1(24) Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)"

Transkript

1 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Pernilla Augustsson, informatör Ann-Marie Nilsson, planeringssekreterare Carolin Folkeson, planchef 25 Eva-Lena Torudd, samhällsbyggnadschef 25 Susanne Glans, ekonomichef Fredagen den 22 maj, klockan i kommunhuset Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Anders Simonsson Peter Rosholm (S) Christer Johansson (M)

2 2(24) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Organ Sammanträdesdatum Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens då anslaget sätts upp Sista dag för överklagande då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen Underskrift/anslaget av

3 3(24) Ärenden 25 Bredbandsstrategi 26 Svar på motion om en Byabuss 27 Svar på medborgarförslag om förbättring av kollektivtrafiken 28 Ansökan om medel ur Verner Olofssons stiftelse 29 Revidering av investeringsbudget Revidering av övergripande mål, strategier och strategiskt inriktningsdokument (SID) 31 Revidering av styrmodell Bollebygds kommun 32 Uppföljningsrapport 2/2015, delårsrapport 1, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 33 Granskning av momshantering 34 Finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad 35 Svar på motion om gatubelysningen i Bollebygds kommun 36 Svar på motion om minskning av politiska löner 37 Svar på motion om ändringar i kommunfullmäktiges arbetsordning gällande motioner och interpellationer

4 4(24) 25 KS2014/312 Bredbandsstrategi Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har gett kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsenhet i uppdrag att senast den 31 januari 2015 ta fram en bredbandsstrategi (kommunstyrelsen den 25 augusti ). I november 2015 förlängde kommunstyrelsens tiden till augusti Bollebygds kommun ställer sig bakom de nationella- och regional målen för bredbandsutveckling att 90 procent av alla hushåll och företag i kommunen bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s till år I bredbandsstrategin föreslås strategiska ställningstaganden som tydliggör kommunens roll i bredbandsutvecklingen. Ställningstagandena visar hur målet om tillgång till bredband kan uppnås. Samhällsbyggnadsnämnden förslog den 1 april att kommunfullmäktige antar Bredbandsstrategi för Bollebygds kommun enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag. Beskrivning av ärendet Tillgång till snabbt och stabilt bredband har en avgörande betydelse för utveckling av ett hållbart samhälle. Både staten och Västra Götalandsregionen har tagit fram strategier för att underlätta utbyggnad av bredband i samhället. Av samma anledning har kommunstyrelsen i Bollebygd lämnat kommunstyrelseförvaltningens samhällsbyggnadsenhet i uppdrag att senast den 31 januari 2015 ta fram en bredbandsstrategi. I november 2015 förlängde kommunstyrelsens tiden till augusti Förslaget till bredbandsstrategi har delats in i följande avsnitt: Inledning Kartläggning av förutsättningar Bredbandsmål och strategi för Bollebygds kommun I inledningen beskrivs bakgrunden till ärendet och vad bredbandsstrategin syftar till att åstadkomma. Nationella och regionala bredbandsmål och strategier samt stöd för bredbandsutveckling i plan och bygglagen tas också upp. Kartläggningen av förutsättningar beskriver bredbandssituationen i regionen och i Bollebygds kommun. I avsnittet om bredbandsmål och strategi klargörs ansvarsfördelningen inom kommunen och strategiska ställningstaganden. Ställningstagandena tydliggör kommunens roll i bredbandsutvecklingen och visar hur målet om tillgång till bredband kan uppnås.

5 5(24) Strategiska ställningstaganden: Kommunen ska sluta samverkansavtal med marknadsaktörer för utbyggnad av bredband till hushåll och företag i kommunen. Kommunen ska främja konkurrensen mellan marknadsaktörer för att ge bra förutsättningar för bättre och billigare lösningar för användaren. Kommunen ska underlätta för invånare att bilda fiberföreningar för att driva på utbyggnad av bredband i sina bygder, både i tätort och på landsbygden. Kommunen ställer sig neutral när det gäller val av bredbandsteknologi. Kommunen kan om inga andra realistiska, ekonomiska alternativ finns, bistå utbyggnad av bredband i glesbefolkade områden genom t.ex. kommunal borgen till fiberföreningar eller genom viss utbyggnad av stamnät om utbyggnaden inte kan tillgodoses av marknadens aktörer. Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser Förslaget till bredbandsstrategi förutsätter att kommunen avsätter tjänstemannaresurser om minst 20 % tjänst för samordning av bredbandsfrågor. Detta bedöms rymmas inom budget. Kommunal utbyggnad av stamnät förutsätter investeringsbudget om 1-2 miljoner kronor per år Bredbandsstrategi för Bollebygds kommun, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Bredbandsstrategi för Bollebygds kommun, samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden Bredbandsstrategi för Bollebygds kommun, samhällsbyggnadsnämndens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Bredbandsstrategi för Bollebygds kommun enligt samhällsbyggnadsnämndens förslag.

6 6(24) 26 KS2015/115 Svar på motion om en Byabuss Sammanfattning av ärendet Stefan Edvardsson (FR) och Michael Plogell (FR) har den 10 mars 2015 inkommit med en motion om en byabuss. Motionärerna anser med stöd av kommunallagen (likabehandlingsprincipen) att Bollebygds kommun tar över ansvaret över kollektivtrafiken mellan kransorterna och centralorten Bollebygd. De vill att: - Bollebygds kommun köper, lånar eller hyr en lämplig storlek på buss som byabuss till Töllsjö. - Bollebygds kommun omgående tar kontakt med berörda ideella organisationer och eventuella privatpersoner som är villiga att sköta den dagliga driften av byabussen i Töllsjö. - Bollebygds kommun står för driftskostnaden men de ideella organisationerna bestämmer när, var och hur. Kommunfullmäktige har den 19 mars överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beskrivning av ärendet Enligt kommunallagen ska kommunen behandla alla sina kommuninvånare lika (Likställighetsprincipen) utifrån kommunala beslut. Det är Västra Götalandsregionen och inte kommunen som beslutar om den allmänna kollektivtrafiken. Västra Götalandsregionen har ett ekonomiskt stöd till initiativ från privatpersoner, byalag, intressegrupper som vill utveckla nya, flexibla lösningar som ökar tillgängligheten på landsbygden. Regionen kan finansiera upp till 50 procent under en projektperiod under max tre år. Därefter utgår regionen från att projektet är självgående. Ett projekt som Västra Götalandsregionen tar upp som exempel är en kommun i Norrland som döpt sitt koncept till byabuss. Enligt regionen så har det varit en hel del problem med projektet byabuss både rent juridiskt och fysiskt. Problemen har bland annat gällt försäkring om något händer resenärerna eller chauffören, beslutade taxor, drift och underhåll av fordon. Ett projekt som har fått ta del av Västra Götalandsregionens ekonomiska medel är ett projekt som testats i Broddetorp. Med ny teknik har konceptet med samåkning lyfts flera snäpp, vilket ger boende på orten en bättre tillgänglighet till arbete, utbildning och service. Samåkningstjänsten bygger på ett tekniskt system som håller reda på resor och betalningar. I Bollebygds kommun finns det idag Närtrafik som går tre turer per dag måndag till fredag. Närtrafik är allmän kollektivtrafik för alla som vill åka från landsbygd till tätort eller tvärtom. Resenären får beställa sin resa minst en timma innan tidsintervallet börjar hos Västtrafik. Fordonet hämtar resenären vid resenärens bostad på landsbygden och kör idag till två hållplatser i Bollebygds tätort; stationen och torget genomförde regionen ett pilotprojekt som ska ligga till grund för alla kommuner

7 7(24) i Västra Götaland. Närtrafiken gick då fler turer per dag mot vad Närtrafiken i Bollebygds kommun gör idag. Det gick även turer på kvällstid. Enligt Landsbygdsstrategin är tanken att Närtrafiken även ska gå till närmaste tätort och/eller kommuncentra utanför kommungräns. 14 december 2014 var det nytt tidtabellsskifte för buss och tåg. Regionen inrättade då en ny anropsstyrd linje mellan Töllsjö och Bollebygd, linje 122. Sammanlagt finns det idag fem turer per dag mellan Bollebygd och Töllsjö måndag till fredag. - Svar på motion om en byabuss, kommunstyrelsens yttrande Motion från Stefan Edvardsson (FR) och Michael Plogell (FR), Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motion om byabuss i kommunal regi.

8 8(24) 27 KS2015/58 Svar på medborgarförslag om förbättring av kollektivtrafiken Sammanfattning av ärendet Björn Eriksson har den 3 februari 2015 skickat in ett medborgarförslag om förbättring av kollektivtrafiken. Björn föreslår en förbättring av kollektivtrafiken med en tur som kompletterar de skolskjutsar som gymnasieeleverna kan åka med. En tur som går från Bollebygds station till Töllsjö klockan 18:00 för de elever som slutar senast klockan 17:00 i Borås. Turen bör vara anropsstyrd så att trafiken inte går om det inte finns några resande. Därefter bör en morgontur från Töllsjö till Bollebygd inrättas för elever som går på gymnasium i Mölnlycke. Kommunfullmäktige har den 19 februari överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande. Kommunstyrelsen återremitterade ärendet den 20 april till kommunstyrelseförvaltningen för förbättring av beslutsunderlag. Beskrivning av ärendet Den linjelagda trafiken på linje 122 drogs in via Västtrafik då linjen under flera år haft ett mycket lågt resande. När mätningar av lågt resande görs, så ser Västtrafik på uppdrag av Västra Götalandsregionen, till antalet resenärer per tur utslaget på ett helt år. En linje med färre än åtta passagerare per tur (utslaget på ett helt år) och en kostnadsteckningsgrad på under 33 procent, ses som ett lågt resande. Linje 122 hade ett genomsnittligt resande på tre till fyra personer per tur och en kostnadstäckningsgrad på cirka 12 procent, varför Västtrafik beslutade att dra in trafiken och istället sätta in anropsstyrda turer utifrån de riktlinjer som finns i Landsbygdsutredningen. Västra Götalandsregionen som är ägare av kollektivtrafiken har via Landsbygdstrafiken haft ett pilotprojekt med ett antal kommuner i regionen under I dessa kommuner har den anropsstyrda trafiken/närtrafiken haft ett större utbud av turer mot vad Bollebygds kommun haft idag. Utvärdering om pilotprojektet kommer under våren att presenteras av regionen och vår förhoppning är att alla kommuner kommer att få ett större utbud av turer till landsbygden. Bollebygds kommun har även påpekat för regionen att Närtrafiken inte bara ska gå till det egna kommuncentra utan även till närliggande kommuncentra och till de olika orterna inom kommunen som Töllsjö, Olsfors och Hultafors. Kommunen har regelbundna dialoger med Västtrafik. Vi framför ständigt behovet av kollektivtrafik på tidpunkter som möjliggör resor för gymnasieeleverna till skolan. Grundproblemet riskerar tyvärr fortfarande bestå, många vill ha busstrafik utmed sträckan Bollebygd och Töllsjö med det är för få resenärer som åker med. Linje 122 kom till på försök 1995 då Bollebygds kommun bildades. Samarbete har under dessa år då Bollebygds kommun var en av delägarna i Västtrafik skett kontinuerligt med både Västtrafik, intressegrupper med flera i området för att trafiken skulle få en högre kostnadsteckningsgrad men så blev inte fallet. Linjer, anropsstyrd

9 9(24) trafik med få eller inga resenärer är svåra att försvara, ekonomiskt och miljömässigt. För områden som Töllsjö, där resandeunderlaget är litet och den linjelagda kollektivtrafiken inte kan tillgodose de boendes behov, så erbjuder Västra Götalandsregionen ekonomiskt stöd till initiativ från privatpersoner, byalag, intressegrupper som utvecklar nya, smarta, flexibla lösningar som ökar tillgängligheten på landsbygden. Det kan handla om samåkning som möjliggör skol- och arbetspendling. Västra Götalandsregionen kan finansiera ett projekt upp till 50 procent. Bollebygds kommun har uppvaktat kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen genom att kommunen tillsammans med regionen ser över möjligheten att öppna upp all befintlig skolskjutstrafik i kommunen till allmänheten. Svaret på medborgarförslaget blir därför att Bollebygds kommun utifrån ovanstående argumentation inte kommer att köpa in extra turer på morgon och kväll mellan Bollebygd och Töllsjö. - Svar på medborgarförslag om förbättring av kollektivtrafiken, kommunstyrelsens yttrande Medborgarförslag, Björn Eriksson Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget.

10 10(24) 28 KS2015/177 Ansökan om medel ur Verner Olofssons stiftelse Beskrivning av ärendet Ansökan har inkommit från Korttidsenheten på Bollegården om att erhålla medel ur Verner Olofssons stiftelse. Ansökan anger att medlen ska användas till en resa till Onsalagården för brukare tillsammans med personal. Ansökan uppgår till kronor. Ansökan är i linje med donatorns önskan och de riktlinjer som fastställdes vid bildandet av stiftelsen (KF ): Förmånstagare skall vara boende samt personal på Bollegårdens äldreboende. Riktlinjerna anger även att det är avkastningen på medlen som får användas. Värdeförändringen på stiftelsens medel uppgår per 30 april 2015 till kronor. Ansökan föreslås bifallas med kronor. Bidrag från stiftelsen fastställs efter särskilt beslut i kommunstyrelsen. - Ansökan om medel ur Verner Olofssons stiftelse, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Ansökan från Korttidsenheten på Bollegården, Kommunstyrelsen bifaller ansökan om kronor från Korttidsenheten avseende resa till Onsalagården tillsammans med brukare.

11 11(24) 29 KS2014/488 Revidering av investeringsbudget Beskrivning av ärendet Investeringsbudgeten för har reviderats en gång (kommunfullmäktige den 19 februari ) med anledning av att nya investeringskostnader tillkommit. I investeringsbudgeten för 2014 fanns anslag för att genomföra ett antal investeringsprojekt. Flera av dessa projekt är av sådan karaktär och omfattning att arbetena pågår under flera år. Det finns de projekt som av olika anledningar inte har genomförts i den takts som planerats när budgeten gjordes. Budgeterade medel för de investeringsprojekt som inte har färdigställts 2014 föreslås ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget. Till följd av ny beräkningar för projektet Tyftet tillkommer investeringskostnader för detta projektet i förslaget till den reviderade investeringsbudgeten. Förändringen av investeringsbudget avser: Gång- och cykelväg Olsfors/Brandshed Detta projekt löper över flera år och enligt tidigare investeringsbudget är projektets budget för året tkr. Under 2014 genomfördes inte projektet i den takt som budgeterats, vilket medför att 952 tkr budgeteras om till Total budget för 2015 blir då tkr. Bollebygdskolan F-6 Projektet löper över flera år och kostnader har inte uppkommit i den takt som budgeterats under Detta medför att tkr ombudgeteras till Enligt tidigare beslutad investeringsbudget är projektets budget för året tkr och med den föreslagna ombudgeteringen blir projektets budget tkr. Ombyggnad Örelundskolan Projektet blev inte färdigställt under 2014 vilket medför att investeringsmedel motsvarande 816 tkr ombudgeteras till Under året sker ombyggnad av ventilationsanläggning. Åtgärder Råssa ÅVC Projektet fortsätter under flera år och kostnader har inte kommit i den takt som planerats. Det medför att tkr ombudgeteras från 2014 till Reservvattenförsörjning Bollebygd Projektet påbörjas först under 2015 varför kostnader från 2014 budgeteras om till 2015 motsvarande 200 tkr. Ny vattentäkt och verk Töllsjö Projektet löper under flera år och projektet har inte genomförts i den takt som planerats. Detta innebär att tkr ombudgeteras till 2015 och detta innebär att projektets budget för 2015 blir tkr. Övervakningssystem VA-verken Projektet löper under flera år och projektet har inte genomförts i den takt som planerats. Detta innebär att 82 tkr ombudgeteras till 2015 och detta innebär att projektets budget för 2015 blir 582 tkr. Reinvesteringar VA-nät Det finns ett årligt reinvesteringsanslag budgeterat för

12 12(24) reinvesteringar i VA-näten. Under 2014 översteg kostnaderna budgeterat med -741 tkr och därmed minskar det budgeterade anslaget för Det innebär att investeringsbudgeten för reinvesteringar i VA-nät uppgår till tkr för Tyftet Under 2014 såldes inte tomter i den omfattning som var budgeterat, vilket medför att det budgeteras om tkr från 2014 till 2015 avseende försäljning av tomter. Samtidigt har nya beräkningar tagits fram avseende kostnader för utbyggnad av allmän platsmark Tyftet etapp 2. Dessa beräkningar visar att kostnaderna för projektet under 2016 beräknas uppgå till tkr. I tidigare beslutad investeringsbudget uppgår de beräknade kostnaderna till tkr. Detta innebär att kostnaderna för etapp två beräknas bli tkr högre. Dessa kostnader förväntas generera intäkter när tomtförsäljning startar, men det är först under åren Järnvägsutredning Projektet löper över flera år och tkr föreslås ombudgeteras till Budgeten för projektet 2015 blir efter revidering tkr. Resultatet av revideringen av investeringsbudgeten framgår av förslag till reviderad investeringsbudget daterat Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser Tidigare beslutad investeringsbudget för 2015 uppgick till tkr medan den reviderade investeringsbudgeten uppgår till tkr. Detta innebär en ökning med tkr som behöver lånefinansieras. Kommunen behöver därmed teckna nya lån för tkr istället för tidigare beslutade tkr. - tjänsteskrivelse Reviderad investeringsbudget , förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer reviderad investeringsbudget i enlighet med förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen rätt att besluta om nya lån upp till tkr avseende 2015 för att finansiera verksamhetens investeringar.

13 13(24) 30 KS2015/125 Revidering av övergripande mål, strategier och strategiskt inriktningsdokument (SID) Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen har tillsammans med nämndernas presidier och kommunledningen arbetat fram förslag till övergripande mål , strategier och strategiskt inriktningsdokument (SID). Beskrivning av ärendet Med utgångspunkt i kommunens styrmodell, som säger att de övergripande målen är treåriga, har en revidering gjorts av de övergripande målen för de kommande tre åren med utgångspunkt i visionen. De övergripande målen är fyra till antalet och fastställs av kommunfullmäktige. De övergripande målen kompletteras av övergripande strategier och strategiskt inriktningsdokument. SID beskriver kommunfullmäktiges ambitioner, inriktning och prioriteringar. Förslag till övergripande mål Ökat arbetsdeltagande Trygga och goda uppväxtvillkor Åldrande med livskvalitet Hållbar livsmiljö - Revidering av övergripande mål, strategier och strategiskt inriktningsdokument (SID), kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Övergripande mål, strategier och strategiskt inriktningsdokument, förslag Revidering strategiskt inriktningsdokument (SID), förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar övergripande mål , strategier och det strategiska inriktningsdokumentet.

14 14(24) 31 KS2015/140 Revidering av styrmodell Bollebygds kommun Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsen tillsammans med nämndernas presidier och kommunledningen har arbetat fram ett förslag till styrmodell i Bollebygds kommun. Den nya styrmodellen fastställdes i kommunfullmäktige den 22 november och reviderades i kommunfullmäktige den 12 december Syftet med styrmodellen är att den ska skapa ett helhetsperspektiv, öka samordningen mellan nämnder och bidra till en ökad transparens i kommunens budget- och uppföljningsprocess. Styrmodellen säger att beslut om övergripande mål, övergripande strategier och strategiskt inriktningsdokument gäller i tre år. Med anledning av att kommunens strategiska inriktningsdokument (SID) nu efter tre år ( ) revideras och de övergripande målen ändras i antal krävs en revidering av fastställd styrmodell. - Revidering av Styrmodell Bollebygds kommun, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Revidering av Styrmodell Bollebygds kommun, förslag Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar revideringen av Styrmodell Bollebygds kommun.

15 15(24) 32 KS2015/91 Uppföljningsrapport 2/2015, delårsrapport 1, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen Beskrivning av ärendet Prognosen för måluppfyllelsen för 2015 är god då 75 procent av målen har en prognos där målen kommer att nås (sex av åtta mål). Det ackumulerade resultatet för perioden januari-april är tkr. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen prognostiserar ett positivt resultat för år 2015 motsvarande 800 tkr. I verksamhetsplan och budget för kommunstyrelsen finns beskrivet att det under 2015 ska riktas särskild uppmärksamhet på uppföljning av statsbidrag. En första uppföljning av detta görs i samband med delårsrapport 1 och finns i bilaga till denna delårsrapport. - Uppföljningsrapport 2/2015, delårsrapport 1, kommunfullmäktige och kommunstyrelse, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, Uppföljningsrapport 2/2015, delårsrapport 1, kommunfullmäktige och kommunstyrelse, kommunstyrelseförvaltningens förslag Kommunstyrelsen godkänner uppföljningsrapport 2/2015, delårsrapport 1, för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen och överlämnar uppföljningsrapporten för sammanställning av kommunens delårsbokslut.

16 16(24) 33 KS2015/112 Granskning av momshantering PwC har på uppdrag av kommunens revisorer i Bollebygds kommun genomfört en granskning av kommunstyrelsens interna kontroll avseende momshanteringen. Resultatet av granskningen visar att Bollebygds kommuns interna kontroll avseende momshanteringen i stort sett fungerar bra men kan förbättras. Bedömningen baseras på följande iakttagelser och ställningstaganden: - Det finns fakturor där man felaktigt lyft hela momsen för kostnader som avser hyrbil/leasing. - Det finns brister i underlag till faktura som avser representationskostnader. - Det finns ersättningsberättigade fakturor som inte medtagits i ansökan om särskild ersättning och våra kontroller visar på bidragsgrundande kostnader om ca kronor motsvarande ca kronor (6%) vilket retroaktivt kan återsökas hos Skattemyndigheten. - Granskning av interkontroll avseende momsredovisning, kommunstyrelsens yttrande Granskning av internkontroll avseende momsredovisning, revisionsrapport, PwC och kommunens revisorer Granskning av internkontroll avseende momsredovisning, missiv Kommunstyrelsen översänder kommunstyrelseförvaltningens förslag till yttrande daterat till kommunens revisorer.

17 17(24) 34 KS2015/167 Finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning i Sjuhärad Sammanfattning av ärendet Bildnings- och omsorgsnämnden har den 30 mars hemställt hos kommunstyrelsen om de reserverade medlen på 225 tkr för regional vuxenutbildning som kommunstyrelsen tog beslut om den 6 oktober Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har den 22 juni beslutat att Bollebygds kommun tecknar ett samverkansavtal om regional vuxenutbildning i Sjuhärad. Syftet med samverkansavtalet är att kunna erbjuda invånarna i sjuhäradskommunerna ett bredare utbildningsutbud samt att genom samverkan bedriva en mer kostnadseffektiv verksamhet med god kvalitet. Ett stort utbud av yrkesutbildningsutbud och en nära samverkan med näringslivet ger också förutsättningar för tillväxt i regionen då arbetsmarknaden blir försörjd med efterfrågad kompetens. Enligt avtalet ska de samverkande kommunerna årligen bidra med kommunala resurser för avtalsutbildningarna. Avtalet anger också att riktade statsbidrag som erhålls för vuxenutbildning kan komma att avräknas från de kommunala medlen. Sjuhärad har genom gemensamma ansökningar om statsbidrag under flera år erhållit statsbidrag för Yrkesvux och Lärlingsvux. Sjuhärad har genom gemensamma ansökningar om statsbidrag under flera år erhållit statsbidrag för Yrkesvux och Lärlingsvux. Inför 2015 aviserade regeringen att den riktade satsningen på Yrkesvux kommer att upphöra. Däremot kommer förmodligen statsbidraget till Lärlingsvux att finnas kvar under 2015 för att därefter upphöra. Det innebar att Sjuhärad vid årsskiftet stod utan statlig finansiering av de närmare 30 Yrkesvux-utbildningarna som bedrivits inom ramen för samverkansavtalet. Varje kommun behövde därför ta ställning till medelstilldelning från och med En medelstilldelning motsvarande 25 kronor per invånare motsvarar 107 årsplatser på Yrkesvux. För att bibehålla 2014 års nivå med 259 årsplatser krävs en medelstilldelning motsvarande 60 kronor per invånare. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund gav den 4 april t presidiet och förbundskansliet i uppdrag att översända information och en rekommendation till medlemskommunerna. Rekommendationen till kommunerna var att avsätta minst 25 kronor per invånare. I avvaktan på beslut om statsbidrag har kommunstyrelsen den 6 oktober reserverat 225 tkr av den ofördelade budgeten 2015 till Regional vuxenutbildning. Ekonomiska förutsättningar/konsekvenser Skolverket beslutade den 7 februari 2015 att tilldela de samverkande kommunerna i Sjuhärad 5,2 miljoner kronor att jämföra med 2014 års tilldelning på 12,960 miljoner kronor. Det är mer än en halvering av bidraget. Bildnings- och omsorgsförvaltningens

18 18(24) bedömning är att det finns behov av de reserverade medlen för regional vuxenutbildning för vuxenstuderande från Bollebygd. - Finansiering av regional samordnad vuxenutbildning, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Finansiering av regional samordnad vuxenutbildning, bildnings- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse Protokollsutdrag Bildnings- och omsorgsnämnden Information och rekommendation gällande finansiering av regionalt samordnad vuxenutbildning, skrivelse från Sjuhärads kommunalförbund Protokollsutdrag direktionsmöte Kommunstyrelsen tilldelar bildnings- och omsorgsnämnden de reserverade medlen på 225 tkr för regional vuxenutbildning.

19 19(24) 35 KS2014/474 Svar på motion om gatubelysningen i Bollebygds kommun Sammanfattning av ärendet Tomas Ridell (V) har den 27 november 2014 inkommit med en motion om gatubelysning i Bollebygds kommun. Motionären vill att alla lampor som byts ut i kommunen i framtiden ska vara lågenergilampor. Kommunfullmäktige har den 11 december överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelse remitterade den 26 januari motionen till samhällsbyggnadsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden har den 1 april föreslagit kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. Beskrivning av ärendet Bollebygds kommun har under lång tid arbetat för att ha så låg energikostnad som möjligt över lag och framför allt när det gäller gatubelysningen. Kommunen gick först över från ljuskällor av kvicksilver till högtrycksnatrium vilket då var det optimala. Dessa ljuskällor tillhör också begreppet lågenergilampor. Sedan några år tillbaka har vi börjat övergå till ljuskällor av metallhalogen vilka är mer energieffektiva än högtrycksnatrium. Metallhalogenen är också en ljuskälla som ger mer färgåtergivning vilket är en säkerhetsaspekt när det gäller trafik och framför allt ökad trygghet. Eftersom man kan se vem man möter, inte bara en svart figur. Orienteringen av belysningsstolparna har kommunen också ändrat. I dag sätter vi stolparna så att ljuset faller på gång och cykelvägen i anslutning till vägen i stället för på körbanan. Detta gör att en bilförare ser gång-/cykeltrafikanten bättre och kanske också kan avläsa dess avsikt att ta sig ut i/över körbanan tidigare. Bilarna har egen belysning som lyser upp körbanan. Under tiden har LED-armaturer kommit men inte haft någon bra färgåtergivning och därmed har kommunen valt att använda metallhalogen tills ljuskällorna av LED har utvecklat detta. Denna utveckling har skett väldigt snabbt under senaste året vilket gör att tekniska enheten nu planerar att använda LED som ljuskälla när kommunen bygger nya belysningsanläggningar. Efter hand som ljuskällor områdesvis blir gamla och i behov av att bytas ut så är LED-armaturer förmodligen ett förstahandsval. - Svar på motion om gatubelysning i Bollebygds kommun, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse - Svar på motion om gatubelysning i Bollebygds kommun, samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden, Protokollsutdrag kommunstyrelsen, Motion från Tomas Ridell, inkom

20 20(24) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

21 21(24) 36 KS2015/114 Svar på motion om minskning av politiska löner Sammanfattning av ärendet Daniel Persson (SD), Caroline Nordengrip (SD), Joachim Stanicki (SD), Helena Karlsson (SD), Monika Svensson (SD), Inger Sernestål (SD), Caroline Frodin (SD) och Peter Andersson (SD) har den 10 mars 2015 inkommit med en motion om minskning av politiska löner. Motionärerna vill att samtliga politiska arvoden sänks med minst 10 procent. Kommunfullmäktige har den 19 mars överlämnat motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beskrivning av ärendet Arvoden och bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda fastställdes av kommunfullmäktige så sent som den 18 juni För att undvika att hamna i jävsituation beslutar kommunfullmäktige om arvoden och bestämmelser innan mandatperioden som de är tänkta att gälla på har inletts. Innan mandatperioden vet man inte vem som kommer sitta på vilken plats, vilket innebär att roller diskuteras istället för namn. När mandatperioden har börjat vet man vem som har vilken roll, vilket gör det olämpligt att diskutera arvoden. Förhoppningen är att helt undvika att diskutera arvoden och arvodesbestämmelser under pågående mandatperiod, förutom vid de tillfällen när eventuella fel har påträffats. I motionen presenteras nyckeltal för åren från olika kommuner i Bollebygds närhet. Om nyckeltal för 2013 saknades när motionen skrivs är oklart, men idag finns nyckeltal för såväl 2013 och delvis även för 2014 publicerade på Kolada (kommun- och landstingsdatabasen). Bollebygds nyckeltal för 2014 är inskickade, men ännu inte publicerade. Nyckeltalen för 2013 och 2014 visar att den kraftiga ökning som Bollebygd gjorde åren 2011 och 2012 har minskat. Motionärernas nyckeltal mäter nettokostnad nämnd- och styrelseverksamhet, kronor/invånare. Eftersom det finns politisk verksamhet som enligt lag måste finnas, oavsett storlek på kommun så blir det fel att jämföra närliggande kommuner med varandra. En bättre jämförelse blir det däremot om man jämför kommuner i samma storlek med varandra då nyckeltalen visar på nettokostnad per invånare. Vid dessa jämförelser utmärker sig Bollebygd inte. - Motion från Daniel Persson (SD), Caroline Nordengrip (SD), Joachim Stanicki (SD), Helena Karlsson (SD), Monika Svensson (SD), Inger Sernestål (SD), Caroline Frodin (SD) och Peter Andersson (SD), Svar på motion om minskning av politiska löner, kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

(37) Kommunstyrelsen. Peter Rosholm (S)

(37) Kommunstyrelsen. Peter Rosholm (S) 1(37) Plats och tid Tingshuset, måndagen den 1 juni, klockan 14.00-17.30 (ajournering 15.55-16.10) Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

2015-09-30. Peter Rosholms tjänsterum

2015-09-30. Peter Rosholms tjänsterum 1(11) Plats och tid Ordförande ande Peter Rosholms tjänsterum Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Christer Johansson (M) Emma Isfeldt (S) Övriga närvarande Tjänstemän Peter Callsen, administrativ chef/kommunjurist

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid ande Bildhuggaren kl 14.00-15.20, Tibro kommun Rolf Eriksson, ordförande, Socialdemokraterna Peter Lindroth, Socialdemokraterna Alda Danial, Liberalerna Kjell Sjölund, Centerpartiet Marie

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(13) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.45 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(7) Plats och tid Findus, Bjuv, kl 12.00-12.15 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8.

Datum Ann-Charlotte Lind, bygg- och miljöchef Anders Simonsson, sekreterare. Måndagen den 23 februari, klockan 8. 1(13) Plats och tid Måndagen den 16 februari, klockan 15.00-16.10 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Jonas Ahlgren (S) Jonas Ahlgren (S) Niklas Isfeldt (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Christer Johansson (M) Emma Isfeldt (S)

1(18) Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Christer Johansson (M) Emma Isfeldt (S) 1(18) Plats och tid Tingkullen, onsdagen den 11 november klockan 8:00-12:00 Ordförande ande Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Christer Johansson (M) Emma Isfeldt (S) Övriga närvarande Tjänstemän Anders

Läs mer

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(13) 2014-05-20. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Sanatoriet i Hultafors, tisdagen den 20 maj 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 17.35-17.45 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

1(12) 2014-06-26. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

1(12) 2014-06-26. Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(12) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 26 juni 2014, kl. 16.00-19.30 Ajournering 17.30-17.55 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Bente Johansson (M) Nicolas Bremell (M) Asta Olsson (C) Enar

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid ande Sammanträdesrum Bonaren, Tibro kommun Kl 14.00-16.00 Claes Jägevall Rolf Eriksson Kjell Sjölund Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson (ers) Övriga deltagande Staffan Löfving, kommunrevisor

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Tunasalen, måndagen den 12 december 2016 kl 13:00-16:00 Beslutande Ledamöter Helen Nilsson (S), Ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkansliet kl 15.00

Kommunkansliet kl 15.00 1(10) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl. 16.00-18.30 Ajournering kl.16.50-17.15 Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare

Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund, sekreterare 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-11.20 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S), ordförande/sed Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Avfallsavdelningen senast 16 september

Avfallsavdelningen senast 16 september Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hovden, kl. 12.30 13.50 Beslutande Sven-Inge Eriksson (KD) ordförande Jan Hassel (S) vice ordförande Björn Nilsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Kommunstyrelsen 2015-03-02. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Notariet, måndagen den 2 mars 2015 kl 17.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) Anders Svensson

Läs mer

Direktionsprotokoll

Direktionsprotokoll Direktionsprotokoll 2015-05-08 Plats och tid Borås, kl. 09.30-11.30 Omfattning 33-42 Beslutande Ersättare Adjungerade Övriga Ulf Olsson (S) ordförande Margareta Lövgren (M) 1-e vice ordförande 33-36 (930-1040)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bonaren, Tibro kommun, kl 14.00-16.00 ande Claes Jägevall (ordf) Rolf Eriksson Catrin Hulmarker Pierre Rydén Kjell Sjölund Utses att justera Justeringens plats och tid Rolf

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-03-27 1(13) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(13) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 mars 2014 kl. 16.00-18.35 Ajournering kl. 17.20-17.50 Ordförande Beslutande Bente Johansson (M) Elving Johansson (C) 20-22 tjg för Nicolas Bremell (M) Enar

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Samverkansnämnden LYST 1(13) Plats och tid Lycksele 13-15 ande Ledamöter Lilly Bäcklund (S), ordförande Tomas Mörtsell (C), vice ordförande Karin Malmfjord (S) Christer Rönnlund (M) Egon Persson (Åkl) Tommy Danielsson (S) ersättare

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Bo Lundkvist, Eva Jonasson ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-04-23, kl 18.00-20.10 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Gunnar Parment (v) ingen ersättare Kenneth Isaksson (m) ingen ersättare Moritz Isaksson

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 18. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Eva Pärsson Ola Johansson

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 18. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Eva Pärsson Ola Johansson Nr 18 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-10-04 1(18) Plats och tid Melleruds kommunkontor, måndagen den 4 oktober 2010, klockan 13.00-16.35 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22

Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Samhällsbyggnad, miljö och service 2009-10-22 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, kl 13.00-16.30 Beslutande Inger Hjerpe, ordförande (S) Nils-Gunnar Andersson (S) Torgny Danielsson (S) Marika Jakobsson

Läs mer

BUDGET CENTERPARTIET

BUDGET CENTERPARTIET BUDGET 2017-2019 CENTERPARTIET FÖRORD För oss i Centerpartiet är det mycket viktigt att Bollebygds kommun har en hållbar och genomtänkt utveckling. Kommunernas ansvar har de senaste åren växt vilket på

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Bildhuggaren, kl 08.15-10.50 ande Claes Jägevall, Ann-Britt Danielsson, Stefan Larsson, Rolf Eriksson, Anne-Marie Wahlström, Ej tjänstgörande ledamöter "[Skriv ersättare här]" Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M)

2014-02-27 1(10) Omsorgsnämnden. Bente Johansson (M) 1(10) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 27 februari 2014, kl. 16.00-19.00 Ajournering kl. 16.30-16.50 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Bente Johansson (M) Eva Svantesson (M) tjg.

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (14)

Barn- och Utbildningsnämnden (14) Barn- och Utbildningsnämnden 2007-09-24 1 (14) Plats och tid Hjortviken, kl. 15.00 16.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c), ordförande Ingridh Anderén (m) Margaretha Malmsjö

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-09-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.25, Sammanträdesrum E-plan, Nämndhuset Birgitta Höijer (C), ordförande Annika Engelbrektsson (S) Bjarne Rasmussen (S) Roland Halvarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl

Sida 1(28) PROTOKOLL Kommunfullmäktige. Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 1(28) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.45 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson, kommunchef Susan Elmlund,

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret torsdag 2 juni kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.00 16.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Jan

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Kommunstyrelsens kommunledningsutskott 2010-09-15 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 137 Mottagandeservice/turistbyråverksamhet i Hede och Vemdalen 2011 138 Skötsel av hållplatser

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00 16.50 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Aina Wåhlund, ordförande (S) Henrik Axelsson (S),

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 20. Kommunstyrelsens arbetsutskott (15) Nr 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04 1(15) Tid och plats Tisdagen den 4 november 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken,

Läs mer

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers

Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg Andersson, ers SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-19 1 Plats och tid Tibro kommun, sammanträdesrum Bonaren kl 14:00-15:15 Beslutande Claes Jägevall, ordf Rolf Eriksson Kjell Sjölund Peter Lindroth Catrin Hulmarker Marie Lindberg

Läs mer

Bredbandsstrategi Bollebygds kommun

Bredbandsstrategi Bollebygds kommun Bredbandsstrategi Bollebygds kommun Förslag mars 2015 2(10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Bredbandsstrategi för Sverige...3 1.4 Bredbandsstrategi

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Ingvor Bergman Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Ingvor Bergman Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2002-04-02 1 (6) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Gem Servicenämnden IS/IT

Gem Servicenämnden IS/IT 1(11) Gem Servicenämnden IS/IT Plats och tid: IS/IT-enheten, 2015-11-20 kl. 09:00 Beslutande: Mikael Thalin (C) Orsa Peter Egardt (S) Älvdalen Lennart Sohlberg (S) Mora, ersättare för Anna Hed (C) Mora

Läs mer

Direktionsprotokoll 2015-06-05

Direktionsprotokoll 2015-06-05 Direktionsprotokoll 2015-06-05 Plats och tid Borås, kl. 09.30-11.30 Omfattning 43-53 Beslutande Ersättare Adjungerade Crister Persson (C) 2-e vice ordförande, mötesordförande Peter Rosholm (S) Lena Palmén

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid ande Sammanträdesrum Bonaren, Tibro kommun Claes Jägevall Rolf Eriksson Kjell Sjölund Pierre Rydén Övriga deltagare Frida Blomqvist Utses att justera Justeringens plats och tid Rolf Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 1495/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 1495/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2017-01-25 Klockan: 09:00 ca 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Information om ny teknik i Sessionssalen 2 Val av protokollsjusterare och bestämmande

Läs mer

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M)

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) 1(9) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset 13.30 15.00 Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 9. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Nr 9 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-20 1(15) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 20 april 2010, klockan 08.30-11.15 Beslutande Robert Svensson, ordf. (C) Johnny Stücken, v. ordf.

Läs mer