Undersökning Dagkirurgi PUK. Tidpunkt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Undersökning Dagkirurgi PUK. Tidpunkt 2014-04"

Transkript

1 Sammanfattande rapport VO Anestesi > Dagkirurgi Undersökning Dagkirurgi PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson

2 Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att följa upp den patientupplevda kvaliteten inom svensk hälso och sjukvård sedan början av talet. Vi har tillsammans med internationell forskarkompetens, patientgrupper och profession utarbetat validerade undersökningsverktyg för postala och webbaserade patientenkäter. Vi har även erfarenhet av att fånga patientupplevelser genom bland annat mätningar med handdatorer och via fokusgrupper. Om rapporten Denna rapport är en sammanställning av de centrala delarna av den undersökning som den valda enheten genomfört. Rapporten innehåller svarsfrekvenser, sammanställning av frågeområden/dimensioner samt frekvenstabell över samtliga frågor i enkäten. Sist i rapporten finns en kopia av den enkät som använts vid studien. Rapporten är i första hand tänkt att fungera som en överskådlig introduktion till resultatet och kan med fördel användas tillsammans med den presentation som också går att ladda ner från rapportgeneratorn. I rapportgeneratorn på finns stora möjligheter att arbeta vidare med enhetens data och att genomföra ytterligare jämförelser så väl som korstabuleringar och andra analyser. Vi erbjuder också ytterligare hjälp till verksamheter som vill utveckla och förbättra den patientupplevda kvaliteten inom vården. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss på tel 7 eller per epost, Lars Fallberg, VD Institutet för kvalitetsindikatorer Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

3 Introduktion Beräkningsgrunder Resultaten redovisas i värdet Patientupplevd kvalitet. De relevanta svarsalternativ på varje fråga som är av positiv karaktär har laddats med ett värde på mellan och, där utgörs av det svarsalternativ med mest positiv laddning. Andelen svarande i respektive relevant alternativ har sedan multiplicerats med alternativets värde. Se exempel nedan: Hur bedömer du bemötandet från den som tog emot dig? Antal svarande Antal relevanta svar Andel av relevanta svar Värdeladdning Andel* Värdeladdad Utmärkt,, Mycket bra,,7, Bra,,, ågorlunda,,, Dåligt, Ej aktuellt IGÅR EJ Summa,7 Beräkningsgrunden för patientupplevd kvalitet resulterar i ett resultat mellan och. För att förenkla detta redovisas resultatet i heltal intervallen där så höga siffror som möjligt är eftersträvansvärda. I exemplet ovan blir den redovisade patientupplevda kvaliteten 8. Frågor som inte lämpar sig att redovisa i Patientupplevd kvalitet, exempelvis tillgänglighetsfrågor, redovisas i frekvenser eller andelar. Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

4 Introduktion Svarsfrekvenser Svarsfrekvenser redovisas främst i korrigerad svarsfrekvens. Det betyder att bortfallet räknas bort från urvalet innan svarsfrekvensen beräknas. Antal inkomna / (Antal utskickade Bortfall från urval) = Korrigerad svarsfrekvens. I rapportgeneratorn finns tillgång till en enklare bortfallsanalys baserad på kön och ålder. Rangordnade resultat Här redovisas samtliga värdeladdade frågor i enkäten i fallande skala. Som referens visas även resultaten för aktuellt landsting och riket. I rapportgeneratorn finns möjlighet till ytterligare jämförelser och analys av frågorna. Dimensioner Under rubriken Dimensioner sammanförs frågor som korrelerar med varandra. Den patientupplevda kvaliteten för dimensionen beräknas på frågornas sammanlagda värde dividerat med antalet inkomna svar på de frågor som ingår i dimensionen. För att förenkla multipliceras det erhållna värdet med så att ett heltal mellan och fås. Ett så högt värde som möjligt är eftersträvansvärt. Frekvenstabeller I frekvenstabellerna redovisas samtliga frågor och svar för den aktuella undersökningen. I rapportgeneratorn finns möjlighet att se resultatet uppdelat per kön och även möjligheter att genomföra korstabuleringar på frågor som kan vara av intresse. Vi föreslår att man läser frekvenstabellerna tillsammans med det bifogade frågeformuläret. Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

5 Svarsfrekvenser Svarsfrekvenser Antal Totalt utskickade Returnerade Bortfall från urval sjuk avliden språkproblem passar inte retur avsändaren Vill ej delta Ej returnerade 8 9,,9 Korrigerad svarsfrekvens Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

6 PUKvärden rangordnade Patientupplevd kvalitet rangordnat Fråga Patientupplevd kvalitet Patientupplevd kvalitet 9 B E F6 I F E K G F H K H F H E I B I I Var det någon från avdelningen/sjukhuset som kontaktade dig hemma några dagar innan opera... är du frågade läkaren om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? är du behövde tala med en sköterska, fick du då möjlighet till det? Förklarade läkaren varför du skulle ta de läkemedel du fått, på ett sätt som du förstod? Kände du förtroende för de sköterskor som vårdade/behandlade dig? Kände du förtroende för de läkare som behandlade dig? Skulle du rekommendera den här dagkirurgiska avdelningen till andra? Anser du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra din känsla av illamående? är du frågade en sköterska om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förs... På det hela taget, hur mycket smärtstillande läkemedel fick du? Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Om du hade ont efteråt, fick du smärtstillande läkemedel eller recept på sådant med dig hem? Om du kände oro eller ängslan över ditt tillstånd eller din behandling, hade du möjlighet... Upplevde du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra din smärta? Talade läkarna med varandra i din närvaro som om du inte var där? Om det bestämdes att du skulle göra ett återbesök, hjälpte personalen till att ordna det? Fick du den information som du behövde om dina förberedelser inför operationen? är du åkte hem, kände du att du mådde tillräckligt bra för att åka hem? Fick du veta vart du kunde vända dig om du behövde hjälp eller hade ytterligare frågor ef Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida 6 av

7 PUKvärden rangordnade Fråga Patientupplevd kvalitet B I E6 I D Fick du den information som du behövde av läkaren om ditt hälsotillstånd och din behandli... Fick du vänta länge på att träffa läkaren för att bli utskriven? är du behövde tala med en läkare, fick du då möjlighet till det? Fick du i förväg information om när du skulle kunna lämna sjukhuset? är du kom till avdelningen Upplevde du att du fick vänta länge, (från den avtalade ank Patientupplevd kvalitet 889 H F D6 E E J K D K I7 C I8 B M F K Hur många minuter efter det att du hade begärt något smärtstillande läkemedel dröjde det... Talade sköterskorna med varandra i din närvaro som om du inte var där? Förklarade läkaren för dig hur du skulle sövas eller bedövas under operationen? Hur bedömer du bemötandet du fick från läkarna? Om du kände oro eller ängslan över ditt tillstånd eller din behandling, hade du möjlighet... Fick du veta resultatet av operationen på ett sätt som du förstod? Hur välorganiserad var den dagkirurgiska avdelningen som du opererades på? Hur bedömer du bemötandet du fick från den person som skrev in dig? Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? Fick du tillräcklig information om när du skulle kunna återgå till dina vardagliga aktivi... *Förklarade läkaren varför du behövde ta proverna, på ett sätt som du förstod? Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? är din dagkirurgiska operation planerades, förklarade läkaren riskerna och fördelarna me... Var det något under ditt besök på avdelningen för dagkirurgi som gjorde dig arg, kränkt e... Hur bedömer du bemötandet du fick från sköterskorna? Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida 7 av

8 PUKvärden rangordnade Fråga Patientupplevd kvalitet J D Stämde den information som du fick innan operationen med hur du kände dig efteråt? Fick du vänta länge innan operationen började? 8 8 Patientupplevd kvalitet 779 A I A I6 Vad anser du om väntetiden? Om du och läkaren inte diskuterade dina frågor, vad berodde det på? Hur länge hade du fått vänta på denna operation sedan det blev bestämt att den skulle gen... Fick du tillräcklig information om vilka eventuella varningssignaler du skulle vara uppmä Patientupplevd kvalitet 669 A I C G Hur upplevde du väntetiden? Berättade läkaren om eventuella biverkningar av läkemedel som du skulle uppmärksamma? *Fick du veta provresultaten på ett sätt som du förstod? Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det att du tryckte på signalknappen till des Patientupplevd kvalitet 9 C A *Berättade någon för dig hur du skulle få reda på provresultaten? Hade du möjlighet att påverka vilken dag du skulle opereras på? 9 Patientupplevd kvalitet 9 D J Om operationen inte började på utsatt tid, berättade någon för dig om förseningen? Var det någon från avdelningen/sjukhuset som kontaktade dig hemma efter operationen? Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida 8 av

9 PUKvärden indelade efter sektion Patientupplevd kvalitet rangordnat per sektion IA DU KOM TILL AVDELIGE A A A A Hade du möjlighet att påverka vilken dag du skulle opereras på? Hur länge hade du fått vänta på denna operation sedan det blev 77 bestämt att den skulle gen... Vad anser du om väntetiden? 79 Hur upplevde du väntetiden? 67 OM PLAERIG IFÖR OPERATIO B B B B är din dagkirurgiska operation planerades, förklarade läkaren riskerna och fördelarna me... Fick du den information som du behövde av läkaren om ditt hälsotillstånd och din behandli... Fick du den information som du behövde om dina förberedelser inför operationen? Var det någon från avdelningen/sjukhuset som kontaktade dig hemma några dagar innan opera OM PROVTAGIGAR C C C *Förklarade läkaren varför du behövde ta proverna, på ett sätt som du 8 förstod? *Berättade någon för dig hur du skulle få reda på provresultaten? 9 *Fick du veta provresultaten på ett sätt som du förstod? 6 OM OPERATIOE D D D D D6 är du kom till avdelningen Upplevde du att du fick vänta länge, 9 (från den avtalade ank... Hur bedömer du bemötandet du fick från den person som skrev in 86 dig? Fick du vänta länge innan operationen började? 8 Om operationen inte började på utsatt tid, berättade någon för dig om förseningen? Förklarade läkaren för dig hur du skulle sövas eller bedövas under operationen? 88 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida 9 av

10 PUKvärden indelade efter sektion Fråga Patientupplevd kvalitet OM LÄKARE E E E E E E6 är du frågade läkaren om något som var viktigt för dig, fick du då 97 svar som du förstod? Om du kände oro eller ängslan över ditt tillstånd eller din behandling, 88 hade du möjlighet... Kände du förtroende för de läkare som behandlade dig? 97 Talade läkarna med varandra i din närvaro som om du inte var där? 9 Hur bedömer du bemötandet du fick från läkarna? 88 är du behövde tala med en läkare, fick du då möjlighet till det? 9 OM SJUKSKÖTERSKOR/UDERSKÖTERSKOR F F F F F F6 är du frågade en sköterska om något som var viktigt för dig, fick du 96 då svar som du förs... Om du kände oro eller ängslan över ditt tillstånd eller din behandling, 9 hade du möjlighet... Kände du förtroende för de sköterskor som vårdade/behandlade dig? 97 Talade sköterskorna med varandra i din närvaro som om du inte var 88 där? Hur bedömer du bemötandet du fick från sköterskorna? 8 är du behövde tala med en sköterska, fick du då möjlighet till det? 97 OM AVDELIGE G G Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det att du tryckte på signalknappen till des... Anser du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra din känsla av illamående? 6 96 OM SMÄRTA H H H H Hur många minuter efter det att du hade begärt något smärtstillande 89 läkemedel dröjde det... Upplevde du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra din 9 smärta? På det hela taget, hur mycket smärtstillande läkemedel fick du? 9 Om du hade ont efteråt, fick du smärtstillande läkemedel eller recept på sådant med dig hem? 9 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

11 PUKvärden indelade efter sektion Fråga Patientupplevd kvalitet OM UTSKRIVIGE I I I I I I6 I7 I8 I I I Fick du i förväg information om när du skulle kunna lämna sjukhuset? 9 är du åkte hem, kände du att du mådde tillräckligt bra för att åka 9 hem? Fick du vänta länge på att träffa läkaren för att bli utskriven? 9 Förklarade läkaren varför du skulle ta de läkemedel du fått, på ett sätt 97 som du förstod? Berättade läkaren om eventuella biverkningar av läkemedel som du 67 skulle uppmärksamma? Fick du tillräcklig information om vilka eventuella varningssignaler du 77 skulle vara uppmä... Fick du tillräcklig information om när du skulle kunna återgå till dina 8 vardagliga aktivi... Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? 8 Om du och läkaren inte diskuterade dina frågor, vad berodde det på? 77 Om det bestämdes att du skulle göra ett återbesök, hjälpte personalen till att ordna det? Fick du veta vart du kunde vända dig om du behövde hjälp eller hade ytterligare frågor ef EFTER DI OPERATIO J J J Stämde den information som du fick innan operationen med hur du 8 kände dig efteråt? Fick du veta resultatet av operationen på ett sätt som du förstod? 87 Var det någon från avdelningen/sjukhuset som kontaktade dig hemma efter operationen? HELHETSITRYCK K K K K K Hur välorganiserad var den dagkirurgiska avdelningen som du 86 opererades på? Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? 8 Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket 8 som du önskade? Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? 9 Skulle du rekommendera den här dagkirurgiska avdelningen till andra? 96 TILL SIST M Var det något under ditt besök på avdelningen för dagkirurgi som gjorde dig arg, kränkt e... 8 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

12 Dimensioner Dimensioner E F I8 Kommunikation är du frågade läkaren om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? är du frågade en sköterska om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förs... Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? I J Fick du veta vart du kunde vända dig om du behövde hjälp eller hade ytterligare frågor ef... Fick du veta resultatet av operationen på ett sätt som du förstod? 9 87 D E Bemötande Hur bedömer du bemötandet du fick från den person som skrev in dig? Talade läkarna med varandra i din närvaro som om du inte var där? E F F Hur bedömer du bemötandet du fick från läkarna? Talade sköterskorna med varandra i din närvaro som om du inte var där? Hur bedömer du bemötandet du fick från sköterskorna? K Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? 9 A A Tillgänglighet Hur länge hade du fått vänta på denna operation sedan det blev bestämt att den skulle gen... Vad anser du om väntetiden? A Hur upplevde du väntetiden? 67 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

13 Dimensioner Dimension Patientupplevd kvalitet Trygg och säker vård 96 E Kände du förtroende för de läkare som behandlade dig? 97 F Kände du förtroende för de sköterskor som vårdade/behandlade dig? 97 H I I B B I6 K K K Delaktighet Upplevde du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra din smärta? är du åkte hem, kände du att du mådde tillräckligt bra för att åka hem? Förklarade läkaren varför du skulle ta de läkemedel du fått, på ett sätt som du förstod? är din dagkirurgiska operation planerades, förklarade läkaren riskerna och fördelarna me... Fick du den information som du behövde om dina förberedelser inför operationen? Fick du tillräcklig information om vilka eventuella varningssignaler du skulle vara uppmä... Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? Patientens värdering Hur välorganiserad var den dagkirurgiska avdelningen som du opererades på? Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? K Skulle du rekommendera den här dagkirurgiska avdelningen till andra? 96 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

14 Frekvenstabeller IA DU KOM TILL AVDELIGE A Hade du möjlighet att påverka vilken dag du skulle opereras på? Ja, helt och hållet 9, ej 9 Jag hade inga särskilda önskemål 6 6 Totalt antal: A Hur länge hade du fått vänta på denna operation sedan det blev bestämt att den skulle genomföras? Upp till en vecka Mer än en vecka upp till en månad 9 7 Mer än en månad upp till tre månader 6,7 Mer än tre upp till sex månader, Mer än sex månader upp till ett år 6 Mer än ett år 9 77 Totalt antal: A Vad anser du om väntetiden? Jag blev kallad inom rimlig tid 6 Jag borde ha blivit kallad lite tidigare, Jag borde ha blivit kallad mycket tidigare Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

15 A Hur upplevde du väntetiden? Lätt Acceptabel 8, Svår Totalt antal: OM PLAERIG IFÖR OPERATIO B är din dagkirurgiska operation planerades, förklarade läkaren riskerna och fördelarna med den, på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet 6, ej, jag förstod inte ej, jag fick ingen förklaring Ej aktuellt 9 8 Totalt antal: B Fick du den information som du behövde av läkaren om ditt hälsotillstånd och din behandling före operationen? Ja, helt och hållet 7 7, ej 9 9 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

16 B Fick du den information som du behövde om dina förberedelser inför operationen? Ja, helt och hållet 8 9, ej 8 9 Totalt antal: B Var det någon från avdelningen/sjukhuset som kontaktade dig hemma några dagar innan operationen? Ja 6 ej, men det behövdes inte 6 ej, men det hade varit värdefullt Jag kontaktade själv sjukhuset/avdelningen 6 8 Totalt antal: OM PROVTAGIGAR C Gjordes några provtagningar före din operation? ej 6 Ja 8 6 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida 6 av

17 C *Förklarade läkaren varför du behövde ta proverna, på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet 6 8, ej, jag förstod inte ej, jag fick ingen förklaring Ej aktuellt Totalt antal: 7 C *Berättade någon för dig hur du skulle få reda på provresultaten? Ja 7 6 ej 8 9 Totalt antal: 7 C *Fick du veta provresultaten på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet, ej, jag förstod inte provresultaten ej, jag fick ingen förklaring 8 Ej aktuellt Totalt antal: 7 Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida 7 av

18 OM OPERATIOE D är du kom till avdelningen Upplevde du att du fick vänta länge, (från den avtalade ankomsttiden) innan du blev omhändertagen av personalen? ej, jag fick inte vänta länge 7 Ja, något för länge 8, Ja, alldeles för länge 8 9 Totalt antal: D Vid ankomsten till sjukhuset/avdelningen, fick du lämna samma information mer än en gång? Ja 9 ej Totalt antal: D Hur bedömer du bemötandet du fick från den person som skrev in dig? Utmärkt 8 Mycket bra,7 Bra 6, ågorlunda, Dåligt 8 86 Totalt antal: D Fick du vänta länge innan operationen började? ej, jag fick inte vänta länge 6 Ja, något för länge 9 7, Ja, alldeles för länge Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida 8 av

19 D Om operationen inte började på utsatt tid, berättade någon för dig om förseningen? Ja 9 7 ej Operationen började på utsatt tid 8 9 Totalt antal: D6 Förklarade läkaren för dig hur du skulle sövas eller bedövas under operationen? Ja, helt och hållet 7 8, ej 8 Ej aktuellt 8 88 Totalt antal: OM LÄKARE E är du frågade läkaren om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? Ja, alltid eller nästan alltid 7 Ibland 6, ej Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida 9 av

20 E Om du kände oro eller ängslan över ditt tillstånd eller din behandling, hade du möjlighet att prata med läkaren om det? Ja, helt och hållet 7 7, ej Jag kände ingen oro eller ängslan Jag ville inte prata om det 6 88 Totalt antal: E Kände du förtroende för de läkare som behandlade dig? Ja, helt och hållet 96, ej 97 Totalt antal: E Talade läkarna med varandra i din närvaro som om du inte var där? Ja, alltid eller nästan alltid Ibland 6, ej Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

21 E Hur bedömer du bemötandet du fick från läkarna? Utmärkt 7 Mycket bra 8,7 Bra 8, ågorlunda, Dåligt 88 Totalt antal: E6 är du behövde tala med en läkare, fick du då möjlighet till det? Ja, alltid eller nästan alltid 9 Ibland 8, ej Jag hade inget behov 8 9 Totalt antal: OM SJUKSKÖTERSKOR/UDERSKÖTERSKOR F är du frågade en sköterska om något som var viktigt för dig, fick du då svar som du förstod? Ja, alltid eller nästan alltid 8 Ibland, ej Jag vågade inte fråga Jag hade inget behov av att fråga 7 96 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

22 F Om du kände oro eller ängslan över ditt tillstånd eller din behandling, hade du möjlighet att prata med en sköterska om det? Ja, helt och hållet 6, ej Jag kände ingen oro eller ängslan Jag ville inte prata om det 6 9 Totalt antal: F Kände du förtroende för de sköterskor som vårdade/behandlade dig? Ja, helt och hållet 9, ej 97 Totalt antal: F Talade sköterskorna med varandra i din närvaro som om du inte var där? Ja, alltid eller nästan alltid 6 Ibland 6, ej 8 88 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

23 F Hur bedömer du bemötandet du fick från sköterskorna? Utmärkt 7 Mycket bra 9 6,7 Bra 8, ågorlunda, Dåligt 8 Totalt antal: F6 är du behövde tala med en sköterska, fick du då möjlighet till det? Ja, alltid eller nästan alltid 66 Ibland, ej Jag hade inget behov 6 97 Totalt antal: OM AVDELIGE G Hur många minuter dröjde det vanligtvis från det att du tryckte på signalknappen till dess att du fick hjälp? minuter/genast minuter 6 minuter,7 minuter, Mer än minuter, 6 Jag fick ingen hjälp trots begäran 7 Jag använde inte signalknappen Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

24 G Anser du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra din känsla av illamående? Ja, helt och hållet, ej Jag var inte illamående 6 96 Totalt antal: OM SMÄRTA H Hur upplevde du vanligtvis din smärta? Lätt 8 Måttlig Medelsvår Svår 8 Outhärdlig 6 Jag upplevde ingen smärta 6 8 Totalt antal: H Hur många minuter efter det att du hade begärt något smärtstillande läkemedel dröjde det vanligtvis innan du fick sådant? minuter/genast 7 minuter minuter,7 minuter, Mer än minuter, 6 Jag fick inget trots begäran 7 Jag upplevde ingen smärta 89 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

25 H Upplevde du att personalen gjorde allt de kunde för att lindra din smärta? Ja, helt och hållet 6, ej Jag upplevde ingen smärta Totalt antal: H På det hela taget, hur mycket smärtstillande läkemedel fick du? Tillräckligt 66 För lite För mycket Jag fick inga smärtstillande läkemedel Totalt antal: H Om du hade ont efteråt, fick du smärtstillande läkemedel eller recept på sådant med dig hem? Ja 7 7 ej Det behövdes inte Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

26 OM UTSKRIVIGE I Fick du i förväg information om när du skulle kunna lämna sjukhuset? Ja, helt och hållet 8 6, ej 9 Totalt antal: I är du åkte hem, kände du att du mådde tillräckligt bra för att åka hem? Ja 9 9 ej 8 9 Totalt antal: I Fick du vänta länge på att träffa läkaren för att bli utskriven? Ja 8 ej 79 Jag fick inte träffa någon läkare innan jag åkte hem 9 9 Totalt antal: I Förklarade läkaren varför du skulle ta de läkemedel du fått, på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet 7 6, ej, jag förstod inte ej, jag fick ingen förklaring Ej aktuellt Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida 6 av

27 I Berättade läkaren om eventuella biverkningar av läkemedel som du skulle uppmärksamma? Ja, helt och hållet 7, ej Jag behövde ingen information 7 Jag fick inga läkemedel 6 67 Totalt antal: I6 Fick du tillräcklig information om vilka eventuella varningssignaler du skulle vara uppmärksam på beträffande din sjukdom eller operation? Ja, helt och hållet 6, ej Totalt antal: I7 Fick du tillräcklig information om när du skulle kunna återgå till dina vardagliga aktiviteter, så som att arbeta, motionera eller köra bil? Ja, helt och hållet 6, ej Ej aktuellt 9 8 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida 7 av

28 I8 Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd? Ja, helt och hållet 7 7, ej Jag behövde ingen information 8 Totalt antal: I9 Hade du frågor efter din operation som du ville ställa till läkaren men inte gjorde? Ja ej Jag hade inga frågor 6 Totalt antal: I Om du och läkaren inte diskuterade dina frågor, vad berodde det på? Jag var generad över att ta upp dem 8 Jag glömde att ta upp dem 6 Jag hade inte tid att ta upp dem Läkaren hade inte tid att lyssna Vi fick inte vara ostörda 6 Ej aktuellt Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida 8 av

29 I Om det bestämdes att du skulle göra ett återbesök, hjälpte personalen till att ordna det? Ja ej Inget mer besök behövdes 6 Jag blir kallad regelbundet 9 9 Totalt antal: I Fick du veta vart du kunde vända dig om du behövde hjälp eller hade ytterligare frågor efter det att du hade åkt hem? Ja 6 87 ej Totalt antal: EFTER DI OPERATIO J Stämde den information som du fick innan operationen med hur du kände dig efteråt? Ja, helt och hållet 6 8, ej 6 Jag fick ingen information innan Jag var inte mottaglig för information 8 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida 9 av

30 J Fick du veta resultatet av operationen på ett sätt som du förstod? Ja, helt och hållet 7 9, ej, jag förstod inte resultatet ej, jag fick ingen förklaring Ej aktuellt 87 Totalt antal: J Har du följt de råd/rekommendationer som du fick av läkaren? Ja, helt och hållet 8 6 ej Jag fick inga råd/rekommendationer 8 Totalt antal: J Var det någon från avdelningen/sjukhuset som kontaktade dig hemma efter operationen? Ja 7 ej, men det hade varit bra 9 7 ej, det behövdes inte 6 68 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

31 HELHETSITRYCK K Hur välorganiserad var den dagkirurgiska avdelningen som du opererades på? Mycket välorganiserad 8 7 Ganska välorganiserad, Inte alls välorganiserad 86 Totalt antal: K Hur värderar du som helhet den vård/behandling du fick? Utmärkt Mycket bra 8,7 Bra 8, ågorlunda, Dålig 8 Totalt antal: K Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade? Ja, helt och hållet , ej Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

32 K Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Ja, helt och hållet 8 9 6, ej 9 Totalt antal: K Skulle du rekommendera den här dagkirurgiska avdelningen till andra? Ja, helt och hållet , ej 96 Totalt antal: K6 Om du skulle göra denna operation igen och hade möjlighet att välja, skulle du åka hem samma dag eller stanna kvar över natten? Åka hem 79 Stanna kvar över natten 9 7 Totalt antal: DI BAKGRUD L I allmänhet, skulle du vilja säga att din hälsa är: Utmärkt 8 Mycket bra 6 Bra ågorlunda 9 Dålig 6 6 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

33 L Förutom den här operationen/besöket hur många gånger har du besökt en läkare de senaste sex månaderna? Ingen gång 8 En gång Två till tre gånger 7 Fyra gånger eller mer 7 Totalt antal: L Hur gammal är du? år eller yngre 6 6 år 67 år 7 år eller äldre 6 Totalt antal: L Är du man eller kvinna? Man 7 Kvinna Totalt antal: L Är svenska ditt modersmål? Ja 9 7 ej 6 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

34 L6 Vilken är din högsta avslutade utbildning? Folkskola, högstadiet eller likvärdigt 9 Gymnasiet eller likvärdigt 7 Universitet eller högskola 6 Totalt antal: L7 Hur har du besvarat frågorna i formuläret? Helt själv 8 9 med hjälp av annan person Helt med hjälp av annan person Totalt antal: TILL SIST M Var det något under ditt besök på avdelningen för dagkirurgi som gjorde dig arg, kränkt eller besviken? ej 8 Ja 8 8 Totalt antal: Copyright Institutet för kvalitetsindikatorer VO Anestesi > Dagkirurgi Datum: 99 Sida av

Undersökningsperiod v.36-41 2009. Resultat redovisat Februari 2010

Undersökningsperiod v.36-41 2009. Resultat redovisat Februari 2010 Nationell patientenkät Primärvård Sammanfattande rapport Privata vårdcentraler > Uppsala/Knivsta > Ture Ålander läkarpraktik Undersökningsperiod v.36-41 2009 Resultat redovisat Februari 2010 Ansvarig projektledare

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt 2013-10 Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Lisa Borgh Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Privata vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Undersökning Diagnostik PUK. Tidpunkt

Undersökning Diagnostik PUK. Tidpunkt Sammanfattande rapport VO Medicin > Endoskopimottagning Undersökning Diagnostik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator

Läs mer

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt

Undersökning Öppenvård RK PUK. Tidpunkt Sammanfattande rapport Röda Korset Sverige Undersökning Öppenvård RK PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Camilla Lansvén Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat

Läs mer

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04

Undersökning Sjukgymnastik PUK. Tidpunkt 2014-04 Sammanfattande rapport VO Aktiv Fysioterapi Södra Undersökning Sjukgymnastik PUK Tidpunkt Ansvarig projektledare Anne Jansson Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Farsta Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad tycker

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Lund Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Lund Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Primärvård LÄK+SSK Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Undersökningsperiod v.35-39 2010 Resultat redovisat Februari 2011 Ansvarig projektledare Jenny Roxenius

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Mark Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Mark Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Mark Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om

Läs mer

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010

Nationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken. Undersökningsperiod Höst 2010 ationell patientenkät Primärvård Vald enhet Vårdcentralen Kyrkbacken Undersökningsperiod Höst Om ationell Patientenkät ationell Patientenkät genomförs inom flera områden, bl.a. primärvården, somatisk öppen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för CL Assistans AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Karlstad Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Karlstad Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Karlstad Hemtjänst Deltagare Totalt svarade 91 690 personer på årets enkät för äldre med hemtjänst, vilket är 66,7% av de tillfrågade. I Karlstad

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Herrhagen (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Sahlgrenska Universitetssjukh

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Sahlgrenska Universitetssjukh Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri Öppenvård Sammanfattande rapport Sahlgrenska Universitetssjukh Undersökningsperiod 2011 Vår Ansvarig projektledare Björn Åkerberg Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för HTJ Östermalm (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling

Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling Karolinska Universitetssjukhuset Solna Smärtcentrum Sektionen för Beteendemedicinsk smärtbehandling tar emot patienter med långvarig och svårbehandlad smärta

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Din hemtjänst i Stockholm AB (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Undersökning Ambulanssjukvård. Tidpunkt 2012 Höst

Undersökning Ambulanssjukvård. Tidpunkt 2012 Höst Sammanfattande rapport Örebro läns landsting Undersökning Ambulanssjukvård Tidpunkt Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Solbacka (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Solbacka (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Solbacka (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_1:a Hemtjänst o Vård kompaniet (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_AVA assistans hemtjänst (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_AB Jessys assistans (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Kampementets Äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_HS Service och Support (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej- / killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Systrarna Odh s Hemtjänst Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Dalahöjdens äldreboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Åsengårdens gruppboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hemvård Sommarvägen (minst 7 svarande) Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Växjö_Hemvård Sommarvägen (minst 7 svarande) Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Växjö_Hemvård Sommarvägen (minst 7 svarande) Hemtjänst Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet/område

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norr Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport

Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012. Landstingsjämförande rapport Nationell Patientenkät Somatisk slutenvård Våren 2012 Landstingsjämförande rapport Undersökningen i korthet Under våren 2012 genomfördes inom ramen för Nationell Patientenkät en mätning av den patientupplevda

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Skogåsa (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Slutenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgavdelningen vid Ersta sjukhus

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Slutenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgavdelningen vid Ersta sjukhus Nationell Patientenkät Nationell Somatik Slutenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgavdelningen vid Ersta sjukhus Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Trygghetens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Trygghetens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_Trygghetens vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Vasens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Stockholm_Vasens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Stockholm_Vasens vård- och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_Ametisten vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård

Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård Nationell Patientenkät Nationell Akutmottagning Sammanfattande rapport Akutsjukvård Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Camilla Lansvén Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Polhemsgården vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Solna_Polhemsgården vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Solna_Polhemsgården vård och omsorgsboende (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2013? Verksamhetsresultat för Norrköping Hemtjänst Resultaten för er verksamhet Här redovisas resultaten för er verksamhet från 2013 års nationella brukarundersökning

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Barn Öppenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Ganska dåligt/ Mycket dåligt Totalt

Ganska dåligt/ Mycket dåligt Totalt Resultat för hemtjänst 5, enheter 63 Hällefors, enheter med minst 3 svar 3 4 Totalt, andel svar, procent F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? F3

Läs mer

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11

Undersökning BB Förlossning. Tidpunkt 2012-11 Sammanfattande rapport BB Stockholm Undersökning BB Förlossning Tidpunkt Ansvarig projektledare Karin Tidlund Introduktion Om Institutet för kvalitetsindikatorer (Indikator) Indikator har arbetat med att

Läs mer

Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011

Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011 Kvalitetsmätning Hemtjänst 2011 Under 2011 har en undersökning genomförts hos personer med inom Alingsås kommun. Sammantaget har 526 enkäter skickats ut och totalt har 337 äldre personer med svarat på

Läs mer

Brevutskick till väntande patienter

Brevutskick till väntande patienter Brevutskick till väntande patienter Rapport från Vårdgarantiarbetet i Region Skåne, juni 2006 Bakgrund Genom en överenskommelse har staten och Sveriges Kommuner och Landsting enats om en långsiktig satsning

Läs mer

Vi skall skriva uppsats

Vi skall skriva uppsats Vi skall skriva uppsats E n vacker dag får du höra att du skall skriva uppsats. I den här texten får du veta vad en uppsats är, vad den skall innehålla och hur den bör se ut. En uppsats är en text som

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Akutmottagning

Intervjufrågor - Sjukhus - Akutmottagning Intervjufrågor - Sjukhus - Akutmottagning Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Utvärdering APL frågor till praktikant

Utvärdering APL frågor till praktikant Utvärdering APL frågor till praktikant Jag studerar på A. Vård och Omsorgsprogrammet för 0 0 ungdomar åk 1 B. Vård och Omsorgsprogrammet för 1 1,9 ungdomar åk 2 C. Vård och Omsorgsprogrammet för 8 15,4

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler

Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler Nationell Patientenkät Nationell Primärvård Läkare Sammanfattande rapport Primärvård > Landstingsdrivna vårdcentraler Undersökningsperiod 0 Höst Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Diabetes,endokrinmott Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Hjärtmott

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Hjärtmott Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Hjärtmott Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Samtals- och dokumentationsunderlag Språk och erfarenheter

Samtals- och dokumentationsunderlag Språk och erfarenheter Kartläggningsmaterial för nyanlända elever Samtals- och dokumentationsunderlag Språk och erfarenheter Steg 1 2 3 Samtals- och dokumentationsunderlag Steg 1 Information till elev och vårdnadshavare före

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Dagvård

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Dagvård Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Dagvård Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Barn Slutenvård Sammanfattande rapport Specialiserad vård Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Kirurgkliniken > Kirurgmottagningen Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Landstinget Gävleborg Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Jenny Roxenius Om Nationell Patientenkät Nationella patientenkätundersökningar

Läs mer

Våra patientenkäter gav oss helt ny kunskap. My Ericsson, kvalitetscontroller 26 maj 2016 Affärsområde Capio Psykiatri

Våra patientenkäter gav oss helt ny kunskap. My Ericsson, kvalitetscontroller 26 maj 2016 Affärsområde Capio Psykiatri Våra patientenkäter gav oss helt ny kunskap My Ericsson, kvalitetscontroller 26 maj 2016 Affärsområde Capio Psykiatri Allmänt om Capio Psykiatri Beskrivning Karta Affärsområde Capio Psykiatri arbetar med

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen

Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen Nationell Patientenkät Nationell Somatik Öppenvård Sammanfattande rapport Medicinkliniken > Gastroenterologmottagningen Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät

Läs mer

BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1. Hemsjukvården ur patientperspektiv, Kramfors kommun

BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1. Hemsjukvården ur patientperspektiv, Kramfors kommun BILAGA TILL FOU-RAPPORT 2014:1 Hemsjukvården ur patientperspektiv, Kramfors kommun KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Kommunförbundet; FoU Västernorrland Järnvägsgatan 2 871 45 Härnösand Tfn: 0611-55 54 00

Läs mer

Lathund, procent med bråk, åk 8

Lathund, procent med bråk, åk 8 Lathund, procent med bråk, åk 8 Procent betyder hundradel, men man kan också säga en av hundra. Ni ska kunna omvandla mellan bråkform, decimalform och procentform. Nedan kan ni se några omvandlingar. Bråkform

Läs mer

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken

Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken Nationell Patientenkät Nationell Psykiatri SV utd Sammanfattande rapport Ersta sjukhus Psykiatriska kliniken Undersökningsperiod 0 Vår Ansvarig projektledare Anne Jansson Om Nationell Patientenkät Nationella

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna att följa väntetider på sjukhusbundna akutmottagningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna att följa väntetider på sjukhusbundna akutmottagningar Regeringsbeslut I:4 2010-09-09 S2010/6418/HS (delvis) Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Uppdrag att utreda förutsättningarna att följa väntetider på sjukhusbundna akutmottagningar

Läs mer

Vet du vilka rättigheter du har?

Vet du vilka rättigheter du har? Vet du vilka rättigheter du har? Särskilda ungdomshem (SiS) Till dig som är inskriven på ett särskilt ungdomshem De särskilda ungdomshemmen drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). När du kommer till

Läs mer

Referensvärden samtliga undergrupper

Referensvärden samtliga undergrupper Brukarenkät Utförare IFO-FH 214 Referensvärden samtliga undergrupper 214 2 Samtliga undergrupper Lägsta värde Högsta värde HELHET, NKI 8-76 7 1 TILLGÄNGLIGHET 84-79 7 1 EFFEKTIVITET 87-8 28 1 INFORMATION

Läs mer

Referensvärden samtliga resultatenheter

Referensvärden samtliga resultatenheter Brukarenkät Utförare IFO-FH 2 Referensvärden samtliga resultatenheter 2 3 Samtliga resultatenheter Lägsta värde Högsta värde HELHET, NKI - 78 55 94 TILLGÄNGLIGHET 61-78 59 92 EFFEKTIVITET 64-81 55 95 INFORMATION

Läs mer

Dina tänder är viktiga. Du behöver dem varje dag.

Dina tänder är viktiga. Du behöver dem varje dag. Dina tänder är viktiga. Du behöver dem varje dag. Dina tänder är viktiga Du behöver dina tänder varje dag när du äter, skrattar och pratar. Hela tänder och en frisk mun är viktigt för ett bra liv. Gå på

Läs mer

Kvalitet i äldreomsorgen. Resultat av en brukarundersökning 2012

Kvalitet i äldreomsorgen. Resultat av en brukarundersökning 2012 Kvalitet i äldreomsorgen Resultat av en brukarundersökning Februari 2013 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av den femte brukarundersökningen inom äldreomsorgen, som genomfördes under september-oktober.

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 10.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2010-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen innan patienten går hem

Läs mer

Vårdgaranti. i Västra Götalandsregionen. En guide för dig som arbetar i hälso- och sjukvården

Vårdgaranti. i Västra Götalandsregionen. En guide för dig som arbetar i hälso- och sjukvården Vårdgaranti 7 0 0 i Västra Götalandsregionen En guide för dig som arbetar i hälso- och sjukvården Som vårdgivare ska du se till att patienten erbjuds vård inom vårdgarantins tidsgränser. Det är ditt ansvar.

Läs mer

När du som vårdpersonal vill ta del av information som finns hos en annan vårdgivare krävs det att:

När du som vårdpersonal vill ta del av information som finns hos en annan vårdgivare krävs det att: 1 (6) Sammanhållen journalföring information till dig som möter patienter Detta är ett kunskapsunderlag om sammanhållen journalföring för dig som arbetar i vården. Underlaget innehåller en kort beskrivning

Läs mer

Enligt vårdgarantin har du rätt till:

Enligt vårdgarantin har du rätt till: Det finns en vårdgaranti När behörig vårdpersonal beslutat om besök eller behandling i samråd med dig som patient så anger vårdgarantin hur länge du som längst ska behöva vänta. Vårdgarantin reglerar inte

Läs mer

Skriva B gammalt nationellt prov

Skriva B gammalt nationellt prov Skriva B gammalt nationellt prov Skriva B.wma Då fortsätter vi skrivträningen. Detta avsnitt handlar om att anpassa sin text till en särskild situation, en speciell texttyp och särskilda läsare. Nu ska

Läs mer

Sjuksköterskors upplevelser av närståendes betydelse inom ambulanssjukvård i glesbygd. Charlott Ek 100917

Sjuksköterskors upplevelser av närståendes betydelse inom ambulanssjukvård i glesbygd. Charlott Ek 100917 Sjuksköterskors upplevelser av närståendes betydelse inom ambulanssjukvård i glesbygd Bakgrund När en person blir sjuk eller drabbas av ohälsa påverkas de närstående på många olika sätt. I akuta situationer

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rapport Läsår: 2015/2016 Organisationsenhet: STENSFSK/FSK Stensåkra Förskola Fokusområde: Samverkan Cecilia Stenemo, Barn- och utbildningsförvaltningen, Stensåkra förskola,

Läs mer

Hej! Mitt namn är Agota, och jag ringer från Smittskyddsinstitutet angående en telefonintervju om ditt deltagande i Sjukrapport. Pratar jag med XX?

Hej! Mitt namn är Agota, och jag ringer från Smittskyddsinstitutet angående en telefonintervju om ditt deltagande i Sjukrapport. Pratar jag med XX? Intro: Hej! Mitt namn är Agota, och jag ringer från Smittskyddsinstitutet angående en telefonintervju om ditt deltagande i Sjukrapport. Pratar jag med XX? Jag skulle gärna tala med XX finns han/hon där?

Läs mer

Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige

Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företagande i Sverige 29 november 2001 Arne Modig T22502 Invandrarföretagare om att starta, driva och expandera företag i Sverige Svenskt Näringsliv

Läs mer

Detta kan du förvänta dig av kommunens service. Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre

Detta kan du förvänta dig av kommunens service. Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre Detta kan du förvänta dig av kommunens service Lokala värdighetsgarantier inom socialtjänstens omsorg om äldre ANTAGEN AV SOCIALNÄMNDEN JANUARI 2014 NATIONELL VÄRDEGRUND Socialtjänstens omsorg om äldre

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst 2016? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst

Vad tycker du om din hemtjänst 2016? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst 8904106750 Vad tycker du om din hemtjänst 2016? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst Alla äldre har rätt till en bra hemtjänst. För att kunna förbättra hemtjänsten vill vi få

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Nösnäsgymnasiet 2 i Stenungsund våren 2014 Antal elever: 47 Antal svarande: 40 Svarsfrekvens: 85% Klasser: 12BAa, 12BAb, 12LL Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per

Läs mer

Det är bra om även distriktsstyrelsen gör en presentation av sig själva på samma sätt som de andra.

Det är bra om även distriktsstyrelsen gör en presentation av sig själva på samma sätt som de andra. Modul: Föreningspresentation Ett stort blädderblocksblad delas upp i fyra rutor. Deltagarna, som under detta pass är indelade föreningsvis, får i uppgift att rita följande saker i de fyra rutorna: Föreningsstyrelsen

Läs mer

Diskussionsfrågor till version 1 och 2

Diskussionsfrågor till version 1 och 2 Diskussionsfrågor till version 1 och 2 Version 1 Tillgång till internet i hemmet A. Vilken åldersgrupp har haft den största ökningen av tillgång till internet under perioden? B. Kan man med hjälp av de

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014. Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13

Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014. Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13 Enkätresultat för elever i år 2 i Mega Musik gymnasium hösten 2014 Antal elever: 47 Antal svarande: 46 Svarsfrekvens: 98% Klasser: MM13 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor

Läs mer

Sveriges Trafikskolors Riksförbund Film om körkort för nysvenskar Speakertext - Svensk

Sveriges Trafikskolors Riksförbund Film om körkort för nysvenskar Speakertext - Svensk Sveriges Trafikskolors Riksförbund Film om körkort för nysvenskar Speakertext - Svensk Vägen till svenskt körkort Funderar du på att skaffa svenskt körkort för personbil? I den här filmen får du reda på

Läs mer

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014

Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Enkätresultat för elever i år 2 i Praktiska Skövde i Praktiska Sverige AB hösten 2014 Antal elever: 18 Antal svarande: 13 Svarsfrekvens: 72% Klasser: År 2 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin

Läs mer

Cellgifter/Cytostatika Myter & Sanningar:

Cellgifter/Cytostatika Myter & Sanningar: Cellgifter/Cytostatika Myter & Sanningar: Illamående och kräkningar efter cellgiftsbehandling Frågor-&-Svar Broschyr Skriven av en patient Personlig information Namn: Adress: Postnummer: Postadress: Telefon:

Läs mer

Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012. Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9

Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012. Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9 Enkätresultat för elever i åk 9 i Borås Kristna Skola i Borås hösten 2012 Antal elever: 20 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 95% Klasser: Klass 9 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Brister i kunskap vid gymnasieval

Brister i kunskap vid gymnasieval Brister i kunskap vid gymnasieval En undersökning om hur niondeklassarna tänker inför sitt val av skola och program Gymnasium.se Hovslagargatan 3 SE 103 88 STOCKHOLM 08-50 91 06 00 1 Bakgrund och metod

Läs mer

VÄRDERINGSÖVNINGAR. Vad är Svenskt?

VÄRDERINGSÖVNINGAR. Vad är Svenskt? VÄRDERINGSÖVNINGAR Vad är Svenskt? Typ av övning: Avstamp till diskussion. Övningen belyser hur svårt det är att säga vad som är svenskt och att normen vad som anses vara svenskt ändras med tiden och utifrån

Läs mer

Personliga ombud i Hudiksvalls och Nordanstigs Kommun

Personliga ombud i Hudiksvalls och Nordanstigs Kommun Personliga ombud i Hudiksvalls och Nordanstigs Kommun Kort historik I mitten av 1990.talet startade en försöksverksamhet med Personliga ombud i tio kommuner. Eftersom försöket föll väl ut kunde intresserade

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012. Antal svar: 50

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012. Antal svar: 50 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Centralskolan Söder 4-9 i Grästorp hösten 2012 Antal svar: 50 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Angered Boendestöd

Granskningsrapport. Brukarrevision. Angered Boendestöd Granskningsrapport Brukarrevision Angered Boendestöd 2013 INLEDNING Syftet med brukarrevisionsarbetet är att söka finna nya och bättre sätt att ta reda på vad de vi är till för inom verksamhetsområdet

Läs mer

För dig som är valutaväxlare. Så här följer du reglerna om penningtvätt i din dagliga verksamhet INFORMATION FRÅN FINANSINSPEKTIONEN

För dig som är valutaväxlare. Så här följer du reglerna om penningtvätt i din dagliga verksamhet INFORMATION FRÅN FINANSINSPEKTIONEN För dig som är valutaväxlare Så här följer du reglerna om penningtvätt i din dagliga verksamhet INFORMATION FRÅN FINANSINSPEKTIONEN MARS 2016 DU MÅSTE FÖLJA LAGAR OCH REGLER Som valutaväxlare ska du följa

Läs mer

HT 2011 FK2004 Tenta Lärare delen 4 problem 6 poäng / problem

HT 2011 FK2004 Tenta Lärare delen 4 problem 6 poäng / problem HT 2011 FK2004 Tenta Lärare delen 4 problem 6 poäng / problem Problem 1 (6p) En undersökning utfördes med målet att besvara frågan Hur stor andel av den vuxna befolkningen i Sverige äger ett skjutvapen?.

Läs mer

Arbetsmarknaden styr ungas val av utbildning

Arbetsmarknaden styr ungas val av utbildning Arbetsmarknaden styr ungas val av utbildning En undersökning av Studentum om val till högskola och Yrkeshögskola Studentum AB Hovslagargatan 3 SE 103 88 STOCKHOLM 08-50 91 06 00 1 1 Bakgrund och metod

Läs mer

Anhörigas upplevelser av en hjärtstoppssituation och att själv bli omhändertagen ett vårdande förhållningssätt inom ambulanssjukvård

Anhörigas upplevelser av en hjärtstoppssituation och att själv bli omhändertagen ett vårdande förhållningssätt inom ambulanssjukvård Anhörigas upplevelser av en hjärtstoppssituation och att själv bli omhändertagen ett vårdande förhållningssätt inom ambulanssjukvård Tobias Creutz & Johan Pettersson Georgii Examensarbete på magisternivå

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2014. 023387 Förskolan Pärlan

Stockholm stad Förskoleundersökning 2014. 023387 Förskolan Pärlan Stockholm stad Förskoleundersökning 2 27 Förskolan Pärlan Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande resultat Förskola per år Förskola

Läs mer

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEVER I ÅRSKURS 9

KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEVER I ÅRSKURS 9 101001 KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEVER I ÅRSKURS 9 Inbjudan att delta i en studie om skolan, lärande och miljö 001 Vad är Kupol? Kupol (Kunskap om ungas

Läs mer

Minoritetsspråk Åk 9

Minoritetsspråk Åk 9 Minoritetsspråk Åk 9 Syfte Detta arbete går ut på att du dels ska lära dig saker om Sveriges fem olika minoritetsspråk samtidigt som du övar dig på att använda dig av olika typer av lässtrategier och strategier

Läs mer

Svenska som andraspråk, år 8

Svenska som andraspråk, år 8 1 (6) 2006-03-09 Svenska som andraspråk, år 8 Mål för betyget Godkänd Läser och förstår böcker på ca. 100 sidor eller mer. Läser och förstår svårare böcker. Kan läsa och följa instruktioner Förstår innehållet

Läs mer