Kommunstyrelsen nr 4/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande av ramavtalet med KL-Kuntahankinnat Oy, upphandling av livsmedel Val av representanter till seminariet för ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare Val av representant i Nylands förbunds representantmöte Upptagande av budgetlån Övervakning av lagligheten i nämnd- och tjänsteinnehavarbeslut Anlända skrivelser, anmälningar och beslut Övriga ärenden

2 MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 4/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl paus kl Närvarande medlemmar Laaksonen Merja, ordförande Kaisla Heikki, medlem Koroma-Hintikka Maria, medlem Louekoski Vesa-Matti, medlem Martin Kirsi, medlem Paajes Jan-Erik, ersättare Parviainen Kristian, medlem Pitkänen Kirsti, medlem Sneck Minna, medlem Svanfeldt Stefan, medlem Tanskanen Veikko, medlem Övriga närvarande Alho Arja, FGE-ordförande Nordström Marcus, FGE I vice ordförande Penttinen Arto, FGE II vice ordförande Isotupa Juha-Pekka, kommundirektör Sorvanto Jarkko, förvaltningsdirektör, ej närvarande 68 Nordman Tina, bildningschef Öberg Benita, grundtrygghetschef Tassberg Marjut, ekonomichef, närvarande Ärenden Underskrifter Merja Laaksonen ordförande Jarkko Sorvanto protokollförare :t 61-67, Juha-Pekka Isotupa protokollförare 68 Kristian Parviainen protokolljusterare Protokollet framlagts till påseende, tid och plats Kommunhuset Jan-Erik Paajes protokolljusterare Intygar, underskrift Tjänsteställning Jarkko Sorvanto förvaltningsdirektör

3 Sida 3 KST 61 MÖTETS KONSTITUERING beslutar 1. konstatera mötet vara lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja två protokolljusterare. beslöt 1. konstatera mötet lagligt sammankallat och beslutfört 2. välja Kristian Parviainen och Jan-Erik Paajes till protokolljusterare. Nämnd Kommunfullmäktige

4 Sida 4 KH:209 /2013 KST 62 Bilaga 1 BOKSLUTET FÖR ÅR 2012 OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE Skatteintäkterna var år 2012 i 25 miljoner euro och ökningen var 0,3 miljoner euro jämfört med året innan. Kommunalskattens andel av skatteintäkterna var 92,9 %, fastighetsskattens 5,4 % och samfundskattens andel 1,7 %. De beskattningsbara inkomsterna som motsvarar den fakturerade kommunalskatten i ökade med 4,1 % år Ökningen var en procentenhet mindre än år Ökningen var i kommunerna i genomsnitt 4,4 procent. På grund av en försvagad utveckling av inkomstnivån var kommunalskatten 0,5 miljoner euro mindre år 2012 än budgeterat och 0,2 miljoner euro mindre än i den ändrade budgeten. Debiteringen jämfört med året innan minskades även av de ändringar som gjordes i avdragen från kommunalskatten, varav de viktigaste gäller grundavdraget och avdraget från förvärvsinkomst. Avdraget från förvärvsinkomst steg med över sju procent. Kommunalskatteprocenten på 21 procent blev oförändrad. Intäkterna från samfundskatten i blev 0,4 miljoner euro, vilket är 0,1 miljoner euro (24,4 procent) mindre än föregående år. Inflödet av samfundsskatten minskades för sin del av att kommunernas andel av samfundsskatten, som temporärt höjdes under åren 2010 och 2011 med 10 procentenheter, sänktes till fem procentenheter. Även samfundsskattesatsen sjönk med en och en halv procentenhet. Sänkningen kompenserades kommunerna genom att kommungruppens andel höjdes. Intäkterna från fastighetsskatten var 1,3 miljoner euro i. Skatteprocenterna år 2012 var lägre än året innan: allmänt 0,8 %, för stadigvarande bostäder 0,38 % och för övriga bostäder 0,98 % samt för obebyggd byggnadsplats 2 %. då de år 2011 var: allmänt 1,2 %, för stadigvarande bostäder 0,5 % och för övriga bostäder 1,1 % samt för obebyggd byggnadsplats 3,0 %. Intäkterna från fastighetsskatten sjönk med 23,35 % och underskred det budgeterade med 0,4 miljoner euro och den ändrade budgeten med 0,02 miljoner euro. Statsandelarna förverkligades till 5,3 miljoner euro, minskning jämfört med föregående år var 0,05 miljoner euro. Statsandelar inflöt 0,02 miljoner euro över den ursprungliga budgeten. Den skatteinkomstjämkning som inkluderas i statsandelarna, var över 0,9 miljoner euro år Finansiella intäkter inflöt 92 tusen euro och de sjönk ca ett tusen euro från året innan. Den mest betydande andelen av de finansiella intäkterna är räntan på grundkapitalet för HNS-samkommunen, 48 tusen euro. Nämnd Kommunfullmäktige

5 Sida 5 Resultaträkningens kostnader var sammanlagt 34,8 miljoner euro varav verksamhetskostnaderna uppgjorde 98,7 % och finansieringskostnaderna 1,3 %. Verksamhetskostnaderna var 34,4 miljoner euro. Ökningen jämfört med det föregående året var 8,3 %. På basen av förhandsuppgifter uppskattas att ökningen av kommuners verksamhetsutgifter på hela landets nivå har varit ca 4,5 %. Av verksamhetskostnader i är den största Köp av tjänster, 20 miljoner euro, ökningen jämfört med året innan är 7,4 %. Nästan tre fjärdedelar av denna utgiftspost eller 15,2 miljoner euro utgörs av kostnader från specialsjukvården och LOST, vilka har stigit sammanlagt 6,7 procent under denna räkenskapsperiod. Personalkostnaderna var ca 11 miljoner euro och ökningen var 8,8 %. Över 64 procent av denna ökning av personalkostnader berodde på ökningen av årsverke och resten på löneförhöjningar. Material och förnödenheter ökade med 13,3 procent. Största delen av denna ökning osa (över 86 procent) hänför sig till ökade uppvärmnings- och elkostnader. Sammanlagt ökade dessa kostnader med 29,52 %. Finansieringskostnaderna utgör under räkenskapsperioden 0,4 miljoner euro, varav 0,27 miljoner euro utgörs av räntor för långfristiga lån. Verksamhetsbidraget var -30 miljoner euro och ökningen från föregående år var nästan 2,7 miljoner euro (10 %). I andra kommuner ökade verksamhetsbidraget enligt förhandsuppgifter för bokslut i medeltal med 6,2 %. Skatteinkomsterna och statsandelarna dvs. skattefinansieringen utgör sammanlagt 30 miljoner euro. Skattefinansieringen räckte inte till för att finansiera verksamhetsbidraget, och ingenting av denna blev kvar för investeringar och skötseln av lån. Årsbidraget var negativt nästan 0,4 miljoner euro. Minimikravet för ekonomisk balans, nämligen att årsbidraget ska vara lika stort som avskrivningarna, uppfylldes inte. Avdragen var 1,2 miljoner euro och årsbidraget var negativt. Kommunens inkomstfinansiering tolkas vara tillräcklig, då årsbidraget i förhållande till avdrag är minst 100 %. Då kan man med årsbidrag ersätta förluster som orsakas av slitage. Förutsättningen för att finansieringen av ekonomin på lång sikt är i balans är, att de planenliga avdragen och de egna anskaffningsutgifterna för investeringar som är föremål för avskrivning är på samma nivå. Under perioden är de egna anskaffningsutgifterna i medeltal 2,3 miljoner euro/år större än de planenliga avdragen. Räkenskapsperiodens resultat var över 1,6 miljoner euro negativt. Underskottet i bokslutet och det kumulativa underskottet för den föregående räkenskapsperioden utgör sammanlagt ett underskott på 1,1 miljoner euro som saknar täckning. På basen av budgeten för år 2013 och ekonomiplanen för år , som kommunfullmäktige har godkänt, kommer det uppkomna underskottet att täckas under år Nämnd Kommunfullmäktige

6 Sida 6 Inkomstfinansiering består av årsbidraget och av eventuella tillfälliga poster. Utöver dessa beaktas korrektivposter i inkomstfinansieringen. kommuns inkomstfinansiering år 2012 var 1,5 miljoner euro negativ. Inkomstfinansieringen uppgick till ca 3,4 miljoner euro mindre jämfört med föregående år. Finansieringskalkylens investeringsdel består av investeringsutgifter för anläggningstillgångar, av finansieringsandelar samt av försäljningsinkomster. Kommunens investeringar i anläggningstillgångar var under räkenskapsperioden 4,7 milj. euro. För investeringar fick kommunen inga bidrag och försäljningsinkomsterna för anläggningstillgångar var 1,5 milj. euro. Kassaflödet för verksamhet och investeringar visade ett negativt utfall om 4,8 miljoner euro. Under räkenskapsperioden tog man nya långsiktiga lån för 3,8 miljoner euro och man betalade bort lån för 2,4 miljoner euro. Kortfristiga lån lyftes ytterligare 1,4 miljoner euro. Kreditkostnadstäckningen var under räkenskapsperioden -0,1 (1,02 år 2011). De övriga förändringarna i betalningsberedskapen består av statliga uppdrag (bl.a. aravalån), förändringar i de lång- och kortsiktiga fordringarna och förändringar i de räntefria skuldkontonas kapital. Finansieringens kassaflöde uppgick till 4,44 miljoner euro. Lånestocken ökade med 2,9 miljoner euro sammanlagt. I slutet av år 2012 hade euro lån/invånare eller 464 euro mera än året innan. År 2011 var s jämförelsekommuners lånemängd euro/invånare, (på koncernnivå euro/invånare), hela landets lånemängd uppgick till euro/invånare (på koncernnivå euro/invånare). De preliminära bokslutsuppgifterna för år 2012 visar att kommunerna hade lån i medeltal på euro per invånare. Oy Audiator Ab behöver för sin revisionsberättelse kommunstyrelsens bekräftelsebrev så att man kan följa god revisionssed. Bokslutet och bekräftelsebrevet undertecknas av medlemmarna i kommunstyrelsen och kommundirektören. kommuns bokslut för år 2012 finns som separat bilaga. Förslag: beslutar underteckna bokslutet för år 2012 och bekräftelsebrevet och lämna dessa till revisorn och lämna bokslutet till revisorn för granskning samt befullmäktigar kommundirektören att göra tekniska ändringar i bokslutet för år föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsårets resultat ,83 euro överförs i sin helhet till eget kapital i balansen bland över/underskott från tidigare räkenskapsperioder. beslutar skicka bokslutet, efter att det behandlats av revisionsnämnden, vidare för behandling i fullmäktige. Nämnd Kommunfullmäktige

7 Sida 7 Behandling: På mötet utdelades en svenskspråkig version av bokslutet för år Föredraganden ändrade bekräftelsebrevet, som var som bredvidläsning, till bilaga. Louekoski föreslog understödd av Kaisla att ärendet remitteras för ny beredning. Eftersom det hade gjorts ett förslag om att ärendet remitteras för ny beredning, var det nödvändigt med omröstning. Omröstningen skedde med namnupprop. De som understöder remittering, röstar ja, och de, som understöder fortsatt behandling av ärendet, röstar nej. Vid förrättad omröstning vann förslaget om att fortsätta behandlingen av ärendet med 9 röster (Paajes, Koroma-Hintikka, Laaksonen, Martin, Parviainen, Pitkänen, Sneck, Svanfeldt, Tanskanen) mot 2 röster (Kaisla, Louekoski). Föredraganden ändrade sitt beslutsförslag enligt följande: beslutar underteckna bokslutet för år 2012 och bekräftelsebrevet och lämna dessa till revisorn och lämna bokslutet till revisorn för granskning samt befullmäktiga kommundirektören att göra tekniska ändringar i bokslutet för år föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens resultat ,83 euro överförs i sin helhet som underskott till det egna kapitalet i balansräkningen till kontot för tidigare räkenskapsperioders över/underskott. beslöt samtidigt att vidta åtgärder för uppdatering och återinföring av det balanseringsprogram för kommunens ekonomi, som i fjol avslutades, samt vidta åtgärder för uppdatering av avskrivningsplanen. beslutar skicka bokslutet, efter att det behandlats av revisionsnämnden, vidare för behandling i fullmäktige. Föredraganden ändrade första meningen i bekräftelsebrevets sjätte punkt enligt följande: Vi har givit er information om kommunen rörande missbruk eller misstankar om missbruk eller fall där regler och föreskrifter inte efterföljts, som påverkar Föredraganden fogade till bokslutets punkt en tabell och ett textavsnitt där kommunalskatteintäkterna år 2012 specificeras. beslöt underteckna bokslutet för år 2012 och bekräftelsebrevet och lämna dessa till revisorn och lämna bokslutet till revisorn för Nämnd Kommunfullmäktige

8 Sida 8 granskning samt befullmäktiga kommundirektören att göra tekniska ändringar i bokslutet för år föreslår för kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens resultat ,83 euro överförs i sin helhet som underskott till det egna kapitalet i balansräkningen till kontot för tidigare räkenskapsperioders över/underskott. beslöt samtidigt att vidta åtgärder för uppdatering och återinföring av det balanseringsprogram för kommunens ekonomi, som i fjol avslutades, samt vidta åtgärder för uppdatering av avskrivningsplanen. beslöt skicka bokslutet, efter att det behandlats av revisionsnämnden, vidare för behandling i fullmäktige. Nämnd Kommunfullmäktige

9 Sida 9 KH:191 /2013 KST 63 PERSONALBOKSLUT 2012 Bilaga 2 Ett personalbokslut är en sätt att mäta och uppfölja personalens arbete och arbetsförmåga och som har utvecklats för att fungera som redskap i den strategiska planeringen. Ett personalbokslutet är en rapport som innehåller centrala uppgifter och nyckeltal om personalen och som är uppgjort på basen av statistiska uppgifter om personalresurserna. I personalrapporteringen presenteras sådana uppgifter om personalen som normalt uppstår via kommunens datasystem för personaladministration, löneräkning samt via företagshälsovårdens datasystem. kommuns första personalbokslut uppgjordes för år Grunden för skötseln av personalärenden i kommun och de strategiska målen och principerna i detta arbete finns i kommuns personalstrategi, som godkändes År 2010 uppgjordes kommunens visioner, värden och strategiska mål för en tid som omfattar hela fullmäktiges mandatperiod till slutet av år I samband med uppgörandet av budgeten för år 2012 har dessutom verksamhetsmål för året definierats. Personalstrategin och kommunens vision, värden och strategi utgör grunden för de riktlinjer som har uppgjorts för personalpolitiken i kommun. Den helhetsbild som rapporten om personalen ger kan användas i samband med uppföljningen av hur personalpolitiken har förverkligats. Förslag: Behandling: 1. godkänner kommuns personalbokslut för år 2012 enligt bilaga, 2. föreslår att kommunfullmäktige antecknar personalbokslutet för år 2012 för kännedom samt 3. skickar personalboksluten för år 2012 till revisionsnämnden för kännedom samt 4. ger kommundirektören rätt att göra tekniska korrigeringar i personalbokslutet för år 2012 På mötet utdelades en svenskspråkig version av personalbokslutet. Förslaget godkändes. Nämnd Kommunfullmäktige

10 Sida 10 TEKNLTK:109 /2013 KST 64 Bilagor 1, 2 och 3 GODKÄNNANDE AV RAMAVTALET MED KL- KUNTAHANKINNAT OY, UPPHANDLING AV LIVSMEDEL Enligt 3 i kommuns upphandlingsbestämmelser besluter kommunstyrelsen, inom ramen för budgeten, om upphandling upp till euro. Avtalsperioderna för upphandlingen av livsmedel, som kommun konkurrensutsatt, slutar stegvis under år 2013 enligt följande tidtabell: - färdig mat och halvfabrikat djupfrysta fiskprodukter och fiskfabrikat mjölk- och mjölkhushållningsprodukter, ostar djupfrysta bär, grönsaker o.dyl. djupfrysta produkter, allmänna livsmedel färskt bröd färska grönsaker I kommun uppgår de årliga kostnaderna för matvaror, -tillbehör och -produkter till ungefär euro. KL-Kuntahankinnat Oy är en i upphandlingslagen 11 åsyftad gemensam upphandlingsenhet som ägs av Finlands kommunförbund rf. Kuntahankinnat anordnar konkurrensutsättningar inom ramen för ramarrangemang i enlighet med upphandlingslagen 31, sköter om uppgörandet av ramavtal samt underhållet av dem för sina kunders del. De finländska kommunerna, kommunförbunden, upphandlingskretsarna, de kommunala affärsverken samt av kommunerna ägda koncernbolagen kan vara Kuntahankinnat Oy:s kunder. Kunderna ger Kuntahankinnat en skriftlig förbindelse för varje konkurrensutsättning, då de ansluter sig till ramarrangemanget. Det uppstår inga kostnader för kommunerna för Kuntahankinnat Oy:s konkurrensutsättning, utan kostnaderna täcks med de provisionsavgifter som utvalda leverantörer betalar. KL-Kuntahankinnat Oy har konkurrensutsatt upphandlingen av livsmedel sedan slutet av år 2011, så att upphandlingsavtalet är i kraft under tiden 2/2012-1/2016. På basen av konkurrensutsättningen har man ingått ett upphandlingsavtal med Kespro Oy. KL-Kuntahankinnat ansvarar för den nya konkurrensutsättningen då avtalsperioden avslutas. I följande tabell jämförs de livsmedelspriser som kommun för närvarande betalar för de av upphandlingsringen konkurrensutsatta varorna med de priser som KL-Kuntahankinnat Oy har konkurrensutsatt. Nämnd Kommunfullmäktige

11 Sida 11 Produkt För närvarande Kuntahankinnat % mjölk/1 liter 0,51 0,58 Valio Edam skiva/kg 6,91 7,22 Findus fiskuppskärning 6,70 5,70 Matlagningsgrädde 15 % vl 1,73/l 1,72/l Nötfärs 6,35/kg 5,1/kg Broilerstrimlor 8,82/kg 6,55/kg Man föreslår att KL-Kuntahankinnat Oy:s ramavtal godkänns för livsmedelsupphandlingarnas del då de gällande upphandlingsavtalen går ut stegvis, så att ramavtalet är i bruk på ett heltäckande sätt den Föredragning: byggmästare Magnus Malmberg, tel , e-post: Bilagor: - förbindelse till att gemensamt upphandla livsmedel - KL-Kuntahankinnat Oy:s allmänna villkor vid gemensam upphandling - ansvarsfördelningstabell vid gemensam upphandling Förslag Nämnden besluter att - föreslå för kommunstyrelsen att den skall godkänna förbindelsen som presenteras i bilagan gällande en anslutning till gemensam upphandling av livsmedel. Behandling: Serviceförman Kerstin Ekström svarade på frågor. Under behandlingen ändrade föredragande sitt beslutsförslag. Ändrat beslutsförslag: Nämnden besluter att Nämnd Kommunfullmäktige

12 Sida 12 - föreslå för kommunstyrelsen att den skall godkänna förbindelsen som presenteras i bilagan gällande en anslutning till gemensam upphandling av livsmedel - föreslå för kommunstyrelsen, att från den gemensamma upphandlingen lämnas grönsakerna bort, dessa upphandlas skilt - föreslå för kommunstyrelsen, att som kvalitetskriterie fordra inhemska livsmedel. Enligt ändrat beslutsförslag. = KST 64 Bilaga 3 Förslag: 1. beslutar att kommun ansluter sig till ramarrangemanget gällande gemensam upphandling av livsmedel och här lämnas grönsakerna bort och 2. beslutar att anslutningen sker då de gällande upphandlingsavtalen går ut stegvis, så att ramavtalet är i bruk på ett heltäckande sätt Förslaget godkändes. Nämnd Kommunfullmäktige

13 Sida 13 KH:130 /2012 KST 65 VAL AV REPRESENTANTER TILL SEMINARIET FÖR LEDANDE FÖRTROENDEVALDA OCH TJÄNSTEINNEHAVARE Företagarna i Finland ordnar ett seminarium för ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare i kommuner och städer Seminariet för ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare i kommuner och städer ordnas redan den 21:a gången och seminariet är en enastående mötesplats för dem som arbetar inom näringspolitiken. Under seminariet kommer kommunala beslutsfattare och företagare tillsammans att lära sig nya saker om hur kommunerna utvecklas och livskraft skapas i kommunerna utan att glömma en trevlig samvaro. Anmälningar till seminariet skall göras senast Förslag: utser deltagare i seminariet för ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare som ordnas befullmäktigade kommundirektören att delta i seminariet för ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavare som ordnas Nämnd Kommunfullmäktige

14 Sida 14 KH:168 /2013 KST 66 VAL AV REPRESENTANT I NYLANDS FÖRBUNDS REPRESENTANTMÖTE KST Förslag: Enligt 5 i grundavtalet för Nylands förbund väljer respektive medlemskommun en representant och en personlig ersättare för kommunernas representantmöte. Kommunernas representantmöte väljer landskapsfullmäktiges medlemmar och ersättare. föreslår för kommunfullmäktige att till Nylands förbunds representantmöte väljs en representant och en personlig ersättare. föreslår att kommunfullmäktige väljer följande representanter och personliga ersättare till representantmötet för Nylands förbunds kommuner: FGE Medlem Rabbe Dahlqvist Arto Penttinen Personlig ersättare Marcus Nordström Kristian Parviainen Kommunfullmäktige godkände enhälligt kommunstyrelsens förslag. KST 66 Grundavtalet för Nylands förbund har trätt i kraft Enligt det nya grundavtalet utser varje medlemskommun en representant och en personlig ersättare för denna i kommunernas representantskap. Kommunens röstetal för sin del baserar sig på kommunens invånarantal i början av föregående år så att det finns en röst per påbörjade invånare i kommunen. Landskapsstyrelsen har beslutat att kommunernas representantskapsmötet hålls Förslag: föreslår att kommunfullmäktige väljer en representant och en personlig ersättare till representantmötet för Nylands förbunds kommuner. föreslår att kommunfullmäktige väljer Rabbe Dahlqvist till representant och Veikko Tanskanen till hans personliga ersättare till representantmötet för Nylands förbunds kommuner. Nämnd Kommunfullmäktige

15 Sida 15 KH:158 /2013 KST 67 UPPTAGANDE AV BUDGETLÅN I finansieringsdelen i den budget för år 2013, som kommunfullmäktige godkänt , ingår 6 milj. euro för lyftande av långfristigt budgetlån. Enligt 3 i instruktionen för kommunstyrelse beslutar kommunstyrelsen om upptagande av budgetlån inom fastställda ramar. Anbud om ett budgetlån om 3 milj. euro på 10 år för finansiering av byggnadsinvesteringar har inbegärts av följande finansieringsinrättningar: Aktia Abp, Handelsbanken, KEVA, Kommunfinans Abp, Nordea Abp, Länsi- Uudenmaan Osuuspankki och Danske Bank Abp. I tid har anbud inlämnats av Danske Bank Abp, Kommunfinans Abp, Nordea Abp och Länsi- Uudenmaan Osuuspankki. Inget av de anbud som har inlämnats motsvarade helt offertförfrågan, men alla dessa godkändes som motanbud och är med i jämförelsen. Avvikelserna gäller den tid då offerten är i kraft och den fasta räntan på 10 år. I anbuden var räntemarginalens storlek de lägsta då det gäller alla räntealternativ hos Kommunfinans. Av dem som har lämnat in offerten var Kommunfinans den enda som inte heller bär några avgifter lyft och skötsel av lånet. Således kan Kommunfinans offert anses vara det mest förmånligaste alternativet som helhet. Av de fem räntealternativ som Kommunfinans har offererat kan ett budgetlån på 10 år med fast ränta anses vara det mest förmånligaste och vad lånets riskprofil gäller det bästa alternativet för kommun. Det är mycket spekulativt och därmed riskfyllt att förutspå hur referensräntorna på lån med rörlig ränta ändras på lång sikt. Också kommuns alla kortfristiga lån är bundna med korta referensräntor, och således är det ekonomiskt ändamålsenligt att sprida ränterisken och binda budgetlånet med fast ränta. Räntefördelningen för kommunens långfristiga lån är för närvarande följande: Långfristiga lån Kapital Andel % Rörliga referensräntor % Fasta räntor % Sammanlagt % Nämnd Kommunfullmäktige

16 Sida 16 Efter att lånet har lyfts är räntefördelningen som följer: Långfristiga lån Kapital Andel % Rörliga referensräntor % Fasta räntor % Sammanlagt % Offertförfrågan och anbuden finns till påseende på mötet. Förslag: beslutar att hos Kommunfinans Abp lyfta ett budgetlån om euro på 10 år med fast ränta på 2,1 % per år. Kommundirektören och förvaltningsdirektören befullmäktigas att mera detaljerat avtala om tidpunkten för lyftande av lånet och om andra ärenden i anknytning till lånet samt att underteckna lånehandlingarna. Förslaget godkändes. Nämnd Kommunfullmäktige

17 Sida 17 KST 68 ÖVERVAKNING AV LAGLIGHETEN I NÄMND- OCH TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT Förslag: besluter i enlighet med 51 i kommunallagen att inte ta upp de ärenden som finns i följande protokoll: Tekniska nämnden 2/ Grundtrygghetsnämnden 2/ Miljö- och byggnadsnämnd 2/ Bildningsnämnden 2/ Bildningsnämndens svenskspråkiga sektion 1/ Bildningsnämndens finskspråkiga sektion 1/ Kommundirektörens beslutsprotokoll Sparad ledighet under kvalifikationsåren /Jarkko Sorvanto Kommundirektörens beslutsprotokoll Tagande av kortfristig kredit Kommundirektörens beslutsprotokoll Tagande av kortfristig kredit Kommundirektörens beslutsprotokoll Fastställande av den uppgiftsbaserade lönen för ansvarig tandskötare Kommundirektörens beslutsprotokoll Val av representant till Eketvätt Ab:s bolagstämma Förvaltningsdirektörens beslutsprotokoll Beslut om att tjänsten som utvecklingschef inte besätts Förvaltningsdirektörens beslutsprotokoll Beviljande av personligt tillägg Behandling: Förvaltningsdirektör Sorvanto avlägsnade sig som jävig och var inte närvarande då detta ärende behandlades och beslut fattades. Kommundirektör Isotupa fungerade som protokollförare under behandlingen av detta ärende. Nämnd Kommunfullmäktige

18 Sida 18 Förslaget godkändes. Nämnd Kommunfullmäktige

19 Sida 19 KST 69 ANLÄNDA SKRIVELSER, ANMÄLNINGAR OCH BESLUT Till kommunstyrelsen har anlänt följande skrivelser, anmälningar och beslut. Handlingarna finns till påseende vid mötet. Förslag: antecknar sig följande skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom: Skatteförvaltningen Brev Förslag till ersättare vid skatterättelsenämnden Kommunförbundet Cirkulär Lag om indrivning av fordringar ändras antecknade sig skrivelser, anmälningar och beslut för kännedom. Nämnd Kommunfullmäktige

20 Sida 20 KST 70 ÖVRIGA ÄRENDEN diskuterar aktuella ärenden. kommun deltar i förhandsutredningar tillsammans med Tiera Oy och Taitoa Oy. diskuterade om ekonomisk uppföljning i nämnderna. På kommunfullmäktiges möte ges en översikt om grundtrygghetsväsendet och om situationen med öppenmottagningen. Förslag: antecknar aktuella ärenden för kännedom. antecknade de aktuella ärendena för kännedom. Nämnd Kommunfullmäktige

21 Sida 21 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet Enligt 91 kommunallagen kan rättelseyrkande inte göras och kommunalbesvär inte anföras över följande beslut, grundar sig på eftersom de endast gäller beredning eller verkställighet. Paragrafer: 61-62, 64, 66, Eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 1 mom. kommunallagen kan göras över nedan nämnda beslut, kan besvär inte anföras över beslutet: Paragrafer: 63, 65, 67 Enligt förvaltningslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grund för besvärsförbudet: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE till vilken rättelseyrkande kan göras samt tid för yrkande av rättelse Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan göra skriftligt rättelseyrkande. hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress, post- och e-postadress: kommun / Parkstigen Paragrafer: 63, 65, 67 Yrkandet skall göras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt intyg om delfående av beslutet. Vad förbudet grundar sig på Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som gör det. ANVISNING FÖR ANSÖKAN OM ÄNDRING HOS MARKNADSDOMSTOLEN till vilken ansökan om ändring kan göras samt tid för ansökan Om det vid en upphandling förfarits i strid med upphandlingslagen eller med stöd av bestämmelser utfärdade enligt den eller i strid med Europeiska gemenskapens lagstiftning eller världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling kan skriftlig ansökan om ändring inlämnas till: Paragrafer: Ansökan skall göras inom 14 dagar från det att en anbudssökande eller anbudsgivare skriftligen fått del av ifrågavarande beslut samt en anvisning om hur man söker ändring. Av ansökan skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Ansökan skall undertecknas av den som gör det. Bifogas protokollet Nämnd Kommunfullmäktige

22 Sida 22 BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet I följande beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut, som getts i anledning och besvärstid av ett rättelseyrkande, kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som gjort rättelseyrkande. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Besvärsmyndighet, adress och postadress: Kommunalbesvär, paragrafer: Besvärstid 30 dagar Förvaltningsbesvär, paragrafer: Annan besvärsmyndighet, adress och postadress: Besvärstid Besvärstid dagar dagar Besvärsskrift Paragrafer: Besvärstiden börjar vid delfåendet av beslutet. Vid uträkningen av besvärstiden skall dagen för delfåendet inte beaktas. I besvärsskriften skall meddelas det beslut i vilket ändring söks till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som påyrkas de grunder på vilka ändring yrkas I besvärsskriften skall ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om någon annan person uppgjort besväret, skall i besvärsskriften också uppges namn och hemkommun för denna person. I besvärsskriften skall vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. Inlämnande av besvärshandlingarna Tilläggsuppgifter Till besvärsskriften skall fogas i original eller kopia det beslut i vilken ändring söks genom besvär samt intyg över vilken dag beslutet delgivits eller annan utredning om när besvärstiden börjat. Till besvärsskriften skall dessutom fogas de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheterna. Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt. Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden. På eget ansvar kan besvärshandlingarna sändas med post eller genom bud. Handlingarna skall inlämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress Besvärshandlingarna skall lämnas till 1) : namn, adress och postadress Paragrafer Paragrafer Detaljerad anvisning för rättelseyrkande / besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget. 1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten. Nämnd Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen nr 4/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten MÖTESPROTOKOLL Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Kommunhuset kl. 18.00-18.10 Närvarande medlemmar Laaksonen

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 75 BILDN 76 BILDN 77 Mötets konstituering Utlåtande över ekonomiplanen för Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola 2014 2016 Övriga ärenden Sida 2 Nr 8/2013 Mötesplats

Läs mer

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Tekniska nämnden nr 9/2010 12.10.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 9/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN 75 TEKN 76 TEKN 77 TEKN 78 TEKN 79 TEKN 80 TEKN 81 Mötets konstituering Anhållan om tilläggsanslag för underhåll av byggnader Hyresnivån i bostäder som är i kommunens

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 svenska skolas verksamhetsplan för lägerskolan år 2015 BILDNSVES 4 s utlåtande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 10 FGE 11 FGE 12 FGE 13 Mötes konstituering Uppföljning av ekonomiskt balanseringsprogram Förteckning över motioner som fullmäktigeledamöter har gjort och som är under

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av verksamhetsberättelsen för svenska skola 2011 BILDNSVES 4 Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 188 KST 189 KST 190 KST 191 KST 192 Mötets konstituering Godkännande av ett föravtal om ordnande av närtrafiken mellan och Helsingfors med Samkommunen Helsingforsregionens

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2015:1 21.1.2015 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2015 Höjda intäkter och kostnader Inför 2015 förväntar sig

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING

KYRKSLÄTTS KOMMUNS EKONOMISKA UTVECKLING Kommunstyrelsen 253 05.06.2014 Ungdomsnämnden 45 18.06.2014 Ram för upprättande av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017 Kommunstyrelsen 05.06.2014 253 Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige

Läs mer

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016

FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 255 FINANSIERINGSDELEN 2013 2016 256 257 FINANSIERINGSDELEN Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 6/2014 24.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 6/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 46 GRTRN 47 GRTRN 48 GRTRN 49 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut kommuns utlåtande om utkastet till regeringens proposition till lagen

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

Finansieringsdel 2015-2018

Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdel 2015-2018 Finansieringsdelen... 212 Finansieringsanalys... 213 Finansieringsplan... 214 Kompletterande uppgifter... 216 211 Finansieringsdelen Finansieringsanalysen består av förändringar

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2011 2014

FINANSIERINGSDEL 2011 2014 279 FINANSIERINGSDEL 2011 2014 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

FINANSIERINGSDEL 2012 2015

FINANSIERINGSDEL 2012 2015 279 FINANSIERINGSDEL 2012 2015 280 281 FINANSIERINGSDEL Finansieringsanalysen består av förändringar i kassaflödet i stadens och affärsverkens ordinarie verksamhet och investeringar samt i finansieringsverksamheten.

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2017:1 20.1.2017 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2017 Högre intäkter och kostnader Jämfört med 2015 års bokslut

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/2014 5.2.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 GRTRN 4 GRTRN 5 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Direktiv för barnskyddets klientavgifter och medel för eget hushåll

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 5/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 5/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 5/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 78 KST 79 KST 80 Mötets konstituering Godkännande av balanseringsprogrammmet Behandling av 7 vid undervisningsnämndens svenskspråkiga sektions möte 16.3.2010 som kommunstyrelsen

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Helsingfors stads bokslut för 2012

Helsingfors stads bokslut för 2012 Helsingfors stads bokslut för 2012 25.3.2013 Finansieringsdirektör Tapio Korhonen 28.11.2012 Skatteintäkter och statsandelar (mn euro) BSL 2010 BSL 2011 BDG 2012 BSL 2012 Kommunalskatt 2 064,2 2 218,1

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Iris Åkerberg, statistiker iris.akerberg@asub.ax Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2016:1 8.1.2016 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2016 Lägre intäkter och högre kostnader Kommunerna förväntar

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.11.2013 Nr: 5 Paragrafer: 35-38 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 november 2013 kl. 19.00-20.50 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Beviljande av stipendium åt en sjundeåbo som vunnit VM-guld i compoundbågskytte

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Beviljande av stipendium åt en sjundeåbo som vunnit VM-guld i compoundbågskytte nr 6/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 54 BILDN 55 BILDN 56 BILDN 57 BILDN 58 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Beviljande av stipendium åt en sjundeåbo som vunnit VM-guld

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Patrik Nygrén, kommundirektör 10-16 22.03.2005 1 Sammanträdestid: 19.30-20.00 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku Lahtinen ( 3-) Torbjörn Engman Kaj

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 3/2014 5.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 3/2014 5.5.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 26 FGE 27 FGE 28 FGE 29 FGE 30 Mötes konstituering Förlust av valbarhet till uppgiften som medlem i grundtrygghetsnämnden och val av ny medlem och ny ordförande (Lindström)

Läs mer

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009

Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Iris Åkerberg, statistiker Tel. 018-25496 Offentlig ekonomi 2009:1 19.1.2009 Kommunernas och kommunalförbundens budgeter 2009 Mindre andel personalkostnader Kommunernas sammanlagda verksamhetskostnader

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 4/2016 Sammanträdesprotokoll

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 4/2016 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1.12.2016 1 / 9 Sammanträdestid: Torsdagen den 1.12.2016 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby 46 Sammanträdets öppnande 47 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 32. Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.02.2015 Sida 1 / 1 1577/02.02.02/2014 Stadsstyrelsen 63 9.2.2015 32 Förhandsbesked om 2014 års bokslut Beredning och upplysningar: Maria Jyrkkä, tfn 046 877 3025 Vesa Kananen, tfn 046 877

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämnden nr 1/2013 7.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 1 BILDN 2 BILDN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande bildningsnämndens interna övervakning för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.

Den som är missnöjd med följande beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Församlingsrådet 23 15.03.2016 Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning Fr 23 FÖRBUD MOT ATT SÖKA ÄNDRING Grunderna för förbudet Förbud mot att söka ändring vid beredning och verkställighet

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Grundtrygghetsnämnden nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Grundtrygghetsnämnden nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRTRN 1 GRTRN 2 GRTRN 3 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut Godkännande av utvärderingen gällande grundtrygghetsnämndens interna övervakning

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkofullmäktige 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 5/2015 Sammanträdesprotokoll 15.12.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Tisdagen den 15.12.2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet, Söderby Ärendets nr 1. 52 Sammanträdets öppnande 2. 53 Sammanträdets

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 01 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet förhandsuppgifter 011 Kommunernas sammanlagda årsbidrag försvagades år 011 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015 1/2015 Sammanträdesprotokoll 8.1.2015 1 / 10 Sammanträdestid: Torsdagen den 8.1.2015 kl. 12.00 Sammanträdesplats: E-mötesförfarande Ärendets nr 1. 1 Sammanträdets öppnande 2. 2 Sammanträdets laglighet

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1

Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 16.2.2001 Tel. 25497 Kommunal ekonomi- och verksamhet 2001:1 KOMMUNERNAS OCH KOMMUNALFÖRBUNDENS BUDGETER ÅR 2001 Detta meddelande innehåller uppgifter

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017

Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Kommunernas och samkommunernas bokslutsprognoser för 2014 samt budgetar och ekonomiplaner för 2015-2017 Presskonferens 11.2.2015 Verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 7,0 6,0 Kommunernas

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund.

FÖREDRAGNINGSLISTA. FÖRBUNDSSTÄMMAN PROTOKOLL Kl ÅHRS 2/2012. Föredragningslista för Ålands kommunförbund. FÖREDRAGNINGSLISTA Föredragningslista för Ålands kommunförbund. Tid: Tisdag 27 november 2012, kl 13.15-13.35 Plats: Ålands hotell- och restaurangskola, Auditoriet 11 Sammanträdets laglighet och beslutförhet...

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 2/2013 25.2.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 2/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 21 FGE 22 FGE 23 FGE 24 FGE 25 FGE 26 FGE 27 Mötes konstituering Justering av arvodesstadgan för förtroendevalda i kommun Val av nämndemän vid tingsrätten Val av medlem

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 26-32 14.05.2014 NÄMNDEN Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Onsdag den 14.05.2014 kl.19.45-21:00 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING SFGE, 2014-12-15 15:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 45 Namnupprop och konstaterande av sammanträdets laglighet... 2 46 Protokollets justering och framläggande till allmänt påseende...

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 71

50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 71 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2016 69 Köks- och städsektionen Tid Måndag 19.12.2016 kl. 14.00 Plats Stadshuset, Jöusan Ärenden som skall behandlas Sida 50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 71 51 Val

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2015 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet Förhandsuppgifter 2014 Kommunerna anpassade sin ekonomi år 2014 Enligt de bokslutsuppgifter som Statistikcentralen samlat in

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning

Kommunfullmäktige nr 8/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning nr 8/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 72 FGE 73 Mötes konstituering Beslut om kommunsammanslagning Sida 2 Nr 8/2011 Mötesplats- och tid Aleksis Kivi skolan kl. 18.00-19.55 Närvarande medlemmar Calin Elisa,

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer