SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013"

Transkript

1 Årsredovisning SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR Kommunens årsredovisning i korthet HÄRJEDALEN 2013 Kommunens årsredovisning i korthet Så gick det ekonomiskt för kommunen Resultatet för 2013 blev ett överskott på 20 miljoner kronor, vilket var drygt 13 miljoner mer än budgeterat. Det stora överskottet beror till stor del på att det även detta år återbetalades sjukförsäkringspremier (12,6 Mkr). Så gick det ekonomiskt för kommunen Andra orsaker var att skatteintäkter och utjämningsbidrag Resultatet för 2013 blev ett överskott på 20 miljoner kronor, blev nästan 4 miljoner högre än beräknat, totalt 637 miljoner. vilket var drygt 13 miljoner mer än budgeterat. Av nämnderna redovisade samhällsbyggnadsnämnden Det stora överskottet beror till stor del på att det även överskott, medan de andra nämnderna redovisade underskott. detta år återbetalades sjukförsäkringspremier (12,6 Mkr). Andra orsaker var att skatteintäkter och utjämningsbidrag blev nästan 4 miljoner högre än beräknat, totalt 637 miljoner. Uppfylldes de ekonomiska målen? Av nämnderna redovisade samhällsbyggnadsnämnden Enligt kommunallagen måste kommunen ha högre intäkter överskott, medan de andra nämnderna redovisade underskott. än kostnader. För Härjedalens kommun uppgick nettokostnaderna 1 till 96,9 procent av skatteintäkter och räntor 2013, vilket var en förbättring jämfört med tidigare år. Uppfylldes de ekonomiska målen? Kommunens mål uppfylldes, att betala alla invest eringar Enligt kommunallagen måste kommunen ha högre intäkter med egna pengar (dvs. utan att behöva låna) och att ha ett än kostnader. För Härjedalens kommun uppgick nettokostnaderna 1 till 96,9 procent av skatteintäkter och årsresultat på minst 6 miljoner kronor. räntor 2013, 1 Nettokostnad vilket var är en verksamhetens förbättring jämfört kostnad med efter tidigare avdrag år. för intäkter. Kommunens Exempel: mål Om uppfylldes, en viss verksamhet att betala i alla en kommun, invest eringar med exempelvis egna pengar förskola, (dvs. kostar utan totalt att behöva 3 miljoner låna) men och samtidigt att ha ett årsresultat får intäkter på minst miljoner kronor från kronor. de taxor som hushållen betalar, blir nettokostnaden 2,8 miljoner. 1 Nettokostnad är verksamhetens kostnad efter avdrag för intäkter. Exempel: Om en viss verksamhet i en kommun, 12 I HärligaHärjedalen exempelvis förskola, kostar totalt 3 miljoner men samtidigt får intäkter på kronor från de taxor som hushållen Hur mycket kan kommunen påverka sin ekonomi? Varje kommun har ganska mycket självständighet när det gäller att besluta om skatter, avgifter och hur den ska orga nisera och bedriva sina verksamheter. Samtidigt är Hur mycket kan kommunen påverka sin det många lagar och regler kommunen måste följa som rör ekonomi? både ekonomi och verksamhet. Kommunen måste givet vis Varje kommun har ganska mycket självständighet när också erbjuda viktiga samhällstjänster som för skola, skola det gäller att besluta om skatter, avgifter och hur den ska och äldreomsorg, sköta vägar och infrastruktur. Det är orga nisera och bedriva sina verksamheter. Samtidigt är dessa verksamheter som större delen av skatten används det många lagar och regler kommunen måste följa som rör till. Skatt tillsammans med utjämningsbidrag är de viktigaste intäkterna tillsammans står de för 73 procent av de både ekonomi och verksamhet. Kommunen måste givet vis också erbjuda viktiga samhällstjänster som för skola, skola pengar kommunen får in. och äldreomsorg, sköta vägar och infrastruktur. Det är dessa RESULTATRÄKNING verksamheter som 2013större delen av skatten används till. (Tkr) Skatt tillsammans med utjämningsbidrag 2013är de 2012 viktigaste Verksamhetens intäkterna intäkter tillsammans står de för procent 206 av 254 de pengar Verksamhetens kommunen kostnader får in Avskrivningar RESULTATRÄKNING Verksamhetens nettokostnader (Tkr) Skatteintäkter Generella Verksamhetens statsbidrag intäkter och utjämning Finansiella Verksamhetens intäkter kostnader Finansiella Avskrivningar kostnader Årets Verksamhetens resultat nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

2 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ARBETEN 2013 Kommunen beslutade att återgå till en egen nämnd och förvaltning för miljö- och byggverksamhet. Flygtrafiken hade en positiv utveckling antalet flygresenärer ökade till över under Avdelningen arbete och aktivitet flyttades över från social förvaltningen till kommunledningsförvaltningen. Den dagliga tågtrafiken mellan Östersund och Stockholm via Härjedalen fortsatte under vintern, och säsongen utökades den med anslutningsförbindelse till Lofsdalen. Härjedalen utsågs till Sveriges tredje bästa ungdomskommun i KFUM:s ungdomskommunrankning. Temat för året var ungas möjlighet till delaktighet och inflytande. Inom projektet Påfart Härjedalen påbörjades utbyggnaden av bredband via fiber i fyra byar. Förhoppningen är att kunna fortsätta utbyggnaden på fler orter de närmaste åren med hjälp av statliga medel. I november och december kom kommunens första asylsökande till Hede och Ytterhogdal, där de fick ett varmt mottagande. Beslutet att erbjuda asylsökande en fristad i Härjedalen är viktigt ur både ett mänskligt perspektiv och för att det berikar kommunen med fler invånare. HärligaHärjedalen I 13

3 Årsredovisning Årets idrottsstipendium tilldelades Elsa Håkansson- Fermbäck, framgångsrik alpinåkare som bland annat tog två guld i Ungdoms-SM under säsongen. Kulturstipendiet gick till Marit Manfredsdotter för arbetet med att möjliggöra översättning till engelska av hennes trilogi Upprättelse baserad på Erik O Lindbloms liv. Många evenemang och aktiviteter inom kultur och hälsa anordnades, bland annat Ett friskare Härjedalen, höstlovsaktiviteter, Alla helgons fest med mera. Kulturpriset tilldelades Happy Minds Studios för dokumentärkonceptet När rocken kom till Sveg som gett fantastisk reklam för Härjedalen genom bland annat att filmen visats i SVT på bästa sändningstid. 14 I HärligaHärjedalen

4 SÅ GICK DET FÖR VERKSAMHETERNA Tabellen nedan visar resultatet för de olika verksam heterna. Budget visar vilka nettokostnader verksam heterna räknat med, resultatet är vad nettokostnaderna blev i verkligheten och avvikelsen är skillnaden mellan resultat och budget (överskott eller underskott). DE OLIKA VERKSAMHETERNAS KOSTNADER OCH RESULTAT (Mkr) Verksamhet Budget Resultat Avvikelse Kommunstyrelse och gemensam verksamhet 74,6 75,8 1,2 Samhällsbyggnad 49,3 46,6 + 2,7 Bildning, fritid och kultur 249,2 251,5 2,3 Socialtjänst 262,0 263,5 1,5 Summa 635,7 637,4 2,3 Att det totalt blev ett plusresultat trots att verksamheterna tillsammans redovisade ett underskott beror på att resultatet även påverkas av många andra delar, bland annat den nämnda återbetalningen av sjukförsäkringspengar, samt skatteintäkter och räntor. Kommunen fungerar precis som ett hushåll. Intäkterna måste vara större än kostnaderna dels för att kunna ha råd med den löpande verksamheten och dels för att ha pengar över till att investera, betala framtida pensioner och kunna betala oförutsedda kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna minskar kassan. Därför är det också viktigt att kostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna. HärligaHärjedalen I 15

5 Årsredovisning RESULTAT OCH VIKTIGA HÄNDELSER FÖR NÄMNDERNA KOMMUNSTYRELSEN satsning på integrationssamordnare och landsbygdsutvecklare Kommunstyrelsen redovisade ett underskott på 1,1 miljoner mot budget. Underskottet beror på högre kostnader för vaktmästeri och telefoni inom gemensam administration ( 0,5 Mkr) samt kostnader för byvaktmästare inom arbete och aktivitet ( 0,6 Mkr). Plusresultat gjorde däremot kollektivtrafik och flyg samt arbete och näringsliv. En integrationssamordnare anställdes. Politiker och personal påbörjade tillsammans ett värde grundsarbete utifrån Vision Introduktionsdagar för nyanställda genomfördes och ska bli permanent. En utredning om kollektivtrafiken genomfördes. Som förvaltningskommun för det samiska förvaltningsområdet gjordes översättning av skyltar och språksatsningar för barn och unga. Ett nytt profilprogram antogs och hela Härjedalens webbplats har anpassats för mobiler och surfplattor. En utredning om att införa kundcenter startade. Tanken är att ge snabbare och bättre medborgarservice. Näringslivsveckan och andra aktiviteter stärkte dialogen med näringslivet. En landsbygdsutvecklare anställdes. Samverkan startade kring en länsgemensam e-tjänstplattform som ska införas I projektet Påfart Härjedalen har kommunen hittills beviljats statligt stöd för fiberutbyggnad i Linsell, Ytterhogdal, Hedeviken och Mittådalen. Vid Ungdomsdialogdagen framförde ungdomarna önskemål om främst bättre kollektivtrafik, satsning på utbildning och jobb samt allaktivitetshus i centrala Härjedalen. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN fiberutbyggnad och fortsatt flygtrafik Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett överskott på närmare 2,3 miljoner kronor. Det var främst flygplatsen och fastighetsförvaltningen som stod för överskottet. Ändrade regler för statsbidrag till flygplatser gav en extra intäkt på 1,2 miljoner. Den milda vintern medförde lägre uppvärmningskostnader. Räddningstjänsten samt Renhållningsenheten redovisade underskott. Nämnden anställde en projektledare för fiberutbyggnadsprojektet. Organisationen för renhållning förändrades och en enhetschef anställdes. Kommunen beslutade att miljö- och byggavdelningen ska bli en egen nämnd och därmed flyttas från samhällsbyggnadsnämnden. Den statligt upphandlade flygtrafiken fortsätter till och med år Arbetet fortsatte med att utveckla den nya planprocessen och säkerställa att den nya miljö- och byggförvaltningen har den plankompetens som behövs.

6 NÄMNDEN FÖR BILDNING, FRITID OCH KULTUR ny fritidsklubb och fler barn i förskolan Nämnden för bildning, fritid och kultur redovisade ett under skott på 2,3 miljoner kronor. Gymnasieskolan redovisade störst underskott ( 5,9 Mkr) och även grundskolan gick med underskott ( 3,0 Mkr). Orsaken är främst höga kostnader för interkommunala ersättningar (då kommunen betalar för elever som går i skola i annan kommun). Att det totala underskottet inte blev större förklaras av överskott inom barnomsorg, administration och lokaler samt fritid och musikskola. Inom barnomsorgen har Härjedalen istället fått mer intäkter av interkommunala ersättningar då fler barn än beräknat från andra kommuner har gått i förskola här. Skolan uppfyllde inte alla mål vad gäller elevernas resultat. Positivt var att det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ökade något, till 207,6 (rikssnitt 213,1). Andelen som nått målen i alla ämnen i åk 9 var 78,4 procent (rikssnitt 77). Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till högskole studier ökade markant, från 64 procent till över 83 procent (rikssnitt 86,3). Andelen behöriga till nationellt program på gymnasiet var 84,3 procent (rikssnitt 87,6). Nämnden startade en fritidsklubb för barn mellan 10 och 13 år, på Norra skolan i Sveg. Fritidsgården i Vemdalen stängde däremot på grund av för få besökare. På grund av allt fler barn i Svegs förskola öppnades en ny förskola, Lillmon, intill hälsocentralen. I Funäsdalen startades i december försöksverksamhet med barnomsorg kvällar och helger, till och med maj Skolmatens kvalitet har granskats och resultatet visade brister på en del skolor. Andelen ekologisk mat ökade från 12 till 20 procent 2013 och allt mer mat lagas från grunden. Antalet besökare ökade på biblioteken samtidigt som ut låningen minskade. Kulturskolan har förutom musikundervisning erbjudit konserter, museibesök, danskurser, munspelskurser samt konstprojekt. SOCIALNÄMNDEN boendeutredning för äldre och ökat behov av hemtjänst Socialnämnden redovisade ett underskott på 1,5 miljoner kronor trots att nämnden fick sin budget förstärkt med 7 miljoner. Underskottet finns som tidigare främst inom äldre omsorgen ( 4 Mkr) och beror på ett ökat behov av hemtjänst. Även individ- och familjeomsorg redovisade under skott ( 0,4 Mkr) där försörjningsstöd var en stor minus post. Handikappomsorgen redovisade ett större överskott (+2,4 Mkr) på grund av färre elevhems placeringar än beräknat. Äldreomsorgen och handikappomsorgen slogs ihop till en ny gemensam omsorgsavdelning. En boendeutredning gjordes för att kartlägga behovet av bostäder för äldre idag och i framtiden. Socialnämnden har utifrån utredningen börjat omvandla vissa delar av servicehuset Senioren i Sveg till trygghetslägenheter. Nämnden reviderade riktlinjerna för biståndsbedömning och insatser enligt socialtjänstlagen. Nämnden införde verksamhetsbesök av förvaltningsoch omsorgschef. Nämnden beslutade att undersöka möjligheten till en glesbygdsmodell för alternativ (icke kommunal) driftform i Hedeområdet. Demensboendet Nymon flyttade till nya lokaler på Svegsmon och fick samtidigt fler platser. På skyltsöndagen genomfördes en anhörigdag för att informera om anhörigstöd. HärligaHärjedalen I 17

7 Årsredovisning VAD KOSTAR MEST OCH MINST I KOMMUNEN? SÅ HÄR FÖRDELAR SIG NÄMNDERNAS KOSTNADER Socialnämnd 41 % 263 Mkr Samhällsbyggnadsnämnd 7 % 47 Mkr Kommunstyrelse och gemensam verksamhet 12 % 76 Mkr Nämnden för bildning, fritid och kultur 40 % 251 Mkr Totalt 100 % 637 Mkr INVESTERINGAR Årets investeringar uppgick till drygt 71 miljoner, jämfört med 88 miljoner DE STÖRSTA INVESTERINGARNA 2013 VAR (Mkr): Va-anläggningar 19,8 Ombyggnad Funäsdalens skola 16,7 Köp av mark 9,2 Ombyggnad av kök i Sonfjällsskolan 3,3 Exploatering för nya bostäder i Funäsdalen 2,5 18 I HärligaHärjedalen

8 FRAMTIDEN FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN En positiv händelse 2013 var att kommunens befolkning ökade för första gången sedan 1989, till invånare vilket är 34 fler än Förhoppningsvis är det ett tecken på att det faktiskt går att vända en minskande befolkningsutveckling även i en glesbygdskommun. Samtidigt har vi fortfarande stora utmaningar i att få fler unga att stanna kvar och flytta hit. Därför är satsningar på bredbandsutbyggnad, kollektivtrafik, näringsliv och delaktighet för unga viktigt för att förbättra förutsättningarna för att hela Härjedalen ska leva och utvecklas. UTVECKLING AV BÅDE NÄRINGSLIV OCH TURISM Turistnäringen fortsätter att vara avgörande för Härjedalens ekonomi och framtidsutsikter, eftersom den bidrar med både intäkter och arbetstillfällen. Men värt att nämna är också att 85 nya företag startades i kommunen under året, vilket gav oss en nionde plats i rankningen av alla Sveriges kommuner när det gäller nystartade företag. En bra dialog med näringslivet är något vi strävar efter för att företag ska ha goda förutsättningar att driva verksamhet här. VALÅR OCH VÄNTAD TILLVÄXT 2014 är valår både i Sverige och till EU-parlamentet. Vilken regering det blir påverkar till viss del den ekonomiska politiken, men oavsett vilket styre kommunen får efter valet gäller det att fortsätta arbetet med att använda skattepengarna så klokt och effektivt som möjligt och inte minst behålla den positiva trenden för befolknings utvecklingen. Ett par nycklar i det arbetet är att dra nytta av ny teknik och samarbeten med grannkommunerna för att göra det attraktivt att både bo och driva företag i Härjedalen. Förhoppningsvis kan den väntade ljusningen i ekonomin ge lite draghjälp till kommunens egna ansträngningar. Med ett riktigt bra resultat i ryggen och fler invånare som trivs, bor i och hjälper till att utveckla Härjedalen, ser vi fram emot att år 2014 fira kommunens 40-årsjubileum med sikte på en ljus framtid! Inger Lagerquist Kommunchef HärligaHärjedalen I 19

HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HÄRJEDALEN 2014?

HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HÄRJEDALEN 2014? Årsredovisning HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HUR Kommunens GICK årsredovisning DET i korthet FÖR HÄRJEDALEN 2014? Kommunens årsredovisning i korthet Vad blev resultatet? Resultatet 2014 blev ett överskott

Läs mer

Jojkade hem segern Vem ska du rösta på? Fibernät byggs ut Härjedalens årsredovisning

Jojkade hem segern Vem ska du rösta på? Fibernät byggs ut Härjedalens årsredovisning Härjedalen JUNI 2014 Jojkade hem segern Vem ska du rösta på? Fibernät byggs ut Härjedalens årsredovisning Ledare Nya tider och visioner Det är lätt att vara positiv till förändringar i en tid då hela landskapet

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 SUNNE KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Håbo. Så gick det för. Plusresultat för 2013. Håbo en av Sveriges superkommuner. Håbo. en allt attraktivare arbetsplats

Håbo. Så gick det för. Plusresultat för 2013. Håbo en av Sveriges superkommuner. Håbo. en allt attraktivare arbetsplats Så gick det för Håbo 2013 En sammanfattning av kommunens årsredovisning 2013. Den finns i sin helhet på www.habo.se Plusresultat för 2013 Håbo en av Sveriges superkommuner Håbo en allt attraktivare arbetsplats

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 1 2 Sunne kommun Det här är en kortfattad information om hur kommunens ekonomi fungerar. zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zhar Sunne en bra ekonomi? zuppfyllde

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2011 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2011 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

1. Kommunens ekonomi... 4

1. Kommunens ekonomi... 4 Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Så används skattepengarna

Så används skattepengarna Så används skattepengarna kommunens ekonomi i korthet 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Medvind för Strömstads kommun Strömstad har en stark tillväxt, vilket är positivt ur många synvinklar. Men

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Utbildning Oxelösunds kommun

Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning Oxelösunds kommun Utbildning för förtroendevalda/tjänstemän 17 november 2015 Agenda Vad är ett Kommunalt resultat? Vad säger Kommunallagen? Vad är Balanskravet? Vad betyder God ekonomisk hushållning?

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN

Årsredovisning GULLSPÅNGS KOMMUN Årsredovisning 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN Driftredovisning Driftredovisningen visar bokslutet i förhållande till beslutad budget. Verksamheternas driftredovisning visar nettoav - vikelserna d.v.s. intäkter

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2011 Handläggare Datum Åsa Ottosson -05-02 0480-45 30 32 Ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt

Läs mer

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014

EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 443 miljoner kronor och utförs av 2 530 medarbetare (vilket motsvarar 2 316 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015

Vänsterpartiet Kungsbacka 2015 Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7

Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Oktober 2014 Bilaga KS 2014/48/7 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN

MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN MILJÖPARTIET DE GRÖNAS BUDGETFÖRSLAG FÖR KATRINEHOLMS KOMMUN Miljöpartiet de grönas budget för grundar sig på vår gröna ideologi # Solidaritet med världens alla människor # Solidaritet med djur, natur

Läs mer

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun

Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2013 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet Så kan vi lägga 2013 bakom oss och återigen glädjas åt ett positivt resultat. Positiva resultat stärker

Läs mer

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning

Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Riktlinjer för God ekonomisk hushållning Antagna av KF 2013-11-19 107 2016-11-15 xx Maria Åhström 2016-10-20 Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Enligt kommunallagen 8 kap 1 ska kommunfullmäktige besluta

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN EMMABODA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2013 POPULÄRUTGÅVA Emmaboda går framåt! Emmaboda kommun fortsätter att förändras för utveckling och kvalitet till våra invånare. Flera verksamheter

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Bokslut i korthet 2011 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2011 Piteå kommun Datum 212-2-3 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec Budget Avvikelse mot budget Utfall jan-dec 21 Intäkter 43

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012

Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 Var kommmer kommunens pengar i från? miljoner kronor och andel i procent 2012 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 207,4; 24% Mnkr; 170,4; 20% Mnkr; 488,5;

Läs mer

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut

KELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2011

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2011 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2011 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Årets resultat Härryda kommuns ekonomi är god även om årets resultat är negativt. Kommunfullmäktige

Läs mer

Serviceplan

Serviceplan Serviceplan 2016-2018 Serviceplanens syfte är att öka engagemang, förståelse & kunskap kring service som en del av kommunens arbete med näringslivs- & landsbygdsutveckling samt att tillgång till service

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013

Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013 1 Handlingsplan för samiskt språk och samisk kultur Uppdatering 2013 1. Bakgrund Enligt Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) som trädde i kraft 1 januari 2010, ingår Härjedalens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun

Bokslut i korthet 2010 Piteå kommun Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29

Läs mer

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1 Ragunda Kommun 12 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 4 Sammanfattning Resultatet för

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Månadsuppföljning. November 2012

Månadsuppföljning. November 2012 A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna

Läs mer

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun Vi sammanfattar... BUDGET 215 Lomma kommun VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: 82,3 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar Kommunal

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer