Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl."

Transkript

1 REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr Ärendemening Sidan 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Sammanträdesdagar Delårsrapport Reglering av sponsring i Oxelösunds kommun Bildande av stiftelse för Edhager pengar Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS Redovisning av ej besvarade medborgarförslag och motioner Avsägelser och valärenden 10. Delgivningar Information 12. Frågor till kommunfullmäktige Justering av protokoll sker 4 november i kommunhuset rum 291.

2 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr :53:10 KS Kommunstyrelseförvaltningen Susanna Shaibu Kommunstyrelsen Sammanträdesdagar Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Följande sammanträdesdagar 2014 för kommunfullmäktige fastställs: 19 februari, 2 april, 14 maj, 11 juni, 24 september, 22 oktober, 26 november och 17 december. Kommunstyrelsen beslutar för egen del Följande sammanträdesdagar 2014 för kommunstyrelsen fastställs: 29 januari, 12 mars, 23 april, 21 maj, 3 september, 1 oktober, 5 november och 3 december. 2. Sammanfattning Ett förslag till sammanträdesdagar har tagits fram. Förslaget är anpassat till mål och budget processen samt ekonomiska uppföljningar. Beslutsunderlag Tidplan 2014 Charlotte Johansson Kommunchef Susanna Shaibu Kanslichef Beslut till: Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare (FK) Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare (FK) OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

3 Tidplan 2014 Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December 1 O 1L 1L 1T 1T 1S 1F 1M 1O Ks heldag L 1M 2T 2S 2S 2O Kf 2F 2M 2L 2T 2T 2S 2T 3 F 3 M 3 M Ksau 3 T 3 L 3 T Von 3 S 3 O Ks 3 F 3 M 3 O Ks Ks 4L 4T Mbb info/dialog 4T 4F 4S 4O Un 4M 4T 4L 4T 4T 5S 5O Mbb info/dialog 5O Förab 5L 5M 5T 5T 5F 5S 5O Ks 5F 6M 6T 6T 6S 6T Von 6F 6O 6L 6M 6T 6L 7T 7F 7F 7M 7O Un 7L 7T 7S 7T 7F 7S 8O Mbb 8L 8L 8T 8T 8S 8F 8M 8O 8L 8M 9T 9S 9S 9O Ks strategidag 9F 9M Mbb 9L 9T 9T 9S 9T Kfn 10 F 10 M 10 M 10 T 10 L 10 T Förab 10 S 10 O 10 F 10 M 10 O Msn 11 L 11 T Kfn 11 T 11 F 11 S 11 O Kf 11 M 11 T 11 L 11 T 11 T 12 S 12 O Msn 12 O Ks 12 L 12 M Ksau 12 T 12 T Mbb 12 F 12 S 12 O 12 F 13 M 13 T 13 T 13 S 13 T 13 F 13 O 13 L 13 M 13 T 13 L 14 T 14 F 14 F 14 M Ksau 14 O Kf 14 L 14 T 14 S 14 T 14 F 14 S 15 O 15 L 15 L 15 T 15 T 15 S 15 F 15 M Förab 15 O Msn 15 L 15 M Un Förab+stäm 16 T 16 S 16 S 16 O 16 F 16 M Mbb reserv 16 L 16 T Kfn Msn 16 T 16 S 16 T Von 17 F 17 M Von 17 M 17 T 17 L 17 T Msn 17 S 17 O KS strategidag 17 F 17 M Mbb 17 O Kf 18 L 18 T Un 18 T 18 F 18 S 18 O 18 M 18 T 18 L 18 T Kfn 18 T 19 S 19 O Kf vägledningsdeba 19 O Msn 19 L 19 M Mbb info/dialog 19 T 19 T Mbb reserv 19 F 19 S 19 O Msn 19 F 20 M Ksau Mbb 20 T 20 T 20 S 20 T Mbb 20 F 20 O Msn 20 L 20 M 20 T 20 L 21 T 21 F 21 F 21 M 21 O Ks 21 L 21 T 21 S 21 T 21 F 21 S 22 O 22 L 22 L 22 T Kfn Msn 22 T 22 S 22 F 22 M Ksau 22 O Kf 22 L 22 M 23 T 23 S 23 S 23 O Ks 23 F 23 M 23 L 23 T Von/Un Von/Un 23 T 23 S 23 T 24 F 24 M 24 M 24 T Förab+stämma 24 L 24 T 24 S 24 O Kf 24 F 24 M Ksau Mbb Un 24 O 25 L 25 T 25 T Von 25 F 25 S 25 O 25 M Ksau 25 T 25 L 25 T Von 25 T 26 S 26 O 26 O 26 L 26 M 26 T 26 T Von 26 F 26 S 26 O Kf 26 F 27 M 27 T 27 T 27 S 27 T Msn Kfn 27 F 27 O Mbb info/dialo 27 L 27 M Ksau 27 T 27 L 28 T 28 F 28 F 28 M 28 O 28 L 28 T 28 S 28 T 28 F 28 S 29 O Ks 29 L 29 T 29 T 29 S 29 F 29 M 29 O 29 L 29 M 30 T 30 S 30 O Valborg 30 F 30 M 30 L 30 T 30 T 30 S 30 T 31 F 31 M 31 L 31 S 31 F Alla helgona 31 O Förab = Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (kl ) Kfn = Kultur- och fritidsnämnden (kl ) Ksau = Kommunstyrelsens arbetsutskott (kl. 8.30) Un = Utbildningsnämnden (kl. 8.15) Mbb = Mål- och budgetberedning (KSAU) Ks = Kommunstyrelsen (kl ) KLG = Kommunkoncernens ledningsgrupp (kl ) Von = Vård- och omsorgsnämnden (kl ) Mbb (i/d) = Mål- och budgetberedning information Ks strat = Kommunstyrelsen strategisammanträde Msn = Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (kl ) KF = Kommunfullmäktige (18.00 med undantag /dialog med adjungerade deltagare från kl ) nämnder och verksamheter (kl. 8.30) Uppföljning mars Uppföljning april Delårsrapport 2014 Uppföljning Verksamhets- Bokslut 2013 oktober plan 2015 Konsekvensanalys M&B antas M&B M&B antas Investeringar M&B av nyvalda KF

4 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Göran Bernhardsson Kommunstyrelsen Delårsrapport Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Delårsrapporten 2013 godkänns. Kommunstyrelsens beslutar för egen del Delårsrapporten 2013 överlämnas till revisorerna för granskning 2. Bakgrund och sammanfattning Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och ekonomi till och med 31 augusti I delårsrapporten redovisas bland annat ekonomi och måluppfyllelse i förhållande till budget. Det finns också en prognos om utvecklingen för hela I delårsrapporten 2013 uppvisas ett positivt resultat för kommunen på 2,9 miljoner kr och prognosen för helåret 2013 pekar på ett resultat på 5,9 miljoner kr. Förbättringen beror på att kommunen under hösten kommer att få tillbaka betalda premier från AFA-försäkringen, preliminärt beräknad till 7,7 miljoner kr. Kommunens ekonomi har förbättrats avsevärt, och utvecklingen är positiv. Verksamheterna bedömer dock att hösten blir mer ekonomiskt jobbig än under den tidigare delen av året. När resultatet redovisas enligt lagen om god ekonomisk hushållning är delårsresultatet 9,0 miljoner kr, resp. en helårsprognos på 11,4 miljoner kr. OXL2621 v Kommunkoncernens ekonomiska resultat är 13,9 miljoner kr, vilket är 4,3 miljoner kr lägre än föregående år. Orsaken här är ovan nämnda återbetalning från AFA-försäkringen som ingick i delårsresultatet 2012 men inte Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

5 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Måluppfyllelsen av de fem kommunmålen varierar från låg till hög. Bedömningen är att kommunen kommit längst med målet Trygg och säker uppväxt där bland annat skolresultaten är glädjande. Måluppfyllelsen för övriga kommunmål är låg till medel.. Beslutsunderlag * Delårsrapport 2013 Charlotte Johansson Kommunchef Göran Bernhardsson Redovisningschef Beslut till: Revisorena (FÅ)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige ,?

18 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling PERSONAL Faktiskt arbetad tid Antal anställda Övertid och mertid Sjukfrånvaro Medarbetarundersökning EKONOMI Ekonomisk översikt Driftredovisning Investeringar Försäljningar Finansiell ställning Pensioner Koncernbanken Avslutande kommentarer NÄMNDREDOVISNING Kommunstyrelsen och övriga nämnder Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden KOMMUNKONCERNEN Bolagskoncernen Intressebolagen Resultaträkning kommunen Balansräkning kommunen Kassaflöde kommunen Noter kommunen Resultaträkning koncernen Balansräkning koncernen REDOVISNINGSPRINCIPER

19 Inledning Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och ekonomi till och med 31 augusti I delårsrapporten redovisas bland annat ekonomi och måluppfyllelse i förhållande till budget. Det finns också en prognos om utvecklingen till årets slut. Kommunens ekonomi har förbättrats avsevärt, och utvecklingen är positiv. Det beror främst på att nämndernas verksamhet bedrivs inom budgeterade ramar tack vare budgetdisciplin och de kraftfulla åtgärder som vidtagits. Verksamheterna bedömer en ekonomiskt jobbigare höst än under den tidigare delen av året. Resultatet för perioden är 2,9 miljoner kr och årsprognosen är ännu mer positiv, 5,9 miljoner kr. Det beror på att kommunen kommer att få tillbaka betalda premier från AFA-försäkringen, preliminärt beräknad till 7,7 miljoner kr. Måluppfyllelsen av de fem kommunmålen och tillhörande prioriteringar varierar från låg till hög. Bedömningen är att kommunen kommit längst med målet Trygg och säker uppväxt där bland annat skolresultaten är glädjande. Måluppfyllelsen för övriga kommunmål är låg till medel. Förändringsarbete bedrivs inom flera områden och i vissa delar kan en positiv utveckling skönjas. För att uppnå goda resultat krävs långsiktigt och uthålligt arbete. Arbetet inom några av områdena behöver stärkas bland annat vad gäller samordning och övergripande strategier för att bli mer framgångsrikt. 2

20 Kommunmål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Kommunfullmäktige har 2013 inga egna mått att följa vad gäller utvecklingen på respektive målområde. Uppföljning och bedömning av måluppfyllelse baseras på nämndernas och bolagens arbete med verksamhetsplaner och de resultat och utmaningar som de redovisar i delårsuppföljningen. Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar 2013 I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar. Måluppfyllelse Sammantaget visar kommunen som helhet hög grad av måluppfyllelse och positiv utveckling på målområdet. Bedömningen grundas på: Ökad andel elever med betyg i alla ämnen. Från 59,9 % 2011 och 64,4% 2012 till drygt 84 % våren Bra resultat på nationella prov årskurs 6 och förbättrade resultat på nationella prov årskurs 3. Oxelösund toppar statistiken i länet. Alla elever som varit familjehemsplacerade har uppnått godkända betyg från grundskolan. Uppsökande och förebyggande verksamhet bedrivs i viss form. Familjecentralen är väl förankrad i kommunen och öppna förskolan är välbesökt. Grundstommen för välfungerande samverkan börjar ta form, både mellan kommunens olika verksamheter och med externa parter. Till exempel har en handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder upprättas och en samverkansdag anordnats. 3

21 Många ungdomar deltar i anordnade aktiviteter under lov och riskhelger. Ungdomar som fått ta ansvar och varit delaktiga i utformning av aktiviteter återkommer med nya idéer och projekt. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Under 2013 har bland annat resursfördelningssystemet inom utbildningsverksamheten förändrats för en tydligare styrning av medel till barn och elever med särskilda behov. Förutsättningarna för stärkt samarbete och arbete med tidiga insatser har förbättrats på olika sätt. Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder har genomförts i samverkan med interna och externa parter. Trafiksäkerheten har förbättrats genom utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, översyn av belysning och genomförande av aktiviteter och kampanjer i skolorna. Verksamheterna samverkar för att stimulera läsandet bland elever i form av till exempel läsoch skrivgrupper. Kommunen stöder föreningarna och arrangerar tillsammans med dessa olika aktiviteter för barn och unga. Den systematiska uppföljningen av alla elever i gymnasieskolan har utvecklats. Fortsatta utmaningar Fortfarande lämnar elever grundskolan utan fullständiga betyg. Utmaningen ligger i att fortsätta öka andelen elever som har slutbetyg i samtliga ämnen Det viktiga samarbetet mellan kommunens olika verksamheter behöver fortsätta utvecklas och stärkas för att skapa samsyn kring barn och ungdomar. Den väntade effekten är bland annat effektiva, samordnade och tidiga åtgärder. Det behövs också fortsatt utveckling av arbetsmetoder för att säkerställa att barnens situation uppmärksammas och beaktas. Förmågan att erbjuda elever med funktionsnedsättning av neuropsykiatriska, sociala eller andra skäl, en skolgång som tillgodoser deras behov behöver utvecklas. Öka antalet aktiva barn och ungdomar inom fritid och kultur. Det är viktigt då det möjliggör för ungdomar att hitta sin sociala roll och för att de ska få med sig ett arbetssätt som innebär delaktighet och demokrati. Under resterande del av 2013 arbetar verksamheterna med de fortsatta utmaningarna genom: Ytterligare utveckling av samarbete på alla nivåer kring barn och elever med funktionsnedsättning. Gemensam kompetensutveckling i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten om barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Kompetensutveckling inom Matematiklyftet på samtliga skolor för lärare som undervisar i matematik. Starta arbetsgrupp för studie- och yrkesvägledning samt entreprenöriellt lärande i grundskolan. Få fler elever att prova på olika aktiviteter. Läsprojekt i förskolan. Projektet Skapande skola. Projektet Ung scen som är ett samarbete med fyra kommuner och landstinget. 4

22 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar 2013 Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Måluppfyllelse Sammantaget visar kommunen som helhet låg till medel grad av måluppfyllelse med både positiv och oförändrad utveckling på målområdet. Bedömningen grundas på: Invånarnas nöjdhet vad gäller inflytandet i kommunen har förbättrats enligt medborgarundersökningen 2013 och ligger i nivå med övriga kommuners. Kommunens hemsida har gjorts om med fokus på medborgarperspektiv och tillgänglighet. När det gäller vilka möjligheter kommunen skapat för kommunikation och dialog för att göra invånarna delaktiga finns mer att utveckla. Föreningarna har ökat sina tillfällen för motionsidrott och prova på tillfällen. Antalet besökare på Ramdalen ökar. Arbete med genomförandeplaner med ökad delaktighet inom vissa verksamheter resulterar i att individer upplever ökad självkännedom och ökad tro på egna resurser. Alla berörda brukare har dock inte en aktuell och uppdaterad genomförandeplan. Kommunens behandlingsmetoder vad gäller missbruk har förändrats. Till exempel har ett behandlingshem (HVB-hem) öppnats i juli Resultatet av detta visar sig först längre fram. Mycket bra görs inom kommunens olika verksamheter. Övergripande samordning och strategisk planering för folkhälsofrågorna i stort saknas dock. Det behövs bland annat för att nå fler invånare i riskzoner och som vi idag inte kommer i kontakt med genom våra verksamheter. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Under 2013 har kommunens nya hemsida lanserats som ska säkerställa funktion och tillgänglighet. Arbete med att få igång ett aktivt folkhälsoråd pågår. Kommunens gång- och cykelvägnät har byggts ut ytterligare för att bland annat främja hälsa och friskvård. Genom arbete med föreningarna görs ansträngningar för att skapa aktiviteter för alla; tävlingsidrott, motionsidrott, spontanidrott, kreativ verksamhet och upplevelser. Ett utvecklingsarbete med genomförandeplaner inom berörda verksamheter pågår. Arbetssätt har ändrats för att öka tillgängligheten inom vissa verksamheter. Kommunens arbete med vård på hemmaplan har utökats. Kommunen samråder på olika sätt med kommuninvånare och brukare i de olika verksamheterna, till exempel förskole- och skolråd, pensionärsråd med mera. Under hösten startar ett mentorsprojekt för elever år. Projektet syftar bland annat till 5

23 att ge ungdomar positiva förebilder och bidra till ökad självkänsla. Fortsatta utmaningar Få igång övergripande samordning och strategiskt arbete med folkhälsofrågorna. Få fler invånare medvetna om det rika kulturoch fritidsliv som kommunen har att erbjuda och att få fler att aktivt ta del av det. Säkerställa samtliga medarbetares kompetens att kunna leva upp till krav om ökad delaktighet, trygghet och gott bemötande för de kommuninvånare som ansöker om insatser och för de som har beviljade insatser. Säkerställa att alla berörda brukare har en aktuell och uppdaterad genomförandeplan som är upprättad i delaktighet. Oxelösunds behandlingscentrum har startat under året. Det fortsatta arbetet omfattar att utveckla verksamheten och att ha framgång i behandlingsarbetet. Under resterande del av 2013 arbetar verksamheterna med de fortsatta utmaningarna genom att följa upp det arbete som bedrivs, fortsatt arbete med Folkhälsorådet och genom att hitta nya former för marknadsföring av det som kommunen erbjuder själva och i samarbete med andra. Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar 2013 Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Måluppfyllelse Sammantaget visar kommunen som helhet låg till medel grad av måluppfyllelse med positiv utveckling inom området. Bedömningen grundas på: Pågående förändringsarbete inom flera verksamheter med syftet att ge högre måluppfyllelse har ännu inte gett effekt/nått sin fulla effekt. En värdegrund har arbetats fram inom Vårdoch omsorg och inarbetas nu i verksamheterna. Värdegrunden handlar om delaktighet, ett gott bemötande och trygghet. Arbetssättet inom hemvården har förändrats. Ingen ny mätning finns tillgänglig som kan bekräfta arbetet. Hemvården utvecklar lagarbete i större utsträckning för att kunna tillgodose brukarnas behov på ett bättre sätt. Antalet genomförandeplaner för berörda brukare ökar men är inom hemvården fortfarande låg (35 %). Merparten (89 %) av brukarna inom hemvården har en utsedd kontaktperson. Syftet med kontaktpersonen är att skapa trygghet och förtroende. 6

24 Nya rutiner tillämpas vid inflyttning till särskilt boende. Berörda meddelar att de känner sig lyssnade på och känner sig mer trygga och delaktiga. Arbete pågår med att skapa individinriktade aktiviteter för de som bor på särskilt boende. Många invånare deltar i Koordinatens Seniorcafé. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Under 2013 har verksamheterna bland annat jobbat med att skapa delaktighet i genomförandeplaner för berörda brukare. Målsättningen är att alla ska ha en genomförandeplan som innebär att verksamheten ska arbeta efter den boendes önskemål. Arbete med värdegrund har påbörjats inom vård- och omsorgsverksamheterna. Målet är att uppnå känslan av ett gott bemötande som bygger på en god kommunikation och tydlighet. Inom hemvården har också arbete skett för att öka andelen brukare med kontaktperson för ökad trygghet och förtroende. Arbetssätt har förändrats och ett planeringsverktyg införs nu i verksamheten. Insatser görs för att skapa äldreanpassade bostäder. En tillgänglighetsinventering av de kommunala bostadsområdena har påbörjats. Kustbostäder har fattat beslut om ytterligare hissinstallationer i Frösäng. Kommunen bedriver uppsökande verksamhet för äldre, ordnar seniorcafé på Koordinaten och stöder föreningar för att skapa aktiviteter för äldre. Fortsatta utmaningar Säkerställa att alla berörda brukare har aktuell genomförandeplan som är upprättad i delaktighet. Få till stånd byggande av äldreanpassade bostäder. Nå fler äldre invånare med de aktiviteter som erbjuds. Kunna leva upp till krav om ökad delaktighet, trygghet och gott bemötande för de kommuninvånare som ansöker om insatser och för de som har beviljade insatser. Det ställer krav på personalens kompetens, sociala färdigheter och känsla av att skapa och förmedla ett sammanhang för varje individ. Under resterande del av 2013 arbetar verksamheterna med de fortsatta utmaningarna genom kompetensutveckling för berörda medarbetare, genom ökad samverkan och fortsatt arbete med att intressera byggföretag för projekt i Oxelösund. Den utbildningsinsats som sker för omvårdnadspersonal genom Europeiska socialfonden (ESF) är en viktig insats för en hållbar utveckling vad gäller kvalitén. Det finns dock deltagare som inom projektets tid troligen inte klarar att slutföra utbildningen. Det finns också fortfarande medarbetare inom organisationen som saknar relevant utbildning och nya medarbetare rekryteras som saknar utbildningen. Fortsatt behov av vård- och omsorgsutbildning kvarstår efter projekttidens avslut. För 2014 saknas medel för att slutföra utbildningsinsatsen inom ESF-projektet. Ett uppdrag till utbildningsförvaltningen om platser/år inom vård- och omsorgsprogrammet skulle lösa problemet på sikt. 7

25 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal service. Prioriteringar 2013 Oxelösunds unika förutsättningar är välkända. I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. Måluppfyllelse Sammantaget visar kommunen som helhet låg till medel grad av måluppfyllelse med en positiv utveckling inom området. Bedömningen grundas på: Kommunens folkmängd har under årets första 7 månader ökat med 101 personer (0,9 %) och inflyttningen har under året varit högre än vanligt. Antalet besökare på kommunens webbplatser och sociala medier ökar vilket ger en bild av ett ökat intresse för besöksmålet och bostadsorten Oxelösund. Kommunens kulturarrangemang är uppskattade och omtalade och lockar även besökare från andra kommuner. Det finns ett varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. Ökad nybyggnation behövs dock för att kommunen ska kunna växa och utbudet av äldreanpassade lägenheter behöver stärkas. Totalt 52 nya lägenheter har färdigställts under Under våren färdigställdes trygghetsboendet Vitsippan. Boendet fylldes upp omedelbart vilket indikerar ett stort behov. Samtal pågår om flerfamiljshus på Villabacken, flerfamiljshus samt villor längs Femörekanalen och seniorboenden på Ramdalshöjden. Kommunen syns mer i olika sammanhang och vid olika evenemang. Det kommunen anordnar och deltar i är välbesökt och ger kontakter som leder framåt i olika frågor. Enligt medborgarundersökningen 2013 har invånarnas betyg om Oxelösund som plats att bo och leva på försämrats något och kommunen ligger något under övriga kommuner. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Under 2013 har verksamheterna bland annat jobbat med att synliggöra utbudet och visa en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och invånare genom marknadsföring och kommunikation. Turistbyrån och turistserviceplatser har utbildats om Oxelösund som besöksmål samt i värdskap och bemötande. Detta för att besökare ska uppleva så mycket som möjligt och vara nöjda med besöket i Oxelösund. Kommunen har arrangerat konserter, utställningar och föreställningar för alla åldrar. Mycket görs i samarbete med föreningslivet för att stärka kultur- och fritidslivet. Olika insatser görs för att tillskapa fler bostäder. Detaljplanearbete för bostäder har genomförts inom områdena Västra Femöre, Ramdalshöjden och Lastudden. Inom kort kommer dessutom ett planavtal för detaljplanering av området Villabacken att tecknas. Inventering av de kommunala lekparkerna pågår och lekparken vid Stenviksbadet har rustats upp. I Breviken har en Fontän satts upp. I stort och smått arbetar kommunen med att få alla medarbetare att vara goda ambassadörer för Oxelösunds kommun. 8

26 Fortsatta utmaningar Idag växer Oxelösund genom inflyttning, kommunens födelsenetto är negativt. För att nå en årlig befolkningstillväxt behövs därför fortsatt inflyttning som över tid ökar för att kompensera ett allt större antal invånare i högre åldrar. För ökad inflyttning krävs nybyggnation i större utsträckning än vad som sker idag. Kännedomen om våra webbplatser och sociala medier behöver öka bland invånarna i Oxelösund för att de ska bli goda ambassadörer för besöksmålet. Fler invånare kan också få kännedom om och utnyttja Oxelösunds rika kulturoch fritidsutbud. Tillsammans med näringen hitta möjligheter att förlänga turistsäsongen och även se över möjligheten att hitta nya säsonger som kan locka besökare till Oxelösund. Stärka Oxelösunds attraktivitet i såväl stort som smått genom fortsatt marknadsföring, kvalitetsarbete i verksamheterna, näringslivsarbete med mera. Det är det långsiktiga och uthålliga arbetet som på sikt kommer att ge resultat. Genom att visa en attraktiv bild kommer invånarna att känna större stolthet för platsen de bor på och vara goda ambassadörer. Hållbar utveckling Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra de resurser som behövs för att möjliggöra kommunens utveckling mot ett hållbart samhälle. Prioriteringar 2013 I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. Måluppfyllelse Sammantaget visar kommunen som helhet låg till medel grad av måluppfyllelse med både positiv och oförändrad utveckling inom områdena. Bedömningen grundas på: Intensivt arbete kring ekonomin och kommunens kvalitet/resultat pågår på olika sätt. Under 2013 har hela organisationen involverats genom diskussioner på arbetsplatsträffar och i de politiska församlingarna. Att uppnå stabil ekonomi är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet. Det tar några år att nå hela vägen fram. Medarbetarundersökningen som genomfördes våren 2013 visar att måttet hållbart medarbetarengagemang (HME) har utvecklats positivt. Varje enhet har i uppdrag att bearbeta sitt resultat samt att arbeta fram handlingsplaner i syfte att skapa en god arbetsmiljö och en god verksamhet. En övergripande handlingsplan är också sammanställd. Ledning och ledarutveckling är prioriterade områden. Den senaste medarbetarundersökningen visar att upplevelsen av det nära ledarskapet har förbättrats sedan Sjukfrånvaron är hög i några verksamheter. 9

27 När det gäller miljöpåverkan görs insatser främst internt för att reducera kommunens energiförbrukning. Externt handlar det om att minska utsläpp från enskilda avlopp och att underlätta cyklande i kommunen. I övrigt behövs övergripande miljöstrategiskt arbete och samordning av frågorna. Medel för detta har avsatts i 2013 års budget och arbetet kommer igång under slutet av året. Kommunens näringslivsklimat har förbättrats något enligt Svenskt näringslivs undersökning. En försiktig uppåtgående trend att starta nya företag i Oxelösund kan också skönjas. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Under 2013 har insatser bland annat gjorts kring utveckling och utbildning av kommunens medarbetare. Inom flera verksamheter har rutinerna för ekonomi och verksamhetsuppföljning utvecklats. I kommunen som helhet finns ett stort fokus kring att uppnå en stabil ekonomi. Detaljplanearbete har prioriterats för att ge förutsättningar för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. På så sätt kan utsläppen från enskilda avlopp minskas. Kommunens energibolag arbetar aktivt med att hitta en lösning på att knyta ihop Nyköpings och Oxelösunds fjärrvärmenät för bättre resursutnyttjande. I samarbete med Nyköping pågår arbete med att implementera den nya avfallsplanen. Åtgärder har vidtagits för att förbättra företagsklimatet i Oxelösund. Fortsatta utmaningar Fortsätta stärka och utveckla ledarskapet i kommunen. Bland annat planeras en fortsatt satsning på utbildningen Klart ledarskap och gemensamma ledardagar. Komma igång med övergripande miljöstrategiskt arbete och finna bra arbetsformer för detta. Arbeta med miljöanpassningar inom våra verksamheter. Minska sjukfrånvaron och förbättra ohälsotalen inom några av verksamheterna. I övrigt gäller att vara uthållig i arbetet med prioriteringarna för att skapa resultat. 10

28 Personal En av kommunens övergripande prioriteringar är att vara en attraktiv arbetsgivare. Att verka för det är ett ständigt pågående arbete med målsättningen att ge positiva resultat för både medborgare och medarbetare. I grunden handlar det om att både rekrytera och utveckla rätt kompetens vilket förutsätter en god arbetsmiljö, en tydlig lönebildning och kontinuerlig medarbetar-, ledar- och verksamhetsutveckling. Under våren gjordes en medarbetarundersökning för att följa upp delar av dessa områden, vilket ger en bra kunskap om inriktningen på det fortsatta arbetet. Under årets första månader har arbete med att anpassa bemanningen till rådande ekonomiska ramar fortgått och inom samtliga förvaltningar har personalneddragningar genomförts, dock inte alltid med varsel som följd. En utmaning är att fortsätta förändringsarbetet samtidigt som kommunen blir en ännu attraktivare arbetsgivare och ytterligare närmar sig Vision Faktiskt arbetad tid tillsvidare & visstid timavlönat totalt tillsvidare & visstid timavlönat totalt tillsvidare & visstid timavlönat totalt VOF 294,6 61,3 355,9 296,1 50,5 346, ,1 346,1 UF 200,1 18,6 218,7 202,9 14,6 217,5 208,5 14,4 222,9 KFF 18,0 0,0 18,0 18,6 0,0 18,6 17,2 0,6 17,8 MSF 9,6 0,0 9,6 12,2 0,0 12,2 11,8 0,0 11,8 KSF 47,6 6,1 53,7 65,4 7,8 73,2 79,2 5,4 84,6 Totalt 569,9 86,0 655,9 595,2 72,9 668,1 615,7 67,5 683,2 Observera att antalet årsarbetare är en beräkning på årsarbetare för perioden jan-aug delat på 8 mån och sedan multiplicerat med 12 mån för att få en siffra motsvarande årsbasis. Beräkningen inkluderar övertid och mertid. Den faktiskt arbetade tiden för tillsvidare- och visstidsanställda har minskat i samtliga förvaltningar, totalt med motsvarande 25,3 årsarbetare. Den arbetade tiden för timavlönat arbete har ökat med motsvarande 13,1 årsarbetare. Ökningen av timavlönat arbete återfinns både inom Vård- och omsorgs- och Utbildningsförvaltningen. Totalt har faktiskt arbetad tid under januari till augusti minskat med drygt 12 årsarbetare mellan 2012 till På Vård- och omsorgsförvaltningen beror ökningen av timavlönade med 10,8 årsarbetare på en hög korttidssjukfrånvaro bland ordinarie medarbetare, samtidigt som det skett en minskning av faktisk arbetad tid bland tillsvidareanställda för att flera medarbetare har valt att sänka sin sysselsättningsgrad. På Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har besparingskrav, föräldraledighet, pensionering och flytt av en medarbetare till Nyköpings kommun medfört att den faktiskt arbetade tiden minskat på förvaltningen. Den stora minskningen av faktisk arbetad tid på Kommunstyrelseförvaltningen beror till stor del på att städverksamheten flyttades till Kustbostäder under sommaren 2012 men också på neddragning av tjänster på grund av besparingar. 11

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Nr Ärendemening. 5. Bokslut 2010 41+ Bilaga KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-04-06 kl. 18.00 i Rådssalen, Cupan. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande

Ordförande har ordet. Elisabet Lassen Kommunstyrelsens ordförande Ordförande har ordet Årsredovisning 2014 ska läggas till handlingarna. Supervalåret är avslutat. Som alltid händer det mycket i en kommun under ett år, oavsett om det är ett valår. I Sollefteå upplever

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-juni 2009 Delårsrapport januari-juni 2009 KF 2009-09-28 1 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Ekonomiskt resultat Ekonomiska prognoser God ekonomisk hushållning Avstämning

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280

Delårsbokslut 2011. Kommunfullmäktige 1(113) 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 1(113) Datum Vår beteckning 2011-09-26 KS2011/159 nr 2011.2280 Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens stab Vipul Vithlani, Ekonomichef 0171-527 16 vipul.vithlani@habo.se Delårsbokslut 2011 Kommunfullmäktige

Läs mer

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015

Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april 2015 Tjänsteskrivelse -05-22 KS.0014 Handläggare: Brittmarie Ahlm Kommunstyrelsen Karlskoga kommuns delårsrapport januari-april Sammanfattning Kommunstyrelsens ledningskontor har upprättat en delårsrapport

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos

Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Delårsrapport 2014-08-31 med Årsprognos Innehåll Förvaltningsberättelse Mål.3 Ekonomi......4 Medarbetare..8 Kommunens bolag..9 Driftredovisning.10 Investeringsredovisning.....12 Finansiell och verksamhetsmässig

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer