KULTUR I ÄLDRE- OMSORGEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KULTUR I ÄLDRE- OMSORGEN"

Transkript

1 KULTUR I ÄLDRE- OMSORGEN

2 ISBN Halmstad 2006 Text, foto och layout: Mymmel Blomberg Omslagsfoto: Mymmel Blomberg Region Halland, FoU Veinge tryckeri AB, Veinge 2006

3 KULTUR I ÄLDREOMSORGEN Mymmel Blomberg

4 FoU-Region Halland Fou-verksamheten på Region Halland syftar till att medverka i forsknings- och utvecklingsarrbeten i Halllands län. Huvudmän är länets sex kommuner och Landstinget Halland. Verksamheten har fått del av regeringens stimulansmedel inom äldreområddet och det statliga stödet utgår under åren

5 Förord I slutet av 1990-talet genomfördes en studie rörande kulturverksamheten inom den halländska äldreomsorgen. Studien, Kultur på undantag: en granskning av ÄDEL-reformens effekter, publicerades av Hallands Bildningsförbund. Bland de slutsatser som drogs märktes en avsaknad av målformuleringar för kulturverksamheten, minskade anslag och överhuvudtaget en minskning av kulturutbudet inom den halländska äldreomsorgen. De senare årens utveckling inom området är inte kartlagd. Vår idé har varit att genomföra ett projekt som ytterst syftar till att initiera en länsövergripande diskussion om kulturens roll inom vård och omsorg. Syftet med projektet är att ge goda exempel och sprida erfarenheter kring de kulturaktiviteter som genomförs inom äldreomsorgen i Halland. Intervjuer har gjorts med kulturarbetare, brukare, fritidskonsulenter, boendechefer och förvaltningschefer. Vi vill rikta ett stort tack till alla dem, som har ställt upp och engagerat sig i projektet. Projektet har på uppdrag av Region Halland genomförts av Mymmel Blomberg, som tidigare bland annat har arbetat med vårt länsövergripande kulturprojekt Kultur i Halland. Denna skrift kan förhoppningsvis tjäna som underlag för fortsatta diskussioner inom de aktuella verksamheterna. Resultatet kommer också att presenteras och diskuteras på FoU-cafeér i respektive kommun. Per Albinsson Informations-/FoU-chef 3 Ingemar Andreasson Kulturchef

6 Innehåll: Allas rätt till kultur... 6 Kultur - fint eller folkligt... 8 Kulturens läkande kraft...11 Forskning finns...13 Kulturfredag Signeshus...16 Musikkafé Karl XI...20 Sångstund med dementa...24 Kulturkompetens...28 Idéer och inspiration...30 Eftertankar...38 Söka vidare

7 Att få fortsätta vara den man alltid har varit. Att få fortsätta njuta av det man tycker om. Det är nog vad det hela handlar om. Att bli tillfrågad. Att bli sedd som individ. Det är nog vad det hela rör sig kring. Den här skriften vill visa på vikten av kultur och äldres rätt till kultur. Det handlar om vad som finns och vad som inte finns, hur det ser ut och hur det skulle kunna se ut. Förhoppningsvis kan skriften ge upphov till tankar och samtal. Mymmel Blomberg 5

8 ALLAS RÄTT TILL KULTUR Kultur är viktigt. Vi har alla rätt till kultur. Det kan de flesta vara överens om. Orden går lätt att säga; de ligger lätt i munnen och rätt i tiden. Men vad menar man egentligen? Varför är det viktigt? På vilket sätt? Vad ger det? Vad får det kosta? och framför allt : vilka har rätt till kultur? Kultur och hälsa hänger ihop. Flera undersökningar visar att - får man sina behov tillfredsställda även på det själsliga planet så mår man bättre. Vi ser rätten till mediciner, operationer och andra behandlingar som helt självklara. Vi tar reda på vilka mediciner just denna person behöver men funderar vi på vilken kulturupplevelse samma person behöver för att må bra? Har vi en medveten tanke om kultur som hälsoskapare eller använder vi kulturen som en guldkant på tillvaron, en stunds underhållning och förströelse? En av grundstenarna för äldreomsorg är att den ska tillfredsställa de behov som människor inte kan tillgodose på egen hand, därför att de är gamla eller sjuka. Då det gäller kultur ska det vara en rättighet för alla, och att vistas på ett äldreboende ska inte betyda att man blir 6 utestängd från möjligheterna att ta del av kulturen. Genom att delta i kulturaktiviteter kan man upprätthålla sin egen kulturella bakgrund och tradition. På så sätt kan man bibehålla sin personliga livsstil och få kontinuitet i sitt liv. Men när man själv inte längre kan ta sig till kulturen kan det bli svårt att behålla sina tidigare intressen. Stat, landsting och kommun har under lång tid satsat på kultur för olika grupper: kultur i skolan, kultur i förskolan, kultur för unga, kultur för handikappade, kulturprogram för vuxna. Hur ser det ut på kulturfronten för dem inom äldreomsorgen? Friska människor har ett val. De kan slinka in på en biograf, bänka sig i en teatersalong, besöka ett galleri, allt efter lust och behov. Men hur ser det ut när vi blir äldre? När vi inte längre har ork och kraft att själva ta oss till kulturen. Kommer då kulturen till oss? Får vi njuta av en stunds musik och glädjas? Får vi följa en linje i en bild och förundras? Får vi beskåda ett teaterstycke och röras. Får vi lyssna till poesi och häpna? Får vi själva måla, spela, sjunga, skriva, dansa? Eller

9 träder vi över en osynlig gräns när vi av fysiska skäl måste byta bostad? Sluts dörrar bakom oss? Är vi innanför de slutna dörrarna hänvisade till en helt annan kulturvärld? En värld som bygger på frivillig verksamhet? En värld där kulturen inte får kosta? En värld där vi sällan eller aldrig har hört talas om de som sjunger eller spelar för oss? Är vi hänvisade till en stunds dragspelsunderhållning och en sifferkoll vid bingoplattor? Det är inget fel på varken bingo eller dragspel. Det kan vara hur trevligt och givande som helst men det är lätt att allt blir en stunds förströelse, ett sätt att slå ihjäl en timme. Det räcker inte. Vi har rätt att kräva mer än så. 7

10 KULTUR - FINT ELLER FOLKLIGT? Att bestämma vad som ryms inom kulturbegreppet låter sig inte göras så lätt. En del menar att kultur är allt som får oss att må bra; att resa, lyssna på radio, se på TV, heja sig hes vid en fotbollsmatch. Andra vill använda ett smalare begrepp som innefattar musik, dans, teater, film, konst, litteratur och museibesök. Begreppet är töjbart. Kultur betyder odling på latin. Kultur blir då något som människor åstadkommer, i motsats till natur. Med detta får vi en väldigt vid definition av kulturbegreppet.. Nationalencyklopedin beskriver ordet kultur som: sammanfattning av allt som skapas av människor för att ge (högre) andliga upplevelser. I svenska akademiens ordlista finns ett flertal spalter med ord som börjar med kultur- alltifrån kulturaktivitet till kulturäng. Vi kan vända och vrida på begreppet och välja vilket synsätt vi ska ha. Antingen kan vi föredra en estetisk inriktning där vi med kultur menar konst av olika slag; till exempel, måleri, musik, teater, film och litteratur. Vi ger uttryck för våra tankar, känslor, minnen och 8 erfarenheter på ett konstnärligt och estetiskt sätt. Eller också kan vi välja en väg där vi menar att kultur står för i princip allt som människor gör tillsammans. Det kallar vi ett etnologisktantropologiskt sätt att se på kultur. När vi talar om kultur i vård och omsorg så kan man undra: menar vi den första definitionen; att föra in konst, litteratur och musik i vården eller föredrar vi den andra definitionen; den om att göra saker tillsammmans? Väljer vi den senare så blir kultur i äldreomsorgen närmast en fråga om aktivering. Och då har vi ryggen fri. Vi behöver inte fundera på begreppet kultur och vi behöver inte anstränga oss att erbjuda kulturella upplevelser. Gemensamt för alla kulturbegrepp är dock att de har att göra med kontakt och kommunikation människor emellan. Hur vi ser på kultur beror på egen bakgrund, historia, upplevelser och kunskap. Ett stycke klassisk musik kan ge somliga människor njutning medan andra upplever det som tråkigt. En dansbandslåt kan glädja en människa medan en annan rynkar på

11 9

12 näsan. Att man ser vad konsten föreställer är grundläggande för vissa medan andra ser det som en utmaning att själva tolka bilden. En del fnyser åt vad de kallar finkultur medan andra suckar åt populärkultur. Att komma överens om en gemensam tolkning av ordet kultur låter sig inte göras. Förmodligen är det lika svårt att definiera ordet kultur som orden demokrati, konst, och politik. Vad som är rätt eller fel kultur är inte det viktiga. Huvudsaken är mångfalden ; att var och en får sina specifika kulturella behov tillfredsställda. Och det innebär att vi inte bara kan se till majoriteten och uppfylla deras behov. Inte bara se till vad som säljer. En jämförelse om än långsökt kan göras med våra TVkanaler. SVT har uppgiften att se till allas behov och önskningar. Så kallade smala program ska erbjudas tittarna även om man vet att programmet i fråga inte lockar så många. Så ska det låta och På spåret utesluter inte udda dokumentärer och Kspecial. Tio dagars passivt vegeterande ger dig en schysst depression och sen kommer demenssjukdomarna som ett brev på posten Elenor Bodel, projektledare för Kultur och hälsa i Umeå Äldre ska ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Socialtjänstlagen Kulturpolitiken ska verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande. Kulturpolitiskt mål 10 Bruket av kultur som verkningsmedel i sjukdomsförebyggande, hälsofrämjande och rehabiliterande arbete måste understödjas av både hälsomässiga, ekonomiska och etiska argument. Det handlar inte om en specifik vårdanpassad kultur utan att använda sig av konstnärers och kulturinstitutioners kunskap, erfarenheter och vilja Statens Kulturråd

13 KULTURENS LÄKANDE KRAFT I Sverige blir vi, relativt sett, fler och fler åldringar. Antalet yrkesverksamma ökar inte i samma takt. Så frågan är vad vi vill och kan göra för att vi som gamla ska må bra? Inte bara fysiskt utan även själsligt. Vi får den medicin vi behöver. Vi vårdas och behandlas. Men hur går det med det som inte är synligt, som inte ger lätt avläsbara effekter, som inte ger snabba resultat? Ägnar vi oss åt att bota det sjuka i högre grad än att ta vara på det friska? Prioriterar vi bort det som är förebyggande och som handlar om livskvalitet eftersom det ekonomiskt konkurrerar med andra insatser? Ett samhällsekonomiskt värde av att ge möjlighet till kulturella upplevelser är svårt att uppskatta men att få ta del av kultur har en stor betydelse för vår egen uppfattning av livskvalitet och hälsa. Kultur kan ge social, känslomässig, estetisk och intellektuell stimulans. Kultur ger oss gemenskap och samtal och därigenom en möjlighet att se hela människan, och inte reducera en människa till något som bara behöver skötas. Troligt är att insatser 11

14 12 inom vård och omsorg kan minska om vi upplever en större tillfredsställelse i livet. Statens kulturråd har ansvar för den nationella kulturpolitiken och de menar att bruket av kultur i vården av sjuka och äldre måste understödjas av både hälsomässiga, ekonomiska och etiska argument. Om vi ser närmare på dessa begrepp så har Statens kulturråd mycket tunga argument för att kulturen ska få ta plats inom äldreomsorgen: hälsomässiga vi mår bättre av kultur och får ett rikare liv, ekonomiska det blir billigare om vi kan sänka medicinförbrukningen, etiska vi har som äldre rätt till samma kvalitetskultur som alla andra. Det ska alltså inte handla om en specifik vårdanpassad kultur utan man ska enligt kulturrådet - använda sig av t ex konstnärers och kulturinstutitioners kunskap och erfarenheter. Detta kan man tolka som rätten till kultur med samma kvalitet som friska och pigga kan ta till sig Kulturen får även om den ses som hälsobringande inte endast ses som behandling utan den ska vara en rättighet i sig. Den offentliga kulturpolitiken ska vara till för alla, även för äldre människor som har svårt att förflytta sig. Det ska inte vara som att stiga över en osynlig kulturgräns när man flyttar in i ett servicehus eller särskilt boende.

15 Genom långtidsstudier har forskare tillsammans med statistiker visat att de som konsumerar mycket kultur lever längre. Sambandet gäller framförallt de som ofta går på bio, konserter eller besöker muséer. FORSKNING FINNS Östersundsposten Det finns ett samband mellan kultur och hälsa, menar många. Det finns medicinska forskningsresultat som visar att människor faktiskt mår bättre av kulturmöten och att själva vara skapande. Många erfarenheter från konstnärer, kulturarbetare och personal vittnar också om detta. Det är dock inte lätt att visa på långsiktiga effekter av kultur i olika former; att det skulle löna sig i längden, att vi skulle må bättre på sikt. I konkurrens med andra insatser är det alltför lätt att prioritera bort det som är förebyggande och som rör den enskilda människans livskvalitet. Det behövs mer forskning kring hälsoeffekter av kulturella aktiviteter. Luttrad personal menar, att först när man med staplar, diagram och tabeller kan påvisa att man tjänar ekonomiskt på att erbjuda de äldre kultur, kommer något att hända. Även om personalen kan se att kultur ger livslust, så måste man med siffror kunna bevisa att det dessutom lönar sig ekonomiskt. Först då, tror man, kommer man att få de resurser som behövs. Att kulturella aktiviteter livar upp oss och 13 Det är lättare att tala om nyttan av kost och motion än hävda rätten till kultur. Politiker, oberoende av parti eller position, för sällan eller aldrig upp sambandet kultur och hälsa. Gudrun Vahlquist, Statens kulturråd Vi har en MAS (medicinansvarig) i kommunen. Men vem ansvarar för själen? Vi skulle ha en social MAS också. Personal äldreboende Den medicinska delen kan vi. Nu är det själens tid. De humanistiska värdena kommer allt mer. Tidigare var det huvudsaken att man var hel och ren men attityderna förändras. Vi ser nu mer och mer till individens behov Kristina Hjort, kulturutvecklingschef i Göteborg

16 får oss att känna glädje är väl dokumenterat inom forskningen: (Wikström 1994, Rapp 1999, Palo-Bengtsson 2000, Ruud 2001, Konlaan 2001) Man kan även i ett flertal av undersökningarna se en märkbar förbättring av hälsan. Ett antal försök görs runt om i landet med konst- drama- och musikterapi. Genom dans återupplever de dementa minnen, de kommer ihåg sociala mönster och händelser och de börjar kommunicera. (Palo-Bengtsson) Även musik framkallar minnen, känslor och sinnesstämningar. När forskare tillsammans med äldre, under en tid tittade på och diskuterade konst såg man tydliga positiva resultat både vad gäller den fysiska hälsan och den enskildes känsla av välmående och lycka. Blodtrycket sänktes och en minskning av lugnande, smärtstillande, och sömnmedel kunde konstateras. Dessutom minskade behovet av laxermedel. Den allmänna sinnesstämningen blev på det hela taget bättre. (Britt-MajWikström, docent vid Institutionen för Vårdvetenskap vid Ersta sjukhus) Eva Karlsson, undersköterska vid Munkeberga äldreboende i Piteå har arbetat med sång som ett arbetsinstrument på äldreboenden och inom hemtjänsten. Bland dementa som ofta uppträdde oroligt sent på eftermiddagen och kvällen, infördes en sångstund innan läggdags. Följden har blivit att användningen av lugnande mediciner har minskat samtidigt som personalen upplever att arbetet blivit mindre stressigt. Thöres Theorell, professor i psykosocial medicin vid Karolinska institutet, har bland annat forskat kring musik och sång som terapi för långtidssjukskrivna. Han visar att man blir både energisk och avspänd av sång. Kroppens oxytacin ökar vilket dämpar oro. Han menar att musiken tar helt andra vägar in i hjärnan och därför får helt andra effekter. I en undersökning i Jönköpings län visas att kulturen inverkar positivt på de äldre som finns på ett boende och tillika har fundamental betydelse för personalens arbetstillfredsställelse och upplevelse av social gemenskap och arbetsglädje. Kulturen bidrar även på ett lyckligt sätt till ökad kommunikation med de äldre. En liknande kartläggning finns också i Jämtlands län, som lyfter fram personalens och vårdtagarnas behov i äldrevården. I Care & Culture projektet i Huddinge kommun redovisas en modell för hur man kan arbeta praktiskt med kultur i äldreomsorgen. 14

17 PERSONALRÖSTER: Vi har så mycket fördomar! Vi tror att bara för att man är äldre så vill man läsa om gamla tider och lyssna på gammal musik. Det är inte alls säkert! När det till exempel gäller läsandet vill våra boende ofta ha kärleksromaner. Det handlar inte om pengar. Det handlar om sättet att tänka på. Vad stryker vi ner på när vi tvingas spara? Inte är det mediciner. Varför har kulturen ingen hög prioritet? De som jobbar inom äldreomsorgen är sjukmänniskor. Politiker och chefer förstår inte. Vi andra kämpar nere i gyttjan. 15

18 KULTURFREDAG: SIGNESHUS I KUNGSBACKA Det är fredag förmiddag och Chagall ska komma på besök. Ja, åtminstone ska hans bilder och historien om hans liv presenteras på Signeshus äldrecenter. Ett stort antal intresserade har samlats när bibliotekarie Eva Löthman stiger in. Hon har famnen full av bilder, böcker och affischer, och huvudet fullt av berättelser. Att det blev just Chagall denna kulturfredag är Götes förtjänst. Han bor på Signeshus och har alltid varit förtjust i Chagall. Eftersom Göte hemmavid har ett flertal av konstnärens bilder tänkte han att det skulle vara roligt att visa upp dessa och samtidigt bjuda på berättelsen om Chagalls liv och leverne. På grund av sjukdom kan inte Göte berätta själv och det är då Eva Löthman kommer in i bilden. Göte och hans fru Ella har bidragit med sina bilder och sin kunskap och Eva har själv forskat vidare. Eva sätter igång historien om Chagall; livfullt och engagerat. Fram växer bilden av en fantasirik och expressiv målare. Publiken för dagen är blandad. Kvinnorna dominerar men några män finns också med bland lyssnarna. 16 Intresset är stort och Evas framförande avbryts då och då av frågor. Ett samtal utspinner sig och Eva vänder sig då och då till Göte som bekräftar och understödjer berättelsen. Många av bilderna lockar till skratt och funderingar. SAMARBETE GER KULTUR Hur kommer det sig nu att en av bibliotekarierna i Kungsbacka är på Signeshus för att berätta om Chagall? Jo, äldreomsorgen och Kultur och Turism samarbetar såtillvida att äldreomsorgen köper in timmar av kulturen. En person anställd på kulturen ansvarar för att äldreomsorgens tretton äldrecentra får den kulturverksamhet de önskar. Så långt det räcker. På Signeshus startade personalen för ungefär ett år sedan vad man kallar kulturfredag och förutom Chagall har man talat om bland andra Picasso, Skagenmålarna och H C Andersen. Dels har personalen egna idéer om vad fredagarna ska innehålla och dels får man önskemål från de boende. Närheten till kulturhuset Fyren försöker man så ofta det går

19 PUBLIKRÖSTER: Det var en märklig man, den där Chagall! Varför målade han så där? Varför har han delat på kroppen och huvudet? Det kanske var så att han ville visa hur fantasin svävar iväg på egen hand. Jag tycker verkligen om hans bilder! Roligt att få höra mer om honom. Han var så dyster och målade så mörkt i början. Var hans liv sådant? Man märker tydligt att färgerna förändrades när han blev gladare. Vad intressant det här var! 17

20 18

21 PERSONALRÖSTER: att dra fördel av. Här har man upplevt bland annat lunchkonserter och utställningar. Personalen på Signeshus ser kulturen som ett viktigt och naturligt inslag i vardagen. Idén med kulturfredagar ger möjlighet till en varierad verksamhet. Med fredagarna kan man nå en ny grupp; de som vill ha något annat än vad majoriteten önskar. Det är lika viktigt att den som är konstintresserad får njuta av bild, skulptur och handens verk, som att den som gillar dragspel får lyssna till sitt älsklingsinstrument. Man kan inte bara ligga i mittfåran menar personalen. Alla har lika stor rätt till ett rikt och givande kulturutbud. BIOBORG Ibland ska man ha tur också; kulturtur. Nils Borg hette en man som brukade komma till Signeshus för att äta och dricka kaffe. Ett av Nils intressen var att spela in och katalogisera filmer. Förrådet växte oavbrutet. När så Nils gick ur tiden, donerade hans dotter alla filmer till Signeshus. Här finns nu 783 VHS-kasetter med 1500 inspelade svenska och amerikanska filmer och även en del dokumentärer. En filmduk köptes in och vips! BioBorg hade sett dagens ljus. Nu visas filmer, med jämna eller ojämna mellan rum, i gymnastiksalen på Signeshus. Tack vare Nils Borgs filmintresse. 19 Vi var på lunchkonsert på Fyren och när violinkonserten var slut sa en av de boende, som i vanliga fall sitter alldeles tyst: Underbart! Det är så man kan börja leva igen! Vi måste lägga av med alla dessa gamla sorgliga låtar. Vi kan inte sjunga Man ska leva för varandra.. för en som just förlorat sin partner. För barn arrangerar man målarverkstäder. Varför inte göra samma sak för äldre? När vi hade en kulturfredag såg vi plötsligt att en man hade blå ögon! Inget hade tidigare fångat hans intresse. Han hade alltid suttit och hängt med huvudet men nu blev han så engagerad och intresserad så han lyfte blicken och vi såg hans ögon! Majoriteten, de 75 procenten som ligger i mittfåran, får alltid sitt. Med kulturfredagar når vi de andra 25 procenten.

22 MUSIKKAFE: KARL XI I HALMSTAD Sorlet stiger för varje minut. Från olika håll kommer alla de som vill lyssna på dagens musikanter. Just denna dag är det Lasse Bongas trio som ska spela upp i den fullsatta matsalen. Kaffe och kakor fyller borden, och publikens prat ackompanjeras av klirrande koppar. Så träder de in, trion som ska underhålla med sång och musik. De möts med glädje och applåder; de har varit här förr och lyssnarna vet vad de har att vänta. Lasse Bongha har uppträtt i 55 år och kanske har några i publiken idag dansat till hans musik när de var unga. Han har underhållit flera generationer av Halmstadbor och även spelat på andra platser i världen. Dagens repertoar ger många igenkännande leenden. Ena stunden en sugande jazzmelodi där diggarna vippar i takt med fötterna och får något mjukt i blicken. Andra stunden ett gammalt örhänge där åhörarna sjunger med; vissa försiktigt nynnande medan andra tar i med kraft och lust. Succé gör en helt nyskriven låt Ekberg blues om kommunstyrelsens nuvarande ordförande i Halmstad; Bengt Ekberg. Det är en blandad musikalisk kompott som serveras på Karl XI denna dag. Humor och glädje genomsyrar programmet; kryddat med nostalgi och en gnutta allvar. MÅNGÅRIG TRADITION Musikkaféet ska vara en mötesplats för alla. Dels för de boende på Karl XI, dels för pensionärer i hela kommunen. Eftersom många äldre bor hemma ända tills de är så dåliga att de måste flytta, så behövs en mötesplats även för dessa. Här kan man möta gamla vänner och kanske skaffa nya, ta en kopp kaffe och glädjas åt underhållningen för dagen. Här på musikkaféet kan man förenas i musiken. Vikten av att få klä upp sig lite, ha en tid att passa och något att se fram mot kan inte nog understrykas av personalen. Möjligheten att dela en upplevelse med andra är något som alla mår bra av, menar man. Verksamheten med regelbundna musikkaféer på karl XI startade 1993 och ligger nu som då på tisdagar mellan ch Många är de artister som passerat revy. 20

23 PUBLIKRÖSTER: Det är goa gubbar och Man kan ju sjunga med Det är härliga gamla låtar, jag gillar evergreens! när det är lite gammalt. granna bitar. Ekberg blues Jag har själv sjungit i kör. var inte dum heller! 21

24 22

25 PERSONALRÖSTER: Om folk mår bättre så blir det mindre spring. Tidigare stöddes verksamheten av Musik i Halland och kunde då genomföras varje tisdag men nu när man själv står för hela kalaset så blir det mer sällan. Tid, personal och pengar räcker inte till. Nu planerar man att återgå till att ha kafé varje tisdag. Detta ska kunna genomföras med hjälp av pensionärer som hjälper till i högre grad än tidigare. Det kan gälla assistens med placering och servering och kanske även att själva hålla i något av kaféerna. På så sätt minskar man personalens insats och man kan därför kosta på sig fler kaféer. Vården och omsorgen funkar bra.men det själsligadet är en bristvara. Vi ser vad kraften människor emellan kan göra. Det finns en väldig kraft i pensionärerna själva. Vi måste stödja den kraften. Medmänsklighet är aldrig fel. Det är viktigt att känna sig behövd och bekräftad. Hur hade det sett ut om inte alla dessa pigga pensionärer hade ställt upp? Frivilligverksamheten ska vara ett komplement. Inte ersättning för annan verksamhet. 23

26 24

27 NÄR ORDEN TAR SLUT -TAR SÅNGEN VID: SLOTTSPARKEN I HALMSTAD Redan vid första låten börjar någon sjunga. Orden finns någonstans, långt därinne. Flera andra känner igen melodin och nynnar med. Leendet sprider sig över läpparna hos någon där musiken känns bekant; som om musiken fanns där i kroppen sedan tidigare. För somliga tar det lite tid. De sitter länge tysta, men så går en musikslinga in och man kan se att något händer; en blick, en rörelse, en ny skärpa och uppmärksamhet. Det är musikstund för personer med demenssjukdomar på Slottsparken i Halmstad. En grupp män och kvinnor har samlats för att lyssna och kanske sjunga, nynna, minnas... Sven-Eric Gissbol, som varit musiker i hela sitt liv, har tillfälligtvis anställts av Hallands bildningsförbund just för detta uppdrag; att sjunga för och med människor med demenssjukdomar. Sven-Eric har ett späckat schema och rör sig över hela Halland. En gång i månaden kommer han till varje plats och hans besök är efterlängtade bland personalen. De ser och uppskattar nyttan med hans visstunder. Det händer att boende blir lugnare i flera dagar efter att ha mött 25 musiken; sånger de känner igen. När Sven-Eric säger namnet på den sång han ska sjunga får han inga igenkännande nickar, snarare uttryckslösa och väntande blickar. Titeln säger inget längre, även om man en gång i tiden var bekant med sången. Men när han börjar sjunga då kommer orden! Melodin är en väg fram till orden. Sven-Eric serverar den ena gamla godingen efter varandra; repertoaren är anpassad efter publiken: Min älskling du är som en ros, I natt jag drömde, Julkväll på Hawaii Någon minnns texterna och sjunger med, någon nynnar, någon blundar och njuter... MUSIK GER LIV Sedan urminnes tider har musiken funnits i människans liv. Musiken ingår som en natturlig del i livets olika skeden: vaggvisor och ramsor, tonårstidens sökande, deltagande i körer och orkestrar, ritualer i glädje och sorg... Vi har alla starka kopplingar till musik och berörs därför på olika sätt av musik och rytmer. Vi har alla våra minnen och upplevelser.

28 Musikterapi för gamla, sjuka eller dementa används på olika platser i landet som ett medvetet terapeutiskt verktyg. Musikterapi är en behandlingsform och ett alternativ eller komplement till övrig behandling. Man menar i dessa sammanhang att behovet av musik, liksom alla andra behov, är fundamentalt för oss alla oavsett ålder eller handikapp. Musiken stimulerar det som fungerar hos patienten eller den gamla, och blir en brygga mellan den inre och den yttre världen. Man ser också att musiken har en läkande kraft på sinnet. Men även om man, i brist på tid, kraft, lust och pengar, inte vill sätta igång ett musikterapeutiskt arbete så kan man sjunga och spela med och för de äldre. Om inte annat så för glädjen i musiken! Alla människor kan sjunga, om de över huvud taget har en röst, men somliga sjunger bättre än andra. Sjunga på sitt vis kan alla, och man behöver inte vara utbildad musikterapeut för att använda sig av sång och musik i arbetet. Birgitta Andersson, musikterapeut Människan kan dö av sinnessvält. inom äldrevården. Kanske själen dör före kroppen, kanske på grund av sinnessvält. Synnöve Frii- Larsen, musikterapeut Musik letar sig in genom huden och finner den kortaste vägen till hjärtat. Eva Dahlgren, sångerska och musiker 26

29 27

30 KULTURKOMPETENS Kultur måste få kosta. Det är helt klart. Och inte känner att man har tid, så kan man inte klart är också att beslutsfattarna måste ta det övergripande ansvaret och ge både ekonomiska och praktiska möjligheter till kulturverksamhet. Men beslut och slantar skapar i sig ingen kultur. En förutsättning för att kulturverksamheten ska fungera är att personalen inom äldreomsorgen arrangera kulturaktiviter med någon större lust och glädje. Inte heller kan man då inspirera de äldre att delta i aktiviteterna. Fortbildning för personal måste ske regelbundet och det gäller alla kategorier, även arbetsledare och chefer. Detta menar kulturrådet och får möjlighet att förstå och inse vad kultur för framhåller även kulturaktörernas behov. äldre innebär. Det är personalen på boendena som kan göra kulturevenemangen möjliga.utan deras hjälp kan inte kulturutbudet öka. Därför måste medarbetarna inom vård och omsorg få fortbildning och utbildning inom kulturområdet. För att kunna inspirera och intressera andra måste man själv få uppleva musik, teater, film och föreläsningar. Man måste praktiskt få prova på att dansa, spela teater, måla, skriva Man måste också få tid att ventilera svårigheter och problemställningar, få tid att upptäcka kulturens betydelse för den egna arbetsplatsen få tid att planera för kulturevenemang. Det handlar om tid och åter tid, inspiration och åter inspiration. Kultur ska lyfta, inte tynga. Personalens arbetsbörda ska inte öka. Men om man inte känner sig motiverad, om man Artister måste förberedas för den verklighet de kommer att möta. Göteborgs kommun blir först i landet med att starta en kulturutbildning för vårdpersonal inom äldreboendet. Hösten 2006 startar en treårig utbildning för att motivera personalen att arbeta med kultur. Utbildningen varvar storföreläsningar med arbeten i mindre grupper där man ser på vad som kan göras på den egna arbetsplatsen. Kulturutvecklingschefen i Göteborg menar att kultur skapar livslust och välbefinnande och anser att vi måste samarbeta över förvaltningsgränserna för att kunna erbjuda kultur inom äldreomsorgen. Det finns ett stort intresse för utbildningen och detta, påpekar kulturutvecklingschefen, tyder på att attityderna till kultur håller på att förändras. 28

31 Det är nödvändigt att förbättra kunskapen och öka kompetensen om kulturområdet hos olika personalgrupper inom vård och omsorg. Statens kulturråd Kultur i vården står och faller med vårdpersonalens attityder. Utan deras positiva medverkan kommer kultur i vården aldrig att vara en del av omvårdnadens innehåll. Landstingsförbundet: Kultur är vård 29

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö

Plan för kultur på äldreboenden. Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12. Tjörn Möjligheternas ö Plan för kultur på äldreboenden Kultur- och fritidsförvaltningen Maria Bäckersten 2014-05-12 Tjörn Möjligheternas ö Sida 2 (12) Innehåll 1 Uppdrag 5 2 Mål 6 3 Inledning 7 4 Förutsättningar 8 5 Metod och

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden.

Var och bli den förändringen du vill se i omvärlden. Inspirationsboken Du är källan till glädje. Låt dig inspireras av dig själv. Gör ditt välmående till ett medvetet val och bli skapare av ditt eget liv. För att du kan och för att du är värd det! Kompromissa

Läs mer

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun

Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Kulturplan för barn och unga i Katrineholms kommun Bildningsnämndens handling 9-2011 Inledning Katrineholms kommun har flera aktörer som påverkar barns och ungas kulturliv. Inte bara det traditionella

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med

Strategi för Kulturrådets arbete med Strategi för Kulturrådets arbete med kultur och hälsa 2010 2012 Statens kulturråd 2010 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Att skapa trygghet i mötet med brukaren

Att skapa trygghet i mötet med brukaren NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Att skapa trygghet i mötet med brukaren November 2014 Instruktioner till träff 2, Hösten 2014, Värdighetsgarantierna i Mölndal stad. Del 1 Att skapa trygghet

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Om äldre människors rättigheter

Om äldre människors rättigheter Om äldre människors rättigheter Äldre människor är som alla andra människor Olika varandra med olika behov, erfarenheter, traditioner, intressen och smak. Men äldre kan vara mer sårbara än yngre. Sjukdom

Läs mer

Åre Gott exempel. Skapande hälsa

Åre Gott exempel. Skapande hälsa Åre Gott exempel Skapande hälsa I projektet Skapande hälsa, som tack vare bidrag från Kulturrådet kunde ta sin början 2011, genomförde Åre kommun kulturella aktiviteter som riktade sig till äldre människor

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom

Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Äldreomsorgen - För dig med demenssjukdom Socialförvaltningen Äldreomsorgen Våra lokala värdighetsgarantier Delaktighet och inflytande Klippans Kommuns Äldreomsorg garanterar dig regelbundna samtal med

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans

Kronoberg. Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Kronoberg Möjligheternas Kronoberg skapar vi tillsammans Regionalpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 2 (8) Sju punkter för Möjligheternas Kronoberg 1. Det ska vara ett tryggt och hållbart liv i Kronoberg!

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65

8 9 oktober. Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 8 9 oktober Två inspirerande dagar för din hälsa! Fri entré, Lidingö stadshus www.lidingo.se/livsgladje65 Livsglädje att leva livet hela livet Det finns så mycket att njuta av och bli glad av i livet,

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Sikta högt Krydda konferensen med inslag av kultur och hälsa

Sikta högt Krydda konferensen med inslag av kultur och hälsa Coach ANGURVALL Konferenspaket Sikta högt Krydda konferensen med inslag av kultur och hälsa Poweryoga pass med introducerande föreläsning Bjud medarbetarna på en härlig hälsoupplevelse med en introducerande

Läs mer

Banta med Börje del 4 VILA

Banta med Börje del 4 VILA Banta med Börje del 4 VILA Återkoppling till förra program: Förra programmet handlade om motion och Börje, med tittarna, har fått utmaning att börja promenera 10 min, samt öka den med 1 min varje dag och

Läs mer

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3

FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020. Bilaga 3 Bilaga 3 FYRKLÖVERN 28 augusti 2013 Studieförbundet Vuxenskolan, Åmål KULTURSTRATEGI FÖR DALSLAND 2014 2020 Summering av workshop 28 augusti i Åmål. Rapporten kommer att användas som underlag i arbetet

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Äldre och Mitt i livet

Äldre och Mitt i livet Socialdemokraterna Haninge Haninge 2008-10-25 Äldre och Mitt i livet Äldreomsorg och aktuella frågor Mitt i livet Socialdemokraterna i Haninge Handenterminalen 3 plan 8 136 40 Handen T: 08 745 40 74 www.sap.se/haninge

Läs mer

Kulturutredningens betänkande

Kulturutredningens betänkande Kulturutredningens betänkande Sammanfattning på lättläst svenska Stockholm 2009 SOU 2009:16 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva

Tubberödshus. Så länge du är i livet ska du leva Tubberödshus Så länge du är i livet ska du leva Så länge du är i livet ska du leva I genuin bohuslänsk natur med berg, grönska och närhet till havet ligger Tubberödshus äldreboende i Skärhamn på Tjörn.

Läs mer

Må bra med kultur 2014

Må bra med kultur 2014 Må bra med kultur 2014 Sammanfattning av årssammanställning Bakgrund Må bra med kultur är ett erbjudande om kulturaktiviteter för patienter inom hälso-och sjukvården i Region Östergötland. Konceptet vilar

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16

Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Styrelsens verksamhetsplan 2015-16 Övergripande - långsiktig inriktning på verksamheten Blekinge Läns Bildningsförbund skall vara folkbildningens träffpunkt i Blekinge för diskussioner om gemensamma aktiviteter

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Kulturpolitiskt program 2008-2013

Kulturpolitiskt program 2008-2013 Kulturpolitiskt program 2008-2013 solna din kulturstad Det kulturpolitiska programmet Solna Din Kulturstad antogs av kultur- och fritidsnämnden i september 2008. Vi är glada att så många solnabor bidragit

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation

Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation 2012-12-07 1 Baggetorps förskolas vision för språk och kommunikation Språk och kommunikation Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människan sin

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15

Innehåll. 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 Innehåll Förord 9 1. INLEDNING 13 Sluta gasa! Börja spinna! 13 Syften med boken 14 Att delta i ett projekt och om att skriva en bok 15 2. VAD GJORDE DEN LÅNGVARIGA STRESSEN MED OSS? 20 Stressade människor

Läs mer

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum

Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Efter Förintelsen nytt hopp för judisk framtid i Baltikum Östersjöjudiskt Forum en organisation som hjälper och stöder judar i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen och ger dem en bättre tillvaro.

Läs mer

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet

Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet KUNSKAP FÖR LANDETS FRAMTID Utbildningar för personal som arbetar med personer med funktionsnedsättning Utbildningar från Hushållningssällskapet Mat är en källa till glädje! Mat är ett stort och roligt

Läs mer

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF

Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge. Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Den nationella värdegrunden för äldreomsorg Den lokala värdighetsgarantin för äldreomsorgen i Huddinge Erika Svärdh, kommunikationschef, SÄF Nationell värdegrund i socialtjänstlagen Den 1 januari 2011

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun

Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Handlingsplan för Kultur i skolan Haparanda Kommun Kulturupplevelser talar till flera av våra sinnen och ger oss möjlighet att förstå och beröras på flera nivåer. Det är viktigt att man både får uppleva

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan

Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Handlingsplan gällande Kreativ Lärmiljö Regnbågsskolan Barn och unga i Gullspångs kommun påverkar sina liv och bidrar till en hållbar värld (Vision) I visionen betonas vikten av individens ansvar för sin

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN

Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- & diskussionsmaterial WEBBUTBILDNINGEN Studie- och diskussionsmaterial till webbutbildningen i BPSD-registret Materialet kan användas som underlag för gruppdiskussioner vid till exempel arbetsplatsträffar

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Give me five barn, böcker, berättelser

Give me five barn, böcker, berättelser För bibliotek och förskolor: Give me five barn, böcker, berättelser Give me five är ett bok- och berättarprojekt i Världen och Västerbotten med femåringar i fokus. Tillsammans gör barn, bibliotekarier,

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare

Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kärlek och samliv vid minnessjukdom Personalen som möjliggörare eller begränsare Kristine Ek Ledande minnesrådgivare Minnesrådgivningen 15.05.2013 Vi föds med sexualiteten inom oss och den är lika naturlig

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Självbestämmande, värdighet, trygghet och valfrihet

Självbestämmande, värdighet, trygghet och valfrihet Självbestämmande, värdighet, trygghet och valfrihet Fyra självklara rättigheter för den multisjuke? Barbro Westerholm 2010 04 21 Simone de Beauvoir Inom oss mumlar en röst mot all rimlighet att detta kommer

Läs mer

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012

Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Vård- och omsorgsförvaltningen Projekt BRA-grupper - för att öka det sociala innehållet för äldre i ordinärt boende 2011-2012 Slutrapport Mölndals stad December 2012 Lotta Malm Projektledare Projekt BRA-grupper

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Svenska I förskoleklass arbetar eleverna med: I förskoleklass arbetar eleverna med: År F - att lyssna och ta till sig enkel information i grupp (MI-tänk) - att delta i ett samtal - att lyssna på en saga och återberätta - att beskriva enklare bilder

Läs mer

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89

Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2013-09-03 89 K u l t u r p l a n 2 0 1 3 (revidering kulturplan 2009) Vision Under sin förskole och skoltid ska varje barn/ungdom Västerviks kommun möta ett

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning UTBILDNING Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: ANNA FR ANKLIN foto: TEYMOR Z ARRÉ Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Att ta avsked - handledning

Att ta avsked - handledning Att ta avsked - handledning Videofilmen "Att ta avsked" innehåller olika scener från äldreomsorg som berör frågor om livets slut och om att ta avsked när en boende dör. Fallbeskrivningarna bygger på berättelser

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör

Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Gemensamma mål för fritidshemmen i Sparsör Detta material Lust att lära och möjlighet till att lyckas är visionen som Borås stad har satt som inspiration för oss alla som arbetar inom stadens skolor, fritidshem

Läs mer

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson

Slutrapport 2010. Samtalsledare och reflektionsgrupper. Siv Tagesson Slutrapport 2010 Samtalsledare och reflektionsgrupper Delprojektet har utbildat samtalsledare och startat upp reflektionsgrupper på kommunens gruppboenden för personer med en demenssjukdom. Satsningen

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Undersköterska i demensvården

Undersköterska i demensvården Undersköterska i demensvården Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 april 2011 LYSSNA TILL Sahlgrenska Universitetssjukhuset Centrum för lättläst AnnMarie Lindman Nationellt kompetenscentrum Anhöriga

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Vår verksamhets plan

Vår verksamhets plan Vår verksamhets plan upswedens verksamhet bygger på en grundsyn att musik kan användas som ett verktyg för att öka människors förståelse för sig själva, sin omvärld och ge en känsla av sammanhang samtidigt

Läs mer

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får.

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Livskvalitet-100 Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Du får en poäng för varje påstående som stämmer. Poäng: 1. Familj / Relationer Jag är nöjd och belåten

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer