GR Utbildning. Utbildningsgruppens verksamhet 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GR Utbildning. Utbildningsgruppens verksamhet 2004"

Transkript

1 Utbildningsgruppens verksamhet

2 Utbildningsgruppens verksamhet 2004 Innehållsförteckning Sid. Inledning 4 Årets verksamhet i sammanfattning 4 Utbildningsgruppen Stort intresse för det livslånga lärandet 6 Utvecklingsarbete och interkommunalt sambruk bedrivs integrerat på GR Utbildning 6 Interorganisatorisk samverkan Partnerskap 6-7 Nätverk och arbetsgrupper 7 Pedagogiskt centrum 7 Omfattning 7-8 Längre utbildningar 8 Interorganisatorisk samverkan 8 Särskilda studiedagar 8-9 Mässan Gymnasiedagarna 9 Kunskaps- och Framtidsmässan 9 Familjedaghemsdagen 9 Gymnasiereformen Carlbeckkommittén 9 Skolledarutbildningar 9 Politiker- och utbildningschefsforum 9 Specialpedagogik 10 MNT - Matematik, naturvetenskap och teknik 10 Exempel på övrigt utbud 10 Våga bryta mönstret 10 IT-utbildningar 10 Verksamheten 10 Läromedel 11 Läromedelssamordning 11 Läromedelsinformation 11 Internationella pedagogiska produkter 11 Läromedel Ljud- och bildbibliotek Pröva multimedia 12 Upphovsrättsfrågor 12 Efter ITis aktivitet Multimediastudion 13 Skolbiblioteken 13 Skoldatatek

3 Utbildningssamverkan 14 Regionalpolitiska utbildningsmål 14 Samverkansavtal Gemensamma kurser för gymnasieskolorna 15 Samverkan inom för- och grundskolan 15 Arbete kring kontakter med fristående skolor 15 Specialpedagogik 15 Interkommunala ersättningar 16 Kvalitetssäkring av nyckeltal inom förskolan 16 Studie- och yrkesvägledning 16 Vuxenutbildning 16 Universeum 17 GR Utbildning webbplats på Internet 17 Nätverk inom utbildningsområdet 17 Regionala bilder av skolan/kvalitetskartläggning 18 Upplevelsebaserat lärande, värdegrund och internationalisering Pedagogisk projektledarutbildning 19 Skola Arbetsliv 19 Kvalitetscertifiering 19 Samordningsuppdrag och IT stöd Gymnasieintagningen INDRA - INDRANET 20 Bilaga 1 Trender och tendenser i gymnasieintagningen

4 Utbildningsgruppens verksamhet 2004 Utbildningsgruppens arbete fokuserar på att infria de regionalpolitiska utbildningsmål som GRs Förbundsstyrelse efter bred remiss i medlemskommunerna fattade beslut om vid sammanträde i november Dessa utbildningsmål, förslaget till verksamhetsinriktning för 2006 och regionala statistiska bilder av utbildningslandskapet finns presenterade i sin helhet på adress (www.gr2006.to). Årets verksamhet i sammanfattning Verksamheten omsatte drygt 90 mkr. Medlemsavgiften utgjorde cirka 16 % av den totala omslutningen. Över pedagoger och skolledare deltog i Pedagogiskt centrums aktiviteter. Totalt erbjöds 220 kurser/seminarier, konferenser och uppdragsutbildningar. Av ovanstående har uppdragsutbildning genomförts vid 48 tillfällen för personer. Forskare från 9 olika universitet och högskolor medverkade med aktuell forskning. På uppdrag av Länsstyrelsen har personer från skola och socialtjänst utbildats kring ämnet Mot brott och förtryck i hederns namn Dessutom har cirka pedagoger besökt GR i syfte att informera sig om läromedelsutvecklingen. Drygt 35 organisationer, vid sidan av de 25 kommunala nätverken med cirka 350 deltagare, ingick som samarbetspartners i Utbildningsgruppens olika projekt. Läromedel för över 46 mkr inköptes med en samlad kostnadsreduktion för kommunerna på drygt 13 mkr. Transporterna reducerades med 80 % jämfört med om kommunerna själva skulle hanterat läromedelsverksamheten. GR Utbildnings sökdatabas där lärare kan beställa och söka efter läromedel har under 2004 ökat med 25 %. Under året besöktes databasen av drygt GR förfogar upphovsrättsligt över ett mediebibliotek värt drygt 20 mkr. Över medielån till regionens cirka 550 skolor med cirka elever har expedierats under året. Samtliga regionens kommunala och fristående skolor deltog i intagningsarbetet, där över ansökningar till regionens 55 gymnasieskolor registrerades. Över har besökt GRs hemsida för intagning, Indranet, och var tredje elev valde att registrera sin ansökan via nätet. Uppföljnings- och utvärderingsverksamheten har utvecklats och idag finns ett omfattande statistiskt material som redovisar regionens utbildningsverksamhet på Sidan visar dessutom på en del internationella jämförelser och aktuell forskning. Det statistiska materialet beskriver flertalet skolformer i form av tabeller och diagram och dessutom finns kommunvisa diagram över grund- och gymnasieskola. - Ett flertal satsningar i syfte att förbättra både skola - arbetslivskontakterna och studie- och yrkesvägledningen i regionen har genomförts. Till detta räknas utvecklandet av kvalitetscertifieringen, genomförandet av ett samordningsuppdrag och skapande av ett IT-stöd. 4

5 Cirka företag erbjuder praktikplatser, studiebesök och andra arbetslivskontakter via webbplatsen I Göteborg använder sig 66 grundskolor av webbsidan för sina arbetslivskontakter. Cirka grundskoleelever har fått sina praktikplatser via vilket innebär en behovstäckning på i genomsnitt 60 % Cirka gymnasieelever och vuxenstuderande vid omvårdnadsprogrammet har fått sin APU-plats genom GR:s samordning av APU-platser på sjukhus. Inom internationalisering i lärandet har över 70 insatser genomförts med totalt cirka deltagande elever och lärare. Bland insatserna kan nämnas ett stort antal FN-rollspel, kurser i upplevelsebaserat lärande samt genomförande av en kurs i mänskliga rättigheter i samarbete med Nordiska Ministerrådet och Europarådet. - Den årliga läromedelsmässan besöktes av cirka lärare från grundskolan. Under året besöktes GR utbildnings permanenta Läromedelsutställning på Gårdavägen av cirka lärare. Gymnasiedagarna på Svenska mässan lockade cirka grundskoleelever utöver de föräldrar, lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare samt monterarbetare/elever som deltog. Tidningen SJU89 som vänder sig till grundskolans ungdomar med skola - arbetslivsfrågor har en upplaga på exemplar och utkommer fyra gånger per år. Under 2004 besökte över elever, lärare och skolledare Utbildningsgruppens webbplats. Ett antal kontakter, i form av besök i olika delar av Sverige samt besök på GR, har ägt rum för att informera om GRs unika samverkan kring det livslånga lärandet. Detta intresse kan bl.a. förklaras av Gymnasiekommittén, som i sitt slutbetänkande bl a skriver; GR har sedan starten 1995 på ett för Sverige unikt sätt utvecklat en regional samverkan på utbildningsområdet i de 13 kommuner som ingår i GR. Utbildningsgruppen 2004 Utbildningsgruppen, vars ledamöter utses av förbundsfullmäktige, har 2004 haft följande sammansättning; Frank Andersson (s), Göteborg, ordf, Agneta Granberg (m), Göteborg, Carola Granell (s), Stenungsund, Helene Odenjung (fp), Göteborg, Henrik Johansson (s), Göteborg, Ingegerd Löfqvist (m), Alingsås, vice ordf, Wiwi-Anne Johansson (v), Mölndal, Anne-Lie Sundling (kd), Öckerö, Ing-Marie Samuelsson (s), Härryda, Birgitta Lindahl (fp), Partille, Bengt Gustafsson (m), Kungälv, Eva Bertilsson-Styvén (s), Tjörn, Tuula Karlsson (mp), Lilla Edet, (har under året efterträtts av Tommy Nilzén), Monica Samuelsson (s), Ale, Birgitta Palmertz (fp), Lerum, Jan Österdahl (m), Kungsbacka. Utbildningsgruppens presidium ingår i Rådet för regional utveckling, vars uppgift är att ansvara för den regionala utvecklingsplaneringen inklusive rådslagsverksamheten. Under 2004 slutfördes, sånär som på två kommuner, den första kommunfullmäktigerundan med 5

6 rådslag som syftar till att dels informera om GRs verksamhet, dels stimulera till dialog kring framtida regionala utmaningar. Utbildningsgruppens arbetet tar sin utgångspunkt i satsningar som rör det livslånga lärandet och omfattar samtliga skolformer/utbildningssektorer i medlemskommunerna. Insatserna, som syftar till att bidra till att nå de regionalpolitiska utbildningsmålen inom 3-5 år, är efterfrågestyrda och målgruppsfokuserade. I sin nuvarande form startade verksamheten Vid starten omsatte Utbildningsgruppen 45 mkr varav cirka 30 % utgjordes av medlemsavgiften. År 2004 var omsättningen 90 mkr, varav medlemsavgiften utgjorde 16 %. Verksamhetsvolymen har således mer än fördubblats under det att medlemsavgiften i stort sett varit oförändrad. Stort intresse för det livslånga lärandet Expansionen kan förklaras med det stora intresset för barns, ungas och vuxnas lärande. Insikten att gynnsamma villkor för lärande är intimt kopplade till landets/regionens välfärdsutveckling bidrar givetvis till detta stora intresse. De stora förändringar som idag sker inom utbildningsområdet resulterar i ökat behov av regional samverkan. Önskemål om idé- och erfarenhetsutbyte är större än någonsin. Med detta som utgångspunkt har en för landet unik regional resurs vars verksamhet vänder sig till politiker, chefstjänstemän, medarbetare och brukare på utbildningsområdet byggts upp. Kraven på förnyelse, ökad effektivitet och kvalitetsförbättringar i utbildningssystemen är höga. Mot denna bakgrund är regional samverkan och interkommunalt samarbete på skoloch utbildningsområdet verkningsfulla redskap. De regiongemensamma insatserna på det livslånga lärandets område syftar sammantaget till att bidra till skapandet av så goda lärmiljöer som möjligt för de som bor och verkar i Västsverige. Utvecklingsarbete och interkommunalt sambruk bedrivs integrerat på GR Utbildning Detta integrerade arbetssätt innebär att de fem verksamhetsdelarna, Utbildningssamverkan, Gymnasieintagningen, Pedagogiskt centrum, Skola - arbetsliv och Läromedel, har, dels ett utvecklingsuppdrag, dels ett löpande serviceuppdrag. Detta arbetssätt får till resultat att sambruksverksamheten står under konstant utvecklings- och förändringstryck, samtidigt som alla utvecklingsidéer snabbt och i tät dialog med avnämarna kan prövas i praktiken. Interorganisatorisk samverkan - Partnerskap Utbildningsgruppens utvecklingsarbete på utbildningsområdet sker ofta i interorganisatorisk samverkan och under året har Utbildningsgruppen haft fortlöpande, organiserat och i flera fall avtalsbundet samarbete med följande organisationer; Göteborgs universitet, Chalmers, IT-Universitetet, ESF-rådet (Europeiska socialfonderna), Jämo, Länsstyrelsen, Universeum, Vetenskapsfestivalen, ISGR / ISGY, Försäkringskassan, Utbildningsradion, FN-förbunden i Sverige, Svenska Mässan, Länsarbetsnämnden, Bok & Bibliotek, Ung Företagsamhet, KFY i Göteborg, BRG AB, Företagarnas Riksorganisation, LO-distriktet i Gbg, Svenskt näringsliv, SACO, TCO-rådet, Västsvenska Industri- och handelskammaren, TiS - Tidningen i skolan, Skolverket i Göteborg, Regionalt utvecklingscentrum vid Malmö Högskola, Näringsdepartementet, Myndigheten för Kvalificerad Yrkesutbildning, Regeringskansliets EU2004-kommitté, Utbildningsdepartementet, Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) och Internationella programkontoret. 6

7 Under 2004 har många organisationer visat intresse för utvecklingen/processen inom GR. Dialog har förts med en lång rad organisationer, ett flertal studiebesök har ägt rum och GRmedarbetare har medverkat i seminarier/symposier kring regional samverkan inom utbildningsområdet på flera håll i landet. Följande organisationer har på olika sätt, redovisade ovan, visat intresse för GRs utvecklingsarbete; Skolverket, Myndigheten för skolutveckling, Utbildningsdepartementet, Svenska kommunförbundet, Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL), 24-timmarsdelegationen/Utveckling av offentliga e-tjänster, Region Skåne, Helsingborg och de 8 nordvästskånska kommunerna, Stockholmsregionen - KSL (Kommunförbundet Stockholms Län), Strategisk grupp (Göteborgs-, Stockholms- och Skåneregionerna), Östsam (Östergötlands samtliga kommuner), Hässleholmsregionen, Kalmarregionen,, Kommunförbundet Hälsingland, Uppsala kommunförbund, Malmö Pedagogiska central, Region Värmland, Region Halland, Fyrbodal, Höglandskommunerna (Eksjö, Nässjö, Vetlanda, Sävsjö, Aneby), Kommunförbundet Västernorrland, Östersunds kommun, Örebro kommun och Uppsala kommun. Nätverk och arbetsgrupper Vid sidan av det interorganisatoriska samarbetet är de nätverk och arbetsgrupper som etablerats av central betydelse för genomförandet av de regionalpolitiska utbildningsmålen. Idag finns cirka 25 aktiva nätverk med kommunföreträdare kopplade till Utbildningsgruppens arbete. Bland dessa kan följande nämnas; Barnomsorgsnätverket, Bibliotekschefsgruppen, GRITIS-gruppen, Kultur- och Fritidschefsgruppen, Gymnasieprogramnätverken, Kommun IT-chefer, Kvalitetsnätverket, Skol IT-ansvariga, IT som pedagogiskt hjälpmedel, Skolassistentgruppen, Barn i behov av särskilt stöd, Utbildningschefsgruppen, Arbetsgruppen för fristående skolor, För- och grundskolechefsgruppen, Gymnasierektorsgruppen, Gymnasiesärskolegruppen, Interkommunala ersättningar arbetsgrupp, Samverkansavtalet arbetsgrupp, Skolekonomgruppen, Studie- och yrkesvägledargruppen, Vuxenutbildningsgruppen, Särskolenätverket, Skolbibliotekariegruppen och Sexuell hälsa i skolan,. Pedagogiskt centrum Omfattning Pedagogiskt centrum (PC) har erbjudit brukarna, ett brett utbud inom skolutvecklingsområdet. Utbudet tas bland annat fram i samverkan med GRs olika nätverk. Antalet besök av pedagoger och övriga har under året uppgått till cirka Totalt har 220 kurser/seminarier, konferenser och uppdragsutbildningar erbjudits varav följande genomförts; Allmän inriktning 170 och IT som pedagogiskt verktyg 7. I timmar uppgår det till 1 145,5 kurstimmar, Allmänt 1 085,5 timmar och IT 60 timmar. Antalet deltagare/besökare har varit , exklusive mässan Gymnasiedagarna, Allmänt , IT 134. Av ovanstående har uppdragsutbildning genomförts vid 48 tillfällen för personer. Utbildningarna har skräddarsytts för skolor i Ale, Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Varberg samt ett antal fristående skolor. En utbildning har genomförts på Åland. PC har under året utvidgat sitt område och startat en utbildningsverksamhet även i 7

8 Skaraborg. sju föreläsningar med varierande innehåll har lockat 223 deltagare till Vara konserthus. En uppdragsutbildning omfattande 10 poäng genomfördes på uppdrag av Falköpings kommun för SYV och vägledare. Gymnasiedagarna besöktes av cirka grundskoleelever utöver de föräldrar, lärare, skolledare och studie- och yrkesvägledare samt monterarbetare som deltog. Utbudet, som oftast erbjuds i integrerade grupper, har spänt över hela det livslånga lärandet med inslag för såväl förskola och familjedaghem som för vuxenutbildning. Skolans uppdrag har belysts ur många perspektiv. Aktuell forskning från 9 olika universitet och högskolor har lyfts fram. Längre utbildningar Exempel på utbildningar (totalt 14 stycken) som omfattat från en termin till två år är: *Läs- och skrivsvårigheternas psykologi - fördjupning, *Kommunal skolledarutbildning, *Introduktionsutbildning för arbete i förskolan, *Pedagogisk utvecklingsledare, *Tal- och språkutveckling 10 poäng. Interorganisatorisk samverkan Pedagogiskt centrum har samarbetat med många externa aktörer. Såväl regionala som nationella uppdrag har lagts på PC. I (ett) samarbete med GR Kompetens och på uppdrag av Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomfördes sju utbildningsdagar kring ämnet Mot brott och förtryck i hederns namn. Cirka personer från skola och socialtjänst har utbildats under dessa dagar. Medel till projektet Våga bryta mönstret har erhållits från Näringsdepartementet, Esf-rådet i Västra Götaland, Länsstyrelsen, Göteborgs universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning. Svenska Mässan samverkar med PC kring Kunskaps- och Framtidsmässan. Länsarbetsnämnden, Business Region Göteborg och Valideringscentrum medfinansierade kompetensutvecklingen under Utbildningar har också tagits fram i samverkan med det s.k. SNORPF-nätverket (tidigare länsbokstäverna) särskilt kring sär- och gymnasiesärskola. Samverkan har även skett med Region Halland. En utbildningsserie om fyra kvällar kring svenskt 1900-tal, makt och demokrati genomfördes i samverkan med Backa Teatern, Film i Väst och Musik i Väst, Konsthallen, Röhsska museet, Regionbibliotek Västra Götaland och Göteborgs Stadsmuseum. Under hösten medfinansierade Svenskt Näringsliv 4 s.k. branschkvällar med aktuell information om yrken. Skolverket gav PC uppdraget att arrangera 5 nationella konferenser kring Gymnasieskola -07. Ett tätare samarbete med RUC vid Malmö Högskola har inletts. Internt har PC i samverkan med GR Kompetens och FOU i Väst tagit fram ett nytt effektivt administrativt system för hantering av anmälningar. Särskilda studiedagar PC samlade under 2004 ihop utbud till längre och bredare studiedagar vid några tillfällen. Kompetensdagarna genomfördes i mars. Dagarna var särskilt anpassade efter önskemål från några stadsdelar i Göteborg. Några andra exempel på mötesplatser som arrangerats är Pedagogdagen den 18 augusti med innehåll kring det svåra samtalet, mobbning, tonåringar, matematiksvårigheter samt sociala berättelser. Inspirationsdagarna genomfördes under vecka 45, då ett stort antal lärare och pedagoger tog del av ett brett utbud. 8

9 Mässan Gymnasiedagarna Gymnasiedagarna i oktober bidrog till att cirka elever i grundskolan och deras lärare, syv, skolledare och anhöriga fick information inför valet till gymnasieskolan. Kunskaps- och Framtidsmässan För femte året i rad erbjöd PC kompetensutveckling under mässan. Syftet är bland annat att locka fler lärare, vägledare och studie- och yrkesvägledare till mässan, som fokuserar på studievägar efter gymnasieskolan i första hand, men även på yrkesvalet i stort. Innehållet, som togs fram i samarbete med Länsarbetsnämnden, Svenska Mässan, Business Region Göteborg och Valideringscentrum, spände från Vetenskap och beprövad erfarenhet mötet mellan olika kunskapsformer till Att platsa på framtidens arbetsmarknad. Familjedaghemsdagen Familjedaghemsdagen 12 november lockade, för sjätte året i rad, 260 dagbarnvårdare att träffas och byta erfarenheter. På programmet stod föreläsningarna Maten, miljön och vårt eget välbefinnande, Får vi de barn som vi förtjänar? samt Den goda arbetsplatsen. De som ges tillfälle att träffas uppskattar denna återkommande mötesplats. Deltagare från kommuner utanför GR ökar. Gymnasiereformen 2007 PC har på uppdrag av Skolverket genomfört 5 nationella mötesplatser för representanter för landets alla gymnasieskolor. Innehållet har berört de förändringar som föreslås i propositionen Kunskap och kvalitet elva steg för utveckling av gymnasieskolan. Den första konferensdagen genomfördes samma dag som riksdagen tog beslut enligt förslaget. Konferenser ordnades i Umeå, Lund, Stockholm, Eskilstuna och Göteborg för totalt personer. Redan dagen efter propositionen presenterades i april anordnades också ett informationstillfälle för cirka 200 skolledare inom Göteborgsregionen. Carlbeckkommittén Aktuell information om Carlbeckskommitténs arbete har presenterats vid ett antal tillfällen under året. Skolledarutbildningar Den sjätte omgången av kommunal introduktionsutbildning för skolledare genomfördes med 35 deltagare. Utbildningen till pedagogisk utvecklingsledare med 28 deltagare gick in på sitt andra år. Rektor som löneförhandlare samt Skoljuridisk fördjupningskurs är andra exempel på skolledarutbildningar under året. Politiker- och utbildningschefsforum För att öka den regionala debatten och framförhållningen kring aktuella frågor har särskilda satsningar genomförts. Ett drygt tjugotal nya ledamöter i barn- och ungdomsnämnder genomgick en skräddarsydd utbildning kring skolans organisation och innehåll. Utbildningen fokuserade såväl på styrdokument, rollfördelning, pedagogiskt innehåll som IT som pedagogiskt verktyg. En hearing om skolans ledningsstruktur genomfördes för drygt 100 skolledare och förvaltningschefer. Under dagen presenterade att antal skolledare sin roll under temat Att vända en trend. Hearingen arrangerades på uppdrag av Utbildningsdepartementets utredare kring skolans ledningsstruktur. Utbildningschefen som möjliggörare i en skola för framtiden var temat vid en Open Spaceaktivitet. Nyheter inom förskolan, särskolan och gymnasieskolan har lyfts fram. 9

10 Specialpedagogik Kompetensutveckling inom specialpedagogik har fortsatt att vara ett prioriterat område och utbudet har ökat framförallt vad det gäller längre poänggivande högskoleutbildningar. Professor Ingvar Lundberg ledde en fördjupning kring utbildningen Läs- och skrivsvårigheternas psykologi med föreläsare från Sverige och Norge. Med Malmö högskola som huvudman genomförde PC också poänggivande utbildningar inom tal- och språkområdet. Exempel på innehåll kring specialpedagogik under året är: Konflikthantering, ITPA, DUVAN, LEXIA, M-G programmet, HELP, Provia, autismspectrumstörningar, sambandet matematik och läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, individuella utvecklingsplaner, det svåra samtalet samt mobbning och kamratförtryck. PC samverkar också med Skoldatateket på GR. Ett utökat utbud för särskolan har tagits fram. MNT Matematik, naturvetenskap och teknik En särskild satsning på innehåll med fokus på Matematik, naturvetenskap och teknik har gjorts. Idéer har bland annat hämtats från nätverket för MNT på GR med representanter från GU, Nationellt centrum för matematik, gymnasieskolan, grundskolan och GR. Utbudet har särskilt presenterats på en MNT-webbsida. Under året erbjöds föreläsningar som Navigation förr och nu, Molekylverkstan, Lärare forskar på Sydpolen, Industridesign och matematik och Polymera mera. En hearing med temat Vart leder satsningarna på MNT? fick stort gensvar. PC har också aktivt medverkat till att Universeum lyfts fram, bl a genom marknadsföring av utbudet i den s.k. PC-katalogen. Exempel på övrigt utbud Under året genomfördes ett stort antal inspirationsseminarier exempelvis kring digital portfolio, elevhälsa, arbetsglädje och livslust, lek och lustfyllt lärande, olika kulturmöten, konflikthantering samt droger. Detta är endast ett axplock från de 220 erbjudna utbildningarna. Våga bryta mönstret GR Utbildnings jämställdhetsprojekt "Våga bryta mönstret" slutfördes. Projektrapporten i form av en bok, "Våga hoppa jämfota", gavs ut av GR Utbildning tillsammans med JämO. En forskningsrapport med studier utifrån projektet gavs också ut, i samarbete med Göteborgs Universitet. IT-utbildningar De rena hantverksutbildningarna kring IT har under året avvecklats på grund av vikande kundunderlag. Ambitionen har i stället varit att lyfta fram arbetssätt och arbetsformer där IT används som ett naturligt verktyg för lärande. Exempel på kurser som erbjudits slöjda, Att söka på nätet undvik fällorna, Datorstöd är det något för mig? och Digitalt utvecklingssamtal. Verksamheten Omsättningen är 6,6 miljoner kronor. Regelbundna utvärderingar och mätningar av kvalitet visar på mycket högt nöjdhetsindex. Genomförandegraden har procentuellt ökat från 67 % till 76 %. Antalet inställda seminarier har alltså minskat i förhållande till erbjudna. 10

11 Läromedel Samtliga medlemskommuner inom regionen omfattas idag av GR Utbildnings läromedelsservice. Detta innebär att drygt 550 kommunala skolor tar del av denna service och även de flesta friskolor inom grundskole- och gymnasieområdet. Läromedelssamordning Genom att samordna läromedelshanteringen sparar den kommunala/enskilda skolan både tid och pengar. Skolans personal får en bred och aktuell information kring ett komplext läromedelsutbud. GR Utbildning bidrar till läromedelsutvecklingen dels genom pedagogisk debatt och dels genom permanent läromedelsutställning där lärare kan botanisera bland förlagsböcker. En videoserie i form av pedagogisk fortbildningsvideo har producerats under året, vilken mött stor efterfrågan över hela landet. På grund av att alla leveranser av läromedel till skolorna samordnas bidrar detta till miljöförbättringar. Detta redovisas i en miljöstudie under 2000 som konstaterar att denna samverkan reducerar transporterna med 25 %. En nationell minskning av läromedelsförsäljningen inom förlagsbranschen fick genomslag även inom Göteborgsregionen. Under 2004 samordnades regionens läromedelsinköp till en summa av 46 miljoner kronor. Läromedelsinformation Genom GR Utbildning får förlagen en omfattande och viktig information om marknaden. Detta resulterar i ett fördjupat samarbete. Årligen arrangeras ett stort antal förlagskvällar med information i bl a GR Utbildnings permanenta läromedelsutställning, som har expanderat och blivit än mer publikvänlig. I utställningen finns cirka 40 förlag representerade med specialpedagogik, aktuell pedagogisk litteratur samt möjlighet att se och utforska aktuella läromedel inte minst de som presenteras i digitala, interaktiva medier. GR Utbildning erbjuder skolorna en utvecklad sökdatabas SLI (svenska läromedel på Internet) med omfattande information och rationella beställningsvägar. Användningen har ökat markant under Varje år arrangerar GR Utbildning en läromedelsutställning under två dagar i januari på Svenska Mässan. Detta är den största i sitt slag i landet, med cirka besökare. Drygt 50 betydande förlag deltog som utställare. Internationella pedagogiska produkter GR Utbildning visar också internationella läromedel, något som successivt utökas i olika former. I läromedelsutställningen exponeras produkter och produktkataloger tillsammans med video- och dataprogram från främst den engelskspråkiga marknaden. I samarbete med referenspersoner på ISGR och IHGR har populära och väl beprövade läromedel på andra språk som franska, spanska och tyska beställts till läromedelsutställningen. Fyra internationella läromedelskvällar hölls under För språklärarna visades nytt boksortiment, dels en mängd olika skol- och språkrelaterade webbplatser där ickekommersiella och kostnadsfria läromedel går att finna. Läromedel - Ljud- och bildbibliotek För att möta efterfrågan från elever och lärare vad gäller undersökande arbetssätt har GR Utbildning ytterligare utvecklat sin kundmottagning och sätter tillgängligheten i fokus. Medieutbudet uppdateras kontinuerligt. Under 2004 gjordes ingen ny katalog men det gick att 11

12 söka i den omfattande webbkatalogen med sökverktyg, tydlig produktinformation, ett stort bildmaterial och ett antal smakprov i form av strömmande sekvenser. Till detta är kopplat ett bokningssystem, där man direkt får besked om önskad film är tillgänglig. Då GR Utbildning tar fram fler videokopior inom prioriterade ämnesområden ges också en ökad möjlighet för skolan att kunna disponera det lånade materialet mer flexibelt. Huvuddelen av utbudet utgörs av inköpta videofilmer, samt bandning från Utbildningsradion. Därutöver erbjuds kassettböcker, radioinspelningar, CD-rom och DVD - läromedel. Under 2004 uppgick antalet lån till medlemskommunernas skolor/lärare/elever till drygt Stor vikt har lagts vid en väl genomtänkt infrastruktur i syfte att underlätta lån och öka tillgängligheten till det samlade friköpta medieutbudet. Skolorna erbjuds också att hyra/låna annan medieteknik såsom storbildsprojektor, digitalkamera, projektor till dator mm. I samverkan med Göteborgs Utbildningsförvaltning har fortsatta prov gjorts med digital distribution av video. Här prövas olika tekniker för att erbjuda bästa kvalitet i förhållande till bandbredd och mottagarutrustning tillsammans med några utvalda testskolor. Parallellt med tekniska tester har förhandlingar om rättigheter för digital distribution skett med upphovsmannaorganisationer och UR, vilka under året ännu inte helt avslutats. Pröva multimedia Skolans arbete med det vidgade textbegreppet ges nu ett nytt stöd från GR Utbildning. Nu finns ett brett marknadsutbud av enkla och billiga datorverktyg för att arbeta med ljud, bilder och rörliga bilder i datorn. För lärare som vill bekanta sig med dessa nya redskap för kreativt arbete med bild och ljud, erbjuder GR Utbildning i samverkan med Multimediabyrån, Myndigheten för skolutveckling, kvällstider för att pröva enkla digitala verktyg för bild och ljudhantering. Läraren ges möjlighet att pröva att hämta bilder från webbkamera, digitalkamera, videokamera, bildarkiv eller scanner, ta ljud från mikrofon, ljudarkiv eller MP3-spelare för att skapa bildspel, animation eller film. Upphovsrättsfrågor Upphovsrättsfrågorna bevakas främst i ett skolutvecklingsperspektiv. Regelverk kring användning av tryckt material och kring inspelat ljud och bild finns beskrivet i förenklade "lathundar" för skolan. GR Utbildning sprider information genom utskick, på hemsidan samt genom att, till regionens alla skolor, sända ett videomaterial med namnet Copyright, vilket belyser ämnet "medier och upphovsrätt". De mycket komplexa upphovsrättsfrågorna belyses dels i syfte att fortlöpande hålla användarna informerade om de lagar och förordningar som gäller, dels i syfte att följa och, om möjligt till skolans fördel, påverka uttolkningen av regelverket. Efter ITiS aktiviteter GR Utbildning har tillsammans med Myndigheten för skolutveckling verkat för olika former av stöd till ett skolutvecklingsarbete i ITiS. En regional samordnare har av statliga medel fått uppgiften att verka inom GR-kommunerna för att fortsatt främja arbetet med IT i skolan. Till stöd för detta arbete har den tidigare referensgruppen för ITiS fokuserat samverkan mellan kommun, myndighet och universitet inom ämnet. Ett stort antal seminarier har erbjudits. En handledarförening har bildats och nätverk av Skol-IT - ansvariga har arbetat med grupper av specialpedagoger, utvecklingsledare och skolledare. Forskardialoger har erbjudits som nya mötesplattformar. 12

13 Under året har flera av GR-kommunerna etablerat så kallade virtuella lärplattformar vilka varit föremål för mycken regional granskning gällande funktion och ekonomi. Stort intresse för samverkan har därefter kommit att gälla implementering och innehåll, där GRkommunernas representanter haft ett intensivt utbyte av erfarenheter och goda exempel. Multimediastudion GR Utbildning har under rubriken "Euforia" och tillsammans med regionens "mediagymnasier" producerat regionalteve med inspelningar av, för och med gymnasieungdomar under Fem program producerades på temat samhällsproblem (1 Introduktion, 2 Hemlösa, 3 Droger, Deprimerade ungdomar, 5 Hjälporganisationer). Detta har skett i samarbete med Öppna Kanalen. Under året har ett antal egna produktioner färdigställts, vilka sedan finns för utlåning till regionens skolor och för försäljning till AV-centraler i landet. Bland dessa filmer kan följande nämnas: "This big sky Share Music, "Hjällboskolan - en Monroeskola", "Vem lyssnar på mig" ungdomar möter EU, och "Filmen om Eija Valideringscentrum, Göteborg staden vid havet. Skolbibliotek Då många skolbibliotek nu söker nya former för sin verksamhet har GR under 2004 utvecklat erfarenhetsutbyte och samordning för att erbjuda skolan fortbildning, information och inspiration. Cirka lärare har under året deltagit i dessa evenemang. GR har fokuserat på skolbiblioteken som en central del i den lokala skolutvecklingen med fokus på informationsfärdighet i skolan, litteraturstimulans och litteraturpedagogik samt skolbibliotek som pedagogisk verksamhet. Under året presenterades ett omfattande utbud av erbjudanden, goda exempel, webbsidor samt internationella utblickar i ämnet. Projekt Helvetesgapet avslutades i och med att forskningsrapporten Textflytt och sökslump informationssökning via skolbibliotek av Mikael Alexandersson och Louise Limberg publicerades under våren Förutom Nätverk skolbibliotek och Bibliotekschefsgruppen medverkar GR i flera nätverk som rör skolans pedagogiska och kulturella inriktning. Regelbundet tar GR emot studerande vid Lärarutbildningen, GU, s. k. VFU. Skoldatatek Skoldatateksverksamheten inom GR ska, under en försöksperiod, stimulera och utveckla lärandesituationen för elever i behov av särskilt stöd genom att visa på datorn som ett kompensatoriskt hjälpmedel. Skolpersonal har härigenom erbjudits hjälp till en fördjupad specialpedagogisk kompetens. Under 2004 har Skoldatateket fortsatt att ge handledning till specialpedagoger/speciallärare och skolpersonal som arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Skolpersonal har vänt sig till Skoldatateket efter förslag från specialpedagog som känt till projektet och informerat om Skoldatatekets uppgift. Vid första besöket kommer läraren/specialpedagogen och ibland föräldern och har ett första samtal kring behovet. Man tittar även på eventuella träningsprogram och vilka kompensatoriska hjälpmedel som finns. Vid nästa besök brukar eleven vara med och prova program och hjälpmedel. Skolan har haft möjlighet att låna vissa kompensatoriska hjälpmedel och träningsprogram för att kunna prova i skolmiljön under en kortare tid. Ett avtal upprättas så att någon lärare på skolan står ansvarig. Efter utlåningstillfället lämnas en utvärdering. De flesta lärare som besökt Skoldatateket tillsammans med enskild elev har sökt hjälp för elevens läs- och skrivsvårigheter. Vid andra besök kan det ha gällt lösningar för hela grupper 13

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 29 januari 2008 Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice ordförande Ann Lundgren (s), Göteborg Kristina Tharing (m), Göteborg Peter Ohlsson

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2008 Innehållsförteckning Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2008 Årets verksamhet i sammandrag 4-6 Några nyckelhändelser 6-7 Framtida utmaningar Regional samverkan

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet

Utbildningsgruppens verksamhet Utbildningsgruppens verksamhet 2010 Utbildningsgruppens verksamhetsberättelse 2010... 5 Utbildningsgruppens utgångspunkter... 5 Utbildningsgruppens strategier... 5 Årets verksamhet i sammandrag... 7 Några

Läs mer

Utbildningsgruppens verksamhet 2014

Utbildningsgruppens verksamhet 2014 KOMMUNALFÖRBUNDET GR MISSIV Utbildningsgruppen 2015-01-27 ÄRENDE 1 Till Utbildningsgruppen Förslag till Utbildningsgruppens verksamhet 2014 Översänds förslag till verksamhetsberättelse för arbetet inom

Läs mer

2008-05-23. Göteborgsregionens kommunalförbund

2008-05-23. Göteborgsregionens kommunalförbund 2008-05-23 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2007 Innehåll Innehåll Förbundsdirektören har ordet...3 Året i korthet... 4 GRs roll i regional samverkan...6 Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad...8

Läs mer

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning

Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning 2007-01-10 1 Dnr Ansökan om ekonomiskt bidrag för regional samverkan inom gymnasial yrkesutbildning Myndigheten för skolutveckling utger, på uppdrag av utbildningsdepartementet, ekonomiskt bidrag i syfte

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola

Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun. i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Förslag på handlingsplan inom IKT och mediepedagogik för Nacka kommun i samverkan mellan Kultur Nacka och Förskola, Fritid & Skola Slutrapport från MARS-projektet oktober 2004 Mediepedagogik ett förhållningssätt

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande 2003:10 Kommunernas ansvar för vuxnas lärande Vad bör staten göra? Enheten för styrningsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2003-02-28 2002/131-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-03-21 U2002/1377/V Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner

Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner Vuxnas lärande i Sverige Utvecklingstendenser och visioner En översikt och problematisering av vuxen- och vidareutbildningens situation i Sverige Ove Jobring Ingemar Svensson 1.7.2009, GÖTEBORGS UNIVERSITET,

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys

Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Kvalitetsredovisning 2012 lägesrapport och analys Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 1 [46] 2013-06-05 Referens

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer

Kvalitets- redovisning. Lunds utbildnings- år 2002 LUNDS KOMMUN. Frivilliga skolformer Lunds utbildnings- förvaltning år 2002 Kvalitets- redovisning LUNDS KOMMUN Frivilliga skolformer INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 SÄRSKILDA SATSNINGAR... 4 GYMNASIESKOLA... 7 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER

Läs mer

En digital agenda i människans tjänst

En digital agenda i människans tjänst En digital agenda i människans tjänst en ljusnande framtid kan bli vår Delbetänkande av Digitaliseringskommissionen Stockholm 2014 SOU 2014:13 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Vägar till arbete Slutrapport

Vägar till arbete Slutrapport Vägar till arbete Slutrapport Titel: Vägar till arbete Utredare: Anita Boman Omslagsbild: Lasse Hejdeberg URN:NBN:se:hi201414310pdf Artikelnummer: 14310pdf Rapporten finns att ladda ner från www.hi.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning

FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. Årsredovisning FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA Årsredovisning Innehållsförteckning 1 Året som gått... 4 1.1 Sammanfattning av året... 4 1.2 Viktiga händelser... 4 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under... 10 3 Uppföljning

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Regeringens skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre

Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Lars-Göran Jansson 2008-09-09 Kartläggning av GR-kommunernas aktiviteter när det gäller mat för äldre Ale Kommunen har deltagit i GR-kommunernas Genombrottsprojekt. Man har beviljats stimulansbidrag för

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer