Kommunstyrelsen nr 4/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande av ramavtalet med KL-Kuntahankinnat Oy, upphandling av livsmedel Val av representanter till seminariet för ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare Val av representant i Nylands förbunds representantmöte Upptagande av budgetlån Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut Anlända skrivelser, anmälningar och beslut Övriga ärenden

2 MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 4/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl paus kl Närvarande medlemmar Laaksonen Merja, ordförande Kaisla Heikki, medlem Koroma-Hintikka Maria, medlem Louekoski Vesa-Matti, medlem Martin Kirsi, medlem Paajes Jan-Erik, ersättare Parviainen Kristian, medlem Pitkänen Kirsti, medlem Sneck Minna, medlem Svanfeldt Stefan, medlem Tanskanen Veikko, medlem Övriga närvarande Alho Arja, FGE-ordförande Nordström Marcus, FGE I vice ordförande Penttinen Arto, FGE II vice ordförande Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör Sorvanto Jarkko, förvaltningsdirektör, ej närvarande 68 Nordman Tina, bildningschef Öberg Benita, grundtrygghetschef Tassberg Marjut, ekonomichef, närvarande Ärenden Underskrifter Merja Laaksonen ordförande Jarkko Sorvanto protokollförare :t 61-67, Juha-Pekka Isotupa protokollförare 68 Kristian Parviainen protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Kommunhuset Jan-Erik Paajes protokolljusterare Intygar, underskrift Tjänsteställning Jarkko Sorvanto förvaltningsdirektör

3 Sida 3 KST 61 MÖTETS KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare. beslöt 1. konstatera mötet lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja Kristian Parviainen och Jan-Erik Paajes till protokolljusterare. Nämnd Kommunfullmäktige

4 Sida 4 KH:209 /2013 KST 62 Bilaga 1 BOKSLUTET FÖR ÅR 2012 OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Skatteintäkterna var år 2012 i 25 miljoner euro och ökningen var 0,3 miljoner euro jämfört med året innan. Kommunalskattens andel av skatteintäkterna var 92,9 %, fastighetsskattens 5,4 % och samfundskattens andel 1,7 %. De beskattningsbara inkomsterna som motsvarar den fakturerade kommunalskatten i ökade med 4,1 % år Ökningen var en procentenhet mindre än år Ökningen var i kommunerna i genomsnitt 4,4 procent. På grund av en försvagad utveckling av inkomstnivån var kommunalskatten 0,5 miljoner euro mindre år 2012 än budgeterat och 0,2 miljoner euro mindre än i den ändrade budgeten. Debiteringen jämfört med året innan minskades även av de ändringar som gjordes i avdragen från kommunalskatten, varav de viktigaste gäller grundavdraget och avdraget från förvärvsinkomst. Avdraget från förvärvsinkomst steg med över sju procent. Kommunalskatteprocenten på 21 procent blev oförändrad. Intäkterna från samfundskatten i blev 0,4 miljoner euro, vilket är 0,1 miljoner euro (24,4 procent) mindre än föregående år. Inflödet av samfundsskatten minskades för sin del av att kommunernas andel av samfundsskatten, som temporärt höjdes under åren 2010 och 2011 med 10 procentenheter, sänktes till fem procentenheter. Även samfundsskattesatsen sjönk med en och en halv procentenhet. Sänkningen kompenserades kommunerna genom att kommungruppens andel höjdes. Intäkterna från fastighetsskatten var 1,3 miljoner euro i. Skatteprocenterna år 2012 var lägre än året innan: allmänt 0,8 %, för stadigvarande bostäder 0,38 % och för övriga bostäder 0,98 % samt för obebyggd byggnadsplats 2 %. då de år 2011 var: allmänt 1,2 %, för stadigvarande bostäder 0,5 % och för övriga bostäder 1,1 % samt för obebyggd byggnadsplats 3,0 %. Intäkterna från fastighetsskatten sjönk med 23,35 % och underskred det budgeterade med 0,4 miljoner euro och den ändrade budgeten med 0,02 miljoner euro. Statsandelarna förverkligades till 5,3 miljoner euro, minskning jämfört med föregående år var 0,05 miljoner euro. Statsandelar inflöt 0,02 miljoner euro över den ursprungliga budgeten. Den skatteinkomstjämkning som inkluderas i statsandelarna, var över 0,9 miljoner euro år Finansiella intäkter inflöt 92 tusen euro och de sjönk ca ett tusen euro från året innan. Den mest betydande andelen av de finansiella intäkterna är räntan på grundkapitalet för HNS-samkommunen, 48 tusen euro. Nämnd Kommunfullmäktige

5 Sida 5 Resultaträkningens kostnader var sammanlagt 34,8 miljoner euro varav verksamhetskostnaderna uppgjorde 98,7 % och finansieringskostnaderna 1,3 %. Verksamhetskostnaderna var 34,4 miljoner euro. Ökningen jämfört med det föregående året var 8,3 %. På basen av förhandsuppgifter uppskattas att ökningen av kommuners verksamhetsutgifter på hela landets nivå har varit ca 4,5 %. Av verksamhetskostnader i är den största Köp av tjänster, 20 miljoner euro, ökningen jämfört med året innan är 7,4 %. Nästan tre fjärdedelar av denna utgiftspost eller 15,2 miljoner euro utgörs av kostnader från specialsjukvården och LOST, vilka har stigit sammanlagt 6,7 procent under denna räkenskapsperiod. Personalkostnaderna var ca 11 miljoner euro och ökningen var 8,8 %. Över 64 procent av denna ökning av personalkostnader berodde på ökningen av årsverke och resten på löneförhöjningar. Material och förnödenheter ökade med 13,3 procent. Största delen av denna ökning osa (över 86 procent) hänför sig till ökade uppvärmnings- och elkostnader. Sammanlagt ökade dessa kostnader med 29,52 %. Finansieringskostnaderna utgör under räkenskapsperioden 0,4 miljoner euro, varav 0,27 miljoner euro utgörs av räntor för långfristiga lån. Verksamhetsbidraget var -30 miljoner euro och ökningen från föregående år var nästan 2,7 miljoner euro (10 %). I andra kommuner ökade verksamhetsbidraget enligt förhandsuppgifter för bokslut i medeltal med 6,2 %. Skatteinkomsterna och statsandelarna dvs. skattefinansieringen utgör sammanlagt 30 miljoner euro. Skattefinansieringen räckte inte till för att finansiera verksamhetsbidraget, och ingenting av denna blev kvar för investeringar och skötseln av lån. Årsbidraget var negativt nästan 0,4 miljoner euro. Minimikravet för ekonomisk balans, nämligen att årsbidraget ska vara lika stort som avskrivningarna, uppfylldes inte. Avdragen var 1,2 miljoner euro och årsbidraget var negativt. Kommunens inkomstfinansiering tolkas vara tillräcklig, då årsbidraget i förhållande till avdrag är minst 100 %. Då kan man med årsbidrag ersätta förluster som orsakas av slitage. Förutsättningen för att finansieringen av ekonomin på lång sikt är i balans är, att de planenliga avdragen och de egna anskaffningsutgifterna för investeringar som är föremål för avskrivning är på samma nivå. Under perioden är de egna anskaffningsutgifterna i medeltal 2,3 miljoner euro/år större än de planenliga avdragen. Räkenskapsperiodens resultat var över 1,6 miljoner euro negativt. Underskottet i bokslutet och det kumulativa underskottet för den föregående räkenskapsperioden utgör sammanlagt ett underskott på 1,1 miljoner euro som saknar täckning. På basen av budgeten för år 2013 och ekonomiplanen för år , som kommunfullmäktige har godkänt, kommer det uppkomna underskottet att täckas under år Nämnd Kommunfullmäktige

6 Sida 6 Inkomstfinansiering består av årsbidraget och av eventuella tillfälliga poster. Utöver dessa beaktas korrektivposter i inkomstfinansieringen. kommuns inkomstfinansiering år 2012 var 1,5 miljoner euro negativ. Inkomstfinansieringen uppgick till ca 3,4 miljoner euro mindre jämfört med föregående år. Finansieringskalkylens investeringsdel består av investeringsutgifter för anläggningstillgångar, av finansieringsandelar samt av försäljningsinkomster. Kommunens investeringar i anläggningstillgångar var under räkenskapsperioden 4,7 milj. euro. För investeringar fick kommunen inga bidrag och försäljningsinkomsterna för anläggningstillgångar var 1,5 milj. euro. Kassaflödet för verksamhet och investeringar visade ett negativt utfall om 4,8 miljoner euro. Under räkenskapsperioden tog man nya långsiktiga lån för 3,8 miljoner euro och man betalade bort lån för 2,4 miljoner euro. Kortfristiga lån lyftes ytterligare 1,4 miljoner euro. Kreditkostnadstäckningen var under räkenskapsperioden -0,1 (1,02 år 2011). De övriga förändringarna i betalningsberedskapen består av statliga uppdrag (bl.a. aravalån), förändringar i de lång- och kortsiktiga fordringarna och förändringar i de räntefria skuldkontonas kapital. Finansieringens kassaflöde uppgick till 4,44 miljoner euro. Lånestocken ökade med 2,9 miljoner euro sammanlagt. I slutet av år 2012 hade euro lån/invånare eller 464 euro mera än året innan. År 2011 var s jämförelsekommuners lånemängd euro/invånare, (på koncernnivå euro/invånare), hela landets lånemängd uppgick till euro/invånare (på koncernnivå euro/invånare). De preliminära bokslutsuppgifterna för år 2012 visar att kommunerna hade lån i medeltal på euro per invånare. Oy Audiator Ab behöver för sin revisionsberättelse kommunstyrelsens bekräftelsebrev så att man kan följa god revisionssed. Bokslutet och bekräftelsebrevet undertecknas av medlemmarna i kommunstyrelsen och kommundirektören. kommuns bokslut för år 2012 finns som separat bilaga. Förslag: beslutar underteckna bokslutet för år 2012 och bekräftelsebrevet och lämna dessa till revisorn och lämna bokslutet till revisorn för granskning samt befullmäktigar kommundirektören att göra tekniska ändringar i bokslutet för år föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsårets resultat ,83 euro överförs i sin helhet till eget kapital i balansen bland över/underskott från tidigare räkenskapsperioder. beslutar skicka bokslutet, efter att det behandlats av revisionsnämnden, vidare för behandling i fullmäktige. Nämnd Kommunfullmäktige

7 Sida 7 Behandling: På mötet utdelades en svenskspråkig version av bokslutet för år Föredraganden ändrade bekräftelsebrevet, som var som bredvidläsning, till bilaga. Louekoski föreslog understödd av Kaisla att ärendet remitteras för ny beredning. Eftersom det hade gjorts ett förslag om att ärendet remitteras för ny beredning, var det nödvändigt med omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De som understöder remittering, röstar ja, och de, som understöder fortsatt behandling av ärendet, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann förslaget om att fortsätta behandlingen av ärendet med 9 röster (Paajes, Koroma-Hintikka, Laaksonen, Martin, Parviainen, Pitkänen, Sneck, Svanfeldt, Tanskanen) mot 2 röster (Kaisla, Louekoski). Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag enligt följande: beslutar underteckna bokslutet för år 2012 och bekräftelsebrevet och lämna dessa till revisorn och lämna bokslutet till revisorn för granskning samt befullmäktiga kommundirektören att göra tekniska ändringar i bokslutet för år föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens resultat ,83 euro överförs i sin helhet som underskott till det egna kapitalet i balansräkningen till kontot för tidigare räkenskapsperioders över/underskott. beslöt samtidigt att vidta åtgärder för uppdatering och återinföring av det balanseringsprogram för kommunens ekonomi, som i fjol avslutades, samt vidta åtgärder för uppdatering av avskrivningsplanen. beslutar skicka bokslutet, efter att det behandlats av revisionsnämnden, vidare för behandling i fullmäktige. Föredraganden ändrade första meningen i bekräftelsebrevets sjätte punkt enligt följande: Vi har givit er information om kommunen rörande missbruk eller misstankar om missbruk eller fall där regler och föreskrifter inte efterföljts, som påverkar Föredraganden fogade till bokslutets punkt en tabell och ett textavsnitt där kommunalskatteintäkterna år 2012 specificeras. beslöt underteckna bokslutet för år 2012 och bekräftelsebrevet och lämna dessa till revisorn och lämna bokslutet till revisorn för Nämnd Kommunfullmäktige

8 Sida 8 granskning samt befullmäktiga kommundirektören att göra tekniska ändringar i bokslutet för år föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens resultat ,83 euro överförs i sin helhet som underskott till det egna kapitalet i balansräkningen till kontot för tidigare räkenskapsperioders över/underskott. beslöt samtidigt att vidta åtgärder för uppdatering och återinföring av det balanseringsprogram för kommunens ekonomi, som i fjol avslutades, samt vidta åtgärder för uppdatering av avskrivningsplanen. beslöt skicka bokslutet, efter att det behandlats av revisionsnämnden, vidare för behandling i fullmäktige. Nämnd Kommunfullmäktige

9 Sida 9 KH:191 /2013 KST 63 PERSONALBOKSLUT 2012 Bilaga 2 Ett personalbokslut är en sätt att mäta och uppfölja personalens arbete och arbetsförmåga och som har utvecklats för att fungera som redskap i den strategiska planeringen. Ett personalbokslutet är en rapport som innehåller centrala uppgifter och nyckeltal om personalen och som är uppgjort på basen av statistiska uppgifter om personalresurserna. I personalrapporteringen presenteras sådana uppgifter om personalen som normalt uppstår via kommunens datasystem för personaladministration, löneräkning samt via företagshälsovårdens datasystem. kommuns första personalbokslut uppgjordes för år Grunden för skötseln av personalärenden i kommun och de strategiska målen och principerna i detta arbete finns i kommuns personalstrategi, som godkändes År 2010 uppgjordes kommunens visioner, värden och strategiska mål för en tid som omfattar hela fullmäktiges mandatperiod till slutet av år I samband med uppgörandet av budgeten för år 2012 har dessutom verksamhetsmål för året definierats. Personalstrategin och kommunens vision, värden och strategi utgör grunden för de riktlinjer som har uppgjorts för personalpolitiken i kommun. Den helhetsbild som rapporten om personalen ger kan användas i samband med uppföljningen av hur personalpolitiken har förverkligats. Förslag: Behandling: 1. godkänner kommuns personalbokslut för år 2012 enligt bilaga, 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar personalbokslutet för år 2012 för kännedom samt 3. skickar personalboksluten för år 2012 till revisionsnämnden för kännedom samt 4. ger kommundirektören rätt att göra tekniska korrigeringar i personalbokslutet för år 2012 På mötet utdelades en svenskspråkig version av personalbokslutet. Förslaget godkändes. Nämnd Kommunfullmäktige

10 Sida 10 TEKNLTK:109 /2013 KST 64 Bilagor 1, 2 och 3 GODKÄNNANDE AV RAMAVTALET MED KL- KUNTAHANKINNAT OY, UPPHANDLING AV LIVSMEDEL Enligt 3 i kommuns upphandlingsbestämmelser besluter kommunstyrelsen, inom ramen för budgeten, om upphandling upp till euro. Avtalsperioderna för upphandlingen av livsmedel, som kommun konkurrensutsatt, slutar stegvis under år 2013 enligt följande tidtabell: - färdig mat och halvfabrikat djupfrysta fiskprodukter och fiskfabrikat mjölk- och mjölkhushållningsprodukter, ostar djupfrysta bär, grönsaker o.dyl. djupfrysta produkter, allmänna livsmedel färskt bröd färska grönsaker I kommun uppgår de årliga kostnaderna för matvaror, -tillbehör och -produkter till ungefär euro. KL-Kuntahankinnat Oy är en i upphandlingslagen 11 åsyftad gemensam upphandlingsenhet som ägs av Finlands kommunförbund rf. Kuntahankinnat anordnar konkurrensutsättningar inom ramen för ramarrangemang i enlighet med upphandlingslagen 31, sköter om uppgörandet av ramavtal samt underhållet av dem för sina kunders del. De finländska kommunerna, kommunförbunden, upphandlingskretsarna, de kommunala affärsverken samt av kommunerna ägda koncernbolagen kan vara Kuntahankinnat Oy:s kunder. Kunderna ger Kuntahankinnat en skriftlig förbindelse för varje konkurrensutsättning, då de ansluter sig till ramarrangemanget. Det uppstår inga kostnader för kommunerna för Kuntahankinnat Oy:s konkurrensutsättning, utan kostnaderna täcks med de provisionsavgifter som utvalda leverantörer betalar. KL-Kuntahankinnat Oy har konkurrensutsatt upphandlingen av livsmedel sedan slutet av år 2011, så att upphandlingsavtalet är i kraft under tiden 2/2012-1/2016. På basen av konkurrensutsättningen har man ingått ett upphandlingsavtal med Kespro Oy. KL-Kuntahankinnat ansvarar för den nya konkurrensutsättningen då avtalsperioden avslutas. I följande tabell jämförs de livsmedelspriser som kommun för närvarande betalar för de av upphandlingsringen konkurrensutsatta varorna med de priser som KL-Kuntahankinnat Oy har konkurrensutsatt. Nämnd Kommunfullmäktige

11 Sida 11 Produkt För närvarande Kuntahankinnat % mjölk/1 liter 0,51 0,58 Valio Edam skiva/kg 6,91 7,22 Findus fiskuppskärning 6,70 5,70 Matlagningsgrädde 15 % vl 1,73/l 1,72/l Nötfärs 6,35/kg 5,1/kg Broilerstrimlor 8,82/kg 6,55/kg Man föreslår att KL-Kuntahankinnat Oy:s ramavtal godkänns för livsmedelsupphandlingarnas del då de gällande upphandlingsavtalen går ut stegvis, så att ramavtalet är i bruk på ett heltäckande sätt den Föredragning: byggmästare Magnus Malmberg, tel , e-post: Bilagor: - förbindelse till att gemensamt upphandla livsmedel - KL-Kuntahankinnat Oy:s allmänna villkor vid gemensam upphandling - ansvarsfördelningstabell vid gemensam upphandling Förslag Nämnden besluter att - föreslå för kommunstyrelsen att den skall godkänna förbindelsen som presenteras i bilagan gällande en anslutning till gemensam upphandling av livsmedel. Behandling: Serviceförman Kerstin Ekström svarade på frågor. Under behandlingen ändrade föredragande sitt beslutsförslag. Ändrat beslutsförslag: Nämnden besluter att Nämnd Kommunfullmäktige

12 Sida 12 - föreslå för kommunstyrelsen att den skall godkänna förbindelsen som presenteras i bilagan gällande en anslutning till gemensam upphandling av livsmedel - föreslå för kommunstyrelsen, att från den gemensamma upphandlingen lämnas grönsakerna bort, dessa upphandlas skilt - föreslå för kommunstyrelsen, att som kvalitetskriterie fordra inhemska livsmedel. Enligt ändrat beslutsförslag. = KST 64 Bilaga 3 Förslag: 1. beslutar att kommun ansluter sig till ramarrangemanget gällande gemensam upphandling av livsmedel och här lämnas grönsakerna bort och 2. beslutar att anslutningen sker då de gällande upphandlingsavtalen går ut stegvis, så att ramavtalet är i bruk på ett heltäckande sätt Förslaget godkändes. Nämnd Kommunfullmäktige

13 Sida 13 KH:130 /2012 KST 65 VAL AV REPRESENTANTER TILL SEMINARIET FÖR LEDANDE FÖRTROENDEVALDA OCH TJÄNSTEINNEHAVARE Företagarna i Finland ordnar ett seminarium för ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare i kommuner och städer Seminariet för ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare i kommuner och städer ordnas redan den 21:a gången och seminariet är en enastående mötesplats för dem som arbetar inom näringspolitiken. Under seminariet kommer kommunala beslutsfattare och företagare tillsammans att lära sig nya saker om hur kommunerna utvecklas och livskraft skapas i kommunerna utan att glömma en trevlig samvaro. Anmälningar till seminariet skall göras senast Förslag: utser deltagare i seminariet för ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare som ordnas befullmäktigade kommundirektören att delta i seminariet för ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare som ordnas Nämnd Kommunfullmäktige

14 Sida 14 KH:168 /2013 KST 66 VAL AV REPRESENTANT I NYLANDS FÖRBUNDS REPRESENTANTMÖTE KST Förslag: Enligt 5 i grundavtalet för Nylands förbund väljer respektive medlemskommun en representant och en personlig ersättare för kommunernas representantmöte. Kommunernas representantmöte väljer landskapsfullmäktiges medlemmar och ersättare. föreslår för kommunfullmäktige att till Nylands förbunds representantmöte väljs en representant och en personlig ersättare. föreslår att kommunfullmäktige väljer följande representanter och personliga ersättare till representantmötet för Nylands förbunds kommuner: FGE Medlem Rabbe Dahlqvist Arto Penttinen Personlig ersättare Marcus Nordström Kristian Parviainen Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag. KST 66 Grundavtalet för Nylands förbund har trätt i kraft Enligt det nya grundavtalet utser varje medlemskommun en representant och en personlig ersättare för denna i kommunernas representantskap. Kommunens röstetal för sin del baserar sig på kommunens invånarantal i början av föregående år så att det finns en röst per påbörjade invånare i kommunen. Landskapsstyrelsen har beslutat att kommunernas representantskapsmötet hålls Förslag: föreslår att kommunfullmäktige väljer en representant och en personlig ersättare till representantmötet för Nylands förbunds kommuner. föreslår att kommunfullmäktige väljer Rabbe Dahlqvist till representant och Veikko Tanskanen till hans personliga ersättare till representantmötet för Nylands förbunds kommuner. Nämnd Kommunfullmäktige

15 Sida 15 KH:158 /2013 KST 67 UPPTAGANDE AV BUDGETLÅN I finansieringsdelen i den budget för år 2013, som kommunfullmäktige godkänt , ingår 6 milj. euro för lyftande av långfristigt budgetlån. Enligt 3 i instruktionen för kommunstyrelse beslutar kommunstyrelsen om upptagande av budgetlån inom fastställda ramar. Anbud om ett budgetlån om 3 milj. euro på 10 år för finansiering av byggnadsinvesteringar har inbegärts av följande finansieringsinrättningar: Aktia Abp, Handelsbanken, KEVA, Kommunfinans Abp, Nordea Abp, Länsi- Uudenmaan Osuuspankki och Danske Bank Abp. I tid har anbud inlämnats av Danske Bank Abp, Kommunfinans Abp, Nordea Abp och Länsi- Uudenmaan Osuuspankki. Inget av de anbud som har inlämnats motsvarade helt offertförfrågan, men alla dessa godkändes som motanbud och är med i jämförelsen. Avvikelserna gäller den tid då offerten är i kraft och den fasta räntan på 10 år. I anbuden var räntemarginalens storlek de lägsta då det gäller alla räntealternativ hos Kommunfinans. Av dem som har lämnat in offerten var Kommunfinans den enda som inte heller bär några avgifter lyft och skötsel av lånet. Således kan Kommunfinans offert anses vara det mest förmånligaste alternativet som helhet. Av de fem räntealternativ som Kommunfinans har offererat kan ett budgetlån på 10 år med fast ränta anses vara det mest förmånligaste och vad lånets riskprofil gäller det bästa alternativet för kommun. Det är mycket spekulativt och därmed riskfyllt att förutspå hur referensräntorna på lån med rörlig ränta ändras på lång sikt. Också kommuns alla kortfristiga lån är bundna med korta referensräntor, och således är det ekonomiskt ändamålsenligt att sprida ränterisken och binda budgetlånet med fast ränta. Räntefördelningen för kommunens långfristiga lån är för närvarande följande: Långfristiga lån Kapital Andel % Rörliga referensräntor % Fasta räntor % Sammanlagt % Nämnd Kommunfullmäktige

16 Sida 16 Efter att lånet har lyfts är räntefördelningen som följer: Långfristiga lån Kapital Andel % Rörliga referensräntor % Fasta räntor % Sammanlagt % Offertförfrågan och anbuden finns till påseende på mötet. Förslag: beslutar att hos Kommunfinans Abp lyfta ett budgetlån om euro på 10 år med fast ränta på 2,1 % per år. Kommundirektören och förvaltningsdirektören befullmäktigas att mera detaljerat avtala om tidpunkten för lyftande av lånet och om andra ärenden i anknytning till lånet samt att underteckna lånehandlingarna. Förslaget godkändes. Nämnd Kommunfullmäktige

17 Sida 17 KST 68 ÖVERVAKNING AV LAGLIGHETEN I NÄMND- OCH TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Förslag: besluter i enlighet med 51 i kommunallagen att inte ta upp de ärenden som finns i följande protokoll: Tekniska nämnden 2/ Grundtrygghetsnämnden 2/ Miljö- och byggnadsnämnd 2/ Bildningsnämnden 2/ Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 1/ Bildningsnämndens finskspråkiga sektion 1/ Kommundirektörens beslutsprotokoll Sparad ledighet under kvalifikationsåren /Jarkko Sorvanto Kommundirektörens beslutsprotokoll Tagande av kortfristig kredit Kommundirektörens beslutsprotokoll Tagande av kortfristig kredit Kommundirektörens beslutsprotokoll Fastställande av den uppgiftsbaserade lönen för ansvarig tandskötare Kommundirektörens beslutsprotokoll Val av representant till Eketvätt Ab:s bolagstämma Förvaltningsdirektörens beslutsprotokoll Beslut om att tjänsten som utvecklingschef inte besätts Förvaltningsdirektörens beslutsprotokoll Beviljande av personligt tillägg Behandling: Förvaltningsdirektör Sorvanto avlägsnade sig som jävig och var inte närvarande då detta ärende behandlades och beslut fattades. Kommundirektör Isotupa fungerade som protokollförare under behandlingen av detta ärende. Nämnd Kommunfullmäktige

18 Sida 18 Förslaget godkändes. Nämnd Kommunfullmäktige

19 Sida 19 KST 69 ANLÄNDA SKRIVELSER, ANMÄLNINGAR OCH BESLUT Till kommunstyrelsen har anlänt följande skrivelser, anmälningar och beslut. Handlingarna finns till påseende vid mötet. Förslag: antecknar sig följande skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom: Skatteförvaltningen Brev Förslag till ersättare vid skatterättelsenämnden Kommunförbundet Cirkulär Lag om indrivning av fordringar ändras antecknade sig skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom. Nämnd Kommunfullmäktige

20 Sida 20 KST 70 ÖVRIGA ÄRENDEN diskuterar aktuella ärenden. kommun deltar i förhandsutredningar tillsammans med Tiera Oy och Taitoa Oy. diskuterade om ekonomisk uppföljning i nämnderna. På kommunfullmäktiges möte ges en översikt om grundtrygghetsväsendet och om situationen med öppenmottagningen. Förslag: antecknar aktuella ärenden för kännedom. antecknade de aktuella ärendena för kännedom. Nämnd Kommunfullmäktige

21 Sida 21 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet Enligt 91 kommunallagen kan rättelseyrkande inte göras och kommunalbesvär inte anföras över följande beslut, grundar sig på eftersom de endast gäller beredning eller verkställighet. Paragrafer: 61-62, 64, 66, Eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. kommunallagen kan göras över nedan nämnda beslut, kan besvär inte anföras över beslutet: Paragrafer: 63, 65, 67 Enligt förvaltningslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grund för besvärsförbudet: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE till vilken rättelseyrkande kan göras samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan göra skriftligt rättelseyrkande. hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress, post- och e-postadress: kommun / Parkstigen Paragrafer: 63, 65, 67 Yrkandet skall göras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet. Vad förbudet grundar sig på Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som gör det. ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM ÄNDRING HOS MARKNADSDOMSTOLEN till vilken ansökan om ändring kan göras samt tid för ansökan Om det vid en upphandling förfarits i strid med upphandlingslagen eller med stöd av bestämmelser utfärdade enligt den eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling kan skriftlig ansökan om ändring inlämnas till: Paragrafer: Ansökan skall göras inom 14 dagar från det att en anbudssökande eller anbudsgivare skriftligen fått del av ifrågavarande beslut samt en anvisning om hur man söker ändring. Av ansökan skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Ansökan skall undertecknas av den som gör det. Bifogas protokollet Nämnd Kommunfullmäktige

22 Sida 22 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet I följande beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut, som getts i anledning och besvärstid av ett rättelseyrkande, kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som gjort rättelseyrkande. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress: Kommunalbesvär, paragrafer: Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer: Annan besvärsmyndighet, adress och postadress: Besvärstid Besvärstid dagar dagar Besvärsskrift Paragrafer: Besvärstiden börjar vid delfåendet av beslutet. Vid uträkningen av besvärstiden skall dagen för delfåendet inte beaktas. I besvärsskriften skall meddelas det beslut i vilket ändring söks till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som påyrkas de grunder på vilka ändring yrkas I besvärsskriften skall ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om någon annan person uppgjort besväret, skall i besvärsskriften också uppges namn och hemkommun för denna person. I besvärsskriften skall vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. Inlämnande av besvärshandlingarna Tilläggsuppgifter Till besvärsskriften skall fogas i original eller kopia det beslut i vilken ändring söks genom besvär samt intyg över vilken dag beslutet delgivits eller annan utredning om när besvärstiden börjat. Till besvärsskriften skall dessutom fogas de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheterna. Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt. Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden. På eget ansvar kan besvärshandlingarna sändas med post eller genom bud. Handlingarna skall inlämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Besvärshandlingarna skall lämnas till 1) : namn, adress och postadress Paragrafer Paragrafer Detaljerad anvisning för rättelseyrkande / besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten. Nämnd Kommunfullmäktige

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 46 GRTRN 47 GRTRN 48 GRTRN 49 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut kommuns utlåtande om utkastet till regeringens proposition till lagen

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 GRTRN 4 GRTRN 5 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Direktiv för barnskyddets klientavgifter och medel för eget hushåll

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 45 Namnupprop och konstaterande av sammanträdets laglighet... 2 46 Protokollets justering och framläggande till allmänt påseende...

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 1 Sammanträdestid: 19.45- Sammanträdesplats: Skolans högstadium Beslutande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Markku Lahtinen, ordförande Annika Fredriksen, vice

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015 1 / 11 Sammanträdestid: Onsdagen den 2.9 2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet Birgittagården, Lemland Ärendets nr 1. 64 Sammanträdets öppnande 2. 65 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012

Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Kommunernas och samkommunernas bokslut år 2012 Presskonferens 13.2.2013 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2011-2012 (inkl. särredovisade

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 11/2013 30.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 11/2013 30.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 11/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 173 Mötets konstituering KST 174 Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut KST 175 Anlända skrivelser, anmälningar och beslut KST 176 Revisionsnämndens

Läs mer

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 28.8.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2012 Tid: 28.8.2012 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser år 2014 Presskonferens 12.2.2014 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Centrala poster i kommunernas och samkommunernas bokslut åren 2012-2013

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 110-116 24.09.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.20 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 7 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 2 8 Val av protokolljusterare... 3 9 Fastställande av dispositionsplan för år 2015...

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2010 15.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 89 Mötets konstituering FGE 90 Budgetförslag för år 2011 och förslag till ekonomiplan för åren 2012 2014 FGE 91 Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram FGE 92 Kommuntillägg

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 011 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 010 Kommunernas ekonomiska situation förbättrades år 010 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2011 31.10.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 210 Mötes konstituering KST 211 Budgetförslag för år 2012 och förslag till ekonomiplan för åren 2013 2015 KST 212 Beslut om kommunsammanslagning KST 213 Anhållan om

Läs mer

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Bokslut 2008. Bokslut 2008, Stadsfullmäktige 11.5.2009 Bokslut 2008 Resultaträkning för Vanda stad 2008 2007 2006 milj. milj. milj. Verksamhetsintäkter 196,2 177,3 172,4 Tillverkning för eget bruk 90,1 71,0 71,2 Verksamhetskostnader - 1 072,0-974,6-931,2 Verksamhetsbidrag

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 19.6.2013 4/13 Sammanträdestid Onsdag 19.6.2013, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet - Eriksson, Viveka

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 11:00 11.23 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråerna i Jakobstad, Stationsvägen 1, Ekenäs, Långgatan 13, Helsingfors, Byholmsgränden 7 A och Pargas, Kårkullavägen 142 Anmärkning:

Läs mer

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels- och industriministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSKALKYL FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 1999 BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Handels-

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Handels- och industriministeriet BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV FINANSIERINGSANALYS FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2006 ISBN-10: 952-213-181-4 ISBN-13: 978-952-213-181-2

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Kommunernas bokslut 2013

Kommunernas bokslut 2013 ' Iris Åkerberg, statistiker E-post: iris.akerberg@asub.ax Offentlig ekonomi 2014:2 30.6.2014 Kommunernas bokslut 2013 Preliminära uppgifter Räkenskapsperiodens resultat högre för 2013 Våra 16 kommuner

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13)

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13) 1(13) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 5 maj 2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 4 juni 2015 kl.18.30-20.16 Kommunkansliet i Vårdö Göte Winé, ordförande Sarah Ahlbäck

Läs mer

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar

Kommunalekonomins utveckling till år 2019. Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Kommunalekonomins utveckling till år 2019 Källa: Programmet för kommunernas ekonomi 2.4.2015 samt Kommunförbundets beräkningar Den totalekonomiska utvecklingen, prognoser och antaganden Källa: Åren 2013-2014

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11 Sammanträdestid 26.10.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke,

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN PRESSMEDDELANDE: 24.3.2014 Till pressen Får publiceras kl. 10:00 PRESSMEDDELANDE: SJUNDEÅ KOMMUNS BOKSLUT 2013 Allmänt Räkenskapsperiodens resultat i Sjundeå för år 2013 visar ett överskott på 504 708,35

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008 27 24-25.6.2008 Sammanträdestid: kl. 19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Merja Fredriksson, ordf. Terhi Ahosola, 1.viceordf.-20.55 Jörgen

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 01.06.2015 Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00 Nr 4 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 33 Mötets laglighet och beslutförhet 3 34 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10 Sammanträdestid Tisdagen den 18 maj 2010, klockan 19.30-21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 19 mars 2015 kl.18.30-20.15 Kommunkansliet i Sund Göte Winé, ordförande Ann Carlsson

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 73 Kallelse och beslutförhet SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer