I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år"

Transkript

1 I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

2 VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR 2004:4UR Susanna Hammarberg I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2

3 Sammanfattning 17,2 % av arbetskraften i Sverige tillhör åldersgruppen år, knappt 50% av personer mellan år är yrkesverksamma Ohälsa är enligt Riksförsäkringsverket den vanligaste orsaken att sluta arbeta före 65 års ålder 18 % av Vårdförbundets medlemmar är mellan år och andelen växer. Åldersfördelningen skiljer sig bland de olika yrkena: äldst är biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor, yngst är sjuksköterskorna De äldres anställningsmönster skiljer sig något från övriga gruppers: de arbetar heltid i något högre utsträckning än gruppen år, de är i högre grad anställda i kommuner och fler har chefsbefattning Sjukskrivningarna har ökat för Vårdförbundets medlemmar, men jämfört med andra grupper i samma ålder och samma kön, har Vårdförbundets medlemmar lägre sjuktal Löneutvecklingen för medlemmar över 55 år planar ut Vårdförbundets medlemsintervju med medlemmar över 50 år, visar att en stor andel inte tror att man orkar jobba fram till man fyller 65 år. Istället tror man att man orkar arbeta till knappt 60 år (59,8). De förändringar som man tror måste ske för att man ska orka fram till 65 är ökad bemanning, möjlighet att gå ner i arbetstid, att man kan arbeta i ett lugnare tempo samt fortsatt löneutveckling I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 3

4 Sammanfattning...3 Äldre arbetskraft i fokus år - en växande grupp på arbetsmarknaden...5 Arbetskraftsdeltagandet sjunker för gruppen år...5 Ohälsa vanligaste orsaken att sluta arbeta före 65 års ålder...6 Negativ uppfattning om äldre vanlig hos arbetsgivare % av de landstingsanställda är 50 eller äldre % av de kommunanställda är äldre än 54 år...8 Kommunförbundet: Kloka arbetsgivare behåller äldre...9 Vårdförbundets medlemmar år en växande grupp...11 Åldersfördelningen skiljer sig mellan yrkesgrupperna och förbundets avdelningar...11 Något fler arbetar heltid och fler har chefsbefattning...13 Sjukskrivningar bland Vårdförbundets medlemmar...16 Allmänt...16 Sjukpenningtal för medlemmar jämfört med övriga yrken...16 Löneutveckling...18 Att verka ett helt yrkesliv medlemsundersökning till medlemmar mellan år...19 Om undersökningen...19 Intervjupersonerna - bakgrund...19 Arbetstid...20 Bra relation med chefer och kollegor...21 Nöjda med arbetet...21 Mycket ansvar, mindre inflytande...22 Högt arbetstempo och hög belastning...22 Tas kunskaper och erfarenheter tillvara?...23 Möjligheter till kompetensutveckling...24 Önskemål om tidigare pension...24 Regionala skillnader...26 Skillnader mellan yrkesgrupper...26 Litteraturförteckning...28 Bilaga Var arbetar personer över 55 år?...29 Bilaga Hur försörjer sig de som tar ut pension före 65 år? I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 4

5 Äldre arbetskraft i fokus år - en växande grupp på arbetsmarknaden Yrkesverksamma över 55 år har kommit allt mer i fokus i debatten under senare år. En orsak är att de så kallade fyrtiotalisterna snart kommer att gå i pension, vilket betyder att antalet ålderspensionärer kommer att öka kraftigt i Sverige. Fram till år 2010 kommer pensionärerna (65 år och äldre) att blir omkring fler och år 2020 en halv miljon fler än idag; totalt cirka 2 miljoner jämfört med drygt 1,5 år 2001 (SCB). Detta betyder att på sikt kommer personer i yrkesverksam ålder att få en ökad försörjningsbörda. Samtidigt står allt fler personer över 55 år utanför arbetskraften. Enligt Riksförsäkringsverket (RFV) stod nära hälften av befolkningen mellan år utanför arbetskraften, trots förbättringar av hälsotillståndet. Enligt en undersökning som RFV har gjort säger också fyra av tio yrkesverksamma personer att de vill sluta arbeta innan de fyller 65 år. Tabell: Befolkningen fördelad efter ålder Tusental samt åldersfördelning i procent. År Totalt 0-19 år år 65-år ,4 57,3 16, ,6 57,7 17, ,1 58,7 17, ,0 58,8 17, ,7 58,5 18, ,2 56,1 21, ,4 54,0 23,6 Källa: SCB, Trender och prognoser 2002 Att många äldre försvinner från arbetskraften i förtid är ett problem på flera sätt. För de olika branscherna betyder det att man går miste om en viktig resurs i form av erfarenhet och kompetens. Det betyder också att försörjningsbördan ökar för de som är kvar i arbetskraften. Arbetskraftsdeltagandet sjunker för gruppen år Av landets fyra miljoner förvärvsaktiva är cirka mellan 55 och 64 år (1999). Det motsvarar 16 % av samtliga förvärvsaktiva. Denna grupp arbetar främst inom branschen för hälso- och sjukvård, utvinning och tillverkningsindustri, samt handel, kommunikation och transport. (För mer detaljerad information, se bilaga 1) Andelen förvärvsarbetande i åldern år är dock högst inom branschen för jordbruk, skogsbruk och fiske (25 %). Inom hälso- och sjukvårdsbranschen är andelen mellan år 15 % för kvinnor och 13 % för männen, alltså något lägre än för arbetsmarknaden generellt. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 5

6 Enligt RFV:s beräkningar går det idag 2,1 yrkesarbetande personer per pensionär. Om dagens demografiska utveckling fortsätter kommer samma siffra att vara 1,4 år Jämfört med andra länder europeiska länder har ändå Sverige ett högt arbetskraftsdeltagande för personer över 55 år, bland annat på grund av att många svenska kvinnor yrkesarbetar. Samtidigt lämnar de äldre yrkesverksamma arbetskraften i allt högre utsträckning var arbetskraftsdeltagandet 49,7 % bland personer mellan år. Tabell: Arbetskraftsdeltagandet i procent av befolkningen i åldern år Män år 91,0 87,7 97,8 83, år 80,2 69,0 63,2 54,3 Kvinnor år 50,7 68,8 79,2 78, år 37,1 41,0 53,9 45,2 Båda könen år 70,7 78,1 83,4 81, år 58,1 54,6 58,3 49,7 Källa: Äldres utträde ur arbetskraften, Riksförsäkringsverket 2002:3 Enligt RFV:s beräkningar måste det till stora ökningar av arbetsutbudet från de äldre för att några större positiva effekter ska uppstå på BNP eller på försörjningskvoten (dvs. antal pensionärer per yrkesverksam). Inte ens med ett antagande om att de personer som är kvar i arbetskraften vid 64 års ålder arbetar fram till 67 år, kombinerat med mycket stora förändringar av förtidspensionsriskerna och arbetskraftsdeltagandet, kan dagens försörjningskvot kvarstå. Flera personer måste utnyttja sin rätt att stanna kvar i anställningen till 67 års ålder för att några större skillnader ska kunna märkas. Ohälsa vanligaste orsaken att sluta arbeta före 65 års ålder De flesta yrkesverksamma lämnar alltså yrkeslivet före 65 års ålder. För de som fortfarande befinner sig i arbetslivet vid 50 är den faktiska pensionsåldern ca år enligt RFV (siffran varierar mellan olika år). Enligt en undersökning som RFV gjort bland yrkesverksamma planerar 4 av 10 arbetstagare att lämna arbetslivet före 65 års ålder. Faktorer som visar sig ha betydelse för individernas önskan att lämna yrkeslivet i förtid är psykosocial arbetsmiljö, arbetsförmåga och ekonomiska drivkrafter. Även arbetsgivarnas attityder och inställning till äldre yrkesverksamma har betydelse. Detta bekräftas till viss den av en enkätundersökning som Arbetslivsinstitutet (ALI) gjorde under Enligt ALI uppgav ungefär hälften av de som svarat på enkäten att de kände sig ganska säkra på att arbeta fram till normal I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 6

7 pensionsålder. Cirka 40 % angav att man hoppades att arbetsgivaren skulle medverka till avtalspension. En stor andel kunde tänka sig att på olika sätt trappa ner på arbetstiden för att underlätta att kunna arbeta kvar. De som trodde sig ha svårt att arbeta till normal pensionsålder på grund av ohälsa och för höga arbetskrav angav också att det var önskvärt att det bereddes plats för unga på deras arbetsplatser. De menade också att de kunde för lite om datorer för att kunna arbeta kvar. ALI:s enkätstudie visar också att upplevelsen av det egna hälsoläget och det sociala klimatet på arbetsplatsen samvarierar om man tror att arbeta fram till 65 års ålder eller inte. Höga krav och låg grad av kontroll, stimulans och lojalitet samt bristande utvecklingsmöjligheter samverkade med önskan om att sluta arbeta före 65 år. En majoritet bland de äldre ansåg att det fanns ett tryck från de yngre att de skulle ge plats för yngre arbetskraft. De flesta som lämnar arbetslivet i åldern år försörjer sig på andra sätt än genom förtida uttag av ålderspensionssystemet. Vanligast är att man försörjer sig genom förtidspension. RFV har därför dragit slutsatsen att den vanligaste orsaken till utträde ur arbetskraften var ohälsa. Utträde ur arbetslivet med hjälp av inkomst från tjänstepension är den andra vanligaste utträdesformen. För mer detaljerade uppgifter, se bilaga 2. Negativ uppfattning om äldre vanlig hos arbetsgivare Enligt RFV finns en uppfattning hos svenska arbetsgivare att äldre yrkesarbetande är sämre utbildade och att de inte följer med i den teknologiska utvecklingen i lika stor utsträckning som yngre medarbetare. Av en undersökning som Arbetsmarknadsstyrelsen gjort, framgår att 40 % av arbetsgivarna är negativa eller mycket negativa till att anställa sökande över 55 år. RFV har också gjort en särskild undersökning bland arbetsgivare för att undersöka deras attityder till äldre yrkesaktiva (55-64 år) och vad de gör för att denna grupp ska arbeta fram till 65 år. Enligt RFV visar undersökningen att det finns ett gemensamt ointresse hos många arbetsgivare och yrkesverksamma för att de äldre ska stanna kvar i arbetskraften. RFV konstaterar samtidigt att en stor del av arbetsstyrkan mellan år arbetar inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Arbetsgivare inom hälso- och sjukvårdsbranschen har en generellt mer positiv attityd till äldre anställda än arbetsgivare i andra branscher. De anställer också personer som är äldre än 50 år i högre utsträckning än arbetsgivare i andra branscher. Hälso- och sjukvårdsbranschen satsar också mer på kompetensutveckling och flexibla arbetsvillkor för denna grupp än andra arbetsgivare. RFV:s slutsats är ändå att det återstår mycket arbete innan arbetslivet kan sägas ha anpassats till den nya befolkningsstrukturen, inte minst i form av satsningar på flexiblare upplägg av arbete för gruppen år, särskilda hälsooch kompetenssatsningar för äldre anställda m.m. 35% av de landstingsanställda är 50 eller äldre Landstingsförbundet har i skriften Jobbet lockar mer än pension (2002) sammanställt fakta om landstingsanställda äldre än 50 år. Av samtliga I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 7

8 anställda i landsting och landstingsägda bolag (2001) var (35 %) 50 år och äldre. Landstingsförbundets prognoser pekar mot att andelen äldre kommer att öka fram till år 2007, för att därefter plana ut. År 2007 kommer andelen 50 år och äldre att vara runt 40 %. De äldre anställda har en heltidsanställning i lägre utsträckning än andra grupper. För sjuksköterskor som är anställda i landsting, redovisar Landstingsförbundet att 78 % har en heltidsanställning av sjuksköterskor som är 49 år eller yngre. Motsvarande andel för de som är 60 år och äldre är 60 % 1. Tabell: Andel heltidsanställda per åldersgrupp Personalkategori -49år år år 60- år Sjuksköterskor Läkare Omvårdnadspersonal Sjukgymnast Källa: Landstingsförbundet: Jobbet lockar mer än pension Landstingsförbundet konstaterar att de äldre anställdas löneutveckling varit något bättre än för yngre anställda åren Lönenivån var genomsnittligt högre med stigande ålder, men löneutvecklingen har varit lägre om man ser till hur löneutvecklingen sett ut för anställda som funnits kvar i samma landsting på samma befattning. Den faktiska pensionsåldern för landstingsanställda var ,7 år, år ,6 år och 63,5 år Ett mycket litet antal personer (640) över 65 år fanns också anställda, huvudsakligen som timanställda motsvarande 40 % av en heltid (2001). Av dessa var 199 sjuksköterskor. 22 % av de kommunanställda är äldre än 54 år Svenska Kommunförbundet har inom ramen för arbetet med sin rapport Personalen i fokus, särskilt belyst de äldre medarbetarna i kommunerna. År 2001 fanns det månadsavlönade i kommunerna. Medelåldern var 44 år. 22 % av de anställda var yngre än 35 år och 22 % äldre än 54 år. Kommunerna har alltså en hög andel anställda i åldern år i jämförelse med den övriga arbetsmarknaden. Andelen äldre varierar dock mellan olika kommunala yrken. Inom kommunal vård och omsorg är andelen anställda mellan år lägre än genomsnittet bland de kommunanställda. Andelen sjuksköterskor äldre än 54 som är anställda i kommunerna är något högre än genomsnittet, cirka 25 %, se nedanstående diagram. 1 Detta betyder inte att alla som har en heltidsanställning faktiskt arbetar heltid. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 8

9 Diagram: Andel äldre än 54 år, anställda i kommuner 2001 Källa: Kommunförbundet 59 % av de anställda mellan år arbetar heltid. Motsvarande siffra för yngre anställda var 57 %. Enligt Kommunförbundets beräkningar betyder detta att beräknat utifrån de äldres respektive yngres arbetstid måste 1,13 yngre medarbetare rekryteras för att ersätta varje äldre som går i pension eller slutar. 14 % av anställda inom vård och omsorg över 54 år var registrerade som lediga i den gruppen ingår långtidssjukskrivna och lediga av andra skäl. Ledigheterna har ökat kraftigt under senare år. Kommunerna rekryterar allt fler äldre medarbetare. År 2001 rekryterades medarbetare över 54 år. Andelen äldre som rekryteras utgjorde tre procent av alla rekryterade var andelen 6 %. Kommunförbundet: Kloka arbetsgivare behåller äldre I skriften Personalen i fokus 2001 äldre arbetskraft i kommunerna, konstaterar Kommunförbundet att kloka arbetsgivare behåller äldre. Ett område som särskilt lyfts fram är att arbetsgivarna riskerar att förlora mycket kunskap och erfarenhet om de äldre försvinner från arbetsmarknaden för tidigt. Många äldre har god utbildning, många års yrkeserfarenhet och livserfarenhet. Samtidigt, menar Kommunförbundet, finns det en rad föreställningar om äldre, till exempel att de skulle ha svårare att lära, vara mindre flexibla och prestera sämre i arbetet. Kommunförbundet menar att aktuell forskning visar att skillnaderna mellan yngres och äldres minne och förmåga att lära är små. Kapaciteten att hantera ny information sjunker något med åren, men detta kompenseras ofta av en ökad skicklighet att katalogisera informationen. Vad gäller arbetsprestation, menar Kommunförbundet att det inte finns någon forskning som visar några entydiga samband mellan ålder och produktivitet. Skillnaderna mellan individer i en I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 9

10 åldersgrupp är ofta större än skillnaderna mellan olika åldersgrupper. I vissa fall försämras den fysiska förmåga något, men det är något som kan kompenseras, menar Kommunförbundet. Kommunförbundet konstaterar att en viktig orsak till när man vill gå i pension är pensionens storlek. Samtidigt lyfter man fram att arbetsgivarna har stora möjligheter att påverka de äldres vilja att arbeta till 65 års ålder. Kommunförbundet menar att många anställda vill arbeta till 65 års ålder under förutsättning att hälsan är god och arbetsmiljön bra. Att förändra arbetsuppgifter och arbetsinnehåll kan därför vara en möjlighet för arbetsgivarna att påverka att de anställda får den stimulans som kan behövas för att vilja och orka stanna kvar i arbetslivet. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 10

11 Vårdförbundets medlemmar år en växande grupp Bland Vårdförbundets yrkesaktiva medlemmar är 18 % mellan år (2002) - en något högre andel jämfört med arbetsmarknaden i stort. För männen är siffran lägre, 10 %, för kvinnorna är andelen 19 %. Tabell: Vårdförbundets yrkesaktiva medlemmar fördelade efter ålder. Antal och procent Kön år år år Total Antal % Antal % Antal % Kvinnor % % % Män % % % Summa % % % Källa: Vårdförbundet Enligt den prognos som Vårdförbundet gjort baserat på medlemmarnas nuvarande ålder och det förväntade antalet utbildade, kommer andelen äldre medlemmar att stiga. Detta är samma mönster som visar sig på arbetsmarknaden generellt. Diagram: Antal medlemmar i åldern 55-64, prognos Sjuksköt + barnm Biomed analytiker Källa: Vårdförbundet Åldersfördelningen skiljer sig mellan yrkesgrupperna och förbundets avdelningar Hur åldersfördelningen ser ut skiljer sig något mellan de olika yrkesgrupper som finns i förbundet. Bland de yrkesaktiva medlemmarna är det barnmorskorna I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 11

12 som har den lägsta andelen åringar 17 %. Biomedicinska analytiker och Röntgensjuksköterskor har störst andel åringar knappt 20 %. Bland de yrkesverksamma biomedicinska analytikerna finns också den största andelen åringar (45 %). För sjuksköterskegruppen är motsvarande siffra knappt 34 %. Sjuksköterskegruppen är också yngst. 48 % av Vårdförbundets yrkesaktiva sjuksköterskor är mellan år. Motsvarande andel hos biomedicinska analytiker är knappt 38 %. Tabell: Vårdförbundets yrkesaktiva medlemmar fördelade på yrke och ålder. Antal och procent. Yrkesgrupp år år år Summa Antal % Antal % Antal % Sjuksköterskor % % % Biomedicinska analytiker % % % Röntgensjuksköterskor % 995 4% % Barnmorskor % % % Summa % % % Källa: Vårdförbundet Åldersfördelningen har också en regional spridning. Lägst andel medlemmar mellan år har Västerbottens län, 16 %. Högst är andelen i Gotlands län, 23 %. Flest antal medlemmar år finns i avdelning Stockholm, personer. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 12

13 Tabell: Vårdförbundets yrkesaktiva medlemmar fördelade på åldersgrupp och avdelningstillhörighet. Procent, 2002 Avdelning Samtliga Stockholms län 47% 33% 19% Uppsala län 46% 35% 18% Södermanlands län 46% 35% 19% Östergötlands län 48% 34% 18% Jönköpings län 48% 35% 17% Kronobergs län 46% 37% 17% Kalmar län 42% 38% 20% Gotlands län 37% 40% 23% 589 Blekinge län 48% 34% 18% Skåne län 49% 35% 17% Hallands län 47% 34% 19% Västra Götaland 48% 35% 17% Värmlands län 44% 38% 18% Örebro län 44% 37% 19% Västmanlands län 46% 34% 20% Dalarnas län 40% 41% 20% Gävleborgs län 42% 39% 19% Västernorrlands län 43% 36% 22% Jämtlands län 41% 39% 20% Västerbottens län 48% 36% 16% Norrbottens län 44% 36% 19% Total 46% 35% 18% Källa: Vårdförbundet Något fler arbetar heltid och fler har chefsbefattning Av förbundets samtliga yrkesaktiva medlemmar arbetar knappt hälften, 48 %, heltid. Något fler (53 %) av medlemmarna som är i åldersgruppen år arbetar heltid. Detta kan jämföras för gruppen år, där motsvarande siffra är 36,5 %. Andelen som arbetar heltid är högst i gruppen år, därefter sjunker andelen med heltid. Andelen heltidsarbetande är som lägst just i åldern år, därefter ökar denna andel successivt för de äldre grupperna för att slutligen minska igen i gruppen år. Vårdförbundets siffror skiljer sig alltså från de som Landstingsförbundet presenterar (se tidigare avsnitt). Detta kan bero på att Landstingsförbundet redovisar vilka anställningar som de anställda har, medan Vårdförbundets siffror grundar sig på faktiskt arbetad tid. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 13

14 Diagram: Tjänstgöringsgrad m.m. uppdelat på olika åldersgrupper. Vårdförbundets medlemmar, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tjl övrigt Tjl sjukdom Tjl studier Timavl mfl Deltid Heltid Källa: Vårdförbundet Antalet personer som har tjänstledigt på grund av sjukdom ökar ju högre upp i åldersgrupperna man kommer. Det är också en ökande andel bland de äldre som anger att de arbetar som timavlönade och liknande. I gruppen är det så gott som inga personer som har tjänstledigt på grund av studier. 66 % av förbundets yrkesaktiva medlemmar mellan år arbetar inom landstingen. Motsvarande siffra för medlemmarna generellt är knappt 74 %. En något högre andel bland förbundets medlemmar år arbetar inom kommunerna, knappt 22 % jämfört med drygt 16 %. Tabell: Vårdförbundets yrkesaktiva medlemmar uppdelade per sektor uppdelat efter samtliga medlemmar samt gruppen år. Antal och procent, Sektor Andel av förbundets med - lemmar år, antal Andel av förbundets med - lemmar år, procent Andel av förbundets medlemmar, antal Andel av förbundets medlemmar, procent Landsting % % Kommuner % % Staten 156 0,8% 599 0,6% Privat % % Övriga 313 2% % Totalt % % Källa: Vårdförbundet I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 14

15 Uppdelat efter olika befattningar finns det också vissa skillnader mellan Vårdförbundets medlemmar generellt och gruppen år. Andelen sjuksköterskor i sluten vård är lägre i gruppen år drygt 37 % jämfört med drygt 55 % för samtliga medlemmar. Andelen sjuksköterskor i öppen vård är däremot högre. Andelen chefer m.fl. är inte oväntat högre i gruppen år. Andelen för denna grupp är drygt 20 %, medan andelen för medlemmarna generellt är knappt 11 %. Andelen barnmorskor i sluten vård är generellt sett högre för samtliga åldersgrupper än den är för gruppen år (4 respektive 2,4 %). Diagram: Vårdförbundets yrkesaktiva medlemmar uppdelat efter befattning. Samtliga medlemmar respektive medlemmar år Samtliga medlemmar 1 Chefer mfl 10 Sjuksk sl vd 11 Sjuksk öpvd 20 Biom 30 Rönt 40 Barnm sl vd 41 Barnm öp vd 99 Övriga bef Medlemmar år 1 Chefer mfl 10 Sjuksk sl vd 11 Sjuksk öpvd 20 Biom 30 Rönt 40 Barnm sl vd 41 Barnm öp vd 99 Övriga bef Källa: Vårdförbundet I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 15

16 Sjukskrivningar bland Vårdförbundets medlemmar Allmänt Den ökade sjukfrånvaron i Sverige under de senaste åren är ett allvarligt problem. Särskilt oroväckande är den kraftiga ökningen av längre sjukskrivningar. I december 2002 fanns det pågående sjukfall där sjukskrivningen varat längre än 30 dagar. Motsvarande siffra år 1998 var Sjukskrivningarna har ökat mer för kvinnor än för män. Drygt av Vårdförbundets medlemmar fick sjukpenning från försäkringskassan i slutet av år Det motsvarar 8 procent av medlemmarna. Motsvarande siffra för alla yrken är cirka 5 procent. I slutet av 2002 fanns det över 6000 sjukskrivna medlemmar där sjukskrivningen pågått i mer än 90 dagar. Vårdförbundets medlemmar hade i genomsnitt 30,3 dagar (brutto) med sjukpenning under år Detta mått på sjukfrånvaron kallas för sjuktal. Sjuktalet för Vårdförbundets medlemmar är högre än genomsnittet för andra yrken. Orsaken till att medlemmarna är mer sjukskrivna än genomsnittet förklaras av att könsfördelningen och åldersstrukturen skiljer sig från arbetsmarknaden i övrigt. Sjukpenningtal för medlemmar jämfört med övriga yrken Som vi har visat tidigare har Vårdförbundets medlemmar fler dagar med sjukpenning än vad andra yrken har i genomsnitt. Medlemmarna har en annan ålders och könsfördelning än arbetsmarknaden i övrigt och det är därför viktigt att göra en jämförelse efter ålder och kön. Det visar sig då att Vårdförbundets kvinnliga medlemmar i synnerhet medelålders har relativt få sjukpenningdagar när vi jämför åldersgrupp för åldersgrupp. Undantagen är de yngsta och äldsta kvinnliga medlemmarna. De har relativt höga sjukpenningtal. Även Vårdförbundets manliga medlemmar har relativt få sjukpenningdagar men här med undantag för de som är över 55 år. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 16

17 Sjukpenningtalet ("netto") för medlemmar i Vårdförbundet 2002 jämfört med sjukpenningtalet för hela riket. 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 Kvinnor,Vårdf Kvinnor, Alla Män,Vårdf Män, Alla 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Källa: Vårdförbundet/RFV Följande diagram visar sjuktalet per åldersgrupp för sjuksköterskor och barnmorskor jämfört med biomedicinska analytiker. I likhet med övriga yrkesgrupper ökar antalet sjukpenningdagar med ökad ålder. Sjuktalet för biomedicinska analytiker ökar inte lika mycket med ökad ålder som det gör för sjuksköterskor och barnmorskor. Antalet sjukpenningdagar per åldersgrupp och yrke Uppgifterna avser genomsn bruttodagar oavsett hel dag eller del av dag Yrke 20 Sjuksköterskor + barnmorskor 10 Biomedicinska analytiker Källa: Vårdförbundet/RFV I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 17

18 Löneutveckling Löneutvecklingen för medlemmar över 55 år har en tendens att plana ut, enligt de löneuppgifter som Vårdförbundet har. Orsakerna till detta är naturligtvis flera, men det finns ett missnöje hos gruppen med löneutvecklingen (se nästa avsnitt). Figur: Löneutveckling för olika åldersgrupper, fördelat på yrke. Vårdförbundets landstingsanställda medlemmar, Chefer,ledare mfl Sjuksköterskor övr Barnmorskor övr Biomed analytiker Källa: Vårdförbundet I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 18

19 Att verka ett helt yrkesliv medlemsundersökning till medlemmar mellan år Om undersökningen Under våren 2003 gjorde TEMO på uppdrag av Vårdförbundet en telefonintervju med 1050 medlemmar i åldrarna år. Syftet med undersökningen var att ta reda på deras inställning till arbetslivet och till en framtida pension. Undersökningen vände sig både till personer som var yrkesverksamma och till medlemmar som gått i förtida pension under de senaste två åren. De som gått i förtida pension fick i stort samma frågor som övriga personer men de fick också en instruktion att försöka svara utifrån hur det var när de arbetade. Intervjuerna gjordes efter ett stratifierat urval (se tabell nedan). Svarsfrekvensen var 74 %, en normal svarsfrekvens vid den typen av intervjuer. Tabell: Urval av intervjupersoner för intervju med Vårdförbundets medlemmar år Förtidspensionerade Yrkesverk samma år år år de senaste 2 åren Stockholms län Region Skåne Västra Götalandsregionen Övriga landet Källa: Vårdförbundet/TEMO Intervjupersonerna - bakgrund Intervjupersonerna delades in efter vilket yrke de tillhörde. 83 % av de intervjuade var sjuksköterskor, 10 % biomedicinska analytiker, 5 % barnmorskor och 3 % röntgensjuksköterskor. De hade arbetat i genomsnitt 25,4 år i yrket. Majoriteten av de tillfrågade (58 %) var anställda av ett landsting, 7 % av en region och 2 % av ett landstingsägt bolag. 24 % var anställda av en kommun och 8 % av en privat arbetsgivare. Intervjupersonerna fick också ange inom vilken verksamhet man arbetade. Vanligast var att man arbetade på ett sjukhus. Knappt var femte arbetade inom äldreomsorgen och något färre på en vårdcentral. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 19

20 Tabell: Vilken arbetsplats intervjupersonerna angett. Arbetsplats % Sjukhus 50 Äldreomsorg 18 Vårdcentral 17 Utbildningssektorn 4 Företagshälsovården 2 Öppenvården 2 Hemsjukvården 2 Administration 1 Sjukhem 1 Sjukvårdsupplysning 1 Kommentar: Frågan var utformad enligt följande: Arbetar du? Intervjupersonen fick svara fritt och TEMO har registrerat svaret efter vissa alternativ som fanns angivna. Svar som inte passade in i dessa alternativ har kategoriserats i efterhand. 35 % hade arbetat över 17 år på samma avdelning, klinik eller motsvarande. En lika stor grupp (36 %) har arbetat 1-6 år på nuvarande arbetsplats. Medelvärdet var 13,1 år. TEMO frågade också intervjupersonerna hur många anställda som sammanlagt arbetade på den tillfrågades avdelning, klinik eller motsvarande. En femtedel uppgav att de arbetade på arbetsplatser med 51 anställda eller fler. 15 % arbetar på arbetsplatser med upp till 10 anställda. Vad gäller åldersfördelningen bland arbetskamraterna, upplever intervjupersonerna att de flesta kollegorna är i åldern år. De upplever att det är få som är under 35 år och färre som är 60 år och äldre. Arbetstid En majoritet (54 %) arbetade heltid och 36 % deltid. Trots detta uppgav 44 % av intervjupersonerna att de arbetade över 40 timmar i veckan. Antalet arbetstimmar en normal arbetsvecka var i medeltal 34,5 timmar 2. Var femte tillfrågad (21 %) uppger att de arbetar övertid flera gånger i veckan. Vissa grupper arbetar mer övertid än andra. Det gäller anställda på vårdcentral som arbetar övertid dagligen i högre utsträckning än andra grupper. Kommunalt anställda och personer som arbetar inom äldreomsorgen uppger i högre grad att de jobbar över flera gånger i veckan. Det finns också regionala 2 Intervjupersonerna fick först besvara en fråga som löd: Vilket av följande stämmer bäst in på dig? Är du förvärvsarbetande heltid, förvärvsarbetande deltid, sjukskriven på heltid, sjukskriven på deltid, arbetssökande på deltid, deltidspensionär, vet ej/ej svar. Därefter fick de förvärvsarbetande besvara Hur många timmar arbetar du i genomsnitt en normal arbetsvecka? I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 20

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

ANALYSERAR 2004:13. Attityder till deltidssjukskrivning

ANALYSERAR 2004:13. Attityder till deltidssjukskrivning ANALYSERAR 2004:13 Attityder till deltidssjukskrivning I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete I huvudsak är det frågan

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Uppsala

Arbets- och miljömedicin Uppsala Rapport nr 1/2013 Arbets- och miljömedicin Uppsala Hälsa och framtid i kommuner och landsting Magnus Svartengren 1, 2 Ulrich Stoetzer 1 Marianne Parmsund 1 Tomas Eriksson 2 Åsa Stöllman 2 Eva Vingård 2

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida problem, behov och möjligheter Dnr 0903-0149-15 Rapportserie 2009:1 Arbetsgivarverket Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida

Läs mer

Karriärenkät 2002. Unga läkares syn på karriär, anställningsvillkor, ledarskap och jämställdhet. Mars 2003. Jan Larsson Anna Ericsson

Karriärenkät 2002. Unga läkares syn på karriär, anställningsvillkor, ledarskap och jämställdhet. Mars 2003. Jan Larsson Anna Ericsson SYLF/Dokument/karriärenkät Karriärenkät 2002 Unga läkares syn på karriär, anställningsvillkor, ledarskap och jämställdhet. Mars 2003 Jan Larsson Anna Ericsson 2 Sammanfattning Studien baseras (utöver 15

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet

Pensionsrapport. viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Pensionsrapport 2013 viktiga frågor som påverkar pensionsområdet Det är vi som arbetat med Pensionsrapport 2013 Carina Blomberg Trygghetsekonom carina.blomberg@amf.se Fredrik Nordström Chef Affärsutveckling

Läs mer

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L

HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L HÅLLBAR ARBETSHÄLSA I KOMMUNER OCH LANDSTING HAKU L Arbetsvillkor, arbetshälsa och livsstil Lägesrapport i december 2002 KAROLINSKA INSTITUTET INSTITUTIONEN FÖR KLINISK NEUROVETENSKAP SEKTIONEN FÖR PERSONSKADEPREVENTION

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65?

ANALYSERAR 2001:4. Vad får oss att arbeta fram till 65? ANALYSERAR 2001:4 Vad får oss att arbeta fram till 65? I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och forskningsarbete uppföljnings- och konferensverksamhet

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+

Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Äldreomsorgens personal - med fokus på 60+ Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Inga-Lill Petterson Lena Backman Rapport från Arbets- och miljömedicin 2002:8 Äldreomsorgens personal med fokus på

Läs mer

Nr 1 Juni 2006. Hälsans betydelse för arbetskraften i framtiden

Nr 1 Juni 2006. Hälsans betydelse för arbetskraften i framtiden Nr 1 Juni 2006 Hälsans betydelse för arbetskraften i framtiden Hälsans betydelse för arbetskraften i framtiden RTN 2004-0308 2 Förord Regionplane- och trafikkontoret har fått i uppdrag av landstingsfullmäktige

Läs mer

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26

Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26 Sociala skillnader i sjukfrånvaro inom Stockholms län Resultat från folkhälsoenkät 2002 och 2006 Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:26 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Regionala skillnader i sjukskrivningar

Regionala skillnader i sjukskrivningar ANALYSERAR 2003:4 Regionala skillnader i sjukskrivningar kommun och bransch I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun

JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun 1 JämLYS Norsjö kommun 2010 JämLYS Jämställdhetsanalys av näringslivet i Norsjö kommun Foto: Ricke Johansson 2 JämLYS Norsjö kommun 2010 3 JämLYS Norsjö kommun 2010 INNEHÅLL INLEDNING 4 MOTVERKA KÖNSUPPDELNING

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer