Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 och 2013 års tandvårdsreformer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 och 2013 års tandvårdsreformer"

Transkript

1 Styrande Dkumentinfrmatin Referenser: Nej Förändringar sedan senaste utgåva: Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 ch 2013 års tandvårdsrefrmer för Nödvändig tandvård (N) ch Uppsökande verksamhet, Tandvård sm led i sjukdmsbehandling (S) ch tandvård vid långvarig sjukdm eller funktinsnedsättning (F), Oralkirurgiska åtgärder ch Hjälpmedel na vänder sig till vårdgivare inm tandvårdsmrådet sm utför tandvård på persner sm tillhör persnkretsen ch sm är flkbkförda i Västerbtten Sidan 1 av 56

2 Styrande Innehåll Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 ch 2013 års tandvårdsrefrmer...1 Innehåll...2 Bakgrund...4 Syfte...5 Mål... 5 Ansvar ch befgenheter...5 Uppföljning...5 Histrik...6 Uppsökande munhälsbedömning...7 Definitin av persnkretsen...7 Munhälsbedömning...8 Nödvändig tandvård N-tandvård...8 Intyg m nödvändig tandvård...8 Mål ch inriktning för nödvändig tandvård...9 Detaljerade anvisningar inför behandling...10 Genmförande av nödvändig tandvård...13 Förhandsbedömning nödvändig tandvård...13 Tandvård sm ett led i sjukdmsbehandling under en begränsad tid S-tandvård...15 Led i sjukdmsbehandling...15 Begränsad tid...15 Diagnser ch behandlingar...15 Förhandsbedömning...15 S 1. Tandvårdsbehandling till följd av medfödd missbildning i käkmrådet eller ansiktet, m inte missbildningen är av ringa mfattning...16 S 2. Tandvårdsbehandling vid defekt sm rsakats av sjukdm i käkmrådet eller ansiktet S 3. Tandvårdsbehandling av tandskada sm uppkmmit vid epileptiskt anfall...21 S 4. Infektinssanering av patienter sm skall genmgå kirurgiska ingrepp där fullständig infektinsfrihet är ett medicinskt krav...22 S 5. Behandling av patienter sm pga. sjukdm, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan...24 S 6. Utredning av patienter vid misstanke m ett dntlgiskt samband med patientens grundsjukdm...25 S 7. Infektinssanering av patienter sm ska genmgå strålbehandling i örn-, näs-, mun- eller halsreginen S 8. Patienter med långvariga ch svåra smärtr i ansikts- eller käk reginen (rfacialt smärtsyndrm)...27 S 9. Behandling av patienter sm utreds för bstruktivt sömnapnésyndrm, OSAS...28 Sidan 2 av 56

3 Styrande S 10. Tandvård för persner med mycket svår tandvårdsfbi S 11. Utbyte av tandfyllningar på grund av avvikande reaktin mt dentala material...31 S 12. Utbyte av tandfyllningar sm ett led i en medicinsk rehabilitering...33 S 15 Bettrehabiliterande behandling av frätskadr på tänderna sm rsakats av anrexia nervsa, bulimia nervsa eller gastresfageal reflux sjukdm på patienter sm genm aktuellt läkarintyg betraktas sm medicinskt rehabiliterade...35 Tandvård till persner med stra behv av tandvård på grund av långvarig sjukdm eller funktinsnedsättning F-tandvård...37 Oralkirurgiska åtgärder (SFS 1998:1338)...41 Kmmentarer ch förklaringar...41 Narks...43 Ersättning för utförda åtgärder...43 Remisser...43 Annan tandläkare än specialist i ral kirurgi...44 Hjälpmedel...44 Villkr för Landstingets tandvårdsstöd...45 Landstingets garantiåtagande för viss vård inm vissa S-grupper...45 Lagstiftning ch anvisningar vid förhandsbedömning...45 Efterhandsprövning...47 Vårdgivares garantiåtagande när en behandling måste göras m Administratin inm Landstingets tandvårdsstöd...49 Ersättning till vårdgivare (SFS 1985:125)...50 Bilagr...52 Bilaga 1: Förtydligande av riktlinjer vid landstingets tandvårdsstöd för kategri S 1, när medfödda bettavvikelser av icke ringa mfattning planeras för kmbinerad rtdnti ch rtgnat kirurgi...52 Bilaga 2: Förtydligande av riktlinjer för debitering av utredningsbesök för patienter i Landstingets tandvårdsstöd kategri S 2 ch S Bilaga 3: Behandlingsrutin vid grav tandvårdsfbi...56 Sidan 3 av 56

4 Styrande Bakgrund Allmänt Från ch med den 1 januari 1999 kan viss tandvård betalas med en fast avgift per besök enligt reglerna för den öppna Häls- ch Sjukvårdens Avgiftssystem, HSA. Avgifterna sm fastställs av landstingsfullmäktige får räknas in i högkstnadsskyddet ch när de överstiger krnr (för närvarande) inm en 12 månadersperid utfärdas frikrt varefter varje ytterligare besök är avgiftsfritt inm periden. Av tandvårdslagen (1985:125) ch häls- ch sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdsförrdningen (1998:1338) samt Scialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2012:17) framgår vilken tandvård ch vilka grupper av patienter sm avses kunna betala sin tandvård enligt HSA. Scialstyrelsen har ckså utgivit föreskrifter, rapprter ch meddelandeblad m tillämpning av detta särskilda tandvårdsstöd. På grundval av vannämnda bestämmelser utfärdas följande tillämpningsriktlinjer avseende tandvård till patienter flkbkförda inm Västerbttens läns landsting. Vuxentandvård sm finansieras av landstinget Tandvårdslagen 8a ch 15 Nödvändig tandvård erbjuds dem sm mfattas av persnkretsen för den uppsökande verksamhet bland vissa sjuka ch funktinshindrade, nedan benämnt N-tandvård (N1-N4) Avgiftsfri uppsökande verksamhet (Definitin av persnkretsen se sidan 5) Tandvård kan erbjudas dem sm har behv av särskilda tandvårdsinsatser sm ett led i en sjukdmsbehandling under en begränsad tid, nedan benämnt S-tandvård (S1 - S14) Tandvård vid långvarig sjukdm eller funktinsnedsättning, nedan benämnt F-tandvård (F1- F11) Oralkirurgiska åtgärder sm kräver ett sjukhus tekniska ch medicinska resurser Landstinget kan ckså utge ersättning för vissa tandvårdshjälpmedel. Fritt val av vårdgivare För den nödvändiga tandvården, tandvård sm är ett led i en sjukdmsbehandling ch tandvård vid långvarig sjukdm eller funktinsnedsättning, kan patienten vända sig till valfri vårdgivare. Ersättning till vårdgivare lämnas med belpp mtsvarande flktandvårdens åtgärder ch priser (Tandvårdslagen 15 b ) med avdrag för besöksavgifter sm debiterats patienten. Sidan 4 av 56

5 Patientavgift Styrande Vårdgivare kan inte utta högre patientavgift än den sm fastställts av landstingsfullmäktige. Har vårdgivaren särskilt ökade kstnader för sin behandling i enskilda ärenden sm inte ryms inm flktandvårdens tandvårdstaxa kan begäran m förhandsbedömning inges till landstinget ch där mtivera ökade ersättningsanspråk. Statliga tandvårdsstödet Det statliga tandvårdsstödets regler (lagen (2008:145) ch förrdningen (2008:193)) gäller för alla svenska medbrgare ch för den tandvård sm är nödvändig för att uppnå ett från dntlgisk synpunkt funktinellt ch utseendemässigt gdtagbart resultat. Om en patient är berättigad till Landstingets tandvårdsstöd men inte önskar betala enligt HSA eller vill ha vård utöver vad sm bedöms nödvändigt av landstinget, har patienten ändå rätt att betala sin tandvård enligt det statliga tandvårdsstödets regler Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra för vårdgivare vilka grupper sm mfattas av landstingets tandvårdsstöd, vilken tandvård sm kan vara aktuell ch under vilka förutsättningar, när vården måste förhandsbedömmas hs landstinget ch hur detta går till. Vidare beskrivs ersättningsvillkr för vårdgivaren ch administratinen kring landstingsfinansierad tandvård för vuxna persner flkbkförda i Västerbtten. Mål 1. Täckningsgrad för den uppsökande verksamheten inm Nödvändig tand a. Uppsökande munhälsbedömning i de lika kategrierna b. Utbildning i munhälsvård för kmmunal mvårdnadspersnal i. Se uppdragsbeskrivning 2. Följsamhet mt budget för stödets lika delar 3. Jämförelse mellan övriga landsting i Sverige inm stödets lika delar - vårdstatistik Ansvar ch befgenheter Uppföljning All legitimerad persnal verksamma i Västerbtten inm tandvårdsmrådet ska känna till dessa riktlinjer, m de utför vård sm finansieras av Västerbttens läns landsting Västerbttens läns landstinget förbehåller sig rätten att revidera dessa riktlinjer sm riktar sig till vårdgivare både i egen regi ch privat Analys av vårdhälsdata sm utförarna av denna tandvård levererar in till landstinget Revisin av utförd vård Dels sådan vård sm ej kräver förhandsbedömning Dels sådan vård sm har förhandsbedömts Sidan 5 av 56

6 Histrik Dessa riktlinjer ersätter de med benämning: Styrande Landstingets tandvårdsstöd Anvisningar 2010:2 Sidan 6 av 56

7 Styrande Uppsökande munhälsbedömning Definitin av persnkretsen De sm har ett varaktigt behv av mfattande vård- ch msrgsinsatser ska enligt Tandvårdslagen 8 a få erbjudande m uppsökande munhälsbedömning utan avgift ch nödvändig tandvård enligt häls- ch sjukvårdens avgiftssystem. Med mfattande insatser menas persnlig mvårdnad under större delen av dygnet, d v s minst 3 ggr/dygn, samt tillsyn under natten eller larm. Vidare skall förbättringsutsikten bedömas vara liten. Med varaktigt behv menas ett behv sm förväntas kvarstå minst ett år. Även vård ch msrg sm ges av närstående skall ingå i bedömningen av mfattningen. Följande indelning gäller: Behvet av persnlig mvårdnad skall vara mfattande ch varaktigt Särskilt bende Ordinärt bende N3 Samtliga persner med beslut enligt LSS N1 särskilt bende N2 Hemsjukvård/hemsjukv. ch hemtjänst hhhemtjänst N4 hemtjänst/ anhörigvård / N 1 Persner sm kmmunen har häls- ch sjukvårdsansvar för enligt 18 första stycket häls-ch sjukvårdslagen (1982:763). Berörda persner br i kmmunens särskilda benden (Avser inte persner med LSS Beslut) N 2 Persner sm får häls- ch sjukvård i hemmet (hemsjukvård), d v s br i rdinärt bende ch har både hemsjukvård ch hemtjänst alternativt hemsjukvård. Persner med dagliga insatser t ex i frm av insulininjektiner, mläggningar, dsetten etc. mfattas inte. N 3 Samtliga persner sm mfattas av lagen m stöd ch service till vissa funktinshindrade (1993:387) - avsett bendefrm. N 4 Persner bsatta i egen bstad ch har mtsvarande behv av vård, msrg ch service sm de persner sm mfattas av punkterna 1-2. Här avses både persner sm har hemtjänst eller där närstående persn ger mtsvarande persnlig mvårdnad. Sidan 7 av 56

8 Styrande I fråga m psykiskt långtidssjuka (persner sm inte har LSS-beslut) sm br i eget rdinärt bende (N4) ch sm inte har tillsyn tre ggr per dygn, skall erbjudandet m uppsökande munhälsbedömning ch nödvändig tandvård för avgifter enligt häls- ch sjukvårdens avgiftssystem ges till persner med demenssjukdm samt till den sm: har långvarig ch allvarlig psykssjukdm sm har pågått i mer än ett år med störd verklighetsuppfattning samt bestående ch mfattande scial funktinsnedsättning. Detta ska ha medfört ett mfattande psykiatriskt funktinshinder vilket leder till att de inte av egen kraft förmår söka häls- ch sjukvård samt tandvård eller inser sitt behv därav. Munhälsbedömning De sm bedöms ha mfattande funktinshinder enligt van ska i den egna bstaden erbjudas en uppsökande munhälsbedömning. Den ska innefatta en bedömning av behvet av munhygieninsatser ch en preliminär bedömning av tandvårdsbehvet. Behvet av munhygieninsatser skall bedömas med utgångspunkt från vad den enskilde eller den sm vårdar denne kan klara av att utföra i fråga m munhygien. Om en persn accepterar erbjudandet m munhälsbedömning, skall kmmunens handläggare infrmera den vårdgivare, sm landstinget har avtalat med, att svara för munhälsbedömningen inm respektive bendeenhet, hemtjänstmråde eller liknande. Vårdgivaren söker sedan upp patienten i samråd med kmmunens persnal ch utför munhälsbedömningen, ger munhygieninstruktin, handleder persnalen samt förmedlar vid behv kntakt med den vårdgivare patienten önskar för nödvändig tandvård. Vid akuta besvär sm smärta, akuta ch svåra infektinstillstånd skall den bende medelbart erbjudas tid hs rdinarie tandläkare/vald tandläkare. Det skall ske samma dag eller senast närmaste påföljande vardag. Vid enklare akuta åtgärder ex. justering av prtesskav så kan detta utföras i samband med munhälsbedömningen, men skall då ingå i ersättningen för munhälsbedömningen. Nödvändig tandvård N-tandvård Intyg m nödvändig tandvård De persner sm bedöms tillhöra persnkretsen för uppsökande munhälsbedömning ch nödvändig tandvård ska förses med ett intyg, sm fastställs ch distribueras av landstinget till i första hand till ansvariga inm kmmunerna. Intyget kan tills vidare utfärdas av persner inm kmmunen t.ex. sjuksköterska/enhetschef vid sjukhem, chefer inm hemtjänstmråden, biståndsbedömare, LSShandläggare, eller sjuksköterska i kmmunen sm känner patienten väl. Utlämnaren skall känna till persnens behv av vård ch msrg samt bedöma att han eller hn till Sidan 8 av 56

9 följd av detta är berättigad till detta särskilda tandvårdsstöd. Styrande Om persnen inte är känd av inm kmmunen utsedd persnal för utfärdande av intyg m nödvändig tandvård, kan landstinget utfärda intyg efter inhämtande av medicinskt underlag från läkare/sjuksköterska vid psykiatrisk klinik, eller från annan läkare/distriktssköterska i samband med bedömning av andra vårdbehv. Av praktiska skäl överlåtes utlämnandet av intygen till dem sm finns i patientens närhet ch sm känner dennes livssituatin väl. Scialtjänsten eller sjukvården ikläder sig inget eknmiskt ansvar genm att utfärda intyg. Patienten, dennes anhöriga eller läkare kan i undantagsfall ansöka m intyg hs landstinget i de fall någn kntakt med någn av kmmunens persnal inte finns. En särskild blankett för ansökan m intyg m nödvändig tandvård finns på vårdcentraler ch psykiatriska klinker. En persn sm fått ett intyg m nödvändig tandvård kan utgå från, under dess giltighetstid, att denna tandvård kan betalas enligt HSA hs den vårdgivare patienten själv bestämmer. Vårdgivaren kan utgå från att den nödvändiga tandvården ersätts av landstinget enligt de villkr sm anges i dessa anvisningar. Från ch med att intygets giltighetsdatum passerats eller datum när intyget återkallats ska tandvården betalas enligt det statliga tandvårdsstödets regler. Vid besök hs vårdgivare för tandvård skall patienten medta ch för vårdgivaren förevisa intyget i riginal. Vårdgivaren är skyldig att göra en rimlighetsbedömning av intygets äkthet samt att kntrllera patientens identitet. Vid tveksamhet m intygets giltighet ring landstinget för kntrll. Vid debitering av landstinget för utförd nödvändig tandvård skall vårdgivaren ange intygsnummer ch kategri på tandvårdsräkningen. Om intygsnummer saknas kan vårdgivaren inte räkna med ersättning för vården. Kpia på intyg kan ersätta vanstående hantering. En persn ska kunna betala nödvändig tandvård enligt HSA även m denne valt att avstå från munhälsbedömning eller m denna inte hunnit bli genmförd innan behvet av nödvändig tandvård uppstår. Mål ch inriktning för nödvändig tandvård Sammanfattning Vid nödvändig tandvård ska patientens behandlingsbehv sättas i relatin till hans eller hennes allmäntillstånd. (SFS 1998:1338) Målet med tandvården skall vara att den skall medverka till en påtaglig förbättring av förmågan att tillgdgöra sig föda. Om allmäntillståndet hs patienten inte medger någn mer mfattande behandling skall denna i stället inriktas på att mtverka smärta ch behag. Vid val mellan lika behandlingar väljs alltid den mest kstnadseffektiva. En sådan behandling Sidan 9 av 56

10 Styrande utmärks av att den till lägsta kstnad åtgärdar ett behandlingsbehv med ett acceptabelt resultat. Resultatet bedöms därvid inte enbart i ett krtsiktigt perspektiv utan även över en längre tidsperid. Bakm detta ligger de etiska principerna m Kstnadseffektivitet ch Slidaritet. Kstnadseffektivitetsprincipen innebär här att en rimlig relatin mellan kstnader ch effekt, mätt i förbättrad munhälsa ch förhöjd livskvalitet alltid ska eftersträvas vid val mellan lika åtgärder. Slidaritetsprincipen innebär här att vid val av två metder med ungefär samma prgns ch hälsvinst ska den med lägsta kstnad väljas eftersm resurserna då räcker till fler. Om prgnsen för en behandling är tveksam, genmförs den nödvändiga tandvården i etapper så att behandlingen kan utvärderas innan mer mfattande insatser görs. Befintliga prtetiska arbeten bör förbättras så att de kan fungera ytterligare en tid. En avvaktande hållning till större behandlingar för att bedöma vårdbehv ch efterfrågan samt medicinsk riskvärdering rekmmenderas. Fast prtetik ch implantatstödd prtetik bakm andra premlaren räknas inte sm nödvändig tandvård. Detaljerade anvisningar inför behandling Nödvändig tandvård utfrmas enligt de allmänna regler sm gäller för övrig tandvård Nödvändig tandvård utfrmas i överensstämmelse med vetenskap ch beprövad erfarenhet, med respekt för patientens önskemål ch med hänsyn till patientens medicinska tillstånd. Nödvändig tandvård utfrmas med beaktande av patientens tillstånd ch behv Vid utfrmandet av nödvändig tandvård anläggs en helhetssyn på patientens livssituatin ch allmäntillstånd. Det är viktigt att patienten inte utsätts för alltför mfattande behandling utan att denna bidrar till förmågan att äta eller tala ch till en väsentlig förhöjning av livskvalitet ch välbefinnande Nödvändig tandvård syftar till att minska smärta ch infektinstillstånd i munnen I de fall där patientens allmäntillstånd är sviktande inriktas vårdambitinen på att enbart åtgärda ett akut infektinstillstånd. Vid mindre, krniska infektiner såsm apikal pardntit, kan det vara mtiverat att förlänga bservatinstiden innan beslut m behandling tas. Nödvändig tandvård bidrar till att patienten skall kunna tillgdgöra sig födan Förmågan att tillgdgöra sig föda är inte direkt relaterad till tandstatus. Däremt är tänderna av betydelse för förmågan att tugga födan, men även andra faktrer än antalet är av betydelse. I samråd med patienten görs en sammanvägning ch prövning av dessa faktrer. Kan patienten inte kmmunicera själv får bedömningen göras i samråd med vårdpersnal ch närstående. Nödvändig tandvård innebär fta anpassning Nödvändig tandvård anpassas till patientens allmäntillstånd ch förutsättningar att genmgå behandlingen samt till att prgnsen kan vara försämrad i förhållande till vad sm gäller patienter utan sjukdm ch funktinshinder. Tandvård sm innebär sådan anpassning i förhållande till fullständig behandling är i överensstämmelse med Sidan 10 av 56

11 vetenskap ch beprövad erfarenhet. Orsakerna till den individuellt anpassade vårdnivån anges i jurnalen. Styrande Nödvändig tandvård skall ha gdtagbar teknisk kvalitet Kan en behandling inte utföras med gdtagbar teknisk kvalitet på grund av tekniska eller andra svårigheter sm är speciellt relaterade till den aktuella patienten, väljs en alternativ behandling. Nödvändig tandvård bygger på en långsiktig plan Behandlingsmässigt behöver fta en långsiktig plan göras för att bl.a. avvakta utvecklingen av patientens allmänna hälstillstånd ch dennes efterfrågan på ch behv av tandvård. Tandvård utförd i flera steg, etapptandvård, är lämplig i många fall. Nödvändig tandvård utfrmas i många fall efter samråd med ansvarig läkare ch/eller ansvarig vårdspersnal Den allmänmedicinska diagnstiken är viktig ch tandläkaren måste ta ställning till m kntakt behöver tas med patientens läkare. Tandläkaren kan inte förväntas att alltid ensam kunna avgöra frågr m svaga patienters lämplighet för mer mfattande tandbehandling. Ibland kan detta samråd ersättas med diskussiner med ansvarig vårdpersnal. Nödvändig tandvård utfrmas efter samråd med patienten ch/eller närstående Kan inte patienten själv medverka till ett infrmerat samtycke må detta sökas bland anhöriga ch eller vårdpersnal Ytterligare synpunkter på planering av nödvändig tandvård Det är persnens allmäntillstånd inklusive sjukdmar ch medicinering, dntlgiska status, förmåga att tillgdgöra sig nyttan av en behandling samt efterfrågan på tandvård sm får avgöra vad sm i det enskilda fallet skall anses vara nödvändig tandvård. Rent allmänt kan sägas att mfattningen av reparativ tandvård är väsentligt mindre för aktuell målgrupp än för tandvårdspatienter i allmänhet. Detta med tanke på vad målgruppens patienter kan tänkas rka med av tandbehandling ch vad de kan ha glädje av i förbättrad livskvalitet. Däremt trde behvet av förebyggande åtgärder vara större. Prfylaxbehandling ersätts upp till 2- gånger per år - när behv föreligger. I mycket speciella fall kan ytterligare behandlingar medges efter gdkänd förhandsbedömning. Den prfylaktiska tandvården har inte till avsikt att ta över eller vara ett alternativ till den dagliga hjälp med munhygien sm vårdpersnalen utför. För att instruera ch överföra kunskap m munvård till den vårdpersnal sm dagligen har ansvaret för persnens mvårdnad är uppsökande munhälsbedömning en viktig insats. Till den nödvändiga tandvården hör regelbundna undersökningar av mun- ch tandhälstillståndet. Det går inte att ange någt generellt intervall för sådan undersökning. Förändringar av persnens allmäntillstånd kan kräva både tätare ch längre intervall för undersökningarna. För att en persn skall vara smärtfri ch utan behag i munhåla ch käkar kan samtliga åtgärder ch ingrepp sm ingår i den allmänna tandvårdsförsäkringens bastandvård vara aktuella att hänföra till Sidan 11 av 56

12 Styrande nödvändig tandvård. Rtbehandlingar kan bli aktuella men kntraindikatiner för denna typ av ingrepp trde vara betydligt vanligare än för patienter i allmänhet, speciellt vad avser mlarer. Prtetiska behandlingar är den del av nödvändig tandvård sm erbjuder de svåraste avgränsningarna. Att avtagbara prteser, sm medfört skadr på underliggande eller angränsande slemhinnr, skall justeras innebär inget svårt avgränsningsprblem. Svårare trde det vara att avgöra m en dåligt passande prtes skall förbättras genm rebasering, utbyte av prtesbasen eller att en helt ny prtes framställs. Persner tillhörande här aktuell målgrupp trde i många fall ha mycket svårt att anpassa sig till förändringar i munhålan, dvs. en helt ny prtes. Det viktigaste är att prtesen inte ger upphv till skadr på de underliggande vävnaderna. Att en persn skall ha en tillfredsställande tuggfunktin ch kunna tala utan prblem vad avser tänderna, kan fta kräva överväganden m att prtetisk ersättning i frm av krnr ch brar skall utföras. Med tanke på de äldres ch funktinshindrades förmåga att klara av mer mfattande tandvård bör således prtetisk tandvård nga övervägas i förhållande till vad denna terapi kan medföra i förhållande till en förbättrad livskvalitet krt tandbåge är enligt lika studier förenlig med gdtagbar ral funktin. Fast prtetik ch implantatstödd prtetik bakm andra premlaren räknas inte sm nödvändig tandvård. Frntala tandförluster, eller tanddefekter, kan för vissa persner verka starkt nedsättande på livskvaliteten ch möjligheten att fungera scialt varför åtgärder kan behöva insättas med enda mål att förbättra utseendet. Slutligen bör nämnas att för en del persner i här aktuella grupper behöver lika frmer av sedering eller generell anestesi(narks) tillgripas för att undersökning ch behandling ska kunna genmföras. Det bör dck föreligga starka skäl m narkssedering skall utföras. Nödvändig tandvård kan uppfattas sm en kmprmiss i förhållande till det sm vanligtvis uppfattas sm fullständig behandling, men de behandlingar sm genmförs måste vara av hög teknisk kvalitet. Detta gäller såväl förebyggande insatser sm behandlingar av lika slag inklusive prtetisk behandling. Kan inte en gdtagbar teknisk kvalitet upprätthållas genm behandling av lika slag, skall insatsen inte utföras. Persnens förväntade återstående livslängd eller funktinsnedsättning får inte i sig användas sm skäl till en lägre vårdkvalitet. Patientens ch de anhörigas samråd vid utfrmningen av nödvändig tandvård Vid genmförande av den nödvändiga tandvården är det av str vikt att den enskildes önskemål m behvet av tandvård beaktas. Olika behandlingsalternativ måste presenteras ch diskuteras. Med många persner i denna målgrupp trde det vara svårt att föra en meningsfull diskussin m vad sm är subjektiv vårdefterfrågan. För vårdgivaren gäller det då att tillsammans med anhöriga, gd man eller liknande genmföra en knstruktiv diskussin m vilken nödvändig tandvård sm kan medföra en förbättring av livssituatinen. Detta gäller ckså vilka förebyggande åtgärder sm kan vara relevanta att genmföra. Sidan 12 av 56

13 Styrande Genmförande av nödvändig tandvård All nödvändig tandvård ska präglas av kvalitet utifrån patientens behv. Kvalitets- ch patientsäkerhetsarbetet ska baseras på Scialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2005:12). Vården ska bedrivas patientsäkert ch uppfylla miljökraven i SFS 2001:1 063 ch SOSFS 2005:26(M), samt de ev. övriga miljökrav sm respektive kmmun ställer på denna verksamhet. Nödvändig tandvård ska erbjudas ch genmföras vid statinär tandvårdsmttagning alternativt vid mbil mttagning sm har undersöknings ch behandlingsmöjligheter (inklusive fällbar behandlingsstl, peratinsbelysning, röntgen, samt salivsug i slutet system) mtsvarande en knventinell statinär klinik. Planerad nödvändig tandvård - utanför statinär klinik eller mbil klinik enligt van, - kmmer inte att ersättas. Undantag från detta kan vara m det i enstaka fall finns särskilda/medicinska skäl att inte flytta patienten från dennes rum/lägenhet. Enklare tandvård kan då utföras sm s.k. bedside dentistry. Detta undantag ska mtiveras, jurnalföras ch förhandsbedömmas. Med bedside dentistry avses tandvård sm genmförs utanför statinär tandvårdsmttagning eller mbil mttagning beskriven van. Nödvändig tandvård ska erbjudas persnligen till den berättigade, eller till nära anhörig ch/eller persnal. Kllektivt erbjudande i frm av erbjudande till ansvariga för ett enskilt kmmunalt eller privat bende är ej tillåtet Klinik/vårdgivare sm erbjuder nödvändig tandvård ska ha sådan tillgänglighet att patient med fysisk funktinsnedsättning ex. persn berende av rullstl kan nå kliniken ch behandlingsrummet utan lägenhet. Klinik/praktik sm erbjuder/utför nödvändig tandvård bör i övrigt vara anpassad för funktinsnedsatta persner, ex. med patientlyft ch handikapptalett Nödvändig tandvård bör utföras på tider under vardagar sm tar hänsyn till persnalbemanning ch arbetsbelastning inm kmmunernas lika msrgsfrmer/benden. Förhandsbedömning nödvändig tandvård Behandling ska förhandsbedömas: När bastandvård beräknas uppgå till kr (inkl 25 %-igt påslag ) eller mer för behandlingsperiden Vid all prtetik (undantag rebasering, enklare lagning/justering ch temp. prteser, d v s åtg. 822, 823, 831, 832, 833, 834, 835). Fast prtetik beviljas mycket restriktivt - då restbett finns bör partialprtes övervägas vid behv av prtetisk ersättning. Prtetik bakm andra premlaren ch implantat ersätts inte annat än vid särskilda indikatiner. Vid all tandreglering Vid alla, undersökande/utredande, förebyggande, sjukdmsbehandlande, reparativa eller rehabiliterande åtgärder sm utförs sm bedside dentistry. Vid akuta situatiner accepteras Sidan 13 av 56

14 Styrande förhandsbedömning i efterhand. Undantaget skall mtiveras. Önskemål från kmmunens persnal m bedside dentistry av praktiska skäl är inte gdtagbart mtiv. När fler än 2 prfylaxbehandlingar i 200-serien per år planeras Vid behandling av pardntal sjukdm vid mer än 4 tillfällen/år. - åtgärd 341, 342 Vid kntrll av behandlingsresultat åtgärd 105 mer än 1 g/år När åtgärd debiteras Landstingets tandvårdsstöd ch sm saknar referenspris i det Statliga tandvårdsstödet Följande uppgifter skall finnas vid förhandsbedömningen: Uppgift m att behandlingen prövas inm nödvändig tandvård (N1-N4). Ntering av intygsnummer alt kpia av Intyg m rätt till nödvändig tandvård, sm i riginal har uppvisats för vårdgivaren. Uppgift m patientens allmäntillstånd, sjukdmar ch funktinsnedsättning relevanta för förhandsbedömningen. Eventuellt jurnalutdrag, medicinlista eller annan handling från läkare, sjuksköterska eller övriga vårdansvariga, ch sm är relevanta för ärendet Behandlingsförslag inkl. tandhygienistbehandling Vid reparativ vård: uppgift m munhygienstandard samt förslag på förbättringsåtgärder prgnsbedömning Specificerat kstnadsförslag med åtgärdskder enligt Försäkringskassans åtgärdsbeteckning för resp. tand, antal, pris per åtgärd ch sammanräknad behandlingskstnad. Aktuella röntgenbilder Övriga uppgifter såsm ft, mdeller, jurnalutdrag mm. sm kan ge viktig infrmatin vid bedömning av behandlingsförslaget Sidan 14 av 56

15 Styrande Tandvård sm ett led i sjukdmsbehandling under en begränsad tid S-tandvård Led i sjukdmsbehandling Initiativet till den dntlgiska behandlingen kmmer från läkare sm remitterat patienten till tandvården för undersökningar, utredningar ch eventuella behandlingar innan, i samband med, eller efter att lika medicinska ingrepp skall företas. Den dntlgiska utredningen ch/eller behandlingen avser svara på en medicinsk frågeställning eller är en väsentlig förutsättning för den medicinska behandlingen. Till exempel sådan tandvård sm behövs för att infektinsfrihet i munhålan ch tänderna skall föreligga innan transplantatiner av lika rgan ska genmföras. Begränsad tid Den dntlgiska verksamheten förutsätts ske under en begränsad tid, vilken vanligtvis är någt eller några besök för att undersöka ch/eller behandla det sm efterfrågas i remissen. I vissa fall kan behandlig förekmma en längre tid t ex vid tandvårdsbehandling till följd av medfödd missbildning i käkmrådet eller ansiktet. Kriteriet under en begränsad tid innebär att för sjukdmstillstånd, sm är av krnisk karaktär, skall patienten efter en inledande perid av diagnstik ch lämplig terapi ur ersättningssynpunkt hänvisas till det statliga tandvårdsstödets avgiftssystem. Alla typer av tandvårdsinsatser ch åtgärder kan bli aktuella. All tandvård ska dck vara ett led i sjukdmsbehandlingen, dvs. svara på en medicinsk frågeställning alternativt kunna utgöra en del av sjukdmsbehandlingen. Patientens fria val av vårdgivare kan begränsas av att det krävs specialistkunskap eller särskild träning för att landstinget ska ersätta vissa utredningar ch behandlingar, se under varje kategri vad sm gäller. All behandling skall bedömas i förväg av landstinget. Bedömning i efterhand accepteras i brådskande fall, se under varje kategri vad sm gäller. Diagnser ch behandlingar I tandvårdsförrdningen (1998:1338) anges vilken tandvård sm är ett led i en sjukdmsbehandling under en begränsad tid. I de följande avsnitten S1 S12 ch S15 framgår vilken tandvård sm avses. Förhandsbedömning All tandvård sm utförs inm S-tandvård ska förhandsbedömmas, avsett kategri ch avsett vilken vårdgivare eller klinik sm utför vården Sidan 15 av 56

16 Styrande S 1. Tandvårdsbehandling till följd av medfödd missbildning i käkmrådet eller ansiktet, m inte missbildningen är av ringa mfattning. Till medfödda missbildningar räknas i detta avseende till exempel läpp-, käk ch gmdefekter käkanmalier maxillär- ch mandibulär prgnati maxillär- ch mandibulär retrgnati hemifacial atrfi unilateral hyperplasi av cndylen tandanmalier aplasi (agenesi) amelgenesis imperfekta dentingenesis imperfekta hereditär hypfsfatemi tandanmalier vid dysstsis cleidcranialis mfattande grav flurs Endast utredningskstnad ch sådan tandvård sm har direkt samband med missbildningen ersätts av landstinget Missbildningar av ringa mfattning, mfattas inte av häls- ch sjukvårdens avgiftsregler. Utredningskstnad ska förhandsbedömas m det av patientens jurnal framgår att han/hn är inbkad för terapiknferens för medfödda bettavvikelser av icke ringa mfattning. Knferens deltagare är Oral kirurgi ch Ortdnti Tandläkarhögsklan Umeå (THU). För detaljerade anvisningar se Bilaga 1 sidan 52 Planerad behandling skall ckså förhandsbedömas, ch tillägg kan då göras i samma förhandsbedömning sm den för utredningskstnader. Aplasier allmänt Beträffande aplasier är kravet att mer än två tänder i en kvadrant eller mer än tre tänder i en käke saknas ch har medfört en tandlucka för att behandlingen berättigar till dessa avgiftsregler. Undantag utgör här aplasi av två tandanlag eller två tänder i frnten, d v s reginerna 13/23 samt 33/43. Kvarvarande retinerade tänder likställs med aplasier i nämnda reginer (dck inte enstaka tand). Aplasier hs barn sm inte har färdigbehandlats före 20 års ålder Om behandling påbörjats men inte avslutats inm ramen för den rganiserade barn- ch ungdmstandvården, kan den avslutande behandlingen i undantagsfall debiteras detta stöd. Detta förutsätter att behandlingsplan bifgas ansökan, sm visar att medicinska, sciala ch/eller dntlgiska mtiv föreligger för en fördröjd eller förlängd behandlingsperid. Vid bristande vårdplanering debiteras den rganisatin sm påbörjat behandlingen ta hela kstnaden. Sidan 16 av 56

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2013-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring scialtjänst ch vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0048 27 Reviderat länsgemensamt prgram för demensvård Nämndens för scialtjänst

Läs mer

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Jönköpings län Revisinsrapprt 2014 Genmförd på uppdrag av revisrerna Landstinget i Jönköpings län Förstudie gällande landstingets arbetsmiljöarbete Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2.

Läs mer

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar och

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge

SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE. ACT-teamet samlat stöd för personer med psykisk sjukdom och missbruk i Huddinge SOCIALFÖRVALTNINGEN I HUDDINGE ACT-teamet samlat stöd för persner med psykisk sjukdm ch missbruk i Huddinge SAMMANFATTNING 2 INLEDNING 2 PLANERING OCH UPPSTART AV VERKSAMHETEN 3 Målgruppen 3 Arbetsmetd

Läs mer

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter

RIKTLINJER. Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Beroendemottagningen Avdelning 65 i Falun. Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter RIKTLINJER Läkemedelsassisterad behandling vid piatberende Berendemttagningen Avdelning 65 i Falun Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter Versin 1.8. 2012-03-05 Inledning Läkemedelassisterad behandling

Läs mer

Bostad först för vem?

Bostad först för vem? Examensarbete Bstad först för vem? Några röster m ett samarbetsprjekt mellan Stckhlms stad ch Stckhlms Stadsmissin Författare: Jhanna Linde Anna Olvssn Handledare: Per-Olf Hlmberg Termin: VT13 Kurskd:

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare

För kännedom. DnY... ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratorn. EKONOMISK BROTTSLIGHET - en informationsskrirt för fackliga företrädare För kännedm ~ 3USi\T\EDEPAR1EMENTET Registratrn \n k 84 I r ~ -' (\(1 \J-' DnY.... j EKONOMISK BROTTSLIGHET - en infrmatinsskrirt för fackliga företrädare KOMMISSIONEN MOT EKONOMISK BROTTSLIGHET Januari

Läs mer

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3)

Gymnasienämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-03-16 GN-2015/60.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Ansökan från ThrenGruppen

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31

dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapport 2 O 14-08-31 dilaga ~s 2014/166/1 SAlA KOMMUN Ink. 2014-09- 2 4 Dpb Delårsrapprt 2 O 14-08-31 3 (78) Delårsrapprt 2014~08-31 INNEHÅLL INLEDNING...,... Kmmunstyrelsens rdförande har rdet... Snabbfakta, 4 år i sammandrag

Läs mer

Bredbandsstrategi för Dalarna

Bredbandsstrategi för Dalarna Bredbandsstrategi för Dalarna Dnr 341-xxxx-2013 Jakim Hlback Versinshistrik 130124 Utkast (JH) 130208 Rapprt krr ch i ny mall (AO) Förrd Denna strategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen,

Läs mer

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal

Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling. Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Om att ge eller inte ge livsuppehållande behandling Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal Citera gärna Socialstyrelsens rapporter och uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen

TIMRÅ KOMMUN Socialförvaltningen Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Fastställd av socialnämnden 2008-09-17 Reviderad

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS Socialnämnden 2014-06-18 Dnr SON 2014/75-72 2(24) Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS 1 Inledning... 4 1.1 Lagar och föreskrifter

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS

Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjer för handläggning enligt LSS Riktlinjerna är en vägledning avseende kommunens ambitionsnivå vid biståndsbedömning. Ytterst är det den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut

Läs mer

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se

Socialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registrator@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Scialdepartementet 25 september 2014 Diarienummer S2014/5406/FST s.registratr@regeringskansliet.se s.fst@regeringskansliet.se Remissyttrande över betänkandet Privat införsel av alkhldrycker Tydligare regler

Läs mer

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning 1(16) 2013-10-29 SN 2013/604 Socialnämnd Riktlinjer och vägledning vid handläggning för stöd och service enligt LSS till personer med funktionsnedsättning Antaget av socialnämnden 2013-11-25 88 Postadress

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Stockholms universitet år 2014 1 (20) BESLUT 2014-02-18 Dnr SU FV-1.3.1-0488-13 Dk 1 Universitetsstyrelsen Antagningsrdning för tillträde till utbildning på grundnivå ch avancerad nivå vid Stckhlms universitet år 2014 INNEHÅLL 1 Beslut...

Läs mer

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER

ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER Andelslaget Optwest ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 1 ANDELSLAGET OPTOWESTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSUMENTER INLEDNING FÖR KUNDEN OCH TJÄNSTEANVÄNDAREN Dessa allmänna avtalsvillkr för knsumenter (nedan allmänna

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS

Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt LSS 1(40) Vård, omsorg och IFO Antagen av KS 2014.497.776 215 Riktlinjer för handläggning av ärenden- och verkställighet, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 2 Innehåll

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 i Boverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t.o.m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Knsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 i Bverkets byggregler (BFS 1993:57) med ändringar t..m. BFS 2006:YY 2006-06-29 Bverket juni 2006 Titel: Knsekvensutredning: Revidering av avsnitt 9 i Bverkets

Läs mer

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12 2015-03-18 1 ANVISNINGAR FÖR BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD... 3 1.1 ÖVERSIKT... 3 1.2 ALLMÄNT... 3 1.3 VÅRDANSVAR... 4 1.4 REVISIONSINTERVALL... 4 1.5 AKUTTANDVÅRD... 4 1.6 UTEBLIVANDE... 5 1.7 VÅRD SOM INTE

Läs mer