Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige 2012-10-17 141"

Transkript

1 Delårsrapport 2012 Godkänd av Kommunfullmäktige

2 Innehållsförteckning Inledning Måluppfyllelse koncernmål.. 5 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Ekonomi.. 15 Ekonomisk översikt Åtgärdsplan Investeringar Försäljningar Finansiell ställning Pensioner Koncernbanken Avslutande kommentarer Driftredovisning 2012 kommunen Personal.. 23 Antal anställda Faktiskt arbetad tid Övertid och mertid Sjukfrånvaro Kommunstyrelsen. 26 Ekonomiskt utfall med kommentarer Åtgärder Särskilda satsningar Investeringar och försäljning Kultur- och fritidsnämnden Ekonomiskt utfall med kommentarer Åtgärder Särskilda satsningar Investeringar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.. 31 Ekonomiskt utfall med kommentarer Åtgärder Särskilda satsningar Investeringar Utbildningsnämnden. 33 Ekonomiskt utfall med kommentarer Kommentarer per verksamhet Åtgärder Särskilda satsningar Investeringar 2

3 Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden 36 Ekonomiskt utfall med kommentarer Kommentarer per verksamhet Åtgärder Särskilda satsningar Investeringar Kommunbolagen Ägardirektiv Ekonomiskt utfall med kommentarer Nyckeltal för bolagskoncernen Nyckeltal för intressebolag Resultaträkning kommunen 48 Balansräkning kommunen Kassaflöde kommunen. 50 Noter 51 Sammanställd redovisning 54 Oxelösunds kommunkoncern Resultaträkning koncernen Balansräkning koncernen Noter koncernen 3

4 Inledning Höstens mest prioriterade fråga är att få ihop finanserna. All utveckling bygger på att vi har en stabil ekonomi i botten. Alla har vi i organisationen jobbat hårt under året och dragit vårt strå till stacken. Vi är dock inte i mål ännu, läget är fortsatt tufft. I delårsrapporten uppvisas visserligen ett bokfört resultat om 6,9 miljoner kronor och för helår en prognos på 11,7 miljoner kronor. Men utifrån lagen om god ekonomisk hushållning visar årsresultatet ett minus på 3,8 miljoner kronor, vilket är allvarligt. Det innebär att vi står inför ungefär samma situation som vid årsskiftet 2011/2012 och då kan vi inte göra planerade satsningar under nästa år. Vi behöver tillsammans göra vad vi kan för att skapa struktur och effektivitet. Jag är övertygad om att vi tillsammans kommer att lyckas, i Oxelösund kan alla växa! När det gäller kommunmålen anger helhetsbedömningen en positiv utveckling. För samtliga mål finns både positiva och negativa utvecklingstendenser. I delårsrapporten redovisas måttens utveckling genom en tabell under respektive mål. Helhetsbedömning av utvecklingen mot måluppfyllelse visar för de fem kommunmålen: Trygg och säker uppväxt Målet kommer inte att uppnås under året men utvecklingen går åt rätt håll. Arbetet är långsiktigt och kräver uthållighet. God folkhälsa Målet kommer inte att uppnås Utvecklingen är svårbedömd. Vissa delar utvecklas positivt men förändringen är relativt liten. Även arbetet med detta mål är långsiktigt och kräver uthållighet. Trygg och värdig ålderdom Målet kommer inte att uppnås till alla delar under De insatser som har genomförts och pågår har ännu inte givit mätbara resultat i de mått som här redovisas. Attraktiv bostadsort Målet utvecklas i positiv riktning men samtliga målvärden kommer inte att kunna uppnås Hållbar utveckling Utvecklingen är positiv men effekterna har ännu inte har kunnat mätas med gällande mått. Målet kommer inte att kunna nås till alla delar under Charlotte Johansson kommunchef 4

5 Måluppfyllelse kommunmål Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar till målet under planperioden Våra barn och ungdomar upplever skolan som trygg och erhåller goda studieresultat. Våra barn och unga deltar i ett brett kultur- och fritidsutbud. Våra yttre miljöer är trygga och säkra. Våra barns sociala miljö säkras genom effektivt resursutnyttjande. Mått Målvärde 2012 Nuläge delår 2012 Måttets utveckling 100 % 87% åk 8 Andel elever i årskurs 5 och 8 som känner sig trygga i skolan 1 90%-100% åk 5 Andel elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet 2-1-årsvärde - Genomsnitt över 3 år - 95 % - 91 % 81,1 (Ek,hum,sam) 82,0 (est) (yrk) 79,3 (na, te) Barn och ungdomar 0-18 år med medlemskap i förening/föreningar - antal medlemskap - andel invånare 0-18 år med medlemskap i föreningar % Antal incidenter, till exempel rapporterade olyckor, skador och brott (mått, nuläge och målvärde kommer att definieras längre fram) Relevanta mätetal saknas Andel anmälningar av barn och ungdomar som far illa som blir föremål för utredning 3 53 % 55% 1 Mått ur Öppna jämförelser 2 Mått ur Öppna jämförelser 3 Egen statistik 5

6 Måluppfyllelse kommunmål Utveckling mot målet Enkäter och samtal med barn och föräldrar tyder på upplevelser av ökande trygghet i förskola och skola. Andelen barn och ungdomar som erhåller goda studieresultat har ökat något men är långt ifrån tillfredsställande. Behörighetskraven till gymnasieskolan har skärps och färre än tidigare är behöriga. Andelen anmälningar som leder till utredning har ökat. Ökningen kan bero på en ökad anmälningsbenägenhet eller/och ett ändrat arbetssätt rörande bedömningar. För socialtjänsten tidigare okända ungdomar har visat sig ha allvarliga drogproblem och stora behov av vård, vilket kan minska möjligheten att nå måluppfyllelse. Många barn och unga deltar i kultur- och fritidsaktiviteter men statistik som visar antalet som inte är med i någon förening saknas. Rutiner för rapportering av olyckor och incidenter med barn saknas och bör utarbetas. Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås under året men att utvecklingen går åt rätt håll. Arbetet är långsiktigt och kräver uthållighet. Exempel på insatser som pågår eller planeras: Den länsövergripande modellen Ciceron för samverkan kring unga år som står långt från arbetsmarknaden fortsätter. Unga som står lite närmare arbetsmarknaden hänvisas till det nya Communicareprojektet. Funktionsstöd erbjuder tillsyn och aktiviteter för barn och unga samt avlastning för familjer. Familjestöd erbjuds också i preventivt syfte. Personaltätheten har utökats på små förskolor. Kartläggning av otrygga platser i skolorna genomförs som grund för åtgärder. Arbete pågår kontinuerligt för att upptäcka nättrakasserier. Samverkan sker med skola, polis och socialtjänst genom bl.a. nätverksgruppen på Breviksskolan. Aktiviteteter ordnas i samverkan med bl.a. föreningar, studieförbund. Alla aktiviteter för barn och ungdomar är drogfria. Öppen fritidsverksamhet erbjuds för barn och ungdomar. Gång- och cykelvägnätet byggs ut. Avtal har tecknats med polismyndigheten om samverkan i trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete och en handlingsplan har utarbetats. Belysningen i trapphus och källargångar förbättras. 6

7 Måluppfyllelse kommunmål God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar till målet under planperioden Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Vi stärker invånarnas förmåga att leva ett självständigt liv fritt från missbruk. Mått Målvärde 2012 Nuläge delår 2012 Måttets utveckling Helhetsbetyg Nöjd-Inflytande-Index (medborgarnas nöjdhet med insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter) 4 NII 40 (genomsnitt våren 2010) Ingen ny mätning genomförd Hur väl kommunen möjliggör för medborgarna att delta i kommunens utveckling 5 Medelvärdet (44 % av maxpoäng i 2010 års undersökning) Ingen ny mätning genomförd Kommunens ohälsotal (antal utbetalda ersättningsdagar från Försäkringskassan per person år och år) 6 Ohälsotalet i Sörmland (30,9 dagar juni 2011) Andel av befolkningen som vid minst ett tillfälle under kalenderåret fått ekonomiskt bistånd 7 3,9 % Antal invånare 20 år och äldre som genom vård- och omsorgsnämndens verksamhet har utredning eller insats för sin alkohol- eller narkotikaanvändning 8 Oförändrad nivå 35,6 (2011) (Sörmland 30,0) 3,5% (2011) 50 4 Medborgarundersökningen 5 Mått ur Kommunens kvalitet i korthet 6 Försäkringskassan 7 Mått ur Kommunens kvalitet i korthet 8 Egen statistik 7

8 Måluppfyllelse kommunmål Utveckling mot målet Medborgarnas känsla av delaktighet och inflytande har inte undersökts sedan våren Minskningen av kommunens ohälsa återfinns i den icke arbetande befolkningen. Bland de som arbetar har sjukpenningtalet ökat under perioden. Andelen som fått ekonomiskt bistånd har minskat. Arbetslösheten och särskilt ungdomsarbetslösheten har dock ökat. Detta leder till ett ökat antal nyansökningar om ekonomiskt bistånd vilket kommer att kunna påverka måttet/målet i negativ riktning. Antalet som har utretts för missbruk har ökat något. Bedömningen är att målet inte kommer att nås Utvecklingen är svårbedömd. Vissa delar utvecklas positivt men förändringen är relativt liten. Även arbetet med detta mål är långsiktigt och kräver uthållighet. Exempel på insatser som pågår eller planeras: Individuella planer för självförsörjning upprättas vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Ny plan har utarbetats för missbruksvården med fokus på förebyggande arbete och stöd på hemmaplan. Individuell kartläggning för sysselsättning görs med arbete som mål. Individuella planer upprättas utifrån riskbedömningar inom äldreomsorgen. Fokus på arbete med skolframgång för att minska risken för framtida utanförskap. Utveckling pågår för ökad delaktighet i utbildningen. Utveckling pågår av Ramdalens idrottsplats, sim- och sporthall samt spontanidrottsanläggningar. Marknadsföring och information om aktiviteter utökas. Samarbete sker med Vårdcentralen och Landstinget kring projektet Lev livet fullt ut i Oxelösund. Myndighetsutövningen effektiviseras. Kontroll görs av livsmedelsanläggningar. Folkhälsoråd har utsetts men arbetet är inte påbörjat. Nya rutiner har genomförts för synpunktshantering. En demokratiberedning har tillsatts. Främjande arbete pågår för kommunens personal, t.ex. hälsoinspiratörer. 8

9 Måluppfyllelse kommunmål Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar till målet under planperioden Tillgängligheten i våra lokaler och anläggningar är god. All service till äldre ges med hög upplevd kvalitet. Äldre erbjuds goda möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund upplever att de har en god livskvalitet. Mått Målvärde 2012 Nuläge delår 2012 Måttets utveckling Andel av kommunens lokaler och anläggningar som är tillgänglighetsinventerade % Ingen förändring Nöjd-Kund-Index äldreomsorgen 10 - hemtjänst - särskilt boende Andelen personer över 65 år - i särskilda boendeformer - i ordinärt boende med beviljad hemtjänst 11 NKI 80 NKI 80 < Rikets genomsnitt > Rikets genomsnitt NKI < 65 NKI < 61 (2011) Oxelösund 4 % 11% Riket 5% 11% 9 Egen statistik 10 Mått ur Öppna jämförelser 11 Mått ur Öppna jämförelser 9

10 Måluppfyllelse kommunmål Utveckling mot målet Arbetet med tillgänglighetsinventering 2012 har ännu inte påbörjats. Den upplevda kvaliteten redovisat som nöjd kund index har minskat, främst inom hemtjänsten. Äldre erbjuds goda möjligheter att bo kvar i egen bostad. Andel i särskilt boende har inte förändrat. Andel i ordinärt boende med beviljad hemtjänst har minskat. Bedömningen är att målet inte kommer att uppnås till alla delar under De insatser som har genomförts och pågår har ännu inte givit mätbara resultat i de mått som här redovisas. Exempel på insatser som pågår eller planeras: Utbildningsinsatser pågår för personal inom vård och omsorg. Aktivt arbete görs med att erbjuda ordinärt boende. Arbete med individuella vård- och omsorgsplaner pågår. Hemsjukvård och hemtjänst integreras. Mötesplatser för äldre erbjuds genom Mötesplats Björntorp och Seniorcafé på Koordinaten. Bokservice finns på äldreboenden samt via hembesök. Datakurser för seniorer erbjuds. Nya parkbänkar sätts upp. Nytt trygghetsboende byggs. Installation av hissar genomförs. Lokala värdighetsgarantier planeras. Tillgänglighetsinventeringen ska fullfölja 10

11 Måluppfyllelse kommunmål Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och hög kommunal service. Prioriteringar till målet under planperioden Vi har ett bra och varierat bostadsutbud för alla åldrar. Vi erbjuder bra barnomsorg och skola. Vi marknadsför våra unika förutsättningar till rekreation, kultur och friluftsliv. Vi har goda kommunikationer och en tillgänglig arbetsmarknad. Mått Målvärde 2012 Medborgarnas upplevelse av NII 64 kommunen som en attraktiv plats att (genomsnittet leva och bo i (Nöjd-Region-Index) 12 våren 2010) Kommunens placering i tidningen Fokus ranking Här är det bäst att bo Kommunens ranking ska förbättras Nuläge delår 2012 Ny undersökning ej genomförd Plats 280 av 290 (2012) Måttets utveckling Kommunens folkmängd invånare (juni 2012) Antal nya bostäder Nöjd-Kund-Index kommunal förskola och grundskola % Nöjd-Medborgar-Index - förskola NMI 65 - grundskola 16 NMI 65 Sammanvägt resultat grundskola 17-1-årsvärde - Genomsnitt över 3 år Plats 100 Plats 110 Rese- och turismindustrins omsättning i Oxelösund % Turisternas helhetsupplevelse av Oxelösund 19 4,5 4,3 Antal förvärvsarbetande i kommunen 20 Förändringen (antal per inv) medel Ny undersökning ej genomförd Plats 279 Plats 202 (ÖJ 2012) 153 mkr (2011) pers.(2010) +8 medel: Medborgarundersökningen 13 Statistiska centralbyrån 14 Egen statistik 15 Mått ur Kommunens kvalitet i korthet 16 Medborgarundersökningen 17 Mått ur Öppna jämförelser 18 TEM-undersökningen 19 Egen statistik ur Gästundersökningen 20 Mått ur Kommunens Kvalitet i Korthet 11

12 Måluppfyllelse kommunmål Utveckling mot målet Byggnation av 37 lägenheter trygghetsbostäder pågår. 18 platser i särskilt boende har invigts. Utöver dessa har det tillkommit få nya bostäder under året. Trots detta har befolkningen fortsatt att öka. Tillgång på förskoleplatser, omsorg på obekväm tid, skola i närområdet och möjlighet till studier inom Komvux och SFI är god. Arbetet med att förbättra elevernas skolresultat har ännu inte gett tillräcklig effekt. Marknadsföringen av möjligheterna till rekreation, kultur och friluftsliv har intensifierats. Måtten visar en klar förbättring av turismens omsättning och en marginell minskning av totalupplevelse under Sommaren 2012 har Oxelösund varit välbesökt av turister. Antalet förvärvsarbetande har ökat men hittills i något lägre utsträckning än önskat Målet utvecklas i positiv riktning men samtliga målvärden kommer inte att kunna uppnås Exempel på insatser som pågår eller planeras: Individuellt planerade boendelösningar för personer med funktionsnedsättningar görs. Särskild satsning görs på studiemöjlighet för vuxna. Planering pågår för utökning av förskoleplatser. Utställningen Historien i Sörmland - Sjöfart och Kustliv har färdigställts och finns nu med 26 informationsskyltar runt om i Oxelösund. Produktion av nytt sommarmagasin, Oxelösund sommar Webbplatser och sociala medier för kultur, fritid, turism utvecklas Arbetet med detaljplaneringen har prioriterats. Aktivt arbete görs med försäljning av tomter. Busstrafiken får ny linjesträckning och utökad tidtabell. 12

13 Måluppfyllelse kommunmål Hållbar utveckling Oxelösund tar ansvar för att långsiktigt säkra de resurser som behövs för att möjliggöra kommunens utveckling mot ett hållbart samhälle. Prioriteringar till målet under planperioden Vår ekonomi är stabil. Vi erbjuder ett attraktivt näringslivsklimat. Vi är en attraktiv arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att minska vår negativa miljöpåverkan. Mått Målvärde 2012 Nuläge delår 2012 Måttets utveckling Kommunens resultat (enligt resultaträkningen inklusive återlagda reavinster) som andel av skatter och 1 % 1,4 % generella statsbidrag 21 Kommunkoncernens soliditet (exklusive pensionsskuld) 22 Inget målvärde sätts för ,2 % Kommunens nettokostnadsandel % 98,2 % Nöjd-Kund-Index enligt Stockholm Business Alliance gällande service/företagsklimat 24 Sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen enligt Svenskt Näringslivs ranking Nöjd-Medarbetar-Index 25 NKI 70 Ingen ny undersökning genomförd 3,0 2,5 (2011) NMI 60 Mängden (kg) hushållsavfall per 210 invånare 26 kg/invånare Ingen ny mätning är genomförd 105,6 kg/invånare Anslutna till fjärrvärme anslutningspunkter 1247 anslutningar (+4) 21 Egen statistik 22 Egen statistik 23 Egen statistik 24 Stockholm Business Alliance servicemätning 25 Medarbetarenkät 26 Egen statistik 27 Egen statistik 13

14 Måluppfyllelse kommunmål Utveckling mot målet Kommunens ekonomi är fortsatt ansträngd. Målet om resultat om 1% kommer dock att kunna nås med hjälp av återbetalda AFApengar. Nettokostnadsdelen har minskat marginellt men är fortfarande för stor. Den ekonomiska medvetenheten hos chefer och medarbetare är hög och kontrollen har förbättrats. Signalerna om att näringslivsklimatet har förbättrat är tydliga. Någon ny medarbetarenkät har inte genomförts, effekterna av genomförda satsningar för att bli en mer attraktiv arbetsgivare har inte kunnat mätas. Aktivt arbete mot negativ miljöpåverkan utförs i alla kommunala verksamheter men kan förbättras ytterligare. Utvecklingen är positiv men effekterna har ännu inte har kunnat mätas med gällande mått. Den ekonomiska utvecklingen måste följas noga. Målet kommer inte att kunna nås till alla delar under Exempel på insatser som pågår eller planeras: Satsning på ledarutveckling påbörjas. Medarbetarna får uppdragsbeskrivningar inriktade mot mål. Utbildningar i ekonomi och budgetarbete genomförs. Fler heltidstjänster erbjuds. Användandet av miljöbilar i verksamheten ökar. Källsorteringen har ökat. Ett policydokument om målstyrning och roller har antagits. Internkontrollplaner har utarbetats och utvecklas vidare. Förutsättningarna för anslutning till kommunalt vatten och avlopp ökar. Aktiviteter/kampanjer för minskat bilåkande genomförs. Nytt samverkansavtal har antagits. Ett program för näringslivsutveckling har antagits. Fler är anslutna till fjärrvärme. 14

15 Ekonomi Ekonomisk översikt I delårsrapporten 2012 uppvisas ett positivt resultat för kommunen, 6,9 miljoner kr. För helåret 2012 bedöms resultatet bli 11,7 miljoner kr, resp. -3,8 miljoner kr när detta redovisas enligt lagen om god ekonomisk hushållning (balanskravet). Åtgärder för att förbättra verksamheternas resultat har initierats och dessa redovisas i delårsrapporten. Samtliga nämnder, oavsett över- eller underskott, kommer att behöva bidra med åtgärder. Miljoner kr Delårsrapportens resultat 6,9-0,2 20,8-1,2-4,0 Årsprognos i delårsrapporten 11,7-0,2 25,5-3,6-5,5 Årets resultat -8,7 15,2 5,9-11,9 Resultat enl. balanskravsregeln -6,6 0,2 0,5-2,4 Nämnderna prognostiserar ett något bättre utfall för helåret än delårsresultatet.. Miljoner kr Prognos helår Delårsresultat Bokslut 2011 Delår 2011 Kommunstyrelse m.fl. -0,8 5,0-1,8-0,9 Kultur- och fritidsnämnd -0,6 0,7 0,6 1,4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd 1,1 1,3 0,1 0,5 Utbildningsnämnd -1,6-1,0-2,8-5,2 Vård- och omsorgsnämnd -7,0-6,1-9,3-10,8 Alla verksamheter -8,9-2,8-13,2-15,1 Kommunstyrelsen och övriga nämnder redovisar ett överskott på 2,5 miljoner kr men beräknar ett underskott, -0,8 miljoner kr. Driften av Mat- och städverksamheten medför återigen ett kraftigt underskott. Omställningen av måltidsproduktionen pågår men tar mera tid än planerat. Köksombyggnad och nya arbetsscheman, beställningsrutiner och nytt kostberäkningssystem påverkar takten på omställningen av måltidsproduktionen. Beträffande städservice så har Kustbostäder påbörjat avtalsskrivning med varje enhet inför 2013 och det kan konstateras att prissättningen varit mycket för låg i kommunal regi genom åren. Det positiva utfallet inom markförsörjning, arbetslokaler och verksamhetsfastigheter beror på att utvecklingen av fastighetsskatter och fastighetsavgifter blir annorlunda och väsentligt lägre än budgeterat. Dock kommer kapitalkostnader på pågående byggen att försämra resultatet under resten av året. 15

16 Ekonomi Utbildningsnämnden redovisar ett underskott på -1,0 miljoner kr och en årsprognos på -1,6 miljoner kr. Det är framförallt köp av verksamhet, d.v.s. kostnader för barn/elever på fristående, daghem och skolor i annan kommun som ökar stort. Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott på -6,1 miljoner kr. Prognosen för helåret är ett underskott med -7,0 miljoner kr. Inom individ- och familjeomsorgen befaras ett underskott på -6,2 miljoner kr. Detta beror huvudsakligen på placeringar av barn, -1,9 miljoner kr resp. vuxna, -2,5 miljoner kr. Äldre- och handikappomsorgen kommer att visa ett underskott på -1,0 miljoner kr. Det beror mest på ökade kostnader inom hemtjänsten. LSS verksamheten kommer att visa ett underskott på -0,5 miljoner kr. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse på 1,3 miljoner kr, vilket i huvudsak beror på att personalkostnader och bostadsanpassningsbidrag blir lägre än budgeterat. Årsprognosen är också positiv, 1,1 miljoner kr. Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 0,7 miljoner kr men bedömer ett underskott på -0,6 miljoner kr för helåret. Orsaken är högre kostnader för fritidsanläggningarna. Kommunens resultatprognos består av flera faktorer (jämförelser med budget): Miljoner kronor Underskott i verksamheterna -8,9 Skatter och statsbidrag högre än budgeterat 6,8 Pensionskostnader blir högre än budgeterat -3,4 Finansnettot blir sämre än budgeterat -2,5 Avskrivningar och nedskrivningar mindre än budgeterat 3,0 Reavinster, mindre än budgeterat -0,9 Oförutsett, jämställdhetspott och reserv som ej förbrukas 4,4 Återbetalning av AFA-premier 8,2 Interna poster -3,5 Årets resultat bättre än budget 3,2 Återförs ökning av reavinster 0,9 Återställande av underskott från ,4 Avsättningar -4,0 Ianspråktagande av gjorda avsättningar 0,6 16

17 Ekonomi Prognosen för slutskatteavräkningen för 2011 innebär en intäkt i kommunens redovisning. En något mindre positiv avräkning bokfördes nämligen under 2011 och förbättringen, 1,2 miljoner kr, förbättrar resultatet under För slutskatteavräkningen 2012 bedömer Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i sin senaste prognos att den blir positiv för kommunerna, varför resultatet för oss kommer att bli 6,7 miljoner kr bättre än budget. Fastighetsavgiften ökar med 0,7 miljoner kr mer än budgeterat och utjämningsavgiften till LSS-systemet blir 0,1 miljoner kr billigare än budgeterat. Övriga delar av skatter och statsbidrag kommer att falla ut som budgeterat. Utfallet för skatter och statsbidrag är en positiv årsprognos på 6,8 miljoner kr. Resultatet 2012 kommer att bäras upp av den återbetalning från AFAförsäkringen som aviserats, 8,2 miljoner kr. Utan den skulle resultatet bli -4,4 miljoner kr sämre än budgeterat. Tack vare den kan kommunen eventuellt återställa underskottet från Tack vare den har vi kunnat planera för satsningar 2013 på extra 4,0 miljoner kr. Resultat enligt balanskravet jämfört med budget (0 miljoner kr) blir -3,8 miljoner kr. Mycket beror på utvecklingen under resten av året om dessa planerade satsningar verkligen kommer att kunna sättas av i kommande bokslut. Finansnettots utveckling över tid, liksom budgetavvikelsen under 2012, är till största delen beroende på att utdelningarna från Oxelösunds Hamn och Förab minskat kraftigt erhöll kommunen 9,2 miljoner kr och ,5 miljoner kr budgeterades 5,0 miljoner kr, men vi fick bara 2,6 miljoner kr. Denna minskning har skett samtidigt som låneskulden ökat, och sammantaget innebär detta att finansnettot nu blir negativt istället för att bidra till ett positivt resultat. Åtgärdsplan Det negativa balanskravresultatet innebär ett kraftigt ökat krav på åtgärder i verksamheterna. Kommunchefen har initierat åtgärder för att komma tillrätta med underskottet. Vi behöver tydliggöra att samtliga verksamheter måste dra i handbromsen. Under resterande del av året måste vi bromsa i alla kostnader som går. Verksamheternas åtgärder redovisas i anslutning till nämndredovisningarna. Investeringar Den ursprungliga investeringsbudgeten omsluter 56,5 miljoner kr. Dessutom har 33,4 miljoner kr tilläggsbudgeterats avseende pågående projekt från föregående år. Totalt finns 89,9 miljoner kr i investeringsbudgeten för

18 Ekonomi Det största projektet avser fortsatt upprustning i en 3:e etapp för badet i Ramdalsanläggningen, 45,5 miljoner kr, vilken återinvigdes 1 september. Nya allvädersbanor på Ramdalens idrottsplats kostar 5,0 miljoner kr, och därutöver pågår en mängd olika upprustningsprojekt och energieffektiviseringar i olika fastigheter. Investeringar sker också i e-tjänster, verksamhets- och beslutsstödssystem, T.o.m. 31 augusti 2012 hade investeringsutgifter bokförts med 50,2 miljoner kr och årsprognosen pekar mot en nettoutgift på 72,3 miljoner kr. Försäljningar Årets uppdrag (budget) att genomföra försäljning av anläggningstillgångar, främst tomter på Vallsundsvägen och Lastudden, V. Femöre och Segelvägen samt tomträtter i fiskehamnen, uppgick till 9,4 miljoner kr brutto. Från försäljningar förväntas 7,5 miljoner kr flyta in. Objekt utöver budget förväntas bli försäljningar på Danviksholmarna och växthuset. Detta påverkar kassaflödet positivt, men reavinsterna lyfts tillbaka vid beräkning av balanskravsresultatet. Finansiell ställning Anläggningskapitalet, d.v.s. värdet av fastigheter, maskiner och inventarier exklusive långfristiga skulder och avsättningar var 254,9 miljoner kr (276,1 miljoner kr augusti 2011), och rörelsekapitalet, d.v.s. värdet av kassa, bank, placeringar, exploateringsfastigheter och fordringar exklusive. kortfristiga skulder, var -17,5 miljoner kr (-37,2 miljoner kr). De likvida medlen har under årets åtta första månader minskat med -5,8 miljoner kr, och var vid årets början 30,3 miljoner kr. Den största anledningen är att vi har en hög investeringsverksamhet, 50,2 miljoner kr som delvis täckts av likvida medel och ett positivt rörelseresultat. Soliditeten visar kommunens ekonomiska uthållighet på lång sikt och anges som andelen eget kapital av totala tillgångar. I delårsrapporten uppgår den till 26,9 % (30,9 %). Försämringen är en följd av de ökade investeringarna. I övrigt är den låga soliditeten mest av redovisningsteknisk art, därför att kommunens balansräkning innefattar koncernbolagens långfristiga skulder och motsvarande fordringar på bolagen. Utan detta skulle soliditeten bli 45,1 % (54,8 %). Pensioner Pensioner redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att pensioner inkl löneskatt intjänade till och med 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. Utbetalning av löpande pensionsförmåner som intjänats till och med 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner inkl löneskatt som intjänats från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen och som avsättning i balansräkningen. 18

19 Ekonomi Kommunal- och oppositionsråd och vissa deltidspolitiker har rätt till pension enligt PBF (pensionsbestämmelser för förtroendevalda). Kommunen har två personer med visstidspension vilka ingår i avsättningar till pensioner. Den individuella delen av pensionsförmåner utbetalas i sin helhet till kommunens anställda för individuell placering. Pensionsskuld Kommunens totala pensionsskuld uppgår till 349,8 miljoner kr varav 312,6 miljoner kr inom linjen (318,0 miljoner kr varav 291,3 miljoner kr inom linjen ). Det innebär att 89,3 % (91,6%) av den totala skulden redovisas utanför balansräkningen. Placeringsregler Enligt 8 kap. 3a kommunallagen ska kommunfullmäktige meddela särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Syftet med en pensionsförvaltning är att, med hänsyn till åtagandets tidsmässiga struktur, dämpa den framtida likviditetsbelastningen. Vid förvaltningen av pensionsmedel kommer kommunen att i första hand amortera lån och att finansiera investeringar med eget kapital (återlån i verksamhet) och i andra hand att placera medel i säkra värdepapper såsom statspapper. I föreskrifterna för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser regleras både återlåning av pensionsmedel och övergripande placeringsstrategi. Dessa båda former av förvaltningsstrategier kan komma att kombineras över tid. Pensionskostnader Prognosen är att kostnaden för pensioner kommer att öka med 3,5 miljoner kr jämfört med budgeterade 30,9 miljoner kr. Det blir dock en minskning jämfört med 2011, från 38,6 miljoner kr till 34,4 miljoner kr, då politikernas ersättningar bokades upp. Den del som avser förtroendemännens pensioner har ökat ytterliggare med 1,7 miljoner kr sedan Pensionskostnaderna kommer att ta ett allt större utrymme av kommunens resurser. För vår del kommer pensionskostnaderna att nå sin kulmen mellan , enligt kommunens pensionsadministratör, KPA Pension Pensionskostnader inkl löneskatt, miljoner kr 2012 delår 2011 delår Förändring avsatt till pensioner 3,1 0,7 Individuell del 9,6 9,4 Pensionsutbetalningar, inkl förvaltningskostnad 12,3 13,7 Summa 25,0 23,8 Uppbyggnad av pensionsreserv Det finns olika sätt att hantera tillgångar för pensionsförpliktelser. Oxelösunds kommun har börjat tillskapa medel för pensionsreserver av egna resultat. I boksluten 2006, 2007 och 2010 byggde kommunen upp en pensionsreserv som uppgick till 14,3 miljoner kr. I bokslutet 2011 löstes en del, 4,8 miljoner kr, upp för att bl.a. väga upp pensioner för flera politiker som bokades upp. Återstoden är 9,5 miljoner kr, och syftet är att öronmärkta överskott i kommande balanskravsutredningar kan tas i anspråk för framtida kostnadsökningar gällande pensioner. 19

20 Ekonomi Koncernbanken All extern upplåning görs av koncernbanken i kommunens namn. Den totala låneskulden kan då förändras för kommunen, men detta beror ibland på att koncernbankens vidareutlåning till de kommunala bolagen förändras. Kommunens låneskuld hos bankerna uppgår till 489,6 miljoner kr (395,6 miljoner kr), en ökning med 94,0 miljoner kr på ett år. Sedan årsskiftet är ökningen 54 miljoner kr. Under 2012 har utlåningen till bolagen ökat med 18,4 miljoner kr, till 354,7 miljoner kr (336,4 miljoner kr), eftersom bolagen både amorterat på sin låneskuld med medel som flutit in från fastighetsförsäljningar och nyupplånat för produktion av Vitsippans trygghetsboende. Likvida medel minskade sedan årsskiftet med -5,8 miljoner kr till 24,5 miljoner kr (13,6 miljoner kr). Likviditeten är i behov av förstärkning och troligen måste vi låna resterande medel, 9,0 miljoner kr, upp till beviljad låneram. Nyckeltal Total skuld (miljoner kr) 489,6 395,6 Varav utlåning till bolagen (miljoner kr) 354,7 336,4 Genomsnittlig ränta 3,48 % 3,81 % Riktlinjer i finanspolicyn Genomsnittlig räntebindningstid 3,18 år 4,75 år 2 år - 5 år Ränteförfall inom 1 år 31,2 % 4,4 % max 25 % samt 25 % mot rörlig Andel rörlig ränta 22,7 % 4,4 % max 25 % Genomsnittlig kapitalbindningstid 2,05 år 3,41 år Kapitalbindning < 1 år 39,1 % 15,4 % max 50 % Likvida medel (miljoner kr) 24,5 13,6 Ränterisk Koncernbanken skall, enligt finanspolicyn, eftersträva en jämn förfalloprofil med hänsyn till ränte- och kapitalbindningstid. Den volymvägda, genomsnittliga räntebindningstiden per 31 augusti 2012 ligger fortfarande klart över de 2 år som är den lägsta tillåtna nivån enligt finanspolicyn. Räntebindningar med förfall inom ett år är lägre än den högsta tillåtna nivån enligt finanspolicyn. En kraftig ökning har skett under året. Av detta var 22,7 % (13,2 %), exponerat mot rörlig ränta, också ökat kraftigt. Den ökade exponeringen innebär dock på kort sikt att räntenivån sjunker. 20

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-10-30 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Delårsrapport 2011. Godkänd av kommunfullmäktige 2011-10-12, 150

Delårsrapport 2011. Godkänd av kommunfullmäktige 2011-10-12, 150 Delårsrapport 2011 Godkänd av kommunfullmäktige 2011-10-12, 150 Innehållsförteckning Inledning.... 3 Måluppfyllelse koncernmål.. 4 Barns och ungas uppväxt är trygg och säker Folkhälsan är god Det är värdigt,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening sid anm

Nr DiarieNr Ärendemening sid anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Utbildningsnämnden Tid och plats: Utbildningsnämnden kallas till sammanträde 2012-09-27 kl. 8.15 i kommunhuset, rum 293 Britta Bergström Ordförande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2011 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se VILHELMINA KOMMUN

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning

Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010 Rapport förenklad uppföljning Medborgarundersökning 2010, förenklad uppföljning 1 (10) Kommunstyrelsens kontor Ylva Sanfridson Telefon 0155-381 31, 072-733 22 48 Fax 0155-305

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun?

Vilka resultat presterar Vetlanda kommun? 2014-02-10 Vilka presterar Vetlanda kommun? En kommunjämförelse av kvalitets- och effektivitetsaspekter ur ett medborgar- och ledningsperspektiv. Hur effektivt används kommunens skattemedel? Vilka leder

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Delårsrapport 2014 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-10-22, 89

Delårsrapport 2014 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-10-22, 89 Delårsrapport 2014 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-10-22, 89 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagande. Jämtlands läns landsting. Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagande Jämtlands läns landsting Oktober 2008 Allan Andersson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...3 2. Revisionsfråga...4

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4

Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se

Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se 1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse

111 KOMMUNCHEF 38 885,4 36 229, 1 2 656. LJUSNARSBERGS KOMMUN Kommunstyrelsen 2015-09-1 5. Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse 2015-09-1 5 Årsbudget~rsprogno~ Avvikelse l 0 l EKONOMICHEF 7 620,1 5 453,7 2 166 1,0 tjänst som utredare vakant från och med 1 september. Pågående rekrytering av ekonomtjänst (1,0 vakant hela året). Räknar

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Finansrapport augusti 2014

Finansrapport augusti 2014 Datum Diarienummer 2014-09-09 KS/2014:672 Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Ekblad tel 0304-33 42 82 fax 0304-33 41 85 e-post: susanne.ekblad@orust.se Finansrapport augusti 2014 Uppföljning av ramar

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Pensionsåtagandet. Östersunds kommun. 20 oktober 2009. Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Pensionsåtagandet Östersunds kommun 20 oktober 2009 Allan Andersson, Certifierad kommunal revisor 2009-10-20 Anneth Nyqvist, uppdragsledare Allan Andersson, projektledare Innehållsförteckning

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007

BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Dnr: 850-2007 2007-06-04 BUDGETUPPFÖLJNING och prognos per 30 april 2007 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Budgetuppföljning och prognos per 30 april 2007 1 Inledning...

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Motala kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 7 februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer