommen obalans mellan balansföretagets tillförsel och uttag av el från det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät kräver säkerheter av balansansvariga företag för deras åtaganden gentemot Svenska Kraftnät. Ett balansansvarigt företag ska enligt balansansvarsavtalet ställa dels grundsäkerhet, dels tilläggssäkerhet utifrån den kreditrisk som kan uppstå till följd av företagets löpande aktiviteter enligt ingånget avtal. Svenska Kraftnät arbetar för att utveckla rutiner som styr mot kortare ledtider i verksamhetsprocesserna, för att därigenom minska kreditrisken. Svenska Kraftnät betonar även vikten av god riskkontroll, såväl internt som i externa affärsrelationer på elmarknaden. Det är mot denna bakgrund som dessa säkerhetskrav på balansansvariga företag har tagits fram. 1/9

2 2 Kreditbedömning och säkerhetskrav 2.1 Allmänt Kraven på grundsäkerhet och tilläggssäkerhet är satta för att säkerheten ska täcka storleken på den skuld som i värsta fall kan uppstå. Om två eller flera balansansvariga företag tillhör samma koncern kan företagen begära att särskild beräkning av tilläggssäkerhet ska göras för företagen. En sådan beräkning innebär att kravet på tilläggssäkerhet ska göras utifrån företagens gemensamma nettoexponering mot Svenska Kraftnät. Detta förutsätter dock att företagens moderbolag tar ekonomiskt ansvar för företagens skulder mot Svenska Kraftnät såsom för egen skuld. Vid beräkning av belopp för säkerhet tar Svenska Kraftnät hänsyn till den prissättning på kraft och de avgifter som gäller enligt ingånget avtal om balansansvar. Beloppen ska vara inklusive moms. 2.2 Grundsäkerhet Balansföretag ska i normala fall alltid ställa grundsäkerhet med ett fast belopp om kr eller det högre belopp som Svenska Kraftnät fastställer. Svenska Kraftnät fastställer kravet på grundsäkerhet utifrån en egen bedömning av det balansansvariga företagets kreditvärdighet och möjliga variationer i kreditexponering gentemot Svenska Kraftnät. I sådana specifika fall när det balansansvariga företaget inte har någon förbrukning och produktion och då det inte bedöms kunna uppstå någon balanskraftsexponering gentemot Svenska Kraftnät, kan kravet på grundsäkerhet komma att fastställas till ett lägre belopp. Svenska Kraftnäts bedömning av kreditvärdighet och möjliga variationer i kreditexponering innefattar en bedömning av den verksamhet som företaget bedriver och av företagets finansiella ställning, betalningshistorik, organisation, intern kontroll, riskpolicy, bemanning samt andra relevanta förhållanden. För att genomföra denna bedömning ska företaget på begäran av Svenska Kraftnät lämna relevant information om företaget. Svenska Kraftnät kan även från utomstående företag (tredje part) begära in kreditupplysningsinformation och annan information om balansföretagets finansiella ställning och förmåga att uppfylla sina förpliktelser. 2/9

3 Det balansansvariga företaget ska självmant och fortlöpande samt utan dröjsmål under balansansvarsavtalets tillämpningsperiod meddela Svenska Kraftnät om väsentliga ändringar av företagets timleveransåtagande av energi och ändringar av andra för kreditbedömningen väsentliga förhållanden, såsom finansiella förhållanden, ägarförhållanden, väsentliga kunder, leverantörer, företagsledning och verksamhetsinriktning. Svenska Kraftnät äger rätt att ändra kravet på grundsäkerhet när anledning därtill finns. Krav på höjd grundsäkerhet ska efterkommas inom fem (5) bankdagar. 2.3 Tilläggssäkerhet Tilläggssäkerhet ska ställas med det belopp som Svenska Kraftnät fastställer för varje enskilt balansföretag. Beloppet kan variera mellan olika företag och fastställs av Svenska Kraftnät så att det täcker såväl faktisk kreditexponering som den ytterligare kreditexponering som kan tillkomma vid utebliven betalning. Hänsyn tas till tiden fram till dess Svenska Kraftnät har möjlighet att konstatera eventuellt väsentligt avtalsbrott från det balansansvariga företagets sida och kan häva avtalet. 2.4 Uppföljning och krav på ytterligare tilläggssäkerhet Svenska Kraftnät utför löpande en uppföljning av det balansansvariga företagets kreditexponering. Härvid utförs också en beräkning av den exponering som kan tillkomma om betalning inte görs i rätt tid. Hänsyn tas till tiden fram till dess Svenska Kraftnät har möjlighet att konstatera eventuellt väsentligt avtalsbrott från det balansansvariga företagets sida och kan häva avtalet. Beräkning av beloppets storlek görs normalt schablonmässigt under ledtiden med utgångspunkt i de två senaste faktureringsperiodernas genomsnittliga dygnsvolym och den senaste veckans genomsnittliga uppregleringspris. Svenska Kraftnät kan om särskilda skäl föreligger göra denna beräkning utifrån en annan bedömning av volym och/eller pris. Risker till följd av senare korrektioner och till följd av att volym och/eller pris kan bli högre än vad som varit utgångspunkten vid beräkningen enligt föregående stycke beaktas normalt vid beräkningen av kravet på grundsäkerhet, i stället för att beaktas som ett särskilt pålägg på kravet på tilläggssäkerhet. Om det beräknade behovet av tilläggssäkerhet överstiger ställd tilläggssäkerhet kan Svenska Kraftnät kräva ytterligare tilläggssäkerhet. 3/9

4 Krav på ytterligare tilläggssäkerhet ska efterkommas inom en (1) bankdag. Om riskexponeringen för balansföretaget tillfälligt har ökat kan företaget vid ett enstaka tillfälle göra en inbetalning om minst samma belopp som kravet på ytterligare tilläggssäkerhet. En sådan betalning ska göras inom en (1) bankdag efter det att krav har ställts av Svenska Kraftnät. 2.5 Frigörande av säkerhetsbelopp Grundsäkerhet kan slutligt frigöras när slutavräkningen har betalats. Tilläggssäkerhet som överstiger det beräknade behovet av sådan säkerhet kan frigöras av Svenska Kraftnät om det balansansvariga företaget så begär. 3 Säkerhetens art Som grundsäkerhet för grundbelopp och tilläggsbelopp enligt punkt godkänner Svenska Kraftnät följande säkerheter. 1. Bankgaranti. 2. Pantförskrivning av penningbelopp i av Svenska Kraftnät godkänd bank. Utformningen av säkerheterna framgår av efterföljande sidor. 4/9

5 GARANTI Gäldenär: [ ] (härefter Gäldenären ) Borgenär: Affärsverket svenska kraftnät (härefter Borgenären ) Garantibelopp: [ ] (härefter Garantibeloppet ) Avtal om balansansvar m.m. [ ] (härefter Avtalet ) Förfallodag: [ ] (härefter Förfallodagen ) Denna garanti utgör intill Garantibeloppet säkerhet för rätta fullgörandet av Gäldenärens samtliga betalningsförpliktelser gentemot Borgenären i anledning av Avtalet (inklusive eventuella skadestånd och dröjsmålsränta). Undertecknad bank, [ ] org. nr. [ ], (härefter Banken ) förbinder sig härmed att genast efter mottagandet av Borgenärens första skriftliga krav, till Borgenären utge kontant betalning med det belopp som Borgenären begär, dock högst Garantibeloppet. Denna garanti är oåterkallelig och Bankens betalningsskyldighet härunder är inte villkorad av att Borgenären först framställer krav mot Gäldenären, av Gäldenärens godkännande av betalningen eller av annan omständighet av vad slag det vara må. Banken äger ej rätt att till kvittning åberopa något motkrav mot Borgenären. Denna garanti gäller så länge Gäldenärens betalningsförpliktelser enligt Avtalet gentemot Borgenären kvarstår, dock längst till och med Förfallodagen. Svensk lag skall tillämpas beträffande denna garanti. Tvist i anledning av garantin ska avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Ort, datum [BANKEN] Namnförtydligande 5/9

6 Pantförskrivning Avtal avseende pantsättning av banktillgodohavande mellan [ ] och Affärsverket svenska kraftnät den [datum] Mellan [ ], (härefter kallad "Pantsättaren"), och Affärsverket Svenska Kraftnät, ("Panthavaren") har denna dag träffats följande avtal om pantsättning av banktillgodohavande. 1. Bakgrund Mellan Pantsättaren och Panthavaren har träffats ett avtal om balansansvar m.m. daterat den [ ] (härefter Balansavtalet ), enligt vilket Pantsättaren skall ställa säkerhet för sina åtaganden enligt Balansavtalet. 2. Pantsättning 2.1 Till säkerhet för fullgörandet av Pantsättarens nuvarande och blivande förpliktelser gentemot Panthavaren enligt Balansavtalet pantsätts härigenom Pantsättarens samtliga rättigheter till Pantsättarens bankkonto nr. [ ] ( Kontot ) hos [bankens namn och adress] ( Banken ) inklusive samtliga tillgodohavanden på Kontot från tid till annan ("Panten") till förmån för Panthavaren. 2.2 Panten omfattar även avkastningen på Kontot, vilken således skall tillfalla Panthavaren. 3. Fullbordan av pantsättningen Pantsättaren förbinder sig vidare att genom undertecknande av bilagda underrättelse och på sådant annat sätt som Panthavaren begär medverka till fullbordan av pantförskrivningen. 4. Rådighet över panten Pantsättaren blir genom detta avtal avskuren all rådighet över Panten vilken rådighet till fullo skall tillkomma Panthavaren. 5. Ianspråktagande 5.1 Brister Pantsättaren i rätta fullgörandet av sina förpliktelser enligt Balansavtalet får Panthavaren genast ta Panten i anspråk och omedelbart realisera panten genom 6/9

7 uttag från Kontot eller på sådant annat sätt som Panthavaren efter eget gottfinnande anser lämpligt. 5.2 Panthavaren skall ha rätt att själv, eller genom ombud som Panthavaren utser, teckna Pantsättarens namn för åtgärd som erfordras för ianspråktagande av Panten eller eljest för att tillvarata Panthavarens rätt till Panten. Denna Panthavarens rätt skall bestå till dess samtliga förpliktelser för vilka Panten utgör säkerhet har fullgjorts. 5.3 Bestämmelserna i Handelsbalken 10 kap 2 skall inte i något fall vara tillämpliga på denna pantsättning. 6. Återlämnande av panten Sedan de förpliktelser för vilka Panten utgör säkerhet till fullo betalats skall Panthavaren återlämna Panten till Pantsättaren. 7. Force majeure m.m. 7.1 Panthavaren skall inte i något fall vara ansvarig för skada som uppkommer till följd av naturkatastrof, lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, arbetskonflikt eller annan liknande omständighet varöver Panthavaren inte kan råda. Förbehållet i fråga om arbetskonflikt gäller även om Panthavaren själv vidtar eller är föremål för sådan åtgärd. 7.2 Om Panthavaren förhindras att vidta honom enligt denna handling åliggande åtgärd av händelse eller omständighet som avses ovan får åtgärden uppskjutas till dess hindret upphört. 8. Tvist Tvist med anledning av detta avtal skall med tillämpning av svensk rätt avgöras av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. Ort, datum [Pantsättaren] Sundbyberg, datum Affärsverket Svenska Kraftnät 7/9

8 Underrättelse Till [Banken] Underrättelse om panträtt i oss tillhörig egendom. Härmed får vi meddela Er att vi denna dag till Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) pantförskrivit samtliga våra rättigheter till vårt bankkonto nr. [ ] hos Er inklusive samtliga tillgodohavanden på detta konto från tid till annan. Panten omfattar även avkastningen på kontot, vilken således ska tillfalla Svenska Kraftnät. Vi ska från och med denna dag vara avskurna all rådighet över panten inklusive ovannämnda konto, vilken rådighet till fullo ska tillkomma Svenska Kraftnät som ensamt äger förfoga över och teckna kontot. Vi ber Er vänligen bekräfta dels mottagandet av denna underrättelse, dels de förhållanden som intagits i texten. Därefter ber vi Er sända den av Er undertecknade bekräftelsen direkt till panthavaren Svenska Kraftnät, Box 1200, Sundbyberg. [Ort och datum] [Pantsättaren] [Sundbyberg, datum] Affärsverket svenska kraftnät 8/9

9 Bekräftelse Till Svenska Kraftnät Härmed bekräftar vi att vi underrättats om pantsättningen till Er och att vi innehar den pantsatta egendomen. Tillgodohavandena på det pantsatta kontot utgör för närvarande [ ] kronor. Vi bekräftar vidare att vi inte kommer att utlämna panten till annan eller medge att annan får rådighet över det pantsatta kontot utan föregående meddelande från Er att Er panträtt har upphört. [Ort och datum] [Bankens underskrift ] 9/9

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB

Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB Allmänna villkor för lån hos Lågkostnadsbolaget i Skandinavien AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN Aktuella från 2014-01-01. Version 2014 A Med långivaren avses nedan den inom LÅGKOSTNADSBOLAGET I SKANDINAVIEN

Läs mer

A L L M Ä N N A VILLKOR

A L L M Ä N N A VILLKOR A L L M Ä N N A VILLKOR a v o k t o b e r 2 0 1 1 S K U L D E B R E V K D a n s k e B o l å n K o n s u m e n t k r e d i t Sida 1 av 5 1. Skuldebrev och villkorsbekräftelse Med skuldebrev avses formuläret

Läs mer

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas

Privatlån. 4 Dröjsmålsränta och förseningsavgift. 1 Definitioner. 2 Ränta. 5 Avgifter och kostnader. 3 Det totala beloppet som ska betalas Allmänna villkor från 2011-03-01 1 Definitioner Effektiv ränta avser kreditkostnad (ränta och särskilda avgifter) angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet, i förekommande fall med hänsyn tagen

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster

Värdepappersbolaget. East Capital AB. Allmänna villkor för handel med finansiella instrument. Information om East Capital AB och våra tjänster Värdepappersbolaget East Capital AB Allmänna villkor för handel med finansiella instrument Information om East Capital AB och våra tjänster Riktlinjer för bästa orderutförande Information om egenskaper

Läs mer

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Depåhandlingar Privatperson. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Depåhandlingar Privatperson Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehåll Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest). Innan du blir kund så

Läs mer

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN

ALLMÄNNA KREDITVILLKOR BOLÅN 1. Parter/Definition Kreditgivare: Avida Finans AB, org. nr 556230-9004, eller den som efter en eventuell överlåtelse är innehavare av Kreditavtalet. Kreditavtal: Skuldebrevet jämte vid var tid gällande

Läs mer

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset )

KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Förmedlande Clearingmedlem (nedan Medlemmen ) Handläggare KUNDAVTAL A Integrerat Handels- och Clearingkonto hos NASDAQ OMX Clearing AB ( Clearinghuset ) Till Integrerat Handels- och Clearingkonto kan ytterligare

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26

ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 ALLMÄNNA VILLKOR KONTOKREDIT, KONSUMENT 2011-01-26 1. DEFINITIONER I dessa allmänna villkor, kontrakt, pantförskrivningshandling och borgensförbindelse ska följande begrepp ha här nedan angiven innebörd.

Läs mer

Låntagare: Netfonds Bank AS:s motpart, som är den av parterna som genom ett Värdepapperslån lånar

Låntagare: Netfonds Bank AS:s motpart, som är den av parterna som genom ett Värdepapperslån lånar Allmänna villkor för värdepapperslån Sida 1 Allmänna villkor för värdepapperslån 1. Tillämpningsområde mm 1.1 Dessa Allmänna villkor utgör avtalsvillkor för mellan parterna träffat Ramavtal för Värdepapperslån.

Läs mer

Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR

Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Arrangör Swedbank Markets Emissionsinstitut Swedbank Markets Issuing and

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL Utgivningsdatum 2010-12-31 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR DEPÅAVTAL 2010-12-31 1(4) DEFINITIONER I Depåavtalet samt i dessa Allmänna bestämmelser förstås med a) värdepapper dels dels finansiellt instrument såsom definierat i lagen om

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014

Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person. Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Danica Kapitalförsäkring Juridisk Person Strukturinvest Fondkommission (FK) AB 1 december 2014 Innehållsförteckning Hej och varmt välkommen som kund hos Strukturinvest Fondkommission AB (Strukturinvest).

Läs mer

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007

Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Oktober 2007 Bästa Kund, Ny värdepappersmarknadslagstiftning den 1 november 2007 Den 1 november i år träder en ny värdepappersmarknadslagstiftning i kraft. För att du som kund ska slippa skriva under ett

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA Gäller från FEB2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX LÅNA SAMT DISPONERINGEN AV DETTA 1. Parter Parter är FOREX Bank AB, nedan kallad Banken, och den eller de personer som har beviljats kredit, nedan kallad

Läs mer

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2.

Bolån Bank. 1 Definitioner, med mera. 2 Kredit med rörlig ränta. Allmänna villkor från 2014-07-01. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt. 2. Bolån Bank Allmänna villkor från 2014-07-01 1 Definitioner, med mera 1.1 Definitioner Nedan angivna begrepp ska ha den betydelse som där anges vid tolkningen av villkoren för krediten. Allmänna villkor

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV09 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2015-03-20 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (publ), org.nr. 516401-0208 Box 22209, 250 24 Helsingborg Tfn

Läs mer

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL)

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) 1 DEFINITIONER 1.1 I dessa lånevillkor ( Lånevillkor ) ska följande benämningar ha den innebörd som anges

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

Datum 2011-12-05 1(7)

Datum 2011-12-05 1(7) 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

Allmänna villkor om Redovisningstjänster

Allmänna villkor om Redovisningstjänster Allmänna villkor om Redovisningstjänster version 2011:1 februari 2011 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de redovisningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021

VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021 Bilaga A VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021 1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. "Avstämningsdag för Betalning" har den betydelse

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

1(8) Datum 2015-06-16

1(8) Datum 2015-06-16 1(8) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT

AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT mellan [ ] och [ ] avseende [PROJEKTNAMN] 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND OCH SYFTEN...3 2. DEFINITIONER...4 3. AVTALSTID SAMT VILLKOR FÖR IKRAFTTRÄDANDE...10

Läs mer