I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år"

Transkript

1 I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

2 VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR 2004:4UR Susanna Hammarberg I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2

3 Sammanfattning 17,2 % av arbetskraften i Sverige tillhör åldersgruppen år, knappt 50% av personer mellan år är yrkesverksamma Ohälsa är enligt Riksförsäkringsverket den vanligaste orsaken att sluta arbeta före 65 års ålder 18 % av Vårdförbundets medlemmar är mellan år och andelen växer. Åldersfördelningen skiljer sig bland de olika yrkena: äldst är biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor, yngst är sjuksköterskorna De äldres anställningsmönster skiljer sig något från övriga gruppers: de arbetar heltid i något högre utsträckning än gruppen år, de är i högre grad anställda i kommuner och fler har chefsbefattning Sjukskrivningarna har ökat för Vårdförbundets medlemmar, men jämfört med andra grupper i samma ålder och samma kön, har Vårdförbundets medlemmar lägre sjuktal Löneutvecklingen för medlemmar över 55 år planar ut Vårdförbundets medlemsintervju med medlemmar över 50 år, visar att en stor andel inte tror att man orkar jobba fram till man fyller 65 år. Istället tror man att man orkar arbeta till knappt 60 år (59,8). De förändringar som man tror måste ske för att man ska orka fram till 65 är ökad bemanning, möjlighet att gå ner i arbetstid, att man kan arbeta i ett lugnare tempo samt fortsatt löneutveckling I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 3

4 Sammanfattning...3 Äldre arbetskraft i fokus år - en växande grupp på arbetsmarknaden...5 Arbetskraftsdeltagandet sjunker för gruppen år...5 Ohälsa vanligaste orsaken att sluta arbeta före 65 års ålder...6 Negativ uppfattning om äldre vanlig hos arbetsgivare % av de landstingsanställda är 50 eller äldre % av de kommunanställda är äldre än 54 år...8 Kommunförbundet: Kloka arbetsgivare behåller äldre...9 Vårdförbundets medlemmar år en växande grupp...11 Åldersfördelningen skiljer sig mellan yrkesgrupperna och förbundets avdelningar...11 Något fler arbetar heltid och fler har chefsbefattning...13 Sjukskrivningar bland Vårdförbundets medlemmar...16 Allmänt...16 Sjukpenningtal för medlemmar jämfört med övriga yrken...16 Löneutveckling...18 Att verka ett helt yrkesliv medlemsundersökning till medlemmar mellan år...19 Om undersökningen...19 Intervjupersonerna - bakgrund...19 Arbetstid...20 Bra relation med chefer och kollegor...21 Nöjda med arbetet...21 Mycket ansvar, mindre inflytande...22 Högt arbetstempo och hög belastning...22 Tas kunskaper och erfarenheter tillvara?...23 Möjligheter till kompetensutveckling...24 Önskemål om tidigare pension...24 Regionala skillnader...26 Skillnader mellan yrkesgrupper...26 Litteraturförteckning...28 Bilaga Var arbetar personer över 55 år?...29 Bilaga Hur försörjer sig de som tar ut pension före 65 år? I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 4

5 Äldre arbetskraft i fokus år - en växande grupp på arbetsmarknaden Yrkesverksamma över 55 år har kommit allt mer i fokus i debatten under senare år. En orsak är att de så kallade fyrtiotalisterna snart kommer att gå i pension, vilket betyder att antalet ålderspensionärer kommer att öka kraftigt i Sverige. Fram till år 2010 kommer pensionärerna (65 år och äldre) att blir omkring fler och år 2020 en halv miljon fler än idag; totalt cirka 2 miljoner jämfört med drygt 1,5 år 2001 (SCB). Detta betyder att på sikt kommer personer i yrkesverksam ålder att få en ökad försörjningsbörda. Samtidigt står allt fler personer över 55 år utanför arbetskraften. Enligt Riksförsäkringsverket (RFV) stod nära hälften av befolkningen mellan år utanför arbetskraften, trots förbättringar av hälsotillståndet. Enligt en undersökning som RFV har gjort säger också fyra av tio yrkesverksamma personer att de vill sluta arbeta innan de fyller 65 år. Tabell: Befolkningen fördelad efter ålder Tusental samt åldersfördelning i procent. År Totalt 0-19 år år 65-år ,4 57,3 16, ,6 57,7 17, ,1 58,7 17, ,0 58,8 17, ,7 58,5 18, ,2 56,1 21, ,4 54,0 23,6 Källa: SCB, Trender och prognoser 2002 Att många äldre försvinner från arbetskraften i förtid är ett problem på flera sätt. För de olika branscherna betyder det att man går miste om en viktig resurs i form av erfarenhet och kompetens. Det betyder också att försörjningsbördan ökar för de som är kvar i arbetskraften. Arbetskraftsdeltagandet sjunker för gruppen år Av landets fyra miljoner förvärvsaktiva är cirka mellan 55 och 64 år (1999). Det motsvarar 16 % av samtliga förvärvsaktiva. Denna grupp arbetar främst inom branschen för hälso- och sjukvård, utvinning och tillverkningsindustri, samt handel, kommunikation och transport. (För mer detaljerad information, se bilaga 1) Andelen förvärvsarbetande i åldern år är dock högst inom branschen för jordbruk, skogsbruk och fiske (25 %). Inom hälso- och sjukvårdsbranschen är andelen mellan år 15 % för kvinnor och 13 % för männen, alltså något lägre än för arbetsmarknaden generellt. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 5

6 Enligt RFV:s beräkningar går det idag 2,1 yrkesarbetande personer per pensionär. Om dagens demografiska utveckling fortsätter kommer samma siffra att vara 1,4 år Jämfört med andra länder europeiska länder har ändå Sverige ett högt arbetskraftsdeltagande för personer över 55 år, bland annat på grund av att många svenska kvinnor yrkesarbetar. Samtidigt lämnar de äldre yrkesverksamma arbetskraften i allt högre utsträckning var arbetskraftsdeltagandet 49,7 % bland personer mellan år. Tabell: Arbetskraftsdeltagandet i procent av befolkningen i åldern år Män år 91,0 87,7 97,8 83, år 80,2 69,0 63,2 54,3 Kvinnor år 50,7 68,8 79,2 78, år 37,1 41,0 53,9 45,2 Båda könen år 70,7 78,1 83,4 81, år 58,1 54,6 58,3 49,7 Källa: Äldres utträde ur arbetskraften, Riksförsäkringsverket 2002:3 Enligt RFV:s beräkningar måste det till stora ökningar av arbetsutbudet från de äldre för att några större positiva effekter ska uppstå på BNP eller på försörjningskvoten (dvs. antal pensionärer per yrkesverksam). Inte ens med ett antagande om att de personer som är kvar i arbetskraften vid 64 års ålder arbetar fram till 67 år, kombinerat med mycket stora förändringar av förtidspensionsriskerna och arbetskraftsdeltagandet, kan dagens försörjningskvot kvarstå. Flera personer måste utnyttja sin rätt att stanna kvar i anställningen till 67 års ålder för att några större skillnader ska kunna märkas. Ohälsa vanligaste orsaken att sluta arbeta före 65 års ålder De flesta yrkesverksamma lämnar alltså yrkeslivet före 65 års ålder. För de som fortfarande befinner sig i arbetslivet vid 50 är den faktiska pensionsåldern ca år enligt RFV (siffran varierar mellan olika år). Enligt en undersökning som RFV gjort bland yrkesverksamma planerar 4 av 10 arbetstagare att lämna arbetslivet före 65 års ålder. Faktorer som visar sig ha betydelse för individernas önskan att lämna yrkeslivet i förtid är psykosocial arbetsmiljö, arbetsförmåga och ekonomiska drivkrafter. Även arbetsgivarnas attityder och inställning till äldre yrkesverksamma har betydelse. Detta bekräftas till viss den av en enkätundersökning som Arbetslivsinstitutet (ALI) gjorde under Enligt ALI uppgav ungefär hälften av de som svarat på enkäten att de kände sig ganska säkra på att arbeta fram till normal I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 6

7 pensionsålder. Cirka 40 % angav att man hoppades att arbetsgivaren skulle medverka till avtalspension. En stor andel kunde tänka sig att på olika sätt trappa ner på arbetstiden för att underlätta att kunna arbeta kvar. De som trodde sig ha svårt att arbeta till normal pensionsålder på grund av ohälsa och för höga arbetskrav angav också att det var önskvärt att det bereddes plats för unga på deras arbetsplatser. De menade också att de kunde för lite om datorer för att kunna arbeta kvar. ALI:s enkätstudie visar också att upplevelsen av det egna hälsoläget och det sociala klimatet på arbetsplatsen samvarierar om man tror att arbeta fram till 65 års ålder eller inte. Höga krav och låg grad av kontroll, stimulans och lojalitet samt bristande utvecklingsmöjligheter samverkade med önskan om att sluta arbeta före 65 år. En majoritet bland de äldre ansåg att det fanns ett tryck från de yngre att de skulle ge plats för yngre arbetskraft. De flesta som lämnar arbetslivet i åldern år försörjer sig på andra sätt än genom förtida uttag av ålderspensionssystemet. Vanligast är att man försörjer sig genom förtidspension. RFV har därför dragit slutsatsen att den vanligaste orsaken till utträde ur arbetskraften var ohälsa. Utträde ur arbetslivet med hjälp av inkomst från tjänstepension är den andra vanligaste utträdesformen. För mer detaljerade uppgifter, se bilaga 2. Negativ uppfattning om äldre vanlig hos arbetsgivare Enligt RFV finns en uppfattning hos svenska arbetsgivare att äldre yrkesarbetande är sämre utbildade och att de inte följer med i den teknologiska utvecklingen i lika stor utsträckning som yngre medarbetare. Av en undersökning som Arbetsmarknadsstyrelsen gjort, framgår att 40 % av arbetsgivarna är negativa eller mycket negativa till att anställa sökande över 55 år. RFV har också gjort en särskild undersökning bland arbetsgivare för att undersöka deras attityder till äldre yrkesaktiva (55-64 år) och vad de gör för att denna grupp ska arbeta fram till 65 år. Enligt RFV visar undersökningen att det finns ett gemensamt ointresse hos många arbetsgivare och yrkesverksamma för att de äldre ska stanna kvar i arbetskraften. RFV konstaterar samtidigt att en stor del av arbetsstyrkan mellan år arbetar inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Arbetsgivare inom hälso- och sjukvårdsbranschen har en generellt mer positiv attityd till äldre anställda än arbetsgivare i andra branscher. De anställer också personer som är äldre än 50 år i högre utsträckning än arbetsgivare i andra branscher. Hälso- och sjukvårdsbranschen satsar också mer på kompetensutveckling och flexibla arbetsvillkor för denna grupp än andra arbetsgivare. RFV:s slutsats är ändå att det återstår mycket arbete innan arbetslivet kan sägas ha anpassats till den nya befolkningsstrukturen, inte minst i form av satsningar på flexiblare upplägg av arbete för gruppen år, särskilda hälsooch kompetenssatsningar för äldre anställda m.m. 35% av de landstingsanställda är 50 eller äldre Landstingsförbundet har i skriften Jobbet lockar mer än pension (2002) sammanställt fakta om landstingsanställda äldre än 50 år. Av samtliga I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 7

8 anställda i landsting och landstingsägda bolag (2001) var (35 %) 50 år och äldre. Landstingsförbundets prognoser pekar mot att andelen äldre kommer att öka fram till år 2007, för att därefter plana ut. År 2007 kommer andelen 50 år och äldre att vara runt 40 %. De äldre anställda har en heltidsanställning i lägre utsträckning än andra grupper. För sjuksköterskor som är anställda i landsting, redovisar Landstingsförbundet att 78 % har en heltidsanställning av sjuksköterskor som är 49 år eller yngre. Motsvarande andel för de som är 60 år och äldre är 60 % 1. Tabell: Andel heltidsanställda per åldersgrupp Personalkategori -49år år år 60- år Sjuksköterskor Läkare Omvårdnadspersonal Sjukgymnast Källa: Landstingsförbundet: Jobbet lockar mer än pension Landstingsförbundet konstaterar att de äldre anställdas löneutveckling varit något bättre än för yngre anställda åren Lönenivån var genomsnittligt högre med stigande ålder, men löneutvecklingen har varit lägre om man ser till hur löneutvecklingen sett ut för anställda som funnits kvar i samma landsting på samma befattning. Den faktiska pensionsåldern för landstingsanställda var ,7 år, år ,6 år och 63,5 år Ett mycket litet antal personer (640) över 65 år fanns också anställda, huvudsakligen som timanställda motsvarande 40 % av en heltid (2001). Av dessa var 199 sjuksköterskor. 22 % av de kommunanställda är äldre än 54 år Svenska Kommunförbundet har inom ramen för arbetet med sin rapport Personalen i fokus, särskilt belyst de äldre medarbetarna i kommunerna. År 2001 fanns det månadsavlönade i kommunerna. Medelåldern var 44 år. 22 % av de anställda var yngre än 35 år och 22 % äldre än 54 år. Kommunerna har alltså en hög andel anställda i åldern år i jämförelse med den övriga arbetsmarknaden. Andelen äldre varierar dock mellan olika kommunala yrken. Inom kommunal vård och omsorg är andelen anställda mellan år lägre än genomsnittet bland de kommunanställda. Andelen sjuksköterskor äldre än 54 som är anställda i kommunerna är något högre än genomsnittet, cirka 25 %, se nedanstående diagram. 1 Detta betyder inte att alla som har en heltidsanställning faktiskt arbetar heltid. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 8

9 Diagram: Andel äldre än 54 år, anställda i kommuner 2001 Källa: Kommunförbundet 59 % av de anställda mellan år arbetar heltid. Motsvarande siffra för yngre anställda var 57 %. Enligt Kommunförbundets beräkningar betyder detta att beräknat utifrån de äldres respektive yngres arbetstid måste 1,13 yngre medarbetare rekryteras för att ersätta varje äldre som går i pension eller slutar. 14 % av anställda inom vård och omsorg över 54 år var registrerade som lediga i den gruppen ingår långtidssjukskrivna och lediga av andra skäl. Ledigheterna har ökat kraftigt under senare år. Kommunerna rekryterar allt fler äldre medarbetare. År 2001 rekryterades medarbetare över 54 år. Andelen äldre som rekryteras utgjorde tre procent av alla rekryterade var andelen 6 %. Kommunförbundet: Kloka arbetsgivare behåller äldre I skriften Personalen i fokus 2001 äldre arbetskraft i kommunerna, konstaterar Kommunförbundet att kloka arbetsgivare behåller äldre. Ett område som särskilt lyfts fram är att arbetsgivarna riskerar att förlora mycket kunskap och erfarenhet om de äldre försvinner från arbetsmarknaden för tidigt. Många äldre har god utbildning, många års yrkeserfarenhet och livserfarenhet. Samtidigt, menar Kommunförbundet, finns det en rad föreställningar om äldre, till exempel att de skulle ha svårare att lära, vara mindre flexibla och prestera sämre i arbetet. Kommunförbundet menar att aktuell forskning visar att skillnaderna mellan yngres och äldres minne och förmåga att lära är små. Kapaciteten att hantera ny information sjunker något med åren, men detta kompenseras ofta av en ökad skicklighet att katalogisera informationen. Vad gäller arbetsprestation, menar Kommunförbundet att det inte finns någon forskning som visar några entydiga samband mellan ålder och produktivitet. Skillnaderna mellan individer i en I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 9

10 åldersgrupp är ofta större än skillnaderna mellan olika åldersgrupper. I vissa fall försämras den fysiska förmåga något, men det är något som kan kompenseras, menar Kommunförbundet. Kommunförbundet konstaterar att en viktig orsak till när man vill gå i pension är pensionens storlek. Samtidigt lyfter man fram att arbetsgivarna har stora möjligheter att påverka de äldres vilja att arbeta till 65 års ålder. Kommunförbundet menar att många anställda vill arbeta till 65 års ålder under förutsättning att hälsan är god och arbetsmiljön bra. Att förändra arbetsuppgifter och arbetsinnehåll kan därför vara en möjlighet för arbetsgivarna att påverka att de anställda får den stimulans som kan behövas för att vilja och orka stanna kvar i arbetslivet. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 10

11 Vårdförbundets medlemmar år en växande grupp Bland Vårdförbundets yrkesaktiva medlemmar är 18 % mellan år (2002) - en något högre andel jämfört med arbetsmarknaden i stort. För männen är siffran lägre, 10 %, för kvinnorna är andelen 19 %. Tabell: Vårdförbundets yrkesaktiva medlemmar fördelade efter ålder. Antal och procent Kön år år år Total Antal % Antal % Antal % Kvinnor % % % Män % % % Summa % % % Källa: Vårdförbundet Enligt den prognos som Vårdförbundet gjort baserat på medlemmarnas nuvarande ålder och det förväntade antalet utbildade, kommer andelen äldre medlemmar att stiga. Detta är samma mönster som visar sig på arbetsmarknaden generellt. Diagram: Antal medlemmar i åldern 55-64, prognos Sjuksköt + barnm Biomed analytiker Källa: Vårdförbundet Åldersfördelningen skiljer sig mellan yrkesgrupperna och förbundets avdelningar Hur åldersfördelningen ser ut skiljer sig något mellan de olika yrkesgrupper som finns i förbundet. Bland de yrkesaktiva medlemmarna är det barnmorskorna I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 11

12 som har den lägsta andelen åringar 17 %. Biomedicinska analytiker och Röntgensjuksköterskor har störst andel åringar knappt 20 %. Bland de yrkesverksamma biomedicinska analytikerna finns också den största andelen åringar (45 %). För sjuksköterskegruppen är motsvarande siffra knappt 34 %. Sjuksköterskegruppen är också yngst. 48 % av Vårdförbundets yrkesaktiva sjuksköterskor är mellan år. Motsvarande andel hos biomedicinska analytiker är knappt 38 %. Tabell: Vårdförbundets yrkesaktiva medlemmar fördelade på yrke och ålder. Antal och procent. Yrkesgrupp år år år Summa Antal % Antal % Antal % Sjuksköterskor % % % Biomedicinska analytiker % % % Röntgensjuksköterskor % 995 4% % Barnmorskor % % % Summa % % % Källa: Vårdförbundet Åldersfördelningen har också en regional spridning. Lägst andel medlemmar mellan år har Västerbottens län, 16 %. Högst är andelen i Gotlands län, 23 %. Flest antal medlemmar år finns i avdelning Stockholm, personer. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 12

13 Tabell: Vårdförbundets yrkesaktiva medlemmar fördelade på åldersgrupp och avdelningstillhörighet. Procent, 2002 Avdelning Samtliga Stockholms län 47% 33% 19% Uppsala län 46% 35% 18% Södermanlands län 46% 35% 19% Östergötlands län 48% 34% 18% Jönköpings län 48% 35% 17% Kronobergs län 46% 37% 17% Kalmar län 42% 38% 20% Gotlands län 37% 40% 23% 589 Blekinge län 48% 34% 18% Skåne län 49% 35% 17% Hallands län 47% 34% 19% Västra Götaland 48% 35% 17% Värmlands län 44% 38% 18% Örebro län 44% 37% 19% Västmanlands län 46% 34% 20% Dalarnas län 40% 41% 20% Gävleborgs län 42% 39% 19% Västernorrlands län 43% 36% 22% Jämtlands län 41% 39% 20% Västerbottens län 48% 36% 16% Norrbottens län 44% 36% 19% Total 46% 35% 18% Källa: Vårdförbundet Något fler arbetar heltid och fler har chefsbefattning Av förbundets samtliga yrkesaktiva medlemmar arbetar knappt hälften, 48 %, heltid. Något fler (53 %) av medlemmarna som är i åldersgruppen år arbetar heltid. Detta kan jämföras för gruppen år, där motsvarande siffra är 36,5 %. Andelen som arbetar heltid är högst i gruppen år, därefter sjunker andelen med heltid. Andelen heltidsarbetande är som lägst just i åldern år, därefter ökar denna andel successivt för de äldre grupperna för att slutligen minska igen i gruppen år. Vårdförbundets siffror skiljer sig alltså från de som Landstingsförbundet presenterar (se tidigare avsnitt). Detta kan bero på att Landstingsförbundet redovisar vilka anställningar som de anställda har, medan Vårdförbundets siffror grundar sig på faktiskt arbetad tid. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 13

14 Diagram: Tjänstgöringsgrad m.m. uppdelat på olika åldersgrupper. Vårdförbundets medlemmar, % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Tjl övrigt Tjl sjukdom Tjl studier Timavl mfl Deltid Heltid Källa: Vårdförbundet Antalet personer som har tjänstledigt på grund av sjukdom ökar ju högre upp i åldersgrupperna man kommer. Det är också en ökande andel bland de äldre som anger att de arbetar som timavlönade och liknande. I gruppen är det så gott som inga personer som har tjänstledigt på grund av studier. 66 % av förbundets yrkesaktiva medlemmar mellan år arbetar inom landstingen. Motsvarande siffra för medlemmarna generellt är knappt 74 %. En något högre andel bland förbundets medlemmar år arbetar inom kommunerna, knappt 22 % jämfört med drygt 16 %. Tabell: Vårdförbundets yrkesaktiva medlemmar uppdelade per sektor uppdelat efter samtliga medlemmar samt gruppen år. Antal och procent, Sektor Andel av förbundets med - lemmar år, antal Andel av förbundets med - lemmar år, procent Andel av förbundets medlemmar, antal Andel av förbundets medlemmar, procent Landsting % % Kommuner % % Staten 156 0,8% 599 0,6% Privat % % Övriga 313 2% % Totalt % % Källa: Vårdförbundet I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 14

15 Uppdelat efter olika befattningar finns det också vissa skillnader mellan Vårdförbundets medlemmar generellt och gruppen år. Andelen sjuksköterskor i sluten vård är lägre i gruppen år drygt 37 % jämfört med drygt 55 % för samtliga medlemmar. Andelen sjuksköterskor i öppen vård är däremot högre. Andelen chefer m.fl. är inte oväntat högre i gruppen år. Andelen för denna grupp är drygt 20 %, medan andelen för medlemmarna generellt är knappt 11 %. Andelen barnmorskor i sluten vård är generellt sett högre för samtliga åldersgrupper än den är för gruppen år (4 respektive 2,4 %). Diagram: Vårdförbundets yrkesaktiva medlemmar uppdelat efter befattning. Samtliga medlemmar respektive medlemmar år Samtliga medlemmar 1 Chefer mfl 10 Sjuksk sl vd 11 Sjuksk öpvd 20 Biom 30 Rönt 40 Barnm sl vd 41 Barnm öp vd 99 Övriga bef Medlemmar år 1 Chefer mfl 10 Sjuksk sl vd 11 Sjuksk öpvd 20 Biom 30 Rönt 40 Barnm sl vd 41 Barnm öp vd 99 Övriga bef Källa: Vårdförbundet I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 15

16 Sjukskrivningar bland Vårdförbundets medlemmar Allmänt Den ökade sjukfrånvaron i Sverige under de senaste åren är ett allvarligt problem. Särskilt oroväckande är den kraftiga ökningen av längre sjukskrivningar. I december 2002 fanns det pågående sjukfall där sjukskrivningen varat längre än 30 dagar. Motsvarande siffra år 1998 var Sjukskrivningarna har ökat mer för kvinnor än för män. Drygt av Vårdförbundets medlemmar fick sjukpenning från försäkringskassan i slutet av år Det motsvarar 8 procent av medlemmarna. Motsvarande siffra för alla yrken är cirka 5 procent. I slutet av 2002 fanns det över 6000 sjukskrivna medlemmar där sjukskrivningen pågått i mer än 90 dagar. Vårdförbundets medlemmar hade i genomsnitt 30,3 dagar (brutto) med sjukpenning under år Detta mått på sjukfrånvaron kallas för sjuktal. Sjuktalet för Vårdförbundets medlemmar är högre än genomsnittet för andra yrken. Orsaken till att medlemmarna är mer sjukskrivna än genomsnittet förklaras av att könsfördelningen och åldersstrukturen skiljer sig från arbetsmarknaden i övrigt. Sjukpenningtal för medlemmar jämfört med övriga yrken Som vi har visat tidigare har Vårdförbundets medlemmar fler dagar med sjukpenning än vad andra yrken har i genomsnitt. Medlemmarna har en annan ålders och könsfördelning än arbetsmarknaden i övrigt och det är därför viktigt att göra en jämförelse efter ålder och kön. Det visar sig då att Vårdförbundets kvinnliga medlemmar i synnerhet medelålders har relativt få sjukpenningdagar när vi jämför åldersgrupp för åldersgrupp. Undantagen är de yngsta och äldsta kvinnliga medlemmarna. De har relativt höga sjukpenningtal. Även Vårdförbundets manliga medlemmar har relativt få sjukpenningdagar men här med undantag för de som är över 55 år. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 16

17 Sjukpenningtalet ("netto") för medlemmar i Vårdförbundet 2002 jämfört med sjukpenningtalet för hela riket. 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 Kvinnor,Vårdf Kvinnor, Alla Män,Vårdf Män, Alla 20,0 15,0 10,0 5,0 0, Källa: Vårdförbundet/RFV Följande diagram visar sjuktalet per åldersgrupp för sjuksköterskor och barnmorskor jämfört med biomedicinska analytiker. I likhet med övriga yrkesgrupper ökar antalet sjukpenningdagar med ökad ålder. Sjuktalet för biomedicinska analytiker ökar inte lika mycket med ökad ålder som det gör för sjuksköterskor och barnmorskor. Antalet sjukpenningdagar per åldersgrupp och yrke Uppgifterna avser genomsn bruttodagar oavsett hel dag eller del av dag Yrke 20 Sjuksköterskor + barnmorskor 10 Biomedicinska analytiker Källa: Vårdförbundet/RFV I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 17

18 Löneutveckling Löneutvecklingen för medlemmar över 55 år har en tendens att plana ut, enligt de löneuppgifter som Vårdförbundet har. Orsakerna till detta är naturligtvis flera, men det finns ett missnöje hos gruppen med löneutvecklingen (se nästa avsnitt). Figur: Löneutveckling för olika åldersgrupper, fördelat på yrke. Vårdförbundets landstingsanställda medlemmar, Chefer,ledare mfl Sjuksköterskor övr Barnmorskor övr Biomed analytiker Källa: Vårdförbundet I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 18

19 Att verka ett helt yrkesliv medlemsundersökning till medlemmar mellan år Om undersökningen Under våren 2003 gjorde TEMO på uppdrag av Vårdförbundet en telefonintervju med 1050 medlemmar i åldrarna år. Syftet med undersökningen var att ta reda på deras inställning till arbetslivet och till en framtida pension. Undersökningen vände sig både till personer som var yrkesverksamma och till medlemmar som gått i förtida pension under de senaste två åren. De som gått i förtida pension fick i stort samma frågor som övriga personer men de fick också en instruktion att försöka svara utifrån hur det var när de arbetade. Intervjuerna gjordes efter ett stratifierat urval (se tabell nedan). Svarsfrekvensen var 74 %, en normal svarsfrekvens vid den typen av intervjuer. Tabell: Urval av intervjupersoner för intervju med Vårdförbundets medlemmar år Förtidspensionerade Yrkesverk samma år år år de senaste 2 åren Stockholms län Region Skåne Västra Götalandsregionen Övriga landet Källa: Vårdförbundet/TEMO Intervjupersonerna - bakgrund Intervjupersonerna delades in efter vilket yrke de tillhörde. 83 % av de intervjuade var sjuksköterskor, 10 % biomedicinska analytiker, 5 % barnmorskor och 3 % röntgensjuksköterskor. De hade arbetat i genomsnitt 25,4 år i yrket. Majoriteten av de tillfrågade (58 %) var anställda av ett landsting, 7 % av en region och 2 % av ett landstingsägt bolag. 24 % var anställda av en kommun och 8 % av en privat arbetsgivare. Intervjupersonerna fick också ange inom vilken verksamhet man arbetade. Vanligast var att man arbetade på ett sjukhus. Knappt var femte arbetade inom äldreomsorgen och något färre på en vårdcentral. I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 19

20 Tabell: Vilken arbetsplats intervjupersonerna angett. Arbetsplats % Sjukhus 50 Äldreomsorg 18 Vårdcentral 17 Utbildningssektorn 4 Företagshälsovården 2 Öppenvården 2 Hemsjukvården 2 Administration 1 Sjukhem 1 Sjukvårdsupplysning 1 Kommentar: Frågan var utformad enligt följande: Arbetar du? Intervjupersonen fick svara fritt och TEMO har registrerat svaret efter vissa alternativ som fanns angivna. Svar som inte passade in i dessa alternativ har kategoriserats i efterhand. 35 % hade arbetat över 17 år på samma avdelning, klinik eller motsvarande. En lika stor grupp (36 %) har arbetat 1-6 år på nuvarande arbetsplats. Medelvärdet var 13,1 år. TEMO frågade också intervjupersonerna hur många anställda som sammanlagt arbetade på den tillfrågades avdelning, klinik eller motsvarande. En femtedel uppgav att de arbetade på arbetsplatser med 51 anställda eller fler. 15 % arbetar på arbetsplatser med upp till 10 anställda. Vad gäller åldersfördelningen bland arbetskamraterna, upplever intervjupersonerna att de flesta kollegorna är i åldern år. De upplever att det är få som är under 35 år och färre som är 60 år och äldre. Arbetstid En majoritet (54 %) arbetade heltid och 36 % deltid. Trots detta uppgav 44 % av intervjupersonerna att de arbetade över 40 timmar i veckan. Antalet arbetstimmar en normal arbetsvecka var i medeltal 34,5 timmar 2. Var femte tillfrågad (21 %) uppger att de arbetar övertid flera gånger i veckan. Vissa grupper arbetar mer övertid än andra. Det gäller anställda på vårdcentral som arbetar övertid dagligen i högre utsträckning än andra grupper. Kommunalt anställda och personer som arbetar inom äldreomsorgen uppger i högre grad att de jobbar över flera gånger i veckan. Det finns också regionala 2 Intervjupersonerna fick först besvara en fråga som löd: Vilket av följande stämmer bäst in på dig? Är du förvärvsarbetande heltid, förvärvsarbetande deltid, sjukskriven på heltid, sjukskriven på deltid, arbetssökande på deltid, deltidspensionär, vet ej/ej svar. Därefter fick de förvärvsarbetande besvara Hur många timmar arbetar du i genomsnitt en normal arbetsvecka? I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 20

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001

Landstingskontoret. Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 Landstingskontoret Sjukfrånvaron i Stockholms läns landsting redovisning av statistik för 2001 1 Landstingskontoret 2002-05-17 Avd för Arbetsgivarfrågor Jannike Wenke, tfn 08-737 51 54 Mats Perming, tfn

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Sjukfrånvarons utveckling

Sjukfrånvarons utveckling Dialogmöte den 16 november 2015 Hallands, Jönköpings och Västra Götalands län Sjukfrånvarons utveckling Peje Bengtsson, analytiker vid avdelningen för analys och prognos Sid 1 16 november 2015 Dialogmöte

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Vem kan rädda den svenska välfärden?

Vem kan rädda den svenska välfärden? Fokus på arbetsmarknad och utbildning Den svenska välfärden Vem kan rädda den svenska välfärden? Johan Jönsson 7 Kan vi bevara den svenska välfärden? Hur ska det i så fall gå till? Alla vet vi att välfärd

Läs mer

Kompetensbehov inom vården

Kompetensbehov inom vården Kompetensbehov inom vården REGLAB: REGIONALA MATCHNINGSINDIKATORER WORKSHOP 4 MAJ 2017 Anders Axelsson, Region Skåne Agenda Vård och omsorg totalt sett Idag fokus på Vård- och omsorgsutbildade (VO) Hur

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Beskrivning av sjuktalets utveckling

Beskrivning av sjuktalets utveckling 9,0 - Kraftsamling Sörmland Beskrivning av sjuktalets utveckling Peje Bengtsson, analytiker Försäkringskassan Sid 1 November 2016 Kraftsamling Sörmland Sjukskrivningarna 1970-2015 Sid 2 November 2016 Kraftsamling

Läs mer

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska

Jobbhälsobarometern. Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24. Trenden negativ - färre helårsfriska Jobbhälsobarometern Delrapport 2011:1, FSF Svensk Företagshälsovård 2011-10-24 Trenden negativ - färre helårsfriska Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern är ett samarbete mellan FSF, Föreningen Svensk

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013

Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Jobbhälsoindex Jobbhälsobarometern 2013 Delrapport Jobbhälsoindex 2013:3 Jobbhälsobarometern Sveriges Företagshälsor 2014-03-11 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Allt färre drömmer om tidig pension

Allt färre drömmer om tidig pension Allt färre drömmer om tidig pension Undersökning från Länsförsäkringar våren 2010 Källa: Länsförsäkringar Sammanfattning Jämförelse mellan när man vill gå i pension och när man tror att man kommer göra

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Lönerapport 2010 Juli 2011

Lönerapport 2010 Juli 2011 Lönerapport 21 Juli 211 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 21 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017

Från idéer till framgångsrika företag. Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Aktiviteter för att påverka lönar sig Styrelsekartläggning 2017 Bakgrund Motsvarande statistik togs fram 2013 och föreliggande undersökning är en jämförelse mellan åren. Denna sammanfattande rapport inleds

Läs mer

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3

Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Sjuklöneperioden år 2005 kvartal 1 3 Statistiken över sjuklöneperioden bygger på ett urval av arbetsgivare och deras utbetalningar av sjuklön till sina anställda under sjuklöneperioden. Insamlig sker kvartalsvis

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb

RAMS Maria Håkansson statistiska_centralbyran_scb RAMS 2014 Maria Håkansson 2015-12-03 facebook.com/statisticssweden @SCB_nyheter statistiska_centralbyran_scb 4 655 800 4 285 109 Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS) Folk- och bostadsräkningar

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor

Vårdförbundet i siffror 2010. Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Vårdförbundet i siffror 2010 Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor Medlemsstatistik Det finns 2 912 medlemmar i Vårdförbundet som är röntgensjuksköterskor varav

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2016 Svagt minskad arbetslöshet i februari Arbetslösheten har varit oförändrad i

Läs mer

Småföretagare får låg pension

Småföretagare får låg pension Datum 2011-11-xx Sid 1(5) Småföretagare får låg pension Sveriges småföretagare har inga stora summor att vänta sig i allmän pension. Deras inkomstuppgifter i dag kommer inte att ge mer än runt 12 000 kr

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län augusti månad 2015 1 400 personer fick arbete i augusti Under augusti månad erhöll 1 396 personer

Läs mer

Sysselsättning och utanförskap i Skåne

Sysselsättning och utanförskap i Skåne EN KORT ANALYS OM SKÅNES TILLVÄXT OCH UTVECKLING JANUARI 212 Sysselsättning och utanförskap i Skåne Åldersfördelningen bland Skånes befolkning ger regionen en betydande fördel, då en stor andel av invånarna

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:64 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:50 av Stig Nyman (kd) om arbetstidsförkortning för äldre medarbetare Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionären

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017

Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län januari månad 2017 Arbetslösheten ökar sedan ett år tillbaka Arbetslösheten har ökat i stort sett

Läs mer

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09

2014:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 2014:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:1 Sveriges Företagshälsor 2014-09-09 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Arbetslinjen till

Läs mer

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18

2014:3. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 2014:3 Jobbhälsobarometern Delrapport 2014:3 Sveriges Företagshälsor 2014-12-18 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 5 Höjd pensionsålder

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Utrikes födda anställda. i landsting och regioner 2005

Utrikes födda anställda. i landsting och regioner 2005 Utrikes födda anställda i landsting och regioner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Facklig anslutning år 2015

Facklig anslutning år 2015 ARBETSMARKNAD Facklig anslutning år 2015 Facklig anslutning bland anställda efter klass och kön år 1990 2015 Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll Sammanfattning... 2 1 Facklig anslutning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 206 Ett hundratal färre fick arbete i september Under september månad erhöll 437

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Lönerapport 2008 Maj 2009

Lönerapport 2008 Maj 2009 Lönerapport 28 Maj 29 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 28 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 Fått arbete I oktober fick 1 307 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 840 av

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor

Vårdförbundet i siffror Barnmorskor Vårdförbundet i siffror 2010 Barnmorskor Barnmorskor Medlemsstatistik Vårdförbundet har 5 556 barnmorskemedlemmar varav 90 procent är yrkesverksamma. Av de yrkesverksamma barnmorskorna är 42 procent mellan

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bitte Lyrén Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gävleborgs län september månad 2015 1 500 personer fick arbete i september Under september månad erhöll 1 531

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2016 Fler arbetslösa Arbetslösheten har ökat sedan våren 2015. Ökningen beror till

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

ANALYSERAR 2001:9. Arbetsgivares attityder till äldre yrkesverksamma

ANALYSERAR 2001:9. Arbetsgivares attityder till äldre yrkesverksamma ANALYSERAR 2001:9 Arbetsgivares attityder till äldre yrkesverksamma I serien RFV ANALYSERAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderinsarbete I huvudsak

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Vårdförbundet i siffror 2010 Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kalmar län i slutet av februari månad 2014 februari MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Kalmar 11 mars 2014 Maria Lycke Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kalmar län februari 2014 9 542 (8,4 %) 4 165 kvinnor (7,7 %) 5 377 män (9,1 %) 2 548

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län mars månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade 1

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 Fått arbete I mars fick 1 455 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I mars för ett

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012 2012-03-17 Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012 Allt färre får jobb Under mars påbörjade 820 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon form av arbete. Det är 250

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer