Nämnden för gemensam medborgarservice

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnden för gemensam medborgarservice"

Transkript

1 1(17) nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve Frick (M) (1:e vice ordförande) Inge Salomonsson (M) Pia Andersson (M) Hans Cedergren (M) Martin von Gertten (M) Pia Nyqvist (M) Magnus Bergström (FP) (2:e vice ordförande) Birger Winberg (FP) Lars-Åke Andersson (S) Lennart Bengtsson (NL) Sven Lerning (M) Kenneth Nordström (M) Jesper von Wowern (M) Louise Alström (M) Jan Omfors (M) Lars Renhed (M) Erik Olin (M) Boel Franzén Sveger (FP) Lilian Heier Eriksson (FP) Birgitta Tengqvist (S) Anina Söderlund (NL) Tony Nilsson (SD) Angela Everbäck (MP) Christer Björkegren (KD) Kristina Hansson (SD) Jan Björkman (MP) Kjell Bornhager (KD) Eventuellt förhinder anmäles snarast till sekreteraren eller Vellinge Direkt tfn , e-post

2 2(17) Övriga Lisa Sundgren, enhetschef Teknik Ann-Margarethe Kemvik, nämndsekreterare Annette Bengtsson, trafikingenjör Kristina Papai, enhetschef Kultur Mats Persson, enhetschef Fritid Victor Valencia, Va-ingenjör

3 3(17) Ärendelista 1. Meddelande 2. Redovisning av delegeringsbeslut Information från Victor Valencia 4. Ansökan om Vellinge Kommuns Kulturstipendie Ansökan om Vellinge Kommuns Idrottsstipendie Yttrande över motion från Anina Söderlund (NL) om att Falsterbonäsets livräddare ska få behålla 100 % av biljettintäkterna från kommunens arrendeparkeringar 7. Yttrande över motion från Kjell Kumlien m.fl. (S) om gång- och cykelvägar 8. Önskemål om farthinder på Prästgårdsgatan och Klockaregårdsgränd 9. Hastighetsöversyn 10. Lokala ordningsföreskrifter för Torghandel 11. Höga havsnivåer - Falsterbonäset samt områdena vid Höllviken och Kämpinge 12. Delegeringsbestämmelser 13. Information från Lisa Sundgren

4 4(17) Ärendets dnr: GMS 1 Meddelande Beslut från Ksau 33 motion från Henrik Thorsell (FP) gällande fulländat badhyttsregister - förslag till yttrande till nämnden 6/ Förslaget till yttrande över motion angående införande av feriepraktikplatser motsvarande efterfrågan från Christina Skjörvald (S), som skulle lämnas på nämndens sammanträde 25/ , kommer att lämnas på nämnden 6/ Förslag till yttrande över motion från Lars-Åke Andersson (S) om införande av anslag för studieförbunden, som skulle lämnats på nämndens sammanträde 25/ , kommer att lämnas på nämnden 6/ Beslut från Ksau 119 motion från Kjell Bornhager (KD) angående uppförande av musikpaviljong i Vellinge kommun - förslag till yttrande till första nämnden Beslut från Ksau 115 motion från Rolf Erichs m.fl. (NL) om vägföreningar - förslag till yttrande till första nämnden Beslut från Ksau 120 motion från Magnus Bergström (FP) och Lennart Eriksson (FP) med yrkande på full finansiering för Falsterbonäsets Livräddare - förslag till yttrande till första nämnden 2012.

5 5(17) Beslut från Ksau 116 motion från Camilla J Lindberg (FP) angående förbättrad väghållning - förslag till yttrande på första nämnden har tagit del av informationen

6 6(17) Ärendets dnr: NGM 2011/72 GMS 2 Redovisning av delegeringsbeslut 2011 Beslutsunderlag: Redovisning av delegeringsbeslut har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en delegeringsordning som antogs av nämnden för gemensam medborgarservice. Redovisningen omfattar även eventuella beslut tagna i ärendeserie tekniska nämnden. föreslås godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.

7 7(17) Ärendets dnr: GMS 3 Information från Victor Valencia Victor Valencia informerar om verksamhetssystem. har tagit del av informationen om verksamhetssystem.

8 8(17) Ärendets dnr: NGM 2011/570 GMS 4 Ansökan om Vellinge Kommuns Kulturstipendie 2011 Beslutsunderlag: Det är 15 ansökningar som har inkommit. Vellinge kommun delar ut Kulturstipendier till talangfulla konstutövare inom skilda kulturella områden, främst ämnande för personer som står i början av sin konstnärliga bana och har anknytning till Vellinge kommun. fattar beslut om vem eller vilka som ska tilldelas årets Kulturstipendium. Sökande

9 9(17) Ärendets dnr: NGM 2011/1041 GMS 5 Ansökan om Vellinge Kommuns Idrottsstipendie 2011 Beslutsunderlag: Ansökningar om stipendier Vellinge kommun delar ut stipendie till idrottsutövare och ledare i kommunen. Detta delas ut på årets sista kommunfullmäktigemöte av ordförande för nämnden för gemensam medborgarservice. fattar beslut om vem eller vilka som ska tilldelas årets Idrottsstipendium. Sökande

10 10(17) Ärendets dnr: NGM 2011/1100 GMS 6 Yttrande över motion från Anina Söderlund (NL) om att Falsterbonäsets livräddare ska få behålla 100 % av biljettintäkterna från kommunens arrendeparkeringar Initierat av: Beslutsunderlag: Anina Söderlund (NL) Motion från Anina Söderlund (NL) Skrivelse med förslag till yttrande från Mats Persson Motion om att Falsterbonäsets Livräddare ska få behålla 100% av biljettintäkterna från kommunens arrendeparkeringar. Tidigare behandling: Ks föreslås besluta överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande över motionen. Kommunstyrelsen

11 11(17) Ärendets dnr: NGM 2011/986 GMS 7 Yttrande över motion från Kjell Kumlien m.fl. (S) om gång- och cykelvägar Initierat av: Beslutsunderlag: Tidigare behandling: Ärendet är initierat av Kjell Kumlien m.fl. (S) som lämnat in en motion Motion från Kjell Kumlien m.fl. (S) om gång-och cykelvägar. Skrivelse, daterad I motionen yrkar Kjell Kumlien m.fl. (S) på att det snarast planeras och byggs säkra gång- och cykelvägar från Vellinge till Östra Grevie respektive Västra Ingelstad samt att Vellinge kommun ska verka för en gemensam satsning med Trelleborgs kommun för en säker gång- och cykelväg från Höllviken till Trelleborg. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att översända motionen till nämnden för gemensam medborgarservice för yttrande (Ksau 121). Beredningen föreslår nämnden för gemensam medborgarservice besluta att överlämna förvaltningens skrivelse som sitt yttrande över motionen. Kommunstyrelsen

12 12(17) Ärendets dnr: NGM 2011/898 GMS 8 Önskemål om farthinder på Prästgårdsgatan och Klockaregårdsgränd Initierat av: Ärendet är initierat av boende på Prästgårdsgatan och Klockaregårdsgränd, sedan tidigare finns det också ett beslut om försök med hastighetsåtgärder, TN Beslutsunderlag: Korrespondens, NGM 2011/898 Nyligen har 30 km/tim införts som högst tillåtna hastighet på Prästgårdsgatan och Klockaregårdsgränd men de boende önskar nu fysiska åtgärder. Tidigare behandling: Tn Beredningen föreslår nämnden för gemensam medborgarservice besluta att avslå begäran om fysiska farthinder, då det är infört 30km/timme enligt tidigare önskemål. Estelle Baijtner för gruppen Vi föräldrar på Prästgårdsgatan och Klockaregårdsgränd.

13 13(17) Ärendets dnr: NGM 2011/193 GMS 9 Hastighetsöversyn Initierat av: Tekniska nämnden beslutade att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram en hastighetsöversyn för de tättbebyggda områdena inom Vellinge kommun. Beslutsunderlag: Hastighetsplan oktober 2011 med samrådsredogörelse Översynen har presenterats i en remissversion av hastighetsplan, daterad En mängd synpunkter har sammanställts i ett förslag till samrådsredogörelse, och en reviderad hastighetsplan presenteras nu. Beredningen föreslår nämnden för gemensam medborgarservice besluta anta hastighetsplanen och samrådsredogörelsen med inarbetade ändringar. Enhet Teknik Trafikverket

14 14(17) Ärendets dnr: NGM 2011/1131 GMS 10 Lokala ordningsföreskrifter för Torghandel Initierat av: Beslutsunderlag: Länsstyrelsen Bifogade torghandelsföreskrifter samt Länsstyrelsens svar. Bifogade torghandelsföreskrifter samt Länsstyrelsens svar. Tidigare behandling: Torghandelsföreskrifter framtagna Beredningen föreslår nämnden för gemensam medborgarservice besluta anta de reviderade torghandelsföreskrifterna. Kommunstyrelsen

15 15(17) Ärendets dnr: NGM 2011/863 GMS 11 Höga havsnivåer - Falsterbonäset samt områdena vid Höllviken och Kämpinge Initierat av: KS Beslutsunderlag: Rapport från SWECO av Yttrande över Swecos rapport Beredningen föreslår nämnden för gemensam medborgarservice besluta att överlämna yttrandet till Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden

16 16(17) Ärendets dnr: NGM 2010/4 GMS 12 Delegeringsbestämmelser Beslutsunderlag: Delegeringsförteckning - förändring markerad med rött. Tidigare behandling: Omorganisation av tjänstemannaorganisationen i Vellinge kommun trädde i kraft den 1/ , därför behövs nu en ny delegeringsordning. GMS beslut om ny delegeringsordning på grund av ny organisation. GMS beslut om uppdatering av delegeringsordning. Beredningen föreslår nämnden för gemensam medborgarservice att besluta godkänna delegeringsordningen, samt besluta att den gäller från den 1/ Kommunstyrelsen Enhet Teknik

17 17(17) Ärendets dnr: GMS 13 Information från Lisa Sundgren Information från Lisa Sundgren, chef för enhet Teknik har tagit del av informationen

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(25) 2013-02-08 Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve Frick (M) (1:e

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(46) Ks 2013/34 2013-03-22. Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik

Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(46) Ks 2013/34 2013-03-22. Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik 1(46) 2013-03-22 Kommunförvaltningen Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Ledamöter kallas Ersättare underrrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid Ledamöter

Läs mer

2010-06-10. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD)

2010-06-10. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) 1(34) 2010-06-10 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

2009-10-15. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD)

2009-10-15. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) 1(25) 2009-10-15 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum Kolabacken (Rum 1) Tid 18:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

2013-08-22. Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD)

2013-08-22. Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD) 1(20) 2013-08-22 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav Schyllert (M) (1:e

Läs mer

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00

Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Tekniska nämnden 2011-08-25 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Mellanfryken, torsdag 25 augusti 2011, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-01-12. AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid AB Sjöbohems lokaler, Verkstadsgatan 2B 2011-01-12 kl. 18:30-20:45 Bror Ahlin (M), ordförande Jörgen Jönsson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00

PROTOKOLL 1(15) Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum: 2014-06-18. Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 PROTOKOLL 1(15) Plats och tid C-salen i Medborgarhuset Alafors, kl 08:00-12:00 ande Tjänstgörande ersättare Boel Holgersson (C), ordförande Carina Zito-Averstedt (M) Madeleine Olofsson (FP) Ingrid Hellberg

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/9 Plats och tid Lokal Roten, kl. 14.45 16.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare, summa 27 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2008-02-20 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdagen den 20 februari 2008 klockan 19.00 20.20 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 6 maj, kl 14.00-15.35 ande Övriga Sidan 2 Pettersson Maria, s Israelsson Kjell, m Josefsson Kurt, bop Birgitta

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-12-11 181-190

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-12-11 181-190 Kommunfullmäktige 181-190 2 181 Avsägelse av kommunalt uppdrag... 5 182 Information: A/ Utvecklingsprincip för Mjörnstranden... 6 183 Utvecklingsprincip för Mjörnstranden... 7 184 Svar på motion om begravningsplats

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30. Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell

Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30. Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell 2015-02-09 1 (21) Plats och tid ande Höörsalen Måndagen den 9 februari 2015 kl 10:00 12.30 Stefan Lissmark (S) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors (S) Annagreta Reinholdz (S) Maria Truedsson (MP) Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 1 2013-11-13 09:00

Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 1 2013-11-13 09:00 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset Henån, s-rum 1 2013-11-13 09:00 Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S)

Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Rolf Malmberg (S) 1 (13) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-14.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Tid och plats Justerade paragrafer Arvo

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-09-29. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.20 Beslutande. Sida 1/24

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll 2014-09-29. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.20 Beslutande. Sida 1/24 1/24 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.20 Beslutande Karl-Erik Kruse (S) Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Anders Nilsson (SD) Birgitta Jönsson (S) Leif Hägg (M) ordf Claes

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-12-15 Sida 1 (34) 2009-12-15 Sida 1 (34) Plats och tid Assbergssalen, Kunskapens Hus, kl 17.00 22.00. Ajournering och paus kl 18.20 21.00, och 21.10 21.20. Beslutande c Lennart Brunander v Karin Jageby m Margareta Löfgren

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer