Dnr SÄN/2011:27. Social- och äldrenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-05-23. Dnr SÄN/2011:27. Social- och äldrenämnden"

Transkript

1 Dnr SÄN/2011:27 Social- och äldrenämnden Taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorg Gäller från och med Avgifter som justeras utifrån prisbasbeloppet kommer årligen att justeras utifrån aktuellt prisbasbehopp.

2 Innehållsförteckning Sid Inledning 1 Avgifter 1 Tak för högsta avgiftsnivå- Högkostnadsskydd 1 Avgift för hjälp i hemmet 2 Beräkning av tid 2 Avgift för vård, omsorg och service i korttidsboende samt andra särskilda boendeformer 2 Måltidsavgifter i korttidsboende och andra särskilda boendeformer 2 Avgift för kommunal hälso- och sjukvård 3 Abonnemangsavgift för trygghetslarm 3 Avgift för korttidsvistelse enligt LSS och SoL 3 -Daglig verksamhet Vårdavgifter för psykiskt funktionshindrade 3 -Korttidsboende 3 -Permanentboende 4 Överklagande 4 Betalning 4 Sammanställning av avgifter inom äldre- och handikappomsorg 4 Måltidspriser (SoL) 4 Måltidspriser (LSS) 5 Avgift för service, omvårdnad och vård 5 Trygghetslarm 5 Vårdavgift för psykiskt funktionshindrade 5 Turbundna resor 5 Avgiftsberäkning 6 Inkomster 6 -Avgiftsgrundande inkomster 6 -Ej avgiftsgrundande inkomster 7 -Kapitalinkomster 7 -Förmögenhet 7 -Bostadstillägg 7 Utgifter 7 -Avgiftsgrundande utgifter 7 -Ej avgiftsgrundande utgifter 8 -Statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift 8 -Ändrade förhållanden under året 8 Boendekostnad 8 Dubbel boendekostnad 8 Hyra hos extern vårdgivare 9 Två- och flerbäddsrum 9 Beräkning av bostadskostnaden 9 -Hyrd bostad 9 -Bostad med andrahandkontrakt 9 -Bostadsrätt 9 -Kooperativ hyresrätt 9 -Enfamiljshus 10

3 -Tvåfamiljshus 10 -Eget småhus på lantbruksenhet 10 -Arrenderat småhus på lantbruksenhet 10 -Andelshus eller egen flerfamiljsfastighet 10 -Fri bostad 10 -Särskilda boendeformer 10 Avgiftsberäkning för makar och registrerade partner 11 Förbehållsbelopp 12 -Höjning av minimibeloppet 13 -Kostnader för mat 13 -Övriga merkostnader 13 -Sänkning av minibeloppet 14 Förbehållsbeloppets nivå 16 Bilagor Inkomstuppgift för beräkning av omvårdnadsavgift -Barnfamiljer/Icke pensionärer 16 -Pensionärer 18 Ansökan om förhöjt förbehållsbelopp 20

4 Inledning Riksdagen beslutade den 14 november 2001 om regler för avgifter avseende äldre- och handikappomsorg (prop. 2000/01:149). Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunen får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Reglerna om högkostnadsskydd och förbehållsbelopp trädde i kraft och finns införd i 8 kapitel i socialtjänstlagen. Flera belopp för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är knutna till prisbasbeloppet. För 2012 är beloppet kronor. Minimibeloppet det vill säga förbehållsbeloppet har huvudsakligen beräknats med ledning av Konsumentverkets hushållsbudget avseende skäliga levnadskostnader. Avgifter som justeras utifrån prisbasbeloppet kommer årligen att justeras utifrån aktuellt prisbasbehopp. Avgifter Tak för högsta avgiftsnivå - Högkostnadsskydd Ett nationellt fastställt högsta avgift för insatser gäller i hela landet. Avgiftstaket eller så kallat högkostnadsskydd gäller för hjälp i hemmet i form av personlig omsorg, serviceinsatser, trygghetslarm inklusive själva tekniken, dagverksamhet, ledsagarservice, korttidsboende och liknande insatser, samt vård, omsorg och service i särskilda boendeformer. Den högsta nivån på avgiften ska bestämmas till en nivå som andel av prisbasbeloppet * och innebär per månad i 2012 års prisnivå: Procent av prisbasbelopp Kronor per månad Avgiftstak per person * Prisbasbeloppet för 2012 är kr per år eller kr per månad I hemtjänsten ingår uppgifter av servicekaraktär, personlig omvårdnad, ledsagning och avlösning av anhörig. Avgifterna för hemsjukvård i kommunal regi ingår i avgiftstaket. I de kommuner där landstinget svarar för hemsjukvården i det ordinära boendet ska eventuella avgifterna för hemsjukvård inräknas i landstingens högkostnadsskydd för hälso- och sjukvård. I avgiftstaket ingår också korttidsboende och larm. Hemtjänsten är inte enbart förbehållen äldre människor och yngre personer med funktionshinder, utan riktar sig även till bl.a. personer med missbruksproblem eller psykisk sjukdom. Den enskilde kan få hemtjänst såväl i ordinärt boende, som i särskilt boende. 1

5 Avgift för hjälp i hemmet Biståndstagaren betalar timavgift för utförd tid. Timavgiften för hjälp med omvårdnadsinsatser är 55 kronor per timme. Hjälp med städning, tvätt, inköp och apoteksärenden är 180 kronor per timme. Det maximala beloppet uppgår till 48 % av prisbasbeloppet det vill säga kronor per månad för år Beslutad tid som ej utförts p.g.a. att biståndstagaren inte är hemma eller tillfälligt inte önskar hjälp den dagen debiteras biståndstagaren. Tid debiteras inte biståndstagaren om inplanerad tid ej kan utföras på grund av: - dödsfall - oplanerad sjukhusvistelse - biståndstagaren har fått plats på permanent särskilt boende eller korttidsboende Biståndstagaren debiteras ej om denne har avsagt sig hjälpen fem (5) dagar i förväg Om biståndstagaren, vid sjukhusvistelse, avsagt sig matlådor debiteras denne måltidsavgift för tre dagar (uppsägningstid). Beräkning av tid Vid dubbelbemanning d.v.s. om två personal utför arbetsuppgifter räknas dubbel tid, dock ej i samband med praktik eller introduktion av nyanställd personal. Utförd tid registreras av personalen i minuter. Vid månadens slut summeras tiden i minuter som sedan debiteras kunden. Avgift för vård, omsorg och service i korttidsboende (rehabilitering, växelvård, avlastning) samt andra särskilda boendeformer För personer i korttidsboende, rehabilitering, växelvård och avlastning är avgiften 56 kronor per dygn ([1 712 kr x 12] / 365 = 56 kr). Avgiften är baserad på prisbasbeloppet för Måltidsavgifter i korttidsboende och andra särskilda boendeformer Måltidsavgiften i korttidsboende är 99 kronor per dag. I detta ingår frukost 19 kr, lunch 35 kr, middag 35 kr och kaffe 10 kr. Måltidsavgiften är 84,1 procent av basbeloppet. (Enligt KF beslut ) Matabonnemanget i särskilda boendeformer uppgår till kronor per månad (99 kr x 30 = kr). Om den boende blir inlagd på sjukhus reduceras matavgiften med 99 kronor per dag, ej inskrivningsdagen. Är den boende bortrest och har meddelat personalen i god tid, minst en vecka i förväg, reduceras matabonnemanget med 99 kronor per dag. 2

6 Avgift för kommunal hälso- och sjukvård För personer som har hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer, ingår dessa insatser i boendet. Därmed är hälso- och sjukvårdinsatser kostnadsfria. Abonnemangsavgift för trygghetslarm Avgiften för samtliga personer som har trygghetslarm är högst 250 kronor per månad för hyra inklusive tillsyn i samband med larm. Om den enskilde är bortrest reduceras inte abonnemangsavgiften, eftersom kommunen ändå har en hyreskostnad för larmet. För personer som även har andra insatser, ska trygghetslarm räknas in i högsta avgiftsnivån 48 % av prisbasbeloppet d.v.s. maximalt kr per månad avseende år Avgift för korttidsvistelse enligt LSS och SoL Kommunen kan ta ut avgift för korttidsboende enligt LSS eller där det inte är klarlagt om en person omfattas av LSS eller bistånd enligt SoL. Avgiften i korttidsboende enligt LSS uppgår till 65 kronor per dygn. Daglig verksamhet Om den enskilde deltar i daglig verksamhet tar kommunen ut en avgift på 35 kronor per dag för lunch. Vårdavgifter för psykiskt funktionshindrade Upplands Väsby kommun har hittills tillämpat samma avgift för samtliga typer av placeringar, d.v.s. 80 kronor per dygn. Men eftersom kommunen får ta ut en skälig ersättning för stöd- och omvårdnadsboende har kommunfullmäktige fastställt boendeavgiften till 73,1 procent av basbeloppet (enligt KF beslut ). Avgiftsreglerna för psykiskt funktionshindrade har sedan psykiatrireformen varit oklara. Bland annat hur dessa ska tillämpas när det gäller gränsdragning mellan vård i hem för vård eller boende (HVB) och vårdhem enligt 69:2 SoL som kan motsvara ett särskilt boende för psykiskt funktionshindrade. För att tydliggöra gränsdragningen mellan dessa vård- och boendeformer gäller följande: Korttidsboende De som vistas på stöd- och omvårdnadsboende i hem för vård eller boende (HVB), i familjehem och LVM-hem som har tillstånd enligt SoL 7 kap. 1 (gamla SoL 69:1) skall 3

7 ses som en korttidslösning för återhämtning och avvaktan på ett alternativ i hemkommunen. På dessa vårdhem har de boende tillgång till eget rum, inget eget kök eller hygienutrymmen års avgift för logi uppgår till 86 kronor per dygn, och avgiften för kost uppgår till 99 kronor per dygn. Den totala kostnaden för kost och logi blir därmed 185 kronor per dygn. Permanentboende De som vistas på hem för vård och boende (HVB) som har tillstånd enligt SoL 5 kap. 7 (gamla SoL 69:2) skall ses som en långsiktig lösning och bedöms att inget boendealternativ i hemkommunen kan erbjudas inom snar framtid. Här finns tillgång till eget rum eller lägenhet med kök, egen toalett och badrum. Sysselsättning kan erbjudas inom verksamheten. Detta boende klassificeras enligt Svenska kommunförbundet som kategori tre. För denna målgrupp ska samma avgiftsregler tillämpas som i särskilt boende d.v.s. högkostnadsskydd för hemtjänst, samma beräkningsgrunder för förbehållsbelopp, avgift för hemtjänst, matabonnemang, samt hyra. Den enskilde bör uppmanas att söka bostadsbidrag och handikappersättning. Överklagande Beslut om taxesystem fattas av kommunfullmäktige. Sådana beslut överklagas genom laglighetsprövning enligt kapitel 10 i kommunallagen. Den enskildes avgiftsbeslut överklagas däremot genom förvaltningsbesvär enligt 16 kapitel 3 SoL. Betalning Räkningen skickas ut omkring den 15:e i månaden och senaste betalningsdag är den sista i månaden. Uppsägningstiden är en månad from det datum kunden avlider eller säger upp hyreskontraktet för avflytt. Hyran betalas i förskott, medan kostnader för service och omvårdnad betalas i efterskott. Sammanställning av avgifter inom äldre- och handikappomsorg (Förbehållsbelopp för år 2012: kr per år, kr per månad) Måltidspriser (SoL) Måltidsabonnemang i särskilda boendeformer kr per månad Måltidsavgift vid korttidsboende 99 kr per dag (84,1 % av prisbasbeloppet för 2011) Matlåda (efterrätt +15 kr) 50 kr per måltid (Måltidsabonnemanget ändrades senast 1 feb 2010 till kr) 4

8 Måltidspriser (LSS) Måltider i daglig verksamhet Måltider i korttidshem 35 kr per måltid 65 kr per dygn (Priserna har inte ändrats efter år 2008) Avgift för service, omvårdnad och vård Omvårdnad i hemmet Serviceinsatser städning, tvätt och inköp inkl apoteksärenden Omvårdnad i särskilt boende Korttidsvistelse Tak för högsta avgift 55 kr per timme 180 kr per timme kr per månad 56 kr per dygn 48 % av basbeloppet, för år 2012 max kr/mån (Priset ändrades från 50 kr till 55 kr respektive 150 kr till 180 kr 1 feb 2010) Trygghetslarm Abonnemangsavgift för trygghetslarm Tak för högsta avgift för trygghetslarm samt annan hjälp i hemmet Max 250 kr per månad 48 % av basbeloppet, för år 2012 max kr/mån (Abonnemangsavgift för trygghetslarm ändrades senast 1 feb 2008 till 250 kr) Vårdavgift för psykiskt funktionshindrade Korttidsboende (HVB) 86 kr per dygn (73,1 % av prisbasbeloppet för 2011) exkl. avgift för kost (Avgiften höjdes senast 1 januari 2006 till 81 kr för vård och 93 kr för mat) Permanentboende Samma avgift för kost, hyra och omvårdnad som inom äldreomsorgen Turbundna resor Enkel resa Max avgift per månad 42 kr 420 kr per månad (samma pris som ett rabatterat månadskort genom SL kostar) 5

9 Avgiftsberäkning Vid avgiftsberäkningen sammanräknas alla inkomster. Skatt, boendekostnad och förbehållsbelopp avdras. Det som återstår är det s.k. avgiftsutrymmet. Om avgiften överstiger detta avgiftsutrymme måste service- och omvårdnadsavgiften subventioneras. Avgiftsunderlaget beräknas utifrån förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt lagstiftningen om inkomstskatter. Även bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg anses som inkomst. När biståndstagaren av personliga skäl, önskar avstå från att lämna uppgifter om inkomst och förmögenhet, görs ingen prövning av förbehållsbelopp, utan avgiften blir enligt maxavgiften. För att kontrollera biståndstagarens uppgiftslämnande, inhämtar kommunen uppgifter om aktuella pensioner från Försäkringskassan, samt uppgifter om senaste taxeringen från Skatteverket. Inkomster Inkomstberäkningen för avgiftstunderlaget bygger i vissa delar på lagen om bostadstillägg för pensionärer m.fl. Denna lag anknyter i sin tur till vissa delar av inkomstskattelagen. Kommunen ska vid beräkning av avgifter och förbehållsbelopp utgå från aktuella inkomster vid beräkningstillfället. Dessa innefattar inkomster av tjänst och näringsverksamhet som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen. Även utländsk pension eller motsvarande ska räknas med. Kommunen ska utgå från biståndstagarens ekonomiska situation efter inkomstskatter d.v.s. nettoinkomst. Avgiftsgrundande inkomster Följande inkomster är avgiftsgrundande: - pension - beskattningsbar del av vårdbidrag - sjukpenning, sjukersättning, sjukbidrag - livränta - arbetsinkomst - arbetslöshetsersättning (A-kassa), aktivitetsersättning - föräldrapenning, underhållsbidrag och bidragsförskott - inkomst av egen rörelse - bostadstillägg - inkomst för uthyrning av bostad - överskott på kapital (bankränta, utdelning av aktier, privatobligationer mm) enligt senaste taxerade inkomst - annan beskattningsbar inkomst 6

10 Ej avgiftsgrundande inkomster Följande inkomster som ej räknas som avgiftsgrundande: - handikappersättning - assistansersättning - habiliteringsersättning - obeskattad del av vårdbidrag - barnbidrag - bistånd enligt SoL - introduktionsersättning för flykting - ersättning som betalas ut p.g.a. kapitalförsäkringar Kapitalinkomst Kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen ska medräknas. Kapitalinkomster avser deklarerade inkomster året före det aktuella och uppgifterna kan inhämtas från Skatteverket. Har väsentliga förändringar skett under året, bör hänsyn till detta tas vid avgiftsberäkningen. Erhåller biståndstagaren en realisationsvinst vid försäljning av bostadsrätt eller villafastighet ska endast avkastningen på kapital medräknas. Förmögenhet Förmögenhet ska inte påverka avgiftsunderlagets storlek, utan endast avkastningen på kapital d.v.s. kapitalinkomster. Bostadstillägg Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg medräknas som inkomst. Enligt den praxis som har utvecklats i kommunerna utgår man idag ifrån vid beräkning av avgiften, att biståndstagaren söker dessa bidrag. Om biståndstagaren inte har bostadsbidrag men är berättigad till detta, ombedes denne i samband med infordran av inkomstuppgifter att söka bostadsbidrag. Biståndstagaren förutsätts söka de sociala förmåner som finns inom socialförsäkringens ram. Utgifter Avgiftsgrundande utgifter Utöver de kostnader som anges i reglerna för lägsta förbehållsbelopp är följande utgifter avgiftsgrundande: - skatt - hyra (även hos extern vårdgivare) - underhållsbidrag - barnomsorgsavgift 7

11 Ej avgiftsgrundande utgifter Följande utgifter är ej avgiftsgrundande: - kostnader för privata lån t.ex. lån på bil, kontokort mm. Statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Kommunal fastighetsavgift alternativt statlig fastighetsskatt ska inräknas i boendekostnaden. Ändrade förhållanden under året Biståndstagaren har ansvar att informera om ändrade ekonomiska förhållanden eller varaktig förändring av hushållstyp som sker under året och som kan påverka beräkningen av avgiften eller avgiftsutrymmet. Biståndstagaren ska få ett skriftligt beslut där det framgår vilket avgiftsunderlag som har använts och hur det är beräknat. Beslutet ska vara försett med en besvärshänvisning. Förklaring: Med avgiftsutrymme menas, den högsta avgift som biståndstagaren kan betala. För omvårdnad, service och larm kan den enskilde aldrig behöva betala mer än sitt individuella avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet utgör ett slags högkostnadsskydd för den enskilde och de sammanlagda avgifterna får således inte överstiga detta belopp och ej heller det lagstadgade avgiftstaket som för år 2012 är kr. Beslut om avgiften eller avgiftsutrymmet får överklagas (inom tre veckor) hos allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. Det gäller beslut om avgift och avgiftsförändring samt beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp. Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att beslutet tillkännagivits. Beslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet. Boendekostnad Kommunen ska ta hänsyn till faktisk boendekostnad och bostadstillägg för pensionärer (BTP). Boendekostnad beräknas enligt regler som gäller för BTP. Från boendekostnaden dras BTP, bostadsstöd för familjer eller annan form av bostadsstöd. Dubbel boendekostnad Tilldelning av bostad i äldreboende sker ofta med kort varsel, vilket kan innebära dubbel boendekostnad. I dessa fall ska båda kostnaderna räknas in, dock längst tre månader från den dag kontraktet för äldreboendet undertecknats. 8

12 Hyra hos extern vårdgivare Vid köp av platser för permanentboende hos extern vårdgivare gäller samma avgiftstaxa för måltider, service och omvårdnad, samt samma regler för förbehållsbelopp. Däremot uttas den hyreskostnad som den externa vårdgivaren har fastställt. I första hand ska ett hyresförhållande föreligga med ett normalt hyreskontrakt. För de vårdgivare som inte har någon specificerad hyra utan istället en vårdavgift, tillämpas en av kundvalskontoret framtagen schablon beräknad på 2011 års hyresnivåer hämtade från Väsbyhem AB. Denna schablon tar hänsyn till boendets standard och yta och har följande nivåer: 1. Rum utan egen WC/badrum och pentry/kök 900 kr/kvm/år 2. Rum med egen WC/badrum men ej pentry/kök kr/kvm/år 3. Rum med egen WC/badrum och pentry/kök kr/kvm/år Exempel: För en person som hyr ett rum med egen WC och pentry på 20 kvm beräknas månadshyran enligt följande: 20 kvm x kr delat med 12 månader = kr/månad. Två- och flerbäddsrum När den enskilde bor i två- och flerbäddsrum och därför betalar en boendeavgift istället för hyra, får avgiften uppgå till högst 50 % av prisbasbeloppet (1/12 av kronor per år för år 2012) det vill säga kr per månad. Beräkning av boendekostnad Hyrd bostad Boendekostnaden är lika med hyra inklusive värme och obligatoriska avgifter. Ingår hushållsel i hyran dras denna kostnad av (enligt Försäkringskassans schablon) Bostad med andrahandskontrakt Boendekostnaden samma som vid hyrd bostad. Bostadsrätt Boendekostnaden är lika med årsavgiften inklusive värme och obligatoriska avgifter. Ingår hushållsel i avgiften dras denna kostnad av (enligt Försäkringskassans schablon). Finns lån på bostadsrätten räknas 70 % av räntekostnaden med i boendekostnaden. Kooperativ hyresrätt Boendekostnaden är lika med hyra inklusive värme och obligatoriska avgifter. Ingår hushållsel i hyran dras denna kostnad av (enligt Försäkringskassans schablon). Finns lån 9

13 till insats eller liknande kapitaltillskott, räknas 70 % av räntekostnaden med i boendekostnaden. Enfamiljshus I boendekostnaden räknas 70 % av räntekostnader på lån i fastigheten, räntebidrag fråndragit, 70 % av tomträttsavgäld (hyra för marken), uppvärmning enligt schablon, övriga driftskostnader enligt schablon, t ex vatten, avlopp och renhållning. Tvåfamiljshus Boendekostnaden räknas på samma sätt som vid eget enfamiljshus och därefter fördelas boendekostnaden på respektive lägenhet. Eget småhus på lantbruksenhet Endast kostnader som rör bostadsfastigheten, bostadsbyggnad inklusive tomtmark får tas med. I boendekostnaden räknas 70 % av räntekostnader på lån som rör bostadsfastigheten, uppvärmning enligt Försäkringskassans schablon, övriga driftskostnader enligt schablon, t ex vatten, avlopp och renhållning. Arrenderat småhus på lantbruksenhet Boendekostnaden är lika med arrendeavgiften för bostaden inklusive tomtmark, uppvärmning enligt schablon, övriga driftskostnader enligt schablon, t ex vatten, avlopp och renhållning. Andelshus eller egen flerfamiljsfastighet Boendekostnaden beräknas enligt Försäkringskassans schablon, till det belopp som har fastställts som genomsnittskostnaden för det antal vuxna och barn som bor i bostaden. Fri bostad Boendekostnaden beräknas enligt Försäkringskassans schablon. Bostaden värderas på samma sätt som vid beräkning av preliminär skatt. Särskilda boendeformer Särskilda boendeformer räknas: - äldreboende, gruppboende - bostäder med särskild service för funktionshindrade, samt - korttidsboende; med korttidsboende avses vård och boende vid tillfälliga behov såsom avlastning, rehabilitering och växelvård. 10

14 Avgiftsberäkning för makar och registrerade partner Vid avgiftsberäkningen för makar läggs makarnas inkomst samman och fördelas därefter med hälften vardera maken. Detsamma gäller för registrerade partners. Eftersom biståndsbeslut gäller den enskilda personen var för sig och serviceinsatserna kan variera för vardera maken, beräknas också avgifter för varje enskild person. Om endast en av parterna har någon omvårdnadsinsats ska hushållets gemensamma inkomster och utgifter ändå räknas med. Exempel: Inga och Harry bor tillsammans i eget boende och har båda hjälp från hemtjänsten. Harry, som har sämre hälsotillstånd har beviljats bistånd för personlig omvårdnad och för städning och tvätt, totalt beräknat till 6 timmar per dag, samt trygghetslarm. Inga har endast bistånd med städning och tvätt var 14:e dag, totalt 4 timmar per månad. Inga och Harrys avgiftsutrymmen: Inga Harry 50 % av gemensam inkomst efter skatt Generellt förbehållsbelopp för makar Förbehåll för 50 % av hyran för bostaden Totalt förbehåll som får dras av mot inkomsten Avgiftsutrymme Avgifter: Hemtjänstavgift Avgift för trygghetslarm Jämkning av avgifter Att betala Inga får således betala 720 kr per månad för sin hjälp medan Harry inte behöver betala full avgift eftersom hans avgiftsutrymme inte räcker till för det. Undantag är när syskon och föräldrar/barn sammanbor och har delad ekonomi, samt när den ena parten förvärvsarbetar. Detta gäller även sambors inkomster då det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet mellan dem. Minderåriga barns inkomster och förmögenhet ska inte påverka föräldrarnas avgifter. Vid avgiftssättning för makar/registrerade partner där ena parten tillfälligt bor i korttidsboende, ska hänsyn tas till att omsorgstagarens make/maka/ registrerade partner inte drabbas av en oskälig försämrad ekonomisk situation. Detta för att den som inte har det omfattande omsorgsbehovet ska kunna leva ett liv med rimliga privatekonomiska villkor (återgivet i prop. 97/98:113). Om vistelsen för den ena parten bedöms bli varaktig, ska detta meddelas Försäkringskassan, så att beräkning av pension och eventuell BTP sker som ensamstående. Avgiftsberäkningen ska då göras på var och en, d.v.s. räknas som delat boende. 11

15 Förbehållsbelopp Ett nationellt fastställt, lägsta förbehållsbelopp gäller. Detta belopp är vad den enskilde ska ha rätt att förbehålla sig av sina egna medel för att täcka normala levnadskostnader. Enligt 8 kap 7 i socialtjänstlagen består förbehållsbeloppet av - ett minimibelopp - den faktiska boendekostnaden. Minibeloppet är ett schablonbelopp och avser s.k. normalkostnader och inte enskilda personers faktiska levnadskostnader. Beloppet har huvudsakligen beräknats med ledning av uppgifter från Konsumentverkets hushållsbudget som avser hushållskostnader. Förbehållsbeloppet ska täcka kostnader för: - livsmedel - kläder/skor - fritid/lek, inkl. mobiltelefoni - hygien - förbrukningsvaror - barn- och ungdomsförsäkring - media, fast telefoni, Internet m.m. - hemutrustning inkl. dator - hemförsäkring - förbrukning av hushållsel Kostnaderna för olika utgiftsposter som förbehållsbeloppet ska täcka har hämtats från Konsumentverket och baseras på riksnormen för försörjningsstöd I förbehållsbeloppets mininivå ingår livsmedelskostnad på kronor per månad för en vuxen person. Denna post är inte beräknad att täcka kostnaden för måltider genom matdistribution, matabonnemang i särskilt boende eller fördyrad specialkost p.g.a. sjukdom. Se vidare under avsnittet Höjning av förbehållsbelopp. Posterna dagstidning, telefon- och tv-avgift avser att täcka kostnader för prenumeration på en daglig tidning, abonnemangs- och samtalsavgifter för telefon, samt avgifter för tvinnehav. Posterna för hälso- och sjukvård, samt läkemedel beräknas som en tolftedel av årskostnaden för personer som betalar upp till nivån för respektive högkostnadsskydd. Med posten resor avses kostnader för lokalresor med kollektivtrafik, inklusive färdtjänst och sjukresor. Posten tandvård beräknas täcka kostnaden för en årlig tandundersökning, samt mindre omfattande behandlingsåtgärder. Därutöver har skattningar för vissa poster gjorts utifrån andra tillgängliga uppgifter om levnadskostnader för äldre och personer med funktionshinder. 12

16 För en vuxen person som inte är att anse som sammanboende, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas personliga kostnader för ensamstående, plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i hushållet. Höjning av minimibeloppet Kommunen ska under vissa förutsättningar fastställa förbehållsbeloppet till en högre nivå. (8 kap. 8 1:a st. SoL). Detta gäller om biståndstagaren på grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. Behovet ska vara av varaktig karaktär och avse ett inte oväsentligt högre belopp. Enligt propositionen bör utgångspunkten vara att kostnaden i vart fall uppgår till ett par hundra kronor per månad. Med varaktig karaktär menas att kostnaden är regelbundet återkommande under i vart fall större delen av ett år, dock minst åtta månader. Biståndstagaren ska då ansöka om ett förhöjt belopp och det är kommunens ansvar att utreda om den enskilde har behov av ett högre minimibelopp. Den enskilde bör vara behjälplig med att lämna uppgifter till kommunen för en sådan prövning. Det är därför av största vikt att kommunen i sin kontakt med den enskilde upplyser om avgiftssystemets konstruktion. Kostnader för mat För de som äter alla mål hemma är posten livsmedel beräknad till kronor per månad enligt konsumentverkets beräkningar Den vanligaste anledningen till höjning av minimibeloppet gäller fördyrad kost t.ex. de som har: - måltidsabonnemang i särskilt boende som kostar kronor, vilket innebär ett högre belopp på kronor per månad, (2 970 kr kr = kr) - de som erhåller mat via hemtjänsten i ordinärt boende och betalar 50 kronor per måltid, vilket ger en merkostnad på 844 kronor per månad (50 kr x 30 dagar = kr per månad, 40 % av livsmedelskostnad per månad (1 640 kr) = 656 kr. Merkostnaden blir då kr 656 kr = 844 kr) - de personer som har specialkost kan göra en ansökan om förhöjt förbehållsbelopp. Lagen reglerar inte kommunens avgift för mat. Självkostnadsprincipen gäller. Övriga merkostnader Exempel på andra särskilda omständigheter som bör berättiga till ett högre minimibelopp är underhållskostnad för barn, fördyrade kostnader för resor, t.ex. arbets- och sjukresor. Även kostnader för god man, om inte den enskilde p.g.a. detta uppbär handikappersättning. 13

17 Sänkning av minimibeloppet Kommunen kan också i vissa speciella fall minska minimibelopp enligt 8 kap. 8 2 st. SoL. Det gäller i de fall biståndstagaren inte har en utgiftspost som ingår i det angivna förbehållsbeloppet därför att kostnaden ingår i avgiften för vård och omsorg och socialt stöd enligt SoL och HSL, alternativt ingår i avgiften/hyran för bostad i särskilt boende. Nedsättning kan också göras i de fall insatsen ges kostnadsfritt av kommunen. Som exempel kan nämnas personer som bor i särskilda boendeformer kan hushållsel och del av kostnader för möbler, förbrukningsartiklar m.m. ingå i hyran. Förbehållsbeloppets nivå Beloppets nivå anges som andel av prisbasbeloppet och innebär i 2012 års prisnivå följande: Prisbasbelopp för år 2012 är kr per år, kr per månad. Hushållstyp Andel av prisbasbeloppet Kronor per månad Pensionärer i eget boende Ensamstående 135,46 % Sammanboende vardera 114,46 % Pensionärer i särskilt boende inkl förhöjd kostnad för matabonnemang Pensionärer med matdistribution Yngre funktionshindrade Ensamstående 135,46% kr Sammanboende vardera 114,46 % kr Ensamstående 135,46 % kr Sammanboende vardera 114,46 % kr Ensamstående 144 % Sammanboende vardera 119 % Pensionärer i korttidsboende 1 vecka Pensionärer i korttidsboende 2 veckor Pensionärer i korttidsboende 3 veckor Ensamstående 135,46 % kr Sammanboende, 114,46 % en av makarna i kr korttidsboende Ensamstående 135,46 % Sammanboende, en av makarna i korttidsboende kr 114,46 % kr Ensamstående 135,46 % kr

18 Pensionärer i korttidsboende 4 veckor Sammanboende, en av makarna i korttidsboende 114,46 % kr Ensamstående 135,46 % kr Sammanboende, 114,46 % en av makarna i kr korttidsboende Icke pensionärer och barnfamiljer Tillägg för barnfamiljer med hemmavarande barn avseende personliga kostnader Tillägg för gemensamma hushållskostnader till barnen Ensamstående 144 % Sammanboende vardera 119 % år 52 % år 70 % barn 11 % barn 15 % barn 23 % barn 29 % barn 33 %

19 INKOMSTUPPGIFT FÖR BERÄKNING AV OMVÅRDNADSAVGIFT Barnfamiljer/Icke pensionärer Sökande (efternamn och förnamn) Personnummer (år mån dag nr) Maka/make/sambo (efternamn och förnamn) Personnummer (år mån dag nr) Adress (gatuadress, postnummer och postadress) Telefon Hemmavarande barn Antal Ålder INKOMSTER (Bruttoinkomst/före skatt) Ifylles av sökande Ifylles av make/maka/sambo Inkomst av tjänst (arbetsinkomst) + + Pension (Ex. Alecta, AMF, KPA, SPV, Privatpension) Garantipension + + Tilläggspension + + Änkepension + + Sjukpenning/Sjukersättning/Sjukbidrag + + Livränta + + Vårdbidrag (beskattningsbar del) + + Arbetslöshetsersättning (A-Kassa)/Aktivitetsersättning + + Föräldrapenning/Underhållsbidrag/Bidragsförskott + + Inkomst av egen rörelse Överskott på kapital (bankränta, utdelning av aktier, privatobligationer m.m.) enligt senaste taxerade inkomst + + Annan beskattningsbar inkomst + + Inkomst för uthyrning av bostad + + Fortsättning på baksidan! 16

20 Barnomsorgsavgift/månad - Underhållsbidrag - Arvode god man + ev. arbetsgivaravgift - Skatt/månad - - Skatt på kapital/månad - - Bostadskostnad/Hyresavgift (även hos extern vårdgivare) - - (hyra inkl. vatten och uppvärmning) Boendekostnad för bostadsrätt (räntekostnader för året (ej - - amortering) Bostadstillägg + + Särskilt bostadsstöd + + BOENDEKOSTNAD FÖR VILLAÄGARE Räntekostnader för året ( ej amortering) (Bifoga senaste låneavi) /år Bostadsyta (Ej biyta) m 2 Fastighetsskatt kr /år Taxeringsvärde/år /år Förmögenhetsskatt på fastigheten kr/år /år Kontorets anteckningar Månadskostnad: UNDERSKRIFT Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna är riktiga och fullständiga. Jag är också medveten om att jag är skyldig att meddela förändringar som kan påverka avgiftens storlek. Ort:. Sökande:. Datum:. Maka/make/sambo/God man: Räkningsmottagare om räkningen ska gå till annan person än sökande Efternamn och förnamn:... Adress: (gatuadress, postnummer och postadress).. Telefon:. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera lämnade uppgifter från Försäkringskassan och Skatteverket Blanketten skickas till: Upplands Väsby kommun Dragonvägen 86, Upplands Väsby 17

Riktlinjer. för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från och med 2014-01-01

Riktlinjer. för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Gäller från och med 2014-01-01 1 2013-12-19 Dnr SÄN/2013:339 Social- och äldrenämnden Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från och med 2014-01-01 2 Innehållsförteckning

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Dnr SÄN/2014:248 Riktlinjer - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från och med 2015-05-01 Nivå:

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Datum 2014-03-26. Riktlinjer. för handläggning av taxor och avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Datum 2014-03-26. Riktlinjer. för handläggning av taxor och avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 1(14) Bistånds-, arbetsmarknadsoch sociala serviceförvaltningen Riktlinjer för handläggning av taxor och avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från och med 2014-06-01

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Svedala Kommuns 2:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 2:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Avgifter inom äldre- och handikappomsorg antagen av kommunfullmäktige 2002-08-14, 59 Förbehållsbelopp Gäller från 2002-07-01 Kommunen skall besluta om den enskildes förbehållsbelopp

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9)

EKERÖ KOMMUN Tillhör kfs 50:2 Rev 2002-12-11 1(9) Rev 2002-12-11 1(9) Kommentarer till HEMTJÄNSTTAXA Taxan är insats- och inkomstrelaterad samt innehåller "golv" och "tak" i form av lägsta och högsta avgifter. Taxan innehåller bl a bestämmelser för inkomstberäkning

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN KFS 2006:9 05/KS 0219 Ers KFS 2004:14 TAXOR INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN I MOTALA KOMMUN (Antagen av kommunfullmäktige den 29 augusti 2005, 77 och kompletterad den 27 februari 2006,

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. i Svedala kommun. för 2008

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. i Svedala kommun. för 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Svedala kommun för 2008 Uppdaterad 2008-07-01 2 (14) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN 2012-02-27 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN Inledning... 2 Avgiften (8 kap 2 SoL)... 2 Boendekostnad... 4 Inkomstbegreppet (8 kap. 4

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014 Avgifter för stöd och service till personer med funktionsnedsättning För dig som är under 65 år och bosatt i Stockholms stad och har hemtjänst, bostad med särskild service, dagverksamhet, trygghetslarm

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Ledsagning till sjukvård Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00

Avgifter. Vård och omsorg. Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71. Telefon växel 0410-73 30 00 Socialförvaltningen Box 63, 231 21 Trelleborg Besöksadress: Östergatan 71 Telefon växel 0410-73 30 00 Öppettider Måndag - torsdag 8-16.30 Fredag 8-15.30 E-post: socialforvaltningen@trelleborg.se Hemsida:

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015

Blankett för beräkning av vård- och omsorgsavgift 2015 Blankett för beräkning av 1. Personuppgifter Efternamn Förnamn Personnummer Adress Postadress Telefon Civilstånd Gift/registrerad partner Sammanboende Gift, lever åtskild Ensamboende/ änka/ änkling, maka/

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen 2015-01-01 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-11-24

Avgifter inom äldreomsorgen 2015-01-01 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-11-24 VALDEMARSVIKS KOMMUN Avgifter inom äldreomsorgen 2015-01-01 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-11-24 VALDEMARSVIKS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 1 Kommunens taxa 2 Högkostnadsskydd 2 Förbehållsbelopp

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen

Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen DATUM UTSKRIFT 2015-01-13 SIDA 1/7 KAPITEL MYNDIGHETSUTÖVNING AVSNITT TAXOR OCH AVGIFTER GILTIGT INOM SOCIALTJÄNSTEN, VALLENTUNA KOMMUN GODKÄNT DATUM DOKUMENTANSVARIG MONIKA FERNLUND GODKÄNT AV SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

ommuns författningssamling

ommuns författningssamling Vård- och omsorgsnämndens förslaq till ändrinqar är markerade med överrespektive understruken text Kommunstyrelsens handling nr 1 U/ UU~ V~r'~=-Qçb_QJILSQJ9 s n~itd_cj.i~_ha n dl i ng.ol3.2 -O~ I ommuns

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg

Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg Avgifter och tillämpningsanvisningar för vård och omsorg Gäller from 2015-01-01 (Reviderad ändring maxbelopp år 2015) Beslutad av Kommunfullmäktige 2012-12-17 100 HEMTJÄNST Avgifter för beviljade insatser

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Avgifter för. Särskiltboende

Avgifter för. Särskiltboende Avgifter för Särskiltboende 2015 Vad baseras avgiften på? När vi räknar ut din avgift använder vi begreppen förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme. Det kan verka krångligt och vi ska i den här

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun

Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Avgifter inom vård och omsorg i Eskilstuna kommun Gäller från och med 2012-02-01 Denna broschyr vänder sig till dig som har behov av kommunal vård och omsorg. Här informerar vi om avgifterna för service

Läs mer

Meddelandeblad. Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Inledning. Nr 7/02. Mottagare: Hälso- och sjukvårdsnämnder Länsstyrelser.

Meddelandeblad. Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Inledning. Nr 7/02. Mottagare: Hälso- och sjukvårdsnämnder Länsstyrelser. Meddelandeblad Mottagare: Hälso- och sjukvårdsnämnder Länsstyrelser Länsrätter Kuratorer vid länsdelssjukhus, länssjukhus och regionsjukhus Pensionärs- och handikapporganisationer Äldre- och handikappomsorgsnämnder

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN GÄLLER FRÅN JANUARI 2003 Nedanstående avgifter gäller inom äldre- och handikappomsorg från den 1 januari 2003. Avgifterna gäller båda för Dig som har hemtjänst

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01

Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 Datum Sida 12-11-06 1(9) Avgifter inom Vård- och omsorg 2012-02-01 2(9) Innehåll Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen... 3 Avgiftsutrymme... 3 Allmän omprövning... 3 Inkomst... 3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN 2015. Detta ingår i hemtjänstbegreppet:

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN 2015. Detta ingår i hemtjänstbegreppet: FÖRFATTNINGSSAMLING AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN Utgivare: Äldreförvaltningen Gäller från: 2015-03-01 Antagen: KF 21/2015. 2015 Detta ingår i hemtjänstbegreppet: Serviceinsatser: Städning och tvätt/klädvård

Läs mer

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen

Avgifter. inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller till och med 31 december 2014. Socialförvaltningen Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller till och med 31 december 2014 Socialförvaltningen Bakgrund Regeringens regler från 2002 innebär att ingen ska behöva betala så höga avgifter att de har

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN. Från 1 januari 2015

AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN. Från 1 januari 2015 AVGIFTER INOM VÅRD OCH ÄLDREOMSORGEN Från 1 januari 2015 AVGIFTER FÖR OMVÅRDNADSINSATSER Gäller i både ordinärt boende (eget hem) och särskilt boende (äldreboende). Avgift betalas alltid av varje person

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2015-01-01 2015-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG AVGIFTSBROSCHYR Avgift AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG Antagna i kommunfullmäktige: 132/06, 92 /09, med justeringar: Kf 74/11 och 75/11 samt redaktionella ändringar 2015 FÖRORD Enligt 8 kap 2 Socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg. Antaget av äldrenämnden 2010-12-22

Avgifter för äldre- och handikappomsorg. Antaget av äldrenämnden 2010-12-22 Avgifter för äldre- och handikappomsorg 2011 Antaget av äldrenämnden 2010-12-22 Layout och design Marie-Louise Bescher Tryckeri: Psilander Grafiska Uppdaterad 2010-12-13 I Karlskrona kommun tillämpas ett

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Taxa för hemvårdsavgift Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Taxa Socialnämnden Socialtjänsten Antagen 2012-11-12, Kf 87/12 Ansvar Socialchefen Hemvård Hemtjänst och

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari 2014 0 1 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: 0499-170 00 växel

Läs mer

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Hemvård Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård. Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan

Läs mer

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter

Hemsjukvård/Rehabilitering 250 kr / månad Ledsagning enligt socialtjänstlagen per tillfälle inklusive första timmen 50 kr per halvtimme därefter Avgifter Omsorgsförvaltningen Trollhättan 2015 Avgift Hemtjänst och Boendestöd Nivå 1 534 kr / månad Nivå 2 890 kr / månad Nivå 3 1246 kr / månad Nivå 4 1780 kr / månad Korttidsvistelse 59 kr / dygn Trygg

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad.

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad. 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2013-01-01 2013-12-31 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Avgifter 2013. Avgifter inom vård och omsorg. Socialförvaltningen informerar

Avgifter 2013. Avgifter inom vård och omsorg. Socialförvaltningen informerar Avgifter 2013 Avgifter inom vård och omsorg Socialförvaltningen informerar Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen (prop. 2000/01:149). Riksdagsbeslutet

Läs mer

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst.

Uppgifter om aktuella pensioner och bostadstillägg hämtas direkt från Riksförsäkringsverket. Alla betalar hyres- och matkostnad, oavsett inkomst. Innehåll INLEDNING...3 AVGIFTSBERÄKNING...3 Förbehållsbeloppet...4 Rätt att överklaga...5 HEMTJÄNSTAVGIFT...6 Hemtjänstavgift (omvårdnad)...6 Serviceinsatser (städ, tvätt och inköp)...7 Mat...7 Utkörning

Läs mer

Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror

Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror Riktlinjer Handläggning av avgifter och hyror Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx Innehåll Inledning...3 Högkostnadsskydd(maxtaxa)...3 Inkomster...3 Makars inkomster...4 Sambors inkomster...4 Boendekostnad...4

Läs mer

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg

Avgifter 2014 Version 1.0 20080610 Vård och Omsorg Version 4.1 20140103 Vård och Omsorg Avgifter 2014 Version 1.04.1 20080610 20140103 Vård Vård och och Omsorg Omsorg Avgiftsbeslutet Insatserna benämns omvårdnad/service oavsett boendeform. Trosa kommun tillämpar maxtaxan enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN 2010 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift som betalas för hjälp i hemmet omvårdnad trygghetslarm matdistribution

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014 Avgifter inom äldreomsorgen 2014 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett äldreboende betalar en avgift för den hjälp du får. Hur mycket du betalar i avgift

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2014 Februari 2015 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-24, 33 Senast reviderad fr o m 2012-02-23 Gäller fr o m 2005-05-01 Prisjustering fr om 2015-01-01 Avgiftstaxa för äldre- och funktionshinderomsorgen

Läs mer

Vård- och omsorgstaxa

Vård- och omsorgstaxa Vård- och omsorgstaxa Gäller från och med 1:a januari 2015 1 Innehåll Förutsättningar vid beräkning av avgifter 3 Garanterad levnadsnivå Individuella tillägg på förbehållsbeloppet 4 Avdrag på förbehållsbeloppet

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen.

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. TAXA 2010 1(7) Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. Avgiften baseras på varje enskild persons avgiftsutrymme som beräknas enligt följande: 1. Inkomst 2. Minimibelopp 3. Eventuell sänkning av minimibelopp

Läs mer

Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år.

Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. 2014 Avgifterna inom Socialförvaltningen är fastställda av Kommunfullmäktige. Det görs en uppdatering av maxtaxan efter prisbasbeloppet varje år. Taxan är inkomst- och insatsreglerad. Som grund för avgiften

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg

Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg Datum 2006-09-05 Diarienummer SON 2006/178 709 FÖRFATTNINGSSAMLING (2.4.1) Riktlinjer för avgifter inom Vård och omsorg samt Stöd och omsorg Dokumenttyp Taxor och avgifter Ämnesområde Vård och omsorg,

Läs mer

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter

Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Information om avgifter för vård och omsorg Avgifter Enköpings kommun Enköpings kommun 2013. Vård- och omsorgsförvaltningen. Information om avgifter gällande service och omvårdnad Allmänt Den här informationen

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd

Avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd Avgifter för äldreomsorg och funktionsstöd Foto: Mats Kockum Antaget av äldrenämnden 2014-12-17 Layout och design Marie-Louise Bescher Tryckeri: Psilander Grafiska Uppdaterad 2015-02-05 M. Bergqvist I

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING, AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN. Detta ingår i hemtjänstbegreppet:

FÖRFATTNINGSSAMLING, AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN. Detta ingår i hemtjänstbegreppet: FÖRFATTNINGSSAMLING AVGIFTER INOM ÄLDRE Utgivare: Äldreförvaltningen Gäller från: 2012-10-01 Antagen: KF 197/2012 FÖRFATTNINGSSAMLING, AVGIFTER INOM ÄLDRE Detta ingår i hemtjänstbegreppet: Serviceinsatser:

Läs mer

Maxtaxa 2010. Särskilt boende

Maxtaxa 2010. Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Maxtaxa 2010 Särskilt boende Gävle kommun har satt en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1 696 kronor/månad

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende 2013 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgiftsutrymme... 3 Avgift omsorg i hemmet... 4 Trygghetslarm... 4 Matleverans...

Läs mer

Svedala Kommuns 2:09 Författningssamling 1(10)

Svedala Kommuns 2:09 Författningssamling 1(10) Författningssamling 1(10) Avgifter inom äldreomsorg, hälso- och sjukvård samt för personer med funktionsnedsättning antagen av kommunfullmäktige 2002-08-14, 59, med ändring 2009-03-11, 39, med ändring

Läs mer