B2 Kalkhus. 1. Uppbyggnad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B2 Kalkhus. 1. Uppbyggnad"

Transkript

1 B2 Kalkhus Uppdrag Byggår Klippans kromläderfabrik Miljöinventering av hälso- och miljöfarliga ämnen i byggnad 1918, genomgripande ombyggnad på 1970-talet Ramböll Sverige AB Skeppsgatan Malmö Byggnadsarea Cirka 870 m 2 Plan 1; 830 m 2, plan 2 (entresolplan), 40 m 2 Användning Fd Bil- och däckservice, tidigare kalkhus Bilagor Planritningar och analysprotokoll återfinns som bilagor till Underlag till rivningsplan Tfn Direkt Fax Datum Unr Uppbyggnad p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b2\b2 kalkhus.doc Byggnaden har fasader av korrugerad plåt med en rad fönster strax under takfoten. Delar av väggarna består av de gamla tegelväggarna från den ursprungliga byggnaden. Det flacka taket är belagt med svart papp och har ett innertak av korrugerad plåt. Taket bärs upp av en längsgående limträbalk. Golvet är asfalterat och har troligen stenbeläggning kvar under asfalten. Vid östra gaveln finns kontor i två våningar inom samma takhöjd som övriga hallbyggnaden. I figur ovan syns kalkhusets södra plåtfasad samt tegelbyggnden som utgörs av kontoret (B1). Historiska data och byggnadskonstruktion är hämtade från Borg (2005) och i vissa fall kompletterad vid inventeringen. Ramböll Sverige AB Org. nummer

2 2. Verksamhet För tidigare verksamhet fanns bland annat garvvalkar, kalkvalkar och skavmaskiner samt en maskin för att renskära skinnen. Valkarna var uppbyggda av roteranden träcylindrar fyllda med vatten alternativt en blandning av kalk och vatten. Valkarna var i sin tur var placerade i betongcisterner (uppsamlingskar), som inte finns kvar idag. Från byggnad B4 finns rörledningar från kromblandningslokalen på plan 2 till valkarna. 3. Lösa inventarier Lösa inventarier har gåtts igenom i februari 2009 med avseende på om de måste omhändertas som farligt avfall. Eftersom inventarierna är lösa kan förhållanden vara ändrade vid start av städentreprenaden eftersom obehöriga besökare har varit i lokalerna. Vid den sydliga ingången finns ett antal gasoltuber som sannolikt är tomma. Totalt finns två större, en mindre, två ännu mindre och fyra små tuber. Vidare finns en metalltub med argon för svetsning. Vid gasoltuberna finns en plastdunk märkt med spritpenna Gift samt en 20 litersdunk fylld med cirka 10 liter gul vätska. Den gula dunken var märkt med cellulosaförtunning som bedöms vara originalinnehållet. I byggnaden finns ett helfat (200 liter) med spillolja samt ett helfat med öppen topp som innehåller oljefilter och tomma förpackningar. Vidare finns ett tomt oljefat, tre datorer och ett antal bilmotorer, (eller merparten av en motor). I tvättrummet i den östra delen finns diverse kemikalier och tomburkar, gasoltub, cirka 25 lysrör samt blybatterier. p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b2\b2 kalkhus.doc 4. Inbyggda material Inbyggda hälso- och miljöfarliga material inom byggnad 2 förekommer främst i form av asbest, elavfall samt misstänkt PCB innehållande isolerglasrutor och kondensatorer. Taket bedöms vara täckt med samma slags papp som byggnad 3 och kommer således inte att ge upphov till farligt avfall vid rivning. 4.1 Asbest På kalkhusets östra fasad och en liten bit in på syd- och nordfasaden finns en sockel med asbest (provpunkt Sockel B2 ). För provpunktens placering och analysprotokoll se Underlag till rivningsplan. Totalt bedöms omkring 15 m 2 asbesthaltigt fasadmaterial kräva särskild hänsyn vid rivning. Bedömningen för- B2 Kalakhus av 7

3 utsätter att analyserad fasadskiva endast förekommer som sockel och inte som tidigare fasadskiva under hela fasadplåten. En liknande fasadskiva finns inomhus på plan två i den nordöstra delen vid sidan av värmeväxlaren. Storleken på skivan uppgår till omkring 5 m 2. De äldre proppskåpen med brun eller svart ryggsida har analyserats inom andra byggnader och innehåller inte asbest. En branddörrar med förmodad asbestisolering förekommer. Några asbestisolerade rörböjar har inte identifierats. 4.2 PCB I byggnadens överkant, strax under takfallet, finns en rad med isolerglasrutor utan synlig årstalsmärkning. Utseende liknar inte övriga identifierade isolerglasrutor inom byggnaderna som provtagits. Byggnaden har byggts om under talet då användningen av PCB fortfarande var tillåtet. Således kan det inte uteslutas att rutorna kan innehålla PCB i förseglingsmassan mellan glasrutorna. Totalt bedöms byggnaden ha ett 40-tal isolerglasrutor som kan misstänkas innehålla PCB. I byggnaden finns ett 70-tal lysrörsarmaturer som kan innehålla PCB-haltiga kondensatorer. 4.3 Metaller och elavfall I kontorsdelen, i byggnadens nordöstra hörn, finns en luftvärmeväxlare. I den del som endas nås från gatan finns ett kylskåp med köldmedium. På väggen, ungefär mittemot den sydliga ingången från gatan, finns en rund blå termostat med kvicksilver innehåll. Kvicksilvret är synligt genom en glasruta och är placerat i en glasampull. 5. Av verksamheten påverkade material p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b2\b2 kalkhus.doc I tidigare rapport (Ramböll 2005) nämns att Den helt dominerande garvningsmetoden vid Klippans läderfabrik var kromgarvning med basiska kromsalter. I dessa salter föreligger krom i trevärd form. I ovan nämnda rapport konstateras även att krom har trängt in ca 2-3 mm i betonggolven där krom hanterats. Vid undersökningen 2005 konstaterades endast spår av sexvärd krom i översta 2-3 mm av betonggolvet varför sexvärd krom inte analyserats vid denna undersökning. Inom delen där verkstadsverksamhet har utförts finns oljespill på golven. 5.1 Metaller Vid denna provtagningsomgång har ytterligare två XRF mätningar utförts och två borrkärnor har tagits ut för kemisk analys i denna byggnad. Borrkärnorna har B2 Kalakhus av 7

4 krossats inför analys. Vid tidigare inventering har metaller i golv analyserats i fyra punkter och mätningar på väggen i en punkt i flera olika lager (V103). p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b2\b2 kalkhus.doc Tabell 1.visar XRF mätningar i byggnad 2 på golv(g) och väggar(v) och motsvarande kemiska analyser på borrkärnor. Fet stil visar kemiska analyser, LOD är instrumentets detektionsgräns Prov plats Provpunkt Kärnlängd cm Sort Pb As Zn Cu Ni Co Cr 875 B2P1 ppm B2P1 17,5 mg/kg TS 6,02 10,7 32,1 7,56 5,97 3,17 19,1 876 B2P1 ppm B2P1 18 mg/kg TS 8,18 8,89 47,8 15,8 8,18 4,79 17,6 G101 B2P1 ppm 30 <LOD 140 <LOD 290 <LOD 1400 G101 B2P1 0-1 ppm 20 <LOD 50 <LOD <LOD <LOD <LOD G101 B2P1 0-1 mg/kg TS 7,4 16,3 36,6 8,38 5,99 5,3 45,3 G101 B2P1 1-2 ppm <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD G101 B2P1 2-3 ppm <LOD <LOD 40 <LOD <LOD <LOD <LOD V103 B2P1 Grå ppm 20 <LOD 1160 <LOD <LOD <LOD 600 V103 B2P1 Grön ppm <LOD <LOD 960 <LOD <LOD <LOD 6300 V103 B2P1 Vit ppm <LOD <LOD 140 <LOD <LOD <LOD V103 B2P1 Ljusgrön ppm 30 <LOD 760 <LOD <LOD <LOD 1700 V103 B2P1 Vit ppm <LOD <LOD 580 <LOD <LOD <LOD 600 V103 B2P1 Puts 1F ppm <LOD <LOD 120 <LOD <LOD <LOD 3700 V103 B2P1 Puts 2F ppm <LOD <LOD 140 <LOD <LOD <LOD V103 B2P1 Puts 1B ppm <LOD <LOD 680 <LOD <LOD <LOD 900 V103 B2P1 Puts 2B ppm 30 <LOD 910 <LOD <LOD <LOD 5000 V103 B2P1 0-1 mg/kg TS 6,7 9, ,61 5,18 3,76 9,84 V103 B2P1 0-1 mg/kg TS 9,6 < ,4 14,8 6,77 25,6 V103 B2P1 2-3 mg/kg TS 10,1 <5 54,2 12,7 15,9 6,57 24,9 G147 B2P1 ppm <LOD <LOD 160 <LOD <LOD <LOD 4700 G148 B2P1 ppm <LOD <LOD 400 <LOD <LOD <LOD 1600 G149 B2P1 ppm <LOD <LOD 590 <LOD <LOD <LOD 4300 G150 B2P1 ppm 40 <LOD 580 <LOD <LOD <LOD 500 G151 B2P1 ppm 40 <LOD <LOD <LOD <LOD G152 B2P1 ppm 90 <LOD <LOD <LOD <LOD G153 B2P1 ppm <LOD <LOD 290 <LOD <LOD <LOD <LOD G154 B2P1 ppm <LOD <LOD 550 <LOD <LOD <LOD <LOD G155 B2P1 ppm <LOD <LOD 1500 <LOD <LOD <LOD <LOD G156 B2P1 ppm <LOD <LOD 440 <LOD <LOD <LOD <LOD FA-gräns mg/kg TS KM mg/kg TS Halt krom över varningsvärde, ppm uppmätt med XRF Halter över KM (Naturvårdverket 2008), laboratorieanalyser B2 Kalakhus av 7

5 Utförda analyser redovisas ovan. Uppmätta halter jämförs med Avfall Sveriges (2007) föreslagna haltgräns för farligt avfall, Naturvårdsverkets (2008) riktvärde för känslig markanvändning (KM) samt varningsvärde för krom som redovisas i Underlag till rivningsplan, Ramböll (2009). Resultatet av genomförda analyser visar att inget vägg- eller betonggolvprov visar halter, för krom, över riktvärdet för KM. I en punkt (875) överskrids varningsvärdet för krom. Laboratorieanalysen som motsvarar hela materialet visar dock på en halt som understiger riktvärdet för känslig markanvändning. Arsenik visar halter något över riktvärdet för KM, känslig markanvändning. Se även tabell 1 ovan. Inom städ- och saneringsentreprenaden bedöms inte att någon fräsning av golv är nödvändig eftersom varningsvärdet endast överskrids i en punkt och kromhantering som har utförts har bestått av lagring. Vidare är överskridandet av riktvärdet för KM, för arsenik, så lågt att det inte kommer att påverka den framtida användningen som fyllnadsmassor. Som jämförelse kan nämnas att riktvärdet för mindre känslig markanvändning uppgår till 25 mg/kg TS, för arsenik. Inga krav föreligger således att ta omhand förorenade byggmaterial som förorenats av garveriverksamheten. 6. Föreslagna åtgärder Föreslagna åtgärder beskrivs kortfattat under två rubriker som avser de två olika momenten städ- och sanering samt rivning. Alla byggnads-delar/installationer som misstänks innehålla farliga ämnen skall hanteras såsom de innehåller dessa, om inget annat anges. Således skall exempelvis branddörrar som misstänks innehålla asbest hanteras som om de innehåller asbest. p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b2\b2 kalkhus.doc 6.1 Städ och sanering Då analyser av damm på golvytor och slam i avloppssystemet har uppvisat höga halter i angränsade byggnader bedöms att dessa även är förhöjda i denna byggnad. Således skall golv och avloppsrännor i golvet rengöras med torra metoder när alla lösa inventarier och byggnadsdelar har omhändertagits. Uppsop och sediment skall hanteras som farligt avfall. För byggnaden gäller specifikt att: Lösa inventarier Följande inventarier skall omhändertas som farligt avfall inom byggnaden före rivning: Gasoltuber Diverse kemikalier B2 Kalakhus av 7

6 Gift Cellulosaförtunning Spillolja Oljefilter Datorer Motorrester Lysrör Batterier En närmare beskrivning av omfattning av lösa inventarier framgår av avsnitt 3 ovan. Asbest Sockeln i östra delen av byggnaden skall avlägsnas före rivning av byggnaden. Väggskiva på plan två vid värmeväxlaren, på den nordliga väggen skall också avlägsnas före rivning. Materialet, som innehåller asbest, skall hanteras separat enligt gällande lagar och normer. Uppskattningsvis skall 20 m 2 asbesthaltigt material skall omhändertas. PCB Misstänkta isolerglasrutor kontrolleras av beställarens miljökontrollant. Glasrutorna förutsätts innehålla PCB Metaller och elavfall Elavfall, utanpåliggande elledningar och luftvärmeväxlaren skall omhändertas före rivning påbörjas. Kylskåpet i den östra delen skall omhändertas före rivning. Termostaten på väggen skall omhändertas som farligt avfall med kvicksilver innehåll. 6.2 Rivning Vid miljöinventeringen har inga material som föranleder särskilda åtgärder, vid rivning, påträffats. Entreprenören skall dock genast meddela miljökontrollant om misstänkt material, som kräver särskild hantering, upptäcks. Se vidare förfrågningsunderlaget vad som gäller för ändrings- och tilläggsarbeten. p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b2\b2 kalkhus.doc Ramböll Sverige AB Geo & Miljö Ohla Eriksson Anna Fjelkestam B2 Kalakhus av 7

7 7. Referenser Avfall Sverige (2007) Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2007:01, ISSN , Avfall Sverige, utveckling Borg (2005) Klippans Chromläderfabrik, Dokumentation, 2005, Henrik Borg, Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne, 2005:114. Naturvårdsverket (2008) Generella riktvärden för förorenad mark, ( ). Ramböll (2005) Klippans läderfabrik, Klippans kommun, Rapport, Malmö , Uppdragsnummer Ramböll (2009) Underlag till rivningsplan, Uppdragsnummer p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b2\b2 kalkhus.doc B2 Kalakhus av 7

8 B3 Gård för lagring Uppdrag Klippans kromläderfabrik Miljöinventering av hälso- och miljöfarliga ämnen i byggnad Byggår Oklart, cirka 1980 Byggnadsarea Ca 480 m 3 Ramböll Sverige AB Skeppsgatan Malmö Tfn Direkt Användning Bilagor Lager Planritningar och analysprotokoll återfinns som bilagor till Underlag till rivningsplan Fax Datum Unr Uppbyggnad Väggarna utgörs i tre fall av intilliggande byggnader (i norr, väst och syd) och är således uppbyggda av betong och tegel. Den södra väggen är klädd med vit korrugerad plåt. p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b3\b3 gård_for_lagring.doc Det plana taket är täckt med papp och uppburet av limträbalkar. På taket finns kupade takfönster i plast. I figur ovan syns byggnaden uppifrån. Golvytan är asfalterad. Historiska data och byggnadskonstruktion är hämtade från Borg (2005) och i vissa fall kompletterad vid inventeringen. 2. Verksamhet Tidigare fanns det nedsänkta saltbassänger på gården. Området har använts som lager. Idag är ytan helt plan. Ramböll Sverige AB Org. nummer

9 3. Inventering lösa inventarier Lösa inventarier har gåtts igenom i februari 2009 med avseende på om de måste omhändertas som farligt avfall. Ett antal däck finns inom byggnaden. Inom byggnaden finns ett antal oljetunnor märkta Q8 med spillolja. Sex stycken fulla helfat (200 liter) ett tomt helfat samt ett tomt kvartsfat. Fyra dunkar á 20 liter, märkta med cellulosaförtunning finns i byggnaden. Innehållet är svart och troligtvis en restprodukt från tidigare verksamhet. Samma slags plastdunk har påträffats med ljust innehåll i annan byggnadsdel, vilket bedöms vara originalinnehållet. Vidare finns det en mindre ugn på ben av typen keramikugn. Isoleringen i ugnen har sannolikt inslag av asbest. 4. Inbyggda material Misstänkta inbyggda hälso- och miljöfarliga material inom byggnad 3 förekommer främst i form av asbest, elavfall samt kondensatorer med PCB. 4.1 Asbest I byggnadens nordöstra del, mot hisstornet, finns en mindre utbyggnad med eternittak, asbestcement. Taket syns centralt i foto på sidan 1, närmare placering framgår av plan i Underlag till rivningsplan. Ytan av taket bedöms uppgå till cirka 10 m PCB I anslutning till eternittaket som beskrivs ovan i avsnitt 3.1 finns en mjukfog som kan innehålla PCB. Fogens benämns Mjukfog B3:3 och dess placering framgår av plan i Underlag till rivningsplan där även fullständiga analysprotokoll redovisas. p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b3\b3 gård_for_lagring.doc På den inbyggda innergårdens tak finns en ventilationstrumma med en tätningsmassa som har analyserats med avseende PCB (Vent. rör fog tak B3). Redovisning av provpunktsplacering och analysresultat redovisas i Underlag till rivningsplan. Tabell 1.Uppmätta halter jämfört med rekommenderade haltgränser för farligt avfall Provtagningsplats/ medium Analyserat ämne Uppmätt halt (mg/kg TS) Rekommenderad haltgräns FA (mg/kg TS) Tätmassa i ventilationstrumma PCB 7 Ej detekterat 10 Mjukfog B3:3 PCB 7 Ej detekterat 10 B3 Gård för lagring av 5

10 Med ledning av ovanstående analysresultat bedöms ingen mjukfog eller tät massa inom byggnadsdelen ge upphov till farligt avfall vid rivning. Ett tiotal lysrörsarmaturer som kan innehålla PCB-haltiga kondensatorer finns i byggnaden. 4.3 PAH Takbeläggningen kan innehålla tjärhaltiga ämnen (däribland PAH). Takpappen är analyserad med avseende på polyaromatiska kolväten (PAH) med provbenämningen Papptak B3. Resultatet redovisas i tabell 2 nedan. Fullständiga analysresultat och provtagningspunkternas placering framgår av Underlag till rivningsplan. Samma slags takpapp bedöms även täcka Kalkhuset (byggnad B2). Asfalten i byggnaden kan vara utförd med äldre tjärhaltig asfaltmassa. Utförande ser dock nyare ut och kan jämföras med andra utförda asfalteringar utomhus Asfalt har analyserats på två platser mellan byggnaderna B6 och B7 samt mellan byggnaderna B11 och B13. Eftersom dessa asfaltstyper även bedöms representera asfalten på gården (B3) redovisas de utförda analyserna i tabell nedan. I tabell 2 nedan har uppmätt halt cancerogena PAH och övriga PAH har jämförts med Avfall Sveriges (2007) förslag till haltgränser för klassificering av farligt avfall. p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b3\b3 gård_for_lagring.doc Tabell 2.Uppmätta halter jämfört med rekommenderade haltgränser för farligt avfall Provtagningsplats/ medium Analyserat ämne Uppmätt halt (mg/kg TS) Rekommenderad haltgräns FA (mg/kg TS) Papptak B3 Cancerogena PAH 4, Papptak B3 Övriga PAH 5, Asfalt B6- B7 Cancerogena PAH 31,6 100 Asfalt B6-B7 Övriga PAH 69, Asfalt B11-B13 Cancerogena PAH 6, Asfalt B11-B13 Övriga PAH 8, Med ledning av utförda analyser bedöms inga av de undersökta materialen att ge upphov till farligt avfall vid rivning. 4.4 Elavfall På väggen finns en motor för öppning av garageporten. B3 Gård för lagring av 5

11 5. Av verksamheten påverkade material Viss oljespill har noterats på golvet, omfattningen är dock svår att bedöma då ytan inte var fri vid inventeringstillfället. 5.1 Metaller Vid denna provtagningsomgång har ytterligare en XRF mätningar utförts och ingen borrkärna har tagits ut för kemisk analys i denna byggnad. Vid tidigare inventering har XRF mätning genomförts i en punkt. Utförda analyser redovisas nedan. Uppmätta halter jämförs med Avfall Sveriges (2007) föreslagna haltgräns för farligt avfall samt Naturvårdsverkets (2008) riktvärde för känslig markanvändning (KM). Tabell 3.Visar XRF mätningar i byggnad 3 på golv, LOD är instrumentets detektionsgräns Prov plats I tidigare rapport (Ramböll 2005) nämns att Den helt dominerande garvningsmetoden vid Klippans läderfabrik var kromgarvning med basiska kromsalter. I dessa salter föreligger krom i trevärd form. I ovan nämnda rapport konstateras även att krom har trängt in ca 2-3 mm i betonggolven där krom hanterats. Vid undersökningen 2005 konstaterades endast spår av sexvärd krom i översta 2-3 mm av betonggolvet varför sexvärd krom inte analyserats vid denna undersökning. Provpunkt Kärnlängd cm Sort Pb As Zn Cu Ni Co Cr 847 B3P1 ppm <LOD 1141 G160 B3P1 ppm 40 <LOD 1800 <LOD <LOD <LOD <LOD FA-gräns mg/kg TS KM mg/kg TS Halt krom över varningsvärde, ppm uppmätt med XRF p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b3\b3 gård_for_lagring.doc Halter över KM (Naturvårdverket 2008), laboratorieanalyser Resultatet av genomförda XRF mätningar är att inget material visar halter över varningsvärdet. Se även tabell 3 ovan. 6. Föreslagna åtgärder Föreslagna åtgärder beskrivs kortfattat under två rubriker som avser de två olika arbetsmomenten städ- och sanering samt rivning. Alla byggnadsdelar/ installationer som misstänks innehålla farliga ämnen skall hanteras såsom de innehåller dessa eller provtas vidare. Således skall exempelvis branddörrar som misstänks innehålla asbest hanteras som om de innehåller det. B3 Gård för lagring av 5

12 6.1 Städ- och sanering Vid städ- och sanerings skall följande material omhändertas som farligt avfall: Lysrörsarmaturer med misstänkt PCB innehållande kondensatorer Övrigt elavfall och utanpåliggande elledningar Spillolja i fat, 6 helfat Kemikalie i plastdunk, 4 st á 20 liter Keramikugn med asbestisolering Eternittaket vid hisstornet skall omhändertas En mer utförlig beskrivning av placering mm framgår av tidigare avsnitt. Inga ytor förorenade av garveriverksamheten har konstaterats i denna byggnad. Löst damm på golvytor skall dock avlägsnas med torr renigöringsmetod. 6.2 Rivning Vid miljöinventeringen har inga material påträffats, som föranleder att särskilda åtgärder från entreprenörens sida. Entreprenören skall dock genast meddela miljökontrollant om misstänkta material upptäcks, som kräver särskild hantering. Se vidare förfrågningsunderlaget vad som gäller för ändrings- och tilläggsarbeten. Ramböll Sverige AB Geo & Miljö Ohla Eriksson Anna Fjelkestam 7. Referenser p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b3\b3 gård_for_lagring.doc Avfall Sverige (2007) Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2007:01, ISSN , Avfall Sverige, utveckling Borg (2005) Klippans Chromläderfabrik, Dokumentation, 2005, Henrik Borg, Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne, 2005:114. Ramböll (2005) Klippans läderfabrik, Klippans kommun, Rapport, Malmö , Uppdragsnummer Ramböll (2009) Underlag till rivningsplan, Uppdragsnummer B3 Gård för lagring av 5

13 B4 Maskinsalen Uppdrag Klippans kromläderfabrik Miljöinventering av hälso- och miljöfarliga ämnen i byggnad Byggår 1940 om och tillbyggt, bland annat med plan 3 efter 1948 Byggnadsarea Cirka m 2 Plan 0; 400 m 2, plan 1; 1020 m 2, plan 2 och 3; 670 m 2 vardera Användning Plan 0 Källare tidigare förvaring av kemikalier samt rester från falsningen Plan 1 Salthus, kalk- och giftrum Plan 2 Mockaslipning, valkstollning, slipning och polering Plan 3 Fuktmaskiner, hängtork och mocka tillverkning, beredning av bokbinderiskinn och vegetabilisk eftergarvning Bilagor Planritningar och analysprotokoll återfinns som bilagor till Underlag till rivningsplan Ramböll Sverige AB Skeppsgatan Malmö Tfn Direkt Fax Datum Unr p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b4\b4_maskinsalen.doc 1. Uppbyggnad Byggnadsdelen har en stomme av armerad betong och skalmur av tegel. På insidan är teglet oftast putsat. Det plana taket är belagt med falsad rödfärgad plåt. På plan 2 och 3 utgörs golvbeläggningen av klinker. Historiska data och byggnadskonstruktion är hämtade från Borg (2005) och i vissa fall kompletterad vid inventeringen. Ramböll Sverige AB Org. nummer

14 2. Verksamhet På Plan 0 förvarades av kemikalier och rester från falsning som utfördes i våningen ovanför. År 1940 var Plan 1 inredd till salthus, kalk- och giftrum. I golven finns tankar för kromlösning i den sydöstra delen. Själva installationen finns kvar under golvet och har en diameter på en meter och ett djup på 2,2 m (Kjessler och Mannerstråle, 1997a). På Plan 2 utfördes mockaslipning, valkstollning, slipning och polering. Efter 1975 bereddes kromblandning i den sydöstra delen av byggnad 4 mot byggnad 2 (B2), till de fem valkarna i B2. Utrymmet för kromblandningen avgränsades med uppreglade mellanväggar. Plan 3 innehöll fuktmaskiner och hängtork. På våningsplanet utfördes mocka tillverkning fram till 1960-talet. Under talen skedde beredning av bokbinderiskinn och vegetabilisk eftergarvning. Indelningen av de delar som hänförs till byggnad 4 skiljer sig något från indelningen i Borg (2005). Här använd indelning är gjord med hänsyn till tillgängligheten på plan 1. Indelningen visas översiktligt i figur 1 och 2 nedan, där figur 1 hänför sig till plan 0 och 1 medan figur 2 hänför sig till plan 2 och 3. Byggnadsindelningen framgår även av Underlag till rivningsplan. p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b4\b4_maskinsalen.doc Figur; Byggnad 4, plan 0 och 1 Figur 2; Byggnad 4, plan 2 och 3 B4 Maskinsalen av 9

15 3. Lösa inventarier Lösa inventarier har gåtts igenom i februari 2009 med avseende på om de måste omhändertas som farligt avfall. Endast plan 1 har inventerats med avseende på lösa inventarier. Plan 2 och 3 är i det närmaste tömda på inredning och andra lösa inventarier. En trasig papperssäck med vitt pulveraktigt innehåll och oläslig märkning finns inom byggnadsdelen. I den norra delen av byggnaden finns ett helfat (200 liter) märkt kylarglykol. En laddare för truckar Däck Diverse tomburkar i det norra rummet (på gränsen till B9) 4. Inbyggda material Inbyggda miljö- och hälsofarliga material i byggnad 4 förekommer främst som asbest, PCB-haltiga kondensatorer samt elavfall. Blydiktade avloppsledningar förekommer i byggnaden. På plan 4 finns mögelangripet tak och vägg. Placering av provtagningspunkter och fullständiga analysprotokoll framgår av Underlag till rivningsplan, Ramböll (2009). 4.1 Asbest Två branddörrar med förmodad asbestisolering förekommer på plan 1, två på plan 2 och tre på plan 3. Större skjutdörrar i plåt, bland annat på plan 1 bedöms inte vara branddörrar och innehåller då inte asbest. Ett femtontal asbestisolerade rörböjar har identifierats på plan 2 och en på plan 3. p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b4\b4_maskinsalen.doc I transformatorrummet på plan 1 finns asbesthaltiga isoleringsplattor, som gnistskydd på huvudbrytare. De äldre proppskåpen med brun eller svart ryggsida har analyserats inom andra byggnader och innehåller inte asbest. Vid tidigare provtagning, Ramböll (2005) har fog från klinkergolv på plan 2 provtagits med avseende på asbest. Placering av provtagningspunkten M 206 framgår av Underlag till rivningsplan. Resultatet visade att fix och fog inte innehåller asbest. B4 Maskinsalen av 9

16 4.2 PCB Lysrörsarmaturer med misstänkta PCB-haltiga kondensatorer förekommer i ett fåtal på plan 1, ett tiotal på plan 2 och på plan 3 finns omkring 20 armaturer utan ljuskälla. På plan 1 finns sju stycken glas märkta Emmaboda 94 i en burliknande avgränsning. Isolerglasrutor tillverkade på 1980-talet innehåller inte PCB och således är isolerglasen i byggnaden inte misstänkta för att innehålla PCB. I den östra delen på plan 1, mot byggnad 5, finns ett transformatorrum. Det finns risk att transformatorn innehåller PCB-haltig olja. I byggnadsdelen har två PCB-analyser utförts av fogmaterial runt fönsterkarmar, prov (Mjukfog B4:3) fogmaterial runt gjutjärnsfönster, prov (Mjukfog fönster B4:3). Ingen PCB detekterades vid analyserna. 4.3 Elavfall I byggnaden finns rökdetektorer som inte bedöms innehålla någon strålningskälla, utan fungerar genom värmedetektor. Inom byggnaden finns blyad elkabel. På plan 1 i transformatorrummet finns en oljetemperaturmätare som troligen innehåller kvicksilver. På plan tre finns ett antal tak- och värmefläktar, där värmefläktarna av typ Aerotemper. 4.4 Tätskikt betonggolv På plan två har eventuella tätskikt under klinkerbeläggning kontrollerats genom att golvbeläggningen har avlägsnats och underliggande material har kontrollerats okulärt. På plan 1 har punkterna 846 och 843 kontrollerats okulärt i befintliga borrhål. Något särskilt tätskikt har inte identifierats på någon av platserna. p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b4\b4_maskinsalen.doc 5. Av verksamheten påverkade material I tidigare rapport (Ramböll 2005) nämns att Den helt dominerande garvningsmetoden vid Klippans läderfabrik var kromgarvning med basiska kromsalter. I dessa salter föreligger krom i trevärd form. I ovan nämnda rapport konstateras även att krom har trängt in ca 2-3 mm i betonggolven där krom hanterats. I förlängningen av byggnad 5 finns ett svart spill som bedöms utgöras av bitumen. 5.1 Metaller I denna provtagningsomgång har ytterligare fem XRF mätningar ( samt 856)utförts och tre borrkärnor (843,844 och 846) har tagits ut för kemisk analys i denna byggnad. Vid analys av borrkärnor har materialet krossats före analys. B4 Maskinsalen av 9

17 Uttagen (betong)kärnlängd redovisas i tabell 1 nedan. Utförda analyser redovisas nedan tillsammans med mätningar utförda Beteckningarna G, V, K och Ö hänför sig till golv, vägg, kulvertsediment och löst damm på golvet. För en mer utförlig beskrivning av de tidigare provtagningspunkterna se vidare Ramböll (2005). Provtagningspunkternas placering och fullständiga analysresultat framgår av Underlag till rivningsplan. Delar av putsen på plan 1 har en blå färg. Putsen har analyserats 2008 med avseende på metaller, prov (Blå puts B4). Resultatet presenteras sist i tabell 1 nedan. Uppmätta halter jämförs i tabell nedan med Avfall Sveriges (2007) föreslagna haltgräns för farligt avfall, Naturvårdsverkets (2008) riktvärde för känslig markanvändning (KM) samt varningsvärde för krom enligt Underlag till rivningsplan. p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b4\b4_maskinsalen.doc Tabell 1.visar XRF mätningar och kemiska analyser i byggnad 4 på golv (G), kulvertsediment (K) och damm (Ö). Fet stil markerar kemiska analyser, LOD är instrumentets detektionsgräns Prov plats Provpunkt Kärnlängd cm Sort Pb As Zn Cu Ni Co Cr 843 B4P1 ppm <LOD <LOD B4P1 20,5 mg/kg TS 4,41 14,7 40,3 10,6 8,65 3,94 31,8 844 B4P1 ppm <LOD B4P1 27 mg/kg TS 3,97 14,2 37,4 8,41 8,09 3,41 21,4 845 B5P1 ppm LOD B4P1 ppm B4P1 13,5 mg/kg TS 4,58 <3 33,5 6,41 4,4 2,68 12,4 853 B4P2 ppm G102 B4P1 ppm 40 <LOD 3200 <LOD G102 B4P1 0-1 ppm <LOD <LOD 140 <LOD <LOD <LOD 1300 G102 B4P1 0-1 ppm 20 <LOD 50 <LOD <LOD <LOD 1000 G102 B4P1 0-1 mg/kg TS 9,2 15, ,6 8,09 4, G102 B4P1 1-2 ppm <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD G102 B4P1 1-2 mg/kg TS 3,1 15,9 31 8,75 8,49 3,89 17,2 G102 B4P1 2-3 ppm <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD G104 B4P1 ppm 30 <LOD 400 <LOD 260 <LOD Ö105 B4P1 Damm ppm <LOD <LOD 140 <LOD <LOD <LOD 7700 Ö105 B4P1 Damm mg/kg TS 6,0 12, , K106 B4P1 ppm 200 <LOD 2330 <LOD 370 <LOD K106 B4P1 Sed mg/kg TS 658,0 33, , G109 B4P1 ppm <LOD <LOD <LOD 3800 G110 B4P1 ppm 30 <LOD 620 <LOD <LOD <LOD G111 B4P1 ppm 100 <LOD 370 <LOD <LOD <LOD G111 B4P1 0-0,3 mg/kg TS 55,9 22, ,74 5, G111 B4P1 0,3-0,6 mg/kg TS 6, ,8 15,3 5,97 7, B4 Maskinsalen av 9

Fd Klippans läderfabrik

Fd Klippans läderfabrik Ramböll Sverige AB --- Klippans kommun Fd Klippans läderfabrik Flygfoto 2005 Malmö 2009-10-13 Klippans kommun Fd Klippans Läderfabrik Datum 2009-10-13 Uppdragsnummer Ohla Eriksson Uppdragsledare Anna Fjelkestam

Läs mer

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken Skellefteå kommun SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och Rapport Umeå SWECO VIAK AB Per-Olof Lidén / Ingegerd Ask / Klara Eriksson

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(5) Byggnad 14 Inventeringsdatum 2010-05-03 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder som kan komma att behöva

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(6) Byggnad 20 Inventeringsdatum 2010-05-05, luftprovtagning nov 2010 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder

Läs mer

FÖRSLAG TILL RIVNINGSPLAN - Bilaga 1 till rivningsanmälan. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Namnteckning SLUTLIG RIVNINGSPLAN.

FÖRSLAG TILL RIVNINGSPLAN - Bilaga 1 till rivningsanmälan. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Namnteckning SLUTLIG RIVNINGSPLAN. FÖRSLAG TILL RIVNINGSPLAN - Bilaga 1 till rivningsanmälan Miljö- och byggförvaltningen för Forshaga och Munkfors Forshaga Kommun, Box 93, 667 22 FORSHAGA 054 17 20 00 Rivningsplan används för att vid rivning

Läs mer

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad 1 (5) Byggnad 13 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning Byggnaden som ingår i rivningen har varit lackeringsbyggnad. Den nyare delen av byggnaden med byggår 1970 har betongstomme med lättbetongtak och ytterväggar

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Offertunderlag för källarrenovering

Offertunderlag för källarrenovering Offertunderlag för källarrenovering Huset byggdes 1927 och byggdes om och till 1978 1980 åt syd och väst. Gillestuga och toalett tillhör utbyggnaden. Enligt uppgift ska grunden vara betong i de gamla delarna

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Fältprotokoll Bilaga 4

Fältprotokoll Bilaga 4 Bjord jord spade 0-10 Provet togs i förbifarten pga ej analyserat - Svart jord med mycket metallspån. misstänkt förorening Luktar olja. B101tg tegel hammare, olja, cyanid B103btg betong kärna våt 2,5-5

Läs mer

Nallebjörnens förskola Lidingö

Nallebjörnens förskola Lidingö Nallebjörnens förskola Lidingö Förenklad rapportering 2010-02-08 Ordernr: 18495 AK-konsult Indoor Air AB Vi löser fukt- och miljöproblem i byggnader Postadress 163 29 Spånga Besöksadress Stormbyvägen 2-4

Läs mer

Utdelningsadress Postnummer Ort. Byggår: Har byggnaden renoverats? Ja Nej Årtal för renovering?

Utdelningsadress Postnummer Ort. Byggår: Har byggnaden renoverats? Ja Nej Årtal för renovering? BMB Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Sidan 1 av 8 Miljöinventering - Inventering av miljö- och hälsofarliga materiel i byggnader som ska rivas helt eller där rivning

Läs mer

Helikopterflottiljen, Malmens flygplats i Linköping

Helikopterflottiljen, Malmens flygplats i Linköping Helikopterflottiljen, Malmens flygplats i Linköping Miljöinventering och radonmätning i byggnad 81 belägen på Malmens flygplats, Linköpings kommun Rapport 10-01-12 Upprättad på uppdrag av: Böving & Kinnmark

Läs mer

Risk och säkerhetsbedömning av Klippans läderfabrik

Risk och säkerhetsbedömning av Klippans läderfabrik Ramböll Sverige AB Klippans kommun Risk och säkerhetsbedömning av Klippans Rapport Lund 2009 03 05 1(27) Klippans kommun Risk och säkerhetsbedömning av Klippans Datum 2009 03 05 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

annicka istemo pcb i fastigheter hur ser det ut 2008? En rapport om SABO-företagens inventering sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

annicka istemo pcb i fastigheter hur ser det ut 2008? En rapport om SABO-företagens inventering sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag annicka istemo pcb i fastigheter hur ser det ut 2008? En rapport om SABO-företagens inventering sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag sammanfattning De allra flesta SABO-företag är klara med inventeringen

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Materialinventering

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Materialinventering Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun slutleverans\pm fibern 1 materialinventering.doc 2 (31) Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Catharina Rydberg-Lilja

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

KOMPLETTERANDE DOKUMENTATION OCH PROVTAGNING I BYGGNADER VID F.D. GUSUMS BRUK

KOMPLETTERANDE DOKUMENTATION OCH PROVTAGNING I BYGGNADER VID F.D. GUSUMS BRUK KOMPLETTERANDE DOKUMENTATION OCH PROVTAGNING I BYGGNADER VID F.D. GUSUMS BRUK Inmätning, inventering och provtagning slutlig Stockholm 2009-05-25 SWECO Environment AB Britta Alstad Uppdragsnummer 1155295

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O

värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. NELENA 3 från O fastighet: NELENA 3. adress: Lilla Norregatan 29. ålder: 1800-tal. Ombyggt 1913, 1937. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), L. Persson (1937). Grå cementputs. Grön spritputs. Sadeltak, svart falsad

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Olika regler för olika byggår Om det uppstår tvist om en lägenhets yta ska lägenheten mätas efter särskilda regler. Det finns olika regler

Läs mer

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.2 Sidantal 3 Vändskivan 5 Imtech Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad om och tillbyggnad Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0

Läs mer

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation

UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation UTHUS PÅ ÖSTERTULL Rivningsdokumentation Britt-Marie Lennartsson DOKUMENTATION INFÖR RIVNING Östertull, Lagaholm 2:8, Laholms stadsförsamling, Laholms kommun 2013:38 Dokumentation inför rivning, uthus

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

PCB i byggnader. Problemet. PCB, intro 1 2014-10-21. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

PCB i byggnader. Problemet. PCB, intro 1 2014-10-21. Per Lilliehorn Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB PCB i byggnader Per Lilliehorn Problemet PCB i födan -högt dagligt intag av PCB i födan (dioxin o dioxinliknande PCB-effekter)- fokus på spridning i yttre miljö Stor användning av PCB i fogmassor är ett

Läs mer

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063.

Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. F arligt avfall Vad är farligt avfall? Vad som är farligt avfall är noga bestämt i förordningen för farligt avfall, SFS 2001:1063. Farligt avfall bör alltid hanteras med stor noggrannhet och försiktighet

Läs mer

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3.

Vitmålad puts. BERGMAN S 7 A från SV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M) K = 4, M = 3. fastighet: BERGMAN SÖDRA 7, hus A. adress: Engelbrektsgatan 23. ålder: 1883. Ombyggt 1956, 1958. S. Johansson (1956 och 1958). ½ Svartmålad puts. Rött tegel. Sadeltak, rött 2-kupigt tegel. Vita hela fönster.

Läs mer

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad.

fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. fastighet: QVIRITES 3, hus A. adress: Tullgatan 7. ålder: 1856. Tillbyggd 1889. arkitekt / byggm: användning: Kontor och bostad. antal våningar: 2 Gulvit slätputs. Bruna 2-luftsfönster. Port med utsnidade

Läs mer

Inventering och sanering av PCB. i fastigheter byggda eller renoverade 1956-1973

Inventering och sanering av PCB. i fastigheter byggda eller renoverade 1956-1973 Inventering och sanering av PCB i fastigheter byggda eller renoverade 1956-1973 Viktiga datum i PCB-förordningen Förordning (2007:19) om PCB m.m. med ändringar införda genom 2010:963 ställer bl.a. krav

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt om PCB i byggnader Göran Eriksson Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Inventeringsanvisningar

Inventeringsanvisningar Inventeringsanvisningar Inventering av byggnader med PCB-fogmassor Fogmassor med PCB användes mellan 1956-1973 och har i stort sett hittats i alla typer av byggnader. Här följer några hållpunkter som stöd

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började

Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började Ett nytt klassrum skulle skapas men hur ska det göras? Vi började med att ta alla de mått som vi kunde tänkas behöva. För att få en större yta att nyttja bestämmer vi oss snabbt för att plock bort en av

Läs mer

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18

VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 VISBY KV SOLROSEN 1 SÄVSKOLAN. F-HUSET SKADEINVENTERING BYGG OCH VVS 2011-11-18 UPPDRAGSGIVARE Region Gotland Samhällsbyggnadsförvaltningen Visborgsalle 19 621 81 Visby KONSULT Engma AB Västerhejde Bjärs

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO

MÅRTEN 1 från NV. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 1, M = 2. MÅRTEN 1 från NO fastighet: MÅRTEN 1. adress: Stickgatan 11. ålder: 1888. Ombyggt 1905, 1938. arkitekt / byggm: Peter Boisen (1905), Åke Persson (1938). antal våningar: 1½, mansard åt gata. Svart målad puts. Gul puts.

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter Malmö stad Miljöförvaltningen er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur

Läs mer

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus

Modern funkis med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus med attityd Maria och Jonas hittade inget hus som de ville ha när det var dags att bygga nytt. Så istället ritade de sitt drömhus själva och lät fiskarhedenvillan bygga det åt dem. Text Nathalie Carlsson

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE

ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Gävle kommun Samhällsbyggnadsavdelningen Att: Lena Boox 801 84 Gävle ANGÅENDE NY DETALJPLAN FÖR DEL AV KV. LIBAU, FASTIGHETEN 24:9, GÄVLE Undertecknad har anlitats som antikvarisk sakkunnig i samband med

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S

XESTRE 1 A från V. värdering kulturhistoriskt (K) miljömässigt (M): K = 2, M = 2. XESTRE 1 A från S fastighet: XESTRE 1, hus A. adress: Stora Västergatan 37. ålder: Troligen 1700-tal. Ombyggt 1913, 1933. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1913), Karl Erikson (1933). användning: Bostäder och affärer. antal

Läs mer

Checklista för inredning av städvänliga lokaler

Checklista för inredning av städvänliga lokaler 1 (8) Checklista för inredning av städvänliga lokaler Checklistan beskriver vad ni själva ska göra för att underlätta städningen av era lokaler. Checklistan tar både upp sådant som kan förbättras i befintliga

Läs mer

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990

UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN. Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE, P2. BRF KANTARELLEN Projektnummer: 40990 UNDERSÖKNING AV PARKERINGSGARAGE BRF STATAREN Projektnummer: 40990 Tor Powell HSB Stockholm Konsult 0727-377090 Tor.Powell@hsb.se

Läs mer

blir modernt spannmålslager

blir modernt spannmålslager blir modernt spannmålslager Det finns många dåliga och outnyttjade gårdar. Genom att bygga kan de bli till effektiva och i stället för att enbart vara en belastning ge en ny intäkt till rantbruket. - Forts

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Riskinventering av fastigheter

Riskinventering av fastigheter er HÄR ÄR ETT EXEMPEL på hur en riskinventering av en fastighet kan genomföras. Notera att detta bara är ett exempel, och inte skall ses som ett komplett underlag för hur en inventering skall utföras.

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE

KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE BILAGA 3 KRISTIANSTADS KOMMUN VITTSKÖVLE 21:4 VITTSKÖVLE HEMMET VITTSKÖVLEVÄGEN 104 297 91 VITTSKÖVLE STATUSBESIKTNING UT- OCH IN- VÄNDIGT AV FASTIGHET MED BYGGNADER Kristianstad 2004-08-19 FB Engineering

Läs mer

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms

Byggnadsdel Skick Anmärkning Bör Uppskattad åtgärdas kostnad exklusive moms 1 (8) Tak Se separat besiktningsprotokoll på taken avser samtliga tak. 2013 Akuta lagningar 12 000 2014 Bättringsmålning 20 000 gård och gata 63-65 Tak Lilla huset Inga synliga skador Separat syn i samband

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille. Gabriella Gamberale Stille

BESIKTNINGSOBJEKTET. Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille. Gabriella Gamberale Stille 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Sjökanten 12, Borgvägen 23 A, Sjöberg, Sollentuna Kommun Lagfaren ägare Carl Stille och Gabriella Gamberale Stille Uppdragsgivare Gabriella Gamberale Stille Närvarande vid

Läs mer

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser

Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Redovisning omgivningskontroll, provtagning och analyser Kontroll av föroreningsspridning från rivningen av Klippans läderfabrik till omgivningen kan delas upp i fyra grupper: Damm Buller Vibrationer Vatten

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

ISOLATORVÄGEN 10, VÄSTERÅS

ISOLATORVÄGEN 10, VÄSTERÅS TUNBYTORP 17 ISOLATORVÄGEN 10, VÄSTERÅS 31449.doc Tunbytorp 17, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se Hemsida www.vlmt.se

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor Linda Johnsson, Erik Bergstedt - WSP Environmental 2010-10-05 Workshop Miljösamverkan Skåne Program

Läs mer

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Catharina Rydberg-Lilja Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3

Underhållsplan 2011. Bostadsrättsföreningen Inland 3 Underhållsplan 20 Bostadsrättsföreningen Inland 3 Innehållsförteckning. 2. 3. 4. 5. Allmänna uppgifter Fastighetsfakta Besiktningsutlåtande Grunddata Ekonomisk sammanställning Sida 3 Sida 4 Sida 5-9 Sida

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA VÅTRUM ARBETSRÅD INOMHUS DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA VÅTRUM! Tvättsvampar och trasor samt en hink Beckers Målartvätt Alg & Mögeltvätt Skyddshandskar Breplasta LW Stålspackel

Läs mer

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7

Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 2011 Vad ska jag slipa? Slipmaskin Verktyg 1:val Verktyg 2:val Verktyg 3:val Steg 2 Steg 3 Steg 4 Steg 5 Steg 6 Steg 7 Blanka betonggolv - 4 slipsteg 450/500/650/700/1000 Grön SCM Blå SCM Vit SCS RDC MAX

Läs mer

Inventeringsprotokoll Statusbedömning

Inventeringsprotokoll Statusbedömning Inventeringsprotokoll Statusbedömning TRAPPHUS, HISSKORG Fastighet Kv Dykaren Inventeringsdatum 2012-06-20 Byggnad 1 Omg Adress Alströmergatan 45 Egenkontroll Besiktningsman Oskar Rudbeck Granskning 2012-09-28

Läs mer

Byggnadsklassificering

Byggnadsklassificering Augusti 2009 FTR 108:10 Byggnadsklassificering Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 108 Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger för försäkringsgivare

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader.

Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att. bygga eller riva byggnader. om n o i t a m r ll a Info f v a s g n i ivn r h c o g byg Denna broschyr riktar sig främst till fastighetsägare och entreprenörer som planerar att bygga eller riva byggnader. VAD ÄR AVFALL? När Sverige

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Annie Goldman. Annie Goldman. Allan Goldman Eva-Karin Ottersgård, del av besiktningstiden. Ca 1 º C, molnigt

BESIKTNINGSOBJEKTET. Annie Goldman. Annie Goldman. Allan Goldman Eva-Karin Ottersgård, del av besiktningstiden. Ca 1 º C, molnigt 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Asken 1, Kungsvägen 1 P, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Annie Goldman Uppdragsgivare Annie Goldman Närvarande vid besiktningen Allan Goldman Eva-Karin Ottersgård,

Läs mer

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett

Handling 06.56 PU-plan Trelleborgs lasarett Handling 6.56 -plan rt T2 871 871 N UTVÄNIGT MRK 2-1-1 16 17 18 19 2 21 22 23.1 sfaltering av ytor utanför lastkaj samt upp mot Frans Malmr T46 Malmrosgatan Värmesystem i byggnad 2-1-1 3 T4241.1 Upprätta

Läs mer

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS

Storheden 1:55 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Handling 6.7 Sidantal 3 Förfrågningsunderlag RAMBESKRIVNING - HUS Totalentreprenad Bygg Måla Golv Upprättad av Galären i Luleå AB Bet Ändringen avser Sign Rivning samt tak 2013-11-28 SS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

8. Städning och underhåll

8. Städning och underhåll 8. Städning och underhåll Golv och väggar med plattor av keramik är extremt tåliga. Erfarenheter från olika typer av miljöer med hårda påfrestningar under lång tid är goda. Förutom mekaniskt slitage tål

Läs mer

PCB i byggnader. Erfarenheter från åtta SABO-företag som inventerat och sanerat PCB i fastigheter. Fredrik Hedlund, SABO AB januari 2002

PCB i byggnader. Erfarenheter från åtta SABO-företag som inventerat och sanerat PCB i fastigheter. Fredrik Hedlund, SABO AB januari 2002 PCB i byggnader Erfarenheter från åtta SABO-företag som inventerat och sanerat PCB i fastigheter. Fredrik Hedlund, SABO AB januari 2002 PCB måste ut ur kretsloppet. PCB är ett samlingsnamn för en grupp

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN 2008-09-21 Gusum

PROVTAGNINGSPLAN 2008-09-21 Gusum PROVTAGNINGSPLAN 2008-09-21 Gusum Provtagning av byggnader vid Gusums bruk Strategin inför provtagningen är att verifiera förmodat rent respektive förorenat byggnads för att förenkla efterföljande åtgärdsutredning.

Läs mer

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera:

Uppdraget från planavdelningen var utföra en byggteknisk bedömning och konstatera: Strömstads Kommun 2014-10-03 Planavdelningen 452 80 Strömstad Utlåtande över Rosa huset På uppdrag av Planavdelningen genom AB Strömstadbyggen har 2014-10-02 en byggteknisk utredning utförts, deltagande

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fjalar 60, Frejavägen 18 A, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Agneta Blom Uppdragsgivare Agneta Blom Närvarande vid besiktningen Agneta Blom Lennart Blom Eva-Karin

Läs mer

Herrgården, renovering av badrum

Herrgården, renovering av badrum Datum 2009 03 20 Uppdragsnummer Utgåva/Status Förfrågningsunderlag Handlingsnummer 11.1 Rolf Olsson Jörgen Persson Rolf Olsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Ruben Rausings gata

Läs mer

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6)

Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM. Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen. Villatomter i Öster. Etapp 1 Tomt nr 6-26 2007-03-27 1(6) Salems kommun GESTALTNINGSPROGRAM Del av Söderby Park, Salem 5:29 m fl, östra delen Villatomter i Öster Etapp 1 Tomt nr 6-26 1(6) = 1- och 1½-planshus Övriga hus 1½- och 2- planshus Situationsplan Villatomter

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT

Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT Hifabs uppdragsnummer: 318607 Upprättad: 2011-07-11 Reviderad: Uppdragsnamn Miljöprojekt Gusum Beställare

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN

INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN INDUSTRIFASTIGHETEN VÄSTANSJÖ 2:28 I SMEDJEBACKEN ATLASVÄGEN 1, VILMORENS INDUSTRIOMRÅDE 31714.doc Componenta, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720

Läs mer

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO

ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Kontoret för samhällsbyggnad Torgny Fredling Datum: 2014-07-28 Projekt nr. Dnr: ÅTGÄRDER, SAMT KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING, GÄLLANDE VILLA SUSSEBO Upplands Väsby Vilunda 1:580 INNEHÅLL INLEDNING 3. Byggtekniskt

Läs mer

BRANTHOVDAGATAN 27, VÄSTERÅS

BRANTHOVDAGATAN 27, VÄSTERÅS VIKINGATIDEN 2 BRANTHOVDAGATAN 27, VÄSTERÅS 31425.doc Vikingatiden 2, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se Hemsida

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga.

K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. K AR L S K OGA P I G G VA R E N 5 Vikmarkvägen 10, 691 51 Karlskoga. Överlåtelsebesiktning för säljare 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Hagendalsvägen 28 019-56 94

Läs mer

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn

BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn BOSTADSHUS vid Trobergsgränd 4 Mariehamn Egnahemshus byggt 1961 i två plan med gjuten källare delvis under huset. Huset är delvis renoverat år 1999-2000 och övervåningen år 2005. Fasaden är av putsad ytong

Läs mer

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong

Icopal Byggkemiska produkter. Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Icopal Byggkemiska produkter Byggkemiska produkter För tak, mur samt ytor av asfalt och betong Allt du behöver! Icopal erbjuder marknadens bredaste sortiment av byggmaterial som skyddar husets skal mot

Läs mer

INVENTERINGSPROTOKOLL - Fogmassor

INVENTERINGSPROTOKOLL - Fogmassor 631 86 ESKILSTUNA Blankett A1 INVENTERINGSPROTOKOLL - Fogmassor Byggnadens användning (ange ett eller flera alternativ) Bostäder, ange antal lägenheter: Handel och service Skola Industrilokal eller lager

Läs mer

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon

Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Sida 1 av 5 2012-12-16 Kemikaliebelastning i bostäder En sammanställning av ovk, Asbest, pcb och radon Utdrag ur Boverkets allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) Vem ansvarar för

Läs mer

Bullerutredning Rönnäng 1:267

Bullerutredning Rönnäng 1:267 Tjörns kommun Bullerutredning Rönnäng 1:267 Koncept 1 Malmö 2012-07-06 Datum 2012-07-06 Uppdragsnummer 61661253056000 Utgåva/Status Koncept 1 Hamid Rezaie Johan Irvenå Hamid Rezaie Uppdragsledare Handläggare

Läs mer