Karta 20-23: platser man är på. Markerade platser per stadsdel. Från vänster: centrum, Ellagård, Gribbylund, Hägernäs/Viggbyholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karta 20-23: platser man är på. Markerade platser per stadsdel. Från vänster: centrum, Ellagård, Gribbylund, Hägernäs/Viggbyholm"

Transkript

1 Karta 20-23: platser man är på. Markerade platser per stadsdel. Från vänster: centrum, Ellagård, Gribbylund, Hägernäs/Viggbyholm Karta 24-27: platser man är på. Markerade platser per stadsdel. Från vänster: Täby kyrkby, Näsbypark, Skarpäng, Vallabrink 11

2 Rörelsemönster Barnens rörelsemönster präglas av stadsdelarnas planering. Fördelningen mellan kvarters- och offentlig mark samt bebyggelsens struktur påverkar var de kan röra sig och utbudet av platser som de kan välja mellan. Där huvudparten av marken är kvartersmark blir genvägarna få. Barnen väljer oftare samma väg hela tiden och de få allmänna platsbildningar som finns utnyttjas intensivt. Det blir tydligt exempelvis i Gribbylund och i Täby kyrkby. Här präglas strukturen av villastad med stor andel privat mark och få offentliga platser inom bebyggelsen. Rörelsemönstret följer därför i hög grad vägarnas sträckning. I centrum och i Roslags Näsby ser kvartersstrukturen annorlunda ut med högre andel flerfamiljshus. Här sneddar barnen över bostadsgårdar och annan kvartersmark. I vissa stadsdelar är kvartersmarken i området den viktigaste gemensamma ytan. Ett sådant exempel är bostadsgården vid Storstugan. Idag används den som samlingsplats och centrumpark i brist på sådant på den kommunala marken vid Täby Centrum. Samma mönster kan ses i Vallatorps och Erikslunds radhusområden och på Flygkårsvägen. Barnen rör sig fritt mellan gårdarna som betraktas som ett gemensamt revir. Favoritplatsen behöver inte ligga på den egna gården. Stråk och barriärer I vissa stadsdelar syns tydliga stråk och mönster i elevernas vägmarkeringar. I Täby Kyrkby där Vikingavägen och Roslagsbanan utgör starka barriärer sker huvuddelen av all rörelse i nord-sydlig riktning, exempelvis längs Vikingavägen. Några få passager i form av mindre frekventerade stråk leder i öst-västlig riktning. Stadsdelen är uppdelad i en Östlig och en västlig del och eleverna är hänvisade till sin del av Kyrkbyn. Barriärer som Roslagsbanan och större vägar, t.ex. Vikingavägen i Kyrkbyn, utgör ett större hinder för femteklassarna än övriga. I vissa av de intervjuade klasserna har bristen på lokaltrafik fungerat som en barriär. Slappar. Avstånd och kommunikationer De som rör sig långt själva till skolan är ofta beredda att cykla eller gå långt även på fritiden. I de skolor där många får skjuts eller kommer med lokaltrafiken gäller ofta motsatsen. Ett sådant exempel är Nytorps friskola där eleverna tar bussen för att komma ner till centrum fast det tog lika lång tid som att gå. Kommunikationerna, eller bristen på dem, är en viktig fråga framför allt för högstadieungdomar. Men skillnaden mellan stadsdelarna är stor. Medan ungdomarna i Gribbylund uttrycker en stor frustration över att det är svårt att ta sig till och från deras stadsdel kommer mycket få sådana synpunkter från ungdomarna i Kyrkbyn. Kanske kan det delvis förklaras med att Kyrkbyeleverna har tillgång till Roslagsbanan som tar dem rakt ner till centrum, den mest populära platsen utanför stadsdelen. Cykla och kolla på fiskar Olika åldersgruppers rörelsemönster Barnens rörelsemönster/rörelseradier är mycket individuella. Generellt sett, rör sig ändå femteklassare och gymnasister mer målorienterat - femteklassarna inom en mindre radie. Niondeklassarna rör sig istället inom stadsdelen och vägen är viktigare än målet. De skapar sig revir där de går runt och bara är. Beteendet finns bekräftat i ett flertal tidigare forskningstudier. Det är Dödens träsk och man hoppar från träd till träd. Elevernas kommentarer till platser de brukar vara på. 12

3 Barn - trafikanter i Täby Eleverna i Täby är en viktig trafikantgrupp i kommunen och många åtgärder görs redan för att underlätta för dem. Även om åtgärderna framför allt fokuseras på skolvägar, särskilt de yngre barnens, visar elevernas kartor att de rör sig betydligt mer i trafikmiljö utanför skoltid. Fritidsvägarna är både fler och längre än skolvägarna. Mellanstadieelevernas fritidsvägarna skiljer sig mot de andra åldersgruppernas. Deras vägar är korta och går längs lokalgator i det egna området. Högstadieelverna rör sig längre och längs de större vägarna. Forskning vid Vägverket visar också att det är de äldre barnen och ungdomarna som löper störst risk att hamna i svåra trafikolyckor. Platser och områden Generellt sett så använder de yngre barnen fler platser utomhus. Högstadie- och gymnasieeleverna går framför allt till bad, motionsplatser och Täby centrum. Eleverna från årskurs fem är fortfarande i hög grad hembundna. Deras favoritplatsmarkeringar hamnar ofta på det egna eller kompisarnas hus. Ju äldre eleverna blir desto längre bort rör de sig. Täby Centrum - det är där man träffar alla När de har kommit upp i gymnasiet är de verkliga favoritplatserna ofta utanför kommunen. De har så lätt att transportera sig långt bort att de har råd att specialisera sig. Landskapsarkitekten Anders Sandberg beskriver skillnaden i hur äldre och yngre barn utforskar sin miljö genom en liknelse med mustaschfladdermusen och stor fladdermus. Den första arten är känslig för barriärer. Den kan inte ta sig över stora öppna ytor med för lite vegetation. Däremot äter den allt den finner där den är. Stor fladdermus å sin sida är väldigt krävande när det gäller boplats och föda, men den har inget problem med att ta sig dit den vill. Yngre barn är som mustaschfladdermusen. De är mycket känsliga för hinder, som till exempel trafikerade gator. Men där barnen vistas kommer varje vrå att utforskas, går det att leka här? Äldre barn är som de stora fladdermusen. De börjar korsa barriärerna och söker sig mer och mer till alldeles egna och specifika platser. Ju äldre de blir desto mindre roll spelar avståndet i staden. Högstadieelvernas platsbehov skiljer sig på flera sätt från de andra. De uttrycker också tydligare än de andra grupperna ett behov av att kunna dra sig undan, att få vara ifred. De rör sig mellan ytterligheter antingen idrottslekar eller att sitta och snacka. I tonåren kan definierandet av personligheten jämföras med en skådespelare som rör sig på och av scenen (beskrivet bland annat av sociologen Mats Lieberg). De växlar mellan att dra sig tillbaka och att agera utåt, att hålla sig off-stage och on-stage. Off-stage prövar de beteenden och personlighet i avskildhet. On-stage söker de sig till folkfyllda platserna för att sedan testa de nya beteendena de prövat off-stage. En bra off-stageplats ligger avsides och har skydd mot väder och vind. Två tydliga sådana platser är skärmtaket vid Jarla Bankes bro och lusthuset på kvartersmarken vid Näsbydal. Gymnasieeleverna är snart klara med sin obligatoriska skolgång vilket ger dem en stor frihet att blicka bortom Täby. Många av gymnasieeleverna tänker heller inte i första hand på sig själva under dataenkäten. De bryr sig istället om dem som är kvar och är hänvisade till Täby. Denna omsorg om andra grupper yttrade sig i förslag som handlar om att gynna andra, ex få bort kidsen härifrån (Kråkudden) och ge dem något att göra. Mötesplatser Stad är möten. I staden korsas dina vägar med andra, du ser och stöter på även dem som du inte känner eller som inte är som du. Där har de offentliga utomhusrummen en viktig roll att fylla. I alla Täbys stadsdelar finns platser som redan idag fungerar och skulle kunna utvecklas som mötesplatser. De populäraste platserna i respektive stadsdel är aktivitetsytor samt platser där handel pågår. Gemensamma mötesplatser Vissa platser fungerar som verkliga knutpunkter och drar till sig ungdomar från alla stadsdelar. De två absolut största knutpunkterna är Täby Centrum (>120 platsmarkeringar) och Ängsholmsbadet (>60 markeringa). Andra viktiga knutpunkter är exempelvis Skavlöten, Täbybadet, Rösjöbadet, Ängsholmsbadet och kommunens konstgräsplaner. Dessa platser fungerar redan idag som verkliga mötesplatser. Vad är det då som gör vissa platser mer populära än andra? Vilka kvaliteter är det som barnen och ungdomarna söker? Visserligen varierar det mycket 13

4 Lokala centrum och mötesplatser Arninge: Hägerneholms stallområde Centrum/Roslags-Näsby: Täby Centrum (centrumhuset, Centrumområdet, Tibblevallen, Tibble konstgräsplan, Näsbydals konstgräsplan, Åkerbyparkens gräs- och bollytor, Åva-bikepark. Ellagård: Liedlbacken, Ellagårdsskolans gård, Ellavallen, Ellagårdsskogen, Ella krogskogen. Ensta: Stolpaskogen. Erikslund. Erikslundstippen, Erikslundsskolans gård och bollplan, Vallabrinksskolans gård, Godisbutiken vid Visinge, Erikslundsskogen. Gribbylund: Gribbylunds centrum, Ängsholmsparken och Ängsholmsbadet, Rönningesjön och strandpromenaden. Hägernäs: Hägernäs centrum, Hägernäs IP, Flygkårsvägens gårdar, spontanbasketytan, Hägernäs strand, strandpromenaden. Näsbypark: Kråkudden och Näsa äng, Norskogs- mellan de olika åldersgrupperna, men ser man på kartan över områden och favoritplatser faller vissa områden ut som extra betydelsefulla. De används med större intensitet och av fler grupper än andra. De är väldigt olika till gestaltning och skötsel. Utifrån kartmaterialet och barnens kommentarer vid samtalen går det ändå att urskilja vissa gemensamma faktorer som återkommer på flera av platserna: Storlek Även platser som är små till ytan kan bli populära, men för att flera olika åldersgrupper och intressen ska kunna trivas på samma yta krävs utrymme. Mångfald Det är ofta i gränsen mellan skilda typer av platser och/eller områden som de populära platserna finns. badet, trafiklekplatsen, Grustaget, skogen bakom Näsbyparkskolan. Skarpäng: Alla små insprängda naturpartier, Myrlejonets lek, Enebyplanen (Vallentuna), Rösjöskolans gård, Skarpängsparken och Skarpängsplanen, Ljungmyrsskolans gård, Skarpängstippen, Mörtsjön, Täbybadet, Danderydsbadet. Täby Kyrkby: Ica och centrum, Torget, Midgårdsparken, Täby IP och intilliggande friluftsområde, Skräpskogen, Kyrkskolans gård, Byleskolans fotbollsplan, Jarla bankes park. Vallatorp: Vallatorpskolans gård, naturkullen mellan Vallatorpskolan och Vallatorp centrum, Poolparken, Vallatorp centrum, skogsområdet söder om Ängsullsvägen, skogen och ängsmarken närmast norr om Vallatorpskolan. Viggbyholm: Björnberget, Viggbyskolans gård, bollplanen och stallet vid Viggbyholms IP, hela strandpromenaden. Dessa platser har nära till flera olika typer av aktiviteter och lugna delar. Folkliv Människans största nöje är människan. Vi trivs bland andra även om vi också har behov av avskilda platser. Närhet De platser som används mest är de som ligger i närheten av hem, skola och fritids. Radien för vad som räknas som nära ökar ifall det finns startpunkter såsom exempelvis motionsslinga, grillplats eller bad. Dålig tillgänglighet, exempelvis på grund av stora trafikbarriärer, minskar upplevelsen av närhet. Platskvaliteter Det finns vissa specifika typer av platskvaliteter som gör att barn och unga i Täby förflyttar sig längre sträckor än längs sina övriga vägar. Den viktigaste kvaliteten som eleverna har pekat är möjligheten att träffa och vara med kompisar. Under intervjuerna har dock behovet av fler mötesplatser blivit tydligt. Ibland uppstår konflikter där flera grupper konkurrerar om samma plats. Exempelvis upplever en del av mellanstadiebarnen att de inte har tillgång till Midgårdsparken för det är för många ungdomar där. Det handlar också om uttryckliga önskningar om mötesplatser utomhus. Detta gäller exemplevis Täby centrum. Satsningen på centrums nya torg är efterfrågad. Vatten i allmänhet och bad i synnerhet höjer platsers popularitet. Konstgräs är otroligt populärt bland alla åldersgrupper. I alla stadsdelar har handelscentrum stor betydelse. Där träffar man kompisar, handlar och tittar på folk. Det syns en hierarki i hur olika åldersgrupper använder sig av de olika typerna av centrum. Barnen i mellanstadiet går framför allt till det lokala centrumet, och framför allt till ica. Vid enstaka tillfällen tar de sig till Täby centrum. För högstadieeleverna är Täby Centrum viktigast. De har börjat kunna flytta sig längre sträckor och kan i större grad välja vart de vill gå. Gymnasisterna har ännu större rörelseradie och flera uppgav att deras verkliga favoritplatser låg utanför kommunen. För dem fungerar Täby centrum som det lokala centrumet och de åker ofta in till Stockholm city. Det är också i de yngre åldersgrupperna som man finner kommentarer om att det behövs mer stadskärna i centrum, med mer aktiviteter och mer handel. Mönstret är som tydligast i de minst centralt belägna stadsdelarna. I de centrala delarna fungerar Täby centrum i viss mån som det lokala centrumet även för mellanstadieeleverna. Då GIS-intervjuerna ställde krav på god läs- och skrivkunnighet kunde inte yngre barn intervjuas. 14

5 Därför är lekplatser inte markerade i stor omfattning. Femmorna uppfattar sig inte som barn, i varje fall inte som små barn. De vill ha lekredskap som känns tillräckligt utmanande (ex klätternätet vid ICA i Täby Kyrkby) eller möjlighet att konstruera egna hinderbanor där man tar tid och tävlar. Ett redskap som ändå går hem är gungor, även bland de tuffa. På dem kan man göra tricks och de används som mötesplatser att sitta och prata på. Användning av Täbys parker och natur Användningen av skogsområden varierar kraftigt mellan de olika grupperna. Naturligtvis finns en rad faktorer som spelar in, allt från livsstil till tillgång. Men i samtal samt digitala och mentala kartor kan man ändå urskilja tre faktorer som påverkar användningen av naturområdena. Närhet Den viktigaste faktorn är närhet. Där det finns skogsområden insprängda i bostadsmiljön, oavsett om de är stora eller små, används de av barnen i åk 5. Särskilt på de mentala kartorna märks träddungar och skogsområden ut som viktiga platser för lek eller för lugn och ro. För många är skogen en plats de använde även när de var yngre. Även en del av dem som inte märker ut skogsområden säger att de var i skogen när de var små, men inte nu när de har blivit äldre. Det syns ett mönster när man jämför de olika stadsdelarna med varandra. I skolorna i Gribbylund, Täby kyrkby och Roslags-Näsby märks i princip inga skogar ut. De kommentarer som handlade om natur kom framför allt upp under problem. I dessa stadsdelar finns ont om insprängda naturområden. Kanske upplevs det ett för stort projekt att ta sig till skogen för att leka? Naturen ligger helt enkelt inte i centralt. Istället samlas de i de anlagda parkerna och vid centrumpunkterna. I de övriga skolorna dyker skogar upp i nästan alla klasser. Dels under GIS, men framför allt under de mentala kartorna. När områdena placerades ut med GIS blev det dock tydligt hur viktigt närheten till skogen var. De områden som användes låg så till att man lätt kom dit från sitt eller kompisens hem. Närheten är också mycket viktigare än storleken. Benämningen skog gäller allt från Stolpaskogen till minsta träddunge. I stadsdelar med många insprängda naturytor är barnen mer positiva till skog i allmänhet. Men det kommer även fram svar som visar att naturområden och skogsdungar kan ha en viktig betydelse även för dem som inte ofta är där. Ett sådant exempel är det skogsparti vid Jollens Ålder och rörelsemönster Olika individers rörelsemönster skiljer sig kraftigt åt. Tydliga mönster kan dock urskiljas mellan åldersgrupperna som helhet. Femteklassarna rör sig målstyrt till platser nära hemmet. Man umgås huvudsakligen två och två eller i mindre grupper. Pojkar och flickor umgås för sig. I denna ålder har de flesta slutat att leka. Informella plaster är dock vanligare än bland andra grupper. Niondeklassarna rör sig inom revir där vägen är viktigare än målet. Man umgås huvudsakligen i grupp och målet med de aktiviteter man gör är att umgås.pojkar är generellt något mer fysiskt aktiva i sättet de använder utemiljön; skate och fotboll är populärt. Flickor promenerar samt sitter och tittar på folk. Platser för aktivitet blir mötesplatser även för dem som inte själva deltar. Det finns därför ett behov av åskådarplatser. Gymnasieeleverna rör sig precis som femmorna målstyrt, men inom en större radie. Målpunkterna ligger långt hemifrån, ofta utanför kommunen. Man rör sig effektivt och använder kollektivtrafiken i hög grad. Man är inte beroende av gruppen på samma sätt som niorna. Gymnasisterna rör sig obehindrat på egen hand. 15

6 förskola i Näsbypark som för en tid sedan fälldes för att ge plats till en parkering. Knappt någon av eleverna sa att de var där men parkeringen fick många negativa kommentarer eftersom man ska inte fälla skogen, den var fin att titta på. De kommentarer som eleverna lämnar om skogspartier är överlag positiva och i alla åldersgrupper förekommer önskemål om att man inte ska bygga bort skogen. Det bekräftades också i samtalen med eleverna. Tillgänglighet Barnen korsar sällan stora vägar eller andra barriärer för att komma till skogen. Barriärerna blir i praktiken ett mentalt avstånd och närheten minskar. Innehåll Innehållet är viktigt för att naturområdena ska nyttjas. Varierad, kuperad och välskött skog är populärast. Stora stenar, klätterträd, backar och egna hemliga platser är kvaliteter som drar till sig de yngre barnen. Bland ungdomarna är det i större utsträckning lugn och ro, motionsmöjligheter och naturupplevelser som nämns. Där hållpunkter i form av exempelvis spår eller bad anläggs vistas fler i intilliggande naturområde. De populäraste naturområdena är just de med välutvecklade stigsystem eller de som ligger vid vatten. Fritid och fri tid Det märks att Täbybarnen har mycket inbokade fritidsaktiviteter. På frågan om deras favoritställen svarar många elever först den byggnad där de har träning, teater, etc. Aktiviteterna kräver ofta så specifika typer av anläggningar att det bara finns på ett fåtal platser i kommunen. För att ta sig till sina fritidsaktiviteter är många av barnen därför beroende av att få skjuts. Kartförståelse och orientering I studien har merparten av eleverna haft lätt att översätta sina rörelser i verkligheten till kartbilden. Men variationen inom gruppen har ändå varit stor. I områden som Gribbylund, där planeringen har skapat slingrande gator och en mycket oregelbunden kvartersstruktur har barnen ibland svårt att hitta på kartan. De beskriver istället sina vägar genom topografiangivelser, Du vet man går upp för den där backen och sen går det neråt till vänster. Den tydligaste faktorn som påverkar barnens kartförståelse är ändå på vilket sätt de tar sig fram i kommunen. I klasser där många av eleverna får skjuts dit de ska har fler elever svårigheter med att läsa kartan. Beroendet av att få skjuts påverkar barnens svar även på andra områden. Täby har en hög andel friskolor med stora upptagningsområden där nästan alla eleverna kommer med bil eller lokaltrafik. Särskilt i yngre klasser av den typen har eleverna inte bara färre vägar utan även färre platser att markera.bland mellanstadieleverna är den näst vanligaste favoritplatsen hemma hos en kompis och när de rör sig ute så gör de det tillsammans i kompispar eller i små grupper. När klasskamraterna bor i andra änden av kommunen inverkar det på hur mycket de rör sig i sitt hemområde. Även kring skolan har de färre platser. De har bussar att passa eller blir hämtade av föräldrarna och kan inte dröja sig kvar eller ta en extra sväng på vägen hem. 16

7 Karta 28-29: Pojkars/flickors skolvägar, årskurs 5 Karta 30-31: Pojkars/flickors skolvägar, årskurs 9 Karta 31-32: Pojkars/flickors skolvägar, gymnasiet 17

8 Karta 28-31: Pojkars/flickors fritdsvägar, årskurs 5 Karta 28-31: Pojkars/flickors fritidsvägar, årskurs 9 Karta 28-31: Pojkars/flickors fritidsvägar, gymnasiet 18

9 Karta 28-31: Pojkars/flickors platser med problem, årskurs 5 Karta 28-31: Pojkars/flickors platser med problem, årskurs 9 Karta 28-31: Pojkars/flickors platser med problem, gymnasiet 19

10 Karta 28-31: Pojkars/flickors favoritplatser, årskurs 5 Karta 28-31: Pojkars/flickors favoritplatser, årskurs 9 Karta 28-31: Pojkars/flickors favoritplatser, gymnasiet 20

Karta 2: vägar och stråk, Sammanlagda vägar per stadsdel

Karta 2: vägar och stråk, Sammanlagda vägar per stadsdel Karta 2: vägar och stråk, Sammanlagda vägar per stadsdel 11 Det är där man brukar träffa alla Elev från Gribbylund om Täby Centrum. Karta 9-11: platser, uppdelat per antal ålder, åk 5: röd, åk9: blå, gymn:

Läs mer

Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14

Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14 Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14 4 SAMTAL MED TÄBYS YNGSTA INVÅNARE 4 Projektets mål 4 Hur går det till? 5 Vilka har deltagit?

Läs mer

Karta 28-31: Pojkars/flickors platser som föreslås förbättras, årskurs 9

Karta 28-31: Pojkars/flickors platser som föreslås förbättras, årskurs 9 Karta 28-31: Pojkars/flickors platser som föreslås förbättras, årskurs 5 Karta 28-31: Pojkars/flickors platser som föreslås förbättras, årskurs 9 Karta 28-31: Pojkars/flickors platser som föreslås förbättras,

Läs mer

Utredning att anlägga en hundlekplats

Utredning att anlägga en hundlekplats 1(13) STADSBYGGNADSKONTORET Gatu- och parkavdelningen Joakim Wallin Johanna Leuf Utredning att anlägga en hundlekplats 2(13) Innehåll Innehåll... 2 Bakgrund... 3 Antal hundar och regler i kommunen... 3

Läs mer

LEK I TÄBY! - guide till Täbys roligaste lek- och aktivitetsplatser FOTO: OLOF HALDAR

LEK I TÄBY! - guide till Täbys roligaste lek- och aktivitetsplatser FOTO: OLOF HALDAR EK I TÄBY! - guide till Täbys roligaste lek- och aktivitetsplatser FOTO: OOF HADAR Täby kommun 2013 FOTO: OOF HADAR TECKENFÖRKARING A P ekplats Aktivitetsyta Parkering Grillplats Tak/vindskydd Tillgänglighetsanpassad

Läs mer

Riddarvägen. Närmsta trafikmiljö är gång och cykelbanan utmed Österskärsvägen samt Riddarvägen med vändplan.

Riddarvägen. Närmsta trafikmiljö är gång och cykelbanan utmed Österskärsvägen samt Riddarvägen med vändplan. Riddarvägen Beskrivning: Beläggen på parkmark bredvid Österskärsskolan. Denna lekplats är avsedd för alla barn mellan 1 och 15 år. Lekredskapen är delvis separerade för små och större barn. Lekplatsen

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden

Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 1(5) PM Dialog med Elevrådet på Älvkvarnsskolan Om Ursvik idag och i framtiden 2013-09-10 2(5) Dialog om Ursviks västra delar NAI Svefa och Sundbybergs kommun träffade elevråden och pratade om Ursvik idag

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Täby kommun 01FS 1996:47 Täby kommuns föreskrifter 15:8 Utkom från trycket den 27 februari 1996 om lokala ordningsföreskrifter för Täby kommun; beslutade den 14 december

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR JÄRNA TÄTORT MED OMGIVNING B A R N, U N G D O M A R O C H D E T O F F E N T L I G A R U M M E T En undersökning i samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen B A

Läs mer

BILAGA 1. Frågor till dig som bor INNE I Eslöv Tänk på att bara sätta ett kryss på varje fråga!

BILAGA 1. Frågor till dig som bor INNE I Eslöv Tänk på att bara sätta ett kryss på varje fråga! B I L A G A 1 Frågor till dig som bor INNE I Eslöv Tänk på att bara sätta ett kryss på varje fråga! Flicka Pojke Namn. Årskurs.. 1. Var bor du? Skriv din adress både gata och nummer (exempelvis Odengatan

Läs mer

Avstämning planuppdrag

Avstämning planuppdrag 1(7) Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Detaljplan för Kv. Björkängen Avstämning planuppdrag 2(7) Bakgrund och syfte Enligt beslut i KS 2014-01-15 28, fick Samhällsbyggnad, Bygg- och miljöenheten,

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar

Möts och umgås. Äter och fikar Bilaga 3 Sammanställning av webbenkätens fritext (6 oktober - 1 november). Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter. Varje aktivitet beskrivs

Läs mer

Möts och umgås. Äter och fikar. Titta på människor. Solar och kopplar av

Möts och umgås. Äter och fikar. Titta på människor. Solar och kopplar av Bilaga 2 Sammaställningen av dialogen med Böleängsskolans personal och elever 13, 14 och 20 oktober 2016. Tolka sammanställningen: De olika färgerna representerar kategorier som innehåller olika aktiviteter.

Läs mer

Synpunkter och förslag

Synpunkter och förslag Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från Hågadalsskolan och Eriksbergsskolan Så här tycker Eriksbergsskolan sammanfattning från möte med elevrådet 2 december 2015 Bakgrund

Läs mer

1 (9) Skolvägsplan. Njutångers skola

1 (9) Skolvägsplan. Njutångers skola 1 (9) Skolvägsplan Njutångers skola 2016-03-17 2 (9) Beskrivning av skolan Njutångers skolan byggdes 1983 och ligger naturskönt i en skogsglänta men ändå centralt i Njutånger, Hudiksvalls kommun. Det är

Läs mer

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION

FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION FOKUSGRUPP UNGDOMAR DOKUMENTATION Tisdagen 26 maj 2015 kl 17 19 hölls ett första möte med fokusgruppen för ungdomar. Gruppen hade satts ihop med hjälp av ungdomsgården Musteriet och bestod av sex ungdomar

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Hastighetsdialog Täby Kyrkby Uppföljningsmöte

Hastighetsdialog Täby Kyrkby Uppföljningsmöte Hastighetsdialog 2011 Täby Kyrkby Uppföljningsmöte Granskning Sammanställt inkommet material Besökt alla platser Första behovsbedömning Bedömt möjligheter till åtgärd Vad har vi vägt in? Värderingsgrunder

Läs mer

Bebyggelsens gröna karaktär

Bebyggelsens gröna karaktär Bebyggelsens gröna karaktär HUDDINGE KOMMUN Parkstrategi Vilken typ av bebyggelse som finns i ett område påverkar grönytetillgången. Det påverkar även graden av offentlighet i dessa grönområden. Indelningen

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

Lekplatspolicy Stadsbyggnadskontoret 2009

Lekplatspolicy Stadsbyggnadskontoret 2009 Lekplatspolicy Stadsbyggnadskontoret 2009 Varför behövs en lekplatspolicy? En lekplatspolicy behövs för att säkerställa kvalitén och tillgängligheten till de kommunala lekplatserna. Den är tänkt som en

Läs mer

Roslagsbanans utbyggnad

Roslagsbanans utbyggnad Roslagsbanans utbyggnad Trafikförvaltningen/SL satsar på en omfattande kapacitetsförstärkning, som påbörjades redan 2008. Roslagsbanan har genomgått moderniseringar i flera steg och delar av banan har

Läs mer

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA

NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA 2010-03-08 NÄRIDROTTSPLATS PÅ HULTA Enkätundersökning Sammanställning Enkätundersökningen är föredragen och sammanställd av Mikael Andersson, Trygghetssamordnare Kommundel Trandared Sedan det beslutades

Läs mer

Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14

Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14 Sammanfattning av workshop med boende kring Slättevallen 2015-04-14 Workshop om Slättevallens framtid Den 14 april 2015 hölls en workshop på Lysekils kommunhus med boende kring Slättevallen. Temat för

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025

Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 2015-09-30 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2015/130-829 Fritidsnämnden Planering för utegym och näridrottsplatser 2016-2025 Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att föreslå natur- och trafiknämnden att

Läs mer

Fritidsenkät i Botkyrka 2009

Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Rapport om barn- och ungdomsförvaltningens enkät till elever i årskurs 3 som går på fritids i kommunens skolor Tryckt 2007-04-02 1 [8] Utvärderings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision

Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj Kärnvärden och vision Bilaga 1, Medborgardialog 26 maj 2016 Kärnvärden och vision Sammanställning kärnvärden och vision Nära till allt Definitioner av nära till allt Ja! Det är nära till allt. Inte nära till mörka platser.

Läs mer

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana

FMCK Malmö Boris Magnusson. Markering av Endurobana FMCK Malmö Boris Magnusson Markering av Endurobana Markering av en Endurobana finns beskrivet i tävlingsreglementet, paragrafer 4.16-17-18 (se nedan) men dessa är ganska kortfattade. Detta PM är ett försöka

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen.

Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen. Dialogmöte för Bergaskogen samt del av Runby- och Lövstaskogen Varför dialogmöte? En detaljplan håller på att upprättas på kommunens mark i skogsområdena Bergaskogen, del av Runbyskogen och del av Lövstaskogen.

Läs mer

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare...

...för fotgängare, cyklister och bilister. Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare... Så kan Hornsgatan bli säkrare, trevligare och vänligare......för fotgängare, cyklister och bilister. Hornsgatan är ett av Stockholms viktigaste trafikstråk. Den är också en livlig stadsgata med många butiker,

Läs mer

Tekniska nämndens bidrag till Umeås folkhälsa

Tekniska nämndens bidrag till Umeås folkhälsa Folkhälsa Tekniska nämndens bidrag till Umeås folkhälsa Möjligheten att leva sitt liv som man önskar Hållbar livsstil Delaktighet och inflytande Möjlighet till rekreation och rörelse i park och naturmiljöer

Läs mer

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan

Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Resultatet av trafikenkät Sturebyskolan Trafikenkät vt 2012 Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar 415 enkäter sammanställdes(av 950 elever totalt) Ganska jämt fördelat i ålder, men flest i åk

Läs mer

LOKALISERINGSSTUDIE FÖR ÄLDREBOENDE I MOLKOM

LOKALISERINGSSTUDIE FÖR ÄLDREBOENDE I MOLKOM KONCEPT LOKALISERINGSSTUDIE FÖR ÄLDREBOENDE I MOLKOM Bakgrund I kommunledningskontorets rapporter Behov av seniorboende i Karlstads mindre tätorter samt Lokaliseringsalternativ boende för äldre i tätorter

Läs mer

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende detaljplan för kvarteret FORSETE inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende detaljplan för kvarteret FORSETE inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Sida 1 av 6 Planbeskrivning 2012-12-20 Handläggare: Lars Wendel Ändring genom tillägg till planbestämmelser avseende detaljplan för kvarteret FORSETE inom Centrala stan i, Västerbottens län HANDLINGAR

Läs mer

Behovsbedömning av utbildningsplatser inom förskola och grundskola samt prognos för gymnasieskola

Behovsbedömning av utbildningsplatser inom förskola och grundskola samt prognos för gymnasieskola KOMMUNLEDNINGSKONTORET Mona Agaton Birgitta Ehne Ola Hedfors Ann-Christine Kinch Behovsbedömning av utbildningsplatser inom förskola och grundskola samt prognos för gymnasieskola 213-222 2(66) SAMMANFATTNING

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Oxelbergen Kungsleden

Oxelbergen Kungsleden Strategisk Arkitektur Oxelbergen Kungsleden Fördjupad studie - Bef. & tillk. BTA, parkeringslösning samt barnperspektiv 5 6 Fördjupad studie 56 Illustrationsplan Strategisk Arkitektur 6 8 5 MM 6 8 MM SKALA

Läs mer

Godkänt dokument - Louise Heimler, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr

Godkänt dokument - Louise Heimler, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, , Dnr INNEHÅLL Godkänt dokument - Louise Heimler, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2013-10-10, Dnr 2013-00709 1. INLEDNING...4 Bakgrund och syfte Metod, avgränsningar och beskrivning av området 2. BARN OCH FYSISK

Läs mer

Återrapportering kring uppdraget Fritid för unga i Smedby

Återrapportering kring uppdraget Fritid för unga i Smedby Handläggare Datum Sophia Sundlin 2012-11-13 0480-45 01 67 Kultur- och Fritidsnämnden Återrapportering kring uppdraget Fritid för unga i Smedby Ärendegång Efter förfrågan från kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Fittja äng och Alby ängspark

Fittja äng och Alby ängspark Naturen på lika villkor Fittja äng och Alby ängspark Botkyrka kommun Fittja äng Alby ängspark INVENTERINGSRAPPORT Datum: 31/8 2016 Detta är ett gemensamt projekt mellan Botkyrka kommun, Stockholms läns

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Var rädd om våra barn i trafiken!

Var rädd om våra barn i trafiken! Var rädd om våra barn i trafiken! Du är förälder till ett barn som just har börjat skolan Nacka kommun arbetar aktivt med trafiksäkerheten och tryggheten runt skolorna. Idag skjutsar många föräldrar sina

Läs mer

Barnkonsekvensanalys. Detaljplan för fastigheten Utsäljeskolan Steg 1. Atkins

Barnkonsekvensanalys. Detaljplan för fastigheten Utsäljeskolan Steg 1. Atkins Barnkonsekvensanalys Detaljplan för fastigheten Utsäljeskolan Steg 1 Atkins 2017-03-29 Innehållsförteckning Barnkonsekvensanalysens innehåll 4 Bakgrund 4 Resvaneundersökning 4 Planerad utbyggnad 4 Överrensstämmelse

Läs mer

arbetstillfällen

arbetstillfällen Räkna med oss 69 386 17 000 Invånare i Täby, december 2016 Invånare i Täby, december 2016 1,105 1,105 Befolkningsökning 2016 Prognos: 89 000 invånare år 2026 71,2km 2 Nya bostäder planeras att byggas i

Läs mer

Här. leker vi! Barns och ungas platser för lek och aktivitet i Stockholms stad. PM - Sammanställning av webbenkät

Här. leker vi! Barns och ungas platser för lek och aktivitet i Stockholms stad. PM - Sammanställning av webbenkät Här leker vi! Barns och ungas platser för lek och aktivitet i Stockholms stad PM - Sammanställning av webbenkät 161011 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 Bakgrund, syfte, metod...4 2. VILKA SVARADE PÅ WEBBENKÄTEN?

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013.

Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Ung livsstil i Täby 2013 Andra presentationen inför nämnden. 9 december 2013. Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se tel.

Läs mer

En idéskrift. En idéskrift

En idéskrift. En idéskrift En idéskrift En idéskrift I den numera klassiska What is a city? (1937) beskriver Lewis Mumford staden som en social teater, med de sociala aktiviteterna som stadens kärna och människan i fokus. Med det

Läs mer

Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla

Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla ÖP JÄRFÄLLA 2012-03-21 SPACESCAPE SPACESCAPE 1 Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 5 Bakgrund och syfte 6 Analysmått 7 Analysunderlag 8 Analyser 9 Grönyta

Läs mer

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-06-03 DNR: 13BMN3 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av

Läs mer

Integrerad Barnkonsekvensanalys - fokusområde Söderholmen

Integrerad Barnkonsekvensanalys - fokusområde Söderholmen Sida 1 (9) Syftet med Stockholms stads metod Integrerad barnkonsekvensanalys, är att kartlägga barnens perspektiv på utemiljön genom dialoger för att sedan formulera mål i projekten som ska bidra till

Läs mer

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler.

I de flesta husen längs Göteborgsvägen, Gästgivaretorget och Stationsvägen utgörs första våningen av butikslokaler. BOLLEBYGD IDAG Bollebygd ligger beläget på en ås mellan Nolåns och Söråns dalgångar omgiven av skogsbeklädda höjder. Orten är ett typiskt stationssamhälle som byggts upp kring järnvägen. Orten har i huvudsak

Läs mer

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S

UNGA I FOKUS U N G A I F O K U S UNGA I FOKUS Ungdomar är länets framtid. Det är viktigt att länet erbjuder en attraktiv livsmiljö för att fler unga ska välja att bo och verka i Västernorrland. 91 Sammanfattning De allra flesta ungdomar

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken

Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Stockholm Arlanda Airport Miljökonsekvensbeskrivning för ansökan om nytt tillstånd enligt miljöbalken Bilaga MKB2.1 Utvecklingsområden för bebyggelse - 1 - Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden.doc

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Bättre tätortsmiljö för barnen och färre bilar i stan!

Bättre tätortsmiljö för barnen och färre bilar i stan! Bättre tätortsmiljö för barnen och färre bilar i stan! Vi tycker att det skall finnas många bilfria ställen i stan och inte bara en dag Tobias och Ulf, 9 år Barn tillbringar största delen av sin tid i

Läs mer

Höredaskolans arbetsplan Läsåret 2013/14

Höredaskolans arbetsplan Läsåret 2013/14 Höredaskolans arbetsplan Läsåret 2013/14 Vision: En skola där elever och personal känner gemenskap och trygghet. Där både elever och vuxna känner glädje och nyfikenhet inför lärandet. Mål 1: Att alla både

Läs mer

SOCIOTOPVÄRDEN snabbmanual 2005-06-10

SOCIOTOPVÄRDEN snabbmanual 2005-06-10 Ba Bad bada simma sola vid badplats Exempelord och avgränsningar: bada, plaska, simma Att bada och plaska vid anordnad eller naturlig badplats, inte temporära anläggningar som privata upplåsbara bassänger

Läs mer

GEOGRAFENS TESTAMENTE NORDEN

GEOGRAFENS TESTAMENTE NORDEN GEOGRAFENS TESTAMENTE NORDEN LÄRARHANDLEDNING Producent: Henrik Ahnborg Pedagog: David Örbring Inledning Geografens testamente Norden är en programserie med utgångspunkt i ämnet geografi. Serien är en

Läs mer

Program till Vision Luleå 2050

Program till Vision Luleå 2050 Program till Vision Luleå 2050 Alla ungas medskapande Start och uppväxt för alla Allas röst Entreprenörskap Smarta resor och transporter Vilja uppleva infrastruktur Bredd och spets God livsmiljö Klara

Läs mer

ÄLTADALENS FÖRSKOLA FAS 1 TIDIGA SKEDEN GESTALTNING

ÄLTADALENS FÖRSKOLA FAS 1 TIDIGA SKEDEN GESTALTNING ÄLTADALENS FÖRSKOLA FAS 1 TIDIGA SKEDEN GESTALTNING 150922 SITUATIONSPLAN 1:1000 Lek utanför hämta/läma-tider bostäder gruppboende I inlast frd II avdelande gungor 2 hcp p I frd cykelparkering (36 platser)

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Svar på medborgarförslag 2014:12 om att anlägga en parkourpark i hörnet Rågatan/Sättragatan KS-2014/568

Svar på medborgarförslag 2014:12 om att anlägga en parkourpark i hörnet Rågatan/Sättragatan KS-2014/568 Kommunstyrelsens tekniska utskott Utdrag ur PROTOKOLL 2014-10-27 9 Svar på medborgarförslag 2014:12 om att anlägga en parkourpark i hörnet Rågatan/Sättragatan Utskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

HÖGSTADIESKOLORNAS UPPTAGNINGSOMRÅDEN

HÖGSTADIESKOLORNAS UPPTAGNINGSOMRÅDEN HÖGSTADIESKOLORNAS UPPTAGNINGSOMRÅDEN Ribbaskolan Attarpsskolan Ljungarumsskolan Junedalsskolan Kungsängsskolan Alfred Dalinskolan Flahultsskolan Stadsgårdsskolan Rosenlundsskolan I finns det nio skolupptagningsområden

Läs mer

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08

Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2. Grupparbete BILDPROTOKOLL. Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 2015-06-08 BILDPROTOKOLL Designdialog Tullkammarkajen Workshop 2 Workshop 2 fokuserade på strukturer, rumslig gestaltning och framtida innehåll på Tullkammarkajen. Kunskap och idéer från workshop 1 har i mellantiden

Läs mer

Satsa på cykeln i Norrtälje

Satsa på cykeln i Norrtälje Satsa på cykeln i Norrtälje Program för hur Norrtäljecentern vill satsa på cykeln C Man kan även cykla på vintern om det finns bra snöröjda och grusade cykelvägar Cykelleder genom staden Cykelfil Bergsgatan

Läs mer

INFORMATIONSTRÄFF. åk 4, den 16 nov kl. 18 i Enhagen. Lär känna verksamheten i. Årskurs 4 hösten 2016. Hägernäs / Gribbylund / Ljungmyr

INFORMATIONSTRÄFF. åk 4, den 16 nov kl. 18 i Enhagen. Lär känna verksamheten i. Årskurs 4 hösten 2016. Hägernäs / Gribbylund / Ljungmyr Årskurs 4 hösten 2016 Hägernäs / Gribbylund / Ljungmyr INFORMATIONSTRÄFF Lär känna verksamheten i åk 4, den 16 nov kl. 18 i Enhagen. VÅRT MOTTO Kunskap genom engagemang och kompetens VÅR V ISION Alla elever

Läs mer

Övningar. Labyrinten inomhus såväl som utomhus. Presentation. Förberedelse. Utförande. Varianter. Material. Kunskap. Författare: Lisa Kalered

Övningar. Labyrinten inomhus såväl som utomhus. Presentation. Förberedelse. Utförande. Varianter. Material. Kunskap. Författare: Lisa Kalered Övningar Labyrinten inomhus såväl som utomhus lämplig för alla åldrar Denna övning är tänkt att öka elevernas förståelse vad gäller att passa kartan, dvs att hela tiden ha kartan lagd åt rätt håll för

Läs mer

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna

Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna Sammanställning av statistik och kommentarer från medborgarna 1. Statistik 1.1 Statistik över förslagslämnare Figur 1. Åldersfördelning av total andel förslag (196 st) Figur 2. Fördelningen på bostadsområde

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2010.3654 2016-01-29 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 9:43 Torsnäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark

Läs mer

En tryggare & mer jämställd miljö

En tryggare & mer jämställd miljö En tryggare & mer jämställd miljö Halmstad Centrum Vallås TEKNIK- OCH FRITID Upplägg av projektet Sammanfattning av Forskningen Varför är det viktigt att vara trygg? Vad är otryggt? Vem är otrygg? Varför

Läs mer

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN

Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN Gå och cykla för ökad hälsa DEN GODA STADEN När vi planerar för att bygga den goda staden är det många aspekter som bör finnas med. En mycket viktig del rör människors hälsa och välbefinnande. Därför behöver

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 7 mars 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Täby kyrkby Kragstalund Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för

Läs mer

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE

FRAMTIDENS SELMA. Tillsammans bygger vi Framtidens Selma: KEYWE FRAMTIDENS SELMA Det goda vardagslivet En gåvänlig stadsdel. En mötesplats för alla åldrar. Allt du behöver i vardagen. Goda förbindelser och gröna områden. Vi talar om det nya Selma Lagerlöfs Torg. Tillsammans

Läs mer

RESECENTRUM 1.4 RESECENTRUM 1.4 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER I CENTRUM IDESKISS 2013 09 19

RESECENTRUM 1.4 RESECENTRUM 1.4 LINKÖPING JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER I CENTRUM IDESKISS 2013 09 19 RESECENTRUM 1.4 JÄRNVÄG I TUNNEL FÖR ATTRAKTIVA STADSMILJÖER I CENTRUM NYA MÖJLIGHETER SYFTE MED LINKÖPINGS RESECENTRUM 1.4 NÅGRA KONSEKVENSER AV JÄRNVÄG I TUNNEL SOM JÄMFÖRELSE TILL BROALTERNATIVET Vi

Läs mer

PLANERINGSUNDERLAG för anläggning av UTEGYM I KALMAR KOMMUN

PLANERINGSUNDERLAG för anläggning av UTEGYM I KALMAR KOMMUN PLANERINGSUNDERLAG för anläggning av Att kunna styrketräna utomhus vore skönt! Skulle man inte kunna sätta upp några träningsredskap vid pulkabacken! Pålsundsparken, Stockholm Hornsbergs Strandpromenad,

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet

Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet Fördjupad översiktsplan för norra kustområdet Just nu arbetar Varbergs kommun med att ta fram en fördjupad översiktsplan för det norra kustområdet som sträcker sig från kommungränsen i norr till och med

Läs mer

Strukturöversyn av området kring kv. Broccolin, Årsta 85:1

Strukturöversyn av området kring kv. Broccolin, Årsta 85:1 Flygbild över kv. Broccolin, Årsta Centrum och Årsta skolan Strukturöversyn av området kring kv. Broccolin, Årsta 85:1 Inledning Fastighetsbolaget Årsta 85:1 har av plan- och byggnadsnämnden fått positivt

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Enkätsvar. Barnkonsekvensanalys Utsäljeskolan. Atkins

Enkätsvar. Barnkonsekvensanalys Utsäljeskolan. Atkins Enkätsvar Barnkonsekvensanalys Utsäljeskolan Atkins 2017-03-28 Platser på skolgården som ni har berättat om Fotbollsplanen Pulkabacken Klätterställning Utanför fritidsgården Centrala delen av skolgården

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

Fritidsenkät i Botkyrka 2010

Fritidsenkät i Botkyrka 2010 Fritidsenkät i Botkyrka 2010 Rapport om barn- och ungdomsförvaltningens enkät till elever i år 3 som går på fritidshem i kommunens skolor 2010-12-22 1 [8] Utvärderings- och utvecklingsenheten 2010-12-08

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Skytteln, Kungsängen, Uppsala kommun

Detaljplan för kvarteret Skytteln, Kungsängen, Uppsala kommun Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2013-01-29 Diarienummer BUN-2012-1621.60 Barn- och ungdomsnämnden Detaljplan för kvarteret Skytteln, Kungsängen,

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby

Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Bilaga 1b BARNKONSEKVENSANALYS Väg 44 förbifart Lidköping, delen Lidköping Källby Lidköping och Götene kommun, Västra Götalands län Enkät till elever på Källby Gård Skola 2013-05-29. Sammanställning av

Läs mer

Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2015

Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Västanbyns skola åk 3 våren 2015 2013 31 svarande av 36 elever, 17 flickor och 14 pojkar (enligt Procapita 6/2) dvs 86 % 2014 39 svarande

Läs mer

SPARAS! Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn.

SPARAS! Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn. Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn.se Till samtliga medlemmar SPARAS! Information från styrelsen Hastighetsbegränsning

Läs mer

Policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser

Policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser Policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 95, diarienummer KS 2010/269. Bakgrund I Vaggeryds kommun finns idag 19 allmänna lekplatser som förvaltas

Läs mer

Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015

Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015 Sammanfattat 16/10-2015 av planhandläggare Hanna Dahmberg Minnesanteckningar från medborgardialog 8/10-2015 Tack för det stora engagemang som visades vid medborgardialogen! Vi i arbetsgruppen fick med

Läs mer

Göteborg 19 oktober Idrott och hälsa. lars-ake.backman@skolverket.se

Göteborg 19 oktober Idrott och hälsa. lars-ake.backman@skolverket.se Göteborg 19 oktober Idrott och hälsa lars-ake.backman@skolverket.se Varför idrott och hälsa i grundskolan? Varför idrott och hälsa? Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har

Läs mer

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt. Västerhaninge. Utställningshandling 2007-08-10. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Gestaltningsprogram för Nedersta-Skarplöt Västerhaninge Utställningshandling 2007-08-10 Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Lundberg T f Planchef Maria Borup Planarkitekt Underlag till gestaltningsprogrammet

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Pubika & halvprivata stråk och platser

Pubika & halvprivata stråk och platser Pubika & halvprivata stråk och platser Följadne text beskriver stråken och vad som karaktäriserar dem. De publika platserna beskrivs i generellt i detta kapitel för att studeras närmare i det sista kapitlet.

Läs mer