UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT."

Transkript

1 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT.

2 2

3 Datum Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för att inkomma med en offert gällande Kommunikationsoperatörstjänster till nedan nämnda Fiberförening. Detta underlag och offerten kommer att vara en del av avtalet mellan Fiberföreningen och utvald leverantör. 1 ALLMÄNT 1.1 BESTÄLLARE Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening org. nr Box 145; Tranemo 1.2 KONTAKTPERSON Thomas Björkståhl c/o Landsbygdsnät i Tranemo ek för. Box 145, Tranemo 1.3 INTRESSEANMÄLAN OCH FRÅGOR Intresse för denna offertförfrågan anmäls via e-post: Eventuella frågor angående denna offertförfrågan ställs och besvaras enbart via e-post. Samtliga inkomna frågeställningar och svar skickas till alla som via e-post anmält sitt intresse för upphandlingen. Frågor inkomna till ovanstående e-postadress senare än kommer inte att besvaras. 1.4 ANBUDSLÄMNANDE Skriftligt anbud i ett original jämte en kopia, skall vara Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening org. nr tillhanda, i ett slutet kuvert, märkt Anbud kommunikationsoperatör för bredband, senast nedan angivna anbudsdag. Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Inlämnat anbud skall redovisa efterfrågade produkter och beskriva tjänsterna samt bör följa förfrågningsunderlagets struktur. 1.5 SISTA ANBUDSDAG

4 1.6 ANBUDETS GILTIGHET Anbudet skall vara giltigt 2 månader, från sista anbudsdag. 1.7 KALENDARIUM Annonsering: Sista dag för att ställa frågor: Sista dag för att lämna anbud: SPRÅK Anbudet skall i sin helhet vara avfattat på svenska språket. 1.9 ERSÄTTNING FÖR ANBUDSGIVNING Ersättning för anbudsgivning lämnas inte. 2 BAKGRUND, OMFATTNING OCH VILLKOR 2.1 BAKGRUND Vår affärside är att med ideella krafter bygga fiber fram till alla hushåll i Tranemo. LiT som förening består av en styrelse som verkar ideellt och stödjer arbetsgrupper i olika geografiska delar av Tranemo. I LiT:s styrelse har vi samlat kunskap och erfarenhet som måste till för att kunna bygga en infrastruktur av fiberkablar. På landsbygden och i mindre samhällen finns det inga marknadskrafter som ser affärsmöjligheter till att bygga nät och tjäna pengar på detta. Vår drivkraft är att göra vad vi kan för att få en levande landsbygd i Tranemo kommun. I Tranemo kommun har Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening org. nr bildats och skall bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt att koppla samman samtliga intresserade fastigheter i kommunen. Föreningen önskar nu få in anbud på Kommunikationsoperatörstjänster till detta bredbandsnät. Föreningen äger och ansvarar för underhåll och felavhjälpning på det passiva nätet. Föreningen ämnar på sikt, separat från detta avtal, hyra ut svartfiber på öppna och konkurrensneutrala villkor till andra marknadsaktörer. Ytterligare information om Föreningen och området finns på Föreningens hemsida 4

5 2.2 ANBUDETS OMFATTNING Följande skallkrav skall uppfyllas i anbudet och ingå i offererade priser: a) Anbudsgivaren skall bygga och driva ett aktivt nät. Detta avser sådan strömförsörjd utrustning i form av utrustningar i hemmen och noder såsom switchar, routrar, servrar, transmissionsutrustning, övervakningssystem m.m. som krävs för att få ett fungerande kommunikationsnät för tillhandahållande av bredbandstjänster. b) Anbudsgivaren skall hålla det aktiva nätet öppet på ett icke- diskriminerande sätt för tjänsteleverantörer och andra tredjepartsoperatörer under en period av fem (5) år ifrån dagen för driftsättning med möjlighet till förlängning om ett (1) plus ett (1) år. c) Anbudsgivaren skall tillsammans med sina tjänsteleverantörer kunna erbjuda samtliga medlemmar i föreningen tjänster inom Internet med 100/100 Mb/s kapacitet, telefoni och TV. d) Anbudsgivaren har ett helhetsansvar för att ny utrustning vid behov installeras i det aktiva nätet och för att nya tjänsteleverantörer kan ansluta sig till tjänsteplattformen. e) Anbudsgivaren skall stå för all drift och löpande underhåll av det aktiva nätet och tjänsteplattformen. Med löpande underhåll avses bl.a. versionsuppgradering av mjukvara och buggfixar för att upprätthålla bästa funktionalitet på de tjänster som distribueras via fibernätet till slutkund. f) Anbudsgivaren skall delta aktivt med resurser på medlemsmöten med information om den öppna tjänsteplattformen, de olika tjänsteutbuden och om hur nät skall byggas inom respektive medlems fastighet. Anbudsgivaren skall också tillhandahålla informationsmaterial och kampanjmaterial för föreningens medlemmar. g) Samtliga tjänsteleverantörers avtalsvillkor gentemot sina kunder skall vara tillgängliga för föreningens upphandlingsgrupp. h) Anbudsgivaren ska se till att bindningstider för tjänster i den öppna plattformen inte överstiger tre (3) månader såvida inte slutkund själv gör att aktivt val av lång bindningstid med för kunden aktuell tjänsteleverantör. i) Anbudsgivarens tekniska plattform ska kunna hantera en minikapacitet om 10 Gbit/s i stamnät och i accessnät fram till slutkund hantera 1 Gbit/s bredbandstjänster. j) Anbudsgivaren ska i den tekniska plattformen också ha ett stöd för IPv6. Anbudsgivaren ska, till den slutkund som önskar, kunna leverera dedicerad IP- adress oavsett IPv4 eller IPv6. k) Anbudsgivaren skall genomföra sitt uppdrag på ett professionellt och fackmannamässigt sätt och genom dialog med systemleverantören säkerställa att nätet håller kvalitetsmässigt rätt nivå och att lämpliga kontaktdon används. l) Dokumentationen skall bevaras av anbudsgivaren till dess föreningen beslutar annat, dock längst 10 år utan särskilt avtal. 5

6 2.2.2 Anbudsgivaren skall redovisa svar på nedanstående i anbudet: Allmänt a) Kontaktuppgifter till minst tre referenser för liknande uppdrag som genomförts av anbudsgivaren. b) Redovisa vilken vana anbudsgivaren har av att arbeta med ekonomiska föreningar eller byalag Tjänster a) Vilka tjänster är på väg in i den öppna tjänsteplattformen det närmaste året? b) Hur kommer tjänsteutbudet (tjänsteleverantörer och tjänster) att se ut gentemot hushåll? c) Hur kommer tjänsteutbudet (tjänsteleverantörer och tjänster) att se ut gentemot företag? d) Anbudsgivaren ska beskriva hur den öppna plattformen kan erbjuda gruppanslutning. Anbudsgivaren ska även tydligt beskriva om gruppanslutning, med anledning av dess omfattning eller liknande Teknik a) Anbudsgivaren ska ge en övergripande teknisk beskrivning över den tekniska plattformen och dess utrustning som man avser att implementera i nätet. b) Anbudsgivaren ska ange den garanterade överföringshastigheten vid maxlast i näten vid en nominell 100Mb/s kapacitet för slutkunden och eventuella konsekvenser om föreningen önskar öka denna. c) Anbudsgivaren ska ange vilken strömförbrukning den aktiva utrustningen kräver. d) Anbudsgivaren skall beskriva den utrustning som levereras till slutabonnenten i den anslutna fastigheten samt eventuell extrautrustning som erbjuds Service och underhåll a) Anbudsgivaren ska beskriva sina avtal med hårdvaruleverantörer vilka serviceavtal som ingåtts med dessa. b) Anbudsgivaren ska beskriva hur man hanterar frågor kring kapacitetstillgången i nätet. I beskrivningen ingår hur man mäter, lastdelar och åtgärdar eventuella kapacitetsbrister i stamnät och accessnät. Anbudsgivaren ska även beskriva när ett ställningstagande om uppgradering av länkar i stam- och accessnät sker samt om detta ger några ekonomiska konsekvenser. c) Anbudsgivaren ska beskriva rutiner och frekvens för s.k. servicefönster som krävs för att genomföra åtgärder för underhåll, utveckling och uppgradering av det driftsatta nätet. 6

7 d) Anbudsgivaren ska beskriva organisationen för den centrala övervakningsfunktionen (NOC); vilket ansvar den har, när den är verksam, hur övervakningssystemet är uppbyggt och vilken data som är möjlig att få ut. Beskriv även vilken möjlighet fiberföreningen har att ta del av informationen. Anbudsgivaren ska också beskriva rutiner för felanmälan och hur man kommunicerar fel till föreningen, tjänsteleverantör och slutkunder. e) Anbudsgivaren ska beskriva organisationen för underhåll och service; dess tillgänglighet, åtgärder gällande fel i nätelement och reservdelshållning. När och hur är helpdesken öppen för fiberföreningens medlemmar, vilken grundnivå finns och vilka valbara övriga servicenivåer finns. f) Anbudsgivaren ska om underhålls- och serviceorganisationen är tredje part beskriva vilken kravställan man har på tredje part samt vilken eller vilka dessa parter är. g) Anbudsgivaren ska presentera hur tillgängligheten beräknas, vad som räknas som fel och vilka gränsvärden anbudsgivaren förväntas uppfylla. Förslag på SLA (Service Level Agreement) skall lämnas. Här ska även beskrivas åtgärdstider med hänsyn till felets natur och prioritet enl. nedan. Antal drabbade Typ av fel Prioritet Fler än 24 Färre än 24 Fler än 24 Färre än 24 Ingen funktionalitet ej planerat driftavbrott Ingen funktionalitet ej planerat driftavbrott Delar av Triple Play (en eller flera tjänster) fungerar ej Delar av Triple Play (en eller flera tjänster) fungerar ej

8 2.3 FIBERFÖRENINGEN LIT MÅSTE KUNNA VISA ATT VI FÖLJER TILLÄMPLIGA DELAR I VÅR UPPHANDLING. 1. Bredbandet skall kunna användas samtidigt av flera operatörer. 2. Projektet får inte gynna någon särskild teknik- eller nätplattform 3. Befintlig infrastruktur skall användas i den utsträckning som det är möjligt, om detta inte leder till att befintliga dominerande aktörer gynnas. 4. Tredjepartsoperatörer skall beviljas grossisttillträde till bredbandet på ett ickediskriminerande sätt i enlighet med vad som sägs i 9 f i förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ( Förordningen ). 5. Priset för sådant grosstillträde som avses i punkten 4 ovan ska, om tillhandahållandet sker inom sju år från det att projektet färdigställdes, grundas på de grossistpriser som allmänt gäller för jämförbara tjänster. 6. Anbudsgivaren skall åta sig att under fem år från det att bredbandet togs i bruk upprätta en separat redovisning för den verksamhet som avses med anbudet och medverka vid den kontroll som avses i 9 g i Förordningen. 7. Anbudsgivaren skall åta sig att återbetala en del av lämnad ersättning om vinsten för den verksamhet som avses med anbudet vid den kontroll som avses i 9 g i Förordningen visar sig vara högre än den genomsnittliga vinsten för bredbandssektorn under samma tidsperiod. 3 PRIS, TID FÖR FÄRDIGSTÄLLANDE M.M. 3.1 KOMMUNIKATIONSOPERATÖRENS ANBUD Affärsmodellen skall beskrivas i detalj. Hur går penningströmmarna mellan kommunikationsoperatör, tjänsteleverantörer, föreningen, dess medlemmar och övriga spelare? Ange även prisnivåer som berör föreningen och dess medlemmar. 3.2 AVGÅENDE KOSTNADER Föreningens insats är förutom kapital medlemmarnas dagsverke. Finns det eventuellt arbete som kan utförs av Föreningen innan idriftsättning som minskar kostnaderna för föreningens medlemmar får det gärna redovisas. 3.3 TID FÖR FÄRDIGSTÄLLANDE Installationen skall i sin helhet vara klar för idriftsättning senast

9 3.4 PRISSÄTTNING I TJÄNSTEPAKETET Anbudsgivaren skall redovisa en sammanställning över dagsaktuella tjänster och priser uppdelat per tjänsteleverantör som ingår i Anbudsgivarens utbud gentemot fiberföreningen. Ett totalpris för ett triple play abonnemang bestående av 100/100Mbit/s bredband, telefoni samt ett TVpaket med ca 20 kanaler som troligtvis väljs av en majoritet av medlemmarna kommer att utvärderas. Priset skall vara inklusive startavgifter, ev porteringsavgifter etc. Pris för anslutning av nytillkomna abonnenter skall redovisas. 3.5 BESIKTNING Föreningen anlitar en besiktningsman för slutbesiktning och kontroll av att arbetet är professionellt utfört. 3.6 BETALNINGSPLAN Debitering av föreningen och förenings medlemmar, för tjänster, får starta först efter att Föreningen godkänt slutbesiktningen. 4 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN 4.1 ALLMÄNNA KRAV Anbudsgivaren skall ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra delar av uppdraget skall även underleverantören uppfylla dessa krav. Anbudsgivaren skall i sitt anbud ange, alternativt till anbudet bifoga: a) Kopia på högst 3 månader gammalt registreringsbevis för företaget utfärdat av behörig officiell myndighet (för svenska företag från Bolagsverket). b) Anbudspris enligt punkt 3.4. c) Den senaste årsredovisningen (om denna inte kan lämnas, beskriv varför). d) Uppgift huruvida villkoren i denna offertbegäran kan accepteras eller inte. I den mån vissa av villkoren inte accepteras skall anbudsgivaren lämna förslag till ny lydelse av sådant villkor. e) Uppgift om att anbudet är giltigt 60 dagar från sista anbudsdag[ange datum] f) Referenser i enlighet med punkt 4.3 nedan. g) Intyg att erforderlig försäkring innehas enligt punkt 4.4 nedan. h) Enkel företagspresentation inklusive nyckeltal och information om ägarstruktur. i) Godkänna att IT och telekom bolagens Avtal 90, allmänna bestämmelser gäller för leveransen för de delar som ej specificerats i denna anbudsförfrågan. j) Bifoga uppgifter, högst 3 månader gamla, motsvarande SKV 4820 Begäran/Svar Offentliga uppgifter avseende de anbudsgivare som lämnar in anbud. 9

10 4.2 UTESLUTNINGSGRUNDER En anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne; (a) (b) (c) (d) (e) (f) Är försatt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. Är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt laga kraftvunnen dom. Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter. I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämna felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 kap. lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 4.3 REFERENSER Anbudsgivaren skall ha utfört minst tre uppdrag omfattande liknande projekt under de senaste tre åren. Med liknande projekt avses uppdrag som innefattar Anbudsgivaresåtagande eller tjänsteleverans och i föreningar. Erfarenheten skall visas genom en förteckning över relevanta uppdrag hos minst tre referenskunder, vilken skall bifogas anbudet. I de fall anbudsgivaren avser att använda underentreprenörer kan referenser avse underentreprenörs referenser i relevanta delar. För underentreprenörer ansvarar anbudsgivaren som för eget arbete. Förteckningen skall innehålla följande information: - Företag, namn och adress - Kontaktperson, verksamhetsplats, adress och telefon - Avtalsperiod - Kort beskrivning av uppdraget 4.4 FÖRSÄKRINGAR Anbudsgivaren skall ha erforderligt försäkringsskydd för uppdragets utförande. 4.5 SPECIFIKA KRAV INSTALLATION AV AKTIVT NÄT OCH TJÄNSTEPLATTFORM Upphandlingen omfattar ett komplett kommunikationsoperatörsåtagande vilket innebär att anbudsgivaren etablerar ett aktivt nät. Detta avser sådan strömförsörjd utrustning i form av switchar, routrar, servrar, transmissionsutrustning, övervakningssystem m.m. som krävs för att få ett fungerande kommunikationsnät för tillhandahållande av Bredbandstjänster. Anbudsgivaren skall dessutom tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral tjänsteplattform. 10

11 Levereransen skall ske i rätt tid för att minimera Föreningens kostnader och för att projektet skall följa gemensamt fastlagd tidplan. Vite utgår med etappens samlade hushållsintäkt för en månad per påbörjad förseningsvecka, efter i tidplanen avtalad dag för driftsättning HUVUDNODEN Huvudnoden är placerad i en byggnad centralt placerad i närheten av avlämningspunkten, troligtvis nära en befintlig telestation. Föreningen ansvarar för att elektrisk anslutning finns i huvudnoden. Till föreningens passiva nät hör termineringen av ingående fiberkablar och fibrer. Det betyder stativ och ena halvan av ODF:en med kontakterade fibrer. Patchkablar tillhandahålles via utvald systemleverantör av det passiva fibernätet. Eventuella önskemål på dessa skall framföras i anbudet. På andra halvan skall komplett aktiv utrustning, elektrisk inkoppling, batteribackup e t c installeras och kopplas in med rätt abonnent på rätt tjänst på ett professionellt och fackmannamässigt sätt vid den tidpunkt man i leveransplanen kommit överens om ABONNENTNODEN I Anbudsgivarens åtagande ingår att leverera de av Anbudsgivaren önskade fiberkonvertrarna. Dess montering däremot ingår i utvald systemleverantörs åtagande. I det passiva nätet ingår ett skåp/box där abonnentutrustning och batteribackup installeras per ansluten fastighet. Abonnenten står själv för elanslutningen och eventuell batteribackup. Aktiv kundutrustning för TV, telefoni och internet skall överlämnas med komplett instruktion till föreningens medlemmar. 5 UTVÄRDERING AV ANBUD Förutsatt att en anbudsgivare och dennes anbud bedömts uppfylla skallkraven kommer föreningen utvärdera anbudet. Vid utvärderingen kommer det anbud att antas som totalt sett anses vara mest fördelaktigt enligt de utvärderingskriterier som anges nedan. Övergripande och kommersiella krav (vikt 50 %): Låga priser till föreningens och dess medlemmar. Tydlighet, enkelhet och rimlighet i att beskrivningen av den öppna och konkurrensneutrala aktiva nätet och tjänsteplattformen också kommer att fungera under hela avtalstiden. Uppfyllande av villkoren i punkt 2.3. Referenser på uppdrag, minst 3 st. Leverantörens kompetens och kapacitet. Möjlighet till delårsabonnemang Tekniska krav och tjänster (vikt 25 %): Av fiberföreningen bedömda som bra och önskvärda tjänster. Flexibla abonnemangsformer, ex möjlighet för medlemmar att välja enstaka tjänster. 11

12 Av oss upplevd kvalitet och enkelt handhavande på erbjuden plattforms tjänster. Kundtjänst och ärendehantering samt drift och underhåll (vikt 25 %): Service och underhållsvillkor på tekniska plattformen och det öppna aktiva nätet. Av oss uppfattat stöd/organisation för föreningen och samarbetsvilja under projektet. I förhandlingsfasen kommer fiberföreningen att kalla anbudsgivare till förhandling. Vilka anbudsgivare som kallas till förhandling är beroende av resultatet i utvärderingsfasen. Under förhandlingen kommer hänsyn tas till den eller de anbudsgivare som kan tillföra ytterligare värde än den faktiska leveransen enligt förfrågan. Föreningen kan komma att välja leverantör utan föregående förhandling. Samtliga anbud öppnas samtidigt vid ett protokollfört möte med styrelserepresentanter för föreningen..nr Kriterier Viktning Leverantörs poäng inom område(ex) Totalsumma inom område(ex) 1 Låga priser till föreningens medlemmar 15 % 4 0,60 2 Tydlighet, enkelhet och rimlighet i 15 % 3 0,45 uppfyllandet av villkoren i Pos Referenser på genomförda uppdrag. 15 % 3 0,45 4 Bra och önskvärda tjänster. 10 % 5 0,5 5 Flexibla abonnemangsformer. 10 % 4 0,4 6 Stöd/organisation för föreningen under 10 % 4 0,4 Projektet 7 Upplevd kvalitet och enkelt 10 % 3 0,3 handhavande på tjänsteplattform. 8 Leverantörens kapacitet och kompetens 10 % 2 0,2 9 Service och underhållsvillkor 10 % 4 0,4 Samtliga kriteria sammanräknade. 3,70 12

13 Exempel = 3,70 poäng Högst värde här vinner 5.1 KONTRAKTSTILLDELNING Tilldelningsbeslut tas vid ett protokollfört styrelsemöte eller vid ett extra insatt protokollfört föreningsmöte. Tilldelningsbeslut skickas till samtliga leverantörer som lämnat anbud. Kontrakt tecknas sedan med vald leverantör efter 10 dagar. Någon överprövningsrätt för leverantör finns ej. 6 AVTALSTID Avtalet mellan Föreningen och Anbudsgivaren tecknas på 5 år med möjlighet för föreningen att förlänga avtalet i max ytterligare 2 år. 6.1 OMFÖRHANDLING OCH UPPSÄGNING AV AVTAL I FÖRTID. Föreningen skall ha rätt att omförhandla och att säga upp avtalet om anbudsgivaren under avtalsperioden inte tillhandahåller tjänsterna i enlighet med villkoren under pos 2.3. D v s finner föreningen att anbudsgivaren inte ger grossisttillträde enligt förordningen eller att priserna på grossisttillträdet ligger markant över andra mer konkurrensutsatta delar av Sverige. Likadant gäller om andra kommunikationsoperatörer har ett väsentligt större tjänsteutbud eller priser som understiger föreningens med mer än 25% skall föreningen ha rätt att som första steg omförhandla avtalet. Även tre SLA nivå-brott under ett års tid skall vara skäl för uppsägning. Fiberföreningen skall skriftligt meddelas sina synpunkter till Anbudsgivaren. Ger omförhandling under 3 månader ingen förbättring av utbud, priser eller SLA-nivå skall Föreningen ha rätt att häva avtalet med 9 månaders uppsägningstid från ursprungsbrevets datum. 13

14 7 BILAGOR BILAGA 7.1 Allmän information om LANDSBYGDSNÄT I TRANEMO EKONOMISK FÖRENING Marknad: Fastboende slutkunder Fritidsboende slutkunder Företagskunder Hyreshus Kommunala enheter Anslutningsavtalade september 2013 Bidragsberättigade Antal ca Hemsida: Information om föreningen finns på hemsidan; Nätkarta: Detaljerad zoombar nätkarta finns på begäran. Projektläge: Grävning och läggning av fiberrör startar hösten 2013 och förväntas vara slutfört Totalt är för tillfället läggning av ca 70 km fiber planerat. 14

15 Bilaga 3: Grundprinciper inom offentlig upphandling LoU gäller ej för denna upphandling men de grundprinciper som styr all offentlig upphandling gäller och bygger på fem grundprinciper. Bestämmelserna i Landsbygdsprogrammet ska alltid tolkas mot bakgrund av dessa: 1. Icke-diskrimineringsprincipen Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet (exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland). Den upphandlande myndigheten/enheten får inte ställa krav som endast svenska företag känner till eller kan klara och det gäller även i de fall då den upphandlande myndigheten/enheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna anbud. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen. 2. Likabehandlingsprincipen Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör får ett övertag. Upphandlaren får exempelvis inte acceptera ett för sent inkommet anbud, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla. 3. Proportionalitetsprincipen Proportionalitetsprincipen innebär att krav och villkor i genomförandet av en upphandling ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De åtgärder som den upphandlande myndigheten/enheten genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen. 4. Principen om öppenhet/transparens Principen om öppenhet (eller transparensprincipen) innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. Uppgifter som gäller upphandlingen får inte hemlighållas, upphandlingen ska annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i anbudsförfarandet ska informeras om resultatet. Upphandlingarna ska vara offentliga och förfrågningsunderlaget ska vara förutsebart, det vill säga klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs. 5. Principen om ömsesidigt erkännande Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder. 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT Dals-Eds kommun 2 1. Allmän information 1.1 Inledning Dals-Eds kommun (nedan benämnd Kommunen ) är en av 49 kommuner i Västra

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination 1(21) Datum 2012-01-27 Handläggare Lars O Petersson Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Upphandlande enhet: Stadsledningskontoret Näringsliv

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Tid och plats måndagen den 24 februari 2014 kl. 17.00 Rådhuset Kallade

Tid och plats måndagen den 24 februari 2014 kl. 17.00 Rådhuset Kallade Kommunledningskontoret Kallelse 1 (1) Sammanträde Kommunstyrelsen Tid och plats måndagen den 24 februari 2014 kl. 17.00 Rådhuset Kallade Ledamöter: Anders Johnsson (M) Håkan Rosenkvist (M) Monica Jägholt

Läs mer

Granskning av upphandling av kompletterande utbyggnad och tillhandahållande av bredbandsnät Bredband 15

Granskning av upphandling av kompletterande utbyggnad och tillhandahållande av bredbandsnät Bredband 15 2008-07-16 Regionförbundet Sömland Förbundsdirektör Göran Norberg Box 325 611 27 Nyköping Granskning av upphandling av kompletterande utbyggnad och tillhandahållande av bredbandsnät Bredband 15 1 Innehåll

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831

Upphandling av Webbbaserat. Ledningsanvisning i Sverige. Diarienr 08-1831 Upphandling av Webbbaserat system för Ledningsanvisning i Sverige Diarienr 08-1831 Innehåll 1 OM PTS... 5 2 UPPHANDLINGENS SYFTE... 5 3 UTESLUTNINGSGRUNDER FRÅN DELTAGANDE I UPPHANDLINGEN... 6 4 ANBUDSGIVARENS

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se

ANBUD/Ledarskapsutvecklare. På VISMA TendSign och på SSF:s webbplats www.stratresearch.se Anbudsförfrågan Ärendenummer: Märkning: Dnr: za14.0030 ANBUD/Ledarskapsutvecklare Anbudet skall ha kommit in: 2014-04-28 Anbudet skall vara bindande t. o. m: 2014-09-22 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare:

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa

Med vänliga hälsningar. Ulrika Wattman Kvalitetsutvecklare Hälsa FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Förfrågningsunderlag avseende tillagning och distribution av mat i ordinärt boende i hemtjänsten, Ängelholms kommun enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV Ängelholms kommun, genom socialnämnden,

Läs mer