Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare vid CRISMART

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare vid CRISMART"

Transkript

1 Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL CNDS Forum Nyheter i korthet Personalnytt Publikationer och konferensbidrag Kalendarium Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare vid CRISMART Sommar, semester, kristider. Genom historien har några av våra värsta prövningar inträffat när vi inte velat bry oss: midsommarkrisen 1941, Palmemordet på sportlovet 1986, Tsunamin på annandagen 2004, dåden i Oslo och på Utöya 22 juli I Sverige tenderar vi att stänga ned på semestern, det är allom bekant. CRISMARTs långvarige vän och medbrottsling i allehanda projekt, Margaret "Peg" Hermann avbröt en gång Eric Stern när han skulle presentera något i raden av svenska krisfall med orden: "Let me guess, everybody was on vacation?" Peg har en poäng. Vi har rätt många veckors semester här och vi låter vanemässigt verksamheter gå på sparlåga helt enkelt därför att det är betraktat som livskvalitet. Med detta vill jag lansera en ny satsning från Pegs gäng som CRISMART är en del av: IGERT (jag vet, akronymsjukan håller på att gå för långt). CRISMART är en av två internationella partners till Syracuseuniveritetets Maxwell School i deras ansökan om en ny nationell (amerikansk) forskarskola som vill lansera ett multidisciplinärt perspektiv på kriser och katastrofer. Låter det bekant? Vårt Center för naturkatastrofsforskning (CNDS) var inte långt före sin tid, men dock. Nu börjar nya initiativ svamplikt växa ur marken i ett antal länder som är intressanta för Sverige. Återigen är vi väl positionerade för att delta i en internationell debatt som kan/bör/måste få bli viktig. För att återvända till semesterfrågan, låt mig lansera en vetenskapligt tveksam hypotes: på längre sikt kommer vi att vara ett mer robust samhälle pga. denna vår "lättja". Att ge hårt arbetande människor möjlighet att hämta andan och reflektera över sin existens under några regelmässigt långsamma veckor på sommaren och kring jul är god nationell personalpolitik. Några stackare måste alltid bemanna fortet, men överlag är jag övertygad om att det på sikt största problemet för svenska myndigheters uthållighet i kris är just detta: folk är ganska slitna redan när pandemin eller solstormen (eller mutskandalen) börjar bråka med oss. Efter två veckor är andelen halta och lytta alltför stor för att verksamheten skall vara långsiktigt hållbar. Låt oss därför nicka gillande nästa gång någon dristar sig till att kritisera vår nationellt dåliga beredskap vissa veckor och säga: precis, denna lättja är en investering i vår närmaste och mest akuta framtid. Trevlig sommar. Varen i latmaskar i det att eder slitstyrka skall skjuta i höjden! 1 Krisperspektiv 2012, nr 8

2 CNDS Forum CNDS arrangerade Forum för naturkatastrofer den 3 maj i Uppsala Centrum för naturkatastrofslära (CNDS) är, som vi har berättat om tidigare i våra nyhetsbrev, ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Uppsala universitet, Försvarshögskolan (CRISMART) och Karlstads universitet, som har bildats i syfte att samordna forskningsinsatser från samhälls-, geo- och teknikvetenskaper som krävs för att förutsäga, mildra och helst förhindra en naturolycka. CNDS har flera målsättningar, bland annat att bidra till förbättringar i riskhanteringen vid naturkatastrofer genom att öka kunskapen om bakomliggande orsaker, såväl fysiska som sociala, och att utveckla förhandlingsverktyg för förbättrad samverkan mellan myndigheter i syfte att effektivt kunna hantera naturolyckor. Andra mål är att bidra till effektiviseringen av informationshantering vid naturkatastrofer, förbättra kunskaperna om varnings-, beslutstöds- och andra stödsystem när naturkatastrofer inträffar samt bidra till en robust och autonom kommunikation och informations- samt energiförsörjning vid katastroftillfällen. Inom CNDS bedrivs forskning om bland annat tidiga varningssystem, beslutstöd och kriskommunikation samt utvärderings- och förändringsprocesser. Den centrala verksamheten i CNDS är forskarskolan SENDIM (Swedish Natural Disaster Mitigation research school) som har 23 doktorander som ska utbildas för att få tvärvetenskaplig kompetens. Samverkan mellan myndigheter, näringsliv och universitet är en grundsten för arbetet inom CNDS. En viktig samverkansaktivitet är Forum för naturkatastrofer. Detta är en årlig mötesplattform som skapats för kunskapsutbyte och för att stimulera en bredare dialog mellan forskare, tjänstemän och privata företagare kring frågor och problem om naturkatastrofer. Den 3 maj 2012 arrangerades detta forum för första gången i Uppsala. Temat denna gång var kunskapsbehov. Under dagen presenteras aktuella forskningsresultat och resultat från myndighetsuppdrag och utvecklingsprojekt inom näringslivet. Kunskapsbehov för framtida forskning och utveckling identifierades. Dagen inleddes av Margareta Fahlgren som är ordförande för CNDS programråd samt vice rektor vid Uppsala universitet. Därefter presenterade sig CNDS tre forskningsledare: Bengt Sundelius, Försvarshögskolan, Sven Halldin, Uppsala universitet, och Lars Nyberg, Karlstads universitet. Efter detta var det dags för den inbjudna talaren Helena Molin Valdés som är biträdande chef för FN -organet International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR). Hon berättade bland annat om hur dödligheten i samband med naturkatastrofer har minskat globalt sett men att de ekonomiska förlusterna ökar markant. Därför satsar UNI- SDR för när- Helena Molin Valdés varande på fyra områden: -Att utveckla ett ramverk med konkreta mål och indikatorer som tar vid där Hyogo Framework for Action (HFA) slutar (2015). Det har en holistisk ansats där många olika aktörer på olika nivåer inom privat och offentlig sektor ska engageras, -Att genomföra systematiska granskningar och självutvärderingar, -Att genomföra analyser av globala riskmodeller, 2 Krisperspektiv 2012, nr 8

3 CNDS Forum -Att fokusera på lokalsamhällen, som till exempel genom kampanjen Making cities resilient. UNISDR har nyligen publicerat en handbok om lokal resiliens, som i detta sammanhang syftar på motståndskraft och återhämtningsförmåga mot kritiska händelser. Boken understryker behovet av att bygga lokal och global kompetens för att hantera nya risker i samhället. Helena avslutade sitt anförande med att identifiera några särskilda utmaningar såsom att förbättra de statistiska underlagen efter naturkatastrofer om mänskliga och materiella förluster, att bygga upp institutionell kapacitet för den holistiska ansatsen och att utveckla metoder för att mäta sådana händelser som inte eskalerar till kriser. Efter denna inledning följde tre block med två föreläsningar i varje enligt CNDS tre olika inriktningar teknologi, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Under teknologipasset föreläste Lars Jernbäcker, affärsutvecklingschef för civil säkerhet på Saab AB, och Per Gunningberg, professor i datakommunikation vid Uppsala universitet. Lars tog upp frågan om hur teknik kan utgöra ett relevant beslutsstöd och erbjuda lösningar för katastrofhantering. Dessutom nämnde han att investeringar i förvarnings och förebyggandesystem inte görs eftersom de syns inte i systemet eller uppfatttas som onödiga. Därför är det svårt inom privata sektorn att motivera varför man ska satsa på dem. Per Gunningberg, som är professor i datakommunikation vid Uppsala universitet, förklarade att teknologin utvecklar nya tekniker för räddningsinsatser så att de ska passa människors nya sätt att kommunicera genom mobila medier och internet. Ett exempel på detta är externa sensorer i så kallade smarta telefoner som kan mäta föroreningar, strålning, rök och värme. Samtidigt som nya tekniker bidrar till utveckling skapas emellertid nya sårbarheter. Ett sådant problem är till exempel när basstationer slås ut i samband med naturkatastrofer. Passet med inriktningen naturvetenskap bestod av föredrag av Mette Lindahl-Olsson från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Johanna Farelius från analysoch teknikföretaget WSP, och Lars Nyberg från Karlstads universitet. Mette inledde med ett översikt av MSB:s så kallade Mälarprojekt och efter henne redogjorde Johanna för detaljerna om detsamma. Projektet utgår ifrån olika scenarier i händelse av en samtida översvämning i Mälardalen för att identifiera och beräkna risker. Johanna Farelius Mette Lindahl-Olsson Riskanalyser har gjorts tidigare men resultaten var otillfredsställande då de utgick ifrån bristfälliga underlag. Den nya undersökningen identifierade till exempel att enskilda elskåp och vattenpumpar potentiellt kan slå ut hela nätverk för el, fjärrvärme, avlopp, trafik och vattenrening, vilket skulle eftersom drabba alla kommuner samtidigt och således förstärka sårbarheten. 3 Krisperspektiv 2012, nr 8

4 CNDS Forum Lars Nyberg tog också upp översvämningsproblematiken. Han framhöll det faktum att det ännu finns många obesvarade frågor kring denna typ av naturkatastrofer när det kommer till orsaker och effekter. Klimatförändringar med extrema väderfenomen ökar risken för översvämningar och bidrar till att samhället blir mer sårbart mot störningar. Lars underströk att historiska data saknas kring översvämningar och att dessa data inte analyserats med tillräcklig hänsyn till klimatförändringar. Under det samhällsvetenskapliga passet föreläste Susann Ullberg, CRISMART, Daniel Nohrstedt, Uppsala universitet, och Lars Gustafsson, Länsförsäkringar i Kronoberg. Susann presenterade sin forskning som handlar naturkatastrofer och socialt minne. Hon berättade om den fältstudie som hon gjort i en stad i nordöstra Argentina som drabbats av översvämningar sedan stadens grundande på 1500-talet. Susanns studie undersöker betydelsen av vad och hur man minns av tidigare katastrofer för utvecklingen av beredskap och hanteringsförmåga. Daniel Nohrstedt presenterade sin forskningsplan för att undersöka vilka institutionella förutsättningar som bidrar till bra och effektiv samverkan mellan organisationer. Frågan som Daniel söker besvara är hur man kan mäta samverkan och hur man kan förbättra den, och hur betydelsefulla gemensamma lägesbilder och förtroende är Daniel Nohrstedt för dessa processer. Lars Gustafsson pratade om sina erfarenheter från stormen Gudrun. Lärdomarna från den var många, bland annat vikten av en gemensam lägesbild och av ut- bildningar i hur man skulle hantera en naturkatastrof av denna omfattning. När orkanen Per inträffade två år senare hade deras organisation betydligt bättre beredskap tack vare lärdomarna från Gudrunstormen. Förutom dessa tre föreläsningspass föredrog Bo Lind från Statens geotekniska institut (SGI) om en riskanalys av Göta älvdalen med avseende på sannolikheter för skred och konsekvenser på samhälle och miljö av detta. Doktoranderna vid CNDS visade upp sina avhandlingsprojekt på posters som var uppsatta i konferenssalen. Under pauserna samtalade de och de andra forskarna med deltagarna från myndigheter och näringsliv. CNDS doktorand Lina Eriksson berättar om sitt avhandlingsprojekt Forumet avslutades med en paneldiskussion med Torbjörn Olsson, Länsförsäkringar, Mette Lindahl-Olsson, MSB, Sara Bondesson, CRISMART och CNDS, och Sven Halldin, Uppsala universitet. Mette Lindahl-Olsson, Torbjörn Olsson, Sara Bondesson och Sven Halldin 4 Krisperspektiv 2012, nr 8

5 CNDS Forum Forum för naturkatastrofer var mycket uppskattat bland deltagarna och förberedelserna för nästa års forum har redan inletts. Väl mött då! Bengt Sundelius Professor Bengt Sundelius sammanfattade slutligen dagens diskussioner. Han började med att framhålla att forskningen bör vara långsiktig, behovsmotiverad och problemfokuserad. Han fortsatte med att identifiera flera viktiga aspekter: -Naturkatastrofsproblematiken överskrider gränser mellan olika ansvarsområden och sektorer, och kräver således tvärvetenskap. Forskning är en nödvändig investering för att reducera risker och skapa hanteringsförmågor, och finansiärer och avnämare bör också vara medvetna om att god vetenskap tarvar tid. Forskningen bör bidra till bättre praktik i organisationer genom att omvandlas till utbildningar för dem som arbetar med frågorna. -Bättre och mer tillförlitliga data ska bidra till kunskapen om naturkatastrofers konsekvenser. För detta krävs metodutveckling. Tekniska lösningar bör utvecklas i relation till sociala processer. -Förståelsen för komplexiteten bör utvecklas och förstärkas tvärkulturellt och tvärsektoriellt och i samarbete med näringsliv och civilsamhälle. Samverkan är viktig men en utmaning. Den ska utgå ifrån ett klart syfte, ställas emot kostnader och klargöra på vems villkor. Bengt underströk att många utmaningar kvarstår. En sådan är hur man kan påvisa när beredskapen var så god att ingen kris uppstod hur observerar man det som inte syns? En annan är hur man ska bemöta okända risker, så kallad svarta svanar. Susann Ullberg, Helena Molin Valdés och Lars Nyberg i direktsändning Sveriges Radios Vetandets värld direktsände från Forum för Naturkatastrofer. Medverkade i programmet gjorde Susann Ullberg, doktorand i socialantropologi och senioranalytiker vid CRISMART, Helena Molin Valdés, biträdande direktör för International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) samt Lars Nyberg, föreståndare och forskningsledare på Centrum för Klimat och Säkerhet vid Karlstad universitet, tillika en av forskningsledarna vid CNDS. Lyssna på programmet här: sverigesradio.se/sida/artikel.aspx? På forumet invigdes CNDS nya logotyp som representerar ämnet och de tre lärosätena: 5 Krisperspektiv 2012, nr 8

6 Nyheter i korthet Försvarshögskolan får toppbetyg i Högskoleverkets granskning En stor del av CRISMARTs forskning omsätts i högskoleutbildning, inte minst vid de statsvetenskapliga kurserna som ges på Försvarshögskolan. Högskoleverket har nyligen genomfört en utvärdering av dessa utbildningar. Glädjande nog visar den att de håller mycket hög kvalitet! De statsvetenskapliga kurserna på kandidatnivå med inriktningarna krishantering och internationell samverkan samt säkerhetspolitik fick betyget hög kvalitet. Magisternivån med inriktning krishantering och internationell samverkan fick betyget mycket hög kvalitet. Granskningen av huvudområdet statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan och statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik genomfördes under Självvärderingar har lämnats in till HSV och självständiga arbeten har samlats in. Verket gjorde dessutom ett platsbesök på Försvarshögskolan i december 2011, och träffade både institutionsledning, lärare och studenter i intervjuer. Försvarshögskolan arbetar kontinuerligt med kursutveckling och kommer till höstterminen 2012 att erbjuda kurspaket som genomgått omfattande revidering. Bland annat kommer de båda statsvetenskapliga ämnena till stor del vara integrerade inom ramen för samma kurser på grundnivå. Läs utvärderingen i sin helhet på CRISMARTs nya hemsida CRISMARTs hemsida har fått ett nytt utseende. Den nya sidan ligger under Försvarshögskolans domän (fhs.se) men man hittar oss fortfarande på den tidigare adressen Om du saknar något från den förra hemsidan är du välkommen att kontakta vår webbmaster 6 Krisperspektiv 2012, nr 8

7 Nyheter i korthet Seminarium om politisk kommunikation i Ryssland CRISMART:s medarbetare Greg Simons genomförde den 25 april tillsammans Professor Evgeny Pashentsev ett seminarium vid Utrikespolitiska Institutet för att Greg Simons och Evgeny diskutera samtida politisk kommunikationshantering i Ryssland med det senaste valet i fokus. Pashentsev är direktör vid Moscow State University och chef för Communication Management Center vid den rysk-tyska Graduate School of Business. INDIGO-konsortiet Ett tredagars planeringsmöte ägde rum i Stockholm april 2012 med representanter för de sju organisationer som ingår i det så kallade INDIGO-konsortiet. INDIGO är, som vi har berättat om tidigare i våra nyhetsbrev, ett forsknings- och utvecklingsprojekt som finansieras av EUkommissionen under sjunde ramprogrammet (FP 7) och bedrivs av ett konsortium bestående av världsledande organisationer inom områdena krishantering, visualisering och simulering. Konsortiemedlemmarna kommer från Sverige (CRISMART), Nederländerna (Crisisplan), Frankrike (Ceren, Diginext, Immersion) och Italien (CRS4 och Consiglio Nazionale delle Ricerche). Planeringsmötet i Stockholm fokuserade på den övning som ska genomföras i oktober i Stockholm. Under övningen ska representanter från olika svenska myndigheter få prova de nya tekniker som har utvecklats inom ramen för detta projekt. Åre Risk Event 2012 Risk & Crisis Research Center (RCR) vid Mittuniversitetet arrangerade den mars en konferens i Åre på temat "Att kommunicera det (o)tänkbara hur formar vi framtidens riskkommunikation?". Målet med konferensen var att generera ny kunskap kring samhällssäkerhet och hållbar tillväxt genom att samla forskare, företagare, politiker och representanter för offentliga och frivilliga organisationer för att utbyta kunskap om samhällets risk- och krishantering. Från CRISMART deltog Bengt Sundelius, Eva-Karin Olsson och Edward Deverell. Bengt Sundelius höll ett föredrag om nordisk samverkan inom forskning för samhällets säkerhet och presenterade sitt uppdrag från NordForsk att utarbeta ett nordiskt forskningsprogram inom detta tema. Eva- Karin Olsson och Edward Deverell presenterade konferenspapper och deltog i workshops. Paul t Hart på besök Paul t Hart, professor i förvaltningspolitik vid Utrecht School of Governance (Nederländerna) besökte CRISMART den mars. Förutom att delta i ett forskarseminarium vid CRISMART höll han en öppen föreläsning vid Försvarshögskolan med titeln After crisis: Managing blame - learning and opportunity. Paul t Hart 7 Krisperspektiv 2012, nr 8

8 Nyheter i korthet Nordisk samarbetskurs på Rånäs slott Den april samlades 34 chefstjänstemän från hela Norden inom olika grenar av samhällsskydd och säkerhet på Rånäs slott för att öva gränsöverskridande samarbete kring dessa frågor. Kursen anordnades för andra året i rad av Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). De deltagande länderna var Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Samarbetet är en del av ett bredare sammanhang inom Östersjön, EU och internationellt. Deltagarna var tjänstemän på hög nivå som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, till exempel landshövdingar, generaldirektörer, statssekreterare, ambassadörer och riksdagsledamöter. Även representanter för näringslivet och massmedia deltog i kursen som är inspirerad av Försvarshögskolans återkommande så kallade "Solbackakurs, en kurs för högre chefer i svenskt samhälls- och näringsliv. Utbildningen består av föreläsningar, grupparbeten och ett spel runt ett krisscenario. CRISMART ansvarade i årets kurs för att utarbeta och genomföra detta spel som handlade om utmaningar i hanteringen av så kallade "solstormar." Sådana fysiska fenomen kan till exempel påverka GPS-angivelser och slå ut transformatorer. I en sådant spel delas deltagarna upp i grupper med olika sammansättning för att få ut mesta möjliga kunskapsutbyte vid diskussionerna. Bengt Sundelius på besök i Oslo Inom ramen för sitt uppdrag av NordForsk som består i att formulera ett nordiskt forskningsprogram för samhällssäkerhet, har Bengt Sundelius besökt den norska huvud- staden ett antal gånger under våren. Syftet med detta program är att skapa samverkansytor mellan nordiska forskningsgrupper och internationella partners. Målsättningen är att programmet ska kunna starta under EU beviljar forskningsmedel CRISMART är medsökande i två ansökningar hos EU för olika forskningsprojekt som bägge nyligen har beviljats ekonomiskt stöd av EU-kommissionens sjunde ramprogram (FP7). Det ena projektet, Operationalising Psychosocial Support in Crisis, bedrivs av ett konsortium bestående av världsledande organisationer inom området psykosocialt katastrofstöd och samordnas av Röda Korsfederationens Reference Centre for Psychosocial Support i Danmark. Det andra projektet, som kallas Athena, syftar till att undersöka hur nya kommunikationsmedia (sociala medier samt mobila enheter) kan utnyttjas för att effektivisera kommunikation och öka den situationsanpassade medvetenheten under en kris. Detta projekt genomförs även det i ett internationellt konsortium. Bengt Sundelius i Kanada I slutet av mars månad besökte Bengt Sundelius staden Ottawa i egenskap av MSB:s representant och tillika samordnare av förhandlingarna kring ett forsknings- och utvecklingsavtal med MSB:s kanadensiska motsvarighet Public Safety Canada. MSB har fått detta uppdrag av den svenska regeringen och syftet är att utarbeta gemensamma och samfinansierade projekt inom området samhällssäkerhet med kanadensiska samarbetspartners, i likhet med det samarbete MSB redan har med Department for Homeland Security i USA och för vilket Bengt är så kallad Agreement Director. 8 Krisperspektiv 2012, nr 8

9 Nyheter i korthet Sara Bondesson Sara Bondesson i Guatemala Den 9 maj presenterade CRISMARTmedarbetaren Sara Bondesson ett konferensbidrag i det så kallade Final Annual Review Meeting i Guatemala City, Guatemala. Detta var avslutningen på det SIDA-finansierade programmet "Research Capacity Building in Nature-Induced Disaster Mitigation in Central America during ". Saras presentation syftade till att ge en ökad förståelse för ett statsvetenskapligt sätt att närma sig naturkatastrofstudier och handlade om hur institutionella analyser kan användas för att bättre förstå riskreduceringsprojekt i Centralamerika. Efter konferensen stannade Sara kvar i landet under några veckors tid och rekognoserade inför kommande fältstudier inom ramen för avhandlingsarbetet. Dave Neal besökte CRISMART Dave Neal, professor i statsvetenskap besökte CRISMART den 7-11 maj Dave är föreståndare för Center for the Study of Disasters Dave Neal and Extreme Events vid Oklahoma State University (USA). Under vistelsen intervjuade han flera av CRISMART:s medarbetare inom ramen för det andra forskningsprojekt han bedriver och för vilket han spenderat två månader vid olika svenska lärosäten under våren (förutom Försvarshögskolan, också Mittuniversitet, Uppsala och Lunds universitet). Detta projekt är av kunskapssociologisk natur och syftar till att förstå hur forskningen kring kriser och katastrofer blivit så tongivande just i Sverige trots att förhållandevis få kritiska händelser drabbat vårt land. Vid ett forskarseminarium berättade Dave också om det nya forskningsprojekt som han och två kollegor erhållit ett stort anslag från USA:s forskningsråd (NSF) för. Syftet med detta projekt är att studera vilken roll mobiltelefonanvändningen har i en krissituation, framför allt i naturkatastrofer och större olyckor. Moscow EMERCOM conference CRISMART:s medarbetare Greg Simons deltog den 24 maj i konferensen "Problem med psykologiska konsekvenser i samband med radioaktiva olyckor och andra akuta situationer". Konferensen arrangerades av EMERCOM och hölls i Moskva i samband med utställningen V Integrated Safety and Security Exhibition Greg Simons (längst till vänster i bild) tillsammans med övriga paneldeltagare 9 Krisperspektiv 2012, nr 8

10 Personalnytt Jenny Deschamps-Berger, Sektionsansvarig Analysstöd, kommer att vara föräldraledig till och med sommaren Marika Ericson har blivit antagen som försvarsmaktsdoktorand och kommer att börja sin forskarutbildning höstterminen Sara Sjölund som tidigare arbetat på CRISMART vikarierar som Sektionsansvarig Analysstöd, medan Jenny är på föräldraledighet. Mariana Osihn är tillfälligt tjänstledig för att arbeta som Associate Public Information Officer vid United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) regionalkontor för Europa i Bryssel. Regionalkontoret arbetar med koordinering, rådgivning, information och UNISDR:s kampanj Making Cities Resilient inom samtliga länder i Europa samt gentemot EU-institutionerna. I Marianas uppgifter ingår att arbeta med extern kommunikation riktad mot EUinstitutionerna och de europeiska länderna samt att arbeta med kampanjen Making Cities Resilient. UNISDRs webbplats: 10 Krisperspektiv 2012, nr 8

11 Publikationer och konferensbidrag Bondesson, Sara (9-11 maj 2012) Presenterade sitt papper "Institutional Analysis of Inter-organizational Collaboration in Central America" vid konferensen Research Capacity Building in Nature- Induced Disaster Mitigation in Central America (DIPREDCA) i Guatemala City, Guatemala. Bynander, Fredrik & Guzzini, Stefano (Red.) (2012) Rethinking Foreign Policy. London: Routledge. Bynander, Fredrik (2012) Ideas in Foreign Policy Decision-Making i Fredrik Bynander & Stefano Guzzini (Red) Rethinking Foreign Policy London: Routledge. Deverell, Edward (kommande) Investigating the roots of crisis management studies and outlining future trajectories for the field. Journal of Homeland Security and Emergency Management. Simons, Greg (2012) Security Sector Reform and Georgia: the European Union s challenge in the Southern Caucasus. European Security. Nr 2. Simons, Greg (2012) Censorship in Contemporary Russian Journalism in the Age of the War against Terrorism: A Historical Perspective I Daya K. Thussu (Red.) International Communication. Simons, Greg (2011) Attempting to Rebrand the Branded: Russia s International Image in the 21st Century. Russian Journal of Communication. Vol 4, nr 3/4. Ullberg, Susann (kommande) Disaster and Everyday Life. I Kerry Thomas and Nancy Rushford (Red.) Disaster and Development: An Occupational Perspective. Elsevier Deverell, Edward (2012) Krishantering och lärande: Faktorer som påverkar myndigheters förmåga att lära. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, 216(1): Paglia, Eric (April 2012) "The Socio- Scientific Construction of Global Climate Crisis." Paper presenterat på ISA konferens i San Diego, Kalifornien. Parker, Charles F., Christer Karlsson, Mattias Hjerpe och Björn-Ola Linnér (under granskning) Fragmented Climate Change Leadership and the Ambiguous COP-15 Outcome: From Hopenhagen to Nopenhagen. Environmental Politics. 11 Krisperspektiv 2012, nr 8

12 Kalendarium september - Samverka och leda under svåra förhållanden" Kursen genomförs för sjätte året i rad av CRISMART/Försvarshögskolan och MSB. Kursen riktar sig i första hand till chefer och högre tjänstemän som har eller kommer att ha ett ledande ansvar för hanteringen av allvarliga kriser inom offentlig sektor och näringsliv. Det är önskvärt med en bred representation från t.ex. departement, centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, företag och branschorganisationer. Föreläsarna består av erfarna praktiker och forskare inom krishanteringsområdet. Kursen innehåller både problematiserande och praktiska moment och fungerar även som ett forum för erfarenhetsutbyte samt nätverksskapande. Kursen hålls på Hesselby slott. För anmälan samt ytterligare information vänligen gå in på: https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/utbildning/kurser-a-till-o/ Samverka-och-leda-under-svara-forhallanden/ Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till kursen! 25 september - Disputation CRISMARTs medarbetare Pär Daléus försvarar sin doktorsavhandling om politiskt ledarskap bland svenska statsministrar vid statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. 29 november - Konferens på Karolinska institutet Kunskapscentrum Katastrofmedicin vid Karolinska institutet i Stockholm arrangerar en heldagskonferens på temat Katastrofer i världen angår det Sverige. Besöksadress Drottning Kristinas väg 37, Stockholm T-bana: Tekniska högskolan Postadress Försvarshögskolan Box 27805, Stockholm Telefon (Försvarshögskolans växel) E-post Webbplats 12 Krisperspektiv 2012, nr 8

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB

Making Cities Resilient. Erfarenheter över stads-och statsgränserna. Margareta Nisser- Larsson MSB Making Cities Resilient Erfarenheter över stads-och statsgränserna Margareta Nisser- Larsson MSB Nationell plattform en fråga om samverkan Under de senaste åren har extremt väder och naturhändelser orsakat

Läs mer

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar

Sverige och USA. gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar Sverige och USA gränsöverskridande risker och gemensamma lösningar USA är en viktig internationell samarbetspartner för Sverige och Europa när det gäller samhällsskydd och beredskap. USA har omfattande

Läs mer

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29

Ansökan om forskningsmedel 2015-01-29 1 Observera att ansökan med bilagor endast ska skickas elektroniskt till konkurrensverket@kkv.se Datum Ansökan om forskningsmedel 215-1-29 1 Sökande (huvudansvarig för projektet) 2 Anslagsförvaltare Namn

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Forskning planeras för ett säkrare samhälle

Forskning planeras för ett säkrare samhälle Forskning planeras för ett säkrare samhälle MSB:s forskningsplan 2015 2014-10-14, Dnr 2014-4640 Innehållsförteckning Inledning... 3 Vägen till en forskningsplan... 3 MSB:s forskningsfält och portfölj...

Läs mer

Kommunikationsplan 2015 Centrum för naturkatastrofslära (Centre for Natural Disaster Science - CNDS)

Kommunikationsplan 2015 Centrum för naturkatastrofslära (Centre for Natural Disaster Science - CNDS) Kommunikationsplan 2015 Centrum för naturkatastrofslära (Centre for Natural Disaster Science - CNDS) 1. Bakgrund CNDS är ett nationellt kunskapscentrum för naturkatastrofer. Det är ett av regeringens strategiska

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

BECOSI ett EU-projekt om förorenade områden, med myndighetsperspektiv

BECOSI ett EU-projekt om förorenade områden, med myndighetsperspektiv BECOSI ett EU-projekt om förorenade områden, med myndighetsperspektiv Elisabeth Omsäter, Länsstyrelsen Östergötland Fredrik Lundgren, WSP Environmental Myndighetsarbete med förorenade områden Tre vägar

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A!

Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Välkommen till Cemus och kursen Hållbar utveckling A! Upprop, registrering och kursstart Upprop sker måndag 1 september kl 08.15 i Lindahlsalen, EBC (Evolutionsbiologiskt centrum) Norbyvägen 18D. Kårlegitimation

Läs mer

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB

Tillsyn och kontroll av åtagandena enligt alarmeringsavtalet mellan svenska staten och SOS Alarm Sverige AB samhällsskydd och beredskap 1 (5) Ert datum Er referens Avdelningen för utvärdering och lärande Tillsynsenheten Jenny Selrot, 010 240 51 22 jenny.selrot@msb.se Eleonor Storm, 010 240 53 76 Regeringskansliet

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Redovisning av ett regeringsuppdrag inför Kontrollstation 2015.

Redovisning av ett regeringsuppdrag inför Kontrollstation 2015. Rörnät och klimat 10 mars 2015 Klimatanpassning hur går vi vidare? Redovisning av ett regeringsuppdrag inför Kontrollstation 2015. Gunn Persson Bakgrund Sverige blir varmare och blötare Ökade risker för

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Ansökan, genomförande och rapportering - erfarenheter av EU-projekt på SMHI

Ansökan, genomförande och rapportering - erfarenheter av EU-projekt på SMHI Östgötaregionens internationella dag 12 maj 2015 Ansökan, genomförande och rapportering - erfarenheter av EU-projekt på SMHI presenterat av: Lars Gidhagen (lars.gidhagen@smhi.se) chef luftmiljöforskning

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015

Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 Strategi för samhällets informationssäkerhet 2010 2015 1 Förord I dagens informationssamhälle bearbetar, lagrar, kommunicerar och mångfaldigar vi

Läs mer

Socialt arbete utan gränser

Socialt arbete utan gränser Socialt arbete utan gränser Låt din socionomutbildning få internationella inslag Ersta Sköndal högskola ska främja förståelsen för internationellt arbete och en hållbar global utveckling. Arbetet ska

Läs mer

Mötesplats Transporter 2014

Mötesplats Transporter 2014 PRELIMINÄRT PROGRAM Mötesplats Transporter 2014 14-15 oktober i Malmö Representanter från kommuner och landsting Välkommen till Mötesplats Transporter 2014! Datum: den 14-15 oktober 2014 Plats: Hotell

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare;

Praktikrapport. Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010. Handledare; Praktikrapport Praktik på North Sweden European Office, Bryssel 31 augusti 2009 15 januari 2010 Handledare; Inge Andersson Inge.andersson@northsweden.eu +32 2 282 18 22 North Sweden European Office 26,

Läs mer

Bengt Ihre Research Fellowship. Ruruk. Välkommen till Kick-off 12 september 2014

Bengt Ihre Research Fellowship. Ruruk. Välkommen till Kick-off 12 september 2014 Välkommen till Kick-off 12 september 2014 Agenda Kick-off 12 september 2014 10:00 12:30 Presentationsrunda Alla Bengt Ihre Research Fellowship Lundgren Anna Martling Catharina Ihre- Övning förväntningar

Läs mer

Inomhusmiljö och hälsa. Seminarium. Inomhusmiljö och hälsa. Umeå, 28 februari 2013

Inomhusmiljö och hälsa. Seminarium. Inomhusmiljö och hälsa. Umeå, 28 februari 2013 Inomhusmiljö och hälsa Seminarium Inomhusmiljö och hälsa Umeå, 28 februari 2013 Inomhusmiljö och hälsa 10.00 Välkomna Lisa Redin, Miljösamverkan Västerbotten Stina Lindström, KOMIN, Umeå universitet 10.15

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

Krisperspektiv INNEHÅLL. Forskningsfronten. Utblick. Nyheter i korthet. Seminarier & Konferenser. Personalnytt. Publikationer och konferensbidrag

Krisperspektiv INNEHÅLL. Forskningsfronten. Utblick. Nyheter i korthet. Seminarier & Konferenser. Personalnytt. Publikationer och konferensbidrag Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL Forskningsfronten Utblick Nyheter i korthet Seminarier & Konferenser Personalnytt

Läs mer

Varför just jag? kommer

Varför just jag? kommer Är du beredd? Individuell utbildning i krishantering Varför just jag? Alla företag kan drabbas av en kris och du kan komma att få en aktiv och betydelsefull roll i en sådan situation. Har du rätt kunskap

Läs mer

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan

Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel för ökad samverkan Universitetsledningens kansli Anders Granberg 031/ 786 1038 PROJEKTREDOVISNING 1 / 6 2011-03-28 dnr B9 4220/09 Rektor Redovisning av genomförda projekt mellan Göteborgs och Lunds universitet Stimulansmedel

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Att förebygga naturolyckor. en fråga om samverkan

Att förebygga naturolyckor. en fråga om samverkan Att förebygga naturolyckor en fråga om samverkan Tillsammans mot en säkrare värld Ett omfattande FN-arbete pågår för att förebygga naturolyckor och naturkatastrofer och minimera effekterna av dem. Vid

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige

Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige Erfarenheter med naturskadeförsäkring och samarbete mellan försäkringsbolag och myndigheter i Tyskland och Sverige Gregor Vulturius Stockholm Environment Institute Klimaseminar Finans Norge och Vestlandsforsking,

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Krisperspektiv. Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare INNEHÅLL

Krisperspektiv. Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare INNEHÅLL Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL Forskningsfronten Internationell utblick Nyheter i korthet CNDS Referensgruppen

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Krishantering för företag

Krishantering för företag Krishantering för företag 1 Det svenska krisberedskapssystemet Samhällets krisberedskap bygger på att alla myndigheter, företag, kommuner och individer med flera har ansvar för var sin del och arbetar

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Inbjudan till Branschvecka 2010 - Innovation by Collaboration

Inbjudan till Branschvecka 2010 - Innovation by Collaboration Inbjudan till Branschvecka 2010 23-27 Augusti, 2010 Stockholm Delta i en vecka full av aktiviteter inom technology/knowledge transfer. I detta sammanhang tänker man ofta på högteknologiska produkter som

Läs mer

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se

Halland i Europa. Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid www.europadirekthalland.se Halland i Europa Var med och engagera dig i vår gemensamma framtid Undrar du på vilket sätt EU finns närvarande för dig här i Halland? I den här broschyren berättar vi om några av de projekt som har genomförts

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

Samhällssäkerhet på Kistamässan

Samhällssäkerhet på Kistamässan Samhällssäkerhet på Kistamässan 16-17 november 2011 på Kistamässan Registrera dig på Mötesplatsen med fokus på samhällssäkerhet, beredskap och krishantering Huvudpartners Myndigheter/Branschorganisationer

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande Elisabet Göransson 2012-03-26 Om Formas Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande har till uppgift att främja

Läs mer

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

SKL och klimatanpassningsarbetet. Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad SKL och klimatanpassningsarbetet Emilie Gullberg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SKL är en politiskt styrd arbetsgivar- och intresseorganisation för landets

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Nyheter från din kommun

Nyheter från din kommun Nyheter från din kommun Det här är Mariestads kommuns nyhetsbrev för näringslivet, här kan du läsa om vad som händer i kommunen och näringslivet. Har du nyheter som du vill lyfta i det här forumet tar

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Länsstyrelsens behov av klimatdata

Länsstyrelsens behov av klimatdata Länsstyrelsens behov av klimatdata Susanna Hogdin Länsstyrelsen i Västra Götalands län Några av de uppdrag på Länsstyrelsen där klimatfrågan berörs Länsstyrelsens övergripande uppdrag är att samordna och

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer

Inriktning informationsuppdrag 2014

Inriktning informationsuppdrag 2014 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) ROS-ENSK Christina Andersson 010-240 41 58 christina.andersson@msb.se Inriktning informationsuppdrag 2014 Uppdraget I MSB:s regleringsbrev för

Läs mer

Några inledande ord Av Fredrik Bynander

Några inledande ord Av Fredrik Bynander Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL Forskningsfronten Nyheter i korthet Seminarier och konferenser CNDS Personalnytt

Läs mer

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+

Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ Nytt europeiskt utbildningsprogram: Erasmus+ "Erasmus+" är namnet på EU:s nya program för utbildning, ungdom och sport. Det kommer att ersätta det ramprogram som finns idag och starta 2014. Det nya programmet

Läs mer

Klimatarbetet i praktiken

Klimatarbetet i praktiken Klimatarbetet i praktiken Samverkan mellan centrala och regionala myndigheter Seminarium i Norrköping den 14-15 maj 2009 leif.gren@raa.se 08-5191 8010 Klimatarbetet behöver olika perspektiv, blanda teori

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsprogrammet inrättades den 31 november 2001 av fakultetsnämnden för

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

SIPF Vårmöte 5 maj 2015

SIPF Vårmöte 5 maj 2015 SIPF Vårmöte 5 maj 2015 Folkets Hus i Lund Kiliansgatan 13-15, 22350 Lund Svenska Industriens Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins IP Förening

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Agenda Risk- och sårbarhetsanalyser och föreskrifter Förmågebedömning Frågor angående föreskrifter för RSA Diskussionsfrågor Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser

Läs mer

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Vilka är SKL Trygghet & säkerhet? Greta Berg Markus Planmo Max Ekberg Fredric Jonsson 20% åt SKL Brottsförebyggande Hot och våld Internt

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Praktikrapport. Masterprogrammet i Statsvetenskap Yrkesförberedande praktik, 30 hp Praktikrapport

Praktikrapport. Masterprogrammet i Statsvetenskap Yrkesförberedande praktik, 30 hp Praktikrapport FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO), Nordenkontoret Den yrkesförberedande praktiken genomfördes på FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, som har ett kontor i Stockholm. Organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-04-24 1 (5) Plats och tid Nathanaelgården, Tierp, 17.00-20.30 ande Margareta Widén Berggren (S), ordförande Anna-Lena Söderblom (M), vice ordförande Sanne Eriksson (S), ledamot Bertil Alm (C), ledamot

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL

Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Morgondagens forskningsledare vid Lunds universitet 2011-2013 CECILIA AGRELL, CHRISTINE BLOMQVIST OCH CHRISTER SANDAHL Bakgrunden till programmet Förändrad forskningspolitik mot allt större och långsiktiga

Läs mer

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d

Lillemor Nordenhammar ledamot Monica Ringdahl ledamot. Kerstin Öhrn Vetenskapliga rådet 5d Styrelseprotokoll nr 1/2013 Plats: SRATs kansli Stockholm Närvarande: Yvonne Nyblom ordförande Ingela Jägestrand vice ordförande Anna Magnusson sekreterare Mari Carlsson ledamot Lillemor Nordenhammar ledamot

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS

UTBILDNINGSPLAN. Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng. Total Quality Maintenance Programme, 180/240 ECTS Dnr: 1002/2004-510 Grundutbildningsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik UTBILDNINGSPLAN Programmet för industriell systemekonomi, 120/160 poäng Total Quality Maintenance Programme, 180/240

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

biodrivmedel i energieffektiva fordon

biodrivmedel i energieffektiva fordon biodrivmedel i energieffektiva fordon och vägen till hållbara transporter Världen satsar stort vilken roll vill Sverige spela? I N B J U D A N WORKSHOP Måndag 18 juni kl 9.30-16.00 STOCKHOLM Södra Paviljongen,

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Internetdagarna 2003-10-07--08. Staffan Karlsson. Informationssäkerhetsenheten. Enhetschef

Internetdagarna 2003-10-07--08. Staffan Karlsson. Informationssäkerhetsenheten. Enhetschef Internetdagarna 2003-10-07--08 Staffan Karlsson Enhetschef Informationssäkerhetsenheten Bakgrund Sårbarhets- och säkerhetsutredningen 2001 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Prop. 2001/02:10 Samhällets

Läs mer

Gemenskapsmekanismen

Gemenskapsmekanismen Gemenskapsmekanismen Bakgrund Europa har på senare tid drabbats av extrema väderförhållanden. Översvämningar i Central- och Östeuropa sommaren 2002 följdes av en värmebölja och omfattande skogsbränder

Läs mer

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management

SAMVERKAN - organisering och utvärdering. Runo Axelsson Professor i Health Management SAMVERKAN - organisering och utvärdering Runo Axelsson Professor i Health Management Disposition Vad är samverkan och varför? Forskning om samverkan. Begrepp och distinktioner. Organisering av samverkan.

Läs mer