Utvärderingsrapport. Upphandling av betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-09-22. Utvärderingsrapport. Upphandling av betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter"

Transkript

1

2

3 för statliga myndigheter 1(

4 Upphandlande myndighet: Riksgälden Norrlandsgatan 15, Stockholm Tel (14)

5 Innehåll 1 Allmänt om upphandlingen Bakgrund Syfte Upphandlingens omfattning Prövning av kraven på leverantören (kvalificering) Prövning av kraven på tjänsten Inkomna anbud Uppfyllelse av skall-krav Anbudsutvärdering Värdering av bör-krav samt prisjämförelse Resultat av utvärdering Utvärdering av infrastrukturdelarna Utvärdering och rangordning av enskilda betalningstjänster Inbetalningar Utbetalningar Övriga banktjänster Utvärdering och rangordning av tjänstepaket Utvärdering vid förnyad konkurrensutsättning Annex 1: Utvärdering av betalningstjänster (14)

6 1 Allmänt om upphandlingen 1.1 Bakgrund Riksgälden har i uppdrag att upphandla och ingå ramavtal avseende betalningstjänster för statliga myndigheter. Befintliga ramavtal för betalningstjänster m.m. upphör att gälla den 31 mars Riksgälden har därför beslutat att upphandla ett nytt ramavtal för perioden 1 april mars 2015 med option om förlängning i 2 år. Upphandlingen har genomförts som en förhandlad upphandling med föregående annonsering enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Valet av upphandlingsform har bestämts av att det i vissa delar inte går att utarbeta tillräckligt exakt förfrågningsunderlag för upphandlingen för att kunna välja det bästa anbudet. Exempel på delar som Riksgälden behöver ha en dialog med anbudsgivarna är ny lagstiftning kring SEPA och betaltjänstdirektivet (PSD). Annonsen för upphandlingen har den 15 december 2009 avsänts för publicering i databasen Tenders Electronic Daily (TED) och i tillägget till Europeiska unionens officiella tidning (EUT/S). Samtidigt med publiceringen i TED har upphandlingen också annonserats i Allego AB:s databas, i tidningen Anbudsjournalen, på webbplatsen avropa.se samt på Riksgäldens egen webbplats. Sista dag för ansökan om att få lämna anbud var den 21 januari Ansökan om att få lämna anbud har inkommit från sex leverantörer (se avsnitt 2). Riksgälden har den 1 februari 2010 beslutat att inbjuda samtliga anbudssökanden att lämna anbud. Förfrågningsunderlaget med inbjudan att lämna anbud har den 2 februari 2010 sänts till samtliga anbudssökande. Sista dag för lämnande av anbud var den 29 mars Anbud har inkommit från fem leverantörer. Vissa förtydliganden har begärts och inkommit från anbudsgivarna. Av de fem anbud som inkommit har Riksgälden utvärderat fyra (se avsnitt 3). 1.2 Syfte Syftet med upphandlingen av betalningstjänster m.m. är att stödja en effektiv finansförvaltning. Upphandlingen ska tillgodose hela statens intressen, både staten genom Riksgälden och myndigheterna. Upphandlingen tar tillvara Riksgäldens intresse av att ha en effektiv central likviditetshantering. Upphandlingen innehåller därför regler och principer för hur statens betalningsmodell fungerar. Riksgälden har även ett intresse av att långsiktigt minimera statens kostnader och risker i verksamheten. Riksgälden ska vara konkurrensneutral på betalningsmarknaden och bidra till att skapa konkurrens. Myndigheternas intressen tas tillvara i upphandlingen för att stödja deras verksamhet och bidra till en effektiv betalningsprocess. 1.3 Upphandlingens omfattning Upphandlingen har omfattat infrastrukturtjänster för den centrala statliga likviditetshanteringen samt betalningstjänster för bl.a. myndigheternas in- och utbetalningar. Även andra tjänster som t.ex. depå- och valutatjänster har ingått. Anbud har kunnat lämnas på en eller flera betalningstjänster. 4(14)

7 2 Prövning av kraven på leverantören (kvalificering) Vid tidsfristens utgång för att lämna anbudsansökan hade anbudsansökningar inkommit från Nordea Bank AB, Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Svenska Handelsbanken AB, Swedbank AB och Citibank International plc., (England), Sverige filial. En prövning av om de anbudssökande uppfyller ställda kvalificeringskrav har genomförts i form av uteslutningsprövning och leverantörskvalificering. Kvalificeringskraven framgick av annonsen för upphandlingen. Samtliga sex leverantörer har uppfyllt ställda krav och har inbjudits att lämna anbud. 3 Prövning av kraven på tjänsten 3.1 Inkomna anbud Vid anbudstidens utgång den 29 mars 2010 hade följande fem anbud inkommit till Riksgälden inom föreskriven tid: Anbud nr Anbudsgivare Organisationsnummer 1. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial Nordea Bank AB Skandinaviska Enskilda Banken AB Citibank International plc., (England), Sverige filial Swedbank AB Anbuden öppnades den 31 mars 2010 vid en förrättning på Riksgäldens registratur. 3.2 Uppfyllelse av skall-krav Prövning och utvärdering av de inkomna anbuden har i denna upphandling genomförts i tre steg. I steg ett har Riksgälden kontrollerat att samtliga formella krav som ställs på anbudet är uppfyllda. Anbud som uppfyllt samtliga krav i steg ett har gått vidare till prövningen i steg två. I steg två har prövats om anbudet uppfyller övriga skall-krav som ställs i förfrågningsunderlaget. Anbud som uppfyllt samtliga skall-krav i steg två har utvärderats i steg tre. Samtliga anbud, utom ett, har uppfyllt kraven i steg två och har utvärderats på det sätt som beskrivs nedan. Anbudet från Citibank International plc. uppfyller inte de skall-krav som ställs i förfrågningsunderlagets kravspecifikation (bilaga 1) i , under avsnitt Behörighetsadministration samt i , och under avsnitt 2.5 Teknik och säkerhet. Anbudet har därmed inte gått vidare till utvärderingen i steg tre. 5(14)

8 4 Anbudsutvärdering 4.1 Värdering av bör-krav samt prisjämförelse Av förfrågningsunderlaget framgår att Riksgälden kommer att anta de ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden med hänsyn tagen till utvärderingskriterierna funktionalitet och pris, viktade enligt följande: Kriterium Vikt i % Pris 60 Funktionalitet 40 Utvärderingen bygger på följande huvudprinciper: Utvärdering (av pris) utgår från lägsta pris för respektive betalningstjänst. Anbud med lägst totalpris för respektive betalningstjänst får maximal prispoäng. Övriga anbud inom respektive betalningstjänst får en lägre prispoäng utifrån den procentuella relationen till lägsta totalpris. Utvärdering av funktionalitet görs såväl av de infrastrukturella delarna som av den specifika funktionaliteten kopplad till den enskilda betalningstjänsten. Infrastrukturen rangordnas inte, däremot påverkar den rangordningen av respektive betalningstjänst. I övrigt har utvärderingen gjorts enligt de förutsättningar som angivits i förfrågningsunderlaget och den utvärderingsmetod som där utförligt beskrivs. 5 Resultat av utvärdering Varje betalningstjänst i upphandlingen har utvärderats och rangordnats var för sig. Det enda undantaget är Internetbanktjänsten som inte rangordnas. 5.1 Utvärdering av infrastrukturdelarna En förutsättning för att en myndighet ska kunna använda bankens betalningstjänster är att banken tillhandahåller en säker och väl fungerande infrastruktur för betalningar. Vid poängsättningen och rangordningen av betalningstjänsterna har därför de offererade infrastrukturavsnitten (avsnitt i förfrågningsunderlaget) viktats in i de rangordnade betalningstjänsterna utifrån de olika delarnas betydelse. Tabellen nedan visar vilka poäng respektive bank uppnått under infrastrukturavsnittet. 6(14)

9 Vikt i % Danske Bank Nordea SEB Swedbank FUNKTIONALITET Betalningstjänst 26,00 % 2.1 Bankkonton 3,60 % 0,1043 0,0922 0,0883 0, Fakturering 0,40 % 0,0200 0,0200 0,0200 0, Tillgänglighet och service 7,20 % 0,2070 0,2070 0,2070 0, Tjänster mot Riksgälden 0,00 % 0,0000 0,0000 0,0000 0, Teknik och säkerhet 2,80 % 0,1024 0,1108 0,1108 0,1108 Poäng Bör-krav 40 % 0,4336 0,4300 0,4261 0,4421 PRIS Betalningstjänst 59,40 % 2.1 Bankkonton 0,60 % 0,1231 0,0828 0,0797 0,1388 Poäng Pris 60 % Poäng totalt 0,5567 0,5128 0,5058 0,5809 Totalt sett bidrar infrastrukturavsnittet för Danske Banks del med 0,5567 poäng för varje rangordnad betalningstjänst. Motsvarande för Nordea är 0,5128 poäng, för SEB 0,5058 poäng och för Swedbank 0,5809 poäng. Nedan kommenteras varför poängen avseende infrastrukturavsnitten skiljer sig åt för bankerna. Tjänster där funktionaliteten är likvärdig kommenteras inte. Utvärdering av pris i infrastrukturavsnitten Swedbank får högst poäng på bankkonton, 0,1388 poäng, därför att de bl.a. erbjuder lägst pris på fondkonton och nollpris på valutakonto. Danske Bank får 0,1231 poäng vilket förklaras av lägst pris på konton i koncernkontostrukturen och klientmedelskonton samt nollpris på valutakonton. Utvärdering av funktionalitet i infrastrukturavsnitten Bankkonton Hos Swedbank och Danske Bank är det möjligt att göra deluttag från klientmedelskonton samt att kunna koppla dem till koncernkontostrukturen med täckning och tömning. Danske Bank och Swedbank har också full funktionalitet när det gäller betalnings- och flödeslimiter. Detta resulterar i att både Danske Bank och Swedbank uppnår 0,1043 poäng för bankkontonas funktionalitet. Teknik och säkerhet När det gäller teknik och säkerhetsområdet så uppfyller alla banker de krav som Riksgälden har ställt avseende såväl teknisk som administrativ säkerhet. Danske Bank har dock fått en något lägre poäng för den tekniska säkerheten på grund av att banken använder en egenutvecklad metod vid sessionshantering (vid främst http-lösningar). I förfrågningsunderlaget efterfrågades att välkända och ej egenutvecklade metoder för sessionshantering bör användas. 7(14)

10 5.2 Utvärdering och rangordning av enskilda betalningstjänster De olika betalningstjänsterna har utvärderats var för sig. I varje rangordnad betalningstjänst ingår de poäng som bankerna uppnått i infrastrukturavsnitten enligt ovan. Nordea har för några betalningstjänster offererat både en PlusGirotjänst och en Bankgirotjänst. Av tabellen i annex 1 redovisas de som tjänst 1 och tjänst 2. De avgörande skälen till rangordningen av nummer ett för de enskilda betalningstjänsterna redovisas nedan. Priset för den enskilda tjänsten har i de flesta fall varit avgörande för rangordningen varför priset anges. I det fall tjänstens funktionalitet varit avgörande kommenteras detta Inbetalningar Samlad redovisning av inbetalningar Den tjänst som rangordnas först är Danske Banks Bankgiro Inbetalningar. Priset för denna tjänst är 0,22 kr. Inbetalning med förtryckt referensnummer Som nummer ett rangordnas Danske Banks tjänst Inbetalningsservice OCR. Priset för denna tjänst är 0,22 kr. Inbetalning utan förtryckt referensnummer Danske Banks tjänst Elektronisk Insättningsuppgift rangordnas som nummer ett. Priset för denna tjänst är 0,22 kr. Autogiro Den tjänst som rangordnas först är Swedbanks Autogiro. Priset för denna tjänst är 0,49 kr. Skatteinbetalning Vid rangordningen av tjänsten Skatteinbetalning har poängen för inbetalningar till skattekontot via bankgironummer och plusgirokonto lagts ihop med poängen för inbetalningar till skattekontot från utlandet. Resultatet av detta är att SEB:s tjänst Inbetalning till skattekonto via bankgironummer och från utland rangordnas som nummer ett. Pris per transaktion inklusive rapportering på fil för inbetalning med förtryckt referensnummer (OCR inbetalning) är 0,11 kr. Pris per transaktion för elektronisk inbetalning är 0,34 kr. Pris per transaktion för ofullständig inbetalning är 0 kr. Således har SEB det lägsta sammanvägda priset för inbetalning till skattekonto via bankgironummer och plusgirokonto. Swedbank har däremot det lägsta sammanvägda priset för inbetalning till skattekonto från utlandet. Pris per ombokning av inbetalning från utlandet hos Swedbank är 1,5 kr. Inbetalning via internetbank Danske Banks tjänst Direktbetalning rangordnas som nummer ett. Priset för denna tjänst är 0,60 kr. Kortinlösen Den tjänst som rangordnas som nummer ett är Swedbanks tjänst Kortinlösen. Swedbank får högst poäng på tjänstens funktionalitet. Det beror på att Swedbank är ensamma om att kunna erbjuda överföring av dagens totalbelopp innan kl och insättning på myndighetens bankkonto samma dag. Priset är 0,80 kr både för inlösen av svenska bankkort och inlösen av svenska betal- och kreditkort. Som nummer två rangordnas Danske Banks tjänst Kortinlösen. Priset för denna tjänst är 0,60 kr för inlösen av svenska bankkort och 0,85 kr för inlösen av svenska betal- 8(14)

11 och kreditkort. Pris i procent på transaktionsbelopp för inlösen av svenska och utländska betaloch kreditkort är samma för både Swedbank och Danske Bank nämligen 1,48 procent. Kontanthantering Som nummer ett rangordnas Nordeas tjänst Dagskassa. Det är den enda tjänsten som kan leverera efterfrågad funktionalitet. Priset per transaktion för inlösen av utbetalningskort, checkar och postväxlar är 0 kr. Nordeas pris för dagskasseservice är 75 kr och för hantering av växelkassa 80 kr. Inbetalning till bankkonto från utlandet Den tjänst som rangordnas som nummer ett är Swedbanks Ankommande internationell betalning, kontoinsättning. Priset för denna tjänst är 0 kr oavsett valuta och oavsett om det är en STPbetalning eller inte. Inbetalning till bankkonto från utlandet via check Nordeas tjänst Ankommande utland/bankcheck rangordnas som nummer ett. Priset för denna tjänst är 75 kr per inlöst check i svenska kronor och i utländsk valuta Utbetalningar Girering och kontoinsättning Som nummer ett rangordnas Nordeas tjänst Fakturabetalningsservice, FS och GiroDirekt (PlusGirot). Priset för en girobetalning och bankkontoinsättning är 0 kr. Som nummer två rangordnas Danske Banks tjänst Leverantörsbetalningar LB (Bankgiro). Priset för en sådan girobetalning och kontoinsättning är 0,22 kr. Kontoinsättning Den tjänst som rangordnas som nummer ett är Nordeas tjänst Fakturabetalningsservice, FS och GiroDirekt (PlusGirot). Priset för denna tjänst är 0 kr. Som nummer två rangordnas Danske Banks tjänst Leverantörsbetalningar LB (Bankgiro). Priset för denna tjänst är 0,22 kr. Samhällsutbetalning Swedbanks tjänst Samhällsutbetalning med registerhållning (SUS) rangordnas som nummer ett. Swedbank uppfyller all efterfrågad funktionalitet på tjänsten. Swedbanks uppnådda poäng på infrastrukturavsnittet har också haft betydelse för rangordningen. Priset för denna tjänst är 0,39 kr oavsett om pengarna är tillgängliga på mottagarens bankkonto kl eller Däremot har Nordeas tjänst GiroDirekt (PlusGirot) det lägsta sammanvägda priset. Nordeas priser för denna tjänst är 0,49 kr om pengarna är tillgängliga på mottagarens bankkonto kl och 0,34 kr om pengarna är tillgängliga på mottagarens bankkonto kl Direkt kontoinsättning Som nummer ett rangordnas Nordeas tjänst Direktinsättning. Priset för denna tjänst är 0,42 kr om pengarna ska vara tillgängliga på mottagarens bankkonto kl Om pengarna däremot är tillgängliga på mottagarens bankkonto kl är priset istället 0,34 kr. Direkt kontoinsättning förmedling Den tjänst som rangordnas som nummer ett är Nordeas tjänst Direktinsättning förmedling. Priset för denna tjänst är 0,59 kr om pengarna ska vara tillgängliga på mottagarens bankkonto kl Om pengarna däremot är tillgängliga på mottagarens bankkonto kl är priset istället 0,34 kr. 9(14)

12 Löner och andra ersättningar Den tjänst som rangordnas som nummer ett är Nordeas tjänst Löneutbetalning. Priset för denna tjänst är 0,65 kr för en elektronisk specifikation, 0,80 kr utan specifikation, 4,15 kr per specifikation på papper och 7,5 kr per utbetalningskort. Såväl Nordea som Danske Bank och Swedbank uppfyller all efterfrågad funktionalitet för tjänsten. Utbetalningskort Danske Banks tjänst Kontantutbetalningar (via Leverantörsbetalningar LB) rangordnas som nummer ett. Priset för denna tjänst är 7 kr per utbetalningskort. Övriga utbetalningstjänster Som nummer ett rangordnas Nordeas tjänst Autogiro, Check, Storkundbetalning. Priset för denna tjänst är 0 kr för autogiro, 15 kr för en snabbutbetalning via check och 0 kr för en finansiell betalning. Utbetalning till bankkonto i utlandet SEB:s tjänst Avgående utlandsbetalning, kontoinsättning rangordnas som nummer ett. Priset för denna tjänst är 0 kr för en STP-betalning oavsett valuta om betalningsuppdraget lämnas via fil eller internet. En expressbetalning kostar 4,75 kr oavsett om den behöver kompletteras eller ej. En reklamation eller en makulering av ett betalningsuppdrag samt mottagaravgift (benededuct) är 0 kr. Priset för en OUR-betalning är 100 kr. Utbetalning via check till utlandet Den tjänst som rangordnas som nummer ett är Nordeas Utlandscheck, avgående. Priset för denna tjänst är 50 kr för en utbetalning via check i samtliga valutor Övriga banktjänster Valutaväxling Som nummer ett rangordnas Swedbanks tjänst Valutaväxling. Swedbank ger 0,125 % i rabatt för växling i banken. Rabatten beräknas på hela den växlade volymen som överstiger kr per kalenderår, vilket är den högsta rabatten. Depåtjänster Som nummer ett rangordnas tjänsten SEB Depåtjänster. Priset per år för depåtjänst för svenska aktier och räntebärande papper är kr. Pris per elektronisk instruktion för svenska aktier och räntebärande papper är 25 kr vilket är det lägsta priset. 5.3 Utvärdering och rangordning av tjänstepaket För att underlätta för mindre myndigheter har Riksgälden valt att paketera alla betalningstjänster som delar av ett tjänstepaket. Med ett tjänstepaket kan mindre myndigheter avropa de betalningstjänster som myndigheten behöver från en leverantör. Vid utvärderingen av tjänstepaketet har Riksgälden värderat betalningstjänsterna nedan. Viktningen baseras på i vilken omfattning tjänsterna använts av mindre myndigheter under (14)

13 Avsnitt i bilaga 1 Betalningstjänster som ingår i utvärderingen av tjänstepaketet Vikt vid utvärdering i % Inbetalningar Inbetalning med förtryckt referensnummer Inbetalning utan förtryckt referensnummer Inbetalning till bankkonto från utlandet 5 Utbetalningar Girering och kontoinsättning Löner och andra ersättningar Utbetalning till bankkonto i utlandet Utvärderingen av varje enskild betalningstjänst ger en totalpoäng. Totalpoängen multipliceras med ovan angiven procentsats. Alla betalningstjänster i utvärderingen av tjänstepaketet summeras till en totalpoäng. Det tjänstepaket som har högst totalpoäng rangordnas högst. Som nummer ett rangordnas Danske Bank, som nummer två Nordea. Resultatet framgår av nedanstående tabell. Tjänstepaketet Danske Bank Nordea SEB Swedbank Totalpoäng 3,6400 3,5119 3,3455 Rangordning Utvärdering vid förnyad konkurrensutsättning Av förfrågningsunderlaget för upphandlingen framgår vid vilka tillfällen val av ramavtalsbank sker genom förnyad konkurrensutsättning. Vid förnyad konkurrensutsättning skickas en avropsförfrågan till samtliga ramavtalsbanker som kan tillhandahålla avropad funktionalitet. Banken har i dessa fall möjlighet att i sitt avropssvar inkomma med ett nytt skriftligt anbud för varje enskilt kontrakt. Anbuden utvärderas av den avropande myndigheten och kontrakt tilldelas den bank som inkommit med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn tagen till pris och funktionalitet. 11(14)

14 Annex 1 Utvärdering av betalningstjänster Tjänstetyp Danske Bank Nordea Tjänst 1 Tjänst 2 SEB Swedbank Samlad redovisning av inbetalningar Funktionalitetspoäng 1,3437 1,3400 1,3400 1,3361 1,3521 Prispoäng 3,0931 1,7581 1,7581 2,6933 2,4724 Totalpoäng 4,4368 3,0981 3,0981 4,0294 3,8245 Rangordning Inbetalning med förtryckt referensnummer Funktionalitetspoäng 1,1270 1,1233 1,1233 1,1194 1,1354 Prispoäng 3,0931 1,7581 1,7581 2,6933 2,4723 Totalpoäng 4,2201 2,8814 2,8814 3,8127 3,6077 Rangordning Inbetalning utan förtryckt referensnummer Funktionalitetspoäng 0,6937 1,1233 0,6900 0,6861 0,7021 Prispoäng 3,0931 1,7581 1,7581 2,6933 2,4724 Totalpoäng 3,7868 2,8814 2,4481 3,3794 3,1745 Rangordning Autogiro Funktionalitetspoäng 1,2137 1,2100 1,2061 1,2221 Prispoäng 1,6170 2,0494 1,4027 3,1088 Totalpoäng 2,8307 3,2594 2,6088 4,3309 Rangordning Skatteinbetalningar Inrikes Funktionalitetspoäng 0,4337 0,4300 0,4261 0,4421 Prispoäng 0,9883 0,7331 3,0497 0,4041 Delpoäng 1,4220 1,1631 3,4758 0,8462 Skatteinbetalningar Utrikes Funktionalitetspoäng 0,4337 0,4300 0,4261 0,4421 Prispoäng 0,3561 0,2834 2,2635 3,1088 Delpoäng 0,7898 0,7134 2,6896 3,5509 Summa poäng/2 1,1059 0,9383 3,0827 2,1986 Rangordning Inbetalning via internetbank Funktionalitetspoäng 1,4737 1,4700 1,4661 1,4821 Prispoäng 3,0931 2,4588 1,5404 1,0526 Totalpoäng 4,5668 3,9288 3,0065 2,5347 Rangordning (14)

15 Tjänstetyp Danske Bank Nordea Tjänst 1 Tjänst 2 SEB Swedbank Kortinlösen Funktionalitetspoäng 1,2787 1,2750 1,2711 1,6121 Prispoäng 3,0931 2,9087 2,7818 2,8409 Totalpoäng 4,3718 4,1837 4,0529 4,4530 Rangordning Kontanthantering Funktionalitetspoäng 0,9537 1,4700 1,2711 1,2871 Prispoäng 0,1461 3,0528 0,1244 0,1838 Totalpoäng 1,0998 4,5228 1,3955 1,4709 Rangordning Inbetalning till bankkonto från utland Funktionalitetspoäng 1,0577 1,2100 1,2061 1,0661 Prispoäng 0,1412 0,0923 0,3298 3,1088 Totalpoäng 1,1989 1,3023 1,5359 4,1749 Rangordning Inbetalning från utlandet via check Funktionalitetspoäng 1,2137 1,2100 1,2061 0,8321 Prispoäng 1,6675 3,0528 0,4750 0,7328 Totalpoäng 2,8812 4,2628 1,6811 1,5649 Rangordning Girering och kontoinsättning Funktionalitetspoäng 1,3437 1,3400 1,3414 1,1411 1,3521 Prispoäng 2,6036 3,0528 2,0895 2,0685 2,2206 Totalpoäng 3,9473 4,3928 3,4309 3,2096 3,5727 Rangordning Kontoinsättning Funktionalitetspoäng 0,9537 1,0366 1,0800 0,9461 1,0921 Prispoäng 2,6036 3,0528 2,0895 2,0685 2,0741 Totalpoäng 3,5573 4,0894 3,1695 3,0146 3,1662 Rangordning Samhällsbetalningar Funktionalitetspoäng 1,1765 1,1357 1,1849 Prispoäng 3,0114 3,0528 3,0572 Totalpoäng 4,1879 4,1885 4,2421 Rangordning Direkt kontoinsättning Funktionalitetspoäng 1,4737 1,4700 1,2711 1,4821 Prispoäng 2,3803 3,0528 1,9607 2,7038 Totalpoäng 3,8540 4,5228 3,2318 4,1859 Rangordning (14)

16 Tjänstetyp Danske Bank Nordea Tjänst 1 Tjänst 2 SEB Swedbank Direkt kontoinsättning förmedling Funktionalitetspoäng 1,4737 1,4700 1,4821 Prispoäng 2,9706 3,0528 2,2155 Totalpoäng 4,4443 4,5228 3,6976 Rangordning Löner och andra ersättningar Funktionalitetspoäng 1,0279 1,0242 1,0363 Prispoäng 3,0108 3,0528 2,2629 Totalpoäng 4,0387 4,0770 3,2992 Rangordning Utbetalningskort Funktionalitetspoäng 0,9537 1,0366 0,9500 0,4261 0,9621 Prispoäng 3,0931 2,8548 2,8548 2,4026 2,7375 Totalpoäng 4,0468 3,8914 3,8048 2,8287 3,6996 Rangordning Övriga utbetalningstjänster Funktionalitetspoäng 1,2570 1,2533 1,2494 1,2654 Prispoäng 0,9760 3,0528 0,2260 0,5621 Totalpoäng 2,2330 4,3061 1,4754 1,8275 Rangordning Utbetalning till bankkonto i utlandet Funktionalitetspoäng 1,4217 1,2620 1,4141 1,4301 Prispoäng 0,5211 0,5930 3,0497 0,5629 Totalpoäng 1,9428 1,8550 4,4638 1,9930 Rangordning Utbetalning via check till ulandet Funktionalitetspoäng 0,7587 0,9500 0,8811 0,6371 Prispoäng 2,4225 3,0528 1,2184 1,1152 Totalpoäng 3,1812 4,0028 2,0995 1,7523 Rangordning Valutaväxling Funktionalitetspoäng 1,4087 1,7300 1,7261 1,6121 Prispoäng 0,1231 1,9836 2,8121 3,1088 Totalpoäng 1,5318 3,7136 4,5382 4,7209 Rangordning Depåtjänster Funktionalitetspoäng 1,1487 1,1450 1,1411 1,1571 Prispoäng 1,6083 1,5679 3,0497 1,6236 Totalpoäng 2,7570 2,7129 4,1908 2,7807 Rangordning (14)

RAPPORT Dnr 2015/918. Utvärderingsrapport

RAPPORT Dnr 2015/918. Utvärderingsrapport RAPPORT 2016-05-09 Dnr 2015/918 Utvärderingsrapport Innehållsförteckning 1 Allmänt om upphandlingen... 1 1.1 Bakgrund... 1 1.2 Syfte... 1 1.3 Upphandlingens omfattning... 2 2 Prövning av kraven på tjänsterna...

Läs mer

Utbildning. Det nya Ramavtalet avseende betalningstjänster m.m.

Utbildning. Det nya Ramavtalet avseende betalningstjänster m.m. Utbildning Det nya Ramavtalet avseende betalningstjänster m.m. Jan Maarten Dijkgraaf Okt. 2010 Innehåll Syfte Bakgrund & Strategi Intresseanmälan & Anbud Tilldelning & Rangordning Nyheter Utvärderingsmodellen

Läs mer

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringsklass: Oppen 2012-04-27 Dnr 2011/2214 Beslutande: Jennv Rolling Föredragande: Björn Wallgren Övriga närvarande: Jan Maarten Dijkgraaf,

Läs mer

Upphandlingsrapport. Bakgrund. Tilldelningsbeslut Dnr 2007/1669 Bilaga 1, Upphandlingsrapport 2008-05-15

Upphandlingsrapport. Bakgrund. Tilldelningsbeslut Dnr 2007/1669 Bilaga 1, Upphandlingsrapport 2008-05-15 Tilldelningsbeslut Dnr 7/669 Bilaga, 8-- Bakgrund Riksgäldskontoret har i uppdrag att upphandla och ingå ramavtal avseende betalningstjänster för statliga myndigheter. Befintliga ramavtal för betalkort,

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar

Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Prislista för våra vanligaste tjänster företag och föreningar Gäller från den 1 januari 2015 tills vidare Vill du få mer information om våra priser eller våra erbjudanden är du välkommen att ringa Kundcenter

Läs mer

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget

Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget 1/9 Datum 2014-06-27 ESV Dnr 7.1-362/2013 Handläggare Elisabeth Perntz UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende BI-system med funktioner för Rapportering och Analys samt Budget Drottninggatan 89

Läs mer

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering

Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering Upphandlingsprotokoll och beslut för Upphandling av Ramavtal fastighetstransaktioner och fastighetsvärdering 1(10) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1 Upphandlingsförfarande... 3 1.2 Annonsering...

Läs mer

Upphandlingen har genomförts enligt ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU).

Upphandlingen har genomförts enligt ett öppet förfarande enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). UPPHANDLINGSRAPPORT 1 INLEDNING Göteborgs Stadsteater (Stadsteatern) har genomfört en upphandling avseende ramavtal för Ljud-, ljusoch bildutrustning för professionell teaterverksamhet. 1.1 Omfattning

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2011-05-05 Dnr: 11-1283 1(5) Administrativa avdelningen Anna-Karin Hellsten 08-678 58 22 anna-karin.hellsten@pts.se Upphandling av administration av Telepriskollen 1

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2013-10-10 Upphandlande organisation REGION GOTLAND Upphandling Familjerådgivning Gun Sävhammar 2013-22 Sista anbudsdag: 2013-11-19 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Mer kort mindre kontanter

Mer kort mindre kontanter Mer kort mindre kontanter Korttjänster i ramavtalen Björn Wallgren Jan Maarten Dijkgraaf Agenda 1. Förbetalda kort Ramavtal, bakgrund, strategi, funktionalitet 2. Korttjänster Genomgång av olika kort 3.

Läs mer

INSTRUMENT FÖR GEODETISK MÄTNING

INSTRUMENT FÖR GEODETISK MÄTNING c" UPPHANDLINGSPROTOKOLL & 0 STADSBYGGNADSKONTORET tri STADSMÄTNINGSAVDELNINGEN T it9. cjo t90ktft Stadsbyggnadskontoret Inkom2012-10- 29 Reg. Dnr: UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH UPPHANDLING AV INSTRUMENT FÖR

Läs mer

1. Abbott Medical Optics Norden AB 2. Alcon Sverige AB 3. Medilens AB. Efter anbudsöppningen har prövning av anbuden skett i två steg:

1. Abbott Medical Optics Norden AB 2. Alcon Sverige AB 3. Medilens AB. Efter anbudsöppningen har prövning av anbuden skett i två steg: 1 (2) Datum Dnr Enheten för upphandling och avtal 2013-03-28 Upphandlingsrapport Upphandling avseende intraokulära linser Landstinget i Värmland har på uppdrag av division opererande specialiteter genomfört

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde: Norrmalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande Dnr 2.2.2.-633/2015 Sida 1 (3) 2016-01-11 Upphandling av leverans av matlådor till brukare inom den öppna hemtjänsten inom Norrmalms stadsdelsnämndsområde:

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0

Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster. Dnr Af 2012/ Ver 1.0 Sida: 1 av 14 Utvärdering - upphandling av ramavtal avseende IT-juristtjänster Dnr Af 2012/060444 Ver 1.0 Sida: 2 av 14 1. Utvärdering upphandling av avtal avseende IT- juristtjänster...3 1.1 Allmän information...3

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Paketförmedlingstjänster för staten

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Paketförmedlingstjänster för staten éläh Skatteverket Inköpsenheten Nils-Gunnar Sträng Dalum Dnr 2011-03-29 132 440409-10/21 Tilldelningsbeslut avseende upphandling av Paketförmedlingstjänster för staten 1 BAKGRUND Efter begäran från Statlig

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

Finansdagen 5 april Ramavtal

Finansdagen 5 april Ramavtal Finansdagen 5 april Ramavtal Mikael Bergman Jan Maarten Dijkgraaf Tre ramavtal 1. Laddningsbara kort Leveransperiod 1 januari 2018 ICA Banken 3 + 1 år 2. Betalkort och resekonto Leveransperiod 1 januari

Läs mer

5. Utvärdering av anbud

5. Utvärdering av anbud Förfrågningsunderlag 2013-07-12 Upphandlande organisation Upphandling Socialstyrelsen Konsulter för utvärdering och uppföljning inom vård och omsorg Kristina Lundin 13/28 Sista anbudsdag: 2013-08-22 Symbolförklaring:

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande gradsax

1 Anbudsbegäran gällande gradsax Datum: 12.11.2014 1 Anbudsbegäran gällande gradsax Ålands yrkesgymnasium, nedan kallad ÅYG, begär härmed in anbud på gradsax för verkstadsmiljö lämpad för undervisning i yrkesämnen inom verkstads- och

Läs mer

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät

Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan fast eller landmobilt nät UPPHANDLINGSRAPPORT Datum Vår referens Sida 2009-06-01 Dnr: 09-1166 1(5) Administrativa avdelningen Charlotte Murray 08 678 55 16 charlotte.murray@pts.se 1. Upphandling av telefoni till abonnenter utan

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 1 Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 KI Kuponginlösen AB och ICA Banken AB får härmed med anledning av PTS begäran av den 6 mars 2008 förtydliga vårt anbud avseende rubricerad

Läs mer

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE

ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 1 (10) UPPHANDLINGSPROTOKOLL OCH BESLUT OM TILLDELNING AV KONTRAKT ALTERNATIV UTBILDNING I SVENSKA FÖR INVANDRARE SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 ADRESS TILL

Läs mer

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin

1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Datum: 12.11.2014 1 Anbudsbegäran gällande fräsmaskin Ålands yrkesgymnasium, nedan kallad ÅYG, begär härmed in anbud på fräsmaskin för verkstadsmiljö lämpad för undervisning i yrkesämnen inom verkstads-

Läs mer

Konsulttjänst för utveckling av IT-målarkitekturen. hos

Konsulttjänst för utveckling av IT-målarkitekturen. hos Skatteverket Annie Sörensen Dalum 2012-10-01 Dnr 131-467684-12/21 Konsulttjänst för utveckling av IT-målarkitekturen hos www.skatteverket.se Postadress 171 94 SOLNA Skatteverket 0771-567 567 E-posladress

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Stockholm Business Region AB

Stockholm Business Region AB SID 1 av 13 Stockholm Business Region AB UPPHANDLINGSPROTOKOLL UPPHANDLING AV PERSONALUTHYRNINGSTJÄNSTER SID 2 av 13 Innehåll 1. Bakgrund... 4 1.1 Upphandlande myndighet... 4 1.2 Upphandlingens omfattning...

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning.

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Bilaga 1 - Upphandlingsrapport Sida 1 (7) Dnr 2.2-14/2016 2016-05-16 UPPHANDLINGSRAPPORT Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Inledning

Läs mer

Information och utbildning med anledning av nya bankavtal

Information och utbildning med anledning av nya bankavtal Information och utbildning med anledning av nya bankavtal Bankgruppens uppdrag Lösa redovisningsfrågor Informera inbetalare/kunder Uppdatera fakturorna med rätt betalningsinformation Uppdatera information

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Prislista Företagskund 2016

Prislista Företagskund 2016 Prislista Företagskund 2016 PAKETERBJUDANDE Företagserbjudande 1 10/år I erbjudande ingår: - Företagskonto - Placeringskonto Företag - Internetbanken Företag - Telefonbanken - Bankgiroanslutning - Betalkort

Läs mer

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av pensionsadministration och försäkring

Tilldelningsbeslut avseende upphandling av pensionsadministration och försäkring Tilldelningsbeslut avseende upphandling av pensionsadministration och försäkring Allmänt Upphandlande enheter Följande upphandlande enheter har upphandlat pensionsadministration och försäkring. Skövde

Läs mer

Upphandling av ramavtal: Upphandlings- och inköpskonsulter

Upphandling av ramavtal: Upphandlings- och inköpskonsulter 1 [8] Upphandling av ramavtal: Upphandlings- och inköpskonsulter Upphandlingens omfattning Upphandlingen avsåg: Ramavtal avseende upphandlings- och inköpskonsulttjänster Ansvarig för upphandlingen: Sara

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av jourläkarbilar i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av jourläkarbilar i Stockholms län HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-06-19 p 19 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Rune Holmsen Antagande av leverantör - upphandling av jourläkarbilar i Stockholms län Ärendebeskrivning

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Datum 2011-03-25. Beteckning 420-1304-2011. Sida 1/15 Sida 1/15 Cecilia Andersson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Telefon 036-39 51 74 cecilia.f.andersson@lansstyrelsen.se Adressat FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av utbildning i energieffektivisering för

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Prislista Företagskund 2017

Prislista Företagskund 2017 Prislista Företagskund 2017 PAKETERBJUDANDE Företagserbjudande 1 10/år I erbjudande ingår: - Företagskonto - Placeringskonto Företag - Internetbanken Företag - Telefonbanken - Bankgiroanslutning - Betalkort

Läs mer

Upphandling. - kortfattad handledning

Upphandling. - kortfattad handledning Upphandling - kortfattad handledning Upphandling Sida 1(10) Inledning Inom Stockholms universitet upphandlas/avropas en mängd olika varor och konsulttjänster. Det kan vara enstaka behov som behöver tillgodoses

Läs mer

Prislista Företag/Lantbruk

Prislista Företag/Lantbruk lista Företag/Lantbruk Gäller från och med 2015-05-01 PRISLISTA FÖRETAG/LANTBRUK BASPAKET BANK Rörelsekonto Ett Bankgiro Ett Bankkort Företag Betaltjänst i Internetbanken 500 utbetalningar ingår, därefter

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter

Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter 1/10 Datum 2012-10-12 ESV Dnr 18-311/2012 Handläggare Birger Tellmann/EAS UPPHANDLINGSPROTOKOLL Statligt ramavtal avseende Ekonomisystem för myndigheter och servicecenter Drottninggatan 89 Tfn 08-690 43

Läs mer

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Nordea Bank AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Nordea Bank AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 2010-09-22 RAMAVTAL mellan Riksgälden och Bank AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 1( 2010-09-22 Bank AB (publ) Innehåll 1. Ramavtalsparter... 3 2. Definitioner... 3 3.

Läs mer

UPPHANDLING FASTIGHETSSYSTEM. Upphandlingsrapport

UPPHANDLING FASTIGHETSSYSTEM. Upphandlingsrapport 2012-02-28 Sida: 1 (6) UPPHANDLING FASTIGHETSSYSTEM Upphandlingsrapport 2012-02-28 Sida: 2 (6) 1 Upphandlingens omfattning Järfällahus ABs upphandling avseende fastighetssystem omfattar komplett installation,

Läs mer

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5)

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Avropsförfrågan IT-utbildning Fiktivmyndigheten Sid 2 (5) 1 Avrop från ramavtal Fiktivmyndigheten inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer (nedan kallad Leverantörer) att lämna

Läs mer

Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser

Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (8) Upphandling av ramavtal för tillhandahållande av information om offentliga upphandlingar ur databaser Härmed inbjuds ni att

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare

UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Upphandlande organisation UPPHANDLINGSPROTOKOLL. Kvalificering av anbudsgivare UPPHANDLINGSPROTOKOLL 2013-09-16 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Mätningstekniker Af-2013/263850 UPPHANDLINGSPROTOKOLL Arbetsförmedlingen, Upphandlingsavdelningen,

Läs mer

AffärsConcept. Upphandling av entreprenader i anknytning till Ängens ARV. Leverantörsträff Niclas Andersson Jonas Frändestam

AffärsConcept. Upphandling av entreprenader i anknytning till Ängens ARV. Leverantörsträff Niclas Andersson Jonas Frändestam AffärsConcept Upphandling av entreprenader i anknytning till Ängens ARV Leverantörsträff 2017-12-07 Niclas Andersson Jonas Frändestam INNEHÅLL Vad kommer vi inte berätta ikväll och varför? Dialog i offentlig

Läs mer

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun

UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093. Upphandling Internettjänst Danderyds kommun UPPHANDLINGS-PM Upphandling Diarienummer KS 2013/0093 Upphandling Danderyds kommun Sidan: 2 (5) 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund Danderyds kommun har givit Sentensia Q AB i uppdrag att bistå vid denna upphandling.

Läs mer

Upphandling av uppdragsledare för behovsinventering och utformning av underlag för upphandling av telefoni

Upphandling av uppdragsledare för behovsinventering och utformning av underlag för upphandling av telefoni Upphandling av uppdragsledare för behovsinventering och utformning av underlag för upphandling av telefoni PM59100 PM59008 2.1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Upphandlingens form... 3 1.2 Upphandlingens

Läs mer

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden

Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Förfrågningsunderlag: Marknadsföring och försäljning av snickeriprodukter på den nordiska objektmarknaden Datum: 2010-03-09 AVSNITT I: IUC TRÄ I VÄSTERBOTTEN AB OCH WEWOOD PROJEKTET IUC Trä i Västerbotten

Läs mer

Underrättelse om Tilldelningsbeslut Objekt Linjetrafik Västerbotten

Underrättelse om Tilldelningsbeslut Objekt Linjetrafik Västerbotten Underrättelse om Tilldelningsbeslut Objekt 18001-18005 Linjetrafik Västerbotten Lycksele 2017-03-10 Innehållsförteckning Underrättelse om tilldelningsbeslut... 1 1 Upphandlingsrapport... 2 2 Lagen om upphandling...

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender. Inbjudan & Administrativa förutsättningar

Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender. Inbjudan & Administrativa förutsättningar Förfrågningsunderlag Upphandling av Tryckning av Sveriges Televisions och Sveriges Radios Julkalender SVT Inköp, FFU 2011/43 Inbjudan & Administrativa förutsättningar 1 (9) 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun

Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun 1 Tillämpningsanvisningar för upphandling och inköp för Sollentuna kommun Reviderad 2013-04-01 Reviderad 2014-01-09 Reviderad 2014-08-30 1 ALLMÄNT Dessa tillämpningsanvisningar för inköp och upphandling

Läs mer

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3

1 Kortfattad introduktion till området och avropsprocessen Beskrivning av området Beskrivning av avropsprocessen 3 Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende kvalitativa undersökningar, bilaga 1d till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652

Läs mer

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB

DATUM. UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad verksamhet DATUM. Calona Ekonomikonsult AB DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 18 januari 2008 DIARIENUMMER 07-8521 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Ekonomikonsulter för blandfinansierad

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se

STADSBYGGNADSKONTORET. Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster. stockholm.se STADSBYGGNADSKONTORET Upphandlingsprotokoll och beslut avseende upphandling av rekryteringstjänster stockholm.se 2 (13) Stadsbyggnadskontoret Tilldelningsbeslut December 2013 Dnr: 2013-09654-22 Utgivare:

Läs mer

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö

DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Lena Palmér DOM 2014-03-14 Meddelad i Malmö Mål nr 1326-14 1 SÖKANDE Nordea Bank AB, 516406-0120 105 71 Stockholm Ombud: Karl Nilsson Tenders Sverige AB Nygatan 34 582 19 Linköping MOTPART Malmö stad 205

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning

Antagande av leverantör - upphandling av intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-10-16 p 23 1 (5) Handläggare: Lena Johnsson Antagande av leverantör - upphandling av intensivträning för barn och ungdomar med rörelsenedsättning

Läs mer

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM

Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster inom upphandlingsområdet OMRÅDE Resursstöd DATUM DATUM HANDLÄGGARE, AVDELNING, TELEFON, E-POST Catharina Öberg Upphandlingsenheten Tfn: 08-678 56 94 catharina.oberg@pts.se 14 januari 2009 DIARIENUMMER 08-6754 Tilldelningsbeslut UPPHANDLING Konsulttjänster

Läs mer

UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER.

UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER. UPPHANDLINGSPROTOKOLLOCH BESLUT OM INGÅENDE AV RAMAVTAL AVSEENDE VARUGRUPPERNA MÅLERI, TRÄ, METALL, PLAST OCH TEXTILIER. SID 1 (10) SID 2 (10) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV UPPHANDLING

SAMMANSTÄLLNING AV UPPHANDLING HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Lotta Roos 0155-24 59 34 2011-11-30 LS UPP11-009 LS-FM011-027 SAMMANSTÄLLNING AV UPPHANDLING Ärende: Korttidshyra av fordon samt poolbilar Upphandling: 11-009 Annons via; OPIC

Läs mer

C5 DELEGATIONSBESLUT Sidan 1 av 1 / /

C5 DELEGATIONSBESLUT Sidan 1 av 1 / / C5 C5 DELEGATIONSBESLUT Sidan 1 av 1 /2013-05-24/ Kommunstyrelsen /Kommunstyrelsens Arbetsutskott/ / Upphandling av tvätt- och textilservice för Gällivare kommun / Bakgrund Nuvarande ramavtal med Samhall

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Datum bilaga 1b Dnr

Datum bilaga 1b Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende samhällsekonomiska undersökningar inom områdena spektrum, bredbandsinfrastruktur och samhällsomfattande tjänster, bilaga 1b till förfrågningsunderlag för upphandling

Läs mer

Familjerådgivningstjänster

Familjerådgivningstjänster HERRLJUNGA KOMMUN ANBUDSINBJUDAN Handläggare, tfn Datum Referensnummer Jan Aronsson, 0513-17 137 2011-06-30 286-11 E-post: jan.aronsson@admin.herrljunga.se, Alingsås kommun och Vårgårda kommun inbjuder

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Handläggare Datum Diarienr

Handläggare Datum Diarienr Förfrågningsunderlag G1 Handläggare Datum Diarienr Kjell-Arne Engström 2012-05-09 SN 149-2012 Telefon: 0521-275601 E-post: kjell-arne.engstrom@vgregion.se 1. UPPHANDLING Västra Götalandregionen inbjuder

Läs mer

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Swedbank AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter

2010-09-22 RAMAVTAL. mellan Riksgälden och Swedbank AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter RAMAVTAL mellan Riksgälden och AB (publ.) avseende betalningstjänster m.m. för statliga myndigheter 1( Innehåll 1. Ramavtalsparter... 3 2. Definitioner... 3 3. Bilagor... 3 4. Ramavtalets omfattning...

Läs mer

ESV publicerade förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga ramavtal för e-inköp.

ESV publicerade förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga ramavtal för e-inköp. 1/6 Utvärderingsprotokoll Datum Handläggare 2017-04-28 Anderz Petersson ESV dnr 7.1 853/2016 Utvärderingsprotokoll e-inköp ESV publicerade 2016-10-17 förfrågningsunderlag avseende upphandling av statliga

Läs mer

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film.

Anbudsförfrågan Teckenspråksöversättning av de 16 miljökvalitetsmålen anpassad för webbaserad film. Anbudsförfrågan Datum Beteckning Sida 1/5 Jens Mattsson Naturavdelningen 036-395030 Postadress 551 86 Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tfn 036-39 50 00 Fax 036-12 15 58 E-post lansstyrelsen@f.lst.se

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringskiass: Oppen

RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringskiass: Oppen RIKSGÄLDEN BESLUTSPROTOKOLL 1(2) SWEDISH NATIONAL DEBT OFFICE Hanteringskiass: Oppen 2016-05-12 Dnr 2015/918 Beslutande: Jenny Rolling Föredragande: Mikael Bergman Övriga närvarande: Jan Maarten Dijkgraaf,

Läs mer

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.

Politikerutbildning 29 mars 2011. Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad. Politikerutbildning 29 mars 2011 Peter Lindgren Upphandlingschef Kristianstads kommun Peter.lindgren@kristianstad.se Tnr 044-135188 Offentlig upphandling, vad är det? Åtgärder som en upphandlande myndighet

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Välkommen till eplusgiro!

Välkommen till eplusgiro! Välkommen till eplusgiro! Användarhandledning Privatpersoner gäller från 20 januari 2011. Med eplusgiro kan du göra dina betalningar både inom Sverige och till utlandet direkt från datorn. Med vår säkerhetslösning

Läs mer

Datum bilaga 1a Dnr

Datum bilaga 1a Dnr Datum 2011-09-30 Kvalificering avseende tekniska undersökningar inom området radiokommunikation, bilaga 1a till förfrågningsunderlag för upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader

SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534. Meddelande om upphandling. Byggentreprenader 1/6 Detta meddelande på webbplatsen TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:333534-2012:text:sv:html SE-Jönköping: Anläggningsarbete 2012/S 203-333534 Meddelande om upphandling Byggentreprenader Direktiv

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

1.0 Bedömning bör-krav och krav märkta med utvärdering

1.0 Bedömning bör-krav och krav märkta med utvärdering Skellefteå kommun Utvärdering Ekonomiskt mest fördelaktigt Helt anbud Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kostplaneringssystem Diarie UH-2013-228 Upphandlare Christina Wikström Detta dokument är

Läs mer