Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl."

Transkript

1 REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr Ärendemening Sidan 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Sammanträdesdagar Delårsrapport Reglering av sponsring i Oxelösunds kommun Bildande av stiftelse för Edhager pengar Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS Redovisning av ej besvarade medborgarförslag och motioner Avsägelser och valärenden 10. Delgivningar Information 12. Frågor till kommunfullmäktige Justering av protokoll sker 4 november i kommunhuset rum 291.

2 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr :53:10 KS Kommunstyrelseförvaltningen Susanna Shaibu Kommunstyrelsen Sammanträdesdagar Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Följande sammanträdesdagar 2014 för kommunfullmäktige fastställs: 19 februari, 2 april, 14 maj, 11 juni, 24 september, 22 oktober, 26 november och 17 december. Kommunstyrelsen beslutar för egen del Följande sammanträdesdagar 2014 för kommunstyrelsen fastställs: 29 januari, 12 mars, 23 april, 21 maj, 3 september, 1 oktober, 5 november och 3 december. 2. Sammanfattning Ett förslag till sammanträdesdagar har tagits fram. Förslaget är anpassat till mål och budget processen samt ekonomiska uppföljningar. Beslutsunderlag Tidplan 2014 Charlotte Johansson Kommunchef Susanna Shaibu Kanslichef Beslut till: Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare (FK) Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare (FK) OXL2621 v Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

3 Tidplan 2014 Januari Februari Mars April Maj Juni Augusti September Oktober November December 1 O 1L 1L 1T 1T 1S 1F 1M 1O Ks heldag L 1M 2T 2S 2S 2O Kf 2F 2M 2L 2T 2T 2S 2T 3 F 3 M 3 M Ksau 3 T 3 L 3 T Von 3 S 3 O Ks 3 F 3 M 3 O Ks Ks 4L 4T Mbb info/dialog 4T 4F 4S 4O Un 4M 4T 4L 4T 4T 5S 5O Mbb info/dialog 5O Förab 5L 5M 5T 5T 5F 5S 5O Ks 5F 6M 6T 6T 6S 6T Von 6F 6O 6L 6M 6T 6L 7T 7F 7F 7M 7O Un 7L 7T 7S 7T 7F 7S 8O Mbb 8L 8L 8T 8T 8S 8F 8M 8O 8L 8M 9T 9S 9S 9O Ks strategidag 9F 9M Mbb 9L 9T 9T 9S 9T Kfn 10 F 10 M 10 M 10 T 10 L 10 T Förab 10 S 10 O 10 F 10 M 10 O Msn 11 L 11 T Kfn 11 T 11 F 11 S 11 O Kf 11 M 11 T 11 L 11 T 11 T 12 S 12 O Msn 12 O Ks 12 L 12 M Ksau 12 T 12 T Mbb 12 F 12 S 12 O 12 F 13 M 13 T 13 T 13 S 13 T 13 F 13 O 13 L 13 M 13 T 13 L 14 T 14 F 14 F 14 M Ksau 14 O Kf 14 L 14 T 14 S 14 T 14 F 14 S 15 O 15 L 15 L 15 T 15 T 15 S 15 F 15 M Förab 15 O Msn 15 L 15 M Un Förab+stäm 16 T 16 S 16 S 16 O 16 F 16 M Mbb reserv 16 L 16 T Kfn Msn 16 T 16 S 16 T Von 17 F 17 M Von 17 M 17 T 17 L 17 T Msn 17 S 17 O KS strategidag 17 F 17 M Mbb 17 O Kf 18 L 18 T Un 18 T 18 F 18 S 18 O 18 M 18 T 18 L 18 T Kfn 18 T 19 S 19 O Kf vägledningsdeba 19 O Msn 19 L 19 M Mbb info/dialog 19 T 19 T Mbb reserv 19 F 19 S 19 O Msn 19 F 20 M Ksau Mbb 20 T 20 T 20 S 20 T Mbb 20 F 20 O Msn 20 L 20 M 20 T 20 L 21 T 21 F 21 F 21 M 21 O Ks 21 L 21 T 21 S 21 T 21 F 21 S 22 O 22 L 22 L 22 T Kfn Msn 22 T 22 S 22 F 22 M Ksau 22 O Kf 22 L 22 M 23 T 23 S 23 S 23 O Ks 23 F 23 M 23 L 23 T Von/Un Von/Un 23 T 23 S 23 T 24 F 24 M 24 M 24 T Förab+stämma 24 L 24 T 24 S 24 O Kf 24 F 24 M Ksau Mbb Un 24 O 25 L 25 T 25 T Von 25 F 25 S 25 O 25 M Ksau 25 T 25 L 25 T Von 25 T 26 S 26 O 26 O 26 L 26 M 26 T 26 T Von 26 F 26 S 26 O Kf 26 F 27 M 27 T 27 T 27 S 27 T Msn Kfn 27 F 27 O Mbb info/dialo 27 L 27 M Ksau 27 T 27 L 28 T 28 F 28 F 28 M 28 O 28 L 28 T 28 S 28 T 28 F 28 S 29 O Ks 29 L 29 T 29 T 29 S 29 F 29 M 29 O 29 L 29 M 30 T 30 S 30 O Valborg 30 F 30 M 30 L 30 T 30 T 30 S 30 T 31 F 31 M 31 L 31 S 31 F Alla helgona 31 O Förab = Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (kl ) Kfn = Kultur- och fritidsnämnden (kl ) Ksau = Kommunstyrelsens arbetsutskott (kl. 8.30) Un = Utbildningsnämnden (kl. 8.15) Mbb = Mål- och budgetberedning (KSAU) Ks = Kommunstyrelsen (kl ) KLG = Kommunkoncernens ledningsgrupp (kl ) Von = Vård- och omsorgsnämnden (kl ) Mbb (i/d) = Mål- och budgetberedning information Ks strat = Kommunstyrelsen strategisammanträde Msn = Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (kl ) KF = Kommunfullmäktige (18.00 med undantag /dialog med adjungerade deltagare från kl ) nämnder och verksamheter (kl. 8.30) Uppföljning mars Uppföljning april Delårsrapport 2014 Uppföljning Verksamhets- Bokslut 2013 oktober plan 2015 Konsekvensanalys M&B antas M&B M&B antas Investeringar M&B av nyvalda KF

4 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS Kommunstyrelseförvaltningen Göran Bernhardsson Kommunstyrelsen Delårsrapport Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Delårsrapporten 2013 godkänns. Kommunstyrelsens beslutar för egen del Delårsrapporten 2013 överlämnas till revisorerna för granskning 2. Bakgrund och sammanfattning Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och ekonomi till och med 31 augusti I delårsrapporten redovisas bland annat ekonomi och måluppfyllelse i förhållande till budget. Det finns också en prognos om utvecklingen för hela I delårsrapporten 2013 uppvisas ett positivt resultat för kommunen på 2,9 miljoner kr och prognosen för helåret 2013 pekar på ett resultat på 5,9 miljoner kr. Förbättringen beror på att kommunen under hösten kommer att få tillbaka betalda premier från AFA-försäkringen, preliminärt beräknad till 7,7 miljoner kr. Kommunens ekonomi har förbättrats avsevärt, och utvecklingen är positiv. Verksamheterna bedömer dock att hösten blir mer ekonomiskt jobbig än under den tidigare delen av året. När resultatet redovisas enligt lagen om god ekonomisk hushållning är delårsresultatet 9,0 miljoner kr, resp. en helårsprognos på 11,4 miljoner kr. OXL2621 v Kommunkoncernens ekonomiska resultat är 13,9 miljoner kr, vilket är 4,3 miljoner kr lägre än föregående år. Orsaken här är ovan nämnda återbetalning från AFA-försäkringen som ingick i delårsresultatet 2012 men inte Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax)

5 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Måluppfyllelsen av de fem kommunmålen varierar från låg till hög. Bedömningen är att kommunen kommit längst med målet Trygg och säker uppväxt där bland annat skolresultaten är glädjande. Måluppfyllelsen för övriga kommunmål är låg till medel.. Beslutsunderlag * Delårsrapport 2013 Charlotte Johansson Kommunchef Göran Bernhardsson Redovisningschef Beslut till: Revisorena (FÅ)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige ,?

18 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling PERSONAL Faktiskt arbetad tid Antal anställda Övertid och mertid Sjukfrånvaro Medarbetarundersökning EKONOMI Ekonomisk översikt Driftredovisning Investeringar Försäljningar Finansiell ställning Pensioner Koncernbanken Avslutande kommentarer NÄMNDREDOVISNING Kommunstyrelsen och övriga nämnder Kultur- och fritidsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden KOMMUNKONCERNEN Bolagskoncernen Intressebolagen Resultaträkning kommunen Balansräkning kommunen Kassaflöde kommunen Noter kommunen Resultaträkning koncernen Balansräkning koncernen REDOVISNINGSPRINCIPER

19 Inledning Delårsrapporten är en sammanställning av kommunens verksamhet och ekonomi till och med 31 augusti I delårsrapporten redovisas bland annat ekonomi och måluppfyllelse i förhållande till budget. Det finns också en prognos om utvecklingen till årets slut. Kommunens ekonomi har förbättrats avsevärt, och utvecklingen är positiv. Det beror främst på att nämndernas verksamhet bedrivs inom budgeterade ramar tack vare budgetdisciplin och de kraftfulla åtgärder som vidtagits. Verksamheterna bedömer en ekonomiskt jobbigare höst än under den tidigare delen av året. Resultatet för perioden är 2,9 miljoner kr och årsprognosen är ännu mer positiv, 5,9 miljoner kr. Det beror på att kommunen kommer att få tillbaka betalda premier från AFA-försäkringen, preliminärt beräknad till 7,7 miljoner kr. Måluppfyllelsen av de fem kommunmålen och tillhörande prioriteringar varierar från låg till hög. Bedömningen är att kommunen kommit längst med målet Trygg och säker uppväxt där bland annat skolresultaten är glädjande. Måluppfyllelsen för övriga kommunmål är låg till medel. Förändringsarbete bedrivs inom flera områden och i vissa delar kan en positiv utveckling skönjas. För att uppnå goda resultat krävs långsiktigt och uthålligt arbete. Arbetet inom några av områdena behöver stärkas bland annat vad gäller samordning och övergripande strategier för att bli mer framgångsrikt. 2

20 Kommunmål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen. Målen följs upp och redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, vid delår och årsredovisning. Kommunfullmäktige har 2013 inga egna mått att följa vad gäller utvecklingen på respektive målområde. Uppföljning och bedömning av måluppfyllelse baseras på nämndernas och bolagens arbete med verksamhetsplaner och de resultat och utmaningar som de redovisar i delårsuppföljningen. Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar 2013 I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat och alla elever lämnar grundskolan med minst godkända betyg i alla ämnen. I Oxelösund deltar barn och ungdomar i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar. Måluppfyllelse Sammantaget visar kommunen som helhet hög grad av måluppfyllelse och positiv utveckling på målområdet. Bedömningen grundas på: Ökad andel elever med betyg i alla ämnen. Från 59,9 % 2011 och 64,4% 2012 till drygt 84 % våren Bra resultat på nationella prov årskurs 6 och förbättrade resultat på nationella prov årskurs 3. Oxelösund toppar statistiken i länet. Alla elever som varit familjehemsplacerade har uppnått godkända betyg från grundskolan. Uppsökande och förebyggande verksamhet bedrivs i viss form. Familjecentralen är väl förankrad i kommunen och öppna förskolan är välbesökt. Grundstommen för välfungerande samverkan börjar ta form, både mellan kommunens olika verksamheter och med externa parter. Till exempel har en handlingsplan för trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder upprättas och en samverkansdag anordnats. 3

21 Många ungdomar deltar i anordnade aktiviteter under lov och riskhelger. Ungdomar som fått ta ansvar och varit delaktiga i utformning av aktiviteter återkommer med nya idéer och projekt. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Under 2013 har bland annat resursfördelningssystemet inom utbildningsverksamheten förändrats för en tydligare styrning av medel till barn och elever med särskilda behov. Förutsättningarna för stärkt samarbete och arbete med tidiga insatser har förbättrats på olika sätt. Trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder har genomförts i samverkan med interna och externa parter. Trafiksäkerheten har förbättrats genom utbyggnad av gång- och cykelvägnätet, översyn av belysning och genomförande av aktiviteter och kampanjer i skolorna. Verksamheterna samverkar för att stimulera läsandet bland elever i form av till exempel läsoch skrivgrupper. Kommunen stöder föreningarna och arrangerar tillsammans med dessa olika aktiviteter för barn och unga. Den systematiska uppföljningen av alla elever i gymnasieskolan har utvecklats. Fortsatta utmaningar Fortfarande lämnar elever grundskolan utan fullständiga betyg. Utmaningen ligger i att fortsätta öka andelen elever som har slutbetyg i samtliga ämnen Det viktiga samarbetet mellan kommunens olika verksamheter behöver fortsätta utvecklas och stärkas för att skapa samsyn kring barn och ungdomar. Den väntade effekten är bland annat effektiva, samordnade och tidiga åtgärder. Det behövs också fortsatt utveckling av arbetsmetoder för att säkerställa att barnens situation uppmärksammas och beaktas. Förmågan att erbjuda elever med funktionsnedsättning av neuropsykiatriska, sociala eller andra skäl, en skolgång som tillgodoser deras behov behöver utvecklas. Öka antalet aktiva barn och ungdomar inom fritid och kultur. Det är viktigt då det möjliggör för ungdomar att hitta sin sociala roll och för att de ska få med sig ett arbetssätt som innebär delaktighet och demokrati. Under resterande del av 2013 arbetar verksamheterna med de fortsatta utmaningarna genom: Ytterligare utveckling av samarbete på alla nivåer kring barn och elever med funktionsnedsättning. Gemensam kompetensutveckling i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten om barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Kompetensutveckling inom Matematiklyftet på samtliga skolor för lärare som undervisar i matematik. Starta arbetsgrupp för studie- och yrkesvägledning samt entreprenöriellt lärande i grundskolan. Få fler elever att prova på olika aktiviteter. Läsprojekt i förskolan. Projektet Skapande skola. Projektet Ung scen som är ett samarbete med fyra kommuner och landstinget. 4

22 God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar 2013 Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Måluppfyllelse Sammantaget visar kommunen som helhet låg till medel grad av måluppfyllelse med både positiv och oförändrad utveckling på målområdet. Bedömningen grundas på: Invånarnas nöjdhet vad gäller inflytandet i kommunen har förbättrats enligt medborgarundersökningen 2013 och ligger i nivå med övriga kommuners. Kommunens hemsida har gjorts om med fokus på medborgarperspektiv och tillgänglighet. När det gäller vilka möjligheter kommunen skapat för kommunikation och dialog för att göra invånarna delaktiga finns mer att utveckla. Föreningarna har ökat sina tillfällen för motionsidrott och prova på tillfällen. Antalet besökare på Ramdalen ökar. Arbete med genomförandeplaner med ökad delaktighet inom vissa verksamheter resulterar i att individer upplever ökad självkännedom och ökad tro på egna resurser. Alla berörda brukare har dock inte en aktuell och uppdaterad genomförandeplan. Kommunens behandlingsmetoder vad gäller missbruk har förändrats. Till exempel har ett behandlingshem (HVB-hem) öppnats i juli Resultatet av detta visar sig först längre fram. Mycket bra görs inom kommunens olika verksamheter. Övergripande samordning och strategisk planering för folkhälsofrågorna i stort saknas dock. Det behövs bland annat för att nå fler invånare i riskzoner och som vi idag inte kommer i kontakt med genom våra verksamheter. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Under 2013 har kommunens nya hemsida lanserats som ska säkerställa funktion och tillgänglighet. Arbete med att få igång ett aktivt folkhälsoråd pågår. Kommunens gång- och cykelvägnät har byggts ut ytterligare för att bland annat främja hälsa och friskvård. Genom arbete med föreningarna görs ansträngningar för att skapa aktiviteter för alla; tävlingsidrott, motionsidrott, spontanidrott, kreativ verksamhet och upplevelser. Ett utvecklingsarbete med genomförandeplaner inom berörda verksamheter pågår. Arbetssätt har ändrats för att öka tillgängligheten inom vissa verksamheter. Kommunens arbete med vård på hemmaplan har utökats. Kommunen samråder på olika sätt med kommuninvånare och brukare i de olika verksamheterna, till exempel förskole- och skolråd, pensionärsråd med mera. Under hösten startar ett mentorsprojekt för elever år. Projektet syftar bland annat till 5

23 att ge ungdomar positiva förebilder och bidra till ökad självkänsla. Fortsatta utmaningar Få igång övergripande samordning och strategiskt arbete med folkhälsofrågorna. Få fler invånare medvetna om det rika kulturoch fritidsliv som kommunen har att erbjuda och att få fler att aktivt ta del av det. Säkerställa samtliga medarbetares kompetens att kunna leva upp till krav om ökad delaktighet, trygghet och gott bemötande för de kommuninvånare som ansöker om insatser och för de som har beviljade insatser. Säkerställa att alla berörda brukare har en aktuell och uppdaterad genomförandeplan som är upprättad i delaktighet. Oxelösunds behandlingscentrum har startat under året. Det fortsatta arbetet omfattar att utveckla verksamheten och att ha framgång i behandlingsarbetet. Under resterande del av 2013 arbetar verksamheterna med de fortsatta utmaningarna genom att följa upp det arbete som bedrivs, fortsatt arbete med Folkhälsorådet och genom att hitta nya former för marknadsföring av det som kommunen erbjuder själva och i samarbete med andra. Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar 2013 Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Måluppfyllelse Sammantaget visar kommunen som helhet låg till medel grad av måluppfyllelse med positiv utveckling inom området. Bedömningen grundas på: Pågående förändringsarbete inom flera verksamheter med syftet att ge högre måluppfyllelse har ännu inte gett effekt/nått sin fulla effekt. En värdegrund har arbetats fram inom Vårdoch omsorg och inarbetas nu i verksamheterna. Värdegrunden handlar om delaktighet, ett gott bemötande och trygghet. Arbetssättet inom hemvården har förändrats. Ingen ny mätning finns tillgänglig som kan bekräfta arbetet. Hemvården utvecklar lagarbete i större utsträckning för att kunna tillgodose brukarnas behov på ett bättre sätt. Antalet genomförandeplaner för berörda brukare ökar men är inom hemvården fortfarande låg (35 %). Merparten (89 %) av brukarna inom hemvården har en utsedd kontaktperson. Syftet med kontaktpersonen är att skapa trygghet och förtroende. 6

24 Nya rutiner tillämpas vid inflyttning till särskilt boende. Berörda meddelar att de känner sig lyssnade på och känner sig mer trygga och delaktiga. Arbete pågår med att skapa individinriktade aktiviteter för de som bor på särskilt boende. Många invånare deltar i Koordinatens Seniorcafé. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Under 2013 har verksamheterna bland annat jobbat med att skapa delaktighet i genomförandeplaner för berörda brukare. Målsättningen är att alla ska ha en genomförandeplan som innebär att verksamheten ska arbeta efter den boendes önskemål. Arbete med värdegrund har påbörjats inom vård- och omsorgsverksamheterna. Målet är att uppnå känslan av ett gott bemötande som bygger på en god kommunikation och tydlighet. Inom hemvården har också arbete skett för att öka andelen brukare med kontaktperson för ökad trygghet och förtroende. Arbetssätt har förändrats och ett planeringsverktyg införs nu i verksamheten. Insatser görs för att skapa äldreanpassade bostäder. En tillgänglighetsinventering av de kommunala bostadsområdena har påbörjats. Kustbostäder har fattat beslut om ytterligare hissinstallationer i Frösäng. Kommunen bedriver uppsökande verksamhet för äldre, ordnar seniorcafé på Koordinaten och stöder föreningar för att skapa aktiviteter för äldre. Fortsatta utmaningar Säkerställa att alla berörda brukare har aktuell genomförandeplan som är upprättad i delaktighet. Få till stånd byggande av äldreanpassade bostäder. Nå fler äldre invånare med de aktiviteter som erbjuds. Kunna leva upp till krav om ökad delaktighet, trygghet och gott bemötande för de kommuninvånare som ansöker om insatser och för de som har beviljade insatser. Det ställer krav på personalens kompetens, sociala färdigheter och känsla av att skapa och förmedla ett sammanhang för varje individ. Under resterande del av 2013 arbetar verksamheterna med de fortsatta utmaningarna genom kompetensutveckling för berörda medarbetare, genom ökad samverkan och fortsatt arbete med att intressera byggföretag för projekt i Oxelösund. Den utbildningsinsats som sker för omvårdnadspersonal genom Europeiska socialfonden (ESF) är en viktig insats för en hållbar utveckling vad gäller kvalitén. Det finns dock deltagare som inom projektets tid troligen inte klarar att slutföra utbildningen. Det finns också fortfarande medarbetare inom organisationen som saknar relevant utbildning och nya medarbetare rekryteras som saknar utbildningen. Fortsatt behov av vård- och omsorgsutbildning kvarstår efter projekttidens avslut. För 2014 saknas medel för att slutföra utbildningsinsatsen inom ESF-projektet. Ett uppdrag till utbildningsförvaltningen om platser/år inom vård- och omsorgsprogrammet skulle lösa problemet på sikt. 7

25 Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal service. Prioriteringar 2013 Oxelösunds unika förutsättningar är välkända. I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. Måluppfyllelse Sammantaget visar kommunen som helhet låg till medel grad av måluppfyllelse med en positiv utveckling inom området. Bedömningen grundas på: Kommunens folkmängd har under årets första 7 månader ökat med 101 personer (0,9 %) och inflyttningen har under året varit högre än vanligt. Antalet besökare på kommunens webbplatser och sociala medier ökar vilket ger en bild av ett ökat intresse för besöksmålet och bostadsorten Oxelösund. Kommunens kulturarrangemang är uppskattade och omtalade och lockar även besökare från andra kommuner. Det finns ett varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. Ökad nybyggnation behövs dock för att kommunen ska kunna växa och utbudet av äldreanpassade lägenheter behöver stärkas. Totalt 52 nya lägenheter har färdigställts under Under våren färdigställdes trygghetsboendet Vitsippan. Boendet fylldes upp omedelbart vilket indikerar ett stort behov. Samtal pågår om flerfamiljshus på Villabacken, flerfamiljshus samt villor längs Femörekanalen och seniorboenden på Ramdalshöjden. Kommunen syns mer i olika sammanhang och vid olika evenemang. Det kommunen anordnar och deltar i är välbesökt och ger kontakter som leder framåt i olika frågor. Enligt medborgarundersökningen 2013 har invånarnas betyg om Oxelösund som plats att bo och leva på försämrats något och kommunen ligger något under övriga kommuner. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Under 2013 har verksamheterna bland annat jobbat med att synliggöra utbudet och visa en attraktiv bild av Oxelösund för besökare och invånare genom marknadsföring och kommunikation. Turistbyrån och turistserviceplatser har utbildats om Oxelösund som besöksmål samt i värdskap och bemötande. Detta för att besökare ska uppleva så mycket som möjligt och vara nöjda med besöket i Oxelösund. Kommunen har arrangerat konserter, utställningar och föreställningar för alla åldrar. Mycket görs i samarbete med föreningslivet för att stärka kultur- och fritidslivet. Olika insatser görs för att tillskapa fler bostäder. Detaljplanearbete för bostäder har genomförts inom områdena Västra Femöre, Ramdalshöjden och Lastudden. Inom kort kommer dessutom ett planavtal för detaljplanering av området Villabacken att tecknas. Inventering av de kommunala lekparkerna pågår och lekparken vid Stenviksbadet har rustats upp. I Breviken har en Fontän satts upp. I stort och smått arbetar kommunen med att få alla medarbetare att vara goda ambassadörer för Oxelösunds kommun. 8

26 Fortsatta utmaningar Idag växer Oxelösund genom inflyttning, kommunens födelsenetto är negativt. För att nå en årlig befolkningstillväxt behövs därför fortsatt inflyttning som över tid ökar för att kompensera ett allt större antal invånare i högre åldrar. För ökad inflyttning krävs nybyggnation i större utsträckning än vad som sker idag. Kännedomen om våra webbplatser och sociala medier behöver öka bland invånarna i Oxelösund för att de ska bli goda ambassadörer för besöksmålet. Fler invånare kan också få kännedom om och utnyttja Oxelösunds rika kulturoch fritidsutbud. Tillsammans med näringen hitta möjligheter att förlänga turistsäsongen och även se över möjligheten att hitta nya säsonger som kan locka besökare till Oxelösund. Stärka Oxelösunds attraktivitet i såväl stort som smått genom fortsatt marknadsföring, kvalitetsarbete i verksamheterna, näringslivsarbete med mera. Det är det långsiktiga och uthålliga arbetet som på sikt kommer att ge resultat. Genom att visa en attraktiv bild kommer invånarna att känna större stolthet för platsen de bor på och vara goda ambassadörer. Hållbar utveckling Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra de resurser som behövs för att möjliggöra kommunens utveckling mot ett hållbart samhälle. Prioriteringar 2013 I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att minska negativ miljöpåverkan. Måluppfyllelse Sammantaget visar kommunen som helhet låg till medel grad av måluppfyllelse med både positiv och oförändrad utveckling inom områdena. Bedömningen grundas på: Intensivt arbete kring ekonomin och kommunens kvalitet/resultat pågår på olika sätt. Under 2013 har hela organisationen involverats genom diskussioner på arbetsplatsträffar och i de politiska församlingarna. Att uppnå stabil ekonomi är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet. Det tar några år att nå hela vägen fram. Medarbetarundersökningen som genomfördes våren 2013 visar att måttet hållbart medarbetarengagemang (HME) har utvecklats positivt. Varje enhet har i uppdrag att bearbeta sitt resultat samt att arbeta fram handlingsplaner i syfte att skapa en god arbetsmiljö och en god verksamhet. En övergripande handlingsplan är också sammanställd. Ledning och ledarutveckling är prioriterade områden. Den senaste medarbetarundersökningen visar att upplevelsen av det nära ledarskapet har förbättrats sedan Sjukfrånvaron är hög i några verksamheter. 9

27 När det gäller miljöpåverkan görs insatser främst internt för att reducera kommunens energiförbrukning. Externt handlar det om att minska utsläpp från enskilda avlopp och att underlätta cyklande i kommunen. I övrigt behövs övergripande miljöstrategiskt arbete och samordning av frågorna. Medel för detta har avsatts i 2013 års budget och arbetet kommer igång under slutet av året. Kommunens näringslivsklimat har förbättrats något enligt Svenskt näringslivs undersökning. En försiktig uppåtgående trend att starta nya företag i Oxelösund kan också skönjas. Verksamheternas arbete med målet och prioriteringarna Under 2013 har insatser bland annat gjorts kring utveckling och utbildning av kommunens medarbetare. Inom flera verksamheter har rutinerna för ekonomi och verksamhetsuppföljning utvecklats. I kommunen som helhet finns ett stort fokus kring att uppnå en stabil ekonomi. Detaljplanearbete har prioriterats för att ge förutsättningar för anslutning till kommunalt vatten och avlopp. På så sätt kan utsläppen från enskilda avlopp minskas. Kommunens energibolag arbetar aktivt med att hitta en lösning på att knyta ihop Nyköpings och Oxelösunds fjärrvärmenät för bättre resursutnyttjande. I samarbete med Nyköping pågår arbete med att implementera den nya avfallsplanen. Åtgärder har vidtagits för att förbättra företagsklimatet i Oxelösund. Fortsatta utmaningar Fortsätta stärka och utveckla ledarskapet i kommunen. Bland annat planeras en fortsatt satsning på utbildningen Klart ledarskap och gemensamma ledardagar. Komma igång med övergripande miljöstrategiskt arbete och finna bra arbetsformer för detta. Arbeta med miljöanpassningar inom våra verksamheter. Minska sjukfrånvaron och förbättra ohälsotalen inom några av verksamheterna. I övrigt gäller att vara uthållig i arbetet med prioriteringarna för att skapa resultat. 10

28 Personal En av kommunens övergripande prioriteringar är att vara en attraktiv arbetsgivare. Att verka för det är ett ständigt pågående arbete med målsättningen att ge positiva resultat för både medborgare och medarbetare. I grunden handlar det om att både rekrytera och utveckla rätt kompetens vilket förutsätter en god arbetsmiljö, en tydlig lönebildning och kontinuerlig medarbetar-, ledar- och verksamhetsutveckling. Under våren gjordes en medarbetarundersökning för att följa upp delar av dessa områden, vilket ger en bra kunskap om inriktningen på det fortsatta arbetet. Under årets första månader har arbete med att anpassa bemanningen till rådande ekonomiska ramar fortgått och inom samtliga förvaltningar har personalneddragningar genomförts, dock inte alltid med varsel som följd. En utmaning är att fortsätta förändringsarbetet samtidigt som kommunen blir en ännu attraktivare arbetsgivare och ytterligare närmar sig Vision Faktiskt arbetad tid tillsvidare & visstid timavlönat totalt tillsvidare & visstid timavlönat totalt tillsvidare & visstid timavlönat totalt VOF 294,6 61,3 355,9 296,1 50,5 346, ,1 346,1 UF 200,1 18,6 218,7 202,9 14,6 217,5 208,5 14,4 222,9 KFF 18,0 0,0 18,0 18,6 0,0 18,6 17,2 0,6 17,8 MSF 9,6 0,0 9,6 12,2 0,0 12,2 11,8 0,0 11,8 KSF 47,6 6,1 53,7 65,4 7,8 73,2 79,2 5,4 84,6 Totalt 569,9 86,0 655,9 595,2 72,9 668,1 615,7 67,5 683,2 Observera att antalet årsarbetare är en beräkning på årsarbetare för perioden jan-aug delat på 8 mån och sedan multiplicerat med 12 mån för att få en siffra motsvarande årsbasis. Beräkningen inkluderar övertid och mertid. Den faktiskt arbetade tiden för tillsvidare- och visstidsanställda har minskat i samtliga förvaltningar, totalt med motsvarande 25,3 årsarbetare. Den arbetade tiden för timavlönat arbete har ökat med motsvarande 13,1 årsarbetare. Ökningen av timavlönat arbete återfinns både inom Vård- och omsorgs- och Utbildningsförvaltningen. Totalt har faktiskt arbetad tid under januari till augusti minskat med drygt 12 årsarbetare mellan 2012 till På Vård- och omsorgsförvaltningen beror ökningen av timavlönade med 10,8 årsarbetare på en hög korttidssjukfrånvaro bland ordinarie medarbetare, samtidigt som det skett en minskning av faktisk arbetad tid bland tillsvidareanställda för att flera medarbetare har valt att sänka sin sysselsättningsgrad. På Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har besparingskrav, föräldraledighet, pensionering och flytt av en medarbetare till Nyköpings kommun medfört att den faktiskt arbetade tiden minskat på förvaltningen. Den stora minskningen av faktisk arbetad tid på Kommunstyrelseförvaltningen beror till stor del på att städverksamheten flyttades till Kustbostäder under sommaren 2012 men också på neddragning av tjänster på grund av besparingar. 11

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Delårsrapport 2014 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-10-22, 89

Delårsrapport 2014 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-10-22, 89 Delårsrapport 2014 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-10-22, 89 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141

Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141 Innehållsförteckning Inledning.... 4 Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-10-22 18.00 på Koordinaten. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-10-22 18.00 på Koordinaten. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-10-22 18.00 på Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid/föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 2013-06-19, 16.30 Koordinaten Stora mötet. Catharina Fredriksson

Läs mer

Delårsrapport 2011. Godkänd av kommunfullmäktige 2011-10-12, 150

Delårsrapport 2011. Godkänd av kommunfullmäktige 2011-10-12, 150 Delårsrapport 2011 Godkänd av kommunfullmäktige 2011-10-12, 150 Innehållsförteckning Inledning.... 3 Måluppfyllelse koncernmål.. 4 Barns och ungas uppväxt är trygg och säker Folkhälsan är god Det är värdigt,

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Nr Ärendemening KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-04-02 18.00 i Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen

2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Finansrapport april 2015

Finansrapport april 2015 Datum Diarienummer 2015-05-04 KS/2015:689 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport april 2015 Uppföljning av ramar och

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Finansrapport december 2014

Finansrapport december 2014 Datum Diarienummer 2015-01-13 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport december 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2015 Månadsrapport Juli 2015 Månadsrapport Februari 2015 Månadsrapport Augusti 2015 Månadsrapport Mars 2015 Månadsrapport September 2015 Månadsrapport April 2015 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Finansrapport april 2014

Finansrapport april 2014 Datum Diarienummer 2014-05-12 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Kommunstyrelsen Finansrapport april 2014 Uppföljning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse

Bra ledarskap och medarbetarskap. Viktiga händelser. Ledarskapsindex 73 Medarbetarindex 78 Engagemangsindex 79. Förvaltningsberättelse Arbetsgivarperspektiv Finansiellt perspektiv Vårda tillgångar Styrsystem/ kvalitetsarbete Arbetsgivarperspektiv Alla som arbetar i koncernen Karlstads kommun gör det på uppdrag av medborgarna. Vår uppgift

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012

Tjänsteutlåtande. Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Sidan 1 av 7 Kommunstyrelsen Tertialrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning tertial 1 2012 Förslag till beslut Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

(Har rätt att närvara)

(Har rätt att närvara) Kallelse 1 (1) Datum 2015-10-05 STYRELSESAMMANTRÄDE Catharina Fredriksson ordförande /Lisa Sollenborn DELGES ORDINARIE LEDAMÖTER Catharina Fredriksson Patrik Renfors Dag Bergentoft Birgitta Luoto Patrik

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer