Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst :72 kronor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor"

Transkript

1 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst :72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. aktie aktie av serie B i bolaget; bankdag dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige; banken Av bolaget utsedd bank eller annat motsvarande finansiellt institut; "bolaget" Venue Retail Group AB (publ), org. nr ; Euroclear Euroclear Sweden AB; fordringshavare innehavare av konvertibel; konvertering utbyte av konvertibel mot nya aktier i bolaget; konverteringskurs den kurs till vilken konvertering kan ske; konvertibel Sådan fordran med konverteringsrätt som regleras i 15 kap. aktiebolagslagen (2005:551); lån summan av utestående skuldförbindelser; och skuldförbindelse betalningsåtagande av bolaget enligt dessa villkor. 2. Lånebelopp, förfallodag, ränta och betalningsutfästelse Lånebeloppet uppgår till högst etthundratiomiljonertrettioåttatusenfemhundrafyrtiotvå kronor sjuttiotvå öre ( ,72 kronor). Lånet löper från den 1 juni 2009, eller den tidigare tidpunkt då lånet registreras vid Bolagsverket, och förfaller till betalning den 30 juni 2015, i den mån påkallande om konvertering inte dessförinnan ägt rum. För det fall att Bolaget inte medges tillstånd till den aktiekapitalminskning som framgår av punkten 5, andra stycket nedan, skall lånet förfalla till betalning den femte bankdagen som följer efter det att beslut eller dom att inte medge tillstånd vunnit laga kraft. Skuldförbindelserna löper utan ränta.

2 2(5) Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet för lånet och utfäster sig att verkställa betalning i enlighet med dessa villkor. 3. Kontoförande institut, registrering m.m. Lånet skall registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, i följd varav inga värdepapper kommer att utges. Skuldförbindelses nominella belopp skall uppgå till fjorton (14) öre eller multiplar därav. Skuldförbindelserna registreras för fordringshavares räkning på konto i bolagets avstämningsregister. Registreringar avseende lånet till följd av åtgärder enligt punkterna 5 och 13 nedan skall ombesörjas av banken. Övriga registreringsåtgärder som avser kontot kan företas av banken eller annat kontoförande institut. 4. Efterställning Skuldförbindelserna skall, i händelse av bolagets likvidation eller konkurs, medföra rätt till betalning ur bolagets tillgångar efter bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån. Bolaget förbinder sig att så länge skuldförbindelse i detta lån är utestående inte ikläda sig efterställda förpliktelser som i händelse av bolagets likvidation eller konkurs medför rätt till betalning ur bolagets tillgångar före skuldförbindelserna. 5. Konvertering Konvertering kan endast påkallas av Bolaget och innebär att fordringshavarna är skyldiga att förvärva de aktier utnyttjande av konvertibeln avser. Bolaget skall under perioden från och med den 1 juni 2009 till och med den 22 juni 2015, så snart praktiskt möjligt efter att Bolagsverket eller allmän domstol genom lagakraftvunnet beslut lämnat tillstånd till att verkställa vid extra bolagsstämma i bolaget den 8 maj 2009 fattat beslut om minskning av aktiekapitalet, varigenom akties kvotvärde minskas till fjorton (14) öre, vara skyldigt att påkalla konvertering av samtliga då utestående skuldförbindelser till nya aktier i bolaget. Bolaget skall underrätta fordringshavare i enlighet med punkten 15 nedan om att konvertering kommer att ske på den dag som infaller tidigast tio (10) bankdagar och senast tjugo (20) bankdagar från underrättelsen. Konverteringskursen vid konvertering till aktier i enlighet med skuldförbindelse skall motsvara vid envar tidpunkt gällande kvotvärde på bolagets aktie.

3 3(5) Vid konvertering förvärvar fordringshavare en (1) ny aktie i bolaget för varje mot konverteringskursen svarande belopp. Om detta belopp inte är jämnt delbart med konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant. Omräkning av konverteringskursen skall inte äga rum. Konvertering verkställs genom att de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok såsom interimsaktier. Eventuellt överskjutande kontantbelopp enligt ovan utbetalas därefter. Sedan registrering vid Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på aktiekonton slutlig. 6. Utdelning i samband med konvertering Aktie som tillkommit på grund av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter den dag då konvertering verkställts. 7. Omräkning m.m. Omräkning av konverteringskursen skall inte ske. För den händelse (i) bolaget försätts i konkurs, (ii) det beslutas att bolaget skall träda i likvidation, oavsett likvidationsgrund, (iii) bolagsstämma beslutar godkänna eller bolagets styrelse offentliggör fusionsplan enligt 23 kap. aktiebolagslagen, (iv) bolagsstämma beslutar om delning av bolaget enligt 24 kap. aktiebolagslagen, (v) tvångsinlösen påkallas enligt 22 kap. aktiebolagslagen eller (vi) bolaget beslutar att bolagets aktier inte längre skall vara upptagna till handel vid en reglerad marknad (notering), äger bolaget inte därefter påkalla konvertering av skuldförbindelse till nya aktier. Oavsett vad som ovan sagts om att konvertering ej får påkallas vid konkurs, likvidation, fusion, delning, tvångsinlösen samt upphörande av notering skall rätten att påkalla konvertering återigen inträda om konkursbeslutet hävs i högre rätt, likvidationen upphör, fusionen, delningen eller tvångsinlösen ej genomförs eller om noteringen återupptas. 8. Särskilda åtaganden av bolaget Bolaget förbinder sig att inte föreslå och inte heller besluta om någon åtgärd som medför värdeöverföring till bolagets aktieägare innan konvertering eller återbetalning av lånet skett. 9. Preskription Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio (10) år efter förfallodagen. De medel som avsatts för betalning men som preskriberats tillkommer bolaget.

4 4(5) 10. Rätt att företräda fordringshavarna Utan att särskilt uppdrag från fordringshavarna behöver åberopas, är banken berättigad att såväl vid som utom domstol eller exekutiv myndighet, företräda fordringshavarna i frågor av formell natur som rör detta lån. 11. Sekretess Bolaget, banken eller Euroclear får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om fordringshavare. Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om fordringshavares konto i bolagets avstämningsregister: Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer jämte postadress samt skuldförbindelsernas nominella belopp. 12. Förvaltare För skuldförbindelse som är förvaltarregistrerad enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, skall vid tillämpning av dessa villkor förvaltaren betraktas som fordringshavare. 13. Ändring av lånevillkor Banken äger att för fordringshavarnas räkning träffa överenskommelse med bolaget om ändring av dessa lånevillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt - enligt bankens bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och fordringshavarens rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. 14. Begränsning av bankens ansvar I fråga om de på banken ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om banken själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen om kontoföring av finansiella instrument (1998:1479). Banken är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om banken varit normalt aktsam. Banken är i intet fall ansvarig för indirekt skada. Föreligger hinder för banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess

5 5(5) hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall bolaget betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. 15. Meddelanden Meddelanden rörande lånet skall tillställas varje fordringshavare och annan rätighetsinnehavare som är antecknad på konto i bankens avstämningsregister, offentliggöras genom särskilt pressmeddelande samt införas i minst en i Sverige rikstäckande dagstidning. 16. Tillämplig lag, forum Svensk lag gäller för detta konvertibla förlagslån och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande det konvertibla förlagslånet skall väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid annat sådant forum vars behörighet skriftligen accepterats av bolaget.

VILLKOR FÖR CLOETTA ABs KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN 2009/2012 PÅ HÖGST 32.000.000 SEK

VILLKOR FÖR CLOETTA ABs KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN 2009/2012 PÅ HÖGST 32.000.000 SEK Bilaga A VILLKOR FÖR CLOETTA ABs KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN 2009/2012 PÅ HÖGST 32.000.000 SEK DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bankdag Banken

Läs mer

Konvertibelt lån december 2014

Konvertibelt lån december 2014 Konvertibelt lån december 2014 VILLKOR FÖR Kopparberg Invest AB (publ):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3 750 000 kronor 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges

Läs mer

KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015. VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126.

KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015. VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126. KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015 VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126.437,70 kronor 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den

Läs mer

CAPILLUM HOLDING AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2014

CAPILLUM HOLDING AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2014 CAPILLUM HOLDING AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2014 KV 5 B VILLKOR FÖR CAPILLUM HOLDING AB (publ):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 6 499 500,00 kronor 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar

Läs mer

VILLKOR FÖR AGES INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2014/2018

VILLKOR FÖR AGES INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2014/2018 1 (15) VILLKOR FÖR AGES INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2014/2018 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBELT LÅN KV1 2015/18 I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL), ISIN SE0006509865 OM MAXIMALT 12 620 756,60 KRONOR

VILLKOR FÖR KONVERTIBELT LÅN KV1 2015/18 I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL), ISIN SE0006509865 OM MAXIMALT 12 620 756,60 KRONOR Definitioner VILLKOR FÖR KONVERTIBELT LÅN KV1 2015/18 I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL), ISIN SE0006509865 OM MAXIMALT 12 620 756,60 KRONOR I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd, som

Läs mer

VILLKOR FÖR ITAB SHOP CONCEPT ABS KONVERTIBLER 2012/2016

VILLKOR FÖR ITAB SHOP CONCEPT ABS KONVERTIBLER 2012/2016 VILLKOR FÖR ITAB SHOP CONCEPT ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);

Läs mer

1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. VILLKOR FÖR OBDUCATS KONVERTIBLER 2008/2011 1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. A-konvertibel B-konvertibel bankdag konvertibel fordran med rätt till

Läs mer

VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2015) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan:

VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2015) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2015) BILAGA B 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: Aktiebolagslagen aktiebolagslagen

Läs mer

VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2016) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan:

VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2016) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2016) BILAGA B 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: Aktiebolagslagen aktiebolagslagen

Läs mer

VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021

VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021 Bilaga A VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021 1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. "Avstämningsdag för Betalning" har den betydelse

Läs mer

Bilaga B Teckningsberättigade medarbetare och anvisningar till styrelsen om tilldelning Konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas av samtliga personer som per den

Läs mer

KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN K 19

KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN K 19 Bilaga A KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN K 19 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. ABL Aktiebolagslagen

Läs mer

Villkor för Thenberg & Kinde Fondkommission AB:s konvertibler 2011/2016

Villkor för Thenberg & Kinde Fondkommission AB:s konvertibler 2011/2016 Villkor för Thenberg & Kinde Fondkommission AB:s konvertibler 2011/2016 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Avstämningsdag för Betalning har den betydelse

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

Villkor konvertibelt lån REHACT AB, KL3 2012

Villkor konvertibelt lån REHACT AB, KL3 2012 Villkor konvertibelt lån REHACT AB, KL3 2012 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie Bankdag Aktie av serie B i REHACT AB (publ). Dag som

Läs mer

SEMCON AB (publ) VILLKOR FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN 2008/2011. I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551).

SEMCON AB (publ) VILLKOR FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN 2008/2011. I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551). Bilaga A SEMCON AB (publ) VILLKOR FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN 2008/2011 1. Definitioner I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551). avstämningskonto bankdag banken värdepapperskonto

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1 (9) Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Aktiens Genomsnittskurs

Läs mer

VILLKOR FÖR ANOTO GROUP AB (PUBL) KONVERTIBLER

VILLKOR FÖR ANOTO GROUP AB (PUBL) KONVERTIBLER [Svensk översättning av konvertibelvillkor. I händelse av skillnad mellan den engelska och svenska versionen av detta protokoll ska den engelska versionen gälla.] VILLKOR FÖR ANOTO GROUP AB (PUBL) KONVERTIBLER

Läs mer

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner.

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Styrelsen i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064, föreslår att bolagsstämman

Läs mer

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information:

Styrelsens förslag enligt ovan innefattar följande förslag och information: Styrelsens för RusForest AB (publ) (org. nr. 556694-6421) förslag om antagande av RusForest AB:s personaloptionsprogram 2012/2015 samt emission av teckningsoptioner respektive godkännande av förfogande

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag dag

Läs mer

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL)

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) 1 DEFINITIONER 1.1 I dessa lånevillkor ( Lånevillkor ) ska följande benämningar ha den innebörd som anges

Läs mer

Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB

Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB Styrelsen föreslår att bolaget genom en emission av konvertibler ska ta upp ett förlagslån med ett nominellt belopp om 9.000.000 kronor

Läs mer

VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017

VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017 1 DEFINITIONER VILLKOR FÖR ELEKTA AB (PUBL) KONVERTIBLER 2012/2017 I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: A-aktier avser fullt betalda aktier av serie A i Bolaget med

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Daterat: 31 juli 2012 Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Tillägg till Meda AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 25

Läs mer

Stockholms stads MTN-program

Stockholms stads MTN-program NOTERINGSDOKUMENT DATERAT 11 NOVEMBER 2014 Stockholms stads MTN-program Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Medium

Läs mer

Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR

Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Arrangör Swedbank Markets Emissionsinstitut Swedbank Markets Issuing and

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Vattenfall Aktiebolag (publ) FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Arrangör Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets Danske

Läs mer