Anbudsunderlag för kommunikationsoperatör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anbudsunderlag för kommunikationsoperatör"

Transkript

1 Anbudsunderlag för kommunikationsoperatör Syftet med detta dokument är att ge leverantörer ett anbudsunderlag för kommunikationsoperatörstjänster för Sjöhultsfiber ekonomisk förening. Detta underlag och offerten kommer att vara en del av avtalet mellan Sjöhultsfiber och utvald leverantör. 1 ALLMÄNT 1.1 BESTÄLLARE Sjöhultsfiber ekonomisk förening, , i fortsättningen benämnt "Sjöhultsfiber". c/o Per Ola Olsson Box Lund KONTAKTPERSONER Anbudsfrågor Per Ola Olsson Box Lund INTRESSEANMÄLAN OCH FRÅGOR Intresse för denna offertförfrågan anmäls via e post: Eventuella frågor angående denna offertförfrågan ställs och besvaras enbart via e post. Samtliga inkomna frågeställningar och svar skickas till alla som via e post anmält sitt intresse för upphandlingen. Offert får EJ skickas med e post. Frågor inkomna till ovanstående e postadress senare än kommer inte att besvaras.

2 1.4 ANBUDSLÄMNANDE Skriftligt anbud i ett original jämte en kopia, skall vara Sjöhultsfiber ekonomisk förening tillhanda, i ett slutet kuvert, märkt Offert kommunikationsoperatör, senast nedan angivna anbudsdag. Anbudet skall vara undertecknat av behörig företrädare för anbudsgivaren. Inlämnat anbud skall redovisa och beskriva efterfrågade tjänster samt bör följa förfrågningsunderlagets struktur. 1.5 SISTA ANBUDSDAG ANBUDETS GILTIGHET Anbudet skall vara giltigt 2 månader från sista anbudsdag. 1.7 KALENDARIUM : Annonsering : Sista dag för att ställa frågor : Sista dag för att lämna anbud 1.8 SPRÅK Anbudet skall i sin helhet vara avfattat på svenska. 1.9 TERMINOLOGI SKV 4820, en blankett från Skatteverket som besvarar frågan om hur ett företag sköter sina skatter och avgifter. FOS, Fiberoptisk spridningspunkt. Vanligtvis utformat som ett kopplingsskåp ERSÄTTNING FÖR ANBUDSGIVNING Ersättning för anbudsgivning lämnas inte.

3 2 BAKGRUND OCH VILLKOR 2.1 BAKGRUND I Örkelljungas kommun har Sjöhultsfiber ekonomisk förening bildats och skall bygga ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät med avsikt att koppla samman samtliga intresserade fastigheter i nedan beskrivet geografiska område. Området ingår i Åsljunga telestationsområde och berör primärt Sjöhultsområdet runt Hultasjön och vägen från telestationen samt ca 1km norrut längs Höjaholmsvägen. Vägar inom området är i huvudsak enskilda utom för tätorten Åsljunga. Fastighetsbeståndet fördelar sig på: 35 fastigheter med permanentboende 102 fritidsfastigheter 63 obebyggda tomter 1 företag/organisation Av dessa fastigheter har 75 i dagsläget beslutat om fiberanslutning. Det passiva fibernätet dimensioneras för hela beståndet på 200 fastigheter men fiber dras endast mellan användarnod och närmaste FOS för anslutna fastigheter. Sjöhultsfiber önskar nu få in anbud på kommunikationsoperatörstjänster till detta bredbandsnät. Sjöhultsfiber äger och ansvarar för underhåll och felavhjälpning på det passiva nätet. Ytterligare information om Sjöhultsfiber och området finns på Sjöhultsfibers webbplats 2.2 VILLKOR SOM SJÖHULTSFIBER MÅSTE KUNNA VISA ATT MAN FÖLJER I TILLÄMPLIGA DELAR I SINA UPPHANDLINGAR. 1. Bredbandet skall kunna användas samtidigt av flera operatörer. 2. Projektet får inte gynna någon särskild teknik eller nätplattform. 3. Befintlig infrastruktur skall användas i den utsträckning som det är möjligt, om detta inte leder till att befintliga dominerande aktörer gynnas. 4. Tredjepartsoperatörer skall beviljas grossisttillträde till bredbandet på ett ickediskriminerande sätt. i enlighet med vad som sägs i gällande förordning om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder ( Förordningen ).

4 5. Priset för sådant grosstillträde som avses i punkten 4 ovan ska, om tillhandahållandet sker inom sju år från det att projektet färdigställdes, grundas på de grossistpriser som allmänt gäller för jämförbara tjänster. 6. Anbudsgivaren skall åta sig att under fem år från det att bredbandet togs i bruk upprätta en separat redovisning för den verksamhet som avses med anbudet och medverka vid den kontroll som avses i Förordningen. 7. Anbudsgivaren skall åta sig att återbetala en del av lämnad ersättning om vinsten för den verksamhet som avses med anbudet vid den kontroll som avses i Förordningen visar sig vara högre än den genomsnittliga vinsten för bredbandssektorn under samma tidsperiod.

5 3 KRAV PÅ ANBUDSGIVAREN Anbudlämnaren åtagande som kommunikationsoperatör innebär att anbudslämnaren etablerar ett aktivt nät. Detta avser sådan strömförsörjd utrustning i form av switchar, routrar, servrar, transmissionsutrustning, utrustning för användarnod, övervakningssystem m.m. som krävs för att få ett fungerande kommunikationsnät för tillhandahållande av bredbandstjänster. Anbudslämnarens har ansvar att tillhandahålla en öppen och konkurrensneutral tjänsteplattform, samt teckna avtal med tjänsteleverantörer för tjänster inom, internet, telefoni och TV. Anbudslämnarens har helhetsansvar för att ny utrustning vid behov installeras i det aktiva nätet och för att nya tjänsteleverantörer kan ansluta sig till tjänsteplattformen. Anbudslämnarens har ansvar för leverans och att den skall ske i rätt tid för att minimera Sjöhultsfibers kostnader och för att projektet skall följa gemensamt fastlagt tidplan. 3.1 ALLMÄNNA KRAV Anbudsgivaren skall ha fullgjort lagstadgade skyldigheter avseende registreringar och betalningar för sociala avgifter och skatter. I de fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att utföra delar av uppdraget skall även underleverantören uppfylla dessa krav. Anbudsgivaren skall i sitt anbud ange, alternativt till anbudet bifoga: (i) Kopia på högst 3 månader gammalt registreringsbevis för företaget utfärdat av behörig officiell myndighet (för svenska företag från Bolagsverket). (ii) Anbudspris och annat enligt punkt 3.2. (iii) Den senaste årsredovisningen (om denna inte kan lämnas, beskriv varför). (iv) Uppgift huruvida villkoren i denna offertbegäran kan accepteras eller inte. I den mån vissa av villkoren inte accepteras skall anbudsgivaren lämna förslag till ny lydelse av sådant villkor. (v) Uppgift om att anbudet är giltigt till och med den 30/ (vi) Enkel företagspresentation inklusive nyckeltal och information om ägarstruktur. (vii) Bifoga uppgifter, högst 3 månader gamla, motsvarande SKV 4820 Begäran/Svar Offentliga uppgifter avseende de anbudsgivare som lämnar in anbud.

6 3.2 UTESLUTNINGSGRUNDER En anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne; (a) Är försatt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. (b) Är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. (c) (d) (e) Är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt laga kraftvunnen dom. Har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. Har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter. (f) I något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämna felaktiga upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 kap. lag (2007:1091) om offentlig upphandling. 3.3 TID FÖR FÄRDIGSTÄLLANDE Installationen skall i sin helhet vara klar för driftsättning Driftsättning innebär att anslutna fastigheter kan teckna tjänster via kommunikationsoperatören och aktivera dessa. 3.4 TEKNISKA KRAV Allmänt Materiel och arbetsmetoder skall följa Skanovas specifikation, se: https://www.skanova.se/fiberforening.html Teknisk utrustning Anbudslämnaren ska ansvara för att inplacera samtlig aktiv utrustning inklusive batteribackup Avlämningspunkt, AP Vi har blivit anvisade ÅSLJUNGA , av Skanova och bygger nätet enligt denna Huvudnod Huvudnod finns ej i detta nät utan separata fiber för varje användarnod avlämnas vid vår AP, nätet är dimensionerat för 200 användarnoder plus reservkapacitet. Nätet kan kompletteras med huvudnod om så önskas men detta medför extrakostnader som måste vägas mot offererade hyresintäkter Användarnod Anbudlämnaren ska ansvara för att abonnenter kopplas in i den aktiva utrustningen på ett korrekt sätt för att kunna erhålla tjänst. Detta på ett professionellt och fackmannamässigt sätt

7 vid den tidpunkt som överenskommen tidplan anger. Överlämningspunkt i fastighet är fiberuttag kopplat till närmaste FOS i nätet. Anbudslämnaren tillhandahåller och ska leverera kundutrustning såsom fiberkonvertrar och kundswitchar Batteribackup Anbudslämnaren ska förse aktiv utrustning i noder med batteribackup, dock ej användarnoder. Denna ska vara så utformad att den tillser utrustningen en jämn och balanserad strömtillförsel samt klarar strömavbrott i den omfattning som skäligen kan begäras IPv6 Anbudslämnarens utrustning skall kunna hantera IPv Teknisk besiktning Anbudlämnaren godkänner att Sjöhultsfiber må anlita en besiktningsman för slutbesiktning och kontroll av att arbetet är professionellt utfört.

8 4 UTVÄRDERANDE KRAV/FRÅGOR Anbudslämnaren skall tillhandahålla en portal där kunderna på ett enkelt sätt kan hitta information om slutkundspriser, tjänsteinnehåll och prisbilden från respektive tjänsteleverantör. Det ska tydligt framgå vilka tjänster som finns tillgängliga vid anbudets inlämnande. Efter det att aktiva nätet tagits i bruk ska det finnas möjlighet till självaktivering av tjänster för kunder anslutna till nätet. Anbudslämnarens tjänsteplattform ska kunna erbjuda abonnenter med utländskt medborgarskap möjlighet att köpa tjänst. Det skall finnas möjligheter för delårsboende att köpa tjänster endast under vissa perioder av året. 4.1 PRISER OCH UTBUD Sjöhultsfiber efterfrågar Den hyra som anbudsgivaren är beredd att betala för upplåtelse av nätet. Pris lämnas per månad och användarnod. Om tillämpbart, den avgift per fastighet som anbudsgivaren debiterar för aktivering av nätet vid inkoppling av initialt anslutna fastigheter. Om tillämpbart, den avgift per fastighet som anbudsgivaren debiterar för aktivering av nätet vid senare inkoppling av tillkommande fastigheter. Det antal leverantörer som kommer finnas i anbudsgivarens utbud av levererade tjänster. Det antal bredbandstjänster som kommer finnas i anbudsgivarens utbud. Det antal tjänster för bredbands tv som kommer finnas i anbudsgivarens utbud. Det antal telefonitjänster som kommer finnas i anbudsgivarens utbud. 4.2 ÖVRIGA FRÅGOR Anbudslämnarens skall även redovisa: Affärsmodell som kommunikationsoperatör. Detta ska innefatta samtliga ersättningar såsom hyra av nät och liknande. Eventuella skillnader i tjänsteutbud mellan privatpersoner och organisationer/företag. Möjligheten att erbjuda fast IP adress gentemot hushåll respektive företagskunder. Total bandbredd som kan levereras samtidigt till nätets användarnoder, alltså ett mått på inkommande kapacitet.

9 5 UTVÄRDERING AV ANBUD Förutsatt att en leverantör och dennes anbud bedömts ha besvarat punkterna 3.1, 4.1 och 4.2 kommer Sjöhultsfiber utvärdera anbudet baserat på nedan angivna kriterier och viktning. Anbudet utvärderas utifrån kriterium nr 1 3, se nedan, samt kriterium nr 4 7. Kriterium nr 4 7 åsätts en poäng från 1 5 där 5 poäng bäst uppfyller Sjöhultsfibers krav. Erhållen poäng för kriterium nr 4 7 multipliceras med viktningen för varje kriterium och ger en viktad poäng. Beträffande kriterium nr 1 Näthyra per fastighet och månad gäller särskilt följande. Det anbud som anger den högsta hyran kommer att få 5 poäng. Anbud med lägre hyra erhåller poäng i direkt proportion till den högsta hyran enligt följande formel: lägre pris/högst pris x 5 poäng. Poängsumman kommer därefter att viktas till 30 procent. Exempel: En anbudsgivare lämnar ett pris om 40 kr per fastighet och månad, vilket är det högsta av de lämnade anbuden. Detta anbud få 5 poäng (före viktning). Den anbudsgivare som lämnar ett anbud med priset 30 kr per fastighet och månad tilldelas 3,75 poäng (30/40 x 5). Efter viktning av poängen (3,75 x 0,30) erhåller sistnämnde anbudsgivare 1,125 poäng för kriteriet Näthyra per fastighet och månad. Beträffande kriterium nr 2 och 3, anslutningsavgifter gäller särskilt följande. Det anbud som anger det lägsta priset kommer att åsättas 5 poäng. Anbud med högre pris erhåller poäng i direkt proportion till det lägsta priset enligt följande formel: lägst pris/högre pris x 5 poäng. Poängsumman kommer härefter att viktas till 15 respektive 5 procent. Exempel: En anbudsgivare lämnar ett initialt pris om kr, vilket är det lägsta av de lämnade anbuden. Detta anbud åsätts 5 poäng (före viktning). Den anbudsgivare som lämnar ett anbud med priset kr tilldelas 4 poäng (1 000/1 250 x 5). Efter viktning av poängen (4 x 0,15) erhåller sistnämnde anbudsgivare 0,6 poäng för kriteriet lägsta anslutningsavgift. Den leverantör som erhåller högst totalpoäng efter att samtliga viktade poäng summerats kommer att anses vara det mest fördelaktiga anbudet och får leverera till Sjöhultsfiber. Om flera leverantörer skulle erhålla samma totalpoäng vinner den leverantör som lämnat högst pris för näthyra. Samtliga kriterium sammanräknade ger maximalt 5 poäng, högst värde här vinner upphandlingen. Sjöhultsfiber kan komma att välja leverantör utan föregående förhandling. Samtliga anbud öppnas samtidigt vid ett protokollfört styrelsemöte.

10 Nr Kriterium Viktning Poäng Maxsumma 1 Näthyra per fastighet och månad 2 Initial anslutningsavgift per fastighet 3 Efteranslutningsavgift per fastighet 4 Tjänsteutbud, antal leverantörer 5 Tjänsteutbud, antal tjänster bredband 6 Tjänsteutbud, antal tjänster bredbands tv 7 Tjänsteutbud, antal tjänster telefoni 30 % 1,5 15 % 0,75 5 % 0,25 20 % 1 10 % 0,50 10 % 0,50 10 % 0, KONTRAKTSTILLDELNING Tilldelningsbeslut tas vid ett protokollfört styrelsemöte eller vid ett extra insatt protokollfört föreningsmöte. Tilldelningsbeslut skickas till samtliga leverantörer som lämnat anbud. Kontrakt tecknas sedan med vald leverantör efter 10 dagar. Någon överprövningsrätt för leverantör finns ej.

11 6 BILAGA: GRUNDPRINCIPER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING LoU gäller ej för denna upphandling men de grundprinciper som styr all offentlig upphandling gäller och bygger på fem grundprinciper. Bestämmelserna i Landsbygdsprogrammet ska alltid tolkas mot bakgrund av dessa: 6.1 ICKE DISKRIMINERINGSPRINCIPEN Principen om icke diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet (exempelvis medborgarskap, etablerings eller verksamhetsland). Den upphandlande myndigheten/enheten får inte ställa krav som endast svenska företag känner till eller kan klara och det gäller även i de fall då den upphandlande myndigheten/enheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna anbud. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma sätt som företag från den egna kommunen. 6.2 LIKABEHANDLINGSPRINCIPEN Principen om likabehandling innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar. Alla leverantörer måste till exempel få tillgång till samma information samtidigt, så att ingen leverantör får ett övertag. Upphandlaren får exempelvis inte acceptera ett för sent inkommet anbud, eftersom samma regler och tidsfrister ska gälla alla. 6.3 PROPORTIONALITETSPRINCIPEN Proportionalitetsprincipen innebär att krav och villkor i genomförandet av en upphandling ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. De åtgärder som den upphandlande myndigheten/enheten genomför får inte gå utöver vad som är nödvändigt för den aktuella upphandlingen. 6.4 PRINCIPEN OM ÖPPENHET/TRANSPARENS Principen om öppenhet (eller transparensprincipen) innebär att upphandlingar ska präglas av öppenhet och förutsebarhet. Uppgifter som gäller upphandlingen får inte hemlighållas, upphandlingen ska annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i anbudsförfarandet ska informeras om resultatet. Upphandlingarna ska vara offentliga och förfrågningsunderlaget ska vara förutsebart, det vill säga klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs. 6.5 PRINCIPEN OM ÖMSESIDIGT ERKÄNNANDE Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES länder.

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV LEVERANTÖR FÖR ETABLERING AV BREDBANDSNÄT Dals-Eds kommun 2 1. Allmän information 1.1 Inledning Dals-Eds kommun (nedan benämnd Kommunen ) är en av 49 kommuner i Västra

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26

Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 DNR SSL 1.3:34/14 Förfrågningsunderlag 2014-03- 26 Upphandling av fast/mobil telefoni samt växellösning Innehåll 1. Anbudsinbjudan... 5 1.1. Allmän information... 5 1.1.1. Inbjudan... 5 1.1.2. Information

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237

Huddinge 5 oktober 2011. Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Huddinge 5 oktober 2011 Förfrågningsunderlag Upphandling fordonsvåg, Ärende nr: Fordonsvåg, D-nr 11/237 Förfrågningsunderlag Fordonsvåg Sidan 2 av 12 1. ALLMÄN INFORMATION SRV återvinning AB är ett återvinnings-

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker

Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker 2005-06-27 Dnr 0504-0374-33 Anbudsinbjudan avseende upphandling av lagerhantering och distribution av Arbetsgivarverkets trycksaker Upphandlande enhet Arbetsgivarverket Box 3267 103 65 Stockholm Kontaktperson

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Kursgård förlagd i Norra Bohuslän

Kursgård förlagd i Norra Bohuslän Datum 2010-07-07 Sista anbudsdag 2010-08-20 Ref nr: Upphandlingsform ITN -2010-00120 Förenklad upphandling Anbudets giltighet 2010-10-30 Härmed inbjuds Ni att lämna anbud för Kursgård förlagd i Norra Bohuslän

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Granskning av upphandling av kompletterande utbyggnad och tillhandahållande av bredbandsnät Bredband 15

Granskning av upphandling av kompletterande utbyggnad och tillhandahållande av bredbandsnät Bredband 15 2008-07-16 Regionförbundet Sömland Förbundsdirektör Göran Norberg Box 325 611 27 Nyköping Granskning av upphandling av kompletterande utbyggnad och tillhandahållande av bredbandsnät Bredband 15 1 Innehåll

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22

Anbudsinbjudan. Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 1(11) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Linda Lundström 0371-815 86 2006-12-22 Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda senast Anbud Glass 06-252-22 2007-01-17 Gislaveds kommun Upphandlingsenheten

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster

Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Datum/Date 2014-06-18 Dnr/Ref.no. 137-KB 324-2014 Inbjudan att ansöka om att få lämna anbud på städtjänster Kungliga biblioteket (KB) avser att upphandla leverantörer för städning av bibliotekets lokaler

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor)

UPPHANDLING AV CAFETERIA FÖR NORRORTS POLISMÄSTARDISTRIKT, POLISMYNDIGHETEN I STOCKHOLMS LÄN (7 bilagor) Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Elis Kalered Datum 2013-07-18 Diarienr (åberopas vid korresp) A000.374/2013 Saknr 914 Sista anbudsdag:

Läs mer