Krisperspektiv. Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Krisperspektiv. Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare INNEHÅLL"

Transkript

1 Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL Forskningsfronten Internationell utblick Nyheter i korthet CNDS Referensgruppen Personalnytt Publikationer Konferensbidrag Kontaktuppgifter Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare Vi har en långkörare i vårt civila program i krishantering på Försvarshögskolan: magisterkursen Political Psychology. Den utvecklades för många år sedan av herrar Sundelius och Stern och vi är många som sedan gjort skäl för brödfödan där. Kursen fokuserar på grupper i policy processer, ledarskap, känslors påverkan på beslutsfattande och en massa annat kul. Men jag slås varje år av att ett seminarium toppar de andra i engagemang: det som handlar om byråkratipolitik eller insikten om att förvaltningens uppdelning i myndigheter och departement leder till konflikter och samverkansproblem som försvårar en effektiv styrning, särskilt i krissituationer. Å ena sidan tycker många från studenter till luttrade praktiker att det är luddigt och svårt att se hur kunskap om byråkratipolitik kan leda till en större förståelse av hur policy skapas. Å andra sidan tycks i princip alla vara överens om att det är ett reellt problem som påverkar samhällets förmåga att lösa gemensamma problem. Framförallt brukar de som befolkat våra offentliga organisationer erkänna att, jo, det finns nog ett drag av irritation mot de på andra sidan gatan eller en trappa upp och möjligen har den någon gång tillåtits påverka något litet ärende (men givetvis inte ett som jag själv hanterade). Jag brukar dock hävda att det är alldeles för enkelt att dra växlar på lite professionell motvilja. Jag tror till och med att de sätt på vilka våra tjänstemän och -kvinnor socialiseras in i sin yrkeskår kan vara en stor styrka och källa till såväl gemensam kunskap inom enheter som synergier mellan dem. Vi funderar därför starkt på att låta detta tema färga en del av den forskning om organisationer i samverkan som vi nu inlett. Åtminstone kan vi ju få höra ett och annat som förgyller forskartillvaron, och möjligen har myntet, även i detta avseende, två sidor... 1 Krisperspektiv december 2013, nr 11

2 Forskningsfronten Forskningsanslag för studier av ledning och samverkan vid kriser Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) satsar 29 miljoner kronor de närmaste åren till två forskningsprojekt som koordineras av Försvarshögskolan, varav ett på CRISMART. Forskningen ska ge ökad kunskap om effektiv ledning och samverkan vid kriser. I dagens komplexa samhälle är det en utmaning att skapa fungerande ledningsfunktioner där människor, organisationer och teknik kan samspela och där resurser används effektivt. För att hanteringen av kriser, olyckor och andra händelser i samhället ska fungera behövs mer kunskap om ledning och samverkan. -Även om mycket gjorts för att höja kunskapen på detta område saknas delar för att helt förstå förutsättningarna för effektiv ledning och samverkan vid kriser och stora påfrestningar. Det är därför med stor tillfredsställelse vi nu kan starta två viktiga kunskapsspår och ta viktiga kliv framåt i vår förståelse av denna förmåga, säger Per Sundström, forskningschef på MSB. Projektet Governing for societal resilience, som samordnas av CRISMART, kommer att studera effekter av samverkan i nätverk vid krishantering samt vilka faktorer som påverkar samarbete mellan organisationer. Projektet är indelat i två delar. Den ena fokuserar på samarbete, konkurrens och konflikt inom och mellan organisationer i kriser. Det avser undersöka hur olika faktorer påverkar organisatorisk samverkan i kriser, och leder antingen till samarbete eller konflikt. Denna del av projektet bygger på tidigare forskning om generiska mönster av samarbete och konflikt i kriser och utgör söker svar på frågan om effekterna av formella och informella arrangemang av ledarskap, beslutsenheter, interaktionsstruktur, incitament och band till intressentsamarbetsmiljö på kriser. Den andra delen i detta projekt fokuserar på nätverksstyrning i kris och avser undersöka ett antal regionala och nationella initiativ som strävar efter att stärka sådana styrningskonstellationer. Myndigheter på alla nivåer har mandat för att främja samverkan mellan berörda aktörer för olika tänkbara kritiska händelser och nödsituationer. Utöver dessa uppdrag är många mycket medvetna om de förväntningar som uppstår i kris på att visa ledarskap" och acceptera centralisering av beslutsprocesser. Nätverk är konstruerade för sådana ändamål, ofta inom ramen för det vardagliga, och har krediterats med ökad kommunikationseffektivitet, interorganisatorisk medvetenhet och resurseffektivitet. Inom ramen för denna del av projektet kommer fallstudier av nätverken och interaktionsprocesser genomföras för att för att identifiera vad som gör dem effektiva i kris. Det andra projektet, Situationsanpassad ledning och samverkan utifrån ett designlogiskt helhetsperspektiv, koordineras av Ledningsvetenskapliga avdelningen på FHS och kommer att utveckla kunskap för framtidens ledningskoncept samt ta fram metoder för att analysera och utvärdera ledning och samverkan. De två projekten har planer på konkret forskningssamarbete. -Forskningsprojekten är strategiskt viktiga för Försvarshögskolan, samtidigt som vi ser fram mot ett ökat samarbete med MSB, säger Romulo Enmark, rektor på Försvarshögskolan. -Med dessa båda projekt skapas ett unikt kompetenscenter runt Försvarshögskolan som vi tror kan driva lednings- och samverkansforskningen framåt under lång tid, säger Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare vid CRISMART. 2 Krisperspektiv december 2013, nr 11

3 Forskningsfronten Katastrofriskreducering och samverkan i Turkiet Helena Hermansson* I Sverige inrättades år 2009 Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) då Krisberedskapsmyndigheten (KBM), Statens räddningsverk (SRV) och Styrelsen för Psykologiskt försvar (SPF) slogs samman till en myndighet. Samma år gjordes en liknande manöver inom det Turkiska krishanteringssystemet då Myndigheten för Katastrof- och Krisberedskap (AFAD) inrättades. Tre myndigheter med ansvar för katastroffrågor slogs samman med avsikten att förbättra samverkan och koordinering mellan samhällets kris- och katastrofhanteringsaktörer, som saknats i tidigare katastrofer. Har skapandet av AFAD lett till en ökad samverkan mellan det turkiska samhällets krisaktörer? Källa: Ramazan Fani Turkiet är ett av världens mest utsatta länder när det kommer till risk för jordbävningar. 96 procent av landets yta och 98 procent av befolkningen bedöms vara hotade (Karanci 2013). År 1999 drabbades de nordvästra delarna av Turkiet, däribland Istanbul, av den värsta jordbävningen i landets moderna historia. Jordbävningen resulterade enligt officiell statistik i att över människor miste livet (USGS) och den direkta kostnaden för jordbävningen har beräknats till mellan 9 och 13 miljarder amerikanska dollar (Özerdem & Barakat 2000). Jordbävningen blev en väckarklocka och ledde till många förändringar i det turkiska krishanteringssystemet, som bland annat syftade till att komma till rätta med observerade brister inom samverkan och koordinering (HFA National Progress Report ; Karanci 2013). En förändring som gjordes var att slå samman tre myndigheter med ansvar för kris- och katastroffrågor till en. De myndigheter som lades ner var The General Directorate of Turkish Emergency Management, som tillhörde Turkiets motsvarighet till regeringskansliet, The General Directorate of Civil Defense, som tillhörde inrikesministeriet och The General Directorate of Disaster Affairs, som tillhörde Ministry of Public Works and Settlement. Förändringarna som gjordes kan enligt AFAD sammanfattas med ökad koordinering, ökad decentralisering och mer makt till lokala myndigheter (Kuterdem 2010). Den nya myndigheten, AFAD, ligger under regeringskansliet. Har då skapandet av AFAD bidragit till en ökad samverkan mellan det turkiska samhällets krisaktörer? För att besvara frågan studeras samverkan mellan aktörerna i det turkiska krishanteringssystemet under responsen efter jordbävningarna i Van och Erciṣ den 21:e oktober och 9:e november Jordbävningarna var de första stora naturkatastrofer som drabbade landet sedan AFADs tillkomst. Under sju veckor i oktober och november 2013 intervjuades 25 aktörer i Ankara, Istanbul och Van, som alla var involverade i responsen efter Van och/eller Erciṣ. Aktörerna representerade både statliga och civilsamhälleliga aktörer på lokal och central nivå. Även turkiska experter och forskare återfinns i materialet. Omfattande strukturella förändringar efter storskaliga kriser är ingen nyhet, men de är tämligen ovanliga. The Department of Homeland Security s skapande efter terroristdåden i USA 2001 är ett exempel. I den miljö av ifrågasättande (av exempelvis legitimitet, policys, mål, organisationer) som ofta uppstår efter kriser får förändringsbenägna aktörer större utrymme (Birkland 2009). Fortsättning nästa sida 3 Krisperspektiv december 2013, nr 11

4 Forskningsfronten Krishanteringsforskare är dock inte övertygade om att sådana omorganiseringar och sammanslagningar förbättrar situationen (e g Boin och t Hart 2010). Förutom att strukturella förändringar medför enorma kostnader och att de ofta leder till en period av osäkerhet, som snarare riskerar att försämra än förbättra förmågan under övergångsperioden, hävdar Boin och t Hart (ibid.) också att sammanslagningar blir fruktlösa om man inte lyckas integrera de olika kulturer som nu skall samsas under ett tak. En preliminär analys av intervjumaterialet ger dem delvis rätt. AFAD har, åtminstone inte hittills, lyckats lösa koordineringsproblemen mellan samhällets olika aktörer med ansvar för kriser och katastrofer. Orsakerna till det är dock fler än de som Boin och t Hart (ibid.) nämner och förklaringar finns delvis att finna i politisering, byråkrati och svaga lokala nivåer, vilket utmärker Turkiets administrativa system (Unlu et al. 2010). Det är här inte möjligt att redovisa samtliga brister men ett exempel är avsaknaden av legala och ekonomiska förutsättningar vilket leder till att länken mellan den centrala och lokala AFAD blir otydlig. Centrala AFAD täcker endast de lokala AFAD-organisationernas personalkostnader. Övriga kostnader täcks utav den provinsiella guvernörens budget. Detta resulterar i att de lokala AFAD-organisationerna sitter i knät på guvernören. Guvernören utses av inrikesministeriet och är därmed inte är politiskt oberoende. Under hanteringen av jordbävningen i Van ledde detta exempelvis till att den provinsiella krisledningens (guvernörens och AFADs) aktiviteter inte koordinerades med kommunens och borgmästarens (på grund politisk oenighet). Information delades heller inte mellan dessa aktörer. mellan oss och guvernören. Det finns också exempel på oklara roller mellan AFAD och guvernören under hanteringen av jordbävningens konsekvenser. Till exempel är det enligt lag lokala AFAD som skall leda den provinsiella krisledningen men då de lokala AFAD-organisationerna saknar resurser, utrustning och kvalificerad personal sekonderas personal ifrån AFADs huvudkontor i Ankara. Enligt AFAD i Ankara skall då ledarskapet för krisledningen delas mellan AFAD och guvernören. Däremot uppger de intervjuade att det var guvernören som bar ledartröjan. Hade AFAD varit den självständiga och opolitiska myndighet som den är tänkt att vara hade det å ena sidan varit lättare att integrera fler aktörer, som exempelvis kommunen i hanteringen av jordbävningarna. Å andra sidan har flera av de intervjuade vittnat om att det i Turkiet krävs statlig auktoritet [läs politisk] för att få gehör eller nå resultat. Det råder således tvivel kring huruvida aktörerna i krisledningen hade lyssnat till en oberoende AFAD-tjänsteman utan kopplingar till staden: Guvernören är viktig för staden, det är inte AFAD. Integreringen av kulturer är, som Boin och t Hart (2010) nämner, också ett problem, kanske främst på central nivå, vilket också får följder för koordineringsarbetet, som en intervjuperson beskriver: Att vi inte har en fungerande intern koordinering under normala omständigheter påverkar såklart vår förmåga att koordinera på plats i ett katastrofområde negativt. En person ur kommunens krisledning menar att: -Den huvudsakliga krisen under krishanteringen var samverkan mellan guvernören, AFAD och oss. Vi kunde inte samverka. De ville inte samverka med oss och vi ville inte samverka med dem. Så där fanns en kris i krisen. Så när organisationer kom hit för att hjälpa till efter jordbävningen delades de upp AFAD i Van. Källa: Helena Hermansson. Fortsättning nästa sida 4 Krisperspektiv december 2013, nr 11

5 Forskningsfronten Samtidigt bör förväntningarna på AFAD vara realistiska. Kulturerna inom AFAD har fortfarande inte integrerats helt, och AFAD saknar ännu erfarenhet och expertis. Men att hävda att omstruktureringen för den sakens skull har varit utan resultat för samverkan och koordinering vore en felaktig slutsats. När jordbävningarna inträffade hade AFAD existerat i 2,5 år. Trots den unga organisationen och trots att den verkar inom ett oerhört komplext frågeområde i ett oerhört omständligt och svårnavigerat politisk-administrativt system, där samverkan är långt ifrån en självklarhet, finns det indikationer på att sammanslagningen ändå gett vissa resultat: Efter jordbävningen i Van underlättade AFADs centrala krisledning samverkan och koordinering mellan centrala aktörer, vilket ledde till att SAR-team nådde Van inom två timmar. Med det tidigare systemet kunde detta ta flera dagar eftersom kontaktvägarna var längre och systemen fler och byråkratin därmed mer omfattande. AFADs centrala krisledning består av representanter från ministerierna, försvarsmakten, polisen etc. och därför gick det snabbt att koordinera alla aktörer och deras förmågor och resurser samt att få överblick över de lokala behoven. Många av de intervjuade talar om fördelarna med att det nu bara finns ett huvud, och hur det när det kommer till koordinering alltid är bättre med ett huvud än tre. I nuläget koordinerar AFAD även arbetet med att ta fram en nationell responsplan. Även om arbetet sägs sakna regelbundenhet samlar det statliga aktörer och institutioner kring en diskussion om hur de ska arbeta tillsammans under kriser. AFAD har identifierat 28 sektorer som hanterar olika delar i en kris (t.ex. första hjälpen, NGOs, transport och logistik) och nu görs en resursinventering för att kartlägga vad aktörer verksamma inom dessa sektorer kan tillhandahålla för personella och materiella resurser i händelse av kris. Arbetet har också lett till diskussioner om gränsdragningar för mandat, roller och ansvar: vissa uppgifter anser ingen att de har ansvar för medan det i andra frågor finns flera organisationer som anser sig ha huvudansvaret. Att identifiera samverkansaktörer och träffas och diskutera roller och ansvarsfördelning innan något händer borgar för bättre förutsättningar att hantera nästa katastrof. Att endast fokusera på samverkande aktörers externa resultat, det vill säga om de hanterar en faktisk kris enligt bästa tillgängliga kunskap, kanske inte är tillräckligt för att få en nyanserad bild av och förståelse för det arbete som bedrivs inom och mellan organisationer. Belysas bör också samverkande aktörers interna resultat och processer, det vill säga om de exempelvis lyckats skapa tillit eller uppnått ökad kunskap om de aktörer som ingår i samverkan (Mandel & Keast 2008). Skapandet av AFAD har hittills åstadkommit fler interna än externa resultat för samverkan. Förhoppningsvis kommer dessa interna resultat att ha en positiv inverkan på hur samhällets krishanteringsaktörer kommer att agera efter framtida kriser. Att Turkiet kommer att drabbas av katastrofer står utan tvivel. Frågan är om det turkiska krishanteringssystemet genom skapandet av AFAD kommer att stå bättre rustat att hantera dem? * * * *Helena Hermansson är analytiker på CRISMART samt doktorand vid CNDS och statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet. Faktaruta I HFA-rapporter rapporterar stater om sina framsteg inom implementeringen av Hyogo Framework for Action - en tioårsplan (antagen av FN:s Generalförsamling 2005) som syftar till att reducera förekomsten av naturkatastrofer. Van och Erciṣ ligger i sydöstra Turkiet på tio mils avstånd. Intervjuerna genomfördes under oktober och november Krisperspektiv december 2013, nr 11

6 Nyheter i korthet Bild av Toshiko Kikkawa tagen av Viktoria Asp. Seminarium om Fukushima och kriskommunikation I juni gästades CRISMART av professor Toshiko Kikkawa. Kikkawa är professor i organisationspsykologi vid Keio University i Tokyo. Hon är en av Japans mest ansedda forskare inom risk och kriskommunikation. Den 20 juni höll Kikkawa ett seminarium och en workshop på FHS. Under seminariet berättade Kikkawa om japanska erfarenheter från Fukushimakrisen i mars 2011 från ett kriskommunikationsperspektiv. Under den följande workshoppen genomförde hon en demonstration av spelet Crossroads. Spelet är baserat på intervjuer utförda under fältarbete efter jordbävningen i Kobe Kikkawa utvecklade ursprungligen Crossroads som en tabletopövning för yrkesverksamma inom katastrofberedskap. Under årens lopp har spelet använts i många sammanhang och därigenom även utvecklats till ett spel för allmänheten. Föreläsning i Argentina Den 4 juli besökte Susann Ullberg Buenos Aires och det argentinska sätet för det latinamerikanska samhällsvetenskapliga forskningsinstitutet FLACSO för att hålla en föreläsning om sin forskning om återkommande översvämningar, socialt minne och sårbarhet i den argentinska staden Santa Fe. leda under svåra förhållanden under fyra dagar i september på Hesselby slott. Kursen som riktar sig till högre chefer och tjänstemän inom privat- och offentlig sektor syftar till att öka deltagarnas förmåga att samverka och leda under en allvarlig kris eller påfrestande förhållanden. Under de fyra dagar som kursen genomfördes fick deltagarna, både genom teori och praktik, utbildning i krishantering och om faktorer som påverkar individers och organisationers förmåga att agera under svåra förhållanden. Kursdeltagarna fick även möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande. Vid denna kursomgång genomfördes bland annat en halvdagsövning med strategisk fokus på krishantering först på lokal nivå med upptrappningen till nationell och internationell nivå. Föreläsarna bestod av erfarna praktiker och forskare med lång erfarenhet inom krishanteringsområdet. Kursdeltagarna representerade lokal och nationell nivå inom den privata och den offentliga sektorn. I år fanns det även en kursdeltagare från Ålands landskapsregering. Nästa kursomgång till Samverka och leda under svåra förhållanden är inbokad till september Kursbeskrivning och instruktioner för ansökan finns på: Samverka och leda under svåra förhållanden För åttonde året i rad genomförde CRISMART, på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), kursen Samverka och Kursdeltagare på kursen Samverka och leda under svåra förhållanden. Bild tagen av Stephanie Young. 6 Krisperspektiv december 2013, nr 11

7 Nyheter i korthet Föreläsning på Armémuseum Den 16 september arrangerade Armémuseum i Stockholm en temadag om katastrofer dit Fredrik Fors var inbjuden för att föreläsa om generella drag inom kriser och krishantering. I denna tog han upp olika fall såsom självmordsbombningarna mot Londons kollektivtrafik 2005, flygplanskapningarna 11 september 2001 och värdetransportrån i Sverige för att exemplifiera hur nationella och regionala kriser på olika sätt har påverkat politiken i berörda länder, och i övriga världen. Samhällssäkerhetsmässan 2013 CRISMART deltog i 2013 års upplaga av Mötesplats Samhällssäkerhet, som hölls på Kistamässan den november, och representerades i Försvarshögskolans monter. FP7-projektet OPSIC Som vi skrev om i förra numret av Krisperspektiv är CRISMART partner i FP7- projektet Operationalising Psychosocial Support in Crisis (OPSIC), som startade tidigare i år och leds av Danska Röda Korset. Projektet pågår till och med 2015 och syftar till att utveckla och sprida bättre praktiker för psykosocialt stöd i kris. Ett av projektets mål är att skapa ett Operational Guidance System (OGS) som avser underlätta samordning och samverkan kring psykosociala frågor i kris för såväl beslutsfattare och operativ personal som medlemmar i frivilligorganisationer och allmänheten. CRISMART har bidragit med att inventera relevant empirisk och teoretisk litteratur; kartlägga riktlinjer för psykosocialt stöd i kris och bistå utvecklingen av ett verktyg för att definiera och bedöma kvaliteten på psykosocial respons i kris. CRISMARTs huvudsakliga roll i projektet är emellertid att ansvara för en slutövning 2015 som kommer testa OGS med fokus på beslutsfattare och samverkan under kris. Läs mer om OPSIC och CRISMARTs roll i projektet på: Från vänster i bild, CRISMARTs Malin Söderlund, Stephanie Young och Anna Fornstedt.. Bild tagen av Lena Karlsson. Föreläsning på Mittuniversitetets studentkonferens På den 29 november var Susann Ullberg en av huvudtalarna på årets upplaga av konferensen Naturolyckor En konferens av risk- och krishanteringsprogrammet vid Mittuniversitetet. Susann föreläste om om sin forskning om det sociala minnets betydelse för katastrofriskreducering i Argentina. Folk och Försvars rikskonferens 2014 Den 14 januari ska CRISMARTs vetenskaplige ledare, Fredrik Bynander, kommentera försvarsberedningens arbete om framtidens försvar vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. 7 Krisperspektiv december 2013, nr 11

8 Nyheter i korthet Rapport om uppföljning av kriser CRISMARTs analytiker Edward Deverell och Jonatan Stiglund har under hösten på uppdrag av MSBs Enhet för lärande av olyckor och kriser sammanställt rapporten Att följa upp kriser och allvarliga händelser. Rapporten, som lämnades till MSB i december, diskuterar förutsättningar och metoder för att ta fram underlag för hur kriser kan följas upp till nytta för beslutsfattare i krishanteringssystemet på central nivå. Genom tolkning av offentlig text och krishanteringslitteratur föreslås en metod för beskrivning och utvärdering av kriser. Metoden konstrueras av ett antal direkta och indirekta indikatorer på att en kris föreligger. Dessa indikatorer prövas sedan på fyra fall av senare års svenska kriser. De fyra fallen representerar olika typer av kriser som har drabbat Sverige i närtid. Fallen är driftstörningen hos Tieto 2011; oljeutsläppet som drabbade Tjörn 2011; utbrotten av parasiter i dricksvatten i Östersund ; och oroligheter i förorter under våren Utfallet av prövningen av indikatorerna på de fyra fallen uppfattades av författarna som positivt. Undantaget en indikator (om att inga kända och beprövade lösningar har varit tillgängliga för krishanteraren) var samtliga direkta och indirekta indikatorer gällande för de olika fallen. Indikatorerna torde därför kunna utvecklas till en metod för att snabbt kunna identifiera om en kris har varit aktuell i en uppkommen situation och hur den har hanterats. Utbildning för övningsutvärderare I slutet av november genomförde CRISMART på uppdrag av MSB en utbildning för övningsutvärderare. Kursdeltagarna kom från kommuner, landsting, länsstyrelser och myndigheter. Syftet med kursen är att deltagarna ska kunna genomföra utvärderingar av övningar inom den egna organisationen. Kursen tog bland annat upp hur man väljer utvärderingstyp och vilka metoder som är lämpliga att använda. Ett särskilt fokus låg på målbaserade utvärderingar, eftersom det brukar vara den vanligaste typen av utvärderingar. Kursdeltagarna genomförde flera gruppövningar och fick bland annat öva på att ta fram mätbara mål. Förutom föreläsare från CRISMART och MSB medverkade Joeri van Laere från Högskolan i Skövde. Van Laere och forskargruppen i Skövde har under sju års tid genomfört övningar i Skaraborgs kommuner. På kursen pratade han om det hur organisationer kan lära av övningar. Det här var första året som kursen genomfördes i internatform, vilket underlättade för deltagarna att byta erfarenheter och lära av varandra. Jenny Deschamps-Berger vid CRISMART föreläser vid utbildningen för övningsutvärderare. Bild tagen av Viktoria Asp. 8 Krisperspektiv december 2013, nr 11

9 CRISMARTs referensgrupp Första mötet med CRISMARTs referensgrupp Den 1 november träffades för första gången CRISMARTs referensgrupp. Anna Fornstedt och Fredrik Bynander hälsade välkomna över lunch i Mässen och gav en bakgrund till gruppens tänkta syfte och till CRISMARTs nuvarande verksamhet. Nu var medlemmarna inte speciellt nödbedda utan marknadsanalyser, goda råd, förslag på viktiga partnerskap och uppslag till lovande forskningsområden utdelades under 4 intensiva timmar. Bland flera intressanta diskussioner utmärker sig några. Vården av varumärket ägnades viss möda, och flera menade att återhållsamhet i externa uppdrag för att kunna fortsätta leverera forskningsbaserade kvalitetsprodukter bör prioriteras. Större projekt och långsiktiga partnerskap eller kundrelationer är bra om man skall få stabilitet i verksamheten och samtidigt upprätthålla kvaliteten. Hantering av de motsättningar som finns mellan forskning och uppdragsverksamhet diskuterades och behovet av långsiktighet i finansieringen av båda betonades. CRISMARTs strukturstöd från MSB håller på att trappas ned vilket är en viktig variabel när man skall planera omfattningen och inriktningen av verksamheten. Att upprätthålla en god balans mellan verksamhetsgrenarna kräver prioriteringar som ibland kan vara svåra och vars avkastning inte alltid uppstår genast. Ett antal förslag till långsiktiga projekt diskuterades. Det tycks som om CRISMART har fått en grupp som inte bara har omfattande erfarenhet av krishanteringssektorn och insikter om strategisk verksamhetsplanering, utan som också är engagerad i den faktiska verksamheten och som vill träffas på regelbunden basis. Det är inte illa. Personer markerade med * ingår i CRISMARTs referensgrupp. *Niclas Karlsson, MSB, Susann Ullberg, CRISMART, *Lars Nyberg, Karlstad universitet, *Helena Wockelberg, Uppsala universitet, *Anders Jörle, Rymdbolaget, *Therese Mattsson, Tullverket, *Michael Mohr, SAAB, Anna Fornstedt, CRISMART, *Patrik Åhnberg, Stockholms stad, Abigail Choate, Riksdagen, Eva-Karin Olsson, CRISMART, och Fredrik Bynander, CRISMART. *Anna Jardfeldt, UI, (ej på bild) ingår också i referensgruppen. 9 Krisperspektiv december 2013, nr 11

10 CNDS årliga internat Den augusti träffades CNDS doktorander, handledare, post-doktorer och forskare för det tredje årliga internatet på Sunnersta Herrgård, Uppsala. Syftet med internatet är att samla CNDS -medarbetare från alla olika institutioner, ämnesområden och progressionsnivåer för diskussioner och möten om gemensamma frågor. Dessutom är ett tillfälle för reflektion och planering av tvärvetenskaplig samverkan. Under dagarna fick fyra av CNDS doktorander presentera resultat från sin första etapp inom forskarutbildningen, en typ av progressrapport. Presentationerna hölls som en opponering, med en senior och en doktorandkollega som opponenter. CNDS har under två år haft stöd av MSB för postdoktortjänster. Två av dem fick möjligheten att berätta om sina resultat respektive fältstudier. Det blev också tillfälle att prata om strategiska samarbeten inom CNDS och med externa parter. De tvärvetenskapliga diskussionerna varvades med intressanta föredrag och en simuleringsövning, anordnad av medarbetare från CRISMART, som satte samarbetsfärdigheter, kommunikation och kompromissvilja på prov. CNDS-doktorand Colin Walch och Susann Ullberg, CRISMART. Bild tagen av Andreas Pettersson. CNDS Forum Den 16 oktober höll CNDS sin årliga konferens Forum för naturkatastrofer, denna gång på Försvarshögskolan i Stockholm. Konferensen i år arrangerades i samverkan med Sveriges Nationella plattform för arbete med naturolyckor, som samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Moderator för mötet var MSB:s Åke Svensson som tillika är koordinator för Nationella plattformen. Konferensen samlade ett sjuttiotal deltagare, både forskare och praktiker från offentliga och privata organisationer. Forum för naturkatastrofer är en mötesplats för aktörer som är intresserade av att minska riskerna för och konsekvenserna av naturkatastrofer och naturolyckor. Temat för årets Forum var samverkan. Professor Sven Halldin, samordnare för CNDS, underströk betydelsen av detta arbetssätt: -Kostnaderna för naturkatastrofer och naturolyckor är en ständigt ökande del av den rika världens BNP. Med all kunskap och alla de resurser som samhället förfogar över är det svårt att förstå varför länder som Sverige drabbas allt hårdare av naturens krafter. Bristande kunskap är sällan förklaringen, däremot oförmåga att använda och kommunicera kunskapen. En lika viktig förklaring är bristen på samarbete och samordning mellan sektorer, aktörer och kunskapsfält. Målet med Forum är att förbättra samarbete och kommunikation. Bättre samverkan mellan forskare, näringsliv och praktiker på alla nivåer är en förutsättning för att möta de utmaningar som följer av ett förändrat klimat. Mette Lindahl Olsson, chef på Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet vid MSB, samt nationell kontaktpunkt för Hyogo Framework for Action (HFA), instämde i betydelsen av samverkan: -Nationell plattform är ett viktigt samordnings- och samverkansorgan, därför är vi från myndighetssidan medarrangörer för Forum. Under forumet presenterade hon Nationell plattforms arbete för katastrofriskreducering på global, nationell och lokal nivå, och hur man i Sverige arbetar inför den andra fasen av HFA ( ). Under Forum hölls ytterligare föreläsningar av både akademiker och praktiker. Doktoranderna i CNDS forskarskola presenterade sin forskning i posterformat. Alla mötesdeltagare fick även delta i mindre gruppdiskussioner där man diskuterade olika aspekter av samverkan. Syftet var att deltagare skulle få sätta ord på hur de ser på samverkan och relatera detta till sin roll och organisation, samt fundera på hur de kan förbättra samverkan inom naturolycksområdet. CNDS ett samarbete mellan Uppsala universitet, Karlstads universitet och Försvarshögskolan 10 Krisperspektiv december 2013, nr 11

11 Personalnytt Malin Söderlund arbetar sedan oktober som analytiker vid CRISMART med fokus på utbildnings- och övningsverksamheten. Malin kommer senast från Utrikesdepartementet där hon under två år har arbetat med bl. a konsulära krisberedskapsfrågor, krisövningar av utlandsmyndigheterna samt varit en del av departementets jourverksamhet. Hon har en kandidatexamen i internationell politik från Uppsala universitet samt en magisterexamen i statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan från Försvarshögskolan. Hennes magisteruppsats utgjordes av intervjuer och en medieanalys i vilken Norska regerings kriskommunikation under terrorattacken mot Oslo/Utöya den 22 juli 2011 behandlades. Tidigare har Malin bl.a. praktiserat vid Save the Children International:s FN-kontor i New York där hon har arbetat med påverkansarbete gentemot säkerhetsrådets medlemsstater vad gäller barn i väpnade konflikter/katastrofer. Jonatan Stiglund jobbar sedan augusti som analytiker vid CRISMART. Han har främst arbetat med projektet "Att följa upp kriser" på uppdrag av MSB, som handlar om att utveckla metoder att identifiera kriser på för att främja erfarenhetsåterföring. Nu arbetar han med ett annat uppdrag från MSB som går ut på att beskriva hur vetenskapligt expertstöd till främst MSB går till och hur detta används för att stärka katastrofhanteringen. Jonatan har tre examina från Försvarshögskolan: kandidatexamen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan, kandidatexamen i ledarskap under påfrestande förhållanden, samt magisterexamen i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan. Kajsa Hammargård jobbar sedan september som analytiker vid CRISMART. Kajsa arbetar nu med ett FORBE-projekt som handlar om internationella organisationers förmåga till aktörskap i kris. Hennes huvudsakliga uppgift består av att undersöka Europeiska kommissionens beslutsfattande under finanskrisen år Vi välkomnar Jenny Deschamps-Berger, Sektionsansvarig för analysstöd, tillbaka från föräldraledighet. Hon har två kandidatexamina, en i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan samt en i sociologi. 11 Krisperspektiv december 2013, nr 11

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Publikationer Vetenskapliga artiklar

Publikationer Vetenskapliga artiklar Publikationer Vetenskapliga artiklar Larsson, G., Sjöberg, M., Vrbanjac, A., & Björkman, T. (). Indirect leadership in a military context: A qualitative study on how to do it. The Leadership & Organizational

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare vid CRISMART

Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare vid CRISMART Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL CNDS Forum Nyheter i korthet Personalnytt Publikationer och konferensbidrag Kalendarium

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar Sverige och USA gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar USA är en viktig internationell samarbetspartner för Sverige och Europa när det gäller samhällsskydd och beredskap. USA har omfattande

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Krisperspektiv INNEHÅLL. Forskningsfronten. Utblick. Nyheter i korthet. Seminarier & Konferenser. Personalnytt. Publikationer och konferensbidrag

Krisperspektiv INNEHÅLL. Forskningsfronten. Utblick. Nyheter i korthet. Seminarier & Konferenser. Personalnytt. Publikationer och konferensbidrag Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL Forskningsfronten Utblick Nyheter i korthet Seminarier & Konferenser Personalnytt

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB Making Cities Resilient Erfarenheter över stads-och statsgränserna Margareta Nisser- Larsson MSB Nationell plattform en fråga om samverkan Under de senaste åren har extremt väder och naturhändelser orsakat

Läs mer

Kommunikationsplan 2015 Centrum för naturkatastrofslära (Centre for Natural Disaster Science - CNDS)

Kommunikationsplan 2015 Centrum för naturkatastrofslära (Centre for Natural Disaster Science - CNDS) Kommunikationsplan 2015 Centrum för naturkatastrofslära (Centre for Natural Disaster Science - CNDS) 1. Bakgrund CNDS är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer. Det är ett av regeringens strategiska

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Informationsmöte den 27 januari 2015 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Länsstyrelsen Västra Götalands län Postadress: 403 40 Göteborg, telefon:

Läs mer

Varför just jag? kommer

Varför just jag? kommer Är du beredd? Individuell utbildning i krishantering Varför just jag? Alla företag kan drabbas av en kris och du kan komma att få en aktiv och betydelsefull roll i en sådan situation. Har du rätt kunskap

Läs mer

Krishantering för företag

Krishantering för företag Krishantering för företag 1 Det svenska krisberedskapssystemet Samhällets krisberedskap bygger på att alla myndigheter, företag, kommuner och individer med flera har ansvar för var sin del och arbetar

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Vilka är SKL Trygghet & säkerhet? Greta Berg Markus Planmo Max Ekberg Fredric Jonsson 20% åt SKL Brottsförebyggande Hot och våld Internt

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Informationssäkerhet

Informationssäkerhet Informationssäkerhet trender och utmaningar Rätt Säkerhet 2013 Tobias Hermansson och Sara Löfving Vår globala informationssäkerhetsundersökning För 15:e året i följd har Ernst & Youngs genomfört sin globala

Läs mer

Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga Enkätundersökning av Livsmedelsverket livsmedelssektorns Rådgivningsavdelningen krisberedskapsförmåga Rådgivningsenheten 2013 Sammanställning - enkätundersökning av livsmedelssektorns krisberedskapsförmåga

Läs mer

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator Ledningsvetenskap, grundkurs Professor Martin Holmberg Examinator Administration Passerkort kommer kunna hämtas hos vakten Mailkonto + inloggning kommer kunna hämtas hos helpdesk bredvid vakten FHS är

Läs mer

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm.

11 februari är IKFF medarrangör av workshopen EU, Civilian Crisis Management and the role of civil society på Försvarshögskolan i Stockholm. Hej IKFF: are! Ett nytt år är här och fredsarbetet går vidare. Med tanke på den katastrofala början på året (våra tankar går naturligtvis till alla civila offer för krig i världen bl a i Gaza och på Sri

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

Rapport Stadsnätsövning Telö 13 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation

Rapport Stadsnätsövning Telö 13 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation Rapport Stadsnätsövning Telö 13 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation I övning Telö 13 har fått i uppdrag av PTS att medverka med en aktiv stadsnätsgrupp under projektledning

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation

Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation Implementering av nya metoder/arbetssätt i en välfärdsorganisation -med standardiserade bedömningsinstrument som exempel Karin Alexanderson Fil.dr i socialt arbete alarnas forskningsråd Evidensbaserat

Läs mer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer

Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Säkra offentliga e-tjänster kommunala illustrationer Gabriella Jansson och Ulf Melin Statsvetenskap och informatik utveckling Linköpings universitet Offentliga e-tjänster i vår vardag 1 Offentliga e-tjänster

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Sida 1 (5) Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Årets seminarier genomförs på traditionellt sätt det vill säga delat i två olika delar med lite olika målgrupper, seminarierna har delvis

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-29 KS-2014/1199.142 1 (4) HANDLÄGGARE Tillman, Sven Sven.Tillman@huddinge.se Kommunstyrelsen Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar

Läs mer

National Prevention Strategy

National Prevention Strategy National Prevention Strategy Patrik Johansson, MD, MPH University of Nebraska Medical Center, College of Public Health, Member The Advisory Group on Prevention, Health Promotion, Integrative and Public

Läs mer

Ordlista. Beroendepunkt. Besökare. Besöksprogram. Erfarenhetshantering. Expert. Förövning. Generell förmåga. Genomgång efter övning. Givare.

Ordlista. Beroendepunkt. Besökare. Besöksprogram. Erfarenhetshantering. Expert. Förövning. Generell förmåga. Genomgång efter övning. Givare. Ordlista ORD Beroendepunkt Besökare Besöksprogram Erfarenhetshantering Expert Förövning Generell förmåga Genomgång efter övning Givare Händelse Indikator FÖRKLARING En beslutsfattares agerande som påverkar

Läs mer

Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2015

Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2015 Projektplan ansökan om medel Sida: 1 (11) Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2015 Projektöversikt Projekttitel Namnet på projektet ska vara beskrivande och kortfattat (undvik dock

Läs mer

Föreningen Sveriges Brandbefäl

Föreningen Sveriges Brandbefäl Föreningen Sveriges Brandbefäl Jörgen Hallberg 1:e V. ordförande Brandman i Helsingborg Brandingenjör i Helsingborg 15 år på SRV Räddningschef i Värnamo Räddningschef i Helsingborg www.brandbefal.se facebook.com/sbbsverige

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Förändring, evidens och lärande

Förändring, evidens och lärande Förändring, evidens och lärande Runo Axelsson Professor i Health Management Den svenska utvecklingen Traditionell organisation Enkel men auktoritär struktur, byggd på militära ideal. Byråkratisering (1960/70-talet)

Läs mer

Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Regional samverkanskurs - operativ nivå Media att skapa kommunikationsplattform och pressmeddelanden

Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Regional samverkanskurs - operativ nivå Media att skapa kommunikationsplattform och pressmeddelanden Kurskatalog 2015 Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Datum: 24 april 2015 (09.00 16.00) Sista anmälningsdag: 27 mars 2015 Plats: Länsstyrelsen i Uppsala län, Hamnesplanaden 3 Regional samverkanskurs

Läs mer

Inriktning informationsuppdrag 2014

Inriktning informationsuppdrag 2014 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) ROS-ENSK Christina Andersson 010-240 41 58 christina.andersson@msb.se Inriktning informationsuppdrag 2014 Uppdraget I MSB:s regleringsbrev för

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Internetdagarna 2003-10-07--08. Staffan Karlsson. Informationssäkerhetsenheten. Enhetschef

Internetdagarna 2003-10-07--08. Staffan Karlsson. Informationssäkerhetsenheten. Enhetschef Internetdagarna 2003-10-07--08 Staffan Karlsson Enhetschef Informationssäkerhetsenheten Bakgrund Sårbarhets- och säkerhetsutredningen 2001 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Prop. 2001/02:10 Samhällets

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

Krisperspektiv. Några inledande ord. Innehåll. mars 2010 (2/1)

Krisperspektiv. Några inledande ord. Innehåll. mars 2010 (2/1) Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan som utkommer 4 ggr/år mars 2010 (2/1) Några inledande ord Innehåll 2 Nyheter i korthet 3

Läs mer

H:3 Nyckelaktörer. Nyttan med verktyget. Förberedelser

H:3 Nyckelaktörer. Nyttan med verktyget. Förberedelser H:3 Nyckelaktörer Syftar till att synliggöra aktörers olika roller och ansvarsområden, deras inflytande över anpassningsprocessen samt belysa organisatoriska förhållanden. Nyttan med verktyget Verktyget

Läs mer

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10

Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 Genusmedveten och hållbar kompetensförsörjning vid LTU Paula Wennberg, Luleå 2015-06-10 GENOVATE Learning Circle Blogg: Genovate Community www.genovate.eu Twitter @genovateltu Program 12-13 Lunch 13-13.10

Läs mer

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel

Praktikrapport. Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikrapport Organisation: Stockholmsregionens Europakommitté (SEU) i Bryssel Praktikperiodens längd och omfång: 1 september 2010 21 december 2010, heltid Handledare: Madelen Charysczak, Avenue Marnix

Läs mer

Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar upphörde

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

MSB roll och uppgift i stort och inom informationssäkerhet

MSB roll och uppgift i stort och inom informationssäkerhet MSB roll och uppgift i stort och inom informationssäkerhet Information för EKO på Södertuna slott den 24 maj 2012 Michael Patrickson Kort om MSB Vi är cirka 850 anställda Vi finns i Karlstad, Kristinehamn,

Läs mer

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning

Hierarkier av hälsa. Docent Christina Björklund. Enheten för interventions- och implementeringsforskning Hierarkier av hälsa Docent Christina Björklund Enheten för interventions- och implementeringsforskning 2015-01-28 Namn Efternamn 1 Heart attack, eh? Boss may be cause Mr. Burnses of the world can raise

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter

Förvaltningarnas chefsutvecklingsaktiviteter Västra Götalandsregionens regiongemensamma Chefsutvecklingskarta Målgrupp Förvaltningschef Områdeschef Chef över chef 1:a linjens chef Stabschef P r o Västra Götalandsregionens introduktionsprogam Kvalificerat

Läs mer

Krisperspektiv. Några inledande ord. juni 2010 (3/1) Prof. Eric Stern, föreståndare

Krisperspektiv. Några inledande ord. juni 2010 (3/1) Prof. Eric Stern, föreståndare Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan som utkommer 3 ggr/år Några inledande ord juni 2010 (3/1) Prof. Eric Stern, föreståndare

Läs mer

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan.

En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. En anpassad processledarutbildning med utgångspunkt i förskollärarens nya uppdrag enligt reviderad läroplan för förskolan. Förändring, utveckling och ledarskap är alltid en fråga om kommunikation Förskollärarens

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014

Mötesplats Transporter 2014 PRELIMINÄRT PROGRAM Mötesplats Transporter 2014 14-15 oktober i Malmö Representanter från kommuner och landsting Välkommen till Mötesplats Transporter 2014! Datum: den 14-15 oktober 2014 Plats: Hotell

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Krisperspektiv. Några inledande ord. Innehåll. oktober 2009

Krisperspektiv. Några inledande ord. Innehåll. oktober 2009 Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART), Försvarshögskolan i Stockholm som utkommer 4 ggr/år oktober 2009 Innehåll Några inledande ord 2 Nyheter i korthet

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2015 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se)

CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet. Per Skålén (per.skalen@kau.se) CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet Per Skålén (per.skalen@kau.se) Vision och verksamhetsidé CTF är ett av världens främsta forskningscentra med fokus på tjänster och värdeskapande

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

What makes some organizations better than others at handling crises? Exploring state of the art public crisis management

What makes some organizations better than others at handling crises? Exploring state of the art public crisis management What makes some organizations better than others at handling crises? Exploring state of the art public crisis management 2 MSB:s kontaktpersoner: Svante Ödman, 010-240 43 25 Publikationsnummer MSB 675

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete

Civilsamhället och välfärdens organisering. Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Masterprogram i socialt arbete Civilsamhället och välfärdens Nu startar Sveriges första masterprogram i socialt arbete med inriktning mot det civila samhället. Utbildningen

Läs mer

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED

Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED 1(5) ( Växjö och Kalmar 2012-08-23 Kommunikationsplan med aktivitetsplanering för Fakultetsnämnden ekonomi och design, FED Inledning Målet med upprättandet av kommunikationsplanen är att synliggöra kommunikationen

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt)

Lödén Hans & Norell PO, red (2006): Statsmannaskap. Begrepp och praktik. Stockholm: Santérus förlag (sidorna 1-85, 255-288; övrigt kursivt) Litteratur Strategi och offentligt ledarskap (10 hp) Busch Tor, Johnsen Erik, Klausen Kurt Klaudi och Vanebo Jan Ole, red. (2005): Modernisering av offentlig sektor. Utfordringer, metoder og dilemmaer.

Läs mer

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7.

2014-06-26. Rönnström, Niclas (2006) Kommunikativ naturalism. HLS Förlag. Kapitel 7. 1(5) 2014-06-26 Schema UCA433 Kommunikativt ledarskap, 7,5 hp Communicative leadership, 7,5 ECTS Vårtterminen 2014 Kursansvarig: Klas Roth Seminarium 1 (Klas) Tema: Introduktion: Presentation av kursens

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Vem tar ansvar för Sveriges informationssäkerhet?

Vem tar ansvar för Sveriges informationssäkerhet? Vem tar ansvar för Sveriges informationssäkerhet? 6 åtgärder för förbättrad informationssäkerhet Sälen 2008-01-14 Vem har ansvaret vid en storskalig it-attack? Vem skulle vara ansvarig om Sverige utsattes

Läs mer

Samhällssäkerhet - en spetskompetens som Värmland bör värna och vidareutveckla. Säkerhetsbältet 2.0

Samhällssäkerhet - en spetskompetens som Värmland bör värna och vidareutveckla. Säkerhetsbältet 2.0 Samhällssäkerhet - en spetskompetens som Värmland bör värna och vidareutveckla Säkerhetsbältet 2.0 Pål Jonson (M), Arvika Riksdagskandidat Per-Samuel Nisser (M), Karlstad Kommunstyrelsens ordförande Sammanfattning:

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region

En trygg, säker och störningsfri region Bilaga till avsiktsförklaring En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Samverkan i en växande region En snabb expansion under senare år har gjort Stockholm till en av Europas

Läs mer

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services

European Collaborative Innovation Centres. for Broadband Media Services European Collaborative Innovation Centres for Broadband Media Services E-CLIC En samverkande ring av Europeiska Innovationscenter för bredband, tjänster och mediaproduktioner Ett projekt inom Interreg

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Några inledande ord Av Fredrik Bynander

Några inledande ord Av Fredrik Bynander Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL Forskningsfronten Nyheter i korthet Seminarier och konferenser CNDS Personalnytt

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer