Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2012-01-10"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum ::F: S 20 (24) 17 Remiss Bildande av Region Mälardalen Dnr 2011/298 INLEDNING Remiss från Landstinget Västmanland om bildandet aven regionkommun - Region Mälardalen, med ett sammanhållande ansvar för regional utveckling och hälso- och sjukvård. Landstingen i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län planeras att ingå i denna regionkommun. Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2011/257/1, remiss från Landstinget Västmanland Bilaga KS 2011/257/2, underlag för ansökan Kommunstyrelsens arbetsutskott , 328 Handling inkommer till sammanträdet, Bilaga KS 2011/257/3, yttrande från Sala kommun Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar ;m Sala kommun till Landstinget Västmanland yttrar sig i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2011/257/3, samt ;m överlämna yttrandet till kommunfullmäktige för fastställelse. Erik Åberg (MP), Alaittin Temur (S), Alexandra Gustafsson (S), Hanna Westman (SBÄ), Viktor Kärvinge (S), Carol a Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Lars Alderfors (FP), Peter Molin (M), Michael PB Johansson (M) och Eva Axelsson (KD) yrkar bifall till Per-Olov Rapps (S) yrkande. Protokollsanteckning Lotta Johansson Arnqvist (V) lämnar särskilt yttrande från Vänsterpartiet, se Bilaga. BESLUT Kommunstyrelsen beslutar ;m Sala kommun till Landstinget Västmanland yttrar sig i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2011/257/3, samt ;m överlämna yttrandet till kommunfullmäktige för fastställelse. Utdrag kommunfullmäktige Landstinget Västmanland EX(J IZu/13 Utdragsbestyrkande

2 Bilaga Protokollsanteckning till KS 10 januari Vänsterpartiet anser att det är väsentligt att Sala kommun ingår i en region bestående av Västmanlands län, Södermanlands län samt Örebro län oavsett om Uppsala län väljer att stå utanför denna region. Vänsterpartiet ser gärna att även Uppsala län ingår i denna region men respekterar att Uppsala län valt att tacka nej till att ingå i ovanstående regionbildning. Skulle Uppsala län ändra uppfattning i frågan anser vi att de ska erbjudas möjlighet att ingå i vår region. Vänsterpartiet Västmanland har diskuterat regionsfrågan under lång tid och har i distriktsstyrelsen i Västmanland beslutat om partiets ställningstagande för Västmanlands räkning vilket är i överensstämmelse med denna protokollsanteckning. I övrigt instämmer Vänsterpartiet i Sala kommuns remissvar. Lotta Johansson Arnqvist (V)

3 D SALA'" KS 2011/257/3 KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 1(4) SALA KOMMUN, Kommunstyrelsens fiirvaltnlng Remiss om bildande av Region Mälardalen Sala kommun har för yttrande erhållit remiss, daterad , från Landstinget Västmanland om bildande av Region Mälardalen, De tre landstingen i Södermanland, Västmanland och Örebro län avser att till regeringen inlämna en gemensam ansökan om att bilda en regionkommun 1 januari 2015, Formellt tas beslut i varje läns landstingsfullmäktige, Landstingsfullmäktige i Västmanland behandlar frågan på ett extra insatt möte den 26 januari 2012, Samtliga kommuner i de tre länen ombeds tilllandstingsstyrelsen i sitt län att yttra sig och ta ställning senast 13 januari 2012 till förslag om bildande av Region Mälardalen, Till följd av den korta remisstiden, vilken vi anser högst anmärkningsvärd, beslutade Sala kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i december 2011, KF , att uppdra till kommunstyrelsen att avge yttrande i regionfrågan samt överlämna yttrandet till kommunfullmäktige för fastställelse, Sammanfattande yttrande Sala kommun och Region Mälardalen Sala kommun instämmer i de skäl som anges i remissen för större folkvalda regionkommuner med sammanhållande ansvar för regionalutveckling samt de positiva effekter det medför generellt för tillväxt och utveckling av hälso- och sjukvården. Sala kommun ser mycket allvarligt på att Landstinget i Uppsala län inte ingår i den tänkta Region Mälardalen. Sala kommun kräver att förnyade kontakter omedelbart upptas med ledningen för Landstinget i Uppsala län för att skapa möjligheter för Landstinget i Uppsala län att snarast kunna ingå i Region Mälardalen. Sala kommun anser att medborgarnas samhörighet och identifikation med sin region är viktig, Det måste i slutänden finnas en frihet för "gränskommuner" att få välja regiontillhörighet. Sala kommun uttrycker djup otillfredsställelse över den korta remisstiden som minskat möjligheterna till en fri och bred diskussion kring frågan, SALA KOMMUN Kommunstyrelsen Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: SO Per-Olov Rapp Ordförande kommunstyrelsen

4 2 (4) Kommunstyrelsen Regionfrågan och Ansvarskommitten Regionfrågan har diskuterats flitigt alltsedan den parlamentariskt tillsatta Ansvarskommitten 2007 föreslog att mellan sex och nio regionkommuner, med ansvar för regional tillväxt och utveckling samt hälso- och sjukvård, skulle ersätta dagens landsting. Som centrala kriterier för en ny regional indelning och samhällsorganisation framfördes behovet av geografiskt sammanhållna regionala arbetsmarknader, ett befolkningsunderlag inte understigande en halv miljon, att varje region borde ha ett universitet med forskningsinriktning och ett universitetssjukhus samt att statliga myndigheter och verk skulle följa samma regionindelning för ett effektivare resursutnyttjande och för att möjliggöra en tydligare rollfördelning men också mer rationell samverkan mellan kommunsektorn och staten. Sala kommun tillstyrkte huvuddelen av förslagen i sitt remissvar på Ansvarskommittens slutbetänkande (SOV2007:10), Ks , bilaga KS 2007/121/3. Sala kommun framhöll särskilt i sitt remissvar: att en ny regional indelning av Sverige är gemensam för både staten och regionkommunerna att tillsyn i princip ska vara ett statligt ansvar med undantag av den tillsyn som är kopplad till primärkommunala verksamheter att välkomna förslagen om att ett flertal av de regionala utvecklingsfrågorna överförs från stat till regionkommunerna framhålla vikten av att regionkommunerna tillsammans med primärkommunerna hittar väl fungerande arbetssätt och relationer för att kunna nå resultat i det regionala utvecklingsarbetet att det krävs en grundläggande samhörighet och solidaritet hos medborgarna om kollektivt beslutsfattande ska få folkligt stöd att se Västmanland och Sala som en del aven Stockholm - Mälarregion Slagkraftiga regioner De regionala utvecklingsfrågorna har avgörande betydelse för en regions tillväxt, för möjligheterna att långsiktigt finansiera välfärden och få demokratisk legitimitet för likvärdigheten i den svenska samhällsorganisationen. Beslut som rör infrastruktur, kollektivtrafik, sysselsättning, kompetensutveckling och högspecialiserad vård berör allt fler människor i den nya tidens geografi - en geografi som inte alltid följer traditionella länsindelningar. Det är därför viktigt att regionfrågan inte drivs och får en lösning utifrån smala perspektiv och maktpolitiska strävanden. l en alltmer globaliserad värld med snabba strukturförändringar möjliggör regionbildning att resurser kan samordnas och samverka från stat, kommun, landsting och EV för att få en uthållig tillväxt och hållbar utveckling. Fler starka tillväxtregioner är inte minst viktigt då regionernas kommande

5 n SALA ~ KOMMUN 3 (4) Kommunstyrelsen innovationsstrategier med stor sannolikhet kommer att kopplas till den nya regionalfonden liksom kompetensplattformar till socialfonden. Försök med regionkommuner i Skåne och Västra Götaland, som har permanentas fr.o.m. 2011, uppvisar goda exempel på regionala utvecklingsstrategier för transportinfrastruktur, kompetensplattformar och kulturpolitik Vi vill understryka vikten av ett fåtal stora och kraftfulla regioner för att skapa goda regionala betingelser för tillväxt och välfärdstjänster på villkor i hela landet. Förslag till bildande av Region Mälardalen Sala kommun instämmer i de skäl som anges för bildande av större regionkommuner med sammanhållande ansvar för regional utveckling samt de positiva effekter det medför generellt för tillväxt och utveckling av hälso- och sjukvården. Inte minst skapas ekonomiska muskler för betydande och nödvändiga infrastruktursatsningar. Det ger också möjlighet att vidga och fördjupa den regionala demokratin med ett tydligt ansvarstagande för en ny typ av regionpolitiker med klarare roller. Idag är ansvaret delat mellan landsting, kommuner och länsstyrelser samt i förekommande fall regionförbund vilket gör det svårt för medborgarna att veta vem som ansvarar för vad. Vi vill också understryka vikten av att statens regionala indelning överensstämmer med regionkommunernas för att få ett effektivt resursutnyttjande. Sala kommun ser mycket allvarligt på att Landstinget i Uppsala län inte ingår i den tänkta Region Mälardalen. Sala kommun ligger i nordöstra delen av Västmanlands län, belägen i gränslandet där bördiga jordbruksmarker övergår i det skogrika Bergslagen. Ur närings- och handelssynpunkt förknippas ofta Sala med Västmanland men nätverk, traditioner och gemenskap följer inte alltid administrativa gränser utan skapas på naturlig väg under lång tid. Det ger inte bara län utan också kommuner och landskap sin alldeles speciella karaktär, ger identitet och vilja att värna om och utveckla den vidare. Kontakter och givande samarbete har länge upprätthållits mellan Sala kommun och närliggande orter såväl i Uppsala län som i Dalarnas och Gävleborgs län. Idag finns ägarsamverkan och avtal på kommunal nivå över dessa länsgränser i flera olika sammanhang, t ex Sala-Heby Energi AB, Räddningstjänst, Bygg- och miljöförvaltning, Dalabanans Intressenter, Nedre Dalälvens Intresseförening. De arbetsmarknadsregioner och hälso- och sjukvårdregioner som Sala idag ingår i inkluderar även Uppsala län. Västmanlands och Uppsala län ingår i Trafikverkets Region Öst. Ytterligare forum där samråd och dialog förekommer tillsammans med Uppsala län/landsting är Mälardalsrådet samt Mälardalstrafik AB, den senare arbetar med att underlätta resande över läns- och organisationsgränser. Räta linjen - gruppen, i vilken ingår Sala och Heby kommuner, arbetar för en utvecklad infrastruktur för att stärka Stockholm-Mälarregionens flerkärnighet.

6 4 (4) 2012,Ol~04 Kommunstyrelsen Dagens organisations- och samarbetsmönster ger kraftigt stöd för en sammanhållen Mälardalsregion där även Uppsala län ingår. Ansvarkommitten påpekade redan i sitt betänkande att "Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län redan 2015 ser ut att utgöra en enda, sammanhållen arbetsmarknadsregion. Idag finns i Stockholm en majoritet för att inte utvidga Stockholms län och inte heller ansöka om att ta över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen. Den frågan kan därför i perspektiv Mälardalsregion lämnas till framtiden. Sala kommun ser mycket allvarligt på att Landstinget i Uppsala län i regionprocessen inte har kunnat knytas till Region Mälardalen. Det är dit, liksom till Västerås, många av våra kommunikationer går, vare sig vi arbetspendlar, driver företag, studerar eller samverkar i övrigt. Många av de fördelar som beskrivs i förslaget finns redan och skulle förstärkas om Landstinget i Uppsala län ingick i Region Mälardalen. Vi ser det därför som ytterst nödvändigt att förnyade kontakter omedelbart upptas med ledningen för Landstinget i Uppsala län för att skapa möjligheter för Landstinget i Uppsala län att snarast kunna ingå i Region Mälardalen. Sala kommun anser att medborgarnas samhörighet och identifikation med sin region är viktig. Det måste i slutänden därför tillåtas en frihet för "gränskommuner" att få välja regiontillhörighet. Avslutningsvis vill vi påpeka det djupt otillfredsställande med den kort remisstiden, särskilt som den delvis sammanfaller med jul- och nyårshelg. Det omöjliggör för enskilda ledamöter i kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt de lokala politiska partierna att kunna sätta sig in i förslaget och genomföra en aktiv diskussion och dialog före remisstidens utgång. Sala kommun

7 ~LANDSTINGET lrvxsfmanland Bilaga KS 2011/257/1 l Dawm Vilr belecknlng LTV För yttrande: SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltnir;,j I Samtliga kommunstyrelser i Västmanland Ink Kopia ffir kännedom: VKL och L!l.nsstYreIsen i Västmanland Remiss om bildande av Region Mälardalen I januari 2009 meddelade regeringen att Sverige i framtiden ska ha tre politiska nivåer med beskattningsrätt - staten, regionkommuner och primärkommuner. Fyra regionkommuner har redan bildats, och i ett flertal län pågår arbete som syftar till att lämna in en ansökan till regeringen om större sammanhållna regioner. Parallellt pågår en utredning om hur den statliga regionala indelningen ska se ut.. Landstingen i Söderrnanlands, Örebro och Västmanlands län har inlett en process for att ta beslut om att tillsammans bilda en regionkommun, Region Mälardalen, med ett sammanhållande ansvar ffir regional utveckling och hälso- och sjukvård. Genom att ansöka om att bilda regionkommun senast den 31 januari 2012 kan vi vara med och påverka hur Sveriges framtida karta ritas. Tidsplanen är satt av staten och vi har därför att skynda snabbt. De tre landstingen har uppdragit till en styrgrupp bestående av landstingsstyrelsernas ordforanden och landstingsdirektörer att ta fram ett beslutsunderlag till respektive landstingsfullmäktige i januari månad. Remissen vi nu skickar ut är en del i arbetsprocessen infdr respektive fullmäktiges beslut i frågan. I underlaget redogör vi for motiven fdr och de forväntade effekterna av regionbildningen. Att bilda en regionkommun är inte bara en angelägenhet ffir dagens landsting. De kommuner som finns inom den tänkta regionkommunen är i högsta grad medspelare i planeringen. DärfOr är det oerhört viktigt att vi for en bred dialog och fångar upp synpunkter från de 31 kommunerna i regionen. Den remissrunda som nu görs kommer att foljas upp av fordjupade samtal och processer nnder den fortsatta resans gång. Postadress Landstinget Västmanland VÄSTERÅS Besöksadress Telefon Org.Nr E.post Landstingshuset I){) Centrallasarettet, Ingång 4 Telefax VAT nr Hemsida SE

8 2 (2) Datum Vår beteckning LTV Il IOS7 Vi önskar att samtliga kommuner genom kommunstyrelsen senast den 13 januari 2012 tar ställning till vårt fiirslag om att hos regeringen ansöka om,att bilda en regionkommun genom sammanslagning av Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland och Örebro läns landsting., Respektive kommun skickar sitt yttrande tilllandstingsstyrelsen i sitt län. Med vänliga hälsningar ~~.., Denise Norström Landstingsstyrelsens ordförande

9 Bilaga KS 2011/257/.. ') AktlllLaga Region Mälardalen - underlag för en ansökan om att slå samman landstingen i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län till en regionkommun REMISSUPPLAGA TILL KOMMUNERNA 6 DECEMBER 2011 Innehåll Sammanfattande slutsatser Inledning Övergripande motiv för regionbildning Motiv för att bilda Region Mälardalen Region Mälardalens verksamhet Effekter på demokratin Avstånd, kommunikationer och arbetsmarknadsregioner Befolkningsutveckling och sysselsättning Tillgång till kommunal och annan service Effektivitetsvinster och inomregional balans Kommunalekonomiska effekter Den fortsatta processen Bilaga 1 Kommunerna och Region Mälardalen l

10 Sammanfattande slutsatser Landstingen i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län har inlett en process för att tillsammans bilda en regiankommun, Regian Mälardalen, med ett sammanhållande ansvar för regional utveckling och hälso- och sjukvård. I denna skrivelse redogörs för motiven för och de färväntade effekterna av regionbildningen. ÖVERGRIPANDE MOTIV FÖR REGIONBILDNING Det finns starka skäl att ersätta landstingen med större och mer kraftfulla regionkommuner. Regeringen meddelade i januari 2009 att Sverige i framtiden ska ha tre politiska nivåer med beskattningsrätt - staten, regionkommuner och primärkommuner. Den 1 januari 2011 bildades de första fyra regionkommunerna, och runt om i landet pågår arbetet med att bilda nya. Att ersätta landstingen med större regionkommuner som även får ett sammanhållande ansvar för regional utveckling är viktigt av fem huvudsakliga skäl: 1. Det ger regioninvånarna ett direkt inflytande över de samhällsuppgifter som hanteras på regional nivå och kan därigenom vitalisera den regionala demokratin och lägga en grund för ett regionalt politiskt ledarskap som förmår ena regionen och mobilisera dess resurser. 2. Det gör det möjligt att ta ett mer samlat grepp om den regionala utvecklingen, där ansvaret idag är sönderdelat mellan ett stort antal aktörer, och ge ett folkvalt organ huvudansvaret. Härigenom skapas också förutsättningar för en tydligare rågång mellan å ena sidan ett utvecklingsuppdrag, präglat av politiska prioriteringar, och å andra sidan ett rättsvårdande myndighetsuppdrag, som regionalt axlas av länsstyrelsen. 3. Det möjliggör en mer ändamålsenlig regionindelning: såväl hälso- och Sjukvård och regional utveckling som statlig regional förvaltning kräver ett vidare geografiskt perspektiv och ett större befolkningsunderlag än dagens normallän för att kunna organiseras effektivt. 4. Staten behöver starka regionkommuner med demokratisk legitimitet och stora egna resurser för att förverkliga nationella ambitioner inom områden som infrastruktur och kultur. S. Det är också angeläget att andra delar av landet får samma förutsättningar som Skåne och Västra Götaland att skapa tillväxt och utveckling och hävda sina intressen. MOTIV FÖR ATT BILDA REGION MÄLARDALEN Med en befolkning på över invånare, ett eget universitetssjukhus, ett universitet och en större högskola, båda med fasta forskningsresurser, uppfyller Region Mälardalen de flesta av Ansvarskommittens kriterier för hållbara regionkommuner. Med ett tydligt demokratiskt mandat, beskattningsrätt och ett sammanhållande ansvar för uppgifter inom regional utveckling, som idag sköts av tre landsting, två samverkansorgan och tre länsstyrelser, kan Region Mälardalen på ett helt annat sätt än idag skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling. En större hälso- och Sjukvårdshuvudman står bättre rustad för att möta hälso- och Sjukvårdens utmaningar - den snabba medicinska och medicintekniska utvecklingen, en åldrande befolkning och den gränslösa vård det fria vårdvalet skapar. Den kan också tillvarata skalfördelar, genom att fördela verksamheter och resurser effektivare, mellan fler enheter, än vad tre mindre landsting var för sig har möjlighet till. Regionbildningen innebär att vi tillsammans blir en resursstark samarbetspartner för Stockholm och omvärlden i övrigt. Också staten har ett stort intresse aven stark Region 2

11 G Mälardalen i arbetet med att skapa tillväxt och utveckling och lösa det gemensamma välfärdsuppdraget. EFFEKTER AV REGIONBILDNINGEN När Region Mälardalen bildas övertar den de tre landstingens uppgifter, tillgångar och intäktskällor. Därutöver får den ett övergripande ansvar för den regionala utvecklingen och övertar uppgifter, resurser och personal inom detta område från de båda samverkansorganen och de tre länsstyrelserna. Det innebär att den nya regionkommunen kommer att ha två huvudsakliga verksamhetsområden - regional utveckling samt hälsooch sjukvård. Inom regional utveckling kommer kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor att spela en särskilt viktig roll. Det nya, övergripande ansvaret för regional utveckling skapar förutsättningar för att vidga och fördjupa den regionala demokratin. Med en bibehållen god representativitet finns det också möjligheter att utveckla och stärka förtroendemannarollen när landstingens tre förtroendemannaorganisationer ersätts aven gemensam. Sammanslagningen av tre landsting till en regionkommun ger utrymme för betydande effektivitetsvinster, på kort sikt främst när tre lednings- och stabsorganisationer ersätts av en. på längre sikt ges också möjlighet att effektivisera och utveckla hälso- och sjukvården. Det är dock inte troligt att dessa förändringar kommer att påverka den inomregionala balansen i negativ riktning. Regionbildningen ger utrymme att utveckla och effektivisera verksamheten och förväntas därför på sikt förstärka ekonomin. Det är inte möjligt att idag beräkna den nya gemensamma skattesatsen. Den påverkas av omvärldsförändringar fram till 2015 och olikheter i ansvarsfördelningen gentemot kommunerna, faktorer som idag är svåra att uppskatta effekterna av. Ett nytt utjämningssystem och de möjligheter till effektivitetsvinster som regionbildningen ger, förväntas dock båda stärka ekonomin. Bildandet av Region Mälardalen påverkar den kommunala samverkan, såväl kommunerna emellan som mellan regionkommun och kommuner. Den senare samverkan får ny aktualitet genom det regionala utvecklingsuppdraget. Den förstnämnda är i princip kommunernas ensak, men eftersom frågorna hänger ihop bör de lösas i ett sammanhang. 3

12 .. 1 Inledning Landstingen i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län har inlett en process för att läggas samman till en regionkommun, Region Mälardalen, med ett sammanhållande ansvar för regional utveckling och hälso- och sjukvård. I samband med bildandet övertar Region Mälordalen även ansvaret för uppgifter inom regional utveckling från Regionförbundet Sörmland och Regionförbundet Örebro samt från länsstyrelserna i de tre länen. Regionkommunen har samma konstitutionella ställning som de landsting den ersätter, jämställd med kommunerna. Målsättningen är att Region Mälardalen ska bildas den l januari För att det ska vara möjligt krävs att en ansökan lämnas till regeringen i början av Ansökan kommer även att överlämnas till Utredningen om den statliga regionala förvaltningen, för att utredaren ska kunna ta hänsyn till den i sitt förslag till ny länsindelning, som lämnas senast den 15 december De tre landstingen siktar på att ta ställning till ansökan i landstingfullmäktige i januari Innan dess är det dock viktigt att kommunerna i de tre berörda länen får tillfälle att yttra sig över planerna på en regionbildning. Denna skrivelse har tagits fram som underlag för kommunernas yttranden och redogör för motiven för samt de förväntade effekterna av regionbildningen. Regering och riksdag har aldrig tagit ställning till Ansvarskommittens förslag till kriterier för läns- och regionkommunindelning. Den författning ändringar ilandstingsindelningen prövas emot är i stället indelningslagen (1979:411). Den stadgar att en ändring i landstingsindelningen endast får göras om ändringen kan antas medföra bestående fördel. Av förarbetena till lagen framgår att regeringen vid sitt beslut ska ta särskild hänsyn till önskemål och synpunkter från de berörda landstingen, liksom från ortsbefolkningen, företrädd av landstingsfullmäktige. Bland de faktorer som ska beaktas nämns: avståndsförhållanden, människors närhet till service, tillgång till kommunal service, tillgång till kommunikationer, påverkan på arbetsmarknad och sysselsättning, tillgång till infrastruktur, samt demokratifrågor - till exempel antalet förtroendevalda. I avsnitt 5-11 i denna skrivelse redogörs för vilka effekter regionbildningen kan förväntas få utifrån dessa faktorer samt för andra frågor som blir viktiga vid granskningen av ansökan, så som kommunalekonomiska effekter och inomregional balans. 4

13 2 Övergripande motiv för regionbildning " Det finns starka skäl att ersätta landstingen med stärre ach mer kraftfulla regiankammuner. Regeringen meddelade i januari 2009 att Sverige i framtiden ska ha tre politiska nivåer med beskattningsrätt - staten, regionkommuner och primärkommuner. Den 1 januari 2011 bildades de färsta fyra regionkommunerno, och runt om i landet pågår arbetet med att bilda nya. Att ersätta landstingen med stärre regionkommuner som även får ett sammonhållande ansvar fär regional utveckling har tre huvudsakliga syften: - en färdjupad regional demokrati som grund fär ett regionalt ledorskap, - ett sammanhållande ansvar fär den regionala utvecklingen, samt - en mer ändamålsenlig läns- och regionindelning. EN FÖRDJUPAD REGIONAL DEMOKRATI SOM GRUND FÖR ETT REGIONALT LEDARSKAP När regionfrågan på 1960-talet blev brännande handlade den främst om att fördjupa den regionala självstyrelsen, att ge länsinvånarna ett direkt inflytande över regionala samhällsuppgifter genom landstingen, länens folkvalda församling. Ett fördjupat regionalt självstyre har ett stort egenvärde. En vital regional demokrati och opinionsbildning är också viktig för ett pluralistiskt samhälle och ytterst för människors deltagande i och tillit till det svenska samhällslivet. På senare år har man även framhållit att ett fördjupat regionalt självstyre ger utrymme för ett regionalt ledarskap med mandat att samla regionen och mobilisera dess resurser. Det visar inte minst exemplen från Skåne och Västra Götalands län. Bildandet aven regionkommun innebär att ett direktvalt organ övertar ansvaret för uppgifter som idag sköts av statliga myndigheter och/eller indirekt valda samverkansorgan. Genom att överföra ansvaret för den regionala utvecklingen från bland annat länsstyrelserna till regionkommunerna skapar man också en tydligare rågång mellan å ena sidan ett utvecklingsuppdrag, präglat av politiska prioriteringar, och å andra sidan ett rättsvårdande myndighetsuppdrag. Denna rågång är inte endast avsedd att fördjupa demokratin och stärka det regionala utvecklingsarbetet, utan också att undvika rollkonfukter mellan utvecklingsinsatser och rättsvårdande uppgifter som tillsyn. ETT SAMMANHÅLLANDE ANSVAR FÖR DEN REGIONALA UTVECKLINGEN Tillväxtfrågorna har de senaste decennierna fått en allt tydligare regional logik, när lokala arbetsmarknader växer ut över kommun- och till och med länsgränser. I takt med att tillväxt- och utvecklingspolitiken har koncentrerats till regional nivå har den otydliga och uppdelade ansvarsfördelningen blivit ett allt större problem. Särskilt uppdelat är ansvaret på regional nivå, där såväl länsstyrelser och andra statliga myndigheter som landsting, samverkansorgan, kommunalförbund och andra kommunala organ har viktiga uppgifter inom området. Vid sidan av dem finns också ett stort antal andra organisationer, helt eller delvis offentligt finansierade, med uppgift att stimulera företagande och tillväxt. Dessutom varierar uppgiftsfördelningen från län till län: i fyra län har från och med 2011 regionkommuner ett sammanhållande ansvar för den regionala utvecklingen, i 13 län har kommunala samverkansorgan delar av detta ansvar, och i resterande fyra län ansvarar länsstyrelserna för de uppgifter som i övriga län har anförtrotts regionkommuner och samverkansorgan. Denna uppdelning av ansvaret har skapat en svårverskådlig mosaik av aktörer med ibland direkt konkurrerande ansvarsområden. Den gör det inte endast svårt att ta ett samlat grepp om den regionala utvecklingen utifrån ett helhetsperspektiv, utan leder också till 5

14 revirstrider, dubbelarbete och ett ineffektivt resursutnyttjande. Den försvårar dessutom politisk styrning och skapar därmed ett demokratiskt underskott. EN MER ÄNDAMÅLSENLIG REGIONINDELNING Regional utveckling kräver i allmänhet ett vidare geografiskt perspektiv än dagens normallän. Det gäller inte minst planering av infrastruktur och kollektivtrafik, regional kulturverksamhet med konstnärlig spets samt tillväxtskapande åtgärder. Det visar den omfattande samverkan som har vuxit fram i Mälardalen. Den beskrivs närmare i avsnitt 3 och bottnar i ett växande behov av att överbrygga de hinder dagens läns- och landstingsgränser skapar för samhällsplanering och resande och därmed också för tillväxt och utveckling. Det finns dock gränser för vad man kan uppnå genom frivillig samverkan, där det ofta är den som vill eller kan minst som fäller avgörandet. Också hälso- och sjukvården kräver ett väsentligt större befolkningsunderlag än dagens normallandsting för att i längden kunna klara kunskapsförsörjningen och upprätthålla en fungerande sjukvårdsstruktur. Med stöd av bland annat OECD:s landsrapport och en underlagsrapport från Socialstyrelsen bedömde Ansvarskommitten att 1-2 miljoner invånare är ett lämpligt befolkningsunderlag och att varje sjukvårdshuvudman bör ha ett eget regionsjukhus som kunskapscentrum. Större landsting tenderar också att vara ekonomiskt mer robusta, genom att de kan tillvarata skalfördelar och fördela specialiteter och resurser effektivare, mellan fler enheter. En stor sjukvårdshuvudman borde därför också ha bättre möjligheter att upprätthålla och utveckla vårdenheter i regionens olika delar än vad mindre och mer sårbara landsting var för sig har. Det tydligaste beviset för att dagens län är för små är ändå den statliga sektorn, som idag nästan helt har övergivit länsprincipen. Alltfler myndighetskoncerner omvandlas till nationella en-myndigheter, och de nationella myndigheter som ännu har en regional organisation har i allmänhet betydligt färre och större geografiska verksamhetsområden än dagens 21 län. Det beror främst på att det är både svårt och dyrbart att upprätthålla den nödvändiga kompetensen på 21 platser samtidigt. Det gäller givetvis även länsstyrelserna, varför alltfler uppgifter på senare år koncentrerats till ett fåtal länsstyrelser. ANSVARSKOMMITTENS KRITERIER FÖR An BILDA REGIONKOMMUNER Av dessa skäl föreslog Ansvarskommitten 2007 att landstingen ska ersättas av större och mer robusta regionkommuner, vilka utöver hälso- och sjukvården även ska ha ett övergripande ansvar för den regionala utvecklingen. Kommitten föreslog också en ny länsoch regionkommunindelning efterföljande kriterier: 1. en gemensam läns- och regionkommunindelning, som även statliga sektormyndigheter med regionindelning som regel skall följa, 2. ett riktvärde för invånarantal på mellan en och två miljoner invånare och som inte utan starka skäl understiger en halv miljon invånare, 3. att varje regionkommun har ett regionsjukhus eller, om så inte är möjligt, etablerar ett institutionaliserat samarbete med en regionkommun som har det, 4. att varje regionkommun har minst ett universitet med betydande fasta forskningsresurser, 5. att arbetsmarknadsregionerna, så som de beräknas se ut 2030, utgör byggstenar i läns- och regionkommunindelningen och inte bör delas, annat än om mycket starka skäl föreligger, samt 6. att län och regionkommuner så långt som möjligt avgränsas så att medborgarna kan känna anknytning dit. 6

Sverige behöver fler starka tillväxtregioner

Sverige behöver fler starka tillväxtregioner BILDA SLAGKRAFTIGA REGIONER Sverige behöver fler starka tillväxtregioner ARGUMENT OCH RESULTAT 1 Förord Den enskilt viktigaste frågan i diskussionen om framtida regioner är om de län som vi har idag har

Läs mer

Kommunernas region KOMMUNERNAS INFLYTANDE I REGIONEN. Kommunernas region 1

Kommunernas region KOMMUNERNAS INFLYTANDE I REGIONEN. Kommunernas region 1 Kommunernas region KOMMUNERNAS INFLYTANDE I REGIONEN Kommunernas region 1 Förord Frågan om den regionala samhällsorganisationen och inte minst det regionala utvecklingsansvaret har varit aktuell under

Läs mer

2011:11. Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009

2011:11. Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009 2011:11 Samordning av varselinsatser under finanskrisen åren 2008 och 2009 MISSIV DATUM DIARIENR 2011-05-09 2010/136-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-07-01 N2010/4853/RT Regeringen Näringsdepartementet 103

Läs mer

Detta är en rapport från Forskargruppen för STADSREGIONER OCH UTVECKLINGSKRAFT 2010: 1 Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för

Detta är en rapport från Forskargruppen för STADSREGIONER OCH UTVECKLINGSKRAFT 2010: 1 Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för 1 Detta är en rapport från Forskargruppen för STADSREGIONER OCH UTVECKLINGSKRAFT 2010: 1 Kungliga Tekniska Högskolan Institutionen för Samhällsplanering och Milj; Drottning Kristinas väg 30 100 44 Stockholm

Läs mer

Jämtland och Härjedalens framtid på spel

Jämtland och Härjedalens framtid på spel Jämtland och Härjedalens framtid på spel En grönbok om regionfrågan 1 Jämtland och Härjedalens framtid på spel En grönbok om regionfrågan Innehåll A. Sammanfattning... 4 B. Utgångspunkter... 5 C. Utredningar

Läs mer

RAPPORT. Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland. Analys & Strategi 2011-03-07

RAPPORT. Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland. Analys & Strategi 2011-03-07 RAPPORT Regional kollektivtrafikmyndighet i Sörmland 2011-03-07 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på

Läs mer

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00)

Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00 (kaffe serveras från 9.00) KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2011-03-25 Ledamöterna i förbundsfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 25 mars 2011 kl. 10.00

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting

2011:22. Tänk efter före. Om viss styrning av kommuner och landsting 2011:22 Tänk efter före Om viss styrning av kommuner och landsting MISSIV DATUM DIARIENR 2011-09-26 2010/252-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5805 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

FREDRIK RAKAR OCH PONTUS TALLBERG (RED.) BEHÖVS REGIONER?

FREDRIK RAKAR OCH PONTUS TALLBERG (RED.) BEHÖVS REGIONER? 196 195 BEHÖVS REGIONER? 1 2 FREDRIK RAKAR OCH PONTUS TALLBERG (RED.) BEHÖVS REGIONER? 3 REGLAB Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling. Här möts regioner, myndigheter, forskare och andra

Läs mer

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se

Utkast 2013-02-25. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. www.lio.se Utkast 2013-02-25 Årsredovisning 2012 www.lio.se Årsredovisning 2012 Landstinget i Östergötland Landstinget i Östergötland 581 91 Linköping Telefon: 010-103 00 00 www.lio.se Redaktör: Urban Svahn, Ledningsstaben,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande 2003:10 Kommunernas ansvar för vuxnas lärande Vad bör staten göra? Enheten för styrningsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2003-02-28 2002/131-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-03-21 U2002/1377/V Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Stock holm. region i till växt. Planering och ut veck ling 1993-2003. Göran Johns on Bo Malm sten

Stock holm. region i till växt. Planering och ut veck ling 1993-2003. Göran Johns on Bo Malm sten Stock holm region i till växt Planering och ut veck ling 1993-2003 Göran Johns on Bo Malm sten Stockholm region i tillväxt Stockholm region i tillväxt Planering och utveckling 1993-2003 Göran Johnson

Läs mer

Hur olika får det bli?

Hur olika får det bli? PROGRAMBEREDNINGEN: Hur olika får det bli? SLUTRAPPORT PROGRAMBEREDNINGEN: Hur olika får det bli? SLUTRAPPORT Upplysningar om innehållet: Bo Per Larsson, boper.larsson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling

Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Länens planer för framtida organisation, styrning och finansiering av de regionala stödstrukturerna för kunskapsutveckling 1 2 Förord I överenskommelsen för 2013

Läs mer

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland

Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Regionförstoring som tillväxtmotor i Sörmland Det ska vara enkelt att förverkliga sina ambitioner, idéer och framtidsplaner i Sörmland Vision antagen på regionfullmäktige maj 2006 En rapport framtagen

Läs mer

Regeringens proposition 1998/99:94

Regeringens proposition 1998/99:94 Regeringens proposition 1998/99:94 Vissa forskningsfrågor Prop. 1998/99:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 april 1999 Göran Persson Thomas Östros (Utbildningsdepartementet)

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:46

Regeringens proposition 2013/14:46 Regeringens proposition 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län Prop. 2013/14:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november

Läs mer

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser FINSAM en uppföljning av finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-87541-21-6 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2015 Förord Den 15 april 2014 beslutade socialförsäkringsutskottet

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:178

Regeringens proposition 2012/13:178 Regeringens proposition 2012/13:178 En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar Prop. 2012/13:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 juni 2013 Fredrik

Läs mer

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi

Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Kommuner och landsting organisation, verksamhet och ekonomi Inledning Vi kommer alla i kontakt med kommuner och landsting i vår vardag. Det kan ske genom ett sjukhusbesök eller när barnen lämnas på förskolan.

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer