Logopedi via skärm för vård på lika villkor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Logopedi via skärm för vård på lika villkor"

Transkript

1 Logopedi via skärm för vård på lika villkor Den som har drabbats av afasi efter en stroke eller har problem med röst eller tal på grund av sjukdom eller skada i röst- och talorganen har stor hjälp av en logoped. Men hur gör vi när en del patienter har 30 mil till närmaste logopedmottagning? Hur ger vi patienter i glesbygd regelbunden behandling så att de kan förbättra sitt tal, språk eller röst? Långa och tröttsamma resor till något av länets tre sjukhus gör att många patienter, speciellt äldre, har svårt att tacka ja till den rehabilitering de både önskar och behöver. Ett EU-finansierat projekt gav logopedin i Västerbottens läns landsting förmånen att utveckla teknik, metoder och rutiner för interaktiv vård och behandling. Den videokonferensteknik som blev resultatet är sedan dess ett arbetssätt i den ordinarie verksamheten. Positiv utvärdering Utvärderingen av projektets cirka 800 distansbesök visade att tekniken fungerar väldigt bra. 97 procent av patienterna var nöjda, 80 procent av besöken bedömdes som helt lyckade och 93 procent som godtagbara av logopederna. Idag behandlar logopederna både vuxna och barn på distans antingen vid sitt hemsjukhus eller sin hälsocentral. Diagnoserna kan handla om afasi och röststörningar men också om avvikande talutveckling och stamning. En del får några veckors intensivbehandling via en mindre utrustning i det egna hemmet. Distansöverbryggande teknik har minskat resandet och fört med sig tidsvinster både för patienter och personal. Tekniken gör också att landstinget kan erbjuda en mer rättvist fördelad specialiserad logopedi i länet. Patienter som tidigare var tvungna att resa är piggare och har mer ork att delta i vård och behandling. Många som tidigare inte hade ork resa överhuvudtaget får idag tillgång till rehabilitering. Dessutom minskar landstingets kostnader för sjukresor väsentligt. Framtiden Vår vision är att utveckla bättre och enklare lösningar för träning i hemmet, nå ut till fler patientgrupper samt utveckla webbaserade och/eller interaktiva träningsprogram. Käte Alrutz, leg. logoped och vårdutvecklare Logopedi Västerbotten, Norrlands universitetssjukhus Telefon: E-post:

2 Hjärtundersökning med ultraljudsrobot För att fastställa eller utesluta hjärtsjukdom krävs i regel ultraljudsundersökning av hjärtat, så kallad ekokardiografi, EKO. Denna görs bara på sjukhus varför metoden underanvänds både i Sverige och internationellt. För patienter med långt till sjukhus ökar därmed risken för skada påtagligt. Utan EKO blir diagnosen hjärtsvikt fel i minst hälften av fallen och kan innebära en direkt fara för patientens liv. Vi har därför utvecklat ett koncept Cardista där vi med modern it-teknik och en distansstyrd robotarm kan göra specialistkonsultation och undersöka patienten med ultraljud i realtid. Patienten finns med vårdpersonal på hälsocentralen, medan ultraljudsoperatören som fjärrstyr robotarm och ultraljudsapparat finns med specialisten på sjukhuset. Kommunikationen mellan patient och undersökare/specialist sker med hjälp av kameror och mikrofoner. När undersökningen är klar följs den av konsultation med specialist, operatör, patient och allmänläkare närvarande. Metoden förbättrar tillgängligheten till EKO och kortar tiden till specialistkonsultation sparar tid genom samtidig diagnostik och val av behandling förbättrar kommunikationen och ger mer uttömmande svar mellan specialist, ultraljudsoperatör, patient och allmänläkare ökar trygghet och kontinuitet för patienten minskar antalet resor för patienten och sparar både pengar och miljö minskar tidsåtgången för specialist. Framtiden I en framtidsvision används Cardista-konceptet för till exempel screening av bukaorta samt ultraljud av buk och andra lämpliga organ. Metoden används också på akutmottagningar, där man har behov av kardiologkompetens och ekokardiografi och i för människan farliga miljöer, till exempel strålningsmiljöer. Cardista-konceptet testas i dagsläget i en randomiserad studie i samarbete mellan sjukstugan i Storuman och Forskningsenheten vid medicinsk-geriatriska kliniken vid Skellefteå lasarett. Mona Olofsson, biomedicinsk analytiker, telefon: , e-post: Kurt Boman, överläkare och professor, telefon: , , e-post:

3 Hudnära kontakt trots avstånd Metoden infördes 1996 från Norrlands universitetssjukhus, Nus, mot vissa sjukstugor i länets inland. Utvärderingen blev start för en storskalig expansion. Idag håller hudspecialist från Hud och STD Västerbotten regelbundna konsultationer mot lasaretten i Skellefteå och Lycksele. Varje vecka görs 2 3 konsultationer med vardera 3 4 patienter direkt via bildskärm. Sammanlagt omfattar denna verksamhet cirka 330 patienter per år. Därutöver bedömer hudspecialisten remisser direkt via bild. Besparing, telekonsultation Ett mottagningsbesök på Nus tar minst sex timmar för en patient som bor långt från Umeå. Undersökning av dessa 330 patienter på Nus skulle därför för patienternas del medföra ett produktionsbortfall på 247,5 dagar. Med konsultation på distans blir deras produktionsbortfall i stället 37,2 dagar. De uteblivna resorna innebär dessutom en besparing för landstinget på cirka kronor per år. Besparing, remiss med bild Med telemedicin konsekvent genomförd skulle var tredje hudremiss kunna hanteras utan besök på hudklinik. Ett projekt som omfattade cirka 400 remisser med bild visade att man med bedömning på distans sparade kronor i minskade resekostnader. Produktivitetsvinsten beräknades till kronor. Med huddiagnostik på distans använder Västerbottens läns landsting sina läkarresurser bättre och ökar tillgängligheten. Produktiviteten ökar, medan administration och påverkan på miljön minskar. Verksamheten går med vinst. Kvalitet Diagnoserna överensstämmer till 90 procent med diagnoser som ställts på traditionellt vis. Patienterna är nöjda! Berndt Stenberg, professor och överläkare Hud och STD Västerbotten, Norrlands universitetssjukhus Telefon: E-post:

4 Multidisciplinära ronder ger mervärde till vården Multidisciplinära ronder, MDR, gör det möjligt att erbjuda en god och jämlik vård för patienter som har svåra och komplicerade sjukdomar oberoende av var de bor och av deras socioekonomiska status. MDR spelar särskilt stor roll för norra regionen med dess demografi och långa avstånd. Multidisciplinära ronder gör att man kan använda befintlig kompetens optimalt och på ett ekonomiskt fördelaktigt vis. Det finns ingen evidens för att ronderna förändrar handläggning eller utfall för patienten men så kallade konsensusgenomgångar visar samstämmigt att arbetsformen ger ett mervärde till vården. I Socialstyrelsens riktlinjer för lungcancervård är MDR en högt prioriterad åtgärd och i andra nationella vårdprogram är metoden en kvalitetsindikator som bör genomföras. Det finns starka önskemål om fler multidisciplinära ronder och allt fler patienter remitteras till varje rond. För Norrlands universitetssjukhus, Nus, innebär det en hög belastning inom bild- och funktionsmedicin. Inom specialiteter med få specialister eller där regionen blir beroende av specialisterna på Nus kommer dessa att drabbas av en alltför hög belastning. Det är därför viktigt att strukturera genomförandet av de multidisciplinära ronderna och att sätta upp kriterier för vilka patienter som ska diskuteras på ronderna. I annat fall riskerar man att minska den medicinska nyttan. Göran Edbom, överläkare och verksamhetschef Cancercentrum, Norrlands universitetssjukhus Telefon: E-post: Katrine Åhlström Riklund, professor och överläkare Diagnostisk radiologi, Umeå universitet Bild- och funktionsmedicin Västerbotten, Norrlands universitetssjukhus Telefon: , E-post:

5 Mobilt laboratorium utvecklar primärvården Med en väska mätinstrument som kollar parametrar som är viktiga för hälsan kan man flytta en del av vården till hemmet eller hälsocentralen. Mätresultaten skickas direkt till en databas där läkare tar del av dem. Med denna nya teknik kräver rutinkontroller av främst kroniskt sjuka väsentligt mindre tid och frigör på så vis personalresurser. Många patienter kan göra provtagningen själva. Fördelarna är flera patienten tar prover på tider som passar, utan stress och så ofta som behövs för att följa hälsa och medicinering. Den tekniska lösningen består av en väska med en integrerad dator som överför mätvärden till en databas på sjukhuset via mobilnätet. Ett patientkort med RFID placeras i en ficka på väskan, och sen är det bara att mäta. Alla mätinstrument är trådlösa och i princip helautomatiska. Med Checkup kan man följa ett antal olika fysiologiska parametrar: blodtryck, puls, EKG, vikt, blodsocker, Hb, syresättning, PEF, FEV1 samt PK(INR). I Västerbottens läns landsting fungerar systemet Checkup mycket bra för blodtryckskontroller, där patienter tar sitt eget blodtryck på hälsocentralen. Läkaren tar sedan kontakt för att följa upp och justera medicineringen. Några hälsocentraler använder också Checkup för att följa patienter som behandlas med det blodförtunnande medlet Waran (se särskilt informationsblad). Nyttan är särskilt stor i inlandet där avstånden till laboratorium är stora. Vi ser även på möjligheten att patienten sköter provtagningen själv i hemmet. Tekniken finns, men vi behöver säkerställa att det kan göras utan att patientsäkerheten äventyras. Systemet Checkup har utvecklats av företaget Explizit i samarbete med forskningsenheten på medicinsk-geriatriska kliniken på Skellefteå lasarett samt Medicinsk teknik FoU vid Norrlands universitetssjukhus. Johan Skönevik, sjukhusingenjör, MT-FoU Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik, Norrlands universitetssjukhus Telefon: , e-post: Kurt Boman, professor och överläkare, medicinsk-geriatriska kliniken, Skellefteå lasarett Telefon: , , e-post:

6 Snabbare kontroll av waranbehandling Antalet patienter som behandlas med blodförtunnande medel för att minska risken för blodpropp ökar stadigt. Läkemedlet waran, som är den vanligaste behandlingen, kräver regelbundna kontroller, oftast på medicinklinik. I Västerbottens län behandlas över personer med waran. Behandlingen är i sin nuvarande form tidskrävande och emellanåt praktiskt besvärlig. Behovet av att förenkla kontrollen av doseringen är därför stort. Med modern teknik mäter man numera enkelt och tillförlitligt blodets levringsförmåga det så kallade INR-värdet med ett enkelt stick i fingret. Det görs med en lätthanterlig mätare CoaguChek på hälsocentralen eller i patientens eget hem. Från mätaren går provsvaret elektroniskt till medicinsk-geriatriska-kliniken vid Skellefteå lasarett, där sköterskor eller läkare direkt avläser provsvaret och ordinerar ny dos till patienten. Vanligen går patienten hem direkt efter provtagningen eller får besked till hemmet. Metoden underlättar provtagning snabbar på warankontrollen sparar resurser för direkttransport till laboratoriet förenklar kommunikationen mellan vårdpersonal och patient. Väntetiden på provsvar minskas rejält, vilket förbättrar patienternas livskvalitet. Processen effektiviseras och pengar kan möjligen sparas för sjukvården. Framtiden Förhoppningen är att modellen ska kunna användas på många hälsocentraler där avståndet till laboratorium är långt. Målet på sikt är att patienten ska kunna sköta provtagningen hemma. Checkup Care-systemet för över mätvärden från patient till sjukhus oavsett var patienten befinner sig. Det kan handla om INR-värden, men även om blodtryck, puls, EKG m.m. Kurt Boman, professor och överläkare, medicinsk-geriatriska kliniken, Skellefteå lasarett Telefon: , , e-post: Lars Johansson, överläkare, medicinsk-geriatriska kliniken, Skellefteå lasarett Telefon: Arne Viktorsson, vd, Explizit Telefon: , e-post:

7 Hjärt- och lungljud på distans Auskultation att lyssna på ljud i patientens kropp är en vanlig, enkel och billig undersökning som ger en bild av patientens allmänna hälsa. När man behöver ställa diagnos och bedöma en patient på distans vill man även kunna lyssna på hjärta och lungor. För patienten ökar konsultation på distans tillgängligheten till kvalificerad vård utan onödiga resor, med snabbare svar och påbörjad behandling. För personalen gör arbetssättet att man kan bedöma patienter som man förr behövde remittera, samt att man ökar sin egen kompetens. Hälsocentraler som delar på jouren och får stöd av jourdoktor på annan hälsocentral i Västerbotten använder systemet Fjärrkonsulten för att lyssna på hjärt- och lungljud på distans i realtid. När videokonsultationen kompletteras med hjärt- och lungljud får man en bättre bild av patientens hälsotillstånd och underlag för att gå vidare. Barnmottagningen i Skellefteå använder också systemet när man konsulterar barnhjärtmottagningen på Norrlands universitetssjukhus. I det här fallet lagras hjärtljud i en databas och hjärtspecialisten kan lyssna vid senare tillfälle. Sätt att använda metoden: Sjuksköterska/distriktssköterska vid hälsocentral är osäker på sin bedömning av en patient och konsulterar en läkare. Läkaren kan lyssna på distans, i realtid eller genom att öppna en lagrad registrering. Hälsocentraler som saknar egen jourläkare erbjuder doktor på distans. Detta innebär att patienter slipper resa långa sträckor i onödan. Primärvårdens sjuksköterskor får stöd i sina hembesök. Läkare konsulterar specialistläkare för stöd. Johan Skönevik, sjukhusingenjör. MT-FoU Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik, Norrlands universitetssjukhus Telefon: E-post:

8 Rehabilitering, hand- och plastikkirurgi För en patient som tvingats till handkirurgiska ingrepp krävs regelbunden och kvalificerad rehabilitering om man ska lyckas återställa rörelsefunktion och förmåga. Handrehabiliteringen vid Centrum för rekonstruktiv kirurgi vid Norrlands universitetssjukhus erbjuder detta stöd, dels på enheten i Umeå och dels via telemedicin till patienter i länet och regionen. Ingrepp och rehabilitering kan handla om att åtgärda multipla skador efter en olycka vid till exempel en vedkap, men också om diagnoser av så skiftande art som sen-, nerv- eller ligamentskada, artros, underarmsfraktur, smärta, infektion, inflammation, förlamning, stroke, brännskada eller missbildning. Under 2011 gjordes totalt 153 möten eller uppkopplingar mellan patienter och specialister från hand- och plastikkirurgins rehabiliteringsenhet. De flesta handlade om uppföljning och konsultation och gjordes mot enheter i Västerbottens län, men 14 gjordes mot enheter i Norrbotten, 31 mot Västernorrland och fyra mot enheter i Jämtland. Sjukgymnast eller arbetsterapeut deltog vid samtliga och specialistläkare vid 34 av tillfällena. I de flesta fallen använde sig patienten av videokonferensutrustning på den egna hälsocentralen eller sjukstugan. Två av mötena gjordes via patientens egen webkamera och 20 via utrustning som patienten fått låna hem från avdelningen. Sammanställningen visar att uppkopplingarna sparat in 92 bilresor och därmed minskat slitaget på miljön med mil. Den minskade kostnaden för vården slutade på drygt kronor. Enkäter om det telemedicinska stödet visar mycket positiva resultat bland patienterna. Så gott som samtliga tycker att rehabenhetens personal bemött dem med respekt och förståelse och visat stort engagemang för deras situation. Den positiva upplevelsen gäller också kvaliteten på ljud och bild. Slutsatsen blir patienterna utifrån de behov de har haft är mycket nöjda med det telemedicinska mötet. Agneta Carlsson, arbetsterapeut Handrehabilitering, Centrum för rekonstruktiv kirurgi Norrlands universitetssjukhus Telefon: E-post:

9 Nätbaserat lärande utvecklar vården Att samla medarbetare i grupp för utbildning eller fortbildning kräver vikarier, lokaler och ibland resor. Ett både effektivt och kostnadseffektivt alternativ som används allt mer inom Västerbottens läns landsting är det nätbaserade lärandet. Genom att deltagaren håller koncentrationen bättre vid datorn och lär sig själv genom interaktiva moment anser forskare att 20 minuters nätbaserat lärande motsvarar en hel timmes katederundervisning. Västerbottens läns landsting har inom sitt HR-centrum sedan 2010 en produktionsavdelning för nätbaserad utbildning. Funktionen är unik i landstingsvärlden. Här finns en mediepedagog och en medieproducent som hjälper dem som vill ta fram en utbildning med struktur, pedagogik och visuellt material som video, foto och illustrationer. Alla utbildningar publiceras på som är landstingets lärplattform för nätbaserad utbildning. Idag erbjuds ett 50-tal och flera är under produktion. Tanken är att landsting ska kunna samarbeta kring utbildningar och manus. Därför byggs verksamheten efterhand samman i en nationell organisation via Sveriges kommuner och landsting, SKL. De utbildningar som finns idag är främst medicintekniska där man snabbt kan lära sig hur man hanterar en utrustning, en apparat eller en metod som används i vården. Utbildningarna fungerar också som uppslagsverk så att man kan gå tillbaka och läsa på inför användandet. De handlar också bland annat om hur man hanterar läkemedel, om hotfulla situationer på arbetsplatsen, om strålskydd och om introduktion för nyanställda. Enheten filmar också föreläsningar som ska användas i utbildningssyfte. Thomas Ylvin, mediepedagog Nätbaserat lärande, HR-centrum Telefon: , , e-post:

10 Glesbygdssjukvård nära och på avstånd Sjukstugorna i Västerbottens inland erbjuder en unik vård nära patienten. Nu utvecklar landstinget konceptet med glesbygdssjukhus i Storuman och Vilhelmina. En förutsättning är spetsteknik med specialiststöd på distans. Målet är minst sagt kaxigt: att utveckla världsledande koncept för glest befolkade områden med många äldre invånare. För hur klarar man annars uppdraget att ge vård och omsorg för en allt äldre befolkning som bor långt från både varandra och specialistsjukvård? Det handlar dels om att motverka överkonsumtion och få en äldrevård som är kostnadseffektiv och på rätt nivå. Och dels om att skapa system som hjälper människor utan att superspecialisten är på plats. Glesbygdssjukhus kan bli en potent framgångsfaktor och sjukstugornas erfarenhet ger ett försprång, menar Peter Berggren, allmänläkare i Storuman och chef för landstingets glesbygdsmedicinska centrum. Dessutom utvecklar vi hela tiden specialiststöd via distansteknik. För utan utveckling blir det avveckling, säger han. Utvecklar tekniken Idag undersöks inlandets hjärtpatienter på distans via en ultraljudsrobot, afasipatienter tränar sitt tal och handkirurgins patienter tränar rörlighet via skärm. Samtidigt skissar Peter Berggren på att förstärka rehabkedjan med smärtspecialister från Norrlands universitetssjukhus. Liknande tankar finns inom den palliativa vården. Distansstödet kompletteras med regelbundna besök av slutenvårdsläkare och blir samtidigt kompetensutveckling för sjukstugans allmänläkare. Glesbygdsmedicin kräver hög kompetens och är bara till för de mest motiverade, de som ska bli Sveriges bästa allmänläkare, säger Peter Berggren. Peter Berggren, allmänläkare, chef för Glesbygdsmedicinskt centrum Storumans sjukstuga Telefon: , E-post:

11 Medicinteknisk FoU från forskning till innovation Medicinsk teknik, forskning och utveckling, MT-FoU, är en avdelning inom Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik Västerbotten. Den är en naturlig partner när Västerbottens läns landsting behöver utveckla utrustning som kan effektivisera vård och omsorg liksom i forskningsprojekt som syftar till att ta fram nya medicinska metoder. Avdelningen har sin akademiska förankring vid institutionen för strålningsvetenskaper och har ett nära samarbete med Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, båda vid Umeå universitet. Flera FoU-projekt som haft sitt ursprung i vården har på detta vis gått från innovation till produkter som idag säljs på hälso- och sjukvårdsmarknaden. MT-FoU består av 26 personer, varav 11 är disputerade. Projekten de arbetar med utgår alla från behov i hälso- och sjukvården och utvecklas i team med medarbetare i vården. Finns inga lösningar på marknaden avgör ett FoU-råd om prioritering, projektstart och finansiering. I de flesta fall söks sedan projektmedel från externa bidragsgivare. Då projektet nått tillräcklig mognadsgrad avgörs om det ska vidareutvecklas till en innovation. Vid MT-FoU bedrivs idag ett 80-tal projekt, de flesta med tillämpning inom området e-hälsa. Det handlar framför allt om att utveckla och utvärdera trådlös och mobil teknologi för att ställa diagnos, övervaka och rehabilitera patienter på distans. Exempel på e-hälsoprojekt: Personligt hälsosystem för individer med KOL Utvecklar applikationer och mobila lösningar för multidisciplinär lungrehabilitering och uppföljning av medicinska mätvärden i patientens hem. Rörelseanalys AnyMo Utvecklar och utvärderar bärbar utrustning för att objektivt mäta och analysera rörelsemönster, till exempel fysisk aktivitet och fall. Distansövervakning av vitala parametrar med smarta kläder Ny teknik gör att olika slags givare för att övervaka hälsa och aktivitet kan utformas i textilier, så kallade smarta textilier. Modellen kan användas för att bedöma hjärtfrekvens och andningsmönster på distans. Olof Lindahl, professor, chef för MT-FoU Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik, Norrlands universitetssjukhus Telefon: E-post:

Västerbottens erfarenheter av Vård på distans

Västerbottens erfarenheter av Vård på distans Västerbottens erfarenheter av Vård på distans Thomas Molén Strateg Vård på distans Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se Agenda Introduktion till vård på distans

Läs mer

LOGOPEDI PÅ DISTANS behandling i ett virtuellt rum

LOGOPEDI PÅ DISTANS behandling i ett virtuellt rum 1 LOGOPEDI PÅ DISTANS behandling i ett virtuellt rum EU-projekt 2005-05-01 2007-05-31 Utveckling av interaktiva videohjälpmedel och behandlingsmetodik inom logopedisk vård och rehabilitering Käte Alrutz

Läs mer

Vård på distans. - möjlighet till jämlikare vård och hälsa med invånaren i fokus

Vård på distans. - möjlighet till jämlikare vård och hälsa med invånaren i fokus Vård på distans - möjlighet till jämlikare vård och hälsa med invånaren i fokus Thomas Molén Strateg Vård på distans Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se Agenda

Läs mer

Det svenske. Vård på distans i Västerbottens läns landsting

Det svenske. Vård på distans i Västerbottens läns landsting Det svenske Vård på distans i Västerbottens läns landsting Thomas Molén Strateg Vård på distans Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se Agenda Introduktion till

Läs mer

C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv..

C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv.. Sjukvård i Sverige Ett mellanstort sjukhus C:a 3000 anställda C:a 2000 datorarbetsplatser Specialapparater för CT, lab, övervakning, bildarkiv.. Det finns 70 sjukhus till! Och vårdcentraler!! Och privata

Läs mer

Vård på distans i VLL

Vård på distans i VLL Vård på distans i VLL Thomas Molén Strateg Vård på distans Staben för verksamhetsutveckling, Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se www.vll.se/distansvard Vad är Vård på distans? Vård på distans

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom. Utmaningar och förväntningar. Jan Linder Överläkare Neurocentrum Norrlands Universitetssjukhus

Nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom. Utmaningar och förväntningar. Jan Linder Överläkare Neurocentrum Norrlands Universitetssjukhus Nationella riktlinjer för Parkinsons sjukdom. Utmaningar och förväntningar. Jan Linder Överläkare Neurocentrum Norrlands Universitetssjukhus Förväntningar Att lika god vård skall erbjudas till patienterna

Läs mer

Vård på distans i praktiken

Vård på distans i praktiken Vård på distans i praktiken Vård på distans i praktiken Thomas Molén Strateg Vård på distans Västerbottens läns landsting thomas.molen@vll.se www.vll.se/distansvard Git Eliasson Projektledare Karolinska

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Kan självtestning vara något för dig? Äter du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna kontroller

Läs mer

CheckUp www.explizit.se www.checkup.se

CheckUp www.explizit.se www.checkup.se CheckUp Idag utvecklas tekniken i snabb takt och den integreras i våra liv allt mer. Detta gäller lika mycket för hälso- och sjukvården som för vårt arbete eller våra fritidsaktiviteter. E-hälsa är samlingsbegreppet

Läs mer

Beredning Nord. Ledamöter

Beredning Nord. Ledamöter Beredning Nord Ledamöter Uppdrag 2013 Framtidens möte med vården, utifrån följande teman E-hälsa (hälso- och sjukvård med stöd av distansöverbryggande teknik) Information/vägledning Ansvar/rollfördelning

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting

Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Vad är Grön IT för Norrbottens läns landsting Landstingsgemensam strategi för utveckling, inköp, användning och avveckling. All IT är i grunden en miljöbelastning i form av tillverkning och energiförbrukning.

Läs mer

Kartläggning av vård på distans i Västerbottens läns landsting. Analys av nuläge, förutsättningar och förbättringsområden

Kartläggning av vård på distans i Västerbottens läns landsting. Analys av nuläge, förutsättningar och förbättringsområden Kartläggning av vård på distans i Västerbottens läns landsting Analys av nuläge, förutsättningar och förbättringsområden Produktion: Västerbottens läns landsting, februari 2016, rev 1.1 vll.se/distansvard

Läs mer

Fakta om Självtestning och egenvård vid Waranbehandling

Fakta om Självtestning och egenvård vid Waranbehandling Fakta om Självtestning och egenvård vid Waranbehandling Innehåll: Sammanfattning.... 1 Standardrutin för kontroll... 1 Självtestning och egenvård ger ökad frihet och livskvalitet för patienten...... 1

Läs mer

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom Ledning: NSK-region (Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning)

Läs mer

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020

Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten. år 2020 Framtidsbilder Hälso- och sjukvården i Norrbotten år 2020 1 Vad tycker du? Läs det här först En förklaring av begrepp Landstinget beslutade år 2009 att se över den framtida hälso- och sjukvården i Norrbotten.

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

Nu tas första steget i den nya moderna svenska sjukvården

Nu tas första steget i den nya moderna svenska sjukvården P R E S S A R T I K E L Storuman 2015-05-29 Nu tas första steget i den nya moderna svenska sjukvården Den 2 juni startar ett helt nytt komplement till den gängse hälso- och sjukvården i Sverige. Då öppnas

Läs mer

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna.

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utveckling av lärandemiljö Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utmaningar En snabb medicinsk utveckling i kombination med en åldrande befolkning ökar

Läs mer

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende.

Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. 2012-10-26 Avtal om läkarmedverkan inom hälso- och sjukvård i ordinärt boende. Samverkansavtal mellan Kommunförbundet Norrbotten och landstinget i Norrbotten. 1 Bakgrund Från den 1 januari 2007 regleras

Läs mer

47/16 Yttrande över motion - Vård på distans

47/16 Yttrande över motion - Vård på distans Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-28 LS-LED16-0532-4 47/16 Yttrande över motion - Vård på distans Diarienummer: LS-LED16-0532

Läs mer

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg

HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM. Gränslös vård och omsorg HÄLSOSTADEN ÄNGELHOLM Gränslös vård och omsorg Det finns något unikt på Ängelholms sjukhus. Ett samarbete som suddar ut osynliga gränser, en verksamhet som vill skapa framtidens sjukvård med nya spännande

Läs mer

Från sämst till bäst i klassen

Från sämst till bäst i klassen Från sämst till bäst i klassen Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos 1 Sammanfattning Genväg till snabbare diagnos vid misstanke om djup ventrombos är en av tre pilotprocesser som

Läs mer

Beredning SYD. Piteå. Arjeplog. Arvidsjaur Älvsbyn. Peter Eriksson. Ordförande Ida. Anita Johansson (S) (S) Gustavsson (S) Elisabeth Bramfeldt (v)

Beredning SYD. Piteå. Arjeplog. Arvidsjaur Älvsbyn. Peter Eriksson. Ordförande Ida. Anita Johansson (S) (S) Gustavsson (S) Elisabeth Bramfeldt (v) Beredning Piteå SYD Arjeplog Ordförande Ida Anita Johansson (S) Gustavsson (S) Peter Eriksson (S) Elisabeth Bramfeldt (v) Marta Berglund (MP) Lage Hortlund (M) Martin Åström (NS) Arvidsjaur Älvsbyn Ulla

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Motionssvar - Vård på distans

Motionssvar - Vård på distans MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-10-05 LS-LED16-0532-7 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade

Mobilt trygghetslarm. För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade Mobilt trygghetslarm För äldre Kroniskt sjuka Funktionshindrade TRYGGHETSLARM ÄR FÖR MÅNGA DEN LÖSNING SOM GÖR DET MÖJLIGT ATT BO KVAR HEMMA TROTS FUNKTIONSHINDER ELLER KRONISK SJUKDOM. SYFTET MED ETT

Läs mer

MVT. Kistamässan

MVT. Kistamässan MVT Kistamässan 170124 RemoAge Projektperiod 150501-180430 Northern Periphery and Arctic Programme (NPA)- Programme Area Norrbotten Kiruna sjukhus 1 hälsocentral + 1 privat 1 kommun Gällivare sjukhus 3

Läs mer

PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar

PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar Diskussionsunderlag för patientorganisationer inför möten med vårdcentraler Mål Att skapa en modell för hur patientorganisationer

Läs mer

ProSale Signing referensnummer:

ProSale Signing referensnummer: 1 (7) Tid och plats ande 09.00-16.00, Borgholms hälsocentral Jessica Rydell (MP) Gudrun Brunegård (KD) Daniel Miletic (V) Anders Svensson (V) Göran Nilsson (L) Britt Wireland Sorpola (S) Bo Karlsson (SD)

Läs mer

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett

Ordinärt boende, samarbete mellan läkare och kommunala sjuksköterskor, blankett ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2017-05-10 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Primärvård, Hälsa och habilitering Fastställt

Läs mer

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting.

Multi7 bättre liv för sjuka äldre. Multi7. Sammanhållen vård och omsorg för äldre. Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Multi7 Sammanhållen vård och omsorg för äldre Ett samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den

Läs mer

MOBIL DOKTOR 1 januari 2006 31 december 2007 vardagar 08.00 17.00 i Kalmar läns södra sjukvårdsdistrikt

MOBIL DOKTOR 1 januari 2006 31 december 2007 vardagar 08.00 17.00 i Kalmar läns södra sjukvårdsdistrikt MOBIL DOKTOR 1 januari 2006 31 december 2007 vardagar 08.00 17.00 i Kalmar läns södra sjukvårdsdistrikt PROJEKTPLAN SYFTE att avhjälpa åkommor och undvika besök på sjukhusets akutmottagning MÅLGRUPP är

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer PKC-dagen

Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer PKC-dagen Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede 2017-11-28 Helena Adlitzer PKC-dagen Är det möjligt att ge god vård utan kunskap? Är det möjligt att hålla all kunskap i huvudet? 2017-11-28

Läs mer

Samordnad digital vårdplanering

Samordnad digital vårdplanering Samordnad digital vårdplanering Kommun, vårdcentral och sjukhus i Eksjö Erfarenheter från vårdplanering via video och med nya arbetssätt. Fredrik Sargren, e-hälsostrateg Vad är samordnad vårdplanering

Läs mer

Hjälp till självhjälp för patienter med kronisk hjärtsvikt genom livslångt lärande och självmonitorering

Hjälp till självhjälp för patienter med kronisk hjärtsvikt genom livslångt lärande och självmonitorering Hjälp till självhjälp för patienter med kronisk hjärtsvikt genom livslångt lärande och självmonitorering Holger Holst Närsjukvårdskliniken Hässleholm Vilka är vi? Holger Holst Med dr, Läkare, Specialist

Läs mer

Liv och hälsa i Västerbotten. Uppdateread april 2016

Liv och hälsa i Västerbotten. Uppdateread april 2016 1 Liv och hälsa i Västerbotten Uppdateread april 2016 SE VÅR FILM HÄR: www.vll.se/hundrafemtio Västerbottens län 3 Landstingets huvuduppdrag 4 Hälso- och sjukvård Tandvård Handikappverksamhet Folkhälsa

Läs mer

Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet

Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet Vårdguiden kommunikation och tillgänglighet Vårdguidens grunduppdrag Avsändare för den övergripande informationen om hälsa, vård och omsorg för invånarna i Stockholms län Den första ingången till vården,

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

För malåbons bästa. Ett samverkansprojekt mellan Malå kommun och Malå sjukstuga

För malåbons bästa. Ett samverkansprojekt mellan Malå kommun och Malå sjukstuga För malåbons bästa Ett samverkansprojekt mellan Malå kommun och Malå sjukstuga Debattartikel Dagens Nyheter 12 januari 2011 1(4) Göran Hägglund, Socialminister Maria Larsson, Barn- och äldreminister "Vi

Läs mer

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge

Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut om närsjukvård i Blekinge Blekingesjukhuset 2016-08-18 Ärendenummer: 2016/00240 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: 2016/00240-4 Lars Almroth Till Nämnden för Blekingesjukhuset Plan för verkställande av landstingsfullmäktiges beslut

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Vad du kan göra själv

Vad du kan göra själv Vad du kan göra själv FÖR ATT MInskA RISKER i vården 1 Vad du kan göra själv Dagens sjukvård har stora möjligheter att hjälpa dig som är sjuk med verknings fulla läkemedel och moderna behandlingsmetoder.

Läs mer

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING

B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING B - ÅRLIG RAPPORT OM KLINISK FORSKNING Enkätsvaren skickas in senast den 29 februari. Upplysningar om enkäten Sakinnehåll: Kerstin Sjöberg, 08-452 76 67 eller kerstin.sjoberg@skl.se. Tekniska frågor: Kenneth

Läs mer

Lisbet Gibson VOC Medicin. Karin Jonsson Ekonomichef JLL

Lisbet Gibson VOC Medicin. Karin Jonsson Ekonomichef JLL Lisbet Gibson VOC Medicin Karin Jonsson Ekonomichef JLL Jämtlands län snabba siffror 8 kommuner med Östersund som enda stad Cirka 127 000 invånare. 1,5 procent av Sveriges invånare på 12 procent av landets

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom egenvård och självtest

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom egenvård och självtest Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom egenvård och självtest Kan egenvård och självtest vara något för dig? Tar du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna

Läs mer

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Norrbottens läns landsting Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Att få med läkarna på tåget

Att få med läkarna på tåget Att få med läkarna på tåget Insatser för att öka läkarmedverkan vid vårdplaneringar i Uppsala län Barbro Nordström och Christina Mörk allmänläkare i Uppsala Vårdplanering - olika begrepp Omvårdnadsplanering

Läs mer

Användningssituationer, konkreta fall

Användningssituationer, konkreta fall Användningssituationer, konkreta fall 1. Hud 2. Öron/näsa/hals 3. Barnhjärtan 4. Diagostisering av hjärtsvikt 5. Stetoskop på distans 6. Monitore, uppfångade värden diskuteras 7. Akutmedicin över distans

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus

Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Centrum för kardiovaskulär genetik med familjen i fokus Centrum för kardiovaskulär genetik (CKG)

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län september 2014 Inledning Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård:

Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Läkarförbundets förslag för en god äldrevård: Primärvården är basen utveckla vårdvalet Flera geriatriker och reformera öppenvården Inför en kommunöverläkare Inför namngiven huvudansvarig vårdgivare Öka

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Video- och distansmöten. Region Gotland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Region Gotland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Region Gotland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video

Läs mer

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning

Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer Utbildning Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede 2017-03-29 Helena Adlitzer Utbildning 1. Information om grunden för VP 2. Revideringen 3. Arbetsprocessen 4. Innehållet 5. Axplock ur VP ---------------------------------------------------

Läs mer

Resursfördelning Region Östergötland

Resursfördelning Region Östergötland Resursfördelning 2016 1 HSN:s behovsstyrningsprocess med uppdrag och resursfördelning Uppdrag beslutas av HSN i februari. Uppdrag Specificering av uppdraget till vårdgivare i Region Östergötland samt privata

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION

Division Länsteknik. Länsteknik DIVISION Division har som uppdrag att utveckla och förvalta landstingets tekniska infrastruktur samt säkerställa patientsäkra IT och MT-system/utrustningar Organisation 2015 Organisation 2015 Norrbotten, ¼ del

Läs mer

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula?

Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Framtid inom akutsjukvård vad kan vi se om vi använder både erfarenhet och kristallkula? Ambulanssjukvården och akutklinikerna i Dalarna har fått uppdraget att ta fram en framtidsplan för akutsjukvården

Läs mer

Norra Sverige visar världen vägen för virtuell hälsovård på distans

Norra Sverige visar världen vägen för virtuell hälsovård på distans Norra Sverige visar världen vägen för virtuell hälsovård på distans DE OFFENTLIGA AKTÖRERNA i norra Sverige har tillsammans med Nordic Health Innovation (NHI) samlats kring en gemensam vision med målsättning

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGET I KALMAR LÄN Landstingsstyrelsens framställningar 2013: Dnr 130343 AS Motion (2013:4) angående självtest vid behandling med blodförtunnande läkemedel I motion (2013:4) föreslår Christer Jonsson,

Läs mer

SNau 147. Kristinehamns kommun. Nävaplatser. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende. Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

SNau 147. Kristinehamns kommun. Nävaplatser. Arbetsutskottets förslag till beslut. Ärende. Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-11-05 Sida 15(18) SNau 147 Nävaplatser Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden tackat föl informationen Ärende

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Digital kapacitet och tillgänglighet Telemedicin ger landsbygden möjligheter Skellefteå 20 feb 2014.

Digital kapacitet och tillgänglighet Telemedicin ger landsbygden möjligheter Skellefteå 20 feb 2014. Digital kapacitet och tillgänglighet Telemedicin ger landsbygden möjligheter Skellefteå 20 feb 2014. Skellefteå The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image,

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Aktivitetsplan för läkemedelsdokumentation och läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län April 2013 Inledning Vilgotgruppen beslutade i mars 2012 att anta Aktivitetsplan

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå

Ord och fraser som kan vara svåra att förstå ORDLISTA NIVÅ 1&2 Ord och fraser som kan vara svåra att förstå Före besöket Akut Att vara akut sjuk eller att få en akut tid betyder att du måste få hjälp i dag. Om det inte är akut kan du få en tid hos

Läs mer

CENTRUM FÖR KARDIOVASKULÄR GENETIK

CENTRUM FÖR KARDIOVASKULÄR GENETIK I trygga händer. Familjemottagningen. Min släkts DNA! Agnes 47 år, patient på CKG. CENTRUM FÖR KARDIOVASKULÄR GENETIK VÅRT SJUKHUS. EN VÄRLD FÖR DIG. Varje steg räknas! Avancerad teknik PATIENTENS RESA

Läs mer

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010.

Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson. Äldre Multisjuka. - riktlinjer och omhändertagande. Slutrapport 19/5 2010. För Uppdragsavdelningen 2010-05-19 Reviderad 2010-06-08 Kerstin Eriksson Äldre Multisjuka - riktlinjer och omhändertagande Slutrapport 19/5 2010 LANDSTINGET KRONOBERG 2010-05-19 2 (5) Äldre multisjuka

Läs mer

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ.

Procentfältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Bilaga 2 Webbaserad enkät fältet anger hur stor andel av de som gjort frågan som kryssat för respektive alternativ. Observera att en del frågor beror av vad respondenten svarat i föregående frågor varför

Läs mer

Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium

Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Läkarrollen vid ett kliniskt mikrobiologiskt laboratorium Lena Dillner Verksamhetschef Klinisk mikrobiologi Labmedicin Skåne Labmedicin Skåne Ny organisation från 1/1 2009 All laboratoriemedicin i samma

Läs mer

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården?

Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Bästa vård för multisjuka äldre hur gör vi inom primärvården? Läkardagarna i Örebro 2010 Barbro Nordström Distriktsläkare i Uppsala Här jobbar jag 29 vårdcentraler, 8 kommuner Hemsjukvården i kommunal

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Sjukgymnastik för äldre personer

Sjukgymnastik för äldre personer Sjukgymnastik för äldre personer Vad är Sjukgymnastik? Sjukgymnaster kan genom sin kunskap hjälpa människor hur de ska var aktiva och i rörelse. Syftet är att främja hälsa, förebygga sjukdom och skada,

Läs mer

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR.

Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Bästa tänkbara cancervård i hela Norrland. EN LITEN SKRIFT OM REGIONALT CANCERCENTRUM NORR. Vision och mål RCC Norr och landstingen/regionen i den norra sjukvårdsregionen har en gemensam vision: Likvärdig

Läs mer

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina

Handlingsplan för. Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Handlingsplan för Palliativ vård vid livets slut i Vilhelmina Bild: Ulla-Britt Granberg 2010 Vilhelmina kommun Vilhelmina sjukstuga Innehållsförteckning 1. Målsättning 2. Bakgrund 3. Syfte med handlingsplanen

Läs mer

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Rutin för läkemedelsgenomgång i samverkan mellan kommunerna och landstinget i Örebro

Läs mer

Vård i samverkan kommunerna - primärvården

Vård i samverkan kommunerna - primärvården 1 Hemvårdsenheten Reviderad 2009-04-29 Birgitta Mogård Verksamhetschef Vård i samverkan kommunerna - primärvården Riktlinjer för samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor vid särskilda boenden i Uppsala

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård

Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Framtidens vårdbyggnader - ur perspektivet SOU 2016:2 Effektiv vård Anna Ingmanson Regeringskansliet 20160404 Disposition Kort om uppdraget Vår analys (i urval!) Våra förslag (i urval) Frågor och diskussion

Läs mer

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss

Framtidens Hälso- och sjukvård. Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss 1 Framtidens Hälso- och sjukvård Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Kompetens Kvalitet Befolkningsförändringar Ojämlik hälsa Folksjukdomar Tio utmaningar för Landstinget Blekinge Global sårbarhet

Läs mer

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:28 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 47 respondenter (23 unika) Nuvarande filter: Västernorrland "Vilket landsting tillhör du?" = "Västernorrlands läns landsting" 1. Kön? 1 Kvinna

Läs mer

Handlingsplan Modell Västerbotten

Handlingsplan Modell Västerbotten Stina Saitton Flik 8.15. Leg apotekare, PhD Läkemedelscentrum Norrlands Universitetssjukhus 901 85 Umeå Tel: 090-785 31 95 Fax: 090-12 04 30 E-mail: stina.saitton@vll.se (kommunen bokar LMgenomgång) Handlingsplan

Läs mer

Hur blir det möjligt?

Hur blir det möjligt? Hur blir det möjligt? - Att skapa förutsättningar för patienten, dig själv och din organisation. - Att implementera, vad är det? Eva Eliasson Fysioterapeut/ Lymfödemterapeut Rehabiliteringsenheten Centralsjukhuset

Läs mer

Maria Pettersson & Inger Westborg. Patientsäkerhetskonferens 2015

Maria Pettersson & Inger Westborg. Patientsäkerhetskonferens 2015 Maria Pettersson & Inger Westborg Patientsäkerhetskonferens 2015 Lex Maria Skuld och skam eller lärande och förbättring? Vad innebär lex Maria? Som vårdgivare har vi en skyldighet att anmäla till Inspektionen

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer