Hjärtstoppsprocessen 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hjärtstoppsprocessen 2014"

Transkript

1 HLR-centrum Clinicum 1(9) Hjärtstoppsprocessen 2014 Verksamhetsberättelse Carl-Göran Ericsson, Chefläkare Eva Oddby, verksamhetschef Anestesikliniken Viveka Frykman, överläkare Hjärtkliniken Per Wahlenius, enhetschef Clinicum Jasna Giesecke, HLR-koordinator/Leg.sjuksköterska Katrín Kemp Gudmundsdottir, HLR-ansvarig läkare Pernilla Karlsson, HLR-ansvarig sjuksköterska Ann-Christin Lundberg, HLR-assistent

2 2 (9) Bakgrund Hjärtstoppsprocessen vid Danderyds sjukhus skapades år 2005 för frågor rörande hjärtstopp och akutlarm som involverar utbildning, utrustning, larmorganisation samt uppföljning på sjukhusövergripande nivå. Hjärtstoppsprocessens mål är att: Behandla alla som drabbas av hjärtstopp på DSAB på ett optimalt sätt Skapa kompetens, kunskap och trygghet hos personalen Tillhandahålla adekvat utrustning Tillhandahålla en välfungerande larmorganisation I riktlinjerna för behandling av patienter med hjärtstopp på DSAB anges följande mål: Larm ska ske inom 1 minut Start av HLR ska ske inom 1 minut Defibrillering ska ske inom 3 minuter En HLR-ansvarig läkare och en HLR-ansvarig sjuksköterska, båda på 20 % i samarbete med HLR-koordinator och HLR-assistent, arbetar kontinuerligt med att optimera aktiviteterna inom hjärtstoppsprocessen med stöd av en central styrgrupp. Handlingsplan 2015 Ökad överlevnad för patienter som drabbas av hjärtstopp på DSAB, mål högre än 30 % levande utskrivna från sjukhus med bibehållen god neurologisk funktion. Öka andelen patienter som defibrilleras inom 3 minuter, mål högre än riksgenomsnittet. Fortsatt arbete med att förkorta tid till larm och tid till start av HLR, mål kortare tid än riksgenomsnittet. Andelen medarbetare på DSAB som genomgår HLR-utbildningen motsvarande kompetensnivå i enighet med gällande riktlinjer skall vara minst 75 procent. Lägga HLR-utbildning in i Lärtorget. Vidarearbete med nätverket för HLR-huvudombud. Revision och översyn av aktuella PM. Återuppta larmrond/falldiskussionsrond 2 ggr/år. Förbättra tillgången av lokaler på Clinicum. Planera och anordna ett regionsmöte på DS gällande HLR. Införa så att första delen av larmrapporterna fylls i direkt i registret av den sjuksköterska som är ansvarig under hjärtstoppet (gäller IVA och Akutcykeln). Fortsatt förbättringsarbete för att öka antalet dokumenterade larmrapporter vid hjärtstopp. Beställning av två nya Sim-pad- (A-HLR) dockor. Samordna möte med sjukhustes HLR-instruktörer (2 ggr/år). Påbörja processen för en ny upphandling av defibrillatorer. Skapa bättre rutiner kring inrapportering av HLR-utbildning från verksamheterna. Påbörja uppföljningen av utskrivna patienter som överlevt hjärtstopp i PROM (Patient Reported Outcome Measures). Inventering av HLR-instruktörer på sjukhuset. Utforma för DSAB en förkortad version av de nationella etiska riktlinjerna för hjärtstopp.

3 3 (9) Förutsättningar Larmorganisation Akutteamet på DSAB larmas via växeln och det sjukhusövergripande larmnumret är På enstaka högbelastade ställen finns det en larmknapp som gör att det går ut en blocksökning till akutteamets medlemmar. Akututrustning Defibrillatorer På de akutavdelningar där medarbetarna har A-HLR kompetens, finns både manuella och halvautomatiska defibrillatorer. På dem övriga enheterna finnas det halvautomatiska defibrillatorer. MTA är den verksamhet som är driftansvariga och ägare av sjukhusets samtliga defibrillatorer. Typ av defibrillator Kombinerad manuell ** 41 och halvautomatisk Halvautomatisk Totalt ** 35 stycken Lp 20 och 6 stycken Lp 15. Det som huvudsakligen skiljer Lp 20 från Lp 15 är att den senare är extrautrustad med endtidal koldioxidmätning, invasiv blodtrycksmätning samt blodtrycksövervakning. Lucas LUCAS är ett mekaniskt hjälpmedel för hjärtkompressioner och i dagsläget har Danderyds sjukhus en LUCAS som är placerad på akutmottagningen. Dessutom finns en LUCAS trainer på akutkliniken som används under utbildningar. Riktlinjerna på DSAB för användning av LUCAS är följande; planerad transport med ambulans, transport till och under en angiografi/pci, speciella situationer där behov av förlängd HLR föreligger samt under de HLR-situationer där personalen är otillräcklig. DSAB har 13 aktiva LUCAS instruktörer och under 2014 deltog sju personer i utbildningen. På hjärtkliniken utbildades inga sjuksköterskor och läkare i LUCAS, medan 16 sjuksköterskor och 10 undersköterskor fick utbildning på akutkliniken. Under 2014 behandlades totalt 17 patienter med LUCAS på DSAB Antal LUCAS behandlade patienter Antal levande utskrivna

4 4 (9) Intraosseösa infarten Kontinuerlig utbildning i användning av den intraosseösa infarten har utförts under På DSAB finns det totalt 10 aktiva instruktörer. Under 2014 utbildades 30 sjuksköterskor och 15 läkare på anestesikliniken, 48 sjuksköterskor på akutkliniken samt 26 AT läkare. Temperaturkontroll/hypotermibehandling En stor randomiserad multicenter studie genomfördes och publicerades år 2013, där författarna påvisade att temperaturkontroll med måltemperatur 33 C eller 36 C under det första 24 timmarna efter ett hjärtstopp gav likvärdiga behandlingsresultat. Numera har vi på Danderyds sjukhus så kallad temperaturkontroll där måltemperatur ligger på 36 C ±0,5 C i 24 timmar. Antal temperaturkontrollerade patienter Antal levande utskrivna Utbildningsverksamhet HLR-centrum följer vid HLR-utbildningen av sina medarbetare riktlinjer från Svenska rådet för hjärt-lungräddning. Antal aktiva och utbildade instruktörer under året Utbildning Antal aktiva instruktörer Antal utbildade instruktörer under 2014 HLR 4 2 D-HLR 7 0 S-HLR A-HLR 35 2 Barn-HLR 21 2

5 Kliniker DSAB Kliniker DSAB 5 (9) Utbildningsresultat och anställda 2014 Andel medarbetare som har tränat någon typ av HLR, total antal anställda samt antal nyanställda per klinik. Akutkliniken Anestesi/IVA AT-läkare Bild-och funktion Hjärtkliniken Hud/Reuma/Infek Kirurgi/Urologi Kvinnokliniken Medicinkliniken Njurmedicin Ortopedi Paramedicinsk sektion Rehabmedicinska kliniken Talkliniken HLR-utbildade (%) Paramedicin och övriga HLR-utbildade (%) Undersköterskor HLR-utbildade (%) Sjuksköterskor HLR-utbildade (%) Läkare (%) Akutkliniken AnestesiIVA AT-läkare Bild-och funktion Hjärtkliniken HudReumaInfek KirurgiUrologi Kvinnokliniken Medicinkliniken Njurmedicin Ortopedi Paramedicinsk sektion Rehabmedicinska kliniken Talkliniken Nyanställda Paramedicin och övriga Total antal anställda Paramedicin och övriga Nyanställda Undersköterskor Total antal anställda Undersköterskor Nyanställda Sjuksköterskor Total antal anställda Sjuksköterskor Nyanställda Läkare Total antal anställda Läkare (Antal) *För utförligare information och tabell, se bilaga 1.

6 6 (9) Vårt mål är att alla som har arbetat mer än tre månader under året ska ha genomgått en HLR utbildning. Rapportunderlag har efterfrågats från samtliga kliniker och från HR-avdelningen. I de fall där vi saknat uppgifter om antalet utbildade och nyanställda personer, har vi i beräkningarna utgått från att det inte utbildats några på dessa verksamheter. Kliniska resultat Vid samtliga akuta larm fylls en larmrapport i och data matas kontinuerligt in i det Nationella registret för hjärtstopp på sjukhus. En uppföljning görs också på de patienter som skrivs ut levande från sjukhus i syfte med att dokumentera en 30-dagarsöverlevnad. Under 2014 registrerades totalt 274 akuta larm på DSAB. Av dessa var 131 hjärtstoppshändelser* och 143 var annat än hjärtstopp. Vanliga tillstånd vid det sistnämnda är t.ex. cerebrala kramper, hypotoni, oklar medvetslöshet och andningsstopp. Av de patienter som fick hjärtstopp befann sig 62 % på en övervakad avdelning och endast 28 % hade en defibrillerbar rytm som första rytm. Av dessa var 80 % vid liv efter avslutad HLR jämfört med endast 39 % av de som inte hade en defibrillerbar rytm. I 94 % av fallen har det larmats inom 1 minut och i 98 % påbörjats HLR inom 1 minut. I 88 % av akutlarmen har akutteamet kommit på plats inom 3 minuter och av de som hade en defibrillerbar rytm har 100 % defibrillerats inom 3 minuter. 25 patienter av 101 kunde skrivas ut levande efter ett hjärtstopp på sjukhuset, vilket motsvarar 25 % överlevnad efter 30 dagar. *Med hjärtstoppshändelser menas att en patient kan ha haft flera hjärtstopp under samma vårdtillfälle som har dokumenterats på larmrapporterna. Nationella registret för Hjärt- lungräddning har bestämt att max tre ska få registreras på en och samma patient. Vid sammanställningen av levande utskrivna har det slumpmässigt valts endast en av de tre registrerade hjärtstoppshändelserna under vårdtillfället.

7 7 (9) Hjärtstopp Vid liv efter avslutad HLR; Initial rytm ej defibrillerbar Vid liv efter avslutad HLR; Initial rytm VT/VF Hjärtrytm ASYSTOLI 2012 Hjärtrytm PEA Hjärtrytm VT/VF Plats för hjärtstopp; Övervakade avd Akutlarm: Hjärtstopp (Uppgifter om specifika arytmier samt vital status efter avslutad HLR saknas för 2012). (%) 2014 Överlevnad (levande utskriven efter 30 dagar) Totalt överlevande 2013 Tid till akutteamets ankomst <=3 minuter 2012 Tid till 1:a defibrillering <=3 minuter 2011 Tid till start av HLR <=1 minut 2010 Tid till larm <=1 minut *För utförligare information och tabell, se bilaga 2.

8 8 (9) Larm-och hjärtstoppslokalisation HLR-gruppens arbete under 2014 Kvalitetsmätning för användandet av MEWS på sjukhuset har tagits fram. Ett testprojekt initierades med S-HLR utbildning för sjukvårdsutbildad personal samt Vuxen HLR för all administrativ personal med icke patientnära kontakt. Projektet startade våren 2014 och har visat sig vara väldigt uppskattat. Bakgrunden till att detta startade var att ge sjukvårdsutbildad personal högre kompetens än bara grund Vuxen- HLR. Detta resulterade i att det blev en repetitionsutbildning i S-HLR med tillägg* som infördes. En ny lista över alla enheterna på Danderyds sjukhus har utarbetats av Lasse (funktionsplanerare Locum) och Jasna under hösten. Detta initierades på grund av svårigheterna för akutteamet att hitta rätt på sjukhuset. Revidering och översyn av aktuella PM. Utbyte av ny forskning/erfarenheter med andra kliniker nationellt på regions-möten samt ett vetenskapligt symposium. Medverkat vid nationellt möte för svenska hjärt-lungräddningsregistret. Avvikelsehanteringar avseende hjärtstopp. Utvärderingsverktyget Webropol skapades. Inventering av alla dockor på KTC. Inventering av alla instruktörer på Danderyds sjukhus. Två instruktörsmöten under året. HLR-huvudombud - och HLR-instruktörsarbetsbeskrivningar har reviderats. En ny A-HLR docka inköpt. *(akututrustning, sug/syrgas och larmorganisation på DSAB)

9 9 (9) Måluppfyllelse Mål 2014 Resultat 2014 Ökad överlevnad för patienter som drabbas av hjärtstopp på DSAB. DS 2014: 25 % Mål: högre än 30 % levande efter 30 dagar med bibehållen god neurologisk funktion. Öka andelen patienter som defibrilleras inom 3 minuter. DS 2014: 100 % Mål: högre än riksgenomsnittet Förkortad tid från hjärtstopp till larm ( 1 min) och start av HLR ( 1 min). Riksgenomsnittet 2013: 83 % DS 2014: 94 % / 98 % Mål: kortare tid än riksgenomsnittet. Andelen medarbetare på DSAB som genomgår HLR-utbildningen motsvarande kompetensnivå i enighet med sjukhusets gällande riktlinjer skall vara minst 75 %. Riksgenomsnittet 2013: 81 % / 89 % DS 2014: 43 % Presentation av resultat Verksamhetsberättelsen kommer att skickas till alla verksamhetschefer, chefsjuksköterskor, utbildningsledare samt HLR-instruktörer på Danderyds sjukhus. Den kommer även att finnas tillgänglig på Clinicums hemsida: lungraddningscentrum-hlr/

10 Bilaga 1 Läkare Sjuksköterskor Undersköterskor Paramedicinare/Övriga HLR-utbildade (%) Anställda Totalt (tidigare/nya) HLR-utbildade (%) Anställda Totalt (tidigare/nya) HLR-utbildade (%) Anställda Totalt (tidigare/nya) HLR-utbildade (%) Anställda Totalt (tidigare/nya) Akutkliniken / / (68/25) (65/0) / / Anestesi/IVA (43/12) (101/35) (96/8) / / AT-läkare (0/32) / / / / / Bild-och funktion (54/5) (117/3) (19/2) / Hjärtkliniken (68/10) (112/42) (34/30) / / Hud/Reuma/Infek (15/7) (35/6) (23/3) / Kirurgi/Urologi (87/16) (152/21) (104/7) / / Kvinnokliniken 6 70 (54/16) (251/2) (144/1) / / Medicinkliniken (119/23) (139/50) (119/16) / / Njurmedicin (12/0) (84/14) (26/4) / Ortopedi (38/7) 4 56 (41/15) 0 65 (57/8) / / Paramedicinsk sektion / / / / / / (54/7) Rehabmedicinska 47 (37/10) (42/7) (83/11) (132/39) 15 kliniken Talkliniken / / / / / / (67/8) Totalt (526/107) (1142/240) (770/90) (253/54) Totalt utbildade medarbetare på DSAB 2014:

11 Procent beräknat på patienter med hjärtstopp Bilaga Akutlarm Hjärtstopp 88 (54,3 %) 89 (33 %) 84 (40 %) 79 (38 %) 131 (48%) Plats för hjärtstopp Övervakade avd 33 (38,6 %) 49 (55 %) 51 (61 %) 38 (48 %) 81 (62%) Hjärtrytm vid VT/VF 21 (23,9 %) 19 (21 %) 12 (14 %) 17 (22 %) 36 (28%) hjärtstopp PEA 22 (25 %) 27 (30 %) _ 30 (38 %) 37 (28%) Vid liv efter avslutat HLR ASYSTOLI 35 (39,8 %) 43 (48 %) _ 32 (40 %) 58 (44%) Om initial rytm VT/VF Om initial rytm ej defibrillerbar 13 (61,9 %) 17 (90 %) _ 12 (71 %) 29 (80%) 25 (36,8 %) 28 ( 40%) _ 23 (37 %) 37 (39%) Tid till larm <=1 minut 50 (56 %) 57 (64 %) 60 (71 %) 62 (79 %) 123 (94%) Tid till start av HLR Tid till 1:a defibrillering Tid till akutteamets ankomst Överlevnad (levande utskriven efter 30 dagar) <=1 minut 68 (77 %) 64 (72 %) 80 (95 %) 74 (93 %) 128 (98%) <=3 minuter 8 (43,8 %) 14 (74 %) 12 (100 %) 14 (82 %) 36 (100%) <=3 minuter 69 (72,7 %) 54 (61 %) 58 (69 %) 65 (82 %) 115 (88%) Totalt överlevande 20 (23 %) 21 ( 24 %) 22 (26 %) 21 (27 %) 25 (25%)

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING

GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING NI N G GÖTEBORG SH LD TBI SU GRÄD D -LUN NI NG RT JÄ WW E W.GBG-HLR.S GÖTEBORGS HJÄRT-LUNGRÄDDNINGSUTBILDNING Det händer plötsligt men med rätt kunskap kan du rädda liv! Du eller Jag? Presentation Syftet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Clinicum, LiÖ US

Verksamhetsberättelse 2010 Clinicum, LiÖ US Verksamhetsberättelse 2010 Clinicum, LiÖ US Innehållsförteckning 1 Personal... 3 2 Samarbete HU-LiÖ... 3 3 Utrustning... 4 4 Verksamhet... 4 5 Möten... 7 6 Bygget... 7 7 Hemsidan... 8 8 Akademi... 8 9

Läs mer

I Väntan På Ambulans

I Väntan På Ambulans I Väntan På Ambulans En sammanställning av räddningstjänstens IVPA uppdrag i Uppsala län 1993-2007 Johan Lingsarve Ambulanssjukvården i Uppsala läns landsting 2008-05-17 För mer information kontakta författaren:

Läs mer

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv

Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Hjärtstopp och kedjan som räddar liv Alandica kultur och kongress 21 okt 2014 Innehåll 1. Hjärtstopp och HLR 2. Kedjan som räddar liv 3. Visioner 4. Ett patientfall 1. Hjärtstillestånd och HLR Budskap:

Läs mer

Rapporten producerad av

Rapporten producerad av 1 Rapporten producerad av FÖRENINGEN LEDNINGSANSVARIGA INOM SVENSK AMBULANSSJUKVÅRD SVENSKA CARDIOLOGFÖRENINGENS ARBETSGRUPP FÖR HJÄRT- LUNGRÄDDNING Redaktörer: Stig Holmberg Mikael Holmberg Grafisk form

Läs mer

KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 2013 KVALITETS- OCH PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Förord 3 Övergripande mål och strategier 5 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig hälso- och sjukvård 9 Säker hälso-och sjukvård 15 Patientfokuserad hälso-

Läs mer

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR)

Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning (HLR) Svenska Läkaresällskapet Svensk sjuksköterskeförening Svenska rådet för hjärt-lungräddning 1 2 INNEHÅLL 5 ETISKA RIKTLINJER FÖR HJÄRT-LUNGRÄDDNING Syfte Grundprinciper

Läs mer

Företagshälsovårdens roll i utbildning av HLR och hjärtstartare

Företagshälsovårdens roll i utbildning av HLR och hjärtstartare Företagshälsovårdens roll i utbildning av HLR och hjärtstartare Författare: Maria Dahlin Handledare: Gunnar Lundqvist Arbets- och Miljömedicin Universitetssjukhuset i Linköping Projektarbete 7,5 hp Företagssköterskeutbildning

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB

Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012. Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB Vårt arbete med säkerhet för våra kunder 2012 Patient- och brukarsäkerhetsberättelse Kvalitetsberättelse TioHundra AB INNEHÅLL Inledning 3 Sammanfattning 4 Kvalitets- och säkerhetsarbete i TioHundra AB

Läs mer

Sammanfattning av föreläsningar och diskussioner vid HLR-träffar 14 och 15 maj 2014.

Sammanfattning av föreläsningar och diskussioner vid HLR-träffar 14 och 15 maj 2014. Sammanfattning av föreläsningar och diskussioner vid HLR-träffar 14 och 15 maj 2014. Inledning Först samling, lite mingel och startfika och därefter följde Sven Olov Josefssons inledning av träffen och

Läs mer

Kvalitetsbokslut. Anestesikliniken MSE, KSK

Kvalitetsbokslut. Anestesikliniken MSE, KSK Kvalitetsbokslut Anestesikliniken MSE, KSK Innehållsförteckning Inledning... 3 Faktaruta... 4 Organisation / Kompetens... 5 Verksamhetens uppdrag... 7 Måluppfyllelse... 8 Tillgänglighet... 9 Medicinska

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE

Kvalitetsbokslut 2014. Vårdplatsenheten MSE Kvalitetsbokslut 2014 Vårdplatsenheten MSE Innehållsförteckning Inledning... 3 Vår verksamhet... 4 Trygga patienter... 5 Patienterfarenheter... 5 Smidig resa genom vården... 7 Tillgänglighet... 7 Patientsäkerhetsresultat...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA VÄLKOMMEN TILL EN NY TERMIN! VÅREN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde

Läs mer

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS Närsjukvårdsteamet Akutmottagningen UMAS 29 Utvärdering Närsjukvårdsteamet, 29-4-23 Ann Andersson - Biståndshandläggare Åsa Dahlqvist - Arbetsterapeut Eva Hansson - NISSE sjuksköterska Wiveca Norinder

Läs mer

Ny Katalog! HÖSTEN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA

Ny Katalog! HÖSTEN 2015. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Ny Katalog! HÖSTEN 2015 Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt ANDERS HULTMAN: FRUKOST HOS EMMA Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog! Inget kunde vara viktigare!

Läs mer

Ny Katalog! HÖSTEN 2014. Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER. Ny kategori. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt PIA MAUNO, SOLSIDAN

Ny Katalog! HÖSTEN 2014. Nyhet! SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER. Ny kategori. Dinväg. Kompetensutveckling för dig som vill framåt PIA MAUNO, SOLSIDAN Ny Katalog! HÖSTEN 2014 Nyhet! Dinväg Kompetensutveckling för dig som vill framåt Ny kategori SAMVERKAN MED LÄNETS KOMMUNER PIA MAUNO, SOLSIDAN Hej och välkommen till landstingets kompetensutvecklingskatalog!

Läs mer

Uppsala-Örebro VRISS Slutrapporter 2009. Vårdrelaterade infektioner ska stoppas!

Uppsala-Örebro VRISS Slutrapporter 2009. Vårdrelaterade infektioner ska stoppas! Uppsala-Örebro VRISS Slutrapporter 2009 Vårdrelaterade infektioner ska stoppas! Uppsala Örebro VRISS Vårdrelaterade infektioner ska stoppas Vårdrelaterade infektioner är en av de vanligaste vårdskadorna

Läs mer

Hjärtstartare till sjöss

Hjärtstartare till sjöss Sjökaptensprogrammet Examensarbete Hjärtstartare till sjöss Vilka riktlinjer finns för utrustning av hjärtstartare ombord på skandinaviska fartyg? Molin Anna Salmose Ina Standár Evelina 2011-05-20 Program:

Läs mer

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun

Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Genomlysning av natt- och larmpatrullen i Järfälla kommun Jenny Sjöberg Dnr Son 2013/703 November 2013 2013-11-20 1 (16) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND OCH SYFTE... 2 2. METOD... 2 3. NATT- OCH

Läs mer

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab

Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse. Fysiologlab 2014 Kvalitets-, miljö- och patientsäkerhetsberättelse Fysiologlab Ständig kvalitetsutveckling vägen till fortsatt förtroende Alla vi som arbetar inom sjukvården är i en förtroendebransch. Människor ger

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Patientsäkerhetsberättelse för Landstinget i Östergötland år 2013 Jenni Fock, processledare omvårdnad Martin Magnusson, utvecklingschef D-nr LiÖ 2014-296 www.lio.se Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Sida 1 (71) Dnr 22/2013. Årsredovisning 2012. NU-sjukvården. Styrelsen för NU-sjukvården 2013-02-01, 5

Sida 1 (71) Dnr 22/2013. Årsredovisning 2012. NU-sjukvården. Styrelsen för NU-sjukvården 2013-02-01, 5 Sida 1 (71) Dnr 22/2013 Årsredovisning 2012 NU-sjukvården Styrelsen för NU-sjukvården 2013-02-01, 5 Sida 2 (71) Innehåll 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS...5 2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG...7 3.

Läs mer

Landstinget i Kronoberg

Landstinget i Kronoberg Landstinget i Kronoberg Tillgänglighet och väntetider Revisionsrapport Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, Landstinget i Kronoberg Anneli Carlsson Anna-Karin Woodhouse Ernst & Young

Läs mer

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång

Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Projektrapport Bättre vård Mindre tvång Team 4, Avd 25, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) Syfte med deltagandet i Genombrott Förbättra den psykiatriska heldygnsvården med fokus på tvångsvård och tvångsåtgärder

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

S:t Eriks Ögonsjukhus Kvalitetsrapport 2010. En redovisning av vårt arbete med kvalitet och patientsäkerhet.

S:t Eriks Ögonsjukhus Kvalitetsrapport 2010. En redovisning av vårt arbete med kvalitet och patientsäkerhet. S:t Eriks Ögonsjukhus Kvalitetsrapport 2010 En redovisning av vårt arbete med kvalitet och patientsäkerhet. Rapporten är sammanställd av: Eva Bjarman, kvalitetssamordnare Gunilla Landstedt, vårdutvecklare

Läs mer

Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen.

Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen. Resurspersoner och stimulansbidrag för en kraftsamling av arbetet med tobaksavvänjning i landstingen. Inom Nationella tobaksuppdraget fick landstingen möjlighet att under både 2009 och 2010 söka stimulansmedel

Läs mer

inom inom landstingets primärvård Utvärdering av ett projekt vid Tranebergs vårdcentral i i Stockholm

inom inom landstingets primärvård Utvärdering av ett projekt vid Tranebergs vårdcentral i i Stockholm DEMENSSJUKSKÖTERSKA DEMENSSJUKSKÖTERSKA inom landstingets primärvård inom inom landstingets primärvård Utvärdering av ett projekt vid Tranebergs vårdcentral Utvärdering av i av Stockholm ett av projekt

Läs mer

Landstinget Gävleborgs revisorer

Landstinget Gävleborgs revisorer Jämlik palliativ vård? Landstinget Gävleborgs revisorer Revisionsrapport Mars 2011 Karin Magnusson Innehåll Sammanfattning...3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund...... 5 1.2 Uppdrag och revisionsfråga... 5

Läs mer