1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)"

Transkript

1 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Pernilla Augustsson, informatör Ann-Marie Nilsson, planeringssekreterare Carolin Folkeson, planchef 25 Eva-Lena Torudd, samhällsbyggnadschef 25 Susanne Glans, ekonomichef Fredagen den 22 maj, klockan i kommunhuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anders Simonsson Peter Rosholm (S) Christer Johansson (M)

2 2(24) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens då anslaget sätts upp Sista dag för överklagande då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift/anslaget av

3 3(24) Ärenden 25 Bredbandsstrategi 26 Svar på motion om en Byabuss 27 Svar på medborgarförslag om förbättring av kollektivtrafiken 28 Ansökan om medel ur Verner Olofssons stiftelse 29 Revidering av investeringsbudget Revidering av övergripande mål, strategier och strategiskt inriktningsdokument (SID) 31 Revidering av styrmodell Bollebygds kommun 32 Uppföljningsrapport 2/2015, delårsrapport 1, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 33 Granskning av momshantering 34 Finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad 35 Svar på motion om gatubelysningen i Bollebygds kommun 36 Svar på motion om minskning av politiska löner 37 Svar på motion om ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning gällande motioner och interpellationer

4 4(24) 25 KS2014/312 Bredbandsstrategi Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har gett kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsenhet i uppdrag att senast den 31 januari 2015 ta fram en bredbandsstrategi (kommunstyrelsen den 25 augusti ). I november 2015 förlängde kommunstyrelsens tiden till augusti Bollebygds kommun ställer sig bakom de nationella- och regional målen för bredbandsutveckling att 90 procent av alla hushåll och företag i kommunen bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s till år I bredbandsstrategin föreslås strategiska ställningstaganden som tydliggör kommunens roll i bredbandsutvecklingen. Ställningstagandena visar hur målet om tillgång till bredband kan uppnås. Samhällsbyggnadsnämnden förslog den 1 april att kommunfullmäktige antar Bredbandsstrategi för Bollebygds kommun enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Beskrivning av ärendet Tillgång till snabbt och stabilt bredband har en avgörande betydelse för utveckling av ett hållbart samhälle. Både staten och Västra Götalandsregionen har tagit fram strategier för att underlätta utbyggnad av bredband i samhället. Av samma anledning har kommunstyrelsen i Bollebygd lämnat kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsenhet i uppdrag att senast den 31 januari 2015 ta fram en bredbandsstrategi. I november 2015 förlängde kommunstyrelsens tiden till augusti Förslaget till bredbandsstrategi har delats in i följande avsnitt: Inledning Kartläggning av förutsättningar Bredbandsmål och strategi för Bollebygds kommun I inledningen beskrivs bakgrunden till ärendet och vad bredbandsstrategin syftar till att åstadkomma. Nationella och regionala bredbandsmål och strategier samt stöd för bredbandsutveckling i plan och bygglagen tas också upp. Kartläggningen av förutsättningar beskriver bredbandssituationen i regionen och i Bollebygds kommun. I avsnittet om bredbandsmål och strategi klargörs ansvarsfördelningen inom kommunen och strategiska ställningstaganden. Ställningstagandena tydliggör kommunens roll i bredbandsutvecklingen och visar hur målet om tillgång till bredband kan uppnås.

5 5(24) Strategiska ställningstaganden: Kommunen ska sluta samverkansavtal med marknadsaktörer för utbyggnad av bredband till hushåll och företag i kommunen. Kommunen ska främja konkurrensen mellan marknadsaktörer för att ge bra förutsättningar för bättre och billigare lösningar för användaren. Kommunen ska underlätta för invånare att bilda fiberföreningar för att driva på utbyggnad av bredband i sina bygder, både i tätort och på landsbygden. Kommunen ställer sig neutral när det gäller val av bredbandsteknologi. Kommunen kan om inga andra realistiska, ekonomiska alternativ finns, bistå utbyggnad av bredband i glesbefolkade områden genom t.ex. kommunal borgen till fiberföreningar eller genom viss utbyggnad av stamnät om utbyggnaden inte kan tillgodoses av marknadens aktörer. Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser Förslaget till bredbandsstrategi förutsätter att kommunen avsätter tjänstemannaresurser om minst 20 % tjänst för samordning av bredbandsfrågor. Detta bedöms rymmas inom budget. Kommunal utbyggnad av stamnät förutsätter investeringsbudget om 1-2 miljoner kronor per år Bredbandsstrategi för Bollebygds kommun, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Bredbandsstrategi för Bollebygds kommun, samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden Bredbandsstrategi för Bollebygds kommun, samhällsbyggnadsnämndens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Bredbandsstrategi för Bollebygds kommun enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

6 6(24) 26 KS2015/115 Svar på motion om en Byabuss Sammanfattning av ärendet Stefan Edvardsson (FR) och Michael Plogell (FR) har den 10 mars 2015 inkommit med en motion om en byabuss. Motionärerna anser med stöd av kommunallagen (likabehandlingsprincipen) att Bollebygds kommun tar över ansvaret över kollektivtrafiken mellan kransorterna och centralorten Bollebygd. De vill att: - Bollebygds kommun köper, lånar eller hyr en lämplig storlek på buss som byabuss till Töllsjö. - Bollebygds kommun omgående tar kontakt med berörda ideella organisationer och eventuella privatpersoner som är villiga att sköta den dagliga driften av byabussen i Töllsjö. - Bollebygds kommun står för driftskostnaden men de ideella organisationerna bestämmer när, var och hur. Kommunfullmäktige har den 19 mars överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beskrivning av ärendet Enligt kommunallagen ska kommunen behandla alla sina kommuninvånare lika (Likställighetsprincipen) utifrån kommunala beslut. Det är Västra Götalandsregionen och inte kommunen som beslutar om den allmänna kollektivtrafiken. Västra Götalandsregionen har ett ekonomiskt stöd till initiativ från privatpersoner, byalag, intressegrupper som vill utveckla nya, flexibla lösningar som ökar tillgängligheten på landsbygden. Regionen kan finansiera upp till 50 procent under en projektperiod under max tre år. Därefter utgår regionen från att projektet är självgående. Ett projekt som Västra Götalandsregionen tar upp som exempel är en kommun i Norrland som döpt sitt koncept till byabuss. Enligt regionen så har det varit en hel del problem med projektet byabuss både rent juridiskt och fysiskt. Problemen har bland annat gällt försäkring om något händer resenärerna eller chauffören, beslutade taxor, drift och underhåll av fordon. Ett projekt som har fått ta del av Västra Götalandsregionens ekonomiska medel är ett projekt som testats i Broddetorp. Med ny teknik har konceptet med samåkning lyfts flera snäpp, vilket ger boende på orten en bättre tillgänglighet till arbete, utbildning och service. Samåkningstjänsten bygger på ett tekniskt system som håller reda på resor och betalningar. I Bollebygds kommun finns det idag Närtrafik som går tre turer per dag måndag till fredag. Närtrafik är allmän kollektivtrafik för alla som vill åka från landsbygd till tätort eller tvärtom. Resenären får beställa sin resa minst en timma innan tidsintervallet börjar hos Västtrafik. Fordonet hämtar resenären vid resenärens bostad på landsbygden och kör idag till två hållplatser i Bollebygds tätort; stationen och torget genomförde regionen ett pilotprojekt som ska ligga till grund för alla kommuner

7 7(24) i Västra Götaland. Närtrafiken gick då fler turer per dag mot vad Närtrafiken i Bollebygds kommun gör idag. Det gick även turer på kvällstid. Enligt Landsbygdsstrategin är tanken att Närtrafiken även ska gå till närmaste tätort och/eller kommuncentra utanför kommungräns. 14 december 2014 var det nytt tidtabellsskifte för buss och tåg. Regionen inrättade då en ny anropsstyrd linje mellan Töllsjö och Bollebygd, linje 122. Sammanlagt finns det idag fem turer per dag mellan Bollebygd och Töllsjö måndag till fredag. - Svar på motion om en byabuss, kommunstyrelsens yttrande Motion från Stefan Edvardsson (FR) och Michael Plogell (FR), Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motion om byabuss i kommunal regi.

8 8(24) 27 KS2015/58 Svar på medborgarförslag om förbättring av kollektivtrafiken Sammanfattning av ärendet Björn Eriksson har den 3 februari 2015 skickat in ett medborgarförslag om förbättring av kollektivtrafiken. Björn föreslår en förbättring av kollektivtrafiken med en tur som kompletterar de skolskjutsar som gymnasieeleverna kan åka med. En tur som går från Bollebygds station till Töllsjö klockan 18:00 för de elever som slutar senast klockan 17:00 i Borås. Turen bör vara anropsstyrd så att trafiken inte går om det inte finns några resande. Därefter bör en morgontur från Töllsjö till Bollebygd inrättas för elever som går på gymnasium i Mölnlycke. Kommunfullmäktige har den 19 februari överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 20 april till kommunstyrelseförvaltningen för förbättring av beslutsunderlag. Beskrivning av ärendet Den linjelagda trafiken på linje 122 drogs in via Västtrafik då linjen under flera år haft ett mycket lågt resande. När mätningar av lågt resande görs, så ser Västtrafik på uppdrag av Västra Götalandsregionen, till antalet resenärer per tur utslaget på ett helt år. En linje med färre än åtta passagerare per tur (utslaget på ett helt år) och en kostnadsteckningsgrad på under 33 procent, ses som ett lågt resande. Linje 122 hade ett genomsnittligt resande på tre till fyra personer per tur och en kostnadstäckningsgrad på cirka 12 procent, varför Västtrafik beslutade att dra in trafiken och istället sätta in anropsstyrda turer utifrån de riktlinjer som finns i Landsbygdsutredningen. Västra Götalandsregionen som är ägare av kollektivtrafiken har via Landsbygdstrafiken haft ett pilotprojekt med ett antal kommuner i regionen under I dessa kommuner har den anropsstyrda trafiken/närtrafiken haft ett större utbud av turer mot vad Bollebygds kommun haft idag. Utvärdering om pilotprojektet kommer under våren att presenteras av regionen och vår förhoppning är att alla kommuner kommer att få ett större utbud av turer till landsbygden. Bollebygds kommun har även påpekat för regionen att Närtrafiken inte bara ska gå till det egna kommuncentra utan även till närliggande kommuncentra och till de olika orterna inom kommunen som Töllsjö, Olsfors och Hultafors. Kommunen har regelbundna dialoger med Västtrafik. Vi framför ständigt behovet av kollektivtrafik på tidpunkter som möjliggör resor för gymnasieeleverna till skolan. Grundproblemet riskerar tyvärr fortfarande bestå, många vill ha busstrafik utmed sträckan Bollebygd och Töllsjö med det är för få resenärer som åker med. Linje 122 kom till på försök 1995 då Bollebygds kommun bildades. Samarbete har under dessa år då Bollebygds kommun var en av delägarna i Västtrafik skett kontinuerligt med både Västtrafik, intressegrupper med flera i området för att trafiken skulle få en högre kostnadsteckningsgrad men så blev inte fallet. Linjer, anropsstyrd

9 9(24) trafik med få eller inga resenärer är svåra att försvara, ekonomiskt och miljömässigt. För områden som Töllsjö, där resandeunderlaget är litet och den linjelagda kollektivtrafiken inte kan tillgodose de boendes behov, så erbjuder Västra Götalandsregionen ekonomiskt stöd till initiativ från privatpersoner, byalag, intressegrupper som utvecklar nya, smarta, flexibla lösningar som ökar tillgängligheten på landsbygden. Det kan handla om samåkning som möjliggör skol- och arbetspendling. Västra Götalandsregionen kan finansiera ett projekt upp till 50 procent. Bollebygds kommun har uppvaktat kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen genom att kommunen tillsammans med regionen ser över möjligheten att öppna upp all befintlig skolskjutstrafik i kommunen till allmänheten. Svaret på medborgarförslaget blir därför att Bollebygds kommun utifrån ovanstående argumentation inte kommer att köpa in extra turer på morgon och kväll mellan Bollebygd och Töllsjö. - Svar på medborgarförslag om förbättring av kollektivtrafiken, kommunstyrelsens yttrande Medborgarförslag, Björn Eriksson Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

10 10(24) 28 KS2015/177 Ansökan om medel ur Verner Olofssons stiftelse Beskrivning av ärendet Ansökan har inkommit från Korttidsenheten på Bollegården om att erhålla medel ur Verner Olofssons stiftelse. Ansökan anger att medlen ska användas till en resa till Onsalagården för brukare tillsammans med personal. Ansökan uppgår till kronor. Ansökan är i linje med donatorns önskan och de riktlinjer som fastställdes vid bildandet av stiftelsen (KF ): Förmånstagare skall vara boende samt personal på Bollegårdens äldreboende. Riktlinjerna anger även att det är avkastningen på medlen som får användas. Värdeförändringen på stiftelsens medel uppgår per 30 april 2015 till kronor. Ansökan föreslås bifallas med kronor. Bidrag från stiftelsen fastställs efter särskilt beslut i kommunstyrelsen. - Ansökan om medel ur Verner Olofssons stiftelse, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Ansökan från Korttidsenheten på Bollegården, Kommunstyrelsen bifaller ansökan om kronor från Korttidsenheten avseende resa till Onsalagården tillsammans med brukare.

11 11(24) 29 KS2014/488 Revidering av investeringsbudget Beskrivning av ärendet Investeringsbudgeten för har reviderats en gång (kommunfullmäktige den 19 februari ) med anledning av att nya investeringskostnader tillkommit. I investeringsbudgeten för 2014 fanns anslag för att genomföra ett antal investeringsprojekt. Flera av dessa projekt är av sådan karaktär och omfattning att arbetena pågår under flera år. Det finns de projekt som av olika anledningar inte har genomförts i den takts som planerats när budgeten gjordes. Budgeterade medel för de investeringsprojekt som inte har färdigställts 2014 föreslås ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget. Till följd av ny beräkningar för projektet Tyftet tillkommer investeringskostnader för detta projektet i förslaget till den reviderade investeringsbudgeten. Förändringen av investeringsbudget avser: Gång- och cykelväg Olsfors/Brandshed Detta projekt löper över flera år och enligt tidigare investeringsbudget är projektets budget för året tkr. Under 2014 genomfördes inte projektet i den takt som budgeterats, vilket medför att 952 tkr budgeteras om till Total budget för 2015 blir då tkr. Bollebygdskolan F-6 Projektet löper över flera år och kostnader har inte uppkommit i den takt som budgeterats under Detta medför att tkr ombudgeteras till Enligt tidigare beslutad investeringsbudget är projektets budget för året tkr och med den föreslagna ombudgeteringen blir projektets budget tkr. Ombyggnad Örelundskolan Projektet blev inte färdigställt under 2014 vilket medför att investeringsmedel motsvarande 816 tkr ombudgeteras till Under året sker ombyggnad av ventilationsanläggning. Åtgärder Råssa ÅVC Projektet fortsätter under flera år och kostnader har inte kommit i den takt som planerats. Det medför att tkr ombudgeteras från 2014 till Reservvattenförsörjning Bollebygd Projektet påbörjas först under 2015 varför kostnader från 2014 budgeteras om till 2015 motsvarande 200 tkr. Ny vattentäkt och verk Töllsjö Projektet löper under flera år och projektet har inte genomförts i den takt som planerats. Detta innebär att tkr ombudgeteras till 2015 och detta innebär att projektets budget för 2015 blir tkr. Övervakningssystem VA-verken Projektet löper under flera år och projektet har inte genomförts i den takt som planerats. Detta innebär att 82 tkr ombudgeteras till 2015 och detta innebär att projektets budget för 2015 blir 582 tkr. Reinvesteringar VA-nät Det finns ett årligt reinvesteringsanslag budgeterat för

12 12(24) reinvesteringar i VA-näten. Under 2014 översteg kostnaderna budgeterat med -741 tkr och därmed minskar det budgeterade anslaget för Det innebär att investeringsbudgeten för reinvesteringar i VA-nät uppgår till tkr för Tyftet Under 2014 såldes inte tomter i den omfattning som var budgeterat, vilket medför att det budgeteras om tkr från 2014 till 2015 avseende försäljning av tomter. Samtidigt har nya beräkningar tagits fram avseende kostnader för utbyggnad av allmän platsmark Tyftet etapp 2. Dessa beräkningar visar att kostnaderna för projektet under 2016 beräknas uppgå till tkr. I tidigare beslutad investeringsbudget uppgår de beräknade kostnaderna till tkr. Detta innebär att kostnaderna för etapp två beräknas bli tkr högre. Dessa kostnader förväntas generera intäkter när tomtförsäljning startar, men det är först under åren Järnvägsutredning Projektet löper över flera år och tkr föreslås ombudgeteras till Budgeten för projektet 2015 blir efter revidering tkr. Resultatet av revideringen av investeringsbudgeten framgår av förslag till reviderad investeringsbudget daterat Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser Tidigare beslutad investeringsbudget för 2015 uppgick till tkr medan den reviderade investeringsbudgeten uppgår till tkr. Detta innebär en ökning med tkr som behöver lånefinansieras. Kommunen behöver därmed teckna nya lån för tkr istället för tidigare beslutade tkr. - tjänsteskrivelse Reviderad investeringsbudget , förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer reviderad investeringsbudget i enlighet med förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om nya lån upp till tkr avseende 2015 för att finansiera verksamhetens investeringar.

13 13(24) 30 KS2015/125 Revidering av övergripande mål, strategier och strategiskt inriktningsdokument (SID) Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har tillsammans med nämndernas presidier och kommunledningen arbetat fram förslag till övergripande mål , strategier och strategiskt inriktningsdokument (SID). Beskrivning av ärendet Med utgångspunkt i kommunens styrmodell, som säger att de övergripande målen är treåriga, har en revidering gjorts av de övergripande målen för de kommande tre åren med utgångspunkt i visionen. De övergripande målen är fyra till antalet och fastställs av kommunfullmäktige. De övergripande målen kompletteras av övergripande strategier och strategiskt inriktningsdokument. SID beskriver kommunfullmäktiges ambitioner, inriktning och prioriteringar. Förslag till övergripande mål Ökat arbetsdeltagande Trygga och goda uppväxtvillkor Åldrande med livskvalitet Hållbar livsmiljö - Revidering av övergripande mål, strategier och strategiskt inriktningsdokument (SID), kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Övergripande mål, strategier och strategiskt inriktningsdokument, förslag Revidering strategiskt inriktningsdokument (SID), förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar övergripande mål , strategier och det strategiska inriktningsdokumentet.

14 14(24) 31 KS2015/140 Revidering av styrmodell Bollebygds kommun Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen tillsammans med nämndernas presidier och kommunledningen har arbetat fram ett förslag till styrmodell i Bollebygds kommun. Den nya styrmodellen fastställdes i kommunfullmäktige den 22 november och reviderades i kommunfullmäktige den 12 december Syftet med styrmodellen är att den ska skapa ett helhetsperspektiv, öka samordningen mellan nämnder och bidra till en ökad transparens i kommunens budget- och uppföljningsprocess. Styrmodellen säger att beslut om övergripande mål, övergripande strategier och strategiskt inriktningsdokument gäller i tre år. Med anledning av att kommunens strategiska inriktningsdokument (SID) nu efter tre år ( ) revideras och de övergripande målen ändras i antal krävs en revidering av fastställd styrmodell. - Revidering av Styrmodell Bollebygds kommun, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Revidering av Styrmodell Bollebygds kommun, förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar revideringen av Styrmodell Bollebygds kommun.

15 15(24) 32 KS2015/91 Uppföljningsrapport 2/2015, delårsrapport 1, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Beskrivning av ärendet Prognosen för måluppfyllelsen för 2015 är god då 75 procent av målen har en prognos där målen kommer att nås (sex av åtta mål). Det ackumulerade resultatet för perioden januari-april är tkr. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen prognostiserar ett positivt resultat för år 2015 motsvarande 800 tkr. I verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen finns beskrivet att det under 2015 ska riktas särskild uppmärksamhet på uppföljning av statsbidrag. En första uppföljning av detta görs i samband med delårsrapport 1 och finns i bilaga till denna delårsrapport. - Uppföljningsrapport 2/2015, delårsrapport 1, kommunfullmäktige och kommunstyrelse, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, Uppföljningsrapport 2/2015, delårsrapport 1, kommunfullmäktige och kommunstyrelse, kommunstyrelseförvaltningens förslag Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 2/2015, delårsrapport 1, för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och överlämnar uppföljningsrapporten för sammanställning av kommunens delårsbokslut.

16 16(24) 33 KS2015/112 Granskning av momshantering PwC har på uppdrag av kommunens revisorer i Bollebygds kommun genomfört en granskning av kommunstyrelsens interna kontroll avseende momshanteringen. Resultatet av granskningen visar att Bollebygds kommuns interna kontroll avseende momshanteringen i stort sett fungerar bra men kan förbättras. Bedömningen baseras på följande iakttagelser och ställningstaganden: - Det finns fakturor där man felaktigt lyft hela momsen för kostnader som avser hyrbil/leasing. - Det finns brister i underlag till faktura som avser representationskostnader. - Det finns ersättningsberättigade fakturor som inte medtagits i ansökan om särskild ersättning och våra kontroller visar på bidragsgrundande kostnader om ca kronor motsvarande ca kronor (6%) vilket retroaktivt kan återsökas hos Skattemyndigheten. - Granskning av interkontroll avseende momsredovisning, kommunstyrelsens yttrande Granskning av internkontroll avseende momsredovisning, revisionsrapport, PwC och kommunens revisorer Granskning av internkontroll avseende momsredovisning, missiv Kommunstyrelsen översänder kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande daterat till kommunens revisorer.

17 17(24) 34 KS2015/167 Finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad Sammanfattning av ärendet Bildnings- och omsorgsnämnden har den 30 mars hemställt hos kommunstyrelsen om de reserverade medlen på 225 tkr för regional vuxenutbildning som kommunstyrelsen tog beslut om den 6 oktober Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har den 22 juni beslutat att Bollebygds kommun tecknar ett samverkansavtal om regional vuxenutbildning i Sjuhärad. Syftet med samverkansavtalet är att kunna erbjuda invånarna i sjuhäradskommunerna ett bredare utbildningsutbud samt att genom samverkan bedriva en mer kostnadseffektiv verksamhet med god kvalitet. Ett stort utbud av yrkesutbildningsutbud och en nära samverkan med näringslivet ger också förutsättningar för tillväxt i regionen då arbetsmarknaden blir försörjd med efterfrågad kompetens. Enligt avtalet ska de samverkande kommunerna årligen bidra med kommunala resurser för avtalsutbildningarna. Avtalet anger också att riktade statsbidrag som erhålls för vuxenutbildning kan komma att avräknas från de kommunala medlen. Sjuhärad har genom gemensamma ansökningar om statsbidrag under flera år erhållit statsbidrag för Yrkesvux och Lärlingsvux. Sjuhärad har genom gemensamma ansökningar om statsbidrag under flera år erhållit statsbidrag för Yrkesvux och Lärlingsvux. Inför 2015 aviserade regeringen att den riktade satsningen på Yrkesvux kommer att upphöra. Däremot kommer förmodligen statsbidraget till Lärlingsvux att finnas kvar under 2015 för att därefter upphöra. Det innebar att Sjuhärad vid årsskiftet stod utan statlig finansiering av de närmare 30 Yrkesvux-utbildningarna som bedrivits inom ramen för samverkansavtalet. Varje kommun behövde därför ta ställning till medelstilldelning från och med En medelstilldelning motsvarande 25 kronor per invånare motsvarar 107 årsplatser på Yrkesvux. För att bibehålla 2014 års nivå med 259 årsplatser krävs en medelstilldelning motsvarande 60 kronor per invånare. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund gav den 4 april t presidiet och förbundskansliet i uppdrag att översända information och en rekommendation till medlemskommunerna. Rekommendationen till kommunerna var att avsätta minst 25 kronor per invånare. I avvaktan på beslut om statsbidrag har kommunstyrelsen den 6 oktober reserverat 225 tkr av den ofördelade budgeten 2015 till Regional vuxenutbildning. Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser Skolverket beslutade den 7 februari 2015 att tilldela de samverkande kommunerna i Sjuhärad 5,2 miljoner kronor att jämföra med 2014 års tilldelning på 12,960 miljoner kronor. Det är mer än en halvering av bidraget. Bildnings- och omsorgsförvaltningens

18 18(24) bedömning är att det finns behov av de reserverade medlen för regional vuxenutbildning för vuxenstuderande från Bollebygd. - Finansiering av regional samordnad vuxenutbildning, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Finansiering av regional samordnad vuxenutbildning, bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsutdrag Bildnings- och omsorgsnämnden Information och rekommendation gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning, skrivelse från Sjuhärads kommunalförbund Protokollsutdrag direktionsmöte Kommunstyrelsen tilldelar bildnings- och omsorgsnämnden de reserverade medlen på 225 tkr för regional vuxenutbildning.

19 19(24) 35 KS2014/474 Svar på motion om gatubelysningen i Bollebygds kommun Sammanfattning av ärendet Tomas Ridell (V) har den 27 november 2014 inkommit med en motion om gatubelysning i Bollebygds kommun. Motionären vill att alla lampor som byts ut i kommunen i framtiden ska vara lågenergilampor. Kommunfullmäktige har den 11 december överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelse remitterade den 26 januari motionen till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har den 1 april föreslagit kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Beskrivning av ärendet Bollebygds kommun har under lång tid arbetat för att ha så låg energikostnad som möjligt över lag och framför allt när det gäller gatubelysningen. Kommunen gick först över från ljuskällor av kvicksilver till högtrycksnatrium vilket då var det optimala. Dessa ljuskällor tillhör också begreppet lågenergilampor. Sedan några år tillbaka har vi börjat övergå till ljuskällor av metallhalogen vilka är mer energieffektiva än högtrycksnatrium. Metallhalogenen är också en ljuskälla som ger mer färgåtergivning vilket är en säkerhetsaspekt när det gäller trafik och framför allt ökad trygghet. Eftersom man kan se vem man möter, inte bara en svart figur. Orienteringen av belysningsstolparna har kommunen också ändrat. I dag sätter vi stolparna så att ljuset faller på gång och cykelvägen i anslutning till vägen i stället för på körbanan. Detta gör att en bilförare ser gång-/cykeltrafikanten bättre och kanske också kan avläsa dess avsikt att ta sig ut i/över körbanan tidigare. Bilarna har egen belysning som lyser upp körbanan. Under tiden har LED-armaturer kommit men inte haft någon bra färgåtergivning och därmed har kommunen valt att använda metallhalogen tills ljuskällorna av LED har utvecklat detta. Denna utveckling har skett väldigt snabbt under senaste året vilket gör att tekniska enheten nu planerar att använda LED som ljuskälla när kommunen bygger nya belysningsanläggningar. Efter hand som ljuskällor områdesvis blir gamla och i behov av att bytas ut så är LED-armaturer förmodligen ett förstahandsval. - Svar på motion om gatubelysning i Bollebygds kommun, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse - Svar på motion om gatubelysning i Bollebygds kommun, samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden, Protokollsutdrag kommunstyrelsen, Motion från Tomas Ridell, inkom

20 20(24) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

21 21(24) 36 KS2015/114 Svar på motion om minskning av politiska löner Sammanfattning av ärendet Daniel Persson (SD), Caroline Nordengrip (SD), Joachim Stanicki (SD), Helena Karlsson (SD), Monika Svensson (SD), Inger Sernestål (SD), Caroline Frodin (SD) och Peter Andersson (SD) har den 10 mars 2015 inkommit med en motion om minskning av politiska löner. Motionärerna vill att samtliga politiska arvoden sänks med minst 10 procent. Kommunfullmäktige har den 19 mars överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beskrivning av ärendet Arvoden och bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda fastställdes av kommunfullmäktige så sent som den 18 juni För att undvika att hamna i jävsituation beslutar kommunfullmäktige om arvoden och bestämmelser innan mandatperioden som de är tänkta att gälla på har inletts. Innan mandatperioden vet man inte vem som kommer sitta på vilken plats, vilket innebär att roller diskuteras istället för namn. När mandatperioden har börjat vet man vem som har vilken roll, vilket gör det olämpligt att diskutera arvoden. Förhoppningen är att helt undvika att diskutera arvoden och arvodesbestämmelser under pågående mandatperiod, förutom vid de tillfällen när eventuella fel har påträffats. I motionen presenteras nyckeltal för åren från olika kommuner i Bollebygds närhet. Om nyckeltal för 2013 saknades när motionen skrivs är oklart, men idag finns nyckeltal för såväl 2013 och delvis även för 2014 publicerade på Kolada (kommun- och landstingsdatabasen). Bollebygds nyckeltal för 2014 är inskickade, men ännu inte publicerade. Nyckeltalen för 2013 och 2014 visar att den kraftiga ökning som Bollebygd gjorde åren 2011 och 2012 har minskat. Motionärernas nyckeltal mäter nettokostnad nämnd- och styrelseverksamhet, kronor/invånare. Eftersom det finns politisk verksamhet som enligt lag måste finnas, oavsett storlek på kommun så blir det fel att jämföra närliggande kommuner med varandra. En bättre jämförelse blir det däremot om man jämför kommuner i samma storlek med varandra då nyckeltalen visar på nettokostnad per invånare. Vid dessa jämförelser utmärker sig Bollebygd inte. - Motion från Daniel Persson (SD), Caroline Nordengrip (SD), Joachim Stanicki (SD), Helena Karlsson (SD), Monika Svensson (SD), Inger Sernestål (SD), Caroline Frodin (SD) och Peter Andersson (SD), Svar på motion om minskning av politiska löner, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 74 Kommunstyrelsen 2011-02-28 Sammanträdesdatum 74 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.10 Beslutande Peter Lilja, ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Anders Lundell

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011. Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 28 september 2011 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 85...2-3 * Frågor, 86,...4-5 * Allmänhetens frågestund, 87... 6 * Medborgarförslag om helt ny

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 75 Kommunfullmäktige 2011-03-28

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 75 Kommunfullmäktige 2011-03-28 Sammanträdesdatum 75 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 18.00-20.22 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information

Peterson-Berger Hallen, OSD, Krondikesvägen 93, Östersund ÄRENDEFÖRTECKNING. 4. Fullmäktiges presidiums information Kallelse/Föredragningslista 1(54) Samordningskansliet 2015-04-02 Charlotte Funseth Tfn: 063-14 75 51 E-post: charlotte.funseth@regionjh.se ORGAN: Regionfullmäktige DATUM: 2015-04-14--15 PLATS: Peterson-Berger

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58)

Kommunstyrelsen. Patrik Ragnar (M) Anita Afzelius Alm (FP) Per-Åke Pettersson (S) Sebastian Clausson (S) Camilla Skog (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid: Prubbasalen, klockan 08:30-16:45 Beslutande: Ersättare: Charlotte Nordström (M), ordförande Dan Åberg (M) Sven-Olof Ask (M) Elisabeth Stålarm (M) Gunilla Druve

Läs mer