Sammanfattning av föreläsningar och diskussioner vid HLR-träffar 14 och 15 maj 2014.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning av föreläsningar och diskussioner vid HLR-träffar 14 och 15 maj 2014."

Transkript

1 Sammanfattning av föreläsningar och diskussioner vid HLR-träffar 14 och 15 maj Inledning Först samling, lite mingel och startfika och därefter följde Sven Olov Josefssons inledning av träffen och välkommen till alla. Den första dagen var vi i Seniorkafét i Skara och i Kungälv på Kvarnkullen den andra. Efter denna inledning var programmets innehåll samma på båda ställen. Men eftersom deltagarna inte var desamma blev våra diskussioner och frågorna, som ställdes under dagen olika vilket präglade dagarna. Sven Olov presenterade den nuvarande HLR-arbetsgruppen VG-regionen: Marianne Eldh (Sotenäs och HLR-rådet), Johnny Jakobsson(Mölndal och Riksförbundet), Sven Olov Josefsson(Kungälv), Gunilla Waller(Öckerö) och Stig Örnborg(Borås). Vidare förmedlade Sven Olov de viktiga budskap, som arbetsgruppen vill föra ut till föreningarna angående HLR, nämligen att det ska stå helt klart att Vuxen-HLR med hjärtstartare är vår grundläggande utbildning till allmänheten. Det är denna utbildning vi ska få ut till så många som möjligt i samhället. HLR-instruktörerna måste också hela tiden hållas uppdaterade på alla förändringar i utbildningen. Dessutom måste vi få rapportering och registrering att fungera på ett korrekt sätt Information från Länsföreningen Västra Götaland Styrelseordförande Bengt Hagstedt inledde med att berätta om en amerikansk undersökning, som kommit fram till att människor, som arbetar ideellt lever längre! Bengt fortsatte sedan med att betona hur viktigt det är för länet med hjärt-lungräddning. Kunskap om och att kunna utföra HLR är oerhört viktigt när ett hjärtstopp inträffat. Detta är bakgrunden till att HLR-gruppen nu arbetar vidare i länet. Målet är att utbilda fler i HLR. Presentation av deltagarna och deras föreningar. Var står vi när det gäller HLR? Glädjande nog var nästan alla lokalföreningar representerade på någon av träffarna och många föreningar hade flera deltagare. Varje förening berättade om sina HLR-aktiviteter, erfarenheter, svårigheter och arbetssätt. Några satsade en hel del på externa utbildningar medan andra företrädesvis satsade internt. En deltagare hade startat HLR-utbildningar på sin semesterort i Spanien med lyckat resultat. En annan deltagare berättade om lyckade utbildningar varje år av personalen på Ångaren Bohuslän. I en förening fanns en överlevare efter hjärtstopp på golfbanan, vilket lett till att vederbörande nu vill utbilda sig till instruktör. Så kan det gå när det finns HLR-utbildade, som vågar ingripa! På den golfklubben fanns både HLR-utbildade och en hjärtstartare. Det finns många positiva händelser att berätta om från de olika föreningarna. Detta var bara några, som framkom. Det vore väl bra om vi kunde sprida alla positiva aktiviteter till alla andra föreningar! Vid presentationen framkom hur varje förening arbetar med HLR, vilka målgrupper de vänder sig till och hur de upplever att det fungerar med HLR-verksamheten. Några anser att HLR är en av våra kärnverksamheter i föreningen medan andra tycker att det är svårt att fånga in medlemmarna i HLRutbildningar. I grupparbetena diskuterade vi detta mer ingående och de hinder, som finns. Det fanns också goda idéer och erfarenheter om hur man skulle kunna komma över hindren. Rapport från Riksförbundet Johnny Jakobsson är förtroendevald och sitter i styrelsen för riksförbundet och är också HLR-ansvarig. Motsvarande funktion har Helene Silfver på tjänstemannasidan. Verksamhetsplanen ska spegla förbundets mål inom olika områden bl.a HLR och finns på förbundets hemsida men hade även i förväg skickats ut till alla deltagare. Förbundet har ett HLR-team, som utbildar huvudinstruktörer. Dessa kan lokalföreningar, som vill ha hjälp att utbilda egna instruktörer, låna in. Lokalföreningen står då för kostnader för lokal medan övriga kostnader tas av riksförbundet. Att utbilda livräddare (den 1

2 grundläggande HLR-utbildningen) är alltid lokalföreningens ansvar, medan instruktörsutbildning kan delas mellan länet och riksförbundet. Vidare redogjorde Johnny helt kort för Ambulansrapporten. Ambulansen använder nya mätmetoder och nu gäller mättid från det att ambulansen lämnar stationen och till dess den anländer till olycksplatsen. Förr gällde tiden från det man larmat tills ambulansen anländer. De tiderna vill Riksförbundet HjärtLung påverka neråt! Vidare berättade Johnny om den nystartade SVIKT-studien, som ska leda till ett hjärtsviktregister. Detta är ett av olika patientnära forskningsprojekt där HjärtLung medverkar. 2-2,5 miljoner kronor avsätts för patientnära forskning. Ytterligare exempel på projektmedverkan är den nyligen avslutade Flimmerstudien, som studerat hjärtflimmer och SPICI-projektet där effekter på patienternas uppfattning om sin hälsa efter ballongutvidgning har kartlagts. Den forskningsrapporten fick stor internationell uppmärksamhet. Här framkom efter intervjuer med ca 1200 personer att de flesta upplevde sig som botade efter ballongutvidgningen och alltså inte skulle behöva göra några livsstilsförändringar. I efterhand kan man nog konstatera att det är en informationsmiss i eftersamtalet och HjärtLungförbundet driver nu frågan om att man alltid ska få ha en anhörig med vid dessa eftersamtal för att verkligen uppfatta de råd, som ges. Det framkom skillnader mellan om man fick samtalet med en sjuksköterska eller en läkare. Rörelserädsla vi hjärtsjukdom är också ett exempel på patientnära forskning, där HjärtLung medverkar. Gå gärna in på förbundets hemsida och läs mer om forskningsprojekt, som drivs med pengar från HjärtLungförbundet Riksförbundet administrerar brukarsamverkan dit man kan anmäla sitt intresse för medverkan. Informationen sänds sedan vidare till de sjukvårdsprojekt som kan vara lämpliga. Projekten kan också vara inom läkemedelsforskningen. Inom all forskning, där HjärtLungförbundet, ingår ska nyttan för oss rapporteras till föreningarna och även till allmänheten. Här poängterade Marianne Eldh att vi i föreningarna kan ha tema på föreningsmöten om forskningsprojekt och resultat av undersökningar. Information från HLR-rådet Marianne Eldh redogjorde för HLR-utbildningarna. Ny uppdatering kommer 2016 och redan nu arbetar man med att samla in resultat av forskning inom området; både inom Sverige och internationellt. Alla, som gått instruktörsutbildning har boken Vuxen-HLR med hjärtstartare och i den finns alla förändringar från förra versionen att läsa. Förändringarna bygger på forskning i hela världen både inom medicin, teknik och pedagogik. Allt material är standardiserat och skall följas i detalj både med fakta och kursinnehåll. Viktigt att lära ut att man ska trycka hårt. HLR-instruktören utbildar allmänheten i Vuxen-HLR med hjärtstartare. De utbildade blir då Livräddare. D-HLR är en utbildning för speciella yrkesgrupper (t ex Räddningstjänsten). D-HLR är en fördjupningsutbildning med bl a mer hjärtstartarträning och träning i olika situationer knutna till situationen på arbetsplatsen (Jfr S-HLR inom sjukvården). Självklart kan man utbilda intresserade i D-HLR i föreningen. D-HLR instruktören måste vara uppdaterad, liksom alla andra instruktörer. När man utbildar i D-HLR bör man ha med sig någon, som känner miljön där personalen arbetar. Aktiva instruktörer. Kvalitén på utbildningarna hålls bara uppe om instruktören deltar i vidareutbildning och följer instruktörsboken. Instruktörer, som inte hållit utbildningar på flera år bör gå ny instruktörsutbildning. Den senaste uppgraderingen skedde Det kommer nya forskningsresultat hela tiden så deltagande i konferenser är ett bra sätt för alla, som arbetar inom området att hålla sig uppdaterad på vad som händer. 2

3 75% kan överleva ett hjärtstopp ute i samhället om vi kan ge hjärt-lungräddning inom 1 minut och snabbt kan få fram en hjärtstartare och använda den inom 3-5 minuter. Gå in på HLR-rådets hemsida och läs om både organisation och information om utbildningar mm. Vi påminner om Drunkningskonferensen i Tylösand 3-4 juni. Läs mer om den på hemsidan. Etiska riktlinjer läs särskilt sidan 9 som handlar om hjärtstopp inom kommunal hälso- och sjukvård! HLR ges alltid vid hjärtstopp om inget dokumenterats att man INTE ska ge HLR. Anmälan om att INTE ge HLR måste ges vid varje vårdtillfälle. Detta dokument om etiska riktlinjer gäller och är ett område, som HjärtLungföreningarna kan bevaka. Brist på pengar får inte hindra utbildning av personal i hemvården. SMS-projektet startade i Stockholm. Vid hjärtstopp larmas frivilliga via mobiltelefon och där räknas de redan i tusental. Snart kan SMS-livräddare finnas också i Västra Götaland. Beslut om detta kommer att fattas inom den närmaste tiden. Mer information kan vi få till hösten. Register för utbildningar. Marianne Eldh och Gunilla Waller Vi talade om de olika rollerna och vem, som gör vad och betonade vikten av att ha samma benämningar och definitioner så att vi har en chans att få rätt information i våra system. HLRinstruktören registrerar i HLR-rådets. utbildningsregister (www.hlr.nu). sina egna utbildningar och de kurser man genomfört. Registeransvarig i föreningen ansvarar för att alla olika ledare i föreningen blir registrerade i HjärtLungs register. Kontrollera med er registeransvarige att ni finns med som HLRinstruktör i registret! Vi gick igenom de blanketter, som Marianne gjort en förenkling av. Där ska varje förening registrera vilka instruktörer de har (HLR-instruktör, huvudinstruktör, D-HLR-instruktör). Vi gick även igenom den blankett där varje förening varje år redovisar hur många HLR-kurser av olika slag man genomfört (internt, externt och i annan regi). Alla föreningar fick i uppdrag att fylla i blanketten om instruktörer och genomförda utbildningar och skicka till kansliet så att vi kan få rätt info i systemen. Hjärtstartare inköp och placering. Marianne HLR-rådets rekommendationer vid inköp av hjärtstartare finns på hemsidan, liksom en checklista vid inköp. Vidare gick Marianne igenom dokumenten Synlig hjärtstartare räddar liv, Placering av hjärtstartare i samhället, HLR-rådets rekommendationer för utbildningsnivå, HLR-rådets rekommendationer för hjärtsäker plats. Vid uppsättning av hjärtstartare är det viktigt att välja rätt plats och skyltning. Detta kan räddningstjänsten ge råd om. Viktigt är även att det utses en ansvarig person, som kan kontrollera att batterier och elektroder är funktionsdugliga och att uppgifterna i hjärtstartarregistret är riktiga. Om en hjärtstartare inte fungerar ska man kontakta leverantören. De ska föra informationen vidare till Läkemedelsverket (hjärtstartare = läkemedel). Vid anmälan - fråga leverantören om de för vidare informationen. Om inte gör det själv! Det förekommer, ute på marknaden, hjärtstartare, som inte fungerar på önskat sätt Information om Pacemaker och ICD Katarina Ringdahl, Biotronic Pacemaker är en svensk uppfinning och den första Pacemakern implanterades Katarina berättade om varför en Pacemaker opereras in på en patient. När det elektriska systemet inte fungerar tillfredsställande och signalerna mellan Sinusknutan och AV-knutan inte når fram måste en Pacemaker installeras; antingen akut eller i en planerad operation. En sjuk Sinus ger långsam hjärtrytm och stör signalöverföringen till förmaket. AV-block, som inte fungerar ger problem med överledningen mellan förmak och kammare. 3

4 Katarina beskriver sedan hur operationen går till; hur elektroden förs in via blodkärl och att allt hela tiden följs med röntgen och elektronisk bedömning. När alla värden är bra sys elektroden fast och andra ändan ansluts till Pacemakerdosan, som placeras under huden vid vänster nyckelben. Hela förloppet tar inte mer än minuter! Eftervården rekommenderar lite försiktighet men annars att leva som vanligt. Komplikationer är inte så vanliga men infektioner kan alltid uppstå efter operationer. I Pacemakern finns störningsskydd och ytterst få saker påverkar funktionen. Kraftiga magnetfält ska dock undvikas t ex högspänningsledningar, vissa åkattraktioner på tivoli, kraftiga konserthögtalare, elsvetsar. Larmbågar på flygplatser eller i butiker är inte farliga att passera men stå inte kvar länge under bågen! Patienter med Pacemaker och ICD får ett särskilt kort med info till personal vid larm i säkerhetskontroller. Vanliga hushållsapparater, induktionshällar eller mobiltelefoner är inga problem med men undvik att bära mobilen i bröstfickan rakt över dosan. Uppföljning av utrustningen görs en gång per år eller vartannat år. Batterier varar i 8-12 år och all information om händelser finns i dosan och kan avläsas. ICD är en inopererad defibrillator med samma funktion som en yttre hjärtstartare. När hjärtat slår fort på ett farligt sätt, man har haft hjärtstopp eller riskerar att få ett, kan en ICD opereras in. Dosan innehåller både en ICD och en Pacemaker och har 2 separata batterier. Programmeringen bestäms exakt för varje person. ICD får man inte för att man är hjärtsjuk utan felet sitter i ledningssystemet, som inte fungerar som det ska. Retledningsfel kan inte upptäckas på EKG utan särskilda undersökningar måste till. Eftervården på en ICD-opererad skiljer sig något från den på Pacemakerns. Muskeln där dosan sitter får inte utsättas för skakning och man ska därför inte använda verktyg/maskiner, som ger skakningar (t ex motorsåg). Man bör heller inte fysträna ensam. Vid tillslag av ICD kan man uppleva starkt obehag och få en kraftig chock. Det kan upplevas som en hästspark i bröstet! Det är inte farligt att hålla i en person med en inopererad ICD när hjärtstartaren används. Man kan aldrig få en stöt när elchocken ges. Efter chock får man inte köra bil på 2-3 månader och aldrig i yrkestrafik. När det gäller HLR vid hjärtstopp så ska man alltid ingripa oavsett inopererad apparat men tänka på att inte låta ström passera över Pacemakern eller elektrodspetsen. Brännskador kan uppstå men det är inget livshotande. Om man inte direkt vet var dosan sitter eller om man inte vet om att personen har en ICD/Pacemaker så sätter man elektroderna enligt anvisningar på vanligt sätt. Eventuella skador får man behandla i efterhand. Det är viktigare att agera snabbt. Om ni har funderingar eller frågeställningar angående ICD/Pacemaker i samband med HLR kan ni kontakta Marianne Eldh för vidarebefordran till HLR-rådet, som kan lägga ut förklaringar på WEBsidan. Redovisning av grupparbeten Hur vill vi jobba med HLR i framtiden för att skapa ett hjärtsäkrare samhälle? Detta var frågeställningarna i grupparbetena: 1. Hur vill vi arbeta med HLR-frågorna i vår förening? Hinder? Hur kan vi ta oss över? 2. Hur kan vi i länet stötta er? Utbildningar? Nya arbetssätt? Föreläsningar? Nya målgrupper? 3. Vill ni att vi ska stötta er i förändringsarbete inom HLR? Vad behövs? 4. Vilka aktiviteter och var vill ni att vi ska ha våra nästa träffar? Till hösten? I Skara blev det 3 diskussionsgrupper och i Kungälv 4. Tyngdpunkten i diskussionerna låg på punkt 1 märkte vi. En viktig del var att få fram idéer om hur vi ska komma runt hindren och nå våra mål att 4

5 öka antalet HLR-utbildade i våra närområden. Många goda idéer och förslag dök verkligen också upp både vad som kan göras i lokalföreningarna och vad länsföreningen/riksförbundet kan hjälpa till med. Vi ska bli bäst på att utbilda i HLR hörde vi en förening säga och en annan påstod bestämt att HLR är en av kärnverksamheterna i föreningen. Problemområden dök upp: Område 1 - Medlemmar är svårfångade till HLR-utbildning - Medlemmar är gamla och orörliga kan inte gå ner på knä, tycker att det är svårt att blåsa. - Man tycker att de nya dockorna är svåra att orka komprimera. - Medlemmar är rädda för att gå utbildning och rädda för att behöva ingripa och ge HLR Tips på lösningar: - Avdramatisera utbildningen, locka till försök, visa hur man enkelt kan göra. Berätta att man orkar när det blir skarpt läge! Tryck och blås Vem som helst kan bli lika bra som vårdpersonal! - Använd bord att lägga dockan på så att man slipper gå ner på golvet. - Demonstrera inblåsningsmask så man slipper känna obehag att blåsa - Beskriv att det värsta som kan hända är att ingen gör något. - Kalla in någon föreläsare/berättare från annan förening eller någon från HLR-gruppen - Låt någon inom eller utanför föreningen berätta om egna upplevelser av hjärtstopp eller HLRräddning. Beskriv tryggheten i att mina nära och kära kan HLR. Stötta/uppmuntra de som känner sig osäkra. Utbilda båda makarna. - Spåna om hur vi kan göra omgivningen hjärtsäkrare. Vilka vill medlemmarna ska kunna ingripa med HLR? Barnbarnen? Vännerna? Grannarna? ICA-personalen? Taxichaufförerna? Simhallspersonalen? Område 2 - Svårt att förnya instruktörsgruppen. Hur kan vi föryngra? - Hur kan vi hålla uppe kunskap och intresse hos nuvarande instruktörer? - Svårt att hitta nya målgrupper för HLR t ex invandrare Tips på lösningar: - Vidareutbilda instruktörerna, samla till träffar, skicka på intressanta konferenser - Informera på gymnasieskolor/idrottsföreningar och se om man kan locka till instruktörsutbildning - Locka livräddare utanför föreningen t ex affärspersonal till instruktörsarbete - Samarbeta om de instruktörer, som redan finns i andra föreningar - Ha gemensamma utbildningar med andra föreningar - Starta interna repetitionsutbildningar på fasta tider (sista fredagen i varje månad med fika som avslutning!) eller tipsa att var och en tränar utifrån kursbevisets bilder och text en gång i månaden för att hålla kunskaperna vid liv. - Ordna torgmöten eller ställ ut ett bord med docka på ICA och demonstrera HLR. Flera föreningar har genomfört sådana Hjärtdagar på t ex Kommunhuset. - Starta samarbete med t ex PRO/SPF och utbilda dem. Några kan bli intresserade instruktörer. - Kontakta andra föreningar i närheten t ex Golfklubben, Odd Fellow, Lions, idrottsföreningar (boule), hembygdsföreningen, invandrargrupper m fl 5

6 - Leta sponsorer för material och hjärtstartare. Vad vill föreningarna att HLR-gruppen, Läns-och Riksförbunden ska hjälpa till med? - Informera mer om mekaniska kompressioner (LUCAS) - Via informera om vad som är på gång vad gäller föreläsningar, möten, info inom HLR - Hjälp med marknadsföring av HLR och att lokalföreningarna utbildar. - Att någon från HLR-gruppen, eller någon vi kan tipsa om, kommer och pratar HLR för att entusiasmera och få fart på HLR-verksamheten i föreningen. Bra med någon ny person med nya infallsvinklar och nya argument?. - Artiklar om ny forskning och rapporter från konferenser t ex Drunkningskonferensen. - Påverka att sjukhus-och hemvårdspersonal får HLR-utbildning - Samla ihop idéer och tips i en HLR-tipsbank och se till att alla berörda får tillgång till den. Den bör innehåll tips på bra filmer om HLR, föredrag, föredragshållare, litteratur, forskningsrapporter m m. Tips från er att ta upp vid nästa träff - Barn-HLR - Hur gick det sén? Hur får jag reda på hur det gick för den jag gav HLR? Hur får jag själv någon att prata igenom situationen med? - Praktiska övningar i förflyttning (få ner en person på golvet t ex) - SMS-projektet. Info från rapporten. Vad är i den för oss? - Förklaringar av saker runt HLR. Varför ska jag trycka så hårt? Diskussion kring olika Varför? - Riktlinjer för placering av hjärtstartare, koll vem som ansvarar, vilka är utbildade? Träning på användning av hjärtstartare Så var dessa dagar över och vi hoppas ni var nöjda.. Vi var mycket nöjda med er! Träffarna bygger på delaktighet och vi tyckte att ni alla var mycket aktiva och hade många frågor och många goda idéer att dela med er av. Tillsammans kan vi göra ett bra arbete! Tack för er uppmärksamhet! Vid pennan fanns Gunilla 6

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra!

Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! Hjärtstartare räddar liv du kan bidra! 10 000 personer i Sverige drabbas årligen av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. Drygt 93 procent avlider. Hjärtstopp inträffar ofta på platser dit det tar minst

Läs mer

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Alandica kultur och kongress 21 okt 2014 Innehåll 1. Hjärtstopp och HLR 2. Kedjan som räddar liv 3. Visioner 4. Ett patientfall 1. Hjärtstillestånd och HLR Budskap:

Läs mer

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas.

ETT HJÄRTA I KAOS. Med fler hjärtstartare i samhället kan fler liv räddas. INVENTION FOR LIFE ETT HJÄRTA I KAOS Hjärtstillestånd eller hjärtstopp kallas det fysiska tillstånd som inträtt då hjärtat slutat slå, då det står "stilla". Ett så kallat sjuktillstånd. Ca 10.000 svenskar

Läs mer

Var finns din närmaste hjärtstartare?

Var finns din närmaste hjärtstartare? Var finns din närmaste hjärtstartare? Det kan hända vem som helst, var som helst och när du minst anar det! Plötsligt händer det. Någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp mitt framför dig. Det kan hända

Läs mer

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar

Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i hjärt-lungräddning, 4 timmar Måndag 13 maj 8:00-12:00 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning, HLR? Nu börjar vi med öppna utbildningar i Västerås.

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Cupola Hjärtstartare HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-14150 Vid reklamation, kompletterande inköp samt

Läs mer

Skillnaden mellan våra utbildningar

Skillnaden mellan våra utbildningar Skillnaden mellan våra utbildningar Här följer en sammanställning av de riktlinjer och anvisningar som finns framtagna för våra självskyddskurser och de utbildningar som genomförs under ramen betalkurser.

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

Bakgrund. 21 oktober 2014 Sussi Sjövall Anne-Marie Sporre

Bakgrund. 21 oktober 2014 Sussi Sjövall Anne-Marie Sporre Bakgrund 2008 planerade Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) att förbättra omhändertagandet av hjärtstopp inom sjukhuset. ÅHS ville införa enhetliga rutiner för HLR, först på sjukhuset, och därefter inom hela

Läs mer

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen

Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Utbildning i första hjälpen Öppen utbildning i HLR, D-HLR och första hjälpen Måndag 8 april 8:00-16:30 i Västerås Vill du lära dig hjärt-lungräddning och hur man räddar liv med hjälp av hjärtstartare?

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Att förbereda er hjärtstartare Normalt är er hjärtstartare helt klar för användning redan vid leverans. Kontrollera gärna detta genom att öppna gula locket och

Läs mer

Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen

Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen Steg för steg genom hela livräddningen Tidigt Tidig hjärt- Tidig Tidig avan- larm lungräddning defibrillering cerad vård När en person drabbas av plötsligt hjärtstopp

Läs mer

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA

MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA MANUAL HEARTON A10 KORTVERSION PÅ SVENSKA Halvautomatisk extern defibrillator Mediana HeartOn A10 Generalagent: Cupola AB www.cupola.se 0510-141 50 Vid reklamation, kompletterande inköp samt övriga administrativa

Läs mer

www.stockholm-hlr.nu

www.stockholm-hlr.nu Ett projekt i syfte att sprida kunskap kring halvautomatiska defibrillatorer för ökad överlevnad. En rapport av Mikael Gustafsson 2007 www.stockholm-hlr.nu INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING Sidan 3 1.

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Dalarna Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Dalarnas

Läs mer

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki

A-HLR Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen. Dina Melki Avancerad hjärt-lungräddning till vuxen Dina Melki För varje minut som går efter hjärtstoppet utan att defibrillering utförs, minskar chansen att överleva med 10 procent. Bedömning av livstecken-undersökning:

Läs mer

Tänk om... Räddad... Tänk om, är ord som ofta dyker upp i Evas tankar. Tack vare omedelbar HLR Tänk om de hade valt en annan golfbana.

Tänk om... Räddad... Tänk om, är ord som ofta dyker upp i Evas tankar. Tack vare omedelbar HLR Tänk om de hade valt en annan golfbana. Tänk om... Räddad... Tänk om, är ord som ofta dyker upp i Evas tankar. Tack vare omedelbar HLR Tänk om de hade valt en annan golfbana. och tidig defibrillering, Eva Frisk, 57 år Tänk om banpersonalen inte

Läs mer

Kursbeskrivning Första Hjälpen

Kursbeskrivning Första Hjälpen Kursbeskrivning Första Hjälpen Ur Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 1999:7 5 På varje arbetsställe skall finnas den beredskap och de rutiner för första hjälpen och krisstöd som behövs med hänsyn

Läs mer

Utbildningsregister. för Svenska HLR-Rådet på webben. Källestedt

Utbildningsregister. för Svenska HLR-Rådet på webben. Källestedt Utbildningsregister för Svenska HLR-Rådet på webben Projektledare Teknisk utveckling Marie-Louise Södersved Källestedt Posit.se Innehåll Utbildningsregister på hlr.nu... 3 Publik del... 3 Logga in i registret...

Läs mer

Att leva med implanterbar defibrillator. Ingår i en serie skrifter från Hjärt- och lungsjukas riksförbund

Att leva med implanterbar defibrillator. Ingår i en serie skrifter från Hjärt- och lungsjukas riksförbund Att leva med implanterbar defibrillator Ingår i en serie skrifter från Hjärt- och lungsjukas riksförbund Jag ser defibrillatorn som min livförsäkring För den vältränade Håkan Borg, 50 år, kom hjärtstilleståndet

Läs mer

Om hjärtat stannar.. Vad gör man?

Om hjärtat stannar.. Vad gör man? Om hjärtat stannar.. Vad gör man? Johan Herlitz Professor i prehospital akut sjukvård Högskolan i Borås och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg 1 Min forskning är möjlig tack vare stöd från Hjärt-

Läs mer

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR

Skrivning A-HLR SKRIVNING I A-HLR SKRIVNING I A-HLR 1. Vilket påstående är rätt? a. Plötsligt oväntat hjärtstopp drabbar ca 5000 människor i Sverige varje år. b. Ett hjärtstopp startar i de flesta fall med ett ventrikelflimmer- VF. c.

Läs mer

Enkät forskningsprojekt, 6 månader efter utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare

Enkät forskningsprojekt, 6 månader efter utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare Enkät forskningsprojekt, 6 månader efter utbildning i hjärt-lungräddning med hjärtstartare 1) Kodnummer (personligt kodnummer) År Mån Dag Tim Min 2) Utbildningsdag och tid, klockan 3) Uppföljande samtal

Läs mer

Verksamhetsplan 2011

Verksamhetsplan 2011 Civilförsvarsförbundet Gävleborg Verksamhetsplan 2011 Vision Säkerhetsmedvetna människor som genom sitt agerande tryggar såväl individen som samhället. 1 Utbildning och information MÅL Minst 2% av Gävleborgs

Läs mer

Utbildningsplan Samverkande sjukvård

Utbildningsplan Samverkande sjukvård Utbildningsplan Samverkande sjukvård Syfte med utbildningsplanen är att strukturerar våra utbildningar inom Samverkande sjukvård där vi kan följa upp planen och utbildningsinsatser som görs inom ramen

Läs mer

Hjärtstoppsprocessen 2014

Hjärtstoppsprocessen 2014 HLR-centrum Clinicum 1(9) Hjärtstoppsprocessen 2014 Verksamhetsberättelse Carl-Göran Ericsson, Chefläkare Eva Oddby, verksamhetschef Anestesikliniken Viveka Frykman, överläkare Hjärtkliniken Per Wahlenius,

Läs mer

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Vid frågor kontakta oss gärna! Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. Akutomhändertagande vid sjukdom eller olycka (L-ABCDE) I utbildningen får kursdeltagaren lära sig hur han eller hon på ett enkelt sätt kan hjälpa en person som drabbas av en akut sjukdom eller olycka.

Läs mer

AED Plus. Den bästa hjälpen för livräddare

AED Plus. Den bästa hjälpen för livräddare AED Plus Den bästa hjälpen för livräddare HLR behövs De senaste riktlinjerna från European Resuscitation Council (ERC) som utgavs 2010 är tydliga: framgångsrik defibrillering kräver att HLR (hjärt-lungräddning)

Läs mer

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som:

För att läkaren lättare ska kunna ställa diagnos är det bra att kunna svara på frågor som: ATT FÅ EN PACEMAKER Vad är en pacemaker? En pacemaker är en liten apparat som hjälper hjärtat att hålla en jämn rytm. Den vanligaste anledningen till att man får en pacemaker är att man har för långa pauser

Läs mer

Ordföranden har ordet!

Ordföranden har ordet! Nr 1 2015 Ordföranden har ordet! Vår åren är nu här och de flesta årsmöten inom vår organisation är nu avklarade. Länsföreningens årsmöte var i år förlagt till Lökeberg i Bohuslän, tanken med det var att

Läs mer

Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson

Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson Bilaga nr 1 till Förbundsinfo nr 7/2006 Deltagarförteckning Rådslagsmötet Marknadsföring av förbundet 16 november 2006 Förbundsstyrelsen Berndt Nilsson Birgitta Eriksson Christer Olsson Eivor Åkerström

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Civilförsvarsförbundets

Civilförsvarsförbundets för Civilförsvarsförbundets AKUTGRUPPER 2012-01-24 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid 2 AKUTGRUPPSVERKSAMHET sid 3 Akutgruppernas beredskap Övriga uppgifter Tystnadslöfte ANSVARSFÖRDELNING inom ORGANISATIONEN

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister

Nationellt kvalitetsregister Nationellt kvalitetsregister Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 108 nationella kvalitetsregister löpande lärande, förbättring, forskning samt kunskapsstyrning för att tillsammans med individen skapa

Läs mer

Aktuellt från Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland

Aktuellt från Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland - 1 - Aktuellt från Hjärt- och Lungsjukas länsförening i Västra Götaland Ordförande har ordet Hej! Ja, då var det dags att för sista gången skriva ledaren i länsinfot. Jag hoppas att vi hörs och ses i

Läs mer

Att starta ett stannat hjärta.

Att starta ett stannat hjärta. Att starta ett stannat hjärta. När hjärtat slutar slå. Plötsligt hjärtstopp är inte en hjärtsjukdom. Faktum är att många av de cirka 10 000 svenskar som drabbas årligen, är till synes friska, aktiva människor

Läs mer

Hjärtstopp och Hjärt-Lung-Räddning

Hjärtstopp och Hjärt-Lung-Räddning Reviderat 2006 06 09 1 (8) Hjärtstopp och Hjärt-Lung-Räddning Organisation och Målbeskrivning vid Länssjukvården Kronoberg Innehållet godkänt av Ledningsgruppen för Länssjukvården och Styrgruppen för Hjärt-Lung-Räddning

Läs mer

Grundfakta om oss. Föreningen har haft en stadig medlemsökning de senaste 5-6 åren.

Grundfakta om oss. Föreningen har haft en stadig medlemsökning de senaste 5-6 åren. Så här arbetar vi i Ordf. Lennart Larsson Grundfakta om oss Hjärt- och Lungsjukas förening I Huddinge är en förening för hjärt- och lungsjuka i Huddinge, deras anhöriga och stödjande medlemmar. Föreningen

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) 2015-03-20 M. Karlsson Marit Karlsson Med dr överläkare LAH Linköping SLS Delegation för medicinsk etik Vår tids utmaning 1. Vi kan idag (alltmer) förlänga

Läs mer

Att leva med arytmi INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND

Att leva med arytmi INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Att leva med arytmi INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND Först trodde jag det bara handlade om att dricka kaffe Mitt hjärtfel som egentligen består av fyra fel, är medfött och

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Köpguide till hjärtstartare

Köpguide till hjärtstartare Köpguide till hjärtstartare Oktober 2013 Vad är egentligen en hjärtstartare? När det inträffat ett plötsligt hjärtstopp har det oftast blivit ett elektriskt kaos i hjärtat. Detta är ett livshotande tillstånd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009

Behandling med ICD och CRT. Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Behandling med ICD och CRT Björn Fredriksson SÄS/Borås 28 och 29 oktober 2009 Systolisk hjärtsvikt Många är symtomatiska trots läkemedelsterapi Prognosen är allvarlig trots behandling Risk för försämring:

Läs mer

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén

ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén ICD implantat (implanterbar cardioverter defibrillator) i kombination med kirurgisk diatermi Författare Monica Clomén 1. Bakgrund Thoraxavdelningen på Universitetssjukhuset i Örebro, samt andra sjukhus,

Läs mer

Befolkningens attityder till organdonationer 2014

Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Befolkningens attityder till organdonationer 2014 Transplantation av organ, såsom hjärta, lungor, lever och njure är numera etablerade och säkra behandlingsmetoder i sjukvården. En transplantation gör

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun

Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2012-05-10 26 (34) ZF:s E_A,;~DLINC NR 35 2012 113 Motion om att öka tillgången av hjärtstartare i Sala kommun Dnr 2011/288 INLEDNING Eva Axelsson

Läs mer

Ökad patientsäkerhet med arbetsblad och HLR-sticka

Ökad patientsäkerhet med arbetsblad och HLR-sticka Marie-Louise Antonsson och Ewa Wigenstorp Sjuksköterskor på HIA/avd 112 och HLRinstruktörer i livräddarutbildning, barn-hlr, S-HLR och A-HLR. Bakgrund: Varje år drabbas ca 15000 personer av hjärtstopp

Läs mer

Fakta om Zoll AED Plus och dess tillbehör

Fakta om Zoll AED Plus och dess tillbehör Sundbyberg 1 april 2011 Fakta om Zoll AED Plus och dess tillbehör Hjärtstartaren: Den hjärtstartare som Civilförsvarsförbundet valt att arbeta med från och med 1 april 2011 är en halvautomatisk hjärtstartare

Läs mer

Ett hjärtsäkert Sverige

Ett hjärtsäkert Sverige Ett hjärtsäkert Sverige Hur kan man beforska och utvärdera projekt och utbildningsmetoder i hjärt-lungräddning? Anette Nord Linköping Helene Bylow - Borås DISPOSITION Goda exempel Hjärtsäkra Sverige Utvärdering

Läs mer

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november!

UNGA LEDARE. Vill du bli ledare inom idrotten? UNGA LEDARE. OBS! Anmäl Dig innan 22 november! Vill du bli ledare inom idrotten? Är du mellan 14-20 år och intresserad av att bli ledare eller organisationsledare* och tycker det är kul att träffa andra ungdomar! I höst kör vi igång med en ny omgång

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN. Västra Götalandsregionen

LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN. Västra Götalandsregionen LEVNADSVANEDAG FÖR PSYKIATRIN Västra Götalandsregionen 2014-10-31 www.drf.nu Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder och dess betydelse inom psykiatrin 8.30-9.00 Registrering

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

AED Plus tillbehörslista

AED Plus tillbehörslista CPR-D elektrod Artikelnummer: 8900.0800.01 Enkelt och snabbt att applicera elektroden på den drabbades bröst Mäter djup och frekvens vid hjärtmassage och vägleder livräddaren till att ge korrekt hjärtmassage

Läs mer

Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker

Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker Inbjudan Inbjudan Temadag om alternativa drivmedel och fordonstekniker Tid: 2 november 2006, kl. 09.00 14.45 Plats: Kommunförbundet Västernorrland, Härnösand eller via webb-tv Välkomna till en temadag

Läs mer

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014

Ordföranden har ordet! Nr 2 2014 Nr 2 2014 Ordföranden har ordet! Några funderingar Den härliga sommaren är slut, men ersätts av höstens vackra färger. Hösten är också upptakten till nya aktiviteter och förhoppningsvis intressanta möten

Läs mer

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans)

Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Hälso- och sjukvård DIVISION MEDICINSK SERVICE DATUM DIARIENR Kerstin Hansson 2007-05-28 Till Hälso- och sjukvårdsnämnden Larm med sjukvårdsåtgärd i väntan på ambulans (IVPA = I Väntan På Ambulans) Bakgrund

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #1 (utgivningsdag 29 januari 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Första nyhetsbrevet Välkommen till Civilförsvarsförbundets

Läs mer

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar

Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med. Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Träna upp din styrka på ett roligt och effektivt sätt med GYMBOLLEN Inspirationsguide med 6 (givande/effektiva/bra) basövningar Viktigt att tänka på innan träning Det är väldigt viktigt att du andas normalt

Läs mer

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI

EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI EKG- OCH SPIROMETRITOLKNING SAMT ÖVERSIKT AV ÖVRIGA UNDERSÖKNINGSMETODER INOM KLINISK FYSIOLOGI MEDICIN & VÅRD 13-16 maj 2014 i Uppsala AVDELNINGEN FÖR uppdragsutbildning DIVISION FOR Contract Education

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

Att leva med hjärtsvikt

Att leva med hjärtsvikt Att leva med hjärtsvikt Ingår i en serie skrifter från Hjärt- och lungsjukas riksförbund Att få pacemakern inopererad var som att vända en hand En kväll för 18 år sedan kände jag en intensiv smärta i nacken

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt.

En hjälp till dig som anar. En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar En broschyr om anmälningsplikt. En hjälp till dig som anar att ett barn misshandlas eller far illa. Enligt svensk lag är man skyldig att anmäla om man känner till något som kan

Läs mer

Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd.

Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd. Obligatorisk Furuboda ligger nära havet, på Skånes ostkust. Vår vision är självständiga HLR och Brand Hjärt och lungräddning samt grundläggande utbildning i brandskydd. Är Innehåll: du intresserad av natur

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm

Akutpsykiatrisk vård. 8 9 februari 2012, Stockholm Akutpsykiatrisk vård Akutpsykiatriska bedömningar och diagnossättning Missbrukets fysiologi behandling och risker med abstinens! Suicidriskbedömning hur kan du bedöma hur allvarligt det är? Samtalsteknik

Läs mer

Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen

Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen Hjärtstartaren som hjälper dig hela vägen Mer än bara en hjärtstartare en hjärtstartare som hjälper dig genom hela livräddningen Tidigt larm Tidig hjärt- lungräddning Tidig defibrillering Tidig avancerad

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION

Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Förmaksflimmer ORSAK, SYMTOM, BEHANDLING PATIENTINFORMATION Sinusknutan Höger förmak Vänster förmak Elektriska retledningssystemet Höger kammare Vänster kammare Vad har hjärtat för uppgift? Hjärtat är

Läs mer

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation.

Bestäm vilket av, eller vilken kombination av övertygande tillvägagångssätt (känsla, logik, förtroende) som du avser att använda i din presentation. Mål Få en enkel överblick över vad du behöver tänka på före och under din presentation. Fungera som praktiska verktyg. Fungera som en tydlig sammanfattning av de absolut viktigaste punkterna. Före presentationen

Läs mer

Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge

Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge Några råd om krisförebyggande åtgärder och krishantering i skarpt läge Problem finns Kriser uppstår om man struntar i problemen och medier eller andra får tag i dem Alltid fredag eftermiddag Nytt blixtsnabbt

Läs mer

Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister

Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister Systemsäkerhet och säkerhetskultur: Vilka är de gemensamma bristerna? Verksamhetsöverskridande och återkommande problem och brister Lena Kecklund 1 2014-03-16 Branscher och arbetsmetoder Kärnkraft Spårtrafik

Läs mer

AED Pro tillbehörslista

AED Pro tillbehörslista CPR-D elektrod Artikelnummer: 8900.0800.01 Enkelt och snabbt att applicera elektroden på den drabbades bröst Mäter djup och frekvens vid hjärtmassage och vägleder livräddaren till att ge korrekt hjärtmassage

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Den missförstådda sorgen

Den missförstådda sorgen Att känna sorg vid en förlust är naturligt. Samtidigt är sorg en av våra mest försummade och missförstådda upplevelser. Vi är ovana att hantera den och vet inte hur vi ska bete oss när vi möter människor

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Manual för Svenska hjärt lungräddningsregistret utanför sjukhus

Manual för Svenska hjärt lungräddningsregistret utanför sjukhus Manual för Svenska hjärt lungräddningsregistret utanför sjukhus Manual del 1 Registrering av patientuppgifter Version 3.0 2015 01 06 Innehåll 1 BAKGRUND... 1 1.1 Inledning och syfte... 1 1.2 Urval... 1

Läs mer

SBAR kommunikationsverktyg för Rätt information vid Rätt tillfälle

SBAR kommunikationsverktyg för Rätt information vid Rätt tillfälle kommunikationsverktyg för Rätt information vid Rätt tillfälle Agenda Kommunikation SBAR verktyg Implementering Kommunikation muntlig skriftlig Kommunikation ska vara Säker - fullständig Ändamålsenlig vara

Läs mer

Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog

Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog Hald & Tesch Brand ab Utbildningskatalog 2015 Varför ska ett företag lägga tid och pengar på säkerhetsutbildningar? Målet med all utbildning är ökad kunskap. Säkerhet handlar i grunden om relation mellan

Läs mer

LUCAS 2 Bröstkompressionssystem

LUCAS 2 Bröstkompressionssystem Godkänd av: Datum: Sida: 195 LUCAS 2 Bröstkompressionssystem Följande instruktion gäller främst för 2. Vid användning av gamla får pausas om patienten ej är intuberad vid ventilation, se riktlinje kap

Läs mer

- PÅ/AV - JUSTERA. - PAUS (låst) - LJUD AV. - Larmindikator

- PÅ/AV - JUSTERA. - PAUS (låst) - LJUD AV. - Larmindikator NU-ambulansen Ambulansinstruktion Förenklad användarmanual till: LUCAS 2 Bröstkompressionssystem - PÅ/AV Manöverpanel: - JUSTERA - PAUS (låst) - AKTIV (kontinuerligt) LUCAS ger kontinuerliga kompressioner.

Läs mer

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg!

Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Varmt välkomna till FBIS första inhibitorträff 24-26 januari 2014 i Göteborg! Du som själv har antikroppar eller om ditt barn har det är hjärtligt välkommen till denna träff/kurs. Detta är ett unikt tillfälle

Läs mer

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap?

LÄNKTIPS. Vart kan jag få kontakt med andra i samma situation? Vart hittar jag kunskap? LÄNKTIPS OM DEMENSSJUKDOM OCH OM ATT VARA ANHÖRIG Sammanställda av Jenny Eriksson föreläsare och Ung Anhörig Jenny@jeogonblick.se / www.jeogonblick.se :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Läs mer

1.1 Bakgrund. Översiktsruta. Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg. Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) Lagrum: HSL för signering

1.1 Bakgrund. Översiktsruta. Enhet: Tre Stiftelser, Göteborg. Mobil lösning: Medication and Care Support System (MCSS) Lagrum: HSL för signering Bilaga 3 Tre Stiftelser/Medication and Care Support System (MCSS) Denna sektion beskriver besöket på Tre Stiftelser som en egen berättelse, med avsikt att ge en sammanhängande beskrivning. Tanken är att

Läs mer