Regionkommun Värmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionkommun Värmland"

Transkript

1 Regionkommun Värmland Förslag till bildande av Regionkommun Värmland Version 1.0 1

2 Foto: Patrik Svedberg Innehållsförteckning 1. Förord 3 2. Bakgrund 3 3. Mål och syfte 4 4. Samverkan med kommunerna 6 5. Kollektivtrafiken 7 6. Politisk organisation Regionfullmäktige Regionstyrelse Kommunal samverkan Nämnder Förslag till politisk organisation 9 7. Lednings- och förvaltningsorganisation Namn på regionkommunen Ekonomi Genomförande och tidsplan Genomförande Tidsplan 12 2

3 1. Förord Landstinget i Värmland, Region Värmland och kommunerna i Värmland beslutade att tillsätta en regionbildningskommitté under 2012, för att undersöka möjligheter och intresse för att bilda en regionkommun i Värmland. Kommittén består av representanter från samtliga partier som finns representerade i landstingsfullmäktige och regionfullmäktige. Regionbildningskommitténs uppdrag har varit att ta fram ett förslag till bildande av en regionkommun i Värmland, med beräknad start För att detta ska vara möjligt måste synpunkter på förslaget ha inkommit under början av våren så att landstinget kan ta ställning till om man ska skicka in en ansökan till regeringen om att få bilda regionkommun. 2. Bakgrund Diskussionen om bildande av regionkommuner har pågått i flera decennier i vårt land. Ett flertal statliga utredningar har presenterat sina analyser och förslag. En av de senaste större utredningarna var Ansvarsutredningen, som presenterades i februari Riksdagen har genom - Lag om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) - möjliggjort att landsting i län som uppvisar ett lokalt och regionalt initiativ får ansvara för regionalt tillväxtarbete och länsplaner för regional transportinfrastruktur genom bildandet av regionkommuner. Under våren 2015 enades samtliga kommuner, landstinget och Region Värmland om en avsiktsförklaring att inleda en gemensam regionbildningsprocess i Värmland. Sommaren 2015 tillsatte regeringen en kommitté med uppdrag att, med ansvarsutredningens slutbetänkande som utgångspunkt, komma med förslag till regional indelning i Sverige. Indelningskommittén har lämnat ett delbetänkande. Efter remissomgång och partiöverläggningar på nationell nivå, har regeringen bedömt att det inte finns parlamentariska förutsättningar för att ta upp förslaget till regionindelning i riksdagen. Det är således inte aktuellt med bildande av storregioner Under ett antal år har processen med att bilda regionkommuner pågått i Sverige. Alltsedan Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland och Region Gotland etablerades som regionkommuner har fler landsting ansökt om, och blivit beviljade, att få bilda regionkommuner. Från januari 2015 bildades Region Örebro Län, Region Östergötland, Region Gävleborgs Län, Region Jämtland Härjedalen, Region Kronoberg samt Region Jönköpings Län. Landstingen i Västmanland, Norrbotten, Västernorrland och Uppsala har bildat regionkommuner 1 januari Av de återstående sju landstingen har redan landstingen i Stockholm, Kalmar och Blekinge fattat beslut om att bilda regionkommuner 2019 De har också skickat in ansökan till regeringen om detta. 3

4 Landstingen i Dalarna och Sörmland har påbörjat en process om att bilda regionkommuner De har en planering för att ta upp frågan i respektive landstingsfullmäktige i september Västerbottens Läns Landsting har inte påbörjat något arbete om att bilda regionkommun ännu. Detta innebär att det från 2017 endast är sju landsting som inte bildat regionkommuner i Sverige. Av dessa sju har tre redan skickat in en ansökan till regeringen om att få bilda regionkommun Karta över regionkommuner i Sverige från Finansdepartementet har meddelat att de landsting som vill bilda regionkommun 2019 ska helst inkomma med ansökan före sommaren 2017, absolut senast den 30 september. 3. Mål och syfte Värmlandsstrategin utgör Värmlands och regionkommunens övergripande måldokument. Syftet med bildandet av en regionkommun är att skapa en kraftfull och effektiv organisation, med ett direktvalt fullmäktige, som tillsammans med länets kommuner, kan skapa goda förutsättningar för den regionala utvecklingen samt hälso- och sjukvården. Ett direktvalt regionfullmäktige med egen beskattningsrätt och ett tydligt ansvar för regional utveckling och tillväxt, skapar förutsättningar för ett starkt ledarskap. Legitimitet skapas även genom regionkommunens nära samverkan med primärkommunerna, näringsliv, universitet, angränsande regioner, statliga myndigheter och organisationer verksamma i 4

5 regionen, för att åstadkomma utveckling och tillväxt. Genom att primärkommunerna ges inflytande i beredningsprocesser inför beslut, som rör dem och den regionala utvecklingen, stärks det regionala ledarskapet ytterligare. För att nå målet med en stark region är det viktigt med en väl utvecklad dialog och samverkan mellan regionkommunen och primärkommunerna. En regionkommun med ett samlat ansvar för både hälso- och sjukvård och regional utveckling har bättre förutsättningar att samverka med andra viktiga aktörer både i regionen, såsom näringsliv, universitet, och nationellt, med statliga myndigheter och andra nationella organisationer. Utöver det regionala utvecklingsuppdrag som Region Värmland har idag omfattar också verksamheten kollektivtrafikmyndigheten och kommunal service. Den kommunala servicen är helt finansierad av kommunerna och består av Brysselkontoret, mediecenter samt kurs- och konferensverksamhet. Det finns inga krav på att vare sig kollektivtrafikmyndigheten eller den kommunala servicen måste ingå i en ny regionkommuns verksamhet. Det finns flera skäl som talar för bildandet av en regionkommun. Nedan följer en beskrivning av de viktigaste. Starkare demokratiskt inflytande över utvecklingsfrågorna Idag hanteras regionala utvecklingsfrågor i stor utsträckning i Region Värmland, som saknar beskattningsrätt och vars fullmäktige är indirekt vald av medlemmarna. Genom bildande av en regionkommun med ett direktvalt fullmäktige och med egen beskattningsrätt som övertar ansvaret för dessa frågor skapas möjligheter för större beslutskraft och en ökad demokratisk legitimitet. Ett direktvalt fullmäktige ger också medborgarna större möjlighet till ansvarsutkrävande. Samlat ansvar för den regionala utvecklingspolitiken I en regionkommun samlas alla de regionala utvecklings- och tillväxtfrågorna i en organisation. Det innebär t ex att staten genom Länsstyrelsen lämnar över ansvaret för företagsstöd och kommersiell service på landsbygden till den nya regionkommunen. På sikt torde också en organisation med ett samlat ansvar för de regionala utvecklingsfrågorna få möjlighet att ta ett än större regionalt ansvar för frågor som idag hanteras av statliga myndigheter. I det fall det inte bildas en regionkommun i Värmland och inte samtliga kommuner i Värmland bildar ett kommunalt samverkansorgan övertar Länsstyrelsen i Värmlands län (staten) ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna. Bättre samordning, starkare planeringsförmåga och större beslutskraft Samlas all kompetens för de regionala utvecklings- och tillväxtfrågorna i en regionkommun ökar förutsättningarna för att bättre samordna och prioritera regionens behov och önskemål. Vidare stärks den samlade planeringsförmågan samtidigt som den ekonomiska beslutskraften för att kunna genomföra identifierade strategiska utvecklingssatsningar ökar eftersom en regionkommun har möjlighet att tillföra väsentligt mer egna resurser än Region Värmland idag klarar av. 5

6 Större förhandlingsmakt En värmländsk regionkommun kommer med en enad och fullt legitim röst att kunna föra hela Värmlands talan i strategiskt viktiga frågor i dialog med ansvariga departement, myndigheter och andra regionkommuner. Vidare kommer en regionkommun att vara en naturlig aktör i de olika nätverk inom SKL som hanterar och samordnar det regionala utvecklingsarbetet nationellt. Skulle Värmland inte bilda regionkommun 2019 är risken uppenbar att man hamnar utanför dessa nätverk och möjligheten till påverkan och inflytande på den nationella arenan kan då komma att minska. En samlad internationell samverkan Såväl landstinget som Region Värmland och kommunerna bedriver idag, i olika omfattning, internationell samverkan. Regionernas betydelse ökar inom EU och det är viktigt att en liten region som Värmland står så enig som möjligt i detta arbete. Att ha en gemensam regionkommun som kan driva alla de värmländska utvecklingsfrågorna ger större tyngd och legitimitet än om flera organisationer arbetar parallellt. Minskat kommunalt direktinflytande Kommunernas direkta inflytande över regionala frågor kan komma att minska eftersom dagens modell med ett av medlemmarna indirekt valt fullmäktige avvecklas. Kommunerna utser idag hälften av ledamöterna i regionfullmäktige. De regionala utvecklingsfrågorna kommer att hanteras av det nya regionfullmäktige. Den nya regionen är dock, enligt lag, skyldigt att samverka med länets kommuner, länsstyrelse och övriga berörda statliga myndigheter. Hur kommunernas inflytande i praktiken ska hanteras blir en fråga för regionkommunen och kommunerna att reglera. För att säkra kommunernas inflytande behöver samverkansformerna mellan regionkommunen och kommunerna formaliseras, både på politisk- och tjänstemannanivå. 4. Samverkan med kommunerna En viktig fråga är hur man ska säkerställa kommunernas inflytande över det regionala utvecklingsarbetet i länet. Det sker naturligtvis genom de politiska partiernas representanter i regionkommunens fullmäktige och dess olika nämnderna. Möjligheten till inflytande via den politiska organisationen kan dock minska eftersom kommunerna idag utser hälften av ledamöterna i Region Värmlands fullmäktige. Det är inte säkert att representationen blir lika stor i ett direktvalt fullmäktige. Det finns behov av att komplettera med ett forum för direktdialog mellan regionen och kommunerna i frågor som rör den regionala utvecklingen. Region Värmland står idag som värd för möten med kommunstyrelseordförande och landstingsstyrelseordförande tillsamman med ledande tjänstemän (KSO). Gruppen har utökats med anledning av det pågående arbetet med regionbildning, till att även omfatta oppositionens företrädare. KSO träffas en gång per månad. Man har då möjlighet att diskutera frågor som berör samtliga organisationer samt även rent interkommunala frågor. 6

7 Denna mötesform föreslår fortsätta i regionkommunen med regionstyrelsens ordförande som ordförande och sammankallande. Förslaget innebär också att även oppositionsföreträdarna kvarstår i gruppen. Vilken tjänstemannarepresentation som ska finnas bestäms av gruppen. Dialoggruppen ska ha möjlighet att samverka och lämna synpunkter på strategiska frågeställningar och förändringar som påverkar kommunerna, inom området regional utveckling och kollektivtrafik, innan beslut fattas. Gruppen har också möjlighet att behandla interkommunala frågor utan deltagande av regionkommunens representanter. 5. Kollektivtrafiken Region Värmland är idag kollektivtrafikmyndighet i länet. Kollektivtrafiken utförs av Värmlandstrafik AB och Karlstadbuss. Vid ett bildande av regionkommun föreslås att den även blir kollektivtrafikmyndighet. Det finns även andra alternativa lösningar för kollektivtrafiken, såsom fortsatt drift i kommunalförbund. Organisationen för kollektivtrafiken är under utredning och förslag till slutgiltig utformning kommer att diskuteras och presenteras i början av 2017 och hanteras därför inte i mer detta förslag. Den politiska styrningen av kollektivtrafiknämndens verksamhet ingår dock i förslaget till politisk organisation. 6. Politisk organisation Utgångspunkterna i förslaget är en organisation som präglas av fördjupad demokrati, enkelhet, tydlighet och effektivitet. Den nya organisationen innebär en ny regionalpolitisk förutsättning med ett direktvalt fullmäktige för de samlade regionalpolitiska frågorna. Det innebär att regionkommunens politiska arena blir bredare än den nuvarande landsting och regionförbund har tillsammans. Många fler politiska områden kommer att samlas genom sammanslagningen och fler kan tillkomma om kommunerna finner det möjligt och angeläget att föra frågor till den regionala nivån eller om staten väljer att föra över ytterligare ärenden till regionkommunorganisationen. 6.1 Regionfullmäktige Förslaget innebär ett regionfullmäktige med tillhörande patientnämnd, revisorer samt övriga nämnder och beredningar, som fullmäktige bedömer nödvändiga. Dessa nämnder och beredningar rapporterar direkt till regionfullmäktige. Frågorna för fullmäktige är sedvanliga för det högsta beslutande organet med målformulering, uppföljning, verksamhetsplan och budget, bokslut och andra principiella frågor liksom motioner och interpellationer m.m. Kommunallagen (KL) kap 3, 9 anger fullmäktiges uppgifter. Fullmäktige föreslås ha 81 ledamöter och 81 ersättare, vilket är oförändrat mot landstingsfullmäktiges antal idag. 7

8 6.2 Regionstyrelse Vidare föreslås en regionstyrelse med samlat ansvar för verksamhet, ekonomi och finansiering samt utövande av ägarskap i eventuella bolag, kommunalförbund och stiftelser. Till regionstyrelsen föreslås höra ett arbetsutskott för beredning av ärenden till regionstyrelsen. De övergripande verksamhetsmålen och resursfördelningen inom regionkommunen åvilar styrelsen och fullmäktige, för såväl drift som investering inom samtliga områden. Regionstyrelsen kan inrätta ytterligare utskott inom olika specialområden. I landstinget finns idag utskott för personal, teknik, folkhälsa och tandvård, sjukhusvård samt primärvård och psykiatri. Strategiska frågor angående ekonomi, kommunikation, administration, fastigheter, personal, IT, inköp, e-frågor m. fl. tillhör regionstyrelsens ansvarsområde. Utöver ovan nämnda områden ska styrelsen utföra de uppgifter som i övrigt framgår av kommunallagen kapitel Regionstyrelsen föreslås ha 17 ledamöter och 17 ersättare. 6.3 Kommunal samverkan Till regionstyrelsen föreslås att ett dialog- och samverkansforum knyts, med representanter från samtliga primärkommuner. Syftet med detta forum är att vara mötesplats och kontaktyta mellan regionkommunen och regionens kommuner. En framgångsrik regionbildning förutsätter ett stort kommunalt engagemang och möjlighet till inflytande på många områden, då dessa har en stark kommunal anknytning. Detta gäller nästintill alla frågeområden men i synnerhet arbetsmarknad, näringsliv, infrastruktur, kommunikationer, trafik, folkhälsa och sjukvård, kompetens- och utbildningsfrågor samt kulturärenden m.m. Ett kommunalt samverkansforum kan användas som remissinstans och beredningsorgan i ett antal frågor med enbart kommunal anknytning. Förslaget är att forumet består av två representanter från respektive kommun inom regionen (majoritets- och minoritetsföreträdare) samt fyra representanter för regionstyrelsen samt ordföranden i hälso- och sjukvårdsnämnden och nämnden för regional utveckling. Detta innebär sammanlagt 32 representanter från kommunerna och 6 från regionkommunen. Forumet leds av regionstyrelsens ordförande. Primärkommunerna representeras av kommunstyrelsen, men kan i särskilda ärenden företrädas av facknämnd, beroende av dagordning. Det kommunala samverkansforumet sammanträder månatligen på bestämd veckodag. Mötesdagen är synkroniserad för att passa regionstyrelsens ärendehantering. 8

9 Forumet kan, utan representanter för regionkommunen, användas som mötesplats för regionens primärkommuner, för hantering av interkommunala frågor. Samverkansforumet beslutar om vilken tjänstemannarepresentation som ska knytas till gruppen. 6.4 Nämnder Landstinget har idag inga nämnder direkt under styrelsen. Landstingsstyrelsen är tillika hälsooch sjukvårdsnämnd. Med den utvidgning av verksamheten som en regionbildning innebär krävs en fördelning av områdesansvaret på nämnder. Frågan är om det behövs två eller tre nämnder. En egen nämnd för hälso- och sjukvård inklusive tandvård är nödvändig. Behöver det utöver detta enbart finnas en nämnd för regionalutveckling inklusive kollektivtrafiken eller kräver kollektivtrafiken ett eget nämndområde. Förslaget innebär att två nämnder bildas Hälso- och sjukvårdsnämnd samt Regional Utvecklingsnämnd. Den sistnämnda är tillika kollektivtrafiknämnd och har ansvar för kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor. Nämnderna föreslås ha 13 ledamöter och 13 ersättare. 6.5 Förslag till politisk organisation Förslaget innebär att två nämnder bildas under regionstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnd samt Regional utvecklingsnämnd. Landstingets service- och stödverksamheter är idag kopplade till hälso- och sjukvården. Dessa verksamheter bör få en självständig ställning i organisationen för att på bästa sätt kunna svara upp mot hela regionens behov. Förslaget innebär att regionstyrelsen ansvarar för dessa frågor. 9

10 Förtroendemannaorganisation 7. Lednings- och förvaltningsorganisation Regionens lednings- och förvaltningsorganisation får utarbetas i detalj i samband med bildandet av regionkommunen. Utgångspunkten är att befintliga organisationer förs samman i form av en verksamhetsövergång. Nödvändiga anpassningar och förändringar får genomföras efter sammanslagningen. Några övergripande principer behöver dock fastställas för att klargöra ledningsstrukturen. Regiondirektören föreslås blir högsta ansvariga tjänsteman för samtliga förvaltningar. Förvaltningschefer för Hälso- och sjukvårds och Regional utveckling är föredragande i respektive nämnd. Regiondirektören har det övergripande verksamhets- och ekonomiansvaret. Regiondirektören kommer också att knyta till sig en samråds- och beredningsgrupp med samtliga kommunchefer. I gruppen ingår också chefen för hälso- och sjukvård samt chefen för regional utveckling. 10

11 Lednings- och förvaltningsorganisation 8. Namn på regionkommunen Man kan ha olika synpunkter på regionens benämning. Namnet bör spegla det geografiska område som verksamheten omfattar, vilket innebär att Värmland bör ingå. Det enklaste sättet är naturligtvis att kalla den nya regionkommunen Region Värmland. Det är enkelt och tydligt både ur ett nationellt perspektiv och för medborgare och medarbetare. Vid framtagande av logotyp föreslås att skogsstjärnan i landstingets logotyp behålls. 9. Ekonomi Region Värmland finansieras idag i huvudsak av medlemmarna. Vissa bidrag kommer även från staten och EU. Medlemsbidragen för 2016, exklusive kollektivtrafiken är 193 mkr. Av dessa svarar landstinget för 180,3 mkr och kommunerna för 12,7 mkr. Kommunernas medlemsbidrag avser till viss del att täcka kostnader för hantering av interkommunala frågor, upprätthållande av nätverk och utbildningsinsatser. Vid bildandet av en regionkommun är det inte självklart att dessa uppgifter ska ligga kvar hos regionen. Man behöver då reglera kommunernas medlemsbidrag i förhållande till det nya uppdraget. Det finns för närvarande tre verksamheter som tillkommit till regionens uppdrag enbart utifrån kommunernas önskemål. Dessa är Mediecenter, Brysselkontoret samt kurs- och konferensverksamheten. Dessa finansieras fullt ut av kommunerna. 11

12 Utgångspunkten för bildandet av regionkommunen har varit att lyfta in Region Värmlands nuvarande verksamhet i landstinget, i oförändrat skick. Detta skulle innebära att regionen fortsätter utföra de interkommunala uppdragen i samma omfattning som nu. Förslaget innebär att kommunernas medlemsbidrag är, utöver sedvanlig uppräkning, oförändrat under 2019 och Regionkommunen får i uppdrag att utreda i vilken omfattning de interkommunala uppdragen ska kvarstå och vilket medlemsbidrag som behövs för att täcka kostnaderna för dessa. Från 2021 anpassas medlemsbidraget från kommunerna efter det uppdrag som då kvarstår hos regionen. En samlad bedömning av möjligheterna till effektiviseringar av den politiska organisationen och administrationen är att kostnadsreduktioner kommer att kunna genomföras på mellan mkr, under den första mandatperioden. 10. Genomförande och tidsplan 10.1 Genomförande När regionbildningskommittén fastställt förslaget till organisation för en regionkommun i Värmland, överlämnas detta till landstinget och Region Värmland. Landstinget och Region Värmland skickar därefter ut förslaget på remiss till samtliga kommuner Efter remisstidens utgång bearbetas svaren och det utformas ett slutligt förslag till organisation för regionkommunen. Därefter behandlar landstingsfullmäktige frågan om man ska ansöka hos regeringen om att få bilda regionkommun från Tidsplan Tidsplanen utgår ifrån en ansökan om att få bilda en regionkommun i Värmland 2019 ska lämnas in till regeringen före sommaren Följande tidsplan föreslås: Feb-mars Landstinget och Region Värmland skickar ut förslaget på remiss till samtliga kommuner Remisstidens utgång Avstämning med regionbildningskommittén om inkomna remissvar Landstinget och Region Värmland presenterar det slutgiltiga förslaget samt förslag till genomförandeplan för KSO Landstingsfullmäktige tar ställning till om man vill ansöka om att få bilda en regionkommun från På uppdrag från regionbildningskommittén Gunilla Andersson Landstingsdirektör Lars Christensen Regiondirektör 12

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Regionkommun Dalarna. Kunskapsunderlag om bildande av regionkommun i Dalarna (LS )

Regionkommun Dalarna. Kunskapsunderlag om bildande av regionkommun i Dalarna (LS ) Regionkommun Dalarna Kunskapsunderlag om bildande av regionkommun i Dalarna (LS 2017-04-10 33) 1 Foto: Patrik Svedberg Innehållsförteckning 1. Förord 3 2. Regionbegreppet 3 3. Bakgrund 3 4. Mål och syfte

Läs mer

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen

Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen PM 1 (7) 2016-01-27 Regionbildning - sammanfattning av lärandefasen Gemensamma utgångspunkter Arbetet med bildande av regionkommuner i Sverige pågår. Vid ingången av 2015 bildades sex nya. Ytterligare

Läs mer

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län

2014-08-28. Vi blir Region Jönköpings län 2014-08-28 Region Jönköpings län Vi bildar region i Jönköpings län. Det är en resa mot en ny kraftfull och demokratiskt vald organisation med ansvar för hälso- och sjukvård och för regional utveckling

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Regionkommun Värmland

Regionkommun Värmland Regionkommun Värmland Förslag till bildande av Regionkommun Värmland Version 2.0 2017-05-05 Foto: Patrik Svedberg Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Mål och syfte med att bilda regionkommun 3 3. Remissförslag

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Yttrande över remiss - Landstingets ansökan till regeringen om att bilda region

Yttrande över remiss - Landstingets ansökan till regeringen om att bilda region Kommunstyrelsen 2017-05-26 Kommunledningskontoret Välfärd KSKF/2017:286 Marita Skog 016-710 55 19 1 (3) Kommunstyrelsen Yttrande över remiss - Landstingets ansökan till regeringen om att bilda region Förslag

Läs mer

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens

Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens Sörmland som länsregion Regionstyrelsens konferens 2017-03-30 Cristine Dahlbom Nygren, regiondirektör Regionförbundet Sörmland Catharina Frändberg, biträdande regiondirektör Regionförbundet Sörmland Eva

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.

Claes Litsner (S) och Anders Eskhult (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL - OJUSTERAT 2015-06-01 106 Remiss om Region Uppsala Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget i Uppsala län ansöker hos

Läs mer

Region Norrbotten ett bokslut

Region Norrbotten ett bokslut Region Norrbotten ett bokslut Ansvarig minister meddelade i slutet av september att de inte avser godkänna landstingets ansökan att få överta det regionala utvecklingsuppdraget från 2015. Det innebär att

Läs mer

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län

Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län 2016-08-16 1 (8) Remissammanställning: Regionbildning i Stockholms län Kommunerna i Stockholms län har fått möjlighet att yttra sig över Stockholms läns landstings intention att skicka in en ansökan om

Läs mer

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation

Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Ändring av Regionförbundet Sörmlands politiska organisation Inledning Regionförbundet Sörmland har funnits sedan 2003. En interrimstyrelse tillsattes för de förberedande aktiviteterna och den 12 juni ägde

Läs mer

Projekt Region Uppsala 2017

Projekt Region Uppsala 2017 2015-04-21 Projekt Region Uppsala 2017 Bakgrund Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 27 januari 2015

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län Konstitutionsutskottets betänkande Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län _ Sammanfattning I betänkandet behandlas regeringens proposition 2013/14:122 Regionalt utvecklingsansvar

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Från försöksverksamhet till regionreform

Från försöksverksamhet till regionreform Från försöksverksamhet till regionreform Regionbildning en demokratisk utveckling Innehåll Vad innebär regionalisering Vad har skett i Sverige Erfarenheter Vad har skett i Norrbotten Var står vi nu? Regionfrågan

Läs mer

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag Projekt Region 2015 130513 ver 9 Region Örebro 2015 Förslag - Regionens roll och uppdrag Inledning och syfte Regionbildningen i Örebro län innebär att den regionala politiska nivån tar på sig en annan

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-12-15 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD15/03187 Uppdnr 1245 2015-12-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Riktlinjer

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

uppitifi KF JUNI 2015

uppitifi KF JUNI 2015 uppitifi KF 62 15 JUNI 2015 Kommunfullmäktige Nr 62. Regionbildning i Uppsala län - Remiss KSN-2015-0683 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tillstyrka att Landstinget

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170

Regionstyrelsens arbetsutskott 151-170 154 /1983 Bildande av samrådsgrupp s arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta att 1. Utse och Carina Ödebrink till ordinarie ledamöter i den samrådsgrupp som Sveriges Kommuner och Landsting avser

Läs mer

Patientnämnden. Region Östergötland

Patientnämnden. Region Östergötland Patientnämnden Patientnämnden Enligt lag om patientnämndsverksamhet m.m. (1998:1656) ska varje landsting/region och kommun ha en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter.

Läs mer

Regional indelning tre nya län. 9 september 2016

Regional indelning tre nya län. 9 september 2016 Regional indelning tre nya län 9 september 2016 Indelningskommitténs direktiv Utgå ifrån kommungränser och arbetsmarknadsregioner Ansvarskommittén o Sjöstrands utredning Förändring av fördelning av uppgifter

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Remiss - bildande av Regionkommun Värmland

Remiss - bildande av Regionkommun Värmland sid 1 (2) KOMMUNFULLMÄKTIGE Protokoll 2017-03-16 16 Remiss - bildande av Regionkommun Värmland Dnr KS-2017-93 Dpl 01 Kommunfullmäktiges beslut enligt kommunstyrelsens förslag Kommunledningskontorets förslag

Läs mer

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län (RJL) har getts möjlighet att yttra sig över remissen Regional indelning tre nya län. Regionen har tagit

Läs mer

Mandatfördelning i större regioner

Mandatfördelning i större regioner Mandatfördelning i större regioner EN STUDIE UTIFRÅN DE TRE SENASTE VALEN Mandatfördelning i större regioner 1 Mandatfördelning i större regioner 2 Förord Indelningskommittén har i uppdrag att föreslå

Läs mer

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/

Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 9 (36) 2016-01-25 Kf Ks Ansökan om att bilda regionkommun i Kalmar län yttrande Dnr 2015/309-010 Landstingsfullmäktige beslutade den 3 juni 2015 att tillsammans

Läs mer

Sammanfattning. Synpunkter på delbetänkandet. Fördel storstadsregionerna (5)

Sammanfattning. Synpunkter på delbetänkandet. Fördel storstadsregionerna (5) 2016-10-05 1(5) Vårt diarienr: KS.2016.140 Fi2016/02568/K Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Remiss - Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) Gislaveds kommun har getts möjlighet att

Läs mer

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531

Projekt Region 2015. Vår Region. Fredagsakademin 130531 Projekt Region 2015 Vår Region Fredagsakademin 130531 1 Vilket beslutsunderlag skall tas fram? Roll och uppdrag Styrmodell Politiska organisation Lednings- och kansliorganisation Samarbete och gränsdragning

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. UTKAST 2014-06-25 Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad

Håkan Blomgren Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad Reviderad Håkan Blomgren 2014-03-18 Dnr 2014/0230 LD-staben Reviderad 2014-03-21 Reviderad 2014-04-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Politisk organisation i Landstinget Blekinge 2015-2018 Landstingsfullmäktige

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten.

Projektnamn: Projektägare: 1. Grundläggande information PROJEKTDIREKTIV 1 (5) 1.1. Bakgrund Verksamhetsstrategi. Region Norrbotten. PROJEKTDIREKTIV 1 (5) Projektnamn: Region Norrbotten. Projektägare: Landstingsdirektören. 1. Grundläggande information 1.1. Bakgrund Landstinget har hos regeringen ansökt om att få överta det regionala

Läs mer

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland

Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland Sida 1(6) Enheten för kollektivtrafik Datum 2015-11-26 Beskrivning av roller & ansvar för kollektivtrafiken i Värmland PM Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

Norrbotten

Norrbotten Sida 1 av 6 Finansdepartementet Remissyttrande Indelningskommitténs förslag SOU 2016:48 (Finansdepartementet diarienummer Fi2016/02568/K) Centerpartiet i är i grunden positiva till en regionbildning där

Läs mer

Från landstingspolitiker till regionpolitiker

Från landstingspolitiker till regionpolitiker Från landstingspolitiker till regionpolitiker Magnus Persson Senior rådgivare regional utveckling Region Örebro län f d regiondirektör Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Posten Fackföreningsrörelsen

Läs mer

Effektiv vård (SOU 2016:2)

Effektiv vård (SOU 2016:2) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2016-02-19 S2016/00212/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Effektiv vård (SOU 2016:2) Sammanfattning av Statskontorets remissvar Statskontoret delar

Läs mer

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-04-15 Dnr: RS 2015-277 Regionstyrelsen Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner Bakgrund Enligt lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län

Läs mer

Resan mot nya Region Halland

Resan mot nya Region Halland Resan mot nya Region Halland Vad var det som hände den 1 januari 2011? Vad innebar det att Halland blev region? Var det landstinget som bytte namn? Berör det mig? Berör det hallänningarna? Vad är en region?

Läs mer

Remiss: Regionbildning i Uppsala län

Remiss: Regionbildning i Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Dahlmann Christian Frändén Bo Datum 2015-05-04 Diarienummer KSN-2015-0683 Kommunfullmäktige Remiss: Regionbildning i Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Norrbotten

Norrbotten Sida 1 av 6 Finansdepartementet Remissyttrande Indelningskommitténs förslag SOU 2016:48 (Finansdepartementet diarienummer Fi2016/02568/K) Centerpartiet i Norrbotten är i grunden positiva till en regionbildning

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Region Östergötland. - större kraft att växa tillsammans. Region Östergötland

Region Östergötland. - större kraft att växa tillsammans. Region Östergötland - större kraft att växa tillsammans större kraft att växa tillsammans Vad innebär det att bilda region? Landstinget tar över ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna Landstinget i Östergötland bytte

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

Landstingets ansvar för verksamhet inom Region Värmland

Landstingets ansvar för verksamhet inom Region Värmland LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna VHL/JM 2013-08-30 Rev/13027 Landstingets ansvar för verksamhet inom Region Värmland Bakgrund Landstingets revisorer har ansvar för att genomföra årlig granskning

Läs mer

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå.

Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg. Förbundet har sitt säte i Umeå. 2 Medlemmar Medlemmar i kommunalförbundet

Läs mer

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065)

2011-12-13. Från 2012-01-01 utgör kommunalförbundet även regional kollektivtrafikmyndighet enligt lag om kollektivtrafik (2010:1065) FÖRBUNDSORDNING Region Värmland - kommunalförbund har tillkommit som ett led i ett fördjupat samarbete mellan kommunerna och landstinget i Värmland för att stärka den demokratiska förankringen i utvecklingsarbetet

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Verksamhetsavtal - primärkommunal samordning och utveckling

Verksamhetsavtal - primärkommunal samordning och utveckling 1(6) Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Verksamhetsavtal - primärkommunal samordning och utveckling Inledning Länets kommuner har, i samband med regionbildningsarbetet, uttryckt önskemål

Läs mer

förändrad regional indelning

förändrad regional indelning Promemoria Finansdepartementet 2008 05 26 Fi2008/4137 Förändrad regional indelning Redovisning av uppdrag att samordna diskussioner om förändrad regional indelning Jan Åke Björklund 2 Förändrad regional

Läs mer

Region Östergötland perioden

Region Östergötland perioden Politisk organisation för Region Östergötland perioden 2015-2019 Grundläggande principer De grundläggande principerna för vår politiska organisation (ledning och styrning) är att de ska understödja det

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Datum Regional indelning; tre nya län - delbetänkande av indelningskommittén (SOU 2016:48) - remiss

Datum Regional indelning; tre nya län - delbetänkande av indelningskommittén (SOU 2016:48) - remiss . Kommunstyrelsen BENGTSFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-09-14 12(33) Finansdepartementet KS 220 Dnr KSN 2016-000587 Regional indelning; tre nya län - delbetänkande av indelningskommittén (SOU 2016:48)

Läs mer

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015

Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Landstingsstyrelsen 31 mars 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ragnhild Holmberg 2014-03-31 Landstingsstyrelsen 1 Faktisk väntetid inom 60 dagar HSF HSF Jan Feb Mars Apr Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Yttrande från Ludvika kommun angående regional indelning

Yttrande från Ludvika kommun angående regional indelning Kommunstyrelsens stab Åke Sandberg YTTRANDE Datum 2016-09-08 Ert datum Diarienummer KS 2016/ Er referens Fi2016/0258/K Sida 1(4) Kopia till Samtliga nämnder och kommunala bolag Finansdepartementet Yttrande

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (Ds 2013:67)

Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (Ds 2013:67) MISSIV 2013-11-15 LJ 2013/1525 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Regionalt utvecklingsansvar i Östergötlands, Kronobergs och Jämtlands län (Ds 2013:67) Bakgrund Enligt lagen (2010:630) om

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28

Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Region Värmland - kommunalförbund 2011-11-28 Ägardirektiv för Värmlandstrafik AB Ägardirektiv för verksamheten i Värmlandstrafik AB (nedan bolaget) antagna av Region Värmlands (nedan regionen) fullmäktige

Läs mer

Tjänsteutlåtande - Remissyttrande gällande Regional indelning -tre nya län

Tjänsteutlåtande - Remissyttrande gällande Regional indelning -tre nya län 1 (4) Tjänsteutlåtande - Remissyttrande gällande Regional indelning -tre nya län Förslag till beslut beslutar att anta förslag till remissyttrande gällande delbetänkande Regional indelning tre nya län

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48)

Yttrande över delbetänkandet Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48) 1(3) KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningsstaben YTTRANDE 2016-09-26 Dnr 2016/185 Marina Tilderlindt Finansdepartementet 054-51 51 34 fi.registrator@regeringskansliet.se marina.tilderlindt@hammaro.se Fi2016/02568/K

Läs mer

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna

Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Fördjupad granskning avseende Kommunalt forum Region Jönköpings län Revisorerna Göteborg den 24 mars 2015 Attensum AB Jur.kand. Joakim Eriksson Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Iakttagelser och

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2016-09-20 37 Dnr KS/2016:160/00 Ks 134 Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48) yttrande Kommunstyrelsens beslut 1. Anta

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2017:1100 Utkom från trycket den 28 november 2017 utfärdad den 16 november 2017. Regeringen

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering

Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Lagrådsremiss Förrättare av vigsel och partnerskapsregistrering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 november 2005 Thomas Bodström Dag Mattsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen)

Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen) 4 april, 2014 Överenskommelse om samverkan mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län (regionen) Samverkansstruktur mellan kommunerna i Örebro län och Region Örebro län Ett väl fungerande samarbete

Läs mer

Handlingsplan 2016 med utblickar för 2017 och 2018

Handlingsplan 2016 med utblickar för 2017 och 2018 Regionsamverkan Sydsverige Handlingsplan 2016 med utblickar för 2017 och 2018 www.regionsamverkan.se beslutad av representantskapet 17 mars 2016 1 (7) INNEHÅLL 1. Övergripande syfte och målsättning med

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2011:1136 Utkom från trycket den 29 november 2011 utfärdad den 17 november 2011. Regeringen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

Regionkonferens Luleå 3 feb. Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim

Regionkonferens Luleå 3 feb. Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim Regionkonferens Luleå 3 feb Bakgrund och erfarenheter från regionbildningen i Halland Gösta Bergenheim Gösta Bergenheim, M? KSO Varberg 1999-2010 1:e vice ordf kommunalförbundet Region Halland 2003-2010

Läs mer

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet

Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Richard Widén 2016-11-30 Dnr: RS 2016-843 Regionstyrelsen Övergripande samarbetsavtal mellan Region Östergötland och Linköpings universitet Bakgrund Region Östergötland

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016

VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016 Effektivitet genom samverkan Verksamhetsinriktning för Västmanlands kommuner och landsting inför mandatperioden 2014 2018 Västmanlands kommuner och landsting har alltid arbetat

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

LÄGET I REGIONFRÅGAN BILDA SLAGKRAFTIGA REGIONER. Läget i regionfrågan RAPPORT FRÅN SONDERINGSGRUPPEN

LÄGET I REGIONFRÅGAN BILDA SLAGKRAFTIGA REGIONER. Läget i regionfrågan RAPPORT FRÅN SONDERINGSGRUPPEN BILDA SLAGKRAFTIGA REGIONER Läget i regionfrågan RAPPORT FRÅN SONDERINGSGRUPPEN 1 Förord SKL har de senaste åren genomfört ett antal seminarier om regionfrågan tillsammans med styrelseordföranden och oppositionsledare

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 193-217 Tid: 2016-12-12, kl: 10:00-16:40 Plats: Regionens Hus, sal A 198 Regionfullmäktiges program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning; SFS 2014:1372 Utkom från trycket den 2 december 2014 utfärdad den 20 november 2014. Regeringen

Läs mer

Region Örebro län. Därför bildar vi en ny regional politisk organisation

Region Örebro län. Därför bildar vi en ny regional politisk organisation Region Örebro län Därför bildar vi en ny regional politisk organisation 1 2 Inledning Örebroregionens styrkor och utmaningar Örebroregionen. Liksom i alla regioner, finns här både starka sidor att bygga

Läs mer

Yttrande över koncentrationsutredningens betänkande ( Koncentration av länsstyrelseverksamhet Ds 2007:28) Remiss från Finansdepartementet

Yttrande över koncentrationsutredningens betänkande ( Koncentration av länsstyrelseverksamhet Ds 2007:28) Remiss från Finansdepartementet PM 2007 RI (Dnr 009-3603/2007) Yttrande över koncentrationsutredningens betänkande ( Koncentration av länsstyrelseverksamhet Ds 2007:28) Remiss från Finansdepartementet Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015

Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen protokoll 18 augusti 2015 Regionstyrelsen PROTOKOLL 2015-08-18 245 Villkorat anbud samt ramavtal med Spendrups om mark för bryggeri i Visby hamn 246 Beslut om deltagande i bildande av kommunalförbund

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen

Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Antaget av regionfullmäktige 19 oktober 2010, 159 Ändringar enligt RF 177/10 har införts. Reglemente för Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen Regionstyrelsens organisation och övergripande uppgifter

Läs mer