B2 Kalkhus. 1. Uppbyggnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B2 Kalkhus. 1. Uppbyggnad"

Transkript

1 B2 Kalkhus Uppdrag Byggår Klippans kromläderfabrik Miljöinventering av hälso- och miljöfarliga ämnen i byggnad 1918, genomgripande ombyggnad på 1970-talet Ramböll Sverige AB Skeppsgatan Malmö Byggnadsarea Cirka 870 m 2 Plan 1; 830 m 2, plan 2 (entresolplan), 40 m 2 Användning Fd Bil- och däckservice, tidigare kalkhus Bilagor Planritningar och analysprotokoll återfinns som bilagor till Underlag till rivningsplan Tfn Direkt Fax Datum Unr Uppbyggnad p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b2\b2 kalkhus.doc Byggnaden har fasader av korrugerad plåt med en rad fönster strax under takfoten. Delar av väggarna består av de gamla tegelväggarna från den ursprungliga byggnaden. Det flacka taket är belagt med svart papp och har ett innertak av korrugerad plåt. Taket bärs upp av en längsgående limträbalk. Golvet är asfalterat och har troligen stenbeläggning kvar under asfalten. Vid östra gaveln finns kontor i två våningar inom samma takhöjd som övriga hallbyggnaden. I figur ovan syns kalkhusets södra plåtfasad samt tegelbyggnden som utgörs av kontoret (B1). Historiska data och byggnadskonstruktion är hämtade från Borg (2005) och i vissa fall kompletterad vid inventeringen. Ramböll Sverige AB Org. nummer

2 2. Verksamhet För tidigare verksamhet fanns bland annat garvvalkar, kalkvalkar och skavmaskiner samt en maskin för att renskära skinnen. Valkarna var uppbyggda av roteranden träcylindrar fyllda med vatten alternativt en blandning av kalk och vatten. Valkarna var i sin tur var placerade i betongcisterner (uppsamlingskar), som inte finns kvar idag. Från byggnad B4 finns rörledningar från kromblandningslokalen på plan 2 till valkarna. 3. Lösa inventarier Lösa inventarier har gåtts igenom i februari 2009 med avseende på om de måste omhändertas som farligt avfall. Eftersom inventarierna är lösa kan förhållanden vara ändrade vid start av städentreprenaden eftersom obehöriga besökare har varit i lokalerna. Vid den sydliga ingången finns ett antal gasoltuber som sannolikt är tomma. Totalt finns två större, en mindre, två ännu mindre och fyra små tuber. Vidare finns en metalltub med argon för svetsning. Vid gasoltuberna finns en plastdunk märkt med spritpenna Gift samt en 20 litersdunk fylld med cirka 10 liter gul vätska. Den gula dunken var märkt med cellulosaförtunning som bedöms vara originalinnehållet. I byggnaden finns ett helfat (200 liter) med spillolja samt ett helfat med öppen topp som innehåller oljefilter och tomma förpackningar. Vidare finns ett tomt oljefat, tre datorer och ett antal bilmotorer, (eller merparten av en motor). I tvättrummet i den östra delen finns diverse kemikalier och tomburkar, gasoltub, cirka 25 lysrör samt blybatterier. p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b2\b2 kalkhus.doc 4. Inbyggda material Inbyggda hälso- och miljöfarliga material inom byggnad 2 förekommer främst i form av asbest, elavfall samt misstänkt PCB innehållande isolerglasrutor och kondensatorer. Taket bedöms vara täckt med samma slags papp som byggnad 3 och kommer således inte att ge upphov till farligt avfall vid rivning. 4.1 Asbest På kalkhusets östra fasad och en liten bit in på syd- och nordfasaden finns en sockel med asbest (provpunkt Sockel B2 ). För provpunktens placering och analysprotokoll se Underlag till rivningsplan. Totalt bedöms omkring 15 m 2 asbesthaltigt fasadmaterial kräva särskild hänsyn vid rivning. Bedömningen för- B2 Kalakhus av 7

3 utsätter att analyserad fasadskiva endast förekommer som sockel och inte som tidigare fasadskiva under hela fasadplåten. En liknande fasadskiva finns inomhus på plan två i den nordöstra delen vid sidan av värmeväxlaren. Storleken på skivan uppgår till omkring 5 m 2. De äldre proppskåpen med brun eller svart ryggsida har analyserats inom andra byggnader och innehåller inte asbest. En branddörrar med förmodad asbestisolering förekommer. Några asbestisolerade rörböjar har inte identifierats. 4.2 PCB I byggnadens överkant, strax under takfallet, finns en rad med isolerglasrutor utan synlig årstalsmärkning. Utseende liknar inte övriga identifierade isolerglasrutor inom byggnaderna som provtagits. Byggnaden har byggts om under talet då användningen av PCB fortfarande var tillåtet. Således kan det inte uteslutas att rutorna kan innehålla PCB i förseglingsmassan mellan glasrutorna. Totalt bedöms byggnaden ha ett 40-tal isolerglasrutor som kan misstänkas innehålla PCB. I byggnaden finns ett 70-tal lysrörsarmaturer som kan innehålla PCB-haltiga kondensatorer. 4.3 Metaller och elavfall I kontorsdelen, i byggnadens nordöstra hörn, finns en luftvärmeväxlare. I den del som endas nås från gatan finns ett kylskåp med köldmedium. På väggen, ungefär mittemot den sydliga ingången från gatan, finns en rund blå termostat med kvicksilver innehåll. Kvicksilvret är synligt genom en glasruta och är placerat i en glasampull. 5. Av verksamheten påverkade material p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b2\b2 kalkhus.doc I tidigare rapport (Ramböll 2005) nämns att Den helt dominerande garvningsmetoden vid Klippans läderfabrik var kromgarvning med basiska kromsalter. I dessa salter föreligger krom i trevärd form. I ovan nämnda rapport konstateras även att krom har trängt in ca 2-3 mm i betonggolven där krom hanterats. Vid undersökningen 2005 konstaterades endast spår av sexvärd krom i översta 2-3 mm av betonggolvet varför sexvärd krom inte analyserats vid denna undersökning. Inom delen där verkstadsverksamhet har utförts finns oljespill på golven. 5.1 Metaller Vid denna provtagningsomgång har ytterligare två XRF mätningar utförts och två borrkärnor har tagits ut för kemisk analys i denna byggnad. Borrkärnorna har B2 Kalakhus av 7

4 krossats inför analys. Vid tidigare inventering har metaller i golv analyserats i fyra punkter och mätningar på väggen i en punkt i flera olika lager (V103). p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b2\b2 kalkhus.doc Tabell 1.visar XRF mätningar i byggnad 2 på golv(g) och väggar(v) och motsvarande kemiska analyser på borrkärnor. Fet stil visar kemiska analyser, LOD är instrumentets detektionsgräns Prov plats Provpunkt Kärnlängd cm Sort Pb As Zn Cu Ni Co Cr 875 B2P1 ppm B2P1 17,5 mg/kg TS 6,02 10,7 32,1 7,56 5,97 3,17 19,1 876 B2P1 ppm B2P1 18 mg/kg TS 8,18 8,89 47,8 15,8 8,18 4,79 17,6 G101 B2P1 ppm 30 <LOD 140 <LOD 290 <LOD 1400 G101 B2P1 0-1 ppm 20 <LOD 50 <LOD <LOD <LOD <LOD G101 B2P1 0-1 mg/kg TS 7,4 16,3 36,6 8,38 5,99 5,3 45,3 G101 B2P1 1-2 ppm <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD G101 B2P1 2-3 ppm <LOD <LOD 40 <LOD <LOD <LOD <LOD V103 B2P1 Grå ppm 20 <LOD 1160 <LOD <LOD <LOD 600 V103 B2P1 Grön ppm <LOD <LOD 960 <LOD <LOD <LOD 6300 V103 B2P1 Vit ppm <LOD <LOD 140 <LOD <LOD <LOD V103 B2P1 Ljusgrön ppm 30 <LOD 760 <LOD <LOD <LOD 1700 V103 B2P1 Vit ppm <LOD <LOD 580 <LOD <LOD <LOD 600 V103 B2P1 Puts 1F ppm <LOD <LOD 120 <LOD <LOD <LOD 3700 V103 B2P1 Puts 2F ppm <LOD <LOD 140 <LOD <LOD <LOD V103 B2P1 Puts 1B ppm <LOD <LOD 680 <LOD <LOD <LOD 900 V103 B2P1 Puts 2B ppm 30 <LOD 910 <LOD <LOD <LOD 5000 V103 B2P1 0-1 mg/kg TS 6,7 9, ,61 5,18 3,76 9,84 V103 B2P1 0-1 mg/kg TS 9,6 < ,4 14,8 6,77 25,6 V103 B2P1 2-3 mg/kg TS 10,1 <5 54,2 12,7 15,9 6,57 24,9 G147 B2P1 ppm <LOD <LOD 160 <LOD <LOD <LOD 4700 G148 B2P1 ppm <LOD <LOD 400 <LOD <LOD <LOD 1600 G149 B2P1 ppm <LOD <LOD 590 <LOD <LOD <LOD 4300 G150 B2P1 ppm 40 <LOD 580 <LOD <LOD <LOD 500 G151 B2P1 ppm 40 <LOD <LOD <LOD <LOD G152 B2P1 ppm 90 <LOD <LOD <LOD <LOD G153 B2P1 ppm <LOD <LOD 290 <LOD <LOD <LOD <LOD G154 B2P1 ppm <LOD <LOD 550 <LOD <LOD <LOD <LOD G155 B2P1 ppm <LOD <LOD 1500 <LOD <LOD <LOD <LOD G156 B2P1 ppm <LOD <LOD 440 <LOD <LOD <LOD <LOD FA-gräns mg/kg TS KM mg/kg TS Halt krom över varningsvärde, ppm uppmätt med XRF Halter över KM (Naturvårdverket 2008), laboratorieanalyser B2 Kalakhus av 7

5 Utförda analyser redovisas ovan. Uppmätta halter jämförs med Avfall Sveriges (2007) föreslagna haltgräns för farligt avfall, Naturvårdsverkets (2008) riktvärde för känslig markanvändning (KM) samt varningsvärde för krom som redovisas i Underlag till rivningsplan, Ramböll (2009). Resultatet av genomförda analyser visar att inget vägg- eller betonggolvprov visar halter, för krom, över riktvärdet för KM. I en punkt (875) överskrids varningsvärdet för krom. Laboratorieanalysen som motsvarar hela materialet visar dock på en halt som understiger riktvärdet för känslig markanvändning. Arsenik visar halter något över riktvärdet för KM, känslig markanvändning. Se även tabell 1 ovan. Inom städ- och saneringsentreprenaden bedöms inte att någon fräsning av golv är nödvändig eftersom varningsvärdet endast överskrids i en punkt och kromhantering som har utförts har bestått av lagring. Vidare är överskridandet av riktvärdet för KM, för arsenik, så lågt att det inte kommer att påverka den framtida användningen som fyllnadsmassor. Som jämförelse kan nämnas att riktvärdet för mindre känslig markanvändning uppgår till 25 mg/kg TS, för arsenik. Inga krav föreligger således att ta omhand förorenade byggmaterial som förorenats av garveriverksamheten. 6. Föreslagna åtgärder Föreslagna åtgärder beskrivs kortfattat under två rubriker som avser de två olika momenten städ- och sanering samt rivning. Alla byggnads-delar/installationer som misstänks innehålla farliga ämnen skall hanteras såsom de innehåller dessa, om inget annat anges. Således skall exempelvis branddörrar som misstänks innehålla asbest hanteras som om de innehåller asbest. p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b2\b2 kalkhus.doc 6.1 Städ och sanering Då analyser av damm på golvytor och slam i avloppssystemet har uppvisat höga halter i angränsade byggnader bedöms att dessa även är förhöjda i denna byggnad. Således skall golv och avloppsrännor i golvet rengöras med torra metoder när alla lösa inventarier och byggnadsdelar har omhändertagits. Uppsop och sediment skall hanteras som farligt avfall. För byggnaden gäller specifikt att: Lösa inventarier Följande inventarier skall omhändertas som farligt avfall inom byggnaden före rivning: Gasoltuber Diverse kemikalier B2 Kalakhus av 7

6 Gift Cellulosaförtunning Spillolja Oljefilter Datorer Motorrester Lysrör Batterier En närmare beskrivning av omfattning av lösa inventarier framgår av avsnitt 3 ovan. Asbest Sockeln i östra delen av byggnaden skall avlägsnas före rivning av byggnaden. Väggskiva på plan två vid värmeväxlaren, på den nordliga väggen skall också avlägsnas före rivning. Materialet, som innehåller asbest, skall hanteras separat enligt gällande lagar och normer. Uppskattningsvis skall 20 m 2 asbesthaltigt material skall omhändertas. PCB Misstänkta isolerglasrutor kontrolleras av beställarens miljökontrollant. Glasrutorna förutsätts innehålla PCB Metaller och elavfall Elavfall, utanpåliggande elledningar och luftvärmeväxlaren skall omhändertas före rivning påbörjas. Kylskåpet i den östra delen skall omhändertas före rivning. Termostaten på väggen skall omhändertas som farligt avfall med kvicksilver innehåll. 6.2 Rivning Vid miljöinventeringen har inga material som föranleder särskilda åtgärder, vid rivning, påträffats. Entreprenören skall dock genast meddela miljökontrollant om misstänkt material, som kräver särskild hantering, upptäcks. Se vidare förfrågningsunderlaget vad som gäller för ändrings- och tilläggsarbeten. p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b2\b2 kalkhus.doc Ramböll Sverige AB Geo & Miljö Ohla Eriksson Anna Fjelkestam B2 Kalakhus av 7

7 7. Referenser Avfall Sverige (2007) Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2007:01, ISSN , Avfall Sverige, utveckling Borg (2005) Klippans Chromläderfabrik, Dokumentation, 2005, Henrik Borg, Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne, 2005:114. Naturvårdsverket (2008) Generella riktvärden för förorenad mark, ( ). Ramböll (2005) Klippans läderfabrik, Klippans kommun, Rapport, Malmö , Uppdragsnummer Ramböll (2009) Underlag till rivningsplan, Uppdragsnummer p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b2\b2 kalkhus.doc B2 Kalakhus av 7

8 B3 Gård för lagring Uppdrag Klippans kromläderfabrik Miljöinventering av hälso- och miljöfarliga ämnen i byggnad Byggår Oklart, cirka 1980 Byggnadsarea Ca 480 m 3 Ramböll Sverige AB Skeppsgatan Malmö Tfn Direkt Användning Bilagor Lager Planritningar och analysprotokoll återfinns som bilagor till Underlag till rivningsplan Fax Datum Unr Uppbyggnad Väggarna utgörs i tre fall av intilliggande byggnader (i norr, väst och syd) och är således uppbyggda av betong och tegel. Den södra väggen är klädd med vit korrugerad plåt. p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b3\b3 gård_for_lagring.doc Det plana taket är täckt med papp och uppburet av limträbalkar. På taket finns kupade takfönster i plast. I figur ovan syns byggnaden uppifrån. Golvytan är asfalterad. Historiska data och byggnadskonstruktion är hämtade från Borg (2005) och i vissa fall kompletterad vid inventeringen. 2. Verksamhet Tidigare fanns det nedsänkta saltbassänger på gården. Området har använts som lager. Idag är ytan helt plan. Ramböll Sverige AB Org. nummer

9 3. Inventering lösa inventarier Lösa inventarier har gåtts igenom i februari 2009 med avseende på om de måste omhändertas som farligt avfall. Ett antal däck finns inom byggnaden. Inom byggnaden finns ett antal oljetunnor märkta Q8 med spillolja. Sex stycken fulla helfat (200 liter) ett tomt helfat samt ett tomt kvartsfat. Fyra dunkar á 20 liter, märkta med cellulosaförtunning finns i byggnaden. Innehållet är svart och troligtvis en restprodukt från tidigare verksamhet. Samma slags plastdunk har påträffats med ljust innehåll i annan byggnadsdel, vilket bedöms vara originalinnehållet. Vidare finns det en mindre ugn på ben av typen keramikugn. Isoleringen i ugnen har sannolikt inslag av asbest. 4. Inbyggda material Misstänkta inbyggda hälso- och miljöfarliga material inom byggnad 3 förekommer främst i form av asbest, elavfall samt kondensatorer med PCB. 4.1 Asbest I byggnadens nordöstra del, mot hisstornet, finns en mindre utbyggnad med eternittak, asbestcement. Taket syns centralt i foto på sidan 1, närmare placering framgår av plan i Underlag till rivningsplan. Ytan av taket bedöms uppgå till cirka 10 m PCB I anslutning till eternittaket som beskrivs ovan i avsnitt 3.1 finns en mjukfog som kan innehålla PCB. Fogens benämns Mjukfog B3:3 och dess placering framgår av plan i Underlag till rivningsplan där även fullständiga analysprotokoll redovisas. p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b3\b3 gård_for_lagring.doc På den inbyggda innergårdens tak finns en ventilationstrumma med en tätningsmassa som har analyserats med avseende PCB (Vent. rör fog tak B3). Redovisning av provpunktsplacering och analysresultat redovisas i Underlag till rivningsplan. Tabell 1.Uppmätta halter jämfört med rekommenderade haltgränser för farligt avfall Provtagningsplats/ medium Analyserat ämne Uppmätt halt (mg/kg TS) Rekommenderad haltgräns FA (mg/kg TS) Tätmassa i ventilationstrumma PCB 7 Ej detekterat 10 Mjukfog B3:3 PCB 7 Ej detekterat 10 B3 Gård för lagring av 5

10 Med ledning av ovanstående analysresultat bedöms ingen mjukfog eller tät massa inom byggnadsdelen ge upphov till farligt avfall vid rivning. Ett tiotal lysrörsarmaturer som kan innehålla PCB-haltiga kondensatorer finns i byggnaden. 4.3 PAH Takbeläggningen kan innehålla tjärhaltiga ämnen (däribland PAH). Takpappen är analyserad med avseende på polyaromatiska kolväten (PAH) med provbenämningen Papptak B3. Resultatet redovisas i tabell 2 nedan. Fullständiga analysresultat och provtagningspunkternas placering framgår av Underlag till rivningsplan. Samma slags takpapp bedöms även täcka Kalkhuset (byggnad B2). Asfalten i byggnaden kan vara utförd med äldre tjärhaltig asfaltmassa. Utförande ser dock nyare ut och kan jämföras med andra utförda asfalteringar utomhus Asfalt har analyserats på två platser mellan byggnaderna B6 och B7 samt mellan byggnaderna B11 och B13. Eftersom dessa asfaltstyper även bedöms representera asfalten på gården (B3) redovisas de utförda analyserna i tabell nedan. I tabell 2 nedan har uppmätt halt cancerogena PAH och övriga PAH har jämförts med Avfall Sveriges (2007) förslag till haltgränser för klassificering av farligt avfall. p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b3\b3 gård_for_lagring.doc Tabell 2.Uppmätta halter jämfört med rekommenderade haltgränser för farligt avfall Provtagningsplats/ medium Analyserat ämne Uppmätt halt (mg/kg TS) Rekommenderad haltgräns FA (mg/kg TS) Papptak B3 Cancerogena PAH 4, Papptak B3 Övriga PAH 5, Asfalt B6- B7 Cancerogena PAH 31,6 100 Asfalt B6-B7 Övriga PAH 69, Asfalt B11-B13 Cancerogena PAH 6, Asfalt B11-B13 Övriga PAH 8, Med ledning av utförda analyser bedöms inga av de undersökta materialen att ge upphov till farligt avfall vid rivning. 4.4 Elavfall På väggen finns en motor för öppning av garageporten. B3 Gård för lagring av 5

11 5. Av verksamheten påverkade material Viss oljespill har noterats på golvet, omfattningen är dock svår att bedöma då ytan inte var fri vid inventeringstillfället. 5.1 Metaller Vid denna provtagningsomgång har ytterligare en XRF mätningar utförts och ingen borrkärna har tagits ut för kemisk analys i denna byggnad. Vid tidigare inventering har XRF mätning genomförts i en punkt. Utförda analyser redovisas nedan. Uppmätta halter jämförs med Avfall Sveriges (2007) föreslagna haltgräns för farligt avfall samt Naturvårdsverkets (2008) riktvärde för känslig markanvändning (KM). Tabell 3.Visar XRF mätningar i byggnad 3 på golv, LOD är instrumentets detektionsgräns Prov plats I tidigare rapport (Ramböll 2005) nämns att Den helt dominerande garvningsmetoden vid Klippans läderfabrik var kromgarvning med basiska kromsalter. I dessa salter föreligger krom i trevärd form. I ovan nämnda rapport konstateras även att krom har trängt in ca 2-3 mm i betonggolven där krom hanterats. Vid undersökningen 2005 konstaterades endast spår av sexvärd krom i översta 2-3 mm av betonggolvet varför sexvärd krom inte analyserats vid denna undersökning. Provpunkt Kärnlängd cm Sort Pb As Zn Cu Ni Co Cr 847 B3P1 ppm <LOD 1141 G160 B3P1 ppm 40 <LOD 1800 <LOD <LOD <LOD <LOD FA-gräns mg/kg TS KM mg/kg TS Halt krom över varningsvärde, ppm uppmätt med XRF p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b3\b3 gård_for_lagring.doc Halter över KM (Naturvårdverket 2008), laboratorieanalyser Resultatet av genomförda XRF mätningar är att inget material visar halter över varningsvärdet. Se även tabell 3 ovan. 6. Föreslagna åtgärder Föreslagna åtgärder beskrivs kortfattat under två rubriker som avser de två olika arbetsmomenten städ- och sanering samt rivning. Alla byggnadsdelar/ installationer som misstänks innehålla farliga ämnen skall hanteras såsom de innehåller dessa eller provtas vidare. Således skall exempelvis branddörrar som misstänks innehålla asbest hanteras som om de innehåller det. B3 Gård för lagring av 5

12 6.1 Städ- och sanering Vid städ- och sanerings skall följande material omhändertas som farligt avfall: Lysrörsarmaturer med misstänkt PCB innehållande kondensatorer Övrigt elavfall och utanpåliggande elledningar Spillolja i fat, 6 helfat Kemikalie i plastdunk, 4 st á 20 liter Keramikugn med asbestisolering Eternittaket vid hisstornet skall omhändertas En mer utförlig beskrivning av placering mm framgår av tidigare avsnitt. Inga ytor förorenade av garveriverksamheten har konstaterats i denna byggnad. Löst damm på golvytor skall dock avlägsnas med torr renigöringsmetod. 6.2 Rivning Vid miljöinventeringen har inga material påträffats, som föranleder att särskilda åtgärder från entreprenörens sida. Entreprenören skall dock genast meddela miljökontrollant om misstänkta material upptäcks, som kräver särskild hantering. Se vidare förfrågningsunderlaget vad som gäller för ändrings- och tilläggsarbeten. Ramböll Sverige AB Geo & Miljö Ohla Eriksson Anna Fjelkestam 7. Referenser p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b3\b3 gård_for_lagring.doc Avfall Sverige (2007) Uppdaterade bedömningsgrunder för förorenade massor, Rapport 2007:01, ISSN , Avfall Sverige, utveckling Borg (2005) Klippans Chromläderfabrik, Dokumentation, 2005, Henrik Borg, Regionmuseet Kristianstad, Landsantikvarien i Skåne, 2005:114. Ramböll (2005) Klippans läderfabrik, Klippans kommun, Rapport, Malmö , Uppdragsnummer Ramböll (2009) Underlag till rivningsplan, Uppdragsnummer B3 Gård för lagring av 5

13 B4 Maskinsalen Uppdrag Klippans kromläderfabrik Miljöinventering av hälso- och miljöfarliga ämnen i byggnad Byggår 1940 om och tillbyggt, bland annat med plan 3 efter 1948 Byggnadsarea Cirka m 2 Plan 0; 400 m 2, plan 1; 1020 m 2, plan 2 och 3; 670 m 2 vardera Användning Plan 0 Källare tidigare förvaring av kemikalier samt rester från falsningen Plan 1 Salthus, kalk- och giftrum Plan 2 Mockaslipning, valkstollning, slipning och polering Plan 3 Fuktmaskiner, hängtork och mocka tillverkning, beredning av bokbinderiskinn och vegetabilisk eftergarvning Bilagor Planritningar och analysprotokoll återfinns som bilagor till Underlag till rivningsplan Ramböll Sverige AB Skeppsgatan Malmö Tfn Direkt Fax Datum Unr p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b4\b4_maskinsalen.doc 1. Uppbyggnad Byggnadsdelen har en stomme av armerad betong och skalmur av tegel. På insidan är teglet oftast putsat. Det plana taket är belagt med falsad rödfärgad plåt. På plan 2 och 3 utgörs golvbeläggningen av klinker. Historiska data och byggnadskonstruktion är hämtade från Borg (2005) och i vissa fall kompletterad vid inventeringen. Ramböll Sverige AB Org. nummer

14 2. Verksamhet På Plan 0 förvarades av kemikalier och rester från falsning som utfördes i våningen ovanför. År 1940 var Plan 1 inredd till salthus, kalk- och giftrum. I golven finns tankar för kromlösning i den sydöstra delen. Själva installationen finns kvar under golvet och har en diameter på en meter och ett djup på 2,2 m (Kjessler och Mannerstråle, 1997a). På Plan 2 utfördes mockaslipning, valkstollning, slipning och polering. Efter 1975 bereddes kromblandning i den sydöstra delen av byggnad 4 mot byggnad 2 (B2), till de fem valkarna i B2. Utrymmet för kromblandningen avgränsades med uppreglade mellanväggar. Plan 3 innehöll fuktmaskiner och hängtork. På våningsplanet utfördes mocka tillverkning fram till 1960-talet. Under talen skedde beredning av bokbinderiskinn och vegetabilisk eftergarvning. Indelningen av de delar som hänförs till byggnad 4 skiljer sig något från indelningen i Borg (2005). Här använd indelning är gjord med hänsyn till tillgängligheten på plan 1. Indelningen visas översiktligt i figur 1 och 2 nedan, där figur 1 hänför sig till plan 0 och 1 medan figur 2 hänför sig till plan 2 och 3. Byggnadsindelningen framgår även av Underlag till rivningsplan. p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b4\b4_maskinsalen.doc Figur; Byggnad 4, plan 0 och 1 Figur 2; Byggnad 4, plan 2 och 3 B4 Maskinsalen av 9

15 3. Lösa inventarier Lösa inventarier har gåtts igenom i februari 2009 med avseende på om de måste omhändertas som farligt avfall. Endast plan 1 har inventerats med avseende på lösa inventarier. Plan 2 och 3 är i det närmaste tömda på inredning och andra lösa inventarier. En trasig papperssäck med vitt pulveraktigt innehåll och oläslig märkning finns inom byggnadsdelen. I den norra delen av byggnaden finns ett helfat (200 liter) märkt kylarglykol. En laddare för truckar Däck Diverse tomburkar i det norra rummet (på gränsen till B9) 4. Inbyggda material Inbyggda miljö- och hälsofarliga material i byggnad 4 förekommer främst som asbest, PCB-haltiga kondensatorer samt elavfall. Blydiktade avloppsledningar förekommer i byggnaden. På plan 4 finns mögelangripet tak och vägg. Placering av provtagningspunkter och fullständiga analysprotokoll framgår av Underlag till rivningsplan, Ramböll (2009). 4.1 Asbest Två branddörrar med förmodad asbestisolering förekommer på plan 1, två på plan 2 och tre på plan 3. Större skjutdörrar i plåt, bland annat på plan 1 bedöms inte vara branddörrar och innehåller då inte asbest. Ett femtontal asbestisolerade rörböjar har identifierats på plan 2 och en på plan 3. p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b4\b4_maskinsalen.doc I transformatorrummet på plan 1 finns asbesthaltiga isoleringsplattor, som gnistskydd på huvudbrytare. De äldre proppskåpen med brun eller svart ryggsida har analyserats inom andra byggnader och innehåller inte asbest. Vid tidigare provtagning, Ramböll (2005) har fog från klinkergolv på plan 2 provtagits med avseende på asbest. Placering av provtagningspunkten M 206 framgår av Underlag till rivningsplan. Resultatet visade att fix och fog inte innehåller asbest. B4 Maskinsalen av 9

16 4.2 PCB Lysrörsarmaturer med misstänkta PCB-haltiga kondensatorer förekommer i ett fåtal på plan 1, ett tiotal på plan 2 och på plan 3 finns omkring 20 armaturer utan ljuskälla. På plan 1 finns sju stycken glas märkta Emmaboda 94 i en burliknande avgränsning. Isolerglasrutor tillverkade på 1980-talet innehåller inte PCB och således är isolerglasen i byggnaden inte misstänkta för att innehålla PCB. I den östra delen på plan 1, mot byggnad 5, finns ett transformatorrum. Det finns risk att transformatorn innehåller PCB-haltig olja. I byggnadsdelen har två PCB-analyser utförts av fogmaterial runt fönsterkarmar, prov (Mjukfog B4:3) fogmaterial runt gjutjärnsfönster, prov (Mjukfog fönster B4:3). Ingen PCB detekterades vid analyserna. 4.3 Elavfall I byggnaden finns rökdetektorer som inte bedöms innehålla någon strålningskälla, utan fungerar genom värmedetektor. Inom byggnaden finns blyad elkabel. På plan 1 i transformatorrummet finns en oljetemperaturmätare som troligen innehåller kvicksilver. På plan tre finns ett antal tak- och värmefläktar, där värmefläktarna av typ Aerotemper. 4.4 Tätskikt betonggolv På plan två har eventuella tätskikt under klinkerbeläggning kontrollerats genom att golvbeläggningen har avlägsnats och underliggande material har kontrollerats okulärt. På plan 1 har punkterna 846 och 843 kontrollerats okulärt i befintliga borrhål. Något särskilt tätskikt har inte identifierats på någon av platserna. p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b4\b4_maskinsalen.doc 5. Av verksamheten påverkade material I tidigare rapport (Ramböll 2005) nämns att Den helt dominerande garvningsmetoden vid Klippans läderfabrik var kromgarvning med basiska kromsalter. I dessa salter föreligger krom i trevärd form. I ovan nämnda rapport konstateras även att krom har trängt in ca 2-3 mm i betonggolven där krom hanterats. I förlängningen av byggnad 5 finns ett svart spill som bedöms utgöras av bitumen. 5.1 Metaller I denna provtagningsomgång har ytterligare fem XRF mätningar ( samt 856)utförts och tre borrkärnor (843,844 och 846) har tagits ut för kemisk analys i denna byggnad. Vid analys av borrkärnor har materialet krossats före analys. B4 Maskinsalen av 9

17 Uttagen (betong)kärnlängd redovisas i tabell 1 nedan. Utförda analyser redovisas nedan tillsammans med mätningar utförda Beteckningarna G, V, K och Ö hänför sig till golv, vägg, kulvertsediment och löst damm på golvet. För en mer utförlig beskrivning av de tidigare provtagningspunkterna se vidare Ramböll (2005). Provtagningspunkternas placering och fullständiga analysresultat framgår av Underlag till rivningsplan. Delar av putsen på plan 1 har en blå färg. Putsen har analyserats 2008 med avseende på metaller, prov (Blå puts B4). Resultatet presenteras sist i tabell 1 nedan. Uppmätta halter jämförs i tabell nedan med Avfall Sveriges (2007) föreslagna haltgräns för farligt avfall, Naturvårdsverkets (2008) riktvärde för känslig markanvändning (KM) samt varningsvärde för krom enligt Underlag till rivningsplan. p:\64mas2\6708\ , klippans kromläderfabrik\4_byggnadsdel+arb-material\b4\b4_maskinsalen.doc Tabell 1.visar XRF mätningar och kemiska analyser i byggnad 4 på golv (G), kulvertsediment (K) och damm (Ö). Fet stil markerar kemiska analyser, LOD är instrumentets detektionsgräns Prov plats Provpunkt Kärnlängd cm Sort Pb As Zn Cu Ni Co Cr 843 B4P1 ppm <LOD <LOD B4P1 20,5 mg/kg TS 4,41 14,7 40,3 10,6 8,65 3,94 31,8 844 B4P1 ppm <LOD B4P1 27 mg/kg TS 3,97 14,2 37,4 8,41 8,09 3,41 21,4 845 B5P1 ppm LOD B4P1 ppm B4P1 13,5 mg/kg TS 4,58 <3 33,5 6,41 4,4 2,68 12,4 853 B4P2 ppm G102 B4P1 ppm 40 <LOD 3200 <LOD G102 B4P1 0-1 ppm <LOD <LOD 140 <LOD <LOD <LOD 1300 G102 B4P1 0-1 ppm 20 <LOD 50 <LOD <LOD <LOD 1000 G102 B4P1 0-1 mg/kg TS 9,2 15, ,6 8,09 4, G102 B4P1 1-2 ppm <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD G102 B4P1 1-2 mg/kg TS 3,1 15,9 31 8,75 8,49 3,89 17,2 G102 B4P1 2-3 ppm <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD G104 B4P1 ppm 30 <LOD 400 <LOD 260 <LOD Ö105 B4P1 Damm ppm <LOD <LOD 140 <LOD <LOD <LOD 7700 Ö105 B4P1 Damm mg/kg TS 6,0 12, , K106 B4P1 ppm 200 <LOD 2330 <LOD 370 <LOD K106 B4P1 Sed mg/kg TS 658,0 33, , G109 B4P1 ppm <LOD <LOD <LOD 3800 G110 B4P1 ppm 30 <LOD 620 <LOD <LOD <LOD G111 B4P1 ppm 100 <LOD 370 <LOD <LOD <LOD G111 B4P1 0-0,3 mg/kg TS 55,9 22, ,74 5, G111 B4P1 0,3-0,6 mg/kg TS 6, ,8 15,3 5,97 7, B4 Maskinsalen av 9

Fd Klippans läderfabrik

Fd Klippans läderfabrik Ramböll Sverige AB --- Klippans kommun Fd Klippans läderfabrik Flygfoto 2005 Malmö 2009-10-13 Klippans kommun Fd Klippans Läderfabrik Datum 2009-10-13 Uppdragsnummer Ohla Eriksson Uppdragsledare Anna Fjelkestam

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Rivningsplan med tillhörande materialinventering

Rivningsplan med tillhörande materialinventering 1(7) Rivningsplan med tillhörande materialinventering Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

OBJEKT Mellanvångsskolan Hus A

OBJEKT Mellanvångsskolan Hus A BESTÄLLARE Staffanstorpshus AB OBJEKT Mellanvångsskolan Hus A MATERIALINVENTERING Inför rivning Malmö 2013-01-10 IMTEK AB Höjdrodergatan 4 212 39 Malmö Tel. 040-22 33 40 Bo Börstell Niklas Börstell 212

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Materialinventering sammanställning

Materialinventering sammanställning 1 (6) Miljöförvaltningen Materialinventering sammanställning Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Byggherre Kontaktperson Telefon Byggnads- och fastighetsbeskrivning Byggnadstyp (t.ex.

Läs mer

Materialinventering. Föroreningar i mark och byggnad Risk för markförorening Cisterner/oljetankar Oljeavskiljare Annat: Ingen risk för markförorening

Materialinventering. Föroreningar i mark och byggnad Risk för markförorening Cisterner/oljetankar Oljeavskiljare Annat: Ingen risk för markförorening Materialinventering 2 Inventeringens ingående avfallsslag Inventeringen avser identifiering av ändringens alla ingående avfallsslag Ja Nej, inventeringen avser endast identifiering av följande avfallsslag

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

Fastighetsbeteckning Beräknat startdatum för rivning Beräknat stoppdatum för rivning. Byggherre Kontaktperson Telefonnummer

Fastighetsbeteckning Beräknat startdatum för rivning Beräknat stoppdatum för rivning. Byggherre Kontaktperson Telefonnummer Sida 1 (7) MÖNSTERÅS KOMMUN, Tekniska kontoret Box 54, 383 22 MÖNSTERÅS 0499-171 57, 171 59, tekniska@monsteras.se RIVNINGSPLAN med tillhörande materialinventering Datum Fastighet Fastighetsbeteckning

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(5) Byggnad 14 Inventeringsdatum 2010-05-03 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder som kan komma att behöva

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

FÖRSLAG TILL RIVNINGSPLAN - Bilaga 1 till rivningsanmälan. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Namnteckning SLUTLIG RIVNINGSPLAN.

FÖRSLAG TILL RIVNINGSPLAN - Bilaga 1 till rivningsanmälan. Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning. Namnteckning SLUTLIG RIVNINGSPLAN. FÖRSLAG TILL RIVNINGSPLAN - Bilaga 1 till rivningsanmälan Miljö- och byggförvaltningen för Forshaga och Munkfors Forshaga Kommun, Box 93, 667 22 FORSHAGA 054 17 20 00 Rivningsplan används för att vid rivning

Läs mer

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken Skellefteå kommun SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och Rapport Umeå SWECO VIAK AB Per-Olof Lidén / Ingegerd Ask / Klara Eriksson

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(6) Byggnad 20 Inventeringsdatum 2010-05-05, luftprovtagning nov 2010 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad 1 (5) Byggnad 13 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning Byggnaden som ingår i rivningen har varit lackeringsbyggnad. Den nyare delen av byggnaden med byggår 1970 har betongstomme med lättbetongtak och ytterväggar

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

EGNAHEMSBOLAGET MILJÖINVENTERING INFÖR RIVNING AV KVIBERG

EGNAHEMSBOLAGET MILJÖINVENTERING INFÖR RIVNING AV KVIBERG EGNAHEMSBOLAGET MILJÖINVENTERING INFÖR RIVNING AV KVIBERG 22:14 SLUTRAPPORT Göteborg 2014-06-13 HIFAB AB Magasinsgatan 22 411 18 Göteborg 010-476 60 00 Org. Nr. 556125-7881 Miljöinventering Kviberg 22:14

Läs mer

Byggnad 7 Sliperi, 19 Utlastning, 24 Plåtsilo

Byggnad 7 Sliperi, 19 Utlastning, 24 Plåtsilo 1 (10) Byggnad 7 Sliperi, 19 Utlastning, 24 Plåtsilo Provnr/ Benämning 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning De objekt som hålls samman i rivningsplanen och redovisas i denna bilaga är: Nr 7, Sliperi Nr 19,

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping

Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Sida 1 (12) Miljöteknisk markundersökning av Geten 2 i Falköping Författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskad av: Mats Dorell, Structor Nyköping AB Sida 2 (12) Sammanfattning Structor Nyköping

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(5) Byggnad 26 Inventeringsdatum 2010-05-06, luftprovtagning nov 2010 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder

Läs mer

Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland. Kommande åtgärder inom förorenat område

Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland. Kommande åtgärder inom förorenat område Visby 2013-03-13 12038 Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland Pm-1 Kommande åtgärder inom förorenat område Handläggare: Daniel Werkelin AB PentaCon Telefon 0498-27 90 85 Org

Läs mer

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson

TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN Avgränsning av deponi. 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson TORSTÄVA 9:43, KARLSKRONA KOMMUN PM 2016-02-26 Upprättad av: Anna Nilsson Granskad av: Magnus Runesson KUND Bysnickaren FV AB KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Tel: +46 10 7225000 WSP

Läs mer

MILJÖINVENTERING INFÖR RIVNING (EB.4:3)

MILJÖINVENTERING INFÖR RIVNING (EB.4:3) MILJÖINVENTERING INFÖR RIVNING (EB.4:3) Datum Samhällsbyggnadsnämnden Fastighet Sökande Fastighetsbeteckning Sökandens namn Personnr/orgnr Fastighetens adress Fastighetsägare om annan än sökanden Adress

Läs mer

REFERENSUNDERSÖKNINGAR Provtagning i byggnader EKA 2003:2

REFERENSUNDERSÖKNINGAR Provtagning i byggnader EKA 2003:2 REFERENSUNDERSÖKNINGAR Provtagning i byggnader EKA 2003:2 Bengtsfors kommun 2003-08-22 Författad av Martin Lindfred, GF Konsult AB 1 Åsa Granath, GF Konsult AB 1 1 Miljökontroll EKA-Projektet 2003-08-22

Läs mer

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge.

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge. Sida 1 av 5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun Att: David Arvidsson Munkhättevägen 45 147 85 Tumba PM Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i

Läs mer

RAPPORT. Kv. Nebulosan PROBITAS AB VÄST 1 PROVTAGNING AV INOMHUSLUFT INOM KV. NEBULOSAN UPPDRAGSNUMMER

RAPPORT. Kv. Nebulosan PROBITAS AB VÄST 1 PROVTAGNING AV INOMHUSLUFT INOM KV. NEBULOSAN UPPDRAGSNUMMER PROBITAS AB Kv. Nebulosan UPPDRAGSNUMMER 3740071000 PROVTAGNING AV INOMHUSLUFT INOM VÄST 1 MATTIAS OCKLIND Sweco Environment Anna Norder Peter Olsson Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Uppdrag och syfte

Läs mer

Inventering och sanering av PCB

Inventering och sanering av PCB Inventering och sanering av PCB Illustration: Mentor Demjaha Ditt ansvar som fastighetsägare Vad är PCB? PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som började framställas

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

Förslag till Rivningsplan enligt PBL 10 kap 6 p 5 och 6. Datum: Kontaktuppgifter Fastighetsbeteckning. Information om fastigheten Byggår

Förslag till Rivningsplan enligt PBL 10 kap 6 p 5 och 6. Datum: Kontaktuppgifter Fastighetsbeteckning. Information om fastigheten Byggår Förslag till Rivningsplan enligt PBL 10 kap 6 p 5 och 6 Datum: Kontaktuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetsägare Adress Postadress Telefon E-post Byggherre (om annan än ovan) Namn Adress Postadress

Läs mer

MAGNUS STENBOCKSSKOLAN

MAGNUS STENBOCKSSKOLAN Kärnfastigheter MAGNUS STENBOCKSSKOLAN RIVNINGSPLAN Bilagor: Byggnadsbeskrivning (1 sida) Ritningar markerade (3 sidor) Fotobilaga (12 sidor) Analyssvar (2 sidor) 2009-07-02 Sannam Hjertstrand Kodeda Konsulter

Läs mer

Utförts av: FFT-konsult SBR genom Matts Mårtensson, bygg-,vent-, mark- och arbetsmiljöingenjör

Utförts av: FFT-konsult SBR genom Matts Mårtensson, bygg-,vent-, mark- och arbetsmiljöingenjör Stallarna Lågdelen Uppdrag: Att utföra okulära kontroller i byggnaden Umeå Centralstation och byggnaderna vid Lokstallarna. Efter utförda kontroller avrapportera inventeringsresultaten till beställaren

Läs mer

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10 Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, 1 Inledning Skjutbanan vid Trumtorp i Eskilstuna

Läs mer

Kungsljuset 3 Hus 06 Länssjukhuset Kalmar Rivningsplan Fd Panncentral/Städcentral/Utbildning

Kungsljuset 3 Hus 06 Länssjukhuset Kalmar Rivningsplan Fd Panncentral/Städcentral/Utbildning Kungsljuset 3 Hus 06 Länssjukhuset Kalmar Rivningsplan Fd Panncentral/Städcentral/Utbildning Upprättad av: Per Jonsson Datum: 2013-05-30 Version: 1 Granskad: Rapport Kungsljuset 3 Hus 06 Länssjukhuset

Läs mer

Byggnad 1 Kontor/mäss

Byggnad 1 Kontor/mäss 1 (5) Bilaga 4 Byggnad 1 Berith Juvonen 0910-10952 2006-09-08 Byggnad 1 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning Byggnaden som ingår i rivningen har varit kontor och mäss. Består av 2 sammanbyggda delar med

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Underlag till schaktplan

Underlag till schaktplan Datum 2015-02-10 Uppdrag Beställare Från Till nummer Komplettering avseende anmälan om efterbehandling, Karlholms strand Karlholm Utveckling KB Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman

UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson. UPPRÄTTAD AV Peter Östman PM UPPDRAG Storådammen UPPDRAGSNUMMER 2417551000 UPPDRAGSLEDARE Patrik Johnsson UPPRÄTTAD AV Peter Östman DATUM 2012-01-27 Översiktlig markundersökning Storådammen, Tierps kommun Provtagningen genomfördes

Läs mer

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16

Miljötekniskt PM. Lunds Kommun. Helgonagården 7:10. Slutversion. Malmö 2014-12-16 Lunds Kommun Slutversion Malmö 2014-12-16 Datum 2014-12-16 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion Anna Falk Ida Sandberg Sofia Bergström Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige

Läs mer

Materialinventering av byggnad med rivningsplan

Materialinventering av byggnad med rivningsplan Materialinventering utförd av Kommun: Gävle Inventeringsdatum Ort/område Fritidsboda Fastighet: Fritidsboda 4:8 Byggnadstyp: Objekt: Fritidshus och förråd Anders Andersson 2009-05-01 Rapportdatum: 2010-05-02

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

Redovisning av bygg- och rivningsavfall - sammanställning

Redovisning av bygg- och rivningsavfall - sammanställning 1(5) Redovisning av bygg- och rivningsavfall - sammanställning Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Arbetet avslutades Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

F d Gusums bruk. Bilaga 1. Sammanställning av provtagning i byggnader

F d Gusums bruk. Bilaga 1. Sammanställning av provtagning i byggnader F d Gusums bruk Bilaga 1. Sammanställning av provtagning i byggnader UPPRÄTTAT AV: Malin Ekåsen För Valdemarsviks kommun 615 80 Valdemarsvik INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND...3 2 SYFTE...3 3 METOD...3

Läs mer

Offertunderlag för källarrenovering

Offertunderlag för källarrenovering Offertunderlag för källarrenovering Huset byggdes 1927 och byggdes om och till 1978 1980 åt syd och väst. Gillestuga och toalett tillhör utbyggnaden. Enligt uppgift ska grunden vara betong i de gamla delarna

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

Risk och säkerhetsbedömning av Klippans läderfabrik

Risk och säkerhetsbedömning av Klippans läderfabrik Ramböll Sverige AB Klippans kommun Risk och säkerhetsbedömning av Klippans Rapport Lund 2009 03 05 1(27) Klippans kommun Risk och säkerhetsbedömning av Klippans Datum 2009 03 05 Uppdragsnummer Utgåva/Status

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO

Svartmålad puts. Rosa puts, mot gård ljusgrå puts. Mansardtak, svart papp i skiffermönster, på gårdsflygel. BERGMAN N. 2 A från NO fastighet: BERGMAN NORRA 2, hus A. adress: Regementsgatan 12. ålder: Ombyggt 1918, 1928 (tillbyggnad av gårdsflygel m.m.), 1943, 1946, 1971, 1994. arkitekt / byggm: Henrik Nilsson (1918 och 1928), Berndt

Läs mer

ÖSTRA HAMNEN. Bilaga 1

ÖSTRA HAMNEN. Bilaga 1 ÖSTRA HAMNEN Bilaga 1 Bilaga 2 KVARTER BRÄNSLET Kollagring ca. 1940-1970. Från 1970-talet har verksamheten bestått i Järn, plåt- och stålhantering. Färg- och lösningsmedelshantering inomhus. Dieseltankanläggning.

Läs mer

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad

MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING. Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING Utredningen avser Tältetområdet i Södertälje kommun, fastighet Sporren 1 m fl. Grontmij AB Stockholm och Karlstad Markundersökning Tältetområdet Datum 2015-01-15 Uppdragsnr

Läs mer

Sanering MILO Förskola

Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Sundbybergs Stad Sanering MILO Förskola Stockholm 2015-09-15 Sanering MILO Förskola Rapport om utförd efterbehandling inom MILO förskola Datum 2015-09-15

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM

BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Uppdragsnr: 183246 1 (9) BILAGA 5:5 JÄMFÖRELSE MELLAN RESULTAT AV METALLANALYSER UTFÖRDA MED XRF OCH PÅ LABORATORIUM Syfte I syfte att undersöka om det direktvisande fältinstrumentet XRF på ett snabbt

Läs mer

Sammanställning fältnoteringar och analyser

Sammanställning fältnoteringar och analyser Bilaga 1.1 Sammanställning fältnoteringar och analyser Kommentarer: Analyser: Uppdragsnr: 10200511 1. Preliminär geoteknisk benämning enligt SGF:s beteckningssystem. ORGNV=BTEX, fraktionerade alifter,

Läs mer

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka

Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka PM miljöteknisk markundersökning www.bjerking.se Sida 1 (5) PM Miljöteknisk markundersökning Uppdragsnamn Väg 226, GC-väg Tumba-Tullinge Botkyrka VAP VA-projekt

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst.

8 balkonger med vit korrugerad plåt åt söder. Liten uteplats till en lägenhet i sydväst. fastighet: OLOF 21, hus A. adress: Sankt Knuts torg 1. ålder: 1960. arkitekt / byggm: HSB. användning: Bostäder, affär och kontor i bottenvåning. antal våningar: 4 Grå puts. Bottenvåning mot torget klädd

Läs mer

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge.

RAPPORT. Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. NORRKÖPINGS KOMMUN Redovisning av miljökontroll och utförda efterbehandlingsåtgärder på fastigheten Nöbble 3:8 i Kvillinge. UPPDRAGSNUMMER 1181099100 2016-04-25 SWECO ENVIRONMENT AB MILJÖ NYKÖPING/NORRKÖPING

Läs mer

Denna rivningsplan lämnas till Miljö- och byggnadsförvaltningen som bilaga till ansökan om rivningslov/rivningsanmälan

Denna rivningsplan lämnas till Miljö- och byggnadsförvaltningen som bilaga till ansökan om rivningslov/rivningsanmälan Sida 1 av 7 RIVNINGSPLAN MED TILLHÖRANDE MATERIALINVENTERING Miljö- och byggnadsförvaltningen Box 59, 364 21 ÅSEDA mbn@uppvidinge.se Administrativa Uppgifter Fastighetsbeteckning:* Fastighetens adress:*

Läs mer

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

VASSARA 10, GÄLLIVARE. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2017-01-23 VASSARA 10, GÄLLIVARE Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Gällivare kommun KONSULT WSP Samhällsbyggnad Smedjegatan 24 972

Läs mer

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall

Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Fördjupningslista 3 Farligt avfall och avfall Det som bör kontrolleras är att klassificeringen är riktig och i enlighet med Förordningen om farligt avfall, SFS 1996:971. Eftersom avfallsprodukter till

Läs mer

Sanering av PCB. Information till fastighetsägare

Sanering av PCB. Information till fastighetsägare Sanering av PCB Information till fastighetsägare 2 FOTO: Leif Gustavsson, LG foto Visste du att... Fastighetsägare är enligt lag skyldiga att undersöka om PCB finns i byggnader byggda eller renoverade

Läs mer

Schönborg Hus AB Historisk inventering

Schönborg Hus AB Historisk inventering Schönborg Hus AB Historisk inventering Skövde kommun Datum: Rev. Datum: Uppdragsnummer: 617-1316 Upprättad av: John Norman Granskad av: Rebecca Friberg INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2 SYFTE

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Fältprotokoll Bilaga 4

Fältprotokoll Bilaga 4 Bjord jord spade 0-10 Provet togs i förbifarten pga ej analyserat - Svart jord med mycket metallspån. misstänkt förorening Luktar olja. B101tg tegel hammare, olja, cyanid B103btg betong kärna våt 2,5-5

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11

PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN. Södra Kronholmskajen. Version 2. Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen HÄRNÖSANDS KOMMUN Södra Kronholmskajen Version 2 Sundsvall 2013-07-05 Reviderad 2013-07-11 Södra Kronholmskajen PM Miljöteknisk undersökning Södra Kronholmskajen

Läs mer

Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark

Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark 2016-05-12 PM Saneringskostnader 160512.docx Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark Baserat på tidigare undersökningar 1 som utförts bedöms det föreligga

Läs mer

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7

Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Tekniska kontoret, Danderyds Kommun Elevverket Djursholm Fastställd handling 2013-11-06 Utökad provtagning Sökvabäck 5 och 7 Uppdragsnummer: 7178507-3000 Rapport Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Uppdragsnr: 183246 1 (7) BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Föroreningshalten i sediment i Söderhamnsfjärden har undersökts i flera omgångar i syfte att identifiera starkt förorenade områden och med

Läs mer

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand

SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning. Rapport. 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning Rapport 2015-03-23 Upprättad av: Nathalie Enström Granskad av: Hanna Hällstrand SYRENEN 1, NYBRO Översiktlig miljöteknisk markundersökning KUND

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

Inventera och sanera PCB

Inventera och sanera PCB OCKELBO KOMMUN Bygg & Miljö Inventera och sanera PCB Ditt ansvar som fastighetsägare Information Januari 2008 Nyanvändning av PCB är förbjudet sedan länge. Ämnet finns dock kvar i byggnader och produkter.

Läs mer

Uppdrag nr. 12U PM Miljöteknik. KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad.

Uppdrag nr. 12U PM Miljöteknik. KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad. Uppdrag nr. 12U20653 PM Miljöteknik KV Ståthållaren 5 m fl Bagarmossen, Stockholms stad www.bjerking.se Uppdrag nr.12u20653 Sida 2 (6) PM Miljöteknik Uppdragsnamn Kv Ståthållaren 5 m fl Stockholms Stad

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson.

BESIKTNINGSOBJEKTET. Fredrik och Ann von Sydow. Fredrik von Sydow. Fredrik von Sydow Ann von Sydow Niclas Spång Adam Simpson. 6 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Översten 9, Mossvägen 2, Stocksund, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Fredrik och Ann von Sydow Uppdragsgivare Fredrik von Sydow Närvarande vid besiktningen Fredrik von Sydow

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Datum 2017-09-27 Ramböll Sverige AB Efterbehandling av förorenat område inom Hospitalsgatan 20 fastigheten Nikolai 3:311 m.fl., Örebro

Läs mer

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden Bilaga 5-1, flik 17 Mariestads kommun Sjöstaden Markmiljötekniskt PM Ingår i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt Miljöbalken kap 11 för åtgärder i vatten med anledning av Sjöstadens utbyggnad.

Läs mer

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Informationsmöte 25 september 2014 Huvudstudie Bysjön Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Lina Westerlund 2014-09-25 Innehåll Kort historik Varför ännu en

Läs mer

Helikopterflottiljen, Malmens flygplats i Linköping

Helikopterflottiljen, Malmens flygplats i Linköping Helikopterflottiljen, Malmens flygplats i Linköping Miljöinventering och radonmätning i byggnad 81 belägen på Malmens flygplats, Linköpings kommun Rapport 10-01-12 Upprättad på uppdrag av: Böving & Kinnmark

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund

Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Undersökning av sediment i Borstahusens hamn i Öresund Underlag för tillståndsansökan av underhållsmuddring Toxicon Rapport 001-15 LANDSKRONA JANUARI 2015 Sedimentundersökning i Borstahusens hamn Fredrik

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

KOMPLETTERANDE DOKUMENTATION OCH PROVTAGNING I BYGGNADER VID F.D. GUSUMS BRUK

KOMPLETTERANDE DOKUMENTATION OCH PROVTAGNING I BYGGNADER VID F.D. GUSUMS BRUK KOMPLETTERANDE DOKUMENTATION OCH PROVTAGNING I BYGGNADER VID F.D. GUSUMS BRUK Inmätning, inventering och provtagning slutlig Stockholm 2009-05-25 SWECO Environment AB Britta Alstad Uppdragsnummer 1155295

Läs mer

Offertförfrågan. Hej!

Offertförfrågan. Hej! Offertförfrågan Hej! Vi önskar genomföra en om och tillbyggnad av vår fastighet (Boda 3) på adressen Bodavägen 19, 144 62 Rönninge. Projektet är i slutfasen av arkitektarbetet och vi har för avsikt att

Läs mer

RIVNINGSPLAN (EB.3:3)

RIVNINGSPLAN (EB.3:3) RIVNINGSPLAN (EB.3:3) 1(6) Datum Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Diarienummer Anmälan inlämnad Lov sökt Lov beviljat Anmälan avser Rivning Ändring/ombyggnad Fastighet Sökande Fastighetsbeteckning

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet

Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet Handläggare Emma Klashed Tel +46 10 505 29 08 Mail Datum 2014-08-29 Uppdragsnr 588784 Nyköpings kommun / Trafikverket Miljöteknisk markundersökning Nyköpings resecentrum, detaljplaneområdet ÅF-Infrastructure

Läs mer

Inventeringsanvisningar

Inventeringsanvisningar Inventeringsanvisningar Inventering av byggnader med PCB-fogmassor Fogmassor med PCB användes mellan 1956-1973 och har i stort sett hittats i alla typer av byggnader. Här följer några hållpunkter som stöd

Läs mer