Stina S Hovmöller, KVK, Anna Conzen, Vv, Ewa-Marie Ås, S&P, Ann-Christin Martens (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stina S Hovmöller, KVK, Anna Conzen, Vv, Ewa-Marie Ås, S&P, Ann-Christin Martens (S)"

Transkript

1 Social- och äldrenämnden Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Ragnvald Måndag 12 augusti 2013, klockan 18: Ledamöter: Maria Fälth (KD) ordförande Lena Kanström (M), vice ordf. Ann Christin Martens (S), 2:e vice ordf Christina H. Gardos (M) Nina Lindvall (FP) Suzanne Flemström (C) Gunilla Eriksson (S) Eeva Kaplas (MP) Biglari Yadollah (V) Ersättare: Ingabrit Halldén (M) Lillemor Wetterling (M) Karin Hemph (FP) Börje Norberg (S) Joakim Holmström (MP) Leif Bejhed (V) Övriga deltagande Emelie Spanne, KVK, och 53 Stina S Hovmöller, KVK, Anna Conzen, Vv, Ewa-Marie Ås, S&P, Utses att justera Ann-Christin Martens (S) Justeringens plats och tid Messingen, Love Almqvists torg 1, den 12 augusti 2013, kl Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Ordförande... Justerande... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Social- och äldrenämnden Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, plan 6, Dragonvägen 86 Underskrift...

2 Social- och äldrenämnden Informations- och frågestund (SÄN/2013:69) Ärendebeskrivning 1. Information från Kundvalskontoret Stina S Hovmöller informerade om att de sociala verksamheterna klarat strömavbrottet tillfredsställande den 5 augusti Information från Väsby välfärd Ingen information 3. Information från kontaktpolitiker Lena Kanström (M) framförde ett tack till Väsby välfärd från en av deras kunder. Suzanne Flemström (C) informerade om vernissage av Väsby stöd dagligverksamheten i konsthallen den augusti Maria Fälth (KD) rapporterade från praktiken hon gjort hos verksamheterna i sommar. Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av informationen. Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av informationen.

3 Social- och äldrenämnden Meddelanden (SÄN/2013:70 ) Ärendebeskrivning Nordisk vårdkonferens om äldrevård 3-4 oktober 2013 i Stockholm. Konferens i Stockholm Hur ska ett ärende handläggas att utreda och besluta i LSS-ärenden den 25 oktober 2013 i Stockholm. Remiss från socialstyrelsen kring Ändring av föreskrift om kommunernas skyldighet att lämna uppgifter om statistik. Inbjudan att delta i Nätverket Sveriges städer & kommuner mot narkotikas ((ECAD Sverige) årskonferens den september Rapport från Rädda Barnen Sociala skyddsnät för barn: stora kommunala skillnader Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Svar till revisorerna, revisionsrapport nr 10/2012 granskning av årsbokslut och årsredovisning (KS/2013:191). Meddelande från socialstyrelsen om ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 kan läsas på SKL meddelar om att fr o m 1 juli 2013 träder lagen (2013:407) om hälsooch sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i kraft. SKL meddelar att förordningen (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd börjar gälla den 1 juli Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Investeringsanmälan Baldersvägen nytt LSS boende (KS/2012:416). Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Antagande av anbud, inhyrning nytt vård- och omsorgsboende 76 platser (KS/2011:337). Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Månadsrapport mars 2013 för Upplands Väsby kommun (KS/2013:3).

4 Social- och äldrenämnden Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Delårsrapport 1 april 2013 för Upplands Väsby kommun (KS/2013:4). Forum Funktionshinder meddelar om sitt program för hösten. Kommunakuten meddelar att de arrangerar en konferens Barn- och unga i familjehem barnens rätt och socialtjänstens ansvar den 15 november 2013 i Stockholm. Temadagen meddelar att de ordnar en konferens Panik- och ångestsyndrom Sveriges dyraste sjukdomstillstånd? Vad krävs för att minimera lidandet och förbättra bemötandet i framtiden? Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av meddelandena. Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

5 Social- och äldrenämnden Redovisning av delegationsbeslut (SÄN/2013:71) Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till social- och äldrenämnden. Redovisningen innebär inte att social- och äldrenämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får social- och äldrenämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Delegationsärenden sekretess Vård- och omsorg, SoL Vård- och omsorg, riksfärdtjänst LSS Statistik bostadsanpassning Dödsboanmälningar (Lagrum 20 kap. 8 punkt a ÄB) Beslut av social- och äldrenämndens individutskott Datum Delegat Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista finns vid sammanträdet Social- och äldrenämndens individutskott Fullmakt i LVU-mål Resultatenhetschef Väsby välfärd

6 Social- och äldrenämnden Delegationsärenden Allmänna Beslut om mottagnings- och beslutsattester Beslut om mottagnings- och beslutattester Beslut om godkännande av leverantörer enligt LOV La Casa Kavat vård AB (SÄNdelegation/2013:15) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU Solgläntans behandlingshem i Kramfors AB (SÄNdelegation/2013:21) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU Russinbacken AB (SÄNdelegation 2013:22) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Mångsbro Vård AB (SÄNdelegation/2013:23) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Klingsbrogården AB (SÄNdelegation/2013:24) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Stiftelsen Göransgården (SÄNdelegation/2013:25) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Björntorps HVB hem AB (SÄNdelegation/2013:26) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Attendo LSS AB (SÄNdelegation/2013:27) Datum Delegat Chef Kundvalskontoret Chef Väsby välfärd Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Väsby Välfärd Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Väsby välfärd Chef Kundvalskontoret

7 Social- och äldrenämnden Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Skolberga HVB AB (SÄNdelegation/2013:29 Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Plattform STHLM (SÄNdelegation/2013:30) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Linnéagården Behandlingshem AB (SÄNdelegation/2013:31 Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- HVB Vibor KBT AB (Sändelegation/2013:32) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Gökans Gård (SÄNdelegation/2013:33) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Aktiebolaget Bergslagsgårdens sjuk- och behandlingshem (SÄNdelegation/2013:34) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Aleris Omsorg AB (SÄNdelegation/2013:35) Begäran om utlämnade av allmänna handlingar, rapporter och underrättelser enligt 14 kap 3 SoL och 24 b LSS (SÄNdelegation:36) Beslut om godkännande av distributör av inkontinensartiklar (SÄNdelegation/2013: Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef kundvalskontoret Chef kundvalskontoret Tf. Chrf Kundvalskontoret Chef kundvalskontoret

8 Social- och äldrenämnden Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

9 Social- och äldrenämnden Införande av ny modell för biståndsbedömning (SÄN/2013:215) Ärendebeskrivning Antalet hemtjänsttimmar har sedan 2011 ökat utan att den biståndsbedömda tiden har ändrats nämnvärt. Det har funnits utrymme för utförarna att öka den utförda tiden och detta har också skett de senaste åren. Utförarna utför numera oftast den beställda tiden och ibland t o m mer än den beviljade tiden. För vissa insatser beviljas väldigt lite tid idag t e x tillsyn på 5 minuter, matlåda på 10 minuter jämfört med grannkommunerna i Stockholm, samtidigt som priset per timme är väldigt lågt jämfört med andra kommuner i Stockholm. Utförarna klagar på att det är omöjligt att utföra uppdragen på så kort tid där det ofta resulterar i att kunden också blir påverkad och tycker att personalen är stressad. Ny modell, IBS, har arbetats fram där biståndstimmarna ligger i nivåer. Modellen beräknas på antal insatser per dag multiplicerat med antal dagar i veckan dessa insatser ska genomföras. Detta ger ett med flexibelt arbetssätt för personalen som tillsammans med kund gör en genomförandeplan och delar upp timmarna på en månad. Utförandegraden har ökat med 40 procent utan att beviljade timmar har ökat. Genom modellen kommer de beviljade timmarna att sjunka, därmed kommer utförarnas intäkter att minska. För att bibehålla rimlig lönsamhet och kvalitet föreslås ersättningen att höjas från 305 till 320 kronor per timme. Syfte med den nya modellen Syftet är att införa en modell som ökar rättsäkerheten för kunderna och som också minskar den höga biståndsbedömda tid som är ett resultat av nuvarande modell med schabloner som inte beaktar brukarnas sammantagna behov. Effekten av den nya modellen förväntas leda till en minskad biståndsbedömd tid. Samtidigt blir biståndshandläggning enklare att utföra då handläggare utgår från en matrisberäkning (kallad individuell behovsbaserad segmentering, IBS). Dessutom får hemtjänstutförare tillsammans med brukaren lägga upp tider för insatser hos brukaren vilket bli rättssäkert och individanpassat i högre grad än idag. Under modellens framtagande har kundvalskontoret samarbetat med några av de större utförarna. Därefter har samtliga utförare informerats och samverkansmöte har genomförts med intresseorganisationerna.

10 Social- och äldrenämnden Arbetssätt vid införande av ny modell Rutiner ska arbetas fram för handläggare och utförare för att implementera och hantera modellen. Referensmöten ska under det första halvåret ske varje månad, i ett nära samarbete mellan utförare och ledning för kundvalskontoret. Social- och äldrenämndens presidie kommer fortlöpande varje månad att få information om hur arbetet med modellen IBS fortskrider. Målet är att den nya modellen ska införas i oktober och arbete pågår för att möjliggöra detta inom ramen för Pulsen combine. Införandet i Pulsen combine kan medföra extra kostnader. Kundvalskontoret ser eventuellt en risk för att extra resurser kan komma att behövas i en implementeringsfas, bland annat på grund av överklaganden och oro hos kund/utförare om beslut ändras. Förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner kundvalskontorets nya modell för biståndshandläggning inom hemtjänst. 2. Social- och äldrenämnden beslutar att i samband med implementering av ny modell höja ersättningen till utförare av hemtjänst från 305 till 320 kronor per timme att gälla från och med 1 januari 2014.

11 Social- och äldrenämnden Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt förslag. Social- och äldrenämndens beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner kundvalskontorets nya modell för biståndshandläggning inom hemtjänst. 2. Social- och äldrenämnden beslutar att i samband med implementering av ny modell höja ersättningen till utförare av hemtjänst från 305 till 320 kronor per timme att gälla från och med 1 januari Beslutet skickas till: Utredningsenheten

12 Social- och äldrenämnden Revidering av riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. (SÄN/2012:261) Ärendebeskrivning Beslut om förändringar av taxor och avgifter som påverkar den enskilde kommuninvånaren fattas alltid av kommunfullmäktige utöver de årliga uppräkningar som social- och äldrenämnden gör utifrån aktuellt prisbasbelopp. Inom vissa områden har dock kundvalskontoret funnit ett behov av att ändra vissa taxor och avgifter, vilka ligger utanför den årliga uppräkningen. Därav lyfts detta ärende till kommunfullmäktige för godkännande och fastställande av de föreslagna avgifterna. Riktlinjerna i sin helhet finns som bilaga till ärendet. Förslag på ändringar av taxor och avgifter: Samma avgifter för mat inom äldreomsorgen De förslag som kundvalskontoret presenterar innebär att kostnader för måltider inom äldreomsorgen ska vara lika oavsett om den enskilde har måltidslåda i ordinärt boende eller måltid i dagverksamhet för äldre. Priset baseras på kostnaden för en måltidslåda inom hemtjänsten, vilket uppgår till 55 kronor. I samband med detta införs en höjning av förbehållsbelopp även för de kunder som äter sin lunch i dagverksamhet. Höjning av förbehållsbelopp för kunder som har måltidslåda i hemmet alternativt lunch i dagverksamhet Tidigare har höjningen av förbehållsbeloppet varit kopplat till en fast schablon, vilket medfört att oavsett om kunden har haft många eller få måltidslådor så har deras förbehållsbelopp höjts med samma summa, kronor per månad. Att förbehållsbeloppet höjs påverkar endast kunder som betalar omsorgsavgift för hemtjänst/trygghetslarm. Det innebär att kunden alltid betalar sin faktiska kostnad för maten, och att kommunen subventionerar delar av personens kostnader för omsorg.

13 Social- och äldrenämnden Kundvalskontoret har utarbetat en ny schablon för höjningen av kunders förbehållsbelopp, och i samband med detta föreslås att även kunder som äter sin lunch i dagverksamhet ska kunna få ett förhöjt förbehållsbelopp. Förslag på ny schablon ser ut enligt följande; Antal måltidslådor i hemmet/ måltider i dagverksamhet per månad Förbehållsbeloppet höjs enligt följande 1-14 måltider 100 kronor/månad måltider 300 kronor/månad måltider 500 kronor/månad 26+ måltider 700 kronor/månad Uträkningen av en eventuell höjning av förbehållsbeloppet görs en gång i halvåret. Avgiftshandläggaren beräknar kundens genomsnittliga konsumtion av måltidslådor/måltider i dagverksamhet, vilket resulterar i en höjning av förbehållsbeloppet enligt tabellen ovan. Måltider i korttidsboende för barn och ungdomar enligt SoL samt barn och vuxna LSS En ny insats som tillkommit hos biståndshandläggarna på utredningsenheten är korttidsvistelse i kontaktfamilj SoL vilket kan beviljas max tre dagar per månad. Kundvalskontoret föreslår att måltidsavgiften för denna insats är 90 kronor per dygn, samma summa som måltidsavgiften i korttidsboende för vuxna (exklusive kostnad för kaffe). Avgiften för barn och vuxna med korttidsvistelse LSS föreslås bli densamma, vilket innebär att avgiften höjs från 65 till 90 kronor per dygn för kost. Omsorgsavgift för dagverksamhet Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för insatsen dagverksamhet för äldre. Nu föreslås att en omsorgsavgift införs om 59 kronor per dag. Omsorgsavgiften ingår i maxtaxan och avgiftens storlek utgår från en utredning av betalningsförmåga. Trygghetslarm Kundvalskontoret föreslår att kunden ska faktureras en kostnad om kronor vid händelse av att larmdosan inte återlämnas, motsvarande kostnad för larmklocka/knapp är 816 kronor. Dessa kostnader motsvarar den faktiska kostnaden för larmen.

14 Social- och äldrenämnden Omsorgsavgift i särskilt boende för socialpsykiatri Kundvalskontoret föreslår att personer i särskilt boende för socialpsykiatri ska betala samma omsorgsavgift som särskilt boende för äldre. Omsorgsavgiften ingår i maxtaxan och avgiftens storlek utgår från en utredning av betalningsförmåga. Dessutom föreslår kundvalskontoret ett förtydligande vad gäller avgifter som tas ut i HVB (hem för vård eller boende), som är tänkt att vara en kortsiktig lösning, men som i många fall tenderar att bli permanent. En person i HVB betalar ska betala en egenavgift (90 kronor) samt en måltidsavgift (100 kronor) per dag de första 3 månaderna. Därefter är insatsen att betrakta som varaktig och därmed ska den enskilde betala samma omsorgsavgift som i särskilt boende. Omsorgsavgiften ingår i maxtaxan och avgiftens storlek utgår från en utredning av betalningsförmåga. Turbundna resor till och från daglig verksamhet Turbundna resor till och från daglig verksamhet är en insats enligt socialtjänstlagen. Kundvalskontoret föreslår därför att personer som har beslut om turbundna resor till och från daglig verksamhet ska betala samma avgift som personer som åker till och från dagverksamhet för äldre. Avgiften är 49 kronor per resa, dock högst 490 kronor i månaden, vilket är samma pris som ett reducerat månadskort inom SL. Beräkningsgrund vid ej specificerad hyra hos extern vårdgivare För de vårdgivare som inte har någon specificerad hyra utan istället en vårdavgift, tillämpas en av kundvalskontoret framtagen schablon beräknad på 2011 års hyresnivåer hämtade från Väsbyhem AB. Denna schablon tar hänsyn till boendets standard. Då social- och äldrenämnden endast har delegation på att göra justeringar av avgifter som grundas på prisbasbeloppet, föreslår kundvalskontoret att nämnden även ska kunna reglera hyrorna med 2,5 procent per år (motsvarande den ordinarie marknaden för hyresrätter enligt uppgifter från Väsbyhem).

15 Social- och äldrenämnden Sammanställning av taxor och avgifter inom omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning 2013 Måltidspriser Måltidsabonnemang i särskilda boendeformer Måltidsavgift vid korttidsboende Ny! Måltidsavgift vid korttidsvistelse i kontaktfamilj enligt SoL (0-18 år) Måltidsavgift i korttidsboende utanför det egna hemmet, LSS Måltider i dagverksamhet för pensionärer Måltider i daglig verksamhet, LSS Måltidslåda (lunch/middag) Dessert Förslag på ny avgift kronor per månad 100 kronor per dag - 90 kronor/dag 65 kronor/dag 90 kronor/dag 50 kronor per måltid 55 kronor/dag 35 kronor/måltid 55 kronor per måltid 19 kronor per måltid Avgift för service, omsorg och vård i hemmet och i särskilt boende (år 2013 max kronor per månad) Hemtjänst Omsorg i hemmet Service i hemmet Matdistribution (leverans av måltidslåda) 55 kronor per timme 180 kronor per timme 55 kr per timme (10 minuter räknas för varje levererad måltidslåda) Särskilt boende och korttidsboende Service, omsorg och hälso- och 59 kronor per dygn sjukvård i särskilda boendeformer inklusive korttidsboende Ny! Dagverksamhet - 59 kr/dag HVB första 3 månaderna (logi kronor per dygn måltider) Ny! Omsorgsavgift HVB efter kr/månad månader Ny! Omsorgsavgift i särskilt boende för socialpsykiatri kr/månad

16 Social- och äldrenämnden Trygghetslarm Abonnemangsavgift för trygghetslarm per hushåll (ingår i maxtaxan) Kostnad för borttappad larmdosa Kostnad för borttappad larmklocka/knapp 250 kronor per månad, maximalt kronor 816 kronor Boendeavgift Boendeavgift i två- eller flerbäddsrum, högst 50 % av basbeloppet Turbundna resor (dagverksamhet/daglig verksamhet) Enkel resa Maximal avgift per månad kronor/månad 49 kronor 490 kronor Omfattar även resor till och från daglig verksamhet Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner kundvalskontorets förslag till taxor inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning/psykisk ohälsa och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige med uppgift att fastställa taxorna. 2. Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att nämnden får lov att höja hyresnivåer i enlighet med den ordinarie marknaden för hyresrätter i samband med den årliga avgiftsuppräkningen.

17 Social- och äldrenämnden Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt förslag. Social- och äldrenämndens beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner kundvalskontorets förslag till taxor inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning/psykisk ohälsa och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige med uppgift att fastställa taxorna. 2. Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att nämnden får lov att höja hyresnivåer i enlighet med den ordinarie marknaden för hyresrätter i samband med den årliga avgiftsuppräkningen. Delges: Kommunfullmäktige

18 Social- och äldrenämnden Ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) per den 30 juni 2013, kvartal 2 (SÄN/2013:105) Ärendebeskrivning Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, (enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6f SoL, samt 9 och rapportering enligt 28f-g LSS) om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos länsrätten om utdömande av en särskild avgift. Rapporteringen ska ske på individnivå en gång per kvartal. Nämnden får ta del av en sammanställning över ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS, samt rapportering av beslut som verkställts men som tidigare rapporterats som ej verkställda. Kvartal Beslut Ej verkställda beslut 1 SoL 16 8 LSS SoL 18 9 LSS 5 3 Numera verkställda beslut Mer information om besluten för kvartal 2 finns i bifogad rapport. Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner rapporten ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per den 30 juni Social- och äldrenämnden vidarebefordrar rapporten till Inspektionen för vård och omsorg samt till kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

19 Social- och äldrenämnden Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt förslag. Social- och äldrenämndens beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner rapporten ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS per den 30 juni Social- och äldrenämnden vidarebefordrar rapporten till Inspektionen för vård och omsorg samt till kommunens revisorer och kommunfullmäktige. Delges: Inspektionen för vård och omsorg, IVO Kommunfullmäktige Kommunens revisorer

20 Social- och äldrenämnden Förordnande att besluta om omedelbart omhändertagande enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) (SÄN/2010:279) Ärendebeskrivning Enligt 13 lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) får socialnämnden besluta att en missbrukare omedelbart ska omhändertas om: 1. det är sannolikt att han/hon kan beredas vård med stöd av denna lag, och 2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att han/hon kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat, om han/hon inte får omedelbar vård, eller på grund av att det föreligger överhängande risk för att han/hon till följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt skada sig själv eller någon närstående. Kan socialnämndens beslut om omhändertagande inte avvaktas, får beslut om omhändertagande fattas av nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden förordnat. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Av LVM framgår att ordföranden i nämnden har en direkt i lag angiven rätt att i brådskande fall besluta om omedelbart omhändertagande, så kallad kompletterande beslutanderätt. När vice ordföranden tjänstgör tillkommer den kompletterande beslutanderätten istället denne. Därutöver får nämnden förordna annan ledamot eller tjänsteman att fatta beslut. Anledningen till detta är att det i brådskande fall alltid ska finnas en beslutsbehörig person tillgänglig, till exempel under helger. Beslutet gäller, precis som vid vanlig delegation, som nämndens beslut. Väsby välfärds förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden förordnar ordföranden Maria Fälth att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. 2. Social- och äldrenämnden förordnar, då ordföranden har förhinder, vice ordföranden Lena Kanström och 2:e vice ordföranden Ann Christin Martens att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

21 Social- och äldrenämnden Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt förslag. Social- och äldre nämndens beslut 1. Social- och äldrenämnden förordnar ordföranden Maria Fälth att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. 2. Social- och äldrenämnden förordnar, då ordföranden har förhinder, vice ordföranden Lena Kanström respektive 2:e vice ordföranden Ann Christin Martens att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 13 lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Delges: Förtroendemannaregistret

22 Social- och äldrenämnden Förordnande att besluta om omedelbart omhändertagande enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) (SÄN/2010:278) Ärendebeskrivning Enligt 6 lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) får socialnämnden besluta att den som är under 20 år omedelbart ska omhändertas, om: 1. det är sannolikt att den unge behöver beredas vård med stöd av denna lag, och 2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas med hänsyn till risken för den unges hälsa eller utveckling eller till att den fortsatta utredningen allvarligt kan försvåras eller vidare åtgärder hindras. Om socialnämndens beslut om omhändertagande inte kan avvaktas får nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden förordnat besluta om omhändertagande. Beslutet ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Av LVU framgår att ordföranden i nämnden direkt i lag har en angiven rätt att i brådskande fall besluta om omedelbart omhändertagande, en så kallad kompletterande beslutanderätt. När vice ordförande tjänstgör tillkommer den kompletterande beslutanderätten istället denne. Därutöver får nämnden förordna annan ledamot eller tjänsteman att fatta beslut. Anledningen till detta är att det i brådskande fall alltid ska finnas en beslutsbehörig person tillgänglig till exempel under helger. Beslutet gäller, precis som vid vanlig delegation, som nämndens beslut. Väsby välfärds förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden förordnar ordföranden Maria Fälth att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 2. Social- och äldrenämnden förordnar, då ordföranden har förhinder, vice ordföranden Lena Kanström och 2:e vice ordföranden Ann Christin Martens att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

23 Social- och äldrenämnden Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt förslag. Social- och äldrenämndens beslut 1. Social- och äldrenämnden förordnar ordföranden Maria Fälth att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. 2. Social- och äldrenämnden förordnar, då ordföranden har förhinder, vice ordföranden Lena Kanström respektive 2:e vice ordföranden Ann Christin Martens att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt 6 lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Delges: Förtroendemannaregistret

24 Social- och äldrenämnden Lyckta dörrar Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden stänger dörrarna för sekretessärenden.

25 Social- och äldrenämnden Tjänsteutlåtande för tillägg av leverantörer för insatser Barn och Unga (SÄN/2012:116) Ärendebeskrivning Väsby Välfärd har genomfört en upphandling av insatser för Barn och Unga tillsammans med Järfälla kommun, Upplands-Bro kommun och Sigtuna kommun. Upplands Väsby kommun har varit diarieförande kommun. Beslut i upphandlingen fattades av Social- och äldrenämnden Efter att tilldelningsbeslut skickats till samtliga anbudsgivare inkom sex stycken överprövningar. Fyra av dessa ledde till att kommunen fick ompröva sitt beslut. Utöver detta har ett antal leverantörer, på grund av missförstånd mellan de upphandlande kommunerna, inte antagits. Missförståndet gäller hur många leverantörer som skulle antas i kategorin heldygnsvård, akut och utredning. De andra kommunerna har fattat beslut om de 30 högst rangordnade leverantörerna medan Upplands Väsby fattat beslut om 20 st. Sammantaget i kategorin heldygnsvård, akut utredning blir det 33 st godkända leverantörer efter beslut från förvaltningsrätten och efter att detta missförstånd rättats till. Det har även i Upplands Väsbys sammanställning fallit ifrån 2 leverantörer under kategorin öppenvård, dygn, 1 leverantör under kategorin öppenvård, utredningsuppdrag samt 1 leverantör under kategorin konsulentstödda jour- och familjehem. De övriga kommunerna har fattat beslut att godkänna dessa leverantörer. Med anledning av ovanstående behöver ett kompletterande beslut tas i ärendet. Väsby välfärds förslag till beslut Väsby Välfärd föreslår att: Social- och äldrenämnden beslutar att anta de anbudsgivare och ändringar som anges nedan. Öppenvårdsinsatser Dygn Nr 5. Davsjö på grund av missförstånd Nr 7. Sofiaängen på grund av missförstånd Timme Nr 4. Attendo på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 23. Familjestödsgruppen - på grund av beslut i förvaltningsrätten

26 Social- och äldrenämnden Utredningsuppdrag Nr 6. Familjestödsgruppen på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 13. Svalnäs på grund av missförstånd Heldygnsvård HVB Behandling Nr 9. Attendo Katarina Ungdomshem på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 12. Stockholms stad Bromstensgården på grund av beslut i förvaltningsrätten HVB Akutplacering & Utredning Nr 8. Stockholms stad Bromstensgården på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 13. Stockholms stad Eurenii minne på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 23. Krica T-villan Vårberg på grund av missförstånd Nr 24. Stockholm stad Kruton på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 25. Av egen kraft på grund av missförstånd Nr 26. Vård i Granhammar Staffansbo på grund av missförstånd Nr 27. Kirca Kricagården - på grund av missförstånd Nr 28. Baggium Villa Mea på grund av missförstånd Nr 29. Davidsbo HVB på grund av missförstånd Nr 30. Baggium Sporren på grund av missförstånd Nr 31. Baggium Arragorn på grund av missförstånd Nr 32. Baggium Gandalf på grund av missförstånd Nr 33. Davidsbo Stinsen - på grund av missförstånd Boende Ungdomar Nr 1. Attendo Ungbo Individuellt på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 6. Familjestödsgruppen på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 13. Attendo Ungbo Kollektivt på grund av beslut i förvaltningsrätten Barnfamiljer Nr 5. Attendo Ungbo Kollektiv på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 6. Attendo Ungbo Individuellt på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 7. Familjestödsgruppen på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 8. Stockholms stad Järva/Surbrunn på grund av beslut i förvaltningsrätten Ensamkommande barn och ungdomar Nr 1. Attendo Ungbo på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 7. Familjestödsgruppen på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 19. Carema Tullinge PUT på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 22. Stockholms stad Järva/Surbrunn på grund av beslut i förvaltningsrätten

27 Social- och äldrenämnden Konsulentstödda Jour- och familjehem Familjehem Nr 2. Attendo på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 14 istället för nr 1. Magelungen Evidens Utveckling AB på grund av korrigerat pris Nr 17. Familjestödsgruppen på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 18. Föreningen Skyddsvärnet på grund av missförstånd Jourhem Nr 2. Attendo Individ och Familje på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 12. Familjestödsgruppen på grund av beslut i förvaltningsrätten

28 Social- och äldrenämnden Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt förslag Social- och äldrenämndens beslut Social- och äldrenämnden beslutar att anta de anbudsgivare och ändringar som anges nedan. Öppenvårdsinsatser Dygn Nr 5. Davsjö på grund av missförstånd Nr 7. Sofiaängen på grund av missförstånd Timme Nr 4. Attendo på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 23. Familjestödsgruppen - på grund av beslut i förvaltningsrätten Utredningsuppdrag Nr 6. Familjestödsgruppen på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 13. Svalnäs på grund av missförstånd Heldygnsvård HVB Behandling Nr 9. Attendo Katarina Ungdomshem på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 12. Stockholms stad Bromstensgården på grund av beslut i förvaltningsrätten HVB Akutplacering & Utredning Nr 8. Stockholms stad Bromstensgården på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 13. Stockholms stad Eurenii minne på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 23. Krica T-villan Vårberg på grund av missförstånd Nr 24. Stockholm stad Kruton på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 25. Av egen kraft på grund av missförstånd Nr 26. Vård i Granhammar Staffansbo på grund av missförstånd Nr 27. Kirca Kricagården - på grund av missförstånd Nr 28. Baggium Villa Mea på grund av missförstånd Nr 29. Davidsbo HVB på grund av missförstånd Nr 30. Baggium Sporren på grund av missförstånd Nr 31. Baggium Arragorn på grund av missförstånd Nr 32. Baggium Gandalf på grund av missförstånd Nr 33. Davidsbo Stinsen - på grund av missförstånd

29 Social- och äldrenämnden Boende Ungdomar Nr 1. Attendo Ungbo Individuellt på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 6. Familjestödsgruppen på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 13. Attendo Ungbo Kollektivt på grund av beslut i förvaltningsrätten Barnfamiljer Nr 5. Attendo Ungbo Kollektiv på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 6. Attendo Ungbo Individuellt på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 7. Familjestödsgruppen på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 8. Stockholms stad Järva/Surbrunn på grund av beslut i förvaltningsrätten Ensamkommande barn och ungdomar Nr 1. Attendo Ungbo på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 7. Familjestödsgruppen på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 19. Carema Tullinge PUT på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 22. Stockholms stad Järva/Surbrunn på grund av beslut i förvaltningsrätten Konsulentstödda Jour- och familjehem Familjehem Nr 2. Attendo på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 14 istället för nr 1. Magelungen Evidens Utveckling AB på grund av korrigerat pris Nr 17. Familjestödsgruppen på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 18. Föreningen Skyddsvärnet på grund av missförstånd Jourhem Nr 2. Attendo Individ och Familje på grund av beslut i förvaltningsrätten Nr 12. Familjestödsgruppen på grund av beslut i förvaltningsrätten

30 Social- och äldrenämnden Förfrågningsunderlag för att bli godkänd som utförare av korttidsvistelse utanför Sverige (SÄN/2013:226) Ärendebeskrivning Upplands Väsby kommun har tillämpat LOV inom korttidsvistelse utanför Sverige sedan september LOV står för Lagen om valfrihetssystem och innebär att kunden själv väljer bland de utförare som nämnden har godkänt att utföra hemtjänst utifrån fastställda krav i ett förfrågningsunderlag. Nuvarande förfrågningsunderlag har slutat gälla, och kundvalskontoret har därför arbetat fram ett förslag till nytt förfrågningsunderlag. Kommunen har för närvarande endast avtal med en utförare av kortidsvistelse utanför Sverige. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget är uppbyggt enligt Kammarkollegiets vägledning för utformning av förfrågningsunderlag vid upphandling av hemtjänst. Förfrågningsunderlaget innehåller inbjudan till ansökan, beskrivning av upphandlingen, krav på sökande, krav på tjänstens utförande, administrativa krav, avtalsuppföljning etc. Förfrågningsunderlaget i sin helhet finns som bilaga till ärendet. Enligt social- och äldrenämndens delegationsförteckning har kundvalkontorets chef delegation från nämnden att fatta beslut om godkännande av utförare. Det nya förfrågningsunderlaget innebär inga större förändringar i jämförelse med det gamla. Ersättningen är densamma som för kortidsvistelse i Sverige, kronor per dygn. Tidplan Datum Aktivitet 12/ FFU antas av social- och äldrenämnden 13/ Annonsering av nytt ffu och borttagning av gammal annons

31 Social- och äldrenämnden Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden beslutar att godkänna förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av korttidsvistelse utanför Sverige enligt LOV. 2. Social- och äldrenämnden antar kundvalskontorets tids- och aktivitetsplan. Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt förslag Social- och äldrenämndens beslut 1. Social- och äldrenämnden beslutar att godkänna förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av korttidsvistelse utanför Sverige enligt LOV. 2. Social- och äldrenämnden antar kundvalskontorets tids- och aktivitetsplan. Beslutet delges: Utredningsenheten Systemförvaltare

32 Social- och äldrenämnden Förfrågningsunderlag för att bli godkänd som utförare av hemtjänst (SÄN/2013:198) Ärendebeskrivning Upplands Väsby kommun har tillämpat LOV inom hemtjänst sedan januari LOV står för Lagen om valfrihetssystem och innebär att kunden själv väljer bland de utförare som nämnden har godkänt att utföra hemtjänst utifrån fastställda krav i ett förfrågningsunderlag. Nuvarande förfrågningsunderlag och därmed alla avtal med befintliga utförare upphör att gälla den 31 december Kundvalskontoret har arbetat fram ett förslag till nytt förfrågningsunderlag. Materialet har varit på remiss hos berörda tjänstemän på utredningsenheten och samverkats med intresseorganisationerna. Intresseorganisationernas synpunkter redovisas i bilaga. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlaget är uppbyggt enligt Kammarkollegiets vägledning för utformning av förfrågningsunderlag vid upphandling av hemtjänst. Förfrågningsunderlaget innehåller inbjudan till ansökan, beskrivning av upphandlingen, krav på sökande, krav på tjänstens utförande, administrativa krav, avtalsuppföljning etc. Förfrågningsunderlaget i sin helhet finns som bilaga till ärendet. Enligt social- och äldrenämndens delegationsförteckning har kundvalkontorets chef delegation från nämnden att fatta beslut om godkännande av utförare. Exempel på större förändringar I det nya förfrågningsunderlaget är kraven ställda på ett sådant sätt att de lättare kan följas upp vid en avtalsuppföljning. Dessutom tydliggörs vilka metoder som kommer att användas för uppföljning. Bland annat kommer kundvalskontoret att inhämta vissa statistikuppgifter två gånger per år. Ersättningen till utförarna kommer inte enbart att bestå i utförd tid, utan två målrelaterade ersättningar införs. I samband med detta tas den fasta ersättningen för varje ny kund bort. Kundvalskontorets intention är att genom målrelaterade ersättningar styra mot att en ökad kvalitet för kunden, vilket dessutom ska löna sig för utföraren.

33 Social- och äldrenämnden Ersättningen kommer att uppgå till 320 kronor per timme, utförd tid. Kraven på utbildning hos personalen har gjorts om för att bättre stämma överens med Socialstyrelsens allmänna råd om utbildning av omsorgspersonal. Vad det gäller kravet på verksamhetschef ska denna ha 24 istället för 12 månaders praktisk erfarenhet av chefsuppdrag med budget- och/eller personalansvar inom omsorgsverksamhet. Däremot ställer inte kommunen krav på att det ska finnas en verksamhetschef på plats i de fall företaget har färre än 30 kunder. Det nya förfrågningsunderlaget beskriver tydligare vad kundens genomförandeplan ska innehålla, vilket ska underlätta uppföljningen på såväl individ- som verksamhetsnivå. Utföraren är skyldig att delta i kommunens demensprojekt. Tidplan Datum Aktivitet 12/ FFU antas av social- och äldrenämnden Annonsering av nytt ffu och borttagning av gammal 13/ annons 16/ Sista ansökningsdag för att bli godkänd till 1/ / Sista dag för besked om godkännande 1/ Nya avtal börjar gälla Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden beslutar att godkänna förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av hemtjänstinsatser enligt LOV. 2. Social- och äldrenämnden antar kundvalskontorets tids- och aktivitetsplan

34 Social- och äldrenämnden Ordförandens förslag till social- och äldrenämnden Enligt förslag. Social- och äldrenämndens beslut 1. Social- och äldrenämnden beslutar att godkänna förslag till förfrågningsunderlag gällande upphandling av hemtjänstinsatser enligt LOV. 2. Social- och äldrenämnden antar kundvalskontorets tids- och aktivitetsplan Beslutet skickas till: Alla utförare inom hemtjänsten Utredningsenheten Systemförvaltare

35 Social- och äldrenämnden Öppna dörrar Social- och äldrenämnden öppnar dörrarna för behandling av allmänna ärenden.

Plats och tid Ragnvald, Messingen, Love Almqvists torg 1 Måndagen den 24 mars 2014, klockan 18:

Plats och tid Ragnvald, Messingen, Love Almqvists torg 1 Måndagen den 24 mars 2014, klockan 18: Social- och äldrenämnden 2014-03-24 1 Plats och tid Ragnvald, Messingen, Love Almqvists torg 1 Måndagen den 24 mars 2014, klockan 18:00-18.40 Beslutande Ledamöter: Maria Fälth (KD) ordf. Lena Kanström

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Tjänsteutlåtande Handläggare 2016-11-11 Sandra Odenberg 08-590 972 77 Dnr: sandra.odenberg@upplandsvasby.se SÄN/2016:88 10271 Social- och äldrenämnden Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Social- och äldrenämnden 2012-03-26 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Alfven Måndag den 26 mars 2012, klockan 18:00-19.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden 2016-08-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 24 augusti 2016, klockan 18.00-19.40 Ledamöter: Ann Christin Martens (S), ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby

Kommunhuset, Dragonvägen 86, Upplands Väsby Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-02-24 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Måndagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-11-19 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2012-11-19 1 Social- och äldrenämnden 2012-11-19 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Estrid Måndag 19 november 2012, klockan 19:25-19.40 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström

Läs mer

Social- och äldrenämnden

Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden 2012-09-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, rum Estrid Måndag den 24 september 2012, klockan 17.15-17.50 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena

Läs mer

Redovisning av delegationsbeslut

Redovisning av delegationsbeslut Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare 2015-08-21 Jenny Magnusson 08-590 971 85 Dnr: Jenny.Magnusson@upplandsvasby.se Redovisning av delegationsbeslut Förslag till beslut Social- och äldrenämnden Social- och

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar 2013-08-12 Informations- och frågestund (SÄN/2013:69) Ärendebeskrivning 1. Information från Kundvalskontoret 2. Information från Väsby välfärd 3. Information

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Eva Dahlgren, KVK Stina Strid Hovmöller, KVK Sara Östberg, S & P, nämndsekr. Gunilla Eriksson (S) Social- och äldrenämnden

Eva Dahlgren, KVK Stina Strid Hovmöller, KVK Sara Östberg, S & P, nämndsekr. Gunilla Eriksson (S) Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämnden 2012-01-30 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Messingen, Industrivägen 20 b, rum Nielsen Måndag den 30 januari 2012, klockan 17:00-17.55 Ledamöter: Maria Fälth (KD),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-12-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Östen Karlsson (c) Gunnel Hedström (s) Magnus Andersson

Läs mer

Tommy Åsbacka, avdelningschef Jenny Magnusson, nämndsekreterare. Lars-Göran Sörqvist (M)

Tommy Åsbacka, avdelningschef Jenny Magnusson, nämndsekreterare. Lars-Göran Sörqvist (M) Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2014-10-14 1 Plats och tid Beslutande Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby Tisdagen den

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 20 november 2013, kl 13.45. Sekreterare Paragrafer 97-106 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 11.20 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Åsa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2012-12-12 1

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2012-12-12 1 Produktionsstyrelsen -12-12 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists Torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 12 december, klockan 18.00-19.10 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande Kent Hjalmarsson

Läs mer

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning 2017

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning 2017 Tjänsteutlåtande Kvalitets- och utvecklingsledare 2016-11-07 Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr: carin.erlandengman@upplandsvasby.se SÄN/2016:89 10092 Social- och omsorgskontoret Social- och äldrenämndens

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV)

Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2015-03-12 1 (13) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Omsorgskontorets sammanträdesrum Klockan 13:15-15:40 Gunnel Johansson (S) Ordförande Leif Smith (S) Tommy Edenholm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2012-12-11 1 Plats och tid Kommunhuset i Sigtuna, Södergatan 20, Märsta, lokal: Skölden Tisdagen den 11

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Tjänsteutlåtande Utredare 2015-09-24 Theresa Olsson 08-590 972 77 Dnr: Theresa.Olsson@upplandsvasby.se SÄN/2015:113 10271 Social- och äldrenämnden Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Alnarp Tid kl. 18.30-19.40 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjrättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2010-08-25 1 Plats och tid Familjerättsbyrån, Industrivägen 2, Plan 3 Onsdagen den 25 augusti 2010, klockan

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-12-15 9 (xx) Dnr SN 2016/245 Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesdag Sida

Sammanträdesdag Sida 2014-01-29 Innehåll SN AU 1 Tillkommande ärenden... 2 SN AU 2 Revisionsrapport gällande granskning av samverkan mellan kommun och landsting avseende psykisk ohälsa bland barn och unga... 3 SN AU 3 Föregående

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Thomas Thunblom, KSB Erik G. Olsson, KSB Fredrik Drotte, KSB, 4 Elisabet Eriksson, KSB, 1-4 Sara Hugosson, sekr, S&P. Hanna Anagrius (V)

Thomas Thunblom, KSB Erik G. Olsson, KSB Fredrik Drotte, KSB, 4 Elisabet Eriksson, KSB, 1-4 Sara Hugosson, sekr, S&P. Hanna Anagrius (V) Byggnadsnämnden 2016-01-19 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 19 januari, 2016, klockan 18:00-19:11 Ledamöter: Olli Hakala (M), ordförande Halina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2010-10-19 1 Plats och tid Familjerättsbyrån, Industrivägen 2, Plan 3 Tisdagen den 19 oktober 2010, klockan

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Ronny Moström (S), Lena Norstedt (C), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 12 juni 2015, klockan 15:00-17:00 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S)( 58-62), Marita Pettersson

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Björkbacken, Gusum,, 08:00-11:00 Beslutande Helen Johansson Kokkonen (S), ordf Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB), vice ordf Per Hollertz (M) Närvarande

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Taxa för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade () m.m. i Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-05-29 21, Dnr 2011/454 KS 111

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Eva Assarsson, kanslichef, stöd & process Emma Kaumheimer, sekr. stöd & process

Eva Assarsson, kanslichef, stöd & process Emma Kaumheimer, sekr. stöd & process Valnämnd 2014-05-12 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 12 maj 2014, klockan 17:00-17:14 Beslutande Ledamöter: Jan Eckert (M), ordförande Olof Granström (KD), vice ordförande Bülent

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning

Social- och äldrenämndens delegationsförteckning Tjänsteutlåtande Utredare 2015-11-02 Theresa Olsson 08-590 972 77 Dnr: Theresa.Olsson@upplandsvasby.se SÄN/2015:232 10092 Social- och äldrenämnden Social- och äldrenämndens delegationsförteckning 2016-2018.

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen, extra sammanträde

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen, extra sammanträde Produktionsstyrelsen, extra sammanträde 2011-10-24 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal: Kohl Måndagen den 24 oktober 2011, klockan 18:00-18:40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M),

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Vuxennämnden 2011-11-17

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Vuxennämnden 2011-11-17 1(16) Plats och tid Nämndrummet, Arbetsmarknads-och familjeförvaltningen./ Klockan 8:30-11.30 ande Ersättare Utses att justera Mikael Edlund(S) ordförande Sivor Roos (S) Magnus Hansson (S) Inger Carlsson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll

Omsorgsnämndens protokoll Datum: Måndagen den 26 augusti 2013 Tid: 15.30 19.15 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 29 augusti 2013 Paragrafer: 71-81 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-06-17 1(5) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2015-06-17 1(5) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30 11.30 Beslutande Ledamöter Kent Lagrell, ordförande Jim Adolfsson (M), Claes Magnusson (M) Lena Hermansson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Sigtuna, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner 2012-05-22 1 Plats och tid Familjerättsbyrån, Industrivägen 22 B, Upplands Väsby kommun Tisdagen den 22

Läs mer

Taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2017

Taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2017 Tjänsteutlåtande Controller 2016-11-22 Nils Munthe 08-59097381 Dnr: Nils.Munthe@upplandsvasby.se KS/2016:416 10271 Kommunstyrelsen Taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorg 2017 Förslag till beslut

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2013-09-23 1

Sammanträdesprotokoll. Social- och äldrenämnden 2013-09-23 1 Social- och äldrenämnden 2013-09-23 1 Plats och tid Beslutande Messingen Måndag 23 september 2013, klockan 16:00-18.00 Ledamöter: Maria Fälth (KD), ordförande Lena Kanström, (M), vice ordf Christina H.

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Datum. Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl David Schanzer-Larsen, förvaltningschef. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Datum. Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän m fl David Schanzer-Larsen, förvaltningschef. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Lönnbron, Ramnäs Hotell & Konferens, Ramnäs kl. 13.00 13.40 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (12)

Sammanträdesprotokoll 1 (12) Sammanträdesprotokoll 1 (12) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum:

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: 1 av 5 Plats och tid Kommunhuset, Skurup kl. 13.30-15.15 Beslutande Ordförande Kerstin Löfström (PRO) Eva Sandberg (PRO Lilli-Ann Qvillberg (PRO) Albin Karlsson (PRO) Ingrid Andreasson (PRO) Gerd Ohlsson

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden

MULLSJÖ KOMMUN Socialnämnden Socialnämnden Sammanträdesdag 2015-04-07 Innehåll 55 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 67 56 Redovisning av delegationsbeslut... 68 57 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten

Sammandrag av rapporteringen av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS i Nacka för tidpunkten 2015-10-28 1 (5) ÄLN 2015/10-739 SOCN 2015/25-709 KFKS 2015/37-709 Äldrenämnden Socialnämnden Kommunfullmäktige Kommunens revisorer Rapportering enligt 16 kap 6 f-h SoL och 28 f-g LSS av ej verkställda

Läs mer

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll

INDIVID- OCH OMSORGSUTSKOTTET Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-10:00 Beslutande Åsa Johansson (S) Leif Andersson (V) Sten-Inge Olsson (S) tj ers Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Ersättare Lars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Vård- och omsorgsnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(8) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 15.00 15.50. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Anders Svärd (S), ordf. Eva Olofsson (C), vice ordf. Stefan Pettersson (M) Ingrid Ekström

Läs mer

Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1

Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1 Familjerätt Ärendetyp Lagrum Delegat Anmärkning 4.5.1 Godkänna faderskapsbekräftelse 1 kap 4 FB Familjerättssekreterare Administrativ assistent har rätt att godkänna faderskapsbekräftelse i de fall parterna

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-03 kl 8.00 11:40 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00

Socialnämnden (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, kl. 8:30-11:00 Socialnämnden 2014-09-09 1 (12) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2014-09-09 kl. 8:30-11:00 Beslutande Britt-Marie Wall, ordförande Sune Frisk Christina Persson Christer Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum Plats och tid Smaragden, Folkets Hus, Köping kl. 13.15 14.15 ande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN OBSERVERA TID OCH PLATS!

SOCIALNÄMNDEN OBSERVERA TID OCH PLATS! K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2011-12-13 OBSERVERA TID OCH PLATS! Socialnämnden kommer även att få en rundtur på Väsbygården i anslutning till sammanträdet och julbordet (separat inbjudan till julbordet har

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 1 (17) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45

Social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 1 (17) Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Social- och omvårdnadsnämnden 2014-04-15 1 (17) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragraf 41-54 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Bernt Gustafsson (S) Ann-Sofie

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer