GR Utbildning. Utbildningsgruppens verksamhet 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GR Utbildning. Utbildningsgruppens verksamhet 2004"

Transkript

1 Utbildningsgruppens verksamhet

2 Utbildningsgruppens verksamhet 2004 Innehållsförteckning Sid. Inledning 4 Årets verksamhet i sammanfattning 4 Utbildningsgruppen Stort intresse för det livslånga lärandet 6 Utvecklingsarbete och interkommunalt sambruk bedrivs integrerat på GR Utbildning 6 Interorganisatorisk samverkan Partnerskap 6-7 Nätverk och arbetsgrupper 7 Pedagogiskt centrum 7 Omfattning 7-8 Längre utbildningar 8 Interorganisatorisk samverkan 8 Särskilda studiedagar 8-9 Mässan Gymnasiedagarna 9 Kunskaps- och Framtidsmässan 9 Familjedaghemsdagen 9 Gymnasiereformen Carlbeckkommittén 9 Skolledarutbildningar 9 Politiker- och utbildningschefsforum 9 Specialpedagogik 10 MNT - Matematik, naturvetenskap och teknik 10 Exempel på övrigt utbud 10 Våga bryta mönstret 10 IT-utbildningar 10 Verksamheten 10 Läromedel 11 Läromedelssamordning 11 Läromedelsinformation 11 Internationella pedagogiska produkter 11 Läromedel Ljud- och bildbibliotek Pröva multimedia 12 Upphovsrättsfrågor 12 Efter ITis aktivitet Multimediastudion 13 Skolbiblioteken 13 Skoldatatek

3 Utbildningssamverkan 14 Regionalpolitiska utbildningsmål 14 Samverkansavtal Gemensamma kurser för gymnasieskolorna 15 Samverkan inom för- och grundskolan 15 Arbete kring kontakter med fristående skolor 15 Specialpedagogik 15 Interkommunala ersättningar 16 Kvalitetssäkring av nyckeltal inom förskolan 16 Studie- och yrkesvägledning 16 Vuxenutbildning 16 Universeum 17 GR Utbildning webbplats på Internet 17 Nätverk inom utbildningsområdet 17 Regionala bilder av skolan/kvalitetskartläggning 18 Upplevelsebaserat lärande, värdegrund och internationalisering Pedagogisk projektledarutbildning 19 Skola Arbetsliv 19 Kvalitetscertifiering 19 Samordningsuppdrag och IT stöd Gymnasieintagningen INDRA - INDRANET 20 Bilaga 1 Trender och tendenser i gymnasieintagningen

4 Utbildningsgruppens verksamhet 2004 Utbildningsgruppens arbete fokuserar på att infria de regionalpolitiska utbildningsmål som GRs Förbundsstyrelse efter bred remiss i medlemskommunerna fattade beslut om vid sammanträde i november Dessa utbildningsmål, förslaget till verksamhetsinriktning för 2006 och regionala statistiska bilder av utbildningslandskapet finns presenterade i sin helhet på adress (www.gr2006.to). Årets verksamhet i sammanfattning Verksamheten omsatte drygt 90 mkr. Medlemsavgiften utgjorde cirka 16 % av den totala omslutningen. Över pedagoger och skolledare deltog i Pedagogiskt centrums aktiviteter. Totalt erbjöds 220 kurser/seminarier, konferenser och uppdragsutbildningar. Av ovanstående har uppdragsutbildning genomförts vid 48 tillfällen för personer. Forskare från 9 olika universitet och högskolor medverkade med aktuell forskning. På uppdrag av Länsstyrelsen har personer från skola och socialtjänst utbildats kring ämnet Mot brott och förtryck i hederns namn Dessutom har cirka pedagoger besökt GR i syfte att informera sig om läromedelsutvecklingen. Drygt 35 organisationer, vid sidan av de 25 kommunala nätverken med cirka 350 deltagare, ingick som samarbetspartners i Utbildningsgruppens olika projekt. Läromedel för över 46 mkr inköptes med en samlad kostnadsreduktion för kommunerna på drygt 13 mkr. Transporterna reducerades med 80 % jämfört med om kommunerna själva skulle hanterat läromedelsverksamheten. GR Utbildnings sökdatabas där lärare kan beställa och söka efter läromedel har under 2004 ökat med 25 %. Under året besöktes databasen av drygt GR förfogar upphovsrättsligt över ett mediebibliotek värt drygt 20 mkr. Över medielån till regionens cirka 550 skolor med cirka elever har expedierats under året. Samtliga regionens kommunala och fristående skolor deltog i intagningsarbetet, där över ansökningar till regionens 55 gymnasieskolor registrerades. Över har besökt GRs hemsida för intagning, Indranet, och var tredje elev valde att registrera sin ansökan via nätet. Uppföljnings- och utvärderingsverksamheten har utvecklats och idag finns ett omfattande statistiskt material som redovisar regionens utbildningsverksamhet på Sidan visar dessutom på en del internationella jämförelser och aktuell forskning. Det statistiska materialet beskriver flertalet skolformer i form av tabeller och diagram och dessutom finns kommunvisa diagram över grund- och gymnasieskola. - Ett flertal satsningar i syfte att förbättra både skola - arbetslivskontakterna och studie- och yrkesvägledningen i regionen har genomförts. Till detta räknas utvecklandet av kvalitetscertifieringen, genomförandet av ett samordningsuppdrag och skapande av ett IT-stöd. 4

5 Cirka företag erbjuder praktikplatser, studiebesök och andra arbetslivskontakter via webbplatsen I Göteborg använder sig 66 grundskolor av webbsidan för sina arbetslivskontakter. Cirka grundskoleelever har fått sina praktikplatser via vilket innebär en behovstäckning på i genomsnitt 60 % Cirka gymnasieelever och vuxenstuderande vid omvårdnadsprogrammet har fått sin APU-plats genom GR:s samordning av APU-platser på sjukhus. Inom internationalisering i lärandet har över 70 insatser genomförts med totalt cirka deltagande elever och lärare. Bland insatserna kan nämnas ett stort antal FN-rollspel, kurser i upplevelsebaserat lärande samt genomförande av en kurs i mänskliga rättigheter i samarbete med Nordiska Ministerrådet och Europarådet. - Den årliga läromedelsmässan besöktes av cirka lärare från grundskolan. Under året besöktes GR utbildnings permanenta Läromedelsutställning på Gårdavägen av cirka lärare. Gymnasiedagarna på Svenska mässan lockade cirka grundskoleelever utöver de föräldrar, lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare samt monterarbetare/elever som deltog. Tidningen SJU89 som vänder sig till grundskolans ungdomar med skola - arbetslivsfrågor har en upplaga på exemplar och utkommer fyra gånger per år. Under 2004 besökte över elever, lärare och skolledare Utbildningsgruppens webbplats. Ett antal kontakter, i form av besök i olika delar av Sverige samt besök på GR, har ägt rum för att informera om GRs unika samverkan kring det livslånga lärandet. Detta intresse kan bl.a. förklaras av Gymnasiekommittén, som i sitt slutbetänkande bl a skriver; GR har sedan starten 1995 på ett för Sverige unikt sätt utvecklat en regional samverkan på utbildningsområdet i de 13 kommuner som ingår i GR. Utbildningsgruppen 2004 Utbildningsgruppen, vars ledamöter utses av förbundsfullmäktige, har 2004 haft följande sammansättning; Frank Andersson (s), Göteborg, ordf, Agneta Granberg (m), Göteborg, Carola Granell (s), Stenungsund, Helene Odenjung (fp), Göteborg, Henrik Johansson (s), Göteborg, Ingegerd Löfqvist (m), Alingsås, vice ordf, Wiwi-Anne Johansson (v), Mölndal, Anne-Lie Sundling (kd), Öckerö, Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda, Birgitta Lindahl (fp), Partille, Bengt Gustafsson (m), Kungälv, Eva Bertilsson-Styvén (s), Tjörn, Tuula Karlsson (mp), Lilla Edet, (har under året efterträtts av Tommy Nilzén), Monica Samuelsson (s), Ale, Birgitta Palmertz (fp), Lerum, Jan Österdahl (m), Kungsbacka. Utbildningsgruppens presidium ingår i Rådet för regional utveckling, vars uppgift är att ansvara för den regionala utvecklingsplaneringen inklusive rådslagsverksamheten. Under 2004 slutfördes, sånär som på två kommuner, den första kommunfullmäktigerundan med 5

6 rådslag som syftar till att dels informera om GRs verksamhet, dels stimulera till dialog kring framtida regionala utmaningar. Utbildningsgruppens arbetet tar sin utgångspunkt i satsningar som rör det livslånga lärandet och omfattar samtliga skolformer/utbildningssektorer i medlemskommunerna. Insatserna, som syftar till att bidra till att nå de regionalpolitiska utbildningsmålen inom 3-5 år, är efterfrågestyrda och målgruppsfokuserade. I sin nuvarande form startade verksamheten Vid starten omsatte Utbildningsgruppen 45 mkr varav cirka 30 % utgjordes av medlemsavgiften. År 2004 var omsättningen 90 mkr, varav medlemsavgiften utgjorde 16 %. Verksamhetsvolymen har således mer än fördubblats under det att medlemsavgiften i stort sett varit oförändrad. Stort intresse för det livslånga lärandet Expansionen kan förklaras med det stora intresset för barns, ungas och vuxnas lärande. Insikten att gynnsamma villkor för lärande är intimt kopplade till landets/regionens välfärdsutveckling bidrar givetvis till detta stora intresse. De stora förändringar som idag sker inom utbildningsområdet resulterar i ökat behov av regional samverkan. Önskemål om idé- och erfarenhetsutbyte är större än någonsin. Med detta som utgångspunkt har en för landet unik regional resurs vars verksamhet vänder sig till politiker, chefstjänstemän, medarbetare och brukare på utbildningsområdet byggts upp. Kraven på förnyelse, ökad effektivitet och kvalitetsförbättringar i utbildningssystemen är höga. Mot denna bakgrund är regional samverkan och interkommunalt samarbete på skoloch utbildningsområdet verkningsfulla redskap. De regiongemensamma insatserna på det livslånga lärandets område syftar sammantaget till att bidra till skapandet av så goda lärmiljöer som möjligt för de som bor och verkar i Västsverige. Utvecklingsarbete och interkommunalt sambruk bedrivs integrerat på GR Utbildning Detta integrerade arbetssätt innebär att de fem verksamhetsdelarna, Utbildningssamverkan, Gymnasieintagningen, Pedagogiskt centrum, Skola - arbetsliv och Läromedel, har, dels ett utvecklingsuppdrag, dels ett löpande serviceuppdrag. Detta arbetssätt får till resultat att sambruksverksamheten står under konstant utvecklings- och förändringstryck, samtidigt som alla utvecklingsidéer snabbt och i tät dialog med avnämarna kan prövas i praktiken. Interorganisatorisk samverkan - Partnerskap Utbildningsgruppens utvecklingsarbete på utbildningsområdet sker ofta i interorganisatorisk samverkan och under året har Utbildningsgruppen haft fortlöpande, organiserat och i flera fall avtalsbundet samarbete med följande organisationer; Göteborgs universitet, Chalmers, IT-Universitetet, ESF-rådet (Europeiska socialfonderna), Jämo, Länsstyrelsen, Universeum, Vetenskapsfestivalen, ISGR / ISGY, Försäkringskassan, Utbildningsradion, FN-förbunden i Sverige, Svenska Mässan, Länsarbetsnämnden, Bok & Bibliotek, Ung Företagsamhet, KFY i Göteborg, BRG AB, Företagarnas Riksorganisation, LO-distriktet i Gbg, Svenskt näringsliv, SACO, TCO-rådet, Västsvenska Industri- och handelskammaren, TiS - Tidningen i skolan, Skolverket i Göteborg, Regionalt utvecklingscentrum vid Malmö Högskola, Näringsdepartementet, Myndigheten för Kvalificerad Yrkesutbildning, Regeringskansliets EU2004-kommitté, Utbildningsdepartementet, Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) och Internationella programkontoret. 6

7 Under 2004 har många organisationer visat intresse för utvecklingen/processen inom GR. Dialog har förts med en lång rad organisationer, ett flertal studiebesök har ägt rum och GRmedarbetare har medverkat i seminarier/symposier kring regional samverkan inom utbildningsområdet på flera håll i landet. Följande organisationer har på olika sätt, redovisade ovan, visat intresse för GRs utvecklingsarbete; Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Utbildningsdepartementet, Svenska kommunförbundet, Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL), 24-timmarsdelegationen/Utveckling av offentliga e-tjänster, Region Skåne, Helsingborg och de 8 nordvästskånska kommunerna, Stockholmsregionen - KSL (Kommunförbundet Stockholms Län), Strategisk grupp (Göteborgs-, Stockholms- och Skåneregionerna), Östsam (Östergötlands samtliga kommuner), Hässleholmsregionen, Kalmarregionen,, Kommunförbundet Hälsingland, Uppsala kommunförbund, Malmö Pedagogiska central, Region Värmland, Region Halland, Fyrbodal, Höglandskommunerna (Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Sävsjö, Aneby), Kommunförbundet Västernorrland, Östersunds kommun, Örebro kommun och Uppsala kommun. Nätverk och arbetsgrupper Vid sidan av det interorganisatoriska samarbetet är de nätverk och arbetsgrupper som etablerats av central betydelse för genomförandet av de regionalpolitiska utbildningsmålen. Idag finns cirka 25 aktiva nätverk med kommunföreträdare kopplade till Utbildningsgruppens arbete. Bland dessa kan följande nämnas; Barnomsorgsnätverket, Bibliotekschefsgruppen, GRITIS-gruppen, Kultur- och Fritidschefsgruppen, Gymnasieprogramnätverken, Kommun IT-chefer, Kvalitetsnätverket, Skol IT-ansvariga, IT som pedagogiskt hjälpmedel, Skolassistentgruppen, Barn i behov av särskilt stöd, Utbildningschefsgruppen, Arbetsgruppen för fristående skolor, För- och grundskolechefsgruppen, Gymnasierektorsgruppen, Gymnasiesärskolegruppen, Interkommunala ersättningar arbetsgrupp, Samverkansavtalet arbetsgrupp, Skolekonomgruppen, Studie- och yrkesvägledargruppen, Vuxenutbildningsgruppen, Särskolenätverket, Skolbibliotekariegruppen och Sexuell hälsa i skolan,. Pedagogiskt centrum Omfattning Pedagogiskt centrum (PC) har erbjudit brukarna, ett brett utbud inom skolutvecklingsområdet. Utbudet tas bland annat fram i samverkan med GRs olika nätverk. Antalet besök av pedagoger och övriga har under året uppgått till cirka Totalt har 220 kurser/seminarier, konferenser och uppdragsutbildningar erbjudits varav följande genomförts; Allmän inriktning 170 och IT som pedagogiskt verktyg 7. I timmar uppgår det till 1 145,5 kurstimmar, Allmänt 1 085,5 timmar och IT 60 timmar. Antalet deltagare/besökare har varit , exklusive mässan Gymnasiedagarna, Allmänt , IT 134. Av ovanstående har uppdragsutbildning genomförts vid 48 tillfällen för personer. Utbildningarna har skräddarsytts för skolor i Ale, Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Varberg samt ett antal fristående skolor. En utbildning har genomförts på Åland. PC har under året utvidgat sitt område och startat en utbildningsverksamhet även i 7

8 Skaraborg. sju föreläsningar med varierande innehåll har lockat 223 deltagare till Vara konserthus. En uppdragsutbildning omfattande 10 poäng genomfördes på uppdrag av Falköpings kommun för SYV och vägledare. Gymnasiedagarna besöktes av cirka grundskoleelever utöver de föräldrar, lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare samt monterarbetare som deltog. Utbudet, som oftast erbjuds i integrerade grupper, har spänt över hela det livslånga lärandet med inslag för såväl förskola och familjedaghem som för vuxenutbildning. Skolans uppdrag har belysts ur många perspektiv. Aktuell forskning från 9 olika universitet och högskolor har lyfts fram. Längre utbildningar Exempel på utbildningar (totalt 14 stycken) som omfattat från en termin till två år är: *Läs- och skrivsvårigheternas psykologi - fördjupning, *Kommunal skolledarutbildning, *Introduktionsutbildning för arbete i förskolan, *Pedagogisk utvecklingsledare, *Tal- och språkutveckling 10 poäng. Interorganisatorisk samverkan Pedagogiskt centrum har samarbetat med många externa aktörer. Såväl regionala som nationella uppdrag har lagts på PC. I (ett) samarbete med GR Kompetens och på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomfördes sju utbildningsdagar kring ämnet Mot brott och förtryck i hederns namn. Cirka personer från skola och socialtjänst har utbildats under dessa dagar. Medel till projektet Våga bryta mönstret har erhållits från Näringsdepartementet, Esf-rådet i Västra Götaland, Länsstyrelsen, Göteborgs universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning. Svenska Mässan samverkar med PC kring Kunskaps- och Framtidsmässan. Länsarbetsnämnden, Business Region Göteborg och Valideringscentrum medfinansierade kompetensutvecklingen under Utbildningar har också tagits fram i samverkan med det s.k. SNORPF-nätverket (tidigare länsbokstäverna) särskilt kring sär- och gymnasiesärskola. Samverkan har även skett med Region Halland. En utbildningsserie om fyra kvällar kring svenskt 1900-tal, makt och demokrati genomfördes i samverkan med Backa Teatern, Film i Väst och Musik i Väst, Konsthallen, Röhsska museet, Regionbibliotek Västra Götaland och Göteborgs Stadsmuseum. Under hösten medfinansierade Svenskt Näringsliv 4 s.k. branschkvällar med aktuell information om yrken. Skolverket gav PC uppdraget att arrangera 5 nationella konferenser kring Gymnasieskola -07. Ett tätare samarbete med RUC vid Malmö Högskola har inletts. Internt har PC i samverkan med GR Kompetens och FOU i Väst tagit fram ett nytt effektivt administrativt system för hantering av anmälningar. Särskilda studiedagar PC samlade under 2004 ihop utbud till längre och bredare studiedagar vid några tillfällen. Kompetensdagarna genomfördes i mars. Dagarna var särskilt anpassade efter önskemål från några stadsdelar i Göteborg. Några andra exempel på mötesplatser som arrangerats är Pedagogdagen den 18 augusti med innehåll kring det svåra samtalet, mobbning, tonåringar, matematiksvårigheter samt sociala berättelser. Inspirationsdagarna genomfördes under vecka 45, då ett stort antal lärare och pedagoger tog del av ett brett utbud. 8

9 Mässan Gymnasiedagarna Gymnasiedagarna i oktober bidrog till att cirka elever i grundskolan och deras lärare, syv, skolledare och anhöriga fick information inför valet till gymnasieskolan. Kunskaps- och Framtidsmässan För femte året i rad erbjöd PC kompetensutveckling under mässan. Syftet är bland annat att locka fler lärare, vägledare och studie- och yrkesvägledare till mässan, som fokuserar på studievägar efter gymnasieskolan i första hand, men även på yrkesvalet i stort. Innehållet, som togs fram i samarbete med Länsarbetsnämnden, Svenska Mässan, Business Region Göteborg och Valideringscentrum, spände från Vetenskap och beprövad erfarenhet mötet mellan olika kunskapsformer till Att platsa på framtidens arbetsmarknad. Familjedaghemsdagen Familjedaghemsdagen 12 november lockade, för sjätte året i rad, 260 dagbarnvårdare att träffas och byta erfarenheter. På programmet stod föreläsningarna Maten, miljön och vårt eget välbefinnande, Får vi de barn som vi förtjänar? samt Den goda arbetsplatsen. De som ges tillfälle att träffas uppskattar denna återkommande mötesplats. Deltagare från kommuner utanför GR ökar. Gymnasiereformen 2007 PC har på uppdrag av Skolverket genomfört 5 nationella mötesplatser för representanter för landets alla gymnasieskolor. Innehållet har berört de förändringar som föreslås i propositionen Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan. Den första konferensdagen genomfördes samma dag som riksdagen tog beslut enligt förslaget. Konferenser ordnades i Umeå, Lund, Stockholm, Eskilstuna och Göteborg för totalt personer. Redan dagen efter propositionen presenterades i april anordnades också ett informationstillfälle för cirka 200 skolledare inom Göteborgsregionen. Carlbeckkommittén Aktuell information om Carlbeckskommitténs arbete har presenterats vid ett antal tillfällen under året. Skolledarutbildningar Den sjätte omgången av kommunal introduktionsutbildning för skolledare genomfördes med 35 deltagare. Utbildningen till pedagogisk utvecklingsledare med 28 deltagare gick in på sitt andra år. Rektor som löneförhandlare samt Skoljuridisk fördjupningskurs är andra exempel på skolledarutbildningar under året. Politiker- och utbildningschefsforum För att öka den regionala debatten och framförhållningen kring aktuella frågor har särskilda satsningar genomförts. Ett drygt tjugotal nya ledamöter i barn- och ungdomsnämnder genomgick en skräddarsydd utbildning kring skolans organisation och innehåll. Utbildningen fokuserade såväl på styrdokument, rollfördelning, pedagogiskt innehåll som IT som pedagogiskt verktyg. En hearing om skolans ledningsstruktur genomfördes för drygt 100 skolledare och förvaltningschefer. Under dagen presenterade att antal skolledare sin roll under temat Att vända en trend. Hearingen arrangerades på uppdrag av Utbildningsdepartementets utredare kring skolans ledningsstruktur. Utbildningschefen som möjliggörare i en skola för framtiden var temat vid en Open Spaceaktivitet. Nyheter inom förskolan, särskolan och gymnasieskolan har lyfts fram. 9

10 Specialpedagogik Kompetensutveckling inom specialpedagogik har fortsatt att vara ett prioriterat område och utbudet har ökat framförallt vad det gäller längre poänggivande högskoleutbildningar. Professor Ingvar Lundberg ledde en fördjupning kring utbildningen Läs- och skrivsvårigheternas psykologi med föreläsare från Sverige och Norge. Med Malmö högskola som huvudman genomförde PC också poänggivande utbildningar inom tal- och språkområdet. Exempel på innehåll kring specialpedagogik under året är: Konflikthantering, ITPA, DUVAN, LEXIA, M-G programmet, HELP, Provia, autismspectrumstörningar, sambandet matematik och läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, individuella utvecklingsplaner, det svåra samtalet samt mobbning och kamratförtryck. PC samverkar också med Skoldatateket på GR. Ett utökat utbud för särskolan har tagits fram. MNT Matematik, naturvetenskap och teknik En särskild satsning på innehåll med fokus på Matematik, naturvetenskap och teknik har gjorts. Idéer har bland annat hämtats från nätverket för MNT på GR med representanter från GU, Nationellt centrum för matematik, gymnasieskolan, grundskolan och GR. Utbudet har särskilt presenterats på en MNT-webbsida. Under året erbjöds föreläsningar som Navigation förr och nu, Molekylverkstan, Lärare forskar på Sydpolen, Industridesign och matematik och Polymera mera. En hearing med temat Vart leder satsningarna på MNT? fick stort gensvar. PC har också aktivt medverkat till att Universeum lyfts fram, bl a genom marknadsföring av utbudet i den s.k. PC-katalogen. Exempel på övrigt utbud Under året genomfördes ett stort antal inspirationsseminarier exempelvis kring digital portfolio, elevhälsa, arbetsglädje och livslust, lek och lustfyllt lärande, olika kulturmöten, konflikthantering samt droger. Detta är endast ett axplock från de 220 erbjudna utbildningarna. Våga bryta mönstret GR Utbildnings jämställdhetsprojekt "Våga bryta mönstret" slutfördes. Projektrapporten i form av en bok, "Våga hoppa jämfota", gavs ut av GR Utbildning tillsammans med JämO. En forskningsrapport med studier utifrån projektet gavs också ut, i samarbete med Göteborgs Universitet. IT-utbildningar De rena hantverksutbildningarna kring IT har under året avvecklats på grund av vikande kundunderlag. Ambitionen har i stället varit att lyfta fram arbetssätt och arbetsformer där IT används som ett naturligt verktyg för lärande. Exempel på kurser som erbjudits slöjda, Att söka på nätet undvik fällorna, Datorstöd är det något för mig? och Digitalt utvecklingssamtal. Verksamheten Omsättningen är 6,6 miljoner kronor. Regelbundna utvärderingar och mätningar av kvalitet visar på mycket högt nöjdhetsindex. Genomförandegraden har procentuellt ökat från 67 % till 76 %. Antalet inställda seminarier har alltså minskat i förhållande till erbjudna. 10

11 Läromedel Samtliga medlemskommuner inom regionen omfattas idag av GR Utbildnings läromedelsservice. Detta innebär att drygt 550 kommunala skolor tar del av denna service och även de flesta friskolor inom grundskole- och gymnasieområdet. Läromedelssamordning Genom att samordna läromedelshanteringen sparar den kommunala/enskilda skolan både tid och pengar. Skolans personal får en bred och aktuell information kring ett komplext läromedelsutbud. GR Utbildning bidrar till läromedelsutvecklingen dels genom pedagogisk debatt och dels genom permanent läromedelsutställning där lärare kan botanisera bland förlagsböcker. En videoserie i form av pedagogisk fortbildningsvideo har producerats under året, vilken mött stor efterfrågan över hela landet. På grund av att alla leveranser av läromedel till skolorna samordnas bidrar detta till miljöförbättringar. Detta redovisas i en miljöstudie under 2000 som konstaterar att denna samverkan reducerar transporterna med 25 %. En nationell minskning av läromedelsförsäljningen inom förlagsbranschen fick genomslag även inom Göteborgsregionen. Under 2004 samordnades regionens läromedelsinköp till en summa av 46 miljoner kronor. Läromedelsinformation Genom GR Utbildning får förlagen en omfattande och viktig information om marknaden. Detta resulterar i ett fördjupat samarbete. Årligen arrangeras ett stort antal förlagskvällar med information i bl a GR Utbildnings permanenta läromedelsutställning, som har expanderat och blivit än mer publikvänlig. I utställningen finns cirka 40 förlag representerade med specialpedagogik, aktuell pedagogisk litteratur samt möjlighet att se och utforska aktuella läromedel inte minst de som presenteras i digitala, interaktiva medier. GR Utbildning erbjuder skolorna en utvecklad sökdatabas SLI (svenska läromedel på Internet) med omfattande information och rationella beställningsvägar. Användningen har ökat markant under Varje år arrangerar GR Utbildning en läromedelsutställning under två dagar i januari på Svenska Mässan. Detta är den största i sitt slag i landet, med cirka besökare. Drygt 50 betydande förlag deltog som utställare. Internationella pedagogiska produkter GR Utbildning visar också internationella läromedel, något som successivt utökas i olika former. I läromedelsutställningen exponeras produkter och produktkataloger tillsammans med video- och dataprogram från främst den engelskspråkiga marknaden. I samarbete med referenspersoner på ISGR och IHGR har populära och väl beprövade läromedel på andra språk som franska, spanska och tyska beställts till läromedelsutställningen. Fyra internationella läromedelskvällar hölls under För språklärarna visades nytt boksortiment, dels en mängd olika skol- och språkrelaterade webbplatser där ickekommersiella och kostnadsfria läromedel går att finna. Läromedel - Ljud- och bildbibliotek För att möta efterfrågan från elever och lärare vad gäller undersökande arbetssätt har GR Utbildning ytterligare utvecklat sin kundmottagning och sätter tillgängligheten i fokus. Medieutbudet uppdateras kontinuerligt. Under 2004 gjordes ingen ny katalog men det gick att 11

12 söka i den omfattande webbkatalogen med sökverktyg, tydlig produktinformation, ett stort bildmaterial och ett antal smakprov i form av strömmande sekvenser. Till detta är kopplat ett bokningssystem, där man direkt får besked om önskad film är tillgänglig. Då GR Utbildning tar fram fler videokopior inom prioriterade ämnesområden ges också en ökad möjlighet för skolan att kunna disponera det lånade materialet mer flexibelt. Huvuddelen av utbudet utgörs av inköpta videofilmer, samt bandning från Utbildningsradion. Därutöver erbjuds kassettböcker, radioinspelningar, CD-rom och DVD - läromedel. Under 2004 uppgick antalet lån till medlemskommunernas skolor/lärare/elever till drygt Stor vikt har lagts vid en väl genomtänkt infrastruktur i syfte att underlätta lån och öka tillgängligheten till det samlade friköpta medieutbudet. Skolorna erbjuds också att hyra/låna annan medieteknik såsom storbildsprojektor, digitalkamera, projektor till dator mm. I samverkan med Göteborgs Utbildningsförvaltning har fortsatta prov gjorts med digital distribution av video. Här prövas olika tekniker för att erbjuda bästa kvalitet i förhållande till bandbredd och mottagarutrustning tillsammans med några utvalda testskolor. Parallellt med tekniska tester har förhandlingar om rättigheter för digital distribution skett med upphovsmannaorganisationer och UR, vilka under året ännu inte helt avslutats. Pröva multimedia Skolans arbete med det vidgade textbegreppet ges nu ett nytt stöd från GR Utbildning. Nu finns ett brett marknadsutbud av enkla och billiga datorverktyg för att arbeta med ljud, bilder och rörliga bilder i datorn. För lärare som vill bekanta sig med dessa nya redskap för kreativt arbete med bild och ljud, erbjuder GR Utbildning i samverkan med Multimediabyrån, Myndigheten för skolutveckling, kvällstider för att pröva enkla digitala verktyg för bild och ljudhantering. Läraren ges möjlighet att pröva att hämta bilder från webbkamera, digitalkamera, videokamera, bildarkiv eller scanner, ta ljud från mikrofon, ljudarkiv eller MP3-spelare för att skapa bildspel, animation eller film. Upphovsrättsfrågor Upphovsrättsfrågorna bevakas främst i ett skolutvecklingsperspektiv. Regelverk kring användning av tryckt material och kring inspelat ljud och bild finns beskrivet i förenklade "lathundar" för skolan. GR Utbildning sprider information genom utskick, på hemsidan samt genom att, till regionens alla skolor, sända ett videomaterial med namnet Copyright, vilket belyser ämnet "medier och upphovsrätt". De mycket komplexa upphovsrättsfrågorna belyses dels i syfte att fortlöpande hålla användarna informerade om de lagar och förordningar som gäller, dels i syfte att följa och, om möjligt till skolans fördel, påverka uttolkningen av regelverket. Efter ITiS aktiviteter GR Utbildning har tillsammans med Myndigheten för skolutveckling verkat för olika former av stöd till ett skolutvecklingsarbete i ITiS. En regional samordnare har av statliga medel fått uppgiften att verka inom GR-kommunerna för att fortsatt främja arbetet med IT i skolan. Till stöd för detta arbete har den tidigare referensgruppen för ITiS fokuserat samverkan mellan kommun, myndighet och universitet inom ämnet. Ett stort antal seminarier har erbjudits. En handledarförening har bildats och nätverk av Skol-IT - ansvariga har arbetat med grupper av specialpedagoger, utvecklingsledare och skolledare. Forskardialoger har erbjudits som nya mötesplattformar. 12

13 Under året har flera av GR-kommunerna etablerat så kallade virtuella lärplattformar vilka varit föremål för mycken regional granskning gällande funktion och ekonomi. Stort intresse för samverkan har därefter kommit att gälla implementering och innehåll, där GRkommunernas representanter haft ett intensivt utbyte av erfarenheter och goda exempel. Multimediastudion GR Utbildning har under rubriken "Euforia" och tillsammans med regionens "mediagymnasier" producerat regionalteve med inspelningar av, för och med gymnasieungdomar under Fem program producerades på temat samhällsproblem (1 Introduktion, 2 Hemlösa, 3 Droger, Deprimerade ungdomar, 5 Hjälporganisationer). Detta har skett i samarbete med Öppna Kanalen. Under året har ett antal egna produktioner färdigställts, vilka sedan finns för utlåning till regionens skolor och för försäljning till AV-centraler i landet. Bland dessa filmer kan följande nämnas: "This big sky Share Music, "Hjällboskolan - en Monroeskola", "Vem lyssnar på mig" ungdomar möter EU, och "Filmen om Eija Valideringscentrum, Göteborg staden vid havet. Skolbibliotek Då många skolbibliotek nu söker nya former för sin verksamhet har GR under 2004 utvecklat erfarenhetsutbyte och samordning för att erbjuda skolan fortbildning, information och inspiration. Cirka lärare har under året deltagit i dessa evenemang. GR har fokuserat på skolbiblioteken som en central del i den lokala skolutvecklingen med fokus på informationsfärdighet i skolan, litteraturstimulans och litteraturpedagogik samt skolbibliotek som pedagogisk verksamhet. Under året presenterades ett omfattande utbud av erbjudanden, goda exempel, webbsidor samt internationella utblickar i ämnet. Projekt Helvetesgapet avslutades i och med att forskningsrapporten Textflytt och sökslump informationssökning via skolbibliotek av Mikael Alexandersson och Louise Limberg publicerades under våren Förutom Nätverk skolbibliotek och Bibliotekschefsgruppen medverkar GR i flera nätverk som rör skolans pedagogiska och kulturella inriktning. Regelbundet tar GR emot studerande vid Lärarutbildningen, GU, s. k. VFU. Skoldatatek Skoldatateksverksamheten inom GR ska, under en försöksperiod, stimulera och utveckla lärandesituationen för elever i behov av särskilt stöd genom att visa på datorn som ett kompensatoriskt hjälpmedel. Skolpersonal har härigenom erbjudits hjälp till en fördjupad specialpedagogisk kompetens. Under 2004 har Skoldatateket fortsatt att ge handledning till specialpedagoger/speciallärare och skolpersonal som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Skolpersonal har vänt sig till Skoldatateket efter förslag från specialpedagog som känt till projektet och informerat om Skoldatatekets uppgift. Vid första besöket kommer läraren/specialpedagogen och ibland föräldern och har ett första samtal kring behovet. Man tittar även på eventuella träningsprogram och vilka kompensatoriska hjälpmedel som finns. Vid nästa besök brukar eleven vara med och prova program och hjälpmedel. Skolan har haft möjlighet att låna vissa kompensatoriska hjälpmedel och träningsprogram för att kunna prova i skolmiljön under en kortare tid. Ett avtal upprättas så att någon lärare på skolan står ansvarig. Efter utlåningstillfället lämnas en utvärdering. De flesta lärare som besökt Skoldatateket tillsammans med enskild elev har sökt hjälp för elevens läs- och skrivsvårigheter. Vid andra besök kan det ha gällt lösningar för hela grupper 13

14 av elever med en komplex situation med flera funktionshinder, såsom ADHD och läs och skrivproblematik. Finns det behov följs besöket upp av ytterligare besök på Skoldatateket eller handledning via mail eller telefon. Under 2004 har det varit ungefär 350 beställda besökare plus 279 inbjudna. Alla spontana besökare och alla besökare som har fått information och handledning vid utlåning är ej medräknade. Våren 2004 genomfördes sexton träffar tillsammans med Myndigheterna för Skolutveckling. Samarbetet har resulterat i att 279 specialpedagoger och IT-pedagoger har inbjudits till träffar på GR Utbildning. Under dessa träffar har Skoldatateket presenterat projektet och visat exempel på olika kompensatoriska hjälpmedel och träningsprogram. Förslag har också väckts om hur man kan samarbeta ute i kommunerna för att få ned kostnader vid inköp, komma närmare brukarna och eventuellt gå samman och bygga upp ett Miniskoldatatek med annan kommun. De sex Skoldatateken i Sverige har tillsammans under 2004 skrivit en bok Läslust och skrivglädje för alla. Boken kommer att säljas genom Hjälpmedelsinstitutet (2005) och handlar om hur man kan bygga upp ett Skoldatatek och varför Skoldatatek behövs. Utbildningssamverkan Regional gymnasieplanering för gymnasie- och gymnasiesärskolan Sedan flera år finns ett bärkraftigt och bestående gymnasiesamarbete i regionen. Gymnasieskolan och Gymnasiesärskolan inom samverkansområdet har öppnats helt, dvs. det samlade utbudet av gymnasieutbildningar är sökbart för alla ungdomar oavsett var de bor i regionen. Arbetet med att kontinuerligt bygga på plattformen för gymnasiesamarbetet i regionen har fortsatt. Detta arbete innehåller bl a ett regionalt forum för diskussion av förändrat arbetssätt och förändrade arbetsvillkor inom gymnasie- och gymnasiesärskolan. Förändringarna är betingade av bl a innehåll i läroplan, kvalitetskrav och förändrade ekonomiska villkor. I kommunernas förhållanden till de fristående gymnasieskolorna har tidigare kontakter utvecklats för att finna konstruktiva relationer mellan de fristående gymnasieskolorna och den kommunala verksamheten. Samverkansavtal Det gemensamma avtalet för kommunerna i gymnasieintagningsområdet, vilket medför en helt öppen gymnasie- och gymnasiesärskola i regionen, har fördjupats genom större krav på informationsutbyte och på bättre kvalitet i utbildningarna. Avtalet för gymnasieskolan är fyraårigt och sträcker sig fram till 2005/2006. Avtalet för gymnasiesärskolan förnyades under 2004 och sträcker sig fram till 2005/2006 i likhet med gymnasieskolans avtal. Arbetet med den regionala garantin för vissa utbildningar har burit frukt i och med att ett flertal av de utbildningar, som omfattas av garantin, under året har klarat att attrahera tillräckligt stort antal elever och därmed kan klara sin verksamhet utan denna regionala garanti. Detta innebär att det antal platser som utnyttjades under 2004 minskade och kommunernas kostnader för tomma platser sjönk. Kommunerna har också, via den regionala garantin, kunnat övervintra utbildningar som nu åter är i ropet, vilket innebär att behov av nyinvestering inte finns på samma sätt. Planerings- och uppföljningsträffar genomförs kring samordning av utbildningar i regionen. Målet är att få en samsyn kring gymnasieskolans former, innehåll och genomförande. Avtalet 14

15 och dess resultat utvärderas kontinuerligt, vilket bidrar till en successiv ytterligare fördjupning av regionens samarbete inom gymnasieområdet. Detta samarbete är i Sverige unikt och har lett fram till tydligare profilering av de program som erbjuds den studerande. Alla utbildningar finns inte överallt, men inom samverkansområdet/intagningsområdet erbjuds ett brett utbud för eleverna med tydliga programprofiler. Alla nytillkomna specialutformade program och lokala inriktningar kvalitetssäkras enligt regiongemensamma kriterier. Det regionala uppföljnings- och utvärderingsarbetet har intensifierats. Ytterligare satsningar kring regionens studie- och yrkesvägledning görs och samverkan på marknadsföringsområdet utvecklas. Gemensamma kurser inom gymnasieskolan Det sedan fem år tillbaka pågående försöket att ha gemensamma kurser inom gymnasieskolan har fallit väl ut och innehållet i dessa kurser utvecklas kontinuerligt. Eleverna kan här välja vissa kurser som kommunerna inte kan starta p.g.a. för litet elevunderlag i de enskilda kommunerna. Det unika är här att varje elev kan gå kvar i sin hemkommuns skola, men ändå ta del av en kurs anordnad i och av en annan kommun. Elevens valmöjligheter ökar samtidigt som resurserna används effektivare. Dessutom medför projektet att det bland gymnasieungdomar svaga intresset för språk stimuleras, eftersom merparten av kurserna är just språkkurser. Elever i såväl kommunala som fristående skolor deltar. Någon kurs har också delvis genomförts genom distansstudier. Projektet är ett led i det ökade samarbetet mellan gymnasieskolorna i regionen och är ett för svenska förhållanden mycket ovanligt samarbete gymnasieskolor emellan. Samverkan inom för- och grundskolan Arbetet med att samla ansvariga inom för- och grundskola i såväl kranskommuner som Göteborgs samtliga stadsdelar till nätverksarbete har fortsatt. Detta innebär att en grupp rektorer inom för- och grundskola under året behandlat bl a den förnyade lärarutbildningen, hur Universeum kan användas inom skolan, Skolverkets utbildningsinspektion, ledarskapet inom förskola och skola, kvalitetsfrågor samt individuella utvecklingsplaner. Samarbete vid nätverksträffarna har skett med Lärarutbildningen, Skolverket och Myndigheten för skolutveckling och Universeum. Arbete kring kontakter med fristående skolor En arbetsgrupp har arbetat med frågor som rör den gemensamma arenan för samarbete mellan kommunerna och de fristående skolorna. Rektorer för fristående grund- och gymnasieskolor har regelbundet samlats till möten. Frågor som behandlats vid dessa mötesplatser är t ex Skolverkets utbildningsinspektion, information från Internationella programkontoret, Myndigheten för skolutveckling, Gymnasieintagningen, IT för skolledare och Balanserade styrkort. Dessutom arbetar gruppen vidare med frågor kring kommunens tillsyn/insyn av verksamheten samt erfarenhetsutbyte. Specialpedagogik GR Specialen är ett nyhetsbrev vilket utkommer fyra gånger per år och distribueras till samtliga grund- och gymnasieskolor inom GR samt till kontaktpersoner. Ett nätverk som utgörs av experter från kommunerna träffas regelbundet och tar upp gemensamma utvecklingsfrågor inom ämnet specialpedagogik. 15

16 Interkommunala ersättningar Ett fortsatt arbete med de interkommunala ersättningarna har gjorts av regionalt sammansatta arbetsgrupper bestående av ekonomer, skolchefer och personal från GR. Resultatet har lett fram till beslut om interkommunala ersättningar i regionen för förskoleklass, grundskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. För att uppnå ett förtroendefullt klimat kring detta regionala samarbete, kring försäljning och köp av utbildningar mellan kommunerna inom gymnasieskolan, har sedan 1996 en regional interkommunal prislista tagits fram. Priserna ses över med tre-fyra års intervall. Däremellan räknas priserna upp enligt ett inom GR fastställt index. Kvalitetssäkring av nyckeltal inom grundskolan Under året har genomförts en översyn av de nyckeltal som inrapporteras till SCB. Studien har omfattat olika jämförelsetal och verksamhetsmått inom skola, skolbarnsomsorg och förskola. Anledningen till uppdraget var att befintliga jämförelsetal innehöll kvalitetsbrister, att det saknades en analys av måtten och att det saknades forum för erfarenhetsutbyte. Studie- och yrkesvägledning GR producerar informationsmaterial inför ungdomarnas val till gymnasieskolan, t ex katalogen "Vad ska jag välja? och tabloiden Sju89. I den sistnämnda presenteras utbildningar på ett lättsamt sätt i reportageform och gymnasieskolorna i annonsform. Detta material finns även på GR Utbildnings hemsida. En tidning för gymnasieelever vid namn Ett23 har utgivits. Vid sidan av detta har genomförts en gymnasiemässa för elever, föräldrar, lärare och studieoch yrkesvägledare kallad Gymnasiedagarna, där utbildningar och skolor presenteras för över besökande. Regionens samtliga kommunala gymnasieskolor och flertalet fristående skolor medverkade under de tre dagarna på Svenska Mässan. För skolpolitiker och förvaltningschefer inom skola och utbildning har arrangerats löpande seminarier och konferenser i syfte att informera, dels om mer generella förändringar initierade av statsmakterna, dels om förändringar i utbudet vid regionens gymnasieskolor. Vuxenutbildning Förutsättningarna för kommunernas vuxenutbildning har förändrats radikalt under senare år. Den statliga satsningen Kunskapslyftet har inneburit stora förändringar i form av uppbyggnaden av lärcentra, valideringsverksamhet samt mer flexibla studiemiljöer för vuxnas lärande. Kommunerna har inte längre "monopol" på verksamheten. Ett samverkansavtal för ett antal regionrekryterande påbyggnadsutbildningar har trätt i kraft. Ett nyskapande samarbete med arbetslivet har påbörjats inför en utveckling av det nystartade vuxenutbildningsavtalet. I dialog med Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) har ett gemensamt projekt kring flexibelt lärande, regional samverkan och vuxenutbildning genomförts. Detsamma ska genomföras under första halvåret 2005 under benämningen Reflex, Regional flexibel vuxenutbildning i Göteborgsregionen. Syftet är att genom samverkan erbjuda bättre och mer flexibla lösningar på vuxnas lärande i regionen och därigenom öka förutsättningarna för tillväxt i regionen. Parallellt med arbetet att skapa ett samverkansavtal har samarbetet mellan de kommunala vuxenutbildningssamordnarna i regionen utvecklats. 16

17 Universeum Genom den samverkan som etablerats mellan GR, näringslivet, Göteborgs universitet och Chalmers har etableringen av ett nationellt natur- och teknikvetenskapscentrum vid Korsvägen i Göteborg kunnat realiseras. GR har under 2004 samverkat med Universeum inom flera områden. Dels inom ramen för Pedagogiskt centrum med att stärka pedagogers kompetensutveckling inom naturvetenskap och teknik, dels på marknadsföringens område genom att fortlöpande lyfta fram Universeums aktiviteter i de många nätverk som är kopplade till GR. En marknadsföringsturné har även under 2004 genomförts med syfte att informera om Universeum som regionens mest färgsprakande läromedel och med detta skapa ett större besöksintresse bland regionens skolor. Målgruppen har i huvudsak varit lärare år 1-9, skolledare och rektorer. Förutom information vid skolbesök har ytterligare insatser med syfte att informera om Universeums verksamhet genomförts: Vid GR Utbildnings egna mässor, Läromedelsutställningen, Pedagogdagarna och Gymnasiedagarna, har under året Universeum själva medverkat eller marknadsförts av representanter inom GR. Även vid under Vetenskapsfestivalen, där GR Utbildning ansvarar för Lärarloungen, har Universeums utbud mot skolan marknadsförts. Under året har information om Universeums verksamhet funnits med i GR Utbildnings nyhetsbrev "Nyheter & Meddelanden". GR Utbildning har även under 2004 förlagt nätverkoch arbetsgruppsmöten på Universeum i syfte att marknadsföra verksamheten. GR Utbildnings webbplats på Internet Under året har politiker, lärare, skolledare, annan skolpersonal och elever beretts möjlighet att via GR Utbildnings webbplats på Internet fortlöpande ta del av GR:s utbud på det pedagogiska området. Under året har även ökad interaktivitet eftersträvats med målsättningen att besökare ska kunna bidra med information. Brukarna erbjuds att bl.a. söka och beställa läromedel på särskild webbplats, elever kan själva registrera sina gymnasieval via Indranet och under hösten 2003 blev webbplatsen klar vilket innebär ett IT-stöd för lärare elever och företag inom ramen för arbetslivskontakter. IT har, både som ett pedagogiskt och administrativt verktyg, lyfts fram med inriktning mot målgruppen skolledare. Arbetssättet bland nätverken och arbetsgrupperna har resulterat i en utveckling av färdigheterna att använda IT som redskap. Metoderna har präglats av en hög och ständigt ökande valfrihet för brukarna, där tillförlitlighet, tids- och kostnadseffektivitet stått i fokus. GR Utbildning har under året fått uppdrag att nyproducera webbplatser för en rad olika projekt och ansvarar idag för drygt 20 webbplatser. Under 2004 besöktes GR Utbildnings webbplatser av drygt besökare. Nätverk inom utbildningsområdet Förvaltningschefer för skola och utbildning har sedan länge ett nätverk för ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte kring skol- och utbildningsfrågor av gemensamt intresse i regionen. Här tas initiativ till verksamheter och projekt för att utveckla skolan. Förutom Utbildningschefsgruppen finns inom GR Utbildning ett antal nätverks- och arbetsgrupper med rektorer, skolledare och övriga verksamhetsansvariga personer inom de områden som verksamheten omfattar, t ex fortbildningsansvariga, skolekonomer, vuxenutbildningsansvariga, studie- och yrkesvägledare, specialpedagoger samt utvecklings- och kvalitetsansvariga. GR Utbildning initierar och administrerar också träffar för bl a mediepedagoger, speciallärare, IT-ansvariga och bibliotekschefer. Nätverken deltar aktivt i diskussionen kring det löpande arbetet, men är främst engagerade i det utvecklingsarbete som pågår parallellt. 17

18 Regionala bilder av skolan/kvalitetskartläggning GR har startat ett arbete som syftar till att samla in uppgifter som fortlöpande ger bilder av skolverksamheten i regionen. Detta arbete fortsätter dels i syfte att komplettera de bilder som finns idag, dels i syfte att göra dessa studier longitudinella så att man kan följa utvecklingen över tid och i olika sammanhang. Utbildningsgruppen kan exempelvis analysera/diskutera förändringar och eventuella åtgärder för att vidmakthålla/höja kvalitén i utbildningsarbetet, vilket blir viktigt inte minst inom ramen för det fördjupade samarbete som kommit till stånd genom de regionala samverkansavtalen. I satsningen ingår främst att sammanställa och kommentera befintliga uppgifter, men också att producera egna underlag. Syftet är att hitta några för regionen viktiga nyckeltal på kvalitetsområdet för att undersöka sambandet mellan resurser, resultat och upplevd brukarnytta. Verksamheten syftar också till att kartlägga det arbete som görs på kvalitetsområdet och att i olika former såsom på konferenser, mässor, via hemsidor etc. presentera modeller för kvalitetsarbete, sammanföra resurspersoner på området, skapa debatt kring tillvägagångssätt och resultat för att härigenom medverka till att mångfalden i arbetet med kvalitetsfrågorna ökar. Detta arbete påbörjades 2000 och har under de följande åren intensifierats inte minst inom ramen för en satsning på en s.k. kvalitetswebb, vilken gjordes publikt under För att göra webbsidan mer känd och använd i kommunerna utgavs under året en broschyr: Nyckeltal - uppföljning och utvärdering inom skolan Dessutom har webbsidan under året genomgått en stor förändring för att öka tillgängligheten. Upplevelsebaserat lärande, värdegrund och internationalisering Det uppskattade arbetet inom upplevelsebaserat lärande har genererat en god och kontinuerlig verksamhet. Verksamheten bidrog under 2004 till skolors vidareutveckling av upplevelsebaserat lärande genom utvecklingsarbete, samordning, stöd och genomförande av konkreta projekt. GR Utbildnings speciella kompetens inom upplevelsebaserat lärande har under året uppmärksammats och efterfrågats som föreläsare, inspiratörer och bollplank av många aktörer, bland annat Riksdagen, Stadsrådsberedningen, Finska FN-förbundet, UR, Göteborgs Universitet, Regeringens IT-politiska strategigrupp, Nobelmuseet, Myndigheten för Skolutveckling med flera. Utöver löpande service och stöd till medlemskommunerna fanns under verksamhetsåret 2004 en ökad efterfrågan nationellt av den regionala kompetensen. Detta knöts till särskilda uppdrag varför viktiga delar av den bedrivna verksamheten hade en nationell komponent utöver den regionala. Därigenom erhölls ökade kontaktytor, utökad kompetens och kvalitet och därmed bättre förutsättningar för GR Utbildning att bidra till utvecklingsarbetet i den egna regionen. Exempel på särskilda insatser under 2004 var: Myndigheten för skolutveckling. I samband med valet till Europarlamentet genomförde Myndigheten för skolutveckling en stor satsning mot röstberättigade gymnasieelever i hela landet. GR Utbildning hade i uppdrag att utveckla ett specialdesignat rollspel (Dokusåpan) för ändamålet samt att genomföra lärarseminarier i hela landet för att sprida användningen av rollspel som metod kring demokratifrågor. Nordiska Ministerrådet. I mars månad genomfördes en femdagars kurs i hur man arbetar med mänskliga rättigheter för internationella deltagare i samverkan med Nordiska Ministerrådet och Europarådet. 18

19 EU 2004-kommittén. Under året har det goda samarbetet med EU 2004-kommittén fortsatt och ett stort antal temapass har genomförts ute på skolor i hela landet om EUs framtidsfrågor. Västra Götalandsregionen. Arbetet med sexuell hälsa i samarbete med Västra Götalandsregionen har utökats under året genom nätverksträffar för dem som arbetar med sexuell hälsa i skolan. Webbplatsen har utvecklats vidare och under hösten har temapass om sexuell hälsa i skolan genomförts vid ett tiotal tillfällen med elever i åk 9 och gymnasiet. Insatser kring internationalisering i lärandet och skolans värdegrund har genomförts i form av nätverksarbete, internationella studieresor, temadagar på skolor, information (webb, material, etc), samarbete med lärarutbildningar och enskilda organisationer, kompetensbank, simuleringsspel, seminarier och internationella läromedel. Aktuella inriktningsområden har varit EUs framtidsfrågor, mångfald och integration, rasism och utanförskap, fattigdom, demokrati och mänskliga rättigheter, fred och säkerhet samt hälsa. Pedagogisk projektledarutbildning Utbildningen genomförs mot bakgrund av den förväntade bristen på pedagoger samt behovet av kompletterande kompetens inom utbildningssektorn. Den utbildade pedagogiska projektledaren kan verka som inspiratör, kreatör, problemlösare och resursskapare på arbetsplatser som har inriktning mot utbildning, särskilt skolan. Under 2004 examinerades den andra studerandegruppen. Utbildningen genomförs som Kvalificerad Yrkesutbildning (KY) och därmed ges en statlig finansiering. Skola arbetsliv Aktiviteterna inom området Skola-arbetslivskontakter har vidareutvecklats under året. Syftet är att förbättra och fördjupa samverkan mellan skolan och arbetslivet så att arbetslivskontakterna utgör en naturlig del i lärandet under alla skolåren. Kvalitetscertifiering Arbetet med att utveckla Skola-arbetslivskontakterna i enlighet med kvalitetskriterierna i Avsiktsförklaringen, vilken de ledande organisationerna på arbetsmarknaden i GRs medlemskommuner ställt sig bakom, har fortsatt under En styrgrupp bestående av företrädare för näringslivsorganisationer och fackliga organisationer följer tillsammans med GR utbildning detta arbete. Ett antal skolor, såväl grundskolor som gymnasieskolor, i regionen har fortsatt sitt arbete med att omsätta kvalitetskriterierna i praktisk verksamhet. Grundskolegruppen har arbetat fram en modell för hur elevernas arbetslivskontakter kan dokumenteras under alla skolåren, en SAK-portfolio. Gymnasiegruppen har arbetat med hur uppföljningen sker av den arbetsplatsförlagda utbildningen, APU. Samordningsuppdrag och IT-stöd GR Utbildning ansvarar from och med 1 juli 2003 för samordningen av Skola-arbetslivskontakterna för alla grundskolor i Göteborg. Ett webbaserat IT-stöd, har utvecklats och det används för sökning, bokning och administration av praktikplatser och andra arbetslivskontakter vid grundskolorna i Göteborg. Ett stort antal nya praktikplatser och andra arbetslivskontakter har under året erbjudits elever och lärare via webbsidan. 19

20 Lärare har erbjudits kompetensutveckling och samarbete i nätverksform.utbildning för handledare på praktikplatserna har genomförts. Under året har diskussioner förts med flera av GR:s medlemskommuner om att träffa avtal med GR Utbildning om användning av GR Utbildning har också från och med 1 juli, 2003 ansvar för samordningen av omvårdnadsprogrammets arbetsplatsförlagda utbildning (APU) vid regionens sjukhus. Dessa platser samordnas för gymnasieskolorna och vuxenutbildningen i regionen. Under 2004 har IT-stödet utvecklats till att omfatta APU-platser. Det innebär att sökning, bokning och administration av APU-platser för gymnasieelever och vuxenstuderande kan ske via webbsidan. Initiativ har tagits för att genomföra utbildning för APU-handledarna. Gymnasieintagningen INDRA INDRANET Gymnasieintagningen har hand om intagningen för regionens tretton kommuner och samtliga fristående gymnasieskolor. Totalt rör det sig om femtiofyra gymnasieskolor varav tjugonio är kommunala. Över tusen ansökningar finns registrerade i det gemensamma intagningssystemet. Verksamheten styrs av målsättningarna att eleverna skall få sitt förstahandsval tillgodosett och att kommunernas gymnasieorganisation skall vara optimalt fylld, dvs. elev och ekonomi skall stå i centrum. Antalet elever som har gjort omval har ökat från 18,8 % 2003 till 24,0 % Elever som är intagna på sitt förstahandsval har ökat marginellt till 80,4 (80,2). Fyllnadsgraden fortsätter att öka på de kommunala skolorna. När intagningen avslutades var 94,8 av platserna besatta jämfört med 2003 då motsvarande siffra var 93,1 %. Intagna i hemkommun fortsätter att minska och nu är siffran nere på 57,8 %. Antalet besökare på Indranet har kraftigt ökat jämfört med föregående år. Detta kan avläsas bland annat att antalet besök har ökat från till drygt , en fördubbling jämfört med Elever som registrerat sitt val genom Indranet har ökat från till vilket motsvarar 43,9 %. Under det gångna året har eleverna beretts möjligheter att kunna se sina reservplatser och därmed kunna följa med hur den egna positionen förändras vid reservintagningen. Ett översiktsfönster över lediga platser har också funnits tillgänglig där man kunna se sammanställning för en kommun, en skola eller för en utbildning inom regionen. Resultatet av Gymnasiekommittén förslag blev inte så genomgripande med avseende på intagningsförfarandet, vilket innebar att de idéer som fanns angående utformning av en ny gemensam databas måste läggas på is. Glädjande var att Utbildningsdepartementet svarade positivt på Utbildningsgruppens skrivelse angående ett informationsblad om valet till gymnasieskolan för elever med annat modersmål än svenska. Resultatet blir att Skolverket fick i uppdrag att översätta detta till de tio vanligaste invandrarspråken. Göteborg För Utbildningsgruppen Frank Andersson Ordförande Ingegerd Löfqvist Vice ordförande 20

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 16 oktober 2003, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Onsdagen 5 april 2006, kl 13.00-16.00 Plats: GR-Huset, Rum 377 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg (anlände

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 10 mars 2005, kl 09.00-12.00 Plats: Världskultur museet, Göteborg, Seminarierum 1 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg

Läs mer

Det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Utbildningsgruppens arbete. Utdrag ur: Tio år med GR

Det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Utbildningsgruppens arbete. Utdrag ur: Tio år med GR Det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Utbildningsgruppens arbete Utdrag ur: Tio år med GR Göteborgsregionens kommunalförbund 1995 2004 1 Det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 8 december 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Torsdagen 31 augusti 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum Trappen Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 25 oktober 2007, kl 14.00-17.00 Plats: GR-Huset, rum 135 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare

Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare APU - omvårdnad/sjukvård Syftet med avtalet är att höja kvaliteten inom omvårdnadsprogrammet genom att förbättra den arbetsplatsförlagda utbildningen både i

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 5 februari 2009, kl 08.30-10.50 Plats: GR-Huset, Rum 255 och rum 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M),

Läs mer

Utbildningsgruppens årsberättelse 2005

Utbildningsgruppens årsberättelse 2005 Utbildningsgruppens årsberättelse 2005 Utbildningsgruppen är Göteborgsregionens kommunalförbunds styrgrupp på det livslånga lärandets område. Utbildningsgruppens ledamöter utses av Förbundsfullmäktige

Läs mer

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Samverkansavtal Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004-02-02 1 Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Satsningar på det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Regional

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 28 juni 2007, kl 09.00-13.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice

Läs mer

Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009)

Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009) Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009) 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 18 september 2008, kl 13.00-16.00 Plats: Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn, Göteborg Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande

Läs mer

GR Utbildning. Utbildningsgruppens verksamhet 2004

GR Utbildning. Utbildningsgruppens verksamhet 2004 Utbildningsgruppens verksamhet 2004 1 Utbildningsgruppens verksamhet 2004 Innehållsförteckning Sid. Inledning 4 Årets verksamhet i sammanfattning 4 Utbildningsgruppen 2004 5-6 Stort intresse för det livslånga

Läs mer

GR Utbildning Utbildningsgruppens verksamhet 2003

GR Utbildning Utbildningsgruppens verksamhet 2003 Utbildningsgruppens verksamhet 2003 1 Utbildningsgruppens verksamhet 2003 Innehållsförteckning Inledning 4 Årets verksamhet i sammanfattning 4 Utbildningsgruppen 2003 5 Stort intresse för det livslånga

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv Bakgrund Arbetslivskontakter i ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen är enligt de statliga och kommunala styrdokumenten

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30 Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30

Läs mer

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv. Fastställd i februari 2002 Rev.

AVSIKTSFÖRKLARING. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv. Fastställd i februari 2002 Rev. avseende kvalitetskriterier för arbetslivskontakter i ett livslångt lärandeperspektiv Fastställd i februari 2002 Rev. 2011-10-06 2 Bakgrund Arbetslivskontakter i ungdomsskolan och inom vuxenutbildningen

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Layout: Infogruppen GR Tryck: PROffset, 2002 Foto: GR Utbildning, ISGR, Universeum, BRG

Layout: Infogruppen GR Tryck: PROffset, 2002 Foto: GR Utbildning, ISGR, Universeum, BRG Samverkan och samarbete Utbildningsgruppens verksamhet 1995 2002 Layout: Infogruppen GR Tryck: PROffset, 2002 Foto: GR Utbildning, ISGR, Universeum, BRG 2 Samverkan och samarbete Göteborgsregionen är en

Läs mer

GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex

GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex GRs vuxenutbildningsavtal Samverkansprojektet Reflex Monica Sandorf 2005-03 03-10 Samverkansavtal inom vuxenutbildning 2005-03-10 2 Samverkansavtal inom vuxenutbildning Bakgrund och motiv Framgångsfaktor

Läs mer

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar

2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet. Kvalitet i studie- och yrkesvägledning. hela skolans ansvar 2010-09 - 14 Skolan och arbetslivet Kvalitet i studie- och yrkesvägledning hela skolans ansvar Skolverkets vision och dokumentation Gränslös kunskap och lustfyllt lärande Skolverket visar vägen Utveckla

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 Förslag till Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande

Läs mer

Information Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i GR

Information Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i GR Samverkansavtal Information Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i GR UC 2003-10-24 1 Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Satsningar påp det livslånga lärandet l en regional framgångsfaktor

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Onsdagen 5 april, 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum 376 Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson (m),

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 14 juni 2010, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Marie Lindén (V), Göteborg,

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 15 maj 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 och 253 Ledamöter Marie Lindén (v), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (m), Göteborg

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 26 juni 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Konsten att se film direkt på datorn

Konsten att se film direkt på datorn Konsten att se film direkt på datorn - En guide till strömmande media på SLI.se - GR Utbildning Läromedel, Besök: Gårdavägen 4, Post: Box 507, 40 Göteborg AV/Media: Tel 0-5 50 5, Fax 0-5 5, E-post: avm@grkom.se

Läs mer

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen

Anteckningar i Utbildningschefsgruppen i Tid: Fredag 4 februari 2000, kl 08.30-15.15 Plats: Regionens hus, Gårdavägen 2, rum 135 Deltagare Sarah Isberg, Härryda, Ordförande Lars-Eric Persson, Kungsbacka, Ordförande Kjell Frövenholt, Ale Kenneth

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Uppdaterad 2011-04-14 Pressmeddelande 2011-04-14 från GRs gymnasieantagning Det är första gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 20 oktober 2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 335 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (8) Version 2011-01-25 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC, under 2010. Utgångspunkt

Läs mer

Avtal för samverkan inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2005/2006 Etapp 2

Avtal för samverkan inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2005/2006 Etapp 2 Avtal för samverkan inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2005/2006 Etapp 2 Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och dess tretton medlemskommuner. Avtal i

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgrupp Arbetsmarknad 2007-11-16 Gustav Höjer Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Fredagen den 16 november 2007, kl 13-16 00 Plats: GR-huset, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

GR Förbundsstyrelsen Samverkansavtal Gymnasieskolan 2002/2003-2005/2006 2001-04-06 Bilaga 5

GR Förbundsstyrelsen Samverkansavtal Gymnasieskolan 2002/2003-2005/2006 2001-04-06 Bilaga 5 Ytterligare fördjupning av gymnasiesamarbetet i Göteborgsregionen Politisk viljeinriktning inför samverkansavtalet för gymnasieskolan 2002-2006 (Bilaga 5) Bakgrund Utbildningsgruppen har sedan starten

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Nyckeltal. uppföljning och utvärdering inom skolan

Nyckeltal. uppföljning och utvärdering inom skolan Nyckeltal uppföljning och utvärdering inom skolan 2004 Innehåll Förord... 3 Utbildningsgruppen en kort presentation... 4 Om källmaterialet... 5 Om uppföljning och utvärdering... 5 Kommungrupperingar...

Läs mer

Uppdrag till nätverk och grupper inom GR Utbildning

Uppdrag till nätverk och grupper inom GR Utbildning Uppdrag till nätverk och grupper inom GR Utbildning Nätverk/Grupp Sekreterare Uppdrag - Kontinuerligt Uppdrag - tillfälliga Utbildningschefsnätverket utgörs av kommunernas förvaltningschefer för förskola,

Läs mer

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan

Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 Handlingsplan Barn- och Utbildningsnämnden Bilaga BoU-nämnden 2009-03-05 13 Program för livslångt lärande/skolplan för Tjörns kommun Del 2 2009-03-05 1 och riktlinjer för förskoleverksamheten Nulägesbeskrivning i förhållande

Läs mer

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4.

1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll. 3. Lärarhandledning Utdrag ur Lpo 94 4. 1. Innehållsförteckning till detta häfte 2. Pärm Försättsblad till pärm Innehåll 2.1 Definition av SAK...flik 1 2.2 SAK planering för klass...flik 2 2.3 Branschöversikt...flik 3 2.4 Individuell handlingsplan...flik

Läs mer

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet

Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet HANDLING 2015-08-14 Fördelning av statsbidrag ur förordning 2015:403 utifrån arbetslöshet Arbetslöshetssiffrorna är från maj 2015. Öppet maj 15 Skolverkets siffror Andel i regionen Andel i riket Antal

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

Göteborgsregionen GR

Göteborgsregionen GR Göteborgsregionen GR Tretton medlemskommuner 900 000 invånare Omsätter knappt 200 Mkr GR s förbundsstyrelse - regionalpolitiska utbildningsmål Prioriterat område: barn i behov av särskilt stöd GRs verksamhetsidé

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll Styrgruppen för arbetsmarknad 2005-05-26 Gunnel Rydberg Sammanträde med GR:s styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Måndagen den 26 maj 2005 kl. 9.00 12.00 Plats: GR, Gårdavägen 2 i Göteborg Närvarande:

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

Bifogat återfinns förslag, daterat 010408, till inriktning på Utbildningsgruppens arbete 2002.

Bifogat återfinns förslag, daterat 010408, till inriktning på Utbildningsgruppens arbete 2002. Utbildnings gruppen 19 april 2001 Till Utbildningsgruppen Inriktning på Utbildningsgruppens arbete 2002 Att satsa på utbildning och kompetensutveckling, på det livslånga lärandet, är den enskilt viktigaste

Läs mer

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad

Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Protokoll 2006-09-28 Hans Troedsson Sammanträde med GRs styrgrupp för arbetsmarknad Tid: Torsdag den 28 september 2006 Plats: GR, Gårdavägen 2 Närvarande: Endrick Schubert (s), Gbg, ordf Laila Åkerberg

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8255 Norrtälje kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Norrtälje kommun 2 (9) Tillsyn i Norrtälje kommun har genomfört tillsyn av Norrtälje kommun under våren 2015. Tillsynen har

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2016-09-02 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 2 september 2016, klockan 13.00-15.40 Plats: Gala 1, Sankt Jörgen Park Deltagare Tomas Berndtsson,

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium LULEÅ KOMM U N PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (5) Lyfta matematiken från förskola till gymnasium Bakgrund Att satsa på matematik är särskilt aktuellt och angeläget nu när såväl nationella som internationella

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag 1 november 1995, kl , Regionens Hus, Göteborg

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag 1 november 1995, kl , Regionens Hus, Göteborg från Utbildningsgruppens sammanträde Onsdag, kl 14.00 15.00, Regionens Hus, Göteborg Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, ordförande Ingamaj Wallertz Olsson (m), Lerum Agneta Granberg (m), Göteborg

Läs mer

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen.

Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Ett projekt medfinansierat av ESF i samverkan mellan GRkommunerna, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Projektperiod: 1 april 2017 31 januari 2020 6 mån analys och planering 24 mån genomförande

Läs mer

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut?

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Christer.Jacobson@lnu.se Ulla.Gadler@lnu.se Leif.Nilsson@lnu.se Linnéuniversitetets specialpedagogiska verksamhet Vid Linnéuniversitetet

Läs mer

Inriktning på Utbildningsgruppens arbete 2001

Inriktning på Utbildningsgruppens arbete 2001 Inriktning på Utbildningsgruppens arbete 2001 Utvecklingsfrågor och service - generella utgångspunkter Utbildningsgruppen har sedan starten 1995 på ett för svenska förhållandet helt unikt sätt utvecklat

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

En likvärdig utbildning för alla Tillsamman gör vi det möjligt

En likvärdig utbildning för alla Tillsamman gör vi det möjligt En likvärdig utbildning för alla Tillsamman gör vi det möjligt Margareta Bergknut margareta.bergknut@spsm.se 010-4735066 Tre Skolmyndigheter Vem gör vad? 3 Skolmyndigheter Skolverket styrande, stödjande

Läs mer

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 Förslag till Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande medlemskommuner: Ale,

Läs mer

Regionalpolitiska utbildningsmål ett arbetsmaterial

Regionalpolitiska utbildningsmål ett arbetsmaterial Regionalpolitiska utbildningsmål ett arbetsmaterial Inledning De stora förändringar som idag sker inte minst på utbildningsområdet medför att behovet av regional samverkan, idé- och erfarenhetsutbyte är

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

SKL:s arbete med skolan

SKL:s arbete med skolan Från 80 till 100 SKL:s arbete med skolan SKL leder flera projekt för lokalt utvecklingsarbete inom skolan. De grönmarkerade kommunerna (nära hälften av Sveriges kommuner) deltar i ett eller flera av följande

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

GR Utbildning. Utbildningsgruppens verksamhet 2002

GR Utbildning. Utbildningsgruppens verksamhet 2002 GR Utbildning Utbildningsgruppens verksamhet 2002 1 Utbildningsgruppens verksamhet 2002 Innehållsförteckning Sid. Inledning 4 Årets verksamhet i sammanfattning 4 Utbildningsgruppens sammansättning 1995-2002

Läs mer

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå

Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå Sidan 1 av 6 Förslag 2003-06-12 Avtal avseende arbetsplatsförlagd utbildning (APU) för vårdutbildningar på gymnasial nivå 1 Avtalsparter Vård- och omsorgsverksamheter: - Sahlgrenska universitetssjukhuset

Läs mer

Idéskiss för det framtida samarbetet inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Idéskiss för det framtida samarbetet inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2003-01-23 Vuxenutbildningsgruppen Idéskiss för det framtida samarbetet inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Bakgrunden Vuxenutbildningen behandlas i de regionalpolitiska utbildningsmålen för Göteborgsregionen

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 3 dec, 2004, kl 08.30-14.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Raymond Vaske, Stenungsund (gymn & vux), Ordförande Torbjörn Eliason, Lerum

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Anteckningar från möte i SYV-nätverket

Anteckningar från möte i SYV-nätverket ANTECKNINGAR SYV-nätverket 2014-04-24 Anteckningar från möte i SYV-nätverket Tid: Torsdag den 24 april 2014, kl 13.30-16.30 Plats: GR, Pater Noster (rum 219) Deltagare Catarina Gustafsson, ordf Louise

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredag 5 mars 2010, kl 08.30-14.30 Plats: GR, lokal 135 Deltagare Mona Tolf, Lilla Edet (för & grund, gymn & vux), Ordförande Jan Magnusson, Öckerö (för &

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2013/ /2015

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2013/ /2015 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2010/2011 2011/2013 löper vidare för de elever som påbörjat en utbildning i

Läs mer

Övningsskoleprojektet, ett samverkansprojekt

Övningsskoleprojektet, ett samverkansprojekt Övningsskoleprojektet, ett samverkansprojekt inför utvidgningen Samverkansgruppen 14 oktober 2015 Cecilia Netje, projektledare Bakgrund 2010 Fältskoleprojektet, rektorssatsning 2012 Övningsskoleprojektet,

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun

ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN. Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun ORGANISATIONS- OCH UTVECKLINGSPLAN Barn- och utbildningsförvaltningen Kinda kommun 2013-2016 Innehållsförteckning Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde Grundläggande värden Ramar Utvecklingsområden

Läs mer