I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år"

Transkript

1 I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

2 VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR 2004:4UR Susanna Hammarberg I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2

3 Sammanfattning 17,2 % av arbetskraften i Sverige tillhör åldersgruppen år, knappt 50% av personer mellan år är yrkesverksamma Ohälsa är enligt Riksförsäkringsverket den vanligaste orsaken att sluta arbeta före 65 års ålder 18 % av Vårdförbundets medlemmar är mellan år och andelen växer. Åldersfördelningen skiljer sig bland de olika yrkena: äldst är biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor, yngst är sjuksköterskorna De äldres anställningsmönster skiljer sig något från övriga gruppers: de arbetar heltid i något högre utsträckning än gruppen år, de är i högre grad anställda i kommuner och fler har chefsbefattning Sjukskrivningarna har ökat för Vårdförbundets medlemmar, men jämfört med andra grupper i samma ålder och samma kön, har Vårdförbundets medlemmar lägre sjuktal Löneutvecklingen för medlemmar över 55 år planar ut Vårdförbundets medlemsintervju med medlemmar över 50 år, visar att en stor andel inte tror att man orkar jobba fram till man fyller 65 år. Istället tror man att man orkar arbeta till knappt 60 år (59,8). De förändringar som man tror måste ske för att man ska orka fram till 65 är ökad bemanning, möjlighet att gå ner i arbetstid, att man kan arbeta i ett lugnare tempo samt fortsatt löneutveckling I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 3

4 Sammanfattning...3 Äldre arbetskraft i fokus år - en växande grupp på arbetsmarknaden...5 Arbetskraftsdeltagandet sjunker för gruppen år...5 Ohälsa vanligaste orsaken att sluta arbeta före 65 års ålder...6 Negativ uppfattning om äldre vanlig hos arbetsgivare % av de landstingsanställda är 50 eller äldre % av de kommunanställda är äldre än 54 år...8 Kommunförbundet: Kloka arbetsgivare behåller äldre...9 Vårdförbundets medlemmar år en växande grupp...11 Åldersfördelningen skiljer sig mellan yrkesgrupperna och förbundets avdelningar...11 Något fler arbetar heltid och fler har chefsbefattning...13 Sjukskrivningar bland Vårdförbundets medlemmar...16 Allmänt...16 Sjukpenningtal för medlemmar jämfört med övriga yrken...16 Löneutveckling...18 Att verka ett helt yrkesliv medlemsundersökning till medlemmar mellan år...19 Om undersökningen...19 Intervjupersonerna - bakgrund...19 Arbetstid...20 Bra relation med chefer och kollegor...21 Nöjda med arbetet...21 Mycket ansvar, mindre inflytande...22 Högt arbetstempo och hög belastning...22 Tas kunskaper och erfarenheter tillvara?...23 Möjligheter till kompetensutveckling...24 Önskemål om tidigare pension...24 Regionala skillnader...26 Skillnader mellan yrkesgrupper...26 Litteraturförteckning...28 Bilaga Var arbetar personer över 55 år?...29 Bilaga Hur försörjer sig de som tar ut pension före 65 år? I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 4

5 Äldre arbetskraft i fokus år - en växande grupp på arbetsmarknaden Yrkesverksamma över 55 år har kommit allt mer i fokus i debatten under senare år. En orsak är att de så kallade fyrtiotalisterna snart kommer att gå i pension, vilket betyder att antalet ålderspensionärer kommer att öka kraftigt i Sverige. Fram till år 2010 kommer pensionärerna (65 år och äldre) att blir omkring fler och år 2020 en halv miljon fler än idag; totalt cirka 2 miljoner jämfört med drygt 1,5 år 2001 (SCB). Detta betyder att på sikt kommer personer i yrkesverksam ålder att få en ökad försörjningsbörda. Samtidigt står allt fler personer över 55 år utanför arbetskraften. Enligt Riksförsäkringsverket (RFV) stod nära hälften av befolkningen mellan år utanför arbetskraften, trots förbättringar av hälsotillståndet. Enligt en undersökning som RFV har gjort säger också fyra av tio yrkesverksamma personer att de vill sluta arbeta innan de fyller 65 år. Tabell: Befolkningen fördelad efter ålder Tusental samt åldersfördelning i procent. År Totalt 0-19 år år 65-år ,4 57,3 16, ,6 57,7 17, ,1 58,7 17, ,0 58,8 17, ,7 58,5 18, ,2 56,1 21, ,4 54,0 23,6 Källa: SCB, Trender och prognoser 2002 Att många äldre försvinner från arbetskraften i förtid är ett problem på flera sätt. För de olika branscherna betyder det att man går miste om en viktig resurs i form av erfarenhet och kompetens. Det betyder också att försörjningsbördan ökar för de som är kvar i arbetskraften. Arbetskraftsdeltagandet sjunker för gruppen år Av landets fyra miljoner förvärvsaktiva är cirka mellan 55 och 64 år (1999). Det motsvarar 16 % av samtliga förvärvsaktiva. Denna grupp arbetar främst inom branschen för hälso- och sjukvård, utvinning och tillverkningsindustri, samt handel, kommunikation och transport. (För mer detaljerad information, se bilaga 1) Andelen förvärvsarbetande i åldern år är dock högst inom branschen för jordbruk, skogsbruk och fiske (25 %). Inom hälso- och sjukvårdsbranschen är andelen mellan år 15 % för kvinnor och 13 % för männen, alltså något lägre än för arbetsmarknaden generellt. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 5

6 Enligt RFV:s beräkningar går det idag 2,1 yrkesarbetande personer per pensionär. Om dagens demografiska utveckling fortsätter kommer samma siffra att vara 1,4 år Jämfört med andra länder europeiska länder har ändå Sverige ett högt arbetskraftsdeltagande för personer över 55 år, bland annat på grund av att många svenska kvinnor yrkesarbetar. Samtidigt lämnar de äldre yrkesverksamma arbetskraften i allt högre utsträckning var arbetskraftsdeltagandet 49,7 % bland personer mellan år. Tabell: Arbetskraftsdeltagandet i procent av befolkningen i åldern år Män år 91,0 87,7 97,8 83, år 80,2 69,0 63,2 54,3 Kvinnor år 50,7 68,8 79,2 78, år 37,1 41,0 53,9 45,2 Båda könen år 70,7 78,1 83,4 81, år 58,1 54,6 58,3 49,7 Källa: Äldres utträde ur arbetskraften, Riksförsäkringsverket 2002:3 Enligt RFV:s beräkningar måste det till stora ökningar av arbetsutbudet från de äldre för att några större positiva effekter ska uppstå på BNP eller på försörjningskvoten (dvs. antal pensionärer per yrkesverksam). Inte ens med ett antagande om att de personer som är kvar i arbetskraften vid 64 års ålder arbetar fram till 67 år, kombinerat med mycket stora förändringar av förtidspensionsriskerna och arbetskraftsdeltagandet, kan dagens försörjningskvot kvarstå. Flera personer måste utnyttja sin rätt att stanna kvar i anställningen till 67 års ålder för att några större skillnader ska kunna märkas. Ohälsa vanligaste orsaken att sluta arbeta före 65 års ålder De flesta yrkesverksamma lämnar alltså yrkeslivet före 65 års ålder. För de som fortfarande befinner sig i arbetslivet vid 50 är den faktiska pensionsåldern ca år enligt RFV (siffran varierar mellan olika år). Enligt en undersökning som RFV gjort bland yrkesverksamma planerar 4 av 10 arbetstagare att lämna arbetslivet före 65 års ålder. Faktorer som visar sig ha betydelse för individernas önskan att lämna yrkeslivet i förtid är psykosocial arbetsmiljö, arbetsförmåga och ekonomiska drivkrafter. Även arbetsgivarnas attityder och inställning till äldre yrkesverksamma har betydelse. Detta bekräftas till viss den av en enkätundersökning som Arbetslivsinstitutet (ALI) gjorde under Enligt ALI uppgav ungefär hälften av de som svarat på enkäten att de kände sig ganska säkra på att arbeta fram till normal I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 6

7 pensionsålder. Cirka 40 % angav att man hoppades att arbetsgivaren skulle medverka till avtalspension. En stor andel kunde tänka sig att på olika sätt trappa ner på arbetstiden för att underlätta att kunna arbeta kvar. De som trodde sig ha svårt att arbeta till normal pensionsålder på grund av ohälsa och för höga arbetskrav angav också att det var önskvärt att det bereddes plats för unga på deras arbetsplatser. De menade också att de kunde för lite om datorer för att kunna arbeta kvar. ALI:s enkätstudie visar också att upplevelsen av det egna hälsoläget och det sociala klimatet på arbetsplatsen samvarierar om man tror att arbeta fram till 65 års ålder eller inte. Höga krav och låg grad av kontroll, stimulans och lojalitet samt bristande utvecklingsmöjligheter samverkade med önskan om att sluta arbeta före 65 år. En majoritet bland de äldre ansåg att det fanns ett tryck från de yngre att de skulle ge plats för yngre arbetskraft. De flesta som lämnar arbetslivet i åldern år försörjer sig på andra sätt än genom förtida uttag av ålderspensionssystemet. Vanligast är att man försörjer sig genom förtidspension. RFV har därför dragit slutsatsen att den vanligaste orsaken till utträde ur arbetskraften var ohälsa. Utträde ur arbetslivet med hjälp av inkomst från tjänstepension är den andra vanligaste utträdesformen. För mer detaljerade uppgifter, se bilaga 2. Negativ uppfattning om äldre vanlig hos arbetsgivare Enligt RFV finns en uppfattning hos svenska arbetsgivare att äldre yrkesarbetande är sämre utbildade och att de inte följer med i den teknologiska utvecklingen i lika stor utsträckning som yngre medarbetare. Av en undersökning som Arbetsmarknadsstyrelsen gjort, framgår att 40 % av arbetsgivarna är negativa eller mycket negativa till att anställa sökande över 55 år. RFV har också gjort en särskild undersökning bland arbetsgivare för att undersöka deras attityder till äldre yrkesaktiva (55-64 år) och vad de gör för att denna grupp ska arbeta fram till 65 år. Enligt RFV visar undersökningen att det finns ett gemensamt ointresse hos många arbetsgivare och yrkesverksamma för att de äldre ska stanna kvar i arbetskraften. RFV konstaterar samtidigt att en stor del av arbetsstyrkan mellan år arbetar inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Arbetsgivare inom hälso- och sjukvårdsbranschen har en generellt mer positiv attityd till äldre anställda än arbetsgivare i andra branscher. De anställer också personer som är äldre än 50 år i högre utsträckning än arbetsgivare i andra branscher. Hälso- och sjukvårdsbranschen satsar också mer på kompetensutveckling och flexibla arbetsvillkor för denna grupp än andra arbetsgivare. RFV:s slutsats är ändå att det återstår mycket arbete innan arbetslivet kan sägas ha anpassats till den nya befolkningsstrukturen, inte minst i form av satsningar på flexiblare upplägg av arbete för gruppen år, särskilda hälsooch kompetenssatsningar för äldre anställda m.m. 35% av de landstingsanställda är 50 eller äldre Landstingsförbundet har i skriften Jobbet lockar mer än pension (2002) sammanställt fakta om landstingsanställda äldre än 50 år. Av samtliga I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 7

8 anställda i landsting och landstingsägda bolag (2001) var (35 %) 50 år och äldre. Landstingsförbundets prognoser pekar mot att andelen äldre kommer att öka fram till år 2007, för att därefter plana ut. År 2007 kommer andelen 50 år och äldre att vara runt 40 %. De äldre anställda har en heltidsanställning i lägre utsträckning än andra grupper. För sjuksköterskor som är anställda i landsting, redovisar Landstingsförbundet att 78 % har en heltidsanställning av sjuksköterskor som är 49 år eller yngre. Motsvarande andel för de som är 60 år och äldre är 60 % 1. Tabell: Andel heltidsanställda per åldersgrupp Personalkategori -49år år år 60- år Sjuksköterskor Läkare Omvårdnadspersonal Sjukgymnast Källa: Landstingsförbundet: Jobbet lockar mer än pension Landstingsförbundet konstaterar att de äldre anställdas löneutveckling varit något bättre än för yngre anställda åren Lönenivån var genomsnittligt högre med stigande ålder, men löneutvecklingen har varit lägre om man ser till hur löneutvecklingen sett ut för anställda som funnits kvar i samma landsting på samma befattning. Den faktiska pensionsåldern för landstingsanställda var ,7 år, år ,6 år och 63,5 år Ett mycket litet antal personer (640) över 65 år fanns också anställda, huvudsakligen som timanställda motsvarande 40 % av en heltid (2001). Av dessa var 199 sjuksköterskor. 22 % av de kommunanställda är äldre än 54 år Svenska Kommunförbundet har inom ramen för arbetet med sin rapport Personalen i fokus, särskilt belyst de äldre medarbetarna i kommunerna. År 2001 fanns det månadsavlönade i kommunerna. Medelåldern var 44 år. 22 % av de anställda var yngre än 35 år och 22 % äldre än 54 år. Kommunerna har alltså en hög andel anställda i åldern år i jämförelse med den övriga arbetsmarknaden. Andelen äldre varierar dock mellan olika kommunala yrken. Inom kommunal vård och omsorg är andelen anställda mellan år lägre än genomsnittet bland de kommunanställda. Andelen sjuksköterskor äldre än 54 som är anställda i kommunerna är något högre än genomsnittet, cirka 25 %, se nedanstående diagram. 1 Detta betyder inte att alla som har en heltidsanställning faktiskt arbetar heltid. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 8

9 Diagram: Andel äldre än 54 år, anställda i kommuner 2001 Källa: Kommunförbundet 59 % av de anställda mellan år arbetar heltid. Motsvarande siffra för yngre anställda var 57 %. Enligt Kommunförbundets beräkningar betyder detta att beräknat utifrån de äldres respektive yngres arbetstid måste 1,13 yngre medarbetare rekryteras för att ersätta varje äldre som går i pension eller slutar. 14 % av anställda inom vård och omsorg över 54 år var registrerade som lediga i den gruppen ingår långtidssjukskrivna och lediga av andra skäl. Ledigheterna har ökat kraftigt under senare år. Kommunerna rekryterar allt fler äldre medarbetare. År 2001 rekryterades medarbetare över 54 år. Andelen äldre som rekryteras utgjorde tre procent av alla rekryterade var andelen 6 %. Kommunförbundet: Kloka arbetsgivare behåller äldre I skriften Personalen i fokus 2001 äldre arbetskraft i kommunerna, konstaterar Kommunförbundet att kloka arbetsgivare behåller äldre. Ett område som särskilt lyfts fram är att arbetsgivarna riskerar att förlora mycket kunskap och erfarenhet om de äldre försvinner från arbetsmarknaden för tidigt. Många äldre har god utbildning, många års yrkeserfarenhet och livserfarenhet. Samtidigt, menar Kommunförbundet, finns det en rad föreställningar om äldre, till exempel att de skulle ha svårare att lära, vara mindre flexibla och prestera sämre i arbetet. Kommunförbundet menar att aktuell forskning visar att skillnaderna mellan yngres och äldres minne och förmåga att lära är små. Kapaciteten att hantera ny information sjunker något med åren, men detta kompenseras ofta av en ökad skicklighet att katalogisera informationen. Vad gäller arbetsprestation, menar Kommunförbundet att det inte finns någon forskning som visar några entydiga samband mellan ålder och produktivitet. Skillnaderna mellan individer i en I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 9

10 åldersgrupp är ofta större än skillnaderna mellan olika åldersgrupper. I vissa fall försämras den fysiska förmåga något, men det är något som kan kompenseras, menar Kommunförbundet. Kommunförbundet konstaterar att en viktig orsak till när man vill gå i pension är pensionens storlek. Samtidigt lyfter man fram att arbetsgivarna har stora möjligheter att påverka de äldres vilja att arbeta till 65 års ålder. Kommunförbundet menar att många anställda vill arbeta till 65 års ålder under förutsättning att hälsan är god och arbetsmiljön bra. Att förändra arbetsuppgifter och arbetsinnehåll kan därför vara en möjlighet för arbetsgivarna att påverka att de anställda får den stimulans som kan behövas för att vilja och orka stanna kvar i arbetslivet. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 10

11 Vårdförbundets medlemmar år en växande grupp Bland Vårdförbundets yrkesaktiva medlemmar är 18 % mellan år (2002) - en något högre andel jämfört med arbetsmarknaden i stort. För männen är siffran lägre, 10 %, för kvinnorna är andelen 19 %. Tabell: Vårdförbundets yrkesaktiva medlemmar fördelade efter ålder. Antal och procent Kön år år år Total Antal % Antal % Antal % Kvinnor % % % Män % % % Summa % % % Källa: Vårdförbundet Enligt den prognos som Vårdförbundet gjort baserat på medlemmarnas nuvarande ålder och det förväntade antalet utbildade, kommer andelen äldre medlemmar att stiga. Detta är samma mönster som visar sig på arbetsmarknaden generellt. Diagram: Antal medlemmar i åldern 55-64, prognos Sjuksköt + barnm Biomed analytiker Källa: Vårdförbundet Åldersfördelningen skiljer sig mellan yrkesgrupperna och förbundets avdelningar Hur åldersfördelningen ser ut skiljer sig något mellan de olika yrkesgrupper som finns i förbundet. Bland de yrkesaktiva medlemmarna är det barnmorskorna I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 11

12 som har den lägsta andelen åringar 17 %. Biomedicinska analytiker och Röntgensjuksköterskor har störst andel åringar knappt 20 %. Bland de yrkesverksamma biomedicinska analytikerna finns också den största andelen åringar (45 %). För sjuksköterskegruppen är motsvarande siffra knappt 34 %. Sjuksköterskegruppen är också yngst. 48 % av Vårdförbundets yrkesaktiva sjuksköterskor är mellan år. Motsvarande andel hos biomedicinska analytiker är knappt 38 %. Tabell: Vårdförbundets yrkesaktiva medlemmar fördelade på yrke och ålder. Antal och procent. Yrkesgrupp år år år Summa Antal % Antal % Antal % Sjuksköterskor % % % Biomedicinska analytiker % % % Röntgensjuksköterskor % 995 4% % Barnmorskor % % % Summa % % % Källa: Vårdförbundet Åldersfördelningen har också en regional spridning. Lägst andel medlemmar mellan år har Västerbottens län, 16 %. Högst är andelen i Gotlands län, 23 %. Flest antal medlemmar år finns i avdelning Stockholm, personer. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 12

13 Tabell: Vårdförbundets yrkesaktiva medlemmar fördelade på åldersgrupp och avdelningstillhörighet. Procent, 2002 Avdelning Samtliga Stockholms län 47% 33% 19% Uppsala län 46% 35% 18% Södermanlands län 46% 35% 19% Östergötlands län 48% 34% 18% Jönköpings län 48% 35% 17% Kronobergs län 46% 37% 17% Kalmar län 42% 38% 20% Gotlands län 37% 40% 23% 589 Blekinge län 48% 34% 18% Skåne län 49% 35% 17% Hallands län 47% 34% 19% Västra Götaland 48% 35% 17% Värmlands län 44% 38% 18% Örebro län 44% 37% 19% Västmanlands län 46% 34% 20% Dalarnas län 40% 41% 20% Gävleborgs län 42% 39% 19% Västernorrlands län 43% 36% 22% Jämtlands län 41% 39% 20% Västerbottens län 48% 36% 16% Norrbottens län 44% 36% 19% Total 46% 35% 18% Källa: Vårdförbundet Något fler arbetar heltid och fler har chefsbefattning Av förbundets samtliga yrkesaktiva medlemmar arbetar knappt hälften, 48 %, heltid. Något fler (53 %) av medlemmarna som är i åldersgruppen år arbetar heltid. Detta kan jämföras för gruppen år, där motsvarande siffra är 36,5 %. Andelen som arbetar heltid är högst i gruppen år, därefter sjunker andelen med heltid. Andelen heltidsarbetande är som lägst just i åldern år, därefter ökar denna andel successivt för de äldre grupperna för att slutligen minska igen i gruppen år. Vårdförbundets siffror skiljer sig alltså från de som Landstingsförbundet presenterar (se tidigare avsnitt). Detta kan bero på att Landstingsförbundet redovisar vilka anställningar som de anställda har, medan Vårdförbundets siffror grundar sig på faktiskt arbetad tid. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 13

14 Diagram: Tjänstgöringsgrad m.m. uppdelat på olika åldersgrupper. Vårdförbundets medlemmar, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tjl övrigt Tjl sjukdom Tjl studier Timavl mfl Deltid Heltid Källa: Vårdförbundet Antalet personer som har tjänstledigt på grund av sjukdom ökar ju högre upp i åldersgrupperna man kommer. Det är också en ökande andel bland de äldre som anger att de arbetar som timavlönade och liknande. I gruppen är det så gott som inga personer som har tjänstledigt på grund av studier. 66 % av förbundets yrkesaktiva medlemmar mellan år arbetar inom landstingen. Motsvarande siffra för medlemmarna generellt är knappt 74 %. En något högre andel bland förbundets medlemmar år arbetar inom kommunerna, knappt 22 % jämfört med drygt 16 %. Tabell: Vårdförbundets yrkesaktiva medlemmar uppdelade per sektor uppdelat efter samtliga medlemmar samt gruppen år. Antal och procent, Sektor Andel av förbundets med - lemmar år, antal Andel av förbundets med - lemmar år, procent Andel av förbundets medlemmar, antal Andel av förbundets medlemmar, procent Landsting % % Kommuner % % Staten 156 0,8% 599 0,6% Privat % % Övriga 313 2% % Totalt % % Källa: Vårdförbundet I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 14

15 Uppdelat efter olika befattningar finns det också vissa skillnader mellan Vårdförbundets medlemmar generellt och gruppen år. Andelen sjuksköterskor i sluten vård är lägre i gruppen år drygt 37 % jämfört med drygt 55 % för samtliga medlemmar. Andelen sjuksköterskor i öppen vård är däremot högre. Andelen chefer m.fl. är inte oväntat högre i gruppen år. Andelen för denna grupp är drygt 20 %, medan andelen för medlemmarna generellt är knappt 11 %. Andelen barnmorskor i sluten vård är generellt sett högre för samtliga åldersgrupper än den är för gruppen år (4 respektive 2,4 %). Diagram: Vårdförbundets yrkesaktiva medlemmar uppdelat efter befattning. Samtliga medlemmar respektive medlemmar år Samtliga medlemmar 1 Chefer mfl 10 Sjuksk sl vd 11 Sjuksk öpvd 20 Biom 30 Rönt 40 Barnm sl vd 41 Barnm öp vd 99 Övriga bef Medlemmar år 1 Chefer mfl 10 Sjuksk sl vd 11 Sjuksk öpvd 20 Biom 30 Rönt 40 Barnm sl vd 41 Barnm öp vd 99 Övriga bef Källa: Vårdförbundet I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 15

16 Sjukskrivningar bland Vårdförbundets medlemmar Allmänt Den ökade sjukfrånvaron i Sverige under de senaste åren är ett allvarligt problem. Särskilt oroväckande är den kraftiga ökningen av längre sjukskrivningar. I december 2002 fanns det pågående sjukfall där sjukskrivningen varat längre än 30 dagar. Motsvarande siffra år 1998 var Sjukskrivningarna har ökat mer för kvinnor än för män. Drygt av Vårdförbundets medlemmar fick sjukpenning från försäkringskassan i slutet av år Det motsvarar 8 procent av medlemmarna. Motsvarande siffra för alla yrken är cirka 5 procent. I slutet av 2002 fanns det över 6000 sjukskrivna medlemmar där sjukskrivningen pågått i mer än 90 dagar. Vårdförbundets medlemmar hade i genomsnitt 30,3 dagar (brutto) med sjukpenning under år Detta mått på sjukfrånvaron kallas för sjuktal. Sjuktalet för Vårdförbundets medlemmar är högre än genomsnittet för andra yrken. Orsaken till att medlemmarna är mer sjukskrivna än genomsnittet förklaras av att könsfördelningen och åldersstrukturen skiljer sig från arbetsmarknaden i övrigt. Sjukpenningtal för medlemmar jämfört med övriga yrken Som vi har visat tidigare har Vårdförbundets medlemmar fler dagar med sjukpenning än vad andra yrken har i genomsnitt. Medlemmarna har en annan ålders och könsfördelning än arbetsmarknaden i övrigt och det är därför viktigt att göra en jämförelse efter ålder och kön. Det visar sig då att Vårdförbundets kvinnliga medlemmar i synnerhet medelålders har relativt få sjukpenningdagar när vi jämför åldersgrupp för åldersgrupp. Undantagen är de yngsta och äldsta kvinnliga medlemmarna. De har relativt höga sjukpenningtal. Även Vårdförbundets manliga medlemmar har relativt få sjukpenningdagar men här med undantag för de som är över 55 år. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 16

17 Sjukpenningtalet ("netto") för medlemmar i Vårdförbundet 2002 jämfört med sjukpenningtalet för hela riket. 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 Kvinnor,Vårdf Kvinnor, Alla Män,Vårdf Män, Alla 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Källa: Vårdförbundet/RFV Följande diagram visar sjuktalet per åldersgrupp för sjuksköterskor och barnmorskor jämfört med biomedicinska analytiker. I likhet med övriga yrkesgrupper ökar antalet sjukpenningdagar med ökad ålder. Sjuktalet för biomedicinska analytiker ökar inte lika mycket med ökad ålder som det gör för sjuksköterskor och barnmorskor. Antalet sjukpenningdagar per åldersgrupp och yrke Uppgifterna avser genomsn bruttodagar oavsett hel dag eller del av dag Yrke 20 Sjuksköterskor + barnmorskor 10 Biomedicinska analytiker Källa: Vårdförbundet/RFV I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 17

18 Löneutveckling Löneutvecklingen för medlemmar över 55 år har en tendens att plana ut, enligt de löneuppgifter som Vårdförbundet har. Orsakerna till detta är naturligtvis flera, men det finns ett missnöje hos gruppen med löneutvecklingen (se nästa avsnitt). Figur: Löneutveckling för olika åldersgrupper, fördelat på yrke. Vårdförbundets landstingsanställda medlemmar, Chefer,ledare mfl Sjuksköterskor övr Barnmorskor övr Biomed analytiker Källa: Vårdförbundet I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 18

19 Att verka ett helt yrkesliv medlemsundersökning till medlemmar mellan år Om undersökningen Under våren 2003 gjorde TEMO på uppdrag av Vårdförbundet en telefonintervju med 1050 medlemmar i åldrarna år. Syftet med undersökningen var att ta reda på deras inställning till arbetslivet och till en framtida pension. Undersökningen vände sig både till personer som var yrkesverksamma och till medlemmar som gått i förtida pension under de senaste två åren. De som gått i förtida pension fick i stort samma frågor som övriga personer men de fick också en instruktion att försöka svara utifrån hur det var när de arbetade. Intervjuerna gjordes efter ett stratifierat urval (se tabell nedan). Svarsfrekvensen var 74 %, en normal svarsfrekvens vid den typen av intervjuer. Tabell: Urval av intervjupersoner för intervju med Vårdförbundets medlemmar år Förtidspensionerade Yrkesverk samma år år år de senaste 2 åren Stockholms län Region Skåne Västra Götalandsregionen Övriga landet Källa: Vårdförbundet/TEMO Intervjupersonerna - bakgrund Intervjupersonerna delades in efter vilket yrke de tillhörde. 83 % av de intervjuade var sjuksköterskor, 10 % biomedicinska analytiker, 5 % barnmorskor och 3 % röntgensjuksköterskor. De hade arbetat i genomsnitt 25,4 år i yrket. Majoriteten av de tillfrågade (58 %) var anställda av ett landsting, 7 % av en region och 2 % av ett landstingsägt bolag. 24 % var anställda av en kommun och 8 % av en privat arbetsgivare. Intervjupersonerna fick också ange inom vilken verksamhet man arbetade. Vanligast var att man arbetade på ett sjukhus. Knappt var femte arbetade inom äldreomsorgen och något färre på en vårdcentral. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 19

20 Tabell: Vilken arbetsplats intervjupersonerna angett. Arbetsplats % Sjukhus 50 Äldreomsorg 18 Vårdcentral 17 Utbildningssektorn 4 Företagshälsovården 2 Öppenvården 2 Hemsjukvården 2 Administration 1 Sjukhem 1 Sjukvårdsupplysning 1 Kommentar: Frågan var utformad enligt följande: Arbetar du? Intervjupersonen fick svara fritt och TEMO har registrerat svaret efter vissa alternativ som fanns angivna. Svar som inte passade in i dessa alternativ har kategoriserats i efterhand. 35 % hade arbetat över 17 år på samma avdelning, klinik eller motsvarande. En lika stor grupp (36 %) har arbetat 1-6 år på nuvarande arbetsplats. Medelvärdet var 13,1 år. TEMO frågade också intervjupersonerna hur många anställda som sammanlagt arbetade på den tillfrågades avdelning, klinik eller motsvarande. En femtedel uppgav att de arbetade på arbetsplatser med 51 anställda eller fler. 15 % arbetar på arbetsplatser med upp till 10 anställda. Vad gäller åldersfördelningen bland arbetskamraterna, upplever intervjupersonerna att de flesta kollegorna är i åldern år. De upplever att det är få som är under 35 år och färre som är 60 år och äldre. Arbetstid En majoritet (54 %) arbetade heltid och 36 % deltid. Trots detta uppgav 44 % av intervjupersonerna att de arbetade över 40 timmar i veckan. Antalet arbetstimmar en normal arbetsvecka var i medeltal 34,5 timmar 2. Var femte tillfrågad (21 %) uppger att de arbetar övertid flera gånger i veckan. Vissa grupper arbetar mer övertid än andra. Det gäller anställda på vårdcentral som arbetar övertid dagligen i högre utsträckning än andra grupper. Kommunalt anställda och personer som arbetar inom äldreomsorgen uppger i högre grad att de jobbar över flera gånger i veckan. Det finns också regionala 2 Intervjupersonerna fick först besvara en fråga som löd: Vilket av följande stämmer bäst in på dig? Är du förvärvsarbetande heltid, förvärvsarbetande deltid, sjukskriven på heltid, sjukskriven på deltid, arbetssökande på deltid, deltidspensionär, vet ej/ej svar. Därefter fick de förvärvsarbetande besvara Hur många timmar arbetar du i genomsnitt en normal arbetsvecka? I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 20

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Vårdförbundet i siffror 2010 Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län januari 2015 Färre sökande ut i arbete Under januari 2015 påbörjade 1 010 personer av de inskrivna

Läs mer

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet De äldre på arbetsmarknaden i Sverige En rapport till Finanspolitiska Rådet Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet 1. Den demografiska utvecklingen

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN

ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN ATTITYDUNDERSÖKNING I SAF LO-GRUPPEN EN KVANTITATIV MÅLGRUPPSUDERSÖKNING DECEMBER 2007 Ullrica Belin Jonas Björngård Robert Andersson Scandinavian Research Attitydundersökning SAF LO-gruppen En kvantitativ

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av januari månad 2013 Fler lediga platser Under januari anmäldes 1 900 lediga platser till Arbetsförmedlingen i länet och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Attityder till företagande bland kvinnor och män

Attityder till företagande bland kvinnor och män Attityder till företagande bland kvinnor och män Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län

Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län SAMMANFATTNING ISM-rapport 2 Stressrelaterad ohälsa bland anställda vid Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan i Västra Götalands län Delrapport 1 - enkätundersökning i maj-juni 2004 Gunnar Ahlborg

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan

2015:1. Jobbhälsobarometern. 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan 2015:1 Jobbhälsobarometern 350 000 personer i svenskt arbetsliv känner psykiskt obehag inför att gå till jobbet flera gånger i veckan Delrapport 2015:1 Sveriges Företagshälsor 2015--10-05 Leder obehagskänslor

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län maj 2015 Färre övergångar till arbete I maj 2015 påbörjade 1 195 personer av samtliga som var inskrivna

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län september 2015 Färre övergångar till arbete I september 2015 påbörjade 1 028 personer av samtliga som

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter

Socialdemokraternas. skattechock. mot ungas jobb. Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Socialdemokraternas skattechock mot ungas jobb Minst 64 000 heltidsjobb hotas av de rödgrönas höjda arbetsgivaravgifter Inledning Den rödgröna oppositionens förslag om höjda arbetsgivaravgifter för unga

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Presentation vid Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sjukförsäkringen i siffror Laura Hartman Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet.

RAPPORT. Eget företagande. Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet. Resultatredovisning VÅRDFÖRBUNDET. www.vardforbundet. RAPPORT VÅRDFÖRBUNDET www.vardforbundet.se Eget företagande Enkätundersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Resultatredovisning I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Sammanfattning ISM-rapport 10

Sammanfattning ISM-rapport 10 1 Redaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Ahlborg jr Författarna och Institutet för stressmedicin Omslag: IBIZ 2 Förord Detta är sammanfattningen av den femte ISM-rapporten från KART-studien sedan starten

Läs mer

Budgetpropositionen för 2012

Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 Budgetpropositionen för 2012 - förslagen på socialförsäkringsområdet Anna Pettersson Westerberg Innehåll Översynen av sjukförsäkringsreformen Förtroendet för socialförsäkringen

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län

Rapport. Mars 2010. Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Rapport Mars 21 Befolkning & flyttmönster i Jämtlands län Omslagsbilder Ingång till hus. Foto: Marie Birkl. Par i kök. Foto: Tina Stafrén. Utgiven av Länsstyrelsen Jämtlands län, avdelningen för Hållbar

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län?

Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? POLITIKER PER LÄN 2012 Vilka är lokalpolitikerna i Gotlands län? Hur nöjda är medborgarna? 1 2 Hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på SCB-statistik,

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Om anställdas oro för framtida ohälsa

Jobbhälsobarometern. Om anställdas oro för framtida ohälsa Jobbhälsobarometern Om anställdas oro för framtida ohälsa Januari 2010 Föreningen Svensk Företagshälsovård, FSF, är en branschförening för företagshälsovård i Sverige. FSF bildades 1985 och är en ideell,

Läs mer

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun

Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun. 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Siffror om Kalmar Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 2011#1 Statistiskt nyhetsbrev från Kalmar kommun 31 367 personer är sysselsatta i Kalmar kommun Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Den demografiska utmaningen

Den demografiska utmaningen Den demografiska utmaningen Generationsväxlingens effekter Oktober 2015 Analysavdelningen Utredningsenheten Jan Sundqvist Antal 80000 Befolkning 16-64 Förändring per efter födelseregion Sverige Norden

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Långtidssjukskriven och sedan?

Långtidssjukskriven och sedan? ARBETSMILJÖ Långtidssjukskriven och sedan? uppföljning av 260 000 långtidssjuka Författare: Sten Gellerstedt Arbetslivsenheten Förord Omfattande förtida pensionering, hög arbetslöshet och ökande längd

Läs mer

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23

2014:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 2014:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:2 Sveriges Företagshälsor 2014-10-23 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning; Yngre anställda passar illa!... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor...

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige

Entreprenörskapsbarometern 2012. Attityder till företagande i Sverige Entreprenörskapsbarometern 2012 Attityder till företagande i Sverige Info 0499 Rev A ISBN: 978-91-86987-74-9 Upplaga: 300 ex Illustrationer: Maimi Parik Har du frågor om denna publikation, kontakta: Jonnie

Läs mer

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013

EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 EN UNDERSÖKNING OM BEMANNINGSSITUATIONEN INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN SOMMAREN 2013 Konsekvenser och lärdomar inför framtiden 2013-10-01 Jonas Vallgårda VÅRDFÖRBUNDET Adolf Fredriks Kyrkogata 11, Box 3260

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

hälsa och framtid Friska företag i alla branscher Friska företag i alla branscher DELSTUDIE 1 DELSTUDIE 1

hälsa och framtid Friska företag i alla branscher Friska företag i alla branscher DELSTUDIE 1 DELSTUDIE 1 hälsa och framtid ETT FORSKNINGSPROJEKT OM LÅNGTIDSFRISKA FÖRETAG DELSTUDIE 1 DELSTUDIE 1 Friska företag i alla branscher Friska företag i alla branscher Gun Nise Lena Ekenvall Jerker Alberyd Magnus Svartengren

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet

Inkomstfördelningen bland pensionärer. Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Inkomstfördelningen bland pensionärer Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet Hur är inkomsterna för pensionärerna? Andelen fattiga pensionärer

Läs mer

Kvinnors pensioner år 2012

Kvinnors pensioner år 2012 Kvinnors pensioner år 2012 Innehåll Inledning 3 Kvinnors pension 4 Regionala skillnader 5 Tjänstepensionens betydelse 7 ITP-systemets betydelse 8 Utbetalningar från tjänstepensionen 11 Utbetalningar från

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Väljer du att jobba till 75? - Valet är ditt

Väljer du att jobba till 75? - Valet är ditt Väljer du att jobba till 75? - Valet är ditt www.gsfacket.se Form och illustration: Mats Carlson, GS April 2014 För två år sedan beskrev Fredrik Reinfeldt sin syn på arbetslivet och pensionsåldern. Pensionsåldern

Läs mer

De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt

De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt 1 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION INOM ÄLDREOMSORGEN De äldres och anställdas situation inom äldreomsorgen - Om Kommunals medlemmar i äldreomsorgen får säga sitt 2 DE ÄLDRES OCH ANSTÄLLDAS SITUATION

Läs mer