Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare vid CRISMART

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare vid CRISMART"

Transkript

1 Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL CNDS Forum Nyheter i korthet Personalnytt Publikationer och konferensbidrag Kalendarium Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare vid CRISMART Sommar, semester, kristider. Genom historien har några av våra värsta prövningar inträffat när vi inte velat bry oss: midsommarkrisen 1941, Palmemordet på sportlovet 1986, Tsunamin på annandagen 2004, dåden i Oslo och på Utöya 22 juli I Sverige tenderar vi att stänga ned på semestern, det är allom bekant. CRISMARTs långvarige vän och medbrottsling i allehanda projekt, Margaret "Peg" Hermann avbröt en gång Eric Stern när han skulle presentera något i raden av svenska krisfall med orden: "Let me guess, everybody was on vacation?" Peg har en poäng. Vi har rätt många veckors semester här och vi låter vanemässigt verksamheter gå på sparlåga helt enkelt därför att det är betraktat som livskvalitet. Med detta vill jag lansera en ny satsning från Pegs gäng som CRISMART är en del av: IGERT (jag vet, akronymsjukan håller på att gå för långt). CRISMART är en av två internationella partners till Syracuseuniveritetets Maxwell School i deras ansökan om en ny nationell (amerikansk) forskarskola som vill lansera ett multidisciplinärt perspektiv på kriser och katastrofer. Låter det bekant? Vårt Center för naturkatastrofsforskning (CNDS) var inte långt före sin tid, men dock. Nu börjar nya initiativ svamplikt växa ur marken i ett antal länder som är intressanta för Sverige. Återigen är vi väl positionerade för att delta i en internationell debatt som kan/bör/måste få bli viktig. För att återvända till semesterfrågan, låt mig lansera en vetenskapligt tveksam hypotes: på längre sikt kommer vi att vara ett mer robust samhälle pga. denna vår "lättja". Att ge hårt arbetande människor möjlighet att hämta andan och reflektera över sin existens under några regelmässigt långsamma veckor på sommaren och kring jul är god nationell personalpolitik. Några stackare måste alltid bemanna fortet, men överlag är jag övertygad om att det på sikt största problemet för svenska myndigheters uthållighet i kris är just detta: folk är ganska slitna redan när pandemin eller solstormen (eller mutskandalen) börjar bråka med oss. Efter två veckor är andelen halta och lytta alltför stor för att verksamheten skall vara långsiktigt hållbar. Låt oss därför nicka gillande nästa gång någon dristar sig till att kritisera vår nationellt dåliga beredskap vissa veckor och säga: precis, denna lättja är en investering i vår närmaste och mest akuta framtid. Trevlig sommar. Varen i latmaskar i det att eder slitstyrka skall skjuta i höjden! 1 Krisperspektiv 2012, nr 8

2 CNDS Forum CNDS arrangerade Forum för naturkatastrofer den 3 maj i Uppsala Centrum för naturkatastrofslära (CNDS) är, som vi har berättat om tidigare i våra nyhetsbrev, ett tvärvetenskapligt samarbete mellan Uppsala universitet, Försvarshögskolan (CRISMART) och Karlstads universitet, som har bildats i syfte att samordna forskningsinsatser från samhälls-, geo- och teknikvetenskaper som krävs för att förutsäga, mildra och helst förhindra en naturolycka. CNDS har flera målsättningar, bland annat att bidra till förbättringar i riskhanteringen vid naturkatastrofer genom att öka kunskapen om bakomliggande orsaker, såväl fysiska som sociala, och att utveckla förhandlingsverktyg för förbättrad samverkan mellan myndigheter i syfte att effektivt kunna hantera naturolyckor. Andra mål är att bidra till effektiviseringen av informationshantering vid naturkatastrofer, förbättra kunskaperna om varnings-, beslutstöds- och andra stödsystem när naturkatastrofer inträffar samt bidra till en robust och autonom kommunikation och informations- samt energiförsörjning vid katastroftillfällen. Inom CNDS bedrivs forskning om bland annat tidiga varningssystem, beslutstöd och kriskommunikation samt utvärderings- och förändringsprocesser. Den centrala verksamheten i CNDS är forskarskolan SENDIM (Swedish Natural Disaster Mitigation research school) som har 23 doktorander som ska utbildas för att få tvärvetenskaplig kompetens. Samverkan mellan myndigheter, näringsliv och universitet är en grundsten för arbetet inom CNDS. En viktig samverkansaktivitet är Forum för naturkatastrofer. Detta är en årlig mötesplattform som skapats för kunskapsutbyte och för att stimulera en bredare dialog mellan forskare, tjänstemän och privata företagare kring frågor och problem om naturkatastrofer. Den 3 maj 2012 arrangerades detta forum för första gången i Uppsala. Temat denna gång var kunskapsbehov. Under dagen presenteras aktuella forskningsresultat och resultat från myndighetsuppdrag och utvecklingsprojekt inom näringslivet. Kunskapsbehov för framtida forskning och utveckling identifierades. Dagen inleddes av Margareta Fahlgren som är ordförande för CNDS programråd samt vice rektor vid Uppsala universitet. Därefter presenterade sig CNDS tre forskningsledare: Bengt Sundelius, Försvarshögskolan, Sven Halldin, Uppsala universitet, och Lars Nyberg, Karlstads universitet. Efter detta var det dags för den inbjudna talaren Helena Molin Valdés som är biträdande chef för FN -organet International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR). Hon berättade bland annat om hur dödligheten i samband med naturkatastrofer har minskat globalt sett men att de ekonomiska förlusterna ökar markant. Därför satsar UNI- SDR för när- Helena Molin Valdés varande på fyra områden: -Att utveckla ett ramverk med konkreta mål och indikatorer som tar vid där Hyogo Framework for Action (HFA) slutar (2015). Det har en holistisk ansats där många olika aktörer på olika nivåer inom privat och offentlig sektor ska engageras, -Att genomföra systematiska granskningar och självutvärderingar, -Att genomföra analyser av globala riskmodeller, 2 Krisperspektiv 2012, nr 8

3 CNDS Forum -Att fokusera på lokalsamhällen, som till exempel genom kampanjen Making cities resilient. UNISDR har nyligen publicerat en handbok om lokal resiliens, som i detta sammanhang syftar på motståndskraft och återhämtningsförmåga mot kritiska händelser. Boken understryker behovet av att bygga lokal och global kompetens för att hantera nya risker i samhället. Helena avslutade sitt anförande med att identifiera några särskilda utmaningar såsom att förbättra de statistiska underlagen efter naturkatastrofer om mänskliga och materiella förluster, att bygga upp institutionell kapacitet för den holistiska ansatsen och att utveckla metoder för att mäta sådana händelser som inte eskalerar till kriser. Efter denna inledning följde tre block med två föreläsningar i varje enligt CNDS tre olika inriktningar teknologi, naturvetenskap och samhällsvetenskap. Under teknologipasset föreläste Lars Jernbäcker, affärsutvecklingschef för civil säkerhet på Saab AB, och Per Gunningberg, professor i datakommunikation vid Uppsala universitet. Lars tog upp frågan om hur teknik kan utgöra ett relevant beslutsstöd och erbjuda lösningar för katastrofhantering. Dessutom nämnde han att investeringar i förvarnings och förebyggandesystem inte görs eftersom de syns inte i systemet eller uppfatttas som onödiga. Därför är det svårt inom privata sektorn att motivera varför man ska satsa på dem. Per Gunningberg, som är professor i datakommunikation vid Uppsala universitet, förklarade att teknologin utvecklar nya tekniker för räddningsinsatser så att de ska passa människors nya sätt att kommunicera genom mobila medier och internet. Ett exempel på detta är externa sensorer i så kallade smarta telefoner som kan mäta föroreningar, strålning, rök och värme. Samtidigt som nya tekniker bidrar till utveckling skapas emellertid nya sårbarheter. Ett sådant problem är till exempel när basstationer slås ut i samband med naturkatastrofer. Passet med inriktningen naturvetenskap bestod av föredrag av Mette Lindahl-Olsson från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Johanna Farelius från analysoch teknikföretaget WSP, och Lars Nyberg från Karlstads universitet. Mette inledde med ett översikt av MSB:s så kallade Mälarprojekt och efter henne redogjorde Johanna för detaljerna om detsamma. Projektet utgår ifrån olika scenarier i händelse av en samtida översvämning i Mälardalen för att identifiera och beräkna risker. Johanna Farelius Mette Lindahl-Olsson Riskanalyser har gjorts tidigare men resultaten var otillfredsställande då de utgick ifrån bristfälliga underlag. Den nya undersökningen identifierade till exempel att enskilda elskåp och vattenpumpar potentiellt kan slå ut hela nätverk för el, fjärrvärme, avlopp, trafik och vattenrening, vilket skulle eftersom drabba alla kommuner samtidigt och således förstärka sårbarheten. 3 Krisperspektiv 2012, nr 8

4 CNDS Forum Lars Nyberg tog också upp översvämningsproblematiken. Han framhöll det faktum att det ännu finns många obesvarade frågor kring denna typ av naturkatastrofer när det kommer till orsaker och effekter. Klimatförändringar med extrema väderfenomen ökar risken för översvämningar och bidrar till att samhället blir mer sårbart mot störningar. Lars underströk att historiska data saknas kring översvämningar och att dessa data inte analyserats med tillräcklig hänsyn till klimatförändringar. Under det samhällsvetenskapliga passet föreläste Susann Ullberg, CRISMART, Daniel Nohrstedt, Uppsala universitet, och Lars Gustafsson, Länsförsäkringar i Kronoberg. Susann presenterade sin forskning som handlar naturkatastrofer och socialt minne. Hon berättade om den fältstudie som hon gjort i en stad i nordöstra Argentina som drabbats av översvämningar sedan stadens grundande på 1500-talet. Susanns studie undersöker betydelsen av vad och hur man minns av tidigare katastrofer för utvecklingen av beredskap och hanteringsförmåga. Daniel Nohrstedt presenterade sin forskningsplan för att undersöka vilka institutionella förutsättningar som bidrar till bra och effektiv samverkan mellan organisationer. Frågan som Daniel söker besvara är hur man kan mäta samverkan och hur man kan förbättra den, och hur betydelsefulla gemensamma lägesbilder och förtroende är Daniel Nohrstedt för dessa processer. Lars Gustafsson pratade om sina erfarenheter från stormen Gudrun. Lärdomarna från den var många, bland annat vikten av en gemensam lägesbild och av ut- bildningar i hur man skulle hantera en naturkatastrof av denna omfattning. När orkanen Per inträffade två år senare hade deras organisation betydligt bättre beredskap tack vare lärdomarna från Gudrunstormen. Förutom dessa tre föreläsningspass föredrog Bo Lind från Statens geotekniska institut (SGI) om en riskanalys av Göta älvdalen med avseende på sannolikheter för skred och konsekvenser på samhälle och miljö av detta. Doktoranderna vid CNDS visade upp sina avhandlingsprojekt på posters som var uppsatta i konferenssalen. Under pauserna samtalade de och de andra forskarna med deltagarna från myndigheter och näringsliv. CNDS doktorand Lina Eriksson berättar om sitt avhandlingsprojekt Forumet avslutades med en paneldiskussion med Torbjörn Olsson, Länsförsäkringar, Mette Lindahl-Olsson, MSB, Sara Bondesson, CRISMART och CNDS, och Sven Halldin, Uppsala universitet. Mette Lindahl-Olsson, Torbjörn Olsson, Sara Bondesson och Sven Halldin 4 Krisperspektiv 2012, nr 8

5 CNDS Forum Forum för naturkatastrofer var mycket uppskattat bland deltagarna och förberedelserna för nästa års forum har redan inletts. Väl mött då! Bengt Sundelius Professor Bengt Sundelius sammanfattade slutligen dagens diskussioner. Han började med att framhålla att forskningen bör vara långsiktig, behovsmotiverad och problemfokuserad. Han fortsatte med att identifiera flera viktiga aspekter: -Naturkatastrofsproblematiken överskrider gränser mellan olika ansvarsområden och sektorer, och kräver således tvärvetenskap. Forskning är en nödvändig investering för att reducera risker och skapa hanteringsförmågor, och finansiärer och avnämare bör också vara medvetna om att god vetenskap tarvar tid. Forskningen bör bidra till bättre praktik i organisationer genom att omvandlas till utbildningar för dem som arbetar med frågorna. -Bättre och mer tillförlitliga data ska bidra till kunskapen om naturkatastrofers konsekvenser. För detta krävs metodutveckling. Tekniska lösningar bör utvecklas i relation till sociala processer. -Förståelsen för komplexiteten bör utvecklas och förstärkas tvärkulturellt och tvärsektoriellt och i samarbete med näringsliv och civilsamhälle. Samverkan är viktig men en utmaning. Den ska utgå ifrån ett klart syfte, ställas emot kostnader och klargöra på vems villkor. Bengt underströk att många utmaningar kvarstår. En sådan är hur man kan påvisa när beredskapen var så god att ingen kris uppstod hur observerar man det som inte syns? En annan är hur man ska bemöta okända risker, så kallad svarta svanar. Susann Ullberg, Helena Molin Valdés och Lars Nyberg i direktsändning Sveriges Radios Vetandets värld direktsände från Forum för Naturkatastrofer. Medverkade i programmet gjorde Susann Ullberg, doktorand i socialantropologi och senioranalytiker vid CRISMART, Helena Molin Valdés, biträdande direktör för International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) samt Lars Nyberg, föreståndare och forskningsledare på Centrum för Klimat och Säkerhet vid Karlstad universitet, tillika en av forskningsledarna vid CNDS. Lyssna på programmet här: sverigesradio.se/sida/artikel.aspx? På forumet invigdes CNDS nya logotyp som representerar ämnet och de tre lärosätena: 5 Krisperspektiv 2012, nr 8

6 Nyheter i korthet Försvarshögskolan får toppbetyg i Högskoleverkets granskning En stor del av CRISMARTs forskning omsätts i högskoleutbildning, inte minst vid de statsvetenskapliga kurserna som ges på Försvarshögskolan. Högskoleverket har nyligen genomfört en utvärdering av dessa utbildningar. Glädjande nog visar den att de håller mycket hög kvalitet! De statsvetenskapliga kurserna på kandidatnivå med inriktningarna krishantering och internationell samverkan samt säkerhetspolitik fick betyget hög kvalitet. Magisternivån med inriktning krishantering och internationell samverkan fick betyget mycket hög kvalitet. Granskningen av huvudområdet statsvetenskap med inriktning krishantering och internationell samverkan och statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik genomfördes under Självvärderingar har lämnats in till HSV och självständiga arbeten har samlats in. Verket gjorde dessutom ett platsbesök på Försvarshögskolan i december 2011, och träffade både institutionsledning, lärare och studenter i intervjuer. Försvarshögskolan arbetar kontinuerligt med kursutveckling och kommer till höstterminen 2012 att erbjuda kurspaket som genomgått omfattande revidering. Bland annat kommer de båda statsvetenskapliga ämnena till stor del vara integrerade inom ramen för samma kurser på grundnivå. Läs utvärderingen i sin helhet på CRISMARTs nya hemsida CRISMARTs hemsida har fått ett nytt utseende. Den nya sidan ligger under Försvarshögskolans domän (fhs.se) men man hittar oss fortfarande på den tidigare adressen Om du saknar något från den förra hemsidan är du välkommen att kontakta vår webbmaster 6 Krisperspektiv 2012, nr 8

7 Nyheter i korthet Seminarium om politisk kommunikation i Ryssland CRISMART:s medarbetare Greg Simons genomförde den 25 april tillsammans Professor Evgeny Pashentsev ett seminarium vid Utrikespolitiska Institutet för att Greg Simons och Evgeny diskutera samtida politisk kommunikationshantering i Ryssland med det senaste valet i fokus. Pashentsev är direktör vid Moscow State University och chef för Communication Management Center vid den rysk-tyska Graduate School of Business. INDIGO-konsortiet Ett tredagars planeringsmöte ägde rum i Stockholm april 2012 med representanter för de sju organisationer som ingår i det så kallade INDIGO-konsortiet. INDIGO är, som vi har berättat om tidigare i våra nyhetsbrev, ett forsknings- och utvecklingsprojekt som finansieras av EUkommissionen under sjunde ramprogrammet (FP 7) och bedrivs av ett konsortium bestående av världsledande organisationer inom områdena krishantering, visualisering och simulering. Konsortiemedlemmarna kommer från Sverige (CRISMART), Nederländerna (Crisisplan), Frankrike (Ceren, Diginext, Immersion) och Italien (CRS4 och Consiglio Nazionale delle Ricerche). Planeringsmötet i Stockholm fokuserade på den övning som ska genomföras i oktober i Stockholm. Under övningen ska representanter från olika svenska myndigheter få prova de nya tekniker som har utvecklats inom ramen för detta projekt. Åre Risk Event 2012 Risk & Crisis Research Center (RCR) vid Mittuniversitetet arrangerade den mars en konferens i Åre på temat "Att kommunicera det (o)tänkbara hur formar vi framtidens riskkommunikation?". Målet med konferensen var att generera ny kunskap kring samhällssäkerhet och hållbar tillväxt genom att samla forskare, företagare, politiker och representanter för offentliga och frivilliga organisationer för att utbyta kunskap om samhällets risk- och krishantering. Från CRISMART deltog Bengt Sundelius, Eva-Karin Olsson och Edward Deverell. Bengt Sundelius höll ett föredrag om nordisk samverkan inom forskning för samhällets säkerhet och presenterade sitt uppdrag från NordForsk att utarbeta ett nordiskt forskningsprogram inom detta tema. Eva- Karin Olsson och Edward Deverell presenterade konferenspapper och deltog i workshops. Paul t Hart på besök Paul t Hart, professor i förvaltningspolitik vid Utrecht School of Governance (Nederländerna) besökte CRISMART den mars. Förutom att delta i ett forskarseminarium vid CRISMART höll han en öppen föreläsning vid Försvarshögskolan med titeln After crisis: Managing blame - learning and opportunity. Paul t Hart 7 Krisperspektiv 2012, nr 8

8 Nyheter i korthet Nordisk samarbetskurs på Rånäs slott Den april samlades 34 chefstjänstemän från hela Norden inom olika grenar av samhällsskydd och säkerhet på Rånäs slott för att öva gränsöverskridande samarbete kring dessa frågor. Kursen anordnades för andra året i rad av Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). De deltagande länderna var Sverige, Norge, Finland, Danmark och Island. Samarbetet är en del av ett bredare sammanhang inom Östersjön, EU och internationellt. Deltagarna var tjänstemän på hög nivå som arbetar inom området samhällsskydd och beredskap, till exempel landshövdingar, generaldirektörer, statssekreterare, ambassadörer och riksdagsledamöter. Även representanter för näringslivet och massmedia deltog i kursen som är inspirerad av Försvarshögskolans återkommande så kallade "Solbackakurs, en kurs för högre chefer i svenskt samhälls- och näringsliv. Utbildningen består av föreläsningar, grupparbeten och ett spel runt ett krisscenario. CRISMART ansvarade i årets kurs för att utarbeta och genomföra detta spel som handlade om utmaningar i hanteringen av så kallade "solstormar." Sådana fysiska fenomen kan till exempel påverka GPS-angivelser och slå ut transformatorer. I en sådant spel delas deltagarna upp i grupper med olika sammansättning för att få ut mesta möjliga kunskapsutbyte vid diskussionerna. Bengt Sundelius på besök i Oslo Inom ramen för sitt uppdrag av NordForsk som består i att formulera ett nordiskt forskningsprogram för samhällssäkerhet, har Bengt Sundelius besökt den norska huvud- staden ett antal gånger under våren. Syftet med detta program är att skapa samverkansytor mellan nordiska forskningsgrupper och internationella partners. Målsättningen är att programmet ska kunna starta under EU beviljar forskningsmedel CRISMART är medsökande i två ansökningar hos EU för olika forskningsprojekt som bägge nyligen har beviljats ekonomiskt stöd av EU-kommissionens sjunde ramprogram (FP7). Det ena projektet, Operationalising Psychosocial Support in Crisis, bedrivs av ett konsortium bestående av världsledande organisationer inom området psykosocialt katastrofstöd och samordnas av Röda Korsfederationens Reference Centre for Psychosocial Support i Danmark. Det andra projektet, som kallas Athena, syftar till att undersöka hur nya kommunikationsmedia (sociala medier samt mobila enheter) kan utnyttjas för att effektivisera kommunikation och öka den situationsanpassade medvetenheten under en kris. Detta projekt genomförs även det i ett internationellt konsortium. Bengt Sundelius i Kanada I slutet av mars månad besökte Bengt Sundelius staden Ottawa i egenskap av MSB:s representant och tillika samordnare av förhandlingarna kring ett forsknings- och utvecklingsavtal med MSB:s kanadensiska motsvarighet Public Safety Canada. MSB har fått detta uppdrag av den svenska regeringen och syftet är att utarbeta gemensamma och samfinansierade projekt inom området samhällssäkerhet med kanadensiska samarbetspartners, i likhet med det samarbete MSB redan har med Department for Homeland Security i USA och för vilket Bengt är så kallad Agreement Director. 8 Krisperspektiv 2012, nr 8

9 Nyheter i korthet Sara Bondesson Sara Bondesson i Guatemala Den 9 maj presenterade CRISMARTmedarbetaren Sara Bondesson ett konferensbidrag i det så kallade Final Annual Review Meeting i Guatemala City, Guatemala. Detta var avslutningen på det SIDA-finansierade programmet "Research Capacity Building in Nature-Induced Disaster Mitigation in Central America during ". Saras presentation syftade till att ge en ökad förståelse för ett statsvetenskapligt sätt att närma sig naturkatastrofstudier och handlade om hur institutionella analyser kan användas för att bättre förstå riskreduceringsprojekt i Centralamerika. Efter konferensen stannade Sara kvar i landet under några veckors tid och rekognoserade inför kommande fältstudier inom ramen för avhandlingsarbetet. Dave Neal besökte CRISMART Dave Neal, professor i statsvetenskap besökte CRISMART den 7-11 maj Dave är föreståndare för Center for the Study of Disasters Dave Neal and Extreme Events vid Oklahoma State University (USA). Under vistelsen intervjuade han flera av CRISMART:s medarbetare inom ramen för det andra forskningsprojekt han bedriver och för vilket han spenderat två månader vid olika svenska lärosäten under våren (förutom Försvarshögskolan, också Mittuniversitet, Uppsala och Lunds universitet). Detta projekt är av kunskapssociologisk natur och syftar till att förstå hur forskningen kring kriser och katastrofer blivit så tongivande just i Sverige trots att förhållandevis få kritiska händelser drabbat vårt land. Vid ett forskarseminarium berättade Dave också om det nya forskningsprojekt som han och två kollegor erhållit ett stort anslag från USA:s forskningsråd (NSF) för. Syftet med detta projekt är att studera vilken roll mobiltelefonanvändningen har i en krissituation, framför allt i naturkatastrofer och större olyckor. Moscow EMERCOM conference CRISMART:s medarbetare Greg Simons deltog den 24 maj i konferensen "Problem med psykologiska konsekvenser i samband med radioaktiva olyckor och andra akuta situationer". Konferensen arrangerades av EMERCOM och hölls i Moskva i samband med utställningen V Integrated Safety and Security Exhibition Greg Simons (längst till vänster i bild) tillsammans med övriga paneldeltagare 9 Krisperspektiv 2012, nr 8

10 Personalnytt Jenny Deschamps-Berger, Sektionsansvarig Analysstöd, kommer att vara föräldraledig till och med sommaren Marika Ericson har blivit antagen som försvarsmaktsdoktorand och kommer att börja sin forskarutbildning höstterminen Sara Sjölund som tidigare arbetat på CRISMART vikarierar som Sektionsansvarig Analysstöd, medan Jenny är på föräldraledighet. Mariana Osihn är tillfälligt tjänstledig för att arbeta som Associate Public Information Officer vid United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) regionalkontor för Europa i Bryssel. Regionalkontoret arbetar med koordinering, rådgivning, information och UNISDR:s kampanj Making Cities Resilient inom samtliga länder i Europa samt gentemot EU-institutionerna. I Marianas uppgifter ingår att arbeta med extern kommunikation riktad mot EUinstitutionerna och de europeiska länderna samt att arbeta med kampanjen Making Cities Resilient. UNISDRs webbplats: 10 Krisperspektiv 2012, nr 8

11 Publikationer och konferensbidrag Bondesson, Sara (9-11 maj 2012) Presenterade sitt papper "Institutional Analysis of Inter-organizational Collaboration in Central America" vid konferensen Research Capacity Building in Nature- Induced Disaster Mitigation in Central America (DIPREDCA) i Guatemala City, Guatemala. Bynander, Fredrik & Guzzini, Stefano (Red.) (2012) Rethinking Foreign Policy. London: Routledge. Bynander, Fredrik (2012) Ideas in Foreign Policy Decision-Making i Fredrik Bynander & Stefano Guzzini (Red) Rethinking Foreign Policy London: Routledge. Deverell, Edward (kommande) Investigating the roots of crisis management studies and outlining future trajectories for the field. Journal of Homeland Security and Emergency Management. Simons, Greg (2012) Security Sector Reform and Georgia: the European Union s challenge in the Southern Caucasus. European Security. Nr 2. Simons, Greg (2012) Censorship in Contemporary Russian Journalism in the Age of the War against Terrorism: A Historical Perspective I Daya K. Thussu (Red.) International Communication. Simons, Greg (2011) Attempting to Rebrand the Branded: Russia s International Image in the 21st Century. Russian Journal of Communication. Vol 4, nr 3/4. Ullberg, Susann (kommande) Disaster and Everyday Life. I Kerry Thomas and Nancy Rushford (Red.) Disaster and Development: An Occupational Perspective. Elsevier Deverell, Edward (2012) Krishantering och lärande: Faktorer som påverkar myndigheters förmåga att lära. Kungl Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift, 216(1): Paglia, Eric (April 2012) "The Socio- Scientific Construction of Global Climate Crisis." Paper presenterat på ISA konferens i San Diego, Kalifornien. Parker, Charles F., Christer Karlsson, Mattias Hjerpe och Björn-Ola Linnér (under granskning) Fragmented Climate Change Leadership and the Ambiguous COP-15 Outcome: From Hopenhagen to Nopenhagen. Environmental Politics. 11 Krisperspektiv 2012, nr 8

12 Kalendarium september - Samverka och leda under svåra förhållanden" Kursen genomförs för sjätte året i rad av CRISMART/Försvarshögskolan och MSB. Kursen riktar sig i första hand till chefer och högre tjänstemän som har eller kommer att ha ett ledande ansvar för hanteringen av allvarliga kriser inom offentlig sektor och näringsliv. Det är önskvärt med en bred representation från t.ex. departement, centrala myndigheter, länsstyrelser, kommuner, landsting, företag och branschorganisationer. Föreläsarna består av erfarna praktiker och forskare inom krishanteringsområdet. Kursen innehåller både problematiserande och praktiska moment och fungerar även som ett forum för erfarenhetsutbyte samt nätverksskapande. Kursen hålls på Hesselby slott. För anmälan samt ytterligare information vänligen gå in på: https://www.msb.se/sv/utbildning--ovning/utbildning/kurser-a-till-o/ Samverka-och-leda-under-svara-forhallanden/ Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till kursen! 25 september - Disputation CRISMARTs medarbetare Pär Daléus försvarar sin doktorsavhandling om politiskt ledarskap bland svenska statsministrar vid statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. 29 november - Konferens på Karolinska institutet Kunskapscentrum Katastrofmedicin vid Karolinska institutet i Stockholm arrangerar en heldagskonferens på temat Katastrofer i världen angår det Sverige. Besöksadress Drottning Kristinas väg 37, Stockholm T-bana: Tekniska högskolan Postadress Försvarshögskolan Box 27805, Stockholm Telefon (Försvarshögskolans växel) E-post Webbplats 12 Krisperspektiv 2012, nr 8

Krisperspektiv. Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare INNEHÅLL

Krisperspektiv. Några inledande ord Fredrik Bynander, vetenskaplig ledare INNEHÅLL Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL Forskningsfronten Internationell utblick Nyheter i korthet CNDS Referensgruppen

Läs mer

Några inledande ord Av Fredrik Bynander

Några inledande ord Av Fredrik Bynander Krisperspektiv Ett nyhetsbrev från Nationellt centrum för krishanteringsstudier (CRISMART) vid Försvarshögskolan INNEHÅLL Forskningsfronten Nyheter i korthet Seminarier och konferenser CNDS Personalnytt

Läs mer

Handlingsplan 2013 2015. Nationell plattform för arbete med naturolyckor

Handlingsplan 2013 2015. Nationell plattform för arbete med naturolyckor Handlingsplan 2013 2015 Nationell plattform för arbete med naturolyckor Handlingsplan 2013 2015 Nationell plattform för arbete med naturolyckor Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner:

Läs mer

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018

Forskning för ett säkrare samhälle. Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi 2014 2018 Forskning för ett säkrare samhälle Ny kunskap för framtidens utmaningar MSB:s forskningsstrategi

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet

Försvarshögskolan. Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Försvarshögskolan Utbildning för samhällets skydd och säkerhet Utbildningskatalog 2012-2013 Grafisk form: Dolhem Design AB Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5-18, 28, 32, 42 och 48) För övrig

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Risker och förmågor 2012. Redovisning av regeringsuppdrag om nationell riskbedömning respektive bedömning av krisberedskapsförmåga

Risker och förmågor 2012. Redovisning av regeringsuppdrag om nationell riskbedömning respektive bedömning av krisberedskapsförmåga Risker och förmågor 2012 Redovisning av regeringsuppdrag om nationell riskbedömning respektive bedömning av krisberedskapsförmåga Risker och förmågor 2012 Redovisning av regeringsuppdrag om nationell

Läs mer

het genom privat-offentlig samverkan

het genom privat-offentlig samverkan Kristålighet genom privat-offentlig samverkan Årlig redovisning från KKrVA avd V den 25 september 2012 av Per Kulling, Bo Richard Lundgren, Bengt Sundelius, Leif Vindevåg och Marie Hafström i den årliga

Läs mer

Försvarshögskolan. Utbildningskatalog 2015 2016. Här studerar de som kommer att förändra världen

Försvarshögskolan. Utbildningskatalog 2015 2016. Här studerar de som kommer att förändra världen Försvarshögskolan Utbildningskatalog 2015 2016 Här studerar de som kommer att förändra världen Redaktionell text: Informationssektionen (sid 5 22 och 51) För övrig text svarar berörda institutioner eller

Läs mer

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys ett verktyg för bättre samverkan

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys ett verktyg för bättre samverkan Omvärldsbevakning och omvärldsanalys ett verktyg för bättre samverkan UniLink-rapport 2009:3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Vad betyder omvärldsbevakning och omvärldsanalys för arbetet med samverkan?...

Läs mer

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser

Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning av MSB:s stöd METOD TEKNIK KOMPETENS Ledning och samverkan vid olyckor, kriser och andra händelser en nulägesbeskrivning

Läs mer

forskningsprioriteringar: hur, Vem och Vad? exempel Från danmark, StorBritannien och österrike ann-christine dellnäs & enrico deiaco

forskningsprioriteringar: hur, Vem och Vad? exempel Från danmark, StorBritannien och österrike ann-christine dellnäs & enrico deiaco forskningsprioriteringar: hur, Vem och Vad? exempel Från danmark, StorBritannien och österrike ann-christine dellnäs & enrico deiaco KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med

Läs mer

Terrorattackerna i London den 7 juli 2005. brittiska lokala och regionala myndigheters agerande och lärdomar för det svenska krishanteringssystemet

Terrorattackerna i London den 7 juli 2005. brittiska lokala och regionala myndigheters agerande och lärdomar för det svenska krishanteringssystemet Terrorattackerna i London den 7 juli 2005 brittiska lokala och regionala myndigheters agerande och lärdomar för det svenska krishanteringssystemet Edward Deverell, Fredrik Fors, Johan Hjelm, Sara Sjölund

Läs mer

Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten

Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten Inriktning m.m. för utbildnings- och övningsverksamheten inom krisberedskapsområdet Huvudrapport 2007-09-27 1 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Uppdraget 7 3 Arbetets bedrivande 8 4 Inriktning för utbildnings-

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Samverkansområde Skydd, undsättning och vård Studieresa Dallas och New Orleans 2010 Innehållsförteckning: 1. Sammanfattning 2. Inledning 2.1. Bakgrund 2.2. Syfte med studieresan 2.3. Program 2.4. Finansiering

Läs mer

Kriskommunikation i praktiken (KIP) Populärvetenskaplig sammanfattning

Kriskommunikation i praktiken (KIP) Populärvetenskaplig sammanfattning Kriskommunikation i praktiken (KIP) Populärvetenskaplig sammanfattning 2 MSB:s kontaktpersoner: Ebba Hallsenius, 010-240 42 33 Henrik Olinder, 010-240 42 91 Publikationsnummer MSB 502-2012/11 ISBN 978-91-7383-298-4

Läs mer

niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt

niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt niversitetsläraren 15/09 Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal Sid 4 Teknikdelegationen Volvochefen tror på intresse för teknik Sid 6 Uppmärksamhet krävs Utan koll på pensionen risk att förlora pengar

Läs mer

Vägen till flaggskeppet

Vägen till flaggskeppet 7/2013 Vägen till flaggskeppet sid 6 Studenters färdigheter Fortsatt diskussion om utmaningarna sid 4 Distansutbildning Stora skillnader i antal tagna poäng sid 10 Frankrike Ny utbildningsreform ska ge

Läs mer

Samverkan för säkerhets skull!

Samverkan för säkerhets skull! Samverkan för säkerhets skull! Samverkan för säkerhets skull! Samverkan för säkerhets skull! Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktör: Nils-Olov Nilsson Redaktionsgrupp: Johan Gert, MSB,

Läs mer

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling

Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Perspektiv på offentlig verksamhet i utveckling Tolv kapitel om demokrati, styrning och effektivitet Redaktörer : Ann-Sofie Hellberg; Martin Karlsson; Hannu Larsson; Erik Lundberg; Monika Persson Perspektiv

Läs mer

När elen inte räcker. En tidning från SOS Alarm Nr 1 2014. Stroke. Personbilen. Från stenar. vanligaste feldiagnosen. som kompletterar ambulanserna

När elen inte räcker. En tidning från SOS Alarm Nr 1 2014. Stroke. Personbilen. Från stenar. vanligaste feldiagnosen. som kompletterar ambulanserna S O S En tidning från SOS Alarm Nr 1 2014 PROFILEN, SIDAN 12 Det är svårt att gå till val på att förebygga katastrofer som kan hända 20 år framåt. Margareta Wahlström, FN:s särskilda representant för katastrofrisk

Läs mer

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION

DETTA ÄR MISTRA MISTRAS VISION ÅRSRAPPORT 2007 2 DETTA ÄR MISTRA Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, stöder forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. Stiftelsen ska främja utvecklingen

Läs mer

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET

VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET VERKSAMHET 2010 UTRIKESPOLITISKA INSTITUTET FÖRORD Att analysera förhållanden i världens länder och sprida en fördjupad kunskap, baserad på forskning, de globala skeenden och händelser i vår omvärld

Läs mer

Fler än någonsin vill börja studera sid 4

Fler än någonsin vill börja studera sid 4 9/2013 Fler än någonsin vill börja studera sid 4 Begynnande debatt Lönar sig högre utbildning? sid 10 Oredlighet i forskning VR och SUHF vill ha snabb utredning sid 12 Strategisk mobilitet Tillfälligt

Läs mer

Kartläggning av det nationella forskningsläget inom området CBRN

Kartläggning av det nationella forskningsläget inom området CBRN Kartläggning av det nationella forskningsläget inom området CBRN November 2014 1 Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Metod... 3 1.3 Avgränsningar... 4 2. Forskningsöversikt... 4

Läs mer

Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv

Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv Kunskapsöversikt, katastrofmedicin ur ett nationellt och internationellt perspektiv Rapport från Anders Rüter, MD, överläkare, Katastrofmedicinskt Centrum Universitetssjukhuset i Linköping 581 85 Linköping

Läs mer

rörlighet Internationellt och akademiskt utbyte ger tillväxt nytt Full fart på karriären T i l lvä x t kräver ansvar No 1 mars 2011

rörlighet Internationellt och akademiskt utbyte ger tillväxt nytt Full fart på karriären T i l lvä x t kräver ansvar No 1 mars 2011 forskningo innovationo tillväxt No 1 mars 2011 nytt T i l lvä x t kräver ansvar Projektet i n n o vat i o n för tillväxt h ä m ta r i n s p i r at i o n f r å n a n d r a l ä n d e r f ö r at t f ö r e

Läs mer

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10

Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan 17/2012. sid 6. Högskolan har effektivitetsproblem sid 10 17/2012 Fuglesang är en av alumnerna som blir allt viktigare för högskolan sid 6 Forskning Dubbla budskap i propositionen sid 4 Karriär Doktorand behöver seniorers närvaro sid 8 ESO-rapport Högskolan har

Läs mer

Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020

Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020 Hållbart Arbetsliv i Sverige 2020 Dokumentation från en idékonferens den 1 december 2014 Forskare, arbetsmarknadens parter, myndigheter och övriga intressenter ger sin syn på förutsättningarna för ett

Läs mer