Norra Sverige visar världen vägen för virtuell hälsovård på distans

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norra Sverige visar världen vägen för virtuell hälsovård på distans"

Transkript

1 Norra Sverige visar världen vägen för virtuell hälsovård på distans DE OFFENTLIGA AKTÖRERNA i norra Sverige har tillsammans med Nordic Health Innovation (NHI) samlats kring en gemensam vision med målsättning att bli världsledande på framtidens vård och omsorg i glesbygd. I planen ingår bland annat en omfattande satsning på virtuella hälsorum i samverkan med kommunal hälsovård. Tre sådana hälsorum har redan etablerats och fler är nu på gång. SLUSSFORS i Storumans kommun är ett framgångsrikt pilotprojekt, som startades för två år sedan.

2 I många länder runt om i världen är glesbygdsmedicin (rural medicine) ett mycket prioriterat område med omfattande forskning. I norra Sverige finns landets enda FoU-avdelning med inriktning på glesbygdsmedicin Glesbygdsmedicinskt Centrum (GMC). Här finns också den högsta andelen äldre och den högsta försörjningsbördan. Om utvecklingen fortsätter som idag räknar forskarna med att det i början av 2030-talet finns fler personer i icke arbetsför ålder än i arbetsför ålder i Sveriges glesbygdskommuner. En utveckling, som väsentligt kommer att öka och förändra behovet av hälso- och sjukvård, men också möjligheten att rekrytera välutbildad vårdpersonal. Det är mot den bakgrunden som NHI tillsammans med norra Sveriges regioner och kommuner samlats kring en gemensam sjukvårdspolitisk plan och vision med målsättning att bli världsledande på framtidens vård och omsorg i glesbygd. I denna vision ingår bland annat fortsatt utveckling av de virtuella hälsorummen i samverkan med kommunal hälsovård. Målsättningen är att det inom två år ska finnas minst ett 20-tal liknande virtuella hälsorum i de fyra nordligaste länen. En bra testbäddsarena Inlandskommunerna i norra Sverige har ett tidsmässigt försprång genom befolkningens sneda åldersstruktur, där mellan procent är äldre än 65 år. I några kommuner är mer än 10 procent av befolkningen äldre än 80 år. Vi ligger i detta perspektiv ca 25 år före resten av världen. Det finns alltså i vårt norrländska inland en unik möjlighet att idag testa medicintekniska produkter, arbetssätt och processer av olika slag i en existerande befolkning med en åldersstruktur som om 25 år kommer att vara en realitet i många länder. Detta demografiska försprång kombinerat med ett av världens bäst utbyggda högkvalitativa bredbandsnät samt sammanhållna patientjournalsystem av god kvalitet ger utomordentliga förutsättningar för att prova nya innovativa lösningar inom sjukvårds- och omsorgssektorn, säger Peter Berggren, chef för forskningsorganisationen GMC (Glesbygdsmedicinskt Centrum) och en av grundarna till NHI (Nordic Health Innovation) och tillägger: Vi har en ambition att norra Sverige ska vara en bra testbäddsarena för glesbygdsmedicin och distansöverbryggande metoder. Vårt demografiska försprång ska vi vända till vår fördel. Vi siktar på att få fram heta produkter och tjänster, som hjälper oss att leva längre och hälsosammare hemma, samtidigt som vi i ökad utsträckning vill bedriva vård i hemmen. Satsar på virtuella hälsorum En av de viktigaste glesbygdsmedicinska satsningarna i norra Sverige är utbyggnaden av virtuella hälsorum. Ett virtuellt hälsorum är ett skräddarsytt obemannat hälsorum med ambitionen att hålla öppet dygnet runt för vårdtagare i glesbygd. Framtidens virtuella hälsorum kommer även att kunna installeras i det egna hemmet eller via mobilen. Läkare och annan vårdpersonal kan vid behov kopplas upp via videolänk och rummet är utrustat med en mängd apparater. Här kan alla kommuninvånare gå in och exempelvis kontrollera blodtryck och ta blod-, blodsocker- och varanprover. Apparaterna är via en central server sammanlänkade med distriktsläkarna och sjukvårdens journalsystem. Det här är en självserviceanläggning, där du enkelt kan screena dig själv och få en första läkarkontakt, säger Peter Berggren, NHI. Prisbelönade grundare I de virtuella hälsorummen kan alla kommuninvånare gå in och exempelvis kontrollera blodtryck och ta blod-, blodsocker- och varanprover. Bakom lanseringen av de virtuella hälsorummen står Nordic Health Innovation (NHI), ett företag som har 20 års praktisk erfarenhet av distansteknik och virtuell hälsovård i extrem glesbygd och som har utvecklats i nära samarbete med forskningsorganisationen GMC i Storuman. NHIs grundare är bröderna Dr Peter och Jonas Berggren. Peter Berggren tilldelades förra året Guldskapellen, som Årets förnyare inom svensk sjukvård för modet att pröva nya vägar att driva och organisera primärvård genom innovativa arbetssätt, ny teknik och ett vidgat perspektiv på människors livsvillkor i glesbygd. Jonas Berggren tilldelades samma år i egenskap av VD för snabbväxaren SSG (Standard Solutions Group) den svenska prestigefulla utmärkelsen Stora Produktivitetspriset. NHI erbjuder bland annat flexibla, kostnadseffektiva och standardiserade virtuella hälsorum till

3 offentliga och privata kunder med målsättningen att de ska leda till ökad livskvalitet och ökad tillgänglighet även för de medborgare som bor i extrem glesbygd med långa avstånd till läkare och övriga sjukvårdsspecialister. NHIs hälsorum NHI har hittills byggt upp virtuella hälsorum i orterna Slussfors och Gällö i norra Sverige. Nästa hälsorum planeras att öppnas i höst i orten Stugun. De virtuella hälsorummen är för oss en medveten strategisk satsning. Med distansöverbryggande metoder kan vi säkerställa att vi får en god och effektiv hälso- och sjukvård, samtidigt som patienterna inte behöver resa lika mycket. De utgör ett komplement till hälsocentralerna för att lätta på trycket och öka tillgängligheten, eftersom hälsorummen har mycket bättre öppettider än vanliga hälsocentraler, säger Björn Eriksson, regiondirektör för Region Jämtland Härjedalen. Hälsorummet i Slussfors i Storumans kommun har varit i bruk i snart två år med mycket goda erfarenheter. Hälsorummet är beläget i närheten till byns skola och där finns nyckel och hemtjänstens personalrum med tillgång till stöd och utbildad personal. Slussfors är en pilotanläggning och här har vi haft möjlighet att testa och utveckla olika apparater och idéer. Hälsorummet i Slussfors fungerar väl och där samverkar kommunen och sjukvårdsresurser för att vid behov hjälpa patienterna med provtagningar, säger Peter Berggren, NHI. 83-åriga Carl-Axel Nordenberg, som har ingått i hälsorummets referensgrupp har också goda erfarenheter: De som bor här i området har mellan 5-8 mil till närmaste vårdcentral. Till Slussfors är det bara 1-2 mil. För oss som behöver en snabb första konsultation med en läkare via länk och tillgång till provtagningar av blodtryck och blodprov är hälsorummet väldigt värdefullt och en stor trygghet. Jag känner till åtminstone en person, som via hälsorummet upptäckte att hon hade diabetes utan att hon visste om det, säger han. Satsning på innovationer och utbildningar NHI och Glesbygdsmedicinskt Centrum lägger nu tillsammans med sina samarbetspartners och kunder ned stora resurser på att vidareutveckla de virtuella hälsorummen. Hit hör bland annat fiberteknik för olika ändamål, distansstyrt hjärtultraljud via robotteknik, planerings- och dimensioneringsverktyg för kommunal vård och omsorg och en app för diabetiker, som skapar ökad trygghet för både vuxna och barn. De virtuella hälsorummen kan vi göra hur bra som helst - det är bara vår egen fantasi som sätter gränserna, säger Jonas Berggren, ordförande för NHI. Viktigt blir också satsningar på utbildningar för att tillgodose att det alltid finns kompetent stöd i nära Som en del av satsningen utbildas kommunens personal till att hantera det virtuella hälsorummet.

4 VÅRT DEMOGRAFISKA FÖRSPRÅNG SKA VI VÄNDA TILL VÅR FÖRDEL PETER BERGGR EN Apparaterna i de virtuella hälsorummen är via en central server sammanlänkade med distriktsläkarna och sjukvårdens journalsystem. anslutning till hälsorummen. I Gällö i Jämtland har vi exempelvis startat en utbildning, där kommunens hemtjänstpersonal får lära sig den utrustning som finns i hälsorummet. Vi satsar också på ett självlärande system, där medborgare och anhöriga lär varandra att använda utrustningen. Här har vi en stor utmaning, eftersom den diagnostiska apparatur som finns idag är gjord för vården och inte för brukarna. Vi måste designa enkla produkter, som kan förstås och användas av vem som helst, samtidigt som vi tryggar den diagnostiska säkerhet som krävs inom hälso- och sjukvård, säger Jonas Berggren, NHI. Vanliga manualer är inte alltid de bästa verktygen. Här tittar vi istället bland annat på enkla instruktionsfilmer i 3D, säger Peter Berggren, GMC. En egen unik informationsväxel Att ytterligare bygga upp, förfina och effektivisera servicen med digitala läkare är en annan satsning, som står högt upp på NHIs fokuslista, liksom att säkerställa och effektivisera hantering av medicinska data- och journalsystem. Detta görs inte minst i nära samarbete med NHIs partners Microsoft och Sigma IT Consulting. Sigma är en av Nordens ledande leverantörer av innovativa och effektiva IT-lösningar baserade på Internet of Things och molnet. Detta projekt ligger dessutom helt i linje med Microsofts ambition att nyskapa och förnya organisationers produktivitet och verksamhetsprocesser säger Mathias Ekman, affärsutvecklare Hälso- och Sjukvård på Microsoft. Tillsammans med Sigma, Microsoft och Microsofts moln och produktivitetsplattform Azure bygger vi nu en egen flexibel växel, som är tänkt att integrera vår information från NHI och Glesmedicinskt Centrum med den svenska sjukhushälsovårdens journalsystem och det nybildade svenska e-hälsokontot HälsaFörMig. I e-hälsokontot är det tänkt att all information om den individuella hälsan ska samlas på ett och samma ställe, som är privat och åtkomligt för personerna själva. Det ska fungera som en folkhälsotjänst, som gör det möjligt att historiskt och i nuet överblicka den egna hälsoinformationen, men också att dela med sig av den till vården och forskningen, säger Jonas Berggren. Tjänsten kommer att vara molnbaserad och Microsofts servrar är placerade inom EU. Säkerhet och dataskydd är viktiga element ur avtals- och arkitektonisk synpunkt och installationen kommer att behöva uppfylla såväl Sveriges som EUs krav inom området. De samhälleliga vinsterna med distansoberoende teknik och virtuella hälsorum är många. Det blir en klar förbättring. Vinsterna är tillgänglighet för medborgaren. Vi tar verksamheten

5 I det virtuella hälsorummet kan läkarna vid behov kopplas upp via en videolänk. ut till patienterna. Vi får sänkta kostnader för resor och transporter. Det är åtskilliga miljoner som årligen går åt till sjukresor bara i vår region. Vi får också en yta för samarbete och för att implementera nya idéer och innovationer, säger Björn Eriksson från Region Jämtland Härjedalen och får medhåll av Jonas Berggren, NHI: Regionen gör en stor vinst på att det blir de som verkligen behöver sjukvården, som också får tillgång till sjukvården. De kanske inte går att ersätta alla läkarbesök med ett virtuellt hälsorum, men det går att ersätta många. För regionerna i norra Sverige är just kostnaderna för resor och stafettläkare några av de största utgiftsposterna. Vi gjorde nyligen en hälsoekonomisk studie inom ett EU-projekt, där vi bland annat tittade på självserviceenheter, där patienter kunde komma och ta eget blodtryck och egna blodprover. Resultaten visade att return on investments (ROI) kom mycket snabbt, säger Peter Berggren, GMC. Att satsa på de virtuella hälsorummen är ett viktigt steg i utvecklingen av vår nya sjukvård. Det här är ett sätt att effektivisera och modernisera sjukvården på patienternas villkor. Vården bli mer tillgänglig och vi får en ny, lägsta, effektiva omhändertagandenivå, säger Björn Eriksson, Region Jämtland Härjedalen. En annan stor vinst är stoltare personal och enklare rekryteringar. Stort internationellt intresse I första hand fokuserar NHI på att utveckla och erbjuda lösningar i Skandinavien. Men på sikt är behoven desamma även i andra liknande områden runt om i världen med motsvarande behov av en kostnadseffektiv och distansöverbryggande sjukvård, säger Jonas Berggren, NHI. Internationellt finns det många glest befolkade områden, som brottas med liknande svårigheter. I Kanada, USA, Australien, Norge och Skottland och flera länder i Asien, Afrika och Latinamerika är skillnaderna stora i ohälsotal mellan landsbygd och städer och de har även här en växande andel åldrad befolkning med komplexa behov, liksom stora svårigheter att rekrytera och behålla läkare och annan vårdpersonal. Som en del av Rural Health-projektet Room for Care deltar därför NHI genom att inrätta en testbädd för virtuell hälsovård i en by i Gunungkidul på ön Jakarta i Indonesien. Målet med projektet är att förbättra kapaciteten hos de lokala indonesiska myndigheterna att förbättra hälsa och välbefinnande hos befolkningen i glesbygd. För att öka kunskapen avser aktörerna i norra Sverige dessutom att bygga ett FoU-nätverk tillsammans med andra länder med glesbygd. Inom de närmaste två åren planeras även årliga konferenser om vård och omsorg i glesbygd med internationellt deltagande. Redan idag finns ett utvecklat internationellt samarbete med bland annat Nasionellt Centrum for Distriktsmedicin i Tromsö Norge, Högskolan i Sör- och Nordtröndelag. Hälsemitt i Tröndelag, Northern Ontario School of medicine Kanada, Flinders University Australien samt Centre for Rural Health University of Aberdeen Scotland. Men det här behovet stannar inte bara vid glesbygden. Det finns också i ökad utsträckning en efterfrågan på distansöverbryggande medicin i storstäderna. Vi ser även en efterfrågan på virtuella hälsorum inom företagshälsovården, slutar Peter Berggren.

6 SWEET PO P. SE Kontakt Telefon: NHI Nordic Health Innovation AB Åkroken Science Park Sundsvall w w w.nhiab.com F O T O : JAN L I ND M AR K NORDIC HEALTH INNOVATION AB (NHI) är ett unikt entreprenörsbolag med bas i Storuman i Västerbotten och med ett nära samarbete med Glesbygdsmedicinskt Centrum (GMC). NHI erbjuder bland annat flexibla, kostnadseffektiva och standardiserade virtuella hälsorum till offentliga och privata kunder, liksom tillhörande utbildningar och tillgång till läkare på distans (digitala läkare). Målsättningen med dessa glesbygdsmedicinska lösningar, som redan är prövade och utforskade i Storumans kommun, är att de ska leda till ökad livskvalitet och ökad tillgänglighet för samhällets samtliga medborgare, även de som bor i extrem glesbygd med ofta långa avstånd till läkare och övriga sjukvårdsspecialister.

Vård och omsorg i glesbygd

Vård och omsorg i glesbygd Vård och omsorg i glesbygd Norrlands inland, världsledande i utvecklingen av framtidens vård och omsorg i glesbygd Ett sätt att arbeta, ett sätt att leva, ett sätt att vara 1 Innehåll Sammanfattning sid

Läs mer

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet

Strategisk Innovationsagenda. ehälsa i hemmet Strategisk Innovationsagenda ehälsa i hemmet 3 juni 2014 Agendan har kommit fram i ett samarbete mellan 35 parter: Näringsliv/leverantörer: CareTech, HealthPump, IBM, TeliaSonera, Tieto Regioner/Kommuner/Landsting:

Läs mer

Framställan om dialog om det ytterst svåra ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen

Framställan om dialog om det ytterst svåra ekonomiska läget i Region Jämtland Härjedalen 1(8) Regionstyrelsens ordförande 2015-05-22 Dnr RS/737/2015 Ann-Marie Johansson Tfn: 070-311 45 30 E-post: ann-marie.johansson@regionjh.se Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström Civilminister

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Trendspaning juni 2015

Trendspaning juni 2015 Trender inom ehälsa Trendspaning juni 2015 VGR IT Trender inom ehälsa Trendspaning juni 2015 Vad är ehälsa? ehälsa har varit ett modeord i mer än tio år. Begreppet innefattar dels användningen av befintliga

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 1 INNEHÅLL: En inblick i fiberutvecklingen i Sveriges kommuner 4 Kommunalt vägval om bredband 6 Ekerö: Fiberutbyggnaden är en tillväxtfråga

Läs mer

Nyttja tid och resurser smartare

Nyttja tid och resurser smartare Nyttja tid och resurser smartare www.conscriptor.se 1 Jag har ett väldigt roligt jobb, mycket på grund av kontakten med mina kunder och sekreterarlaget, säger Sabine Geiser Kolehmainen. Hon är teamledare

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION

REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION REGIONAL DIGITAL AGENDA NORRBOTTEN DIALOGVERSION FÖRORD 3 SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 6 REGIONALA STRATEGISKA UTMANINGAR 8 GLESBYGD OCH GEOGRAFISKA AVSTÅND 8 BEFOLKNINGSTRENDER 8 TILLVÄXT 9 HUR MÖTER VI

Läs mer

Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna

Telia Healthcare - ger mer vård för pengarna Etac erbjuder hjälpmedel för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus och sjukhem. Våra produkter präglas av innovativa funktioner och god formgivning. Som ett bevis

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun?

BREDBAND I VÄRLDSKLASS KRAFTSAMLING FÖR BRA UPPKOPPLING I HELA LANDET. Hur långt har utbyggnaden kommit i din kommun? Kartan baserar sig på uppgifter från Post- och telestyrelsen och avser läget i oktober 2010. Läs vidare på www.statistik.pts.se. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN REGERINGENS SFORUM ANNONS SVERIGE

Läs mer

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre Förslag till en modern politik för äldre Sammanfattning 3 På det nationella planet 3 På det lokala planet 3 Inledning 4 Utgångspunkter för gruppens arbete 6 1. Äldres ekonomi 7 1.1 Pensionssystemet 7 1.2

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 4 SEPTEMBER 2013 LIFE SCIENCE FORSKNING & INNOVATION FÖR FRAMTIDENS HÄLSA & SJUKVÅRD Missa inte FORSKNINGSPROJEKT Att vara försöksperson

Läs mer

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun

LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun. Vision. för Tierps kommun LÄTTLÄST om förslag till ny vision för Tierps kommun Vision för Tierps kommun Innehåll 2 Grund för visionsdokumentet 3 Varför en vision? 3 Vem skapar framtiden? 3 Hur tar vi fram en vision? 4 Våra utmaningar

Läs mer

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181

Handlingsplan för 2013-2018. Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdet Dnr 12/0181 Sveriges Kommuner och Landsting Center för ehälsa Åke Rosandher Ankom Stockholms läns landsting 2012-06- 2 0 Dn,^.j20ÉrÖ^5 STYRELSENS BESLUT NR 10 2012-06-15 Vårt dnr 12/0733 Kommunstyrelserna, landstingsstyrelserna

Läs mer

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier

DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0. Del 1 Mål och strategier DIGITAL AGENDA FÖR UPPSALA LÄN 1.0 Del 1 Mål och strategier Antagen av Regionförbundet Uppsala län (förbundsfullmäktige) och Länsstyrelsen i Uppsala län (landshövdingen) i december 2013 Illustrationer:

Läs mer

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013

Fiberrapporten. en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013 Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner 2013 1 Fiberrapporten en inblick i fiberutvecklingen i sveriges kommuner Bredbandsutbyggnaden är en stor och viktig fråga för landets kommuner.

Läs mer

Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7

Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7 Shared Care Delad vård stärker patienten och ger läkaren mer tid Sid 8 Mobilitet Smarta telefoner underlättar för både patienter och personal Sid 7 IBM Watson Superdatorn bistår i cancervården Sid 4 Från

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Årsredovisning 2014/2015. Världen behöver effektivare hälsovård och säkrare kommunikation. Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov.

Årsredovisning 2014/2015. Världen behöver effektivare hälsovård och säkrare kommunikation. Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov. Årsredovisning 2014/2015 Världen behöver effektivare hälsovård och säkrare kommunikation. Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov. SECTRAS VISION Till nytta för samhället och individen

Läs mer

Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun

Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun Sid 1(7) Omvärldsanalys 2014 Vansbro kommun? Sid 2(7) Omvärldsanalys 2014 Ärende Kommunkansliet 2014-04-16 Utmaningen Projektledare Ola Granholm Ola.granholm@vansbro.se 0281 750 80 Omvärldsanalys 2014

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården

VÅRD & OMSORG. Framtidens. Bemanningsföretag som främjar vården HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.FRAMTIDENSVÅRD.NU Nr 2 MAJ 2014 ANNONS Framtidens VÅRD & OMSORG Missa inte VIRGINIA MASON Framgångsrik metod för att förbättra

Läs mer