Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tandvård som led i sjukdomsbehandling"

Transkript

1 DATUM Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen, d v.s. orsaken till behandlingsbehovet ska vara patientens sjukdomstillstånd alternativt ska tandvården vara en väsentlig förutsättning för eller en del i den medicinska behandlingen. Initiativet till den odontologiska behandlingen kommer följaktligen i de flesta fall från sjukvården. Begränsad tid Med begränsad tid avses ett år om inte annat framgår under respektive kategori. För sjukdomstillstånd, som är av kronisk karaktär, ska patienten efter en inledande period av diagnostik och lämplig terapi från ersättningssynpunkt överföras till det statliga tandvårdsstödets ersättningssystem. Begränsningar i patientens fria tandläkarval Patientens fria val av vårdgivare kan begränsas av att det krävs specialistkompetens eller annan särskild kompetens för att landstinget ska ersätta vissa utredningar och behandlingar. All behandling ska bedömas i förväg av landstinget om inte annat anges. SID 1(18)

2 1 Tandvård till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte missbildningen endast är av ringa omfattning Personer med medfödda missbildningar i käkområdet och ansiktet. Graden av missbildning är avgörande för om ersättning ska lämnas. Missbildningen ska ge betydande funktionella och/eller estetiska konsekvenser för den enskilde. Till medfödda missbildningar räknas till exempel: Läpp- käk och gomdefekter Käkanomalier Maxillär- och mandibulär prognati eller retrognati Hemifacial atrofi Unilateral hyperplasi av condylen Tandanomalier Aplasi Omfattande fluoros Amelogenesis imperfecta Dentinogenesis imperfecta Hereditär hypofosfatemi Tandanomalier vid dysostosis cleidocranialis Anomalier som är begränsade till felställda tänder eller onormalt sammanbitningsläge och missbildningar av ringa omfattning, exempelvis emaljhypoplasier på enstaka tänder, omfattas inte. Vid aplasier är kravet att mer än två tänder i en kvadrant eller mer än tre tänder i en käke saknas och har medfört tandlucka, för att ersättning ska lämnas. Ersättning kan dock lämnas vid aplasi av enstaka tand i incisiv- och hörntandsområdet, som medfört tandlucka, liksom för behandling av restluckor efter retinerade tänder i samma område. Aplasier av visdomständer räknas inte. Ersättning lämnas för specialistutredning inför behandlingen. Endast vård som avser behandling av missbildningen ersätts. Syftet med behandlingen ska vara att skapa godtagbar funktion och/eller estetik. Datum: SID 2(18)

3 Följande omfattas inte: Behandling av bettavvikelse som inte beror på missbildning eller behandling då bettavvikelse av ringa omfattning accentuerats av exempelvis tandförluster. Revisionsundersökningar Förebyggande vård efter genomgången behandling Vården ska utföras vid klinik för specialisttandvård eller av en tandläkare med specialistkompetens. I undantagsfall kan vården utföras av allmäntandläkare efter anvisning av specialisttandläkare. Lagning, ändring eller utbyte av protetiskt arbete efter garantitiden ersätts inom ramen för landstingets tandvårdsstöd om behandlingen tidigare ersatts enligt detta eller tidigare 9 tandvårdsförsäkringen. Om konstruktionen måste göras mer omfattande av annat skäl, ersätts den tillkommande delen enligt det statliga tandvårdsstödets ersättningsregler. Begäran om förhandsbedömning ska innehålla uppgifter om allmänt status, odontologiskt status med röntgenbilder, dokumentation om missbildningen och aktuell vårdplan. Begäran om förhandsbedömning vid omgörning av tidigare vård enligt 9 ska även innehålla kopior av tidigare förhandsprövningar och beslut av Försäkringskassan. Vi omfattande behandlingar kan förhandsbedömningen godkännas för två år. Datum: SID 3(18)

4 2 Tandvårdsbehandling av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet Patienter med defekter i ansikts- eller käkregionen på grund av sjukdom. Exempel på sjukdomar som kan leda till defekter som avses är: Osteoradionekros Akromegali Osteomyelit Tumörer eller tumörliknande förändringar Reumatoid artrit Ersättning lämnas för Specialistutredning som har direkt samband med defekten Behandling av defekten och den tandvård som är nödvändig på grund av defekten. Med defekt avses fysisk defekt. Protetisk och förebyggande behandling i form av bettskena ersätts vid aktiv reumatoid artrit med röntgenologiska förändringar i käkleden. Syftet med behandlingen ska vara att återställa godtagbar funktion och/eller estetik. Följande omfattas inte: Behandling på grund av orala sjukdomar såsom karies eller parodontit eller dess följdsjukdomar Revisionsundersökningar Förebyggande vård efter genomgången behandling Behandling av defekter som har uppkommit vid olycksfall eller tandvård som följd av olycksfall Vården ska utföras vid klinik för specialisttandvård eller av en tandläkare med specialistkompetens. I undantagsfall kan vården utföras av allmäntandläkare efter anvisning av specialisttandläkare. Lagning, ändring eller utbyte av protetiskt arbete efter garantitiden ersätts inom ramen för landstingets tandvårdsstöd om behandlingen tidigare ersatts enligt detta eller tidigare 9 tandvårdsförsäkringen. Om konstruktionen måste göras mer omfattande av annat skäl, ersätts den tillkommande delen enligt det statliga tandvårdsstödets ersättningsregler. Datum: SID 4(18)

5 Begäran om förhandsbedömning ska innehålla uppgifter om allmänt status, odontologiskt status med röntgenbilder, dokumentation om defekten och aktuell vårdplan. Begäran om förhandsbedömning vid omgörning av tidigare vård enligt 9 ska även innehålla kopior av tidigare förhandsprövningar och beslut av Försäkringskassan. Vid reumatoid artrit ska röntgenutlåtande om käkledsdefekt bifogas. Datum: SID 5(18)

6 3 Behandling av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall Personer som har epilepsi och som skadat tänder vid epileptiskt anfall. Behandling av skador som har uppkommit vid fall eller på grund av kraftiga sammanbitningar under anfallet. Tandskydd som utförs i förebyggande syfte kan ingå. Behandlingen ska återställa tänder och bett till det tillstånd som förelåg före anfallet. Epilepsin ska var styrkt med läkarintyg och skadan ska ha uppkommit vid ett epileptiskt anfall. Patienten måste därför söka hjälp hos tandläkare eller läkare inom rimlig tid efter anfallet för att en bedömning av vad som orsakats av det epileptiska anfallet ska vara möjlig att göra. Behandling av tandsjukdom och skador orsakade av tandsjukdom ersätts inte. Lagning, ändring eller utbyte av protetiskt arbete efter garantitiden ersätts inom ramen för landstingets tandvårdsstöd om behandlingen tidigare ersatts enligt detta eller tidigare 9 tandvårdsförsäkringen. Om konstruktionen måste göras mer omfattande av annat skäl, ersätts den tillkommande delen enligt det statliga tandvårdsstödets ersättningsregler. Läkarintyg som styrker att personen har epilepsi ska bifogas förhandsbedömningen. Datum: SID 6(18)

7 4 Patienter som ska genomgå vissa kirurgiska ingrepp där fullständig infektionssanering är ett medicinskt krav Personer som ska genomgå behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav. Här avses personer som ska genomgå hjärt-kärlkirurgi ska genomgå transplantationskirurgi ska genomgå cytostatikabehandling med höga doser behandlas för malign blodsjukdom ska behandlas med bisfosfonater intravenöst Ersättning lämnas för utredning och undersökning av tänder och käkar för att klargöra om infektiösa tillstånd föreligger avlägsnande av infektioner i käkar och tandfäste samt lagning av tänder där pulpaskada hotar Ersättning kan lämnas för temporär avtagbar protetisk ersättning vid extraktioner i framtandsområdet eller vid avsevärt försämrad tuggförmåga efter nödvändiga extraktioner. Behandlingen syftar till att avlägsna infektioner i munhålan så att dessa inte försämrar resultatet av den medicinska behandlingen minska risken för komplikationer i munhålan till följd av den medicinska behandlingen En förutsättning för att ersättning ska lämnas är att sjukvården remitterat patienten till tandvården för utredning och behandling inför den medicinska behandlingen. Utredningen ska genomföras av tandläkare verksam inom sjukhustandvård eller käkkirurgi. Inför transplantationskirurgi ska patienten hållas infektionsfri under väntetiden. Om väntetiden på transplantationen beräknas vara lång innebär det att ersättning lämnas för regelbundna undersökningar under väntetiden och även åtgärdande av mindre manifesta kariesskador. Datum: SID 7(18)

8 Ersättning lämnas inte för permanenta protetiska åtgärder. Tandvård som utförs efter operationen/behandlingen ersätts enligt det statliga tandvårdsstödets regler. Till förhandsbedömningen ska bifogas remiss från läkare som begärt utredningen och infektionssaneringen. När allmäntandläkare förhandsbedömer infektionssanering ska även sjukhustandvårdens/käkkirurgens vårdplan bifogas. Datum: SID 8(18)

9 5 Tandvård på patienter som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan Personer som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan. Exempel på sjukdomar och behandlingar som kan ge förändringar i munslemhinnan t.ex. vissa allvarliga blodsjukdomar immunologiska sjukdomar symptomgivande HIV-infektion behandling av tumörer med cytostatika Ersättning lämnas för utredning och vård av munslemhinneskador. En förutsättning för att ersättning ska lämnas är att läkare remitterat patienten till tandvården för utredning och eventuell behandling. Utredning/undersökning ska genomföras av tandläkare verksam inom sjukhustandvård eller käkkirurgi. Parodontitprofylax eller annan tandvård ingår inte. Till förhandsbedömningen ska bifogas remiss från läkare som begärt utredningen/behandlingen. När allmäntandläkare förhandsbedömer behandling ska även sjukhustandvårdens/käkkirurgens vårdplan bifogas. Datum: SID 9(18)

10 6 Patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett odontologiskt samband med patientens grundsjukdom Personer med en allmänsjukdom, som utreds eller behandlas av läkare, där läkaren misstänker att ett tillstånd i tänder och munhåla påverkar sjukdomsförloppet. Ersättning lämnas för undersökning/utredning inklusive röntgenbilder. En förutsättning för att ersättning ska lämnas är att en läkare remitterat patienten till tandvården pga. misstanke om odontologiska orsaker till/påverkan på allmänsjukdomen. Eventuell behandling som måste utföras med utredningen/undersökningen som grund ersätts inte inom ramen för tandvårdsstödet. Till begäran om förhandsbedömningen ska bifogas kopia på läkarremissen. Datum: SID 10(18)

11 7 Patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen Personer som ska genomgå/genomgår strålbehandling mot öron-, näs-, munoch halsregionen och där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav. Ersättning lämnas för utredning och undersökning av tänder och käkar för att klargöra om infektiösa tillstånd föreligger avlägsnande av infektioner i käkar och tandfäste samt lagning av tänder där pulpaskada hotar skena som skyddar tänder och slemhinnor under behandlingsperioden munhälsovård som är nödvändig i samband med strålbehandling upp till tre månader efter strålbehandlingen Ersättning kan lämnas för temporär avtagbar protetisk ersättning vid extraktioner i framtandsområdet eller vid avsevärt försämrad tuggförmåga efter nödvändiga extraktioner Behandlingen syftar till att avlägsna infektioner i munhålan så att dessa inte försämrar resultatet av den medicinska behandlingen minska risken för komplikationer i munhålan till följd av den medicinska behandlingen En förutsättning för att ersättning ska lämnas är att sjukvården remitterat patienten till tandvården för utredning och behandling inför och/eller under strålbehandlingen. Utredningen ska genomföras av tandläkare verksam inom sjukhustandvård eller käkkirurgi. Ersättning lämnas inte för permanenta protetiska åtgärder. Till förhandsbedömningen ska bifogas remiss från läkare som begärt utredningen, infektionssaneringen och munvården. När allmäntandläkare förhandsbedömer behandling ska även sjukhustandvårdens/käkkirurgens vårdplan bifogas. Datum: SID 11(18)

12 8 Patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen (orofaciala smärtsyndrom) Personer med långvariga, svåra smärtor i ansikts- och käkregionen som inte är diagnostiserade och som inte är att hänföra till enstaka tand eller tandgrupp. Bettfysiologisk utredning, bettskena och övriga bettfysiologiska moment som kan ingå i utredningen. En förutsättning för att bestämmelserna om vårdavgift för öppen hälso- och sjukvård ska gälla är att patienten utreds för sina smärtor på smärtklinik, neurologklinik eller av medicinsk smärtspecialist eller motsvarande. Patienterna ska remitteras för hjälp med utredning av smärtan. Den bettfysiologiska diagnostiken är i detta sammanhang avsedd att hjälpa läkaren att besvara frågan om tuggsystemet är involverat i smärtan. Följande omfattas inte: Utredning efter remisser från tandläkare, allmänläkare, m.fl. Utredning av smärtor på grund av allmän stress eller muskelspänning Protetisk behandling eller annan tandsjukvård Recidivbehandling av utredd smärtproblematik Omgörning av bettskenor eller kontroller efter slutförd utredning Utredning och eventuell sonderande behandling ska resultera i ett remissvar till sjukvården där smärtbehandlingen fortsätter. I de fall bettfysiologisk behandling därefter är motiverat hänvisas till det statliga tandvårdsstödet. en ska innehålla kopia på läkarremiss där det framgår att patienten utreds för långvariga och svåra smärtor i ansikts- och käkregionen. Datum: SID 12(18)

13 9 Patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné Personer som har ofrivilliga andningsuppehåll under sömn (obstruktivt sömnapnésyndrom) i sådan omfattning att allmäntillståndet påverkas. Vården omfattar utförandet av apnéskenan. Ersättning kan lämnas även för justering och lagning av apnéskena samt för framställning av ny apnéskena om detta är medicinskt motiverat. Patienterna ska ha diagnosen obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) och ha remitterats till tandvården för utförande av apnéskena. Utredning och behandlingsplanering ska ha genomförts av läkare med specialitet i lungmedicin eller öron-, näs- och halssjukdomar. Kontroller av apnéskenan som sker vid normala revisionsundersökningar inom tandvården ersätts inte. Tandställning som framställs mot snarkning utan att sömnapnésyndrom föreligger ersätts inte. I arvodet som debiteras landstinget för apnéskenan ingår samtliga åtgärder som är nödvändiga för att framställa och lämna ut apnéskenan samt kontroller och eventuella omgörningar eller justeringar under ett år efter utlämnandet. Till begäran om förhandsbedömning ska bifogas kopia på sjukvårdens utredning och remiss till tandvården. Av handlingarna ska entydigt framgå att patienten har ett obstruktivt sömnapnésyndrom. Även graden av andningsuppehåll och vilka besvär patienten har av sin sömnapné ska framgå. Datum: SID 13(18)

14 10 Behandling vid extrem tandvårdsrädsla Till patienter med extrem tandvårdsrädsla räknas de som trots ett stort objektivt och subjektivt behandlingsbehov under ett stort antal år har avhållit sig från tandbehandling bortsett från akuta ingrepp och som vid utredning hos både tandläkare och legitimerad psykolog, psykoterapeut eller legitimerad psykiater har bedömts lida av extrem tandvårdsrädsla Båda kriterierna ska vara uppfyllda för att hälso- och sjukvårdens avgiftssystem ska tillämpas. Ersättning lämnas dels för den behandling av psykolog etc. som avser att bota tandvårdsfobin, dels för den bastandvård som utförs under fobibehandlingen. Om patienten har mycket stora akuta behov kan i undantagsfall viss tandbehandling, t.ex. extraktioner och primärrensningar, utföras under narkos. Det förutsätter att tandläkare, tillsammans med psykolog, psykoterapeut eller psykiater, bedömt att det är nödvändigt för fobibehandlingen. Målet ska vara att rehabilitera patienten från tandvårdsfobin under en behandlingsomgång, så att fortsatt tandbehandling kan ske enbart inom tandvården. Tandläkare eller tandhygienist ska ha en inte obetydlig erfarenhet av patienter som är extremt tandvårdsrädda. Detta ska kunna dokumenteras genom lämplig utbildning, kurser, beskrivning av verksamheten etc. Behandlingen ska ske i samverkan med psykologen/psykoterapeuten/ psykiatern, som förväntas arbeta viss tid vid tandvårdsmottagningen och där har direkt kontakt med patienten. Samverkan kan också ske i psykologens/ psykoterapeutens/psykiaterns mottagning Behandlingsplanen, som patienten ska acceptera, ska också innehålla en plan för fobiteamets insatser. Fobibehandlingen ersätts med högst åtta timmars behandlingstid. Behandlingen av tandvårdsfobin anses avslutad när patienten bedöms kunna klara tandvård utan medverkan av psykolog, psykoterapeut eller psykiater. Datum: SID 14(18)

15 Om patientens fobi inte kan botas och fobibehandlingen därför avbryts, upphör rätten till tandvård enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem för den tandvård som återstår. Följande omfattas inte: Tandvård efter avslutad fobibehandling Recidivbehandling Protetisk behandling en ska innehålla: Psykologens/psykoterapeutens bedömning om att patienten är extremt tandvårdsrädd. Psykologens/psykoterapeutens behandlingsplan Tandläkarens utlåtande samt behandlingsplan för den tandvård som ska genomföras under fobibehandlingen. kan göras i två steg, med bedömning av fobibehandlingen och ev. akut tandvård i steg 1 och övrig tandvård i steg 2. Datum: SID 15(18)

16 11 Utbyte av tandfyllningar på grund av avvikande reaktioner mot dentala material Personer med lokala avvikande reaktioner i form av symptomgivande lichenförändringar eller allergiska reaktioner. Ersättning utgår för materialbyte i felfria fyllningar och kronor som står i direkt kontakt med slemhinneförändringen. Ersättning lämnas för byte av fyllning eller protetisk ersättning till fyllning respektive protetisk ersättning av samma omfattning som den ursprungliga. I vissa fall kan utbyte av protesmaterial ersättas, men med likvärdigt utförande av protesen. En förutsättning för att bestämmelserna om vårdavgift ska gälla är att det finns ett verifierat samband mellan det dentala materialet och den lokala avvikande reaktionen i form av lichenförändring eller allergi. Vid lichenförändringar i anslutning till dentala material, ska utredning om ett eventuellt samband mellan lichenförändringarna och det dentala materialet göras av medicinsk eller odontologisk specialist eller annan tandläkare med stor erfarenhet inom området. Ersättning lämnas vid lichenförändringar som är lokaliserade till tungranden eller som är av erosiv och/eller atrofisk natur. Vid befarad allergi mot ett dentalt material ska allergiutredning göras av en specialistkompetent läkare med behörighet i dermatologi eller allergologi. Följande omfattas inte: Undersökning/utredning Förebyggande behandling Behandling av tänder som behöver åtgärdas av odontologiska skäl, exempelvis karies, osteiter, frakturer eller vid utökning av brokonstruktioner Underarbete t.ex. i form av rotfyllningar, pelare eller liknande Utlåtande från den behandlare som utrett allergin och/eller sambandet mellan materialet och den avvikande reaktionen ska bifogas förhandsbedömningen. Av detta ska framgå att patienten har en symptomgivande lichenoid förändring eller allergi samt vilka fyllningar och kronor som står i direkt kontakt med slemhinneförändringen och därmed ska åtgärdas. Datum: SID 16(18)

17 12 Utbyte av tandfyllningar som led i medicinsk rehabilitering Personer som har utretts inom sjukvården för långvariga sjukdomssymtom och där läkaren begär utbyte av tandfyllningar som led i den medicinska rehabiliteringen. Ersättning lämnas för byte av felfri fyllning eller protetisk ersättning till fyllning respektive protetisk ersättning av samma omfattning som den ursprungliga. I vissa fall kan utbyte av protesmaterial ersättas, men med likvärdigt utförande av protesen. Något samband med patientens symptom behöver inte vara säkerställt. Utbytet av fyllningar ska ske efter en utredningsplan som upprättats under ledning av en läkare med specialistkompetens inom ett område med anknytning till patientens allmänmedicinska symptom. Den medicinska utredningen ska ha kommit så långt att de flesta andra faktorer som kan förknippas med sjukdomstillståndet har uteslutits eller åtgärdats innan fyllningsbyte blir aktuellt. Utrednings- och behandlingsplanen upprättas i samarbete mellan ansvarig läkare och den tandläkare som ska utföra behandlingen. Initiativet till utbytet av tandfyllningar kommer från specialistläkaren som tar ansvaret för att bytet är medicinskt korrekt och tandvården genomför den av sjukvården önskade fyllnings-/materialbytet. Följande omfattas inte: Utredningar, provtagningar eller liknande Förebyggande behandling Behandling av tänder som behöver åtgärdas av odontologiska skäl, exempelvis karies, osteiter, frakturer eller vid utökning av brokonstruktioner Underarbete t.ex. i form av rotfyllningar, pelare eller liknande Till begäran om förhandsbedömning ska bifogas kopia på läkarremissen och behandlings-/utredningsplanen. Av underlaget ska tydligt framgå att fyllningsbytet ingår i en behandlings- eller utredningsplan och att patienten är medicinskt utredd i förhållande till symptomen. Datum: SID 17(18)

18 15 Patienter med frätskador Personer med frätskador på tänderna som har orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofagal refluxsjukdom. Personerna ska vara medicinskt rehabiliterade. Ersättning lämnas för behandling av tänder med frätskador. Undersökning och den tandvård, t.ex. fyllningsterapi och protetiska ersättningar, som behövs för rehabiliteringen omfattas. Det går inte att få tandvårdsstöd under pågående sjukdom utan patienten måste först vara medicinskt färdigrehabiliterad. Tandvårdsstödet innebär en bettrehabilitering endast en gång. Till begäran om förhandsbedömning ska bifogas kopia på läkarremiss eller läkarintyg där det framgår att patienten har haft anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofagal refluxsjukdom men nu är medicinskt rehabiliterad. Av remissen eller intyget ska framgå när patienten har bedömts som färdigrehabiliterad. Röntgenbilder och foton ska bifogas förhandsbedömningen. Datum: SID 18(18)

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06

TJÄNSTESKRIVELSE. Dnr: 140072. Planeringsenheten Regionsjukvården. Landstingsstyrelsen. Landstinget i Kalmar län. Sida 1(2) Datum 2014-10-06 Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-06 Dnr: 140072 Sida 1(2) Landstingsstyrelsen Utredningsuppdrag 14/07 - Riktlinjer för all landstingsfinansierad tandvård inklusive barntandvårdspeng,

Läs mer

Riktlinjer. för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg

Riktlinjer. för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg Riktlinjer för bra mun- och tandvård för äldre med behov av vård och omsorg Utgiven av Föreningen BraVå Uppdaterad och reviderad maj 2010 Uppdaterad 2011-04-05 (Ändring gjord på sid 49) Utgiven av Föreningen

Läs mer

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla.

Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Den här informationen beskriver vilka uppgifter ett läkarintyg (FK 7263) behöver innehålla. Innehållet är i huvudsak uppdelat i två delar. En första del behandlar läkarens

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal

DKV Hälsa Vårdförsäkring. Vägledning och försäkringsvillkor. - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal DKV Hälsa Vårdförsäkring Vägledning och försäkringsvillkor - för individuellt och kollektivt försäkringsavtal Oslo, November 2009 (N) Om detta häfte Detta häfte innehåller alla de villkor som gäller din

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

En bra start Barnförsäkring

En bra start Barnförsäkring Villkor OSB 625:11 Gällande från 2007-11-01 En bra start Barnförsäkring Innehåll A Försäkringsavtalet 1 Allmänna bestämmelser............................................................ 3 2 Vem försäkringen

Läs mer

PSE.book Page 1 Wednesday, January 25, 2006 9:25 AM. Patientskadeersättning vid skador inom sjukvården

PSE.book Page 1 Wednesday, January 25, 2006 9:25 AM. Patientskadeersättning vid skador inom sjukvården PSE.book Page 1 Wednesday, January 25, 2006 9:25 AM 1 Patientskadeersättning vid skador inom sjukvården PSE.book Page 2 Wednesday, January 25, 2006 9:25 AM 2 PSE.book Page 3 Wednesday, January 25, 2006

Läs mer

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 2014-12-08 Avdelningen för vård och omsorg Anna Östbom, Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 1. Vad är intentionerna med rehabiliteringsgarantin? Det primära målet med rehabiliteringsgarantin

Läs mer

Anvisning 11/2013 2 (14)

Anvisning 11/2013 2 (14) Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion till den som utför undersökningen Anvisning 11/2013 Anvisning 11/2013 2 (14)

Läs mer

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa

Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring. 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Villkor Sjukvård Stor Sjukvård Olycksfall Diagnosförsäkring 2015-01-01 Försäkringsgivare: Trygg-Hansa Innehåll A. Sjukvård Stor 3 A.1 Var gäller försäkringen? 3 A.2 Begreppsförklaringar avseende försäkringens

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Efterhandskontroller inom tandvården

Efterhandskontroller inom tandvården 1 (22) Efterhandskontroller inom tandvården 2 (22) Sammanfattning I den här rapporten redogörs för omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet och i vilken omfattning de kan

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Svenska Läkaresällskapet Svensk sjuksköterskeförening Svenska rådet för hjärt-lungräddning 1 2 INNEHÅLL 5 ETISKA RIKTLINJER FÖR HJÄRT-LUNGRÄDDNING Syfte Grundprinciper

Läs mer

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön

Mer information till arbetsgivare om sjuklön. Mer information till arbetsgivare om sjuklön Mer information till arbetsgivare om sjuklön 1 2 Mer information till arbetsgivare om sjuklön Utgivare: Försäkringskassan Försäkringsprocesser, sjukpenning och samordning Reviderad: 2013-12-16 Kontaktinformation

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31

Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Nationella bedömningskriterier för tillsyn av samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2012-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund 3 Vårdplanering och informationsöverföring

Läs mer

Vägledning vid psykiatrisk tvångsvård

Vägledning vid psykiatrisk tvångsvård Vägledning vid psykiatrisk tvångsvård Förslag baserat på material framtaget i EU-projektet EUNOMIA 2008-05-28/LK /AW/JB Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro Innehållsförteckning Inledning...3 EUNOMIA-projektet...3

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Social Insurance Report Det statliga tandvårdsstödet en lägesrapport 2012 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson Hansen 010-116 90 38 anna.arwidsson.hansen@forsakringskassan.se

Läs mer

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd

Vård för papperslösa. Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Vård för papperslösa Vård som inte kan anstå, dokumentation och identifiering vid vård till personer som vistas i landet utan tillstånd Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna

Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna INDIVIDUELL OLYCKSFALLS- OCH SJUKFÖRSÄKRING FÖR VUXNA, OSV 628:9 Villkor för Individuell Olycksfalls- och Sjukförsäkring för vuxna Gäller från 2015-01-01 Innehåll A Försäkringsavtalet 3 A1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER

AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Gäller från och med 2006-12-01 AVTAL OM ALKOHOL- OCH DROGTESTER Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF 1 Innehåll: Avtal om alkohol- och drogtester........................

Läs mer

Vård av personer från andra länder

Vård av personer från andra länder [Skriv text] Vård av personer från andra länder FEMTE OMARBETADE UPPLAGAN [Skriv text] 1 Vård för personer från andra länder Förord till femte upplagan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informerar

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer