Datum John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2013-11-28. John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83"

Transkript

1 1(16) Plats och tid Tingshuset den 28 november 2013 kl Ajournering kl Ordförande ande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Bente Johansson (M) Nicolas Bremell (M) Enar Nordenfelt (FP) Elving Johansson (C) tjg. för Asta Olsson (C) Lars-Erik Olsson (S) Barbro Orrestrand (S) Morgan Ohlsén (S) Jenny Johansson (S) Eva Svantesson (M) Pernilla Rapp (S) Staffan Hellerstad (MP) Eivor Carlsson (KD) Madeleine Andersson (C) John Henriksson, omsorgschef Johan Norbelie, planeringssamordnare Jenny Ramkrans, ekonom Ingela Sunneskär, MAS 83 Onsdagen den 4 december kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Johan Norbelie Bente Johansson Lars-Erik Olsson

2 2(16) BOLLEBYGDS KOMMUN ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum då anslaget sätts upp Sista dag för överklagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Omsorgsförvaltningen då anslaget tas ned

3 3(16) Ärenden 83 Halvårsrapport Hälso- och sjukvårdsavvikelser Uppföljningsrapport 5/2013, januari-oktober, Omsorgsnämnden 85 Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 86 Motion om utredning av kvalitet på Bollegården 87 Motion om att tillsätta en äldreombudsman 88 Kvinnojouren Borås, Ansökan om verksamhetsbidrag Fördelning av schablonersättning mellan omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden avseende nyanlända barn och ungdomar 90 Taxor och avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 91 Ansökan Arvid Nedsjös fond 92 Ledamöterna informerar 93 Omsorgsförvaltningen informerar 94 Redovisning av delegationsbeslut 95 Anmälningsärenden

4 4(16) 83 ON2013/125 Halvårsrapport Hälso- och sjukvårdsavvikelser 2013 Ingela Sunneskär, medicinskt ansvarig sjuksköterska, informerar om hälso- och sjukvårdsavvikelser för perioden januari till juni Halvårsrapport hälso- och sjukvårdsavvikelser, januari-juni 2013, daterad

5 5(16) 84 ON2013/121 Uppföljningsrapport 5/2013, januari-oktober omsorgsnämnden Under 2013 ska nämnderna upprätta uppföljningsrapporter per februari, april, maj, augusti och oktober samt delårsrapporter per april och augusti. Denna rapport avser oktober och nämndbehandlas vid omsorgsnämnden i november. Omsorgsnämndens resultat för perioden är tkr och resultatet på helår prognostiseras till tkr. - Uppföljningsrapport 5/2013, januari-oktober, omsorgsnämnden, tjänsteskrivelse Uppföljningsrapport 5, 2013, januari-oktober, omsorgsnämnden, rapport ON2013/121 Omsorgsnämnden godkänner Uppföljningsrapport 5/2013, januari-oktober för omsorgsnämndens verksamheter. Skickas till: Kommunstyrelsen

6 6(16) 85 ON2012/70 Revidering av riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Våren 2013 gav omsorgsnämnden omsorgsförvaltningen i uppdrag att revidera befintliga riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL. De förändringar som föreslås i förhållande till befintliga riktlinjer är bl.a. att biståndsbedömningen ska identifiera individens självständiga funktioner enligt ett salutogent synsätt, att främja den enskildes förmåga till ett självständigt liv. I de föreslagna riktlinjerna inkluderas även boendestödet som en beviljad insats. Omsorgsnämndens egna värdegrund lyfts fram i de föreslagna riktlinjerna tillsammans med Bollebygds kommuns styrmodell. - Revidering av riktlinjer biståndsbedömning enligt SoL, tjänsteskrivelse Riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL i Bollebygds kommun, dnr. ON2012/70 - Omsorgsnämnden fastställer riktlinjer för biståndsbedömning enligt SoL i Bollebygds kommun, dnr. ON2012/70 - Omsorgsnämnden upphäver riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen i Bollebygds kommun Skickas till: Biståndshandläggare äldreomsorg Omsorgsförvaltningens ledningssystem

7 7(16) 86 ON2013/54 Motion om utredning av kvalitet på Bollegården, omsorgsnämndens yttrande Daniel Persson (SD) har lämnat in en motion med frågan om hur våra äldre sköts på äldreboendet Bollegården. Sverigedemokraterna yrkar att Bollebygds kommunfullmäktige beslutar att en utredning tillsätts för att granska kvaliteten/standarden på Bollegårdens äldreboende, samt att granska och utreda de vårdskador, anmälningar och klagomål som inkommit sedan 2008 fram till idag mot äldreboendet. Utredningen ska, enligt motionären, vara klar innan maj 2014 och genomföras av opartiska utredare, till exempel Socialstyrelsen. Kommunfullmäktige har den överlämnat motionen till omsorgsnämnden för beredning. Omsorgsnämnden fastställer yttrande över motion om utredning av kvaliteten på Bollegårdens äldreboende, och föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad, med hänvisning till att motionärens intentioner tillgodoses genom gällande lagstiftning, rutiner för tillsyn och inspektion, samt omsorgsförvaltningens beslut att tillsätta en person med särskilt ansvar för tillsyn av verksamheter inom socialtjänstlagen. Kommunala pensionärsrådet har yttrat sig i ärendet ( ) och förordar att motionen avslås med motiveringen att motionärens intentioner tillgodoses genom gällande lagstiftning, de inspektioner och revisioner som sker löpande, samt genom omsorgsförvaltningens beslut att tillsätta en person med särskilt ansvar för tillsyn av verksamheter inom socialtjänstlagen. - Motion om utredning av kvaliteten på Bollegården, omsorgsnämndens yttrande - Motion om utredning av kvaliteten på Bollegårdens äldreboende, Daniel Persson Motion om utredning av kvaliteten på Bollegården, pensionärsrådets yttrande Motion om utredning av kvaliteten på Bollegården, kommunfullmäktige Omsorgsnämnden fastställer yttrande över motion om utredning av kvaliteten på Bollegårdens äldreboende, och föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad. Skickas till: Kommunfullmäktige

8 8(16) 87 ON2013/80 Motion om att tillsätta en äldreombudsman, omsorgsnämndens yttrande Daniel Persson (SD) har inkommit med en motion om att Bollebygds kommun tillsätter en äldreombudsman i kommunen. Äldreombudsmannen ska vara ett stöd för allmänheten, främst äldre personer, i deras kontakt med kommunen, för att lämna synpunkter och ställa frågor. Kommunfullmäktige överlämnade motionen till omsorgsnämnden för beredning. Omsorgsnämnden fastställer yttrande över motion om att tillsätta en äldreombudsman och föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad, med hänvisning till att motionärens intentioner tillgodoses genom de insatser som redan görs och genom den verksamhetsutveckling som pågår. Kommunala pensionärsrådet har yttrat sig i ärendet ( ) och förordar att motionen avslås med motiveringen att motionärens intentioner tillgodoses genom pensionärsrådets arbete, samt genom befintliga rutiner för äldres och allmänhetens kontakter med kommunen. - Motion om att tillsätta en äldreombudsman, omsorgsnämndens yttrande - Motion om att tillsätta en äldreombudsman, Daniel Persson (SD) Motion om att tillsätta en äldreombudsman, pensionärsrådets yttrande Motion om att tillsätta en äldreombudsman, kommunfullmäktige Omsorgsnämnden fastställer yttrande över motion om att tillsätta en äldreombudsman, och föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad. Skickas till: Kommunfullmäktige

9 9(16) 88 ON2013/105 Kvinnojouren Borås, Ansökan om verksamhetsbidrag 2014 Omsorgsnämnden i Bollebygd beslutade år 2006 att stödja kvinnojouren i Borås som enskild kvinnojour och har därefter beviljat verksamhetsbidrag i enlighet med Sjuhärads kommunalförbunds rekommendationer att verksamhetsbidraget inför 2014 bör uppgå till 12 kr per invånare. Bollebygds kommun bör följa övriga kommuners policy i regionen att stödja en enskild kvinnojour med verksamhetsbidrag då det därmed blir en likställdhet för kommuninvånarna i regionen. Omsorgsnämnden bör följa Sjuhärads kommunalförbunds rekommendationer avseende bidragsnivå. - Ansökan om verksamhetsbidrag 2014, kvinnojouren i Borås, omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse, Ansökan om verksamhetsbidrag från kvinnojouren i Borås, daterad Omsorgsnämnden beslutar att bifalla Kvinnojouren i Borås ansökan om verksamhetsbidrag med 12 kr per invånare för Skickas till: Kvinnojouren i Borås

10 10(16) 89 ON2013/112 Fördelning av schablonersättning mellan omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden avseende nyanlända barn och ungdomar Kommunstyrelsen i Bollebygds kommun beslutade om ersättning till Barn- och utbildningsnämnden för mottagande av nyanlända barn och elever. Kommunfullmäktige i Bollebygds kommun beslutade att Bollebygds kommun ska ansluta sig till den gemensamma flyktingmottagningen, Boråsregionens etableringscenter (BREC). Avtalet med BREC trädde i kraft och gäller tills vidare med avstämning och möjlighet till omförhandling De kommuner som har en överenskommelse med länsstyrelsen om att ta emot nyanlända personer, får för varje år en grundersättning (som för år 2013 är kr) från staten och som ska inbetalas till BREC. Kommunen får även ersättning med ett schablonbelopp för varje nyanländ person. För barn och ungdomar är schablonbeloppet kr och för vuxna kr. Varje kommun beslutar om och hur schablonersättningen ska fördelas mellan kommunens verksamheter. För att kompensera barn- och utbildningsnämnden för merkostnader i samband med undervisning av nyanlända barn och elever föreslår omsorgsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen att medel (del av schablonbeloppet per barn) överförs från omsorgsnämnden till barn- och utbildningsnämnden. Medlen kompenserar delvis kostnader för till exempel extra resurslärare, tolk, studiehandledning på modersmålet och upprättande av individuell planering. - Fördelning av schablonersättning från omsorgsnämnden till barn- och utbildningsnämnden avseende nyanlända barn och ungdomar, tjänsteskrivelse, Omsorgsnämnden beslutar att en fördelning av schablonersättningen mellan omsorgsnämnden och barn- och utbildningsnämnden avseende nyanlända barn och ungdomar ska ske. - Två tredjedelar av schablonersättningen för barn och ungdomar som finns kvar i kommunen, efter avgift till BREC, ska överföras från omsorgsnämnden till barn- och utbildningsnämnden. - Fördelningsmodellen gäller from Skickas till: Barn- och utbildningsnämnden

11 11(16) 90 ON2013/120 Taxor och avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxor i enlighet med förslag, att gälla från och med , under förutsättning att kommunfullmäktige i Borås stad fastställer desamma. - Taxor och avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel för 2014, tjänsteskrivelse daterad Taxor och avgifter för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel för 2014, taxetabell daterad Omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer taxor för ansökan och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen, samt kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, enligt taxetabell att gälla från och med , under förutsättning att kommunfullmäktige i Borås stad fastställer desamma. Skickas till: Borås stad, tillståndsenheten Hemsidan

12 12(16) 91 ON2013/127 Ansökan Arvid Nedsjös fond Arvid Nedsjö efterlämnade 100 tkr i en fond för de äldres välbefinnande (Arvid Nedsjös testamente 1993). Medel ur Arvid Nedsjös fond är sökbara för personalen på Bollegårdens äldreboende att nyttja för aktiviteter för de äldre. Personalen vid gruppbostäderna på Ballebovägen våning 2 har ansökt om 5000 kr för att genomföra en resa till Jul på Liseberg för de boende. Personalen har tidigare sökt och beviljats medel för liknande arrangemang. Fonden förvaltas av Bollebygds kommun. Värdet i fonden uppgår per 31 oktober 2013 till kr. - Ansökan Arvid Nedsjös fond , ON 2013/ Ansökan Arvid Nedsjös fond , tjänsteskrivelse Omsorgsförvaltningen godkänner ansökan om kr ur Arvid Nedsjös fond för aktiviteter för de bende på Bollegårdens gruppboende, och ger ekonomiavdelningen uppdraget att betala ut pengarna ur fonden. Skickas till: Ekonomiavdelningen Jan Karlsson, enhetschef

13 13(16) 92 Ledamöterna informerar Omsorgsnämndens ledamöter informerar om följande: - Rådet för funktionsnedsatta sammanträde den 18 november Bogruppens arbete med trygghetsbostäder på Skattegårdstomten - Kommunala pensionärsrådet sammanträde den 7 november Boråsregionens etableringscenter sammanträde den 28 november 2013

14 14(16) 93 Omsorgsförvaltningen informerar Omsorgsförvaltningen informerar om följande: - Jullunch för personalen den 18 och 19 december Ingrid Frisell har rekryterats som ny enhetschef för särskilt boende för demenssjuka - Pågående arbete och kostnadsberäkningar för anpassning av Hedängsgården till daglig verksamhet

15 15(16) 94 Redovisning av delegationsbeslut Följande delegationsbeslut redovisas för omsorgsnämnden: - Fattade beslut enligt LSS, oktober ade belopp per orsak, enligt SOL, oktober Antal beslut per typ, enligt SOL, oktober Sociala utskottets protokoll den 24 oktober 2013 Omsorgsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

16 16(16) 95 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäls till omsorgsnämnden: - Dom förvaltningsrätten , mål nr Dom förvaltningsrätten , mål nr Kommunala pensionärsrådets protokoll Synpunkt demensboendet om avslutat ärende, IVO om avslutat ärende, IVO Komplettering avseende redovisning av stimulansmedel för vård och omsorg om äldre , Avvikelsehantering hälso- och sjukvård oktober Omsorgsförvaltningens samverkansgrupp protokoll

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Omsorgsnämnden 2010-09-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(18) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 30 september 2010, klockan 13:00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 2015-04-20 1(16) Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningen, Alvesta 2015-04-20 kl. 13.15 17.10 Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 Justerade paragrafer

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA Plats och tid: Kontoret för omsorg och hälsa, Parkgatan 6, Alvesta klockan 13.15 16.20 Beslutande Helen Gustavsson (m) ordförande Kia Jonsson (m) Mia Gällring (kd) Lars Andersson (fp) Rose-Marie Larsson

Läs mer

Junaid Chaundhry (S) tj er

Junaid Chaundhry (S) tj er SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[16] Plats och tid Kommunalhuset, plan 2, kl 18:30 20:30 Beslutande Tuva Lund (S), ordförande Kerstin Amelin (V) Maria Trygg (S) Lars Schou (S) Carl Baker (M) Eva Martin (MP) Kerstin

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40

Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 1(17) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret Nedre Fryken, onsdag 25 januari 2012, kl 13.00-16.40 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Birgit Bergman-Blank

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer