Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret 2009-04-14"

Transkript

1 Hur barn och unga upplever och använder Täbys utemiljöer Projektet Plats att växa, Tekniska kontoret

2 4 SAMTAL MED TÄBYS YNGSTA INVÅNARE 4 Projektets mål 4 Hur går det till? 5 Vilka har deltagit? 7 RESULTAT OCH ANALYS 7 Karta Vägar och stråk 10 Karta Platser och områden 11 Diskussion utifrån karta Karta Jämförelse mellan pojkar och flickor 22 Diskussion utifrån karta Karta Favoritplatser, Negativa platser och önskemål. 29 Diskussion utifrån karta SLUTDISKUSSION 35 SAMMANFATTNING 37 BILAGOR Bilaga 1: Metod Bilaga 2: Skolornas placering och åldersfördelning Bilaga 3: Diagram över svar och kommentarer

3 Den verklighet som de yngsta i samhället upplever förändras snabbt. Barndomen idag ser helt annorlunda ut än den barndom som tidigare generationer har upplevt. Om man som vuxen ska försöka sätta sig in i hur barn har det idag så kan man inte utgå från egna erfarenheter. Ur Barnombudsmannens rapport Upp till 18 3

4 Täby ska vara en kommun där man vill växa upp, bo kvar och flytta till. Men vad innebär det för stadsplaneringen i praktiken? Hur ska vi forma stadens utemiljöer så att de passar människor i olika åldrar, med skilda behov och intressen? Att hämta in tankar och synpunkter från kommunens invånare är en både viktig och självklar del av det kommunala planeringsarbetet - även från invånarna under 18 år. Barn och unga har enligt FN:s barnkonvention rätt att göra sin röst hörd i alla frågor som berör dem, inte minst stadsplanering. I projektet Plats att växa som drivits av Park-och stadsmiljögruppen på Tekniska kontoret i samarbete med institutionen för Stad och Land, SLU, har barn och ungdomar fått chansen att berätta om sitt Täby. Vi påverkas alla av den fysiska miljön vi har omkring oss. Men, i takt med att vi blir äldre får vi större möjlighet att själva välja våra platser. Med bil och andra transportmedel tar vi oss till de platser som passar våra intressen och humör. Barn har inte samma möjlighet utan är i högre grad hänvisade till närmiljön kring bostad och skola. Därför är det viktigt att den erbjuder den typ av platser och funktioner som de behöver och vill ha. Den intensiva användningen av de närmaste platserna gör också barnen till experter på utemiljön i sina områden och hur det är att vara barn just där - en kunskap som kan vara till stor nytta i den kommunala planeringen. För att ta tillvara den här kunskapen har Park- och stadsmiljögruppen på Tekniska kontoret drivit projektet Plats att Växa. Under 2008 har över 600 barn och ungdomar från hela Täby berättat hur de använder och upplever Täbys utemiljöer. De digitala barnkartorna som projektet ledde fram till erbjuder en kommuntäckande information på ett snabbt och greppbart sätt. De har gett viktiga slutsatser till arbetet med översiktsplanen och kommer att vara till stor nytta i kommande detaljplaneprojekt och planering för exempelvis gång- och cykelstråk, parker, lek- och aktivitetsytor m.m. Förhoppningen är att de ska bli både ett levande och ett välanvänt stöd när vi formar det framtida Täby. Projektets mål Att göra barn och ungas röster hörda i stadsplaneringen i Täby. Att samla resultaten till ett planerarvänligt verktyg för alla dem som planerar och utformar kommunens allmänna platser och utemiljöer. Att få fram konkreta markeringar, som vilka platser och stråk utomhus i Täby som barn och unga använder samt på vilket sätt. Att få fram gemensamma nämnare för kring vad barn och ungdomar tycker är bra eller dåligt i sin närmiljö i Täby. Att utifrån barnens svar kunna dra slutsatser kring vilka platser och kvaliteter i kommunen som bör skyddas och bevaras eller förändras och utvecklas. Hur går det till? Metoden som har använts heter Barnkartor i GIS och har utvecklats av forskarna Ulla Berglund och Kerstin Nordin, SLU. Den bygger på en dataenkät där eleverna själva markerar sina svar på en digital karta. Metoden har tidigare testats på andra orter i mindre skala i forskningssyfte. Eleverna arbetar enskilt vid en laptop tillsammans med en handledare. De svarar på sju frågor om hur de använder och upplever sina utemiljöer genom att markera platser och vägar på den digitala kartan. Handledarna fungerar som ett stöd till eleverna när de fyller i enkäterna, förklarar ritverktygen och förtydligar oklarheter i frågorna. Eleverna får själva välja på vilka frågor och hur uttömmande de vill svara. Till varje fråga har eleverna möjlighet att komplettera sina svar med en skriftlig kommentar. Enkätfrågor Var bor du? Vilken väg/vilka vägar använder du till skolan? Vilken väg/vilka vägar använder du på fritiden? Vilka platser/områden brukar du vara på? Finns det något du upplever som farligt, otrevligt eller negativt? Vilka är dina tre favoritplatser? Har du förslag på förbättringar eller önskemål? För att få fram så mycket användbar information som möjligt från intervjuerna har handledarna i Täby bett om ytterligare information på två frågor. När eleverna hade fyllt i frågan om vilka platser de använde undrar handledaren om de hade några ställen de brukade gå till på vintern. Alla möten med barnen gjordes under varma årstider när snö och kyla lätt glöms bort. 4

5 Enkätfrågan om vad som kan uppfattas som otäckt eller farligt förtydligades med att de även fick markera ut sådant som de upplevde som problem på andra sätt, ex slitage, tråkigt etc. För att de i lugn och ro skulle hinna börja tänka på platser de använder gjordes en förberedande övning med eleverna i årskurs 5. Några dagar innan datorintervjun besökte två handledare från Park- och stadsmiljögruppen klassen och hjälpte dem att rita varsin mental stadskarta över Täby. Mentala kartor visar inte hur det konkret ser ut på en plats. De visar hur platsen uppfattas - de visar platsen barnen har i minnet. Bilderna kan användas för att förstå vad det är som karaktäriserar en plats och för att starta en diskussion. Med de äldre eleverna gjordes en kortare introduktion för klassen i samband med dataintervjuerna. mellanstadie högstadie gymnasium Vilka har varit med, Skolornas spridning Vilka har deltagit Under våren och hösten 2008 träffade stadsplanerare från Tekniska kontoret elever från alla Täbys stadsdelar. Kontakten med eleverna togs via skolorna och alla samtal och intervjuer utfördes under lektionstid. Klasserna har valts för att få en spridning både geografiskt och åldersmässigt. I princip har alla skolor med årskurs 5, årskurs 9 och gymnasieklasser kontaktats. Metoden förutsätter viss läsvana vilket gör det svårt för yngre barn att delta. Sammanlagt har 34 klasser från 28 skolor intervjuats (se karta). Av 634 intervjuade elever var 48% flickor, 52% pojkar gick 54% i årskurs 5, 37% i årskurs 9 och, 9% årskurs 1 och 3 på gymnasiet gick 23% av de intervjuade i skola i centrum, 20% i Skarpäng, 12% i Vallatorp, 11% i Kyrkbyn, 9% i Näsbypark, 9% i Viggbyholm, 7% i Gribbylund, 5% 5

6 i Hägernäs och 4% i Ellagård. (Gruppstorlekar och könsfördelning för de olika skolorna hittar du i bilaga 2) Hantering av svaren En grundtanke under projektet har varit att bearbeta elevernas svar så lite som möjligt. Att arbeta med digitala kartor ger just fördelen att resultaten direkt kan läggas in i den kommunala kartdatabasen. På så vis slipper man mellanhänder mellan barn och planerare. Därmed försvinner ett tolkningsteg och risken för missförstånd minskar. De kommentarer eleverna har lämnat i enkäten har sammanställts och sorterats i excel för att kunna analyseras statistiskt. De finns även kopplade till sina markeringar på kartorna. Kartor och kommentarer utgör en diger informationsmängd som kan delas upp och kombineras utifrån en rad olika synvinklar för att undersöka olika förhållanden inom intervjugrupperna. De kartor och diagram som visas här i rapporten är ett urval av den informationen. Under projektet har information kommit fram både som direkta svar på dataenkätens frågor och i de informella samtal som förts med eleverna vid mötestillfällena. I rapporten har vi valt att även ta med den mer informella nformationen som kommer fram i mötena med barnen och analyser och slutsatser har dragits uifrån den sammanlagda informationen. Metoden Barnkartor i GIS (Geografiskt Informations- System har utvecklats av Ulla Berglund och Kerstin Nordin vid Institutionen för Stad och land, SLU. En mer utförlig beskrivning av metoden hittar du i bilaga 1. Under projektet Plats att växa har Poa Collins varit projektledare. Anna Sääf har med hjälp av Hanna Assargård, Linda Christenssen, Mona Kilström och Maria Hedberg skrivit rapport, genomfört intervjuer och sammanställt kartdata.

7 Karta 1: Sammanfattning vägar och stråk, kartan är en manuell bearbetning där antal markeringar har räknats längs varje sträcka. Intervall: gul 5-10 markeringar, orange 11-20, röd 21-30,mörkröd >30 Karta 2: Sammanfattning områden, kartan är en manuell bearbetning där antal överlappande markeringar har räknats på varje område. Intervall: ljusgul 1-2 markeringar, 3-4, 5-10, 11-20, 21-30, 31-40, röd >40 7

8 Kartor 3-5: vägar och stråk. Skolvägar, uppdelat per ålder. Från vänster årskurs 5, årskurs 9, gymnasium Kartor 6-8: vägar och stråk. Fritidsvägar, uppdelat per ålder. Från vänster årskurs 5, årskurs 9, gymnasium

9 Karta 9-12: vägar och stråk. Sammanlagda vägar per stadsdel. Från vänster: centrum, Ellagård, Gribbylund, Hägernäs/Viggbyholm Karta 13-16: vägar och stråk. Sammanlagda vägar per stadsdel. Från vänster: Täby kyrkby, Näsbypark, Skarpäng, Vallabrink

10 Karta 17-19: platser man är på. Kartorna är uppdelade per ålder. Från vänster: årskurs 5, årskurs 9, gymnasium 800 Platskvaliteter, antal markeringar träffa kompisar leka/spela boll träna sola/bada/grilla leka/åka i backe handla/shoppa cykla skate skridskor Promenad Bara vara rida/stall skidor annat Diagram 1: Platser och områden, Till varje yta som markeras har eleverna haft möjlighet att fylla i varför de använder platsen. Diagrammet visar antalet 10

Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning?

Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning? Barns utemiljö i fysisk planering och förvaltning? Nationella nätverket för Cultural Planning 1 november 2012, Uppsala Kerstin Nordin, institutionen för stad och land, SLU Uppsala Vad jag tänkte prata

Läs mer

Barn på Fridhemskolans fritidshem Totalt 85 barn (47 flickor och 38 pojkar) Personal på Fridhemskolans fritidshem 6 kvinnor och 2 män

Barn på Fridhemskolans fritidshem Totalt 85 barn (47 flickor och 38 pojkar) Personal på Fridhemskolans fritidshem 6 kvinnor och 2 män Arbetsplats/Projektdeltagare: Vårgårda kommun, Utbildningsförvaltning Inger Karlsson, Asklanda skolas fritidshem Mari Berlin, Nårunga skolas fritidshem Inger Sundén, Kesbergskolans fritidshem Susanne Hallersbo,

Läs mer

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4

1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 Landskrona stad i samarbete med studerande på Masters nivå vid Lunds universitet. Maj 2010 1. INLEDNING OCH SYFTE...4 1.1 Lupp i Landskrona stad...4 2. BAKGRUND... 4 2.1 Nationell ungdomspolitik... 4 2.2

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

SLUTRAPPORt nacka EN PLATS FÖR FRAMTIDEN

SLUTRAPPORt nacka EN PLATS FÖR FRAMTIDEN Ungt inflytande SLUTRAPPORT FRITID OCH KULTUR en plats för framtiden 1 Innehåll UNGT INFLYTANDE 2013...3 OM UNGT INFLYTANDE...3 BAKGRUND OCH UPPDRAG...4 De fyra idéerna...4 UNGA PERSPEKTIVET...5 VÄCKNACKA

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Medborgarinflytandet i Ale kommun

Medborgarinflytandet i Ale kommun Medborgarinflytandet i Ale kommun Rapport 2 Medborgarpanelen i Ale kommun Tycker att det är ganska tyst om var man ska ha åsikter Har skrivit ett direkt mail och fick till ett möte med kommunpolitiker.

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

Ung i Västernorrland

Ung i Västernorrland Rapportserien Ung i Västernorrland En uppföljning av ungdomspolitiken Författare: Rolf Dalin, Göran Bostedt Rapport nr 2010:9 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-44-1 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med Björkö skola Vetlanda Kommun Att Bry Sig Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar Projektarbete i samband med ITiS arbetslagsutbildning vt-2001 Handledare: Margareta

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid

Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Ung i Rättvik 2010 killar och tjejer om fritid, skola, politik, hälsa, trygghet, arbete och framtid Johanna Jansson & Helena Kåks Dalarnas forskningsråd, 2010 ISBN 978-91-86397-03-6 Dalarnas forskningsråd

Läs mer

Barn och ungas socialtjänst

Barn och ungas socialtjänst FoU Fyrbodal Barn och ungas socialtjänst Hur synliggör socialtjänsten den verksamhet som bedrivs för barn och unga? Vilken information finns och hur kan vi förbättra den? FoU Fyrbodal 2013:1 Annica Johansson

Läs mer

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén

En förebild för barnen. En utredning om klassfarmor/klassfarfarverksamheten i Landskrona. Handläggare: Kajsa Rydén En förebild för barnen Handläggare: Kajsa Rydén Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Utredningens bakgrund, syfte och frågeställningar 4 Metod 5 Projekt klassfarmor/klassfarfar i Landskrona 6 Om projektet

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer