3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning."

Transkript

1 Tack för att du har valt en dator från TOSHIBA. I följande avtal beskrivs dina rättigheter att använda utvald programvara som finns förinstallerad på din dator. Genom att godkänna detta avtal eller använda programvaran går du med på samtliga villkor och samtycker till överföring av vissa uppgifter under aktivering och för Internetbaserade funktioner i programvaran. Observera att du inte måste använda programvaran och att du kan avinstallera den om du vill. Allmän information 1. Licensgivning. Programvaran på denna Enhet licensieras och säljs inte. Med detta licensavtal för slutanvändare ger Toshiba dig rätt att använda en kopia av den Programvara som finns på denna Enhet. Rätten är inte exklusiv och kan inte överlåtas. Vad gäller Programvara som inte kommer från Toshiba överför Toshiba enbart licensrättigheter som kan beviljas av ägaren eller licensgivaren av Programvaran och Toshiba upplåter inte dessa licensrättigheter separat till dig. Varje kopia av programvaran ägs av Toshiba och/eller dess leverantörer. Du samtycker till att inte kopiera Programvaran annat än för att kunna använda den på ett enskilt maskinvaruproduktsystem på en plats. Du samtycker till att du inte får kopiera det skrivna material som medföljer Programvaran. Modifiering, översättning, uthyrning, kopiering, distribution, överlåtelse eller tilldelning av hela eller delar av Programvaran, eller rättigheter som beviljats i enlighet härmed, till andra personer samt borttagning av äganderättsmeddelanden, -etiketter eller - märken från Programvaran är förbjudet. Dessutom samtycker du härmed till att inte skapa egna produkter med utgångspunkt från Programvaran. Du kan permanent överlåta alla dina rättigheter enligt detta licensavtal för slutanvändare under förutsättning att du inte sparar några kopior, överlåter samtliga kopior av Programvaran och att mottagaren samtycker till villkoren i detta licensavtal för slutanvändare. Om Programvaran är en uppgradering måste alla överlåtelser omfatta alla tidigare versioner av Programvaran och samtliga kopior därav. 2. Upphovsrätt. Du godkänner att ingen äganderätt till upphovsrätten eller andra immateriella rättigheter för Programvaran överlåts till dig. Du godkänner vidare att anspråk på och full äganderätt till Programvaran och samtliga kopior därav förblir i Toshibas och/eller dess leverantörers ägo och att du genom detta licensavtal för slutanvändare inte erhåller några rättigheter till Programvaran eller kopior därav, med undantag av den licens som uttryckligen beskrivs ovan. Samtliga kopior av Programvaran innehåller samma äganderättsmeddelanden som finns i eller på Programvaran. 3. Användning av programvara med upphovsrättskyddat material, skadeersättning. Allt material (inklusive, men inte begränsat till, något och samtliga verk enligt upphovsmannarätt) som används eller lagras på denna maskinvaruprodukt eller kopieras på eller av denna maskinvaruprodukt kan ägas av tredje part och omfattas av en eller flera upphovsrätter från USA eller utlandet, eller andra immateriella rättigheter. Användning, lagring, kopiering, modifiering, distribution, utförande eller visning av sådant material på denna maskinvaruprodukt eller genom eller med denna maskinvaruprodukt, eller överföring, delning eller annan sändning av kopior av sådant material till andra maskinvaruprodukter eller andra personer, kan innebära överträdelse av upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter för sådan tredje part och kan för dig medföra ersättningsansvar och/eller straffrättsligt ansvar. Du ska kompensera och hålla Toshiba skadeslösa när det gäller eventuella och samtliga skador, ansvar, kostnader och utgifter, inklusive rimliga advokatarvoden och belopp utbetalda i reglering med tredje part eller statliga fordringar, som Toshiba ådrar sig som ett resultat av talan om överträdelse av tredje parts upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter med utgångspunkt från (a) användning, lagring, kopiering, modifiering, distribution, utförande eller visning av tredje parts material på denna maskinvaruprodukt eller genom eller med denna maskinvaruprodukt, eller överföring, delning eller annan sändning av kopior av

2 sådant material till andra maskinvaruprodukter eller andra personer eller (b) din underlåtelse att följa detta licensavtal för slutanvändare. 4. Begränsningar beträffande baklängeskonstruktion, bakåtkompilering och demontering. Du får inte baklängeskonstruera, bakåtkompilera eller demontera Programvaran, med undantag av och enbart i den utsträckning att sådan verksamhet utgör god affärssed enligt tillämplig upphovsrättslagstiftning eller uppvisar legitima affärssyften med att använda information som inte omfattas av immaterialrättsligt skydd eller som på annat sätt tillåts av tillämpliga lagar trots denna begränsning. 5. Garantifriskrivning och begränsad garanti. MASKINVARUPRODUKTENS BEGRÄNSADE GARANTI BESKRIVS I TOSHIBAS NORMALA BEGRÄNSADE GARANTI SOM MEDFÖLJER MASKINVARUPRODUKTEN. TOSHIBAS ENDA ÅTAGANDEN VAD GÄLLER PROGRAMVARA FRÅN TOSHIBA BESKRIVS I DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE. OM INGET ANNAT ANGES SKRIFTLIGEN TILLHANDAHÅLLS ALL PROGRAMVARA FRÅN TOSHIBA OCH PROGRAMVARA SOM INTE KOMMER FRÅN TOSHIBA "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG FRÅN TOSHIBA. OM INTE TILLVERKARE, LEVERANTÖRER ELLER UTGIVARE AV PROGRAMVARA SOM INTE KOMMER FRÅN TOSHIBA SKRIFTLIGEN OCH UTTRYCKLIGEN ERBJUDER SINA EGNA GARANTIER BETRÄFFANDE DIN ANVÄNDNING AV DERAS PROGRAMVARA SOM INTE KOMMER FRÅN TOSHIBA, TILLHANDAHÅLLS SÅDAN PROGRAMVARA SOM INTE KOMMER FRÅN TOSHIBA "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG FRÅN TILLVERKAREN, LEVERANTÖREN ELLER UTGIVAREN AV SÅDAN PROGRAMVARA SOM INTE KOMMER FRÅN TOSHIBA. I DEN STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING FRISKRIVER SIG TOSHIBA OCH DESS LEVERANTÖRER FRÅN ALLA GARANTIER RÖRANDE PROGRAMVARAN, VARE SIG UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTI OM FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER SAMT UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. DU STÅR FÖR HELA RISKEN AVSEENDE PROGRAMVARANS KVALITET OCH PRESTANDA. VARKEN TOSHIBA ELLER DESS LEVERANTÖRER KAN GARANTERA ATT DE FUNKTIONER SOM INGÅR I PROGRAMVARAN MOTSVARAR DINA KRAV ELLER ATT PROGRAMVARAN KAN ANVÄNDAS UTAN AVBROTT OCH FEL. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD SOM GES AV TOSHIBA ELLER EN AUKTORISERAD TOSHIBA-PARTNER GER UPPHOV TILL GARANTI ELLER UTÖKAR DENNA GARANTIS OMFATTNING PÅ NÅGOT SÄTT. I VISSA RÄTTSSYSTEM ÄR UNDANTAG FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INTE TILLÅTNA, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG. 6. Begränsad ansvarighet. TOSHIBA OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRERS TOTALA SKYLDIGHET OCH DIN ENDA PÅFÖLJD ENLIGT DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE SKA BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM DU SEPARAT HAR BETALAT FÖR PROGRAMVARAN ELLER 10 USD, BEROENDE PÅ VILKET BELOPP SOM ÄR LÄGST. TOSHIBA ELLER DESS LEVERANTÖRER SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER BÄRA ANSVAR FÖR NÅGRA FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA, OFÖRUTSEDDA ELLER INDIREKTA SKADOR, FÖR PERSONSKADOR, FÖRLUST AV INTÄKTER, AVBROTT I VERKSAMHET, FÖRLUST AV VERKSAMHETSINFORMATION/-UPPGIFTER, INTRÅNG I

3 PRIVATLIVET SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER PÅ ANNAT SÄTT ÄR RELATERADE TILL ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PROGRAMVARUPRODUKTEN ELLER PÅ ANNAT SÄTT I SAMBAND MED NÅGON BESTÄMMELSE I DETTA LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE, ÄVEN OM TOSHIBA ELLER NÅGON LEVERANTÖR HAR INFORMERATS OM ATT SÅDANA SKADOR SKULLE KUNNA UPPSTÅ OCH ÄVEN OM PÅFÖLJDENS HUVUDSAKLIGA SYFTE INTE UPPFYLLS. TOSHIBA ELLER DESS LEVERANTÖRER SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER BÄRA ANSVAR FÖR ANSPRÅK FRÅN TREDJE PART. I VISSA LÄNDER/RÄTTSSYSTEM TILLÅTS INTE UNDANTAG FÖR UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR AV HUR LÄNGE EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI KAN VARA GILTIG, ELLER UNDANTAG FÖR ELLER BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ SÅDANA BEGRÄNSNINGAR ELLER UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER DIG. DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GER DIG SÄRSKILDA RÄTTIGHETER OCH DU KAN ÄVEN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM SKILJER SIG ÅT MELLAN LÄNDER/RÄTTSSYSTEM. 7. Avskiljbarhet. Om någon bestämmelse i detta licensavtal för slutanvändare bedöms vara ogiltig, lagstridig eller omöjlig att verkställa, ska inte de återstående bestämmelsernas giltighet, laglighet och verkställighet påverkas eller försvagas. TOSHIBA eco Utility TOSHIBA eco Utility är ett bra hjälpmedel när du vill spara energi. Information om energischemat: I TOSHIBA eco-läget används energischemat "eco". Om du ändrar standardinställningarna kan även effekter för eco-läget ändras. Om du redan använder lågenergiinställningarna kanske du inte upplever några skillnader när du väljer eco-läget. I TOSHIBA eco Utility görs en uppskattning av energibesparingen genom att beräkna skillnaden på datorns förbrukning när eco-läget är aktiverat och när det är avstängt. Om du ändrar inställningarna för ett vanligt Windows-energischema, till exempel balanserad, till en lägre energiförbrukning, eller om du ändrar inställningarna i Power Saver till en lägre förbrukning, kanske du inte märker någon skillnad när du använder eco-läget. Information om prestanda: När du använder program som kräver hög prestanda som exempelvis för TV eller strömmande videofilmer, till exempel inspelade TV-program, rekommenderar vi att du använder ett annat energischema är "eco". Om du anser att skärmen inte är tillräckligt skarp bör du ändra ljusstyrkan till en nivå som känns bekväm för att undvika att överanstränga ögonen. Information om energiförbrukning: Med eco-verktyget visas en approximering för aktuell energiförbrukning och ackumulerad energiförbrukning. Dessa energiförbrukningsapproximeringar har ett marginellt fel som varierar mellan olika datorer beroende på design, komponenter och miljö. Visa energiförbrukning i fönstret [eco-läge]

4 När nätadaptern är isatt inkluderar den aktuella energiförbrukningen i fönstret "eco-läge" INTE den elektricitet som krävs för att ladda batteriet.(*1) Beroende på det program som körs är det möjligt att energiförbrukningen kan vara hög trots att eco-läget är aktiverat. Detta inträffa när till exempel en viruseller filsökning sker i bakgrunden. Även i dessa situationer kommer energibesparingen i eco-läget att vara aktivt. Visar energiförbrukning i fönstren [Start] och [Bidrag] I fönstret [Start] visas ungefär hur mycket energiförbrukningen gått ned med eco-läget den dag då datorn senast användes. Energibesparingen beräknas genom kontrollera skillnaden mellan energiförbrukningen när eco-läget är aktiverat och inaktiverat. Den sammanslagna energiförbrukningen i start- och bidragsfönstren inkluderar inte energiförbrukningen i viloläge, vänteläge, när datorn är avstängd eller när den stängs av eller sätts på. Den inkluderar inte själva nätadaptern och den naturliga urladdningen av batteriet (*1), den är därför inte fullständig när det gäller att uppskatta de minskade energikostnaderna. Visar CO2-utsläpp i fönstret [Start] I fönstret [Start] visas ungefär hur mycket CO2-utsläppen gått ned med eco-läget den dag då datorn senast användes. Minskade CO2-utsläpp beräknas med CO2-konverteringsdata (*2) enligt GHGprotokollet(*3). Sammanslagna CO2-utsläpp inkluderar INTE energiförbrukning i viloläge, vänteläge, vid start och avstängning eller när datorn är avslagen. Dessutom exkluderas CO2-utsläpp som har att göra med nätadaptern och batteriets naturliga urladdning. (*1) Kommentarer angående Peak Shift (*4) När du aktiverar Peak Shift-funktionen laddas batteriet upp och ur upprepade gånger. Detta kommer så småningom att medföra att batteriet inte kan användas lika länge på varje enskild laddning och att batteriet kan behövas bytas ut snabbare. Hur länge ett batteri kan användas under Peak Shift-perioder varierar mellan olika modeller och hur funktionen används. "Om något av följande inträffar när datorn är avstängd, kan Peak Shift-funktionen avbrytas och den normala laddningsmetoden återtas. Datorn stängs inte av på normalt sätt. Batteriet och nätadaptern tas bort medan datorn är avslagen. Elnätet kopplas in sedan batteriet fullständigt laddats ur medan datorn är avslagen. Kommentarer för eco-laddningsläget (*5) Om du aktiverar detta läge måste du ladda ur batteriet till cirka 50 % en gång utan att ansluta nätadaptern. Du måste göra detta för att det ekonomiska laddningsläget ska aktiveras och batteriets livslängd förlängas. Om något av följande inträffar kan eco-laddningsläget avbrytas.

5 Batteriet och nätadaptern tas bort medan datorn är avslagen. Elnätet kopplas in sedan batteriet fullständigt laddats ur medan datorn är avslagen. *1: Endast i modeller med batteri *2: Information från "International Fuel-based Electricity Emission Factors for CO2" (Augusti 2012) *3: The Greenhouse Gas Protocol *4: Endast modeller med stöd för Peak Shift-funktionen *5: Endast modeller med stöd för eco-laddningsläget Läs igenom informationen ovan innan du aktiverar ekoläget. TOSHIBA PC HEALTH MONITOR Slutanvändaravtal (Bärbar dator) Programmet PC Health Monitor meddelande om och godkännande av villkor Välkommen till Toshibas PC Health Monitor. Programmet används för att kontrollera vissa systemfunktioner såsom energiförbrukning, batteristatus och kylning för att du ska få information om förhållanden i datorn. I programmet noteras systemets och enskilda komponenters serienummer och hur de har använts. Uppgifterna angående informationsövervakning, upplysningar, spårning och insamling kan skilja sig åt mellan olika produktkonfigurationer. Information om systemet, komponenter och användning kontrolleras och samlas in. Det är framför allt följande information som lagras på hårddisken i datorn; grundläggande datorinformation (t.ex. produktnamn, modellnummer, artikelnummer, serienummer, BIOS-version, FW-version), grundläggande komponentinformation (t.ex. videoenhet, ljudenhet, nätverksenhet, hårddisk, SSD-enhet, optisk enhet), operativsystemsinformation (t.ex. OS-version, OS-installationsdatum, Direct X-version, Internet Explorerversion, installerade uppdateringsprogram och drivrutinslistor, inställningar (strömknappsaktivitet, skärmstängningsaktivitet, aktivitetsfältsegenskaper, filtilläggsinställningar, användarprofilnummer), felinformation (BSoD, programfel)), komponentoperationstid/antal/inställningar (t.ex. för strömbrytare, nätadapter, batteri, LCD-skärm, fläkt, ljudvolym, omkopplare för trådlöst nätverk, webbkamera, nätverksadapter, trådlös nätverksadapter, Bluetooth, TouchPad, dockning, USB, Express Card, bildskärmsport, esata-port, ljudport, SD-kort), användning av medföljande TOSHIBA-funktioner/program (t.ex. inställningar, drift, installationsläge, starttider, bakgrund), datum för första systemstart och användning av system och komponenter (t.ex. tangentbord (antal FN-tangenttryckningar), knappar, energiinställningar, energiläge, batteri (temperatur, laddnings- och urladdningskapacitet), CPU, minne, bakljus (aktiv tid), temperatur för termisk modul). Den mängd som lagras på hårddisken är mycket liten, endast cirka 20 MB eller mindre för varje år som du använder datorn. Detta program samlar inte heller in information som kan identifiera en enskild person. Den insamlade informationen används för att övervaka hur datorn fungerar, meddela dig om systemförhållanden och, om det skulle behövas, hjälpa dig att diagnostisera problem om datorn skulle kräva service. Toshiba kan även använda informationen för det interna kvalitetsarbetet. I enlighet med villkoren ovan kan lagrad information göras tillgänglig för företag utanför det land där du är bosatt och dessa länders dataskyddslagstiftning eller nivåer behöver inte överensstämma med den i ditt land eller region.

6 Överföring av samlade data utförs när TOSHIBA Service Station är installerat på datorn och när knappen Information om PC Health-anslutning och funktionen är aktiverad. Den överförda informationen analyseras statistiskt och kommer att användas för bättre produktplanering och utveckling, till exempel för programvaruförbättringar. Mer information om Meddelande och godkännande för överföring av information med PC Health Monitor för TOSHIBA Service Station kan du se om du klickar på knappen Information om PC Health-anslutning. PC Health Monitor eller användning därav påverkar på intet sätt Toshibas skyldigheter enligt den sedvanliga begränsade garantin. Det är villkoren i Toshibas begränsade garanti som gäller. Vi rekommenderar att du aktiverar PC Health Monitor nu. Du kan även välja att inte göra det eller att göra det vid ett senare tillfälle. När det väl är aktiverat kan du välja att inaktivera systemövervakningen och avinstallera programmet genom att välja "Avinstallera ett program" i Kontrollpanelen. När du avinstallerar PC Health Monitor tas alla tidigare insamlade och lagrade data bort automatiskt. Produktförbättringsprogram Slutanvändaravtal (surfplatta) Produktförbättringsprogram meddelande och godkännande Välkommen till Toshibas produktförbättringsprogram. I programmet noteras systemets och enskilda komponenters serienummer och hur de har använts. Uppgifterna angående informationsspårning och insamling kan skilja sig åt mellan olika produktkonfigurationer. Information om systemet, komponenter och användning kontrolleras och samlas in. Det är framför allt följande information som lagras på hårddisken i datorn; grundläggande datorinformation (t.ex. produktnamn, modellnummer, artikelnummer, serienummer, BIOS-version, FW-version), grundläggande komponentinformation (t.ex. videoenhet, ljudenhet, nätverksenhet, hårddisk, SSD-enhet, optisk enhet), operativsystemsinformation (t.ex. OS-version, OS-installationsdatum, Direct X-version, Internet Explorerversion, installerade uppdateringsprogram och drivrutinslistor, inställningar (strömknappsaktivitet, skärmstängningsaktivitet, aktivitetsfältsegenskaper, filtilläggsinställningar, användarprofilnummer), felinformation (BSoD, programfel)), komponentoperationstid/antal/inställningar (t.ex. för strömbrytare, nätadapter, batteri, LCD-skärm, fläkt, ljudvolym, omkopplare för trådlöst nätverk, webbkamera, nätverksadapter, trådlös nätverksadapter, Bluetooth, TouchPad, dockning, USB, Express Card, bildskärmsport, esata-port, ljudport, SD-kort), användning av medföljande TOSHIBA-funktioner/program (t.ex. inställningar, drift, installationsläge, starttider, bakgrund), datum för första systemstart och användning av system och komponenter (t.ex. tangentbord (antal FN-tangenttryckningar), knappar, energiinställningar, energiläge, batteri (temperatur, laddnings- och urladdningskapacitet), CPU, minne, bakljus (aktiv tid), temperatur för termisk modul). Den mängd som lagras på hårddisken är mycket liten, endast cirka 20 MB eller mindre för varje år som du använder datorn. Detta program samlar inte heller in information som kan identifiera en enskild person. I enlighet med villkoren ovan kan lagrad information göras tillgänglig för företag utanför det land där du är bosatt och dessa länders dataskyddslagstiftning eller nivåer behöver inte överensstämma med den i ditt land eller region. Överföring av insamlade data utförs när TOSHIBA Service Station är installerat på datorn och när knappen Produktförbättringsprogram och funktionen Anslutning till produktförbättringsprogram är aktiverad. Den överförda informationen analyseras statistiskt och kommer att användas för bättre produktplanering och utveckling, till exempel för programvaruförbättringar. Mer information

7 om Information om dataöverföring med produktförbättringsprogram meddelande och godkännande för TOSHIBA Service Station kan du se om du klickar på knappen Produktförbättringsprogram. Produktförbättringsprogrammet eller användning därav påverkar på intet sätt Toshibas skyldigheter enligt den sedvanliga begränsade garantin. Det är villkoren i Toshibas begränsade garanti som gäller. När det väl är aktiverat kan du välja att inaktivera systemövervakningen och avinstallera programmet genom att välja "Avinstallera ett program" i Kontrollpanelen. När du avinstallerar produktförbättringsprogrammet tas alla tidigare insamlade och lagrade data bort automatiskt. TOSHIBA TEMPRO INLEDNING För TOSHIBA Europe GmbH (TEG) är användarens integritet mycket viktig. Vi vill att du ska känna dig trygg när du besöker våra webbplatser och använder våra program. Vi har tagit på oss ansvaret att skydda din integritet och vi kommer endast att använda den information som vi samlar in i enlighet med gällande lagar om uppgiftsskydd i Tyskland och övriga Europa. I denna policyförklaring beskrivs vilken information som vi samlar in, vilket syfte vi har för att samla in och använda data om våra användare och vad du ska göra om du vill att informationen om dig ska raderas. Vi samlar in information om dig av endast en anledning: för att ge dig bästa tänkbara service. Läs noga igenom informationen om TEMPRO. Om du inte godkänner detta slutanvändarlicensavtal för TEMPRO avbryts tjänsten och programmet kommer inte att köras när du loggar in. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OCH I VILKET SYFTE? För att TEMPRO-tjänsten ska fungera måste data samlas in vid behov. TEG kommer inte att samla in personidentifierande uppgifter som ditt namn, adress, telefonnummer eller e-postadress ("personliga uppgifter") via denna tjänst om du inte medvetet förser oss med dem. Personliga uppgifter som skickas till oss kan vara: (i) ditt namn, postadress, telefonnummer, vilka produkter du köper; (ii) din e-postadress så att vi kan skicka information till dig på din begäran eller registrera dig som användare så att du kan få tillgång till viss information. Om du inte vill att vi ska samla in några personliga uppgifter om dig ska du inte skicka dem till oss. TEMPRO skickar ibland en förfrågan från våra servrar för att hämta information åt dig. Förfrågningarna innehåller serie- och modellnummer, datorns språk- och landsinställningar, landskod, typ av begäran och kategori (undertyp) samt TEMPRO programversion. Alla ovanstående uppgifter är inte personliga, men de är väsentliga för att hantera din begäran. Dessutom används informationen för att visa dig innehåll enligt dina inställningar och innehåll som vi tror att du kan vara intresserad av; vi skickar dig information om dina tjänster; vi skickar e-post i olika ärenden, t.ex. teknisk support, och information hur du använder tjänsten samt vi kontaktar dig när vi behöver lösa ett supportärende. Om du vill avbryta tjänsten TEMPRO väljer du alternativet Inaktivera i programmets meny. DELAR VI DINA UPPGIFTER MED NÅGON ANNAN?

8 Vi kan även förse våra agenter, som agerar på vårt uppdrag, med denna information för de aktiviteter som beskrivs ovan. Dessa agenter är skyldiga att agera enligt TEG:s policy om uppgiftsskydd. TEG kommer inte att sälja, hyra ut eller på annat sätt avsiktligt blottlägga dina personliga uppgifter som du förser oss med på denna webbplats till någon utomstående (förutom agenter som agerar på vårt uppdrag enligt ovan). Information som samlas in av oss varken försäljs eller delas med tredje part. Vi varken säljer eller delar denna information med samarbetspartners för reklam eller marknadsföring. SÄKERHET TEG är fast beslutsam att skydda informationen om dig. För att förhindra otillbörlig åtkomst eller yppande, bibehålla exakta data och garantera rätt användning av informationen, har vi vidtagit adekvata fysiska, elektroniska och ledningsmässiga åtgärder för att skydda och hålla informationen vi samlar in hemlig. KONTAKTINFORMATION Om du har några frågor, känner oro över vår sekretesspolicy eller om du vill uppdatera, radera och/eller korrigera de personliga uppgifter som vi har om dig ska du ringa Toshibas servicecenter. Mer information om TEG sekretesspolicy hittar du på TOSHIBA Service Station Slutanvändaravtal Det här programmet används i din dator för att automatiskt söka efter TOSHIBA-uppdateringar och meddelanden som är speciellt anpassade för ditt datorsystem och dess program (under en inledande 30- dagars period kan det förekomma meddelanden mer eller mindre ofta på grund av internatavbrott, nya anrop, direkta användaråtgärder eller ändringar i frågepolicyn på TOSHIBAs servrar). När programmet är aktiverat sänds periodiskt till våra servrar en begränsad mängd systeminformation (t.ex. modell, artikelnummer, UUID, önskat språk, serienummer, datum för första start, meddelande- eller uppdateringsvisning, nedladdning av uppdateringar och installation, operativsystemsversion och programstatus). Om ovannämnda överförda systeminformation till TOSHIBA tolkas som personlig information i din region ber vi dig notera att informationen kommer att hanteras helt i enlighet med de lagar och förordningar som anges i detta meddelande samt enligt tillämpliga lagar om datasäkerhet. TOSHIBA kan behålla informationen i sju (7) år, använda den för teknisk support och marknadsföring och dela den med TOSHIBAs World Wide Support-organisation, med dotterbolag till TOSHIBA eller med tredje part, som samarbetar med TOSHIBA, i syfte att erhålla supporttjänster från dem med avseende på systemet. När din dator söker efter uppdateringar eller meddelanden på våra servrar kommer vi automatiskt att ge dig möjlighet att uppdatera datorn eller att överföra uppdateringen direkt till din dator. Vi kommer dessutom att administrera en logg med uppdateringar och meddelanden som finns installerade på våra servrar. Vi rekommenderar att du aktiverar verktyget TOSHIBA Service Station nu, men du kan även välja att göra det senare eller välja att inte använda funktionen. Även om du väljer att aktivera den senare så kommer

9 systeminformation att samlas in i systemet för att överföras vid ett senare tillfälle, såvida du väljer att inte använda funktionen. När det är aktiverat kommer systemet även fortsättningsvis att tillhandahålla aviseringar om uppdateringar och varningar tills du inaktiverar verktyget. Detta kan du göra när som helst genom att avinstallera verktyget. När det är avinstallerat kommer du inte att erhålla några aviseringar om uppdateringar eller meddelanden. Om du väljer att aktivera verktyget TOSHIBA Service Station nu eller senare genom att klicka på knappen Acceptera innebär det att du godkänner dessa villkor samt informationsdelningen. Om du väljer att inte använda programmet och/eller inte godkänner dessa villkor ska du klicka på knappen Acceptera inte för att inte aktivera programmet. För bärbara datorer köpta i USA eller Latinamerika kommer trots detta en begränsad mängd systeminformation fortfarande att samlas in och överföras i enlighet med gällande användaraviseringar i samband med andra TOSHIBA-program. Genom att godkänna villkoren ger du även ditt samtycke till att informationen överförs till företag utanför ditt hemland, nämligen Japan och USA, och att du är medveten om det i dessa länder kan förekomma andra lagar för datasäkerhet än vad som gäller för ditt land. TOSHIBA Quality Application För TOSHIBAs interna kvalitetssäkringsprogram samlar TOSHIBA automatiskt in viss information på din enhet första gången du ansluter till internet. Det är information om, men inte begränsat till, utrustningens namn, artikelnummer, serienummer och/eller datum för första start av maskinvaran. Denna överföring sker helt anonymt eftersom inga personidentifierabara uppgifter samlas in. Överföringen är inte densamma som produktregistrering. Detta licensavtal för slutanvändare finns även på Toshibas webbplats. Licensavtal för Intel Security Tack för att du använder programvaran och tjänsterna Intel Security ( Programvaran ) från McAfee, ett helägt dotterbolag till Intel Corporation. När du installerar eller använder Programvaran godkänner du automatiskt villkoren, så läs noga igenom dem först. Detta är ett bindande juridiskt avtal oss emellan. Detta Licensavtal för Intel Security ( Avtalet ) reglerar dina rättigheter i samband med användning av Programvaran, eventuella begränsningar i användningen, vår rätt att automatiskt förnya prenumerationer och fakturera dig för betalversioner av Programvaran eller olika funktioner däri, samt dina möjligheter till tvistlösning genom skiljeförfarande. Vi har också inkluderat länkar till tilläggsvillkor som ingår i detta juridiskt bindande avtal, till exempel vårt sekretessmeddelande (http://www.mcafee.com/common/privacy/sweden/index.htm). Landsspecifika villkor finns i Avtalets sista avsnitt. Om du är under 18 år får du inte använda Programvaran eller lämna ut dina personuppgifter till oss utan målsmans tillstånd. Din målsman måste godkänna och administrera Programvaran åt dig.

10 1. Godkännande av Avtalet och ändringarna Genom att klicka på knappen Godkänn eller genom att installera Programvaran godkänner du reservationslöst att vara bunden av villkoren i detta avtal och samtycker till att de äger laga kraft som ett skriftligt avtal undertecknat av dig. Om du inte godtar samtliga villkor får du inte installera, använda eller ha tillgång till Programvaran. Om en översatt version av Avtalet avviker från ordalydelsen i den engelska versionen ska den engelska versionen äga företräde. VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT EFTER EGET GOTTFINNANDE GÖRA ÄNDRINGAR I AVTALET, OAVSETT ANLEDNING OCH TIDPUNKT. DETTA INKLUDERAR BESTÄMMELSERNA OM KONFIDENTIELLT SKILJEFÖRFARANDE OCH TVISTLÖSNING. Vi kan till exempel behöva göra justeringar på grund av ändrade lagkrav eller uppdateringar av Programvarans funktioner. Om vi gör betydande ändringar i Avtalet kommer de inte att träda i kraft förrän vi har meddelat dig om detta via de kontaktuppgifter som du har uppgett (eller på annat sätt), så att du får tillfälle att granska villkoren och godkänna eller avvisa det uppdaterade Avtalet inom en period av 30 dagar. Alla övriga ändringar av Avtalet träder i kraft med omedelbar verkan. Det är viktigt att du ser till att din kontoinformation alltid är aktuell, inklusive e-postadress och annan kontaktinformation. Om du inte kan godkänna ändringarna i Avtalet får du fortsätta använda den nuvarande förbetalda versionen av Programvaran under Avtalets hela giltighetstid, men du äger inte rätt att uppdatera Programvaran eller förnya Avtalet. Om du helt avvisar Avtalet måste du snarast avinstallera och sluta använda Programvaran. Om du bryter mot villkoren i Avtalet kan vi välja att återkalla din åtkomstbehörighet och rätten att använda Programvaran. 2. Användarlicens Vi ger dig en icke-exklusiv begränsad licens för installation av Programvaran för personligt bruk i enlighet med villkoren i Avtalet. Licensen begränsas till det antal enheter som din prenumeration gäller. Licensen får ej överlåtas och kan fritt återkallas i enlighet med villkoren i Avtalet. Vi, våra leverantörer och våra partners behåller äganderätten till våra respektive programvaror och alla andra rättigheter till Programvaran, inklusive immateriella rättigheter. De enda rättigheter du åtnjuter beviljas uttryckligen i Avtalet. Om du förser oss med kommentarer, information, åsikter eller förslag som vi klassar som feedback förbehåller vi oss rätten att använda denna feedback utan begränsningar och efter eget gottfinnande utan att behöva kompensera dig på något sätt. Användningen av Programvaran är begränsad till de enheter och operativsystem som vi stödjer och kan komma att påverkas av prestanda och kompatibilitetsproblem som har samband med maskinvara, annan programvara och Internet-uppkoppling. Du bär själv kostnaderna för din utrustning och ansvaret för att säkerställa att utrustningen uppfyller systemkraven, inklusive att med jämna mellanrum införskaffa uppdateringar eller uppgraderingar för att kunna fortsätta använda Programvaran. Systemkraven finns angivna på vår webbplats. 3. Avtalsperiod Avtalet äger laga kraft under hela den prenumerationsperiod som du betalar för, om den inte avslutas i förtid i enlighet med villkoren nedan. Beträffande betalversioner av Programversionen är Avtalsperioden ett år från inköpsdatum för Programvaran, om ingen annan löptid angetts. Beträffande kostnadsfria versioner av Programvaran är Avtalet giltigt så länge som vi väljer att tillhandahålla Programvaran till dig. Detta inkluderar funktioner som tillhandahålls i form av provversion, kostnadsfri version eller version för utvärdering med märkningen Förhandsversion ( Pre- Release ), Begränsad version ( Limited Release ) eller Betaversion eller som på annat sätt är på försöksstadiet, otestade eller ännu inte helt funktionsdugliga ( Kostnadsfri programvara ). Vi kan välja att förse dig med Kostnadsfri programvara under eller efter din betalda prenumeration och all användning av denna programvara ska vara underkastad villkoren i Avtalet under hela användningstiden. Vi kan när som helst välja att säga upp Avtalet med dig om vi finner att du bryter mot villkoren och bestämmelserna. Även du äger rätten att säga upp Avtalet före dess utgångsdatum, förutsatt att du raderar Programvaran permanent från dina enheter och säger upp kontot hos oss. När detta Licensavtal har sagts upp måste du sluta använda Programvaran och förstöra alla kopior av den (om du inte redan har gjort det).

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac

NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac NORTONS LICENSAVTAL Norton Internet Security för Mac VIKTIGT! LÄS VILLKOREN I DETTA LICENSAVTAL ( LICENSAVTALET ) NOGGRANT INNAN NI ANVÄNDER PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTERNA (SOM DE BESKRIVS NEDAN). NORD- ELLER

Läs mer

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERSION FÖR EMEA Tjänstbeskrivning: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Villkor. Dell har glädjen att kunna leverera Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( Tjänsten eller Tjänsterna ) i enlighet med

Läs mer

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat

Symantec Managed PKI for SSL-certifikat Översikt över Tjänsten Tjänsten Symantec Managed PKI for SSL-certifikat ("Tjänsten") är en värdbaserad och webbaserad lösning som gör att Kunden kan centralisera utfärdande, förnyande, upphävande och hantering

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var du

Läs mer

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN.

BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. BLACKBERRY PROGRAMVARULICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE VÄNLIGEN LÄS DETTA DOKUMENT NOGA INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER PROGRAMVARAN. Detta Avtal upplåter en licens till Dig, kunden, att använda Programvaran

Läs mer

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Dessa licensvillkor ( avtalet ) utgör ett avtal mellan Microsoft Corporation (eller beroende på var

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

König sekretesspolicy

König sekretesspolicy På Nedis vi tror att, som vår besökare online har du rätt att få veta vår praxis gällande den information vi samlar in när du besöker våra webbplatser, och vilken typ av information som samlas in. Denna

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL.

1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. ADOBE Licensavtal för persondatorprogramvara 1. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, BINDANDE AVTAL OCH YTTERLIGARE VILLKOR OCH AVTAL. 1.1 FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN OCH DEN ÖVRIGA INFORMATIONEN

Läs mer

KALLELSE 2014-06-12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-06-12. Kallelse

KALLELSE 2014-06-12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-06-12. Kallelse KALLELSE 2014-06-12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-06-12 Kallelse 1 KALLELSE 2014-06-12 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid: Ängelholms Montessori (Sockerbruksskolan)

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) 2012-10-12 Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor: Visma.net

Allmänna villkor: Visma.net Allmänna villkor: Visma.net Land: Sverige To read this agreement in English please go to page 13 Version: 1.2 Senast ändrad: 15.11.2013 Ändringslogg För redovisningsbyråer: Visma.net är nu tillgänglig

Läs mer

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY

KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2. You'll find the answers to all your questions on the KASPERSKY

Läs mer

Information om system och support

Information om system och support Information om system och support Konfigurera datorn Grundspecifikationer Få hjälp Försäljningsvillkor Begränsade garantier och returbestämmelser Licensavtal för programvara Säkerhetsinformation Miljöinformation

Läs mer

Volume Licensing. Villkor för Onlinetjänster. 1 April 2015

Volume Licensing. Villkor för Onlinetjänster. 1 April 2015 Volume Licensing Villkor för Onlinetjänster 1 April 2015 Onlinetjänstvillkor för Microsofts volymlicensieringsavtal (svenska, april 2015) 2 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 TIDIGARE VERSIONER... 3 FÖRTYDLIGANDEN

Läs mer

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara:

Servicebeskrivning. Grundläggande maskinvaruservice. Inledning. Serviceavtalets omfattning. Begränsningar i omfattningen av maskinvara: Servicebeskrivning Grundläggande maskinvaruservice Inledning Dell är glada över att kunna erbjuda Grundläggande maskinvaruservice ("Service") i enlighet med denna servicebeskrivning ("Servicebeskrivning").

Läs mer

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER

ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER DATUM: 1 januari 2015 ABB:S ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER ABB:S AV/VAROR OCH/ELLER TJÄNSTER (2015-1 STANDARD) FÖR: ABB:s dotterbolags köp av lösa saker (varor) och/eller tjänster.

Läs mer

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska

YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED. Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska YOUNG LIVING (EUROPE) LIMITED Principer och rutiner för oberoende distributörer Svenska Published 1st May 2014 Innehållsförteckning: Avsnitt 1: Introduktion 1.1 Välkommen 1.2 Syfte 1.3 Principer i distributörsavtalet

Läs mer

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN:

VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: VIKTIGT MEDDELANDE: VAR GOD LÄS DETTA NOGGRANT INNAN DU ANVÄNDER PROGRAMVARAN: Detta licensavtal (licensen) är ett juridiskt avtal mellan dig (licenstagaren eller du) och Stoneridge Electronics Limited

Läs mer

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 2011. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

Läs mer

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13

ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 ELECTRONIC ARTS SLUTANVÄNDARENS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FIFA 13 Detta licensavtal för slutanvändare ( licensen ) är en överenskommelse mellan dig och Electronic Arts Inc., dess dotterbolag och dess

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide

Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology DiskStation DS214+ Snabbinstallationsguide Synology_QIG_DS214+_20130828 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth

Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Senast uppdaterad den 1 november 2012 Integritetspolicy för The Hobbit : Armies of the Third Age och The Hobbit : Kingdoms of Middle-earth Inledning Välkommen! Kabam har ingått partnerskap med Warner Bros.

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide

Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology DiskStation DS213 Snabb installationsguide Synology_QIG_DS213_20120515 Innehållsförteckning Kapitel 1: Innan du börjar Förpackningens innehåll... 3 En översikt av Synology DiskStation... 4 Säkerhetsinstruktioner...

Läs mer