Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar"

Transkript

1 Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

2 Informations- och frågestund (SÄN/2013:69) Ärendebeskrivning 1. Information från Kundvalskontoret 2. Information från Väsby välfärd 3. Information från kontaktpolitiker Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av informationen.

3 Meddelanden (SÄN/2013:70) Ärendebeskrivning Nordisk vårdkonferens om äldrevård 3-4 oktober 2013 i Stockholm Konferens i Stockholm Hur ska ett ärende handläggas att utreda och besluta i LSS-ärenden den 25 oktober 2013 i Stockholm Remiss från socialstyrelsen kring Ändring av föreskrift om kommunernas skyldighet att lämna uppgifter om statistik. Inbjudan att delta i Nätverket Sveriges städer & kommuner mot narkotikas ((ECAD Sverige) årskonferens den september Rapport från Rädda Barnen Sociala skyddsnät för barn: stora kommunala skillnader Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Svar till revisorerna, revisionsrapport nr 10/2012 granskning av årsbokslut och årsredovisning (KS/2013:191). Meddelande från socialstyrelsen om ändringar i socialtjänstlagen den 1 juli 2013 kan läsas på SKL meddelar om att fr o m 1 juli 2013 träder lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i kraft. SKL meddelar att förordningen (2013:412) om vårdavgifter m.m. för utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd börjar gälla den 1 juli Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Investeringsanmälan Baldersvägen nytt LSS boende (KS/2012:416). Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Antagande av anbud, inhyrning nytt vård- och omsorgsboende 76 platser (KS/2011:337). Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Månadsrapport mars 2013 för Upplands Väsby kommun (KS/2013:3). Utdrag ur kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll , Delårsrapport 1 april 2013 för Upplands Väsby kommun (KS/2013:4). Forum Funktionshinder meddelar om sitt program för hösten.

4 Kommunakuten meddelar att de arrangerar en konferens Barn- och unga i familjehem barnens rätt och socialtjänstens ansvar den 15 november 2013 i Stockholm. Temadagen meddelar att de ordnar en konferens Panik- och ångestsyndrom Sveriges dyraste sjukdomstillstånd? Vad krävs för att minimera lidandet och förbättra bemötandet i framtiden? Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av meddelandena.

5 Redovisning av delegationsbeslut (SÄN/2013:71) Ärendebeskrivning Social- och äldrenämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med nämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till social- och äldrenämnden. Redovisningen innebär inte att social- och äldrenämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får social- och äldrenämnden återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet. Delegationsärenden sekretess Vård- och omsorg, SoL Vård- och omsorg, riksfärdtjänst LSS Statistik bostadsanpassning Dödsboanmälningar (Lagrum 20 kap. 8 punkt a ÄB) Beslut av social- och äldrenämndens individutskott Datum Delegat Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista finns vid sammanträdet Delegationslista finns vid sammanträdet Social- och äldrenämndens individutskott Fullmakt i LVU-mål Resultatenhetschef Väsby välfärd

6 Delegationsärenden Allmänna Beslut om mottagningsoch beslutsattester Beslut om mottagningsoch beslutattester Beslut om godkännande av leverantörer enligt LOV La Casa Kavat Vård AB (SÄNdelegation/2013:15) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU Solgläntans behandlingshem i Kramfors AB (SÄNdelegation/2013:21) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU Russinbacken AB (SÄNdelegation 2013:22) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Mångsbro Vård AB (SÄNdelegation/2013:23) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Klingsbrogården AB (SÄNdelegation/2013:24) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Stiftelsen Göransgården (SÄNdelegation/2013:25) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Björntorps HVB hem AB (SÄNdelegation/2013:26) Datum Delegat Chef Kundvalskontoret Chef Väsby välfärd Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Väsby Välfärd Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Väsby välfärd

7 Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Attendo LSS AB (SÄNdelegation/2013:27) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Skolberga HVB AB (SÄNdelegation/2013:29 Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Plattform STHLM (SÄNdelegation/2013:30) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Linnéagården Behandlingshem AB (SÄNdelegation/2013:31 Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- HVB Vibor KBT AB Sändelegation/2013:32 Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Gökans Gård SÄNdelegation/2013:33 Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Aktiebolaget Bergslagsgårdens sjuk- och behandlingshem (SÄNdelegation/2013:34) Beslut om godkännande av leverantör enligt LOU- Aleris Omsorg AB (SÄNdelegation/2013:35) Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret

8 Begäran om utlämnande av allmänna handlingar, rapporter och underrättelser enligt 14 kap 3 SoL och 24 b LSS (SÄNdelegation/2013:36) Beslut om godkännande av distributör av inkontinensartiklar (SÄNdelegation/2013:37) Tf. Chef Kundvalskontoret Chef Kundvalskontoret Förslag till beslut Social- och äldrenämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten.

9 Tjänsteutlåtande Sakkunnig Helena Bonnevier Dnr: Fax SÄN/2013:215 Social- och äldrenämnden Införande av ny modell för biståndsbedömning Ärendebeskrivning Antalet hemtjänsttimmar har sedan 2011 ökat utan att den biståndsbedömda tiden har ändrats nämnvärt. Det har funnits utrymme för utförarna att öka den utförda tiden och detta har också skett de senaste åren. Utförarna utför numera oftast den beställda tiden och ibland t o m mer än den beviljade tiden. För vissa insatser beviljas väldigt lite tid idag t e x tillsyn på 5 minuter, matlåda på 10 minuter jämfört med grannkommunerna i Stockholm, samtidigt som priset per timme är väldigt lågt jämfört med andra kommuner i Stockholm. Utförarna klagar på att det är omöjligt att utföra uppdragen på så kort tid där det ofta resulterar i att kunden också blir påverkad och tycker att personalen är stressad. Ny modell, IBS, har arbetats fram där biståndstimmarna ligger i nivåer. Modellen beräknas på antal insatser per dag multiplicerat med antal dagar i veckan dessa insatser ska genomföras. Detta ger ett med flexibelt arbetssätt för personalen som tillsammans med kund gör en genomförandeplan och delar upp timmarna på en månad. Utförandegraden har ökat med 40 procent utan att beviljade timmar har ökat. Genom modellen kommer de beviljade timmarna att sjunka, därmed kommer utförarnas intäkter att minska. För att bibehålla rimlig lönsamhet och kvalitet föreslås ersättningen att höjas från 305 till 320 kronor per timme. Syfte med den nya modellen Syftet är att införa en modell som ökar rättsäkerheten för kunderna och som också minskar den höga biståndsbedömda tid som är ett resultat av nuvarande modell med schabloner som inte beaktar brukarnas sammantagna behov. Effekten av den nya modellen förväntas leda till en minskad biståndsbedömd tid. Samtidigt blir biståndshandläggning enklare att utföra då handläggare utgår från en matrisberäkning (kallad individuell behovsbaserad segmentering, IBS). Dessutom 1

10 får hemtjänstutförare tillsammans med brukaren lägga upp tider för insatser hos brukaren vilket bli rättssäkert och individanpassat i högre grad än idag. Under modellens framtagande har kundvalskontoret samarbetat med några av de större utförarna. Därefter har samtliga utförare informerats och samverkansmöte har genomförts med intresseorganisationerna. Arbetssätt vid införande av ny modell Rutiner ska arbetas fram för handläggare och utförare för att implementera och hantera modellen. Referensmöten ska under det första halvåret ske varje månad, i ett nära samarbete mellan utförare och ledning för kundvalskontoret. Social- och äldrenämndens presidie kommer fortlöpande varje månad att få information om hur arbetet med den nya modellen IBS fortskrider. Målet är att den nya modellen ska införas i oktober och arbete pågår för att möjliggöra detta inom ramen för Pulsen combine. Införandet i Pulsen combine kan medföra extra kostnader. Kundvalskontoret ser eventuellt en risk för att extra resurser kan komma att behövas i en implementeringsfas, bland annat på grund av överklaganden och oro hos kund/utförare om beslut ändras. Individuppföljningen kommer att förstärkas för att säkra att rätt biståndsbeslut fattats. Genom ökad målstyrning via nytt förfrågningsunderlag inom hemtjänst kommer genomförandeplanerna att vara tydligare och ge en bättre bild av hur beslut utförs i praktiken. Förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner kundvalskontorets nya modell för biståndshandläggning inom hemtjänst. 2. Social- och äldrenämnden beslutar att i samband med implementering av ny modell höja ersättningen till utförare av hemtjänst från 305 till 320 kronor per timme att gälla från och med 1 januari Bakgrund Under de senaste åren har volymerna av utförd tid ökat markant. Det har funnits utrymme för utförarna att öka den utförda tiden eftersom den beställda tiden varit högre och detta har också skett. Utförarna utför numera oftast den beställda tiden och ibland t o m mer än den beviljade tiden. Detta gör att kostnaderna för hemtjänsten ökar och budgeten är överskriden. Under hösten 2012 gav social äldrenämnden kundvalskontoret i uppdrag att utreda s.k. korgbeslut vilket resulterade i detta förslag till ny modell. Under våren 2013 har ett uppdrag utförts för att studera den nuvarande modellen för att 2

11 biståndsbedöma tid och effekterna därav. Uppdraget har resulterat i ett antal anmärkningsvärda resultat: I genomsnitt har tiden för att utföra samma hemtjänstinsatser ökat med drygt 40 procent. På individnivå är träffsäkerheten av den beställda tiden mycket låg. Endast 50 procent av kunderna har en utförd tid i närheten av den beställda tiden. 1 Bristen i träffsäkerhet går att hänföra till det nuvarande sättet att beställa tid utifrån genomsnittliga schabloner per insats. Detta sätt beaktar inte sammanhanget i vilket insatserna utförs. Effekten av genomsnittliga insatstider är dessutom att brukare med många insatser tenderar att få för mycket tid, då man inte tar hänsyn till att många insatser görs parallellt vid samma besök. Samtidigt tar inte nuvarande modell hänsyn till att vissa insatser kan ta betydligt längre att utföra än schablonen medger om insatsen förutsätter ett helt nytt besök. Slutsatserna av uppdraget är sammanfattningsvis att det finns betydande förbättringsmöjligheter för en mer individanpassad biståndsbedömning (och beställd tid) och att det finns behov att i högre utsträckning beakta det sammanhang i vilket insatserna utförs. Beräkningsmodell IBS segmenterar brukare enligt besöksfrekvens och besökets innehåll. Detta underlättar för att beakta sammanhanget där insatserna utförs och därmed den faktiska tidsåtgången. Den faktiska tidsåtgången baserar sig på historisk information om faktiskt utförd tid. Modellen tar ökad hänsyn till om insatser utförs som separata besök eller i samband med redan befintliga besök. Eftersom antalet timmar i hemtjänsten ökar behöver en ny modell införas vid biståndshandläggningen. Modellen består av en matris vars uträkningar bygger på insatser och hemtjänsttimmar som utförts under 2011 och Ny modell, IBS, har arbetats fram där biståndstimmarna ligger i nivåer. Modellen beräknas på antal insatser per dag multiplicerat med antal dagar i veckan dessa insatser ska genomföras. Detta ger ett med flexibelt arbetssätt för personalen som tillsammans med kund gör en genomförandeplan och delar upp timmarna på en månad. Beslutet skickas till: Utredningsenheten Kundvalskontoret 1 Här definierat som mindre än 20 procent avvikelse från den biståndsbedömda tiden 3

12 Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Stina Strid Hovmöller Chef äldre- och omsorgsavdelningen Bilaga: Mötesanteckningar från samverkansmöte med intresseorganisationerna 4

13 Utredare Emelie Spanne Mötesanteckningar från samverkansmöte angående ny modell för biståndsbedömning Tid: Torsdag den 27 juni 2013, kl Lokal: Vilundarummet, plan 8 kommunhuset. Närvarande: Ann-Mari Rosén, ordinarie PRO Pia Pallin, ordinarie Finska PRO Nils Rydén, ordinarie SPF Carl-Eric Nilsson, ersättare SPF Stina Strid Hovmöller, chef äldre- och omsorgsavdelningen, kundvalskontoret Helena Bonnevier, sakkunnig äldreomsorg, kundvalskontoret Emelie Spanne, Utredare, kundvalskontoret Ny modell för biståndsbedömning Kundvalskontoret har tillsmammans med en extern konsult tagit fram en ny modell för biståndsbedömning. Modellen syftar till en mer rättssäker bedömning samtidigt som den ökar kundens inflytande över insatsernas utförande. Under mötet åskådliggör Stina Strid Hovmöller modellens upplägg och intresseorganisationerna ges möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter. Intresseorganisationerna tycker att modellen verkar rimlig. Den synpunkt som de framför är att det är viktigt att kunden får ordentlig information om vad som ingår i biståndsbeslutet. Postadress: Stöd & Process Upplands Väsby kommun Upplands Väsby Besöksadress: Dragonvägen 86 Telefon: Postgiro: Bankgiro: E-postadress: Internetadress:

14 Tjänsteutlåtande Utredare Emelie Spanne Dnr: SÄN/2012:261 Social- och äldrenämnden Revidering av riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Ärendebeskrivning Beslut om förändringar av taxor och avgifter som påverkar den enskilde kommuninvånaren fattas alltid av kommunfullmäktige utöver de årliga uppräkningar som social- och äldrenämnden gör utifrån aktuellt prisbasbelopp. Inom vissa områden har dock kundvalskontoret funnit ett behov av att ändra vissa taxor och avgifter, vilka ligger utanför den årliga uppräkningen. Därav lyfts detta ärende till kommunfullmäktige för godkännande och fastställande av de föreslagna avgifterna. Riktlinjerna i sin helhet finns som bilaga till ärendet. Förslag på ändringar av taxor och avgifter: Samma avgifter för mat inom äldreomsorgen De förslag som kundvalskontoret presenterar innebär att kostnader för måltider inom äldreomsorgen ska vara lika oavsett om den enskilde har måltidslåda i ordinärt boende eller måltid i dagverksamhet för äldre. Priset baseras på kostnaden för en måltidslåda inom hemtjänsten, vilket uppgår till 55 kronor. I samband med detta införs en höjning av förbehållsbelopp även för de kunder som äter sin lunch i dagverksamhet.

15 Höjning av förbehållsbelopp för kunder som har måltidslåda i hemmet alternativt lunch i dagverksamhet Tidigare har höjningen av förbehållsbeloppet varit kopplat till en fast schablon, vilket medfört att oavsett om kunden har haft många eller få måltidslådor så har deras förbehållsbelopp höjts med samma summa, kronor per månad. Att förbehållsbeloppet höjs påverkar endast kunder som betalar omsorgsavgift för hemtjänst/trygghetslarm. Det innebär att kunden alltid betalar sin faktiska kostnad för maten, och att kommunen subventionerar delar av personens kostnader för omsorg. Kundvalskontoret har utarbetat en ny schablon för höjningen av kunders förbehållsbelopp, och i samband med detta föreslås att även kunder som äter sin lunch i dagverksamhet ska kunna få ett förhöjt förbehållsbelopp. Förslag på ny schablon ser ut enligt följande; Antal måltidslådor i hemmet/ måltider i dagverksamhet per månad Förbehållsbeloppet höjs enligt följande; 1-14 måltider 100 kronor/månad måltider 300 kronor/månad måltider 500 kronor/månad 26+ måltider 700 kronor/månad Uträkningen av en eventuell höjning av förbehållsbeloppet görs en gång i halvåret. Avgiftshanläggaren beräknar kundens genomsnittliga konsumtion av måltidslådor/måltider i dagverksamhet, vilket resulterar i en höjning av förbehållsbeloppet enligt tabellen ovan. Måltider i korttidsboende för barn och ungdomar enligt SoL samt barn och vuxna LSS En ny insats som tillkommit hos biståndshandläggarna på utredningsenheten är korttidsvistelse i kontaktfamilj SoL vilket kan beviljas max tre dagar per månad. Kundvalskontoret föreslår att måltidsavgiften för denna insats är 90 kronor per dygn, samma summa som måltidsavgiften i korttidsboende för vuxna (exklusive kostnad för kaffe). Avgiften för barn och vuxna med korttidsvistelse LSS föreslås bli densamma, vilket innebär att avgiften höjs från 65 till 90 kronor per dygn för kost. Omsorgsavgift för dagverksamhet Kommunen har tidigare inte tagit ut någon avgift för insatsen dagverksamhet för äldre. Nu föreslås att en omsorgsavgift införs om 59 kronor per dag. Omsorgsavgiften ingår i maxtaxan och avgiftens storlek utgår från en utredning av betalningsförmåga.

16 Trygghetslarm Kundvalskontoret föreslår att kunden ska faktureras en kostnad om kronor vid händelse av att larmdosan inte återlämnas, motsvarande kostnad för larmklocka/knapp är 816 kronor. Dessa kostnader motsvarar den faktiska kostnaden för larmen. Omsorgsavgift i särskilt boende för socialpsykiatri Kundvalskontoret föreslår att personer i särskilt boende för socialpsykiatri ska betala samma omsorgsavgift som särskilt boende för äldre. Omsorgsavgiften ingår i maxtaxan och avgiftens storlek utgår från en utredning av betalningsförmåga. Dessutom föreslår kundvalskontoret ett förtydligande vad gäller avgifter som tas ut i HVB (hem för vård eller boende), som är tänkt att vara en kortsiktig lösning, men som i många fall tenderar att bli permanent. En person i HVB betalar ska betala en egenavgift (90 kronor) samt en måltidsavgift (100 kronor) per dag de första 3 månaderna. Därefter är insatsen att betrakta som varaktig och därmed ska den enskilde betala samma omsorgsavgift som i särskilt boende. Omsorgsavgiften ingår i maxtaxan och avgiftens storlek utgår från en utredning av betalningsförmåga. Turbundna resor till och från daglig verksamhet Turbundna resor till och från daglig verksamhet är en insats enligt socialtjänstlagen. Kundvalskontoret föreslår därför att personer som har beslut om turbundna resor till och från daglig verksamhet ska betala samma avgift som personer som åker till och från dagverksamhet för äldre. Avgiften är 49 kronor per resa, dock högst 490 kronor i månaden, vilket är samma pris som ett reducerat månadskort inom SL. Beräkningsgrund vid ej specificerad hyra hos extern vårdgivare För de vårdgivare som inte har någon specificerad hyra utan istället en vårdavgift, tillämpas en av kundvalskontoret framtagen schablon beräknad på 2011 års hyresnivåer hämtade från Väsbyhem AB. Denna schablon tar hänsyn till boendets standard. Då social- och äldrenämnden endast har delegation på att göra justeringar av avgifter som grundas på prisbasbeloppet, föreslår kundvalskontoret att nämnden även ska kunna reglera hyrorna med 2,5 procent per år (motsvarande den ordinarie marknaden för hyresrätter enligt uppgifter från Väsbyhem).

17 Sammanställning av taxor och avgifter inom omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning 2013 Måltidspriser Måltidsabonnemang i särskilda boendeformer kronor per månad Förslag på ny avgift Måltidsavgift vid korttidsboende Ny! Måltidsavgift vid korttidsvistelse i kontaktfamilj enligt SoL (0-18 år) 100 kronor per dag - 90 kronor/dag Måltidsavgift i korttidsboende utanför det egna 65 kronor/dag 90 kronor/dag hemmet, LSS Måltider i dagverksamhet för pensionärer 50 kronor per måltid 55 kronor/dag Måltider i daglig verksamhet, LSS Måltidslåda (lunch/middag) Dessert 35 kronor/måltid 55 kronor per måltid 19 kronor per måltid Avgift för service, omsorg och vård i hemmet och i särskilt boende (år 2013 max kronor per månad) Hemtjänst Omsorg i hemmet Service i hemmet Matdistribution (leverans av måltidslåda) 55 kronor per timme 180 kronor per timme 55 kr per timme (10 minuter räknas för varje levererad måltidslåda) Särskilt boende och korttidsboende Service, omsorg och hälso- och sjukvård i särskilda boendeformer inklusive korttidsboende 59 kronor per dygn Ny! Dagverksamhet - 59 kr/dag HVB första 3 månaderna (logi + måltider) 190 kronor per dygn Ny! Omsorgsavgift HVB efter 3 månader kr/månad Ny! Omsorgsavgift i särskilt boende för socialpsykiatri kr/månad Trygghetslarm Abonnemangsavgift för trygghetslarm per hushåll (ingår i maxtaxan) Kostnad för borttappad larmdosa Kostnad för borttappad larmklocka/knapp 250 kronor per månad, maximalt kronor 816 kronor Boendeavgift Boendeavgift i två- eller flerbäddsrum, högst 50 % av basbeloppet Turbundna resor (dagverksamhet/daglig verksamhet) Enkel resa Maximal avgift per månad kronor/månad 49 kronor 490 kronor Omfattar även resor till och från daglig verksamhet

18 Kundvalskontorets förslag till beslut 1. Social- och äldrenämnden godkänner kundvalskontorets förslag till taxor inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning/psykisk ohälsa och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige med uppgift att fastställa taxorna. 2. Social- och äldrenämnden föreslår kommunfullmäktige att nämnden får lov att höja hyresnivåer i enlighet med den ordinarie marknaden för hyresrätter i samband med den årliga avgiftsuppräkningen. Kundvalskontoret Eva Dahlgren Chef kundvalskontoret Stina Strid Hovmöller Chef äldre- och omsorgsavdelningen Bilaga: Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning 2013

19 Dnr SÄN/2012:261 Social- och äldrenämnden Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från och med Avgifter som justeras utifrån prisbasbeloppet kommer årligen att justeras utifrån aktuellt prisbasbehopp.

20 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Allmänt om taxor och avgifter Överklagande Betalning Avgiftsunderlag Avgiftsutrymme Ändrade förhållanden under året Inkomster Avgiftsgrundande inkomster Ej avgiftsgrundande inkomster Utgifter Avgiftsgrundande utgifter Ej avgiftsgrundande kostnader Beräkning av boendekostnad Bostadstillägg och bostadsbidrag Dubbel boendekostnad Hyra hos extern vårdgivare Beräkning vid ej specificerad hyra hos extern vårdgivare Två- och flerbäddsrum Avgiftsberäkning för makar och registrerade partner Förbehållsbelopp Minimibelopp Höjning av förbehållsbeloppet Personer med måltidsabonnemang i särskilt boende Förhöjda kostnader för måltidslåda i ordinärt boende och dagverksamhet Sänkning av minimibeloppet Avgifter Hemtjänst Beräkning av tid Måltidslådor Trygghetslarm Korttidsboende Korttidsboende, rehabilitering, avlastning och växelvård enligt SoL Korttidsvistelse i kontaktfamilj enligt SoL (0-18 år) Korttidsvistelse utanför det egna hemmet, LSS Korttidsboende HVB, SoL (0-3 månader) HVB, SoL (4+ månader) Permanent boende Vård- och omsorgsboende för äldre Uppsägning Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Särskilt boende för socialpsykiatri Övrigt Dagverksamhet för äldre Daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning Bilaga 1: Sammanställning av avgifter inom omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning Bilaga 2: Förbehållsbelopp, schablon Bilaga 3: Beräkning av boendekostnad Bilaga 4: Exempel på avgiftsberäkning för makar och registrerade partner Blankett: Inkomstuppgift för beräkning av omsorgsavgift Blankett: Inkomstuppgifter för beräkning av omsorgsavgift Blankett: Ansökan om förhöjt förbehållsbelopp... 24

21 3 1. Allmänt om taxor och avgifter Riksdagen beslutade den 14 november 2001 om regler för avgifter avseende äldre- och handikappomsorg (prop. 2000/01:149). Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende regleras i 8 kap 1-9 Socialtjänstlagen (SoL). Av lagen framgår att; avgifterna ska vara skäliga avgifterna inte får överstiga kommunens självkostnader avgifterna får differentieras med hänsyn till den enskildes ekonomiska förhållanden den enskilde ska förbehållas tillräckliga medel för sina normala levnadsomkostnader (förbehållsbelopp). Dessa tillämpningsföreskrifter gäller för handläggning av avgifter för biståndsbedömda insatser till äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen. 1 Flera belopp för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är knutna till prisbasbeloppet. För 2013 är prisbeloppet kronor. Kommunfullmäktige har beslutat att avgifter baserade på prisbasbeloppet ska justeras årligen utifrån aktuellt prisbasbelopp. Enligt socialtjänstlagen kapitel 8 får kommunen ta ut en maxavgift för omsorg, larm och service. Denna avgift får uppgå till högst kronor per månad Dessa tillämpningsföreskrifter bör kompletteras med av social- och äldrenämndens antagna riktlinjer för bedömning av bistånd enligt socialtjänstlagen för äldre, vuxna med funktionsnedsättning och barn och unga med fysisk funktionsnedsättning Överklagande Beslut om taxesystem fattas av kommunfullmäktige. Generella beslut om taxor, d.v.s. beslut som riktar sig till alla kunder, överklagas med laglighetsprövning enligt kapitel 10 i kommunallagen. Överklagan skickas av klaganden direkt till Förvaltningsrätten i Uppsala. Beslut om avgifter som den enskilde ska betala är myndighetsutövning och regleras i 8 kapitlet SoL. Den enskilde har rätt att överklaga beslutet genom förvaltningsbesvär enligt 16 kapitel 3 SoL. Beslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet. Överklagan ska ställas till Förvaltningsrätten i Uppsala, men skickas till den handläggare som tagit beslut om avgiften (avgiftshandläggare). Överklagan ska ha inkommit till kommunen inom tre veckor efter det att den enskilde tagit del av beslutet. Har överklagandet inkommit i tid ska kommunen skicka ärendet vidare till Förvaltningsrätten i Uppsala. 1 Personer med funktionsnedsättning med beslut enligt LSS betalar ingen omsorgsavgift. Däremot utgår avgifter för mat, hyra och turbundna resor.

22 Betalning Senaste dag att betala räkningen är den sista vardagen i varje månad. Målet är att kunden ska få fakturan senast 10 dagar innan sista betalningsdag. 2. Avgiftsunderlag Med avgiftsunderlag avses den nettoinkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelat med lika belopp per månad. Vid avgiftsberäkningen sammanräknas alla inkomster. Skatt, boendekostnad och förbehållsbelopp avdras. Det som återstår är det så kallade avgiftsutrymmet. Om avgiften överstiger detta avgiftsutrymme måste service-, omsorg- och larmavgiften subventioneras. Avgiftsunderlaget beräknas utifrån förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt lagstiftningen om inkomstskatter. Även bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg anses som inkomst. Om den enskilde avstår från att lämna uppgifter om inkomst och förmögenhet görs ingen prövning av förbehållsbelopp, utan avgiften blir enligt maxavgiften. För att kontrollera de inlämnade uppgifterna inhämtar kommunen data om aktuella pensioner från Försäkringskassan, samt uppgifter om senaste taxeringen från Skatteverket Avgiftsutrymme Med avgiftsutrymme menas den högsta avgift som kunden ska betala för omsorg, service och trygghetslarm. Avgiftsutrymmet utgör ett slags högkostnadsskydd för den enskilde då de sammanlagda avgifterna inte får överstiga det lagstadgade avgiftstaket som för år 2013 är kronor per månad. Har den enskilde beslut om måltider och boende tillkommer måltidsavgift och hyra, då dessa poster inte subventioneras. Beslut om avgiftsutrymme kan överklagas, se punkt Ändrade förhållanden under året Kunden har ansvar att informera om ändrade ekonomiska förhållanden eller varaktig förändring av hushållstyp som sker under året och som kan påverka beräkningen av avgiften eller avgiftsutrymmet. Kunden ska få ett skriftligt beslut där det framgår vilket avgiftsunderlag som har använts och hur det är beräknat. Beslutet ska vara försett med en besvärshänvisning.

23 Inkomster Inkomstberäkningen för avgiftstunderlaget bygger i vissa delar på lagen om bostadstillägg för pensionärer m.fl. Denna lag anknyter i sin tur till vissa delar av inkomstskattelagen. Kommunen ska vid beräkning av avgifter och förbehållsbelopp utgå från aktuella inkomster vid beräkningstillfället. Dessa innefattar inkomster av tjänst och näringsverksamhet som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen. Även utländsk pension eller motsvarande ska räknas med. Kommunen ska utgå från den enskildes ekonomiska situation efter inkomstskatter d.v.s. nettoinkomst Avgiftsgrundande inkomster pension beskattningsbar del av vårdbidrag sjukpenning, sjukersättning, sjukbidrag livränta arbetsinkomst arbetslöshetsersättning (A-kassa), aktivitetsersättning föräldrapenning, underhållsbidrag och bidragsförskott inkomst av egen rörelse bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg för pensionärer 2 inkomst för uthyrning av bostad överskott på kapital (bankränta, utdelning av aktier, privatobligationer mm enligt senaste taxerade inkomst) 3 annan beskattningsbar inkomst Ej avgiftsgrundande inkomster handikappersättning assistansersättning habiliteringsersättning obeskattad del av vårdbidrag barnbidrag försörjningsstöd introduktionsersättning för flykting ersättning som betalas ut p.g.a. kapitalförsäkringar 2 Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg för pensionärer räknas som inkomst. Enligt den praxis som har utvecklats i kommunerna, utgår man vid beräkningen av avgiften, från att den enskilde söker dessa bidrag. Om den enskilde inte har bostadsbidrag men är berättigad till detta, ombeds denne i samband med infordran av inkomstuppgifter att söka bostadsbidrag. Den enskilde förutsätts söka de sociala förmåner som finns inom socialförsäkringens ram. 3 Kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen ska medräknas. Kapitalinkomster avser deklarerade inkomster året före det aktuella och uppgifterna kan inhämtas från Skatteverket. Har väsentliga förändringar skett under året, bör hänsyn till detta tas vid avgiftsberäkningen. Erhåller den enskilde en realisationsvinst vid försäljning av bostadsrätt eller villafastighet ska endast avkastningen på kapital medräknas. Förmögenhet påverkar inte avgiftsunderlagets storlek, utan endast avkastningen på kapital det vill säga kapitalinkomster.

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Dnr SÄN/2014:248 Riktlinjer - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från och med 2015-05-01 Nivå:

Läs mer

2011-05-23. Dnr SÄN/2011:27. Social- och äldrenämnden

2011-05-23. Dnr SÄN/2011:27. Social- och äldrenämnden 2011-05-23 Dnr SÄN/2011:27 Social- och äldrenämnden Taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorg Gäller från och med 2012-01-01 Avgifter som justeras utifrån prisbasbeloppet kommer årligen att justeras

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012. 4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.146 Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. Att godkänna

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter för avgiftsberäkning för insatser beviljade enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg

Avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter för avgiftsberäkning för insatser beviljade enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2002-04-29 reviderad 2006-10-09 reviderad 2009-04-21 reviderad 2009-10-01 reviderad 2011-09-20 reviderad 2012-04-01 reviderad 2013-01-07 Avgiftssystem och

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Beslutade av omsorgsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning Kapitel 1. Avgifter

Läs mer

Äldrenämnden. Revidering av tillämpningsregler för avgifter inom omsorgerna om äldre och funktionsnedsatta i Uppsala kommun

Äldrenämnden. Revidering av tillämpningsregler för avgifter inom omsorgerna om äldre och funktionsnedsatta i Uppsala kommun Uppsala * "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VÅRD OCH OMSORG a K/ Handläggare Datum Diarienummer EvaElmegren 2014-11-20 ALN-2014-0405.11 Äldrenämnden Revidering av tillämpningsregler för avgifter inom omsorgerna

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Ledsagning till sjukvård Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med

Läs mer

Socialförvaltningen Gislaveds kommun

Socialförvaltningen Gislaveds kommun Tillämpningsanvisningar avseende uttagande av avgifter i samband med insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilda insatser för funktionshindrade för 2013. Reviderade 2013-02.06 1 Innehåll Inledning....3

Läs mer

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 1 (10) Antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2012, 245 Dnr: KS 1082/10 906 Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Kommunen har rätt att själv besluta om vilka avgifter som

Läs mer

RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOCIALFÖRVALTNINGEN 2014 RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Fastställda av socialnämnden 2014-04-23 61. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen Datum 2015-01-07 Sida 1(12) Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen uppdateras årligen c:\users\laisan64\desktop\taxor och avgifter äo och ho 2015.doc E-post Organisationsnr

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2012/303 706 KFS 2013:05 Föreskrifter för avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i Falköpings kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 26 november

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 Beslutat av kommunfullmäktige 2007-11-28 Senaste revidering: Beslutat av kommunfullmäktige 2012-03-28 Senaste uppdatering 2015-04-16 Höörs

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter avgiftsdebitering vård och omsorg

Tillämpningsföreskrifter avgiftsdebitering vård och omsorg 1 Tillämpningsföreskrifter avgiftsdebitering vård och omsorg Reviderade av kommunfullmäktige 2014-06-18, 70, Dnr KS 2014/118 Nedanstående föreskrifter ligger som grund vid beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter. avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015

Tillämpningsföreskrifter. avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015 Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige 2002-06-13 86 och reviderade 2003-09-04 152, 2004-11-25

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 1 (12) KF 320.2014 AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORG OCH OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA JML SOCIALTJÄNSTLAGEN 2015 Taxa inom äldre- och handikappomsorg består av grundläggande regler för avgiftsberäkning. Taxans

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifter Tillämpningsföreskrifter inom äldre- och handikappomsorgen 2009 inom äldre- och handikappomsorgen 2009 Sidan 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 1 2. Begreppsdefinitioner... 1 3. Avgifter... 4 4. Övriga

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG. Antagen av KF 62, 2007-04-16 Gäller fr.o.m.

LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG. Antagen av KF 62, 2007-04-16 Gäller fr.o.m. LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG Antagen av KF 62, 2007-04-16 Gäller fr.o.m. 2007-05-01 Inledning Taxa för äldre- och handikappomsorg baseras på regeringens

Läs mer

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad.

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad. 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen

Läs mer

Avgifter inom Vård och Omsorg

Avgifter inom Vård och Omsorg FÖRFATTNING 4.6.5 Antagen av kommunfullmäktige 126/05, 132/06, 153/07, 43/09, 44/09, 64/10, 74/11, 75/11 Redaktionella ändringar samt uppdatering av avgiftsbelopp 2014-01-01, 2015-01-01 Avgifter inom Vård

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer