Sjöhultsfiber ekonomisk förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjöhultsfiber ekonomisk förening"

Transkript

1 Anbudsunderlag för markentreprenör Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för markentreprenad för byggande av ett passivt fiberoptiskt bredband för Sjöhultsfiber ekonomisk förening. Detta underlag och offerten kommer att vara en del av avtalet mellan Fiberföreningen och utvald leverantör. 1. Allmänt 1.1. Beställare Sjöhultsfiber ekonomisk förening, c/o Per Ola Olsson Box Lund Kontaktpersoner Anbudsfrågor Per Ola Olsson Box Lund Entreprenadarbeten (under genomförandet) Sven-Erik Håkansson Höjaholm Örkelljunga Intresseanmälan och frågor Intresse för denna offertförfrågan anmäls via e-post: Eventuella frågor angående denna offertförfrågan ställs och besvaras enbart via e-post. Samtliga inkomna frågeställningar och svar skickas till alla som via e- post anmält sitt intresse för upphandlingen. Offert får EJ skickas med e-post. Frågor inkomna till ovanstående e-postadress senare än kommer inte att besvaras.

2 1.4. Anbudslämnande Skriftligt anbud i ett original jämte en kopia, skall vara Sjöhultsfiber ekonomisk förening tillhanda, i ett slutet kuvert, märkt Offert schaktning/nedplöjning av slang för fiberoptisk kabel, senast nedan angivna anbudsdag. Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Inlämnat anbud skall redovisa och beskriva efterfrågade tjänster samt bör följa förfrågningsunderlagets struktur Sista anbudsdag Anbudets giltighet Anbudet skall vara giltigt 2 månader från sista anbudsdag Kalendarium Annonsering Sista dag för att ställa frågor Sista dag för att lämna anbud Språk Anbudet skall i sin helhet vara avfattat på svenska språket Terminologi AB04, allmänna bestämmelser avsedda att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Se 04-allmanna-bestammelser/ BAS P och BAS U, personer med ansvar för arbetsmiljön. Se SKV 4820, en blankett från Skatteverket som besvarar frågan om hur ett företag sköter sina skatter och avgifter Ersättning för anbudsgivning Ersättning för anbudsgivning lämnas inte.

3 2. Bakgrund, omfattning och villkor 2.1. Bakgrund I Örkelljungas kommun har Sjöhultsfiber ekonomisk förening bildats och skall bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt att koppla samman samtliga intresserade fastigheter i nedan beskrivet geografiska område. Området ingår i Åsljunga telestationsområde och berör primärt Sjöhultsområdet runt Hultasjön och vägen från telestationen samt ca 1km norrut längs Höjaholmsvägen. Vägar inom området är i huvudsak enskilda utom för tätorten Åsljunga. Totalt finns idag 33 fastboende personer i området. Fastighetsbeståndet fördelar sig på; - 33 permanenta fastigheter fritidsfastigheter - 64 obebyggda tomter - 1 företag/organisationer. Av dessa fastigheter har dryga 65 antal i dagsläget beslutat om anslutning av fiber. Det passiva fibernätet blir dimensionerat för 100 procent av anslutna fastigheter. Ytterligare information om Föreningen och området finns på Föreningens webbplats Anbudets omfattning Följande skallkrav skall uppfyllas i anbudet och ingå i offererade priser: Anbudsgivaren skall hjälpa till att organisera Föreningen med rutiner och styrdokument så att föreslagen utbyggnad kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. Föreslå hur frivillig arbetskraft kan utnyttjas utan att äventyra arbetsskydd och kvalitet i slutligt fibernät. Det åligger anbudsgivaren att på platsen bilda sig en uppfattning om arbetenas omfattning och utförande. Schakt inom entreprenadområdet skall utföras på ett sätt som minimerar återställningsarbeten samt åverkan på mark.

4 Anbudsgivaren ombesörjer all kabelvisning. Vid skada skall anbudsgivaren omedelbart meddela ledningsägaren. Det åligger anbudsgivaren att ersätta ledningsägare för skada på respektive ledningsägares nät. Förläggningen kommer att ske, både inom och utom tätort, i blandade markförhållanden som skogsmark, åkermark, beteshagar samt i och utefter vägar med ett maxdjup om 90 cm. Hänsyn skall tas till dränering i åkermark. De flesta vägarna är grusbelagda men några större vägar har asfaltbelägning. Markägaren kan komma att påverka exakt dragning och kanalisationsdjupet. Schaktningsdjup skall vara minst 60 cm på allmän mark och cm på egen tomt. Varningsnät förläggs 20 cm över fiberslangen. Om schaktdjupet understiger minsta schaktdjup skall extra mekaniskt skydd användas och föreningen underrättas. Där markförhållanden inte medger grävning/plöjning t.ex. berg, förläggs optoslangen ytligt i av föreningen tillhandahållna skyddsrör. Dessa förläggs och klamras, så risk för att kanalisationen kommer i rörelse och risk för sabotage minimeras. I extrema fall kan luftförläggning på stolpar eller sjökabelförläggning övervägas. Om kabelbrunnar används skall locket på dessa vara förlagda under markytan. Längs schakten skall ett markeringsband med söktråd läggas. Söktrådens längd får inte överskrida 500m mellan anslutningspunkterna. Dessa anslutningspunkter kan utgöras av antingen en kopparplatta monterad i optobrunnen/skåpet eller som en markeringsstolpe med skylt typ E Funktionsprovning av söktråden skall utföras efter återfyllning och dokumenteras. Samtliga kanalisationer skall ändtätas i respektive brunn/skåp, utrymme eller i mark. För slang till abonnentnod som grävs ner vid tomtgräns och återfylls (dvs ej anslutna fastigheter) skall dessutom komplettering ske med markörboll. Förplöjning med tjälkrok skall ske på sträckor som överenskommes med entreprenör och representant för fiberföreningen. Uppgrävda massor, som skall återanvändas i projektet, skall rensas från stubbar och större stenar av anbudsgivaren. Kringfyllning, där så krävs, utförs med grus som införskaffas i samråd med anbudsgivare och bekostas av föreningen. Här rekommenderas 100mm kabelsand.

5 Fullständig återställning skall ingå i entreprenaden inklusive borttransport av överblivna massor, dessa tillfaller entreprenören om inte markägaren gör anspråk på dem. I arbetet ingår också framtransport av nodhus, optoskåp, slang, kopplingar, skyddsslang och varningsnät från föreningens materialupplag som finns på adress Sjöhultet 501, Örkelljunga (Husen SÖDER om Bosjöholmsvägen). Föreningens kontaktperson för entreprenadarbeten skall alltid rådfrågas vid grävning i väg. Lämplig utrustning, utom tätort, är större traktorgrävare/bandmaskin eller liknande med skopa och kabelplog. Lämplig utrustning, inom tätort, är mindre traktorgrävare/bandmaskin eller liknande med skopa och kabelplog. All hantering av korsande och längsgående hinder skall ingå i anbudet. Utrustning för borrning/tryckning under väg skall kunna erhållas via anbudsgivaren. Kanalisationsmaterial som optoslangar och varningsnät monteras på plog- eller grävmaskin. Grävmaskin bör vara utrustad med redskapsfäste så att den kan bära med sig erforderliga redskap för att eliminera tidskrävande transporter. Kapaciteten för stora maskinen är att kunna bära minst 4 trummor, tre för slang och en för varningsnät. Matning av slang skall ske underifrån. Detta med anledning av slangens maximala böjradie på 50 centimeter samt minska risken för ormliknande förläggning. Entreprenören utför montering av nodhus och optoskåp med planering, montering och återfyllning samt tunga lyft. Anbudsgivaren skall tillsammans med fiberföreningen och i samråd med utvald system/materialleverantör åstadkomma en plan för leverans och en tidplan för projektet med lämpliga etapper som godkänns av bägge parter innan leveransen påbörjas. Vite utgår med 0,5 % av etappens uppskattade timkostnad per påbörjad vecka efter avtalad leveransdag enligt uppgjord tidplan om förseningen beror på anbudsgivarens icke närvaro eller annan av anbudsgivaren åstadkommen orsak som Föreningen inte kunnat förutse.

6 All materiel samt förläggning skall klara kraven enligt Svensk Energi EBR KJ 41 eller Skanovas guidelines. Dessa är godkända som regelverk att förlägga kanalisation och bygga nätet ifrån. Även Svenska stadsnätsföreningen, Ssnf Robusta nät och Robusta Noder (senaste utgåva) är godkända regelverk. Arbete längs Trafikverkets vägar kräver godkännande för arbete vid allmän väg. Anbudsgivaren skall kunna visa intyg över sådan utbildning. Anbudsgivaren skall ombesörja TA-planer där sådana erfordras samt placera ut erforderligt skyltmaterial. Avstängningsmaterial skall tillhandahållas av anbudsgivaren. För vägområden gäller Trafikverkets regler ABSF 09, ABRÖR 08, ABEL 07 m.fl. (hämtas på Projektering upphandlas som en separat tjänst av Föreningen och ingår normalt inte i erbjudandet. Dock skall anbudsgivaren vara behjälplig med eventuella smärre justeringar av nätets utsträckning som kan behöva göras under arbetets gång. Anbudsgivaren skall genomföra sitt uppdrag på ett professionellt och fackmannamässigt sätt Villkor som föreningen måste kunna visa att man följer i tillämpliga delar i sina upphandlingar. 1. Bredbandet skall kunna användas samtidigt av flera operatörer. 2. Projektet får inte gynna någon särskild teknik- eller nätplattform. 3. Befintlig infrastruktur skall användas i den utsträckning som det är möjligt, om detta inte leder till att befintliga dominerande aktörer gynnas. 4. Tredjepartsoperatörer skall beviljas grossisttillträde till bredbandet på ett icke-diskriminerande sätt. i enlighet med vad som sägs i gällande förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ( Förordningen ). 5. Priset för sådant grosstillträde som avses i punkten 4 ovan ska, om tillhandahållandet sker inom sju år från det att projektet färdigställdes, grundas på de grossistpriser som allmänt gäller för jämförbara tjänster. 6. Anbudsgivaren skall åta sig att under fem år från det att bredbandet togs i bruk upprätta en separat redovisning för den verksamhet som avses med anbudet och medverka vid den kontroll som avses i Förordningen. 7. Anbudsgivaren skall åta sig att återbetala en del av lämnad ersättning om vinsten för den verksamhet som avses med anbudet vid den kontroll som avses i Förordningen visar sig vara högre än den genomsnittliga vinsten för bredbandssektorn under samma tidsperiod.

7

8 3. Pris, Förarbevis, Försäkringar, tid för färdigställande m.m Avgående kostnader Föreningens insats är förutom kapital medlemmarnas dagsverke. Eventuellt arbete som utförs av Föreningen innan entreprenaden avgår från kontraktssumman Förarbevis, Försäkringar etc Anbudsgivaren skall tillse att erforderliga försäkringar, förarbevis och tillstånd finns. Ansvar för Bas U skall ingå i anbudet. Bas P ansvarar Systemleverantör för Tid för färdigställande Installationen skall i sin helhet vara klar för driftsättning Driftsättning innebär att föreningen och systemleverantören får tillgång till kanalisationen. Deletapp 1 (se kapitel 4.5) skall göras i samarbete med E.on och beräknas utföras under mars-maj Anbudsprissättning Anbudet skall innehålla en redovisning av kostnad baserad på ovan redovisad omfattning. Eftersom delar av installationen är berättigad till stöd måste anbudet specificeras. Föreningen efterfrågar Meterpris för schaktning/nerplöjning av slang i mark. Timpris för manuellt arbete utanför maskinen samt antal uppskattade timmar för respektive etapp (se kapitel 4.5). Anbudsgivaren bör ge en professionell uppskattning av tidsåtgång för hela projektet som det beskrivs i denna förfrågan. I priserna skall alla kostnader ingå såsom etablering och avetablering, transporter, arbetsledning, personalkostnader, maskinkostnader mm Kostnadsändring Avtalade priser är fasta under hela projektets gång.

9 3.6. Besiktning Föreningen anlitar en besiktningsman för slutbesiktning och kontroll av att arbetet är professionellt genomfört. Besiktning kan även göras inför delbetalning Allmänna bestämmelser AB04 gäller för hela entreprenaden Betalningsplan Betalning sker efter överenskomna leveransetapper i gemensamt framtagen leverans och tidplan men tio procent av kontraktssumman betalas först efter godkänd slutbesiktning.

10 4. Krav på anbudsgivaren 4.1. Allmänna krav Anbudsgivaren skall ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra delar av uppdraget skall även underleverantören uppfylla dessa krav. Anbudsgivaren skall i sitt anbud ange, alternativt till anbudet bifoga: (i) Kopia på högst 3 månader gammalt registreringsbevis för företaget utfärdat av behörig officiell myndighet (för svenska företag från Bolagsverket). (ii) Anbudspris enligt punkt 3.4. (iii) varför). Den senaste årsredovisningen (om denna inte kan lämnas, beskriv (iv) Uppgift huruvida villkoren i denna offertbegäran kan accepteras eller inte. I den mån vissa av villkoren inte accepteras skall anbudsgivaren lämna förslag till ny lydelse av sådant villkor. (v) Uppgift om att anbudet är giltigt till och med den 27/ (vi) (vii) (viii) (ix) Referenser i enlighet med punkt 4.3 nedan. Intyg att erforderlig försäkring innehas enligt punkt 4.4 nedan. Uppgift om att erforderliga förarbevis och tillstånd finns. Namn på Bas U samt Arbetsmiljöplan. (x) Enkel företagspresentation inklusive nyckeltal och information om ägarstruktur. (xi) Bifoga uppgifter, högst 3 månader gamla, motsvarande SKV 4820 Begäran/Svar Offentliga uppgifter avseende de anbudsgivare som lämnar in anbud Uteslutningsgrunder En anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne; (a) Är försatt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud.

11 (b) Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. (c) dom. (d) Är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt laga kraftvunnen Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. (e) Har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter. (f) I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämna felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 kap. lag (2007:1091) om offentlig upphandling Referenser Anbudsgivaren skall ha utfört minst tre uppdrag omfattande liknande projekt under de senaste fem åren. Med liknande projekt avses uppdrag som innefattar grävarbete för fiberkanalisation. Erfarenheten skall visas genom en förteckning över relevanta uppdrag hos minst tre referenskunder, vilken skall bifogas anbudet. Referenserna skall gälla den person som avses utföra arbetet i föreningen. I de fall anbudsgivaren avser att använda underentreprenörer kan referenser avse underentreprenörs referenser i relevanta delar. För underentreprenörer ansvarar anbudsgivaren som för eget arbete. Förteckningen skall innehålla följande information: Företag, namn och adress Kontaktperson, verksamhetsplats, adress och telefon Avtalsperiod Kort beskrivning av uppdraget 4.4. Försäkringar Anbudsgivaren skall ha erforderligt försäkringsskydd för uppdragets utförande Specifika krav Upphandlingen omfattar tre etapper med nedanstående omfattning. (Obs: Etapp 2 är inte beslutad än) Nedanstående kanalisationslängd är beräknad på separata slangar till enskilda fastigheter, i praktiken kommer buntad slang användas så denna längd kommer att bli mycket lägre när vi valt offert för materiel. I denna upphandling ingår INTE grävning för abonnentnod på enskild tomt.

12 Etapp 1: Grävning 1,7 km, kanalisationslängd 27,2 km. Montage av 1 nodhus och 9 optoskåp skall utföras av entreprenören. Etapp 2(Ej beslutad än): Grävning 0,6 km, kanalisationslängd 4,4 km. Montage av 2 optoskåp skall utföras av entreprenören. Etapp 3: Grävning 2,8 km, kanalisationslängd 12,3 km Kanalisation och förgreningsnoder Stamnätets slangdimension mellan skåp och brunnar kommer att vara minst 16/12 mm. Serviceslangarna från skåp eller brunn till respektive fastighet kommer att vara minst 16/12 mm Materiel Allt kanalisationsmaterial upphandlas separat av föreningen.

13 5. Utvärdering av anbud Förutsatt att en leverantör och dennes anbud bedömts uppfylla samtliga skallkrav under kapitel 4.1 kommer Föreningen utvärdera anbudet mot bakgrund av nedan angivna kriterier och viktning. Anbudet utvärderas utifrån kriterium nr 1, se nadan, samt kriterierna nr 2-4. Kriterierna nr 2-4 åsätts en poäng från 1-5 där 5 poäng bäst uppfyller Föreningens krav. Erhållen poäng för kriterierna nr 2-4 multipliceras med viktningen för varje kriterium och ger en viktad poäng. Beträffande kriterium nr 1 Lägsta rörliga timpris gäller särskilt följande. Det anbud som anger det lägsta priset för genomförande kommer att åsättas 5 poäng. Anbud med högre pris erhåller poäng i direkt proportion till det lägsta priset enligt följande formel: lägst pris / högre pris x 5 poäng. Poängsumman kommer härefter att viktas till 50 procent. Exempel: En anbudsgivare lämnar ett pris om kr, vilket är det lägsta av de lämnade anbuden. Detta anbud åsätts 5 poäng (före viktning). Den anbudsgivare som lämnar ett anbud med priset kr tilldelas 4 poäng (1 000 / x 5). Efter viktning av poängen (4 x 0,50) erhåller sistnämnde anbudsgivare 2 poäng för kriteriet Lägsta rörliga timpris. Den leverantör som erhåller högst totalpoäng efter att samtliga viktade poäng summerats kommer att anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och får leverera till Föreningen. Om flera leverantörer skulle erhålla samma totalpoäng får den leverantör som lämnat lägsta pris för genomförande leverera till Föreningen. Förutsatt att en anbudsgivare och dennes anbud bedömts uppfylla samtliga skallkrav kommer Föreningen utvärdera anbudet mot bakgrund av följande kriterier: Nr Kriteria Viktning Poäng Maxsumma 1 Lägsta meterpris för genomförande 2 Referenser på genomförda uppdrag 3 Leverantörens kapacitet och kompetens 4 Kännedom om det geografiska området 50 % 2,5 20 % 1 15% 0,75 15% 0,75 Samtliga kriteria sammaräknade ger maximalt 5 poäng, högst värde här får affären.

14 Föreningen kan komma att välja leverantör utan föregående förhandling. Samtliga anbud öppnas samtidigt vid ett protokollfört styrelsemöte Kontraktstilldelning Tilldelningsbeslut tas vid ett protokollfört styrelsemöte eller vid ett extra insatt protokollfört föreningsmöte. Tilldelningsbeslut skickas till samtliga leverantörer som lämnat anbud. Kontrakt tecknas sedan med vald leverantör efter 10 dagar. Någon överprövningsrätt för leverantör finns ej.

15 6. Bilagor Bilaga 1: Karta/lista över sträckor som skall grävas. Bilaga 2: Karta/lista över kanalisation inklusive fastighetskarta. Bilaga 3: Grundprinciper som föreningen har att beakta i sin upphandling

16 Bilaga 1: Sträckor att gräva Sträckor uppmätta med Google Earth. Etapp 1 och 2 görs samtidigt som E.on gräver i området så koordination med deras anlitade entreprenör är av högsta vikt. Delsträckor: Etapp 1: 1681 meter Etapp 2: 579 meter (ej beslutad än) Etapp 3: 2778 meter Grävning, etapp 1 Norra delen I kartan ovan är grönt de sträckor som E.on gräver och de i LILA de som vi nu vill ha offert på. Längd på de lila sträckorna (medurs från vänster): 84m + 172m + 59m + 105m + 57m + 103m + 79m, Totalt 659 meter.

17 Södra delen I kartan ovan är grönt de sträckor som E.on gräver och de i LILA de som vi nu vill ha offert på. Längd på de lila sträckorna (medurs från vänster): 96m + 98m, Totalt 194 meter.

18 Åsljunga Denna stäcka är söderut längs Sjöhultsvägen från nummer 34 (Åsljunga mekaniska), öster ut på Sjöhultsvägen och söderut över gamla banvallen samt Stationsvägen. Total sträcka är 828 meter.

19 Grävning etapp 2 Åsljunga (ej beslutad än) Längd på de blå sträckorna (medurs från vänster): 166m + 80m + 130m + 203m, Total sträcka är 579 meter.

20 Grävning etapp 3 Norra delen Längd på de blå sträckorna (medurs från vänster): 317m + 144m + 96m + 430m + 56m + 268m m + 40m + 120m + 105m, Totalt 2778meter.

21 Bilaga 2, kanalisationslängder Sträckor uppmätta med Google Earth. Etapp 1-2 görs samtidigt som E.on gräver i området så koordination med deras entreprenör är av högsta vikt. Sammanfattning Stamnät: 8331 meter (varav 748 meter i etapp 3) Slang till abonnentnoder: Etapp 1: meter Etapp 2: 4174 meter (ej beslutad än) Etapp 3: meter Stamnät, byggs i etapp 1 Terminologi AP, Anlutningspunkt/telestation TH, Teknikhus FKP, Fiberkoncentrationspunkt Stamnät Nedan visas slangdragning mellan AP och TH (rosa/lila) samt mellan TH och FKP (orange). Anm: FKP4:2 hör egentligen hemma under etapp 3 men redovisas ändå i nedanstående karta. FKP Dras till Längd 1 FKP FKP TH TH 429 4:2 (Tillhör etapp 3) FKP TH FKP :2 FKP FKP AP TH Sålunda går två slangar norrut från TH, en till FKP3 och en till FKP 4, samt två söderut, en till FKP5 och en till AP.

22 Slang till abonnentnod, etapp 1 Anmärking: Det finns slang till abonnentnod från FKP1, 2 och 4 i både etapp 1 och 3. Slang till abonnentnod från FKP1 och FKP2 FKP Fastighet Fastighetsadress Längd FKP Fastighet Fastighetsadress Längd 1 Järnbläst 3:30 Fjärilstigen Järnbläst 3:09 Fjärilstigen Järnbläst 3:31 Fjärilstigen Järnbläst 3:11 Fjärilstigen Järnbläst 3:50 Fjärilstigen Järnbläst 3:12 Fjärilstigen Järnbläst 3:51 Fjärilstigen Järnbläst 3:13 Fjärilstigen Järnbläst 3:52 Fjärilstigen Järnbläst 3:14 Fjärilstigen Järnbläst 3:53 Fjärilstigen Järnbläst 3:17 Fjärilstigen Järnbläst 3:54 Fjärilstigen Järnbläst 3:18 Fjärilstigen Järnbläst 3:55 Fjärilstigen Järnbläst 3:19 Fjärilstigen Järnbläst 3:56 Fjärilstigen Järnbläst 3:57 Fjärilstigen

23 Slang till abonnentnod från FKP3 och FKP4 FKP Fastighet Fastighetsadress Längd FKP Fastighet Fastighetsadress Längd 3 Sjöhultet 2:26 Myrstigen Sjöhultet 2:06 Skalbaggestigen Sjöhultet 2:27 Myrstigen Sjöhultet 2:46 Skalbaggestigen Sjöhultet 2:28 Myrstigen Sjöhultet 2:47 Myrstigen Sjöhultet 2:30 Myrstigen Sjöhultet 2:49 Skalbaggestigen Sjöhultet 2:31 Myrstigen Sjöhultet 2:50 Skalbaggestigen Sjöhultet 2:32 Myrstigen Sjöhultet 2:51 Skalbaggestigen Sjöhultet 2:33 Myrstigen Sjöhultet 2:52 Skalbaggestigen Sjöhultet 2:34 Myrstigen Sjöhultet 2:53 Skalbaggestigen Sjöhultet 2:35 Myrstigen Sjöhultet 2:36 Myrstigen Sjöhultet 2:37 Myrstigen Sjöhultet 2:38 Myrstigen Sjöhultet 2:39 Myrstigen Sjöhultet 2:40 Myrstigen Sjöhultet 2:41 Myrstigen Sjöhultet 2:42 Myrstigen Sjöhultet 2:43 Myrstigen Sjöhultet 2:44 Myrstigen Sjöhultet 2:45 Myrstigen Sjöhultet 2:48 Myrstigen

24 Slang till abonnentnod från FKP5 FKP Fastighet Fastighetsadress Längd 5 Sjöhultet 1:06 Sjöhultet Sjöhultet 1:07 Skalbaggestigen Sjöhultet 1:08 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:09 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:10 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:11 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:12 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:13 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:14 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:15 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:16 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:17 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:18 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:19 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:20 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:21 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:22 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:23 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:24 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:25 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:26 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:27 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:28 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:29 Bistigen Sjöhultet 1:30 Bistigen Sjöhultet 1:31 Bistigen Sjöhultet 1:32 Bistigen Sjöhultet 1:33 Bistigen

25 Slang till abonnentnod från FKP 6 och FKP6:2 FKP Fastighet Fastighetsadress Längd FKP Fastighet Fastighetsadress Längd 6 Sjöhultet 1:38 Bistigen :2 Sjöhultet 1:34 Bistigen Sjöhultet 1:54 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:35 Bistigen Sjöhultet 1:55 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:36 Bistigen Sjöhultet 1:56 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:37 Bistigen Sjöhultet 1:57 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:39 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:58 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:40 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:59 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:41 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:60 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:42 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:61 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:43 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:62 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:44 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:63 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:45 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:64 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:46 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:65 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:48 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:66 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:49 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:67 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:50 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:68 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:51 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:69 Bistigen :2 Sjöhultet 1:52 Bistigen Sjöhultet 1:70 Bistigen :2 Sjöhultet 1:53 Bistigen Sjöhultet 1:71 Bistigen Sjöhultet 1:72 Bistigen Sjöhultet 1:73 Bistigen Sjöhultet 1:74 Bistigen Sjöhultet 1:75 Bistigen Sjöhultet 1:76 Bistigen Sjöhultet 1:77 Bistigen Sjöhultet 1:78 Bistigen Sjöhultet 1:79 Bistigen

26 Slang till abonnentnod från FKP7 FKP Fastighet Fastighetsadress Längd 7 Åsljunga 77:2 Åsljunga Åsljunga 2:17/ 5:8 Åsljunga Åsljunga 2:100 Åsljunga Åsljunga 2:101 Åsljunga Åsljunga 2:102 Åsljunga Åsljunga 2:24 Åsljunga Åsljunga 2:35 Åsljunga Åsljunga 2:79 Åsljunga Åsljunga 8: Åsljunga 8:96 Åsljunga Åsljunga 9:131 Åsljunga Åsljunga 9:361 Åsljunga

27 Slang till abonnentnod, etapp 2 Nät 2 (Ej beslutad än) Detta är ett nät som ligger parallellt med huvudnätet, det finns alltså ingen fysisk sammankoppling mer än att båda förläggs samtidigt. Här finns ingen aktiv utrustning utan endast två fiberkoncentrationspunkter, samtliga fiber går alltså mellan abonnentnod och telestation. Längd på slang till abonnentnod: 4174m. Slang mellan AP/FKP A + FKP A/FKP B: 827m Fastighet Fastighetsadress Längd FKP Fastighet Fastighetsadress Längd FKP Åsljunga 9:278 Möllarevägen 2 65 A Åsljunga 9:132 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:267 Möllarevägen 4 98 A Åsljunga 9:46 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:266 Möllarevägen A Åsljunga 9:382 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:265 Möllarevägen A Åsljunga 9:243 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:222 Sjöhultsvägen A Åsljunga 9:381 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:47 Sjöhultsvägen A Åsljunga 9:29 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:140 Sjöhultsvägen A Åsljunga 56:1 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:236 Sjöhultsvägen A Åsljunga 6:4 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:196 Sjöhultsvägen A Åsljunga 9:44 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:115 Sjöhultsvägen A Åsljunga 6:7 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:316 Sjöhultsvägen A Åsljunga 6:8 Sjöhultsvägen B Åsljunga 92:7 Skogvaktarevägen A Åsljunga 57:2 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:245 Skogvaktarevägen A Asljunga 6:9 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:275 Skogvaktarevägen A Åsljunga 65:1 Småängavägen B Åsljunga 9:141 Skogvaktarevägen 3 57 A 1847 Åsljunga 9:343 Skogvaktarevägen 4 59 A Åsljunga 9:237 Skogvaktarevägen 5 83 A Åsljunga 9:342 Skogvaktarevägen 6 94 A Åsljunga 9:377 Skogvaktarevägen A Åsljunga 9:424 Skogvaktarevägen A Åsljunga 9:376 Skogvaktarevägen A 2327

28 Slang till abonnentnod, etapp 3 Anmärking: Det finns slang till abonnentnod från FKP1, 2 och 4 i både etapp 1 och 3. Slang till abonnentnod från FKP 1 och FKP2 FKP Fastighet Fastighetsadress Längd FKP Fastighet Fastighetsadress Längd 1 Järnbläst 3:22 Järnbläst Järnbläst 3:58 Fjärilstigen Järnbläst 3:23 Trollsländestigen Järnbläst 3:59 Fjärilstigen Järnbläst 3:24 Trollsländestigen Järnbläst 3:60 Fjärilstigen Järnbläst 3:25 Trollsländestigen Järnbläst 3:61 Humlestigen Järnbläst 3:26 Trollsländestigen Järnbläst 3:62 Humlestigen Järnbläst 3:27 Trollsländestigen Järnbläst 3:63 Humlestigen Järnbläst 3:28 Trollsländestigen Järnbläst 3:64 Humlestigen Järnbläst 3:29 Trollsländestigen Järnbläst 3:65 Humlestigen Järnbläst 3:32 Trollsländestigen Järnbläst 3:66 Humlestigen Järnbläst 3:33 Trollsländestigen Järnbläst 3:67 Humlestigen Järnbläst 3:34 Trollsländestigen Järnbläst 3:68 Humlestigen Järnbläst 3:35 Trollsländestigen Järnbläst 3:69 Humlestigen Järnbläst 3:36 Trollsländestigen Järnbläst 3:70 Humlestigen Järnbläst 3:37 Trollsländestigen Järnbläst 3:71 Humlestigen Järnbläst 3:38 Trollsländestigen Järnbläst 3:72 Humlestigen Järnbläst 3:39 Trollsländestigen Järnbläst 3:73 Humlestigen Järnbläst 3:40 Trollsländestigen Järnbläst 3:41 Trollsländestigen Järnbläst 3:42 Trollsländestigen Järnbläst 3:43 Trollsländestigen Järnbläst 3:44 Trollsländestigen Järnbläst 3:45 Trollsländestigen Järnbläst 3:46 Trollsländestigen Järnbläst 3:47 Trollsländestigen Järnbläst 3:48 Trollsländestigen Järnbläst 3:49 Trollsländestigen

29 Slang till abonnentnod från FKP4 FKP Fastighet Fastighetsadress Längd 4 Sjöhultet 2:07 Sjöhultet Sjöhultet 2:08 Sjöhultet Sjöhultet 2:09 Sjöhultet Sjöhultet 2:10 Sjöhultet Sjöhultet 2: Sjöhultet 2:12 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:13 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:14 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:15 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:16 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:17 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:18 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:19 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:20 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:21 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:22 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:23 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:24 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:25 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:54 Sjöhultet Sjöhultet 2:55 Sjöhultet

30 Slang till abonnentnod från FKP4:2 FKP Fastighet Fastighetsadress Längd 4:2 Höjaholm 1:24 Höjaholm :2 Höjaholm 1:25 Höjaholm :2 Höjaholm 1:26 Höjaholm :2 Höjaholm 1:35 Höjaholm

31 Bilaga 3: Grundprinciper inom offentlig upphandling LoU gäller ej för denna upphandling men de grundprinciper som styr all offentlig upphandling gäller och bygger på fem grundprinciper. Bestämmelserna i Landsbygdsprogrammet ska alltid tolkas mot bakgrund av dessa: Icke-diskrimineringsprincipen Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet (exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland). Den upphandlande myndigheten/enheten får inte ställa krav som endast svenska företag känner till eller kan klara och det gäller även i de fall då den upphandlande myndigheten/enheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna anbud. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen. Likabehandlingsprincipen Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör får ett övertag. Upphandlaren får exempelvis inte acceptera ett för sent inkommet anbud, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla. Proportionalitetsprincipen Proportionalitetsprincipen innebär att krav och villkor i genomförandet av en upphandling ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De åtgärder som den upphandlande myndigheten/enheten genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen. Principen om öppenhet/transparens Principen om öppenhet (eller transparensprincipen) innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. Uppgifter som gäller upphandlingen får inte hemlighållas, upphandlingen ska annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i anbudsförfarandet ska informeras om resultatet. Upphandlingarna ska vara offentliga och förfrågningsunderlaget ska vara förutsebart, det vill säga klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs. Principen om ömsesidigt erkännande Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Rev: 1.4 2015-02-02 UPPHANDLING AV KANALISATION, MATERIALLEVERANS OCH FIBERINSTALLATION FÖR BREDBAND.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Rev: 1.4 2015-02-02 UPPHANDLING AV KANALISATION, MATERIALLEVERANS OCH FIBERINSTALLATION FÖR BREDBAND. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Rev: 1.4 2015-02-02 UPPHANDLING AV KANALISATION, MATERIALLEVERANS OCH FIBERINSTALLATION FÖR BREDBAND. Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för offerering

Läs mer

Anbudsunderlag för kommunikationsoperatör

Anbudsunderlag för kommunikationsoperatör Anbudsunderlag för kommunikationsoperatör Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för kommunikationsoperatörstjänster för Sjöhultsfiber ekonomisk förening. Detta underlag och

Läs mer

UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD SAMT DRIFT & UNDERHÅLL I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT

UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD SAMT DRIFT & UNDERHÅLL I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT www.faglebodafiber.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-03-28 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD SAMT DRIFT & UNDERHÅLL I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT 1 Allmänt 1.1 Beställare

Läs mer

Upphandlingsunderlag

Upphandlingsunderlag LIEN PÅLGÅRD FIBER EKONOMISK FÖRENING Upphandling av kommunikationsoperatör samt drift och underhållsansvar för aktivt såväl som passivt fiberoptiskt nät för bredband Upphandlingsunderlag 2014-04-10 Lien

Läs mer

UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT.

UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT. UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT. 2 Datum 2013-09-05 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för att

Läs mer

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND Förfrågningsunderlag: Revision 0,99 2014-11-18 UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND Till kommunen Detta förfrågningsunderlag innehåller

Läs mer

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät

Läs mer

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING

BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING BÖJA FIBER EKONOMISK FÖRENING ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Enkel byggbeskrivning. 2014-05-27 Ansvarig Evert Blomqvist Handläggare Ulf Johansson Upprättad av UJ Revidering Kapitelbokstav/sidnr AF/1(14) Dokumentnamn/Kapitelrubrik

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT Dals-Eds kommun 2 1. Allmän information 1.1 Inledning Dals-Eds kommun (nedan benämnd Kommunen ) är en av 49 kommuner i Västra

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Upphandling i Gotlands kommun

Upphandling i Gotlands kommun Förfrågningsunderlag Upphandling i Gotlands kommun gällande Etablering och drift av en konkurrensneutral IT-infrastruktur Aktuella upphandlingar publiceras löpande på www.gotland.se/upphandlingar/index.htm

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

Mall för upphandling av avfallskärl

Mall för upphandling av avfallskärl Mall för upphandling av avfallskärl Anvisningar för användning av mallar för upphandling av avfallskärl 1. Inledning Denna mall har arbetats fram för att vägleda kommunerna i arbetet med att handla upp

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31

Anbudsförfrågan. Ärendenummer: DIA 2013/78. Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24. Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Anbudsförfrågan Ärendenummer: DIA 2013/78 Märkning: ANBUD/IT-stöd Anbudet skall ha kommit in: 2013-10-24 Anbudet skall vara bindande t.o.m: 2014-01-31 Upphandlingsform: Publicerad: Upphandlare: Förenklad

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB

Landskrona Energi AB. Totalentreprenad. Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 2015-01-12. Landskrona Energi AB 2015-01-12 Landskrona Energi AB Totalentreprenad Colo 3 (referens Ao I803254) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Landskrona Energi AB Box 226 261 23 Landskrona INNEHÅLLSFÖRTECKNING AF ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER...

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inledning 2013-01-21 ARBETSFÖRMEDLINGEN

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 1. Inledning 2013-01-21 ARBETSFÖRMEDLINGEN Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-01-21 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Aktiviteter inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar 2011

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14

Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING. Länghem 2015-03-14 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT AF-BESKRIVNING Länghem 2015-03-14 För entreprenaden gäller Allmänna Bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader AB 04, med de ändringar

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer