Utvärderingsrapport. Upphandling av betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-09-22. Utvärderingsrapport. Upphandling av betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter"

Transkript

1

2

3 för statliga myndigheter 1(

4 Upphandlande myndighet: Riksgälden Norrlandsgatan 15, Stockholm Tel (14)

5 Innehåll 1 Allmänt om upphandlingen Bakgrund Syfte Upphandlingens omfattning Prövning av kraven på leverantören (kvalificering) Prövning av kraven på tjänsten Inkomna anbud Uppfyllelse av skall-krav Anbudsutvärdering Värdering av bör-krav samt prisjämförelse Resultat av utvärdering Utvärdering av infrastrukturdelarna Utvärdering och rangordning av enskilda betalningstjänster Inbetalningar Utbetalningar Övriga banktjänster Utvärdering och rangordning av tjänstepaket Utvärdering vid förnyad konkurrensutsättning Annex 1: Utvärdering av betalningstjänster (14)

6 1 Allmänt om upphandlingen 1.1 Bakgrund Riksgälden har i uppdrag att upphandla och ingå ramavtal avseende betalningstjänster för statliga myndigheter. Befintliga ramavtal för betalningstjänster m.m. upphör att gälla den 31 mars Riksgälden har därför beslutat att upphandla ett nytt ramavtal för perioden 1 april mars 2015 med option om förlängning i 2 år. Upphandlingen har genomförts som en förhandlad upphandling med föregående annonsering enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Valet av upphandlingsform har bestämts av att det i vissa delar inte går att utarbeta tillräckligt exakt förfrågningsunderlag för upphandlingen för att kunna välja det bästa anbudet. Exempel på delar som Riksgälden behöver ha en dialog med anbudsgivarna är ny lagstiftning kring SEPA och betaltjänstdirektivet (PSD). Annonsen för upphandlingen har den 15 december 2009 avsänts för publicering i databasen Tenders Electronic Daily (TED) och i tillägget till Europeiska unionens officiella tidning (EUT/S). Samtidigt med publiceringen i TED har upphandlingen också annonserats i Allego AB:s databas, i tidningen Anbudsjournalen, på webbplatsen avropa.se samt på Riksgäldens egen webbplats. Sista dag för ansökan om att få lämna anbud var den 21 januari Ansökan om att få lämna anbud har inkommit från sex leverantörer (se avsnitt 2). Riksgälden har den 1 februari 2010 beslutat att inbjuda samtliga anbudssökanden att lämna anbud. Förfrågningsunderlaget med inbjudan att lämna anbud har den 2 februari 2010 sänts till samtliga anbudssökande. Sista dag för lämnande av anbud var den 29 mars Anbud har inkommit från fem leverantörer. Vissa förtydliganden har begärts och inkommit från anbudsgivarna. Av de fem anbud som inkommit har Riksgälden utvärderat fyra (se avsnitt 3). 1.2 Syfte Syftet med upphandlingen av betalningstjänster m.m. är att stödja en effektiv finansförvaltning. Upphandlingen ska tillgodose hela statens intressen, både staten genom Riksgälden och myndigheterna. Upphandlingen tar tillvara Riksgäldens intresse av att ha en effektiv central likviditetshantering. Upphandlingen innehåller därför regler och principer för hur statens betalningsmodell fungerar. Riksgälden har även ett intresse av att långsiktigt minimera statens kostnader och risker i verksamheten. Riksgälden ska vara konkurrensneutral på betalningsmarknaden och bidra till att skapa konkurrens. Myndigheternas intressen tas tillvara i upphandlingen för att stödja deras verksamhet och bidra till en effektiv betalningsprocess. 1.3 Upphandlingens omfattning Upphandlingen har omfattat infrastrukturtjänster för den centrala statliga likviditetshanteringen samt betalningstjänster för bl.a. myndigheternas in- och utbetalningar. Även andra tjänster som t.ex. depå- och valutatjänster har ingått. Anbud har kunnat lämnas på en eller flera betalningstjänster. 4(14)

7 2 Prövning av kraven på leverantören (kvalificering) Vid tidsfristens utgång för att lämna anbudsansökan hade anbudsansökningar inkommit från Nordea Bank AB, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Svenska Handelsbanken AB, Swedbank AB och Citibank International plc., (England), Sverige filial. En prövning av om de anbudssökande uppfyller ställda kvalificeringskrav har genomförts i form av uteslutningsprövning och leverantörskvalificering. Kvalificeringskraven framgick av annonsen för upphandlingen. Samtliga sex leverantörer har uppfyllt ställda krav och har inbjudits att lämna anbud. 3 Prövning av kraven på tjänsten 3.1 Inkomna anbud Vid anbudstidens utgång den 29 mars 2010 hade följande fem anbud inkommit till Riksgälden inom föreskriven tid: Anbud nr Anbudsgivare Organisationsnummer 1. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial Nordea Bank AB Skandinaviska Enskilda Banken AB Citibank International plc., (England), Sverige filial Swedbank AB Anbuden öppnades den 31 mars 2010 vid en förrättning på Riksgäldens registratur. 3.2 Uppfyllelse av skall-krav Prövning och utvärdering av de inkomna anbuden har i denna upphandling genomförts i tre steg. I steg ett har Riksgälden kontrollerat att samtliga formella krav som ställs på anbudet är uppfyllda. Anbud som uppfyllt samtliga krav i steg ett har gått vidare till prövningen i steg två. I steg två har prövats om anbudet uppfyller övriga skall-krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Anbud som uppfyllt samtliga skall-krav i steg två har utvärderats i steg tre. Samtliga anbud, utom ett, har uppfyllt kraven i steg två och har utvärderats på det sätt som beskrivs nedan. Anbudet från Citibank International plc. uppfyller inte de skall-krav som ställs i förfrågningsunderlagets kravspecifikation (bilaga 1) i , under avsnitt Behörighetsadministration samt i , och under avsnitt 2.5 Teknik och säkerhet. Anbudet har därmed inte gått vidare till utvärderingen i steg tre. 5(14)

8 4 Anbudsutvärdering 4.1 Värdering av bör-krav samt prisjämförelse Av förfrågningsunderlaget framgår att Riksgälden kommer att anta de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden med hänsyn tagen till utvärderingskriterierna funktionalitet och pris, viktade enligt följande: Kriterium Vikt i % Pris 60 Funktionalitet 40 Utvärderingen bygger på följande huvudprinciper: Utvärdering (av pris) utgår från lägsta pris för respektive betalningstjänst. Anbud med lägst totalpris för respektive betalningstjänst får maximal prispoäng. Övriga anbud inom respektive betalningstjänst får en lägre prispoäng utifrån den procentuella relationen till lägsta totalpris. Utvärdering av funktionalitet görs såväl av de infrastrukturella delarna som av den specifika funktionaliteten kopplad till den enskilda betalningstjänsten. Infrastrukturen rangordnas inte, däremot påverkar den rangordningen av respektive betalningstjänst. I övrigt har utvärderingen gjorts enligt de förutsättningar som angivits i förfrågningsunderlaget och den utvärderingsmetod som där utförligt beskrivs. 5 Resultat av utvärdering Varje betalningstjänst i upphandlingen har utvärderats och rangordnats var för sig. Det enda undantaget är Internetbanktjänsten som inte rangordnas. 5.1 Utvärdering av infrastrukturdelarna En förutsättning för att en myndighet ska kunna använda bankens betalningstjänster är att banken tillhandahåller en säker och väl fungerande infrastruktur för betalningar. Vid poängsättningen och rangordningen av betalningstjänsterna har därför de offererade infrastrukturavsnitten (avsnitt i förfrågningsunderlaget) viktats in i de rangordnade betalningstjänsterna utifrån de olika delarnas betydelse. Tabellen nedan visar vilka poäng respektive bank uppnått under infrastrukturavsnittet. 6(14)

9 Vikt i % Danske Bank Nordea SEB Swedbank FUNKTIONALITET Betalningstjänst 26,00 % 2.1 Bankkonton 3,60 % 0,1043 0,0922 0,0883 0, Fakturering 0,40 % 0,0200 0,0200 0,0200 0, Tillgänglighet och service 7,20 % 0,2070 0,2070 0,2070 0, Tjänster mot Riksgälden 0,00 % 0,0000 0,0000 0,0000 0, Teknik och säkerhet 2,80 % 0,1024 0,1108 0,1108 0,1108 Poäng Bör-krav 40 % 0,4336 0,4300 0,4261 0,4421 PRIS Betalningstjänst 59,40 % 2.1 Bankkonton 0,60 % 0,1231 0,0828 0,0797 0,1388 Poäng Pris 60 % Poäng totalt 0,5567 0,5128 0,5058 0,5809 Totalt sett bidrar infrastrukturavsnittet för Danske Banks del med 0,5567 poäng för varje rangordnad betalningstjänst. Motsvarande för Nordea är 0,5128 poäng, för SEB 0,5058 poäng och för Swedbank 0,5809 poäng. Nedan kommenteras varför poängen avseende infrastrukturavsnitten skiljer sig åt för bankerna. Tjänster där funktionaliteten är likvärdig kommenteras inte. Utvärdering av pris i infrastrukturavsnitten Swedbank får högst poäng på bankkonton, 0,1388 poäng, därför att de bl.a. erbjuder lägst pris på fondkonton och nollpris på valutakonto. Danske Bank får 0,1231 poäng vilket förklaras av lägst pris på konton i koncernkontostrukturen och klientmedelskonton samt nollpris på valutakonton. Utvärdering av funktionalitet i infrastrukturavsnitten Bankkonton Hos Swedbank och Danske Bank är det möjligt att göra deluttag från klientmedelskonton samt att kunna koppla dem till koncernkontostrukturen med täckning och tömning. Danske Bank och Swedbank har också full funktionalitet när det gäller betalnings- och flödeslimiter. Detta resulterar i att både Danske Bank och Swedbank uppnår 0,1043 poäng för bankkontonas funktionalitet. Teknik och säkerhet När det gäller teknik och säkerhetsområdet så uppfyller alla banker de krav som Riksgälden har ställt avseende såväl teknisk som administrativ säkerhet. Danske Bank har dock fått en något lägre poäng för den tekniska säkerheten på grund av att banken använder en egenutvecklad metod vid sessionshantering (vid främst http-lösningar). I förfrågningsunderlaget efterfrågades att välkända och ej egenutvecklade metoder för sessionshantering bör användas. 7(14)

10 5.2 Utvärdering och rangordning av enskilda betalningstjänster De olika betalningstjänsterna har utvärderats var för sig. I varje rangordnad betalningstjänst ingår de poäng som bankerna uppnått i infrastrukturavsnitten enligt ovan. Nordea har för några betalningstjänster offererat både en PlusGirotjänst och en Bankgirotjänst. Av tabellen i annex 1 redovisas de som tjänst 1 och tjänst 2. De avgörande skälen till rangordningen av nummer ett för de enskilda betalningstjänsterna redovisas nedan. Priset för den enskilda tjänsten har i de flesta fall varit avgörande för rangordningen varför priset anges. I det fall tjänstens funktionalitet varit avgörande kommenteras detta Inbetalningar Samlad redovisning av inbetalningar Den tjänst som rangordnas först är Danske Banks Bankgiro Inbetalningar. Priset för denna tjänst är 0,22 kr. Inbetalning med förtryckt referensnummer Som nummer ett rangordnas Danske Banks tjänst Inbetalningsservice OCR. Priset för denna tjänst är 0,22 kr. Inbetalning utan förtryckt referensnummer Danske Banks tjänst Elektronisk Insättningsuppgift rangordnas som nummer ett. Priset för denna tjänst är 0,22 kr. Autogiro Den tjänst som rangordnas först är Swedbanks Autogiro. Priset för denna tjänst är 0,49 kr. Skatteinbetalning Vid rangordningen av tjänsten Skatteinbetalning har poängen för inbetalningar till skattekontot via bankgironummer och plusgirokonto lagts ihop med poängen för inbetalningar till skattekontot från utlandet. Resultatet av detta är att SEB:s tjänst Inbetalning till skattekonto via bankgironummer och från utland rangordnas som nummer ett. Pris per transaktion inklusive rapportering på fil för inbetalning med förtryckt referensnummer (OCR inbetalning) är 0,11 kr. Pris per transaktion för elektronisk inbetalning är 0,34 kr. Pris per transaktion för ofullständig inbetalning är 0 kr. Således har SEB det lägsta sammanvägda priset för inbetalning till skattekonto via bankgironummer och plusgirokonto. Swedbank har däremot det lägsta sammanvägda priset för inbetalning till skattekonto från utlandet. Pris per ombokning av inbetalning från utlandet hos Swedbank är 1,5 kr. Inbetalning via internetbank Danske Banks tjänst Direktbetalning rangordnas som nummer ett. Priset för denna tjänst är 0,60 kr. Kortinlösen Den tjänst som rangordnas som nummer ett är Swedbanks tjänst Kortinlösen. Swedbank får högst poäng på tjänstens funktionalitet. Det beror på att Swedbank är ensamma om att kunna erbjuda överföring av dagens totalbelopp innan kl och insättning på myndighetens bankkonto samma dag. Priset är 0,80 kr både för inlösen av svenska bankkort och inlösen av svenska betal- och kreditkort. Som nummer två rangordnas Danske Banks tjänst Kortinlösen. Priset för denna tjänst är 0,60 kr för inlösen av svenska bankkort och 0,85 kr för inlösen av svenska betal- 8(14)

11 och kreditkort. Pris i procent på transaktionsbelopp för inlösen av svenska och utländska betaloch kreditkort är samma för både Swedbank och Danske Bank nämligen 1,48 procent. Kontanthantering Som nummer ett rangordnas Nordeas tjänst Dagskassa. Det är den enda tjänsten som kan leverera efterfrågad funktionalitet. Priset per transaktion för inlösen av utbetalningskort, checkar och postväxlar är 0 kr. Nordeas pris för dagskasseservice är 75 kr och för hantering av växelkassa 80 kr. Inbetalning till bankkonto från utlandet Den tjänst som rangordnas som nummer ett är Swedbanks Ankommande internationell betalning, kontoinsättning. Priset för denna tjänst är 0 kr oavsett valuta och oavsett om det är en STPbetalning eller inte. Inbetalning till bankkonto från utlandet via check Nordeas tjänst Ankommande utland/bankcheck rangordnas som nummer ett. Priset för denna tjänst är 75 kr per inlöst check i svenska kronor och i utländsk valuta Utbetalningar Girering och kontoinsättning Som nummer ett rangordnas Nordeas tjänst Fakturabetalningsservice, FS och GiroDirekt (PlusGirot). Priset för en girobetalning och bankkontoinsättning är 0 kr. Som nummer två rangordnas Danske Banks tjänst Leverantörsbetalningar LB (Bankgiro). Priset för en sådan girobetalning och kontoinsättning är 0,22 kr. Kontoinsättning Den tjänst som rangordnas som nummer ett är Nordeas tjänst Fakturabetalningsservice, FS och GiroDirekt (PlusGirot). Priset för denna tjänst är 0 kr. Som nummer två rangordnas Danske Banks tjänst Leverantörsbetalningar LB (Bankgiro). Priset för denna tjänst är 0,22 kr. Samhällsutbetalning Swedbanks tjänst Samhällsutbetalning med registerhållning (SUS) rangordnas som nummer ett. Swedbank uppfyller all efterfrågad funktionalitet på tjänsten. Swedbanks uppnådda poäng på infrastrukturavsnittet har också haft betydelse för rangordningen. Priset för denna tjänst är 0,39 kr oavsett om pengarna är tillgängliga på mottagarens bankkonto kl eller Däremot har Nordeas tjänst GiroDirekt (PlusGirot) det lägsta sammanvägda priset. Nordeas priser för denna tjänst är 0,49 kr om pengarna är tillgängliga på mottagarens bankkonto kl och 0,34 kr om pengarna är tillgängliga på mottagarens bankkonto kl Direkt kontoinsättning Som nummer ett rangordnas Nordeas tjänst Direktinsättning. Priset för denna tjänst är 0,42 kr om pengarna ska vara tillgängliga på mottagarens bankkonto kl Om pengarna däremot är tillgängliga på mottagarens bankkonto kl är priset istället 0,34 kr. Direkt kontoinsättning förmedling Den tjänst som rangordnas som nummer ett är Nordeas tjänst Direktinsättning förmedling. Priset för denna tjänst är 0,59 kr om pengarna ska vara tillgängliga på mottagarens bankkonto kl Om pengarna däremot är tillgängliga på mottagarens bankkonto kl är priset istället 0,34 kr. 9(14)

12 Löner och andra ersättningar Den tjänst som rangordnas som nummer ett är Nordeas tjänst Löneutbetalning. Priset för denna tjänst är 0,65 kr för en elektronisk specifikation, 0,80 kr utan specifikation, 4,15 kr per specifikation på papper och 7,5 kr per utbetalningskort. Såväl Nordea som Danske Bank och Swedbank uppfyller all efterfrågad funktionalitet för tjänsten. Utbetalningskort Danske Banks tjänst Kontantutbetalningar (via Leverantörsbetalningar LB) rangordnas som nummer ett. Priset för denna tjänst är 7 kr per utbetalningskort. Övriga utbetalningstjänster Som nummer ett rangordnas Nordeas tjänst Autogiro, Check, Storkundbetalning. Priset för denna tjänst är 0 kr för autogiro, 15 kr för en snabbutbetalning via check och 0 kr för en finansiell betalning. Utbetalning till bankkonto i utlandet SEB:s tjänst Avgående utlandsbetalning, kontoinsättning rangordnas som nummer ett. Priset för denna tjänst är 0 kr för en STP-betalning oavsett valuta om betalningsuppdraget lämnas via fil eller internet. En expressbetalning kostar 4,75 kr oavsett om den behöver kompletteras eller ej. En reklamation eller en makulering av ett betalningsuppdrag samt mottagaravgift (benededuct) är 0 kr. Priset för en OUR-betalning är 100 kr. Utbetalning via check till utlandet Den tjänst som rangordnas som nummer ett är Nordeas Utlandscheck, avgående. Priset för denna tjänst är 50 kr för en utbetalning via check i samtliga valutor Övriga banktjänster Valutaväxling Som nummer ett rangordnas Swedbanks tjänst Valutaväxling. Swedbank ger 0,125 % i rabatt för växling i banken. Rabatten beräknas på hela den växlade volymen som överstiger kr per kalenderår, vilket är den högsta rabatten. Depåtjänster Som nummer ett rangordnas tjänsten SEB Depåtjänster. Priset per år för depåtjänst för svenska aktier och räntebärande papper är kr. Pris per elektronisk instruktion för svenska aktier och räntebärande papper är 25 kr vilket är det lägsta priset. 5.3 Utvärdering och rangordning av tjänstepaket För att underlätta för mindre myndigheter har Riksgälden valt att paketera alla betalningstjänster som delar av ett tjänstepaket. Med ett tjänstepaket kan mindre myndigheter avropa de betalningstjänster som myndigheten behöver från en leverantör. Vid utvärderingen av tjänstepaketet har Riksgälden värderat betalningstjänsterna nedan. Viktningen baseras på i vilken omfattning tjänsterna använts av mindre myndigheter under (14)

13 Avsnitt i bilaga 1 Betalningstjänster som ingår i utvärderingen av tjänstepaketet Vikt vid utvärdering i % Inbetalningar Inbetalning med förtryckt referensnummer Inbetalning utan förtryckt referensnummer Inbetalning till bankkonto från utlandet 5 Utbetalningar Girering och kontoinsättning Löner och andra ersättningar Utbetalning till bankkonto i utlandet Utvärderingen av varje enskild betalningstjänst ger en totalpoäng. Totalpoängen multipliceras med ovan angiven procentsats. Alla betalningstjänster i utvärderingen av tjänstepaketet summeras till en totalpoäng. Det tjänstepaket som har högst totalpoäng rangordnas högst. Som nummer ett rangordnas Danske Bank, som nummer två Nordea. Resultatet framgår av nedanstående tabell. Tjänstepaketet Danske Bank Nordea SEB Swedbank Totalpoäng 3,6400 3,5119 3,3455 Rangordning Utvärdering vid förnyad konkurrensutsättning Av förfrågningsunderlaget för upphandlingen framgår vid vilka tillfällen val av ramavtalsbank sker genom förnyad konkurrensutsättning. Vid förnyad konkurrensutsättning skickas en avropsförfrågan till samtliga ramavtalsbanker som kan tillhandahålla avropad funktionalitet. Banken har i dessa fall möjlighet att i sitt avropssvar inkomma med ett nytt skriftligt anbud för varje enskilt kontrakt. Anbuden utvärderas av den avropande myndigheten och kontrakt tilldelas den bank som inkommit med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn tagen till pris och funktionalitet. 11(14)

14 Annex 1 Utvärdering av betalningstjänster Tjänstetyp Danske Bank Nordea Tjänst 1 Tjänst 2 SEB Swedbank Samlad redovisning av inbetalningar Funktionalitetspoäng 1,3437 1,3400 1,3400 1,3361 1,3521 Prispoäng 3,0931 1,7581 1,7581 2,6933 2,4724 Totalpoäng 4,4368 3,0981 3,0981 4,0294 3,8245 Rangordning Inbetalning med förtryckt referensnummer Funktionalitetspoäng 1,1270 1,1233 1,1233 1,1194 1,1354 Prispoäng 3,0931 1,7581 1,7581 2,6933 2,4723 Totalpoäng 4,2201 2,8814 2,8814 3,8127 3,6077 Rangordning Inbetalning utan förtryckt referensnummer Funktionalitetspoäng 0,6937 1,1233 0,6900 0,6861 0,7021 Prispoäng 3,0931 1,7581 1,7581 2,6933 2,4724 Totalpoäng 3,7868 2,8814 2,4481 3,3794 3,1745 Rangordning Autogiro Funktionalitetspoäng 1,2137 1,2100 1,2061 1,2221 Prispoäng 1,6170 2,0494 1,4027 3,1088 Totalpoäng 2,8307 3,2594 2,6088 4,3309 Rangordning Skatteinbetalningar Inrikes Funktionalitetspoäng 0,4337 0,4300 0,4261 0,4421 Prispoäng 0,9883 0,7331 3,0497 0,4041 Delpoäng 1,4220 1,1631 3,4758 0,8462 Skatteinbetalningar Utrikes Funktionalitetspoäng 0,4337 0,4300 0,4261 0,4421 Prispoäng 0,3561 0,2834 2,2635 3,1088 Delpoäng 0,7898 0,7134 2,6896 3,5509 Summa poäng/2 1,1059 0,9383 3,0827 2,1986 Rangordning Inbetalning via internetbank Funktionalitetspoäng 1,4737 1,4700 1,4661 1,4821 Prispoäng 3,0931 2,4588 1,5404 1,0526 Totalpoäng 4,5668 3,9288 3,0065 2,5347 Rangordning (14)

15 Tjänstetyp Danske Bank Nordea Tjänst 1 Tjänst 2 SEB Swedbank Kortinlösen Funktionalitetspoäng 1,2787 1,2750 1,2711 1,6121 Prispoäng 3,0931 2,9087 2,7818 2,8409 Totalpoäng 4,3718 4,1837 4,0529 4,4530 Rangordning Kontanthantering Funktionalitetspoäng 0,9537 1,4700 1,2711 1,2871 Prispoäng 0,1461 3,0528 0,1244 0,1838 Totalpoäng 1,0998 4,5228 1,3955 1,4709 Rangordning Inbetalning till bankkonto från utland Funktionalitetspoäng 1,0577 1,2100 1,2061 1,0661 Prispoäng 0,1412 0,0923 0,3298 3,1088 Totalpoäng 1,1989 1,3023 1,5359 4,1749 Rangordning Inbetalning från utlandet via check Funktionalitetspoäng 1,2137 1,2100 1,2061 0,8321 Prispoäng 1,6675 3,0528 0,4750 0,7328 Totalpoäng 2,8812 4,2628 1,6811 1,5649 Rangordning Girering och kontoinsättning Funktionalitetspoäng 1,3437 1,3400 1,3414 1,1411 1,3521 Prispoäng 2,6036 3,0528 2,0895 2,0685 2,2206 Totalpoäng 3,9473 4,3928 3,4309 3,2096 3,5727 Rangordning Kontoinsättning Funktionalitetspoäng 0,9537 1,0366 1,0800 0,9461 1,0921 Prispoäng 2,6036 3,0528 2,0895 2,0685 2,0741 Totalpoäng 3,5573 4,0894 3,1695 3,0146 3,1662 Rangordning Samhällsbetalningar Funktionalitetspoäng 1,1765 1,1357 1,1849 Prispoäng 3,0114 3,0528 3,0572 Totalpoäng 4,1879 4,1885 4,2421 Rangordning Direkt kontoinsättning Funktionalitetspoäng 1,4737 1,4700 1,2711 1,4821 Prispoäng 2,3803 3,0528 1,9607 2,7038 Totalpoäng 3,8540 4,5228 3,2318 4,1859 Rangordning (14)

16 Tjänstetyp Danske Bank Nordea Tjänst 1 Tjänst 2 SEB Swedbank Direkt kontoinsättning förmedling Funktionalitetspoäng 1,4737 1,4700 1,4821 Prispoäng 2,9706 3,0528 2,2155 Totalpoäng 4,4443 4,5228 3,6976 Rangordning Löner och andra ersättningar Funktionalitetspoäng 1,0279 1,0242 1,0363 Prispoäng 3,0108 3,0528 2,2629 Totalpoäng 4,0387 4,0770 3,2992 Rangordning Utbetalningskort Funktionalitetspoäng 0,9537 1,0366 0,9500 0,4261 0,9621 Prispoäng 3,0931 2,8548 2,8548 2,4026 2,7375 Totalpoäng 4,0468 3,8914 3,8048 2,8287 3,6996 Rangordning Övriga utbetalningstjänster Funktionalitetspoäng 1,2570 1,2533 1,2494 1,2654 Prispoäng 0,9760 3,0528 0,2260 0,5621 Totalpoäng 2,2330 4,3061 1,4754 1,8275 Rangordning Utbetalning till bankkonto i utlandet Funktionalitetspoäng 1,4217 1,2620 1,4141 1,4301 Prispoäng 0,5211 0,5930 3,0497 0,5629 Totalpoäng 1,9428 1,8550 4,4638 1,9930 Rangordning Utbetalning via check till ulandet Funktionalitetspoäng 0,7587 0,9500 0,8811 0,6371 Prispoäng 2,4225 3,0528 1,2184 1,1152 Totalpoäng 3,1812 4,0028 2,0995 1,7523 Rangordning Valutaväxling Funktionalitetspoäng 1,4087 1,7300 1,7261 1,6121 Prispoäng 0,1231 1,9836 2,8121 3,1088 Totalpoäng 1,5318 3,7136 4,5382 4,7209 Rangordning Depåtjänster Funktionalitetspoäng 1,1487 1,1450 1,1411 1,1571 Prispoäng 1,6083 1,5679 3,0497 1,6236 Totalpoäng 2,7570 2,7129 4,1908 2,7807 Rangordning (14)

Utbildning. Det nya Ramavtalet avseende betalningstjänster m.m.

Utbildning. Det nya Ramavtalet avseende betalningstjänster m.m. Utbildning Det nya Ramavtalet avseende betalningstjänster m.m. Jan Maarten Dijkgraaf Okt. 2010 Innehåll Syfte Bakgrund & Strategi Intresseanmälan & Anbud Tilldelning & Rangordning Nyheter Utvärderingsmodellen

Läs mer

Upphandlingsrapport. Bakgrund. Tilldelningsbeslut Dnr 2007/1669 Bilaga 1, Upphandlingsrapport 2008-05-15

Upphandlingsrapport. Bakgrund. Tilldelningsbeslut Dnr 2007/1669 Bilaga 1, Upphandlingsrapport 2008-05-15 Tilldelningsbeslut Dnr 7/669 Bilaga, 8-- Bakgrund Riksgäldskontoret har i uppdrag att upphandla och ingå ramavtal avseende betalningstjänster för statliga myndigheter. Befintliga ramavtal för betalkort,

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Gäller från den 1 januari 2015 tills vidare Vill du få mer information om våra priser eller våra erbjudanden är du välkommen att ringa Kundcenter

Läs mer

Mer kort mindre kontanter

Mer kort mindre kontanter Mer kort mindre kontanter Korttjänster i ramavtalen Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda 1. Förbetalda kort Ramavtal, bakgrund, strategi, funktionalitet 2. Korttjänster Genomgång av olika kort 3.

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 1 Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 KI Kuponginlösen AB och ICA Banken AB får härmed med anledning av PTS begäran av den 6 mars 2008 förtydliga vårt anbud avseende rubricerad

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Datum: 12.11.2014 1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Ålands yrkesgymnasium, nedan kallad ÅYG, begär härmed in anbud på fräsmaskin för verkstadsmiljö lämpad för undervisning i yrkesämnen inom verkstads-

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Information och utbildning med anledning av nya bankavtal

Information och utbildning med anledning av nya bankavtal Information och utbildning med anledning av nya bankavtal Bankgruppens uppdrag Lösa redovisningsfrågor Informera inbetalare/kunder Uppdatera fakturorna med rätt betalningsinformation Uppdatera information

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Nordea Bank AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Nordea Bank AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 2010-09-22 RAMAVTAL mellan Riksgälden och Bank AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 1( 2010-09-22 Bank AB (publ) Innehåll 1. Ramavtalsparter... 3 2. Definitioner... 3 3.

Läs mer

Prislista Företag/Lantbruk

Prislista Företag/Lantbruk lista Företag/Lantbruk Gäller från och med 2015-05-01 PRISLISTA FÖRETAG/LANTBRUK BASPAKET BANK Rörelsekonto Ett Bankgiro Ett Bankkort Företag Betaltjänst i Internetbanken 500 utbetalningar ingår, därefter

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Välkommen till eplusgiro!

Välkommen till eplusgiro! Välkommen till eplusgiro! Användarhandledning Privatpersoner gäller från 20 januari 2011. Med eplusgiro kan du göra dina betalningar både inom Sverige och till utlandet direkt från datorn. Med vår säkerhetslösning

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende betalningstjänster m.m

Upphandling av ramavtal avseende betalningstjänster m.m Dnr 2009/1755 Upphandling av ramavtal avseende betalningstjänster m.m Innehåll 1 Statens betalningsmodell...2 1.1 Statens grundsyn och statliga regler...2 1.2 Aktörer i statens betalningsmodell...4 2 Grundprinciper

Läs mer

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Swedbank AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Swedbank AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter RAMAVTAL mellan Riksgälden och AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 1( Innehåll 1. Ramavtalsparter... 3 2. Definitioner... 3 3. Bilagor... 3 4. Ramavtalets omfattning...

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB

Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning EBA-Emmaboda Bostads AB 2012-01 Handläggare Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EBA-EMMABODA BOSTADS AB Ni inbjudes inkomma med

Läs mer

Enkla firman. Företagspaketet. Enkla firman student. Enkla firman finansiering. Enkla lånet företag

Enkla firman. Företagspaketet. Enkla firman student. Enkla firman finansiering. Enkla lånet företag Företagspaketet Paketlösning för aktiebolag, handelsbolag & kommanditbolag samt enskilda näringsidkare med utökat behov. Tjänst Företagspaketet Pris/år Internetbanken företag Ingår 70 Företagskonto med

Läs mer

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter RAMAVTAL mellan Riksgälden och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 1( Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Innehåll 1. Ramavtalsparter...

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Upphandlingshandledning Norsjö kommun

Upphandlingshandledning Norsjö kommun Upphandlingshandledning Norsjö kommun Reviderad: 2013-05-08 Antagen av Kommunstyrelsen: 2013-06-11 Innehållsförteckning 1. VAD ÄR UPPHANDLING?... 3 2. INKÖPSORGANISATION I NORSJÖ KOMMUN... 4 2.1. Upphandlande

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor

SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING. Varor 1/5 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328575-2010:text:sv:html SE-Varberg: Mejeriprodukter 2010/S 214-328575 MEDDELANDE OM UPPHANDLING Varor AVSNITT I: UPPHANDLANDE

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Stiftelsen NUDU KommITS 2003

Stiftelsen NUDU KommITS 2003 Stiftelsen NUDU KommITS 2003 NUDU Nätverket för dialog och utveckling i upphandlingsfrågor Startades av Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenskt Näringsliv Syfte att skapa gemensamma förutsättningar

Läs mer

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB

Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Handläggare ANBUDSFÖRFRÅGAN 1 Ärendebeteckning 2012-01 Datum Vincent Johansson 10 2011-12-09 0471-24 98 39 Upphandling Byggtjänster EMFAB-Emaboda Fastighets AB Ni inbjudes inkomma med anbud på byggtjänster

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Syfte och mål med Inköpssamverkan

Syfte och mål med Inköpssamverkan RIKTLINJER Innehållsförteckning Syfte och mål med Inköpssamverkan... 3 Ansvarfrågor organisation... 4 Riktlinjer för direktupphandling... 5 Riktlinjer för miljö... 5 Upphandlingsetik... 6 Definitioner...

Läs mer

Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster

Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster DATUM VÅR REFERENS 008-0-07 Dnr 07-0977 ERT DATUM ER REFERENS Kravspecifikation, upphandling av grundläggande betaltjänster POSTADRESS Box 5398, 0 49 Stockholm BESÖKSADRESS Birger Jarlsgatan 6 TELEFON

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av etik- och miljöanalys samt rådgivning Första AP-fonden (dnr 2006:40 001.LED ) Andra AP-fonden (dnr AP2 2006/0022) Tredje AP-fonden (dnr 2006/0153 ) Fjärde AP-fonden

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

Upphandlingsprotokoll

Upphandlingsprotokoll SID 1 (12) Upphandlingsprotokoll Upphandling av Kommunikationstjänster Informationskampanj avseende brott i nära relationer SID 2 (12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 UPPHANDLINGENS

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB,

English Law Translations AB, första leverantör. UPPHANDLING Översättningstjänster, teknisk kompetens OMFATTNING. English Law Translations AB, DIARIENUMMER 08-3333 HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST DATUM Catharina Öberg 5 november 2008 Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Översättningstjänster,

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 2014-05- 12 Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation

Läs mer

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015

AffärsConcept. Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 AffärsConcept Hantering av handlingar när andra upphandlar för din räkning Den 19 maj 2015 Helena Ottosson Kraus helena.ottossonkraus@affarsconcept.se Agenda Vad är offentlig upphandling? Upphandlingsförfaranden

Läs mer

* Skatteverket TILLDELNINGSBESLUT Inköpsenheten Datum Dnr Nils-Gunnar Sträng 2011-04-20 132 440399-10/21 010-574 79 50

* Skatteverket TILLDELNINGSBESLUT Inköpsenheten Datum Dnr Nils-Gunnar Sträng 2011-04-20 132 440399-10/21 010-574 79 50 1(32) Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Brevförmedlingstjänster för staten 1 BAKGRUND 1.1 Tillägg till tidigare tilldelningsbeslut Den 24 mars 2011 skickade Skatteverket ut ett tilldelningsbeslut

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UTVÄRDERING AV REGIONALFONDSPROJEKTET START-UP STOCKHOLM 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1. Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Utbildning för myndigheter statliga betalningar och lån. Tisdagen den 29 september 2009 Olympia i Salénhuset

Utbildning för myndigheter statliga betalningar och lån. Tisdagen den 29 september 2009 Olympia i Salénhuset Utbildning för myndigheter statliga betalningar och lån Tisdagen den 29 september 2009 Olympia i Salénhuset Riksgälden Riksgälden (Riksgäldskontoret) (Swedish National Debt Office, SNDO) Bildades 1789

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för Koncerninköp Enhet Tjänster

Koncernkontoret Avdelningen för Koncerninköp Enhet Tjänster Koncernkontoret Avdelningen för Koncerninköp Enhet Tjänster Sofie Arebom Strategisk inköpare Telefon 040-657 31 05 sofie.arebom@skane.se 1 (12) Information gällande remissrunda: Möjligheten finns att lämna

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Banktjänster 2012

1. Förfrågningsunderlag Banktjänster 2012 Förfrågningsunderlag 2011-09-27 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Banktjänster 2012 Maria Lilja Projekt nr 10104 Sista anbudsdag: 2011-12-29 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag

BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag BANKGIRO DIREKT en betaltjänst för företag Bankgiro Direkt är en blankettbetalningstjänst som du tecknar avtal med banken om för att använda. Tjänsten innebär att ditt företag sänder sina betalningar direkt

Läs mer

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 2015-11-16 Diarienr (åberopas) Saknr 936 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Daniel Gottberg E-post daniel.gottberg@polisen.se Upphandling av handskar (6 bilagor)

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Ansökningsinbjudan Upphandling av hyresavtal avseende Hotell Hallstaberget

Ansökningsinbjudan Upphandling av hyresavtal avseende Hotell Hallstaberget 1 (14) Datum 2010-12-14 Förvaltning, handläggare, telefon Kommunstyrelseförvaltningen Bengt-Åke Biller, 0620-68 21 31 Ansökningsinbjudan Upphandling av hyresavtal avseende Hotell Hallstaberget 2 (14) 1

Läs mer

UPPHANDLINGSREGLER för Lessebo Kommuns nämnder, förvaltningar och bolag

UPPHANDLINGSREGLER för Lessebo Kommuns nämnder, förvaltningar och bolag UPPHANDLINGSREGLER för Lessebo Kommuns nämnder, förvaltningar och bolag 2009-04-15 1 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Syfte...3 Omfattning...3 Vad är offentlig upphandling?...3 Principer vid offentlig upphandling...4

Läs mer

Granskning upphandlingar 2010

Granskning upphandlingar 2010 Granskning upphandlingar 2010 Trelleborgs Hamn AB Alf Wahlgren 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Metod och avgränsning... 3 2. Upphandling vad säger lag

Läs mer

Information i samband med bankbytet

Information i samband med bankbytet Information i samband med bankbytet Idag 9 juni byter vi bank för inbetalningar till Linnéuniversitetet. Det som händer fr om idag är att alla inbetalningar till vårt bankgiro går via Danske Bank istället

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.5.1 Upphandla varor, tjänster och ramavtal Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Granskning av objektsupphandlingar 2010

Granskning av objektsupphandlingar 2010 Granskning av objektsupphandlingar 2010 Motala kommun Granskningsrapport Datum 2010-12-12 Lars Edgren Jönköping Innehållsförteckning Granskningsrapport... 1 Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Kontantkort för offentlig sektor. Seminarium 2 februari 2010

Kontantkort för offentlig sektor. Seminarium 2 februari 2010 Kontantkort för offentlig sektor Seminarium 2 februari 2010 Agenda 9.30 12.00 9.30 10.15 Riksgälden informerar om Upphandlingen Ramavtalet och avropsavtal 10.15 10.30 Paus Avropsförfrågan avropsdokument

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster

Introduktion till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster till stödpaket för upphandling av IT-konsulttjänster 1 INNEHÅLL 1 Innehåll 1 2 Inledning 2 3 Omfattning 2 4 Användning 3 5 Avrop 4 6 Förberedelser 4 7 Innehåll 6 8 Anpassning och återanvändning av dokument

Läs mer

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel:

Upphandlingsprocessen enligt LOU - lagen om offentlig upphandling, är enkel: April 2014 Rapport: Kommunens upphandling stor möjlighet och/eller stort krångel? Bakgrund Företag i Samverkan har upphandling som ett av fem fokusområden. Syftet är att fler affärer ska hamna hos företagen

Läs mer

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi

Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi Ramavtal Oberoende konsulttjänster för administrativa IT-system område ekonomi 1/5 Ramavtalsbilaga 7: Frågor och svar i upphandlingen av statligt ramavtal avseende oberoende konsulttjänster för administrativa

Läs mer

Inbetalningar. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

Inbetalningar. Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN) Via funktionen Elektronisk Insättningsuppgift (ELIN) kan du länka dig till BGC för att se

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se

Juli 2014. Löner Användarmanual. Informationsklass: Öppen Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Juli 2014 Löner Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är ett Bankgironummer?...

Läs mer

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper:

Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan följande betalningstyper: Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Generellt Nedan beskrivs betalningstyperna i Business Online vid landval Sverige, med gällande stopptider. Du kan välja mellan

Läs mer

TILLDELNINGSBESKED MEDDELANDE. Polisens verksamhetsstöd Datum. Administrativa enheten Upphandlingssektionen 2011-07-07

TILLDELNINGSBESKED MEDDELANDE. Polisens verksamhetsstöd Datum. Administrativa enheten Upphandlingssektionen 2011-07-07 MEDDELANDE 1(2) Polisens verksamhetsstöd Datum Administrativa enheten Upphandlingssektionen 2011-07-07 Diarienr (åberopas vid korrespondens) PVS-648-154/11 Ärendebeteckning 1027 Handläggare Michael Erilane

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

Granskning av upphandlingar inom bolagen

Granskning av upphandlingar inom bolagen 2007-02-07 Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Granskning av upphandlingar inom bolagen Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av Lunds kommuns revisorer granskat genomförda upphandlingar

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan att lämna anbud 2014-04-11

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan att lämna anbud 2014-04-11 Förfrågningsunderlag 2014-04-11 Upphandlande organisation Södertörns högskola Upphandling Verksamhetsutvecklare Eva-Britt Hoflin Nygren Dnr 851/1.4.3/2014 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-04-25

Läs mer

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm

Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm Upphandling av Reklamtjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank

Internetbanken företag. Möjligheternas internetbank Internetbanken företag Möjligheternas internetbank Välkommen till gränslösa affärsmöjligheter Med internetbanken står dörren till banken alltid öppen för dig och företaget. Du når internetbanken via alla

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster; SFS 2010:572 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3

Läs mer

SKL Kommentus AB. Sinikka Suutari. Upphandlingskonsult

SKL Kommentus AB. Sinikka Suutari. Upphandlingskonsult Sinikka Suutari Upphandlingskonsult Avropsordningar för matchning av behov och tillgång 1. Parallella avropsordningar 2. Rangordning med alternativa svarstider 3. Rangordning på produktnivå 4. Avrop enligt

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Inköps- och upphandlingspolicy

Inköps- och upphandlingspolicy STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Inköps- och upphandlingspolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2008-10-30, 111 Sidan 1 av 3 Inköps- och upphandlingspolicy för kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad

Läs mer