Sjöhultsfiber ekonomisk förening

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sjöhultsfiber ekonomisk förening"

Transkript

1 Anbudsunderlag för markentreprenör Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för markentreprenad för byggande av ett passivt fiberoptiskt bredband för Sjöhultsfiber ekonomisk förening. Detta underlag och offerten kommer att vara en del av avtalet mellan Fiberföreningen och utvald leverantör. 1. Allmänt 1.1. Beställare Sjöhultsfiber ekonomisk förening, c/o Per Ola Olsson Box Lund Kontaktpersoner Anbudsfrågor Per Ola Olsson Box Lund Entreprenadarbeten (under genomförandet) Sven-Erik Håkansson Höjaholm Örkelljunga Intresseanmälan och frågor Intresse för denna offertförfrågan anmäls via e-post: Eventuella frågor angående denna offertförfrågan ställs och besvaras enbart via e-post. Samtliga inkomna frågeställningar och svar skickas till alla som via e- post anmält sitt intresse för upphandlingen. Offert får EJ skickas med e-post. Frågor inkomna till ovanstående e-postadress senare än kommer inte att besvaras.

2 1.4. Anbudslämnande Skriftligt anbud i ett original jämte en kopia, skall vara Sjöhultsfiber ekonomisk förening tillhanda, i ett slutet kuvert, märkt Offert schaktning/nedplöjning av slang för fiberoptisk kabel, senast nedan angivna anbudsdag. Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Inlämnat anbud skall redovisa och beskriva efterfrågade tjänster samt bör följa förfrågningsunderlagets struktur Sista anbudsdag Anbudets giltighet Anbudet skall vara giltigt 2 månader från sista anbudsdag Kalendarium Annonsering Sista dag för att ställa frågor Sista dag för att lämna anbud Språk Anbudet skall i sin helhet vara avfattat på svenska språket Terminologi AB04, allmänna bestämmelser avsedda att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. Se 04-allmanna-bestammelser/ BAS P och BAS U, personer med ansvar för arbetsmiljön. Se SKV 4820, en blankett från Skatteverket som besvarar frågan om hur ett företag sköter sina skatter och avgifter Ersättning för anbudsgivning Ersättning för anbudsgivning lämnas inte.

3 2. Bakgrund, omfattning och villkor 2.1. Bakgrund I Örkelljungas kommun har Sjöhultsfiber ekonomisk förening bildats och skall bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt att koppla samman samtliga intresserade fastigheter i nedan beskrivet geografiska område. Området ingår i Åsljunga telestationsområde och berör primärt Sjöhultsområdet runt Hultasjön och vägen från telestationen samt ca 1km norrut längs Höjaholmsvägen. Vägar inom området är i huvudsak enskilda utom för tätorten Åsljunga. Totalt finns idag 33 fastboende personer i området. Fastighetsbeståndet fördelar sig på; - 33 permanenta fastigheter fritidsfastigheter - 64 obebyggda tomter - 1 företag/organisationer. Av dessa fastigheter har dryga 65 antal i dagsläget beslutat om anslutning av fiber. Det passiva fibernätet blir dimensionerat för 100 procent av anslutna fastigheter. Ytterligare information om Föreningen och området finns på Föreningens webbplats Anbudets omfattning Följande skallkrav skall uppfyllas i anbudet och ingå i offererade priser: Anbudsgivaren skall hjälpa till att organisera Föreningen med rutiner och styrdokument så att föreslagen utbyggnad kan genomföras på ett kostnadseffektivt sätt. Föreslå hur frivillig arbetskraft kan utnyttjas utan att äventyra arbetsskydd och kvalitet i slutligt fibernät. Det åligger anbudsgivaren att på platsen bilda sig en uppfattning om arbetenas omfattning och utförande. Schakt inom entreprenadområdet skall utföras på ett sätt som minimerar återställningsarbeten samt åverkan på mark.

4 Anbudsgivaren ombesörjer all kabelvisning. Vid skada skall anbudsgivaren omedelbart meddela ledningsägaren. Det åligger anbudsgivaren att ersätta ledningsägare för skada på respektive ledningsägares nät. Förläggningen kommer att ske, både inom och utom tätort, i blandade markförhållanden som skogsmark, åkermark, beteshagar samt i och utefter vägar med ett maxdjup om 90 cm. Hänsyn skall tas till dränering i åkermark. De flesta vägarna är grusbelagda men några större vägar har asfaltbelägning. Markägaren kan komma att påverka exakt dragning och kanalisationsdjupet. Schaktningsdjup skall vara minst 60 cm på allmän mark och cm på egen tomt. Varningsnät förläggs 20 cm över fiberslangen. Om schaktdjupet understiger minsta schaktdjup skall extra mekaniskt skydd användas och föreningen underrättas. Där markförhållanden inte medger grävning/plöjning t.ex. berg, förläggs optoslangen ytligt i av föreningen tillhandahållna skyddsrör. Dessa förläggs och klamras, så risk för att kanalisationen kommer i rörelse och risk för sabotage minimeras. I extrema fall kan luftförläggning på stolpar eller sjökabelförläggning övervägas. Om kabelbrunnar används skall locket på dessa vara förlagda under markytan. Längs schakten skall ett markeringsband med söktråd läggas. Söktrådens längd får inte överskrida 500m mellan anslutningspunkterna. Dessa anslutningspunkter kan utgöras av antingen en kopparplatta monterad i optobrunnen/skåpet eller som en markeringsstolpe med skylt typ E Funktionsprovning av söktråden skall utföras efter återfyllning och dokumenteras. Samtliga kanalisationer skall ändtätas i respektive brunn/skåp, utrymme eller i mark. För slang till abonnentnod som grävs ner vid tomtgräns och återfylls (dvs ej anslutna fastigheter) skall dessutom komplettering ske med markörboll. Förplöjning med tjälkrok skall ske på sträckor som överenskommes med entreprenör och representant för fiberföreningen. Uppgrävda massor, som skall återanvändas i projektet, skall rensas från stubbar och större stenar av anbudsgivaren. Kringfyllning, där så krävs, utförs med grus som införskaffas i samråd med anbudsgivare och bekostas av föreningen. Här rekommenderas 100mm kabelsand.

5 Fullständig återställning skall ingå i entreprenaden inklusive borttransport av överblivna massor, dessa tillfaller entreprenören om inte markägaren gör anspråk på dem. I arbetet ingår också framtransport av nodhus, optoskåp, slang, kopplingar, skyddsslang och varningsnät från föreningens materialupplag som finns på adress Sjöhultet 501, Örkelljunga (Husen SÖDER om Bosjöholmsvägen). Föreningens kontaktperson för entreprenadarbeten skall alltid rådfrågas vid grävning i väg. Lämplig utrustning, utom tätort, är större traktorgrävare/bandmaskin eller liknande med skopa och kabelplog. Lämplig utrustning, inom tätort, är mindre traktorgrävare/bandmaskin eller liknande med skopa och kabelplog. All hantering av korsande och längsgående hinder skall ingå i anbudet. Utrustning för borrning/tryckning under väg skall kunna erhållas via anbudsgivaren. Kanalisationsmaterial som optoslangar och varningsnät monteras på plog- eller grävmaskin. Grävmaskin bör vara utrustad med redskapsfäste så att den kan bära med sig erforderliga redskap för att eliminera tidskrävande transporter. Kapaciteten för stora maskinen är att kunna bära minst 4 trummor, tre för slang och en för varningsnät. Matning av slang skall ske underifrån. Detta med anledning av slangens maximala böjradie på 50 centimeter samt minska risken för ormliknande förläggning. Entreprenören utför montering av nodhus och optoskåp med planering, montering och återfyllning samt tunga lyft. Anbudsgivaren skall tillsammans med fiberföreningen och i samråd med utvald system/materialleverantör åstadkomma en plan för leverans och en tidplan för projektet med lämpliga etapper som godkänns av bägge parter innan leveransen påbörjas. Vite utgår med 0,5 % av etappens uppskattade timkostnad per påbörjad vecka efter avtalad leveransdag enligt uppgjord tidplan om förseningen beror på anbudsgivarens icke närvaro eller annan av anbudsgivaren åstadkommen orsak som Föreningen inte kunnat förutse.

6 All materiel samt förläggning skall klara kraven enligt Svensk Energi EBR KJ 41 eller Skanovas guidelines. Dessa är godkända som regelverk att förlägga kanalisation och bygga nätet ifrån. Även Svenska stadsnätsföreningen, Ssnf Robusta nät och Robusta Noder (senaste utgåva) är godkända regelverk. Arbete längs Trafikverkets vägar kräver godkännande för arbete vid allmän väg. Anbudsgivaren skall kunna visa intyg över sådan utbildning. Anbudsgivaren skall ombesörja TA-planer där sådana erfordras samt placera ut erforderligt skyltmaterial. Avstängningsmaterial skall tillhandahållas av anbudsgivaren. För vägområden gäller Trafikverkets regler ABSF 09, ABRÖR 08, ABEL 07 m.fl. (hämtas på Projektering upphandlas som en separat tjänst av Föreningen och ingår normalt inte i erbjudandet. Dock skall anbudsgivaren vara behjälplig med eventuella smärre justeringar av nätets utsträckning som kan behöva göras under arbetets gång. Anbudsgivaren skall genomföra sitt uppdrag på ett professionellt och fackmannamässigt sätt Villkor som föreningen måste kunna visa att man följer i tillämpliga delar i sina upphandlingar. 1. Bredbandet skall kunna användas samtidigt av flera operatörer. 2. Projektet får inte gynna någon särskild teknik- eller nätplattform. 3. Befintlig infrastruktur skall användas i den utsträckning som det är möjligt, om detta inte leder till att befintliga dominerande aktörer gynnas. 4. Tredjepartsoperatörer skall beviljas grossisttillträde till bredbandet på ett icke-diskriminerande sätt. i enlighet med vad som sägs i gällande förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ( Förordningen ). 5. Priset för sådant grosstillträde som avses i punkten 4 ovan ska, om tillhandahållandet sker inom sju år från det att projektet färdigställdes, grundas på de grossistpriser som allmänt gäller för jämförbara tjänster. 6. Anbudsgivaren skall åta sig att under fem år från det att bredbandet togs i bruk upprätta en separat redovisning för den verksamhet som avses med anbudet och medverka vid den kontroll som avses i Förordningen. 7. Anbudsgivaren skall åta sig att återbetala en del av lämnad ersättning om vinsten för den verksamhet som avses med anbudet vid den kontroll som avses i Förordningen visar sig vara högre än den genomsnittliga vinsten för bredbandssektorn under samma tidsperiod.

7

8 3. Pris, Förarbevis, Försäkringar, tid för färdigställande m.m Avgående kostnader Föreningens insats är förutom kapital medlemmarnas dagsverke. Eventuellt arbete som utförs av Föreningen innan entreprenaden avgår från kontraktssumman Förarbevis, Försäkringar etc Anbudsgivaren skall tillse att erforderliga försäkringar, förarbevis och tillstånd finns. Ansvar för Bas U skall ingå i anbudet. Bas P ansvarar Systemleverantör för Tid för färdigställande Installationen skall i sin helhet vara klar för driftsättning Driftsättning innebär att föreningen och systemleverantören får tillgång till kanalisationen. Deletapp 1 (se kapitel 4.5) skall göras i samarbete med E.on och beräknas utföras under mars-maj Anbudsprissättning Anbudet skall innehålla en redovisning av kostnad baserad på ovan redovisad omfattning. Eftersom delar av installationen är berättigad till stöd måste anbudet specificeras. Föreningen efterfrågar Meterpris för schaktning/nerplöjning av slang i mark. Timpris för manuellt arbete utanför maskinen samt antal uppskattade timmar för respektive etapp (se kapitel 4.5). Anbudsgivaren bör ge en professionell uppskattning av tidsåtgång för hela projektet som det beskrivs i denna förfrågan. I priserna skall alla kostnader ingå såsom etablering och avetablering, transporter, arbetsledning, personalkostnader, maskinkostnader mm Kostnadsändring Avtalade priser är fasta under hela projektets gång.

9 3.6. Besiktning Föreningen anlitar en besiktningsman för slutbesiktning och kontroll av att arbetet är professionellt genomfört. Besiktning kan även göras inför delbetalning Allmänna bestämmelser AB04 gäller för hela entreprenaden Betalningsplan Betalning sker efter överenskomna leveransetapper i gemensamt framtagen leverans och tidplan men tio procent av kontraktssumman betalas först efter godkänd slutbesiktning.

10 4. Krav på anbudsgivaren 4.1. Allmänna krav Anbudsgivaren skall ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra delar av uppdraget skall även underleverantören uppfylla dessa krav. Anbudsgivaren skall i sitt anbud ange, alternativt till anbudet bifoga: (i) Kopia på högst 3 månader gammalt registreringsbevis för företaget utfärdat av behörig officiell myndighet (för svenska företag från Bolagsverket). (ii) Anbudspris enligt punkt 3.4. (iii) varför). Den senaste årsredovisningen (om denna inte kan lämnas, beskriv (iv) Uppgift huruvida villkoren i denna offertbegäran kan accepteras eller inte. I den mån vissa av villkoren inte accepteras skall anbudsgivaren lämna förslag till ny lydelse av sådant villkor. (v) Uppgift om att anbudet är giltigt till och med den 27/ (vi) (vii) (viii) (ix) Referenser i enlighet med punkt 4.3 nedan. Intyg att erforderlig försäkring innehas enligt punkt 4.4 nedan. Uppgift om att erforderliga förarbevis och tillstånd finns. Namn på Bas U samt Arbetsmiljöplan. (x) Enkel företagspresentation inklusive nyckeltal och information om ägarstruktur. (xi) Bifoga uppgifter, högst 3 månader gamla, motsvarande SKV 4820 Begäran/Svar Offentliga uppgifter avseende de anbudsgivare som lämnar in anbud Uteslutningsgrunder En anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne; (a) Är försatt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud.

11 (b) Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. (c) dom. (d) Är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt laga kraftvunnen Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. (e) Har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter. (f) I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämna felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 kap. lag (2007:1091) om offentlig upphandling Referenser Anbudsgivaren skall ha utfört minst tre uppdrag omfattande liknande projekt under de senaste fem åren. Med liknande projekt avses uppdrag som innefattar grävarbete för fiberkanalisation. Erfarenheten skall visas genom en förteckning över relevanta uppdrag hos minst tre referenskunder, vilken skall bifogas anbudet. Referenserna skall gälla den person som avses utföra arbetet i föreningen. I de fall anbudsgivaren avser att använda underentreprenörer kan referenser avse underentreprenörs referenser i relevanta delar. För underentreprenörer ansvarar anbudsgivaren som för eget arbete. Förteckningen skall innehålla följande information: Företag, namn och adress Kontaktperson, verksamhetsplats, adress och telefon Avtalsperiod Kort beskrivning av uppdraget 4.4. Försäkringar Anbudsgivaren skall ha erforderligt försäkringsskydd för uppdragets utförande Specifika krav Upphandlingen omfattar tre etapper med nedanstående omfattning. (Obs: Etapp 2 är inte beslutad än) Nedanstående kanalisationslängd är beräknad på separata slangar till enskilda fastigheter, i praktiken kommer buntad slang användas så denna längd kommer att bli mycket lägre när vi valt offert för materiel. I denna upphandling ingår INTE grävning för abonnentnod på enskild tomt.

12 Etapp 1: Grävning 1,7 km, kanalisationslängd 27,2 km. Montage av 1 nodhus och 9 optoskåp skall utföras av entreprenören. Etapp 2(Ej beslutad än): Grävning 0,6 km, kanalisationslängd 4,4 km. Montage av 2 optoskåp skall utföras av entreprenören. Etapp 3: Grävning 2,8 km, kanalisationslängd 12,3 km Kanalisation och förgreningsnoder Stamnätets slangdimension mellan skåp och brunnar kommer att vara minst 16/12 mm. Serviceslangarna från skåp eller brunn till respektive fastighet kommer att vara minst 16/12 mm Materiel Allt kanalisationsmaterial upphandlas separat av föreningen.

13 5. Utvärdering av anbud Förutsatt att en leverantör och dennes anbud bedömts uppfylla samtliga skallkrav under kapitel 4.1 kommer Föreningen utvärdera anbudet mot bakgrund av nedan angivna kriterier och viktning. Anbudet utvärderas utifrån kriterium nr 1, se nadan, samt kriterierna nr 2-4. Kriterierna nr 2-4 åsätts en poäng från 1-5 där 5 poäng bäst uppfyller Föreningens krav. Erhållen poäng för kriterierna nr 2-4 multipliceras med viktningen för varje kriterium och ger en viktad poäng. Beträffande kriterium nr 1 Lägsta rörliga timpris gäller särskilt följande. Det anbud som anger det lägsta priset för genomförande kommer att åsättas 5 poäng. Anbud med högre pris erhåller poäng i direkt proportion till det lägsta priset enligt följande formel: lägst pris / högre pris x 5 poäng. Poängsumman kommer härefter att viktas till 50 procent. Exempel: En anbudsgivare lämnar ett pris om kr, vilket är det lägsta av de lämnade anbuden. Detta anbud åsätts 5 poäng (före viktning). Den anbudsgivare som lämnar ett anbud med priset kr tilldelas 4 poäng (1 000 / x 5). Efter viktning av poängen (4 x 0,50) erhåller sistnämnde anbudsgivare 2 poäng för kriteriet Lägsta rörliga timpris. Den leverantör som erhåller högst totalpoäng efter att samtliga viktade poäng summerats kommer att anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och får leverera till Föreningen. Om flera leverantörer skulle erhålla samma totalpoäng får den leverantör som lämnat lägsta pris för genomförande leverera till Föreningen. Förutsatt att en anbudsgivare och dennes anbud bedömts uppfylla samtliga skallkrav kommer Föreningen utvärdera anbudet mot bakgrund av följande kriterier: Nr Kriteria Viktning Poäng Maxsumma 1 Lägsta meterpris för genomförande 2 Referenser på genomförda uppdrag 3 Leverantörens kapacitet och kompetens 4 Kännedom om det geografiska området 50 % 2,5 20 % 1 15% 0,75 15% 0,75 Samtliga kriteria sammaräknade ger maximalt 5 poäng, högst värde här får affären.

14 Föreningen kan komma att välja leverantör utan föregående förhandling. Samtliga anbud öppnas samtidigt vid ett protokollfört styrelsemöte Kontraktstilldelning Tilldelningsbeslut tas vid ett protokollfört styrelsemöte eller vid ett extra insatt protokollfört föreningsmöte. Tilldelningsbeslut skickas till samtliga leverantörer som lämnat anbud. Kontrakt tecknas sedan med vald leverantör efter 10 dagar. Någon överprövningsrätt för leverantör finns ej.

15 6. Bilagor Bilaga 1: Karta/lista över sträckor som skall grävas. Bilaga 2: Karta/lista över kanalisation inklusive fastighetskarta. Bilaga 3: Grundprinciper som föreningen har att beakta i sin upphandling

16 Bilaga 1: Sträckor att gräva Sträckor uppmätta med Google Earth. Etapp 1 och 2 görs samtidigt som E.on gräver i området så koordination med deras anlitade entreprenör är av högsta vikt. Delsträckor: Etapp 1: 1681 meter Etapp 2: 579 meter (ej beslutad än) Etapp 3: 2778 meter Grävning, etapp 1 Norra delen I kartan ovan är grönt de sträckor som E.on gräver och de i LILA de som vi nu vill ha offert på. Längd på de lila sträckorna (medurs från vänster): 84m + 172m + 59m + 105m + 57m + 103m + 79m, Totalt 659 meter.

17 Södra delen I kartan ovan är grönt de sträckor som E.on gräver och de i LILA de som vi nu vill ha offert på. Längd på de lila sträckorna (medurs från vänster): 96m + 98m, Totalt 194 meter.

18 Åsljunga Denna stäcka är söderut längs Sjöhultsvägen från nummer 34 (Åsljunga mekaniska), öster ut på Sjöhultsvägen och söderut över gamla banvallen samt Stationsvägen. Total sträcka är 828 meter.

19 Grävning etapp 2 Åsljunga (ej beslutad än) Längd på de blå sträckorna (medurs från vänster): 166m + 80m + 130m + 203m, Total sträcka är 579 meter.

20 Grävning etapp 3 Norra delen Längd på de blå sträckorna (medurs från vänster): 317m + 144m + 96m + 430m + 56m + 268m m + 40m + 120m + 105m, Totalt 2778meter.

21 Bilaga 2, kanalisationslängder Sträckor uppmätta med Google Earth. Etapp 1-2 görs samtidigt som E.on gräver i området så koordination med deras entreprenör är av högsta vikt. Sammanfattning Stamnät: 8331 meter (varav 748 meter i etapp 3) Slang till abonnentnoder: Etapp 1: meter Etapp 2: 4174 meter (ej beslutad än) Etapp 3: meter Stamnät, byggs i etapp 1 Terminologi AP, Anlutningspunkt/telestation TH, Teknikhus FKP, Fiberkoncentrationspunkt Stamnät Nedan visas slangdragning mellan AP och TH (rosa/lila) samt mellan TH och FKP (orange). Anm: FKP4:2 hör egentligen hemma under etapp 3 men redovisas ändå i nedanstående karta. FKP Dras till Längd 1 FKP FKP TH TH 429 4:2 (Tillhör etapp 3) FKP TH FKP :2 FKP FKP AP TH Sålunda går två slangar norrut från TH, en till FKP3 och en till FKP 4, samt två söderut, en till FKP5 och en till AP.

22 Slang till abonnentnod, etapp 1 Anmärking: Det finns slang till abonnentnod från FKP1, 2 och 4 i både etapp 1 och 3. Slang till abonnentnod från FKP1 och FKP2 FKP Fastighet Fastighetsadress Längd FKP Fastighet Fastighetsadress Längd 1 Järnbläst 3:30 Fjärilstigen Järnbläst 3:09 Fjärilstigen Järnbläst 3:31 Fjärilstigen Järnbläst 3:11 Fjärilstigen Järnbläst 3:50 Fjärilstigen Järnbläst 3:12 Fjärilstigen Järnbläst 3:51 Fjärilstigen Järnbläst 3:13 Fjärilstigen Järnbläst 3:52 Fjärilstigen Järnbläst 3:14 Fjärilstigen Järnbläst 3:53 Fjärilstigen Järnbläst 3:17 Fjärilstigen Järnbläst 3:54 Fjärilstigen Järnbläst 3:18 Fjärilstigen Järnbläst 3:55 Fjärilstigen Järnbläst 3:19 Fjärilstigen Järnbläst 3:56 Fjärilstigen Järnbläst 3:57 Fjärilstigen

23 Slang till abonnentnod från FKP3 och FKP4 FKP Fastighet Fastighetsadress Längd FKP Fastighet Fastighetsadress Längd 3 Sjöhultet 2:26 Myrstigen Sjöhultet 2:06 Skalbaggestigen Sjöhultet 2:27 Myrstigen Sjöhultet 2:46 Skalbaggestigen Sjöhultet 2:28 Myrstigen Sjöhultet 2:47 Myrstigen Sjöhultet 2:30 Myrstigen Sjöhultet 2:49 Skalbaggestigen Sjöhultet 2:31 Myrstigen Sjöhultet 2:50 Skalbaggestigen Sjöhultet 2:32 Myrstigen Sjöhultet 2:51 Skalbaggestigen Sjöhultet 2:33 Myrstigen Sjöhultet 2:52 Skalbaggestigen Sjöhultet 2:34 Myrstigen Sjöhultet 2:53 Skalbaggestigen Sjöhultet 2:35 Myrstigen Sjöhultet 2:36 Myrstigen Sjöhultet 2:37 Myrstigen Sjöhultet 2:38 Myrstigen Sjöhultet 2:39 Myrstigen Sjöhultet 2:40 Myrstigen Sjöhultet 2:41 Myrstigen Sjöhultet 2:42 Myrstigen Sjöhultet 2:43 Myrstigen Sjöhultet 2:44 Myrstigen Sjöhultet 2:45 Myrstigen Sjöhultet 2:48 Myrstigen

24 Slang till abonnentnod från FKP5 FKP Fastighet Fastighetsadress Längd 5 Sjöhultet 1:06 Sjöhultet Sjöhultet 1:07 Skalbaggestigen Sjöhultet 1:08 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:09 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:10 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:11 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:12 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:13 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:14 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:15 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:16 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:17 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:18 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:19 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:20 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:21 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:22 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:23 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:24 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:25 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:26 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:27 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:28 Tordyvelstigen Sjöhultet 1:29 Bistigen Sjöhultet 1:30 Bistigen Sjöhultet 1:31 Bistigen Sjöhultet 1:32 Bistigen Sjöhultet 1:33 Bistigen

25 Slang till abonnentnod från FKP 6 och FKP6:2 FKP Fastighet Fastighetsadress Längd FKP Fastighet Fastighetsadress Längd 6 Sjöhultet 1:38 Bistigen :2 Sjöhultet 1:34 Bistigen Sjöhultet 1:54 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:35 Bistigen Sjöhultet 1:55 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:36 Bistigen Sjöhultet 1:56 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:37 Bistigen Sjöhultet 1:57 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:39 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:58 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:40 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:59 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:41 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:60 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:42 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:61 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:43 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:62 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:44 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:63 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:45 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:64 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:46 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:65 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:48 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:66 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:49 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:67 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:50 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:68 Ollonborrstigen :2 Sjöhultet 1:51 Ollonborrstigen Sjöhultet 1:69 Bistigen :2 Sjöhultet 1:52 Bistigen Sjöhultet 1:70 Bistigen :2 Sjöhultet 1:53 Bistigen Sjöhultet 1:71 Bistigen Sjöhultet 1:72 Bistigen Sjöhultet 1:73 Bistigen Sjöhultet 1:74 Bistigen Sjöhultet 1:75 Bistigen Sjöhultet 1:76 Bistigen Sjöhultet 1:77 Bistigen Sjöhultet 1:78 Bistigen Sjöhultet 1:79 Bistigen

26 Slang till abonnentnod från FKP7 FKP Fastighet Fastighetsadress Längd 7 Åsljunga 77:2 Åsljunga Åsljunga 2:17/ 5:8 Åsljunga Åsljunga 2:100 Åsljunga Åsljunga 2:101 Åsljunga Åsljunga 2:102 Åsljunga Åsljunga 2:24 Åsljunga Åsljunga 2:35 Åsljunga Åsljunga 2:79 Åsljunga Åsljunga 8: Åsljunga 8:96 Åsljunga Åsljunga 9:131 Åsljunga Åsljunga 9:361 Åsljunga

27 Slang till abonnentnod, etapp 2 Nät 2 (Ej beslutad än) Detta är ett nät som ligger parallellt med huvudnätet, det finns alltså ingen fysisk sammankoppling mer än att båda förläggs samtidigt. Här finns ingen aktiv utrustning utan endast två fiberkoncentrationspunkter, samtliga fiber går alltså mellan abonnentnod och telestation. Längd på slang till abonnentnod: 4174m. Slang mellan AP/FKP A + FKP A/FKP B: 827m Fastighet Fastighetsadress Längd FKP Fastighet Fastighetsadress Längd FKP Åsljunga 9:278 Möllarevägen 2 65 A Åsljunga 9:132 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:267 Möllarevägen 4 98 A Åsljunga 9:46 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:266 Möllarevägen A Åsljunga 9:382 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:265 Möllarevägen A Åsljunga 9:243 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:222 Sjöhultsvägen A Åsljunga 9:381 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:47 Sjöhultsvägen A Åsljunga 9:29 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:140 Sjöhultsvägen A Åsljunga 56:1 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:236 Sjöhultsvägen A Åsljunga 6:4 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:196 Sjöhultsvägen A Åsljunga 9:44 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:115 Sjöhultsvägen A Åsljunga 6:7 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:316 Sjöhultsvägen A Åsljunga 6:8 Sjöhultsvägen B Åsljunga 92:7 Skogvaktarevägen A Åsljunga 57:2 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:245 Skogvaktarevägen A Asljunga 6:9 Sjöhultsvägen B Åsljunga 9:275 Skogvaktarevägen A Åsljunga 65:1 Småängavägen B Åsljunga 9:141 Skogvaktarevägen 3 57 A 1847 Åsljunga 9:343 Skogvaktarevägen 4 59 A Åsljunga 9:237 Skogvaktarevägen 5 83 A Åsljunga 9:342 Skogvaktarevägen 6 94 A Åsljunga 9:377 Skogvaktarevägen A Åsljunga 9:424 Skogvaktarevägen A Åsljunga 9:376 Skogvaktarevägen A 2327

28 Slang till abonnentnod, etapp 3 Anmärking: Det finns slang till abonnentnod från FKP1, 2 och 4 i både etapp 1 och 3. Slang till abonnentnod från FKP 1 och FKP2 FKP Fastighet Fastighetsadress Längd FKP Fastighet Fastighetsadress Längd 1 Järnbläst 3:22 Järnbläst Järnbläst 3:58 Fjärilstigen Järnbläst 3:23 Trollsländestigen Järnbläst 3:59 Fjärilstigen Järnbläst 3:24 Trollsländestigen Järnbläst 3:60 Fjärilstigen Järnbläst 3:25 Trollsländestigen Järnbläst 3:61 Humlestigen Järnbläst 3:26 Trollsländestigen Järnbläst 3:62 Humlestigen Järnbläst 3:27 Trollsländestigen Järnbläst 3:63 Humlestigen Järnbläst 3:28 Trollsländestigen Järnbläst 3:64 Humlestigen Järnbläst 3:29 Trollsländestigen Järnbläst 3:65 Humlestigen Järnbläst 3:32 Trollsländestigen Järnbläst 3:66 Humlestigen Järnbläst 3:33 Trollsländestigen Järnbläst 3:67 Humlestigen Järnbläst 3:34 Trollsländestigen Järnbläst 3:68 Humlestigen Järnbläst 3:35 Trollsländestigen Järnbläst 3:69 Humlestigen Järnbläst 3:36 Trollsländestigen Järnbläst 3:70 Humlestigen Järnbläst 3:37 Trollsländestigen Järnbläst 3:71 Humlestigen Järnbläst 3:38 Trollsländestigen Järnbläst 3:72 Humlestigen Järnbläst 3:39 Trollsländestigen Järnbläst 3:73 Humlestigen Järnbläst 3:40 Trollsländestigen Järnbläst 3:41 Trollsländestigen Järnbläst 3:42 Trollsländestigen Järnbläst 3:43 Trollsländestigen Järnbläst 3:44 Trollsländestigen Järnbläst 3:45 Trollsländestigen Järnbläst 3:46 Trollsländestigen Järnbläst 3:47 Trollsländestigen Järnbläst 3:48 Trollsländestigen Järnbläst 3:49 Trollsländestigen

29 Slang till abonnentnod från FKP4 FKP Fastighet Fastighetsadress Längd 4 Sjöhultet 2:07 Sjöhultet Sjöhultet 2:08 Sjöhultet Sjöhultet 2:09 Sjöhultet Sjöhultet 2:10 Sjöhultet Sjöhultet 2: Sjöhultet 2:12 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:13 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:14 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:15 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:16 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:17 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:18 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:19 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:20 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:21 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:22 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:23 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:24 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:25 Nyckelpigestigen Sjöhultet 2:54 Sjöhultet Sjöhultet 2:55 Sjöhultet

30 Slang till abonnentnod från FKP4:2 FKP Fastighet Fastighetsadress Längd 4:2 Höjaholm 1:24 Höjaholm :2 Höjaholm 1:25 Höjaholm :2 Höjaholm 1:26 Höjaholm :2 Höjaholm 1:35 Höjaholm

31 Bilaga 3: Grundprinciper inom offentlig upphandling LoU gäller ej för denna upphandling men de grundprinciper som styr all offentlig upphandling gäller och bygger på fem grundprinciper. Bestämmelserna i Landsbygdsprogrammet ska alltid tolkas mot bakgrund av dessa: Icke-diskrimineringsprincipen Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet (exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland). Den upphandlande myndigheten/enheten får inte ställa krav som endast svenska företag känner till eller kan klara och det gäller även i de fall då den upphandlande myndigheten/enheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna anbud. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen. Likabehandlingsprincipen Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör får ett övertag. Upphandlaren får exempelvis inte acceptera ett för sent inkommet anbud, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla. Proportionalitetsprincipen Proportionalitetsprincipen innebär att krav och villkor i genomförandet av en upphandling ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De åtgärder som den upphandlande myndigheten/enheten genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen. Principen om öppenhet/transparens Principen om öppenhet (eller transparensprincipen) innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. Uppgifter som gäller upphandlingen får inte hemlighållas, upphandlingen ska annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i anbudsförfarandet ska informeras om resultatet. Upphandlingarna ska vara offentliga och förfrågningsunderlaget ska vara förutsebart, det vill säga klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs. Principen om ömsesidigt erkännande Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder.

Anbudsunderlag för markentreprenad, enskild tomt

Anbudsunderlag för markentreprenad, enskild tomt Anbudsunderlag för markentreprenad, enskild tomt Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för markentreprenad avseende schaktning/nedplöjning av slang för fiberoptisk kabel på

Läs mer

UPPHANDLING AV GRÄVENTREPENÖR

UPPHANDLING AV GRÄVENTREPENÖR Version 1.01_2013-07-04 UPPHANDLING AV GRÄVENTREPENÖR FÖR BYGGANDEAV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND. Fiberförening Skånelafiber Datum 2013-07-10 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

UTKAST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-03-08 UPPHANDLING AV GRÄVENTREPENÖR FÖR BYGGANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND.

UTKAST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-03-08 UPPHANDLING AV GRÄVENTREPENÖR FÖR BYGGANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND. UTKAST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-03-08 UPPHANDLING AV GRÄVENTREPENÖR FÖR BYGGANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND. Till Fiberföreningen Observera! Denna mall är inte godkänd av någon instans

Läs mer

Anbudsunderlag för kommunikationsoperatör

Anbudsunderlag för kommunikationsoperatör Anbudsunderlag för kommunikationsoperatör Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för kommunikationsoperatörstjänster för Sjöhultsfiber ekonomisk förening. Detta underlag och

Läs mer

Anbudsunderlag för fiberdragning

Anbudsunderlag för fiberdragning Anbudsunderlag för fiberdragning Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för fiberdragning för Sjöhultsfiber ekonomisk förening. Detta underlag och offerten kommer att vara

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Rev: 1.4 2015-02-02 UPPHANDLING AV KANALISATION, MATERIALLEVERANS OCH FIBERINSTALLATION FÖR BREDBAND.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Rev: 1.4 2015-02-02 UPPHANDLING AV KANALISATION, MATERIALLEVERANS OCH FIBERINSTALLATION FÖR BREDBAND. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Rev: 1.4 2015-02-02 UPPHANDLING AV KANALISATION, MATERIALLEVERANS OCH FIBERINSTALLATION FÖR BREDBAND. Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för offerering

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

2013-04-05 UPPHANDLING AV SYSTEMLEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT

2013-04-05 UPPHANDLING AV SYSTEMLEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT Förfrågningsunderlag Systemleverantör 2013-04-05 Sid 1 (6) 2013-04-05 UPPHANDLING AV SYSTEMLEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT Förfrågningsunderlag för systemleverans av kanalisation/fiber koncept

Läs mer

UPPHANDLING AV SYSTEMLEVERANTÖR FÖR ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND.

UPPHANDLING AV SYSTEMLEVERANTÖR FÖR ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND. UPPHANDLING AV SYSTEMLEVERANTÖR FÖR ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND. Läppe Fiber ek Datum 2014-03-01 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för offerering av ett

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Revision 1.1 2015-06-24

Förfrågningsunderlag: Revision 1.1 2015-06-24 Förfrågningsunderlag: Revision 1.1 2015-06-24 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT. Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

UTKAST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-03-08 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT.

UTKAST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-03-08 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT. UTKAST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-03-08 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT. Till Fiberföreningen Observera! Denna mall är inte godkänd

Läs mer

Förfrågningsunderlag för projektering, markentreprenad, förläggning och installation av passivt fiberoptiskt nät för bredband.

Förfrågningsunderlag för projektering, markentreprenad, förläggning och installation av passivt fiberoptiskt nät för bredband. 1 Västra Färgelanda Fiber Ekonomisk Förening Färgelanda den 26 april 2013 Förfrågningsunderlag för projektering, markentreprenad, förläggning och installation av passivt fiberoptiskt nät för bredband.

Läs mer

UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD SAMT DRIFT & UNDERHÅLL I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT

UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD SAMT DRIFT & UNDERHÅLL I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT www.faglebodafiber.se FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-03-28 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD SAMT DRIFT & UNDERHÅLL I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT 1 Allmänt 1.1 Beställare

Läs mer

Upphandlingsunderlag

Upphandlingsunderlag LIEN PÅLGÅRD FIBER EKONOMISK FÖRENING Upphandling av kommunikationsoperatör samt drift och underhållsansvar för aktivt såväl som passivt fiberoptiskt nät för bredband Upphandlingsunderlag 2014-04-10 Lien

Läs mer

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND

UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND Förfrågningsunderlag: Revision 0,99 2014-11-18 UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR BYGGANDE OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV ETT PASSIVT FIBEROPTISKT NÄT FÖR BREDBAND Till kommunen Detta förfrågningsunderlag innehåller

Läs mer

UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT.

UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT. UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONSOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT. 2 Datum 2013-09-05 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för att

Läs mer

Anbudsförfrågan. gällande. Kommunikationsoperatör för ett brett och öppet tjänsteutbud i. Skephult Fiber ek. Förenings fibernät

Anbudsförfrågan. gällande. Kommunikationsoperatör för ett brett och öppet tjänsteutbud i. Skephult Fiber ek. Förenings fibernät Anbudsförfrågan gällande Kommunikationsoperatör för ett brett och öppet tjänsteutbud i Skephult Fiber ek. Förenings fibernät 20140711 1 ALLMÄNT Syftet med detta dokument är att ge Anbudslämnare underlag

Läs mer

Sjöhultsfiber ekonomisk förening

Sjöhultsfiber ekonomisk förening Anbudsunderlag för systemleverantör Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för offerering av ett passivt fiberoptiskt när för bredband till Sjöhultsfiber ekonomisk förening.

Läs mer

Upphandling av kanalisation för fibernät

Upphandling av kanalisation för fibernät 2013-06-20 REV. Administrativa föreskrifter. Börstig och Brismene Bredband Ek. För. Upphandling av kanalisation för fibernät Börstig och Brismene Bredband Ekonomisk Förening (nedan kallad BBF) avser att

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-01-28 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-01-28 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT. FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2014-01-28 UPPHANDLING AV KOMMUNIKATIONOPERATÖR FÖR ETT BRETT OCH ÖPPET TJÄNSTEUTBUD I FIBERFÖRENINGS BREDBANDSNÄT. Detta förfrågningsunderlag innehåller villkoren for upphandling

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen om offentlig

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling.

Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. Version 1.0 Bedömning kring grundprinciperna av upphandling. När du erhåller offentligt stöd på över 200 000 (omkring 1 600 000 kr) ska du enligt landsbygdsförordningen 2007:481 kap 5 9 följa principen

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Formulär till anbud Innehåll: Anbudsformulär för entreprenad sid 2 Anbudsformulär för tryckning och borrning 4 Leverantörsförsäkran 6 Anbud och efterfrågade

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Administrativa föreskrifter Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Administrativa föreskrifter 2014-01-19 Lien- Pålgård Fiber ekonomisk förening i Ragunda kommun ska bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Kinna 4 juni 2014 Tore Johnsson Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 Offertförfrågan avseende kompetenshöjande insatser för ett företagsfrämjande system på lika villkor för kvinnor och män i Kalmar län Härmed inbjuds ni att inkomma med offert

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT

UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT SÄTILA FIBER EKONOMISK FÖRENING UPPHANDLINGSUNDERLAG: KANALISATION FÖR FIBEROPTISKT NÄT Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för byggande av ett passivt fiberoptiskt nät

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106

Skaftö fiber 2015-07-05 Ekonomisk Förening org nr 769625-4106 Till våra medlemmar i Skaftö Fiber Skaftö Fiber har glädjen att informera om att vi tillsammans med Empower ämnar börjar gräva för fiberkabel inom en snar framtid.. För de medlemmar som inte var med på

Läs mer

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun.

Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Anbudsförfrågan 1 (5) Datum 2014-07-01 Upphandling avser slåtter av vägrenar efter kommunala gator, gång- och cykelvägar inom tätorter i Hudiksvalls kommun. Information/bakgrund/ omfattning Tekniska förvaltningen,

Läs mer

1 Ansökningsblankett

1 Ansökningsblankett 1 Ansökningsblankett 2 Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Aneby kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige

Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige 2008-04-30 161-5-2008 Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige Inbjudan för att ansöka om att få lämna anbud på boktransporter. Kungl. biblioteket

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben

Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben 1 (5) Ansökningsblankett Ansökan om att bli godkänd leverantör av hemtjänst i Sävsjö kommun samt underlag för information om utförare på webben Undertecknad ansöker om godkännande av nedanstående företag

Läs mer

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Verktyg för kundanalys

Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Verktyg för kundanalys ANBUDSINBJUDAN Sida 1(7) Handläggare Lotta Magnusson 023 77 70 63 lotta.magnusson@regiondalarna.se Datum 2014-05-19 Region Dalarna inbjuder leverantörer att lämna anbud i upphandling av Verktyg för kundanalys

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras

Läs mer