Kommunstyrelsen nr 11/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen nr 11/2013 30.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 11/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 173 Mötets konstituering KST 174 Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut KST 175 Anlända skrivelser, anmälningar och beslut KST 176 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2012 KST 177 Upptagande av budgetlån KST 178 Kommundirektörens semester KST 179 Ansvar för tomtförsäljningen KST 180 Användning av förköpsrätten KST 181 Övriga ärenden

2 Sida 2 Nr 11/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl Närvarande medlemmar Övriga närvarande Ärenden Underskrifter Merja Laaksonen ordförande Jarkko Sorvanto protokollförare protokolljusterare protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Kommunhuset Intygar, underskrift Tjänsteställning Jarkko Sorvanto förvaltningsdirektör

3 Sida 3 KST 173 MÖTETS KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare. Nämnd Kommunfullmäktige

4 Sida 4 KST 174 Förslag: ÖVERVAKNING AV LAGLIGHETEN I NÄMND- OCH TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT besluter i enlighet med 51 i kommunallagen att inte ta upp de ärenden som finns i följande protokoll: Tekniska nämnden 8/ Miljö- och byggnadsnämnd 7/ Bildningsnämnden 7/ Kommundirektörens beslutsprotokoll Anskaffning av löneadministrativa tjänster från Kunnan Taitoa Oy Kommundirektörens beslutsprotokoll Anslutning till KL-kuntahankinnats avtal om återförsäljning av Microsoft-licenser och experttjänster i samband med detta Nämnd Kommunfullmäktige

5 Sida 5 KST 175 ANLÄNDA SKRIVELSER, ANMÄLNINGAR OCH BESLUT Till kommunstyrelsen har anlänt följande skrivelser, anmälningar och beslut. Handlingarna finns till påseende vid mötet. Förslag: antecknar sig följande skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom: Justitieministeriet Statsrådets berättelse om tillämpningen av språklagstiftningen 2013 Ingå kommun Utdrag ur kommunstyrelsens protokoll Rengöringsalternativ för avfallsvatten Kommunförbundet Cirkulär Verkställigheten av informationsförvaltningslagen främjas Finansministeriet Brev Kommunstrukturlagen i kraft kommunernas utredningsskyldighet har börjat Novago Brev Projektet Go!-rekryteringstjänster som hjälper företag i västra Nyland att få arbetskraft utvidgas Högsta förvaltningsdomstolen HFD:s beslut om besvär gällande kommunindelning. Högsta förvaltningsdomstolen förkastar besvären. Nämnd Kommunfullmäktige

6 Sida 6 KH:526 /2013 KST 176 REVISIONSNÄMNDENS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2012 REVNÄMND Bilaga Utvärderingsberättelsen uppgörs, underskrivs och ges till fullmäktige för behandling. Beslut: Revisionsnämnden godkände utvärderingsberättelsen och beslöt ge den till fullmäktige för behandling och beslöt samtidigt föreslå att fullmäktige förpliktar kommunstyrelsen och nämnderna att behandla utvärderingsberättelsen. FGE Bilaga 6 Beslut: KST 176 Kommunfullmäktige enhälligt antecknade utvärderingsberättelsen för kännedom o h beslöt förplikta kommunstyrelsen och nämnderna att behandla utvärderingsberättelsen. === Revisionsnämnden har uppgjort en utvärderingsberättelse för år 2012 enligt bilaga och fullmäktige har behandlat den Kommunfullmäktige beslöt förplikta kommunstyrelsen och nämnderna att behandla utvärderingsberättelsen. Revisionsnämnden har i avsnittet edellisen arvioinnin vaikutuksista kunnan johtamisessa gjort en iakttagelse att kommunstyrelsen inte har uttalat sig om nivån på investeringar och deras tillräcklighet. uppger som sin åsikt att nivån på investeringar i kommuns budget och ekonomiplan är tillräcklig för kommunen. Vidare i punkt edellisen arvioinnin vaikutuksista kunnan johtamisessa har revisionsnämnden iakttagit att kommunstyrelsen inte har analyserat ökade personalkostnader, och här konstaterar kommunstyrelsen att ökning och minskning av personalen i kommun framgår i bokslutet för år 2011 i avsnittet kommunens personal och i bilagor, och andelen av löneförhöjningar och ökningen av årsverken i avsnitt som berättar om hur resultatet bildas samt i bilageuppgifterna information om hur en ändring i sättet att bokföra semesterlöneskulden påverkar i euron. Nämnd Kommunfullmäktige

7 Sida 7 I avsnittet Kunnan taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnin käyttötalousosan toteutuminen har revisionsnämnden ställt frågan varför personalmängden och -utgifterna har ökat och kommunstyrelsen svarar till revisionsnämnden att den huvudsakliga orsaken till att personalkostnaderna har ökat har varit ökning av årsverken. Ökningen av arbetskraftskostnaderna beror ytterligare på den allmänna förhöjningen av löner enligt tjänsteoch arbetskollektivavtalet samt på engångsersättningarna. Tekniska avdelningens personalkostnader ökade 13 % år Orsaken till ökningen är att årsverken har ökat och att kostnaderna för dem som sköter om matutdelningen i daghemmen har allokerats på serviceenheten, arbeten har omorganiserats i städenheten och att löneutgifterna för visstidsanställda vikarier har ökat. Löneutgifterna på bildningsavdelningen ökade med 10 % och årsverken ökade på alla resultatområden i och med att obesatta vakanser har besatts. I och med att resursbehovet på resultatområdet undervisning har ökat har man ökat resursen för klasslärare och timlärare samt antalet skolgångsbiträden och gruppbiträden inom småbarnsfostran. Två uppsökande ungdomsarbetare rekryterades till resultatområdet fri bildning. Grundtrygghetsavdelningens personalkostnader ökade med 4 %. Grundtrygghetsväsendet rekryterade personal för administration och socialtjänster innan social- och hälsovårdstjänsterna överfördes tillbaka till kommun efter att samarbetsområdet LOST upphörde med sin verksamhet. Personalutgifterna på förvaltningsavdelningen minskade 2 %. I revisionsberättelsens avsnitt Havaintoja konstateras att personalens sakkunskap är viktig med tanke på produktivitet och kontinuitet i arbetet samt att rekryteringen skall utvecklas för att säkerställa att den befintliga sakkunskapen och kunnandet överförs till nya arbetstagare även då personal går i pension. konstaterar till revisionsnämnden att den kommunala vakansstrukturen är trög och budgeteringen av löner baserar sig på vakanser. Detta är orsaken till att det inte är möjligt att anställa en ny arbetstagare/tjänsteinnehavare innan en arbetstagare/tjänsteinnehavare går i pension. Det är chefen för en enhet som svarar för att kunnandet och sakkunskapen överförs inom organisationen då personal byts eller går i pension. Avdelningarna bedömer huruvida det är möjligt att effektivera verksamheten och minska antalet vakanser genom att fördela ansvarsområden på nytt eller genom att omorganisera verksamheten då personal går i pension. Förslag: konstaterar att revisionsnämndens utvärderingsberättelse har behandlats i grundtrygghetsnämnden , i bildningsnämnden Nämnd Kommunfullmäktige

8 Sida , i tekniska nämnden , i byggnads- och miljönämnden och i centralvalnämnden meddelar att den har behandlat revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2012 och antecknar densamma för kännedom och meddelar att den i sin verksamhet beaktar de synpunkter som revisionsnämnden i sin utvärderingsberättelse har framfört. Nämnd Kommunfullmäktige

9 Sida 9 KH:158 /2013 KST 177 UPPTAGANDE AV BUDGETLÅN I finansieringsdelen i den budget för år 2013, som kommunfullmäktige godkänt , ingår 6 milj. euro för lyftande av långfristigt budgetlån. Enligt 3 i instruktionen för kommunstyrelse beslutar kommunstyrelsen om upptagande av budgetlån inom fastställda ramar. har beslutat att ta ett budgetlån om 3 miljoner euro. kommun har inbegärt anbud om ett budgetlån om 3 milj. euro på 10 år med fast ränta av följande finansieringsinrättningar: Aktia Bank Abp, Svenska Handelsbanken AB, KEVA, Kommunfinans Abp, Nordea Abp, Länsi-Uudenmaan Osuuspankki och Danske Bank Abp. Ett långfristigt lån med fast ränta är med tanke på sin riskprofil det bästa alternativet för kommun. Med lånet minskar ränterisken i kommunens låneportfölj och kommunens likviditetsrisk minskar genom att kortfristiga lån amorteras. Finansieringsinrättningarna lämnar sina låneanbud till kommun senast kl. 13. Räntefördelningen för kommunens långfristiga lån är följande: Långfristiga lån Kapital Andel % Rörliga referensräntor % Fasta räntor % Sammanlagt % Efter att lånet har lyfts är räntefördelningen som följer: Långfristiga lån Kapital Andel % Rörliga referensräntor ,8 % Fasta räntor ,2 % Sammanlagt % Offertförfrågan och anbuden finns till påseende på mötet. Förslag: Förslaget ges på mötet. Nämnd Kommunfullmäktige

10 Sida 10 KH:557 /2013 KST 178 KOMMUNDIREKTÖRENS SEMESTER besluter om kommundirektörens semester. Kommundirektören anhåller om semester för tiden Förslag: beviljar kommundirektören semester för tiden Nämnd Kommunfullmäktige

11 Sida 11 KH:558 /2013 KST 179 ANSVAR FÖR TOMTFÖRSÄLJNINGEN Förverkligandet av tekniska nämndens verksamhetsintäkter hör ihop med stora osäkerhetsfaktorer. Tomtförsäljningen har inte förverkligats år 2013 enligt förväntningarna på grund av den svaga situationen i den finländska ekonomin och på grund av att kommunens befolkningstillväxt har blivit klart långsammare. Personalbyten på tekniska avdelningen och byte av den utomstående tomtförsäljaren har för sin del inverkat i den blygsamma utvecklingen. Därtill uppskattas intäkterna från markanvändningsavtal bli mindre än väntat. Osäkerhetsfaktorerna i samband med tekniska nämndens verksamhetsintäkter har beaktats i en skriftlig uppföljning av ekonomin i mars som har skickats till kommunstyrelsens möte har också diskuterat möjligheten att eventuellt granska budgeten för år 2013 på nytt. Eftersom det verkar allt mer sannolikt att tekniska nämndens verksamhetsinkomster inte verkställs enligt budgeten har kommunstyrelsen på sitt möte förutsatt att tekniska nämnden omedelbart skrider till åtgärder för att effektivera tomtförsäljningen. Tekniska nämnden har behandlat åtgärder för att öka inkomsterna från tomtförsäljning och markanvändningsavtal enligt följande: Genomförda åtgärder: - Oikotie-kampanjen: tekniska avdelningen har köpt från Oikoties sidor en banner som skickas till/ses av valda kunder och där det finns en länk till kommunens och förmedlarens sidor - kommunens tomtförsäljningssidor: man har förnyat kommunens tomtförsäljningssidor - nya tavlor: tomtförsäljningstavlor har placerats ut i - Stand på Cup: kommunen hade en tomtförsäljningsstand på s största publiktillställning. Nämnden konstaterar att de genomförda åtgärderna inte har haft några direkta verkningar på försäljningen. Kostnaderna uppgår till 5-10 tusen euro. Kommande åtgärder: - Direktförsäljning till personer som ser sig om tomter i Esbo: Över tusen personer ansökte om tomter i Esbo, 80 fick en tomt. Tekniska avdelninge köpte av Esbo förteckningen på de 120 sökanden som inte fick tomt i Esbo och som tillät direktförsäljning till den adress de angivit. Förmedlaren kommer att ringa igenom den listan. Det kommer att utföras under de kommande två veckorna. Nämnd Kommunfullmäktige

12 Sida 12 Förteckningen kostade Mer utvidgad direktförsäljning: Man söker tillsammans med direktförsäljningsföretaget upp kontakter som är utvalda enligt vissa kriterier och direktförsäljningsföretaget kontaktar dessa personer. På basen av uppvisat intresse närmar sig förmedlaren de potentiella köparna. Detta görs inom de följande 4-6 veckorna. Det torde kosta euro beroende på antalet personer som skall kontaktas. - Finansieringsutredning för huspaket: Följande modell utreds: Husfabriken köper 8-10 tomter av kommunen och bygger pakethus på dem. Kommunfinansiering köper dem och hyr ut dem till kommunen på leasingavtal. Kommunen leasinghyr dem till kunderna, vilka efter 10 år har möjlighet att lösa in slutdelen för sig själva. Preliminärt är det bästa för kommunen att tomterna säljs och att man får pengar för dem. Risken finns att det blir svårt att hyra dem vidare och att man inte får de planerade pengarna för dem. Därtill är förfarandet arbetsdrygt och kan eventuellt förorsaka även andra, oanade kostnader. Man utreder kundernas intresse och eventuella reservationer innan man inleder projektet. Eventuellt: - Nedsatt pris kampanj: att inom ramen för en kampanj sänka priserna med t.ex. 20 %. Görs inte: - Tipspengar: AVI (Aluehallintovirasto, Regionförvaltningsbyrån) har förbjudit förmedlare att använda sig av tipspengar - -bussen: tanken att hämta busslaster med potentiella kunder till på t.ex. dagen. Detta skulle ha krävt en betydande satsning på reklam och delvis kostsamma arrangemang. Priset per kontakt skulle ha blivit högt. Gällande markanvändningsavtalen har man - utrett möjligheter att inkassera avgifter från gamla avtal: För avtalet gällande Asuntosäätiös lägenhet torde man kunna få in ungefär euro. - utrett möjligheten att få igång nya avtalsområden: Det kan vara möjligt att få Slussens plan giltig, men det är alls inte säkert i år. Förslag: 1. antecknar beskrivningsdelen för kännedom 2. förutsätter att tekniska nämnden rapporterar till kommunstyrelsen i samband med ekonomisk uppföljning hur tomtförsäljningen fortskrider och vil- Nämnd Kommunfullmäktige

13 Sida 13 ka verkningar de vidtagna åtgärderna för att effektivera tomtförsäljningen har haft och 3. beslutar utse tekniska chefen som ansvarig för tomtförsäljningen och för de åtgärder som avser att öka tomtförsäljningen. Nämnd Kommunfullmäktige

14 Sida 14 KH:566 /2013 KST 180 ANVÄNDNING AV FÖRKÖPSRÄTTEN Med förköpsrätt avses en kommuns rätt att inlösa en såld fastighet till ett pris som säljaren och köparen har kommit överens om. Enligt förköpslagen kan kommunen utnyttja förköpsrätten vid köp av fastighet mot vederlag, då fastigheten omfattar en areal av över m2 och då köparen inte är staten eller en statlig inrättning, och då det inte gäller en överlåtelse till släktingar eller försäljningen inte sker genom exekutiv auktion. Förköpsrätten kan enligt lagen utnyttjas enbart för förvärv av mark, för samhällsbyggande samt för rekreations- och skyddsändamål. Förköpsrätten kan inte utnyttjas för förvärv av mark för något annat ändamål än för det som avses i lagen. Om kommunen beslutar att nyttja sin förköpsrätt till en såld fastighet, ska kommunen skriftligt meddela detta till köparen och säljaren och till den inskrivningsmyndighet inom vars verksamhetsområde fastigheten är belägen. Beslutet ska fattas och anmälan om det göras inom tre månader från det att överlåtelsebrevet blivit bestyrkt. Ändring i beslut får köparen och säljaren söka genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Förköp är slutfört, när kommunens beslut vunnit laga kraft. Efter detta ersätter kommunen köparen köpesumman, samt eventuella kostnader för besittningen, skötseln och underhållet av fastigheten och de nödvändiga finansieringskostnader som följer av köpet. På köparens prestationer skall kommunen betala ränta enligt räntelagen. Då landskapsplanen uppgjordes fördes för kommuns del diskussioner som gällde utvecklandet av samhällsstrukturen, och då framhöll man från Nylands förbund att det är nödvändigt att överväga att uppgöra planer för en ny tågstation och samhällsstruktur som stöder den mellan nuvarande Kyrkslätt och station, eftersom befolkningsantalet i huvudstadsregionen ökar och samhällsstrukturen utvidgas. En ny station effektiverar användningen av banan och minskar för sin del behovet av att använda privata bilar. kommun har mottagit ett meddelande om fastighetsöverlåtelse (som bredvidläsningsmaterial). Föremål för köpet omfattar ungefär 34,6516 ha vid Östra Kungsvägen nära tågbanan. (en karta finns som bredvidläsningsmaterial) Områden som säljs finns på området för generalplanen för sydöstra och består av jordbruksmark, utom fastighet Ljungarskulla, som finns på ett område märkt med M-2/sk i planen. Köpeskillingen är En del av fastigheten belastas av en legorätt och legoavtalet överförs till den nya ägaren. Nämnd Kommunfullmäktige

15 Sida 15 Markområdet finns inom den tilltänkta stationens influensområde, varvid det kan tänkas att byggnadseffektiviteten motsvarar effektiviteten i kommuncentrum dvs 0,32. Med effektiviteten i fråga kan våningsm2 byggas. Priset på vånings-m2 i kommuncentrum är 120. Då kommunen är markägare är det lättare för kommunen att utveckla och fatta beslut om områdets samhällsstruktur. Enligt markanvändningens utvecklingsbild kommer kommun att utveckla kommuncentrum och Störsviksområdet och förbindelserna mellan dessa under det närmaste årtiondet. Markpolitiken och anskaffning av mark är dock verksamhet på längre sikt och då skall man ta i beaktande utvecklingstryck som man inte enbart i kan fatta beslut om. Medelhyran på åker i är 200 /ha/år. Eftersom det inte finns några särskilda bestämmelser om användning av förköp i kommuns instruktioner är det kommunfullmäktige som fattar beslut i dessa ärenden. Förslag: föreslår att kommunfullmäktige 1. använder kommunens förköpsrätt i fastighetsköp i fråga 2. beviljar ett tilläggsanslag på euro i budgeten för år 2013 för tekniska nämnden för användning av förköpsrätten i fråga 3. uppmanar tekniska nämnden verkställa de åtgärder som användningen av förköpsrätten förutsätter. Nämnd Kommunfullmäktige

16 Sida 16 KST 181 ÖVRIGA ÄRENDEN diskuterar aktuella ärenden. Förslag: antecknar aktuella ärenden för kännedom. Nämnd Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2012 8.10.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 63 FGE 64 FGE 65 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 Mötes konstituering Kommuntillägg för hemvårdsstöd för barn Försäljning av det forna daghemmet Svartbäck Fullmäktigemotion

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården

Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården -2, KST 2011-12-12 18:00 Kallelse till s sammanträde 12.12.2011 kl. 18.00 på Kommungården Vid förhinder, meddela alltid kommunens växel tfn 382 1111, i god tid 347, KST 2011-12-12 18:00 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:30 12.10 Sammanträdesplats: Rest. Attila, Yliopistonkatu 38, Tammerfors Anmärkning: Sammanträdet ajournerades kl. 9.35 och återupptogs kl. 10.00. Närvarande/beslutande

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 13:00 15.07 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Hertzberg Veronica, ordförande Henriksson Linnea X Kronqvist

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010

SIBBO KOMMUN. Bokslut 2010 SIBBO KOMMUN Bokslut 2010 BALANSBOK 2010 INNEHÅLL sida I VERKSAMHETSBERÄTTELSE KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT...1 1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN 1.1 Sibbo kommuns förvaltning...2 1.2 Den

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1 Kommunfullmäktige Tid 15.06.2015 kl. 18:10-22:05 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande jäv, :er 51-52 Vanhamäki Veikko

Läs mer

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas

29.01.2008 1. Åkerberg, Carola - ledamot. Andersson Monica Grannas, Mikael Linde, Sune Sjövall, Edgar. Mikael Grannas 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 29 januari 2008 kl. 18:00 20:15 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Mattsson, Jean-Erik ordförande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 108/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den affärsverkslag som gäller Senatfastigheter

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2008 ISBN 978-952-213-417-2

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Kommunstyrelsens förslag 2.9.2008 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna...

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer