SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013"

Transkript

1 Årsredovisning SÅ GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2013 SÅ GICK DET FÖR Kommunens årsredovisning i korthet HÄRJEDALEN 2013 Kommunens årsredovisning i korthet Så gick det ekonomiskt för kommunen Resultatet för 2013 blev ett överskott på 20 miljoner kronor, vilket var drygt 13 miljoner mer än budgeterat. Det stora överskottet beror till stor del på att det även detta år återbetalades sjukförsäkringspremier (12,6 Mkr). Så gick det ekonomiskt för kommunen Andra orsaker var att skatteintäkter och utjämningsbidrag Resultatet för 2013 blev ett överskott på 20 miljoner kronor, blev nästan 4 miljoner högre än beräknat, totalt 637 miljoner. vilket var drygt 13 miljoner mer än budgeterat. Av nämnderna redovisade samhällsbyggnadsnämnden Det stora överskottet beror till stor del på att det även överskott, medan de andra nämnderna redovisade underskott. detta år återbetalades sjukförsäkringspremier (12,6 Mkr). Andra orsaker var att skatteintäkter och utjämningsbidrag blev nästan 4 miljoner högre än beräknat, totalt 637 miljoner. Uppfylldes de ekonomiska målen? Av nämnderna redovisade samhällsbyggnadsnämnden Enligt kommunallagen måste kommunen ha högre intäkter överskott, medan de andra nämnderna redovisade underskott. än kostnader. För Härjedalens kommun uppgick nettokostnaderna 1 till 96,9 procent av skatteintäkter och räntor 2013, vilket var en förbättring jämfört med tidigare år. Uppfylldes de ekonomiska målen? Kommunens mål uppfylldes, att betala alla invest eringar Enligt kommunallagen måste kommunen ha högre intäkter med egna pengar (dvs. utan att behöva låna) och att ha ett än kostnader. För Härjedalens kommun uppgick nettokostnaderna 1 till 96,9 procent av skatteintäkter och årsresultat på minst 6 miljoner kronor. räntor 2013, 1 Nettokostnad vilket var är en verksamhetens förbättring jämfört kostnad med efter tidigare avdrag år. för intäkter. Kommunens Exempel: mål Om uppfylldes, en viss verksamhet att betala i alla en kommun, invest eringar med exempelvis egna pengar förskola, (dvs. kostar utan totalt att behöva 3 miljoner låna) men och samtidigt att ha ett årsresultat får intäkter på minst miljoner kronor från kronor. de taxor som hushållen betalar, blir nettokostnaden 2,8 miljoner. 1 Nettokostnad är verksamhetens kostnad efter avdrag för intäkter. Exempel: Om en viss verksamhet i en kommun, 12 I HärligaHärjedalen exempelvis förskola, kostar totalt 3 miljoner men samtidigt får intäkter på kronor från de taxor som hushållen Hur mycket kan kommunen påverka sin ekonomi? Varje kommun har ganska mycket självständighet när det gäller att besluta om skatter, avgifter och hur den ska orga nisera och bedriva sina verksamheter. Samtidigt är Hur mycket kan kommunen påverka sin det många lagar och regler kommunen måste följa som rör ekonomi? både ekonomi och verksamhet. Kommunen måste givet vis Varje kommun har ganska mycket självständighet när också erbjuda viktiga samhällstjänster som för skola, skola det gäller att besluta om skatter, avgifter och hur den ska och äldreomsorg, sköta vägar och infrastruktur. Det är orga nisera och bedriva sina verksamheter. Samtidigt är dessa verksamheter som större delen av skatten används det många lagar och regler kommunen måste följa som rör till. Skatt tillsammans med utjämningsbidrag är de viktigaste intäkterna tillsammans står de för 73 procent av de både ekonomi och verksamhet. Kommunen måste givet vis också erbjuda viktiga samhällstjänster som för skola, skola pengar kommunen får in. och äldreomsorg, sköta vägar och infrastruktur. Det är dessa RESULTATRÄKNING verksamheter som 2013större delen av skatten används till. (Tkr) Skatt tillsammans med utjämningsbidrag 2013är de 2012 viktigaste Verksamhetens intäkterna intäkter tillsammans står de för procent 206 av 254 de pengar Verksamhetens kommunen kostnader får in Avskrivningar RESULTATRÄKNING Verksamhetens nettokostnader (Tkr) Skatteintäkter Generella Verksamhetens statsbidrag intäkter och utjämning Finansiella Verksamhetens intäkter kostnader Finansiella Avskrivningar kostnader Årets Verksamhetens resultat nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

2 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ARBETEN 2013 Kommunen beslutade att återgå till en egen nämnd och förvaltning för miljö- och byggverksamhet. Flygtrafiken hade en positiv utveckling antalet flygresenärer ökade till över under Avdelningen arbete och aktivitet flyttades över från social förvaltningen till kommunledningsförvaltningen. Den dagliga tågtrafiken mellan Östersund och Stockholm via Härjedalen fortsatte under vintern, och säsongen utökades den med anslutningsförbindelse till Lofsdalen. Härjedalen utsågs till Sveriges tredje bästa ungdomskommun i KFUM:s ungdomskommunrankning. Temat för året var ungas möjlighet till delaktighet och inflytande. Inom projektet Påfart Härjedalen påbörjades utbyggnaden av bredband via fiber i fyra byar. Förhoppningen är att kunna fortsätta utbyggnaden på fler orter de närmaste åren med hjälp av statliga medel. I november och december kom kommunens första asylsökande till Hede och Ytterhogdal, där de fick ett varmt mottagande. Beslutet att erbjuda asylsökande en fristad i Härjedalen är viktigt ur både ett mänskligt perspektiv och för att det berikar kommunen med fler invånare. HärligaHärjedalen I 13

3 Årsredovisning Årets idrottsstipendium tilldelades Elsa Håkansson- Fermbäck, framgångsrik alpinåkare som bland annat tog två guld i Ungdoms-SM under säsongen. Kulturstipendiet gick till Marit Manfredsdotter för arbetet med att möjliggöra översättning till engelska av hennes trilogi Upprättelse baserad på Erik O Lindbloms liv. Många evenemang och aktiviteter inom kultur och hälsa anordnades, bland annat Ett friskare Härjedalen, höstlovsaktiviteter, Alla helgons fest med mera. Kulturpriset tilldelades Happy Minds Studios för dokumentärkonceptet När rocken kom till Sveg som gett fantastisk reklam för Härjedalen genom bland annat att filmen visats i SVT på bästa sändningstid. 14 I HärligaHärjedalen

4 SÅ GICK DET FÖR VERKSAMHETERNA Tabellen nedan visar resultatet för de olika verksam heterna. Budget visar vilka nettokostnader verksam heterna räknat med, resultatet är vad nettokostnaderna blev i verkligheten och avvikelsen är skillnaden mellan resultat och budget (överskott eller underskott). DE OLIKA VERKSAMHETERNAS KOSTNADER OCH RESULTAT (Mkr) Verksamhet Budget Resultat Avvikelse Kommunstyrelse och gemensam verksamhet 74,6 75,8 1,2 Samhällsbyggnad 49,3 46,6 + 2,7 Bildning, fritid och kultur 249,2 251,5 2,3 Socialtjänst 262,0 263,5 1,5 Summa 635,7 637,4 2,3 Att det totalt blev ett plusresultat trots att verksamheterna tillsammans redovisade ett underskott beror på att resultatet även påverkas av många andra delar, bland annat den nämnda återbetalningen av sjukförsäkringspengar, samt skatteintäkter och räntor. Kommunen fungerar precis som ett hushåll. Intäkterna måste vara större än kostnaderna dels för att kunna ha råd med den löpande verksamheten och dels för att ha pengar över till att investera, betala framtida pensioner och kunna betala oförutsedda kostnader. Om kostnaderna är större än intäkterna minskar kassan. Därför är det också viktigt att kostnaderna inte ökar snabbare än intäkterna. HärligaHärjedalen I 15

5 Årsredovisning RESULTAT OCH VIKTIGA HÄNDELSER FÖR NÄMNDERNA KOMMUNSTYRELSEN satsning på integrationssamordnare och landsbygdsutvecklare Kommunstyrelsen redovisade ett underskott på 1,1 miljoner mot budget. Underskottet beror på högre kostnader för vaktmästeri och telefoni inom gemensam administration ( 0,5 Mkr) samt kostnader för byvaktmästare inom arbete och aktivitet ( 0,6 Mkr). Plusresultat gjorde däremot kollektivtrafik och flyg samt arbete och näringsliv. En integrationssamordnare anställdes. Politiker och personal påbörjade tillsammans ett värde grundsarbete utifrån Vision Introduktionsdagar för nyanställda genomfördes och ska bli permanent. En utredning om kollektivtrafiken genomfördes. Som förvaltningskommun för det samiska förvaltningsområdet gjordes översättning av skyltar och språksatsningar för barn och unga. Ett nytt profilprogram antogs och hela Härjedalens webbplats har anpassats för mobiler och surfplattor. En utredning om att införa kundcenter startade. Tanken är att ge snabbare och bättre medborgarservice. Näringslivsveckan och andra aktiviteter stärkte dialogen med näringslivet. En landsbygdsutvecklare anställdes. Samverkan startade kring en länsgemensam e-tjänstplattform som ska införas I projektet Påfart Härjedalen har kommunen hittills beviljats statligt stöd för fiberutbyggnad i Linsell, Ytterhogdal, Hedeviken och Mittådalen. Vid Ungdomsdialogdagen framförde ungdomarna önskemål om främst bättre kollektivtrafik, satsning på utbildning och jobb samt allaktivitetshus i centrala Härjedalen. SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN fiberutbyggnad och fortsatt flygtrafik Samhällsbyggnadsnämnden redovisade ett överskott på närmare 2,3 miljoner kronor. Det var främst flygplatsen och fastighetsförvaltningen som stod för överskottet. Ändrade regler för statsbidrag till flygplatser gav en extra intäkt på 1,2 miljoner. Den milda vintern medförde lägre uppvärmningskostnader. Räddningstjänsten samt Renhållningsenheten redovisade underskott. Nämnden anställde en projektledare för fiberutbyggnadsprojektet. Organisationen för renhållning förändrades och en enhetschef anställdes. Kommunen beslutade att miljö- och byggavdelningen ska bli en egen nämnd och därmed flyttas från samhällsbyggnadsnämnden. Den statligt upphandlade flygtrafiken fortsätter till och med år Arbetet fortsatte med att utveckla den nya planprocessen och säkerställa att den nya miljö- och byggförvaltningen har den plankompetens som behövs.

6 NÄMNDEN FÖR BILDNING, FRITID OCH KULTUR ny fritidsklubb och fler barn i förskolan Nämnden för bildning, fritid och kultur redovisade ett under skott på 2,3 miljoner kronor. Gymnasieskolan redovisade störst underskott ( 5,9 Mkr) och även grundskolan gick med underskott ( 3,0 Mkr). Orsaken är främst höga kostnader för interkommunala ersättningar (då kommunen betalar för elever som går i skola i annan kommun). Att det totala underskottet inte blev större förklaras av överskott inom barnomsorg, administration och lokaler samt fritid och musikskola. Inom barnomsorgen har Härjedalen istället fått mer intäkter av interkommunala ersättningar då fler barn än beräknat från andra kommuner har gått i förskola här. Skolan uppfyllde inte alla mål vad gäller elevernas resultat. Positivt var att det genomsnittliga meritvärdet i åk 9 ökade något, till 207,6 (rikssnitt 213,1). Andelen som nått målen i alla ämnen i åk 9 var 78,4 procent (rikssnitt 77). Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till högskole studier ökade markant, från 64 procent till över 83 procent (rikssnitt 86,3). Andelen behöriga till nationellt program på gymnasiet var 84,3 procent (rikssnitt 87,6). Nämnden startade en fritidsklubb för barn mellan 10 och 13 år, på Norra skolan i Sveg. Fritidsgården i Vemdalen stängde däremot på grund av för få besökare. På grund av allt fler barn i Svegs förskola öppnades en ny förskola, Lillmon, intill hälsocentralen. I Funäsdalen startades i december försöksverksamhet med barnomsorg kvällar och helger, till och med maj Skolmatens kvalitet har granskats och resultatet visade brister på en del skolor. Andelen ekologisk mat ökade från 12 till 20 procent 2013 och allt mer mat lagas från grunden. Antalet besökare ökade på biblioteken samtidigt som ut låningen minskade. Kulturskolan har förutom musikundervisning erbjudit konserter, museibesök, danskurser, munspelskurser samt konstprojekt. SOCIALNÄMNDEN boendeutredning för äldre och ökat behov av hemtjänst Socialnämnden redovisade ett underskott på 1,5 miljoner kronor trots att nämnden fick sin budget förstärkt med 7 miljoner. Underskottet finns som tidigare främst inom äldre omsorgen ( 4 Mkr) och beror på ett ökat behov av hemtjänst. Även individ- och familjeomsorg redovisade under skott ( 0,4 Mkr) där försörjningsstöd var en stor minus post. Handikappomsorgen redovisade ett större överskott (+2,4 Mkr) på grund av färre elevhems placeringar än beräknat. Äldreomsorgen och handikappomsorgen slogs ihop till en ny gemensam omsorgsavdelning. En boendeutredning gjordes för att kartlägga behovet av bostäder för äldre idag och i framtiden. Socialnämnden har utifrån utredningen börjat omvandla vissa delar av servicehuset Senioren i Sveg till trygghetslägenheter. Nämnden reviderade riktlinjerna för biståndsbedömning och insatser enligt socialtjänstlagen. Nämnden införde verksamhetsbesök av förvaltningsoch omsorgschef. Nämnden beslutade att undersöka möjligheten till en glesbygdsmodell för alternativ (icke kommunal) driftform i Hedeområdet. Demensboendet Nymon flyttade till nya lokaler på Svegsmon och fick samtidigt fler platser. På skyltsöndagen genomfördes en anhörigdag för att informera om anhörigstöd. HärligaHärjedalen I 17

7 Årsredovisning VAD KOSTAR MEST OCH MINST I KOMMUNEN? SÅ HÄR FÖRDELAR SIG NÄMNDERNAS KOSTNADER Socialnämnd 41 % 263 Mkr Samhällsbyggnadsnämnd 7 % 47 Mkr Kommunstyrelse och gemensam verksamhet 12 % 76 Mkr Nämnden för bildning, fritid och kultur 40 % 251 Mkr Totalt 100 % 637 Mkr INVESTERINGAR Årets investeringar uppgick till drygt 71 miljoner, jämfört med 88 miljoner DE STÖRSTA INVESTERINGARNA 2013 VAR (Mkr): Va-anläggningar 19,8 Ombyggnad Funäsdalens skola 16,7 Köp av mark 9,2 Ombyggnad av kök i Sonfjällsskolan 3,3 Exploatering för nya bostäder i Funäsdalen 2,5 18 I HärligaHärjedalen

8 FRAMTIDEN FÖR HÄRJEDALENS KOMMUN En positiv händelse 2013 var att kommunens befolkning ökade för första gången sedan 1989, till invånare vilket är 34 fler än Förhoppningsvis är det ett tecken på att det faktiskt går att vända en minskande befolkningsutveckling även i en glesbygdskommun. Samtidigt har vi fortfarande stora utmaningar i att få fler unga att stanna kvar och flytta hit. Därför är satsningar på bredbandsutbyggnad, kollektivtrafik, näringsliv och delaktighet för unga viktigt för att förbättra förutsättningarna för att hela Härjedalen ska leva och utvecklas. UTVECKLING AV BÅDE NÄRINGSLIV OCH TURISM Turistnäringen fortsätter att vara avgörande för Härjedalens ekonomi och framtidsutsikter, eftersom den bidrar med både intäkter och arbetstillfällen. Men värt att nämna är också att 85 nya företag startades i kommunen under året, vilket gav oss en nionde plats i rankningen av alla Sveriges kommuner när det gäller nystartade företag. En bra dialog med näringslivet är något vi strävar efter för att företag ska ha goda förutsättningar att driva verksamhet här. VALÅR OCH VÄNTAD TILLVÄXT 2014 är valår både i Sverige och till EU-parlamentet. Vilken regering det blir påverkar till viss del den ekonomiska politiken, men oavsett vilket styre kommunen får efter valet gäller det att fortsätta arbetet med att använda skattepengarna så klokt och effektivt som möjligt och inte minst behålla den positiva trenden för befolknings utvecklingen. Ett par nycklar i det arbetet är att dra nytta av ny teknik och samarbeten med grannkommunerna för att göra det attraktivt att både bo och driva företag i Härjedalen. Förhoppningsvis kan den väntade ljusningen i ekonomin ge lite draghjälp till kommunens egna ansträngningar. Med ett riktigt bra resultat i ryggen och fler invånare som trivs, bor i och hjälper till att utveckla Härjedalen, ser vi fram emot att år 2014 fira kommunens 40-årsjubileum med sikte på en ljus framtid! Inger Lagerquist Kommunchef HärligaHärjedalen I 19

HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HÄRJEDALEN 2014?

HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HÄRJEDALEN 2014? Årsredovisning HUR GICK DET FÖR HÄRJEDALEN 2014? HUR Kommunens GICK årsredovisning DET i korthet FÖR HÄRJEDALEN 2014? Kommunens årsredovisning i korthet Vad blev resultatet? Resultatet 2014 blev ett överskott

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Årsredovisning 2012. Gnesta kommun i korthet

Årsredovisning 2012. Gnesta kommun i korthet Årsredovisning 2012 Gnesta kommun i korthet 2 Så gick det för Gnesta kommun 2012 Gnestas årsredovisning i korthet Detta är en sammanfattning av årsredovisningen för Gnesta kommun 2012. Den handlar främst

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

lla kan! Elin Lindberg sprang för laget Alla kan i St Olavsloppet 2013. Som en del i

lla kan! Elin Lindberg sprang för laget Alla kan i St Olavsloppet 2013. Som en del i 2013 i korthet Varje år gör Krokoms kommun en årsredovisning som beskriver året som gått. Den här populärversionen är en sammanfattning av det viktigaste i årsredovisningen. KROKOMS KOMMUN 2013 i bilder

Läs mer

Dina pengar en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2012

Dina pengar en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2012 Dina pengar en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2012 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2012 är ett år med gott resultat. Vi stärker inte bara ekonomin utan vi når dessutom våra finansiella

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion

Dina pengar. Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Dina pengar 2014 Strömsunds kommuns årsredovisning i kortversion Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 landade kommunens resultat på +25 miljoner kronor och vårt finansiella mål är nått trots att

Läs mer

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas.

Dina pengar 2015. En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. Dina pengar 2015 En överblick över kommunens budget 2015, hur pengarna är fördelade och hur de är planerade att användas. KROKOMS KOMMUN Vår vision Krokoms kommun gör plats för växtkraft! Vår verksamhetsidé

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

2014 - vår redovisning ekonomi verksamhet framtid. Karlsborgs kommun

2014 - vår redovisning ekonomi verksamhet framtid. Karlsborgs kommun 2014 - vår redovisning ekonomi verksamhet framtid Karlsborgs kommun KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 2011-2014: År 2014 blev ett bra år för Karlsborgs kommun. Det ekonomiska resultatet för kommunen uppgick

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN

Årsredovisning 2013 TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Årsredovisning TRELLEBORGS KOMMUN Ansvarig utgivare : Ekonomiavdelningen Foto: Ingrid Wall, Susanne Nilsson, Erik Roman, Johanna Wahlberg, Lena Mattsson Mårtensson (sid

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Söderhamns Kommun Årsredovisning

Söderhamns Kommun Årsredovisning Söderhamns Kommun Årsredovisning 2011 3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationschema 2011 5 Ekonomi i sammanfattning 7 Drift- och investeringsredovisning 9 Förvaltningsberättelse 13 Inriktningsmål,

Läs mer

MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009

MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 MORA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 Omslagsbild: Prisutdelning när Mora kommun utsågs till Årets ungdomskommun. Övriga bilder om inte annat anges: Sven-Erik Nilsson, Mora kommun Produktion: Riesbeck Reklam

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2014 3

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2014 3 Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Fem år i siffror 4 Kommunens organisation 5 Vart gick skattepengarna? 6 Vision 8 Förvaltningsberättelse 10 Samhällsekonomisk utveckling 11 Regional utveckling

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo och dess omvärld 6 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsikt 18 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Stenungsunds kommun Årsredovisning 2012 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Måluppfyllelse 8 Ekonomisk analys kommunen 14 Ekonomisk analys

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 SOCIALDEMOLKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL OCH BUDGET 2011 MED PLANERINGSRAMAR 2012-2014 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 och Planeringsramar 2012 2014 reviderad 2010-11-16 SOCIALDEMOLKRATERNAS

Läs mer