Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 och 2013 års tandvårdsreformer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 och 2013 års tandvårdsreformer"

Transkript

1 Styrande Dkumentinfrmatin Referenser: Nej Förändringar sedan senaste utgåva: Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 ch 2013 års tandvårdsrefrmer för Nödvändig tandvård (N) ch Uppsökande verksamhet, Tandvård sm led i sjukdmsbehandling (S) ch tandvård vid långvarig sjukdm eller funktinsnedsättning (F), Oralkirurgiska åtgärder ch Hjälpmedel na vänder sig till vårdgivare inm tandvårdsmrådet sm utför tandvård på persner sm tillhör persnkretsen ch sm är flkbkförda i Västerbtten Sidan 1 av 56

2 Styrande Innehåll Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 ch 2013 års tandvårdsrefrmer...1 Innehåll...2 Bakgrund...4 Syfte...5 Mål... 5 Ansvar ch befgenheter...5 Uppföljning...5 Histrik...6 Uppsökande munhälsbedömning...7 Definitin av persnkretsen...7 Munhälsbedömning...8 Nödvändig tandvård N-tandvård...8 Intyg m nödvändig tandvård...8 Mål ch inriktning för nödvändig tandvård...9 Detaljerade anvisningar inför behandling...10 Genmförande av nödvändig tandvård...13 Förhandsbedömning nödvändig tandvård...13 Tandvård sm ett led i sjukdmsbehandling under en begränsad tid S-tandvård...15 Led i sjukdmsbehandling...15 Begränsad tid...15 Diagnser ch behandlingar...15 Förhandsbedömning...15 S 1. Tandvårdsbehandling till följd av medfödd missbildning i käkmrådet eller ansiktet, m inte missbildningen är av ringa mfattning...16 S 2. Tandvårdsbehandling vid defekt sm rsakats av sjukdm i käkmrådet eller ansiktet S 3. Tandvårdsbehandling av tandskada sm uppkmmit vid epileptiskt anfall...21 S 4. Infektinssanering av patienter sm skall genmgå kirurgiska ingrepp där fullständig infektinsfrihet är ett medicinskt krav...22 S 5. Behandling av patienter sm pga. sjukdm, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan...24 S 6. Utredning av patienter vid misstanke m ett dntlgiskt samband med patientens grundsjukdm...25 S 7. Infektinssanering av patienter sm ska genmgå strålbehandling i örn-, näs-, mun- eller halsreginen S 8. Patienter med långvariga ch svåra smärtr i ansikts- eller käk reginen (rfacialt smärtsyndrm)...27 S 9. Behandling av patienter sm utreds för bstruktivt sömnapnésyndrm, OSAS...28 Sidan 2 av 56

3 Styrande S 10. Tandvård för persner med mycket svår tandvårdsfbi S 11. Utbyte av tandfyllningar på grund av avvikande reaktin mt dentala material...31 S 12. Utbyte av tandfyllningar sm ett led i en medicinsk rehabilitering...33 S 15 Bettrehabiliterande behandling av frätskadr på tänderna sm rsakats av anrexia nervsa, bulimia nervsa eller gastresfageal reflux sjukdm på patienter sm genm aktuellt läkarintyg betraktas sm medicinskt rehabiliterade...35 Tandvård till persner med stra behv av tandvård på grund av långvarig sjukdm eller funktinsnedsättning F-tandvård...37 Oralkirurgiska åtgärder (SFS 1998:1338)...41 Kmmentarer ch förklaringar...41 Narks...43 Ersättning för utförda åtgärder...43 Remisser...43 Annan tandläkare än specialist i ral kirurgi...44 Hjälpmedel...44 Villkr för Landstingets tandvårdsstöd...45 Landstingets garantiåtagande för viss vård inm vissa S-grupper...45 Lagstiftning ch anvisningar vid förhandsbedömning...45 Efterhandsprövning...47 Vårdgivares garantiåtagande när en behandling måste göras m Administratin inm Landstingets tandvårdsstöd...49 Ersättning till vårdgivare (SFS 1985:125)...50 Bilagr...52 Bilaga 1: Förtydligande av riktlinjer vid landstingets tandvårdsstöd för kategri S 1, när medfödda bettavvikelser av icke ringa mfattning planeras för kmbinerad rtdnti ch rtgnat kirurgi...52 Bilaga 2: Förtydligande av riktlinjer för debitering av utredningsbesök för patienter i Landstingets tandvårdsstöd kategri S 2 ch S Bilaga 3: Behandlingsrutin vid grav tandvårdsfbi...56 Sidan 3 av 56

4 Styrande Bakgrund Allmänt Från ch med den 1 januari 1999 kan viss tandvård betalas med en fast avgift per besök enligt reglerna för den öppna Häls- ch Sjukvårdens Avgiftssystem, HSA. Avgifterna sm fastställs av landstingsfullmäktige får räknas in i högkstnadsskyddet ch när de överstiger krnr (för närvarande) inm en 12 månadersperid utfärdas frikrt varefter varje ytterligare besök är avgiftsfritt inm periden. Av tandvårdslagen (1985:125) ch häls- ch sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdsförrdningen (1998:1338) samt Scialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:17) framgår vilken tandvård ch vilka grupper av patienter sm avses kunna betala sin tandvård enligt HSA. Scialstyrelsen har ckså utgivit föreskrifter, rapprter ch meddelandeblad m tillämpning av detta särskilda tandvårdsstöd. På grundval av vannämnda bestämmelser utfärdas följande tillämpningsriktlinjer avseende tandvård till patienter flkbkförda inm Västerbttens läns landsting. Vuxentandvård sm finansieras av landstinget Tandvårdslagen 8a ch 15 Nödvändig tandvård erbjuds dem sm mfattas av persnkretsen för den uppsökande verksamhet bland vissa sjuka ch funktinshindrade, nedan benämnt N-tandvård (N1-N4) Avgiftsfri uppsökande verksamhet (Definitin av persnkretsen se sidan 5) Tandvård kan erbjudas dem sm har behv av särskilda tandvårdsinsatser sm ett led i en sjukdmsbehandling under en begränsad tid, nedan benämnt S-tandvård (S1 - S14) Tandvård vid långvarig sjukdm eller funktinsnedsättning, nedan benämnt F-tandvård (F1- F11) Oralkirurgiska åtgärder sm kräver ett sjukhus tekniska ch medicinska resurser Landstinget kan ckså utge ersättning för vissa tandvårdshjälpmedel. Fritt val av vårdgivare För den nödvändiga tandvården, tandvård sm är ett led i en sjukdmsbehandling ch tandvård vid långvarig sjukdm eller funktinsnedsättning, kan patienten vända sig till valfri vårdgivare. Ersättning till vårdgivare lämnas med belpp mtsvarande flktandvårdens åtgärder ch priser (Tandvårdslagen 15 b ) med avdrag för besöksavgifter sm debiterats patienten. Sidan 4 av 56

5 Patientavgift Styrande Vårdgivare kan inte utta högre patientavgift än den sm fastställts av landstingsfullmäktige. Har vårdgivaren särskilt ökade kstnader för sin behandling i enskilda ärenden sm inte ryms inm flktandvårdens tandvårdstaxa kan begäran m förhandsbedömning inges till landstinget ch där mtivera ökade ersättningsanspråk. Statliga tandvårdsstödet Det statliga tandvårdsstödets regler (lagen (2008:145) ch förrdningen (2008:193)) gäller för alla svenska medbrgare ch för den tandvård sm är nödvändig för att uppnå ett från dntlgisk synpunkt funktinellt ch utseendemässigt gdtagbart resultat. Om en patient är berättigad till Landstingets tandvårdsstöd men inte önskar betala enligt HSA eller vill ha vård utöver vad sm bedöms nödvändigt av landstinget, har patienten ändå rätt att betala sin tandvård enligt det statliga tandvårdsstödets regler Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra för vårdgivare vilka grupper sm mfattas av landstingets tandvårdsstöd, vilken tandvård sm kan vara aktuell ch under vilka förutsättningar, när vården måste förhandsbedömmas hs landstinget ch hur detta går till. Vidare beskrivs ersättningsvillkr för vårdgivaren ch administratinen kring landstingsfinansierad tandvård för vuxna persner flkbkförda i Västerbtten. Mål 1. Täckningsgrad för den uppsökande verksamheten inm Nödvändig tand a. Uppsökande munhälsbedömning i de lika kategrierna b. Utbildning i munhälsvård för kmmunal mvårdnadspersnal i. Se uppdragsbeskrivning 2. Följsamhet mt budget för stödets lika delar 3. Jämförelse mellan övriga landsting i Sverige inm stödets lika delar - vårdstatistik Ansvar ch befgenheter Uppföljning All legitimerad persnal verksamma i Västerbtten inm tandvårdsmrådet ska känna till dessa riktlinjer, m de utför vård sm finansieras av Västerbttens läns landsting Västerbttens läns landstinget förbehåller sig rätten att revidera dessa riktlinjer sm riktar sig till vårdgivare både i egen regi ch privat Analys av vårdhälsdata sm utförarna av denna tandvård levererar in till landstinget Revisin av utförd vård Dels sådan vård sm ej kräver förhandsbedömning Dels sådan vård sm har förhandsbedömts Sidan 5 av 56

6 Histrik Dessa riktlinjer ersätter de med benämning: Styrande Landstingets tandvårdsstöd Anvisningar 2010:2 Sidan 6 av 56

7 Styrande Uppsökande munhälsbedömning Definitin av persnkretsen De sm har ett varaktigt behv av mfattande vård- ch msrgsinsatser ska enligt Tandvårdslagen 8 a få erbjudande m uppsökande munhälsbedömning utan avgift ch nödvändig tandvård enligt häls- ch sjukvårdens avgiftssystem. Med mfattande insatser menas persnlig mvårdnad under större delen av dygnet, d v s minst 3 ggr/dygn, samt tillsyn under natten eller larm. Vidare skall förbättringsutsikten bedömas vara liten. Med varaktigt behv menas ett behv sm förväntas kvarstå minst ett år. Även vård ch msrg sm ges av närstående skall ingå i bedömningen av mfattningen. Följande indelning gäller: Behvet av persnlig mvårdnad skall vara mfattande ch varaktigt Särskilt bende Ordinärt bende N3 Samtliga persner med beslut enligt LSS N1 särskilt bende N2 Hemsjukvård/hemsjukv. ch hemtjänst hhhemtjänst N4 hemtjänst/ anhörigvård / N 1 Persner sm kmmunen har häls- ch sjukvårdsansvar för enligt 18 första stycket häls-ch sjukvårdslagen (1982:763). Berörda persner br i kmmunens särskilda benden (Avser inte persner med LSS Beslut) N 2 Persner sm får häls- ch sjukvård i hemmet (hemsjukvård), d v s br i rdinärt bende ch har både hemsjukvård ch hemtjänst alternativt hemsjukvård. Persner med dagliga insatser t ex i frm av insulininjektiner, mläggningar, dsetten etc. mfattas inte. N 3 Samtliga persner sm mfattas av lagen m stöd ch service till vissa funktinshindrade (1993:387) - avsett bendefrm. N 4 Persner bsatta i egen bstad ch har mtsvarande behv av vård, msrg ch service sm de persner sm mfattas av punkterna 1-2. Här avses både persner sm har hemtjänst eller där närstående persn ger mtsvarande persnlig mvårdnad. Sidan 7 av 56

8 Styrande I fråga m psykiskt långtidssjuka (persner sm inte har LSS-beslut) sm br i eget rdinärt bende (N4) ch sm inte har tillsyn tre ggr per dygn, skall erbjudandet m uppsökande munhälsbedömning ch nödvändig tandvård för avgifter enligt häls- ch sjukvårdens avgiftssystem ges till persner med demenssjukdm samt till den sm: har långvarig ch allvarlig psykssjukdm sm har pågått i mer än ett år med störd verklighetsuppfattning samt bestående ch mfattande scial funktinsnedsättning. Detta ska ha medfört ett mfattande psykiatriskt funktinshinder vilket leder till att de inte av egen kraft förmår söka häls- ch sjukvård samt tandvård eller inser sitt behv därav. Munhälsbedömning De sm bedöms ha mfattande funktinshinder enligt van ska i den egna bstaden erbjudas en uppsökande munhälsbedömning. Den ska innefatta en bedömning av behvet av munhygieninsatser ch en preliminär bedömning av tandvårdsbehvet. Behvet av munhygieninsatser skall bedömas med utgångspunkt från vad den enskilde eller den sm vårdar denne kan klara av att utföra i fråga m munhygien. Om en persn accepterar erbjudandet m munhälsbedömning, skall kmmunens handläggare infrmera den vårdgivare, sm landstinget har avtalat med, att svara för munhälsbedömningen inm respektive bendeenhet, hemtjänstmråde eller liknande. Vårdgivaren söker sedan upp patienten i samråd med kmmunens persnal ch utför munhälsbedömningen, ger munhygieninstruktin, handleder persnalen samt förmedlar vid behv kntakt med den vårdgivare patienten önskar för nödvändig tandvård. Vid akuta besvär sm smärta, akuta ch svåra infektinstillstånd skall den bende medelbart erbjudas tid hs rdinarie tandläkare/vald tandläkare. Det skall ske samma dag eller senast närmaste påföljande vardag. Vid enklare akuta åtgärder ex. justering av prtesskav så kan detta utföras i samband med munhälsbedömningen, men skall då ingå i ersättningen för munhälsbedömningen. Nödvändig tandvård N-tandvård Intyg m nödvändig tandvård De persner sm bedöms tillhöra persnkretsen för uppsökande munhälsbedömning ch nödvändig tandvård ska förses med ett intyg, sm fastställs ch distribueras av landstinget till i första hand till ansvariga inm kmmunerna. Intyget kan tills vidare utfärdas av persner inm kmmunen t.ex. sjuksköterska/enhetschef vid sjukhem, chefer inm hemtjänstmråden, biståndsbedömare, LSShandläggare, eller sjuksköterska i kmmunen sm känner patienten väl. Utlämnaren skall känna till persnens behv av vård ch msrg samt bedöma att han eller hn till Sidan 8 av 56

9 följd av detta är berättigad till detta särskilda tandvårdsstöd. Styrande Om persnen inte är känd av inm kmmunen utsedd persnal för utfärdande av intyg m nödvändig tandvård, kan landstinget utfärda intyg efter inhämtande av medicinskt underlag från läkare/sjuksköterska vid psykiatrisk klinik, eller från annan läkare/distriktssköterska i samband med bedömning av andra vårdbehv. Av praktiska skäl överlåtes utlämnandet av intygen till dem sm finns i patientens närhet ch sm känner dennes livssituatin väl. Scialtjänsten eller sjukvården ikläder sig inget eknmiskt ansvar genm att utfärda intyg. Patienten, dennes anhöriga eller läkare kan i undantagsfall ansöka m intyg hs landstinget i de fall någn kntakt med någn av kmmunens persnal inte finns. En särskild blankett för ansökan m intyg m nödvändig tandvård finns på vårdcentraler ch psykiatriska klinker. En persn sm fått ett intyg m nödvändig tandvård kan utgå från, under dess giltighetstid, att denna tandvård kan betalas enligt HSA hs den vårdgivare patienten själv bestämmer. Vårdgivaren kan utgå från att den nödvändiga tandvården ersätts av landstinget enligt de villkr sm anges i dessa anvisningar. Från ch med att intygets giltighetsdatum passerats eller datum när intyget återkallats ska tandvården betalas enligt det statliga tandvårdsstödets regler. Vid besök hs vårdgivare för tandvård skall patienten medta ch för vårdgivaren förevisa intyget i riginal. Vårdgivaren är skyldig att göra en rimlighetsbedömning av intygets äkthet samt att kntrllera patientens identitet. Vid tveksamhet m intygets giltighet ring landstinget för kntrll. Vid debitering av landstinget för utförd nödvändig tandvård skall vårdgivaren ange intygsnummer ch kategri på tandvårdsräkningen. Om intygsnummer saknas kan vårdgivaren inte räkna med ersättning för vården. Kpia på intyg kan ersätta vanstående hantering. En persn ska kunna betala nödvändig tandvård enligt HSA även m denne valt att avstå från munhälsbedömning eller m denna inte hunnit bli genmförd innan behvet av nödvändig tandvård uppstår. Mål ch inriktning för nödvändig tandvård Sammanfattning Vid nödvändig tandvård ska patientens behandlingsbehv sättas i relatin till hans eller hennes allmäntillstånd. (SFS 1998:1338) Målet med tandvården skall vara att den skall medverka till en påtaglig förbättring av förmågan att tillgdgöra sig föda. Om allmäntillståndet hs patienten inte medger någn mer mfattande behandling skall denna i stället inriktas på att mtverka smärta ch behag. Vid val mellan lika behandlingar väljs alltid den mest kstnadseffektiva. En sådan behandling Sidan 9 av 56

10 Styrande utmärks av att den till lägsta kstnad åtgärdar ett behandlingsbehv med ett acceptabelt resultat. Resultatet bedöms därvid inte enbart i ett krtsiktigt perspektiv utan även över en längre tidsperid. Bakm detta ligger de etiska principerna m Kstnadseffektivitet ch Slidaritet. Kstnadseffektivitetsprincipen innebär här att en rimlig relatin mellan kstnader ch effekt, mätt i förbättrad munhälsa ch förhöjd livskvalitet alltid ska eftersträvas vid val mellan lika åtgärder. Slidaritetsprincipen innebär här att vid val av två metder med ungefär samma prgns ch hälsvinst ska den med lägsta kstnad väljas eftersm resurserna då räcker till fler. Om prgnsen för en behandling är tveksam, genmförs den nödvändiga tandvården i etapper så att behandlingen kan utvärderas innan mer mfattande insatser görs. Befintliga prtetiska arbeten bör förbättras så att de kan fungera ytterligare en tid. En avvaktande hållning till större behandlingar för att bedöma vårdbehv ch efterfrågan samt medicinsk riskvärdering rekmmenderas. Fast prtetik ch implantatstödd prtetik bakm andra premlaren räknas inte sm nödvändig tandvård. Detaljerade anvisningar inför behandling Nödvändig tandvård utfrmas enligt de allmänna regler sm gäller för övrig tandvård Nödvändig tandvård utfrmas i överensstämmelse med vetenskap ch beprövad erfarenhet, med respekt för patientens önskemål ch med hänsyn till patientens medicinska tillstånd. Nödvändig tandvård utfrmas med beaktande av patientens tillstånd ch behv Vid utfrmandet av nödvändig tandvård anläggs en helhetssyn på patientens livssituatin ch allmäntillstånd. Det är viktigt att patienten inte utsätts för alltför mfattande behandling utan att denna bidrar till förmågan att äta eller tala ch till en väsentlig förhöjning av livskvalitet ch välbefinnande Nödvändig tandvård syftar till att minska smärta ch infektinstillstånd i munnen I de fall där patientens allmäntillstånd är sviktande inriktas vårdambitinen på att enbart åtgärda ett akut infektinstillstånd. Vid mindre, krniska infektiner såsm apikal pardntit, kan det vara mtiverat att förlänga bservatinstiden innan beslut m behandling tas. Nödvändig tandvård bidrar till att patienten skall kunna tillgdgöra sig födan Förmågan att tillgdgöra sig föda är inte direkt relaterad till tandstatus. Däremt är tänderna av betydelse för förmågan att tugga födan, men även andra faktrer än antalet är av betydelse. I samråd med patienten görs en sammanvägning ch prövning av dessa faktrer. Kan patienten inte kmmunicera själv får bedömningen göras i samråd med vårdpersnal ch närstående. Nödvändig tandvård innebär fta anpassning Nödvändig tandvård anpassas till patientens allmäntillstånd ch förutsättningar att genmgå behandlingen samt till att prgnsen kan vara försämrad i förhållande till vad sm gäller patienter utan sjukdm ch funktinshinder. Tandvård sm innebär sådan anpassning i förhållande till fullständig behandling är i överensstämmelse med Sidan 10 av 56

11 vetenskap ch beprövad erfarenhet. Orsakerna till den individuellt anpassade vårdnivån anges i jurnalen. Styrande Nödvändig tandvård skall ha gdtagbar teknisk kvalitet Kan en behandling inte utföras med gdtagbar teknisk kvalitet på grund av tekniska eller andra svårigheter sm är speciellt relaterade till den aktuella patienten, väljs en alternativ behandling. Nödvändig tandvård bygger på en långsiktig plan Behandlingsmässigt behöver fta en långsiktig plan göras för att bl.a. avvakta utvecklingen av patientens allmänna hälstillstånd ch dennes efterfrågan på ch behv av tandvård. Tandvård utförd i flera steg, etapptandvård, är lämplig i många fall. Nödvändig tandvård utfrmas i många fall efter samråd med ansvarig läkare ch/eller ansvarig vårdspersnal Den allmänmedicinska diagnstiken är viktig ch tandläkaren måste ta ställning till m kntakt behöver tas med patientens läkare. Tandläkaren kan inte förväntas att alltid ensam kunna avgöra frågr m svaga patienters lämplighet för mer mfattande tandbehandling. Ibland kan detta samråd ersättas med diskussiner med ansvarig vårdpersnal. Nödvändig tandvård utfrmas efter samråd med patienten ch/eller närstående Kan inte patienten själv medverka till ett infrmerat samtycke må detta sökas bland anhöriga ch eller vårdpersnal Ytterligare synpunkter på planering av nödvändig tandvård Det är persnens allmäntillstånd inklusive sjukdmar ch medicinering, dntlgiska status, förmåga att tillgdgöra sig nyttan av en behandling samt efterfrågan på tandvård sm får avgöra vad sm i det enskilda fallet skall anses vara nödvändig tandvård. Rent allmänt kan sägas att mfattningen av reparativ tandvård är väsentligt mindre för aktuell målgrupp än för tandvårdspatienter i allmänhet. Detta med tanke på vad målgruppens patienter kan tänkas rka med av tandbehandling ch vad de kan ha glädje av i förbättrad livskvalitet. Däremt trde behvet av förebyggande åtgärder vara större. Prfylaxbehandling ersätts upp till 2- gånger per år - när behv föreligger. I mycket speciella fall kan ytterligare behandlingar medges efter gdkänd förhandsbedömning. Den prfylaktiska tandvården har inte till avsikt att ta över eller vara ett alternativ till den dagliga hjälp med munhygien sm vårdpersnalen utför. För att instruera ch överföra kunskap m munvård till den vårdpersnal sm dagligen har ansvaret för persnens mvårdnad är uppsökande munhälsbedömning en viktig insats. Till den nödvändiga tandvården hör regelbundna undersökningar av mun- ch tandhälstillståndet. Det går inte att ange någt generellt intervall för sådan undersökning. Förändringar av persnens allmäntillstånd kan kräva både tätare ch längre intervall för undersökningarna. För att en persn skall vara smärtfri ch utan behag i munhåla ch käkar kan samtliga åtgärder ch ingrepp sm ingår i den allmänna tandvårdsförsäkringens bastandvård vara aktuella att hänföra till Sidan 11 av 56

12 Styrande nödvändig tandvård. Rtbehandlingar kan bli aktuella men kntraindikatiner för denna typ av ingrepp trde vara betydligt vanligare än för patienter i allmänhet, speciellt vad avser mlarer. Prtetiska behandlingar är den del av nödvändig tandvård sm erbjuder de svåraste avgränsningarna. Att avtagbara prteser, sm medfört skadr på underliggande eller angränsande slemhinnr, skall justeras innebär inget svårt avgränsningsprblem. Svårare trde det vara att avgöra m en dåligt passande prtes skall förbättras genm rebasering, utbyte av prtesbasen eller att en helt ny prtes framställs. Persner tillhörande här aktuell målgrupp trde i många fall ha mycket svårt att anpassa sig till förändringar i munhålan, dvs. en helt ny prtes. Det viktigaste är att prtesen inte ger upphv till skadr på de underliggande vävnaderna. Att en persn skall ha en tillfredsställande tuggfunktin ch kunna tala utan prblem vad avser tänderna, kan fta kräva överväganden m att prtetisk ersättning i frm av krnr ch brar skall utföras. Med tanke på de äldres ch funktinshindrades förmåga att klara av mer mfattande tandvård bör således prtetisk tandvård nga övervägas i förhållande till vad denna terapi kan medföra i förhållande till en förbättrad livskvalitet krt tandbåge är enligt lika studier förenlig med gdtagbar ral funktin. Fast prtetik ch implantatstödd prtetik bakm andra premlaren räknas inte sm nödvändig tandvård. Frntala tandförluster, eller tanddefekter, kan för vissa persner verka starkt nedsättande på livskvaliteten ch möjligheten att fungera scialt varför åtgärder kan behöva insättas med enda mål att förbättra utseendet. Slutligen bör nämnas att för en del persner i här aktuella grupper behöver lika frmer av sedering eller generell anestesi(narks) tillgripas för att undersökning ch behandling ska kunna genmföras. Det bör dck föreligga starka skäl m narkssedering skall utföras. Nödvändig tandvård kan uppfattas sm en kmprmiss i förhållande till det sm vanligtvis uppfattas sm fullständig behandling, men de behandlingar sm genmförs måste vara av hög teknisk kvalitet. Detta gäller såväl förebyggande insatser sm behandlingar av lika slag inklusive prtetisk behandling. Kan inte en gdtagbar teknisk kvalitet upprätthållas genm behandling av lika slag, skall insatsen inte utföras. Persnens förväntade återstående livslängd eller funktinsnedsättning får inte i sig användas sm skäl till en lägre vårdkvalitet. Patientens ch de anhörigas samråd vid utfrmningen av nödvändig tandvård Vid genmförande av den nödvändiga tandvården är det av str vikt att den enskildes önskemål m behvet av tandvård beaktas. Olika behandlingsalternativ måste presenteras ch diskuteras. Med många persner i denna målgrupp trde det vara svårt att föra en meningsfull diskussin m vad sm är subjektiv vårdefterfrågan. För vårdgivaren gäller det då att tillsammans med anhöriga, gd man eller liknande genmföra en knstruktiv diskussin m vilken nödvändig tandvård sm kan medföra en förbättring av livssituatinen. Detta gäller ckså vilka förebyggande åtgärder sm kan vara relevanta att genmföra. Sidan 12 av 56

13 Styrande Genmförande av nödvändig tandvård All nödvändig tandvård ska präglas av kvalitet utifrån patientens behv. Kvalitets- ch patientsäkerhetsarbetet ska baseras på Scialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2005:12). Vården ska bedrivas patientsäkert ch uppfylla miljökraven i SFS 2001:1 063 ch SOSFS 2005:26(M), samt de ev. övriga miljökrav sm respektive kmmun ställer på denna verksamhet. Nödvändig tandvård ska erbjudas ch genmföras vid statinär tandvårdsmttagning alternativt vid mbil mttagning sm har undersöknings ch behandlingsmöjligheter (inklusive fällbar behandlingsstl, peratinsbelysning, röntgen, samt salivsug i slutet system) mtsvarande en knventinell statinär klinik. Planerad nödvändig tandvård - utanför statinär klinik eller mbil klinik enligt van, - kmmer inte att ersättas. Undantag från detta kan vara m det i enstaka fall finns särskilda/medicinska skäl att inte flytta patienten från dennes rum/lägenhet. Enklare tandvård kan då utföras sm s.k. bedside dentistry. Detta undantag ska mtiveras, jurnalföras ch förhandsbedömmas. Med bedside dentistry avses tandvård sm genmförs utanför statinär tandvårdsmttagning eller mbil mttagning beskriven van. Nödvändig tandvård ska erbjudas persnligen till den berättigade, eller till nära anhörig ch/eller persnal. Kllektivt erbjudande i frm av erbjudande till ansvariga för ett enskilt kmmunalt eller privat bende är ej tillåtet Klinik/vårdgivare sm erbjuder nödvändig tandvård ska ha sådan tillgänglighet att patient med fysisk funktinsnedsättning ex. persn berende av rullstl kan nå kliniken ch behandlingsrummet utan lägenhet. Klinik/praktik sm erbjuder/utför nödvändig tandvård bör i övrigt vara anpassad för funktinsnedsatta persner, ex. med patientlyft ch handikapptalett Nödvändig tandvård bör utföras på tider under vardagar sm tar hänsyn till persnalbemanning ch arbetsbelastning inm kmmunernas lika msrgsfrmer/benden. Förhandsbedömning nödvändig tandvård Behandling ska förhandsbedömas: När bastandvård beräknas uppgå till kr (inkl 25 %-igt påslag ) eller mer för behandlingsperiden Vid all prtetik (undantag rebasering, enklare lagning/justering ch temp. prteser, d v s åtg. 822, 823, 831, 832, 833, 834, 835). Fast prtetik beviljas mycket restriktivt - då restbett finns bör partialprtes övervägas vid behv av prtetisk ersättning. Prtetik bakm andra premlaren ch implantat ersätts inte annat än vid särskilda indikatiner. Vid all tandreglering Vid alla, undersökande/utredande, förebyggande, sjukdmsbehandlande, reparativa eller rehabiliterande åtgärder sm utförs sm bedside dentistry. Vid akuta situatiner accepteras Sidan 13 av 56

14 Styrande förhandsbedömning i efterhand. Undantaget skall mtiveras. Önskemål från kmmunens persnal m bedside dentistry av praktiska skäl är inte gdtagbart mtiv. När fler än 2 prfylaxbehandlingar i 200-serien per år planeras Vid behandling av pardntal sjukdm vid mer än 4 tillfällen/år. - åtgärd 341, 342 Vid kntrll av behandlingsresultat åtgärd 105 mer än 1 g/år När åtgärd debiteras Landstingets tandvårdsstöd ch sm saknar referenspris i det Statliga tandvårdsstödet Följande uppgifter skall finnas vid förhandsbedömningen: Uppgift m att behandlingen prövas inm nödvändig tandvård (N1-N4). Ntering av intygsnummer alt kpia av Intyg m rätt till nödvändig tandvård, sm i riginal har uppvisats för vårdgivaren. Uppgift m patientens allmäntillstånd, sjukdmar ch funktinsnedsättning relevanta för förhandsbedömningen. Eventuellt jurnalutdrag, medicinlista eller annan handling från läkare, sjuksköterska eller övriga vårdansvariga, ch sm är relevanta för ärendet Behandlingsförslag inkl. tandhygienistbehandling Vid reparativ vård: uppgift m munhygienstandard samt förslag på förbättringsåtgärder prgnsbedömning Specificerat kstnadsförslag med åtgärdskder enligt Försäkringskassans åtgärdsbeteckning för resp. tand, antal, pris per åtgärd ch sammanräknad behandlingskstnad. Aktuella röntgenbilder Övriga uppgifter såsm ft, mdeller, jurnalutdrag mm. sm kan ge viktig infrmatin vid bedömning av behandlingsförslaget Sidan 14 av 56

15 Styrande Tandvård sm ett led i sjukdmsbehandling under en begränsad tid S-tandvård Led i sjukdmsbehandling Initiativet till den dntlgiska behandlingen kmmer från läkare sm remitterat patienten till tandvården för undersökningar, utredningar ch eventuella behandlingar innan, i samband med, eller efter att lika medicinska ingrepp skall företas. Den dntlgiska utredningen ch/eller behandlingen avser svara på en medicinsk frågeställning eller är en väsentlig förutsättning för den medicinska behandlingen. Till exempel sådan tandvård sm behövs för att infektinsfrihet i munhålan ch tänderna skall föreligga innan transplantatiner av lika rgan ska genmföras. Begränsad tid Den dntlgiska verksamheten förutsätts ske under en begränsad tid, vilken vanligtvis är någt eller några besök för att undersöka ch/eller behandla det sm efterfrågas i remissen. I vissa fall kan behandlig förekmma en längre tid t ex vid tandvårdsbehandling till följd av medfödd missbildning i käkmrådet eller ansiktet. Kriteriet under en begränsad tid innebär att för sjukdmstillstånd, sm är av krnisk karaktär, skall patienten efter en inledande perid av diagnstik ch lämplig terapi ur ersättningssynpunkt hänvisas till det statliga tandvårdsstödets avgiftssystem. Alla typer av tandvårdsinsatser ch åtgärder kan bli aktuella. All tandvård ska dck vara ett led i sjukdmsbehandlingen, dvs. svara på en medicinsk frågeställning alternativt kunna utgöra en del av sjukdmsbehandlingen. Patientens fria val av vårdgivare kan begränsas av att det krävs specialistkunskap eller särskild träning för att landstinget ska ersätta vissa utredningar ch behandlingar, se under varje kategri vad sm gäller. All behandling skall bedömas i förväg av landstinget. Bedömning i efterhand accepteras i brådskande fall, se under varje kategri vad sm gäller. Diagnser ch behandlingar I tandvårdsförrdningen (1998:1338) anges vilken tandvård sm är ett led i en sjukdmsbehandling under en begränsad tid. I de följande avsnitten S1 S12 ch S15 framgår vilken tandvård sm avses. Förhandsbedömning All tandvård sm utförs inm S-tandvård ska förhandsbedömmas, avsett kategri ch avsett vilken vårdgivare eller klinik sm utför vården Sidan 15 av 56

16 Styrande S 1. Tandvårdsbehandling till följd av medfödd missbildning i käkmrådet eller ansiktet, m inte missbildningen är av ringa mfattning. Till medfödda missbildningar räknas i detta avseende till exempel läpp-, käk ch gmdefekter käkanmalier maxillär- ch mandibulär prgnati maxillär- ch mandibulär retrgnati hemifacial atrfi unilateral hyperplasi av cndylen tandanmalier aplasi (agenesi) amelgenesis imperfekta dentingenesis imperfekta hereditär hypfsfatemi tandanmalier vid dysstsis cleidcranialis mfattande grav flurs Endast utredningskstnad ch sådan tandvård sm har direkt samband med missbildningen ersätts av landstinget Missbildningar av ringa mfattning, mfattas inte av häls- ch sjukvårdens avgiftsregler. Utredningskstnad ska förhandsbedömas m det av patientens jurnal framgår att han/hn är inbkad för terapiknferens för medfödda bettavvikelser av icke ringa mfattning. Knferens deltagare är Oral kirurgi ch Ortdnti Tandläkarhögsklan Umeå (THU). För detaljerade anvisningar se Bilaga 1 sidan 52 Planerad behandling skall ckså förhandsbedömas, ch tillägg kan då göras i samma förhandsbedömning sm den för utredningskstnader. Aplasier allmänt Beträffande aplasier är kravet att mer än två tänder i en kvadrant eller mer än tre tänder i en käke saknas ch har medfört en tandlucka för att behandlingen berättigar till dessa avgiftsregler. Undantag utgör här aplasi av två tandanlag eller två tänder i frnten, d v s reginerna 13/23 samt 33/43. Kvarvarande retinerade tänder likställs med aplasier i nämnda reginer (dck inte enstaka tand). Aplasier hs barn sm inte har färdigbehandlats före 20 års ålder Om behandling påbörjats men inte avslutats inm ramen för den rganiserade barn- ch ungdmstandvården, kan den avslutande behandlingen i undantagsfall debiteras detta stöd. Detta förutsätter att behandlingsplan bifgas ansökan, sm visar att medicinska, sciala ch/eller dntlgiska mtiv föreligger för en fördröjd eller förlängd behandlingsperid. Vid bristande vårdplanering debiteras den rganisatin sm påbörjat behandlingen ta hela kstnaden. Sidan 16 av 56

17 Styrande Vid mständighet sm kliniken ej kunnat råda över debiteras patient eller detta stöd berende på mständigheterna. Barn ch föräldrar måste göras uppmärksamma på att m de skjuter upp indicerad behandling, får de själva betala för frtsatta behandlingskstnader från det år patienten fyller 20 år m missbildningen är av ringa mfattning. Ringa missbildningar ch övrigt sm inte mfattas av detta stöd Dentalvelära felställningar, nrmalt sammanbitningsläge Enstaka emaljhypplasier Tänder med krta rötter Generella emaljhypplasier med ringa påverkan på utseende ch funktin. Avsaknad av två eller färre tandanlag i en kvadrant Återkmmande årliga undersökningar ch kntrller, kariessanering, pardntal sanering ch förebyggande behandling ersätts inte av landstinget All rtdnti där målet är att vidga luckr för kmmande implantatbehandlingar, detta debiteras patienten enligt vårdgivarens prislista. Begränsningar i det fria valet av vårdgivare Utredning ch behandling skall utföras av en tandläkare vid klinik för specialisttandvård, av tandläkare med specialistkmpetens eller av allmäntandläkare efter hänvisning av specialisttandläkare. När behandlingen skall utföras av fler än en tandläkare skall alla vårdgivare vara överens m terapin ch underteckna förhandsbedömningen med specificerat behandlings- ch kstnadsförslag. Om förhandsbedömningen inte är undertecknad av samtliga behandlare ska det i infgat underlag, t ex jurnalutdrag framkmma överenskmmelse m terapi. Garanti vid framtida tandvård Se sidan 45 Förhandsbedömning All behandling ska bedömas i förväg av landstinget Gdtagbar standard på behandlingen skall bedömas. Detta kan innebära att emaljretinerad br eller fast brterapi i vissa fall föreslås i stället för implantat. Följande uppgifter skall finnas vid förhandsbedömningen: Sidan 17 av 56

18 Styrande Följande uppgifter skall finnas vid förhandsbedömningen: Uppgifter, sm styrker att patienten tillhör patientkategrin t.ex. kpia av tidigare 9-beslut, medicinskt underlag, jurnalutdrag sv Behandlingsförslag samt statusuppgifter. Specificerat kstnadsförslag med åtgärdskder, antal ch pris enl. gällande taxa samt sammanräknad behandlingskstnad Aktuella röntgenbilder Studiemdeller, ft ch kefalmetrisk analys vid behv. Samtliga behandlingsansvarigas underskrifter m det inte framgår av jurnalutdrag Sidan 18 av 56

19 Styrande S 2. Tandvårdsbehandling vid defekt sm rsakats av sjukdm i käkmrådet eller ansiktet. Exempelvis följande sjukdmar kan leda till sådana defekter sm avses steradinekrs stenekrser sm biverkan av bisfsfnatbehandling akrmegali stemyelit tumörer eller tumörliknande förändringar reumatid artrit (röntgenundersökning erfrdras av käkled ch radilgisk förändring skall kunna diagnstiseras) inflammatriska prcesser Endast utredningskstnad ch sådan tandvård sm har direkt samband med defekten ersätts av landstinget. Gäller fysisk defekt av ej ringa mfattning, ej funktinsdefekt. Behandlingen syftar till att återställa gdtagbar funktin ch estetik. Detta kan innebära att avtagbar prtes, emaljretinerad br eller fast brterapi i vissa fall föreslås i stället för implantat. Vid reumatid artrit ska defekten ha rsakat en icke ringa bettöppning eller att bettet på annat sätt defrmerats av käkledsartriten. Det är ffa behandling med bettskena sm avses vid RA. För detaljerade anvisningar, se Bilaga 2, sidan 54 Åtgärdande av defekter, sm uppkmmit vid lycksfall eller tandvård sm följd av lycksfall, pardntal bennedbrytning, tandresrptinen, återkmmande årliga undersökningar ch kntrller, kariessanering, pardntal sanering ch förebyggande behandling ersätts inte av landstinget enligt detta stöd. Begränsningar i det fria valet av vårdgivare Utredning ch behandling skall utföras av en tandläkare vid klinik för specialisttandvård, av tandläkare med specialistkmpetens eller av allmäntandläkare efter hänvisning av specialisttandläkare. När behandlingen skall utföras av fler än en tandläkare skall alla vårdgivare vara överens m terapin ch underteckna förhandsbedömningen med specificerat behandlings- ch kstnadsförslag. Om förhandsbedömningen inte är undertecknad av samtliga behandlare ska det i insänt underlag, t ex jurnalutdrag framkmma överenskmmelse m terapi. Garanti vid framtida tandvård Se sidan 45 Sidan 19 av 56

20 Styrande Förhandsbedömning All behandling ska bedömas i förväg av landstinget. Gdtagbar standard på behandlingen skall bedömas. Detta kan innebära att emaljretinerad br eller fast brterapi i vissa fall föreslås i stället för implantat. Följande uppgifter ska finnas vid förhandsbedömningen: Uppgifter, sm styrker att patienten tillhör patientkategrin t.ex. kpia av tidigare 9-beslut, medicinskt underlag, jurnalutdrag sv. Behandlingsförslag, samt statusuppgifter. Specificerat kstnadsförslag med åtgärdskder, antal ch pris enl. gällande taxa samt sammanräknad behandlingskstnad Aktuella röntgenbilder Studiemdeller ch ft vid behv Samtliga behandlingsansvarigas underskrifter m det inte framgår av jurnalutdrag gemensam terapiplanering Sidan 20 av 56

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD 1 INNEHÅLL NÖDVÄNDIG TANDVÅRD...3 PERSONKRETS...3 VÅRDENS OMFATTNING...3 KOMMENTARER OCH FÖRTYDLIGANDEN...4 Vårdens omfattning...4 Ersättning...5 Garanti...5 FÖRHANDSBEDÖMNING...6

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad Foto: Maria Fäldt Ta hand om din mun En god munhälsa är viktigt för att må

Läs mer

Landstingets tandvårsstöd

Landstingets tandvårsstöd Landstingets tandvårsstöd Annika Lindqvist Bedömningstandläkare, Beställarenheten Regelverk Tandvårdslagen SFS 1985:125, SFS 1998:554 Tandvårdsförordningen 1998:1338 Cirkulär 1998:209 SKL Allmänna råd

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande F-tandvård. Version 2013 01 01

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande F-tandvård. Version 2013 01 01 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2013 01 01 Utdrag gällande F-tandvård Landstingets tandvårdsstöd, anvisningar, 2013 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2012

ALLMÄNNA RÅD NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2012 LANDSTINGENS SÄRSKILDA TANDVÅRDSSTÖD ENLIGT 1999 ÅRS TANDVÅRDSREFORM ALLMÄNNA RÅD NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2012 1 Vissa kategorier under Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Tandvårdsreform 1999 Råd och anvisningar. Uppsökande munhälsobedömning, nödvändig tandvård och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling

Tandvårdsreform 1999 Råd och anvisningar. Uppsökande munhälsobedömning, nödvändig tandvård och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling Tandvårdsreform 1999 Råd och anvisningar Uppsökande munhälsobedömning, nödvändig tandvård och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD ENLIGT 1999 ÅR TANDVÅRDSREFORM ALLMÄNT

Läs mer

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Maria Holmgren 2016-01-14 Tandvårdsstöden lathund för vårdpersonal Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Regionens tandvårdsstöd regleras av: Tandvårdslagen(1985:125)

Läs mer

Vad kostar det hos tandläkaren. Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI

Vad kostar det hos tandläkaren. Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI Vad kostar det hos tandläkaren Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI Barntandvård Barn och ungdom upp till och med 19 års ålder har fri tandvård och vården betalas av landstinget.

Läs mer

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2013-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar

Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar N-tandvård och munhälsobedömning 2016-08-18 - Uppsökande verksamhet - Nödvändig tandvård Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Uppsökande munhälsobedömning

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård INFORMATION 1(5) 6 februari 2006 hs 2005/0005 Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård...1 Bakgrund...1 Pressmeddelande...1 Tandvård

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd

Landstingets tandvårdsstöd Landstingets tandvårdsstöd Beställarenheten för tandvård Camilla Ohlsson 0480-841 81 camilla.ohlsson@ltkalmar.se Det särskilda tandvårdsstödet F tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst.

Ersättning till privata utförare av hemtjänst samt resursfördelning till kommunala utförare av hemtjänst. 014-0-13 Sida 1 av 6 Ersättning till utförare av insatser i en en gäller för: Ersättning till privata utförare av samt resursfördelning till kmmunala utförare av. Enligt scialnämndens beslut m resursfördelning

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Handikappersättningen

Handikappersättningen Hur mycket får man i Handikappersättningen är 36, 53 eller 69 prcent av prisbasbelppet~( berende på vilket behv du har av hjälp ch hur stra dina merkstnader är på grund av funktinsnedsättningen. Handikappersättning

Läs mer

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2009-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter RIKTLINJER Läkemedelsassisterad behandling vid piatberende Berendemttagningen Avdelning 65 i Falun Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter Versin 1.8. 2012-03-05 Inledning Läkemedelassisterad behandling

Läs mer

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna

Dnr LD07/02936. Gemensamma riktlinjer. för. missbruks- och beroendevård. Dalarna Dnr LD07/02936 Gemensamma riktlinjer för missbruks- ch berendevård i Dalarna Riktlinjer för scialtjänstens ch häls- ch sjukvårdens verksamhet för persner med missbruk- ch berendeprblem Versin 2007-12-18

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 24

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 24 Anvisningar S 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Tandvård som led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid (S-tandvård) Sidan 1 av 24 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende

Läs mer

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande

Styrning ökat fokus på brukares och patienters medskapande Styrning ökat fkus på brukares ch patienters medskapande Synen på brukare ch patienter sm medskapare i vård, msrg eller andra ffentligfinansierade tjänster har förändrats under senare år. Detta var bakgrunden

Läs mer

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek

Förslag på samarbetsorganisation för gemensam plattform för nationellt digitalt folkbibliotek Förslag på samarbetsrganisatin för gemensam plattfrm för natinellt digitalt flkbiblitek 1 Inledning ch bakgrund Kmmunakuten AB har fått i uppdrag att arbeta fram ett förslag på samarbetsrganisatin för

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Skilda världar Det finns en lång tradition av att separera tandvård från övrig hälso- och sjukvård i Sverige Olika ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2016 03 22

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2016 03 22 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2016 03 22 Utdrag gällande S-tandvård Landstingets tandvårdsstöd, anvisningar, 2013 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget

Läs mer

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA Information för kommuner Informationen riktar sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor, biståndsbedömare, LSS-handläggare, enhetschefer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal

Läs mer

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun

för ordinärt boende inklusive servicelägenheter i Varbergs kommun Kvalitetsdeklaratiner ch kvalitetskrav för rdinärt bende inklusive servicelägenheter i Varbergs kmmun KVALITETSDEKLARATIONER Varbergs kmmun har, sm en av sina målsättningar, att vara en bra kmmun att

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande.

att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Scialnämndens arbetsutsktt Utdrag ur PROTOKOLL 2016-12-01 115 Revidering av lkala värdighetsgarantier för äldremsrgen SN-2016/250 Beslut Arbetsutskttet beslutar att överlämna ärendet till scialnämnden

Läs mer

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne

Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne 2005-04-12 Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne Dessa riktlinjer föreslås komplettera cirkulär 1998:209, Svenska kommunförbundet/landstingsförbundet och ligga till grund för lokala överenskommelser,

Läs mer

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård

Verktyg i ett ledningssystem för god vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård Verktyg i ett ledningssystem för gd vårdhygienisk standard vid sjukhusbedriven vård ISBN 978-91-979918-1-0 2011-09-01 Prjektägare SFVH 2 (6) Datum 2011-09-01 Versin 1.0 Dnr 1 INLEDNING... 3 ARBETSGRUPP...

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Beställarenheten för tandvård

Beställarenheten för tandvård Beställarenheten för tandvård Landstingets organisation Beställartand vården Ltkalmar.se 2015-04-01 2 Planeringsenheten Christina Edward enhetschef Beställarenheten för tandvård: Camilla Ohlsson handläggare

Läs mer

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Tandvård till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Landstinget ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och/eller funktionshinder erbjuds råd och hjälp

Läs mer

Riktlinjer för Lex Sarah

Riktlinjer för Lex Sarah 2012-03-16 Sida 1 Riktlinjer för Lex Sarah Enligt SL 14 kap 2 ch LSS 24 a ska var ch en sm fullgör uppgifter inm scialtjänsten eller LSS medverka till att den verksamhet sm bedrivs ch de insatser sm genmförs

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2013 01 01

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2013 01 01 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2013 01 01 Utdrag gällande S-tandvård 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget 4 Fritt val av vårdgivare 4 Patientavgift

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Till förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa 4 andra stycket Tandvårdsersättning lämnas till vårdgivaren med

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4. Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation 4

Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4. Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Allmänt om munhälsa 3 Mål och syfte 3 Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4 Tandläkare/tandhygienist 4 Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation

Läs mer

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola

Likabehandlingsplan / Plan mot kränkande behandling för Klippans Förskola Likabehandlingsplan / Plan mt kränkande behandling för Klippans Förskla 150630 Barn- ch utbildningsnämndens visin Varje barn ch elev ska med lust ch glädje uppleva meningsfullhet ch framgång i det dagliga

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Beställare Vård Särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal November 2005 Innehåll Inledning...3

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag för. Enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1 (5) Riktlinjer för gdkännande ch rätt till bidrag för enskild förskla, fritidshem ch pedaggisk msrg Dkumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Barn ch utbildningsnämnden (2009 10 06 62) Gäller för: Enskild förskla,

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd

Landstingets tandvårdsstöd Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSN 1205-0578 Särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Box 6416 113 82 Stockholm 08-123 133 00 Landstingets tandvårdsstöd Anvisningar Anvisningarna gäller från och med 1

Läs mer

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun

Riktlinje delegering, Falkenbergs kommun Riktlinje delegering, Falkenbergs kmmun HSL-pärm, avsnitt Delegering av Häls- ch sjukvård FALKENBERGS KOMMUN Scialförvaltningen Falkenbergs kmmun Innehåll RIKTLINJER FÖR DELEGERING AV MEDICINSKA ARBETSUPPGIFTER

Läs mer

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet

Riktlinje Nödvändig tandvård samt uppsökande verksamhet Ansvarig för riktlinje Verksamhetschef HSL Reviderad (av vem och datum) Sara Olander MAS 2014-11-05 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp Dnr Process: HSL Giltig till och med:

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Förslag Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso-

Läs mer

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun

Riktlinjer för individuell planering och dokumentation av genomförandet av insatser inom särskilda boenden i Töreboda Kommun Riktlinjer för individuell planering ch dkumentatin av genmförandet av insatser inm särskilda benden i Törebda Kmmun Beslutat av kmmunstyrelsen 2012-05-02 diarienummer KS 2011/0232 Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Äldretandvårdens organisation Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Äldretandvårdens organisation Inger Wårdh, avd för Gerodonti Äldretandvårdens organisation Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvårdens utveckling i Sverige 1974 kom en allmän tandvårdsförsäkring som idag är en av förklaringarna till The heavy metal generation Tandvården

Läs mer

Förskolan Västanvind

Förskolan Västanvind Försklan Västanvind Västanvinds plan mt diskriminering ch kränkande behandling (likabehandlingsplan) 2015-05-25 Visin Västanvind är en förskla där alla avsett kön, etnisk bakgrund, religin, funktinshinder,

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31

Manus till presentationen. Vaccination mot HPV. Version 2015-03-31 Manus till presentatinen Vaccinatin mt HPV Versin 2015-03-31 Bild 1. Vaccinatin mt HPV Den 1 januari 2010 infördes ett nytt vaccin i det svenska vaccinatinsprgrammet för barn. Flickr födda 1999 eller senare

Läs mer

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7 2015-03-18 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING EKONOMISKT STÖD... 3 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING... 3 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 4 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025

Vård- och omsorgsnämndens plan för funktionshinder 2016-2025 Vård- ch msrgsnämndens plan för funktinshinder 2016-2025 INLEDNING 3 Visin.3 Värdegrund ch nämndens mål 3 Verksamhetsidé.3 KOMMUNGEMENSAMT ARBETE.4 Eknmi 5 Jämställdhet.5 Histrik.7 Övergripande mvärldsperspektiv.8

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Anvisningar för regionens tandvårdsstöd avseende tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling (S-tandvård)

Anvisningar för regionens tandvårdsstöd avseende tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling (S-tandvård) Sidan 1 av 27 Tandvårdsenheten Anvisningar för regionens tandvårdsstöd avseende tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling (S-tandvård) Dessa anvisningar baseras på Tandvårdsförordningen 3, 4, 5,

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet

Folkhälsoplan 2012-2014 BRÅ- och Folkhälsorådet Flkhälsplan 2012-2014 BRÅ- ch Flkhälsrådet I Nrdanstigs kmmun anser vi att brttsförebyggande arbete ch en väl utvecklad flkhälsa är viktiga framgångsfaktrer för att göra kmmunen trygg ch attraktiv att

Läs mer

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för sjukvården Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. 2(10) Anvisningarna riktar

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2014-03-10 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Sjuksköterskor

Läs mer

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Linneas munhälsa Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Förbättringsarbete Linnea 5 1. Bakgrund Den 1 januari 1999 infördes

Läs mer

Bröstförstoring patient information Information till patient och närstående

Bröstförstoring patient information Information till patient och närstående Bröstförstring patient infrmatin Infrmatin till patient ch närstående www.gtebrglaserestetik.se Tel:031-13 66 60 1 Intrduktin För många kvinnr förutsätter ett själsligt välbefinnande att man är nöjd med

Läs mer

Tandvård med öppenvårdsavgift

Tandvård med öppenvårdsavgift Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HSN 0901-0084 Särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Box 6416 113 82 Stockholm Tandvård med öppenvårdsavgift Anvisningar Anvisningarna gäller från och med 1 april

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Tandvård under 20 år Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med sista december det år de fyller 19 år. Första besöket på en tandvårdsmottagning

Läs mer

Tandvårdsenheten Landstingets resurs i tandvårdsfrågor ur ett länsperspektiv Administration och bedömningshandläggning av det reformerade tandvårdsstödet Administration av barn- och ungdomstandvård Landstingets

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: 2013-07-05. Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem

Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: 2013-07-05. Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: 2013-07-05 Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Innehåll Inledning... 4 Uppsökande verksamhet och nödvändig

Läs mer

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa

Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa SID 1 (12) Ansvarig för rutin medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Revideras 2016-07-15 Riktlinjer för en god mun- och tandhälsa Innehåll: Riktliner

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge

Råd och riktlinjer för mobil försäljning av mat i Mjölby, Mantorp och Skänninge Råd ch riktlinjer för mbil försäljning av mat i Mjölby, Mantrp ch Skänninge Beslutade av kmmunstyrelsen Framtagna av Tekniska kntret, Miljökntret, Byggnadskntret, Näringslivskntret ch Medbrgarservice Namn:

Läs mer

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten

Identifiera, förebygga och motverka osakliga könsskillnader i kärnverksamheten 1 (5) Avdelningen för gemensamma kundfrågr 2015-02-27 Ändringsdatum Serienummer Versin Identifiera, förebygga ch mtverka sakliga könsskillnader i kärnverksamheten Målgrupp De här riktlinjerna riktar sig

Läs mer

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER

BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_mnbeneficiary_Versin 30-07-2014_sv.dc BILAGA III EKONOMISKA OCH AVTALSMÄSSIGA REGLER Prgrammråde 1 allmänbildande utbildning I. INLEDNING Denna bilaga kmpletterar reglerna

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) SFS 1985:125 Källa: Rixlex Utfärdad: 1985-03-14 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2006:193 Tandvårdslag (1985:125) [Fakta & Historik] Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för att förebygga,

Läs mer

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PRINCIPER FÖR TILLGÅNG TILL DEPÅER FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN Ett delprjekt inm Partnersamverkan för en fördubblad kllektivtrafik [Rapprt från en branschgemensam expertgrupp inm Partnersamverkan för en fördubblad

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år. Stödet administreras av Försäkringskassan (gula pusselbitarna).

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013

Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013 Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013 Tredje steget i tandvårdsreformen Patient- och Medborgarservice/Tandvård cheftandläkare Tandvårdsstöden Gäller från 2013 Alla som bor i Sverige har rätt till ett

Läs mer

Plan för specialundervisningen

Plan för specialundervisningen Plan för specialundervisningen Lvisa, Lappträsk ch Mörskm Uppdaterad augusti 2008 PLAN FÖR SPECIALUNDERVISNINGEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. GRUNDERNA FÖR HUR SPECIALUNDERVISNINGEN ORDNAS... 2 1.1 Stadganden

Läs mer

Tandvårdsstöden. Tandvårdsenheten

Tandvårdsstöden. Tandvårdsenheten Tandvårdsstöden Tandvårdsenheten www.regionostergotland.se/tandvard Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år. Stödet administreras av Försäkringskassan

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting Mars 2004 Vägledning för landstingens särskilda tandvårdsstöd enligt tandvårdslag och tandvårdsförordning samt samverkan mellan kommuner, primärvård och tandvård

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar

Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar F-tandvård 2016-08-18 - Tandvård till personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Tandvård till personer med stora

Läs mer

Anvisningar Särskilt tandvårdsstöd 2015

Anvisningar Särskilt tandvårdsstöd 2015 Anvisningar Särskilt tandvårdsstöd 2015 www.ltv.se RIKTLINJE 1 (23) TANDVÅRDSSTÖD Allmänt Den första januari 1999 infördes bestämmelser om ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder.

Läs mer