Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag."

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (23) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl Beslutande Lars Rosander,C Rosie Folkesson, S John Hoffbrink, SD Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S ej ej Åke Bergh, M Tommy Rälg, S Per-Inge Pettersson, C ej 44 Lena Hasting, S Mikael Petersson, FP Silva Andersson, S Övriga deltagande Britt Idensjö, sekreterare Carina Littorin, MP Mats Stenström 39-42, 50 Tommy Ejnarsson, V Ylva Gustafsson 39-43, 50 Henric Svensson 39-43, 50 Patrik Simonsson Utses att justera Åke Bergh Silva Andersson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Idensjö. Lars Rosander.. Åke Bergh Silva Andersson Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Idensjö

2 Sammanträdesprotokoll 2 (23) Kommunfullmäktige KS 32/2015 Dnr 2015/ Varta-området Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta upp ärendet för beslut på kommunfullmäktiges sammanträde Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen ger fullmakt till kommunstyrelsens ordförande att slutföra ärendets beredning. Kommunchef Lars-Erik Rönnlund lämnar en lägesrapport om Vartaområdet. Då ärendet inte är färdigberett föreslås att ärendet får tas upp för beslut på kommunfullmäktiges sammanträde nu i mars för att inte tappa fart. Yrkande Tomas Söreling, S, Rosie Folkesson, S och Åke Nilsson, KD yrkar bifall till förslaget.

3 Sammanträdesprotokoll 3 (23) Kommunfullmäktige KS 33/2015 Dnr 2013/ Förslag till Upphandlingspolicy för Hultsfred, Högsby, Mönsterås, Oskarshamn, Vimmerby och Västerviks kommuner samt riktlinjer Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till upphandlingspolicy samt riktlinjer. Inköpscentralen har översänt förslag till upphandlingspolicy. Ett utkast till riktlinjer och checklistor har också sammanställts. Arbetsutskottet beslutade 352/ översända förslaget till koncernledningen för yttrande. Vidare beslutade arbetsutskottet ge koncernledningen i uppdrag att se över förslaget till riktlinjer och checklistor samt att koncernledningen fastställer desamma. Förslag till upphandlingspolicy tillsammans med riktlinjer för upphandling samt riktlinjer för direktupphandling har nu behandlats hos koncernledningen. Förslaget är att upphandlingspolicyn och riktlinjer för upphandling antas. Yrkande Tomas Söreling, S yrkar bifall till förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott 352/2013, 48/2015 Koncernledningen

4 Sammanträdesprotokoll 4 (23) Kommunstyrelsen KS 34/2015 Dnr 2013/ Motion från Mattias Wärnsberg, S, m fl om justa villkor Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är bifallen utifrån upphandlingspolicyn med riktlinjer under förutsättning att kommunfullmäktige antar upphandlingspolicyn med riktlinjer för upphandling och direktupphandling. Motionerna Justa villkor och Lagen om offentlig upphandling missgynnar landsbygden har fått ett gemensamt svar från kommunchef Lars-Erik Rönnlund. Motion Justa villkor Mattias Wärnsberg, S, med flera har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om justa villkor där det föreslås att: - Hultsfreds kommun vid upphandlingar och inköp endast använder sig av de företag som har verksamhet enligt de justa regler som motionen beskriver. - Hultsfreds kommuns policydokument för upphandlingar och inköp kompletteras med regler för justa villkor i arbetslivet. Motionen remitterades till ekonomikontoret att svara i samråd med kommunjuristen. Eftersom att svar kan samordnas med först nämnda motion har kommunchef Lars-Erik Rönnlund fått i uppdrag av kommunalråd Lars Rosander att svara även på motion två. Ett yttrande har nu lämnats som svar på de två motionerna. Ärendet Kommunstyrelsen har förberett och nogsamt följt införandet av de nya reglerna. En ny upphandlingspolicy är under behandling där flera av de regler som kan nyttjas för lokal ekonomisk stimulans inarbetats samt där sociala villkor ställs. Kommunstyrelsen har initierat ett arbete med att utreda möjligheterna för samordnad varudistribution. Vilket kan ge fler lokala livsmedelsproducenter möjligheten att delta i kommunala upphandlingar. Vad gäller motionen finns det i förslaget till upphandlingspolicy text som

5 Sammanträdesprotokoll 5 (23) beskriver att kommunen ska kunna ställa krav på sina leverantörer att de främjar goda arbetsvillkor och jämställdhet i arbetslivet, följer arbetsmarknadens villkor och/eller kollektivavtal, motarbetar diskriminering och korruption och medger insyn i sin verksamhet och meddelarfrihet för anställda. Dessa krav ska även gälla för underentreprenörer som leverantören anlitar. Kommunstyrelsen beslutade 101/ att bordlägga ärendet i avvaktan på antagande av upphandlingspolicy. På dagens möte föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige godkänner upphandlingspolicyn vilket innebär att även motionen kan vara bifallen. Yrkande Tomas Söreling, S yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmäktige 65/2013 Kommunstyrelsens arbetsutskott 204/2013, 257/2014 Kommunstyrelsen 101/2014

6 Sammanträdesprotokoll 6 (23) Kommunstyrelsen KS 35/2015 Dnr 2013/ Motion om att Lagen om offentlig upphandling (LOU) missgynnar landsbygden Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad utifrån förslaget om upphandlingspolicyn och riktlinjer för upphandling under förutsättning att kommunfullmäktige antar densamma. Motionerna Justa villkor och Lagen om offentlig upphandling missgynnar landsbygden har fått ett gemensamt svar från kommunchef Lars-Erik Rönnlund. Motion Lagen om offentlig upphandling (LOU) missgynnar landsbygden Fullmäktigeledamot Lennart Beijer, V, har lämnat in en motion till kommunfullmäktige där han föreslår: - att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att förbereda förväntade förändringar av LOU, - att inte ingå i fler stora upphandlingsavtal som kan påverka möjligheten att om något år förändra inriktningen av upphandlingen. Ärendet Kommunstyrelsen har förberett och nogsamt följt införandet av de nya reglerna. En ny upphandlingspolicy är under behandling där flera av de regler som kan nyttjas för lokal ekonomisk stimulans inarbetas samt där sociala villkor ställs. Kommunstyrelsen har initierat ett arbete med att utreda möjligheterna för samordnad varudistribution. Vilket kan ge fler lokala livsmedelsproducenter möjligheten att delta i kommunala upphandlingar. Sedan motionen skrevs har de regler som motionären hänvisat till genomförts. Inga större upphandlingsavtal har ingåtts som varit aktuella att förändra inriktningen på. Kommunstyrelsen beslutade 102/ att bordlägga ärendet i avvaktan på antagande av upphandlingspolicy. Nu är den uppe för beslut. Kommunfullmäktige 2/2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott 20/2014, 257/2014 Kommunstyrelsen 102/2014

7 Sammanträdesprotokoll 7 (23) Kommunfullmäktige KS 36/2015 Dnr 2014/ Inför beslut om detaljplaneändring Länsmannen 15 (f d Strandskolan i Virserum) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lyfta ärendet på sammanträdet 30 mars Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar om uppdrag till ordförande Lars Rosander att godkänna detaljplaneändringen avseende Länsmannen 15 i Virserum, efter att byggnadsnämnden antagit planen, så att denna ska kunna antas på fullmäktiges sammanträde Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 22/ att sälja fastigheten Länsmannen 15 till Statens bostadsomvandling AB (Sbo) i syfte att Sbo ska genomföra en ombyggnation av fastigheten till hyresrätter för äldre. För detta behövs en detaljplaneändring för utökat användningsområde. Förslag Detaljplaneändringen för Länsmannen 15 kommer att antas av byggnadsnämnden Därefter ska den beredas i kommunstyrelsen för att skickas till kommunfullmäktige för antagande. Om förslag till beslut i kommunstyrelsen ska tas enligt mötesplan, kommer det upp på nästkommande sammanträde , för att därefter antas i kommunfullmäktige Detta skulle innebära en fördröjning av startbesked för ombyggnationen av Strandskolan med en månad, i jämförelse med ovan föreslagen hantering. För projektet avseende ombyggnation av Strandskolan till lägenheter, skulle denna tidsvinst på en månad, vara av stort värde. Genom att ge ordförande Lars Rosander i uppdrag att godkänna detaljplaneändringen avseende Länsmannen 15 i Virserum möjliggörs ett antagande på fullmäktiges sammanträde

8 Sammanträdesprotokoll 8 (23) Kommunfullmäktige KS 37/2015 Dnr 2015/ Reviderad bolagsordning för AB Hultsfreds Bostäder Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna reviderad bolagsordning för AB Hultsfreds Bostäder. Kommunfullmäktige beslutade 51/ bland annat att styrelsen i AB Hultsfreds Bostäder inte längre ska ha utsedda ersättare. Med anledning av detta behöver bolagsordningen revideras. Utöver detta gäller från och med 1 januari 2013 nya krav på bolagsordningarna för kommunala bostadsbolag som bland annat innebär att bolagsordningen ska innehålla uppgift om ändamålet med bolaget. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har därför tagit fram en standardmall för bolagsordningar i dessa bolag. Det aktuella förslaget bygger på denna mall. Förslaget ersätter nuvarande bolagsordning antagen av kommunfullmäktige 23/ Kommunstyrelsens arbetsutskott 33/2010 Kommunstyrelsen 17/2010 Kommunfullmäktige 23/2010, 51/2014

9 Sammanträdesprotokoll 9 (23) Kommunfullmäktige KS 38/2015 Dnr 2015/33 Insatsområden i tillväxt- och näringslivsprogrammet Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna nedanstående insatsområden. Arbetsgrupper bildas för varje insatsområde där företagare, politiker och tjänstemän tillsammans tar fram förslag till mål och aktiviteter. Varje arbetsgrupp leds av en kommunal tjänsteman. De mål och aktiviteter som finns med i förslagen ska vara sådant som kommunen direkt eller indirekt kan påverka. Ordförande utser tillkommande medlemmar i varje arbetsgrupp. 1. Fler arbetstillfällen och företag Lars Gjörloff (ordf.) Lena Hasting (pol.) 2. Kompetens och utbildning Per Theorin (ordf.) Åke Bergh (pol.) 3. Stark och mer utvecklad Michael Leijonhud (ordf.) infrastruktur Tomas Söreling (pol.) 4. Attraktivt boende Sara Dolk (ordf.) Åke Nilsson (pol.) Tommy Rälg (pol.) 5. Utveckling av handel, turism och upplevelser 6. Utveckling av kultur- och landsbygdsservice 7. Miljöfokus hållbar tillväxt och teknikutveckling 8. Skapa naturlig integration och etablering av nyanlända samt söka aktiv samverkan med civilsamhälle, grannkommuner och regioner. Kommunstyrelsens arbetsutskott 320/2014 Malin Albertsson (ordf.) Anders Andersson (pol.) Silva Andersson (pol.) Peter Adolfsson (ordf.) Rosie Folkesson (pol.) Daniel Johansson (ordf.) John Hoffbrink (pol.) Lars Rönnlund (ordf.) Gunilla Aronsson (pol.) Mikael Petersson (pol.) Åke Nilsson (pol.)

10 Sammanträdesprotokoll 10 (23) Kommunfullmäktige KS 39/2015 Dnr 2015/ Årsredovisningen 2014 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa årsredovisningen för år Ekonomikontoret har för år 2014 sammanställt och utarbetat en årsredovisning för Hultsfreds kommun och en sammanställd redovisning för kommunkoncernen. Årets resultat är -59,9 mnkr för Hultsfreds kommun och -58,1 mnkr för kommunkoncernen Hultsfreds kommun. Av kommunens kortsiktiga finansiella mål har målet om långfristiga skulder uppnåtts. Årets resultat och soliditet når inte målet. Inget av de långsiktiga finansiella målen uppnås. Kommunens resultat på -59,9 mnkr är lägre än budget och det beror på ett antal jämförelsestörande poster. Av dessa är 76,0 mnkr en nedskrivningsåtgärd för att Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB) på lång sikt ska bli lönsamt. Dessutom är 6,5 mnkr driftbidrag till HKIAB och 2,3 mnkr nedskrivning av två fastigheter i kommunen. Tar man hänsyn till de jämförelsestörande posterna om totalt 84,8 mnkr hade kommunen visat ett resultat på 24,9 mnkr Hultsfreds kommuns skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar blev 732,8 mnkr, en ökning från 2013 med 23,1 mnkr. Hultsfreds kommuns nettoinvesteringar uppgick till 28,7 mnkr att jämföra med 23,6 mnkr Tillsammans med kommunens bolag nettoinvesterades för 49,8 mnkr, för 2013 var motsvarande 55,6 mnkr. Antalet anställda i Hultsfreds kommun har ökat med 24 jämfört med 2013, totalt var anställda Befolkningen ökade under året med 103 personer till den 31 december Kommunstyrelsens arbetsutskott 45/2015

11 Sammanträdesprotokoll 11 (23) Kommunfullmäktige KS 40/2015 Dnr 2015/ Beslut om synnerliga skäl enligt god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att synnerliga skäl föreligger enlig God ekonomisk hushållning beträffande kostnader för underskottstäckning 2014 till Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB) och nedskrivning av bokförda fastighetsvärden i kommunen. Det negativet resultatet i 2014 års balanskravsavstämning behöver därför inte återställas. HKIAB har under senare år redovisat förluster före tillskott från kommunen. Under åren 2009 till 2013 har kommunen tillfört HKIAB aktieägartillskott till ett totalt belopp på 27,7 mkr. För 2014 budgeterades 2,9 mnkr. För att skapa möjligheter för HKIAB att i framtiden få en ekonomi i balans har bolaget beslutat att skriva ned bokförda värden på bolagets fastigheter. Nedskrivningen kan dock endast genomföras om bolaget får ägartillskott, som täcker detta. Effekten av aktieägartillskottet och kommunens nedskrivning är att kommunen kommer att få minskade kostnader i framtiden, dels genom att HKIAB:s resultat kommer att förbättras och att därigenom de eventuella framtida aktieägartillskotten blir mindre och dels genom att kommunens avskrivningar minskar. Åtgärdernas effekt på kostnadsminskningarna är större än de ökade räntekostnaderna för kommunen. I författningskommentarerna till kommunallagens ekonomikapitel angående återställande av eget kapital vid underskott exemplifieras följande som synnerliga skäl. Ett exempel är större omstruktureringsåtgärder i syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning. Med större omstruktureringsåtgärder avses att åtgärden för kommunen eller landstinget är förknippad med stora kostnader i relation till dess omsättning. Det kan t.ex. vara en kommun eller ett landsting med befolkningsminskning som behöver omstrukturera sin verksamhet för att få en mer anpassad verksamhet och framtida minskade kostnader genom omstruktureringen. Ett annat är när en avyttring av tillgångar har skett och en förlust därvid har uppstått. Det kan då finnas skäl att inte reglera förlusten under förutsättning att avyttringen samtidigt innebär att kommunen eller landstinget därigenom har skapat förutsättningar

12 Sammanträdesprotokoll 12 (23) för minskade framtida kostnader. Den åtgärd kommunens aktieägartillskott till HKIAB finansierar kan inte direkt översättas till dessa exempel, men syftet är detsamma. Aktieägartillskottet till HKIAB utöver budget är 82,5 mnkr och värdet av nedskrivningen av bokförda fastighetsvärden för kommunen är 2,3 mnkr. Kommunstyrelsens arbetsutskott 45/2015

13 Sammanträdesprotokoll 13 (23) Kommunfullmäktige KS 41/2015 Dnr 2015/ Årsredovisning ÖSK 2014 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund för år 2014 samt att ansvarsfrihet beviljas för Hultsfreds kommuns del för verksamhetsåret Årsredovisningen för verksamhetsåret 2014 för Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) har sammanställts. ÖSK-Hultsfred visar ett resultat på 8,6 mnkr för ÖSK utförde nettoinvesteringar för motsvarande 27,3 mnkr åt Hultsfreds kommun, 2013 var motsvarande 21,1 mnkr.

14 Sammanträdesprotokoll 14 (23) Kommunfullmäktige KS 42/2015 Dnr 2015/ VA-verksamhetsbokslut 2014 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen av bokslutet för VA-verksamheten Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) Hultsfred VA redovisar ett resultat på 3,8 mnkr. Det goda resultatet är bland annat beroende på ett trendbrott vad gäller volymen som har ökat.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (23) Kommunfullmäktige KS 43/2015 Dnr 2015/ Ram 2016 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till ram för år Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag utifrån de framtagna förutsättningarna samt diskussioner på budgetberedningens sammanträden.

16 Sammanträdesprotokoll 16 (23) Mörlunda Fibernät Ekonomikontoret Bredbandssamordnaren KS 44/2015 Dnr 2015/ Ansökan från Mörlunda Fibernät om kommunalt bredbandsstöd Fibernät Mörlunda Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar om stöd till Mörlunda Fiber med kr exklusive moms. Beloppet belastar 2015 års budget för bredbandsstöd. Vidare beslutar kommunstyrelsen att krav på återbetalning av stödet kan komma i fråga om angivna volymer eller kostnader inte kan verifieras i slutredovisningen. Per-Inge Pettersson, C deltar inte på grund av jäv. Fibernät Mörlunda har lämnat in en ansökan om kommunalt stöd för att kompensera höga anslutningsavgifter. Argumenten och beräkningen av stödbelopp ligger i linje med de generella principer som anges i kommunens Riktlinjer för kommunalt bredbandsstöd. Fibernät Mörlunda har tidigare beviljats kommunalt bredbandsstöd för 134 fastigheter (Dnr 2014/5, KS 26/2014). I ansökan anges att ytterligare 13 fastigheter kommer att anslutas, och att anslutningsavgifterna för sex av dessa fastslagits till kr, medan sju fastigheter får betala kr. I kommunens Riktlinjer för kommunalt bredbandsstöd beskrivs hur föreningar kan ansöka om 30% av den del av anslutningsavgiften som överstiger kr. I det aktuella fallet kan föreningen alltså ansöka om 6 x 2500 x 0.3, plus 7 x 4500 x 0.3 vilket tillsammans motsvarar kr. Bredbandssamordnaren föreslår att ansökan beviljas, med villkoret att stödet kan komma att återkrävas om planerade volymer eller kostnader inte kan verifieras i slutredovisningen. Medel finns i 2015 års budget för bredbandsstöd. Vidare föreslås att kommunen kräver att få ta del av samma slutredovisning som Länsstyrelsen ålagt föreningen, samt verifikation på inbetalning av det nämnda antalet anslutningsavgifter. Kommunstyrelsens arbetsutskott 28/2015

17 Sammanträdesprotokoll 17 (23) LöNet Ekonomikontoret Bredbandssamordnaren KS 45/2015 Dnr 2014/ Ansökan om kommunalt bredbandsstöd från LöNet, Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beviljar stöd till Lönneberga LRF med kr exkl moms. Beloppet belastar 2015 års budget för bredbandsstöd. Vidare beslutar kommunstyrelsen att krav på återbetalning av stödet kan komma i fråga om angivna volymer eller kostnader inte kan verifieras i slutredovisningen. Lönneberga LRF har lämnat en ansökan om kommunalt stöd för att kompensera höga anslutningsavgifter. Argumenten och beräkningen av stödbelopp ligger i linje med de generella principer som anges i kommunens Riktlinjer för kommunalt bredbandsstöd. Lönneberga LRF har tidigare inte ansökt om eller beviljats kommunalt bredbandsstöd enligt våra riktlinjer. I ansökan anges att 111 fastigheter kommer att anslutas, och att anslutningsavgiften fastslagits till kr. I kommunens Riktlinjer för kommunalt bredbandsstöd beskrivs hur föreningar kan ansöka om 30% av den del av anslutningsavgiften som överstiger kr. I det aktuella fallet kan föreningen alltså ansöka om 111 x 4000 x 0.3, vilket motsvarar kr. Bredbandssamordnaren föreslår att ansökan beviljas, med villkoret att stödet kan komma att återkrävas om planerade volymer eller kostnader inte kan verifieras i slutredovisningen. Medel finns i 2015 års budget för bredbandsstöd. Vidare föreslås att kommunen kräver att få ta del av samma slutredovisning som Länsstyrelsen ålagt föreningen, samt verifikat på inbetalning av det nämnda antalet anslutningsavgifter. Kommunstyrelsens arbetsutskott 29/2015

18 Sammanträdesprotokoll 18 (23) Östra Smålands Kommunalteknikförbund KS 46/2015 Dnr 2015/ Köpekontrakt för del av fastigheten Hultsfred 3:1 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt för del av fastigheten Hultsfred 3:1. Åke Nilsson, KD och Tomas Söreling, S, deltar inte i beslutet. Ett köpekontrakt har upprättats där Hultsfreds kommun säljer del av fastigheten Hultsfred 3:1 enligt bilaga i kontraktet. Köparen är AB Hultsfreds Bostäder. Köpeskillingen är satt till kronor. Köpekontraktet är villkorat av att kommunstyrelsen godkänner detsamma. Kommunstyrelsens arbetsutskott 32/2015

19 Sammanträdesprotokoll 19 (23) Östra Smålands Kommunalteknikförbund KS 47/2015 Dnr 2015/ Köpekontrakt för del av fastigheten Hultsfred Sjöhagen 1 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner köpekontrakt för del av fastigheten Hultsfred Sjöhagen 1. Åke Nilsson, KD och Tomas Söreling, S deltar inte i beslutet Ett köpekontrakt har upprättats där Hultsfreds kommun säljer del av fastigheten Sjöhagen 1 enligt bilaga i kontraktet. Köpare är AB Hultsfreds Bostäder. Köpeskillingen är satt till kronor. Köpekontraktet är villkorat av att kommunstyrelsen godkänner detsamma. Kommunstyrelsens arbetsutskott 33/2015

20 Sammanträdesprotokoll 20 (23) Östra Smålands Kommunalteknikförbund KS 48/2015 Dnr 2014/ Nyttjanderättsavtal för Hultsfreds camping Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner nyttjanderättsavtalet för Hultsfreds camping. Ett nyttjanderättsavtal har upprättats för Hultsfreds camping mellan Hultsfreds kommun och Hultsfreds Turism AB. Avtalet är villkorat av att kommunstyrelsen ska godkänna avtalet. Kommunfullmäktige 92/2014 Kommunstyrelsens arbetsutskott 296/2015, 34/2015

21 Sammanträdesprotokoll 21 (23) Finansdepartementet KS 49/2015 Dnr 2015/13 Remiss av Finansdepartementets promemoria Ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting Kommunstyrelsens beslut Hultsfreds kommun ställer sig bakom förslaget. Hultsfreds kommun har fått möjlighet att lämna remissvar på förslaget om ändrad inkomstutjämning för kommuner och landsting Dnr Fi2015/379. Hultsfred kommun ställer sig bakom förslaget. Sammanfattande bakgrund för Hultsfreds kommun Hultsfreds kommun har sedan början av sjuttiotalet haft en minskande befolkning. För att trots detta kunna upprätthålla en god ekonomi krävs en ständig anpassning av de kommunala verksamheterna. Dessutom ska de kommunala utjämningssystemen ge oss likvärdiga förutsättningar som andra kommuner att bedriva verksamhet. Förändringarna i utjämningssystemet inför 2014 anser vi i stort var ett steg i rätt riktning mot likvärdiga förutsättningar. Föreslagna förändringar inför 2016 är ytterligare en bit på vägen. Kommunstyrelsens arbetsutskott 6/2015, 37/2015

22 Sammanträdesprotokoll 22 (23) Kommunfullmäktige KS 50/2015 Reglering av aktieägartillskott Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att reglera aktieägartillskottet enligt årsredovisning 2014 till Hultsfreds Kommunala Industri AB (HKIAB) genom övertagande av bolagets lån motsvarande kronor och genom utbetalning med ,53 kronor. För att täcka HKIAB:s förlust har kommunen beslutat att ge bolaget ett aktieägartillskott på ,53 kronor. I HKIAB:s bokslut för 2014 är tillskottet bokfört som en intäkt och som en fordran på kommunen. I kommunens bokslut är tillskottet bokfört som en kostnad och som en skuld till HKIAB. För att undvika att kommunkoncernens låneskuld ökar föreslås att skulden regleras genom att kommunen övertar lån från HKIAB. Bolagets låneskuld är 155,5 mnkr och Kommuninvest är den dominerande långivaren. Av skulden förslås ,53 kronor regleras genom utbetalning. Resten kronor föreslås regleras genom övertagande av lån. De lån som kommunen föreslås överta är hos Kommuninvest till belopp av kronor. Summan av detta övertagande är kronor. I tjänsteskrivelsen till ärendet finns lånen uppräknade med nummer och belopp. Övertagandet ska göras snarast och senast före utgången av maj månad.

23 Sammanträdesprotokoll 23 (23) KS 51/2015 Anmälan av delegationsbeslut m m Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar kommunstyrelsens handläggning till kommunstyrelsen. Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Hultsfreds Kommunala Industri AB Delegationsbeslut Utredare/inspektör Återkallande av serveringstillstånd på egen begäran Serveringstillstånd Beslut om avgiftsbefrielse Meddelanden 1. Granskning av arvoden till förtroendevalda 2. Granskning av intern kontroll vid debitering av avgifter

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

W' KOMMUN. Alfmäulteteu äger rätt att som åhörare bevista sammauträdet.

W' KOMMUN. Alfmäulteteu äger rätt att som åhörare bevista sammauträdet. ~ HULTSFREDS W' KOMMUN Kommunstyrelsen Tid för sammanträde Lokal Kallelse 1 (2) Ersättarna för kännedom 2015-03-04 Tisdagen den10mars 2015 kl. 14.00 Spara dina handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde.

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-14.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30

Sessionssalen, Hultsfred 2011-11-29 kl. 08.30-17.30 Sammanträdesprotokoll 1 (38) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-17.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M 294-298, 302-304 Per-Inge Pettersson, C 299-301, 305-322 Mattias

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Dragan Vujasinovic,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Kommunstyrelsen 2014-05-13 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (44) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhusets tingssal, den 13 maj 2014 kl 08.30-15.10. Ajournering mellan kl 10.50-11.00 Ingemar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer