Logopedi via skärm för vård på lika villkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Logopedi via skärm för vård på lika villkor"

Transkript

1 Logopedi via skärm för vård på lika villkor Den som har drabbats av afasi efter en stroke eller har problem med röst eller tal på grund av sjukdom eller skada i röst- och talorganen har stor hjälp av en logoped. Men hur gör vi när en del patienter har 30 mil till närmaste logopedmottagning? Hur ger vi patienter i glesbygd regelbunden behandling så att de kan förbättra sitt tal, språk eller röst? Långa och tröttsamma resor till något av länets tre sjukhus gör att många patienter, speciellt äldre, har svårt att tacka ja till den rehabilitering de både önskar och behöver. Ett EU-finansierat projekt gav logopedin i Västerbottens läns landsting förmånen att utveckla teknik, metoder och rutiner för interaktiv vård och behandling. Den videokonferensteknik som blev resultatet är sedan dess ett arbetssätt i den ordinarie verksamheten. Positiv utvärdering Utvärderingen av projektets cirka 800 distansbesök visade att tekniken fungerar väldigt bra. 97 procent av patienterna var nöjda, 80 procent av besöken bedömdes som helt lyckade och 93 procent som godtagbara av logopederna. Idag behandlar logopederna både vuxna och barn på distans antingen vid sitt hemsjukhus eller sin hälsocentral. Diagnoserna kan handla om afasi och röststörningar men också om avvikande talutveckling och stamning. En del får några veckors intensivbehandling via en mindre utrustning i det egna hemmet. Distansöverbryggande teknik har minskat resandet och fört med sig tidsvinster både för patienter och personal. Tekniken gör också att landstinget kan erbjuda en mer rättvist fördelad specialiserad logopedi i länet. Patienter som tidigare var tvungna att resa är piggare och har mer ork att delta i vård och behandling. Många som tidigare inte hade ork resa överhuvudtaget får idag tillgång till rehabilitering. Dessutom minskar landstingets kostnader för sjukresor väsentligt. Framtiden Vår vision är att utveckla bättre och enklare lösningar för träning i hemmet, nå ut till fler patientgrupper samt utveckla webbaserade och/eller interaktiva träningsprogram. Käte Alrutz, leg. logoped och vårdutvecklare Logopedi Västerbotten, Norrlands universitetssjukhus Telefon: E-post:

2 Hjärtundersökning med ultraljudsrobot För att fastställa eller utesluta hjärtsjukdom krävs i regel ultraljudsundersökning av hjärtat, så kallad ekokardiografi, EKO. Denna görs bara på sjukhus varför metoden underanvänds både i Sverige och internationellt. För patienter med långt till sjukhus ökar därmed risken för skada påtagligt. Utan EKO blir diagnosen hjärtsvikt fel i minst hälften av fallen och kan innebära en direkt fara för patientens liv. Vi har därför utvecklat ett koncept Cardista där vi med modern it-teknik och en distansstyrd robotarm kan göra specialistkonsultation och undersöka patienten med ultraljud i realtid. Patienten finns med vårdpersonal på hälsocentralen, medan ultraljudsoperatören som fjärrstyr robotarm och ultraljudsapparat finns med specialisten på sjukhuset. Kommunikationen mellan patient och undersökare/specialist sker med hjälp av kameror och mikrofoner. När undersökningen är klar följs den av konsultation med specialist, operatör, patient och allmänläkare närvarande. Metoden förbättrar tillgängligheten till EKO och kortar tiden till specialistkonsultation sparar tid genom samtidig diagnostik och val av behandling förbättrar kommunikationen och ger mer uttömmande svar mellan specialist, ultraljudsoperatör, patient och allmänläkare ökar trygghet och kontinuitet för patienten minskar antalet resor för patienten och sparar både pengar och miljö minskar tidsåtgången för specialist. Framtiden I en framtidsvision används Cardista-konceptet för till exempel screening av bukaorta samt ultraljud av buk och andra lämpliga organ. Metoden används också på akutmottagningar, där man har behov av kardiologkompetens och ekokardiografi och i för människan farliga miljöer, till exempel strålningsmiljöer. Cardista-konceptet testas i dagsläget i en randomiserad studie i samarbete mellan sjukstugan i Storuman och Forskningsenheten vid medicinsk-geriatriska kliniken vid Skellefteå lasarett. Mona Olofsson, biomedicinsk analytiker, telefon: , e-post: Kurt Boman, överläkare och professor, telefon: , , e-post:

3 Hudnära kontakt trots avstånd Metoden infördes 1996 från Norrlands universitetssjukhus, Nus, mot vissa sjukstugor i länets inland. Utvärderingen blev start för en storskalig expansion. Idag håller hudspecialist från Hud och STD Västerbotten regelbundna konsultationer mot lasaretten i Skellefteå och Lycksele. Varje vecka görs 2 3 konsultationer med vardera 3 4 patienter direkt via bildskärm. Sammanlagt omfattar denna verksamhet cirka 330 patienter per år. Därutöver bedömer hudspecialisten remisser direkt via bild. Besparing, telekonsultation Ett mottagningsbesök på Nus tar minst sex timmar för en patient som bor långt från Umeå. Undersökning av dessa 330 patienter på Nus skulle därför för patienternas del medföra ett produktionsbortfall på 247,5 dagar. Med konsultation på distans blir deras produktionsbortfall i stället 37,2 dagar. De uteblivna resorna innebär dessutom en besparing för landstinget på cirka kronor per år. Besparing, remiss med bild Med telemedicin konsekvent genomförd skulle var tredje hudremiss kunna hanteras utan besök på hudklinik. Ett projekt som omfattade cirka 400 remisser med bild visade att man med bedömning på distans sparade kronor i minskade resekostnader. Produktivitetsvinsten beräknades till kronor. Med huddiagnostik på distans använder Västerbottens läns landsting sina läkarresurser bättre och ökar tillgängligheten. Produktiviteten ökar, medan administration och påverkan på miljön minskar. Verksamheten går med vinst. Kvalitet Diagnoserna överensstämmer till 90 procent med diagnoser som ställts på traditionellt vis. Patienterna är nöjda! Berndt Stenberg, professor och överläkare Hud och STD Västerbotten, Norrlands universitetssjukhus Telefon: E-post:

4 Multidisciplinära ronder ger mervärde till vården Multidisciplinära ronder, MDR, gör det möjligt att erbjuda en god och jämlik vård för patienter som har svåra och komplicerade sjukdomar oberoende av var de bor och av deras socioekonomiska status. MDR spelar särskilt stor roll för norra regionen med dess demografi och långa avstånd. Multidisciplinära ronder gör att man kan använda befintlig kompetens optimalt och på ett ekonomiskt fördelaktigt vis. Det finns ingen evidens för att ronderna förändrar handläggning eller utfall för patienten men så kallade konsensusgenomgångar visar samstämmigt att arbetsformen ger ett mervärde till vården. I Socialstyrelsens riktlinjer för lungcancervård är MDR en högt prioriterad åtgärd och i andra nationella vårdprogram är metoden en kvalitetsindikator som bör genomföras. Det finns starka önskemål om fler multidisciplinära ronder och allt fler patienter remitteras till varje rond. För Norrlands universitetssjukhus, Nus, innebär det en hög belastning inom bild- och funktionsmedicin. Inom specialiteter med få specialister eller där regionen blir beroende av specialisterna på Nus kommer dessa att drabbas av en alltför hög belastning. Det är därför viktigt att strukturera genomförandet av de multidisciplinära ronderna och att sätta upp kriterier för vilka patienter som ska diskuteras på ronderna. I annat fall riskerar man att minska den medicinska nyttan. Göran Edbom, överläkare och verksamhetschef Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus Telefon: E-post: Katrine Åhlström Riklund, professor och överläkare Diagnostisk radiologi, Umeå universitet Bild- och funktionsmedicin Västerbotten, Norrlands universitetssjukhus Telefon: , E-post:

5 Mobilt laboratorium utvecklar primärvården Med en väska mätinstrument som kollar parametrar som är viktiga för hälsan kan man flytta en del av vården till hemmet eller hälsocentralen. Mätresultaten skickas direkt till en databas där läkare tar del av dem. Med denna nya teknik kräver rutinkontroller av främst kroniskt sjuka väsentligt mindre tid och frigör på så vis personalresurser. Många patienter kan göra provtagningen själva. Fördelarna är flera patienten tar prover på tider som passar, utan stress och så ofta som behövs för att följa hälsa och medicinering. Den tekniska lösningen består av en väska med en integrerad dator som överför mätvärden till en databas på sjukhuset via mobilnätet. Ett patientkort med RFID placeras i en ficka på väskan, och sen är det bara att mäta. Alla mätinstrument är trådlösa och i princip helautomatiska. Med Checkup kan man följa ett antal olika fysiologiska parametrar: blodtryck, puls, EKG, vikt, blodsocker, Hb, syresättning, PEF, FEV1 samt PK(INR). I Västerbottens läns landsting fungerar systemet Checkup mycket bra för blodtryckskontroller, där patienter tar sitt eget blodtryck på hälsocentralen. Läkaren tar sedan kontakt för att följa upp och justera medicineringen. Några hälsocentraler använder också Checkup för att följa patienter som behandlas med det blodförtunnande medlet Waran (se särskilt informationsblad). Nyttan är särskilt stor i inlandet där avstånden till laboratorium är stora. Vi ser även på möjligheten att patienten sköter provtagningen själv i hemmet. Tekniken finns, men vi behöver säkerställa att det kan göras utan att patientsäkerheten äventyras. Systemet Checkup har utvecklats av företaget Explizit i samarbete med forskningsenheten på medicinsk-geriatriska kliniken på Skellefteå lasarett samt Medicinsk teknik FoU vid Norrlands universitetssjukhus. Johan Skönevik, sjukhusingenjör, MT-FoU Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik, Norrlands universitetssjukhus Telefon: , e-post: Kurt Boman, professor och överläkare, medicinsk-geriatriska kliniken, Skellefteå lasarett Telefon: , , e-post:

6 Snabbare kontroll av waranbehandling Antalet patienter som behandlas med blodförtunnande medel för att minska risken för blodpropp ökar stadigt. Läkemedlet waran, som är den vanligaste behandlingen, kräver regelbundna kontroller, oftast på medicinklinik. I Västerbottens län behandlas över personer med waran. Behandlingen är i sin nuvarande form tidskrävande och emellanåt praktiskt besvärlig. Behovet av att förenkla kontrollen av doseringen är därför stort. Med modern teknik mäter man numera enkelt och tillförlitligt blodets levringsförmåga det så kallade INR-värdet med ett enkelt stick i fingret. Det görs med en lätthanterlig mätare CoaguChek på hälsocentralen eller i patientens eget hem. Från mätaren går provsvaret elektroniskt till medicinsk-geriatriska-kliniken vid Skellefteå lasarett, där sköterskor eller läkare direkt avläser provsvaret och ordinerar ny dos till patienten. Vanligen går patienten hem direkt efter provtagningen eller får besked till hemmet. Metoden underlättar provtagning snabbar på warankontrollen sparar resurser för direkttransport till laboratoriet förenklar kommunikationen mellan vårdpersonal och patient. Väntetiden på provsvar minskas rejält, vilket förbättrar patienternas livskvalitet. Processen effektiviseras och pengar kan möjligen sparas för sjukvården. Framtiden Förhoppningen är att modellen ska kunna användas på många hälsocentraler där avståndet till laboratorium är långt. Målet på sikt är att patienten ska kunna sköta provtagningen hemma. Checkup Care-systemet för över mätvärden från patient till sjukhus oavsett var patienten befinner sig. Det kan handla om INR-värden, men även om blodtryck, puls, EKG m.m. Kurt Boman, professor och överläkare, medicinsk-geriatriska kliniken, Skellefteå lasarett Telefon: , , e-post: Lars Johansson, överläkare, medicinsk-geriatriska kliniken, Skellefteå lasarett Telefon: Arne Viktorsson, vd, Explizit Telefon: , e-post:

7 Hjärt- och lungljud på distans Auskultation att lyssna på ljud i patientens kropp är en vanlig, enkel och billig undersökning som ger en bild av patientens allmänna hälsa. När man behöver ställa diagnos och bedöma en patient på distans vill man även kunna lyssna på hjärta och lungor. För patienten ökar konsultation på distans tillgängligheten till kvalificerad vård utan onödiga resor, med snabbare svar och påbörjad behandling. För personalen gör arbetssättet att man kan bedöma patienter som man förr behövde remittera, samt att man ökar sin egen kompetens. Hälsocentraler som delar på jouren och får stöd av jourdoktor på annan hälsocentral i Västerbotten använder systemet Fjärrkonsulten för att lyssna på hjärt- och lungljud på distans i realtid. När videokonsultationen kompletteras med hjärt- och lungljud får man en bättre bild av patientens hälsotillstånd och underlag för att gå vidare. Barnmottagningen i Skellefteå använder också systemet när man konsulterar barnhjärtmottagningen på Norrlands universitetssjukhus. I det här fallet lagras hjärtljud i en databas och hjärtspecialisten kan lyssna vid senare tillfälle. Sätt att använda metoden: Sjuksköterska/distriktssköterska vid hälsocentral är osäker på sin bedömning av en patient och konsulterar en läkare. Läkaren kan lyssna på distans, i realtid eller genom att öppna en lagrad registrering. Hälsocentraler som saknar egen jourläkare erbjuder doktor på distans. Detta innebär att patienter slipper resa långa sträckor i onödan. Primärvårdens sjuksköterskor får stöd i sina hembesök. Läkare konsulterar specialistläkare för stöd. Johan Skönevik, sjukhusingenjör. MT-FoU Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik, Norrlands universitetssjukhus Telefon: E-post:

8 Rehabilitering, hand- och plastikkirurgi För en patient som tvingats till handkirurgiska ingrepp krävs regelbunden och kvalificerad rehabilitering om man ska lyckas återställa rörelsefunktion och förmåga. Handrehabiliteringen vid Centrum för rekonstruktiv kirurgi vid Norrlands universitetssjukhus erbjuder detta stöd, dels på enheten i Umeå och dels via telemedicin till patienter i länet och regionen. Ingrepp och rehabilitering kan handla om att åtgärda multipla skador efter en olycka vid till exempel en vedkap, men också om diagnoser av så skiftande art som sen-, nerv- eller ligamentskada, artros, underarmsfraktur, smärta, infektion, inflammation, förlamning, stroke, brännskada eller missbildning. Under 2011 gjordes totalt 153 möten eller uppkopplingar mellan patienter och specialister från hand- och plastikkirurgins rehabiliteringsenhet. De flesta handlade om uppföljning och konsultation och gjordes mot enheter i Västerbottens län, men 14 gjordes mot enheter i Norrbotten, 31 mot Västernorrland och fyra mot enheter i Jämtland. Sjukgymnast eller arbetsterapeut deltog vid samtliga och specialistläkare vid 34 av tillfällena. I de flesta fallen använde sig patienten av videokonferensutrustning på den egna hälsocentralen eller sjukstugan. Två av mötena gjordes via patientens egen webkamera och 20 via utrustning som patienten fått låna hem från avdelningen. Sammanställningen visar att uppkopplingarna sparat in 92 bilresor och därmed minskat slitaget på miljön med mil. Den minskade kostnaden för vården slutade på drygt kronor. Enkäter om det telemedicinska stödet visar mycket positiva resultat bland patienterna. Så gott som samtliga tycker att rehabenhetens personal bemött dem med respekt och förståelse och visat stort engagemang för deras situation. Den positiva upplevelsen gäller också kvaliteten på ljud och bild. Slutsatsen blir patienterna utifrån de behov de har haft är mycket nöjda med det telemedicinska mötet. Agneta Carlsson, arbetsterapeut Handrehabilitering, Centrum för rekonstruktiv kirurgi Norrlands universitetssjukhus Telefon: E-post:

9 Nätbaserat lärande utvecklar vården Att samla medarbetare i grupp för utbildning eller fortbildning kräver vikarier, lokaler och ibland resor. Ett både effektivt och kostnadseffektivt alternativ som används allt mer inom Västerbottens läns landsting är det nätbaserade lärandet. Genom att deltagaren håller koncentrationen bättre vid datorn och lär sig själv genom interaktiva moment anser forskare att 20 minuters nätbaserat lärande motsvarar en hel timmes katederundervisning. Västerbottens läns landsting har inom sitt HR-centrum sedan 2010 en produktionsavdelning för nätbaserad utbildning. Funktionen är unik i landstingsvärlden. Här finns en mediepedagog och en medieproducent som hjälper dem som vill ta fram en utbildning med struktur, pedagogik och visuellt material som video, foto och illustrationer. Alla utbildningar publiceras på som är landstingets lärplattform för nätbaserad utbildning. Idag erbjuds ett 50-tal och flera är under produktion. Tanken är att landsting ska kunna samarbeta kring utbildningar och manus. Därför byggs verksamheten efterhand samman i en nationell organisation via Sveriges kommuner och landsting, SKL. De utbildningar som finns idag är främst medicintekniska där man snabbt kan lära sig hur man hanterar en utrustning, en apparat eller en metod som används i vården. Utbildningarna fungerar också som uppslagsverk så att man kan gå tillbaka och läsa på inför användandet. De handlar också bland annat om hur man hanterar läkemedel, om hotfulla situationer på arbetsplatsen, om strålskydd och om introduktion för nyanställda. Enheten filmar också föreläsningar som ska användas i utbildningssyfte. Thomas Ylvin, mediepedagog Nätbaserat lärande, HR-centrum Telefon: , , e-post:

10 Glesbygdssjukvård nära och på avstånd Sjukstugorna i Västerbottens inland erbjuder en unik vård nära patienten. Nu utvecklar landstinget konceptet med glesbygdssjukhus i Storuman och Vilhelmina. En förutsättning är spetsteknik med specialiststöd på distans. Målet är minst sagt kaxigt: att utveckla världsledande koncept för glest befolkade områden med många äldre invånare. För hur klarar man annars uppdraget att ge vård och omsorg för en allt äldre befolkning som bor långt från både varandra och specialistsjukvård? Det handlar dels om att motverka överkonsumtion och få en äldrevård som är kostnadseffektiv och på rätt nivå. Och dels om att skapa system som hjälper människor utan att superspecialisten är på plats. Glesbygdssjukhus kan bli en potent framgångsfaktor och sjukstugornas erfarenhet ger ett försprång, menar Peter Berggren, allmänläkare i Storuman och chef för landstingets glesbygdsmedicinska centrum. Dessutom utvecklar vi hela tiden specialiststöd via distansteknik. För utan utveckling blir det avveckling, säger han. Utvecklar tekniken Idag undersöks inlandets hjärtpatienter på distans via en ultraljudsrobot, afasipatienter tränar sitt tal och handkirurgins patienter tränar rörlighet via skärm. Samtidigt skissar Peter Berggren på att förstärka rehabkedjan med smärtspecialister från Norrlands universitetssjukhus. Liknande tankar finns inom den palliativa vården. Distansstödet kompletteras med regelbundna besök av slutenvårdsläkare och blir samtidigt kompetensutveckling för sjukstugans allmänläkare. Glesbygdsmedicin kräver hög kompetens och är bara till för de mest motiverade, de som ska bli Sveriges bästa allmänläkare, säger Peter Berggren. Peter Berggren, allmänläkare, chef för Glesbygdsmedicinskt centrum Storumans sjukstuga Telefon: , E-post:

11 Medicinteknisk FoU från forskning till innovation Medicinsk teknik, forskning och utveckling, MT-FoU, är en avdelning inom Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik Västerbotten. Den är en naturlig partner när Västerbottens läns landsting behöver utveckla utrustning som kan effektivisera vård och omsorg liksom i forskningsprojekt som syftar till att ta fram nya medicinska metoder. Avdelningen har sin akademiska förankring vid institutionen för strålningsvetenskaper och har ett nära samarbete med Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, båda vid Umeå universitet. Flera FoU-projekt som haft sitt ursprung i vården har på detta vis gått från innovation till produkter som idag säljs på hälso- och sjukvårdsmarknaden. MT-FoU består av 26 personer, varav 11 är disputerade. Projekten de arbetar med utgår alla från behov i hälso- och sjukvården och utvecklas i team med medarbetare i vården. Finns inga lösningar på marknaden avgör ett FoU-råd om prioritering, projektstart och finansiering. I de flesta fall söks sedan projektmedel från externa bidragsgivare. Då projektet nått tillräcklig mognadsgrad avgörs om det ska vidareutvecklas till en innovation. Vid MT-FoU bedrivs idag ett 80-tal projekt, de flesta med tillämpning inom området e-hälsa. Det handlar framför allt om att utveckla och utvärdera trådlös och mobil teknologi för att ställa diagnos, övervaka och rehabilitera patienter på distans. Exempel på e-hälsoprojekt: Personligt hälsosystem för individer med KOL Utvecklar applikationer och mobila lösningar för multidisciplinär lungrehabilitering och uppföljning av medicinska mätvärden i patientens hem. Rörelseanalys AnyMo Utvecklar och utvärderar bärbar utrustning för att objektivt mäta och analysera rörelsemönster, till exempel fysisk aktivitet och fall. Distansövervakning av vitala parametrar med smarta kläder Ny teknik gör att olika slags givare för att övervaka hälsa och aktivitet kan utformas i textilier, så kallade smarta textilier. Modellen kan användas för att bedöma hjärtfrekvens och andningsmönster på distans. Olof Lindahl, professor, chef för MT-FoU Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik, Norrlands universitetssjukhus Telefon: E-post:

Vård på distans. - möjlighet till jämlikare vård och hälsa med invånaren i fokus

Vård på distans. - möjlighet till jämlikare vård och hälsa med invånaren i fokus Vård på distans - möjlighet till jämlikare vård och hälsa med invånaren i fokus Thomas Molén Strateg Vård på distans Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se Agenda

Läs mer

Det svenske. Vård på distans i Västerbottens läns landsting

Det svenske. Vård på distans i Västerbottens läns landsting Det svenske Vård på distans i Västerbottens läns landsting Thomas Molén Strateg Vård på distans Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se Agenda Introduktion till

Läs mer

LOGOPEDI PÅ DISTANS behandling i ett virtuellt rum

LOGOPEDI PÅ DISTANS behandling i ett virtuellt rum 1 LOGOPEDI PÅ DISTANS behandling i ett virtuellt rum EU-projekt 2005-05-01 2007-05-31 Utveckling av interaktiva videohjälpmedel och behandlingsmetodik inom logopedisk vård och rehabilitering Käte Alrutz

Läs mer

Vård på distans i VLL

Vård på distans i VLL Vård på distans i VLL Thomas Molén Strateg Vård på distans Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se www.vll.se/distansvard Vad är Vård på distans? Vård på distans

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Kan självtestning vara något för dig? Äter du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna kontroller

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Norra Sverige visar världen vägen för virtuell hälsovård på distans

Norra Sverige visar världen vägen för virtuell hälsovård på distans Norra Sverige visar världen vägen för virtuell hälsovård på distans DE OFFENTLIGA AKTÖRERNA i norra Sverige har tillsammans med Nordic Health Innovation (NHI) samlats kring en gemensam vision med målsättning

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

Nationella ehälsodagen, Stockholm, 22/10

Nationella ehälsodagen, Stockholm, 22/10 Sida 1 (5) 2014-10-22 Nationella ehälsodagen, Stockholm, 22/10 Länk till sammanfattning över hela dagen av Barbro Falk) Hur ska ehälsoarbetet effektiviseras? (mässhallen) Sören Olofsson, Särskild utredare,

Läs mer

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION Division har som uppdrag att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Organisation 2015 Organisation 2015 Norrbotten, ¼ del

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

Hjälp till självhjälp för patienter med kronisk hjärtsvikt genom livslångt lärande och självmonitorering

Hjälp till självhjälp för patienter med kronisk hjärtsvikt genom livslångt lärande och självmonitorering Hjälp till självhjälp för patienter med kronisk hjärtsvikt genom livslångt lärande och självmonitorering Holger Holst Närsjukvårdskliniken Hässleholm Vilka är vi? Holger Holst Med dr, Läkare, Specialist

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Lokalt samverkansavtal mellan Vilhelmina sjukstuga och Medicinsk enhet Vilhelmina kommun

Lokalt samverkansavtal mellan Vilhelmina sjukstuga och Medicinsk enhet Vilhelmina kommun Lokalt samverkansavtal mellan Vilhelmina sjukstuga och Medicinsk enhet Vilhelmina kommun Bakgrund Inom Vilhelmina kommun bor ca 172 personer i särskilt boende. Enheterna är följande: Åsbacka äldreboende,

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGET I KALMAR LÄN Landstingsstyrelsens framställningar 2013: Dnr 130343 AS Motion (2013:4) angående självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel I motion (2013:4) föreslår Christer Jonsson,

Läs mer

Vision e-hälsa. Från policy till implementering

Vision e-hälsa. Från policy till implementering Vision e-hälsa. Från policy till implementering Agneta Granström Landstingsråd Norrbotten President of the AER e-health network agneta.granstrom@nll.se AER Assembly of European regions För regioner Politisk

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade Mobilt trygghetslarm För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade TRYGGHETSLARM ÄR FÖR MÅNGA DEN LÖSNING SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BO KVAR HEMMA TROTS FUNKTIONSHINDER ELLER KRONISK SJUKDOM. SYFTET MED ETT

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true

https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true Vårdförbundets 64 exempel på vad Det här livet hade kunnat räddas om vår kunskap använts fullt ut. vår kunskap kan användas till för att göra vården säker. Till exempel genom: 1 Omvårdnad Att pröva omvårdnadsåtgärder

Läs mer

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ.

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Bilaga 2 Webbaserad enkät fältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Observera att en del frågor beror av vad respondenten svarat i föregående frågor varför

Läs mer

SARAH. Samverkan i vårdkedjan för bättre vård, omsorg och rehabilitering i hemmet. Teamsamverkan med patienten i

SARAH. Samverkan i vårdkedjan för bättre vård, omsorg och rehabilitering i hemmet. Teamsamverkan med patienten i Samverkan i vårdkedjan för bättre vård, omsorg och rehabilitering i hemmet Ge patienterna bättre och smidigare vård i hemmet Stödja teamsamverkan inom och mellan vårdorganisationer och vårdföretag Anpassa

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Vad du kan göra själv

Vad du kan göra själv Vad du kan göra själv FÖR ATT MInskA RISKER i vården 1 Vad du kan göra själv Dagens sjukvård har stora möjligheter att hjälpa dig som är sjuk med verknings fulla läkemedel och moderna behandlingsmetoder.

Läs mer

Definitioner på glesbygd

Definitioner på glesbygd Sjukvård i glesbygd Definitioner på glesbygd Ställen där man får EU medel för att dra bredband. SCB allt som ej är tätort (max 200m mellan husen och mer än 200 inv) Glesbygdsverket, tätort >3000 inv, landsbygd

Läs mer

Vård på distans i Norra regionen

Vård på distans i Norra regionen Vård på distans i Norra regionen Thomas Molén Strateg Vård på distans Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se Agenda Vad är vård på distans? Tekniska förutsättningar

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20)

Modell Västerbotten. Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad. Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Modell Västerbotten Läkemedelsgenomgång enkel och fördjupad Metoddokument Version 5.1 (2014-01-20) Samverkansgruppen för Läkemedelsgenomgångar i Västerbotten med representanter från landsting och kommuner

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Sjukgymnastik för äldre personer

Sjukgymnastik för äldre personer Sjukgymnastik för äldre personer Vad är Sjukgymnastik? Sjukgymnaster kan genom sin kunskap hjälpa människor hur de ska var aktiva och i rörelse. Syftet är att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada,

Läs mer

Alkit Communications

Alkit Communications Struktur på dagen Förm. Syfte och möjligheter Användningssituationer Hur går processen till Drivkrafter Restriktioner Ett antal fall Efterm. Vilken teknik finns och kommer att vara tillgänglig i framtiden

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell

Anna Forssell. AHS-Viool Skellefteå. Copyright Anna Forssell Anna Forssell AHS-Viool Skellefteå VIC Vårdpersonal inom cardiologi www.v-i-c.nu Hjärtsviktsdagar i Göteborg 15-16 oktober 2009 Ur programmet; Teamet runt patienten Palliativ vård Hjärtsvikt och palliativ

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Slutförslag 2012-02-02 Politisk viljeinriktning för tillämpning av sjukdomsförebyggande metoder i Uppsala- Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden

Läs mer

eva.arvidsson@ltkalmar.se

eva.arvidsson@ltkalmar.se eva.arvidsson@ltkalmar.se Psykisk ohälsa ett ökande problem Verksamhetscheferna på landets vårdcentraler rapporterar: Stor och tilltagande belastning när det gäller psykiska problem Ingen möjlighet att

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016

Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Strategi för vård på distans i Norrbottens läns landsting 2014-2016 Del i landstingets strategi för verksamhetsutveckling med IT Utgångspunkt för en samlad länsstrategi om vård på distans: Landstingets

Läs mer

ehälsa och telemedicin

ehälsa och telemedicin 1 ehälsa och telemedicin Luleå 2014-03-18 Agneta Granström Landstingsråd Norrbottens läns landsting Innehåll Utmaningar och möjligheter Tjänster på nationell nivå Några satsningar i Norrbotten 2 Innehåll

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Prehospitalt omhändertagande

Prehospitalt omhändertagande Prehospitalt omhändertagande Trombolyslarm (Rädda-hjärnan-larm) Innebär vid de flesta sjukhus att ambulanspersonal larmar akutmottagningen om att en patient som kan bli aktuell för trombolysbehandling

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Tematiskt Rum Stroke - vård, omsorg och rehabilitering

Tematiskt Rum Stroke - vård, omsorg och rehabilitering Tematiskt Rum Stroke - vård, omsorg och rehabilitering Projektledare Bo Norrving, Professor, Lunds universitet Gunilla Gosman-Hedström, Docent Göteborgs universitet Vårdalinstitutet 2010-03-25 Stroke en

Läs mer

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1

Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: (1)7 Mobil dokumentation i Dals Eds kommun ehälsa 2014: 1 Införa Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita Kristina Lignell, Carina Johansson, Kennet Sundström

Läs mer

Länsteknik. Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar. Länsteknik DIVISION

Länsteknik. Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar. Länsteknik DIVISION Utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Landstingsdirektör Sekretariat Stab Opererande specialiteter Medicinska specialiteter

Läs mer

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning

Västerbottens läns landsting. Preoperativ rökavvänjning Västerbottens läns landsting Preoperativ rökavvänjning Landstingsledningen har beslutat att preoperativ rökavvänjning ska erbjudas alla rökare som ska genomgå planerad operation. Ansvarig för detta uppdrag

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel

Special läkemedels. På spaning mot nya läkemedel Special läkemedels PROJEKTET På spaning mot nya läkemedel Målet är att säkerställa effekten och nyttan Under de närmaste åren kommer flera nya läkemedel att introduceras i sjukvården. Många av dem innebär

Läs mer

Skyll dig själv? Hur skapar vi en KOL-vård utan skamstämpel?

Skyll dig själv? Hur skapar vi en KOL-vård utan skamstämpel? Skyll dig själv? Hur skapar vi en KOL-vård utan skamstämpel? Ann Ekberg-Jansson Registerhållare Luftvägsregistret Tf Förvaltnings- och Forskningschef Angereds Närsjukhus Göteborg Index, 1965 = 100 KOL

Läs mer

Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE!

Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE! Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE! Avdelning 32 SIVA/NAVE Vi är en medicinsk akutavdelning med både vårdplatser, behandlingsrum för trombolysbehandling samt en intermediäravdelning med fyra förstärkta

Läs mer

Kliniken i fokus. En önskan att förnya, förbättra och förändra präglar arbetet på Neurologkliniken på Universitetssjukhuset

Kliniken i fokus. En önskan att förnya, förbättra och förändra präglar arbetet på Neurologkliniken på Universitetssjukhuset Kliniken i fokus En önskan att förnya, förbättra och förändra präglar arbetet på Neurologkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Här krävs hög kompetens eftersom man handskas med ett brett spektrum

Läs mer

PAH enkät för dig som är andfådd. Undersökningsresultat 4 oktober 2012

PAH enkät för dig som är andfådd. Undersökningsresultat 4 oktober 2012 PAH enkät för dig som är andfådd En undersökning om andfåddhet, trötthet och dålig kondition. Tre vanliga tillstånd som kan vara helt normala, men också kännetecken på ett flertal sjukdomar Undersökningsresultat

Läs mer

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit

Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Translation into: Completed by: Email: SOC 1 SOC 2 SOC 3 SOC 4 SOC 5 SOC 6 Swedish Kvalitetsriktlinjer för behandling av patienter med reumatoid artrit Britta Strömbeck and Ingemar Petersson britta.strombeck@morse.nu

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Vård- och rehabiliteringsplan, avd 5, Gällivare sjukhus

Vård- och rehabiliteringsplan, avd 5, Gällivare sjukhus Vård- och rehabiliteringsplan, avd 5, Gällivare sjukhus Min vård- och rehabiliteringsplan Detta är en sammanfattning av min vårdtid under vistelsen på strokeenheten/medicinsk rehabilitering och den fortsatta

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2 Manus till Undersökning och utredning av smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om vad vi inom vården gör när du söker för din smärtproblematik. Föreläsningen syftar till att ge svar på vilka frågor som

Läs mer

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner!

Vägen till en grönare spindel. Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vägen till en grönare spindel Finns det någon genväg? Nej, men vi tror att trägen vinner! Vetlanda kommun Ca 26 000 invånare Länets största kommun till ytan glesbygd Ca 1000 anställda inom vård- och omsorg

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Stöd till införandet av nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder Rubrik Irene Nilsson Carlsson 2013-11-22 Huvuddragen i riktlinjerna De nationella riktlinjerna 2013-11-22 3 Varför riktlinjer

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera

Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Läkarguide för bedömning och övervakning av kardiovaskulär risk vid förskrivning av Strattera Strattera är indicerat för behandling av ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) hos barn (från 6 års

Läs mer

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se REHABKURSER Välkomna till Active REHAB Tel:031-919600 Adress Göteborg: Järntorgsgatan 8 (Järnhälsans lokaler. Vån 3) Adress Landvetter: Milstensvägen 2 (Hälsans Hus lokaler) info@active-rehab.se Artrosskola

Läs mer

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning

Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Patienten i centrum Att vara distiktsläkare till patienter med intellektuell funktionsnedsättning Malin Nystrand, Närhälsan Lövgärdets Vårdcentral 2015-10-24 FUB Upplägg! Några av mina patienter! Bakgrund!

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Lars Agréus förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna.

Lars Agréus förklarade mötet öppnat och hälsade välkomna. Svensk Förening för Glesbygdsmedicin Styrelsen Protokoll nr 9/2014 2014-11-04 Tid: Tisdagen den 4 november 2014 kl. 16.00 Plats: Närvarande: Adjungerad: Ej närvarande: Telefonmöte Lars Agréus, ordförande

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

REMEO Stockholm. Vård och rehabilitering för dig med behov av andningsstöd. Linde: Living healthcare

REMEO Stockholm. Vård och rehabilitering för dig med behov av andningsstöd. Linde: Living healthcare REMEO Stockholm. Vård och rehabilitering för dig med behov av andningsstöd. Linde: Living healthcare REMEO Stockholm. Vård och rehabilitering för dig med behov av andningsstöd. REMEO är Linde Healthcares

Läs mer

Sara Sehlstedt Överläkare Klinikstudierektor Röntgenavdelningen, Östersunds Sjukhus

Sara Sehlstedt Överläkare Klinikstudierektor Röntgenavdelningen, Östersunds Sjukhus Sara Sehlstedt Överläkare Klinikstudierektor Röntgenavdelningen, Östersunds Sjukhus Hur ska vi fixa ve-g undervisning här?? E5 län, e5 sjukhus, 39 mil

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Välkommen till avdelning 604

Välkommen till avdelning 604 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Geriatrik Sahlgrenska, Högsbo sjukhus Informationen ska vara en vägledning för dig under vårdtiden hos oss. Är det något du undrar över tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson

Artrosskola för ett. Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Artrosskola för ett Bättre omhändertagande av patienter med artros (BOA) Carina Thorstensson Leg sjukgymnast, Dr Med Vet Registeransvarig BOA-registret Registercentrum VGR Att komma ihåg Artros är en sjukdom

Läs mer

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society

Jan 2015. Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society KRAFTSAMLING KRING SVENSK SMÄRTVÅRD Jan 2015 Information till medlemmar inom Svenska Smärtläkarföreningen och Swedish Pain Society Vi kan skapa en modern smärtvård Ifall vi kraftsamlar tillsammans! Innehåll

Läs mer

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet:

Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Motion: Förebyggande behandling nödvändig för att undvika stroke Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2014-03-26

Läs mer