Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesdatum 2012-01-10"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum ::F: S 20 (24) 17 Remiss Bildande av Region Mälardalen Dnr 2011/298 INLEDNING Remiss från Landstinget Västmanland om bildandet aven regionkommun - Region Mälardalen, med ett sammanhållande ansvar för regional utveckling och hälso- och sjukvård. Landstingen i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län planeras att ingå i denna regionkommun. Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2011/257/1, remiss från Landstinget Västmanland Bilaga KS 2011/257/2, underlag för ansökan Kommunstyrelsens arbetsutskott , 328 Handling inkommer till sammanträdet, Bilaga KS 2011/257/3, yttrande från Sala kommun Per-Olov Rapp (S) föredrar ärendet. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar ;m Sala kommun till Landstinget Västmanland yttrar sig i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2011/257/3, samt ;m överlämna yttrandet till kommunfullmäktige för fastställelse. Erik Åberg (MP), Alaittin Temur (S), Alexandra Gustafsson (S), Hanna Westman (SBÄ), Viktor Kärvinge (S), Carol a Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Lars Alderfors (FP), Peter Molin (M), Michael PB Johansson (M) och Eva Axelsson (KD) yrkar bifall till Per-Olov Rapps (S) yrkande. Protokollsanteckning Lotta Johansson Arnqvist (V) lämnar särskilt yttrande från Vänsterpartiet, se Bilaga. BESLUT Kommunstyrelsen beslutar ;m Sala kommun till Landstinget Västmanland yttrar sig i enlighet med skrivelse, Bilaga KS 2011/257/3, samt ;m överlämna yttrandet till kommunfullmäktige för fastställelse. Utdrag kommunfullmäktige Landstinget Västmanland EX(J IZu/13 Utdragsbestyrkande

2 Bilaga Protokollsanteckning till KS 10 januari Vänsterpartiet anser att det är väsentligt att Sala kommun ingår i en region bestående av Västmanlands län, Södermanlands län samt Örebro län oavsett om Uppsala län väljer att stå utanför denna region. Vänsterpartiet ser gärna att även Uppsala län ingår i denna region men respekterar att Uppsala län valt att tacka nej till att ingå i ovanstående regionbildning. Skulle Uppsala län ändra uppfattning i frågan anser vi att de ska erbjudas möjlighet att ingå i vår region. Vänsterpartiet Västmanland har diskuterat regionsfrågan under lång tid och har i distriktsstyrelsen i Västmanland beslutat om partiets ställningstagande för Västmanlands räkning vilket är i överensstämmelse med denna protokollsanteckning. I övrigt instämmer Vänsterpartiet i Sala kommuns remissvar. Lotta Johansson Arnqvist (V)

3 D SALA'" KS 2011/257/3 KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 1(4) SALA KOMMUN, Kommunstyrelsens fiirvaltnlng Remiss om bildande av Region Mälardalen Sala kommun har för yttrande erhållit remiss, daterad , från Landstinget Västmanland om bildande av Region Mälardalen, De tre landstingen i Södermanland, Västmanland och Örebro län avser att till regeringen inlämna en gemensam ansökan om att bilda en regionkommun 1 januari 2015, Formellt tas beslut i varje läns landstingsfullmäktige, Landstingsfullmäktige i Västmanland behandlar frågan på ett extra insatt möte den 26 januari 2012, Samtliga kommuner i de tre länen ombeds tilllandstingsstyrelsen i sitt län att yttra sig och ta ställning senast 13 januari 2012 till förslag om bildande av Region Mälardalen, Till följd av den korta remisstiden, vilken vi anser högst anmärkningsvärd, beslutade Sala kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i december 2011, KF , att uppdra till kommunstyrelsen att avge yttrande i regionfrågan samt överlämna yttrandet till kommunfullmäktige för fastställelse, Sammanfattande yttrande Sala kommun och Region Mälardalen Sala kommun instämmer i de skäl som anges i remissen för större folkvalda regionkommuner med sammanhållande ansvar för regionalutveckling samt de positiva effekter det medför generellt för tillväxt och utveckling av hälso- och sjukvården. Sala kommun ser mycket allvarligt på att Landstinget i Uppsala län inte ingår i den tänkta Region Mälardalen. Sala kommun kräver att förnyade kontakter omedelbart upptas med ledningen för Landstinget i Uppsala län för att skapa möjligheter för Landstinget i Uppsala län att snarast kunna ingå i Region Mälardalen. Sala kommun anser att medborgarnas samhörighet och identifikation med sin region är viktig, Det måste i slutänden finnas en frihet för "gränskommuner" att få välja regiontillhörighet. Sala kommun uttrycker djup otillfredsställelse över den korta remisstiden som minskat möjligheterna till en fri och bred diskussion kring frågan, SALA KOMMUN Kommunstyrelsen Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: SO Per-Olov Rapp Ordförande kommunstyrelsen

4 2 (4) Kommunstyrelsen Regionfrågan och Ansvarskommitten Regionfrågan har diskuterats flitigt alltsedan den parlamentariskt tillsatta Ansvarskommitten 2007 föreslog att mellan sex och nio regionkommuner, med ansvar för regional tillväxt och utveckling samt hälso- och sjukvård, skulle ersätta dagens landsting. Som centrala kriterier för en ny regional indelning och samhällsorganisation framfördes behovet av geografiskt sammanhållna regionala arbetsmarknader, ett befolkningsunderlag inte understigande en halv miljon, att varje region borde ha ett universitet med forskningsinriktning och ett universitetssjukhus samt att statliga myndigheter och verk skulle följa samma regionindelning för ett effektivare resursutnyttjande och för att möjliggöra en tydligare rollfördelning men också mer rationell samverkan mellan kommunsektorn och staten. Sala kommun tillstyrkte huvuddelen av förslagen i sitt remissvar på Ansvarskommittens slutbetänkande (SOV2007:10), Ks , bilaga KS 2007/121/3. Sala kommun framhöll särskilt i sitt remissvar: att en ny regional indelning av Sverige är gemensam för både staten och regionkommunerna att tillsyn i princip ska vara ett statligt ansvar med undantag av den tillsyn som är kopplad till primärkommunala verksamheter att välkomna förslagen om att ett flertal av de regionala utvecklingsfrågorna överförs från stat till regionkommunerna framhålla vikten av att regionkommunerna tillsammans med primärkommunerna hittar väl fungerande arbetssätt och relationer för att kunna nå resultat i det regionala utvecklingsarbetet att det krävs en grundläggande samhörighet och solidaritet hos medborgarna om kollektivt beslutsfattande ska få folkligt stöd att se Västmanland och Sala som en del aven Stockholm - Mälarregion Slagkraftiga regioner De regionala utvecklingsfrågorna har avgörande betydelse för en regions tillväxt, för möjligheterna att långsiktigt finansiera välfärden och få demokratisk legitimitet för likvärdigheten i den svenska samhällsorganisationen. Beslut som rör infrastruktur, kollektivtrafik, sysselsättning, kompetensutveckling och högspecialiserad vård berör allt fler människor i den nya tidens geografi - en geografi som inte alltid följer traditionella länsindelningar. Det är därför viktigt att regionfrågan inte drivs och får en lösning utifrån smala perspektiv och maktpolitiska strävanden. l en alltmer globaliserad värld med snabba strukturförändringar möjliggör regionbildning att resurser kan samordnas och samverka från stat, kommun, landsting och EV för att få en uthållig tillväxt och hållbar utveckling. Fler starka tillväxtregioner är inte minst viktigt då regionernas kommande

5 n SALA ~ KOMMUN 3 (4) Kommunstyrelsen innovationsstrategier med stor sannolikhet kommer att kopplas till den nya regionalfonden liksom kompetensplattformar till socialfonden. Försök med regionkommuner i Skåne och Västra Götaland, som har permanentas fr.o.m. 2011, uppvisar goda exempel på regionala utvecklingsstrategier för transportinfrastruktur, kompetensplattformar och kulturpolitik Vi vill understryka vikten av ett fåtal stora och kraftfulla regioner för att skapa goda regionala betingelser för tillväxt och välfärdstjänster på villkor i hela landet. Förslag till bildande av Region Mälardalen Sala kommun instämmer i de skäl som anges för bildande av större regionkommuner med sammanhållande ansvar för regional utveckling samt de positiva effekter det medför generellt för tillväxt och utveckling av hälso- och sjukvården. Inte minst skapas ekonomiska muskler för betydande och nödvändiga infrastruktursatsningar. Det ger också möjlighet att vidga och fördjupa den regionala demokratin med ett tydligt ansvarstagande för en ny typ av regionpolitiker med klarare roller. Idag är ansvaret delat mellan landsting, kommuner och länsstyrelser samt i förekommande fall regionförbund vilket gör det svårt för medborgarna att veta vem som ansvarar för vad. Vi vill också understryka vikten av att statens regionala indelning överensstämmer med regionkommunernas för att få ett effektivt resursutnyttjande. Sala kommun ser mycket allvarligt på att Landstinget i Uppsala län inte ingår i den tänkta Region Mälardalen. Sala kommun ligger i nordöstra delen av Västmanlands län, belägen i gränslandet där bördiga jordbruksmarker övergår i det skogrika Bergslagen. Ur närings- och handelssynpunkt förknippas ofta Sala med Västmanland men nätverk, traditioner och gemenskap följer inte alltid administrativa gränser utan skapas på naturlig väg under lång tid. Det ger inte bara län utan också kommuner och landskap sin alldeles speciella karaktär, ger identitet och vilja att värna om och utveckla den vidare. Kontakter och givande samarbete har länge upprätthållits mellan Sala kommun och närliggande orter såväl i Uppsala län som i Dalarnas och Gävleborgs län. Idag finns ägarsamverkan och avtal på kommunal nivå över dessa länsgränser i flera olika sammanhang, t ex Sala-Heby Energi AB, Räddningstjänst, Bygg- och miljöförvaltning, Dalabanans Intressenter, Nedre Dalälvens Intresseförening. De arbetsmarknadsregioner och hälso- och sjukvårdregioner som Sala idag ingår i inkluderar även Uppsala län. Västmanlands och Uppsala län ingår i Trafikverkets Region Öst. Ytterligare forum där samråd och dialog förekommer tillsammans med Uppsala län/landsting är Mälardalsrådet samt Mälardalstrafik AB, den senare arbetar med att underlätta resande över läns- och organisationsgränser. Räta linjen - gruppen, i vilken ingår Sala och Heby kommuner, arbetar för en utvecklad infrastruktur för att stärka Stockholm-Mälarregionens flerkärnighet.

6 4 (4) 2012,Ol~04 Kommunstyrelsen Dagens organisations- och samarbetsmönster ger kraftigt stöd för en sammanhållen Mälardalsregion där även Uppsala län ingår. Ansvarkommitten påpekade redan i sitt betänkande att "Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län redan 2015 ser ut att utgöra en enda, sammanhållen arbetsmarknadsregion. Idag finns i Stockholm en majoritet för att inte utvidga Stockholms län och inte heller ansöka om att ta över det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelsen. Den frågan kan därför i perspektiv Mälardalsregion lämnas till framtiden. Sala kommun ser mycket allvarligt på att Landstinget i Uppsala län i regionprocessen inte har kunnat knytas till Region Mälardalen. Det är dit, liksom till Västerås, många av våra kommunikationer går, vare sig vi arbetspendlar, driver företag, studerar eller samverkar i övrigt. Många av de fördelar som beskrivs i förslaget finns redan och skulle förstärkas om Landstinget i Uppsala län ingick i Region Mälardalen. Vi ser det därför som ytterst nödvändigt att förnyade kontakter omedelbart upptas med ledningen för Landstinget i Uppsala län för att skapa möjligheter för Landstinget i Uppsala län att snarast kunna ingå i Region Mälardalen. Sala kommun anser att medborgarnas samhörighet och identifikation med sin region är viktig. Det måste i slutänden därför tillåtas en frihet för "gränskommuner" att få välja regiontillhörighet. Avslutningsvis vill vi påpeka det djupt otillfredsställande med den kort remisstiden, särskilt som den delvis sammanfaller med jul- och nyårshelg. Det omöjliggör för enskilda ledamöter i kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt de lokala politiska partierna att kunna sätta sig in i förslaget och genomföra en aktiv diskussion och dialog före remisstidens utgång. Sala kommun

7 ~LANDSTINGET lrvxsfmanland Bilaga KS 2011/257/1 l Dawm Vilr belecknlng LTV För yttrande: SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltnir;,j I Samtliga kommunstyrelser i Västmanland Ink Kopia ffir kännedom: VKL och L!l.nsstYreIsen i Västmanland Remiss om bildande av Region Mälardalen I januari 2009 meddelade regeringen att Sverige i framtiden ska ha tre politiska nivåer med beskattningsrätt - staten, regionkommuner och primärkommuner. Fyra regionkommuner har redan bildats, och i ett flertal län pågår arbete som syftar till att lämna in en ansökan till regeringen om större sammanhållna regioner. Parallellt pågår en utredning om hur den statliga regionala indelningen ska se ut.. Landstingen i Söderrnanlands, Örebro och Västmanlands län har inlett en process for att ta beslut om att tillsammans bilda en regionkommun, Region Mälardalen, med ett sammanhållande ansvar ffir regional utveckling och hälso- och sjukvård. Genom att ansöka om att bilda regionkommun senast den 31 januari 2012 kan vi vara med och påverka hur Sveriges framtida karta ritas. Tidsplanen är satt av staten och vi har därför att skynda snabbt. De tre landstingen har uppdragit till en styrgrupp bestående av landstingsstyrelsernas ordforanden och landstingsdirektörer att ta fram ett beslutsunderlag till respektive landstingsfullmäktige i januari månad. Remissen vi nu skickar ut är en del i arbetsprocessen infdr respektive fullmäktiges beslut i frågan. I underlaget redogör vi for motiven fdr och de forväntade effekterna av regionbildningen. Att bilda en regionkommun är inte bara en angelägenhet ffir dagens landsting. De kommuner som finns inom den tänkta regionkommunen är i högsta grad medspelare i planeringen. DärfOr är det oerhört viktigt att vi for en bred dialog och fångar upp synpunkter från de 31 kommunerna i regionen. Den remissrunda som nu görs kommer att foljas upp av fordjupade samtal och processer nnder den fortsatta resans gång. Postadress Landstinget Västmanland VÄSTERÅS Besöksadress Telefon Org.Nr E.post Landstingshuset I){) Centrallasarettet, Ingång 4 Telefax VAT nr Hemsida SE

8 2 (2) Datum Vår beteckning LTV Il IOS7 Vi önskar att samtliga kommuner genom kommunstyrelsen senast den 13 januari 2012 tar ställning till vårt fiirslag om att hos regeringen ansöka om,att bilda en regionkommun genom sammanslagning av Landstinget Sörmland, Landstinget Västmanland och Örebro läns landsting., Respektive kommun skickar sitt yttrande tilllandstingsstyrelsen i sitt län. Med vänliga hälsningar ~~.., Denise Norström Landstingsstyrelsens ordförande

9 Bilaga KS 2011/257/.. ') AktlllLaga Region Mälardalen - underlag för en ansökan om att slå samman landstingen i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län till en regionkommun REMISSUPPLAGA TILL KOMMUNERNA 6 DECEMBER 2011 Innehåll Sammanfattande slutsatser Inledning Övergripande motiv för regionbildning Motiv för att bilda Region Mälardalen Region Mälardalens verksamhet Effekter på demokratin Avstånd, kommunikationer och arbetsmarknadsregioner Befolkningsutveckling och sysselsättning Tillgång till kommunal och annan service Effektivitetsvinster och inomregional balans Kommunalekonomiska effekter Den fortsatta processen Bilaga 1 Kommunerna och Region Mälardalen l

10 Sammanfattande slutsatser Landstingen i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län har inlett en process för att tillsammans bilda en regiankommun, Regian Mälardalen, med ett sammanhållande ansvar för regional utveckling och hälso- och sjukvård. I denna skrivelse redogörs för motiven för och de färväntade effekterna av regionbildningen. ÖVERGRIPANDE MOTIV FÖR REGIONBILDNING Det finns starka skäl att ersätta landstingen med större och mer kraftfulla regionkommuner. Regeringen meddelade i januari 2009 att Sverige i framtiden ska ha tre politiska nivåer med beskattningsrätt - staten, regionkommuner och primärkommuner. Den 1 januari 2011 bildades de första fyra regionkommunerna, och runt om i landet pågår arbetet med att bilda nya. Att ersätta landstingen med större regionkommuner som även får ett sammanhållande ansvar för regional utveckling är viktigt av fem huvudsakliga skäl: 1. Det ger regioninvånarna ett direkt inflytande över de samhällsuppgifter som hanteras på regional nivå och kan därigenom vitalisera den regionala demokratin och lägga en grund för ett regionalt politiskt ledarskap som förmår ena regionen och mobilisera dess resurser. 2. Det gör det möjligt att ta ett mer samlat grepp om den regionala utvecklingen, där ansvaret idag är sönderdelat mellan ett stort antal aktörer, och ge ett folkvalt organ huvudansvaret. Härigenom skapas också förutsättningar för en tydligare rågång mellan å ena sidan ett utvecklingsuppdrag, präglat av politiska prioriteringar, och å andra sidan ett rättsvårdande myndighetsuppdrag, som regionalt axlas av länsstyrelsen. 3. Det möjliggör en mer ändamålsenlig regionindelning: såväl hälso- och Sjukvård och regional utveckling som statlig regional förvaltning kräver ett vidare geografiskt perspektiv och ett större befolkningsunderlag än dagens normallän för att kunna organiseras effektivt. 4. Staten behöver starka regionkommuner med demokratisk legitimitet och stora egna resurser för att förverkliga nationella ambitioner inom områden som infrastruktur och kultur. S. Det är också angeläget att andra delar av landet får samma förutsättningar som Skåne och Västra Götaland att skapa tillväxt och utveckling och hävda sina intressen. MOTIV FÖR ATT BILDA REGION MÄLARDALEN Med en befolkning på över invånare, ett eget universitetssjukhus, ett universitet och en större högskola, båda med fasta forskningsresurser, uppfyller Region Mälardalen de flesta av Ansvarskommittens kriterier för hållbara regionkommuner. Med ett tydligt demokratiskt mandat, beskattningsrätt och ett sammanhållande ansvar för uppgifter inom regional utveckling, som idag sköts av tre landsting, två samverkansorgan och tre länsstyrelser, kan Region Mälardalen på ett helt annat sätt än idag skapa förutsättningar för tillväxt och utveckling. En större hälso- och Sjukvårdshuvudman står bättre rustad för att möta hälso- och Sjukvårdens utmaningar - den snabba medicinska och medicintekniska utvecklingen, en åldrande befolkning och den gränslösa vård det fria vårdvalet skapar. Den kan också tillvarata skalfördelar, genom att fördela verksamheter och resurser effektivare, mellan fler enheter, än vad tre mindre landsting var för sig har möjlighet till. Regionbildningen innebär att vi tillsammans blir en resursstark samarbetspartner för Stockholm och omvärlden i övrigt. Också staten har ett stort intresse aven stark Region 2

11 G Mälardalen i arbetet med att skapa tillväxt och utveckling och lösa det gemensamma välfärdsuppdraget. EFFEKTER AV REGIONBILDNINGEN När Region Mälardalen bildas övertar den de tre landstingens uppgifter, tillgångar och intäktskällor. Därutöver får den ett övergripande ansvar för den regionala utvecklingen och övertar uppgifter, resurser och personal inom detta område från de båda samverkansorganen och de tre länsstyrelserna. Det innebär att den nya regionkommunen kommer att ha två huvudsakliga verksamhetsområden - regional utveckling samt hälsooch sjukvård. Inom regional utveckling kommer kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor att spela en särskilt viktig roll. Det nya, övergripande ansvaret för regional utveckling skapar förutsättningar för att vidga och fördjupa den regionala demokratin. Med en bibehållen god representativitet finns det också möjligheter att utveckla och stärka förtroendemannarollen när landstingens tre förtroendemannaorganisationer ersätts aven gemensam. Sammanslagningen av tre landsting till en regionkommun ger utrymme för betydande effektivitetsvinster, på kort sikt främst när tre lednings- och stabsorganisationer ersätts av en. på längre sikt ges också möjlighet att effektivisera och utveckla hälso- och sjukvården. Det är dock inte troligt att dessa förändringar kommer att påverka den inomregionala balansen i negativ riktning. Regionbildningen ger utrymme att utveckla och effektivisera verksamheten och förväntas därför på sikt förstärka ekonomin. Det är inte möjligt att idag beräkna den nya gemensamma skattesatsen. Den påverkas av omvärldsförändringar fram till 2015 och olikheter i ansvarsfördelningen gentemot kommunerna, faktorer som idag är svåra att uppskatta effekterna av. Ett nytt utjämningssystem och de möjligheter till effektivitetsvinster som regionbildningen ger, förväntas dock båda stärka ekonomin. Bildandet av Region Mälardalen påverkar den kommunala samverkan, såväl kommunerna emellan som mellan regionkommun och kommuner. Den senare samverkan får ny aktualitet genom det regionala utvecklingsuppdraget. Den förstnämnda är i princip kommunernas ensak, men eftersom frågorna hänger ihop bör de lösas i ett sammanhang. 3

12 .. 1 Inledning Landstingen i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län har inlett en process för att läggas samman till en regionkommun, Region Mälardalen, med ett sammanhållande ansvar för regional utveckling och hälso- och sjukvård. I samband med bildandet övertar Region Mälordalen även ansvaret för uppgifter inom regional utveckling från Regionförbundet Sörmland och Regionförbundet Örebro samt från länsstyrelserna i de tre länen. Regionkommunen har samma konstitutionella ställning som de landsting den ersätter, jämställd med kommunerna. Målsättningen är att Region Mälardalen ska bildas den l januari För att det ska vara möjligt krävs att en ansökan lämnas till regeringen i början av Ansökan kommer även att överlämnas till Utredningen om den statliga regionala förvaltningen, för att utredaren ska kunna ta hänsyn till den i sitt förslag till ny länsindelning, som lämnas senast den 15 december De tre landstingen siktar på att ta ställning till ansökan i landstingfullmäktige i januari Innan dess är det dock viktigt att kommunerna i de tre berörda länen får tillfälle att yttra sig över planerna på en regionbildning. Denna skrivelse har tagits fram som underlag för kommunernas yttranden och redogör för motiven för samt de förväntade effekterna av regionbildningen. Regering och riksdag har aldrig tagit ställning till Ansvarskommittens förslag till kriterier för läns- och regionkommunindelning. Den författning ändringar ilandstingsindelningen prövas emot är i stället indelningslagen (1979:411). Den stadgar att en ändring i landstingsindelningen endast får göras om ändringen kan antas medföra bestående fördel. Av förarbetena till lagen framgår att regeringen vid sitt beslut ska ta särskild hänsyn till önskemål och synpunkter från de berörda landstingen, liksom från ortsbefolkningen, företrädd av landstingsfullmäktige. Bland de faktorer som ska beaktas nämns: avståndsförhållanden, människors närhet till service, tillgång till kommunal service, tillgång till kommunikationer, påverkan på arbetsmarknad och sysselsättning, tillgång till infrastruktur, samt demokratifrågor - till exempel antalet förtroendevalda. I avsnitt 5-11 i denna skrivelse redogörs för vilka effekter regionbildningen kan förväntas få utifrån dessa faktorer samt för andra frågor som blir viktiga vid granskningen av ansökan, så som kommunalekonomiska effekter och inomregional balans. 4

13 2 Övergripande motiv för regionbildning " Det finns starka skäl att ersätta landstingen med stärre ach mer kraftfulla regiankammuner. Regeringen meddelade i januari 2009 att Sverige i framtiden ska ha tre politiska nivåer med beskattningsrätt - staten, regionkommuner och primärkommuner. Den 1 januari 2011 bildades de färsta fyra regionkommunerno, och runt om i landet pågår arbetet med att bilda nya. Att ersätta landstingen med stärre regionkommuner som även får ett sammonhållande ansvar fär regional utveckling har tre huvudsakliga syften: - en färdjupad regional demokrati som grund fär ett regionalt ledorskap, - ett sammanhållande ansvar fär den regionala utvecklingen, samt - en mer ändamålsenlig läns- och regionindelning. EN FÖRDJUPAD REGIONAL DEMOKRATI SOM GRUND FÖR ETT REGIONALT LEDARSKAP När regionfrågan på 1960-talet blev brännande handlade den främst om att fördjupa den regionala självstyrelsen, att ge länsinvånarna ett direkt inflytande över regionala samhällsuppgifter genom landstingen, länens folkvalda församling. Ett fördjupat regionalt självstyre har ett stort egenvärde. En vital regional demokrati och opinionsbildning är också viktig för ett pluralistiskt samhälle och ytterst för människors deltagande i och tillit till det svenska samhällslivet. På senare år har man även framhållit att ett fördjupat regionalt självstyre ger utrymme för ett regionalt ledarskap med mandat att samla regionen och mobilisera dess resurser. Det visar inte minst exemplen från Skåne och Västra Götalands län. Bildandet aven regionkommun innebär att ett direktvalt organ övertar ansvaret för uppgifter som idag sköts av statliga myndigheter och/eller indirekt valda samverkansorgan. Genom att överföra ansvaret för den regionala utvecklingen från bland annat länsstyrelserna till regionkommunerna skapar man också en tydligare rågång mellan å ena sidan ett utvecklingsuppdrag, präglat av politiska prioriteringar, och å andra sidan ett rättsvårdande myndighetsuppdrag. Denna rågång är inte endast avsedd att fördjupa demokratin och stärka det regionala utvecklingsarbetet, utan också att undvika rollkonfukter mellan utvecklingsinsatser och rättsvårdande uppgifter som tillsyn. ETT SAMMANHÅLLANDE ANSVAR FÖR DEN REGIONALA UTVECKLINGEN Tillväxtfrågorna har de senaste decennierna fått en allt tydligare regional logik, när lokala arbetsmarknader växer ut över kommun- och till och med länsgränser. I takt med att tillväxt- och utvecklingspolitiken har koncentrerats till regional nivå har den otydliga och uppdelade ansvarsfördelningen blivit ett allt större problem. Särskilt uppdelat är ansvaret på regional nivå, där såväl länsstyrelser och andra statliga myndigheter som landsting, samverkansorgan, kommunalförbund och andra kommunala organ har viktiga uppgifter inom området. Vid sidan av dem finns också ett stort antal andra organisationer, helt eller delvis offentligt finansierade, med uppgift att stimulera företagande och tillväxt. Dessutom varierar uppgiftsfördelningen från län till län: i fyra län har från och med 2011 regionkommuner ett sammanhållande ansvar för den regionala utvecklingen, i 13 län har kommunala samverkansorgan delar av detta ansvar, och i resterande fyra län ansvarar länsstyrelserna för de uppgifter som i övriga län har anförtrotts regionkommuner och samverkansorgan. Denna uppdelning av ansvaret har skapat en svårverskådlig mosaik av aktörer med ibland direkt konkurrerande ansvarsområden. Den gör det inte endast svårt att ta ett samlat grepp om den regionala utvecklingen utifrån ett helhetsperspektiv, utan leder också till 5

14 revirstrider, dubbelarbete och ett ineffektivt resursutnyttjande. Den försvårar dessutom politisk styrning och skapar därmed ett demokratiskt underskott. EN MER ÄNDAMÅLSENLIG REGIONINDELNING Regional utveckling kräver i allmänhet ett vidare geografiskt perspektiv än dagens normallän. Det gäller inte minst planering av infrastruktur och kollektivtrafik, regional kulturverksamhet med konstnärlig spets samt tillväxtskapande åtgärder. Det visar den omfattande samverkan som har vuxit fram i Mälardalen. Den beskrivs närmare i avsnitt 3 och bottnar i ett växande behov av att överbrygga de hinder dagens läns- och landstingsgränser skapar för samhällsplanering och resande och därmed också för tillväxt och utveckling. Det finns dock gränser för vad man kan uppnå genom frivillig samverkan, där det ofta är den som vill eller kan minst som fäller avgörandet. Också hälso- och sjukvården kräver ett väsentligt större befolkningsunderlag än dagens normallandsting för att i längden kunna klara kunskapsförsörjningen och upprätthålla en fungerande sjukvårdsstruktur. Med stöd av bland annat OECD:s landsrapport och en underlagsrapport från Socialstyrelsen bedömde Ansvarskommitten att 1-2 miljoner invånare är ett lämpligt befolkningsunderlag och att varje sjukvårdshuvudman bör ha ett eget regionsjukhus som kunskapscentrum. Större landsting tenderar också att vara ekonomiskt mer robusta, genom att de kan tillvarata skalfördelar och fördela specialiteter och resurser effektivare, mellan fler enheter. En stor sjukvårdshuvudman borde därför också ha bättre möjligheter att upprätthålla och utveckla vårdenheter i regionens olika delar än vad mindre och mer sårbara landsting var för sig har. Det tydligaste beviset för att dagens län är för små är ändå den statliga sektorn, som idag nästan helt har övergivit länsprincipen. Alltfler myndighetskoncerner omvandlas till nationella en-myndigheter, och de nationella myndigheter som ännu har en regional organisation har i allmänhet betydligt färre och större geografiska verksamhetsområden än dagens 21 län. Det beror främst på att det är både svårt och dyrbart att upprätthålla den nödvändiga kompetensen på 21 platser samtidigt. Det gäller givetvis även länsstyrelserna, varför alltfler uppgifter på senare år koncentrerats till ett fåtal länsstyrelser. ANSVARSKOMMITTENS KRITERIER FÖR An BILDA REGIONKOMMUNER Av dessa skäl föreslog Ansvarskommitten 2007 att landstingen ska ersättas av större och mer robusta regionkommuner, vilka utöver hälso- och sjukvården även ska ha ett övergripande ansvar för den regionala utvecklingen. Kommitten föreslog också en ny länsoch regionkommunindelning efterföljande kriterier: 1. en gemensam läns- och regionkommunindelning, som även statliga sektormyndigheter med regionindelning som regel skall följa, 2. ett riktvärde för invånarantal på mellan en och två miljoner invånare och som inte utan starka skäl understiger en halv miljon invånare, 3. att varje regionkommun har ett regionsjukhus eller, om så inte är möjligt, etablerar ett institutionaliserat samarbete med en regionkommun som har det, 4. att varje regionkommun har minst ett universitet med betydande fasta forskningsresurser, 5. att arbetsmarknadsregionerna, så som de beräknas se ut 2030, utgör byggstenar i läns- och regionkommunindelningen och inte bör delas, annat än om mycket starka skäl föreligger, samt 6. att län och regionkommuner så långt som möjligt avgränsas så att medborgarna kan känna anknytning dit. 6

15 3 Motiv för att bilda Region Mälardalen Den föreslagna regiankammunen har idag invånare ach har de senaste åren vuxit med runt invånare per år. Den lever upp till kraven på en rabust regionkammun och skapar förutsättningar för att genom kraftfulla trafiksatsningar knyta samman Stockholms och Örebros orbetsmorknadsregioner. Dagens orgonisotions- och samverkansstrukturer ger ytterligare städ åt den föreslagna regionbildningen. EN EXPANSIV OCH VÄL SAMMANHÅLLEN REGION Region Mälardalens befolkning uppgick i september 2011 till invånare. Det är tre gånger så mycket som dagens normallandsting och två tredjedelar av Region Skånes befolkning. Dessutom ökar befolkningen stadigt, de senaste fem åren med i genomsnitt 4000 invånare per år. Inom regional utveckling skapar en större geografi och ett sammanhållande ansvar för uppgifter som idag sköts av tre landsting, två samverkansorgan och tre länsstyrelser betydande fördelar. Ett omfattande samarbete har de senaste decennierna vuxit fram inom Mälardalen, som ett resultat av - såväl som en förutsättning för - dess snabba integration till en sammanhållen arbetsmarknadsregion. En sammanslagning av tre av de fem ingående landstingen borde underlätta detta samarbete och gör Region Mälardalen till en betydligt mer jämbördig och attraktiv partner till främst Stockholm än vad de mindre landstingen, samverkansorgan och länsstyrelserna idag var för sig har förutsättningar att vara. Mälardalen präglas aven lång varig gemensam industritradition. Det geografiska läget har varit avgörande för Mälardalens industrialisering, där inte minst närheten till gruvorna i Bergslagen, bördiga jord- och lantbruksområden och Stockholm har varit viktiga faktorer. Kommunikationerna via Mälaren och de sammanbindande kanalerna var tidigt viktiga transportleder, som senare ersattes av ett finmaskigt väg- och järnvägsnät. Med sin centrala belägenhet mitt i Sverige och nära Stockholm besitter Region Mälardalen en rad viktiga nav och stråk inom såväl väg- och järnvägstrafiken som flygtrafiken och sjöfarten. Med en lång Östersjökust har den också en central belägenhet i den dynamiska Östersjöregionen. I modern tid har många nya och innovativa samarbeten i Mälardalen, som till exempel det framgångsrika samarbetsprojektet Robotdalen, kunnat bygga vidare på denna tradition och mycket talar för att en regionkommun skulle bidra till att ytterligare stärka dessa samband. Region Mälardalen har ett eget regionsjukhus, Universitetssjukhuset Örebro, som sedan länge har ett väl etablerat samarbete med regionkommunens båda övriga landsting. Den har goda förutsättningar att i samverkan med etablerade kompetens- och forskningscentra i Södermanlands och Västmanlands län utvecklas til! ett nav för kunskapsbi!dning och kunskapsspridning inom hälso- och sjukvården. En stor regionkommun står över huvud taget bättre rustad för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar - den snabba medicinska och medicintekniska utvecklingen, en åldrande befolkning och den gränslösa vård det fria vårdvalet skapar. Region Mälardalen kan också tillvarata skalfördelar genom att fördela verksamheter och resurser effektivare, mellan flera enheter, än vad dagens tre landsting var för sig kan göra. Det finns dessutom betydande möjligheter att ytterligare samordna hälso- och sjukvården över gränserna mellan dagens tre landsting, möjligheter som lättare kan tillvaratas om de läggs samman. Viktigast är kanske ändå att ett folkvalt organ ges ett övergripande ansvar för den regionala utvecklingen. Det skapar förutsättningar för ett regionalt ledarskap med mandat att mobilisera regionens resurser och företräda den i omvärlden. Med ett befolknings- 7

16 .. underlag på över invånare får Region Mälardalen en betydande politisk tyngd och blir en resursrik och attraktiv medaktör på såväl den nationella som den internationella arenan, det visar tydligt erfarenheterna från Skåne och Västra Götaland. Region Mälardalen uppfyller i allt väsentligt Ansvarskommittens kriterier. Med invånare ligger befolkningen med god marginal över miniminivån på en halv miljon och växer dessutom stadigt. Region Mälardalen har också ett eget universitet, Örebro universitet samt en av landets större högskolor, Mälardalens högskola, med olika och kompletterande profiler. Med en yta (inklusive inlandsvatten) på km 2 är den mindre än såväl Västra Götalands som Dalarnas län, och sönderdelar inte heller något område med stark gemensam identitet. Som framgår av avsnitt 6 beräknas den redan 2015, så när som på Ljusnarbergs kommun, ha knutits samman i två arbetsmarknadsregioner - Stockholms och Örebro - även om stora delar av den förstnämnda kommer att ligga utanför Region Mälardalen. Med kraftfull satsning på att utveckla trafiksystemen - liknande dem som Region Skåne och Västra Götalandsregionen gjort - skulle dessutom Örebroregionen successivt kunna integreras med Stockholm-Mälardalens arbetsmarknad. AVGRÄNSNINGEN AV REGION MÄLARDALEN Arbetsmarknadsregionerna, så som de på några decenniers sikt beräknas se ut, bör utgöra de odelbara byggstenarna när nya län och regionkommuner ska byggas upp, detta för att inte sönderdela funktionella regioner och försvåra fortsatt regionförstoring. Stockholms lokala arbetsmarknad beräknas redan 2015 omfatta inte endast Stockholms, utan också hela Södermanlands, Västmanlands och Uppsala län, så när som Älvkarleby kommun. Det naturliga kan därför tyckas vara att slå samman dessa fyra län och landsting och Örebro län, vars band till övriga delar av Mälardalen stadigt växer sig allt starkare. Förslag i denna riktning har tidigare framförts från landstingen i Södermanlands och Västmanlands län. En sådan regionkommun skulle dock omfatta mer än en tredjedel av Sveriges befolkning och dessutom svara för större delen av landets befolkningstillväxt. Återkommande sonderingar har visat att det för närvarande heller inte finns något intresse för en sådan regionbildning. Med dessa utgångspunkter har landstingen i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län enats om att tillsammans bilda en regionkommun. Som framgår av denna skrivelse bedömer vi att den medför stora vinster jämfört med dagens läns- och landstingsindelning, såväl för de berörda länen som för resten av Mälardalen och Sverige. Skulle något ytterligare landsting i ett senare skede vilja ansluta sig till Region Mälardalen bör ett sådant initiativ kunna övervägas. DAGENS ORGANISATIONS- OCH SAMARBETSMÖNSTER Dagens organisations- och samarbetsmönster ger stöd för den valda regionbildningen. De tre landstingen samarbetar sedan länge inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregionen. Det finns också två gemensamma nämnder. Landstingen och kommunerna i de tre berörda länen har även en välutvecklad samverkan mellan sina länstrafikbolag genom det samägda servicebolaget Länstrafiken Mälardalen. Inom det viktiga kollektivtrafikområdet finns således en samverkansstruktur att bygga vidare på i samband med regionbildningen. Vidare har ett omfattande samarbete inom kulturområdet vuxit fram mellan de tre landstingen. Dessutom har ALM l-bolagen i Örebro och Västmanlands län slagits samman till ALMI Företagspartner Mälardalen AB, med Regionförbundet Örebro och Landstinget Västmanland som delägare, medan ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB är gemensamt för dessa båda län. 8

17 .. Avgörande för regionens utveckling och konkurrenskraft på längre sikt är kompetensförsörjningen, vilken kräver ett starkt utbud av utbildning, lärande miljöer och forskning. Örebro universitet och Mälardalens högskola med campus i Västerås och Eskilstuna har ett nära samarbete med varandra och med andra lärosäten. Med en ny geografi, ett nytt mandat och nya resurser som tidigare varit uppdelade på tre landsting, två samverkansorgan och tre länsstyrelser blir Region Mälardalen en kraftfull och attraktiv partner för dessa båda lärosäten, som i sin tur kanske är de viktigaste enskilda utvecklingsfaktorerna inom den nya regionen. Tillsammans med Region Mälardalen står de också starkare i utbytet med andra universitet och högskolor, vilket i framtiden kommer att bli allt viktigare. Den nya gränsdragningen överensstämmer också med det fordonskluster, som vuxit fram i Mälardalen med Eskilstuna, Västerås, Köping, Arboga och Lindesberg som noder. Ett annat exempel är Robotdalen, ett samhällsstött samarbetsprojekt i de tre berörda länen som syftar till att omsätta ideer och forskning inom robotik och automation i affärsverksamhet. Vidare organiserar Handelskammaren Mälardalen företag i såväl Västmanlands som Örebro län. Vad gäller myndigheter ingår Södermanlands, Örebro och Västmanlands län tillsammans med Uppsala och Östergötlands län i Trafikverkets Region Öst. Samma fem län utgör också programområden inom den europeiska sammanhållningspolitikens Mål 2 Regionalfonden och Mål 2 Socialfonden. Mycket av samarbetet omfattar dock samtliga de fem Mälardalslänen. Det gäller inte minst Mälardalsrådet, som är det övergripande forumet för dialog och samverkan mellan kommunerna och landstingen i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Örebro. Ett annat exempel är Mälardalstrafjk MÄLAB AB, som ägs av trafikhuvudmännen i dessa fem län, med uppgift att underlätta resandet över länsgränser. Detta samarbete måste givetvis fortsätta att utvecklas, också sedan Region Mälardalen har bildats. En sammanslagning av landstingen i tre av dessa län borde, som ovan framhållits, i själva verket underlätta detta samarbete och ger den nya regionkommunen och dess kommuner en starkare ställning i sina kontakter med såväl Stockholm som nationella myndigheter. på detta sätt bidrar Region Mälardalen till att stärka Stockholms och hela Mälardalens konkurrenskraft. 9

18 4 Region Mälardalens verksamhet SWECOZS När Region Mälordolen bildas övertar den de tre landstingens uppgifter, tillgångar och intäktskällor. Därutäver får den ett övergripande ansvar för den regionala utvecklingen och tar över uppgifter från samverkansorgan och länsstyrelser. Det innebär att den nya regionkommunen kommer att ha två huvudsakliga verksamhetsområden - regional utveckling samt hälso- och sjukvård. REGIONAL UTVECKLING Region Mälardalen får ett övergripande ansvar för regional utveckling, något som för närvarande regleras i lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. Det innebär att den nya regionkommunen, utöver landstingens verksamhet inom området, övertar ansvaret för ett antal statliga uppgifter som idag sköts av länsstyrelserna i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län samt Regionförbundet Sörmland och Regionförbundet Örebro, närmare bestämt: att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin att besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete, att följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet, att utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram, samt att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur Som en konsekvens av detta övertar regionkommunen även resurser och personal för att sköta de aktuella uppgifterna från dessa fem organ, exakt vilka blir föremål för förhandling mellan parterna. Region Mälardalen övertar också en rad lagreglerade och frivilliga uppgifter från de tre landstingen och de båda regionförbunden. Det innebär att den kommer att ansvara för följande uppgifter inom regional utveckling: utarbeta och besluta om regionalt utvecklingsprogram (RUP; det som i lagtexten benämns "strategi för länets utveckling"), samt leda och samordna arbetet med att genomföra RUP, besluta om användningen av statliga medel för regional utveckling till projektverksamhet och företagsstöd, leda och samordna arbetet med regionalt tillväxtprogram (RTP), tillsammans med kommunerna skapa förutsättningar för näringslivsutveckling, upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur, utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram, genom delägande i regionalt ALM l-bolag understödja företagsutveckling, genom länsturismorgan understödja utvecklingen av turismnäringen, bedriva lokal och regional kollektivtrafik, ensam eller tillsammans med berörda kommuner enligt den nya lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, som träder i kraft den 1 januari 2012, bedriva regionalt folkhälsoarbete, ge stöd åt egna och fristående folkhögskolor, samverka med och understödja utvecklingen av Örebro universitets och Mälardalens högskolas verksamheter i regionen, samt bedriva regional kulturverksamhet, vilket - förutom landstingens nuvarande åtaganden inom området - omfattar att fördela statsbidrag enligt den nya kultursamverkansmodellen. 10

19 Därtill kan Region Mälardalen, genom egna initiativ och i samförstånd med kommunerna, ta på sig ytterligare uppgifter inom regional utveckling. Det faller sig också naturligt att staten anförtror en stor och resursrik regionkommun som Region Mälardalen ytterligare uppgifter, så som man gjort med Region Skåne och Västra Götalandsregionen. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Region Mälardalen övertar ansvaret för hälso- och sjukvården i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län från de tre landstingen. Trots det nya och betydelsefulla ansvaret för den regionala utvecklingen kommer hälso- och sjukvården att omfatta cirka 90 procent av den nya regionkommunens utgifter och ha runt anställda. Av dessa är närmare 60 procent universitets- och högskoleutbildade och 80 procent är kvinnor, vilket gör Region Mälardalen till den helt dominerande arbetsgivaren för högskoleutbildade kvinnor i regio-nen och ett viktigt komplement till den ofta mansdominerade industrin i regionen. Region Mälardalen skapar en bredare bas för att möta hälso- och sjukvårdens utmaningar. En snabb medicinsk och medicinteknisk utveckling i kombination med en åldrande befolkning ställer stora krav på prioriteringar och långsiktiga överväganden om hur invånarnas behov av hälso- och sjukvård i framtiden ska mötas. Samtidigt får människor större inflytande över var man får sin vård, vilket skapar växande flöden av patienter över såväl landstings- som nationsgränser. Denna fria rörlighet påverkas inte av regionbildningen. Dagens landsting är alltför små för att, var och en för sig, möta dessa utmaningar. Det krävs ett betydligt större befolkningsunderlag för att dimensionera utbudet av hälso- och sjukvård och skapa de samband som krävs för fungerande vårdflöden. Med det som grund får Region Mälardalen bättre möjligheter än de nuvarande huvudmännen att säkra människors tillgång till en god vård i närområdet och en utvecklad specialistvård i alla regiondelar. Region Mälardalen kommer också att fortsätta att samarbeta med andra landsting och vårdgivare och hantera växande flöden av patienter över landstings- och nationsgränser. Det gäller inte minst det viktiga samarbetet inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Det bör även poängteras att hälso- och Sjukvården, vid sidan av huvuduppgiften att erbjuda vård och behandling, har uppdrag att bedriva såväl utbildning som klinisk forskning och folkhälsoforskning. Örebro är numera en av de orter där det bedrivs läkarutbildning. Även inom Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland bedrivs ett välrenommerat forskningsarbete. Tillsammans utgör de ett kunskapscentrum av rang med välutvecklade omvärldskontakter. Kopplingen mellan landstingsanknutna forskare i hela regionen och universitetet och högskolan ger tyngd och kraft i dessa uppdrag. Il

20 5 Effekter på demokratin.. Det nya, övergripande ansvaret för regional utveckling skapar förutsättningar för att vidga och fördjupa den regionala demokratin. Med en bibehållen gad representativitet finns det ackså möjligheter att utveckla och stärka förtroendemannarolien när landstingens tre förtroendemannaorganisationer ersätts aven gemensam. EN VIDGAD OCH FÖRDJUPAD REGIONAL DEMOKRATI Ett huvudsyfte med att ersätta landstingen med regionkommuner är att vidga och fördjupa den regionala demokratin. Den vidgas genom att ett direktvalt organ får ett övergripande ansvar för regional utveckling, uppgifter som idag endast till del sköts av landstingen. Det ger regioninvånarna möjlighet att i direkta val utkräva ansvar för viktiga framtidsfrågor. Med ett sammanhållande ansvar för uppgifter som idag sköts av tre landsting, två samverkansorgan och tre länsstyrelser kan Region Mälardalen också ta ett samlat grepp om de regionala utvecklingsfrågorna. Det skapar förutsättningar för att fördjupa den regionala demokratin genom en mer åskådlig och engagerande opinionsbildning och en mer vital regional politisk debatt. I Södermanlands och Örebro län har det regionala utvecklingsarbetet en regional demokratisk förankring genom Regionförbundet Sörmland och Regionförbundet Örebro. Till skillnad från Region Mälardalen är de dock indirekt valda, har betydligt mindre resurser till förfogande och verkar i mer begränsade geografier. Dessutom har såväl landsting som länsstyrelser betydande uppgifter och resurser inom regional utveckling i län med samverkansorgan. EN BIBEHÅLLEN REPRESENTATIVITET Det råder en bred enighet i Södermanlands, Örebro och Västmanlands län om att regionbildningen inte får urholka det politiska uppdraget. Tvärt om är det angeläget att en god representativitet upprätthålls, också geografiskt, med ett i huvudsak bibehållet antal förtroendeuppdrag. När Region Skåne och Västra Götalandsregionen bildades minskade antalet förtroendeuppdrag något, jämfört med de tidigare landstingen. I gengäld innebar det regionala utvecklingsuppdraget att de nya uppdragen blev mer attraktiva, vilket har underlättat partiernas rekrytering. Inte minst har ledande kommunpolitiker lockats in i regionpolitiken, på ett helt annat sätt än i den tidigare landstingspolitiken, vilket har underlättat samverkan mellan kommuner och region och gjort det lättare att enas i viktiga frågor. Erfarenheten från Skåne och Västra Götalands län visar också att regionbildningen ger goda möjligheter att utveckla och stärka förtroendemannarollen. När tre förtroendemannaorganisationer slås ihop till en skapas dessutom utrymme för att pröva nya uppdrag och arbetssätt. En viktig uppgift i det fortsatta arbetet blir att forma en förtroendemannaorganisation och en förtroendemannaroll som tillvaratar de möjligheter att fördjupa den regionala demokratin som regionbildningen skapar. 12

Besvarande av skrivelsen "Region Mälardalen!"

Besvarande av skrivelsen Region Mälardalen! Dnr KS/2011:693-000 Handläggare: Per Johansson Besvarande av skrivelsen "Region Mälardalen!" Ordförandens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att, efter samråd

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Ansökan till regeringen

Ansökan till regeringen Bilaga Ansökan till regeringen Till Regeringen Hemställan För att samordna och stärka det regionala tillväxtarbetet på bland annat de områden som här redovisas ansöker Örebro läns landsting om att från

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

Ärende 13 Remiss till kommunerna i Örebro län med anledning av förslag om att bilda region i Örebro län 2015

Ärende 13 Remiss till kommunerna i Örebro län med anledning av förslag om att bilda region i Örebro län 2015 Ärende 13 Remiss till kommunerna i Örebro län med anledning av förslag om att bilda region i Örebro län 2015 Tjänsteskrivelse 2012-06-27 KS 2012.0264 Handläggare: Lars Näsström Kommunstyrelsen Remissvar

Läs mer

Remissvar Örebro län

Remissvar Örebro län Remissvar Örebro län Fakta 17 remissinstanser; Regionförbundet, Länsstyrelsen, Landstinget, USÖ Örebro universitet, Örebro, Lekeberg, Karlskoga, Degerfors Hallsberg, Kumla, Laxå, Askersund, Nora, Lindesberg,

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Läs mer

YTTRANDE ÖVER ANSVARSKOMMITTÉNS SLUTBETÄNKANDE: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10

YTTRANDE ÖVER ANSVARSKOMMITTÉNS SLUTBETÄNKANDE: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10 1 Sundbyberg 2007-09-17 Vår referens: Tommy Fröberg Diarienummer Fi2007/1536 Finansdepartementet YTTRANDE ÖVER ANSVARSKOMMITTÉNS SLUTBETÄNKANDE: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell

Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell Projektgruppen för nytt aktieägaravtal 2008-01-25 Kriterier för värdering av ägarskap och fördelningsmodell För att ge ett underlag för en bedömning av för- och nackdelar med alternativa ägarstrukturer;

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Landstingsfullmäktiges föredragningslista

Landstingsfullmäktiges föredragningslista Landstingsfullmäktiges föredragningslista Sammanträdet den 16-17 november 2011 Tid: 16 november kl 10.00 17 november kl 09.00 Lokal: Landstingshuset, sessionssalen Sammanträdet öppnas...3 Anmälan om ny

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

förändrad regional indelning

förändrad regional indelning Promemoria Finansdepartementet 2008 05 26 Fi2008/4137 Förändrad regional indelning Redovisning av uppdrag att samordna diskussioner om förändrad regional indelning Jan Åke Björklund 2 Förändrad regional

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 KF:s 20 (27) 43 D nr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut.

0 i' ' : 2014-01- 21. Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (KSKF/2013:491) Beslut. Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2014-01-14 Ankom Stockholms läns landsting 2014-01- 21 Dnr., 0 i' ' : Sida 1(2) 24 Yttrande över RUFS 2010 - Underlag för att bedöma

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna

Dnr RD 2005/176. Förbundsordning för Region Dalarna Dnr RD 2005/176 Förbundsordning för Region Dalarna 1 Förbundets ändamål Kommunalförbundets ändamål är att vara ett samverkansorgan för kommunerna och landstinget i Dalarnas län för att tillvarata länets

Läs mer

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter

Västra Götalandsregionens plattform. Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Västra Götalandsregionens plattform Värdegrund, vision, uppdrag, utgångspunkter Johan Assarsson Västra Götalandsregionens plattform vår gemensamma grund Som medarbetare i Västra Götalandsregionen har vi

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05

Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Minnesanteckningar 1 (2) Datum 2012-11-05 Demokratiberedningen Minnesanteckningar från Demokratiberedningens möte 2012-11-05 Deltagare: Björn Johansson (MP), Dag Bergentoft (M), Lotta Johnsson-Fornarve

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1

Checklista inför beslut, BP1 Projektdirektiv 1(8) Projekt R2015 - Region i Örebro län Projektägare: Rickard Simonsson, landstingsdirektör Magnus Persson, regiondirektör Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Är projektmålen tydliga och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-04-02 81 Dnr 2011/82 Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokumenthantering för den politiska organisationen i Sala kommun

Läs mer

Regionkommun Svealand. Utredning av ansökningar från landstingen i Dalarna, Gävleborg och Uppsala län

Regionkommun Svealand. Utredning av ansökningar från landstingen i Dalarna, Gävleborg och Uppsala län Regionkommun Svealand Utredning av ansökningar från landstingen i Dalarna, Gävleborg och Uppsala län Regionkommun Svealand Utredning av ansökningar från landstingen i Dalarna, Gävleborg och Uppsala län

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 28(36) t:' 2014 214 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun Dnr 2014/813 INLEDNING Eva Axelsson (KD) och

Läs mer

Staten och de regionala självstyrelseorganens uppgifter

Staten och de regionala självstyrelseorganens uppgifter Staten och de regionala självstyrelseorganens uppgifter Staten och de regionala självstyrelseorganens uppgifter 1 Förord För snart tio år sedan tog Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med

Läs mer

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Den 14 september genomförs valen till kommun, landsting och riksdag. Samma dag har vi i Botkyrka en folkomröstning om frågan

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende

Diarienummer Ärendemening. 1 Val av justerare. 2 KS.2013.4 Fastställande av dagordning. 3 KS.2013.1 Valärende K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 12 december 2013, klockan 17:00 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för behandla följande ärenden:

Läs mer

Regionen som vision Det politiska projektet Stockholm-Mälarregionen. Erik Westholm Institutet för Framtidsstudier Tema: Regioner i omvandling

Regionen som vision Det politiska projektet Stockholm-Mälarregionen. Erik Westholm Institutet för Framtidsstudier Tema: Regioner i omvandling Regionen som vision Det politiska projektet Stockholm-Mälarregionen Erik Westholm Institutet för Framtidsstudier Tema: Regioner i omvandling Välfärdsstatens geografi Lika villkor åt alla överallt folkhemstanken

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018

Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 Förbundsordning för Regionförbundet i Kalmar län 2015-2018 (Godkänd av styrelsen den 2015-01-01, 8) Regionförbundet skall vara ett kommunalförbund enligt kommunallagen och bildas för obestämd tid. 1 Förbundets

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum

Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 16 (27) Sammanträdesdatum 2013-02-07 39 Dnr 2012/191 Motion om att göra Ösby Naturbruksgymnasium till ett Grönt kunskapscentrum INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer

Läs mer

HjälpmedelsCentrum Hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation, kognition och samordningsansvar för inkontinens Organisatoriskt i landstinget Budget ca 80 Mkr 56 medarbetare 700 förskrivare Gemensam nämnd

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018

Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Majoritetsprogram för Landstinget i Norrbottens län 2015-2018 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de Gröna kommer att ta majoritetsansvar för landstingets samtliga verksamheter under mandatperioden

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan

Sydsvensk REGION BILDNING. Kommunikationsplan Sydsvensk REGION BILDNING Kommunikationsplan Kommunikationsplan Sydsvensk Regionbildning 2013-09-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Projektmål... 2 2 Kommunikationsmål... 2 3 Målgrupper...

Läs mer

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen

Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen 1(6) Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se Trafiknämnden 2015-06-02, punkt 27 Trafikförvaltningens arbete med underlag och utredningar inför och under Sverigeförhandlingen Ärendebeskrivning

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Sverige behöver fler starka tillväxtregioner

Sverige behöver fler starka tillväxtregioner BILDA SLAGKRAFTIGA REGIONER Sverige behöver fler starka tillväxtregioner ARGUMENT OCH RESULTAT 1 Förord Den enskilt viktigaste frågan i diskussionen om framtida regioner är om de län som vi har idag har

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen

Regionstyrelsen. Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Regionstyrelsen Regionstyrelsen BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-09-13 Dnr 1101007 1 (6) Regionstyrelsen Bildande av förening för sydsvensk region (RF) Ordförandens förslag 1. Regionfullmäktige godkänner det förslag till process

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 18 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 182 Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun Dnr 2013/89 INLEDNING Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M),

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv

Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Bilaga A Uppdragsavtal tillika ägardirektiv Uppdragsavtal träffat mellan å ena sidan de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller ._,.,,~,~....,...,,,,,_. ~.. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013 20 (37) 15 Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller Dnr 2012/212 INLEDNING

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:46

Regeringens proposition 2013/14:46 Regeringens proposition 2013/14:46 Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län Prop. 2013/14:46 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 november

Läs mer

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-16 t, r T " Le.C, 25 (47) 74 Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan Dnr 2015/214 INLEDNING johanna Ritvadatter (V) inkom den 25 februari 2015 med rubricerad

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Kommundirektörsföreningens. vårkonferens 2010

Kommundirektörsföreningens. vårkonferens 2010 Kommundirektörsföreningens vårkonferens 2010 Aktuellt från SKL Regionfrågan Uppdrag från SKL:s arbetsutskott - Utse en grupp bestående av Roland Andersson, Jerker Swanstein och Kent Johansson. - Uppdrag

Läs mer

Regionkommuner och kommunal självstyrelse

Regionkommuner och kommunal självstyrelse Regionkommuner och kommunal självstyrelse - politiska utmaningar i relationen mellan lokalt och regionalt Jörgen Johansson Tesen om Regionernas Europa Nationalstaten är för stor til at löse mange af morgendagens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013

Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Styrelsens förslag till verksamhetsplan för VLBF verksamhetsåret 2013 Inledning Folkbildningen i Västmanlands län är en garant för det demokratiska kvalitetsfyllda mötet och ger människor med olika bakgrund

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut

1. Att ställa sig bakom Miljö- och byggnadsnämndens samt Tekniska nämndens beslut STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (28) Kommunfullmäktige 2013-02-14 Au 3 KS/2011-0089, TN/2011-0013, MBN/2011-1564 KS 8 KF Svar på motion från Margareta Fredriksson, Bertil Olin, Håkan Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting

Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Styrelseprotokoll fört vid sammanträde med Västmanlands Kommuner och Landsting Datum: 18 november 2011 Tid: 13.00-15.00 Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Bålsta 1(5) Beslutande: Ulla Persson, ordf Åsa

Läs mer