Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling"

Transkript

1 Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14: Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare Lennart Eklund 56 Pär Theorin, barn- och utbildningschef 56 Henric Sundberg, controller 56 Nicklas Holmquist, fastighetingenjör 56 Helena Grybäck Svensson, förbundschef 56 Tommy Svensson Pöder, verksamhetschef 57 Hans Andersson, personalchef 58 Anna Ahlgren, personalstrateg 58 Utses att justera Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Britt Idensjö. Lars Rosander. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Kommunkansliet Underskrift. Britt Idensjö 1

2 Ärendelista 52 Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet 53 Årsredovisning för Samordningsförbundet Redovisning av motioner under beredning Motion om att utveckla handelsplatsen i Målilla vid rondellen 56 Lokalutredning, kommunens förskolor och skolor 2015/ / / / /43 57 Ungdomsfrågor med bland annat LUPP - ungdomsenheten 58 Redovisning av medarbetarenkäten personalkontoret 59 Ansökan om bidrag för fiberutbredning från Hjorten Fiber 60 Förslag till bildande av plan- och byggsamråd i Hultsfreds kommun 2015/ /40 61 Ansökan Popkollo /64 62 Ansökan från Järnforsens AIK om bidrag till renovering av tak på Järnforsens Sporthall 2015/41 63 Anmälan av delegationsbeslut m m 2015/69 2

3 1(2) KS 52/2015 Dnr 2015/57 Utvärdering och uppföljning av hemsjukvårdsavtalet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Godkänna Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet daterad samt Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län daterad Godkänna och underteckna upprättat förslag till Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län daterat , att börja tillämpas från och med Godkänna och underteckna reviderat förslag till Ramavtal läkarmedverkan, daterad , att börja tillämpas från och med Ge länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård i uppdrag att ansvara för att upprätta en handlingsplan för kompetensutvecklingsinsatser på lång sikt kring vård- och omsorgsplaner samt Samordnad individuell plan. ansvara för att en arbetsgrupp snarast tillsätts för att arbeta fram praktiska anvisningar kopplat till förtydliganden kring Hemsjukvårdsavtalet samt för framtida revideringar av praktiska anvisningar. leda och följa upp utvecklingen av hemsjukvårdsavtalet. 5. Utse Primärkommunala nämndens presidium och Landstingsstyrelsens presidium till att utgöra den regionala politiska Samverkansgrupp som har att hantera hemsjukvårdsavtalet politiskt. Jäv Tommy Ejnarsson, V deltar inte i beslutet på grund av jäv. Sammanfattning Förslag till beslut gällande förtydligande tillägg till Avtal om övertagande 3

4 2(2) av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län samt Ramavtal om läkarmedverkan. Ärendebeskrivning Den 1 januari 2008 överfördes ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende från landstinget till kommunerna i Kalmar län. Hemsjukvårdsavtalet utvärderades 2010 och den utvärderingen resulterade i en rapport I utvärderingsrapporten finns ett antal identifierade förbättringsområden och förslag till förbättringar. Primärkommunala Nämnden (PKN) och Landstingsstyrelsen i Kalmar län gav Regionförbundet och Landstingsdirektörens stab i uppdrag att starta ett gemensamt och fördjupat utredningsarbete inom identifierade områden. Detta resulterade i Rapport Fördjupad utredning av förbättringsområden inom hemsjukvårdsavtalet som blev klar Efter detta bildades Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård och nya överläggningar följde samt ett uppdrag för Länsgemensam ledning i samverkan att under hösten 2014 samla in, analysera och följa upp avvikelser kopplade till Hemsjukvårdsavtalet. I uppdraget ingick även att vid årsskiftet 2014/2015 redovisa uppföljningen av avvikelserna mellan huvudmännen. Resultatet redovisades i Rapport Analys avvikelser inom hemsjukvården i Kalmar län daterad Förslaget till Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län som var klart , har kompletterats med punkter från överläggningarna som parterna kom överens om i Länsgemensam ledning i samverkan och utgör ett nytt förslag till Förtydligande tillägg till Avtal om övertagande av hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende mellan landstinget och kommunerna i Kalmar län, daterat Detsamma gäller för ramavtal läkarmedverkan som har kompletterats och utgör ett nytt förslag till Ramavtal läkarmedverkan daterat Beslutsunderlag Socialnämnden 30/2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott 71/2015 Skickas till Kommunfullmäktige 4

5 1(1) KS 53/2015 Dnr 2015/ Årsredovisning för Samordningsförbundet 2014 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för Hultsfreds kommuns del godkänna årsredovisningen för 2014 samt bevilja ansvarsfrihet för Jäv Tommy Ejnarsson, V deltar inte i beslutet på grund av jäv. Sammanfattning Godkännande av årsredovisning samt beviljande av ansvarsfrihet för samordningsförbundet. Ärendebeskrivning Samordningsförbundet i Kalmar län har, i enlighet med lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (FinsamL) översänt årsredovisning för 2014, granskning av årsredovisning 2014 samt revisionsberättelse för 2014 till förbundsmedlemmarna. Förbundsmedlemmarna ska var för sig pröva frågan om årsredovisningen kan godkännas och om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. När frågan om ansvarsfrihet har prövats ska samordningsförbundet få besked om detta. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 75/2015 Skickas till Kommunfullmäktige 5

6 1(2) KS 54/2015 Dnr 2015/ Redovisning av motioner under beredning 2015 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen beslutar överlämna redovisningen av motioner under beredning per till kommunfullmäktige för godkännande. Sammanfattning Redovisning av motioner under beredning. Ärendebeskrivning Enligt arbetsordningen för kommunfullmäktige ska kommunkansliet två gånger per år upprätta en redovisning av inlämnade motioner som inte är färdigberedda. Mot bakgrund av detta redovisas därför motioner under beredning per Redovisningen upptar 7 motioner för genomgång. Sedan den senaste redovisningen per har kommunfullmäktige slutligt behandlat 11 stycken motioner. Av de ej färdigberedda motionerna finns det tre stycken motioner som är äldre än ett år, varav den äldsta inlämnades till fullmäktiges sammanträde Förslag till svar på de två äldsta motionerna kommer att behandlas av kommunstyrelsen i samband med förslaget till ny upphandlingspolicy. Nedan redovisas var motionerna för närvarande ligger i beredningen: Antal motioner som remitterats till remissinstansen Socialnämnden 3 Utvecklingschef 1 Till 1 Budgetberedningen Till KS 2 Varav gemensamt uppdrag med annan remissinstans Dnr 2013/90 Motion från Mattias Wärnsberg m fl, samtliga S, om justa villkor. Motionen är behandlad i kommunfullmäktige 39/2015. Dnr 2013/225 Motion från Lennart Beijer, V, om att lagen om offentlig upphandling missgynnar landsbygden. Motionen är behandlad i kommunfullmäktige 38/

7 2(2) Dnr 2014/3 Motion från Tommy Rälg och Rosie Folkesson, båda S, om Silverslättsvägen. Ärendet behandlas i budgetberedningen för budget Dnr 2014/15 Motion från Åke Nilsson, KD, m fl om barnahus i norra länsdelen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att återremittera motionen till socialnämnden ksau 254/ Dnr 2014/69 Motion från Åke Nilsson, KD, om ungdomskraft. Remitterad till utvecklingschefen för yttrande ksau 111/ Kostnadsförslag begärt från ÖSK. Dnr 2014/195 Motion från Conny Daag, M, m fl, om buss till äldreomsorgen. Remitterad till socialnämnden för yttrande ksau 310/ Dnr 2014/204 Motion från Tomas Söreling, S, m fl, om möjlighet till köp av tjänst för samvaro vid partners bortgång. Remitterad till socialnämnden för yttrande ks 14/ Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 64/2015 Skickas till Kommunfullmäktige 7

8 1(1) KS 55/2015 Dnr 2015/ Motion om att utveckla handelsplatsen i Målilla vid rondellen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad i och med att ärendet redan finns med i budgetarbetet. Sammanfattning Ett antal fullmäktigeledamöter från Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att utveckla Handelsområde Målilla. Ärendebeskrivning Fullmäktigeledamöterna Rosie Folkesson, Lena Hasting, Tomas Söreling, Silva Andersson och Tommy Rälg, samtliga S, har lämnat in en motion om att utveckla handelsplatsen i Målilla vid rondellen. Motionsställarna yrkar att medel avsätts redan i 2016 års investeringsbudget så att arbetet med att färdigställa området kan inledas under år Detta för att göra området attraktivare för möjliga intressenter. Kommunfullmäktige beslutade 32/ att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Ärendet om pengar till handelsplatsen finns med i budgetberedningen där ett förslag för budget 2016 arbetas fram. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige 32/2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott 83/2015 Skickas till Kommunfullmäktige 8

9 1(2) KS 56/2015 Dnr 2015/ Lokalutredning, kommunens förskolor och skolor Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med prioriteringslistor med fördjupade kalkyler både på kort och längre sikt. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om att åtgärder behövs för skollokaler i Silverdalen och Järnforsen. Ärendebeskrivning Från barn- och utbildningsnämnden deltar förste vice ordförande Lennart Eklund samt barn- och utbildningschef Per Theorin och controller Henric Sundberg. Från Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK) deltar förbundschef Helena Grybäck Svensson och fastighetsingenjör Nicklas Holmquist. På mötet lyfts beslutet från barn- och utbildningsnämnden om att det behövs åtgärder vad gäller lokaler för skolan i Silverdalen och likaså skolan i Järnforsen. Vid arbetsutskottets behandling av ärendet 59/ medverkade förbundschef Helena Grybäck Svensson och fastighetsingenjör Nicklas Holmquist, ÖSK. Arbetsutskottet beslutade att bjuda in barn- och utbildningsnämndens presidium för överläggningar i ärendet. Arbetsutskottet beslutade vid presidiemötet enligt 81/ att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut samt att till kommunstyrelsens sammanträde ska ärendet kompletteras med kostnadsberäkningar. På mötet diskuteras olika möjligheter. Barn- och utbildningsnämnden kommer att arbeta fram en prioriteringslista på ett kommande nämndsmöte varför förslag läggs om att invänta lista samt att få fördjupade kostnadsberäkningar. 9

10 Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 59/2015, 81/2015 Barn- och utbildningsnämnden 16/2015 Skickas till Barn- och utbildningsnämnden Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2(2) 10

11 1(1) KS 57/2015 Ungdomsfrågor med bland annat LUPP Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tackar för informationen och ytterligare information kommer att delges kommunfullmäktige vid ett tillfälle längre fram. Sammanfattning Information om ungdomsarbetet samt LUPP. Ärendebeskrivning Tommy Svensson Pöder, verksamhetschef ungdomsenheten informerade allmänt om ungdomsarbetet och mer ingående om LUPP. I Hultsfred har en styrgrupp utsetts och följande ingår där: Per-Inge Pettersson, socialnämnden Lizette Wästerlund, socialnämnden Lennart Eklund, barn- och utbildningsnämnden Mikael Lång, barn- och utbildningsnämnden Tommy Svensson Pöder, verksamhetschef ungdomsenheten Susanne Svensson, fritidsledare ungdomsenheten Anna Källåker, barn- och utbildningsförvaltningen Skickas till Ungdomsenheten 11

12 1(1) KS 58/2015 Redovisning av medarbetarenkäten 2014 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen tackar för informationen. Sammanfattning Redovisning av medarbetarenkäten Ärendebeskrivning Personalchef Hans Andersson och personalstrateg Anna Ahlgren redogör för resultatet av Medarbetarenkäten Skickas till Personalkontoret 12

13 1(2) KS 59/2015 Dnr 2015/ Ansökan om bidrag för fiberutbredning från Hjorten Fiber Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar bevilja stöd till Hjorten Fiber Ekonomisk Förening med kr exklusive moms. Beloppet belastar 2015 års budget för bredbandsstöd. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att krav på återbetalning av stödet kan komma i fråga om angivna volymer eller kostnader inte kan verifieras i slutredovisningen. Sammanfattning Ansökan om bredbandsstöd till Hjorten Fiber. Ärendebeskrivning Hjorten Fiber Ekonomisk Förening har inkommit med en ansökan om kommunalt stöd för att kompensera höga anslutningsavgifter. Argumenten och beräkningen av stödbelopp ligger i linje med de generella principer som anges i kommunens Riktlinjer för kommunalt bredbandsstöd. Hjorten Fiber har tidigare inte beviljats kommunalt bredbandsstöd enligt våra riktlinjer. I ansökan anges att 65 fastigheter har anslutits eller kommer att anslutas, och att anslutningsavgiften fastslagits till kr. I kommunens Riktlinjer för kommunalt bredbandsstöd beskrivs hur föreningar kan ansöka om 30 % av den del av anslutningsavgiften som överstiger kr. I det aktuella fallet kan föreningen alltså ansöka om 65 x x 0.3, vilket motsvarar kr. Bredbandssamordnaren föreslår att ansökan beviljas, med villkoret att stödet kan komma att återkrävas om planerade volymer eller kostnader inte kan verifieras i slutredovisningen. Medel finns i 2015 års budget för bredbandsstöd. Kommunen föreslås kräva att få ta del av samma slutredovisning som Länsstyrelsen ålagt föreningen, samt verifikat på inbetalning av det nämnda antalet anslutningsavgifter. 13

14 2(2) Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 61/2015 Skickas till Hjorten Fiber Bredbandssamordnaren 14

15 1(2) KS 60/2015 Dnr 2015/ Förslag till bildande av plan- och byggsamråd i Hultsfreds kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar fastställa bildandet av plan- och byggsamråd i Hultsfreds kommun samt vilka arbetsformer som ska gälla. Sammanfattning Bildande av plan- och byggsamråd. Ärendebeskrivning Miljö- och byggnadsnämnden beskriver i sin ärendebeskrivning av förslaget att miljö- och byggnadsnämnden i sin myndighetsutövning har många parametrar att ta hänsyn till. Planer och bygglov ska vara tillåtliga ur planoch hållbarhetsperspektiv samt ta hänsyn till byggregler, hälsa och säkerhet. Snabba förändringar i samhället och därmed snabbt uppkomna behov kan ibland medföra att sökande (byggherren) har andra tidsramar eller på annat sätt har svårt att ta fram de lösningar som krävs enligt nämndens beslut. För att underlätta för samtliga involverade parter föreslås att ett plan- och byggsamråd startar med månatliga möten. En förbättrad dialog mellan kommunala verksamheter och berörda politiker kan medföra att plan- och bygglovsprocesserna snabbas upp och att besluten blir mer förutsägbara vilket underlättar för alla berörda. Förslaget är inte tidigare kommunicerat med kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunchefen är inte delaktig i förslaget men har visat sitt stöd. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår följande deltagare vid dessa samråd: - Ordförande och andre vice ordförande i kommunstyrelsen tillsammans med kommunchefen, utvecklingschefen och förbundschefen i Östra Smålands Kommunalteknikförbund. - Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, vice ordförande och oppositionens representant från beredningsgruppen samt avdelningscheferna för utvecklings- respektive miljö- och bygglovsavdelningen, stadsarkitekt och förvaltningschef miljö- och 15

16 2(2) bygglovsförvaltningen. Miljö- och byggnadsnämndens ordförande kallar till och leder mötena. Mötena protokollförs inte. Det är givetvis tillåtet att ta med sig en expert från den egna organisationen om det behövs ett extra stöd för att kunna diskutera ett särskilt ärende. Förslagsvis hålls ett plan- och byggsamråd per månad (ej juli) eller efter behov. Ordförande avgör om ett möte ska ställas in. Dessa möten ersätter inte den tjänstemannagrupp som diskuterar plan- och utvecklingsfrågor i Hultsfreds kommun. Beslutsunderlag Miljö- och byggnadsnämnden 24/2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott 60/2015 Skickas till Miljö- och byggnadsnämnden 16

17 1(2) KS 61/2015 Dnr 2015/64 Ansökan Popkollo 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att anslå kronor för Popkollos sommarverksamhet 2015 till hyra av kommunens lokaler. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Sammanfattning Ansökan om bidrag från föreningen Popkollo. Ärendebeskrivning Föreningen Popkollo har översänt en ansökan om att kostnadsfritt få disponera kommunens lokaler i samband med sommarens kolloverksamhet. Senaste åren har bidrag beviljats, för 2014 beviljades kronor för Popkollos sommarverksamhet. Popkollo räknar med totalt 100 deltagare uppdelat på två kollon. Övernattning sker på golvet i skolsalar, kvällsaktiviteter i Lindblomshallen och föreningen svarar själva för matlagningen. För planeringsmöte och avslutningskonserter används Valhall och RockCity för all daglig musikverksamhet. Föreningen Popkollo Hultsfred erhåller ett årligt föreningsbidrag på kronor för sin verksamhet som sedan 2003 funnits i Hultsfred och utvecklats till en viktig organisation för tjejer och musiken i Hultsfred. Popkollo har också bidragit till att utveckla en nationell och internationell organisation. Popkollo gör marknadsföringsinsatser, information samt skolbesök i Hultsfreds kommun. Kostnadsberäkning Kostnad för övernattning i skollokaler samt larmkostnad skollokaler Total beräknad kostnad barn- och utbildningsnämnden Lokalkostnader matsal, förbrukningsartiklar, Lokalvård, vaktmästare Total kostnad kost- och städservice Valhalls lokaler samt Lindblomshallen Total kostnad kultur- och fritidsförvaltningen kronor kronor kronor kronor 17

18 2(2) Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 79/2015 Skickas till Föreningen Popkollo Ekonomikontoret Kultur- och fritidschefen 18

19 1(2) KS 62/2015 Dnr 2015/ Ansökan från Järnforsens AIK om bidrag till renovering av tak på Järnforsens Sporthall Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar bevilja ett bidrag på kronor till Järnforsens AIK för renovering av tak på Järnforsens Sporthall. Beslutet gäller under förutsättning att föreningen beviljas bidrag från Smålandsidrotten samt bidrar med eget kapital. Vidare beslutar kommunstyrelsen att bidraget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov. Bidraget föreslås utbetalas mot uppvisande av erlagda kostnader. Sammanfattning Ansökan om bidrag till renovering av tak på Järnforsens Sporthall. Ärendebeskrivning Järnforsens AIK har lämnat en ansökan om bidrag på kronor till renovering av tak på Järnforsens Sporthall. Totalkostnaden beräknas till kronor. Sedan några år har man problem med läckande tak i sporthallen vilket också orsakat vattenskador i kök som också måste renoveras. År 2011 byttes värmesystem i sporthallen i syfte att upprusta och minska kostnaderna. Sporthallen ägs och drivs av föreningen och verksamheten är av stor betydelse för föreningar, företag och privatpersoner på orten. Järnforsens AIK har idag kommunalt driftsbidrag i utbyte emot att skolan i Järnforsen har obegränsad tillgång till sporthallen på dagtid under vardagar. Föreningen redovisar en uthyrning till företag, föreningar, privatpersoner och asylboende på ca 18 timmar/tillfällen per vecka under 28 veckor av året, förutom skolans verksamhet. Kultur och fritidsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att bevilja 19

20 2(2) bidrag till Järnforsens AIK för renovering av tak på Järnforsens sporthall. Detta under förutsättning att föreningen får bidrag från Smålandsidrotten samt bidrar med eget kapital. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens arbetsutskott 54/2015 Skickas till Järnforsens AIK 20

21 1(1) KS 63/2015 Anmälan av delegationsbeslut m m Följande delegationsärenden och beslut, som av annan anledning inte fordrar kommunstyrelsens handläggning anmäls till kommunstyrelsen Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Hultsfreds Kommunala Industri AB AB Hultsfreds Bostäder Tillgänglighetsrådet Delegationsbeslut Utredare/inspektör Serveringstillstånd

22 NÄRVARO-/RÖSTNINGSLISTA 1 (1) Ledamot Tjänstgörande ersättare Närvar- Ande Ja Nej Ja Nej Ja Nej 1 Lars Rosander, C X 2 Åke Nilsson, KD X 3 Rosie Folkesson, S X 4 Åke Bergh, M Gunvor Nilsson, M X 5 Mikael Petersson, FP X 6 Gunilla Aronsson, C X 7 Tomas Söreling, S X 8 Lena Hasting, S X 9 Tommy Rälg, S X 10 Silva Andersson, S Tommy Ejnarsson, V X ej John Hoffbrink, SD X 22

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 10 juni 2015 kl. 13:30 17.25 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-13 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(20) Tid och plats 2015-05-13 - Kommunhuset klockan 13.30-17.00. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - ledamot Tommy Brorsson

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer. Jonny Bengtsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Revelj Kommunhuset Hultsfred, onsdagen den 13:e maj 2015 kl. 13:00 17.00 ande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Jonny Bengtsson Underskrifter Paragrafer 65-74 Sekreterare

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-03-30 Plats Forumsalen i Tranemo Tid 13:30-17:30 Närvarande Beslutande Icke tjänstgörande ersättare Crister Persson (C), ordförande Claes Redberg (S) Jonas Blank (V) Rose Torkelsson (S) Madde Lind (S) Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-02-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-02-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf.

Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Plats och tid: Trosa Stadshotell, Trosa kl. 09.00-14.20 Beslutande ledamöter Daniel Portnoff (M), ordf. Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e v ordf. Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), 2:e v ordf. Helena Koch (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Annelie Wallberg (S) Jonny Mill (SRD) tjg ers Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-20:50 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Björn Brink (C) ordf Stina Michelson (S) 59-66 Olle Fack (C) Örjan Fridner (S) Helena Brink (C) Jenny

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan

Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Utlåtande 2013:43 RIV (Dnr 321-1061/2012) Gemensam ingång för ansökan om förskoleplats och fördelning av de 30 timmar som barn till föräldralediga har rätt att vara i förskolan Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-09-30 1 2014-09-30 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-19.00 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Robin Mashallah

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer