Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2009-10-15. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD)"

Transkript

1 1(25) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum Kolabacken (Rum 1) Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Lars-Ingvar Ljungman (M) (ordföranden) Nils-Ola Roth (M) (1:e vice ordförande) Henrik Thorsell (FP) (2:e vice ordförande) Inger Järsholm Broekuis (M) Christer Tedestål (M) Lena Wendt (M) Tommy Larsson (M) Christer Mars (M) Patrik Åkesson (M) Mikael Ståhlfors (M) Gustav Schyllert (M) Carina Larsson (M) Christina Skörvald (S) Cleas Axelsson (M) Marie-Louise Bergman (M) Ola Freij (M) Karin Lönnergård (M) Lars Olin (M) Agneta Löfberg (M) Eva Stenmarck (M) Sofia Manger (M) Kristina Fedin (M) Göran Cronsioe (M) Malin Fors (M) Kurth Stenberg (S) Magnus Bergström (FP) Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Eventuellt förhinder anmäles snarast till Ingegerd Svensson tfn eller till Vellinge Direkt , e-post

2 2(25) Kjell Andersson (SPI) Kjell Håkansson (SPI) Hans Hansson (C) Sten-Axel Norén (C) Övriga Marie Louise Arendt, kansli- och säkerhetschef Christer Brynielsson, informationschef Hans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör Ann-Christine Garnå, förvaltningsdirektör Thomas Grundén, tekniska direktören Åke Grönvall, ekonomidirektör Kenneth Jönsson, controller Gert Åberg, personaldirektör Ann-Marie Cronsioe, kommunalrådsassistent Ingegerd Svensson, sekreterare

3 3(25) Ärendelista 1. Val för justering 2. Meddelanden 3. Redovisning av delegeringsbeslut 4. Tidplan för kommunstyrelsens sammanträden Förslag om att genomföra en översyn av Vellinge kommuns organisation 6. Ny vatten och avloppstaxa Ändrat antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. 8. Delegering av ärenden rörande dispens från strandskydds-bestämmelserna i miljöbalken. 9. s delårsbokslut Vellinge kommuns delårsbokslut Skolpeng/bidrag till förskola, fritidshem, förskoleklass, skola och gymnasieskola Sekretess - Upphandling - Markarbeten, entreprenad Stora Hammar, östra Höllviken 13. Remiss - nationell plan för transportsystemet samt miljökonsekvensbeskrivning

4 4(25) Ärendets dnr: Ks 1 Val för justering

5 5(25) Ärendets dnr: Ks 2 Meddelanden Beslutsunderlag: a) Sammanställning - Ärendelista (pärm finns tillgänglig på sammanträdet. Finns även tillgängligt på b) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott , dnr Ks 2009/457 samt dnr Ks 2009/483. c) Kurser och konferenser för politiker (pärm finns tillgänglig på sammanträdet). d) Vellinge kommuns utgående behållning pensionsmedelsförvaltning augusti 2009, dnr Ks 2009/ e) Överlåtelse av befintliga inventarier vid Vikenstugans förskola, dnr Ks 2009/105. f) Överlåtelse av befintliga inventarier vid Granviks förskola, dnr Ks 2009/ g) Skrivelse från s ordföranden Lars-Ingvar Ljungman - tillfälligt stopp för organisationsförändringar m m, dnr Ks 2009/ h) Yttrande - Regional transportinfrastukturplan för Skåne , dnr Ks 2009/467.

6 6(25) i) Inkomna skrivelser: - Beslut från Länstyrelsen i Skåne län - godkännande av slutrapport avseende det lokala naturvårdsprojektet Information och annan kunskapsspridning i Vellinge kommun via Falsterbo Fågelstation, dnr Ks 2009/ Yttrande från Svensk Kollektivtrafik över en ny kollektivtrafiklag, SOU 2009:39, dnr Ks 2009/ Entledigande av borgerlig vigselförrättare, SR, dnr Ks 2009/ Förslag till beslut: godkänner redovisningen av meddelande som förtecknats i kommunstyrelsens protokoll.

7 7(25) Ärendets dnr: Ks 3 Redovisning av delegeringsbeslut Beslutsunderlag: Förteckning över samtliga delegeringsbeslut fram till (pärm med underlag finns tillgängligt på sammanträdet). Ärendebeskrivning: har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en delegeringsordning som antagits av kommunstyrelsen Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen kan ompröva eller fastställa besluten utan fyller funktionen att besluten vinner laga kraft. Det står kommunstyrelsen fritt att återkalla delegeringen. Enligt den nya delegeringsordningen ska ärendemening, vilket beslut som fattats, vem som fattat beslutet och när beslutet fattades finnas med i redovisningen av delegeringsbesluten. Förslag till beslut: godkänner redovisningen av delegeringsbesluten som förtecknas i kommunstyrelsens protokoll.

8 8(25) Ärendets dnr: Ks 2009/501 Ks 4 Tidplan för kommunstyrelsens sammanträden 2010 Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Förslag till tidplan. Följande dagar föreslås som sammanträdesdagar för kommunstyrelsen januari, 9 februari, 23 mars, 11 maj, 15 juni, 31 augusti, 21 september, 5 oktober, 9 november samt den 7 december Sammaträdena förläggs företrädningsvis på tisdagar klockan Förslag till beslut: godkänner följande sammanträdesdagar för januari, 9 februari, 23 mars, 11 maj, 15 juni, 31 augusti, 21 september, 5 oktober, 9 november samt den 7 december förträdesvis klockan Expedieras till: Samtliga nämnder

9 9(25) Ärendets dnr: Ks 2009/465 Ks 5 Förslag om att genomföra en översyn av Vellinge kommuns organisation Initierat av: s ordförande, Lars-Ingvar Ljungman. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse från personaldirektör Gert Åberg Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendebeskrivning: Vellinge kommun har till sina huvuddrag haft den nuvarande organisationen i snart 18 år, från den 1 januari Det är lika lång tid som den sammanslagna kommunens första organisation, som i sina huvuddrag fanns under perioden Av flera olika skäl, vilka kommer att beröras senare, finns det därför anledning att nu genomföra en total översyn av såväl den politiska organisationen som förvaltningsorganisationen. När vår nya organisation infördes var den en av de mest framsynta och ändamålsenliga organisationerna bland svenska kommuner. Den har också i huvudsak visat sig vara mycket framgångsrik. Det finns dock idag ett antal kommuner som har nyare organisationer, vilka på ett betydligt bättre sätt än Vellinges är anpassade till dagens och morgondagens verkligheter. En

10 10(25) målsättning med den nya organisationen måste därför vara att den återigen skall ligga i framkant bland landets kommuner, för att på bästa och mest effektiva sätt kunna möta de utmaningar som finansiering, styrning och produktion av välfärdstjänster kommer att möta i framtiden, i första hand under 2010-talet. För att ge utredningen möjlighet att pröva olika modeller för kommunens framtida organisation är det viktigt att i detta skede inte låsa arbetet mot en viss organisationsmodell. Däremot anser kommunstyrelsen att vissa grundläggande utgångspunkter skall prägla arbetet och den kommande organisationen. Arbetet skall påbörjas snarast efter kommunstyrelsens beslut. Arbetet skall bedrivas på ett sådant sätt att beslut om en ny organisation kan fattas senast vid kommunstyrelsens sammanträde i juni Eventuella förändringar i den politiska organisationen skall beslutas senast vid första kommunfullmäktigesammanträdet efter sommaruppehållet, enligt nu liggande förslag till tidplan, den 25 augusti Under hösten 2010 skall genomförandet av den nya organisationen förberedas. Organisationen skall bemannas, nyrekryteringar och andra nödvändiga personal- och kompetensförändringar genomföras, lokalplanering för kommunhuset ske, nya reglementen och delegeringsordningar utarbetas och fastställas, administrativa rutiner och system omarbetas etc. Den nya organisationen skall i alla delar införas från den 1 januari 2011, i samband med början av den nya mandatperioden. Tidigare behandling: Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Förslag till beslut: ger ekonomidirektör Åke Grönvall och personaldirektör Gert Åberg i uppdrag att genomföra en total översyn av kommunens nuvarande organisation, såväl den politiska som förvaltningsorganisationen, och lägga fram förslag till ny organisation i båda dessa delar. Arbetet skall bedrivas i enlighet med de utgångspunkter och principer som redovisas i denna skrivelse.

11 11(25) Expedieras till: Samtliga nämnder i Vellinge, Vellingebostäder

12 12(25) Ärendets dnr: Ks 2009/461 Ks 6 Ny vatten och avloppstaxa 2009 Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse från Per Juhlin Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendebeskrivning: Tekniska förvaltningen har arbetat fram förslag till nya periodiska avgifter för vatten, spillvattenavlopp och dagvattenavlopp. Ekonomiskt är målsättningen att hela VA-verksamheten skall vara självfinansierad. Hittills har kostnaderna för vattenförsörjningen och hanteringen av spillvattenavlopp täckts med avgifter, inkl anläggningsavgifter, uttagna av abonnenterna. Kostnaderna för dagvattenavlopp bekostas dels av abonnenterna och dels av skattekollektivet. Det har nu genomförts ändringar i redovisningsprinciperna på grund av Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, som innebär att redovisningen av intäkterna från anläggningsavgifter har ändrats. Ändringen innebär att anläggningsavgiften ska periodiseras i den löpande redovisningen. Detta innebär att verksamhetens egna kapital fortsättningsvis redovisas som en kortfristig skuld till VA-kollektivet. Den kortfristiga skulden löses upp under 50 år och redovisas som en årlig driftsintäkt. Beräkningar visar prognostiserade kostnadsökningar med 3-4 %

13 13(25) de kommande åren. För att täcka denna driftkostnadsökning krävs en motsvarande ökning av taxan. Tekniska förvaltningen har tagit fram två alternativa förslag till höjning av brukningstaxorna för VA. Det ena alternativet baseras på den verkliga kostnadsfördelningen, uppdelad på fasta och rörliga kostnader för vatten respektive avlopp. Det andra alternativet innebär lite högre höjning av fast avgift och motsvarande lägre höjning av rörlig avgift. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om höjning av vatten- och avloppstaxan enligt förslaget i alternativ 1. Tidigare behandling: Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna ny vatten- och avloppstaxa från 2009 enligt alternativ 1 och som baseras på den verkliga kostnadsfördelningen uppdelad på fasta och rörliga kostnader för vatten respektive avlopp vilket innebär något lägre fast avgift och något högre förbrukningsavgift. Expedieras till: Tekniska nämnden, Per Juhlin

14 14(25) Ärendets dnr: Ks 2009/512 Ks 7 Ändrat antal ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Beslutsunderlag: Protokollsutdrag från valnämndens sammanträde Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendebeskrivning: Av 1 i Kommunallagen framgår att fullmäktige bestämmer hur många ledamöter som fullmäktige skall ha. Antalet skall bestämmas till ett udda tal och till minst 51 i kommuner med över till och med röstberättigade invånare. 2 Vid tillämpningen av 1 ska antalet röstberättigade beräknas på grundval av uppgifterna i folkbokföringsdatabasen enligt lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet den 1 mars året före valåret. 3 Om fullmäktige beslutar att antalet ledamöter i fullmäktige skall ändras, ska beslutet tillämpas först när val av fullmäktige förrättas nästa gång i hela landet. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret. 4 För ledamöter i fullmäktige ska det finnas ersättare. Fullmäktige bestämmer hur många ersättarna ska vara. Antalet ska utgöra en viss andel, dock högst hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Beslutet ska fattas före utgången av februari månad valåret.

15 15(25) Den 1 mars 2009 var antalet röstberättigade i Vellinge kommun 24635st vilket innebär att antalet ledamöter i fullmäktige skall ändras från befintliga 49 till 51st. Andelen ersättare i fullmäktige skall utgöras av högst hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige. Gustav Schyllert önskade under valnämndens möte ett förtydligande av antalet ersättare, och Marie Louise Arendt fick i uppdrag att be Länsstyrelsen formulera ett sådant. Förtydligandet utgörs av dock minst två stycken ersättare samt att ordet högst har tagits bort. Tidigare behandling: Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta utöka antalet ledamöter i fullmäktige till 51 st och att andelen ersättare skall utgöras av hälften av det antal platser som varje parti får i fullmäktige, dock minst två stycken ersättare.

16 16(25) Ärendets dnr: Ks 2009/494 Ks 8 Delegering av ärenden rörande dispens från strandskyddsbestämmelserna i miljöbalken. Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse från Lars-Robert Göranson Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendebeskrivning: Strandskyddsbestämmelserna i 7 kap miljöbalken har den 1 juli 2009 ändrats så att en kommun i vissa fall får ge dispens från de förbud inom ett strandskyddsområde, som finns i 7 kap 15 miljöbalken. Miljö- och byggnadsnämnden har behandlat ärendet som föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt nedanstående. Tidigare behandling: Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta delegera rätten till miljö- och byggnadsnämndenatt med stöd av 7 kap. 18 b miljöbalken ge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 15 miljöbalken.

17 17(25) Ärendets dnr: Ks 2009/510 Ks 9 s delårsbokslut Beslutsunderlag: Delårsbokslut för kommunstyrelsen Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendebeskrivning: Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag på delårsrapport per den 30 augusti 2009 för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Årets resultat prognostiseras till 3,0 mkr. De största avvikelserna från budget är: s medel till förfogande GIS-tjänst Personal hälsovård Rättning av momsdeklaration Näringsliv o EU-verksamhet Informationsenheten Vellinge Direkt Avgångsvederlag 6,4 mkr 0,4 mkr 0,5 mkr - 2,0 mkr - 0,7 mkr - 0,8 mkr - 0,8 mkr - 0,6 mkr s verksamhet redovisar i styrkorten en måluppfyllelse på 90 %. BR-fastighet redovisar en budgetavvikelse på -6,4 mkr. Underskottet hänförs sig till den avbrutna elavtalet med HBV och ökade räntekostnader under byggnadstiden.

18 18(25) Mark och exploatering redovisar en överskott på 14,2 mkr, vilket är hänförbart till slutredovisningen av exploateringsområdet Duvslaget. Tidigare behandling: Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Förslag till beslut: beslutar godkänna delårsrapporten och lägga denna till handlingarna Expedieras till: Ekonomidirektören, förvaltningsdirektören, Serkon.

19 19(25) Ärendets dnr: Ks 2009/520 Ks 10 Vellinge kommuns delårsbokslut Beslutsunderlag: Delårsbokslut för Vellinge kommun Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendebeskrivning: Kommunledningsstaben har upprättat förslag till delårsrapport per den 31 augusti Befolkningsutvecklingen är positiv och ökar med 191 invånare under första halvåret. Startskottet har gått för framtagandet av en ny översiktsplan där processen, det vill säga dialogen och förankringen av de framtida visionerna och tankarna bakom planen är lika viktiga som själva slutprodukten Översiktsplan Enkäten inom förskolans område visar att föräldrarna överlag är nöjda och har positiva kommentarer om personalen. Ett förbättringsområde är information om barnets utveckling till föräldrarna. Äldreomsorgen har fått gott betyg i Socialstyrelsens första nationella enkätundersökning hos brukare inom äldreomsorgen. Vellinges resultat är över eller lika med riksgenomsnittet på 20 av 22 områden. Följande ny- ombyggnationer har tagits i drift:

20 20(25) Sundsgymnasiets byggnad Tornhuset med bibliotek i Vellinge kommun Rosentorpsskolan Biblioteket i Höllviken Strandbaden Henriks hage Bruksparken Delårsrapporten visar på ett prognostiserat resultat för 2009 på 55,8 mkr. Det är 51,5 mkr bättre än budget. De största enskilda posterna är: Skatteintäkterna -27,5 mkr M-nämnden 20,2 mkr Återföring pensionsmedel 31,5 mkr Duvslaget 14,0 mkr Sänkt arbetsgivare avgift 6,0 mkr Intern ränta 13,0 mkr Investringsprognosen uppgår till 145,8 mkr. För att finansiera årets investeringar beräknas ny upplåningen uppgå till 90 mkr. God ekonomisk hushållning bedöms uppfyllas då 90 % av de kommunövergripande målen i styrkortet uppfylls. Kommunövergripande plan för den interna kontrollen har fastställts av kommunstyrelsen. Redaktionella förändringar genomförs innan utskick till kommunstyrelsen. Tidigare behandling: Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna delårsrapporten och lägga denna till handlingarna. Expedieras till: Samtliga nämnder, Serkon

21 21(25) Ärendets dnr: Ks 2009/519 Ks 11 Skolpeng/bidrag till förskola, fritidshem, förskoleklass, skola och gymnasieskola Initierat av: M-nämnden Beslutsunderlag: Förslag till skolpeng/bidrag Protokollsutdrag från M-nämnden Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendebeskrivning: Förslag till skolpeng/bidrag för förskola, fritidshem, förskoleklass, skola och gymnasieskola har tagits fram för M-nämnden har behandlat ärendet som föreslår kommunstyrelsen fastställa upprättat förslag. Tidigare behandling: Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Förslag till beslut: beslutar fastställa förslaget till skolpeng/bidrag för förskola, fritidshem, förskoleklass, skola och gymnasieskola Expedieras till: M-nämnden

22 22(25) Ärendets dnr: Ks 2009/400 Ks 12 Sekretess - Upphandling - Markarbeten, entreprenad Stora Hammar, östra Höllviken Beslutsunderlag: Anbudsutvärdering, anbudsprotokoll med tillhörande anbudsförteckning, presenteras vid arbetsutskottets sammanträde. protokoll från kommuntyrelsens arbetsutskott Ärendebeskrivning: I samband med uppförandet av Stora Hammars nya skola skall gata, VA, markanläggningar med mera utföras i enlighet med detaljplan för Stora Hammar 16:136 med flera, skola, förskola. Vellinge kommun har annonserat om upphandling av entreprenör för dessa arbeten. Sista dag för lämnande av anbud var stycken anbud har inkommit varav 5 meddelat att man avstår från anbudsinlämningen. Tidigare behandling: Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Förslag till beslut: beslutar anta anbudsingivare i enlighet med anbudsutvärdering som entreprenör för anläggandet av gator och VA inom exploaterings-

23 23(25) området Stora Hammar 16:136 i Vellinge kommun samt utse kommunstyrelsens ordförande Lars Ingvar Ljungman och mark och exploateringsingenjören att underteckna erforderliga handlingar. Expedieras till: Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen

24 24(25) Ärendets dnr: Ks 2009/470 Ks 13 Remiss - nationell plan för transportsystemet samt miljökonsekvensbeskrivning Initierat av: Beslutsunderlag: Trafikverken Remiss - Nationell plan för transportsystem samt miljökonsekvensbeskrivning (ej utskickad. Finns tillgänglig på sammanträdet eller på trafikverkens hemsidor eller Yttrande - Regional transportinfrastrukturplan för Skåne från stadsbyggnadsdirektör Hans Folkeson Yttrande - nationell plan för transportsysemet samt miljökonsekvensutredning (delas ut på sammanträdet). Ärendebeskrivning: Trafikverken (Banverket, Vägverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket) har i samarbete tagit fram en nationell plan för transportsystem samt en miljökonsekvensbeskrivning. Planen förväntas bidra till en utveckling av transportsystemet på ett sätt som bedöms medverka till ökad tillväxt och nya och fler arbetstillfällen i alla delar av landet. Transportsektorn kan därmed bidra till att underlätta för människor och företag att leva och verka i Sverige.

25 25(25) Tidigare behandling: Ärendet har behandlats av kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Förslag till beslut: beslutar godkänna yttrandet och översända det till Trafikverket. Expedieras till: Trafikverket

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan J Eriksson (M) Anders Bengtsson (KD) 280-291, 293, 307, del av 308, 314 Kommunstyrelsen 2014-12-09 1 (47) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Irene Homman (S) ordförande Svante Hanses (KOSA) Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas Fredén

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-11-13 Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50)

LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (50) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset. kl 13.15 16.35 Beslutande Enligt bifogad närvarolista Justerare Inger B Larsson (S) och Sana Suljanovic (M) Tid och plats

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2015-08-18 08:30 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2015-08-18 kl 08.30 i Domsalen -2, KS 2015-08-18 08:30 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer