Vansbro kommun i korthet 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vansbro kommun i korthet 2013"

Transkript

1 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun och dessa är Hur gick det med ekonomin? Uppfyllde vi våra mål? Vad gjorde kommunen under året? Hur är Vansbros framtidsutsikter? Årets resultat 2013 Resultatet för året blev ett överskott på 14,8 miljoner kronor vilket var 3 miljoner mer än Orsakerna till överskottet var bland annat att vi fick drygt 7 miljoner i återbetalade försäkringspremier och att förändrade hyresavtal med Nordisk Renting och Rindi kring bioenergianläggningen förbättrade siffrorna med 5,8 miljoner. Kostnader och intäkter De totala kostnaderna för verksamheterna var strax under 348 miljoner medan intäkterna från skatter, statsbidrag, utjämningsbidrag och finansnetto var 362,6 miljoner. Kostnaderna ökade mer än intäkterna från skatter och utjämningsbidrag. Totalt blev nettokostnadsandelen (kostnaderna som andel av kommunens intäkter) 95,9 procent. Målet för 2013 var att kostnaderna skulle vara högst 99,5 procent av intäkterna. Med andra ord nådde vi målet. Att ha lägre utgifter än inkomster är lika viktigt för kommunen som för ett hushåll, eftersom vi annars måste använda våra besparingar eller låna pengar till verksamheten. Uppfyllde vi målen? Vansbro kommun hade 2013 sju övergripande inriktningsmål som bedöms utifrån ett antal nyckeltal. Av inriktningsmålen uppfyllde vi målet att ha en ekonomi i balans och målet att ha en bra utveckling av näringslivet. Vi uppfyllde däremot inte målet att vara en attraktiv arbetsgivare och inte målen 100 procent godkända elever i grundskolan, i gymnasiet och i gymnasial vuxenutbildning. Attraktiv arbetsgivare mäts via frisktalet som ska vara minst 95 procent, vi nådde till 94 procent vilket är ett bra resultat. Vi nådde inte heller målet för befolkningsutvecklingen. Vi hade även tre ekonomiska resultatmål och uppfyllde två av dem: Att investera max 15 miljoner i genomsnitt per år under en femårsperiod. Uppfyllt! Att kommunens kostnader ska vara högst 99,5 procent av skatteintäkter och statsbidrag. Uppfyllt! Att återställa eventuella underskott inom tre år enligt kommunallagens balanskrav. Inte uppfyllt! 1

2 Ett bra resultat Till höger finns den sammanfattande resultaträkningen för Vänstra kolumnen för kommunen och högra kolumnen för koncernen kommunen inklusive kommunägda bolag och Stiftelsen Vansbrohem. Den jämförelsestörande intäkten på drygt 7 miljoner är en engångsåterbetalning av pensionspremier. Den lyfter resultatet för Vansbro kommun, men är samtidigt en engångsintäkt som vi tyvärr inte kan räkna med i framtiden. Avskrivningar är i princip värdeminskningar på maskiner, byggnader med mera. När kommuner (och företag) gör större investeringar tar man inte upp hela beloppet som en kostnad utan fördelar det på flera år, allt eftersom värdet sjunker. I resultaträkningen syns också att generella statsbidrag och utjämningar är ungefär en tredjedel av kommunens totala intäkter. Utan dem skulle kommunalskatten således vara mycket högre. De finsiella kostnaderna och intäkterna är räntor för lånade pengar och räntor för placeringar med mera. Borträknat den jämförelsestörande intäkten är resultatet cirka 7 miljoner eller omkring 2 procent av nettokostnaderna. I kommunala sammanhang anses det som ett bra resultat. Resultaträkning (tkr) Kommunen 2013 Koncernen 2013 Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Jämförelsestörande intäkt Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader ÅRETS RESULTAT Avgifter och ersättningar som kommunen får för den service kommunen erbjuder, 13 % Riktade statsbidrag, 4 % Skatter och generella statsbidrag, 83 % 2

3 Årets viktigaste händelser i Vansbro Vi började bygga den nya räddningsstationen som ska stå klar i augusti Upprustningen av hängbron till Grönalid blev klar och bron öppnades veckan före Vansbrosimningen. Renoveringen betalades nästan helt av Region Dalarna. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, beslutade att ge kommunen 12 miljoner i bidrag för invallningsprojektet, det vill säga byggandet av en skyddsvall längs Vanån. I och med det beslutade vi att skjuta till resten av pengarna som behövs, 8 miljoner kronor. Arbetet med invallningen ska påbörjas inom tre år. Vi beslutade att gå in som delägare i Visit Södra Dalarna, ett turismutvecklingsbolag som arbetar för att stärka turismen i de deltagande kommunerna. Vansbro klättrade från plats 96 till plats 77 i Svenskt Näringslivs rankning av kommunernas företagsklimat, vilket gjorde Vansbro till bästa kommun i länet. Vi har avgett remissvar på både länstrafikplanen och den nationella trafikplanen, där vi bland annat fört fram att det behövs ny väg mellan Dala-Järna och Vansbro och en upprustning av Västerdalsbanan. I januari tog kommunen över ansvaret för hemsjukvården från landstinget. 29 nya företag startades i Vansbro och 17 lades ner, vilket gav ett netto på 12 nya företag. Lokala servicepunkter (mötesplatser där invånare kan få personlig service och information) startades i Nås, Dala- Järna, Äppelbo och Vansbro. I samband med de lokala servicepunkterna införde vi även Förvaltningen på plats, där medborgarna fick möjlighet att träffa tjänstemän från kommunen. Projektet Utmaningen, samverkan och samsyn för tillväxt, med bidrag från Tillväxtverket och Region Dalarna, fortsatte och har lett till bra utveckling inom flera områden. Vansbro kommun har synts och marknadsförts i olika sammanhang, givetvis kring Vansbrosimningen men även i samband med Vasaloppet. 3

4 Så gick det för de olika verksamheterna Utbildning och arbete redovisade ett överskott på 4 miljoner jämfört med budget. Av de olika verksamheterna gav för- och grundskolan samt individ- och familjeomsorg överskott medan gymnasieskolan redovisade underskott. Lärcentrum flyttade till gymnasieskolan, två nya förskolepaviljonger tillkom på Mossebo och ungdomsgården i Dala-Järna flyttade till det nya allaktivitetshuset. Kommunen anslöt sig också till SKL:s matematiksatsning PISA Verksamheten uppfyllde de flesta ekonomiska målen, som främst handlar om kostnad per barn i olika verksamheter. Verksamhetsmålen uppfylldes till stor del inom individ- och familjeomsorgen men måluppfyllelsen var sämre inom skolan. Vård och omsorg redovisade ett överskott på kronor jämfört med budget. Överskottet beror på högre intäkter än beräknat. Hemsjukvården flyttades ihop med Vård och omsorgs hälso- och sjukvårdsorganisation och utgår numera från Bäckaskogs äldreboende. Behovet av platser i särskilt boende ökade kraftigt och ledde till långa väntetider. Därför beslutade verksamheten att ordna fyra nya platser på Söderåsens äldreboende. Det stoppade samtidigt de tidigare planerna på ett trygghetsboende där. I maj flyttades ansvaret för färdtjänst till Region Dalarna. Verksamheten nådde det ekonomiska mål som kunde mätas för året tkr +518 tkr 16 4

5 Samhällsbyggnad redovisade ett underskott på 3,7 miljoner jämfört med budget. De främsta orsakerna till underskottet var extrakostnader för konsulter, lägre intäkter inom fastighetsverksamheten och höga kostnader för gatu- och parkunderhåll. Miljö och bygg, lokalvård samt bibliotek och kultur fick däremot överskott. Renoveringen av hängbron till Grönalid blev klar och i samband med det anlades en promenadväg längs älven mellan bron och Herrgården. Den nya räddningsstationen började att byggas. Projekteringen av Myrbacka skola blev klar och kommer bli ett så kallat minimienergihus. Fritidsverksamheten och biblioteket i Dala-Järna flyttades ihop i ett allaktivitetshus. Biblioteket införde e-tjänsterna e-böcker och bibliotekskatalog i mobilen. Samhällsbyggnad uppfyllde inte verksamhetsmålet att hålla budget. Ett av tre mått för verksamhetsmålet att bedriva verksamheten effektivt och i nivå med jämförbara kommuner uppfylldes. Samhällsbyggnad uppfyllde de övriga verksamhetsmålen, möjlighet till kompetensutveckling, god hälsa på arbetsplatsen och korta handläggningstider enligt planoch bygglagen. Övergripande och kommunkansli redovisade ett överskott på 2 miljoner jämfört med budget, främst på grund av lägre personalkostnader än beräknat. Kostenheten fick också överskott medan kommunchefens kansli redovisade underskott. Projektet Utmaningen, samverkan och samsyn för tillväxt, fortsatte från 2012 med flera genomförda fokusgrupper om bland annat turismutveckling och kultursamverkan. Tio kommundelsträffar genomfördes och även den årliga demokratidagen på högstadiet och gymnasiet. Två förstudier gjordes, en om hur järnvägsstationen kan användas i framtiden och en om cykel- och vandringsleder. Verksamheten uppfyllde sina ekonomiska mål, liksom målen om deltagande i kommunens utveckling och gott bemötande. Verksamhetsmålen möjlighet till kompetensutveckling och god hälsa på arbetsplatsen uppfylldes inte helt tkr tkr 175

6 Nettokostnader per invånare Utbildning och arbete, kr Jävnämnd 14 kr Övergripande inklusive kommunkansli, kr 6

7 Revisorer 73 kr Kommunfullmäktige 69 kr Överförmyndare 126 kr Samhällsbyggnad kr Vård och omsorg kr 7

8 Framtiden för Vansbro kommun Precis som ett hushåll behöver kommunen ha mer inkomster än utgifter för att kunna spara, ha pengar till oförutsedda kostnader och investera för framtiden. Att vi redovisade överskott för fjärde året i rad är väldigt bra, men vi kan inte slå oss till ro eftersom vi sedan tidigare år har stora underskott att hämta igen. Med årets resultat kunde vi minska det samlade underskottet med 14,6 miljoner och även amortera 25 miljoner på kommunens lån. Det återstår 7 miljoner att hämta igen av tidigare underskott. Därför behöver vi fortsätta arbetet med att använda pengarna så effektivt som möjligt i verksamheterna för att bygga upp en stabil ekonomi. Vision och utmaningar Vansbros vision är att vara en attraktiv kommun där människor kan finna både arbetsglädje och livskvalitet minskade invånarantalet med 49 personer, till invånare. Det är viktigt att fortsätta arbetet för att både få fler unga att stanna kvar och även attrahera människor att flytta till kommunen. Positivt är att Vansbro har ett varierat näringsliv vilket gör oss bättre rustade för lågkonjunkturer än många andra mindre kommuner väntas den svenska ekonomin generellt bli bättre vilket väntas minska arbetslösheten och öka tillväxten. Genom att planera långsiktigt och fortsätta använda resurserna effektivt jobbar vi vidare för att fortsätta utveckla Vansbro till en kommun med bra service, mycket livskvalitet och goda framtidsutsikter! Vill du veta mer? De föregående sidorna var en starkt komprimerad sammanfattning av årsredovisningen för Vansbro kommun Den fullständiga versionen finns att hämta i Medborgarhuset och på kommunens hemsida I den versionen fi nns betydligt mer om både ekonomi och verksamheter. Kommunalrådet Per-Anders Westhed och ekonomichef Catarina Willman svarar också gärna på frågor och ger kompletterande upplysningar. Per-Anders Westhed Tel: Mail: Catarina Willman Tel: Mail: 20 8

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Från UF till Robinson För Nellie Aalhuizen har företagandet under gymnasietiden betytt jättemycket sid 4-5

Från UF till Robinson För Nellie Aalhuizen har företagandet under gymnasietiden betytt jättemycket sid 4-5 nr 2 2015 EXTRA stort sommarnummer 24 sidor om näringslivet i Vansbro kommun + 8 sidor med kommunens årsredovning Från UF till Robinson För Nellie Aalhuizen har företagandet under gymnasietiden betytt

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Människors lika värde

Människors lika värde Människors lika värde en grund för trygg utveckling I tider av oro och lågkonjunktur är det viktigt att kunna blicka framåt. Efter regn kommer sol! Vi i Örnsköldsvik valde att börja det nya året 2009 med

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1

Text. Årsredovisning 2012. Östra Göinge Kommun 1 Text Årsredovisning 2012 Östra Göinge Kommun 1 Text 2 Östra Göinge Kommun Innehållsförteckning Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande 4 Utveckling i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Östra

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life

Årsredovisning 2014. Kommunfullmäktige 46, 20150427. A different Kinda life Årsredovisning 2014 Kommunfullmäktige 46, 20150427 A different Kinda life Kinda kommun 2014 Leva och bo i Rimforsa 17:e maj arrangerade Kinda kommun tillsammans med företag med anknytning till Kinda, en

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72

2011-03-08. Årsredovisning 2010. Sida 1 av 72 2011-03-08 Årsredovisning 2010 Sida 1 av 72 Sida 2 av 72 Innehållsförteckning Ödeshögs organisation...5 Årsredovisning i korthet...6 Kommunstyrelsens ordförande...7 Förvaltningsberättelse...8 Omvärldsanalys...8

Läs mer

Innehållsförteckning. Sammanställd redovisning Sammanfattning... 78 Resultaträkning... 80 Finansieringsanalys... 81 Balansräkning... 82 Noter...

Innehållsförteckning. Sammanställd redovisning Sammanfattning... 78 Resultaträkning... 80 Finansieringsanalys... 81 Balansräkning... 82 Noter... ÅRSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande... 3 Fem år i sammandrag... 4 Ekonomisk analys... 5 Personal... 10 Vision, mål och omvärldsanalys... 15 Servicedeklarationer... 18 Verksamheter

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2011-03-28 Ärenderubrik Diarienummer 3 Motion (DEX) Använd klarspråk i politiken KS 2010.058 4 Lokalpolicy i Vallentuna kommun KS 2011.012 5 Reviderad inträdesordning

Läs mer

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006

- Kulturens övärld. Årsredovisning 2006 - Kulturens övärld Årsredovisning 2006 0 Innehåll sida Ekerö kommun Kulturens övärld 2 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 3 Kommunchefens kommentar 4 Ekerö kommun 5 Kommunens intressenter och omvärlden

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Innehåll. Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4

Innehåll. Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4 Laxå kommun Årsredovisning 2013 Innehåll Fakta om Laxå 3 Majoriteten har ordet 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 6 Ekonomisk översikt 7 Nyckeltal 12 Personalredovisning 13 Övergripande mål 17 VERKSAMHETERNA

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer