Upphandlingsunderlag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandlingsunderlag"

Transkript

1 LIEN PÅLGÅRD FIBER EKONOMISK FÖRENING Upphandling av kommunikationsoperatör samt drift och underhållsansvar för aktivt såväl som passivt fiberoptiskt nät för bredband Upphandlingsunderlag Lien Pålgård fiber ekonomisk förening har förprojekterat, sökt och fått beslutat EU-medel för utbyggnad av fiberoptiskt nät i området. Föreningen söker nu en kommunikationsoperatör inkl drift och underhåll till projektet som ska vara avslutat under 2014.

2 1 Lien Pålgård Fiber ekonomisk förening Ragunda kommun Upphandling av kommunikationsoperatör för fiberoptiskt nät för bredband Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för att inkomma med en offert gällande Kommunikationsoperatörstjänster till ovan nämnda Fiberförening. Detta underlag och offerten kommer att vara en del av avtalet mellan Fiberföreningen och utvald leverantör. Innehåll 1. Allmänt Beställare Kontaktperson Intresseanmälan och frågor Anbudslämnande Sista anbudsdag Anbudets giltighet Kalendarium Språk Ersättning för anbudsgivning Bakgrund, omfattning och villkor Bakgrund Anbudets omfattning Utvärderade krav Villkor som fiberföreningen måste kunna visa att man följer i tillämpliga delar i sina upphandlingar Pris, tid för färdigställande m.m Kommunikationsoperatörens anbud Avgående kostnader Tid för färdigställande Prissättning i tjänstepaketet Besiktning Betalningsplan Krav på anbudsgivaren...8

3 2 4.1 Allmänna krav Uteslutningsgrunder Referenser Försäkringar Specifika krav Installation av aktivt nät och tjänsteplattform Huvudnoden Abonnentnoden Utvärdering av anbud Kontraktstilldelning Avtalstid Omförhandling och uppsägning av avtal i förtid Bilagor...11 Bilaga 1. Översiktskarta för föreningens geografiska område...12 Bilaga 2 Fastigheter som skall anslutas i området...13 Bilaga 3 Grundprinciper som föreningen har att beakta i sin upphandling...14

4 3 1. Allmänt 1.1 Beställare Lien-Pålgård Fiber ekonomisk förening Ragunda kommun org.nr Adress: c/o Gunilla Bidar, Norra Halån Hoppet 130, Hammarstrand e-post: 1.2 Kontaktperson Nils Höög Adress:Pålgård Mankas gård 209, Hammarstrand e-post: 1.3 Intresseanmälan och frågor Intresse för denna offertförfrågan anmäls via e-post: Eventuella frågor angående denna offertförfrågan ställs och besvaras enbart via e-post. Samtliga inkomna frågeställningar och svar skickas till alla som via e-post anmält sitt intresse för upphandlingen. Om förfrågningsunderlaget upplevs som otydligt eller om några av de ställda kraven är orimliga, felaktiga, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrensbegränsande i något avseende är det viktigt att angiven kontaktperson kontaktas i ett så tidigt skede som möjligt så att missförstånd kan undvikas. Frågor inkomna till ovanstående e-postadress senare än kommer inte att besvaras. 1.4 Anbudslämnande Skriftligt anbud i ett original jämte en kopia skall vara Lien-Pålgård Fiber Ekonomisk Förening, c/o Nils Höög, Pålgård Mankas gård 209, HAMMARSTRAND tillhanda, i ett slutet kuvert, märkt Anbud Kommunikationsoperatör, senast nedan angivna anbudsdag. Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Inlämnat anbud skall redovisa efterfrågade produkter och beskriva tjänsterna samt bör följa förfrågningsunderlagets struktur. 1.5 Sista anbudsdag Anbudets giltighet Anbudet skall vara giltigt 4 månader. 1.7 Kalendarium Annonsering Sista dag för att ställa frågor Sista dag för att lämna anbud Språk Anbudet skall i sin helhet vara upprättat på svenska språket.

5 4 1.9 Ersättning för anbudsgivning Ersättning för anbudsgivning lämnas inte. 2. Bakgrund, omfattning och villkor 2.1 Bakgrund I Ragunda kommuns mellersta delar har Lien-Pålgård Fiber Ekonomisk Förening bildats och skall bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt att koppla samman samtliga intresserade fastigheter i nedan beskrivet geografiska område. Föreningen önskar nu få in anbud på Kommunikationsoperatörstjänster inkl drift och underhåll till detta bredbandsnät. Föreningen äger det passiva nätet. Området ingår i telefonstationsområdena Hammarvågen, Torsgård och Pålgård Idag finns totalt 280 fastboende personer i området. Fastighetsbeståndet fördelar sig på: permanenta fastigheter - 90 fritidsfastigheter Antal fastigheter som är medlemmar i föreningen är 150. På dessa fastigheter har i dagsläget 110 anslutning av fiber avtalats varav 10 i dagsläget inte önskar aktiv anslutning (svart fiber). Det passiva fibernätet skall dimensioneras för 100 procent av anslutna fastigheter. Fibernätet dras ihop till en huvudnod. Föreningen har sökt och beviljats EU medel från Landsbygdsprogrammet vilket är villkorat med att projektet ska vara slutfört i sin helhet under 2014 och till en maximerad kostnad. Projektet är förprojekterat av ByNet. Ytterligare information om Fiberföreningen och området finns på Fiberföreningens hemsida Hädanefter benämns Fiberföreningen Föreningen. 2.2 Anbudets omfattning Följande skallkrav skall uppfyllas i anbudet och ingå i offererade priser: Anbudsgivaren skall bygga och driva ett aktivt nät på befintligt passivt nät. Detta avser sådan strömförsörjd utrustning i form av switchar, routrar, servrar, transmissionsutrustning, övervakningssystem m.m. som krävs för att få ett fungerande kommunikationsnät för tillhandahållande av Bredbandstjänster. Anbudsgivaren skall hålla det aktiva nät öppet på ett icke-diskriminerande sätt för tjänsteleverantörer och andra tredjepartsoperatörer under en period av sju(7) år ifrån dagen för driftsättning. Anbudsgivaren skall hålla priserna på sådana grossisttillträden som avses ovan i nivå med de grossistpriser som allmänt gäller i mer konkurrensutsatta områden. Anbudsgivaren skall tillsammans med sina tjänsteleverantörer kunna erbjuda samtliga medlemmar i föreningen tjänster inom Internet, telefoni och TV.

6 Anbudsgivaren har ett helhetsansvar för att ny utrustning vid behov installeras i det aktiva nätet och för att nya tjänsteleverantörer kan ansluta sig till tjänsteplattformen. Lokala tjänsteleverantörer inom kommunen skall kunna anslutas på samma villkor som nationella leverantörer och skall hanteras icke diskriminerande. Anbudsgivaren skall stå för all drift och underhåll av det passiva och aktiva nätet liksom tjänsteplattformen. Anbudsgivaren skall under hela avtalstiden tillhandahålla ett tjänsteutbud som beträffande innehåll, slutkundspriser och mångfald minst motsvarar vad som på marknaden tillhandahålls på liknande öppna tjänsteplattformar i mer konkurrensutsatta områden. Anbudsgivaren tar fram informationsmaterial och kampanjmaterial rörande det öppna nätet för föreningens medlemmar. Anbudsgivaren skall delta aktivt genom utpekade resurser på medlemsmöten med information om den öppna tjänsteplattformen och de olika tjänsteutbuden. Samtliga tjänsteleverantörers avtalsvillkor gentemot sina kunder skall tillgängliggöras för föreningens upphandlingsgrupp. Tillsammans med Föreningen åstadkomma en skriftlig leveransplan för Anbudsgivarens åtagande som godkänns av bägge parter innan leveransen påbörjas. I utbudet skall det finnas möjlighet att beställa 1Gbit/s bredbandstjänst Säkerställa genom dialog med systemleverantören att nätet håller kvalitetsmässigt rätt nivå och att lämpliga kontaktdon används. Anbudsgivaren skall genomföra sitt uppdrag på ett professionellt och fackmannamässigt sätt. Anbudsgivaren skall mot ersättning kunna tillhandahålla framtida utbyggnad av nätet. 5 Anbudsgivaren skall redovisa svar på nedanstående frågor i anbudet: Vilka tjänster är på väg in i den öppna tjänsteplattformen det närmaste året? Hur kommer tjänsteutbudet (tjänsteleverantörer och tjänster) att se ut gentemot hushåll? Hur kommer tjänsteutbudet (tjänsteleverantörer och tjänster) att se ut gentemot företag? Anbudsgivarens möjlighet att erbjuda fast IP-adress gentemot hushåll respektive företagskunder. Anbudsgivarens sätt att hantera IPv6. Den nya adressrymden för offentliga IPadresser.

7 6 Redovisa vem som blir Anbudsgivarens projektledare, namn, e-post etc? Beskriv hur man säkerställer stabiliteten i utrustningens eltillförsel och hur länge utrustningens klarar ett strömavbrott. Dokumentationen skall bevaras av leverantören till dess Föreningen beslutar annat, dock längst 10 år utan särskilt avtal. 2.3 Utvärderade krav Servicevillkor och inställelsetider gäller för tjänsteplattformen och det aktiva öppna nätet gentemot föreningen skall beskrivas. D v s vilken grundnivå finns, när och hur är helpdesken öppen för fiberföreningens medlemmar, vilka valbara övriga servicenivåer finns och vilka åtgärdstider gäller. Detta krav utvärderas. Anbudsgivaren skall tillhandahålla en portal där kunderna på ett enkelt sätt kan hitta information om slutkundspriser och tjänsteinnehåll från respektive tjänsteleverantör. Och vilka tjänster som finns tillgängliga vid anbudets inlämnande. Det bör vidare finnas möjlighet till självaktivering av tjänster för kunder anslutna till nätet. Ovanstående bedöms och utvärderas. Anbudsgivaren ska beskriva om och hur ett finansieringsstöd avseende byggnation av fibernät kan se ut. Det skulle t.ex. vara en avbetalningslösning på medlemsinsatsen för de som önskar (Medlemsinsatsen är idag projekterat till max :-/anslutning, varav hälften av den summan är stödberättigat.) Beskriv affärsmodellen i detalj, hur penningströmmarna mellan kommunikationsoperatör, tjänsteleverantör, föreningen och dess medlemmar sker. Ange även prisnivåer som berör föreningen och dess medlemmar. Abonnenter som så önskar skall inte behöva koppla upp alla tjänster vid uppstarten utan skall ha möjlighet att köpa fler tjänster under hela avtalstiden. Likaså har föreningen medlemmar som är delårsboende som önskar hyra tjänster endast under vissa perioder av året. Beskriv dessa möjligheter. Svaren bedöms och utvärderas. 2.4 Villkor som fiberföreningen måste kunna visa att man följer i tillämpliga delar i sina upphandlingar. 1. Bredbandet skall kunna användas samtidigt av flera operatörer. 2. Projektet får inte gynna någon särskild teknik- eller nätplattform 3. Befintlig infrastruktur skall användas i den utsträckning som det är möjligt, om detta inte leder till att befintliga dominerande aktörer gynnas. 4. Tredjepartsoperatörer skall beviljas grossisttillträde till bredbandet på ett ickediskriminerande sätt i enlighet med vad som sägs i 9 f i förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ( Förordningen ). 5. Priset för sådant grosstillträde som avses i punkten 4 ovan ska, om tillhandahållandet sker inom sju år från det att projektet färdigställdes, grundas på de grossistpriser som allmänt gäller för jämförbara tjänster.

8 6. Anbudsgivaren skall åta sig att under fem år från det att bredbandet togs i bruk upprätta en separat redovisning för den verksamhet som avses med anbudet och medverka vid den kontroll som avses i 9 g i Förordningen. 7. Anbudsgivaren skall åta sig att återbetala en del av lämnad ersättning om vinsten för den verksamhet som avses med anbudet vid den kontroll som avses i 9 g i Förordningen visar sig vara högre än den genomsnittliga vinsten för bredbandssektorn under samma tidsperiod. Grossisttillträde innebär att vem som helst ska kunna hyra in sig i det nät som föreningen bygger. Ingen operarör får nekas tillträde, d.v.s. ingen får heller ges exklusivt tillträde till nätet. 7 3 Pris, tid för färdigställande m.m. 3.1 Kommunikationsoperatörens anbud Affärsmodellen skall beskrivas i detalj. Hur går penningströmmarna mellan kommunikationsoperatör, tjänsteleverantörer, föreningen, dess medlemmar och övriga spelare? Ange även prisnivåer som berör föreningen och dess medlemmar. 3.2 Avgående kostnader Föreningens insats är förutom kapital medlemmarnas dagsverke. Finns det eventuellt arbete som kan utförs av Föreningen innan idriftsättning som minskar kostnaderna för föreningens medlemmar får det gärna redovisas. 3.3 Tid för färdigställande Installationen skall i sin helhet vara klar för idriftsättning Prissättning i tjänstepaketet Anbudsgivaren skall redovisa en sammanställning över dagsaktuella tjänster och priser uppdelat per tjänsteleverantör som ingår i Anbudsgivarens utbud gentemot fiberföreningen. Ett totalpris för ett triple play abonnemang bestående av 100/100Mbit/s bredband, telefoni samt ett TV-paket med ca 20 kanaler som troligtvis väljs av en majoritet av medlemmarna kommer att utvärderas. Priset skall vara inklusive startavgifter, ev porteringsavgifter etc. Pris för anslutning av nytillkomna abonnenter skall redovisas. Anbudsgivaren skall beskriva exempel på mervärden som kan ingå i dessa erbjudanden såsom teknisk utrustning, installationshjälp etc. Anbudsgivaren skall ge exempel på vilken gruppanslutningsnivå som krävs för att en gruppanslutning ska vara av intresse för en tjänsteleverantör. 3.5 Besiktning Föreningen anlitar en besiktningsman för slutbesiktning och kontroll av att arbetet är professionellt utfört. 3.6 Betalningsplan Debitering av föreningen och förenings medlemmar, för tjänster, får starta först efter att Föreningen godkänt slutbesiktningen.

9 8 4 Krav på anbudsgivaren 4.1 Allmänna krav Anbudsgivaren skall ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra delar av uppdraget skall även underleverantören uppfylla dessa krav. Anbudsgivaren skall i sitt anbud ange, alternativt till anbudet bifoga: (i) Kopia på högst 3 månader gammalt registreringsbevis för företaget utfärdat av behörig officiell myndighet (för svenska företag från Bolagsverket). (ii) Anbudspris enligt punkt 0. (iii) Den senaste årsredovisningen (om denna inte kan lämnas, beskriv varför). (iv) Uppgift huruvida villkoren i denna offertbegäran kan accepteras eller inte. I den mån vissa av villkoren inte accepteras skall anbudsgivaren lämna förslag till ny lydelse av sådant villkor. (v) Uppgift om att anbudet är giltigt 60 dagar från sista anbudsdag[ange datum] (vi) Referenser i enlighet med punkt 0 nedan. (vii) Intyg att erforderlig försäkring innehas enligt punkt 0 nedan. (viii) Enkel företagspresentation inklusive nyckeltal och information om ägarstruktur. (ix) Godkänna att IT och telekom bolagens Avtal 90, allmänna bestämmelser gäller för leveransen för de delar som ej specificerats i denna anbudsförfrågan. (x) Bifoga uppgifter, högst 3 månader gamla, motsvarande SKV 4820 Begäran/Svar Offentliga uppgifter avseende de anbudsgivare som lämnar in anbud. (xi) Leverantörsförsäkran (se bilaga 4) bifogas anbudet 4.2 Uteslutningsgrunder En anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne; (a) Är försatt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. (b) Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. (c) Är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt laga kraftvunnen dom. (d) Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. (e) Har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter.

10 9 (f) I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämna felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 kap. lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 4.3 Referenser Anbudsgivaren skall ha utfört minst tre uppdrag omfattande liknande projekt under de senaste tre åren. Med liknande projekt avses uppdrag som innefattar Anbudsgivaresåtagande eller tjänsteleverans och i föreningar. Erfarenheten skall visas genom en förteckning över relevanta uppdrag hos minst tre referenskunder, vilken skall bifogas anbudet. I de fall anbudsgivaren avser att använda underentreprenörer kan referenser avse underentreprenörs referenser i relevanta delar. För underentreprenörer ansvarar anbudsgivaren som för eget arbete. Förteckningen skall innehålla följande information: - Företag, namn och adress - Kontaktperson, verksamhetsplats, adress och telefon - Avtalsperiod - Kort beskrivning av uppdraget 4.4 Försäkringar Anbudsgivaren skall ha erforderligt försäkringsskydd för uppdragets utförande. 4.5 Specifika krav Installation av aktivt nät och tjänsteplattform Upphandlingen omfattar ett komplett kommunikationsoperatörsåtagande vilket innebär att anbudsgivaren etablerar ett aktivt nät. Detta avser sådan strömförsörjd utrustning i form av switchar, routrar, servrar, transmissionsutrustning, övervakningssystem m.m. som krävs för att få ett fungerande kommunikationsnät för tillhandahållande av Bredbandstjänster. Anbudsgivaren skall dessutom tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral tjänsteplattform, samt teckna avtal med tjänsteleverantörer för tjänster inom, internet, telefoni och TV. Anbudsgivaren har ett helhetsansvar för att ny utrustning vid behov installeras i det aktiva nätet och för att nya tjänsteleverantörer kan ansluta sig till tjänsteplattformen. Levereransen skall ske i rätt tid för att minimera Föreningens kostnader och för att projektet skall följa gemensamt fastlagt tidplan. Vite utgår med etappens samlade hushållsintäkt för en månad per påbörjad förseningsvecka, efter i tidplanen avtalad dag för driftsättning Huvudnoden Huvudnoden är placerad i en byggnad centralt placerad i närheten av avlämningspunkten, troligtvis nära en befintlig telestation. Föreningen ansvarar för att elektrisk anslutning finns i huvudnoden. Anbudsgivaren står för elavtalet. Till föreningens passiva nät hör termineringen av ingående fiberkablar och fibrer. Det betyder stativ och ena halvan av ODF:en med kontakterade fibrer. Patchkablar tillhandahålles via utvald systemleverantör av det passiva fibernätet. Eventuella önskemål på dessa skall framföras i anbudet. På andra halvan skall komplett aktiv utrustning, elektrisk inkoppling, batteribackup e t c installeras och kopplas in med rätt abonnent på rätt tjänst på ett professionellt och fackmannamässigt sätt vid den tidpunkt man i leveransplanen kommit överens om.

11 4.5.2 Abonnentnoden I Anbudsgivarens åtagande ingår att leverera de av Anbudsgivaren önskade fiberkonvertrarna. Dess montering däremot ingår i utvald systemleverantörs åtagande. Abonnenten står själv för elanslutningen och eventuell batteribackup. Aktiv kundutrustning för TV, telefoni och internet skall överlämnas med komplett instruktion till föreningens medlemmar Utvärdering av anbud Förutsatt att en leverantör och dennes anbud bedömts uppfylla samtliga skall-krav kommer Föreningen utvärdera anbudet mot bakgrund av nedan angivna kriterier och viktning. Anbudet utvärderas utifrån kriterium nr 1 samt kriterierna nr 2-5. Kriterierna nr 2-5 åsätts en poäng från 1-5 där 5 poäng bäst uppfyller Föreningens krav. Erhållen poäng för kriterierna nr 2-5 multipliceras med viktningen för varje kriterium och ger en viktad poäng. Beträffande kriterium nr 1 Låga priser för medlemmar gäller särskilt följande. Det anbud som anger det lägsta priset för genomförande kommer att åsättas 5 poäng. Anbud med högre pris erhåller poäng i direkt proportion till det lägsta priset enligt följande formel: lägst pris / högre pris x 5 poäng. Poängsumman kommer härefter att viktas till 35 procent. Exempel: En anbudsgivare lämnar ett pris om kr, vilket är det lägsta av de lämnade anbuden. Detta anbud åsätts 5 poäng (före viktning). Den anbudsgivare som lämnar ett anbud med priset kr tilldelas 4 poäng (1 000 / x 5). Efter viktning av poängen (4 x 0,35) erhåller sistnämnde anbudsgivare 1,4 poäng för kriteriet Låga priser för medlemmarna. Den leverantör som erhåller högst totalpoäng efter att samtliga viktade poäng summerats kommer att anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och får leverera till Föreningen. Om flera leverantörer skulle erhålla samma totalpoäng får den leverantör som lämnat lägsta pris för genomförande leverera till Föreningen. Se exempel nedan. Kriterier Viktning Leverantörs poäng inom område Exempel Totalsumma inom område Exempel 1 Det begärda priset 30 % 5 1,50 2 Tid som tjänster erbjuds i 5 % 3 0,15 fibernätet 3 Låga priser till föreningens 20 % 4 0,80 medlemmar 4 Finansieringslösning 20 % 3 0,60 5 Servicealternativ och 15 % 3 0,45 underhållsvillkor. 6 Flexibla abonnemangsformer 10 % 3 0,30 Totalsumma 100% 3,80 Högst värde vinner.

12 11 Föreningen kan komma att välja leverantör utan föregående förhandling. Samtliga anbud öppnas samtidigt vid ett protokollfört styrelsemöte. 5.1 Kontraktstilldelning Tilldelningsbeslut tas efter beredning vid ett protokollfört styrelsemöte vid ett protokollfört föreningsmöte. Tilldelningsbeslut skickas samtidigt till samtliga leverantörer som lämnat anbud. Kontrakt tecknas sedan med vald leverantör. Någon överprövningsrätt för leverantör finns ej. 6 Avtalstid Avtalet mellan fiberföreningen och Anbudsgivaren tecknas på 5 år med möjlighet för föreningen att förlänga avtalet i max ytterligare 2 år. 6.1 Omförhandling och uppsägning av avtal i förtid. Föreningen skall ha rätt att omförhandla och att säga upp avtalet om anbudsgivaren under avtalsperioden inte tillhandahåller tjänsterna i enlighet med villkoren under pos 2.3. D v s finner föreningen att anbudsgivaren inte ger grossisttillträde enligt förordningen eller att priserna på grossisttillträdet ligger markant över andra mer konkurrensutsatta delar av Sverige. Likadant gäller om andra kommunikationsoperatörer har ett väsentligt större tjänsteutbud eller priser som understiger föreningens med mer än 25% skall föreningen ha rätt att som första steg omförhandla avtalet. Även tre SLA nivå-brott under ett års tid skall vara skäl för uppsägning. Fiberföreningen skall skriftligt meddelas sina synpunkter till Anbudsgivaren. Ger omförhandling under 3 månader ingen förbättring av utbud, priser eller SLA-nivå skall Föreningen ha rätt att häva avtalet med 9 månaders uppsägningstid från ursprungsbrevets datum. 7. Bilagor Bilaga 1 Översiktskarta för Föreningens geografiska område Bilaga 2 Fastigheter som skall anslutas i området. Bilaga 3 Grundprinciper som föreningen har att beakta i sin upphandling Bilaga 4 Leverantörsförsäkran att bifoga anbudet

13 Bilaga 1. Översiktskarta för föreningens geografiska område Lien-Pålgård fiber ekonomisk förening, geografiskt område, Ragunda kommun. 12

14 13 Bilaga 2 Fastigheter som skall anslutas i området. Gisselgård 1:21 Gisselgård 1:22 Gisselgård 1:23 Gisselgård 1:26 Gisselgård 1:27 Gisselgård 1:32 Gisselgård 1:36 Gisselgård 1:7 Gisselgård 2:1 Gisselgård 2:3 Gisselgård 2:5 Gisselgård 2:6 Gisselgård 2:7 Gisselgård 3:2 Hammarsgård 1:27 Hammarsgård 1:29 Hammarsgård 1:40 Hammarsgård 1:47 Hammarsgård 1:48 Hammarsgård 1:9 Lien 1:27 Lien 1:29 Lien 1:30 Lien 1:31 Lien 1:32 Lien 1:33 Lien 1:34 Lien 1:5 Lien 1:9 Lien 2:17 Lien 2:19 Lien 2:20 Lien 2:31 Lien 2:37 Lien 2:39 Lien 2:40 Munsåker 1:184 Munsåker 1:24 Munsåker 1:4 Munsåker 1:41 Munsåker 1:5 Prästbordet 1:10 Prästbordet 1:2 Prästbordet 1:25 Prästbordet 1:26 Pålgård 1:22 Pålgård 1:27 Pålgård 1:29 Pålgård 1:42 Pålgård 2:10 Pålgård 2:22 Pålgård 2:24 Pålgård 2:40 Pålgård 2:44 Pålgård 2:8 Pålgård 5:2 Ragundabotten 1:1013 Ragundabotten 1:1039 Ragundabotten 1:1041 Ragundabotten 1:1084 Ragundabotten 1:1104 Ragundabotten 1:322 Ragundabotten 1:328 Ragundabotten 1:569 Ragundabotten 1:740 Ragundabotten 1:809 Ragundabotten 1:849 Ragundabotten 1:855 Ragundabotten 1:871 Ragundabotten 1:916 Ragundabotten 1:972 Ragundabotten 1:975 Ragundabotten 9:1 Skogen 1:15 Skogen 1:43 Skogen 1:52 Skogen 2:15 Skogen 2:16 Skogen 2:27 Skogen 2:31 Skogen 2:33 Skogen1:38 Torsgård 3:21 Torsgård 3:22 Torsgård 3:29 Torsgård 3:35 Torsgård 3:36 Torsgård 3:39 Torsgård 3:46 Torsgård 3:5 Torsgård 3:52 Torsgård 3:60 Torsgård 3:63 Torsgård 3:64 Torsgård 3:67 Torsgård 3:68 Torsgård 3:75 Torsgård 3:77 Torsgård 3:81 Torsgård 3:83 Torsgård 3:89 Fastigheter som är medlemmar i föreningen men som idag ej visat intresse för anslutning (vissa kan vara potentiella blivande anslutningar) Gisselgård 1:17 Gisselgård 1:18 Gisselgård 1:24 Gisselgård 1:28 Hammarsgård 1:19 Lien 2:21 Lien 2:27 Lien 2:33 Lien 3:1 Lien 4:1 Munsåker 1:188 Munsåker 1:189 Munsåker 1:25 Munsåker 1:43 Prästbordet 1:24 Pålgård 1:13 Pålgård 1:14 Pålgård 1:19 Pålgård 1:24 Pålgård 1:33 Pålgård 1:41 Pålgård 1:6 Pålgård 2:21 Pålgård 2:27 Pålgård 2:33 Pålgård 2:39 Ragunda Prästbord 1:6 Ragundabotten 1:1119 Ragundabotten 1:784 Ragundabotten 1:820 Ragundabotten 1:969 Ragundabottten 1:264 Skogen 1:30 Skogen 1:44 Skogen 1:51 Skogen 2:18 Skogen 2:25 Skogen 2:36 Torsgård 3:28 Torsgård 3:28 Torsgård 3:34 Torsgård 3:40 Torsgård 3:49 Torsgård 3:59 Torsgård 3:65 Torsgård 3:66 Torsgård 3:70 Torsgård 3:80

15 14 Bilaga 3 Grundprinciper som föreningen har att beakta i sin upphandling Lagen om offentlig upphandling, LoU gäller ej för denna upphandling men de grundprinciper som styr all offentlig upphandling gäller och bygger på fem grundprinciper. Bestämmelserna i Landsbygdsprogrammet ska alltid tolkas mot bakgrund av dessa: 1. Icke-diskrimineringsprincipen Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet (exempelvis medborgarskap, etablerings- eller verksamhetsland). Den upphandlande myndigheten/enheten får inte ställa krav som endast svenska företag känner till eller kan klara och det gäller även i de fall då den upphandlande myndigheten/enheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna anbud. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen. 2. Likabehandlingsprincipen Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör får ett övertag. Upphandlaren får exempelvis inte acceptera ett för sent inkommet anbud, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla. 3. Proportionalitetsprincipen Proportionalitetsprincipen innebär att krav och villkor i genomförandet av en upphandling ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De åtgärder som den upphandlande myndigheten/enheten genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen. 4. Principen om öppenhet/transparens Principen om öppenhet (eller transparensprincipen) innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. Uppgifter som gäller upphandlingen får inte hemlighållas, upphandlingen ska annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i anbudsförfarandet ska informeras om resultatet. Upphandlingarna ska vara offentliga och förfrågningsunderlaget ska vara förutsebart, det vill säga klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs. 5. Principen om ömsesidigt erkännande Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder.

16 15 Bilaga 4 Leverantörsförsäkran 1(1) Härmed försäkras på heder och samvete att undertecknat företag: 1. Är registrerat i aktiebolags-, handels- eller föreningsregistret och är registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt samt arbetsgivareavgifter. 2. Är godkänd för F-skattsedel. 3. Inte är i konkurs eller likvidation, under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tillsvidare inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. 4. Inte är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. 5. Inte är dömd för brott avseende yrkesutövning enligt lagakraftvunnen dom. 6. Inte gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. 7. Är fri från skulder för skatter och sociala avgifter i det egna landet eller i det land där upphandlingen sker. Är så ej fallet ska kommentarer lämnas nedan om förhållandet. Om vi under avtalet gång kommer att häfta skuld för skatter eller sociala avgifter och rättelse inte sker omgående efter begäran, är detta rättslig grund för föreningen att häva avtalet, utan att vi kan ställa ekonomiska krav på föreningen. Ovan angivit gäller även för eventuella underleverantörer i alla led. Sådan hävning kan ske med omedelbar verkan. Vi är medvetna om att oriktiga uppgifter i denna försäkran också är grund för hävande av avtal. Eventuella kommentarer till punkt 7:.. Underskrift Ort och datum Underskrift firmatecknare Namnförtydligande

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT Dals-Eds kommun 2 1. Allmän information 1.1 Inledning Dals-Eds kommun (nedan benämnd Kommunen ) är en av 49 kommuner i Västra

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012

Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Stadsledningskontoret Näringsliv & Destination 1(21) Datum 2012-01-27 Handläggare Lars O Petersson Upphandling av digitala informationsskyltar 2012 Upphandlande enhet: Stadsledningskontoret Näringsliv

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-03-12 Upphandlingsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling Rekryteringstjänster 2013, Vård och omsorg Annelie Dufva 5824-1 Sista anbudsdag: 2013-04-12 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten

ANBUDSINBJUDAN. Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten 1(23) ANBUDSINBJUDAN Ramavtal för konsulttjänster inom ITverksamheten vid CSN och SPV Centrala studiestödsnämnden (CSN) Statens tjänstepensionsverk (SPV) 2(23) Innehållsförteckning: 1 ALLMÄN ORIENTERING...

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Granskning av upphandling av kompletterande utbyggnad och tillhandahållande av bredbandsnät Bredband 15

Granskning av upphandling av kompletterande utbyggnad och tillhandahållande av bredbandsnät Bredband 15 2008-07-16 Regionförbundet Sömland Förbundsdirektör Göran Norberg Box 325 611 27 Nyköping Granskning av upphandling av kompletterande utbyggnad och tillhandahållande av bredbandsnät Bredband 15 1 Innehåll

Läs mer

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756

Upphandling av Elenergi. Diarienr 08-6756 Upphandling av Elenergi Diarienr 08-6756 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer