Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tandvård som led i sjukdomsbehandling"

Transkript

1 DATUM Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen, d v.s. orsaken till behandlingsbehovet ska vara patientens sjukdomstillstånd alternativt ska tandvården vara en väsentlig förutsättning för eller en del i den medicinska behandlingen. Initiativet till den odontologiska behandlingen kommer följaktligen i de flesta fall från sjukvården. Begränsad tid Med begränsad tid avses ett år om inte annat framgår under respektive kategori. För sjukdomstillstånd, som är av kronisk karaktär, ska patienten efter en inledande period av diagnostik och lämplig terapi från ersättningssynpunkt överföras till det statliga tandvårdsstödets ersättningssystem. Begränsningar i patientens fria tandläkarval Patientens fria val av vårdgivare kan begränsas av att det krävs specialistkompetens eller annan särskild kompetens för att landstinget ska ersätta vissa utredningar och behandlingar. All behandling ska bedömas i förväg av landstinget om inte annat anges. SID 1(18)

2 1 Tandvård till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte missbildningen endast är av ringa omfattning Personer med medfödda missbildningar i käkområdet och ansiktet. Graden av missbildning är avgörande för om ersättning ska lämnas. Missbildningen ska ge betydande funktionella och/eller estetiska konsekvenser för den enskilde. Till medfödda missbildningar räknas till exempel: Läpp- käk och gomdefekter Käkanomalier Maxillär- och mandibulär prognati eller retrognati Hemifacial atrofi Unilateral hyperplasi av condylen Tandanomalier Aplasi Omfattande fluoros Amelogenesis imperfecta Dentinogenesis imperfecta Hereditär hypofosfatemi Tandanomalier vid dysostosis cleidocranialis Anomalier som är begränsade till felställda tänder eller onormalt sammanbitningsläge och missbildningar av ringa omfattning, exempelvis emaljhypoplasier på enstaka tänder, omfattas inte. Vid aplasier är kravet att mer än två tänder i en kvadrant eller mer än tre tänder i en käke saknas och har medfört tandlucka, för att ersättning ska lämnas. Ersättning kan dock lämnas vid aplasi av enstaka tand i incisiv- och hörntandsområdet, som medfört tandlucka, liksom för behandling av restluckor efter retinerade tänder i samma område. Aplasier av visdomständer räknas inte. Ersättning lämnas för specialistutredning inför behandlingen. Endast vård som avser behandling av missbildningen ersätts. Syftet med behandlingen ska vara att skapa godtagbar funktion och/eller estetik. Datum: SID 2(18)

3 Följande omfattas inte: Behandling av bettavvikelse som inte beror på missbildning eller behandling då bettavvikelse av ringa omfattning accentuerats av exempelvis tandförluster. Revisionsundersökningar Förebyggande vård efter genomgången behandling Vården ska utföras vid klinik för specialisttandvård eller av en tandläkare med specialistkompetens. I undantagsfall kan vården utföras av allmäntandläkare efter anvisning av specialisttandläkare. Lagning, ändring eller utbyte av protetiskt arbete efter garantitiden ersätts inom ramen för landstingets tandvårdsstöd om behandlingen tidigare ersatts enligt detta eller tidigare 9 tandvårdsförsäkringen. Om konstruktionen måste göras mer omfattande av annat skäl, ersätts den tillkommande delen enligt det statliga tandvårdsstödets ersättningsregler. Begäran om förhandsbedömning ska innehålla uppgifter om allmänt status, odontologiskt status med röntgenbilder, dokumentation om missbildningen och aktuell vårdplan. Begäran om förhandsbedömning vid omgörning av tidigare vård enligt 9 ska även innehålla kopior av tidigare förhandsprövningar och beslut av Försäkringskassan. Vi omfattande behandlingar kan förhandsbedömningen godkännas för två år. Datum: SID 3(18)

4 2 Tandvårdsbehandling av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet Patienter med defekter i ansikts- eller käkregionen på grund av sjukdom. Exempel på sjukdomar som kan leda till defekter som avses är: Osteoradionekros Akromegali Osteomyelit Tumörer eller tumörliknande förändringar Reumatoid artrit Ersättning lämnas för Specialistutredning som har direkt samband med defekten Behandling av defekten och den tandvård som är nödvändig på grund av defekten. Med defekt avses fysisk defekt. Protetisk och förebyggande behandling i form av bettskena ersätts vid aktiv reumatoid artrit med röntgenologiska förändringar i käkleden. Syftet med behandlingen ska vara att återställa godtagbar funktion och/eller estetik. Följande omfattas inte: Behandling på grund av orala sjukdomar såsom karies eller parodontit eller dess följdsjukdomar Revisionsundersökningar Förebyggande vård efter genomgången behandling Behandling av defekter som har uppkommit vid olycksfall eller tandvård som följd av olycksfall Vården ska utföras vid klinik för specialisttandvård eller av en tandläkare med specialistkompetens. I undantagsfall kan vården utföras av allmäntandläkare efter anvisning av specialisttandläkare. Lagning, ändring eller utbyte av protetiskt arbete efter garantitiden ersätts inom ramen för landstingets tandvårdsstöd om behandlingen tidigare ersatts enligt detta eller tidigare 9 tandvårdsförsäkringen. Om konstruktionen måste göras mer omfattande av annat skäl, ersätts den tillkommande delen enligt det statliga tandvårdsstödets ersättningsregler. Datum: SID 4(18)

5 Begäran om förhandsbedömning ska innehålla uppgifter om allmänt status, odontologiskt status med röntgenbilder, dokumentation om defekten och aktuell vårdplan. Begäran om förhandsbedömning vid omgörning av tidigare vård enligt 9 ska även innehålla kopior av tidigare förhandsprövningar och beslut av Försäkringskassan. Vid reumatoid artrit ska röntgenutlåtande om käkledsdefekt bifogas. Datum: SID 5(18)

6 3 Behandling av tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall Personer som har epilepsi och som skadat tänder vid epileptiskt anfall. Behandling av skador som har uppkommit vid fall eller på grund av kraftiga sammanbitningar under anfallet. Tandskydd som utförs i förebyggande syfte kan ingå. Behandlingen ska återställa tänder och bett till det tillstånd som förelåg före anfallet. Epilepsin ska var styrkt med läkarintyg och skadan ska ha uppkommit vid ett epileptiskt anfall. Patienten måste därför söka hjälp hos tandläkare eller läkare inom rimlig tid efter anfallet för att en bedömning av vad som orsakats av det epileptiska anfallet ska vara möjlig att göra. Behandling av tandsjukdom och skador orsakade av tandsjukdom ersätts inte. Lagning, ändring eller utbyte av protetiskt arbete efter garantitiden ersätts inom ramen för landstingets tandvårdsstöd om behandlingen tidigare ersatts enligt detta eller tidigare 9 tandvårdsförsäkringen. Om konstruktionen måste göras mer omfattande av annat skäl, ersätts den tillkommande delen enligt det statliga tandvårdsstödets ersättningsregler. Läkarintyg som styrker att personen har epilepsi ska bifogas förhandsbedömningen. Datum: SID 6(18)

7 4 Patienter som ska genomgå vissa kirurgiska ingrepp där fullständig infektionssanering är ett medicinskt krav Personer som ska genomgå behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav. Här avses personer som ska genomgå hjärt-kärlkirurgi ska genomgå transplantationskirurgi ska genomgå cytostatikabehandling med höga doser behandlas för malign blodsjukdom ska behandlas med bisfosfonater intravenöst Ersättning lämnas för utredning och undersökning av tänder och käkar för att klargöra om infektiösa tillstånd föreligger avlägsnande av infektioner i käkar och tandfäste samt lagning av tänder där pulpaskada hotar Ersättning kan lämnas för temporär avtagbar protetisk ersättning vid extraktioner i framtandsområdet eller vid avsevärt försämrad tuggförmåga efter nödvändiga extraktioner. Behandlingen syftar till att avlägsna infektioner i munhålan så att dessa inte försämrar resultatet av den medicinska behandlingen minska risken för komplikationer i munhålan till följd av den medicinska behandlingen En förutsättning för att ersättning ska lämnas är att sjukvården remitterat patienten till tandvården för utredning och behandling inför den medicinska behandlingen. Utredningen ska genomföras av tandläkare verksam inom sjukhustandvård eller käkkirurgi. Inför transplantationskirurgi ska patienten hållas infektionsfri under väntetiden. Om väntetiden på transplantationen beräknas vara lång innebär det att ersättning lämnas för regelbundna undersökningar under väntetiden och även åtgärdande av mindre manifesta kariesskador. Datum: SID 7(18)

8 Ersättning lämnas inte för permanenta protetiska åtgärder. Tandvård som utförs efter operationen/behandlingen ersätts enligt det statliga tandvårdsstödets regler. Till förhandsbedömningen ska bifogas remiss från läkare som begärt utredningen och infektionssaneringen. När allmäntandläkare förhandsbedömer infektionssanering ska även sjukhustandvårdens/käkkirurgens vårdplan bifogas. Datum: SID 8(18)

9 5 Tandvård på patienter som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan Personer som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan. Exempel på sjukdomar och behandlingar som kan ge förändringar i munslemhinnan t.ex. vissa allvarliga blodsjukdomar immunologiska sjukdomar symptomgivande HIV-infektion behandling av tumörer med cytostatika Ersättning lämnas för utredning och vård av munslemhinneskador. En förutsättning för att ersättning ska lämnas är att läkare remitterat patienten till tandvården för utredning och eventuell behandling. Utredning/undersökning ska genomföras av tandläkare verksam inom sjukhustandvård eller käkkirurgi. Parodontitprofylax eller annan tandvård ingår inte. Till förhandsbedömningen ska bifogas remiss från läkare som begärt utredningen/behandlingen. När allmäntandläkare förhandsbedömer behandling ska även sjukhustandvårdens/käkkirurgens vårdplan bifogas. Datum: SID 9(18)

10 6 Patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett odontologiskt samband med patientens grundsjukdom Personer med en allmänsjukdom, som utreds eller behandlas av läkare, där läkaren misstänker att ett tillstånd i tänder och munhåla påverkar sjukdomsförloppet. Ersättning lämnas för undersökning/utredning inklusive röntgenbilder. En förutsättning för att ersättning ska lämnas är att en läkare remitterat patienten till tandvården pga. misstanke om odontologiska orsaker till/påverkan på allmänsjukdomen. Eventuell behandling som måste utföras med utredningen/undersökningen som grund ersätts inte inom ramen för tandvårdsstödet. Till begäran om förhandsbedömningen ska bifogas kopia på läkarremissen. Datum: SID 10(18)

11 7 Patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen Personer som ska genomgå/genomgår strålbehandling mot öron-, näs-, munoch halsregionen och där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav. Ersättning lämnas för utredning och undersökning av tänder och käkar för att klargöra om infektiösa tillstånd föreligger avlägsnande av infektioner i käkar och tandfäste samt lagning av tänder där pulpaskada hotar skena som skyddar tänder och slemhinnor under behandlingsperioden munhälsovård som är nödvändig i samband med strålbehandling upp till tre månader efter strålbehandlingen Ersättning kan lämnas för temporär avtagbar protetisk ersättning vid extraktioner i framtandsområdet eller vid avsevärt försämrad tuggförmåga efter nödvändiga extraktioner Behandlingen syftar till att avlägsna infektioner i munhålan så att dessa inte försämrar resultatet av den medicinska behandlingen minska risken för komplikationer i munhålan till följd av den medicinska behandlingen En förutsättning för att ersättning ska lämnas är att sjukvården remitterat patienten till tandvården för utredning och behandling inför och/eller under strålbehandlingen. Utredningen ska genomföras av tandläkare verksam inom sjukhustandvård eller käkkirurgi. Ersättning lämnas inte för permanenta protetiska åtgärder. Till förhandsbedömningen ska bifogas remiss från läkare som begärt utredningen, infektionssaneringen och munvården. När allmäntandläkare förhandsbedömer behandling ska även sjukhustandvårdens/käkkirurgens vårdplan bifogas. Datum: SID 11(18)

12 8 Patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen (orofaciala smärtsyndrom) Personer med långvariga, svåra smärtor i ansikts- och käkregionen som inte är diagnostiserade och som inte är att hänföra till enstaka tand eller tandgrupp. Bettfysiologisk utredning, bettskena och övriga bettfysiologiska moment som kan ingå i utredningen. En förutsättning för att bestämmelserna om vårdavgift för öppen hälso- och sjukvård ska gälla är att patienten utreds för sina smärtor på smärtklinik, neurologklinik eller av medicinsk smärtspecialist eller motsvarande. Patienterna ska remitteras för hjälp med utredning av smärtan. Den bettfysiologiska diagnostiken är i detta sammanhang avsedd att hjälpa läkaren att besvara frågan om tuggsystemet är involverat i smärtan. Följande omfattas inte: Utredning efter remisser från tandläkare, allmänläkare, m.fl. Utredning av smärtor på grund av allmän stress eller muskelspänning Protetisk behandling eller annan tandsjukvård Recidivbehandling av utredd smärtproblematik Omgörning av bettskenor eller kontroller efter slutförd utredning Utredning och eventuell sonderande behandling ska resultera i ett remissvar till sjukvården där smärtbehandlingen fortsätter. I de fall bettfysiologisk behandling därefter är motiverat hänvisas till det statliga tandvårdsstödet. en ska innehålla kopia på läkarremiss där det framgår att patienten utreds för långvariga och svåra smärtor i ansikts- och käkregionen. Datum: SID 12(18)

13 9 Patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné Personer som har ofrivilliga andningsuppehåll under sömn (obstruktivt sömnapnésyndrom) i sådan omfattning att allmäntillståndet påverkas. Vården omfattar utförandet av apnéskenan. Ersättning kan lämnas även för justering och lagning av apnéskena samt för framställning av ny apnéskena om detta är medicinskt motiverat. Patienterna ska ha diagnosen obstruktivt sömnapnésyndrom (OSAS) och ha remitterats till tandvården för utförande av apnéskena. Utredning och behandlingsplanering ska ha genomförts av läkare med specialitet i lungmedicin eller öron-, näs- och halssjukdomar. Kontroller av apnéskenan som sker vid normala revisionsundersökningar inom tandvården ersätts inte. Tandställning som framställs mot snarkning utan att sömnapnésyndrom föreligger ersätts inte. I arvodet som debiteras landstinget för apnéskenan ingår samtliga åtgärder som är nödvändiga för att framställa och lämna ut apnéskenan samt kontroller och eventuella omgörningar eller justeringar under ett år efter utlämnandet. Till begäran om förhandsbedömning ska bifogas kopia på sjukvårdens utredning och remiss till tandvården. Av handlingarna ska entydigt framgå att patienten har ett obstruktivt sömnapnésyndrom. Även graden av andningsuppehåll och vilka besvär patienten har av sin sömnapné ska framgå. Datum: SID 13(18)

14 10 Behandling vid extrem tandvårdsrädsla Till patienter med extrem tandvårdsrädsla räknas de som trots ett stort objektivt och subjektivt behandlingsbehov under ett stort antal år har avhållit sig från tandbehandling bortsett från akuta ingrepp och som vid utredning hos både tandläkare och legitimerad psykolog, psykoterapeut eller legitimerad psykiater har bedömts lida av extrem tandvårdsrädsla Båda kriterierna ska vara uppfyllda för att hälso- och sjukvårdens avgiftssystem ska tillämpas. Ersättning lämnas dels för den behandling av psykolog etc. som avser att bota tandvårdsfobin, dels för den bastandvård som utförs under fobibehandlingen. Om patienten har mycket stora akuta behov kan i undantagsfall viss tandbehandling, t.ex. extraktioner och primärrensningar, utföras under narkos. Det förutsätter att tandläkare, tillsammans med psykolog, psykoterapeut eller psykiater, bedömt att det är nödvändigt för fobibehandlingen. Målet ska vara att rehabilitera patienten från tandvårdsfobin under en behandlingsomgång, så att fortsatt tandbehandling kan ske enbart inom tandvården. Tandläkare eller tandhygienist ska ha en inte obetydlig erfarenhet av patienter som är extremt tandvårdsrädda. Detta ska kunna dokumenteras genom lämplig utbildning, kurser, beskrivning av verksamheten etc. Behandlingen ska ske i samverkan med psykologen/psykoterapeuten/ psykiatern, som förväntas arbeta viss tid vid tandvårdsmottagningen och där har direkt kontakt med patienten. Samverkan kan också ske i psykologens/ psykoterapeutens/psykiaterns mottagning Behandlingsplanen, som patienten ska acceptera, ska också innehålla en plan för fobiteamets insatser. Fobibehandlingen ersätts med högst åtta timmars behandlingstid. Behandlingen av tandvårdsfobin anses avslutad när patienten bedöms kunna klara tandvård utan medverkan av psykolog, psykoterapeut eller psykiater. Datum: SID 14(18)

15 Om patientens fobi inte kan botas och fobibehandlingen därför avbryts, upphör rätten till tandvård enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftssystem för den tandvård som återstår. Följande omfattas inte: Tandvård efter avslutad fobibehandling Recidivbehandling Protetisk behandling en ska innehålla: Psykologens/psykoterapeutens bedömning om att patienten är extremt tandvårdsrädd. Psykologens/psykoterapeutens behandlingsplan Tandläkarens utlåtande samt behandlingsplan för den tandvård som ska genomföras under fobibehandlingen. kan göras i två steg, med bedömning av fobibehandlingen och ev. akut tandvård i steg 1 och övrig tandvård i steg 2. Datum: SID 15(18)

16 11 Utbyte av tandfyllningar på grund av avvikande reaktioner mot dentala material Personer med lokala avvikande reaktioner i form av symptomgivande lichenförändringar eller allergiska reaktioner. Ersättning utgår för materialbyte i felfria fyllningar och kronor som står i direkt kontakt med slemhinneförändringen. Ersättning lämnas för byte av fyllning eller protetisk ersättning till fyllning respektive protetisk ersättning av samma omfattning som den ursprungliga. I vissa fall kan utbyte av protesmaterial ersättas, men med likvärdigt utförande av protesen. En förutsättning för att bestämmelserna om vårdavgift ska gälla är att det finns ett verifierat samband mellan det dentala materialet och den lokala avvikande reaktionen i form av lichenförändring eller allergi. Vid lichenförändringar i anslutning till dentala material, ska utredning om ett eventuellt samband mellan lichenförändringarna och det dentala materialet göras av medicinsk eller odontologisk specialist eller annan tandläkare med stor erfarenhet inom området. Ersättning lämnas vid lichenförändringar som är lokaliserade till tungranden eller som är av erosiv och/eller atrofisk natur. Vid befarad allergi mot ett dentalt material ska allergiutredning göras av en specialistkompetent läkare med behörighet i dermatologi eller allergologi. Följande omfattas inte: Undersökning/utredning Förebyggande behandling Behandling av tänder som behöver åtgärdas av odontologiska skäl, exempelvis karies, osteiter, frakturer eller vid utökning av brokonstruktioner Underarbete t.ex. i form av rotfyllningar, pelare eller liknande Utlåtande från den behandlare som utrett allergin och/eller sambandet mellan materialet och den avvikande reaktionen ska bifogas förhandsbedömningen. Av detta ska framgå att patienten har en symptomgivande lichenoid förändring eller allergi samt vilka fyllningar och kronor som står i direkt kontakt med slemhinneförändringen och därmed ska åtgärdas. Datum: SID 16(18)

17 12 Utbyte av tandfyllningar som led i medicinsk rehabilitering Personer som har utretts inom sjukvården för långvariga sjukdomssymtom och där läkaren begär utbyte av tandfyllningar som led i den medicinska rehabiliteringen. Ersättning lämnas för byte av felfri fyllning eller protetisk ersättning till fyllning respektive protetisk ersättning av samma omfattning som den ursprungliga. I vissa fall kan utbyte av protesmaterial ersättas, men med likvärdigt utförande av protesen. Något samband med patientens symptom behöver inte vara säkerställt. Utbytet av fyllningar ska ske efter en utredningsplan som upprättats under ledning av en läkare med specialistkompetens inom ett område med anknytning till patientens allmänmedicinska symptom. Den medicinska utredningen ska ha kommit så långt att de flesta andra faktorer som kan förknippas med sjukdomstillståndet har uteslutits eller åtgärdats innan fyllningsbyte blir aktuellt. Utrednings- och behandlingsplanen upprättas i samarbete mellan ansvarig läkare och den tandläkare som ska utföra behandlingen. Initiativet till utbytet av tandfyllningar kommer från specialistläkaren som tar ansvaret för att bytet är medicinskt korrekt och tandvården genomför den av sjukvården önskade fyllnings-/materialbytet. Följande omfattas inte: Utredningar, provtagningar eller liknande Förebyggande behandling Behandling av tänder som behöver åtgärdas av odontologiska skäl, exempelvis karies, osteiter, frakturer eller vid utökning av brokonstruktioner Underarbete t.ex. i form av rotfyllningar, pelare eller liknande Till begäran om förhandsbedömning ska bifogas kopia på läkarremissen och behandlings-/utredningsplanen. Av underlaget ska tydligt framgå att fyllningsbytet ingår i en behandlings- eller utredningsplan och att patienten är medicinskt utredd i förhållande till symptomen. Datum: SID 17(18)

18 15 Patienter med frätskador Personer med frätskador på tänderna som har orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofagal refluxsjukdom. Personerna ska vara medicinskt rehabiliterade. Ersättning lämnas för behandling av tänder med frätskador. Undersökning och den tandvård, t.ex. fyllningsterapi och protetiska ersättningar, som behövs för rehabiliteringen omfattas. Det går inte att få tandvårdsstöd under pågående sjukdom utan patienten måste först vara medicinskt färdigrehabiliterad. Tandvårdsstödet innebär en bettrehabilitering endast en gång. Till begäran om förhandsbedömning ska bifogas kopia på läkarremiss eller läkarintyg där det framgår att patienten har haft anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofagal refluxsjukdom men nu är medicinskt rehabiliterad. Av remissen eller intyget ska framgå när patienten har bedömts som färdigrehabiliterad. Röntgenbilder och foton ska bifogas förhandsbedömningen. Datum: SID 18(18)

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2009-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 24

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 24 Anvisningar S 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Tandvård som led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid (S-tandvård) Sidan 1 av 24 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende

Läs mer

Anvisningar för regionens tandvårdsstöd avseende tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling (S-tandvård)

Anvisningar för regionens tandvårdsstöd avseende tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling (S-tandvård) Sidan 1 av 27 Tandvårdsenheten Anvisningar för regionens tandvårdsstöd avseende tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling (S-tandvård) Dessa anvisningar baseras på Tandvårdsförordningen 3, 4, 5,

Läs mer

Anvisningar Särskilt tandvårdsstöd 2015

Anvisningar Särskilt tandvårdsstöd 2015 Anvisningar Särskilt tandvårdsstöd 2015 www.ltv.se RIKTLINJE 1 (23) TANDVÅRDSSTÖD Allmänt Den första januari 1999 infördes bestämmelser om ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder.

Läs mer

TANDVÅRD TILL SÄRSKILDA PATIENTGRUPPER

TANDVÅRD TILL SÄRSKILDA PATIENTGRUPPER (38) TANDVÅRD TILL SÄRSKILDA PATIENTGRUPPER Regelverk för odontologiska krav, administration och ekonomihantering inom Region Gotland Regelverket gäller för vårdgivare inom Folktandvården Gotland, samt

Läs mer

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad Foto: Maria Fäldt Ta hand om din mun En god munhälsa är viktigt för att må

Läs mer

ANVISNINGAR TANDVÅRD SOM LED I EN KORTVARIG SJUKDOMSBEHANDLING REV REV

ANVISNINGAR TANDVÅRD SOM LED I EN KORTVARIG SJUKDOMSBEHANDLING REV REV ANVISNINGAR TANDVÅRD SOM LED I EN KORTVARIG SJUKDOMSBEHANDLING REV 160101 REV. 150801 1 Innehåll BEGÄRAN OM FÖRHANDSBEDÖMNING... 4 ens giltighetstid... 4 S1. TANDVÅRDSBEHANDLING TILL FÖLJD AV MEDFÖDD MISSBILDNING

Läs mer

Vad kostar det hos tandläkaren. Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI

Vad kostar det hos tandläkaren. Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI Vad kostar det hos tandläkaren Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI Barntandvård Barn och ungdom upp till och med 19 års ålder har fri tandvård och vården betalas av landstinget.

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2016 03 22

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2016 03 22 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2016 03 22 Utdrag gällande S-tandvård Landstingets tandvårdsstöd, anvisningar, 2013 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget

Läs mer

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7 2015-03-18 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING EKONOMISKT STÖD... 3 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING... 3 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 4 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING...

Läs mer

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Maria Holmgren 2016-01-14 Tandvårdsstöden lathund för vårdpersonal Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Regionens tandvårdsstöd regleras av: Tandvårdslagen(1985:125)

Läs mer

Regelbok. för. landstingets tandvårdsstöd

Regelbok. för. landstingets tandvårdsstöd Dnr HSS2012-0156 Regelbok för landstingets tandvårdsstöd Gäller från den 1 januari 2016 1. INLEDNING... 4 Uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret... 4 It-stöd... 4 Frågor och kontakt... 4 2. OM TANDVÅRDSSTÖDET...

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting Mars 2004 Vägledning för landstingens särskilda tandvårdsstöd enligt tandvårdslag och tandvårdsförordning samt samverkan mellan kommuner, primärvård och tandvård

Läs mer

Landstingets tandvårsstöd

Landstingets tandvårsstöd Landstingets tandvårsstöd Annika Lindqvist Bedömningstandläkare, Beställarenheten Regelverk Tandvårdslagen SFS 1985:125, SFS 1998:554 Tandvårdsförordningen 1998:1338 Cirkulär 1998:209 SKL Allmänna råd

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd

Landstingets tandvårdsstöd Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSN 1205-0578 Särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Box 6416 113 82 Stockholm 08-123 133 00 Landstingets tandvårdsstöd Anvisningar Anvisningarna gäller från och med 1

Läs mer

Tandvårdsstöd. inom Västra Götalandsregionen

Tandvårdsstöd. inom Västra Götalandsregionen 2008 Tandvårdsstöd inom Västra Götalandsregionen för personer med bestående behov av omfattande vård och omsorg eller med beslut enligt LSS samt för tandvård som led i en sjukdomsbehandling under begränsad

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2013 01 01

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2013 01 01 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2013 01 01 Utdrag gällande S-tandvård 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget 4 Fritt val av vårdgivare 4 Patientavgift

Läs mer

Tandvårdsreform 1999 Råd och anvisningar. Uppsökande munhälsobedömning, nödvändig tandvård och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling

Tandvårdsreform 1999 Råd och anvisningar. Uppsökande munhälsobedömning, nödvändig tandvård och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling Tandvårdsreform 1999 Råd och anvisningar Uppsökande munhälsobedömning, nödvändig tandvård och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD ENLIGT 1999 ÅR TANDVÅRDSREFORM ALLMÄNT

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande F-tandvård. Version 2013 01 01

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande F-tandvård. Version 2013 01 01 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2013 01 01 Utdrag gällande F-tandvård Landstingets tandvårdsstöd, anvisningar, 2013 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget

Läs mer

Tandvård med öppenvårdsavgift

Tandvård med öppenvårdsavgift Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HSN 0901-0084 Särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Box 6416 113 82 Stockholm Tandvård med öppenvårdsavgift Anvisningar Anvisningarna gäller från och med 1 april

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd

Landstingets tandvårdsstöd Landstingets tandvårdsstöd Beställarenheten för tandvård Camilla Ohlsson 0480-841 81 camilla.ohlsson@ltkalmar.se Det särskilda tandvårdsstödet F tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning

Läs mer

Särskilt Tandvårdsstöd

Särskilt Tandvårdsstöd Särskilt Tandvårdsstöd inom Västra Götaland 2012-04-01 Särskilt Tandvårdsstöd inom Västra Götaland angående Nödvändig Tandvård för personer med bestående behov av omfattande vård och omsorg eller med beslut

Läs mer

Särskilt Tandvårdsstöd. inom Västra Götalandsregionen. Gäller från 2010 04 01

Särskilt Tandvårdsstöd. inom Västra Götalandsregionen. Gäller från 2010 04 01 Särskilt Tandvårdsstöd inom Västra Götalandsregionen Gäller från 2010 04 01 Särskilt Tandvårdsstöd inom Västra Götalandsregionen angående Nödvändig Tandvård för personer med bestående behov av omfattande

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD RÅD OCH ANVISNINGAR. Tandvårdsreform 1999

REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD RÅD OCH ANVISNINGAR. Tandvårdsreform 1999 2012 REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD RÅD OCH ANVISNINGAR Tandvårdsreform 1999 Uppsökande verksamhet med Munhälsobedömning, Nödvändig tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling (LIS) Gäller från och

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2012

ALLMÄNNA RÅD NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2012 LANDSTINGENS SÄRSKILDA TANDVÅRDSSTÖD ENLIGT 1999 ÅRS TANDVÅRDSREFORM ALLMÄNNA RÅD NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2012 1 Vissa kategorier under Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid

Läs mer

REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD REGELVERK TANDVÅRDS- REFORM 1999/2013

REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD REGELVERK TANDVÅRDS- REFORM 1999/2013 2013 REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD REGELVERK TANDVÅRDS- REFORM 1999/2013 Uppsökande verksamhet med Munhälsobedömning, Nödvändig Tandvård, F-tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling (LIS) Gäller

Läs mer

Meddelandeblad. Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift

Meddelandeblad. Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Landsting och regioner Nr 4 /2016 Maj 2016 Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift 1. Inledning och bakgrund I det här meddelandebladet beskrivs bakgrunden till och

Läs mer

Regelbok. för. landstingets tandvårdsstöd

Regelbok. för. landstingets tandvårdsstöd Dnr HSS2012-0156 Regelbok för landstingets tandvårdsstöd Gäller från den 1 januari 2014 Reviderad den 28 april 2014 1. INLEDNING...4 Uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret...4 Nytt it-stöd...4 Frågor,

Läs mer

2013-04-03 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 8

2013-04-03 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 8 2013-04-03 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING ETT EKONOMISKT STÖD FRÅN DEN 1 JANUARI 1999... 3 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING... 3 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 4 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED

Läs mer

Beställarenheten för tandvård. Uppdragsbeskrivning

Beställarenheten för tandvård. Uppdragsbeskrivning Planeringsenheten/Beställarenheten för tandvård Beställarenheten för tandvård Uppdragsbeskrivning Ansvarig för dokumentet Beställarenheten för tandvård Revideras och följs upp Vid behov Fastställd Beslutat

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

5 RUTIN FÖR FAKTURERING AV VÅRDERSÄTTNING...18

5 RUTIN FÖR FAKTURERING AV VÅRDERSÄTTNING...18 2010-11-30 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSHINDER...2 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING...2 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD I SAMBAND MED MUNHÄLSOBEDÖMNING...3 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING...4

Läs mer

Tandvård i Västra Götalandsregionen

Tandvård i Västra Götalandsregionen Tandvård i Västra Götalandsregionen Reformerat tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade samt tandvård som led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid Gällande från 2005-01-01 Regelverk för: Uppsökande

Läs mer

Tandvårdsstöden. Tandvårdsenheten

Tandvårdsstöden. Tandvårdsenheten Tandvårdsstöden Tandvårdsenheten www.regionostergotland.se/tandvard Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år. Stödet administreras av Försäkringskassan

Läs mer

Tandvårdsstöd. Inom Västra Götalandsregionen

Tandvårdsstöd. Inom Västra Götalandsregionen Tandvårdsstöd Inom Västra Götalandsregionen Tandvårdsstöd inom Västra Götalandsregionen för personer med bestående behov av omfattande vård och omsorg eller med beslut enligt LSS samt för tandvård som

Läs mer

Samarbete har skett mellan landstingens beställarenheter för att så långt som möjligt få ett regelverk som är likartat inom alla landsting.

Samarbete har skett mellan landstingens beställarenheter för att så långt som möjligt få ett regelverk som är likartat inom alla landsting. 1(4) 14 april 2004 hs 2004/0061 Hälso- och sjukvårdsnämnden Information om nytt regelverk för tandvård till särskilda patientgrupper Under hösten 2003 fick Socialstyrelsen regeringens uppdrag att utifrån

Läs mer

Regelverk. för. landstingets tandvårdsstöd

Regelverk. för. landstingets tandvårdsstöd Dnr VS 2016-0175 Regelverk för landstingets tandvårdsstöd Gäller från den 1 januari 2017 1. INLEDNING... 4 Uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret... 4 It-stöd... 4 Frågor och kontakt... 4 2. OM TANDVÅRDSSTÖDET...

Läs mer

Tandvårdsstöd i Sverige 2013

Tandvårdsstöd i Sverige 2013 Tandvårdsstöd i Sverige 2013 Statligt tandvårdsstöd Regeringens reform 1 juli 2008 FÖRSÄKRINGSKASSAN Allmänt tandvårdsbidrag, ATB Högkostnadsskydd Tredje steget Genom tredje steget i tandvårdsreformen

Läs mer

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Validering av registeruppgifter om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid Socialstyrelsen

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Validering av registeruppgifter om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid Socialstyrelsen Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift Validering av registeruppgifter om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid Socialstyrelsen Information: Frida Lundgren, Tel 075-247 34 24, frida.lundgren@sociastyrelsen.se

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar. S-tandvård Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid

Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar. S-tandvård Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar S-tandvård 2016-08-18 - Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid,

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Tandvårdsstöd för patienter med diabetes

Tandvårdsstöd för patienter med diabetes Tandvårdsstöd för patienter med diabetes Annika Lindqvist Bedömningstandläkare, Beställarenheten Sjukhustandläkare, Tandvårdscentralen Uppsökande munhälsobedömning Högkostnadsskydd Tandvård som led i en

Läs mer

Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: 2013-07-05. Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem

Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: 2013-07-05. Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: 2013-07-05 Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Innehåll Inledning... 4 Uppsökande verksamhet och nödvändig

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år. Stödet administreras av Försäkringskassan (gula pusselbitarna).

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar. S-tandvård Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid

Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar. S-tandvård Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar S-tandvård 2016-12-08 - Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid,

Läs mer

S-1 Tandvårdsbehandling som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet.

S-1 Tandvårdsbehandling som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet. 130101 Tandvårdstaxa för särskilda grupper 2013-01-01 S-Tandvård Skall användas för vissa patientkategorier som inte kräver mertid vid behandling. Dessa patientkategorier är följande: S-1 Tandvårdsbehandling

Läs mer

REGION SKÅNE TANDVÅRDSSTÖD RÅD OCH ANVISNINGAR. Tandvårdsreform Uppsökande verksamhet med Munhälsobedömning. Nödvändig tandvård

REGION SKÅNE TANDVÅRDSSTÖD RÅD OCH ANVISNINGAR. Tandvårdsreform Uppsökande verksamhet med Munhälsobedömning. Nödvändig tandvård 2010 REGION SKÅNE TANDVÅRDSSTÖD RÅD OCH ANVISNINGAR Tandvårdsreform 1999 Uppsökande verksamhet med Munhälsobedömning Nödvändig tandvård Tandvård som led i sjukdomsbehandling Gäller från och med 2010-01-01

Läs mer

Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem

Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Giltighet Tills vidare. Målgrupp Tandvårdspersonal Ansvarig för dokumentet Planeringsenheten, Beställarenheten för tandvård

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd till vuxna i Stockholms län

Landstingets tandvårdsstöd till vuxna i Stockholms län Landstingets tandvårdsstöd till vuxna i Stockholms län Anvisningar Gäller från 15 januari 2018 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2017-08-09 Diarienummer: HSN 2017-0211 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Revidering av anvisningar för landstingsfinansierad vuxentandvård

Revidering av anvisningar för landstingsfinansierad vuxentandvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-24 1 (3) HSN 2017-0211 Handläggare: Karin Hammarlund Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-10-24 Revidering av anvisningar för landstingsfinansierad

Läs mer

Drygt personer fick nödvändig tandvård och knappt personer fick tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling.

Drygt personer fick nödvändig tandvård och knappt personer fick tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. DNR 11/5168 2011-12-05 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Håkan Vestergren Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i sjukdomsbehandling

Läs mer

REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD REGELVERK TANDVÅRDS- REFORM 1999/2013

REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD REGELVERK TANDVÅRDS- REFORM 1999/2013 2015 REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD REGELVERK TANDVÅRDS- REFORM 1999/2013 Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning (MHB) Nödvändig tandvård (N-tandvård) Tandvård på grund av långvarig sjukdom/funktionsnedsättning

Läs mer

TANDVÅRDSHANDBOKEN Region Kronoberg. Tandvårdshandboken

TANDVÅRDSHANDBOKEN Region Kronoberg. Tandvårdshandboken TANDVÅRDSHANDBOKEN 2017-01-01 Region Kronoberg Tandvårdshandboken 1 Tandvård vid sjukdom och funktionsnedsättning ekonomiskt stöd... 2 1.1 Munhälsobedömning och rådgivning... 2 1.2 Nödvändig tandvård...

Läs mer

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Det tredje steget i tandvårdsreformen Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Bakgrund

Läs mer

Sammanfattning. Vårt dnr: 12/4247 1 (11) 2012-10-23. Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren

Sammanfattning. Vårt dnr: 12/4247 1 (11) 2012-10-23. Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren 2012-10-23 Vårt dnr: 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård

Läs mer

Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16

Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16 Landstingens tandvårdsstöd Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16 Intentionerna bakom landstingens tandvårdsstöd- hur tänkte man? Tandvårdsförsäkring i omvandling

Läs mer

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177. Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.se/tander Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Tandvård under 20 år Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med sista december det år de fyller 19 år. Första besöket på en tandvårdsmottagning

Läs mer

Folktandvården Gotland. Vi presenterade vår verksamhet i nämnden för nästan precis ett år sedan. 10/5 04

Folktandvården Gotland. Vi presenterade vår verksamhet i nämnden för nästan precis ett år sedan. 10/5 04 Folktandvården Gotland Vi presenterade vår verksamhet i nämnden för nästan precis ett år sedan. 10/5 04 Folktandvård Visby Mun- och Käkcentrum Korpen Gråbo 30 km Klintehamn Burgsvik 50 km 25 km 35 km Lärbro

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD REGELVERK TANDVÅRDS- REFORM 1999/2013

REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD REGELVERK TANDVÅRDS- REFORM 1999/2013 2016 REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD REGELVERK TANDVÅRDS- REFORM 1999/2013 Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning (MHB) Nödvändig tandvård (N-tandvård) Tandvård på grund av långvarig sjukdom/funktionsnedsättning

Läs mer

REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD REGELVERK TANDVÅRDS- REFORM 1999/2013

REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD REGELVERK TANDVÅRDS- REFORM 1999/2013 2017 REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD REGELVERK TANDVÅRDS- REFORM 1999/2013 Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning (MHB) Nödvändig tandvård (N-tandvård) Tandvård på grund av långvarig sjukdom/funktionsnedsättning

Läs mer

Uppföljning av landstingens särskilda tandvårdsstöd år 2013

Uppföljning av landstingens särskilda tandvårdsstöd år 2013 PM 2014-12-04 Dnr 14/6541 1 (26) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren Uppföljning av landstingens särskilda tandvårdsstöd år 2013 Sammanfattning Mot bakgrund

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden

Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden SBU BEREDER RAPPORT 270/2017 Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden Innehållsförteckning

Läs mer

De olika tandvårdsstöden i Sverige?

De olika tandvårdsstöden i Sverige? De olika tandvårdsstöden i Sverige? Det finns många olika tandvårdsstöd i Sverige idag. Regelverken kring dessa är komplicerade och kunskapen bland vårdgivare och patienter är begränsad. 8 juni 2017 Landstingets

Läs mer

Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem

Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Giltighet Tills vidare Målgrupp Tandvårdspersonal Ansvarig för dokumentet Beställarenheten, Beställarenheten för tandvård

Läs mer

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD 1 INNEHÅLL NÖDVÄNDIG TANDVÅRD...3 PERSONKRETS...3 VÅRDENS OMFATTNING...3 KOMMENTARER OCH FÖRTYDLIGANDEN...4 Vårdens omfattning...4 Ersättning...5 Garanti...5 FÖRHANDSBEDÖMNING...6

Läs mer

Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland 2013 Version 2

Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland 2013 Version 2 S Regler om Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland 2013 Version 2 Särskilt Tandvårdsstöd i Västra Götaland Stödet omfattar nödvändig tandvård för personer med bestående behov av omfattande vård och omsorg

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Hälso- och sjukvårdspersonal Tandvårdspersonal Nr 15/2012 December 2012 Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Från och med den 1 januari 2013 gäller Socialstyrelsens

Läs mer

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt

Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt 1 (7) Ersättningsreglerna enligt det nya statliga tandvårdsstödet en översikt Den här översikten är en sammanfattning av ersättningsreglerna i det statliga tandvårdsstödet som började gälla den 1 juli

Läs mer

Statens tandvårdsstöd

Statens tandvårdsstöd Statens tandvårdsstöd Maria Pettersson Cheftandläkare Ersättningssystem Hälso- och sjukvårdsavgift F Landstingen Nödvändig tandvård Tandvård till vissa sjukdomsgrupper Oral kirurgi som kräver sjukhusresurs

Läs mer

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för sjukvården Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. 2(10) Anvisningarna riktar

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR FÖR LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD

LOKALA ANVISNINGAR FÖR LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Lokala Anvisningar 2015 2(48) REGISTER Var hittar jag bilagorna? Allmänt om landstingets tandvårdsstöd N-tandvård Nödvändig tandvård Gult tandvårdskort N Uppsökande munhälsobedömning

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling 2007-03-28 Dnr 07/1164 1 (10) Avd för Vård och Omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd;

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; TLVFS

Läs mer

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD ENLIGT 1999 OCH 2013 ÅRS TANDVÅRDSREFORMER ALLMÄNNA RÅD

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD ENLIGT 1999 OCH 2013 ÅRS TANDVÅRDSREFORMER ALLMÄNNA RÅD LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD ENLIGT 1999 OCH 2013 ÅRS TANDVÅRDSREFORMER ALLMÄNNA RÅD NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2012 Innehållsförteckning Bakgrund... 5 Vuxentandvård som finansieras av landstinget... 5 Uppsökande

Läs mer

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen

Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Aktuell lydelse Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2001:5) om tandvårdsförsäkringen Till förordningen (1998:1337) om tandvårdstaxa 4 andra stycket Tandvårdsersättning lämnas till vårdgivaren med

Läs mer

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg

Prislista. Familjetandläkarna Könsberg Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Passen är obligatoriska.

Passen är obligatoriska. Institutionen för odontologi Vuxenkliniken INSKRIVNINGEN / ORAL DIAGNOSTIK HT-15, VT-16 Passen är obligatoriska. Varje grupp har 3 pass på HT-15 och 3 pass på VT-16. Vid sjukdom eller annat giltig frånvaro

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Tandläkare Staffan Söderström. Prislista

Tandläkare Staffan Söderström. Prislista Prislista 2017-04-11 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 825 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista

Tandläkare Per-Olof Jansson. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 840 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Landstinget Blekinges tandvårdsstöd Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift Tandvårdsreform 1999/2013

Landstinget Blekinges tandvårdsstöd Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift Tandvårdsreform 1999/2013 2017 Regelverk Landstinget Blekinges tandvårdsstöd Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift Tandvårdsreform 1999/2013 Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning Nödvändig tandvård (N-tandvård) inklusive

Läs mer

Tandläkare Anders Sundh. Prislista

Tandläkare Anders Sundh. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 800 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista

Tandläkare Ann och Mårten Palm. Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö. Prislista Bästa möjliga tandvård i en trygg och trivsam miljö Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 780 775

Läs mer

Prislista. Per-Olof Jansson

Prislista. Per-Olof Jansson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Prislista. Tandläkare Ström

Prislista. Tandläkare Ström Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

REGELVERK Region Gävleborgs TANDVÅRDSSTÖD

REGELVERK Region Gävleborgs TANDVÅRDSSTÖD 2017-01-15 Carin Wetterberg / Eva Gustafsson Beställarenheten för tandvård REGELVERK Region Gävleborgs TANDVÅRDSSTÖD Tandvårdsreform 1999/2013 gäller från och med 2017-01-15 uppsökande verksamhet med munhälsobedömning

Läs mer

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal i Dalarna. Version

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal i Dalarna. Version LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för sjukvården Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal i Dalarna. 2(10) Anvisningarna riktar sig till läkare,

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista Prislista 2017-01-16 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 825 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

Rutiner för journalföring i T4

Rutiner för journalföring i T4 Rutiner för journalföring i T4 1. Med patienten i behandlingsstolen öppnas patientjournalen i T4. Fråga patienten efter personnumret och jämför med den öppnade journalen. 2. Rubrikerna i fliken Daganteckningar

Läs mer

Familjetandläkarna Konsberg. Prislista

Familjetandläkarna Konsberg. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 760 730 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd

Läs mer

Bilaga 11 Tabellering av inkluderade studier i undergrupper.

Bilaga 11 Tabellering av inkluderade studier i undergrupper. Bilaga till rapport Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden, rapport 270 (2017) 1 (8) Bilaga 11 Tabellering av studier i undergrupper. Tabell 1 Systematiska översikter (SÖ) för grupperna

Läs mer

Välkommen till. fokusdag. Orofacial medicin

Välkommen till. fokusdag. Orofacial medicin Välkommen till Mun-H-Centers fokusdag 2008 Orofacial medicin Sjukhustandvård Oral medicin Orofacial medicin SYFTE med fokusdagen om Orofacial medicin är att tydliggöra vårdområdet och att hitta en riktning

Läs mer