Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning"

Transkript

1 PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S A M H Ä L L E T Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen. Rapport nr: (remissutgåva ) - Länsstyrelsen i Stockholms län - Polismyndigheten Stockholms län - Trafikverket - SOS Alarm - Stockholms läns landsting - Storstockhoms brandförsvar - Södertörns brandförsvarsförbund - Brandkåren Attunda - Räddningstjänsten Norrtälje - Trafikkontoret i Stockholm Stad - Stockholms Hamn - Storstockholms Lokaltrafik - Kommuner i Stockholms län

2 PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S A M H Ä L L E T Programledningens kommentarer Projekt Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning kan ses som uppstarten på en serie av kopplade projekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen. Projekten delar ett mer långsiktigt perspektiv och fokuserar på att stärka den samlade krishanteringsförmågan utifrån regionens behov i stort. Diskussionerna inom dessa projekt kan förväntas glida in i varandra och det är av särskild vikt att de utvecklingsförslag som gradvis kommer fram kontinuerligt förfinas ytterligare i de följande projekten. Bilden nedan visar de projekt som avses. Programledningen ser på kedjan av projekt ovan som ett schematiskt sätt att illustrera hanteringen av en händelse utifrån ambitionen att gemensamt förhindra och lindra störningar i regionen. Utifrån att en händelse inträffar samlas information in, delvis genom omvärldsbevakning, vilken delas mellan parterna. Detta utgör grunden för en gemensam lägesbild och analys av informationen som finns tillgänglig. Hanteringen av detta ska ske koordinerat, vilket även i ett senare skede omfattar information och vid behov kriskommunikation. Detta projekt har lyft fram ett antal konkreta förslag, både av typen som kan implementeras direkt och utvecklingsförslag som behöver bearbetas vidare. I efterhand kan programledningen konstatera att projektets resultat till större del består i en ökad samsyn mellan aktörerna än utmanande utvecklingsförslag. Detta ligger väl i linje med ett av programmets huvudsakliga utvecklingsområden, att utveckla kunskap, samsyn och gemensam förståelse för parternas verksamheter. Den fortsatta hanteringen av projektets resultat och förslag kommer vara avgörande för att nå effekt ute hos parterna och det gemensamma arbetet med att hantera händelser i regionen. Beredningsgruppen har ett särskilt ansvar i implementeringen av utvecklingsförslagen. Vissa åtgärdsförslag bedöms vara möjliga att omgående implementera, andra kommer bedömas som fortsatta utvecklingsområden alt. föras in som förutsättningar i nästkommande projekt, närmast tillhands projekt Gemensam analys och lägesbild. Ola Slettenmark Programledare - Länsstyrelsen i Stockholms län - Polismyndigheten Stockholms län - Trafikverket - SOS Alarm - Stockholms läns landsting - Storstockhoms brandförsvar - Södertörns brandförsvarsförbund - Brandkåren Attunda - Räddningstjänsten Norrtälje - Trafikkontoret i Stockholm Stad - Stockholms Hamn - Storstockholms Lokaltrafik - Kommuner i Stockholms län 3

3 Februari 2012 Program för Samverkan - Stockholmsregionen Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning

4 Innehåll 1. Sammanfattning Bakgrund och syfte Projektets genomförande Projektets resultat Slutsatser och utvecklingsförslag Källförteckning Appendix 1 Deltagande parter Apendix 2 Lagstadgade uppdrag Appendix 3 Exempel på omvärldsbevakning i nuläget... 24

5 1. Sammanfattning Projekt Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning är ett projekt inom Program för Samverkan Stockholmsregionen som syftar till att kartlägga nuläget och arbeta fram ett förslag till önskat läge avseende de ingående parternas omvärldsbevakning och informationsdelning. Projektet har identifierat hur parterna arbetar med omvärldsbevakning idag samt hur denna information fördelas till externa parter. Utifrån denna nulägesbild har parterna tillsammans utvecklat en gemensam bild av hur parterna vill att omvärldsbevakning och informationsdelning ska ske, med utgångspunkt i det arbete som sker inom Samverkansfunktionen. Ett antal konkreta förbättringsförslag har identifierats. Dessa kan sammanfattas till att: Ett mer strategiskt perspektiv ska anläggas såväl i aktörernas enskilda omvärldsbevakning som i informationsdelningen Den informationsdelning som genomförs inom ramen för Samverkansfunktionen behöver få ett dokumenterat arbetssätt struktur för att stödja och kvalitetssäkra informationen som fördelas. Ett SMS-verktyg för snabb initiering och informationsdelning inom ramen för samverkansfunktionen behöver komma på plats Skapa en kvartalskalender som ger parterna en överblick över förutsedda händelser, events med mera under det kommande kvartalet Detta projekt har nära kopplingar med ett antal andra projekt inom ramen för programmet. Utvecklingsförslagen och förda diskussioner inom detta projekt utvecklas vidare inom ramen för dessa projekt, där Gemensam lägesbild och analys samt Koordinerat beslutsfattande är de som ligger närmast i tid och har starkast koppling till detta projekt.

6 2. Bakgrund och syfte Det här kapitlet beskriver projektets koppling till Program för Samverkan, bakgrund och syfte. 2.1 Bakgrund till projektet Stockholmsregionen växer allt snabbare och har genom sin växande komplexitet en sårbarhet där störningar kan orsaka stora samhällsekonomiska konsekvenser. Slutsatser från tidigare genomförda övningar och utvärderingar efter inträffade händelser visar på ett behov av att utveckla och stärka samverkan mellan berörda aktörer, i syfte att gemensamt hantera situationer ur ett helhetsperspektiv vid mer ansträngande situationer. Med anledning av detta drivs Program för Samverkan Stockholmsregionen, i syfte att utveckla och stärka samverkan mellan utvalda delar av regionens aktörer. Utifrån det behovet har det här projektet initierats som en del av Program för Samverkan. Med utgångspunkt från utvecklingsarbetet med Samverkansfunktion Stockholmsregionen, Snabba Resultat, Förstudie Sekretess och forskning om samverkan har ett antal nya och tidigare förbättringsförslag förädlats avseende gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning Figur 1 - Program för Samverkan - Stockholmsregionen 3

7 2.2 Behovet av omvärldsbevakning och informationsdelning Omvärldsbevakningen är ett viktigt strategiskt ledningsverktyg som ger möjligheter att tolka trender och signaler i omvärlden för att vidta preventiva åtgärder och förberedelser samt agera i ett tidigare skede vid en händelse. Då omvärldsbevakningen också delas mellan berörda aktörer skapas bättre gemensamma förutsättningar för att hantera en situation. Bilden nedan illustrerar hur intensiteten i krishantering samt kriskommunikation, ledning och samverkan varierar efter en inträffad händelse. Med bra omvärldsbevakning och informationsdelning kan kriskommunikation, ledning och samverkan komma igång tidigare och informations- och aktionsvakuumet minskas eller elimineras. Figur 2 - Eliminering av informations- och aktionsvakuumet Omvärldsbevakning och informationsdelning skapar också möjligheter till preventivt arbete som kan minska omfattningen på händelser eller förhindra dem helt. Figur 3 - Omvärldsbevakning och informationsdelning för preventivt arbete 4

8 2.3 Projektets syfte och mål Projekt omvärldsbevakning och informationsdelning syftar till att utveckla samverkansförmåga mellan berörda aktörer i Stockholmsregionen, avseende gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning. Projektets övergripande mål: Utveckla struktur, principer för samt förmåga till gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning Detta kommer att göras genom att Skapa ett gemensamt synsätt för omvärldsbevakning och informationsdelning där information från respektive aktörs omvärldsbevakning delas på ett strukturerat sätt. Detta kommer att göras utifrån den befintliga struktur som finns i Samverkansfunktion Stockholmsregionen. Skapa förståelse för varandras arbete och ett gemensamt synsätt för att arbeta med omvärldsbevakning utifrån eget ansvar för att tidigt identifiera trender, tolka signaler och följa händelseutveckling som kan ha påverkan på egen och andras verksamhet i vår region. 2.4 Projektberoenden inom Programmet Program för Samverkan - Stockholmsregionen består bland annat av ett antal utvecklingsprojekt som kommer att genomföras under perioden Figur 4 - Utvecklingsprojekt inom Program för Samverkan Utvecklingsprojekten syftar till att utveckla samverkan inom ett antal fokusområden men tydliga kopplingar finns mellan projekten varför det är av stor betydelse att synergier mellan projekten tas till vara. Det här projektet har flera beröringspunkter med andra projekt inom Program för Samverkan Stockholmsregionen. 5

9 2.4.1 Projektberoenden till tidigare projekt inom programmet Projekt och arbeten som varit underlag till Gemensam Omvärldsbevakning och Lägesbild är: Samverkansfunktion Stockholmsregionen (SfSr), arbetet med utvecklingen av SfSr har gett en grundstruktur för Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning att arbeta vidare med. Målbild för Samverkanscentralen, behovet av en förbättrad informationsdelning har Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning arbetat vidare med. Snabba resultat, idéer som lyftes under projektet har kunnat utvecklas vidare inom ramen för Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning Förstudie Sekretess, sekretessen har belyst möjligheterna och utmaningarna med informationsdelning. Figur 4 - Projektberoenden inom programmet Projektberoenden till kommande projekt inom programmet Resultaten från Gemensam omvärldsbevakning och informationsdelning kommer att utgöra underlag för en rad viktiga utvecklingsprojekt inom programmet framöver, projekt vars syfte är att utveckla samverkan inom olika områden på längre sikt. Det är därför viktigt att resultaten kommuniceras inom programmet. Särskilt projekten Gemensam lägesbild och analys, Koordinerat beslutsfattande och Information och kriskommunikations anses ha starka kopplingar avseende projektens fokus på den längre tidsskalan och de krav som ställs utöver vardagens behov Figur 5 - Utvecklingsprojekt med fokus på krishanteringssystemet Utöver dessa finns även kopplingar till Teknik och ledningsstöd samt det övergripande implementeringsarbetet i programmet, inklusive implementeringen av Snabba Resultat. 6

10 3. Projektets genomförande Kapitlet beskriver projektets tillvägagångssätt, avgränsningar samt organisation. 3.1 Tillvägagångssätt Projekt omvärldsbevakning och informationsdelning utgår ifrån de grundläggande uppdrag som finns för samverkan från regering och riksdag, såväl generellt riktade som specifikt för Länsstyrelserna. Detta finns utförligare beskrivet i appendix 2. Projektet har genomförts genom fyra stycken workshops under hösten Varje workshop har haft ett tema, kopplat till projektets syfte och mål, som diskuterats av deltagarna. Efter varje workshop har projektledningen sammanställt slutsatserna som sedan validerats vid nästkommande workshop. Forum Workshop 1 23 september Workshop 2 21 oktober Workshop 3 25 november Föreläsning 29 november Workshop 4 16 december Tema Tabell 1 - Tema för workshops Projektets fasindelning Omvärldsbevakning idag och diskussioner om hur omvärldsbevakningen ska fungera i framtiden Informationsdelning idag och diskussioner om hur informationsdelningen ska fungera i framtiden Fortsättning av arbetet från Workshop 2 och diskussioner om fortsatt arbete. Föreläsning Mikael Tofvesson, MSB Jonas Landgren, Chalmers, Omvärldsbevakning, informationsdelning, skeendetolkning samverkan och lägesbild Presentation av projektet och planering inför projekt Analys och gemensam lägesbild Projektet har indelats i nedanstående faser och har resulterat i en handlingsplan med konkreta förbättringsförslag som arbetats fram och förankrats hos deltagande parter. Figur 6 Projektets fasindelning 7

11 3.1.2 Avgränsningar Projektet har inte behandlat olika tekniska system och andra stöd för omvärldsbevakning och informationsdelning. 3.2 Organisation Projektet har drivits av Länsstyrelsen där Thomas Sjödin varit projektledare. Till sin hjälp har han haft en projektgrupp med representanter från de deltagande parterna och stöd av kollegorna Kerstin Jarlsdotter Hägg och Johan Beckman med att driva workshops och att sammanställa dokumentation. Figur 7 Projektorganisation Projektet har drivits i med fokus på de två områdena, omvärldsbevakning och informationsdelning. Se appendix 1 för redogörelse av de deltagande parterna och deras representation. 8

12 4. Projektets resultat Kapitlet redogör för den nulägesbild och önskat läge som arbetats fram under workshops med parterna. 4.1 Nuläge för omvärldsbevakning och informationsdelning Det här avsnittet beskriver omvärldsbevakning och informationsdelning inom Samverkansfunktion Stockholmsregionen som den fungerar i nuläget. Det nuläget utgjorde under projektets workshopar utgångspunkten för diskussionerna om hur omvärldsbevakning och informationsdelning kan utvecklas och vad deltagarna vill uppnå Omvärldsbevakning Aktörerna genomför idag individuell omvärldsbevakning utifrån sina egna behov och ansvar. Vad som är viktigt att framhålla är att syftet med en kontinuerlig omvärldsbevakning är att tidigt upptäcka signaler på kommande händelser, se trender som kan utveckla sig till mönster. Under workshop 1 togs en lista fram över de källor deltagarna i nuläget använder sig av för omvärldsbevakning, den redovisas i appendix 3. Exempel på omvärldsfaktorer som projektets parter bevakar är: Media ( tryckt-, eter- och socialamedia) Ekonomi Andra myndigheter och organisationer Social oro och mönster Miljö och hälsa Nya lagar, förordningar och direktiv Det som bedöms vara av intresse för Samverkansfunktionen tas upp under de regelbundna avstämningarna med Samverkansfunktionen Informationsdelning Samverkansfunktionen är ett av samverkansforumen för informationsdelning mellan samhällsaktörer inom Stockholmsregionen. Informationsdelningen sker idag både vid regelbundna möten och vid möten som sammankallas vid behov i samband med en inträffad händelse eller liknande. De regelbundna 9

13 mötena sammankallas av Länsstyrelsen men det finns idag ingen separat organisation för Samverkansfunktion Stockholmsregionen. Informationsdelningen inom Samverkansfunktionen har idag primärt ett operativt fokus på händelser som har inträffat eller kommer inträffa i närtid. Detta kommer vidare att beröras i det kommande utvecklingsarbetet inom Gemensam planering Samverkansfunktionens regelbundna möten Vid Samverkansfunktionens möten delger det deltagande parterna kortfattat information om inträffade händelser föregående vecka, kommande veckas aktiviteter och hot i kort såväl som långt perspektiv. Utöver den informationen tas också behov av samverkan upp, ytterligare aktörer som behöver informeras identifieras. Gemensamt diskuteras också behov av gemensam analys och utvärdering. Gemensam informationsdelning för att dela aktörernas omvärldsbevakning sker varje torsdag kl 16:00. Vid 3 av 5 tillfällen genomförs mötet som en telefonkonferens Vid 1 av 5 tillfällen genomför mötet via Rakel Vid 1 av 5 tillfällen sker mötet fysiskt Metoden för mötena utvecklas efterhand Målsättningen är att våra möten ska ta max 30 min, helst min. 4.2 Önskat läge för omvärldsbevakning och informationsdelning Omvärldsbevakning En grundläggande princip, ansvarsprincipen, för det svenska krishanteringssystemet innebär att den myndighet som normalt ansvarar för en verksamhet har ansvaret även i en krissituation. Såväl före som under och efter en krissituation samarbetar expertmyndigheter och organisationer för den svenska beredskapen. Flera myndigheter har viktiga roller för att säkra de svenska samhällsfunktionerna. Funktionen omvärldsbevakning syftar till att stödja myndighetens/organisationens operativa och strategiska uppdrag med snabb, relevant, sakriktig och bearbetad information både i det arbetet och i vardagen. Omvärldsbevakning är ett viktigt arbete som måste genomsyra varje aktörs arbete både ur ett strategiskt och operativt perspektiv. Målet med parternas omvärldsbevakning är att upptäcka händelser i ett tidigt skede samt att minska ledtiderna till insikt och lämplig åtgärd. Målet är också att få underlag att kunna göra en bättre analys av händelsen och behov av samverkan och åtgärder. 10

14 Ett exempel på verktyg för omvärldsbevakning som har diskuterats under projektet är sökmotorer som efter sökord levererar sökresultat efter scanning av media såsom tidningar, nyhetsbyråer och social media med flera. Varje myndighet och organisation sköter sin omvärldsbevakning enligt egen roll och ansvar och har egna rutiner för det arbetet Informationsdelning Under projektet diskuterade deltagarna ett antal olika områden inom vilka informationsdelningen bör utvecklas. De regelbundna mötena behöver få en mer strategisk inriktning än vad de har i nuläget för att anlägga ett mer strategiskt perspektiv på de kommande eller förutsedda händelser som lyfts upp. För att det ska kunna uppnås krävs att alla deltagande aktörer ser nyttan av samverkan ur ett strategiskt perspektiv. Projektets parter har alla förväntningar på varandra. Att vara väl förberedda inför informationsdelningsmötena är nödvändigt dels för att själv kunna varsebli trender och uppfatta tidiga signaler på eventuell händelse och dels för att bidra med strategiskt relevant information till de andra deltagarna. Utifrån det har ett behov av en enkel mall identifierats som kan stödja deltagarnas förberedande arbete. Sociala medier eller liknande verktyg för snabb, enkel och kontinuerlig informationsdelning mellan de regelbundna mötena togs upp som förslag. Utöver metodfrågor och olika typer av stöd har projektet också gått ett steg längre i att definiera den information som bör delas genom Samverkansfunktionen: Information som man vet kommer att medföra konsekvenser både för egen del och som eventuellt kan komma att påverka andra. Information som skulle kunna ge konsekvenser för egen del och andra. Information som kan ge ett medialt tryck och man kommer att behöva ta fram ett gemensamt budskap. Utbyta information om resurser som är tillgängliga inför och under en händelse. Känslig information som bör hanteras i särskild ordning, kan komma att tas upp senare bilateralt. 11

15 4.2.3 Gemensam överblick För att på ett effektivt och tydligt sätt kunna redovisa den information som delas inom Samverkansfunktionen behöver en mall för att presentera resultatet av mötena utvecklas. En geografisk överblick av informationen är önskvärd för att förenkla för enskilda aktörer att sortera fram den information som är relevant för dem med avseende på till exempel geografiskt områdesansvar. Arbetet med att göra gemensamma analyser och koordinera beslutsfattandet och agerande kommer ligga inom ramen för utvecklingsarbetet i projekt Gemensam lägesbild och analys samt Koordinerat beslutsfattande. Se exempel i bilden nedan. Figur 11 Exempel på geografisk överblick 12

16 4.2.4 Sammankallande av Samverkansfunktionen vid behov För att kunna sammankalla Samverkansfunktionen på ett snabbt och enkelt sätt finns ett behov av att hitta ett bra tillvägagångssätt. Detta skulle kunna genomföras genom att arbeta vidare med det utvecklingsförslag som identifierades kring detta i arbetet med projekt Snabba Resultat. 13

17 5. Slutsatser och utvecklingsförslag Varje myndighet och organisation genomför omvärldsbevakning enligt eget ansvar. Det sker även idag men informationsdelningen genom Samverkansfunktionen skulle kunna omfatta den omvärldsbevakningen i större utsträckning. Omvärldsbevakning är ett viktigt arbete som måste genomsyra varje aktörs arbete både ur ett strategiskt och operativt perspektiv. Det strategiska perspektivet behöver utvecklas också med tanke på informationsdelningen för att ge parterna förutsättningar för att kunna samverka effektivare och minska konsekvenserna av inträffade eller kommande händelser. 5.1 Plattform för informationsdelning Som plattform för informationsdelning kommer de informationsdelningsmöten som genomförs inom ramen för Samverkansfunktion Stockholmsregionen. Den utvecklade modellen som arbetat fram inom projektet kommer att se ut enligt förslagen nedan, där Länsstyrelsen står som sammankallande och har ordföranderollen Årsvisa avstämningar Årsvisa avstämningar görs med den normativa nivån för att ange inriktning för det fortsatta arbetet samt för att informera om kända och potentiella händelser som bedöms av vikt för övriga deltagande parter Kvartalsavstämningar En gång per kvartal samlas den strategiska nivån för att göra en tremånadersutblick och reflektion, utifrån den egna omvärldsbevakningen och delar den information som bedöms vara av intresse för övriga deltagande parter. Förslaget är att den utökade kretsen innefattar enskilda handläggare och analytiker som har intresse av informationen eller bedöms vara lämpliga att vara delaktiga i tolkningen av den. Denna information utgör grunden för den tertialvisa geografiska överblicken som kommer diskuteras fortsatt i projekt Gemensam lägesbild och analys. 14

18 5.1.3 Veckovisa avstämningar Gemensam informationsdelning sker veckovis för att dela aktörernas omvärldsbevakning varje torsdag kl 16:00. Vid 3 av 5 tillfällen genomförs mötet som en telefonkonferens Vid 1 av 5 tillfällen genomförs mötet via Rakel Vid 1 av 5 tillfällen sker mötet fysiskt Metoden för mötena utvecklas efterhand Målsättningen är att våra möten ska ta max 30 min, helst min Figur 13 Föreslagen mötesstruktur 5.2 Mall för förberedelser innan möte En mall har tagits fram av under arbetet med projekt Omvärldsbevakning och informationsdelning för att stödja deltagarna i förberedelsearbetet och ge vägledning om vilken information och vilka perspektiv som är viktiga att ta hänsyn till vid informationsdelningsmötena. Figur 13 - Förberedelsemall 15

19 5.3 Utvecklingsförslag för omgående implementering Under projektet identifierades även ett antal konkreta åtgärder för att stödja utvecklingen av omvärldsbevakning och informationsdelning. De beskrivs här nedan. Nedtecknat arbetssätt för Samverkansfunktionen Kort beskrivning Dokumentera Samverkansfunktionens arbetssätt med avseende på kallelseförfarande, tillvägagångssätt, innehåll, deltagare med mera. Syfte Skapa ett gemensamt, konsekvent och välkänt arbetssätt samt referensmaterial för nya deltagare Aktiviteter Sammanställ dokument Sprid dokument till samtliga berörda aktörer Tydliggör funktionens arbete och roll i regionen. Tabell 2 - Arbetssätt för Samverkansfunktionen Kvartalschema Kort beskrivning Ett schema över det kommande kvartalet där större planerade händelser av intresse finns dokumenterade Syfte Skapa en uppdaterad översikt över större planerade händelser Aktiviteter Fastställ format och omfattning på schemat Skapa rutin för insamling och uppdatering av informationen Sammanställ och sprid kvartalsschemat till Samverkansfunktionens parter Tabell 3 Kvartalsschema 16

20 SMS-initiering av Samverkansfunktionen Kort beskrivning Storstockholms brandförsvar har erbjudit sig att fungera som aktiveringsfunktion genom att göra SMS-utskick till berörda funktioner med kortfattad information om händelse samt tidpunkt och form för möte Syfte Snabb och enkel initiering av samverkansfunktionens parter för fortsatt samordning. Aktiviteter Skapa rutin för SMS-utskick från SSRC. Fastställ omfattning och detaljeringsgrad på utskick. Sammanställ sändlistor för utskick Sammanställ information om processen och sprid informationen samt kontaktnummer till Samverkansfunktionens parter Tabell 4 SMS-initiering av Samverkansfunktionen Presentationsmall för resultat informationsdelningsmöten Kort beskrivning Syfte Implementera mall för redovisning och presentation av resultat från veckovisa informationsdelningsmöten Att på ett överskådligt och pedagogiskt sätt presentera relevant information Aktiviteter påbörja implementering av framtagen mall Tabell 5 Presentationsmall för resultat från informationdelningsmöten 17

21 Plattform för informationsdelning Kort beskrivning Syfte Aktiviteter Struktur för hur olika informationsdelningsmöten med samverkande parter ska genomföras på års-, kvartals- och veckobasis Att i god tid få kännedom om planerade och kända händelser som kan påverka aktörernas möjlighet att genomföra sin verksamhet eller i övrigt Besluta föreslagen struktur Ta fram ramar för resp mötesserie Kommunicera till berörda aktörer Tabell 6 Plattform för informationsdelning 5.4 Områden för vidareutveckling Förslag som diskuterats under projektet och som behöver utvecklas vidare för att kunna realiseras är: Enkel och snabb informationsdelning i vardagen via sociala medier eller liknande verktyg. Arbetet och diskussionerna under projektet har kommit fram till att det inte är aktuellt i nuläget på grund av säkerhetsskäl. För att kunna gå vidare med förslaget i framtiden behöver ett antal aspekter belysas ytterligare: o Lösenordsskydd o Kort och snabbt (max 140 tecken per meddelande) o Offentlighetsprincipen o Parternas medie-policys 18

22 6. Källförteckning Förordning om krisberedskap i fredstid och höjd beredskap 2006:942 Msb:s rapporter (be Msb hjälpa till i detta) Komplettera med relevanta rapporter inom området Komplettera med nyttjade rapporter inom området Jonas Landgrens föreläsning, datum Mikael Tofvessons föreläsning, datum Övriga källor? Elektroniska källor? 19

23 Appendix 1 Deltagande parter Projektgruppen har bestått av representanter för de deltagande parterna i Samverkansfunktion Stockholmsregionen. Figur 14 - Projektdeltagare Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har också följt projektets utveckling samt agerat rådgivare. Lena Johansson har representerat myndigheten vid workshops. 20

24 Apendix 2 Lagstadgade uppdrag Projekt omvärldsbevakning och informationsdelning utgår ifrån de grundläggande uppdrag som finns för samverkan från regering och riksdag, såväl generellt riktade som specifikt för Länsstyrelserna. Uppdrag från regering och riksdag Generella mål för samhällets säkerhet som gäller alla projektets parter har formulerats av riksdag och regering. De målen är viktiga att beakta i utvecklingen av samverkan för att säkerställa att utvecklingen av omvärldsbevakning och informationsdelning på ett strategiskt sätt stödjer inriktningar som beslutats på nationell nivå. Målen innefattar att: Värna befolkningens liv och hälsa Värna samhällets funktionalitet Värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter Strategiska målinriktningar att använda i arbetet med samordning och inriktning: o Rädda och skydda liv och hälsa o Få kontroll över och eventuellt eliminera vållandefenomen o Säkra och skapa gynnsamma villkor för människan som individ och hennes sociala sammanhang o Säkra och åstadkomma kontroll över hotade eller drabbade samhälleliga funktioner o Säkra demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter o Beakta direktiv och/eller vägledning från regeringen och/eller sektorsansvarig central myndighet 21

25 Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap Statliga myndigheter har enligt förordningen(2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap ett särskilt ansvar i krisberedskapen att planera och vidta förberedelser och skapa en förmåga att hantera en kris. 11 Myndigheterna som anges i bilagan till denna förordning, länsstyrelserna samt i övrigt de andra myndigheter som regeringen meddelar föreskrifter om eller beslutar efter förslag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ett särskilt ansvar för att planera och vidta förberedelser för att skapa förmåga att hantera en kris och för att förebygga sårbarheter och motstå hot och risker. Myndigheterna ska särskilt 1. samverka med länsstyrelserna i deras roll som områdesansvarig myndighet, 2. samverka med övriga statliga myndigheter, kommuner, landsting, sammanslutningar och näringsidkare som är berörda, 3. beakta det samarbete som sker inom Europeiska Unionen och internationella forum i frågor som rör samhällets krisberedskap, 4. beakta behovet av forsknings- och utvecklingsinsatser och annan kunskapsinhämtning såsom erfarenhetsåterföring av inträffade händelser, 5. beakta behovet av säkerhet och kompatibilitet i de tekniska system som är nödvändiga för att myndigheterna ska kunna utföra sitt arbete, 6. beakta behovet av deltagande i det samhällsgemensamma radiokommunikationssystemet för skydd och säkerhet (Rakel) som förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och 7. informera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om sin övningsverksamhet för att den ska kunna samordnas med den övningsverksamhet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap planerar. Myndigheterna ska vidare delta i den övningsverksamhet som berör deras ansvarsområde. Förordning (2008:1003). Länsstyrelsens uppdrag Länsstyrelsen har från gällande förordningar uppdraget att agera regional samordnare, det uppdraget beskrivs i Förordning om krisberedskap i fredstid och höjd beredskap 2006:942 7 Länsstyrelsen skall inom sitt geografiska område i fråga om sådana situationer som avses i 9 vara en sammanhållande funktion mellan lokala aktörer, som exempelvis kommuner, landsting och näringsliv, och den nationella nivån, samt verka för att: - regionala risk- och sårbarhetsanalyser sammanställs, - nödvändig samverkan inom länet och med närliggande län sker kontinuerligt, - under en kris samordna verksamhet mellan kommuner, landsting 22

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Vardagssamverkan Blåljus

Vardagssamverkan Blåljus U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Vardagssamverkan, del 2

Vardagssamverkan, del 2 UTVECKLING AV SAMVERKAN I SYFTE ATT ÖKA SAMORDNINGEN AV SAMHÄLLETS RESURSER FÖR ATT FÖRHINDRA OCH LINDRA STÖRNINGAR I SAMHÄLLET PROJEKT- DIREKTIV SID 1 (9) 2013-01-15 Vardagssamverkan, del 2 Ett utvecklingsprojekt

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Projekt Samverkanscentralen Verksamhetsprojektet. Snabba resultat Projektplan

Projekt Samverkanscentralen Verksamhetsprojektet. Snabba resultat Projektplan Projekt Samverkanscentralen Verksamhetsprojektet Snabba resultat Projekt Samverkanscentralen Verksamhetsprojektet Dokumentinformation Dokumentnamn Projektnamn Klient Författare Samverkanscentralen, Stadsledningskontoret,

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Projekt. Projektdirektiv. Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen. Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild

Projekt. Projektdirektiv. Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen. Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild Projekt Gemensam omvärldsbevakning, informationsdelning samt samlad lägesbild Samverkanscentralen och Samverkansfunktionen Antaget av Beredninsgruppen 2011-XX-XX Dokumentinformation Dokumentnamn Projektnamn

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region

En trygg, säker och störningsfri region Bilaga till avsiktsförklaring En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Samverkan i en växande region En snabb expansion under senare år har gjort Stockholm till en av Europas

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Regional krissamverkan i Jönköpings län

Regional krissamverkan i Jönköpings län Regional krissamverkan i Jönköpings län Innehållsansvarig: Daniel Lilja, hälso- och sjukvårdsavdelningen, Landstingets kansli, daniel.lilja@lj.se. Produktion: Informationsavdelningen, Landstingets kansli,

Läs mer

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar

Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar samhällsskydd och beredskap PM 1 (14) SÖ-UUTV Thomas Bengtsson 010-240 22 12 thomas.bengtsson@msb.se Smörgåsbord av syfte och mål för regionala samverkansövningar Innehållsföreteckning Inledning...2 Övergripande

Läs mer

Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018

Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018 Strategi för krisberedskap inom F-samverkan Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018 Version 1.0 (2015-01-28) Strategi för krisberedskap inom F-samverkan - Lokal och regional nivå i Jönköpings

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Fastlagd 4/11 2014 av inriktande nivån genom Regionala chefsgruppen Vad har

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Samverkansplattform, en metod

Samverkansplattform, en metod Samverkansplattform, en metod Vid en extra ordinär händelse är det viktigt att det finns en accepterad och fastställd rutin för hur händelsen ska hanteras. Det går självklart inte att säga att så här kommer

Läs mer

Inbjudan till RSK Operativ 2014

Inbjudan till RSK Operativ 2014 2014-05-27 Inbjudan till RSK Operativ 2014 Regional samverkanskurs (RSK) Operativ i Halland 24-26 september 2014 Plats: Tylebäck, Kungsvägen 1, Halmstad. Anmälan senast: 2014-08-01 Länsstyrelsen genomför

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper

4.7. Att kommunicera i kris. Målgrupper Att kommunicera i kris Information om en kris ska snabbt nå allmänheten, medarbetare inom Region Skåne och de samverkande organisationer som berörs. Vid en kris kan det behöva kallas in extra kommunikatörsresurser

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar på remiss från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-29 KS-2014/1199.142 1 (4) HANDLÄGGARE Tillman, Sven Sven.Tillman@huddinge.se Kommunstyrelsen Samverkan och ledning - gemensamma grunder vid hantering av samhällsstörningar svar

Läs mer

Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Regional samverkanskurs - operativ nivå Media att skapa kommunikationsplattform och pressmeddelanden

Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Regional samverkanskurs - operativ nivå Media att skapa kommunikationsplattform och pressmeddelanden Kurskatalog 2015 Kurser 2015 Grundläggande ledningsmetodik Datum: 24 april 2015 (09.00 16.00) Sista anmälningsdag: 27 mars 2015 Plats: Länsstyrelsen i Uppsala län, Hamnesplanaden 3 Regional samverkanskurs

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus

Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Trygghetens Hus Jämtland, samverkan från vardag till kris med medborgaren i fokus Jämtland och Härjedalen en stor del av Sverige 126 000 personer Glest befolkat Många små orter utspridda i länet Befolkningen

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län

Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Vägledning för gemensam Lync-användning Västernorrlands län Länsstyrelsen Västernorrland Styrdokument Sida 2 av 7 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Användningsområden... 3 2.1 Mötesformer med Lync...

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

F-samverkan. - en styrka i Jönköpings län

F-samverkan. - en styrka i Jönköpings län F-samverkan - en styrka i Jönköpings län Förord Jönköpings län är unikt på många sätt och oftast en förebild. Detta gäller även vår modell för att samverka vid oförutsedda händelser som kan leda till påfrestningar

Läs mer

MSB roll och uppgift i stort och inom informationssäkerhet

MSB roll och uppgift i stort och inom informationssäkerhet MSB roll och uppgift i stort och inom informationssäkerhet Information för EKO på Södertuna slott den 24 maj 2012 Michael Patrickson Kort om MSB Vi är cirka 850 anställda Vi finns i Karlstad, Kristinehamn,

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN

KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN KRISHANTERINGSPLAN FÖR HULTSFREDS KOMMUN 2013-2014 1 (2) 2013-10-25 Innehållsförteckning 1. Inledning..........................................2 1.1 Grundprinciper 2 1.2 Riskbild Hultsfreds kommun 2 1.3

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Sida 1 (5) Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Årets seminarier genomförs på traditionellt sätt det vill säga delat i två olika delar med lite olika målgrupper, seminarierna har delvis

Läs mer

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg

Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN. Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg Dnr 100-4357-13 STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN 2014-2016 Foto: Lars Bäckman och Lena Hultberg STRATEGISK UTVECKLINGSPLAN VERKSAMHETSPLAN ENHETENS AKTIVITETSPLAN Datum 2013-12-16 Dnr 100-4357-13 1(6) Strategisk

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

Internetdagarna 2003-10-07--08. Staffan Karlsson. Informationssäkerhetsenheten. Enhetschef

Internetdagarna 2003-10-07--08. Staffan Karlsson. Informationssäkerhetsenheten. Enhetschef Internetdagarna 2003-10-07--08 Staffan Karlsson Enhetschef Informationssäkerhetsenheten Bakgrund Sårbarhets- och säkerhetsutredningen 2001 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret Prop. 2001/02:10 Samhällets

Läs mer

Extraordinära händelser

Extraordinära händelser Plan för hantering av Extraordinära händelser Eslövs kommun Kemikalieolycka Klimatförändringar BILLINGE Skred STOCKAMÖLLAN Smitta Brand STEHAG El-avbrott MARIEHOLM ESLÖV KUNGSHULT Snöoväder Ö STRÖ Våld

Läs mer

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1

Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet. En modern säkerhetsskyddslag 1 Underlag 2. Direktiv till två pågående utredningar som har bäring på informationssäkerhet Under denna gransknings gång har två pågående utredningar haft i uppdrag att hantera mer övergripande frågor som

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Nyhetsbrev nr 1 Den 18 mars 2013

Nyhetsbrev nr 1 Den 18 mars 2013 Nyhetsbrev nr 1 Den 18 mars 2013 Nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen riktar sig främst till dig som är medlem i styrgruppen, samordningsgruppen och kommunikatörsrådet samt projektledare.

Läs mer

STAB vad är det? En stab är aktörsintern

STAB vad är det? En stab är aktörsintern vad är det? När olyckor och kriser ska hanteras ökar belastningen på de inblandade organisationerna och det behövs ofta någon form av stöd. Ett sådant stöd kan utgöras av en stab. Ingen eller ett fåtal

Läs mer

Regionalt samverkansseminarium

Regionalt samverkansseminarium Regionalt samverkansseminarium Program för samverkan Stockholmsregionen Sammanfattning av anföranden den 18 och 19 september 2013 (kortare version) Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete

Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete Hur SVA har involverat hela myndigheten i sitt RSA-arbete föreläsare. Lennart Melin Statens Veterinärmedicinska Anstalt Avdelningen för Verksamhetsstöd / Verksamhetsområde Säkerhet Avdelningen för Bakteriologi

Läs mer

Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2015

Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2015 Projektplan ansökan om medel Sida: 1 (11) Projektplan ansökan om medel från anslag 2:4 Krisberedskap 2015 Projektöversikt Projekttitel Namnet på projektet ska vara beskrivande och kortfattat (undvik dock

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten

Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten IHR - Malmö hamn som karantänshamn (CMP) Malmö stad involverade 2011

Läs mer

Riktlinje för kriskommunikation

Riktlinje för kriskommunikation 1[7] Referens Marica Nordwall Mottagare Kommunstyrelsen Riktlinje för kriskommunikation Vad är kriskommunikation? Kriskommunikation är utbyte av information inom och mellan organisationer, medier, berörda

Läs mer

samverkan och ledning Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar

samverkan och ledning Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar samverkan och ledning Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar Gemensamma grunder för samverkan och ledning

Läs mer

Talgrupper för kommunal ledning inom Kalmar län

Talgrupper för kommunal ledning inom Kalmar län samhällsskydd och beredskap Exempel Kalmar län 1 (5) Christer Wiklund tel. nr 010-240 5172 christer.wiklund@msb.se Talgrupper för kommunal ledning inom Kalmar län Notera: Detta dokument kan användas som

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Krisledningsplan - Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Plan Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2014-05-12, Kf 30/2014 Ansvar Säkerhetschef Krisledningsplan

Läs mer

Utbildnings- och övningsplan

Utbildnings- och övningsplan 1(7) STYRDOKUMENT DATUM 2012-06-18 Utbildnings- och övningsplan Älvsbyns Kommun Margareta Lundberg Säkerhetsgruppen Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Utbildnings-

Läs mer

Samverkan Östergötland

Samverkan Östergötland Samverkan Östergötland - strategi för samverkan i Östergötlands län före, under och efter större händelser, stora olyckor och kriser Förord Innehåll Samverkan Östergötland Innehållsförteckning Förord...3

Läs mer

Krishantering för företag

Krishantering för företag Krishantering för företag 1 Det svenska krisberedskapssystemet Samhällets krisberedskap bygger på att alla myndigheter, företag, kommuner och individer med flera har ansvar för var sin del och arbetar

Läs mer

Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen. Krishanteringsplan. Västra Götalandsregionen

Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen. Krishanteringsplan. Västra Götalandsregionen Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen Regionfullmäktiges beslut 2011-02-01 Dnr RSK 136-2010 1 Krishanteringsplan Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen är en del av rikets krishanteringsorganisation.

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Informationssäkerhet Richard Oehme Chef enheten för samhällets informationssäkerhet Internrevisionen Generaldirektör Överdirektör Kommunikationsdirektör

Läs mer

Ordlista. Beroendepunkt. Besökare. Besöksprogram. Erfarenhetshantering. Expert. Förövning. Generell förmåga. Genomgång efter övning. Givare.

Ordlista. Beroendepunkt. Besökare. Besöksprogram. Erfarenhetshantering. Expert. Förövning. Generell förmåga. Genomgång efter övning. Givare. Ordlista ORD Beroendepunkt Besökare Besöksprogram Erfarenhetshantering Expert Förövning Generell förmåga Genomgång efter övning Givare Händelse Indikator FÖRKLARING En beslutsfattares agerande som påverkar

Läs mer

Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser

Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser Stockholm, 2013-10-23 Bo Edström (MSB) 1 Regional samverkan Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap Exempel

Läs mer

Arbetsbeskrivning för. Skåne Nordvästs. Kommunikatör i Beredskap (KiB)

Arbetsbeskrivning för. Skåne Nordvästs. Kommunikatör i Beredskap (KiB) Arbetsbeskrivning för Skåne Nordvästs Kommunikatör i Beredskap (KiB) 0 Detta dokument utgör slutrapport på projektet Kriskommunikation Skåne Nordväst. Dokumentet utgör ett förslag på beredskapsorganisation

Läs mer

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier

Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Dnr: 2014/700 rev. 2014-05-16 (rev. 2015-02-02) Nationella larmrutiner vid dammhaverier Förord Syftet med enhetliga larmrutiner för de stora reglerade älvarna är att möjliggöra snabb och effektiv utalarmering

Läs mer

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK Datum 1(10) Krisledningsplan för Villa Lidköping BK 2(10) 1 Inledning 1.1 Målgrupp Krisledningsplanen vänder sig till alla inom föreningen såväl spelare, ledare, styrelse, funktionärer, publikvärdar eller

Läs mer

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober

Regionalbehovsanalys. Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Regionalbehovsanalys Länsstyrelseforum den 22-23 oktober Agenda Beskrivning av processen Nuläget Exempel på utgärder Virtuell samverkan Verktyg för omvärldsbevakning Beskrivning av arbetsprocess Metodkonceptet

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun

Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Handbok för avtalsarbete mellan polis och kommun Utgivare Polismyndigheten i Stockholms län, 2014 Produktion Kommunikationssektionen Foto Lars Hedelin Guide för avtalsarbete Sedan hösten 2012 har Polismyndigheterna

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Agenda Risk- och sårbarhetsanalyser och föreskrifter Förmågebedömning Frågor angående föreskrifter för RSA Diskussionsfrågor Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

(Hur) Kan samhället varna och informera allmänheten vid fara?

(Hur) Kan samhället varna och informera allmänheten vid fara? (Hur) Kan samhället varna och informera allmänheten vid fara? Lite regler VMA över radio och TV. I krispropositionen 2005/06:133 Samverkan vid kris för ett säkrare samhälle slår regeringen fast att radio

Läs mer

FSPOS. Former för FSPOS Samverkanskonferens

FSPOS. Former för FSPOS Samverkanskonferens FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Version: 2014-12-08 Former för FSPOS Samverkanskonferens Under FSPOS samverkansövning 2013 genomfördes en samverkanskonferens för aktörerna i sektorns

Läs mer

Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012

Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012 Klimatmöte länsstyrelser och myndigheter i Umeå 2012 Sammanställning av arbetet med dialogduk under programpunkten Dialog mellan länsstyrelsernas klimatanpassningssamordnare och Nationella plattformen

Läs mer

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE

KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE KRISKOMMUNIKATIONSPLAN FÖR RMKL, KONCERNKONTORET, REGION SKÅNE Utarbetad av: Lina Miller, presschef Region Skåne Fastställd av: Rolf Ohrlander, chef RMKL Datum: 2009-12-18 Kriskommunikationsplan för RMKL

Läs mer

Inriktning informationsuppdrag 2014

Inriktning informationsuppdrag 2014 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) ROS-ENSK Christina Andersson 010-240 41 58 christina.andersson@msb.se Inriktning informationsuppdrag 2014 Uppdraget I MSB:s regleringsbrev för

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Datum 2015-06-17 Sida 1(11) Kommunledningsförvaltningen Kriskommunikationsplan w:\förslag till kriskommunikationsplan 2015-06-17.docx Örkelljunga kommun Postadress Kommunledningsförvaltningen 286 80 Örkelljunga

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Upprättad av Mark Boustedt, tf presschef Granskad av Monika Samuelsson, kommunikationsdirektör Fastställd av Carina Clemin, beredskapschef Reviderad den 2012-02-06 Version Dnr Kriskommunikationsplan kommunikationsinsatser

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA?

HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? HUR KLARAR JÖNKÖPINGS LÄN EN KRAFTIG VÄRMEBÖLJA? Detta är en sammanfattning av slutrapporten från samverkansprojektet Värmebölja Perioder med ovanligt varmt väder kallas värmeböljor. I takt med att klimatet

Läs mer

Stöd och information till drabbade och närstående vid en katastrof utomlands

Stöd och information till drabbade och närstående vid en katastrof utomlands PLAN FÖR SAMVERKAN Stöd och information till drabbade och närstående vid en katastrof utomlands SAMORDNING AV STÖD & INFORMATION SAMVERKAN OCH LEDNING PLAN FÖR SAMVERKAN Stöd och information till drabbade

Läs mer

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012

RIKTLINJE. Informationsplan vid krisledning. Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Informationsplan vid krisledning Antagen av kommunfullmäktige den 20 juni 2012 Ändringar införda till och med KF, 111/2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Informationspolicy... 2 Organisation av informationsarbetet...

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

händelse av dammbrott

händelse av dammbrott 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-03-12 Mottagande av utrymda från Jokkmokks kommun i händelse av dammbrott Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Mottagande av utrymda

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger

Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger LÄNSSTYRELSEN 2011-04-01 1(5) Överenskommelse om Skånesamverkan mot droger 1. Skånesamverkan mot droger Under namnet Skånesamverkan mot droger, SMD samverkar Länsstyrelsen, Region Skåne, Kommunförbundet

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer