Dnr SÄN/2011:27. Social- och äldrenämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011-05-23. Dnr SÄN/2011:27. Social- och äldrenämnden"

Transkript

1 Dnr SÄN/2011:27 Social- och äldrenämnden Taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorg Gäller från och med Avgifter som justeras utifrån prisbasbeloppet kommer årligen att justeras utifrån aktuellt prisbasbehopp.

2 Innehållsförteckning Sid Inledning 1 Avgifter 1 Tak för högsta avgiftsnivå- Högkostnadsskydd 1 Avgift för hjälp i hemmet 2 Beräkning av tid 2 Avgift för vård, omsorg och service i korttidsboende samt andra särskilda boendeformer 2 Måltidsavgifter i korttidsboende och andra särskilda boendeformer 2 Avgift för kommunal hälso- och sjukvård 3 Abonnemangsavgift för trygghetslarm 3 Avgift för korttidsvistelse enligt LSS och SoL 3 -Daglig verksamhet Vårdavgifter för psykiskt funktionshindrade 3 -Korttidsboende 3 -Permanentboende 4 Överklagande 4 Betalning 4 Sammanställning av avgifter inom äldre- och handikappomsorg 4 Måltidspriser (SoL) 4 Måltidspriser (LSS) 5 Avgift för service, omvårdnad och vård 5 Trygghetslarm 5 Vårdavgift för psykiskt funktionshindrade 5 Turbundna resor 5 Avgiftsberäkning 6 Inkomster 6 -Avgiftsgrundande inkomster 6 -Ej avgiftsgrundande inkomster 7 -Kapitalinkomster 7 -Förmögenhet 7 -Bostadstillägg 7 Utgifter 7 -Avgiftsgrundande utgifter 7 -Ej avgiftsgrundande utgifter 8 -Statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift 8 -Ändrade förhållanden under året 8 Boendekostnad 8 Dubbel boendekostnad 8 Hyra hos extern vårdgivare 9 Två- och flerbäddsrum 9 Beräkning av bostadskostnaden 9 -Hyrd bostad 9 -Bostad med andrahandkontrakt 9 -Bostadsrätt 9 -Kooperativ hyresrätt 9 -Enfamiljshus 10

3 -Tvåfamiljshus 10 -Eget småhus på lantbruksenhet 10 -Arrenderat småhus på lantbruksenhet 10 -Andelshus eller egen flerfamiljsfastighet 10 -Fri bostad 10 -Särskilda boendeformer 10 Avgiftsberäkning för makar och registrerade partner 11 Förbehållsbelopp 12 -Höjning av minimibeloppet 13 -Kostnader för mat 13 -Övriga merkostnader 13 -Sänkning av minibeloppet 14 Förbehållsbeloppets nivå 16 Bilagor Inkomstuppgift för beräkning av omvårdnadsavgift -Barnfamiljer/Icke pensionärer 16 -Pensionärer 18 Ansökan om förhöjt förbehållsbelopp 20

4 Inledning Riksdagen beslutade den 14 november 2001 om regler för avgifter avseende äldre- och handikappomsorg (prop. 2000/01:149). Riksdagsbeslutet reglerar vad kommunen får ta ut i avgift för vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Reglerna om högkostnadsskydd och förbehållsbelopp trädde i kraft och finns införd i 8 kapitel i socialtjänstlagen. Flera belopp för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är knutna till prisbasbeloppet. För 2012 är beloppet kronor. Minimibeloppet det vill säga förbehållsbeloppet har huvudsakligen beräknats med ledning av Konsumentverkets hushållsbudget avseende skäliga levnadskostnader. Avgifter som justeras utifrån prisbasbeloppet kommer årligen att justeras utifrån aktuellt prisbasbehopp. Avgifter Tak för högsta avgiftsnivå - Högkostnadsskydd Ett nationellt fastställt högsta avgift för insatser gäller i hela landet. Avgiftstaket eller så kallat högkostnadsskydd gäller för hjälp i hemmet i form av personlig omsorg, serviceinsatser, trygghetslarm inklusive själva tekniken, dagverksamhet, ledsagarservice, korttidsboende och liknande insatser, samt vård, omsorg och service i särskilda boendeformer. Den högsta nivån på avgiften ska bestämmas till en nivå som andel av prisbasbeloppet * och innebär per månad i 2012 års prisnivå: Procent av prisbasbelopp Kronor per månad Avgiftstak per person * Prisbasbeloppet för 2012 är kr per år eller kr per månad I hemtjänsten ingår uppgifter av servicekaraktär, personlig omvårdnad, ledsagning och avlösning av anhörig. Avgifterna för hemsjukvård i kommunal regi ingår i avgiftstaket. I de kommuner där landstinget svarar för hemsjukvården i det ordinära boendet ska eventuella avgifterna för hemsjukvård inräknas i landstingens högkostnadsskydd för hälso- och sjukvård. I avgiftstaket ingår också korttidsboende och larm. Hemtjänsten är inte enbart förbehållen äldre människor och yngre personer med funktionshinder, utan riktar sig även till bl.a. personer med missbruksproblem eller psykisk sjukdom. Den enskilde kan få hemtjänst såväl i ordinärt boende, som i särskilt boende. 1

5 Avgift för hjälp i hemmet Biståndstagaren betalar timavgift för utförd tid. Timavgiften för hjälp med omvårdnadsinsatser är 55 kronor per timme. Hjälp med städning, tvätt, inköp och apoteksärenden är 180 kronor per timme. Det maximala beloppet uppgår till 48 % av prisbasbeloppet det vill säga kronor per månad för år Beslutad tid som ej utförts p.g.a. att biståndstagaren inte är hemma eller tillfälligt inte önskar hjälp den dagen debiteras biståndstagaren. Tid debiteras inte biståndstagaren om inplanerad tid ej kan utföras på grund av: - dödsfall - oplanerad sjukhusvistelse - biståndstagaren har fått plats på permanent särskilt boende eller korttidsboende Biståndstagaren debiteras ej om denne har avsagt sig hjälpen fem (5) dagar i förväg Om biståndstagaren, vid sjukhusvistelse, avsagt sig matlådor debiteras denne måltidsavgift för tre dagar (uppsägningstid). Beräkning av tid Vid dubbelbemanning d.v.s. om två personal utför arbetsuppgifter räknas dubbel tid, dock ej i samband med praktik eller introduktion av nyanställd personal. Utförd tid registreras av personalen i minuter. Vid månadens slut summeras tiden i minuter som sedan debiteras kunden. Avgift för vård, omsorg och service i korttidsboende (rehabilitering, växelvård, avlastning) samt andra särskilda boendeformer För personer i korttidsboende, rehabilitering, växelvård och avlastning är avgiften 56 kronor per dygn ([1 712 kr x 12] / 365 = 56 kr). Avgiften är baserad på prisbasbeloppet för Måltidsavgifter i korttidsboende och andra särskilda boendeformer Måltidsavgiften i korttidsboende är 99 kronor per dag. I detta ingår frukost 19 kr, lunch 35 kr, middag 35 kr och kaffe 10 kr. Måltidsavgiften är 84,1 procent av basbeloppet. (Enligt KF beslut ) Matabonnemanget i särskilda boendeformer uppgår till kronor per månad (99 kr x 30 = kr). Om den boende blir inlagd på sjukhus reduceras matavgiften med 99 kronor per dag, ej inskrivningsdagen. Är den boende bortrest och har meddelat personalen i god tid, minst en vecka i förväg, reduceras matabonnemanget med 99 kronor per dag. 2

6 Avgift för kommunal hälso- och sjukvård För personer som har hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer, ingår dessa insatser i boendet. Därmed är hälso- och sjukvårdinsatser kostnadsfria. Abonnemangsavgift för trygghetslarm Avgiften för samtliga personer som har trygghetslarm är högst 250 kronor per månad för hyra inklusive tillsyn i samband med larm. Om den enskilde är bortrest reduceras inte abonnemangsavgiften, eftersom kommunen ändå har en hyreskostnad för larmet. För personer som även har andra insatser, ska trygghetslarm räknas in i högsta avgiftsnivån 48 % av prisbasbeloppet d.v.s. maximalt kr per månad avseende år Avgift för korttidsvistelse enligt LSS och SoL Kommunen kan ta ut avgift för korttidsboende enligt LSS eller där det inte är klarlagt om en person omfattas av LSS eller bistånd enligt SoL. Avgiften i korttidsboende enligt LSS uppgår till 65 kronor per dygn. Daglig verksamhet Om den enskilde deltar i daglig verksamhet tar kommunen ut en avgift på 35 kronor per dag för lunch. Vårdavgifter för psykiskt funktionshindrade Upplands Väsby kommun har hittills tillämpat samma avgift för samtliga typer av placeringar, d.v.s. 80 kronor per dygn. Men eftersom kommunen får ta ut en skälig ersättning för stöd- och omvårdnadsboende har kommunfullmäktige fastställt boendeavgiften till 73,1 procent av basbeloppet (enligt KF beslut ). Avgiftsreglerna för psykiskt funktionshindrade har sedan psykiatrireformen varit oklara. Bland annat hur dessa ska tillämpas när det gäller gränsdragning mellan vård i hem för vård eller boende (HVB) och vårdhem enligt 69:2 SoL som kan motsvara ett särskilt boende för psykiskt funktionshindrade. För att tydliggöra gränsdragningen mellan dessa vård- och boendeformer gäller följande: Korttidsboende De som vistas på stöd- och omvårdnadsboende i hem för vård eller boende (HVB), i familjehem och LVM-hem som har tillstånd enligt SoL 7 kap. 1 (gamla SoL 69:1) skall 3

7 ses som en korttidslösning för återhämtning och avvaktan på ett alternativ i hemkommunen. På dessa vårdhem har de boende tillgång till eget rum, inget eget kök eller hygienutrymmen års avgift för logi uppgår till 86 kronor per dygn, och avgiften för kost uppgår till 99 kronor per dygn. Den totala kostnaden för kost och logi blir därmed 185 kronor per dygn. Permanentboende De som vistas på hem för vård och boende (HVB) som har tillstånd enligt SoL 5 kap. 7 (gamla SoL 69:2) skall ses som en långsiktig lösning och bedöms att inget boendealternativ i hemkommunen kan erbjudas inom snar framtid. Här finns tillgång till eget rum eller lägenhet med kök, egen toalett och badrum. Sysselsättning kan erbjudas inom verksamheten. Detta boende klassificeras enligt Svenska kommunförbundet som kategori tre. För denna målgrupp ska samma avgiftsregler tillämpas som i särskilt boende d.v.s. högkostnadsskydd för hemtjänst, samma beräkningsgrunder för förbehållsbelopp, avgift för hemtjänst, matabonnemang, samt hyra. Den enskilde bör uppmanas att söka bostadsbidrag och handikappersättning. Överklagande Beslut om taxesystem fattas av kommunfullmäktige. Sådana beslut överklagas genom laglighetsprövning enligt kapitel 10 i kommunallagen. Den enskildes avgiftsbeslut överklagas däremot genom förvaltningsbesvär enligt 16 kapitel 3 SoL. Betalning Räkningen skickas ut omkring den 15:e i månaden och senaste betalningsdag är den sista i månaden. Uppsägningstiden är en månad from det datum kunden avlider eller säger upp hyreskontraktet för avflytt. Hyran betalas i förskott, medan kostnader för service och omvårdnad betalas i efterskott. Sammanställning av avgifter inom äldre- och handikappomsorg (Förbehållsbelopp för år 2012: kr per år, kr per månad) Måltidspriser (SoL) Måltidsabonnemang i särskilda boendeformer kr per månad Måltidsavgift vid korttidsboende 99 kr per dag (84,1 % av prisbasbeloppet för 2011) Matlåda (efterrätt +15 kr) 50 kr per måltid (Måltidsabonnemanget ändrades senast 1 feb 2010 till kr) 4

8 Måltidspriser (LSS) Måltider i daglig verksamhet Måltider i korttidshem 35 kr per måltid 65 kr per dygn (Priserna har inte ändrats efter år 2008) Avgift för service, omvårdnad och vård Omvårdnad i hemmet Serviceinsatser städning, tvätt och inköp inkl apoteksärenden Omvårdnad i särskilt boende Korttidsvistelse Tak för högsta avgift 55 kr per timme 180 kr per timme kr per månad 56 kr per dygn 48 % av basbeloppet, för år 2012 max kr/mån (Priset ändrades från 50 kr till 55 kr respektive 150 kr till 180 kr 1 feb 2010) Trygghetslarm Abonnemangsavgift för trygghetslarm Tak för högsta avgift för trygghetslarm samt annan hjälp i hemmet Max 250 kr per månad 48 % av basbeloppet, för år 2012 max kr/mån (Abonnemangsavgift för trygghetslarm ändrades senast 1 feb 2008 till 250 kr) Vårdavgift för psykiskt funktionshindrade Korttidsboende (HVB) 86 kr per dygn (73,1 % av prisbasbeloppet för 2011) exkl. avgift för kost (Avgiften höjdes senast 1 januari 2006 till 81 kr för vård och 93 kr för mat) Permanentboende Samma avgift för kost, hyra och omvårdnad som inom äldreomsorgen Turbundna resor Enkel resa Max avgift per månad 42 kr 420 kr per månad (samma pris som ett rabatterat månadskort genom SL kostar) 5

9 Avgiftsberäkning Vid avgiftsberäkningen sammanräknas alla inkomster. Skatt, boendekostnad och förbehållsbelopp avdras. Det som återstår är det s.k. avgiftsutrymmet. Om avgiften överstiger detta avgiftsutrymme måste service- och omvårdnadsavgiften subventioneras. Avgiftsunderlaget beräknas utifrån förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt lagstiftningen om inkomstskatter. Även bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg anses som inkomst. När biståndstagaren av personliga skäl, önskar avstå från att lämna uppgifter om inkomst och förmögenhet, görs ingen prövning av förbehållsbelopp, utan avgiften blir enligt maxavgiften. För att kontrollera biståndstagarens uppgiftslämnande, inhämtar kommunen uppgifter om aktuella pensioner från Försäkringskassan, samt uppgifter om senaste taxeringen från Skatteverket. Inkomster Inkomstberäkningen för avgiftstunderlaget bygger i vissa delar på lagen om bostadstillägg för pensionärer m.fl. Denna lag anknyter i sin tur till vissa delar av inkomstskattelagen. Kommunen ska vid beräkning av avgifter och förbehållsbelopp utgå från aktuella inkomster vid beräkningstillfället. Dessa innefattar inkomster av tjänst och näringsverksamhet som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen. Även utländsk pension eller motsvarande ska räknas med. Kommunen ska utgå från biståndstagarens ekonomiska situation efter inkomstskatter d.v.s. nettoinkomst. Avgiftsgrundande inkomster Följande inkomster är avgiftsgrundande: - pension - beskattningsbar del av vårdbidrag - sjukpenning, sjukersättning, sjukbidrag - livränta - arbetsinkomst - arbetslöshetsersättning (A-kassa), aktivitetsersättning - föräldrapenning, underhållsbidrag och bidragsförskott - inkomst av egen rörelse - bostadstillägg - inkomst för uthyrning av bostad - överskott på kapital (bankränta, utdelning av aktier, privatobligationer mm) enligt senaste taxerade inkomst - annan beskattningsbar inkomst 6

10 Ej avgiftsgrundande inkomster Följande inkomster som ej räknas som avgiftsgrundande: - handikappersättning - assistansersättning - habiliteringsersättning - obeskattad del av vårdbidrag - barnbidrag - bistånd enligt SoL - introduktionsersättning för flykting - ersättning som betalas ut p.g.a. kapitalförsäkringar Kapitalinkomst Kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen ska medräknas. Kapitalinkomster avser deklarerade inkomster året före det aktuella och uppgifterna kan inhämtas från Skatteverket. Har väsentliga förändringar skett under året, bör hänsyn till detta tas vid avgiftsberäkningen. Erhåller biståndstagaren en realisationsvinst vid försäljning av bostadsrätt eller villafastighet ska endast avkastningen på kapital medräknas. Förmögenhet Förmögenhet ska inte påverka avgiftsunderlagets storlek, utan endast avkastningen på kapital d.v.s. kapitalinkomster. Bostadstillägg Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg medräknas som inkomst. Enligt den praxis som har utvecklats i kommunerna utgår man idag ifrån vid beräkning av avgiften, att biståndstagaren söker dessa bidrag. Om biståndstagaren inte har bostadsbidrag men är berättigad till detta, ombedes denne i samband med infordran av inkomstuppgifter att söka bostadsbidrag. Biståndstagaren förutsätts söka de sociala förmåner som finns inom socialförsäkringens ram. Utgifter Avgiftsgrundande utgifter Utöver de kostnader som anges i reglerna för lägsta förbehållsbelopp är följande utgifter avgiftsgrundande: - skatt - hyra (även hos extern vårdgivare) - underhållsbidrag - barnomsorgsavgift 7

11 Ej avgiftsgrundande utgifter Följande utgifter är ej avgiftsgrundande: - kostnader för privata lån t.ex. lån på bil, kontokort mm. Statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift Kommunal fastighetsavgift alternativt statlig fastighetsskatt ska inräknas i boendekostnaden. Ändrade förhållanden under året Biståndstagaren har ansvar att informera om ändrade ekonomiska förhållanden eller varaktig förändring av hushållstyp som sker under året och som kan påverka beräkningen av avgiften eller avgiftsutrymmet. Biståndstagaren ska få ett skriftligt beslut där det framgår vilket avgiftsunderlag som har använts och hur det är beräknat. Beslutet ska vara försett med en besvärshänvisning. Förklaring: Med avgiftsutrymme menas, den högsta avgift som biståndstagaren kan betala. För omvårdnad, service och larm kan den enskilde aldrig behöva betala mer än sitt individuella avgiftsutrymme. Avgiftsutrymmet utgör ett slags högkostnadsskydd för den enskilde och de sammanlagda avgifterna får således inte överstiga detta belopp och ej heller det lagstadgade avgiftstaket som för år 2012 är kr. Beslut om avgiften eller avgiftsutrymmet får överklagas (inom tre veckor) hos allmän förvaltningsdomstol genom så kallat förvaltningsbesvär. Det gäller beslut om avgift och avgiftsförändring samt beräkning av avgiftsunderlag, boendekostnad och förbehållsbelopp. Överklagandet ska ske inom tre veckor från det att beslutet tillkännagivits. Beslutet kan endast överklagas av den som berörs av beslutet. Boendekostnad Kommunen ska ta hänsyn till faktisk boendekostnad och bostadstillägg för pensionärer (BTP). Boendekostnad beräknas enligt regler som gäller för BTP. Från boendekostnaden dras BTP, bostadsstöd för familjer eller annan form av bostadsstöd. Dubbel boendekostnad Tilldelning av bostad i äldreboende sker ofta med kort varsel, vilket kan innebära dubbel boendekostnad. I dessa fall ska båda kostnaderna räknas in, dock längst tre månader från den dag kontraktet för äldreboendet undertecknats. 8

12 Hyra hos extern vårdgivare Vid köp av platser för permanentboende hos extern vårdgivare gäller samma avgiftstaxa för måltider, service och omvårdnad, samt samma regler för förbehållsbelopp. Däremot uttas den hyreskostnad som den externa vårdgivaren har fastställt. I första hand ska ett hyresförhållande föreligga med ett normalt hyreskontrakt. För de vårdgivare som inte har någon specificerad hyra utan istället en vårdavgift, tillämpas en av kundvalskontoret framtagen schablon beräknad på 2011 års hyresnivåer hämtade från Väsbyhem AB. Denna schablon tar hänsyn till boendets standard och yta och har följande nivåer: 1. Rum utan egen WC/badrum och pentry/kök 900 kr/kvm/år 2. Rum med egen WC/badrum men ej pentry/kök kr/kvm/år 3. Rum med egen WC/badrum och pentry/kök kr/kvm/år Exempel: För en person som hyr ett rum med egen WC och pentry på 20 kvm beräknas månadshyran enligt följande: 20 kvm x kr delat med 12 månader = kr/månad. Två- och flerbäddsrum När den enskilde bor i två- och flerbäddsrum och därför betalar en boendeavgift istället för hyra, får avgiften uppgå till högst 50 % av prisbasbeloppet (1/12 av kronor per år för år 2012) det vill säga kr per månad. Beräkning av boendekostnad Hyrd bostad Boendekostnaden är lika med hyra inklusive värme och obligatoriska avgifter. Ingår hushållsel i hyran dras denna kostnad av (enligt Försäkringskassans schablon) Bostad med andrahandskontrakt Boendekostnaden samma som vid hyrd bostad. Bostadsrätt Boendekostnaden är lika med årsavgiften inklusive värme och obligatoriska avgifter. Ingår hushållsel i avgiften dras denna kostnad av (enligt Försäkringskassans schablon). Finns lån på bostadsrätten räknas 70 % av räntekostnaden med i boendekostnaden. Kooperativ hyresrätt Boendekostnaden är lika med hyra inklusive värme och obligatoriska avgifter. Ingår hushållsel i hyran dras denna kostnad av (enligt Försäkringskassans schablon). Finns lån 9

13 till insats eller liknande kapitaltillskott, räknas 70 % av räntekostnaden med i boendekostnaden. Enfamiljshus I boendekostnaden räknas 70 % av räntekostnader på lån i fastigheten, räntebidrag fråndragit, 70 % av tomträttsavgäld (hyra för marken), uppvärmning enligt schablon, övriga driftskostnader enligt schablon, t ex vatten, avlopp och renhållning. Tvåfamiljshus Boendekostnaden räknas på samma sätt som vid eget enfamiljshus och därefter fördelas boendekostnaden på respektive lägenhet. Eget småhus på lantbruksenhet Endast kostnader som rör bostadsfastigheten, bostadsbyggnad inklusive tomtmark får tas med. I boendekostnaden räknas 70 % av räntekostnader på lån som rör bostadsfastigheten, uppvärmning enligt Försäkringskassans schablon, övriga driftskostnader enligt schablon, t ex vatten, avlopp och renhållning. Arrenderat småhus på lantbruksenhet Boendekostnaden är lika med arrendeavgiften för bostaden inklusive tomtmark, uppvärmning enligt schablon, övriga driftskostnader enligt schablon, t ex vatten, avlopp och renhållning. Andelshus eller egen flerfamiljsfastighet Boendekostnaden beräknas enligt Försäkringskassans schablon, till det belopp som har fastställts som genomsnittskostnaden för det antal vuxna och barn som bor i bostaden. Fri bostad Boendekostnaden beräknas enligt Försäkringskassans schablon. Bostaden värderas på samma sätt som vid beräkning av preliminär skatt. Särskilda boendeformer Särskilda boendeformer räknas: - äldreboende, gruppboende - bostäder med särskild service för funktionshindrade, samt - korttidsboende; med korttidsboende avses vård och boende vid tillfälliga behov såsom avlastning, rehabilitering och växelvård. 10

14 Avgiftsberäkning för makar och registrerade partner Vid avgiftsberäkningen för makar läggs makarnas inkomst samman och fördelas därefter med hälften vardera maken. Detsamma gäller för registrerade partners. Eftersom biståndsbeslut gäller den enskilda personen var för sig och serviceinsatserna kan variera för vardera maken, beräknas också avgifter för varje enskild person. Om endast en av parterna har någon omvårdnadsinsats ska hushållets gemensamma inkomster och utgifter ändå räknas med. Exempel: Inga och Harry bor tillsammans i eget boende och har båda hjälp från hemtjänsten. Harry, som har sämre hälsotillstånd har beviljats bistånd för personlig omvårdnad och för städning och tvätt, totalt beräknat till 6 timmar per dag, samt trygghetslarm. Inga har endast bistånd med städning och tvätt var 14:e dag, totalt 4 timmar per månad. Inga och Harrys avgiftsutrymmen: Inga Harry 50 % av gemensam inkomst efter skatt Generellt förbehållsbelopp för makar Förbehåll för 50 % av hyran för bostaden Totalt förbehåll som får dras av mot inkomsten Avgiftsutrymme Avgifter: Hemtjänstavgift Avgift för trygghetslarm Jämkning av avgifter Att betala Inga får således betala 720 kr per månad för sin hjälp medan Harry inte behöver betala full avgift eftersom hans avgiftsutrymme inte räcker till för det. Undantag är när syskon och föräldrar/barn sammanbor och har delad ekonomi, samt när den ena parten förvärvsarbetar. Detta gäller även sambors inkomster då det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet mellan dem. Minderåriga barns inkomster och förmögenhet ska inte påverka föräldrarnas avgifter. Vid avgiftssättning för makar/registrerade partner där ena parten tillfälligt bor i korttidsboende, ska hänsyn tas till att omsorgstagarens make/maka/ registrerade partner inte drabbas av en oskälig försämrad ekonomisk situation. Detta för att den som inte har det omfattande omsorgsbehovet ska kunna leva ett liv med rimliga privatekonomiska villkor (återgivet i prop. 97/98:113). Om vistelsen för den ena parten bedöms bli varaktig, ska detta meddelas Försäkringskassan, så att beräkning av pension och eventuell BTP sker som ensamstående. Avgiftsberäkningen ska då göras på var och en, d.v.s. räknas som delat boende. 11

15 Förbehållsbelopp Ett nationellt fastställt, lägsta förbehållsbelopp gäller. Detta belopp är vad den enskilde ska ha rätt att förbehålla sig av sina egna medel för att täcka normala levnadskostnader. Enligt 8 kap 7 i socialtjänstlagen består förbehållsbeloppet av - ett minimibelopp - den faktiska boendekostnaden. Minibeloppet är ett schablonbelopp och avser s.k. normalkostnader och inte enskilda personers faktiska levnadskostnader. Beloppet har huvudsakligen beräknats med ledning av uppgifter från Konsumentverkets hushållsbudget som avser hushållskostnader. Förbehållsbeloppet ska täcka kostnader för: - livsmedel - kläder/skor - fritid/lek, inkl. mobiltelefoni - hygien - förbrukningsvaror - barn- och ungdomsförsäkring - media, fast telefoni, Internet m.m. - hemutrustning inkl. dator - hemförsäkring - förbrukning av hushållsel Kostnaderna för olika utgiftsposter som förbehållsbeloppet ska täcka har hämtats från Konsumentverket och baseras på riksnormen för försörjningsstöd I förbehållsbeloppets mininivå ingår livsmedelskostnad på kronor per månad för en vuxen person. Denna post är inte beräknad att täcka kostnaden för måltider genom matdistribution, matabonnemang i särskilt boende eller fördyrad specialkost p.g.a. sjukdom. Se vidare under avsnittet Höjning av förbehållsbelopp. Posterna dagstidning, telefon- och tv-avgift avser att täcka kostnader för prenumeration på en daglig tidning, abonnemangs- och samtalsavgifter för telefon, samt avgifter för tvinnehav. Posterna för hälso- och sjukvård, samt läkemedel beräknas som en tolftedel av årskostnaden för personer som betalar upp till nivån för respektive högkostnadsskydd. Med posten resor avses kostnader för lokalresor med kollektivtrafik, inklusive färdtjänst och sjukresor. Posten tandvård beräknas täcka kostnaden för en årlig tandundersökning, samt mindre omfattande behandlingsåtgärder. Därutöver har skattningar för vissa poster gjorts utifrån andra tillgängliga uppgifter om levnadskostnader för äldre och personer med funktionshinder. 12

16 För en vuxen person som inte är att anse som sammanboende, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas personliga kostnader för ensamstående, plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i hushållet. Höjning av minimibeloppet Kommunen ska under vissa förutsättningar fastställa förbehållsbeloppet till en högre nivå. (8 kap. 8 1:a st. SoL). Detta gäller om biståndstagaren på grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel. Behovet ska vara av varaktig karaktär och avse ett inte oväsentligt högre belopp. Enligt propositionen bör utgångspunkten vara att kostnaden i vart fall uppgår till ett par hundra kronor per månad. Med varaktig karaktär menas att kostnaden är regelbundet återkommande under i vart fall större delen av ett år, dock minst åtta månader. Biståndstagaren ska då ansöka om ett förhöjt belopp och det är kommunens ansvar att utreda om den enskilde har behov av ett högre minimibelopp. Den enskilde bör vara behjälplig med att lämna uppgifter till kommunen för en sådan prövning. Det är därför av största vikt att kommunen i sin kontakt med den enskilde upplyser om avgiftssystemets konstruktion. Kostnader för mat För de som äter alla mål hemma är posten livsmedel beräknad till kronor per månad enligt konsumentverkets beräkningar Den vanligaste anledningen till höjning av minimibeloppet gäller fördyrad kost t.ex. de som har: - måltidsabonnemang i särskilt boende som kostar kronor, vilket innebär ett högre belopp på kronor per månad, (2 970 kr kr = kr) - de som erhåller mat via hemtjänsten i ordinärt boende och betalar 50 kronor per måltid, vilket ger en merkostnad på 844 kronor per månad (50 kr x 30 dagar = kr per månad, 40 % av livsmedelskostnad per månad (1 640 kr) = 656 kr. Merkostnaden blir då kr 656 kr = 844 kr) - de personer som har specialkost kan göra en ansökan om förhöjt förbehållsbelopp. Lagen reglerar inte kommunens avgift för mat. Självkostnadsprincipen gäller. Övriga merkostnader Exempel på andra särskilda omständigheter som bör berättiga till ett högre minimibelopp är underhållskostnad för barn, fördyrade kostnader för resor, t.ex. arbets- och sjukresor. Även kostnader för god man, om inte den enskilde p.g.a. detta uppbär handikappersättning. 13

17 Sänkning av minimibeloppet Kommunen kan också i vissa speciella fall minska minimibelopp enligt 8 kap. 8 2 st. SoL. Det gäller i de fall biståndstagaren inte har en utgiftspost som ingår i det angivna förbehållsbeloppet därför att kostnaden ingår i avgiften för vård och omsorg och socialt stöd enligt SoL och HSL, alternativt ingår i avgiften/hyran för bostad i särskilt boende. Nedsättning kan också göras i de fall insatsen ges kostnadsfritt av kommunen. Som exempel kan nämnas personer som bor i särskilda boendeformer kan hushållsel och del av kostnader för möbler, förbrukningsartiklar m.m. ingå i hyran. Förbehållsbeloppets nivå Beloppets nivå anges som andel av prisbasbeloppet och innebär i 2012 års prisnivå följande: Prisbasbelopp för år 2012 är kr per år, kr per månad. Hushållstyp Andel av prisbasbeloppet Kronor per månad Pensionärer i eget boende Ensamstående 135,46 % Sammanboende vardera 114,46 % Pensionärer i särskilt boende inkl förhöjd kostnad för matabonnemang Pensionärer med matdistribution Yngre funktionshindrade Ensamstående 135,46% kr Sammanboende vardera 114,46 % kr Ensamstående 135,46 % kr Sammanboende vardera 114,46 % kr Ensamstående 144 % Sammanboende vardera 119 % Pensionärer i korttidsboende 1 vecka Pensionärer i korttidsboende 2 veckor Pensionärer i korttidsboende 3 veckor Ensamstående 135,46 % kr Sammanboende, 114,46 % en av makarna i kr korttidsboende Ensamstående 135,46 % Sammanboende, en av makarna i korttidsboende kr 114,46 % kr Ensamstående 135,46 % kr

18 Pensionärer i korttidsboende 4 veckor Sammanboende, en av makarna i korttidsboende 114,46 % kr Ensamstående 135,46 % kr Sammanboende, 114,46 % en av makarna i kr korttidsboende Icke pensionärer och barnfamiljer Tillägg för barnfamiljer med hemmavarande barn avseende personliga kostnader Tillägg för gemensamma hushållskostnader till barnen Ensamstående 144 % Sammanboende vardera 119 % år 52 % år 70 % barn 11 % barn 15 % barn 23 % barn 29 % barn 33 %

19 INKOMSTUPPGIFT FÖR BERÄKNING AV OMVÅRDNADSAVGIFT Barnfamiljer/Icke pensionärer Sökande (efternamn och förnamn) Personnummer (år mån dag nr) Maka/make/sambo (efternamn och förnamn) Personnummer (år mån dag nr) Adress (gatuadress, postnummer och postadress) Telefon Hemmavarande barn Antal Ålder INKOMSTER (Bruttoinkomst/före skatt) Ifylles av sökande Ifylles av make/maka/sambo Inkomst av tjänst (arbetsinkomst) + + Pension (Ex. Alecta, AMF, KPA, SPV, Privatpension) Garantipension + + Tilläggspension + + Änkepension + + Sjukpenning/Sjukersättning/Sjukbidrag + + Livränta + + Vårdbidrag (beskattningsbar del) + + Arbetslöshetsersättning (A-Kassa)/Aktivitetsersättning + + Föräldrapenning/Underhållsbidrag/Bidragsförskott + + Inkomst av egen rörelse Överskott på kapital (bankränta, utdelning av aktier, privatobligationer m.m.) enligt senaste taxerade inkomst + + Annan beskattningsbar inkomst + + Inkomst för uthyrning av bostad + + Fortsättning på baksidan! 16

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Dnr SÄN/2014:248 Riktlinjer - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från och med 2015-05-01 Nivå:

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med heldygnsomsorg Tillfälligt

Läs mer

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT?

HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Information till den enskilde HUR BERÄKNAS MIN AVGIFT? Äldre- och handikappomsorgen Hemtjänst Ledsagning till sjukvård Trygghetslarm Dagverksamhet Avlösning i hemmet Matdistribution Särskilt boende med

Läs mer

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 1 (10) Antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2012, 245 Dnr: KS 1082/10 906 Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Kommunen har rätt att själv besluta om vilka avgifter som

Läs mer

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012. 4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.146 Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. Att godkänna

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter avgiftsdebitering vård och omsorg

Tillämpningsföreskrifter avgiftsdebitering vård och omsorg 1 Tillämpningsföreskrifter avgiftsdebitering vård och omsorg Reviderade av kommunfullmäktige 2014-06-18, 70, Dnr KS 2014/118 Nedanstående föreskrifter ligger som grund vid beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar

Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Avgiftstaxa för äldre- och handikappomsorgen med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2009-10-26, Kf 80 Senast reviderad fr o m 2012-01-01 Gäller fr o m 2009-12-01 Prisjustering fr o m

Läs mer

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen Datum 2015-01-07 Sida 1(12) Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen uppdateras årligen c:\users\laisan64\desktop\taxor och avgifter äo och ho 2015.doc E-post Organisationsnr

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2012/303 706 KFS 2013:05 Föreskrifter för avgifter inom äldreoch handikappomsorgen i Falköpings kommun (Antagna av kommunfullmäktige den 26 november

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter. avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015

Tillämpningsföreskrifter. avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Falu kommun från och med 2015 Avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige 2002-06-13 86 och reviderade 2003-09-04 152, 2004-11-25

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 Beslutat av kommunfullmäktige 2007-11-28 Senaste revidering: Beslutat av kommunfullmäktige 2012-03-28 Senaste uppdatering 2015-04-16 Höörs

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Beslutade av omsorgsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning Kapitel 1. Avgifter

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOCIALFÖRVALTNINGEN 2014 RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Fastställda av socialnämnden 2014-04-23 61. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifter Tillämpningsföreskrifter inom äldre- och handikappomsorgen 2009 inom äldre- och handikappomsorgen 2009 Sidan 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 1 2. Begreppsdefinitioner... 1 3. Avgifter... 4 4. Övriga

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010

Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 Avgifter inom Vård och omsorg år 2010 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG AVGIFTSBROSCHYR Avgift AVGIFTSREGLER FÖR VÅRD OCH OMSORG Antagna i kommunfullmäktige: 132/06, 92 /09, med justeringar: Kf 74/11 och 75/11 samt redaktionella ändringar 2015 FÖRORD Enligt 8 kap 2 Socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013

Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 Avgifter inom Vård och omsorg år 2013 1(8) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning av ett minimibelopp. Den faktiska boendekostnaden

Läs mer

LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG. Antagen av KF 62, 2007-04-16 Gäller fr.o.m.

LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG. Antagen av KF 62, 2007-04-16 Gäller fr.o.m. LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORG Antagen av KF 62, 2007-04-16 Gäller fr.o.m. 2007-05-01 Inledning Taxa för äldre- och handikappomsorg baseras på regeringens

Läs mer

Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24

Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24 Antagen av Kommunfullmäktige 119/14 2014-11-24 Taxor och tillämpningsanvisningar för avgifter inom omsorg och vård för Torsås kommun 2015 (1/3 2015 29/2 2016) 1 Innehållsförteckning Omsorgstaxa 2015 s.

Läs mer

Avgifter inom Vård och Omsorg

Avgifter inom Vård och Omsorg FÖRFATTNING 4.6.5 Antagen av kommunfullmäktige 126/05, 132/06, 153/07, 43/09, 44/09, 64/10, 74/11, 75/11 Redaktionella ändringar samt uppdatering av avgiftsbelopp 2014-01-01, 2015-01-01 Avgifter inom Vård

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 700.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2003-12-19 170 2004-02-01 2003/425-730 Kf 2013-11-25 192 2015-01-01 2013/654 AVGIFTER, ALLMÄNNA RIKTLINJER

Läs mer