Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar"

Transkript

1 Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

2 Informations- och frågestund (SÄN/2013:69) Ärendebeskrivning 1. Information från Kundvalskontoret 2. Information från Väsby välfärd 3. Information från kontaktpolitiker Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av informationen.

3 Meddelanden (SÄN/2013:70) Ärendebeskrivning Nordisk vårdkonferens om äldrevård 3-4 oktober 2013 i Stockholm Konferens i Stockholm Hur ska ett ärende handläggas att utreda och besluta i LSS-ärenden den 25 oktober 2013 i Stockholm Remiss från socialstyrelsen kring Ändring av föreskrift om kommunernas skyldighet att lämna uppgifter om statistik. Inbjudan att delta i Nätverket Sveriges städer & kommuner mot narkotikas ((ECAD Sverige) årskonferens den september Rapport från Rädda Barnen Sociala skyddsnät för barn: stora kommunala skillnader Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Svar till revisorerna, revisionsrapport nr 10/2012 granskning av årsbokslut och årsredovisning (KS/2013:191). Meddelande från socialstyrelsen om ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 kan läsas på SKL meddelar om att fr o m 1 juli 2013 träder lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i kraft. SKL meddelar att förordningen (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd börjar gälla den 1 juli Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Investeringsanmälan Baldersvägen nytt LSS boende (KS/2012:416). Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Antagande av anbud, inhyrning nytt vård- och omsorgsboende 76 platser (KS/2011:337). Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Månadsrapport mars 2013 för Upplands Väsby kommun (KS/2013:3). Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Delårsrapport 1 april 2013 för Upplands Väsby kommun (KS/2013:4). Forum Funktionshinder meddelar om sitt program för hösten.

4 Kommunakuten meddelar att de arrangerar en konferens Barn- och unga i familjehem barnens rätt och socialtjänstens ansvar den 15 november 2013 i Stockholm. Temadagen meddelar att de ordnar en konferens Panik- och ångestsyndrom Sveriges dyraste sjukdomstillstånd? Vad krävs för att minimera lidandet och förbättra bemötandet i framtiden? Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

5 Redovisning av delegationsbeslut (SÄN/2013:71) Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till social- och äldrenämnden. Redovisningen innebär inte att social- och äldrenämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får social- och äldrenämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Delegationsärenden sekretess Vård- och omsorg, SoL Vård- och omsorg, riksfärdtjänst LSS Statistik bostadsanpassning Dödsboanmälningar (Lagrum 20 kap. 8 punkt a ÄB) Beslut av social- och äldrenämndens individutskott Datum Delegat Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista finns vid sammanträdet Social- och äldrenämndens individutskott Fullmakt i LVU-mål Resultatenhetschef Väsby välfärd

6 Delegationsärenden Allmänna Beslut om mottagningsoch beslutsattester Beslut om mottagningsoch beslutattester Beslut om godkännande av leverantörer enligt LOV La Casa Kavat Vård AB (SÄNdelegation/2013:15) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU Solgläntans behandlingshem i Kramfors AB (SÄNdelegation/2013:21) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU Russinbacken AB (SÄNdelegation 2013:22) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Mångsbro Vård AB (SÄNdelegation/2013:23) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Klingsbrogården AB (SÄNdelegation/2013:24) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Stiftelsen Göransgården (SÄNdelegation/2013:25) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Björntorps HVB hem AB (SÄNdelegation/2013:26) Datum Delegat Chef Kundvalskontoret Chef Väsby välfärd Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Väsby Välfärd Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Väsby välfärd

7 Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Attendo LSS AB (SÄNdelegation/2013:27) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Skolberga HVB AB (SÄNdelegation/2013:29 Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Plattform STHLM (SÄNdelegation/2013:30) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Linnéagården Behandlingshem AB (SÄNdelegation/2013:31 Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- HVB Vibor KBT AB Sändelegation/2013:32 Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Gökans Gård SÄNdelegation/2013:33 Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Aktiebolaget Bergslagsgårdens sjuk- och behandlingshem (SÄNdelegation/2013:34) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Aleris Omsorg AB (SÄNdelegation/2013:35) Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret

8 Begäran om utlämnande av allmänna handlingar, rapporter och underrättelser enligt 14 kap 3 SoL och 24 b LSS (SÄNdelegation/2013:36) Beslut om godkännande av distributör av inkontinensartiklar (SÄNdelegation/2013:37) Tf. Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

9 Tjänsteutlåtande Sakkunnig Helena Bonnevier Dnr: Fax SÄN/2013:215 Social- och äldrenämnden Införande av ny modell för biståndsbedömning Ärendebeskrivning Antalet hemtjänsttimmar har sedan 2011 ökat utan att den biståndsbedömda tiden har ändrats nämnvärt. Det har funnits utrymme för utförarna att öka den utförda tiden och detta har också skett de senaste åren. Utförarna utför numera oftast den beställda tiden och ibland t o m mer än den beviljade tiden. För vissa insatser beviljas väldigt lite tid idag t e x tillsyn på 5 minuter, matlåda på 10 minuter jämfört med grannkommunerna i Stockholm, samtidigt som priset per timme är väldigt lågt jämfört med andra kommuner i Stockholm. Utförarna klagar på att det är omöjligt att utföra uppdragen på så kort tid där det ofta resulterar i att kunden också blir påverkad och tycker att personalen är stressad. Ny modell, IBS, har arbetats fram där biståndstimmarna ligger i nivåer. Modellen beräknas på antal insatser per dag multiplicerat med antal dagar i veckan dessa insatser ska genomföras. Detta ger ett med flexibelt arbetssätt för personalen som tillsammans med kund gör en genomförandeplan och delar upp timmarna på en månad. Utförandegraden har ökat med 40 procent utan att beviljade timmar har ökat. Genom modellen kommer de beviljade timmarna att sjunka, därmed kommer utförarnas intäkter att minska. För att bibehålla rimlig lönsamhet och kvalitet föreslås ersättningen att höjas från 305 till 320 kronor per timme. Syfte med den nya modellen Syftet är att införa en modell som ökar rättsäkerheten för kunderna och som också minskar den höga biståndsbedömda tid som är ett resultat av nuvarande modell med schabloner som inte beaktar brukarnas sammantagna behov. Effekten av den nya modellen förväntas leda till en minskad biståndsbedömd tid. Samtidigt blir biståndshandläggning enklare att utföra då handläggare utgår från en matrisberäkning (kallad individuell behovsbaserad segmentering, IBS). Dessutom 1

10 får hemtjänstutförare tillsammans med brukaren lägga upp tider för insatser hos brukaren vilket bli rättssäkert och individanpassat i högre grad än idag. Under modellens framtagande har kundvalskontoret samarbetat med några av de större utförarna. Därefter har samtliga utförare informerats och samverkansmöte har genomförts med intresseorganisationerna. Arbetssätt vid införande av ny modell Rutiner ska arbetas fram för handläggare och utförare för att implementera och hantera modellen. Referensmöten ska under det första halvåret ske varje månad, i ett nära samarbete mellan utförare och ledning för kundvalskontoret. Social- och äldrenämndens presidie kommer fortlöpande varje månad att få information om hur arbetet med den nya modellen IBS fortskrider. Målet är att den nya modellen ska införas i oktober och arbete pågår för att möjliggöra detta inom ramen för Pulsen combine. Införandet i Pulsen combine kan medföra extra kostnader. Kundvalskontoret ser eventuellt en risk för att extra resurser kan komma att behövas i en implementeringsfas, bland annat på grund av överklaganden och oro hos kund/utförare om beslut ändras. Individuppföljningen kommer att förstärkas för att säkra att rätt biståndsbeslut fattats. Genom ökad målstyrning via nytt förfrågningsunderlag inom hemtjänst kommer genomförandeplanerna att vara tydligare och ge en bättre bild av hur beslut utförs i praktiken. Förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner kundvalskontorets nya modell för biståndshandläggning inom hemtjänst. 2. Social- och äldrenämnden beslutar att i samband med implementering av ny modell höja ersättningen till utförare av hemtjänst från 305 till 320 kronor per timme att gälla från och med 1 januari Bakgrund Under de senaste åren har volymerna av utförd tid ökat markant. Det har funnits utrymme för utförarna att öka den utförda tiden eftersom den beställda tiden varit högre och detta har också skett. Utförarna utför numera oftast den beställda tiden och ibland t o m mer än den beviljade tiden. Detta gör att kostnaderna för hemtjänsten ökar och budgeten är överskriden. Under hösten 2012 gav social äldrenämnden kundvalskontoret i uppdrag att utreda s.k. korgbeslut vilket resulterade i detta förslag till ny modell. Under våren 2013 har ett uppdrag utförts för att studera den nuvarande modellen för att 2

11 biståndsbedöma tid och effekterna därav. Uppdraget har resulterat i ett antal anmärkningsvärda resultat: I genomsnitt har tiden för att utföra samma hemtjänstinsatser ökat med drygt 40 procent. På individnivå är träffsäkerheten av den beställda tiden mycket låg. Endast 50 procent av kunderna har en utförd tid i närheten av den beställda tiden. 1 Bristen i träffsäkerhet går att hänföra till det nuvarande sättet att beställa tid utifrån genomsnittliga schabloner per insats. Detta sätt beaktar inte sammanhanget i vilket insatserna utförs. Effekten av genomsnittliga insatstider är dessutom att brukare med många insatser tenderar att få för mycket tid, då man inte tar hänsyn till att många insatser görs parallellt vid samma besök. Samtidigt tar inte nuvarande modell hänsyn till att vissa insatser kan ta betydligt längre att utföra än schablonen medger om insatsen förutsätter ett helt nytt besök. Slutsatserna av uppdraget är sammanfattningsvis att det finns betydande förbättringsmöjligheter för en mer individanpassad biståndsbedömning (och beställd tid) och att det finns behov att i högre utsträckning beakta det sammanhang i vilket insatserna utförs. Beräkningsmodell IBS segmenterar brukare enligt besöksfrekvens och besökets innehåll. Detta underlättar för att beakta sammanhanget där insatserna utförs och därmed den faktiska tidsåtgången. Den faktiska tidsåtgången baserar sig på historisk information om faktiskt utförd tid. Modellen tar ökad hänsyn till om insatser utförs som separata besök eller i samband med redan befintliga besök. Eftersom antalet timmar i hemtjänsten ökar behöver en ny modell införas vid biståndshandläggningen. Modellen består av en matris vars uträkningar bygger på insatser och hemtjänsttimmar som utförts under 2011 och Ny modell, IBS, har arbetats fram där biståndstimmarna ligger i nivåer. Modellen beräknas på antal insatser per dag multiplicerat med antal dagar i veckan dessa insatser ska genomföras. Detta ger ett med flexibelt arbetssätt för personalen som tillsammans med kund gör en genomförandeplan och delar upp timmarna på en månad. Beslutet skickas till: Utredningsenheten Kundvalskontoret 1 Här definierat som mindre än 20 procent avvikelse från den biståndsbedömda tiden 3

12 Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Stina Strid Hovmöller Chef äldre- och omsorgsavdelningen Bilaga: Mötesanteckningar från samverkansmöte med intresseorganisationerna 4

13 Utredare Emelie Spanne Mötesanteckningar från samverkansmöte angående ny modell för biståndsbedömning Tid: Torsdag den 27 juni 2013, kl Lokal: Vilundarummet, plan 8 kommunhuset. Närvarande: Ann-Mari Rosén, ordinarie PRO Pia Pallin, ordinarie Finska PRO Nils Rydén, ordinarie SPF Carl-Eric Nilsson, ersättare SPF Stina Strid Hovmöller, chef äldre- och omsorgsavdelningen, kundvalskontoret Helena Bonnevier, sakkunnig äldreomsorg, kundvalskontoret Emelie Spanne, Utredare, kundvalskontoret Ny modell för biståndsbedömning Kundvalskontoret har tillsmammans med en extern konsult tagit fram en ny modell för biståndsbedömning. Modellen syftar till en mer rättssäker bedömning samtidigt som den ökar kundens inflytande över insatsernas utförande. Under mötet åskådliggör Stina Strid Hovmöller modellens upplägg och intresseorganisationerna ges möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Intresseorganisationerna tycker att modellen verkar rimlig. Den synpunkt som de framför är att det är viktigt att kunden får ordentlig information om vad som ingår i biståndsbeslutet. Postadress: Stöd & Process Upplands Väsby kommun Upplands Väsby Besöksadress: Dragonvägen 86 Telefon: Postgiro: Bankgiro: E-postadress: Internetadress:

14 Tjänsteutlåtande Utredare Emelie Spanne Dnr: SÄN/2012:261 Social- och äldrenämnden Revidering av riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Ärendebeskrivning Beslut om förändringar av taxor och avgifter som påverkar den enskilde kommuninvånaren fattas alltid av kommunfullmäktige utöver de årliga uppräkningar som social- och äldrenämnden gör utifrån aktuellt prisbasbelopp. Inom vissa områden har dock kundvalskontoret funnit ett behov av att ändra vissa taxor och avgifter, vilka ligger utanför den årliga uppräkningen. Därav lyfts detta ärende till kommunfullmäktige för godkännande och fastställande av de föreslagna avgifterna. Riktlinjerna i sin helhet finns som bilaga till ärendet. Förslag på ändringar av taxor och avgifter: Samma avgifter för mat inom äldreomsorgen De förslag som kundvalskontoret presenterar innebär att kostnader för måltider inom äldreomsorgen ska vara lika oavsett om den enskilde har måltidslåda i ordinärt boende eller måltid i dagverksamhet för äldre. Priset baseras på kostnaden för en måltidslåda inom hemtjänsten, vilket uppgår till 55 kronor. I samband med detta införs en höjning av förbehållsbelopp även för de kunder som äter sin lunch i dagverksamhet.

15 Höjning av förbehållsbelopp för kunder som har måltidslåda i hemmet alternativt lunch i dagverksamhet Tidigare har höjningen av förbehållsbeloppet varit kopplat till en fast schablon, vilket medfört att oavsett om kunden har haft många eller få måltidslådor så har deras förbehållsbelopp höjts med samma summa, kronor per månad. Att förbehållsbeloppet höjs påverkar endast kunder som betalar omsorgsavgift för hemtjänst/trygghetslarm. Det innebär att kunden alltid betalar sin faktiska kostnad för maten, och att kommunen subventionerar delar av personens kostnader för omsorg. Kundvalskontoret har utarbetat en ny schablon för höjningen av kunders förbehållsbelopp, och i samband med detta föreslås att även kunder som äter sin lunch i dagverksamhet ska kunna få ett förhöjt förbehållsbelopp. Förslag på ny schablon ser ut enligt följande; Antal måltidslådor i hemmet/ måltider i dagverksamhet per månad Förbehållsbeloppet höjs enligt följande; 1-14 måltider 100 kronor/månad måltider 300 kronor/månad måltider 500 kronor/månad 26+ måltider 700 kronor/månad Uträkningen av en eventuell höjning av förbehållsbeloppet görs en gång i halvåret. Avgiftshanläggaren beräknar kundens genomsnittliga konsumtion av måltidslådor/måltider i dagverksamhet, vilket resulterar i en höjning av förbehållsbeloppet enligt tabellen ovan. Måltider i korttidsboende för barn och ungdomar enligt SoL samt barn och vuxna LSS En ny insats som tillkommit hos biståndshandläggarna på utredningsenheten är korttidsvistelse i kontaktfamilj SoL vilket kan beviljas max tre dagar per månad. Kundvalskontoret föreslår att måltidsavgiften för denna insats är 90 kronor per dygn, samma summa som måltidsavgiften i korttidsboende för vuxna (exklusive kostnad för kaffe). Avgiften för barn och vuxna med korttidsvistelse LSS föreslås bli densamma, vilket innebär att avgiften höjs från 65 till 90 kronor per dygn för kost. Omsorgsavgift för dagverksamhet Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för insatsen dagverksamhet för äldre. Nu föreslås att en omsorgsavgift införs om 59 kronor per dag. Omsorgsavgiften ingår i maxtaxan och avgiftens storlek utgår från en utredning av betalningsförmåga.

16 Trygghetslarm Kundvalskontoret föreslår att kunden ska faktureras en kostnad om kronor vid händelse av att larmdosan inte återlämnas, motsvarande kostnad för larmklocka/knapp är 816 kronor. Dessa kostnader motsvarar den faktiska kostnaden för larmen. Omsorgsavgift i särskilt boende för socialpsykiatri Kundvalskontoret föreslår att personer i särskilt boende för socialpsykiatri ska betala samma omsorgsavgift som särskilt boende för äldre. Omsorgsavgiften ingår i maxtaxan och avgiftens storlek utgår från en utredning av betalningsförmåga. Dessutom föreslår kundvalskontoret ett förtydligande vad gäller avgifter som tas ut i HVB (hem för vård eller boende), som är tänkt att vara en kortsiktig lösning, men som i många fall tenderar att bli permanent. En person i HVB betalar ska betala en egenavgift (90 kronor) samt en måltidsavgift (100 kronor) per dag de första 3 månaderna. Därefter är insatsen att betrakta som varaktig och därmed ska den enskilde betala samma omsorgsavgift som i särskilt boende. Omsorgsavgiften ingår i maxtaxan och avgiftens storlek utgår från en utredning av betalningsförmåga. Turbundna resor till och från daglig verksamhet Turbundna resor till och från daglig verksamhet är en insats enligt socialtjänstlagen. Kundvalskontoret föreslår därför att personer som har beslut om turbundna resor till och från daglig verksamhet ska betala samma avgift som personer som åker till och från dagverksamhet för äldre. Avgiften är 49 kronor per resa, dock högst 490 kronor i månaden, vilket är samma pris som ett reducerat månadskort inom SL. Beräkningsgrund vid ej specificerad hyra hos extern vårdgivare För de vårdgivare som inte har någon specificerad hyra utan istället en vårdavgift, tillämpas en av kundvalskontoret framtagen schablon beräknad på 2011 års hyresnivåer hämtade från Väsbyhem AB. Denna schablon tar hänsyn till boendets standard. Då social- och äldrenämnden endast har delegation på att göra justeringar av avgifter som grundas på prisbasbeloppet, föreslår kundvalskontoret att nämnden även ska kunna reglera hyrorna med 2,5 procent per år (motsvarande den ordinarie marknaden för hyresrätter enligt uppgifter från Väsbyhem).

17 Sammanställning av taxor och avgifter inom omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning 2013 Måltidspriser Måltidsabonnemang i särskilda boendeformer kronor per månad Förslag på ny avgift Måltidsavgift vid korttidsboende Ny! Måltidsavgift vid korttidsvistelse i kontaktfamilj enligt SoL (0-18 år) 100 kronor per dag - 90 kronor/dag Måltidsavgift i korttidsboende utanför det egna 65 kronor/dag 90 kronor/dag hemmet, LSS Måltider i dagverksamhet för pensionärer 50 kronor per måltid 55 kronor/dag Måltider i daglig verksamhet, LSS Måltidslåda (lunch/middag) Dessert 35 kronor/måltid 55 kronor per måltid 19 kronor per måltid Avgift för service, omsorg och vård i hemmet och i särskilt boende (år 2013 max kronor per månad) Hemtjänst Omsorg i hemmet Service i hemmet Matdistribution (leverans av måltidslåda) 55 kronor per timme 180 kronor per timme 55 kr per timme (10 minuter räknas för varje levererad måltidslåda) Särskilt boende och korttidsboende Service, omsorg och hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer inklusive korttidsboende 59 kronor per dygn Ny! Dagverksamhet - 59 kr/dag HVB första 3 månaderna (logi + måltider) 190 kronor per dygn Ny! Omsorgsavgift HVB efter 3 månader kr/månad Ny! Omsorgsavgift i särskilt boende för socialpsykiatri kr/månad Trygghetslarm Abonnemangsavgift för trygghetslarm per hushåll (ingår i maxtaxan) Kostnad för borttappad larmdosa Kostnad för borttappad larmklocka/knapp 250 kronor per månad, maximalt kronor 816 kronor Boendeavgift Boendeavgift i två- eller flerbäddsrum, högst 50 % av basbeloppet Turbundna resor (dagverksamhet/daglig verksamhet) Enkel resa Maximal avgift per månad kronor/månad 49 kronor 490 kronor Omfattar även resor till och från daglig verksamhet

18 Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner kundvalskontorets förslag till taxor inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning/psykisk ohälsa och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige med uppgift att fastställa taxorna. 2. Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att nämnden får lov att höja hyresnivåer i enlighet med den ordinarie marknaden för hyresrätter i samband med den årliga avgiftsuppräkningen. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Stina Strid Hovmöller Chef äldre- och omsorgsavdelningen Bilaga: Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning 2013

19 Dnr SÄN/2012:261 Social- och äldrenämnden Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från och med Avgifter som justeras utifrån prisbasbeloppet kommer årligen att justeras utifrån aktuellt prisbasbehopp.

20 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Allmänt om taxor och avgifter Överklagande Betalning Avgiftsunderlag Avgiftsutrymme Ändrade förhållanden under året Inkomster Avgiftsgrundande inkomster Ej avgiftsgrundande inkomster Utgifter Avgiftsgrundande utgifter Ej avgiftsgrundande kostnader Beräkning av boendekostnad Bostadstillägg och bostadsbidrag Dubbel boendekostnad Hyra hos extern vårdgivare Beräkning vid ej specificerad hyra hos extern vårdgivare Två- och flerbäddsrum Avgiftsberäkning för makar och registrerade partner Förbehållsbelopp Minimibelopp Höjning av förbehållsbeloppet Personer med måltidsabonnemang i särskilt boende Förhöjda kostnader för måltidslåda i ordinärt boende och dagverksamhet Sänkning av minimibeloppet Avgifter Hemtjänst Beräkning av tid Måltidslådor Trygghetslarm Korttidsboende Korttidsboende, rehabilitering, avlastning och växelvård enligt SoL Korttidsvistelse i kontaktfamilj enligt SoL (0-18 år) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, LSS Korttidsboende HVB, SoL (0-3 månader) HVB, SoL (4+ månader) Permanent boende Vård- och omsorgsboende för äldre Uppsägning Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Särskilt boende för socialpsykiatri Övrigt Dagverksamhet för äldre Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning Bilaga 1: Sammanställning av avgifter inom omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning Bilaga 2: Förbehållsbelopp, schablon Bilaga 3: Beräkning av boendekostnad Bilaga 4: Exempel på avgiftsberäkning för makar och registrerade partner Blankett: Inkomstuppgift för beräkning av omsorgsavgift Blankett: Inkomstuppgifter för beräkning av omsorgsavgift Blankett: Ansökan om förhöjt förbehållsbelopp... 24

21 3 1. Allmänt om taxor och avgifter Riksdagen beslutade den 14 november 2001 om regler för avgifter avseende äldre- och handikappomsorg (prop. 2000/01:149). Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende regleras i 8 kap 1-9 Socialtjänstlagen (SoL). Av lagen framgår att; avgifterna ska vara skäliga avgifterna inte får överstiga kommunens självkostnader avgifterna får differentieras med hänsyn till den enskildes ekonomiska förhållanden den enskilde ska förbehållas tillräckliga medel för sina normala levnadsomkostnader (förbehållsbelopp). Dessa tillämpningsföreskrifter gäller för handläggning av avgifter för biståndsbedömda insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen. 1 Flera belopp för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är knutna till prisbasbeloppet. För 2013 är prisbeloppet kronor. Kommunfullmäktige har beslutat att avgifter baserade på prisbasbeloppet ska justeras årligen utifrån aktuellt prisbasbelopp. Enligt socialtjänstlagen kapitel 8 får kommunen ta ut en maxavgift för omsorg, larm och service. Denna avgift får uppgå till högst kronor per månad Dessa tillämpningsföreskrifter bör kompletteras med av social- och äldrenämndens antagna riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre, vuxna med funktionsnedsättning och barn och unga med fysisk funktionsnedsättning Överklagande Beslut om taxesystem fattas av kommunfullmäktige. Generella beslut om taxor, d.v.s. beslut som riktar sig till alla kunder, överklagas med laglighetsprövning enligt kapitel 10 i kommunallagen. Överklagan skickas av klaganden direkt till Förvaltningsrätten i Uppsala. Beslut om avgifter som den enskilde ska betala är myndighetsutövning och regleras i 8 kapitlet SoL. Den enskilde har rätt att överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär enligt 16 kapitel 3 SoL. Beslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet. Överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten i Uppsala, men skickas till den handläggare som tagit beslut om avgiften (avgiftshandläggare). Överklagan ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor efter det att den enskilde tagit del av beslutet. Har överklagandet inkommit i tid ska kommunen skicka ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Uppsala. 1 Personer med funktionsnedsättning med beslut enligt LSS betalar ingen omsorgsavgift. Däremot utgår avgifter för mat, hyra och turbundna resor.

22 Betalning Senaste dag att betala räkningen är den sista vardagen i varje månad. Målet är att kunden ska få fakturan senast 10 dagar innan sista betalningsdag. 2. Avgiftsunderlag Med avgiftsunderlag avses den nettoinkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelat med lika belopp per månad. Vid avgiftsberäkningen sammanräknas alla inkomster. Skatt, boendekostnad och förbehållsbelopp avdras. Det som återstår är det så kallade avgiftsutrymmet. Om avgiften överstiger detta avgiftsutrymme måste service-, omsorg- och larmavgiften subventioneras. Avgiftsunderlaget beräknas utifrån förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt lagstiftningen om inkomstskatter. Även bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg anses som inkomst. Om den enskilde avstår från att lämna uppgifter om inkomst och förmögenhet görs ingen prövning av förbehållsbelopp, utan avgiften blir enligt maxavgiften. För att kontrollera de inlämnade uppgifterna inhämtar kommunen data om aktuella pensioner från Försäkringskassan, samt uppgifter om senaste taxeringen från Skatteverket Avgiftsutrymme Med avgiftsutrymme menas den högsta avgift som kunden ska betala för omsorg, service och trygghetslarm. Avgiftsutrymmet utgör ett slags högkostnadsskydd för den enskilde då de sammanlagda avgifterna inte får överstiga det lagstadgade avgiftstaket som för år 2013 är kronor per månad. Har den enskilde beslut om måltider och boende tillkommer måltidsavgift och hyra, då dessa poster inte subventioneras. Beslut om avgiftsutrymme kan överklagas, se punkt Ändrade förhållanden under året Kunden har ansvar att informera om ändrade ekonomiska förhållanden eller varaktig förändring av hushållstyp som sker under året och som kan påverka beräkningen av avgiften eller avgiftsutrymmet. Kunden ska få ett skriftligt beslut där det framgår vilket avgiftsunderlag som har använts och hur det är beräknat. Beslutet ska vara försett med en besvärshänvisning.

23 Inkomster Inkomstberäkningen för avgiftstunderlaget bygger i vissa delar på lagen om bostadstillägg för pensionärer m.fl. Denna lag anknyter i sin tur till vissa delar av inkomstskattelagen. Kommunen ska vid beräkning av avgifter och förbehållsbelopp utgå från aktuella inkomster vid beräkningstillfället. Dessa innefattar inkomster av tjänst och näringsverksamhet som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen. Även utländsk pension eller motsvarande ska räknas med. Kommunen ska utgå från den enskildes ekonomiska situation efter inkomstskatter d.v.s. nettoinkomst Avgiftsgrundande inkomster pension beskattningsbar del av vårdbidrag sjukpenning, sjukersättning, sjukbidrag livränta arbetsinkomst arbetslöshetsersättning (A-kassa), aktivitetsersättning föräldrapenning, underhållsbidrag och bidragsförskott inkomst av egen rörelse bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg för pensionärer 2 inkomst för uthyrning av bostad överskott på kapital (bankränta, utdelning av aktier, privatobligationer mm enligt senaste taxerade inkomst) 3 annan beskattningsbar inkomst Ej avgiftsgrundande inkomster handikappersättning assistansersättning habiliteringsersättning obeskattad del av vårdbidrag barnbidrag försörjningsstöd introduktionsersättning för flykting ersättning som betalas ut p.g.a. kapitalförsäkringar 2 Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg för pensionärer räknas som inkomst. Enligt den praxis som har utvecklats i kommunerna, utgår man vid beräkningen av avgiften, från att den enskilde söker dessa bidrag. Om den enskilde inte har bostadsbidrag men är berättigad till detta, ombeds denne i samband med infordran av inkomstuppgifter att söka bostadsbidrag. Den enskilde förutsätts söka de sociala förmåner som finns inom socialförsäkringens ram. 3 Kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen ska medräknas. Kapitalinkomster avser deklarerade inkomster året före det aktuella och uppgifterna kan inhämtas från Skatteverket. Har väsentliga förändringar skett under året, bör hänsyn till detta tas vid avgiftsberäkningen. Erhåller den enskilde en realisationsvinst vid försäljning av bostadsrätt eller villafastighet ska endast avkastningen på kapital medräknas. Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlagets storlek, utan endast avkastningen på kapital det vill säga kapitalinkomster.

Datum 2014-03-26. Riktlinjer. för handläggning av taxor och avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Datum 2014-03-26. Riktlinjer. för handläggning av taxor och avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 1(14) Bistånds-, arbetsmarknadsoch sociala serviceförvaltningen Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från och med 2014-06-01

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Vård- och omsorgsnämndens förslag till ändringar är markerade med röd över- respektive understruken text. Vård- och omsorgsnämndens handling nr 29/2009 Katrineholms kommuns författningssamling Avgifter

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Riktlinjer. för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från och med 2014-01-01

Riktlinjer. för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från och med 2014-01-01 1 2013-12-19 Dnr SÄN/2013:339 Social- och äldrenämnden Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från och med 2014-01-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Dnr SÄN/2014:248 Riktlinjer - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från och med 2015-05-01 Nivå:

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år

Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år Information om 2012 års avgifter för insatser till personer med funktionsnedsättning under 65 år För insatser till personer med funktionsnedsättning såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och bostad

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Avgifter för hemtjänst 2017

Avgifter för hemtjänst 2017 Avgifter för hemtjänst 2017 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här broschyren

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017 2017 Avgifter inom äldreomsorgen Gäller from 1 april 2017 1 Avgifter Äldreomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service. Vi

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2015-12-01

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2015-12-01 Styrdokument, riktlinjer 2015-12-01 Dnr SÄN/2014:248 Riktlinjer - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från och med 2015-12-01 Nivå:

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från och med 2016-01-01

Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från och med 2016-01-01 Styrdokument, riktlinjer 2016-01-01 Dnr SÄN/2015:113 Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från och med 2016-01-01 Nivå:

Läs mer

Avgifter och svarsblankett

Avgifter och svarsblankett Avgifter och svarsblankett för äldreomsorgen i Stockholms stad 2013 Till dig som har stöd från Äldre omsorgen i Stockholms stad För service-, vård- och omsorgsinsatser inom äldre omsorgen, exempelvis hemtjänst,

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

2011-05-23. Dnr SÄN/2011:27. Social- och äldrenämnden

2011-05-23. Dnr SÄN/2011:27. Social- och äldrenämnden 2011-05-23 Dnr SÄN/2011:27 Social- och äldrenämnden Taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorg Gäller från och med 2012-01-01 Avgifter som justeras utifrån prisbasbeloppet kommer årligen att justeras

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun

Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun Tillämpningsanvisningar för avgifter i Norrtälje kommun enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionshindrade i Norrtälje kommun Gäller från 2014-01-01

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad från 1 juli 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har enligt

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016

Avgifter. Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2016 Illustration: Helena Halvarsson I den här broschyren kan du läsa om de avgifter som Malmö stad tar ut för kommunal vård och omsorg. Kommuner har rätt att ta ut

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016 Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2016 1 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp och stöd för att klara

Läs mer

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE...

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE... 1-6 Innehållsförteckning AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE.... 2 Bakgrund... 2 Maxtaxa... 2 Förbehållsbeloppet... 2 Minimibelopp... 3 Höjning av minimibeloppet.... 3 Beräkning av avgiftsunderlag...

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015.

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 1 2015-01-08 17:17:42 MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 2 2015-01-08 17:17:43 Illustration: Helena Halvarsson I

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter i Lessebo kommun Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagens (SoL)

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Avgifter för. Särskiltboende

Avgifter för. Särskiltboende Avgifter för Särskiltboende 2015 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här

Läs mer

Avgifter för särskilt boende

Avgifter för särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2017 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård

Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Tjänsteskrivelse 1 (5) 2013-11-14 SN 2013.0209 Handläggare: Lisa Kihl Socialnämnden Tillämpningsföreskrifter för beräkning av avgift för hjälp i hemmet och hemsjukvård Sammanfattning Socialnämnden ska

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Bilaga 1 Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Infördes den 1 juli 2002 (inkomstberäkning den 1 januari 2003) Baseras på prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år (enl. lagen

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen Avgifter 2017 inom hemtjänst och särskilt boende Socialförvaltningen 1 2 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp

Läs mer

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016 Socialkontoret Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016 1. Taxans tillämpningsområde Taxan gäller för personer som har insatser beviljade inom kommunens hemvård. 2. Beräkning

Läs mer

Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg

Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg Information gällande 2012 års avgifter inom Stockholms stads äldreomsorg För insatser inom äldreomsorg, såsom hemtjänst, dagverksamhet, trygghetslarm och vård- och omsorgsboende, tar staden ut en avgift.

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2002:7-730 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Antagen av kommunfullmäktige 2002-05-30 52 Uppräknad per 2003-07-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-08-28 58 Reviderad

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter. för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård

Avgifter. för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Avgifter för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Avgifter för insatser inom socialtjänst och hemsjukvård Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd, en maxtaxa, för vad olika insatser inom socialtjänsten

Läs mer

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 september 2016

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 september 2016 Avgifter för vård, omsorg och service Gäller från 1 september 2016 Innehåll Avgifter för vård, omsorg och service 3 Så räknar vi ut din avgift 3 Maxtaxa 3 Förbehållsbelopp 3 Minimibelopp 4 Avgiftsutrymme

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017

FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN. Avgifter för äldreomsorg 2017 FÖR DIG SOM HAR HEMTJÄNST OCH SOM BOR I HÅBO KOMMUN Avgifter för äldreomsorg 2017 Vad påverkar din avgift? För service, vård och omsorgsinsatser inom äldreomsorgen tar Håbo kommun ut en avgift. Avgifterna

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2014. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2014 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2017 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2017... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014 Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2017

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2017 Avgifter för vård, omsorg och service Gäller från 1 april 2017 Innehåll Avgifter för vård, omsorg och service 3 Så räknar vi ut din avgift 3 Maxtaxa 3 Förbehållsbelopp 3 Minimibelopp 4 Avgiftsutrymme 4

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Avgifter 2017 Äldreboende

Avgifter 2017 Äldreboende Avgifter 2017 Äldreboende Vård & Omsorg Avgifter för äldreboende 2017 Du som behöver vård och omsorg dygnet runt kan få bo i kommunens äldreboenden, eller särskilda boenden som de också kallas. För att

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 Gäller insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Innehåll Kommunens ansvarsområde...5

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Maxtaxa 3 Prisbasbelopp 3 Avgiftsutrymme 4 Minimibelopp/förbehållsbelopp 5 Hemtjänst/omvårdnadsavgift 6 Timtaxa 6 Dagverksamhet

Läs mer

ommuns författningssamling

ommuns författningssamling Vård- och omsorgsnämndens förslaq till ändrinqar är markerade med överrespektive understruken text Kommunstyrelsens handling nr 1 U/ UU~ V~r'~=-Qçb_QJILSQJ9 s n~itd_cj.i~_ha n dl i ng.ol3.2 -O~ I ommuns

Läs mer

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen DATUM UTSKRIFT 2015-01-13 SIDA 1/7 KAPITEL MYNDIGHETSUTÖVNING AVSNITT TAXOR OCH AVGIFTER GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM DOKUMENTANSVARIG MONIKA FERNLUND GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Svedala Kommuns 2:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Avgifter inom äldre- och handikappomsorg antagen av kommunfullmäktige 2002-08-14, 59 Förbehållsbelopp Gäller från 2002-07-01 Kommunen skall besluta om den enskildes förbehållsbelopp

Läs mer

Vilken nivå du tillhör framgår av ditt biståndsbeslut. Ledsagning enligt socialtjänstlagen

Vilken nivå du tillhör framgår av ditt biståndsbeslut. Ledsagning enligt socialtjänstlagen Avgifter Omsorgsförvaltningen Trollhättan 2017 Avgift Hemtjänst och Boendestöd Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Nivå 4 604 kr / månad 1006 kr / månad 1409 kr / månad 2013 kr / månad Vilken nivå du tillhör framgår

Läs mer

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad.

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad. 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 Innehållsförteckning Information om avgifter 3 Olika tjänster och vad de kostar 4 Så räknas avgiften

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN 2012-02-27 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN Inledning... 2 Avgiften (8 kap 2 SoL)... 2 Boendekostnad... 4 Inkomstbegreppet (8 kap. 4

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Avgifter Vård och stöd. Gäller från

Avgifter Vård och stöd. Gäller från Avgifter Vård och stöd Gäller från 2017-01-01 Allmänt om avgifter inom vård och omsorg Bestämmelserna kring avgiftssystemet finns i Socialtjänstlagen kap 8 kap 2-9 och gäller avgift för vård, omsorg,

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr o m 1 januari 2012 Information om taxor och avgifter lämnas av: Britt-Marie Nord Tel 0499-171 02 Hemtjänst Mönsterås Norra, Mönsterås Södra, Allégården,

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2015

Avgifter Vård och omsorg 2015 Avgifter Vård och omsorg 2015 Information om avgifter Socialförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap. I lagen regleras den högsta avgift som en kommun

Läs mer

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Stöd och omvårdnad. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Stöd och omvårdnad Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 januari 2015 2 Information om avgifter Från och med 1 januari 2015 till och med 31 december 2015 Du som har svårt

Läs mer