Särskild satsning för minskad nedskräpning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Särskild satsning för minskad nedskräpning"

Transkript

1 SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE: Ärendenr: NV Särskild satsning för minskad nedskräpning Slutredovisning av regeringsuppdrag 8, 2011 B ESÖK: STOCKHOLM -VALHALLAVÄGEN 195 ÖSTERSUND FORSKARENS VÄG 5, HUS UB KIRUNA KASERNGATAN 14 POST: STOCKHOLM TEL: FAX: E-POST: NATURVARDSVERKET. SE INTERNET: WWW. NATURVARDSVERKET. SE

2 2

3 Innehåll INNEHÅLL 3 SAMMANFATTNING 5 UPPDRAGET 7 Särskild satsning för minskad nedskräpning 7 GENOMFÖRANDE 9 UPPFÖLJNING AV NULÄGESANALYS 10 Uppföljning av nulägesanalys, delredovisning 2012: 10 UTVECKLA VÄGLEDNING FÖR KOMMUNERNA 13 METODER OCH VERKTYG 16 Mätning av skräpfrekvens 16 Mätning i stadsmiljö 17 Mätning av skräp på stränder 18 Verktyg för att hantera omfattande nedskräpning 18 Mätning av attityder 19 ÖKA INFORMATIONEN TILL ALLMÄNHETEN 21 ÖKAD KOPPLING TILL AVFALLSOMRÅDET 25 KUNSKAPSUTVECKLING 27 KOSTNADER FÖR NEDSKRÄPNING 29 Kostnaderna är spridda på olika aktörer 29 Naturvårdsverkets undersökning 30 MILJÖPÅVERKAN FRÅN SLÄNGDA TOBAKSPRODUKTER 41 YTTERLIGARE ÅTGÄRDER 46 Vägledningswebb 46 Utökad uppföljning av nedskräpningsläget och arbetet mot nedskräpning 47 Utnyttja Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens kontaktnät med kommuner för att lyfta nedskräpningsfrågor 47 Föreskrift om åtgärder mot nedskräpning i kommunal avfallsplan 47 Skyldighet för kommunerna att informera för att minska nedskräpning 48 Frågor för fortsatt diskussion 52 BILAGOR 59 3

4 4

5 Sammanfattning Naturvårdsverket har haft i uppdrag att genomföra en särskild satsning för minskad nedskräpning. I denna slutredovisning sammanfattas arbetet och de resultat som åstadkommits. De negativa effekterna av nedskräpning är många och täcker hela hållbarhetsbegreppet konsekvenserna är miljömässiga, sociala samt ekonomiska. I arbetet med att minska nedskräpningen är det därför viktigt att ha en helhetssyn. I ett miljömålsperspektiv berörs framför allt miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag. Skräpiga miljöer upplevs som otrevliga och otrygga av många människor. Städningen för med sig kostnader för kommuner och skattebetalare. Nedskräpningen ger skador på djur och människor, sprider kemikalier och medför negativa effekter för turistnäring, handel, företagande och friluftsliv. Skräp som hamnar i hav, sjöar och vattendrag skadar fåglar och marina däggdjur. Marint skräp ger skador på båtar, fiskeredskap och motorer och bidrar till mängden mikroskopiska skräppartiklar i havet. Regeringsuppdraget omfattar nedskräpning i stadsmiljö, naturen och längs kusterna. I uppdraget har ingått att utveckla vägledning till kommunerna samt att utöka informationen till allmänheten. Det har även ingått att utreda behovet av ytterligare åtgärder för att minska nedskräpningen. Arbetet i uppdraget har genomförts i nära samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent. Dialog har skett med Havs- och vattenmyndigheten, kommuner, organisationer och andra aktörer som berörs av nedskräpningsproblematiken. Ett huvudresultat av arbetet inom regeringsuppdraget är den vägledning för kommunernas strategiska arbete för att minska nedskräpningen som tagits fram, se Strategiskt arbete för minskad nedskräpning. Vägledning för kommuner, rapport 6551, Naturvårdsverket, Ett annat viktigt resultat är de nya metoder för mätning av skräpfrekvens i olika miljöer som tagits fram, se nedan. Skräpmätningarna ger underlag och kunskap för att utforma åtgärder för att minska nedskräpningen. Olika verktyg för att underlätta för kommunernas arbete har också tagits fram, bl.a. ett verktyg för att rapportera mer omfattande nedskräpning som kombinerats med vägledning för hur kommunerna kan hantera sådana ärenden. Möjlighet att genomföra attitydundersökningar bland kommuninvånare genom tillägg till SCB:s medborgarundersökning har också skapats. 5

6 Vägledningsdokument: Vägledning för kommuners strategiska arbete för minskad nedskräpning Vägledning för hantering av omfattande nedskräpning Metoder för mätning av skräpfrekvens: Metod för tätorter med > invånare Metod för tätort med invånare Metod för tätort med < invånare och särskilt utsatta områden Metod för parker och grönområden Metod för stränder För att öka informationen till allmänheten har bl.a. Håll Sverige Rents nationella kampanj Skräpplockardagarna utvecklats vidare, inklusive logistikfunktioner, ny kampanjwebbplats och att fler deltagare involverats. Deltagarantalet år 2012 var personer, en ökning med drygt personer sedan I redovisningens avslutande del tas förslag på Ytterligare åtgärder och ämnen för fortsatt diskussion upp. Som ytterligare åtgärder föreslås: utveckling av en Vägledningswebb för spridning av goda exempel och erfarenhetsutbyte utökad uppföljning av nedskräpningsläget och arbetet mot nedskräpning Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens kontaktnät med kommuner ska utnyttjas för att lyfta nedskräpningsfrågor föreskrift om innehåll i kommunal avfallsplan revideras så att den inkluderar åtgärder mot nedskräpning skyldighet för kommunerna att informera för att minska nedskräpning övervägs i samband med revideringen av föreskriften om innehåll i kommunal avfallsplan I kapitlet Ytterligare åtgärder identifieras också några frågor inom nedskräpningsområdet som det är angeläget att diskutera vidare. Frågor för fortsatt diskussion: brist på miljöaspekter i lagen om gaturenhållning finansiering av förebyggande arbete mot nedskräpning kostnader för strandstädning samarbete mellan kommuner och aktörer 6

7 Uppdraget De negativa effekterna av nedskräpning är många och täcker hela hållbarhetsbegreppet konsekvenserna är miljömässiga, sociala samt ekonomiska. I arbetet med att minska nedskräpningen är det därför viktigt att ha en helhetssyn. I ett miljömålsperspektiv berörs framför allt miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Hav i balans samt levande kust och skärgård samt Levande sjöar och vattendrag. Särskild satsning för minskad nedskräpning Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet för 2011 i uppdrag att genomföra en särskild satsning för att minska nedskräpningen. Regeringsuppdraget har delredovisats vid två tillfällen, i april 2011 och april Denna slutredovisning av uppdraget har beslutats av generaldirektör Maria Ågren den 4 april UPPDRAGET I REGLERINGSBREVET 2011: 8. Särskild satsning för minskad nedskräpning Naturvårdsverket ska genomföra en särskild satsning för att främja en minskad nedskräpning. Uppdraget omfattar både nedskräpning i stadsmiljö och i naturen, inklusive problemen med nedskräpning längs våra kuster. I uppdraget ingår att utveckla vägledning till kommunerna samt att utöka informationen till allmänheten. Arbetet bör i valda delar genomföras i dialog med Havs- och vattenmyndigheten (från den 1 juli 2011) och andra berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå. I uppdraget ingår även att utreda behovet av ytterligare åtgärder samt att föreslå och konsekvensutreda hur dessa åtgärder bör utformas. Naturvårdsverket ska årligen redovisa hur arbetet fortlöper till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 april 2011, 2012 och BEGREPPET NEDSKRÄPNING I REGERINGSUPPDRAGET Begreppet nedskräpning kan definieras på olika sätt. I författningskommentarerna i regeringens proposition Nedskräpning (2010/11:125) talas om dels nedskräpning i liten skala, som har den karaktär som typiskt sett innebär ett störande moment på allmänna ytor i samhället och som skapar otrevnad på allmänna platser där människor vistas men som inte innebär några större ingrepp i miljön eller som skämmer naturen på ett allvarligt sätt. Det rör sig i primärt om visuella störningar men glasflaskor och annat skräp kan även utgöra fara för människors och djurs hälsa. Därutöver talas det om andra typer av nedskräpning som utgörs av större föremål, stora skräpmängder eller annars varit av större omfattning eller av mera skadlig karaktär. Stiftelsen Håll Sverige Rent har valt att i sin verksamhet sammanfatta definitionen på skräp som fel sak på fel plats. Inom ramen för regeringsuppdraget om Särskild satsning för minskad nedskräpning avser vi med begreppet nedskräpning: 7

8 att slänga eller lämna föremål av olika karaktär på marken, t.ex. fimpar, godispapper, snabbmatsförpackningar, tuggummi, påsar, burkar, engångsgrillar, glas- och plastflaskor etc. att tippa föremål i naturen, t.ex. vitvaror, möbler, byggavfall etc, så kallad omfattande nedskräpning. Regeringsuppdraget omfattar nedskräpning i städer, naturområden och längs kusterna. Dumpning i havet, inklusive lagstiftning och åtgärder, omfattas inte av uppdraget. Däremot ingår att genom t.ex. utveckling av vägledning, informationsinsatser och annat förebyggande arbete bidra till att nedskräpningen längs kusten minskar. 8

9 Genomförande Regeringsuppdraget har genomförts i nära samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent (HSR). HSR kommer i sitt dagliga arbete i kontakt med olika aktörer inom nedskräpningsområdet, framför allt kommuner men också företag, organisationer, skolor, privatpersoner med flera. Detta har varit viktigt för att de olika verktyg för kommuner som tagits fram ska bli praktiskt användbara och anpassade efter kommunernas behov, samt för att kunna vidareutveckla informationen till allmänheten på ett effektivt sätt. De nedskräpningskonferenser för kommuner som Håll Sverige Rent arrangerat i november 2011 och december 2012 har varit viktiga tillfällen att diskutera innehållet i den vägledning för kommuner som tagits fram. HSR har också medverkat i de Avfallsdagar som Naturvårdsverket anordnat i oktober I de delar där det varit relevant har dialog skett med Havs- och vattenmyndigheten (HaV), som bildades i juli 2011, dvs. under den tid regeringsuppdraget pågick. Exempel på samarbete gäller bl.a. inledande diskussioner i samband med att finansieringsmöjligheter (Havsmiljöanslaget) fördes över från Naturvårdsverket till Havs- och vattenmyndigheten, avstämning av vägledningen för kommunerna i strategiskt arbete kring nedskräpningsfrågor, samråd kring Ytterligare åtgärder i uppdraget och ämnen för fortsatta diskussioner samt HaV:s deltagande i referensgruppen. HaV har också etablerat ett samarbete med Håll Sverige Rent, bl.a. kring en kampanj för renare stränder; Kusträddarna. Vid uppdragets start bildades en bred referensgrupp med deltagare från andra centrala myndigheter, kommuner, branschorganisationer, detaljhandel m.m. Referensgruppen kom att utgöra en rekryteringsbas som underlättade att genomföra nischade möten med olika inriktning, främst med kommuner kring den strategiska vägledningen, exempelvis det dialogmöte som genomfördes på Naturvårdsverket i maj Referensgruppen har också fått möjlighet att ge skriftliga synpunkter på vägledningen när den kommit längre fram i processen. Möten har också genomförts med SKL och Avfall Sverige kring hur dessa organisationer ser på vägledningen och hur samverkan kan ske med Naturvårdsverket för att göra vägledningen känd och etablerad. En del av uppdraget har varit att öka informationen till allmänheten. Tidigt under uppdragets gång slogs det fast att Håll Sverige Rent skulle vara avsändare av informationen till allmänheten, för att ta till vara Håll Sverige Rents etablerade arbete inom detta område och undvika konkurrens kring avsändaren. En viktig del i arbetet har varit att vidareutveckla den nationella kampanjen Skräpplockardagarna. 9

10 Uppföljning av nulägesanalys Den delredovisning av uppdraget som lämnades i april 2012 innehåller en nulägesanalys 1. Avsnittet nedan har utformats för att komplettera den tidigare nulägesanalysen. Avsnittsrubriker i delredovisningen 2012 följs upp med kommentarer kring hur vissa frågor hanterats vidare inom ramen för regeringsuppdraget och var i denna slutredovisning 2013 det går att läsa mera. Uppföljning av nulägesanalys, delredovisning 2012: Varför är nedskräpning ett problem? I delredovisningen tas olika effekter av nedskräpning upp, bl.a. inverkan på djur, fåglar och människor, spridning av kemikalier och plastpartiklar, skador från marint avfall på båtar och fiskeredskap, påverkan på friluftsliv, turistnäring, handel och annat företagande. Frågor hur skräpet påverkar annan skadegörelse och trygghetsfrågor togs också upp, samt frågor kring vilka kostnader nedskräpningen medför för samhället. Enligt den utvärdering som Naturvårdsverket genomförde våren 2012 finns det enligt många kommuner inte tillräckligt med kunskap i kommunen om nedskräpningens effekter på människors och djurs hälsa och den omgivande miljön. Fortsatt spridning av kunskaper via Håll Sverige Rents nätverksarbete och information via Naturvårdsverkets och Håll Sverige Rents webbplatser är därför viktig. Naturvårdsverket har därför börjat utveckla information på sin webbplats kring nedskräpningen. En identifierad kunskapsbrist gäller effekter av spridning av slängda tobaksprodukter i miljön, där det nu gjorts en kunskapssammanställning, se sid. 27. Nedskräpningsfrågans förankring i miljöarbetet. I delredovisningen nämndes att den nya nationella avfallsplanen skulle innehålla ett avsnitt om nedskräpningsfrågor, ett område där behovet av åtgärder bedöms som stort. I nationella avfallsplanen (maj 2012) aviserades Naturvårdsverkets kommande revidering av föreskrifter om innehållet i kommunal avfallsplan. Föreskrifterna kommer att kompletteras med krav att de kommunala avfallsplanerna också ska ta upp åtgärder mot nedskräpning. Att nedskräpningsfrågorna tas upp i avfallsplanen är ett viktigt steg för att etablera förebyggande arbete mot nedskräpning i kommunernas ordinarie arbete, något som hittills varit ett problem i många kommuner. Arbete kring nedskräpning bedrivs ofta i tidsbegränsade projekt vilket medför att uppbyggd kompetens inom området lätt förloras när projektet är över. Nedskräpningsfrågornas karaktär är också sådan att arbetet måste bedrivas kontinuerligt, t.ex. när det gäller 1 Särskild satsning för minskad nedskräpning. Delredovisning av regeringsuppdrag 8, (Nulägesanalys, se sid

11 att förändra individers attityder till nedskräpning, bl.a. genom förebyggande arbete i skolor och förskolor. Fördelningen av ansvaret för olika delar i nedskräpningsproblematiken på olika förvaltningar inom kommunen bidrar till risken att frågan inte drivs aktivt, något som tydligare krav på att åtgärder tas upp i den kommunala avfallsplanen kan bidra till att motverka. Innehåll i en reviderad föreskrift diskuteras vidare i kapitlet om Ytterligare åtgärder, se sid. 47. Hur ska vi förebygga nedskräpning? Delredovisningen tog upp vikten av att höja medvetenheten hos dem som skräpar ned och att det också måste vara lätt att göra rätt, vilket ställer krav på en genomtänkt infrastruktur för att motverka nedskräpningen. Det vägledningsdokument som tagits fram inom ramen för regeringsuppdraget är inriktat på hur kommunerna kan arbeta strategiskt för att minska nedskräpningen, bl.a. genom att samverka med olika aktörer. Se vidare kapitlet om Utveckla vägledning för kommunerna, sid. 13. För att höja medvetenheten i nedskräpningsfrågor hos kommuninnevånare behövs praktiska, utåtriktade insatser av typen skräpplockardagar, men det är också viktigt att kommunerna ger en grundnivå av information. Denna behövs för att markera att nedskräpning inte är tillåtet men också för att visa på praktiska lösningar för hur det ska bli lättare att göra rätt. Frågan om en föreskrift för kommunerna om skyldighet att informera i syfte att minska nedskräpningen tas upp i kapitlet Ytterligare åtgärder sid. 48. Hur underlättar vi kommunernas arbete? I delredovisningen påpekades bristen på vägledning kring hur kommuner kan arbeta strategiskt för att minska nedskräpningen. I kapitlet om Utveckla vägledning för kommunerna beskrivs den vägledning som tagits fram, se sid. 13. Vägledningen består av ett huvuddokument kring det strategiska arbetet, flera nya metoder för skräpmätning i olika miljöer samt verktyg för att rapportera fall av omfattande nedskräpning ( tippning ) och vägledning för att hantera frågan. Lagstiftning mot nedskräpning. I det strategiska vägledningsdokumentet finns ett avsnitt om Lagar och förordningar som är avsett att vara ett stöd för kommunerna i hur den befintliga lagstiftningen, bl.a. gaturenhållningslagen, ska tolkas. I samband med avsnittet Frågor för fortsatt diskussion, sid. 52 tas en lagstiftningsfråga upp som är intressant för kommunerna; frånvaron av miljöaspekter i gaturenhållningslagen (lag 1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning). I samband med kapitlet Ytterligare åtgärder diskuteras frågan om kommuner ska vara skyldiga att ge grundläggande information i syfte att minska nedskräpningen. Har vi koll på skräpläget? I den nya nationella avfallsplanen ( ) finns nu mål om att nedskräpningen ska minska, något som är avsett att leda till att kommuner sätter upp egna mål för minskad nedskräpning. För att kunna välja rätt åtgärder och följa upp resultat krävs underlag i form av mätningar av 11

12 skräpfrekvens. Mätningar i olika miljöer ger information om mängden skräp och var problemen finns, attitydmätningar ger svar på vem som skräpar ned och varför. Inom ramen för regeringsuppdraget har metoder för skräpmätning i olika miljöer och möjlighet att genomföra attitydundersökningar utvecklats, se vidare under kapitlet Metoder och verktyg, sid. 16. Angående Naturvårdsverkets uppföljning av nedskräpningsläget, se vidare under Ytterligare åtgärder, sid

13 Utveckla vägledning för kommunerna I kapitlet nedan redovisas resultat från arbetet med att utveckla vägledning för kommunerna. Naturvårdsverket har tidigare inte haft någon skriftlig vägledning för kommuner gällande arbetet i nedskräpningsfrågor. Ett omfattande arbete har därför lagts ned på att tillsammans med Håll Sverige Rent ta fram grundläggande vägledning som täcker en rad aspekter kring kommunernas arbete mot nedskräpning. Vägledningen ska stötta ett långsiktigt och förebyggande arbetssätt hos kommunerna. Vårvintern 2012 genomförde Naturvårdsverket en utvärdering av kommunernas arbete mot nedskräpning, Det här är ingen skräpfråga! En utvärdering av kommunernas arbete mot nedskräpning, rapport Utvärderingens innehåll togs upp i delredovisningen av regeringsuppdraget i april Utvärderingen har gett viktig information kring vilken typ av vägledning som kommunerna efterfrågar. VÄGLEDNING OCH STÖD SOM EFTERFRÅGAS I NATURVÅRDSVERKETS UTVÄRDERING Utvärderingen identifierar ett antal punkter som kan ligga till grund för diskussioner kring vägledning och stöd till kommunerna. Punkterna listas nedan tillsammans med en kursiverad kommentar om hur de hanterats i det fortsatta arbetet. Ekonomiskt stöd till implementering av förebyggande insatser: Ett par aspekter kring finansiering tas upp i avsnittet om frågor för fortsatt diskussion, bl.a. av stiftelsen Håll Sverige Rents förebyggande arbete samt behovet av finansiering av strandstädning, sid Stödja forskning och kunskapsutveckling om nedskräpning samt stödja utveckling av mätmetoder: En undersökning kring kommunernas kostnader genomförts (sid. 29) och en kunskapssammanställning kring miljöpåverkan från slängda tobaksprodukter har gjorts (sid. 41). Mätmetoder för mätning av skräpfrekvens har tagits fram (sid. 16). Sprida information om nedskräpningens konsekvenser och kostnader på nationell och regional nivå: Information sprids bl.a. genom den vägledning som Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent har tagit fram samt genom utökad information på verkets och stiftelsens webbplatser. Sprida erfarenheter och goda exempel genom att utveckla nätverk, förslag på arbetssätt, forum för dialog och skapa idébank: Se vidare under kapitlet Ytterligare åtgärder, avsnitten om vägledningswebb samt Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens kontakt med kommuner, sid Diskutera ansvarsfördelning och tillämpning av lagar och regler på nationell och internationell nivå: Tillämpning av lagstiftningen diskuteras i 13

14 vägledningen för strategiskt arbete. I vägledningen finns en kortare översikt över ansvarsfördelning mellan olika myndigheter. Diskutera ansvarsfördelning vad gäller ilandflutet skräp: Frågan om städning på stränder belyses delvis i den strategiska vägledningens (se nedan) resonemang kring tillämpningen av gaturenhållningslagen. Se även kapitlet Ytterligare åtgärder, avsnittet Frågor för fortsatt diskussion, sid. 55, ang. behovet av att diskutera former för finansiering av strandstädning i vissa områden. Innehållet i den vägledning som tagits fram baserar sig också på de behov som kommit fram vid möten och konferenser kring nedskräpning. Ett viktigt steg i arbetet var det dialogmöte kring vägledningens innehåll som hölls i maj Deltagarna kom från kommuner som ingår i regeringsuppdragets referensgrupp samt ytterligare representanter från några kommuner för att komplettera gruppens sammansättning ifråga om kommunstorlek och geografiskt läge. Deltagarna i dialogmötet och referensgruppen har senare fått möjlighet att granska och ge skriftliga synpunkter på vägledningsdokumentet när det kommit längre i processen. Vägledningen publiceras på Naturvårdsverkets och Håll Sverige Rents webbplatser. Materialet har formen av en rapport: Strategiskt arbete för minskad nedskräpning. Vägledning för kommuner. Rapport 6551, Naturvårdsverket Rapporten innehåller grundläggande information, som kompletteras med direkta hänvisningar i texten till relevanta goda exempel. De goda exemplen visar bl.a. hur olika kommuner valt att arbeta med en viss fråga och finns publicerade på Håll Sverige Rents webbplats, under adressen Avsikten med att lägga de goda exemplen på webben är bl.a. att underlätta spridning och uppdatering, inklusive att lägga till nya exempel. Till den strategiska vägledningen kopplas bilagor med sammanfattande metodbeskrivningar kring de olika mätmetoder och verktyg som utvecklats. Fullständiga metodbeskrivningar publiceras på webben. Ett av de dokument som är kopplade till vägledningen är ett speciellt vägledningsdokument för kommuners hantering av fall av omfattande nedskräpning, t.ex. i naturområden. Vägledning för kommuners strategiska arbete för minskad nedskräpning, textinnehåll: INLEDNING Vad är nedskräpning? Regeringsuppdraget om särskild satsning för minskad nedskräpning, Sveriges nationella avfallsplan, Mätmetoder, Reviderade föreskrifter, Konsekvenser av nedskräpning. MÅL OCH KRAV KRING NEDSKRÄPNING Nationella miljökvalitetsmål och lokala mål, Lagar och förordningar, Förbudet mot nedskräpning, Avfallsinnehavarens ansvar, Straffbestämmelser, Lag med särskilda 14

15 bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, Utdrag ur Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning med kommentarer, Fastighetsägares ansvar att städa, Flyttning av skrotbilar, Flyttning av båtar, Allemansrätten, Marint avfall, Nationell avfallsplan, Kommunala avfallsplaner, Vem gör vad. VARFÖR ARBETA STRATEGISKT MOT NEDSKRÄPNING? Bidra till hållbar utveckling, Nå miljömål, Kunskap ger rätt åtgärder, Minskade skräpmängder, Mindre klotter och skadegörelse, Koppla nedskräpningen till avfallsplanen. STRATEGISKT ARBETSSÄTT FÖR ATT MINSKA NEDSKRÄPNINGEN Organisation, Tydligt utpekat ansvar, Samarbete mellan förvaltningar, Kontinuitet i arbetet, Koppling till grupp som tar fram kommunal avfallsplan, Samråd och samverkan, Allmänhetens deltagande, Kartläggning och mätning, Mätning av skräpfrekvens, Mätning av attityder, Mätning och uppföljning av kostnader, Mål och åtgärder för minskad nedskräpning, Mål för minskad nedskräpning, Förebyggande åtgärder, Infrastruktur, Rutiner, Kommunikation och erfarenhetsutbyte, Budget för det strategiska arbetet, Plan för minskad nedskräpning, Uppföljning av det strategiska arbetet. KÄLLFÖRTECKNING BILAGOR Bilaga 1: Metod för tätorter med > invånare Bilaga 2: Metod för tätort med invånare Bilaga 3: Metod för tätort med < invånare och utsatta områden Bilaga 4: Metod för parker och grönområden Bilaga 5: Metod för stränder Bilaga 6: Verktyg för att hantera omfattande nedskräpning Håll Sverige Rent-appen Bilaga 7: Vägledning för hantering av omfattande nedskräpning Bilaga 8: Relevanta rättsfall inom nedskräpningsområdet exempel 15

16 Metoder och verktyg Det finns flera olika aspekter på nedskräpningsfrågan miljöaspekter, sociala och ekonomiska aspekter. Det innebär att det blir viktigt att kunna göra mätningar inom olika områden, för att kunna planera åtgärder och göra uppföljningar. Inom ramen för regeringsuppdraget kring minskad nedskräpning har Håll Sverige Rent och Naturvårdsverket tagit fram mätmetoder och andra verktyg för att underlätta kommunernas arbete med nedskräpningsfrågor. Viktiga områden att mäta är skräpfrekvens i olika miljöer samt invånarnas attityder till nedskräpning. Mätning av skräpfrekvens Flera metoder för mätning av skräpfrekvens i olika miljöer finns nu tillgängliga. Metoderna har tagits fram av Håll Sverige Rent, som också har ett nära samarbete med Statistiska Centralbyrån (SCB) i metodfrågor. Att kartlägga och mäta skräpfrekvensen är ett sätt att identifiera vilka åtgärder som ger effekt och att följa utvecklingen av nedskräpningen över tid. Information om omfattningen av nedskräpningen och vad skräpet består av i olika områden visar på var ytterligare åtgärder måste sättas in och ger kunskap om varför en plats blir nedskräpad. Detta i sin tur ger underlag till att utforma lämpliga fortsatta åtgärder. Mätningarna ger också en möjlighet att kommunicera med allmänheten om nedskräpningsproblemet, bl.a. via media. Att känna till nuläget gällande nedskräpningen i kommunen behövs också för att kunna sätta mål kopplade till minskad nedskräpning. Tillgång till lämpliga mätmetoder ger kommunerna förutsättningar att sätta uppföljningsbara mål för arbetet mot nedskräpning i sina kommunala avfallsplaner eller separata planer för minskad nedskräpning. Metoderna omfattar mätning av skräp i olika miljöer, som större städer, mellanstora och mindre tätorter, parker och grönområden i samt på stränder. Ett verktyg för att rapportera omfattande nedskräpning i t.ex. naturområden har också tagits fram. Metoderna görs tillgängliga för kommunerna av Naturvårdsverket och Håll Sverige Rent, bl.a. genom publicering på webben. Sammanfattande metodbeskrivningar för de metoder som redovisas nedan finns i vägledningsrapporten för strategiskt arbete. 2 Håll Sverige Rent tillhandahåller användarstöd för de kommuner som vill utföra skräpmätningar, bl.a. kring genomförande, rapportering av resultat m.m. 2 Strategiskt arbete för minskad nedskräpning. Vägledning för kommuner. Rapport 6551, Naturvårdsverket,

17 Mätning i stadsmiljö Genom mätning av skräpfrekvens (skräpmätning) kan man få reda på omfattningen av nedskräpningen och vad skräpet består av. Det finns nu tre olika metoder för att mäta skräpfrekvensen i stadsmiljö, som är anpassade efter storlek på kommun och tätort. Metod för tätort med > invånare: Genom ett slumpmässigt urval väljs 200 mätpunkter ut inom den centrala staden. Området där mätpunkterna slumpas ut ska vara minst 0,35 km² och det ska ha tydligt avgränsade gång- och cykelbanor. Mätningar genomförs under en 2-4 veckor lång period under maj till september. Metoden möjliggör jämförelser över tid och nyckeltal är antal skräp/10m² i den centrala delen av staden. Metodbeskrivning, se sammanfattning i bilaga i vägledningsrapporten samt HSR:s och Naturvårdsverkets webbplatser. Metod för tätort med invånare: Genom ett slumpmässigt urval väljs 100 mätpunkter ut inom den centrala staden. Området ska inte vara större än 0,5 km² och det ska ha tydligt avgränsade gång- och cykelbanor. Mätningar genomförs under en 2-4 veckor lång period under maj till september. Metoden möjliggör jämförelser över tid och nyckeltal är antal skräp/10m² i den centrala delen av staden. Metodbeskrivning, se sammanfattning i bilaga i vägledningsrapporten samt HSR:s och Naturvårdsverkets webbplatser. Metod för tätort med < invånare och utsatta områden: Mätning utgår från 20 mätpunkter som har valts ut av kommunen utifrån att de upplevs som extra nedskräpade. Mätning genomförs under åtta dagar i sträck, med valfri startdag. Metoden möjliggör jämförelser över tid och nyckeltal är antal skräp/10m² inom de utvalda mätområdena. Metodbeskrivning, se sammanfattning i bilaga i vägledningsrapporten samt HSR:s och Naturvårdsverkets webbplatser. Det har också tagits fram en metod som används för att mäta skräp i parker och grönområden. Metod för parker och grönområden Metoden utgår från 140 mätpunkter som slumpas ut inom mätområdet. Mätningen genomförs under sju dagar i sträck under någon av de tre första veckorna i juni. Metoden möjliggör jämförelser över tid och nyckeltal är antal skräp/10m² inom det utvalda mätområdet. Resultatet visar hur mycket skräp som kan förväntas hittas i parken under vald tidsperiod. Metodbeskrivning, se sammanfattning i bilaga i vägledningsrapporten samt HSR:s och Naturvårdsverkets webbplatser. 17

18 Mätning av skräp på stränder Skräpmätningar på stränder fungerar som ett verktyg för att identifiera var skräpet kommer ifrån, kategorisera det, bidra till en överblick över hur mycket skräp det finns på stränderna och att samla ihop jämförbara data. Sammantaget förbättrar det möjligheterna att sätta in rätt åtgärder. Sedan tidigare finns en metod att mäta skräp på stränder som är baserad på OSPAR:s metodik. Mätning enligt denna metod görs i dag främst i Nordsjöområdet, bl.a. på sex referensstränder längs Bohuskusten, på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. En ytterligare metod för att mäta skräp på stränder som är baserad på UNEP/IOC:s riktlinjer har tagits fram av Håll Sverige Rent och Statistiska Centralbyrån (SCB), för vidare information; se delrapporteringen Metoderna harmoniserar med varandra och båda metoderna möjliggör internationella och nationella jämförelser. Syftet med HSR-SCB-metoden är att kunna erbjuda kommuner stöd vid utförandet av mätningen, i uppföljningen och åtgärdsledet samt att kunna erbjuda databaserade rapporter. Metod för mätning av skräp på stränder Mätningarna genomförs på en strand som minst är hundra meter lång. Mätningar genomförs under vår, sommar och höst. Metoden möjliggör jämförelser över tid och nyckeltal är antal skräp/100m samt antal skräp/10m². Metodbeskrivning, se sammanfattning i bilaga i vägledningsrapporten samt HSR:s och Naturvårdsverkets webbplatser. Verktyg för att hantera omfattande nedskräpning I en del kommuner upplever man idag att det finns problem med fall av omfattande nedskräpning, t.ex. när någon slängt större mängder skräp som byggavfall, sopsäckar och liknande i naturen, vid återvinningsstationer, längs skogsvägar etc. I en enkätförfrågan riktad till kommuner uppgav 20 % av de svarande kommunerna att man hade problem med illegal tippning av större föremål i stor utsträckning. Någon statistik över hur vanligt förekommande problemet är finns dock inte. Ett sätt att för kommunerna att få kännedom om fall av nedskräpning av större omfattning är att ta hjälp av allmänheten. En mobilapplikation som gör det möjligt för allmänheten att rapportera in nedskräpning av större omfattning (även skrotbilar och båtvrak) har därför tagits fram och finns tillgänglig via Håll Sverige Rent. Mobilapplikationen kan kopplas till ärendehanteringssystem hos kommunerna och kan också användas för rapportering som görs av kommunens anställda. Mobilapplikationen (som heter Håll Sverige Rent ) finns för både Iphone- och Androidmobiler. 3 Det här är ingen skräpfråga! En utvärdering av kommunernas arbete mot nedskräpning. Rapport 6494, Naturvårdsverket,

19 En databas har utvecklats för att kunna ta fram statistik kring fall av omfattande nedskräpning. Hur mycket uppgifter som går att får fram på detta sätt blir beroende av hur många kommuner som ansluter sig till systemet, som är avgiftsbelagt. Underlagsdata kommer inte att bli så omfattande att det kan ge underlag för nationell statistik, men bör så småningom kunna ge viktig information om trender i utvecklingen. Verktyg för att hantera omfattande nedskräpning Inrapportering görs med hjälp av mobilapplikation. Funktionen kan anslutas till kommuners ärendehanteringssystem. Verktyget kan användas av allmänheten och/eller kommunens anställda. Se bilaga i vägledningsrapporten. För att underlätta för kommunerna att handlägga ärenden som gäller nedskräpning av större omfattning (t.ex. tippning i naturområden) finns nu vägledning kring detta, som tagits fram av Håll Sverige Rent i samarbete med Naturvårdsverket. Exempel på arbetsgång m.m. i vägledningen bygger till stor del på det arbete som Södertälje kommun bedrivit för att etablera rutiner för hur arbetet med fall av omfattande nedskräpning ska bedrivas internt. Vägledning för att hantera omfattande nedskräpning Vägledningen är i första hand avsedd att användas vid hantering av ärenden när någon lämnat större mängder skräp vid en mindre besökt plats, som vid en skogsväg, i ett naturområde eller liknande. Vägledningen beskriver arbetsgång, rutiner för handläggning när kommunen är fastighetsägare respektive inte är fastighetsägare, avfallskategorier för klassificering, nyckeltal för uppföljning samt utdrag ur relevanta lagar och förordningar. Se bilaga i vägledningsrapporten samt HSR:s och Naturvårdsverkets webbplatser. Mätning av attityder Att genomföra attitydundersökningar ger en god möjlighet att förstå och följa upp hur nedskräpningen påverkar kommuninvånarna och vilken betydelse nedskräpningen har för dem. Om nedskräpningen är en viktig fråga för kommuninvånarna kommer frågan också att bli en viktigare fråga för lokala politiker. Det i sin tur kan bidra till den politiska förankringen av nedskräpningsarbetet. Attitydmätningarna bidrar också till beslutsunderlaget för vilka åtgärder som ska sättas in. Tilläggsfrågor i Medborgarundersökning I samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent erbjuder Statistiska Centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner möjlighet att mäta invånares attityder till nedskräpning i kommunen. Detta kan göras genom tilläggsfrågor till en NKI-undersökning (en undersökning som mäter hur nöjd kommuninvånaren är med olika frågor i kommunen, så kallat nöjd kund-index). Frågorna handlar om kommuninvånarnas atti- 19

20 tyder till nedskräpning och hur nedskräpningen upplevs vara i kommunen. Frågorna är ett komplement till de frågor kring renhållningen i kommunen som redan ställs i medborgarundersökningen. Frågorna bifogas standardenkäten och finns även tillgängliga på Undersökningen kan göra det möjligt att göra regionala och nationella jämförelser över tid, i mån av att tillräckligt antal kommuner utnyttjar tjänsten. Se även separat bilaga. 20

Håll Sverige Rents styrelse

Håll Sverige Rents styrelse Håll Sverige Rents styrelse Håll Sverige Rents uppdrag Motverka nedskräpning Främja återvinning Främja individers och organisationers naturvårdsansvar Motverka nedskräpning Verka för att nedskräpnings-frågan

Läs mer

Strategiskt arbete för minskad nedskräpning. Vägledning för kommuner

Strategiskt arbete för minskad nedskräpning. Vägledning för kommuner Strategiskt arbete för minskad nedskräpning Vägledning för kommuner rapport 6551 april 2013 Strategiskt arbete för minskad nedskräpning Vägledning för kommuner Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Ta upp kampen för skräpfria återvinningsstationer!

Ta upp kampen för skräpfria återvinningsstationer! Ta upp kampen för skräpfria återvinningsstationer! Rapportera skräp med appen! Ett samarbete mellan Stiftelsen Håll Sverige Rent och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) Vad är nedskräpning? De

Läs mer

Vad händer på nedskräpningsområdet?

Vad händer på nedskräpningsområdet? Vad händer på nedskräpningsområdet? Stockholm 7 december 2016 Maria Ivarsson Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-12-13 1 Aktuellt arbete på Naturvårdsverket Nya

Läs mer

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent

Marin nedskräpning. Håll Sverige Rent Marin nedskräpning Håll Sverige Rent Index Om undersökningen 3 Sammanfattning 4 Resultat 9 Omfattning nedskräpning 10 Strandstädning 15 Uppföljning/förebyggande arbete 19 Kampanjaktivitet 23 Övriga kommentarer

Läs mer

Att mäta skräp är inte bortkastad tid! - Ett seminarium om skräpmätning

Att mäta skräp är inte bortkastad tid! - Ett seminarium om skräpmätning Att mäta skräp är inte bortkastad tid! - Ett seminarium om skräpmätning Stefan Svanström, SCB Norrköping 6 september SCB på ksp:s årskonferens 2012 HSR och Metod Parker Resultat Skräpfacit totalt Cigarettfimp

Läs mer

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm)

Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y SKRIVELSE 2015-09-20 Ärendenr: NV-01521-15 Uppdrag att koordinera genomförandet av grön infrastruktur i Sverige (M2015/684/Nm) Delredovisning

Läs mer

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning

Översyn av föreskrifter om registrering av beslut enligt 7 kap. miljöbalken Konsekvensutredning 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Emma Thulin Johansson Tel: 010-698 11 57 emma.thulin-johansson @naturvardsverket.se 2015-05-05 Ärendenr: NV-07199-14 Översyn av föreskrifter om registrering

Läs mer

Skräprapport 2012. Resultat av skräpmätningar i elva kommuner

Skräprapport 2012. Resultat av skräpmätningar i elva kommuner Skräprapport 2012 Resultat av skräpmätningar i elva kommuner Inledning Nedskräpning är ett problem, med negativa konsekvenser för såväl miljö, samhällsekonomi och individens känsla av trygghet i sin närmiljö.

Läs mer

Plan för minskad nedskräpning för exempelkommun

Plan för minskad nedskräpning för exempelkommun Plan för minskad nedskräpning för exempelkommun I det här dokumentet hittar du ett en plan från en exempelkommuns arbete med nedskräpning. Syftet är att inspirera och förklara hur en kommun kan gå till

Läs mer

Myndighetsmöte Friluftsliv 15 okt Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Myndighetsmöte Friluftsliv 15 okt Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency Myndighetsmöte Friluftsliv 15 okt 2013 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-10-30 1 Dialogerna om allemansrätten Sex möten från juni 2012 till maj 2013 NV med hjälp av SLU Miljökommunikation

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Rent och snyggt. En utredning kring nedskräpning i centrala Landskrona. Handläggare: Hanna Andersson Ljus

Rent och snyggt. En utredning kring nedskräpning i centrala Landskrona. Handläggare: Hanna Andersson Ljus Rent och snyggt Handläggare: Hanna Andersson Ljus Förord Nedskräpning upplevs av många människor som ett växande problem i samhället samtidigt som nedskräpning kan medföra en rad negativa effekter på omgivningen.

Läs mer

SCB i Almedalen 2012. Statistikens betydelse för samhället

SCB i Almedalen 2012. Statistikens betydelse för samhället SCB i Almedalen 2012 Statistikens betydelse för samhället Almedalen 5 juli 2012 SCB:s uppgifter Utveckla, framställa och sprida statlig statistik Samordna överlämnandet av statistiska uppgifter till internationella

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Städkampanj Skrivelse från Rådet till skydd för Stockholms skönhet

Städkampanj Skrivelse från Rådet till skydd för Stockholms skönhet PM 2010: RII (Dnr 309-1572/2009) Städkampanj Skrivelse från Rådet till skydd för Stockholms skönhet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse från Rådet till skydd

Läs mer

Skräprapporten 2009. En studie av skräpet i åtta svenska kommuner

Skräprapporten 2009. En studie av skräpet i åtta svenska kommuner Skräprapporten 2009 En studie av skräpet i åtta svenska kommuner Stiftelsen Håll Sverige Rent December 2009 Innehåll Innehåll På väg mot en bättre koll på skräpet... Övergripande resultat...5 Enköping...11

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Remissvar angående Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning

Remissvar angående Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder för minskad nedskräpning Tjänsteskrivelse Tillväxt Norra Bohuslän (Strömstads, Tanums, Sotenäs och Lysekils kommuner) Datum: 2017-01-31 Handläggare: Carl Dahlberg (Övriga deltagande handläggare: Mona Wrethman, Helene Evensen,

Läs mer

Vägledning information

Vägledning information Vägledning information Vägledningen är till för dig som tillverkar eller importerar och säljer batterier på den svenska marknaden. Den är Naturvårdsverkets tolkning av 22 i förordningen (2008:834) om producentansvar

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 4 2014-06-13 Vårt dnr 14/1994 Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse mellan staten och

Läs mer

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa

Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa Ett pilotprojekt i fem svenska kommuner under 2017-2019. Projektet ska höja och säkra barnrättsperspektivet lokalt samt bidra till att skapa samverkansmöjligheter mellan kommun, föreningar och företag.

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Från avfallshantering till resurshushållning

Från avfallshantering till resurshushållning Förslag ny nationell avfallsplan 2012-2017 Från avfallshantering till resurshushållning 1. Vision mot resurshushållning 2. Hantering av avfall idag 3. Mot ökad resurseffektivitet 4. Prioriterade områden

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet Utdrag Protokoll RK 89 2008-02-28 FA2008/390/STAB Statsrådsberedningen Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet (1 bilaga) Bakgrund Miljöledningsarbetet är en viktig

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens län

Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens län 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-06-09 Ärendenr: NV-03536-15 Beslut om skyddsjakt efter vikaresäl i Norrbottens

Läs mer

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget

Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Ansökan om bidrag ur havs- och vattenmiljöanslaget Samtliga fält i blanketten ska fyllas i (det räcker inte att hänvisa till bilaga). Anvisningar för blanketten finns i separat dokument. Ansökan skickas

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Den Gröna Promenadstaden redovisning av samråd och beslut om utställning

Den Gröna Promenadstaden redovisning av samråd och beslut om utställning STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-18 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Den Gröna Promenadstaden redovisning av samråd och beslut

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

Kommunikationsplan för Översiktsplan

Kommunikationsplan för Översiktsplan Kommunikationsplan för Översiktsplan Projektbeställare Kommunstyrelsen, genom Kent Gullberg (SBF-chef) Projektledare Charlotte Hedlund Datum 2015-12-01 Version 1.0 Projekt-, ärendenr. Dnr KS 2014/0321-212

Läs mer

ORGANISERAT FRILUFTSLIV I SKYDDAD NATUR

ORGANISERAT FRILUFTSLIV I SKYDDAD NATUR ORGANISERAT FRILUFTSLIV I SKYDDAD NATUR 2 November 2015 Ulrika Karlsson Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-11-06 1 Innehåll Hållbart organiserat friluftsliv och naturturism vad

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Tjänsteskrivelse Informationsärende: överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå

Tjänsteskrivelse Informationsärende: överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-06-19 DNR KS 2014.230 EMELIE HALLIN SID 1/2 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Informationsärende:

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare

Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande respektive befintliga företagare KKV1000, v1.1, 2010-05-05 SKRIVELSE 2011-10-05 Dnr 546/2011 1 (5) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Initiativ som Konkurrensverket har tagit för att vidareutveckla och förbättra service till blivande

Läs mer

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter

Yttrande till Miljö- och energidepartementet över remiss M2015/2406/R - Underlag för genomförande av EU-förordning om invasiva främmande arter Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-01 Diarienummer 07734/15 Stadsmiljö Karolina Källstrand Telefon 031-368 38 78 E-post: karolina.kallstrand@miljo.goteborg.se Yttrande till Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning?

Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning? Vad är på gång hos myndigheterna i myndighetsnätverket för klimatanpassning? Boverket Klimatanpassningsuppdrag I regleringsbrev 2008 får Boverket ett särskilt uppdrag att utveckla metoder för och redovisa

Läs mer

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28

Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM Referensgruppsträff 2013-02-28 Närvarande: Lillemor Dahlgren, Gunilla Sterner, Elin Turesson, Laila Berglund, Maritha Johansson, Monica Forsman, Lillemor Landsten,

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Goda exempel på samverkan med stockholmare och företag för hållbar utveckling i Stockholm

Goda exempel på samverkan med stockholmare och företag för hållbar utveckling i Stockholm Avdelning: Miljöövervakningen Handläggare: Henrik Spovin Telefon: 08-508 28 890 Fax: 08-508 28 808 E-post: henrik.spovin@miljo.stockholm.se TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2006-007515-205 2006-11-27 MHN 2006-12-12

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900)

Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) iiregeringen Regeringsbeslut 1114 2016-12-14 N2016/07801/PBB Näringsdepartemen~t Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Uppdrag att genomföra kompetensinsatser kring plan- och bygglagen (2010:900) Regeringens

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Samordnad Recipientkontroll vad gör Havs- och vattenmyndigheten?

Samordnad Recipientkontroll vad gör Havs- och vattenmyndigheten? Samordnad Recipientkontroll vad gör Havs- och vattenmyndigheten? - Genomfört regeringsuppdrag - vidare arbete med detta - -> regeringsuppdrag 2016 - utblick mot framtiden Elisabeth Sahlsten elisabeth.sahlsten@havochvatten.se

Läs mer

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013.

Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Vad tycker medborgarna om nedskräpningen i sin kommun? - En analys av tilläggsfrågor från medborgarundersökningen 2011 2013. Resultat Resultat Varje vår och höst sedan 2005 erbjuder Statistiska centralbyrån

Läs mer

Projektplan för projekt Inomhusmiljö

Projektplan för projekt Inomhusmiljö 4 mars 2015 Projektplanen har granskats av styrgrupperna för Miljösamverkan Halland och Miljösamverkan Västra Götaland. Inga förslag på ändringar har framförts och projektplanen är därmed fastställd. Projektplan

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Stadsledningskontoret Medborgarundersökning Östermalm Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Svarsfrekvens per stadsdel Resultat Andel nöjda per fråga Resultat per fråga och skalsteg över tid

Läs mer

/FF Yttrande över remiss - Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder mot minskad nedskräpning

/FF Yttrande över remiss - Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder mot minskad nedskräpning PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2017-01-23 1 (2) 13 Yttrande över remiss - Naturvårdsverkets redovisning för åtgärder mot minskad nedskräpning Fritids- och folkhälsonämnden har beretts tillfälle att

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT)

Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (N2013/5553/ENT) Diarienummer: 1.2.2-2013-5222 Ovanstående uppdrag ska rapporteras till Tillväxtverket senast den 1 april 2014.

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015

Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2015-01-05 Diarienummer KSN-2014-1450 Kommunstyrelsen Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta för 2015 Förslag

Läs mer

Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014

Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Grudin, Ingela Tel: 010-698 12 46 Ingela.grudin @naturvardsverket.se PM 2014-01-07 Att ansöka om bidrag för informationsinsatser ur Batterifonden 2014 Bakgrund

Läs mer

Följa upp, utvärdera och förbättra

Följa upp, utvärdera och förbättra Kapitel 3 Följa upp, utvärdera och förbättra Det tredje steget i tillsynsprocessen är att följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten och det fjärde steget är förbättringar. I detta kapitel beskrivs båda

Läs mer

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun

Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Handlingsplan för underkända enskilda avlopp i Ovanåkers kommun Antagen av miljö- och byggnämnden i Ovanåkers kommun den 12 mars 2014. Det här dokumentet ska fungera som en vägledning över arbetet med

Läs mer

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om fortsatt utbildning i föräldrastödjande arbete Socialdepartmentet 103 33 Stockholm Handläggare Elsa Rudsby strandberg Vårt ärendenummer 03984-2014 Ert ärendenummer S2014/4634/FST Datum 2016-05-01 Sida 1 (10) Folkhälsomyndighetens återrapportering av

Läs mer

Plan för ökad återvinning och resurshushållning

Plan för ökad återvinning och resurshushållning Plan för ökad återvinning och resurshushållning Kommunal Avfallsplan Framtagen i samarbete mellan Dalarnas kommuner och länsstyrelsen Dalarna Åtgärdsprogram Borlänge Kommun FÖRORD För varje kommun ska

Läs mer

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg

Mål och inriktning - Nämndplan 2015. Lokal nämnd i Falkenberg 01054 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 Lokal nämnd i Falkenberg Innehållsförteckning Mål och inriktning - Nämndplan 2015 1 Inledning 3 Nämndens uppdrag 3 Mål och inriktning - Nämndplan 2015 4 Invånarna

Läs mer

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016

Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 SVENSKA KRAFTNÄT 2014-09-10 Dnr: 2014/814 Plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet 2014-2016 Förord Svenska kraftnät har tagit fram en reviderad plan för tillsynsvägledning dammsäkerhet för att tydliggöra

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Bygg- och rivningsavfall i Sverige 2012

Bygg- och rivningsavfall i Sverige 2012 Staffan Ågren & Christina Jonsson Samordnare av avfallsstatistiken Enheten för farliga ämnen och avfall Avdelningen för analys och forskning Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Bygg-

Läs mer

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten

Naturvårdverkets sammanfattning av rapporten Tekniska nämnden 2007 02 22 32 58 Tekniska nämndens arbetsutskott 2007 02 08 9 19 Kommunstyrelsen Naturvårdsverkets rapport om framtida producentansvar för förpackningar och tidningar Luleå kommun har

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14 Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 2011 Sammanfattning Den särskilda

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) F 4.2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2014 1 INLEDNING Nämndsplanen är grundad på dokumentet Övergripande mål och riktlinjer 2011-2014, fastställt av Kommunfullmäktige

Läs mer

Hållbar utveckling för barn & unga

Hållbar utveckling för barn & unga Hållbar utveckling för barn & unga Sveriges största nätverk för arbete med miljö och hållbar utveckling Vi på Håll Sverige Rent är övertygade om att arbetet med hållbar utveckling börjar med barn och unga.

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy

Informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicy Beslutad i kommunstyrelsen i Örebro kommun 2003-09-15 Diarienummer: 691-02-004 2 Innehållsförteckning Örebro kommuns informationsinsatser präglas av 4 Saklighet 4

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Vägledning 1 Basdokument för att kartlägga landskapets kvalitéer i arbetet med grön infrastruktur

Vägledning 1 Basdokument för att kartlägga landskapets kvalitéer i arbetet med grön infrastruktur April 2017 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Vägledning 1 Basdokument för att kartlägga landskapets kvalitéer i arbetet med grön infrastruktur B E SÖ K: ST O C K H O

Läs mer

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013

Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 PROJEKTRAPPORT Miljökontoret 2013-05-23 Dnr 2013-407 Projekt miljömålsinriktad tillsyn år 2012/2013 Michael Werthén Magnus Jansson 2 BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL 3 METOD OCH GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 4 SLUTSATS

Läs mer

Riktlinje. 3D och visualisering i Norrköping

Riktlinje. 3D och visualisering i Norrköping Riktlinje 2017-04-03 3D och visualisering i Norrköping KS 2016/0805-8 Antagen av kommunstyrelsen 2017-02-27 Denna riktlinje syftar till att fungera vägledande för arbetet med visualisering och modellering

Läs mer

Brännans förskoleområde

Brännans förskoleområde Del 1 Brännans förskoleområde Orkesterns förskola avd Näktergalen Förskolans namn Läsåret 2015-2016 2015-08-10 Gemensam plan för Brännans förskoleområde Mobackens förskolor, Sjungande Dalens förskolor,

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

KS DECEMBER 2013

KS DECEMBER 2013 KS 17 18 DECEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2013-11-15 Diarienummer KSN-2013-1258 Kommunstyrelsen Överenskommelse mellan Uppsala kommun och Polismyndigheten i Uppsala

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2008

Förslag på verksamhetsplan 2008 Förslag på verksamhetsplan 2008 VISION Centrala Hisingen en levande stadsdel mitt i Göteborg. VERKSAMHETSIDÉ FCH samverkar och driver utvecklingen av Centrala Hisingen, för att stärka området som en omtyckt

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer