Utvärderingsrapport. Upphandling av betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-09-22. Utvärderingsrapport. Upphandling av betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter"

Transkript

1

2

3 för statliga myndigheter 1(

4 Upphandlande myndighet: Riksgälden Norrlandsgatan 15, Stockholm Tel (14)

5 Innehåll 1 Allmänt om upphandlingen Bakgrund Syfte Upphandlingens omfattning Prövning av kraven på leverantören (kvalificering) Prövning av kraven på tjänsten Inkomna anbud Uppfyllelse av skall-krav Anbudsutvärdering Värdering av bör-krav samt prisjämförelse Resultat av utvärdering Utvärdering av infrastrukturdelarna Utvärdering och rangordning av enskilda betalningstjänster Inbetalningar Utbetalningar Övriga banktjänster Utvärdering och rangordning av tjänstepaket Utvärdering vid förnyad konkurrensutsättning Annex 1: Utvärdering av betalningstjänster (14)

6 1 Allmänt om upphandlingen 1.1 Bakgrund Riksgälden har i uppdrag att upphandla och ingå ramavtal avseende betalningstjänster för statliga myndigheter. Befintliga ramavtal för betalningstjänster m.m. upphör att gälla den 31 mars Riksgälden har därför beslutat att upphandla ett nytt ramavtal för perioden 1 april mars 2015 med option om förlängning i 2 år. Upphandlingen har genomförts som en förhandlad upphandling med föregående annonsering enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Valet av upphandlingsform har bestämts av att det i vissa delar inte går att utarbeta tillräckligt exakt förfrågningsunderlag för upphandlingen för att kunna välja det bästa anbudet. Exempel på delar som Riksgälden behöver ha en dialog med anbudsgivarna är ny lagstiftning kring SEPA och betaltjänstdirektivet (PSD). Annonsen för upphandlingen har den 15 december 2009 avsänts för publicering i databasen Tenders Electronic Daily (TED) och i tillägget till Europeiska unionens officiella tidning (EUT/S). Samtidigt med publiceringen i TED har upphandlingen också annonserats i Allego AB:s databas, i tidningen Anbudsjournalen, på webbplatsen avropa.se samt på Riksgäldens egen webbplats. Sista dag för ansökan om att få lämna anbud var den 21 januari Ansökan om att få lämna anbud har inkommit från sex leverantörer (se avsnitt 2). Riksgälden har den 1 februari 2010 beslutat att inbjuda samtliga anbudssökanden att lämna anbud. Förfrågningsunderlaget med inbjudan att lämna anbud har den 2 februari 2010 sänts till samtliga anbudssökande. Sista dag för lämnande av anbud var den 29 mars Anbud har inkommit från fem leverantörer. Vissa förtydliganden har begärts och inkommit från anbudsgivarna. Av de fem anbud som inkommit har Riksgälden utvärderat fyra (se avsnitt 3). 1.2 Syfte Syftet med upphandlingen av betalningstjänster m.m. är att stödja en effektiv finansförvaltning. Upphandlingen ska tillgodose hela statens intressen, både staten genom Riksgälden och myndigheterna. Upphandlingen tar tillvara Riksgäldens intresse av att ha en effektiv central likviditetshantering. Upphandlingen innehåller därför regler och principer för hur statens betalningsmodell fungerar. Riksgälden har även ett intresse av att långsiktigt minimera statens kostnader och risker i verksamheten. Riksgälden ska vara konkurrensneutral på betalningsmarknaden och bidra till att skapa konkurrens. Myndigheternas intressen tas tillvara i upphandlingen för att stödja deras verksamhet och bidra till en effektiv betalningsprocess. 1.3 Upphandlingens omfattning Upphandlingen har omfattat infrastrukturtjänster för den centrala statliga likviditetshanteringen samt betalningstjänster för bl.a. myndigheternas in- och utbetalningar. Även andra tjänster som t.ex. depå- och valutatjänster har ingått. Anbud har kunnat lämnas på en eller flera betalningstjänster. 4(14)

7 2 Prövning av kraven på leverantören (kvalificering) Vid tidsfristens utgång för att lämna anbudsansökan hade anbudsansökningar inkommit från Nordea Bank AB, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Svenska Handelsbanken AB, Swedbank AB och Citibank International plc., (England), Sverige filial. En prövning av om de anbudssökande uppfyller ställda kvalificeringskrav har genomförts i form av uteslutningsprövning och leverantörskvalificering. Kvalificeringskraven framgick av annonsen för upphandlingen. Samtliga sex leverantörer har uppfyllt ställda krav och har inbjudits att lämna anbud. 3 Prövning av kraven på tjänsten 3.1 Inkomna anbud Vid anbudstidens utgång den 29 mars 2010 hade följande fem anbud inkommit till Riksgälden inom föreskriven tid: Anbud nr Anbudsgivare Organisationsnummer 1. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial Nordea Bank AB Skandinaviska Enskilda Banken AB Citibank International plc., (England), Sverige filial Swedbank AB Anbuden öppnades den 31 mars 2010 vid en förrättning på Riksgäldens registratur. 3.2 Uppfyllelse av skall-krav Prövning och utvärdering av de inkomna anbuden har i denna upphandling genomförts i tre steg. I steg ett har Riksgälden kontrollerat att samtliga formella krav som ställs på anbudet är uppfyllda. Anbud som uppfyllt samtliga krav i steg ett har gått vidare till prövningen i steg två. I steg två har prövats om anbudet uppfyller övriga skall-krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Anbud som uppfyllt samtliga skall-krav i steg två har utvärderats i steg tre. Samtliga anbud, utom ett, har uppfyllt kraven i steg två och har utvärderats på det sätt som beskrivs nedan. Anbudet från Citibank International plc. uppfyller inte de skall-krav som ställs i förfrågningsunderlagets kravspecifikation (bilaga 1) i , under avsnitt Behörighetsadministration samt i , och under avsnitt 2.5 Teknik och säkerhet. Anbudet har därmed inte gått vidare till utvärderingen i steg tre. 5(14)

8 4 Anbudsutvärdering 4.1 Värdering av bör-krav samt prisjämförelse Av förfrågningsunderlaget framgår att Riksgälden kommer att anta de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden med hänsyn tagen till utvärderingskriterierna funktionalitet och pris, viktade enligt följande: Kriterium Vikt i % Pris 60 Funktionalitet 40 Utvärderingen bygger på följande huvudprinciper: Utvärdering (av pris) utgår från lägsta pris för respektive betalningstjänst. Anbud med lägst totalpris för respektive betalningstjänst får maximal prispoäng. Övriga anbud inom respektive betalningstjänst får en lägre prispoäng utifrån den procentuella relationen till lägsta totalpris. Utvärdering av funktionalitet görs såväl av de infrastrukturella delarna som av den specifika funktionaliteten kopplad till den enskilda betalningstjänsten. Infrastrukturen rangordnas inte, däremot påverkar den rangordningen av respektive betalningstjänst. I övrigt har utvärderingen gjorts enligt de förutsättningar som angivits i förfrågningsunderlaget och den utvärderingsmetod som där utförligt beskrivs. 5 Resultat av utvärdering Varje betalningstjänst i upphandlingen har utvärderats och rangordnats var för sig. Det enda undantaget är Internetbanktjänsten som inte rangordnas. 5.1 Utvärdering av infrastrukturdelarna En förutsättning för att en myndighet ska kunna använda bankens betalningstjänster är att banken tillhandahåller en säker och väl fungerande infrastruktur för betalningar. Vid poängsättningen och rangordningen av betalningstjänsterna har därför de offererade infrastrukturavsnitten (avsnitt i förfrågningsunderlaget) viktats in i de rangordnade betalningstjänsterna utifrån de olika delarnas betydelse. Tabellen nedan visar vilka poäng respektive bank uppnått under infrastrukturavsnittet. 6(14)

9 Vikt i % Danske Bank Nordea SEB Swedbank FUNKTIONALITET Betalningstjänst 26,00 % 2.1 Bankkonton 3,60 % 0,1043 0,0922 0,0883 0, Fakturering 0,40 % 0,0200 0,0200 0,0200 0, Tillgänglighet och service 7,20 % 0,2070 0,2070 0,2070 0, Tjänster mot Riksgälden 0,00 % 0,0000 0,0000 0,0000 0, Teknik och säkerhet 2,80 % 0,1024 0,1108 0,1108 0,1108 Poäng Bör-krav 40 % 0,4336 0,4300 0,4261 0,4421 PRIS Betalningstjänst 59,40 % 2.1 Bankkonton 0,60 % 0,1231 0,0828 0,0797 0,1388 Poäng Pris 60 % Poäng totalt 0,5567 0,5128 0,5058 0,5809 Totalt sett bidrar infrastrukturavsnittet för Danske Banks del med 0,5567 poäng för varje rangordnad betalningstjänst. Motsvarande för Nordea är 0,5128 poäng, för SEB 0,5058 poäng och för Swedbank 0,5809 poäng. Nedan kommenteras varför poängen avseende infrastrukturavsnitten skiljer sig åt för bankerna. Tjänster där funktionaliteten är likvärdig kommenteras inte. Utvärdering av pris i infrastrukturavsnitten Swedbank får högst poäng på bankkonton, 0,1388 poäng, därför att de bl.a. erbjuder lägst pris på fondkonton och nollpris på valutakonto. Danske Bank får 0,1231 poäng vilket förklaras av lägst pris på konton i koncernkontostrukturen och klientmedelskonton samt nollpris på valutakonton. Utvärdering av funktionalitet i infrastrukturavsnitten Bankkonton Hos Swedbank och Danske Bank är det möjligt att göra deluttag från klientmedelskonton samt att kunna koppla dem till koncernkontostrukturen med täckning och tömning. Danske Bank och Swedbank har också full funktionalitet när det gäller betalnings- och flödeslimiter. Detta resulterar i att både Danske Bank och Swedbank uppnår 0,1043 poäng för bankkontonas funktionalitet. Teknik och säkerhet När det gäller teknik och säkerhetsområdet så uppfyller alla banker de krav som Riksgälden har ställt avseende såväl teknisk som administrativ säkerhet. Danske Bank har dock fått en något lägre poäng för den tekniska säkerheten på grund av att banken använder en egenutvecklad metod vid sessionshantering (vid främst http-lösningar). I förfrågningsunderlaget efterfrågades att välkända och ej egenutvecklade metoder för sessionshantering bör användas. 7(14)

10 5.2 Utvärdering och rangordning av enskilda betalningstjänster De olika betalningstjänsterna har utvärderats var för sig. I varje rangordnad betalningstjänst ingår de poäng som bankerna uppnått i infrastrukturavsnitten enligt ovan. Nordea har för några betalningstjänster offererat både en PlusGirotjänst och en Bankgirotjänst. Av tabellen i annex 1 redovisas de som tjänst 1 och tjänst 2. De avgörande skälen till rangordningen av nummer ett för de enskilda betalningstjänsterna redovisas nedan. Priset för den enskilda tjänsten har i de flesta fall varit avgörande för rangordningen varför priset anges. I det fall tjänstens funktionalitet varit avgörande kommenteras detta Inbetalningar Samlad redovisning av inbetalningar Den tjänst som rangordnas först är Danske Banks Bankgiro Inbetalningar. Priset för denna tjänst är 0,22 kr. Inbetalning med förtryckt referensnummer Som nummer ett rangordnas Danske Banks tjänst Inbetalningsservice OCR. Priset för denna tjänst är 0,22 kr. Inbetalning utan förtryckt referensnummer Danske Banks tjänst Elektronisk Insättningsuppgift rangordnas som nummer ett. Priset för denna tjänst är 0,22 kr. Autogiro Den tjänst som rangordnas först är Swedbanks Autogiro. Priset för denna tjänst är 0,49 kr. Skatteinbetalning Vid rangordningen av tjänsten Skatteinbetalning har poängen för inbetalningar till skattekontot via bankgironummer och plusgirokonto lagts ihop med poängen för inbetalningar till skattekontot från utlandet. Resultatet av detta är att SEB:s tjänst Inbetalning till skattekonto via bankgironummer och från utland rangordnas som nummer ett. Pris per transaktion inklusive rapportering på fil för inbetalning med förtryckt referensnummer (OCR inbetalning) är 0,11 kr. Pris per transaktion för elektronisk inbetalning är 0,34 kr. Pris per transaktion för ofullständig inbetalning är 0 kr. Således har SEB det lägsta sammanvägda priset för inbetalning till skattekonto via bankgironummer och plusgirokonto. Swedbank har däremot det lägsta sammanvägda priset för inbetalning till skattekonto från utlandet. Pris per ombokning av inbetalning från utlandet hos Swedbank är 1,5 kr. Inbetalning via internetbank Danske Banks tjänst Direktbetalning rangordnas som nummer ett. Priset för denna tjänst är 0,60 kr. Kortinlösen Den tjänst som rangordnas som nummer ett är Swedbanks tjänst Kortinlösen. Swedbank får högst poäng på tjänstens funktionalitet. Det beror på att Swedbank är ensamma om att kunna erbjuda överföring av dagens totalbelopp innan kl och insättning på myndighetens bankkonto samma dag. Priset är 0,80 kr både för inlösen av svenska bankkort och inlösen av svenska betal- och kreditkort. Som nummer två rangordnas Danske Banks tjänst Kortinlösen. Priset för denna tjänst är 0,60 kr för inlösen av svenska bankkort och 0,85 kr för inlösen av svenska betal- 8(14)

11 och kreditkort. Pris i procent på transaktionsbelopp för inlösen av svenska och utländska betaloch kreditkort är samma för både Swedbank och Danske Bank nämligen 1,48 procent. Kontanthantering Som nummer ett rangordnas Nordeas tjänst Dagskassa. Det är den enda tjänsten som kan leverera efterfrågad funktionalitet. Priset per transaktion för inlösen av utbetalningskort, checkar och postväxlar är 0 kr. Nordeas pris för dagskasseservice är 75 kr och för hantering av växelkassa 80 kr. Inbetalning till bankkonto från utlandet Den tjänst som rangordnas som nummer ett är Swedbanks Ankommande internationell betalning, kontoinsättning. Priset för denna tjänst är 0 kr oavsett valuta och oavsett om det är en STPbetalning eller inte. Inbetalning till bankkonto från utlandet via check Nordeas tjänst Ankommande utland/bankcheck rangordnas som nummer ett. Priset för denna tjänst är 75 kr per inlöst check i svenska kronor och i utländsk valuta Utbetalningar Girering och kontoinsättning Som nummer ett rangordnas Nordeas tjänst Fakturabetalningsservice, FS och GiroDirekt (PlusGirot). Priset för en girobetalning och bankkontoinsättning är 0 kr. Som nummer två rangordnas Danske Banks tjänst Leverantörsbetalningar LB (Bankgiro). Priset för en sådan girobetalning och kontoinsättning är 0,22 kr. Kontoinsättning Den tjänst som rangordnas som nummer ett är Nordeas tjänst Fakturabetalningsservice, FS och GiroDirekt (PlusGirot). Priset för denna tjänst är 0 kr. Som nummer två rangordnas Danske Banks tjänst Leverantörsbetalningar LB (Bankgiro). Priset för denna tjänst är 0,22 kr. Samhällsutbetalning Swedbanks tjänst Samhällsutbetalning med registerhållning (SUS) rangordnas som nummer ett. Swedbank uppfyller all efterfrågad funktionalitet på tjänsten. Swedbanks uppnådda poäng på infrastrukturavsnittet har också haft betydelse för rangordningen. Priset för denna tjänst är 0,39 kr oavsett om pengarna är tillgängliga på mottagarens bankkonto kl eller Däremot har Nordeas tjänst GiroDirekt (PlusGirot) det lägsta sammanvägda priset. Nordeas priser för denna tjänst är 0,49 kr om pengarna är tillgängliga på mottagarens bankkonto kl och 0,34 kr om pengarna är tillgängliga på mottagarens bankkonto kl Direkt kontoinsättning Som nummer ett rangordnas Nordeas tjänst Direktinsättning. Priset för denna tjänst är 0,42 kr om pengarna ska vara tillgängliga på mottagarens bankkonto kl Om pengarna däremot är tillgängliga på mottagarens bankkonto kl är priset istället 0,34 kr. Direkt kontoinsättning förmedling Den tjänst som rangordnas som nummer ett är Nordeas tjänst Direktinsättning förmedling. Priset för denna tjänst är 0,59 kr om pengarna ska vara tillgängliga på mottagarens bankkonto kl Om pengarna däremot är tillgängliga på mottagarens bankkonto kl är priset istället 0,34 kr. 9(14)

12 Löner och andra ersättningar Den tjänst som rangordnas som nummer ett är Nordeas tjänst Löneutbetalning. Priset för denna tjänst är 0,65 kr för en elektronisk specifikation, 0,80 kr utan specifikation, 4,15 kr per specifikation på papper och 7,5 kr per utbetalningskort. Såväl Nordea som Danske Bank och Swedbank uppfyller all efterfrågad funktionalitet för tjänsten. Utbetalningskort Danske Banks tjänst Kontantutbetalningar (via Leverantörsbetalningar LB) rangordnas som nummer ett. Priset för denna tjänst är 7 kr per utbetalningskort. Övriga utbetalningstjänster Som nummer ett rangordnas Nordeas tjänst Autogiro, Check, Storkundbetalning. Priset för denna tjänst är 0 kr för autogiro, 15 kr för en snabbutbetalning via check och 0 kr för en finansiell betalning. Utbetalning till bankkonto i utlandet SEB:s tjänst Avgående utlandsbetalning, kontoinsättning rangordnas som nummer ett. Priset för denna tjänst är 0 kr för en STP-betalning oavsett valuta om betalningsuppdraget lämnas via fil eller internet. En expressbetalning kostar 4,75 kr oavsett om den behöver kompletteras eller ej. En reklamation eller en makulering av ett betalningsuppdrag samt mottagaravgift (benededuct) är 0 kr. Priset för en OUR-betalning är 100 kr. Utbetalning via check till utlandet Den tjänst som rangordnas som nummer ett är Nordeas Utlandscheck, avgående. Priset för denna tjänst är 50 kr för en utbetalning via check i samtliga valutor Övriga banktjänster Valutaväxling Som nummer ett rangordnas Swedbanks tjänst Valutaväxling. Swedbank ger 0,125 % i rabatt för växling i banken. Rabatten beräknas på hela den växlade volymen som överstiger kr per kalenderår, vilket är den högsta rabatten. Depåtjänster Som nummer ett rangordnas tjänsten SEB Depåtjänster. Priset per år för depåtjänst för svenska aktier och räntebärande papper är kr. Pris per elektronisk instruktion för svenska aktier och räntebärande papper är 25 kr vilket är det lägsta priset. 5.3 Utvärdering och rangordning av tjänstepaket För att underlätta för mindre myndigheter har Riksgälden valt att paketera alla betalningstjänster som delar av ett tjänstepaket. Med ett tjänstepaket kan mindre myndigheter avropa de betalningstjänster som myndigheten behöver från en leverantör. Vid utvärderingen av tjänstepaketet har Riksgälden värderat betalningstjänsterna nedan. Viktningen baseras på i vilken omfattning tjänsterna använts av mindre myndigheter under (14)

13 Avsnitt i bilaga 1 Betalningstjänster som ingår i utvärderingen av tjänstepaketet Vikt vid utvärdering i % Inbetalningar Inbetalning med förtryckt referensnummer Inbetalning utan förtryckt referensnummer Inbetalning till bankkonto från utlandet 5 Utbetalningar Girering och kontoinsättning Löner och andra ersättningar Utbetalning till bankkonto i utlandet Utvärderingen av varje enskild betalningstjänst ger en totalpoäng. Totalpoängen multipliceras med ovan angiven procentsats. Alla betalningstjänster i utvärderingen av tjänstepaketet summeras till en totalpoäng. Det tjänstepaket som har högst totalpoäng rangordnas högst. Som nummer ett rangordnas Danske Bank, som nummer två Nordea. Resultatet framgår av nedanstående tabell. Tjänstepaketet Danske Bank Nordea SEB Swedbank Totalpoäng 3,6400 3,5119 3,3455 Rangordning Utvärdering vid förnyad konkurrensutsättning Av förfrågningsunderlaget för upphandlingen framgår vid vilka tillfällen val av ramavtalsbank sker genom förnyad konkurrensutsättning. Vid förnyad konkurrensutsättning skickas en avropsförfrågan till samtliga ramavtalsbanker som kan tillhandahålla avropad funktionalitet. Banken har i dessa fall möjlighet att i sitt avropssvar inkomma med ett nytt skriftligt anbud för varje enskilt kontrakt. Anbuden utvärderas av den avropande myndigheten och kontrakt tilldelas den bank som inkommit med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn tagen till pris och funktionalitet. 11(14)

14 Annex 1 Utvärdering av betalningstjänster Tjänstetyp Danske Bank Nordea Tjänst 1 Tjänst 2 SEB Swedbank Samlad redovisning av inbetalningar Funktionalitetspoäng 1,3437 1,3400 1,3400 1,3361 1,3521 Prispoäng 3,0931 1,7581 1,7581 2,6933 2,4724 Totalpoäng 4,4368 3,0981 3,0981 4,0294 3,8245 Rangordning Inbetalning med förtryckt referensnummer Funktionalitetspoäng 1,1270 1,1233 1,1233 1,1194 1,1354 Prispoäng 3,0931 1,7581 1,7581 2,6933 2,4723 Totalpoäng 4,2201 2,8814 2,8814 3,8127 3,6077 Rangordning Inbetalning utan förtryckt referensnummer Funktionalitetspoäng 0,6937 1,1233 0,6900 0,6861 0,7021 Prispoäng 3,0931 1,7581 1,7581 2,6933 2,4724 Totalpoäng 3,7868 2,8814 2,4481 3,3794 3,1745 Rangordning Autogiro Funktionalitetspoäng 1,2137 1,2100 1,2061 1,2221 Prispoäng 1,6170 2,0494 1,4027 3,1088 Totalpoäng 2,8307 3,2594 2,6088 4,3309 Rangordning Skatteinbetalningar Inrikes Funktionalitetspoäng 0,4337 0,4300 0,4261 0,4421 Prispoäng 0,9883 0,7331 3,0497 0,4041 Delpoäng 1,4220 1,1631 3,4758 0,8462 Skatteinbetalningar Utrikes Funktionalitetspoäng 0,4337 0,4300 0,4261 0,4421 Prispoäng 0,3561 0,2834 2,2635 3,1088 Delpoäng 0,7898 0,7134 2,6896 3,5509 Summa poäng/2 1,1059 0,9383 3,0827 2,1986 Rangordning Inbetalning via internetbank Funktionalitetspoäng 1,4737 1,4700 1,4661 1,4821 Prispoäng 3,0931 2,4588 1,5404 1,0526 Totalpoäng 4,5668 3,9288 3,0065 2,5347 Rangordning (14)

15 Tjänstetyp Danske Bank Nordea Tjänst 1 Tjänst 2 SEB Swedbank Kortinlösen Funktionalitetspoäng 1,2787 1,2750 1,2711 1,6121 Prispoäng 3,0931 2,9087 2,7818 2,8409 Totalpoäng 4,3718 4,1837 4,0529 4,4530 Rangordning Kontanthantering Funktionalitetspoäng 0,9537 1,4700 1,2711 1,2871 Prispoäng 0,1461 3,0528 0,1244 0,1838 Totalpoäng 1,0998 4,5228 1,3955 1,4709 Rangordning Inbetalning till bankkonto från utland Funktionalitetspoäng 1,0577 1,2100 1,2061 1,0661 Prispoäng 0,1412 0,0923 0,3298 3,1088 Totalpoäng 1,1989 1,3023 1,5359 4,1749 Rangordning Inbetalning från utlandet via check Funktionalitetspoäng 1,2137 1,2100 1,2061 0,8321 Prispoäng 1,6675 3,0528 0,4750 0,7328 Totalpoäng 2,8812 4,2628 1,6811 1,5649 Rangordning Girering och kontoinsättning Funktionalitetspoäng 1,3437 1,3400 1,3414 1,1411 1,3521 Prispoäng 2,6036 3,0528 2,0895 2,0685 2,2206 Totalpoäng 3,9473 4,3928 3,4309 3,2096 3,5727 Rangordning Kontoinsättning Funktionalitetspoäng 0,9537 1,0366 1,0800 0,9461 1,0921 Prispoäng 2,6036 3,0528 2,0895 2,0685 2,0741 Totalpoäng 3,5573 4,0894 3,1695 3,0146 3,1662 Rangordning Samhällsbetalningar Funktionalitetspoäng 1,1765 1,1357 1,1849 Prispoäng 3,0114 3,0528 3,0572 Totalpoäng 4,1879 4,1885 4,2421 Rangordning Direkt kontoinsättning Funktionalitetspoäng 1,4737 1,4700 1,2711 1,4821 Prispoäng 2,3803 3,0528 1,9607 2,7038 Totalpoäng 3,8540 4,5228 3,2318 4,1859 Rangordning (14)

16 Tjänstetyp Danske Bank Nordea Tjänst 1 Tjänst 2 SEB Swedbank Direkt kontoinsättning förmedling Funktionalitetspoäng 1,4737 1,4700 1,4821 Prispoäng 2,9706 3,0528 2,2155 Totalpoäng 4,4443 4,5228 3,6976 Rangordning Löner och andra ersättningar Funktionalitetspoäng 1,0279 1,0242 1,0363 Prispoäng 3,0108 3,0528 2,2629 Totalpoäng 4,0387 4,0770 3,2992 Rangordning Utbetalningskort Funktionalitetspoäng 0,9537 1,0366 0,9500 0,4261 0,9621 Prispoäng 3,0931 2,8548 2,8548 2,4026 2,7375 Totalpoäng 4,0468 3,8914 3,8048 2,8287 3,6996 Rangordning Övriga utbetalningstjänster Funktionalitetspoäng 1,2570 1,2533 1,2494 1,2654 Prispoäng 0,9760 3,0528 0,2260 0,5621 Totalpoäng 2,2330 4,3061 1,4754 1,8275 Rangordning Utbetalning till bankkonto i utlandet Funktionalitetspoäng 1,4217 1,2620 1,4141 1,4301 Prispoäng 0,5211 0,5930 3,0497 0,5629 Totalpoäng 1,9428 1,8550 4,4638 1,9930 Rangordning Utbetalning via check till ulandet Funktionalitetspoäng 0,7587 0,9500 0,8811 0,6371 Prispoäng 2,4225 3,0528 1,2184 1,1152 Totalpoäng 3,1812 4,0028 2,0995 1,7523 Rangordning Valutaväxling Funktionalitetspoäng 1,4087 1,7300 1,7261 1,6121 Prispoäng 0,1231 1,9836 2,8121 3,1088 Totalpoäng 1,5318 3,7136 4,5382 4,7209 Rangordning Depåtjänster Funktionalitetspoäng 1,1487 1,1450 1,1411 1,1571 Prispoäng 1,6083 1,5679 3,0497 1,6236 Totalpoäng 2,7570 2,7129 4,1908 2,7807 Rangordning (14)

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter RAMAVTAL mellan Riksgälden och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 1( Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Innehåll 1. Ramavtalsparter...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Utbildning för myndigheter statliga betalningar och lån. Tisdagen den 29 september 2009 Olympia i Salénhuset

Utbildning för myndigheter statliga betalningar och lån. Tisdagen den 29 september 2009 Olympia i Salénhuset Utbildning för myndigheter statliga betalningar och lån Tisdagen den 29 september 2009 Olympia i Salénhuset Riksgälden Riksgälden (Riksgäldskontoret) (Swedish National Debt Office, SNDO) Bildades 1789

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Valuta för bistånds pengarna? valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet

Valuta för bistånds pengarna? valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet en granskningsrapport från riksrevisionen Valuta för bistånds pengarna? tionella valutahantering i det interna utvecklingssamarbetet rir 2014:19 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst

Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst Vägledning Avrop från statliga ramavtal E-handelstjänst ESV 2011:10 ESV:s handledningar är till stöd för hur föreskrifter och allmänna råd ska tolkas och användas inom områden där ESV är normerande. Datum:

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Lag (2007:1091) om offentlig upphandling 1 kap. Lagens innehåll och tillämpningsområde samt allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 I denna lag finns föreskrifter om - lagens innehåll och tillämpningsområde

Läs mer

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB

Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Upphandling av nykundsbearbetning av finansiella tjänster och varumärkesbyggande till Almi Företagspartner Skåne AB Målsättning är att 150 företagsbesök ska bokas in samt att 1.000 Almipresentationer ska

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11)

Publicerad 2010-09-01. Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Publicerad 2010-09-01 Version 2010:1.2 (reviderad 2011-11-11) Kort om konkurrenspräglad dialog Ett nytt upphandlingsförfarande i lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) som kan användas från och

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan

AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling. Dnr: AP2 2012/16. Anbudsförfrågan AP2s Upphandling av serverhallstjänst Förenklad upphandling Dnr: AP2 2012/16 Anbudsförfrågan Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Om AP2... 3 1.2 Upphandlingens omfattning... 3 1.3 Avtalets start...

Läs mer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer

Upphandling av märkesauktoriserad underhållsservice och reparationer 1 (10) Datum 04.00 2015-05-04 Diarienr (åberopas) A.216.917/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Linda Johansson E-post linda-m.johansson@polisen.se Upphandling av märkesauktoriserad

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm

Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm Ramupphandling av Bemanningstjänster för projektet Start-Up Stockholm 1. INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 Upphandlande organisation Upphandlande organisation är Stockholms NyföretagarCentrum (SNC). Stiftelsen

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

för offentliga upphandlingar

för offentliga upphandlingar för offentliga upphandlingar Innehållsförteckning Före Privata och offentliga upphandlingar...4 Upphandlingsformer...4 Tröskelvärden...4 Internationella regelverk...5 Under processen Regeln om likabehandling...6

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter:

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter: KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-016 PM 2 2007-10-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen och bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling genom tillämpning av en relativ (eller

Läs mer