Nämnden för gemensam medborgarservice

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnden för gemensam medborgarservice"

Transkript

1 1(25) Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve Frick (M) (1:e vice ordförande) Inge Salomonsson (M) Pia Andersson (M) Hans Cedergren (M) Martin von Gertten (M) Pia Nyqvist (M) Magnus Bergström (FP) (2:e vice ordförande) Birger Winberg (FP) Lars-Åke Andersson (S) Lennart Bengtsson (NL) Sven Lerning (M) Kenneth Nordström (M) Jesper von Wowern (M) Louise Alström (M) Jan Omfors (M) Lars Renhed (M) Erik Olin (M) Boel Franzén Sveger (FP) Lilian Heier Eriksson (FP) Birgitta Tengqvist (S) Anina Söderlund (NL) Tony Nilsson (SD) Angela Everbäck (MP) Christer Björkegren (KD) Kristina Hansson (SD) Jan Björkman (MP) Kjell Bornhager (KD) Eventuellt förhinder anmäles snarast till sekreteraren eller Vellinge Direkt tfn , e-post

2 2(25) Övriga Charlotte Unosson, avd.chef medborgarservice Mats Persson, enhetschef fritid Kristina Papai, enhetschef kultur Mathias Lindsjö, enhetschef teknik Kent Naterman, räddningschef Sven Roos, platschef räddningstjänsten Sven Andersson, platschef räddningstjänsten Mikael Tegnér, platschef räddningstjänsten Nils-Åke Höjbert, platschef räddningstjänsten Annette Bengtsson, trafikingenjör Richard Johansson, ekonomikonsult Ann-Margarethe Kemvik, nämndsekreterare

3 3(25) Ärendelista 1. Val för justering 2. Meddelande 3. Redovisning av delegeringsbeslut och yttrande Redovisning av delegeringsbeslut och yttrande Årsredovisning 2012 för nämnden för gemensam medborgarservice 6. Information om räddningstjänstens verksamhet 7. Information om vattenkvaliteten i Vellinge 8. Information om upphandling av nytt elavtal 9. information av SCB:s medborgarundersökning 10. Förslag om att återinföra 30 km/tim som högsta hastighet förbi Rängbågens förskola, Rängs Sand 11. Utvärdering av införandet av parkeringsövervakning 12. Borttagande av reservationsavgifter på biblioteken 13. Redovisning av intern kontroll Intern kontrollplan VA-anmälan för fastighet Arrie 1: VA-anmälan för fastighet Hötofta 6:9

4 4(25) Ärendets dnr: GMS 1 Val för justering Ordföranden meddelar att protokollet justeras senast den 27 februari på kommunhuset. utser ( )att tillsammans med ordförande justera protokollet.

5 5(25) Ärendets dnr: GMS 2 Meddelande Beslutsunderlag: 1. NGM 2012/394 Överklagan av delegeringsbeslut NGM 2012/129 Buskörning på Vattentornsgatan och förslag på åtgärder - inget svar från Länsstyrelsen. 2. NGM 2011/1345 Överklagan av delegeringsbeslut NGM 2011/375 Ansökan om förbud att stanna med flera trafikföreskrifter på Birgittavägen, Öresundsvägen, Polisvägen, Videholms allé, Sjögränden, Plåtslagarevägen, Norra Gyllebergsvägen, Furet, Gamlevägen och Möllevägen. Överklagan kom in till Vellinge kommun och skickades till Länsstyrelsen Länsstyrelsen ansåg inte att de skulle handlägga detta ärende och skickade överklagan till Förvaltningsrätten Förvaltningsrätten däremot ansåg att Länsstyrelsen skulle handlägga ärendet, och skickade tillbaka överklagan till Länsstyrelsen Länsstyrelsen avslog överklagandet. Detta beslut inkom NGM 2013/36 Överklagan av delegationsbeslut nr 2012/923 gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 168, ärende Ks 2012/721, Indexreglering av periodiska avgifter i taxan för Vellinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

6 6(25) 5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 167, ärende Ks 2012/731, Utökad budget tryckavloppsledning Skanör-Höllviken. 6. Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen 160, ärende Ks 2012/643, Avtal om samverkan inom Räddningstjänsten mellan Trelleborgs kommun och Vellinge kommun. 7. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige 166, ärende Ks 2012/643, Avtal om samverkan inom Räddningstjänsten mellan Trelleborgs kommun och Vellinge kommun. 8. Skötselavtal för Skanörs ljung , NGM 2011/ Avtal mellan Vellinge kommun och Vellinge Tennisklubb angående uthyrning av fasta tennisabonnemang, strötimmar och sommarabonnemang på Vellinge Idrottsplats, utomhustennisbanor och uthyrning av Södervångshallen, NGM 2012/ Hyresavtal mellan Vellinge kommun Egalite Tennis Handelsbolag, NGM 2012/ Avtal med avfall Sverige om hantering av elavfall från 2013, NGM 2012/ Minnesanteckningar från brottsförebyggande rådets möte , Ks 2012/ Information från Skånetrafiken om färdtjänst, NGM 2012/ Tertialredovisning nr 2 från Leif Bengtsson Fritid & Underhålls AB, NGM 2012/ Resultat från nämndens arbetsgrupper. 16. Tack från städa Sverige, idrottens miljöorganisation. 17. Information från Håll Sverige Rent angående Blå Flagg. 18. Statistik för mat- och restavfallsinsamling 2012.

7 7(25) beslutar 1. Godkänna redovisningen av meddelanden som förtecknats i protokollet.

8 8(25) Ärendets dnr: NGM 2012/43 GMS 3 Redovisning av delegeringsbeslut och yttrande 2012 Beslutsunderlag: Redovisning av delegeringsbeslut för perioden 16/11-31/ Redovisning av yttrande för perioden 16/11-31/ har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en delegeringsordning som antogs av nämnden för gemensam medborgarservice föreslås 1. Godkänna redovisningen av delegeringsbesluten och yttranden som förtecknats i protokollet.

9 9(25) Ärendets dnr: NGM 2013/41 GMS 4 Redovisning av delegeringsbeslut och yttrande 2013 Beslutsunderlag: Redovisning av delegeringsbeslut mellan 1/1-16/ har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän enligt en delegeringsordning som antogs av nämnden för gemensam medborgarservice föreslås 1. Godkänna redovisningen av delegeringsbesluten och yttranden som förtecknats i protokollet.

10 10(25) Ärendets dnr: NGM 2013/44 GMS 5 Årsredovisning 2012 för nämnden för gemensam medborgarservice Initierat av: Beslutsunderlag: Charlotte Unosson, avdelningschef medborgarservice. Årsredovisning för nämnden för gemensam medborgarservice. Årsredovisning för balansräkningsenhet VA. Årsredovisning för balansräkningsenhet Avfall. Årsredovisning 2012 för nämnden för gemensam medborgarservice, balansräkningsenhet VA och balansräkningsenhet Avfall.

11 11(25) Beredningen föreslår nämnden för gemensam medborgarservice besluta 1. Att, efter granskning, godkänna årsredovisningarna samt överlämna dem till kommunstyrelsen. 2. Att äska ombudgetering av 0,1 mkr av driftbudgeten för nämnden för gemensam medborgarservice avseende de tilläggsanslag från kommunstyrelsen under år 2012 som inte har förbrukats. Dessa 0,1 mkr avser utredning och projektering av hållplats på Falsterbovägen. 3. Att äska ombudgetering av 24,9 mkr av investeringsbudgeten för nämnden för gemensam medborgarservice. 4. Att äska ombudgetering av 7,1 mkr av investeringsbudgeten för balansräkningsenhet VA. Expedieras till: Kommunstyrelsen

12 12(25) Ärendets dnr: GMS 6 Information om räddningstjänstens verksamhet Initierat av: Kent Naterman, räddningschef. Kent Naterman, räddningschef, informerar om räddningstjänstens verksamhet. Platscheferna på kommunens räddningsstationer berättar om respektive stations specialverksamheter. Sven Andersson stationschef Höllviken. Sven Roos, platschef Vellinge. Mikael Tegnér, platschef Skanör. Nils-Åke Höjbert, platschef Västra Ingelstad. har tagit del av informationen om räddningstjänstens verksamhet.

13 13(25) Ärendets dnr: GMS 7 Information om vattenkvaliteten i Vellinge Initierat av: Mathias Lindsjö, enhetschef teknik. Mathias Lindsjö informerar om dricksvattenkontroll. har tagit del av informationen om dricksvattenkontrollen.

14 14(25) Ärendets dnr: GMS 8 Information om upphandling av nytt elavtal Initierat av: Mathias Lindsjö, enhetschef teknik. Mathias Lindsjö informerar om pågående upphandling av elavtal. har tagit del av informationen om den pågående upphandlingen av elavtal.

15 15(25) Ärendets dnr: GMS 9 information av SCB:s medborgarundersökning Initierat av: Beslutsunderlag: Charlotte Unosson, avdelningschef medborgarservice. Material delas ut på sammanträdet. Statistiska Centralbyråns(SCB) genomför på uppdrag av Vellinge kommun medborgarundersökning bland kommunens invånare. I undersökningen ingår Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgar- Index och Nöjd-Inflytande-index och resultatet redovisas i tre delanalyser. Nöjd-Region-Index som anses vara den viktigaste mäter hur nöjda invånarna är med att bo och leva i kommunen. Den tar bland annat upp kommunikationer och om man kan rekommendera andra att bosätta sig i kommunen. har tagit del av informationen om resultatet av Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning 2012.

16 16(25) Ärendets dnr: NGM 2011/1058 GMS 10 Förslag om att återinföra 30 km/tim som högsta hastighet förbi Rängbågens förskola, Rängs Sand Initierat av: Beslutsunderlag: Tidigare behandling: Annette Bengtsson, trafikingenjör. Skrivelse av Annette Bengtsson trafikingenjör Medborgarservice, Namninsamling från Rängbågens förskola. Namninsamling från Kämpingestugans AB (Håslövs byaskola). Hastighetsplan, antagen Yttrande från Polismyndigheten, Protokoll från skolskjutsbesiktning, Resultat från hastighetsdisplayen. Yttrande från Trafikverket, Ärendet är initierat av att många har reagerat på att hastigheten förbi Rängbågens förskolan har höjs till 40 km/tim. Höjning har skett i enlighet med den av nämnden antagna hastighetsplanen. Bland annat två namninsamlingar har inkommit, där man önskar återinföra 30 km/tim som högsta tillåtna hastighet förbi Rängbågens förskola, på väg 519, Räng Sandsvägen. Polisen tillstyrker återinförandet. Den befintliga skolskjutshållplatsen vid förskolan har godkänts för 40 km/tim. Ärendet behandlades i nämnden för gemensam medborgarservice , i enlighet med förslag.

17 17(25) Beredningen föreslår nämnden för gemensam medborgarservice besluta 1. ge trafikingenjören i uppdrag att utreda trafiksituationen runt förskolan ur ett säkerhetsperspektiv. Expedieras till: Enhet teknik Rängbågens förskola Kämpingestugans AB Polisen Trafikverket Josefine Österström Maria Ljunggren Björn Ferm Marina Ljung Björn Billgren Andreas Mattsson Malin Matz

18 18(25) Ärendets dnr: NGM 2011/621 GMS 11 Utvärdering av införandet av parkeringsövervakning Initierat av: Beslutsunderlag: Tidigare behandling:. Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Annette Bengtsson, har beslutat att införa parkeringsövervakning och att utvärdera verksamheten efter 1 år. Verksamheten startade i februari Under perioden mars tom oktober 2012 (8 månader) har 481 parkeringsanmärkningar delats ut och betalningsviljan är hög. Verksamheten har gått med ett överskott på 77 tkr. Reaktionerna från allmänheten och näringsidkare har varit positiv. För att möta efterfrågan och skapa bättre förutsättningar för punktinsatser föreslås att antalet övervakningstimmar utökas. Ärendet behandlades i nämnden för gemensam medborgarservice , i enlighet med förslag.

19 19(25) Beredningen föreslår nämnden för gemensam medborgarservice besluta 1. Permanenta verksamheten och utöka antalet övervakningstimmar till i snitt 40 timmar/månad med möjlighet till extra bevakning i samband med speciella händelser så som t ex större snömängder, arrangemang eller andra trafikbelastningar. Expedieras till: Enhet teknik

20 20(25) Ärendets dnr: NGM 2012/843 GMS 12 Borttagande av reservationsavgifter på biblioteken Initierat av: Enhetschef kultur Kristina Papai. Beslutsunderlag: Skrivelse från Kristina Papai, Det har under flera år investerats i RFID-teknik, dvs ut- och återlämningsautomater på biblioteken som har förbättrat självbetjäningen och bidragit till en biblioteksverksamhet i teknisk framkant. För att förstärka servicen ytterligare vill vi erbjuda låntagarna möjligheten att själv hantera lån av reserverade medier som idag är placerade bakom disk. Av 33 kommuner har 26 gått över till självservice på reservationer. Merparten av reservationsmeddelanden skickas ut via mail och kostar inte längre i posthantering. Genom att ta bort reservationsavgiften, 10 kr per media kan vi erbjuda både en likvärdig och hög servicegrad oavsett var man bor i kommunen. Beredningen föreslår nämnden för gemensam medborgarservice besluta om 1. Borttagande av reservationsavgifter på folkbiblioteken. Expedieras till: Enhet kultur

21 21(25) Ärendets dnr: NGM 2012/386 GMS 13 Redovisning av intern kontroll 2012 Initierat av: Beslutsunderlag: Jim Christensen, projektledare. Kristina Papai, enhetschef kultur. Rapport angående rutiner för bevakning av garantibesiktningar från Jim Christensen, Rapport angående vilka rutiner som finns för inköp av konst från Kristina Papai, Nämnden beslutade att verksamheten med tillhörande styrkort och ekonomi ska följas upp löpande under året. Man valde ut tre särskilda intern kontrollprojekt för 2012: 1. Genomgång av att gällande säkerhetsrutiner och regelverk följs inom fritidsverksamheten. 2. Uppföljning av vilka rutiner som finns för inköp av konst inom kulturområdet. 3. Genomgång av och eventuellt framtagande av rutiner för garanti-/slutbesiktningar och garantitider. Rapporten gällande att säkerhetsrutiner och regelverk följs inom fritidsverksamheten godkändes av nämnden Ett av kontrollområdena var genomgång av rutiner för bevakning av garantibesiktningar i anslutning till investeringsentreprenader.

22 22(25) Vi har under hösten 2012 sammanställt gällande garantibesiktningar och testat att registrera ett antal av dessa i W3D3. Resultatet av testerna har utfallit väldigt positivt. Det saknas dokumenterade rutiner för inköp av konst. Konstinköp har gjorts enligt enskild bedömning vid varje inköpstillfälle. Förslag till rutiner för inköp av konst samt rutin för underhåll av konstverk placerade utomhus föreslås. Tidigare behandling: Ärendet behandlades i nämnden för gemensam medborgarservice och i enlighet med förslag. Beredningen föreslår nämnden för gemensam medborgarservice besluta 1. Godkänna rapporten gällande rutiner för bevakning av garantibesiktning. 2. Godkänna föreslagna förbättringsåtgärder gällande rutiner för inköp av konst och underhåll. Expedieras till: Enhet teknik Enhet kultur

23 23(25) Ärendets dnr: NGM 2013/7 GMS 14 Intern kontrollplan 2013 Initierat av: Charlotte Unosson, avdelningschef medborgarservice Beslutsunderlag: Skrivelse samt bilagt förslag till Intern kontrollplan för Enligt reglementet för intern kontroll har nämnderna det yttersta ansvaret för intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Nämnderna ska inför varje verksamhetsår anta en särskild internkontrollplan som ska vara baserad på en genomförd och dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys. har gett avdelningen medborgarservice i uppdrag att utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning ta fram internkontrollområden för verksamhetsområdena infrastruktur, VA/avfall, fritid och kultur för En processanalys har gjorts och en interkontrollplan har tagits fram och redovisas i bilaga 1. Beredningen föreslår nämnden för gemensam medborgarservice besluta 1. Fastställa internkontrollplan Expedieras till: Enhet teknik Enhet kultur Enhet fritid

24 24(25) Ärendets dnr: NGM 2012/1020 GMS 15 VA-anmälan för fastighet Arrie 1:13 Initierat av: Max Persson, VA-chef. Beslutsunderlag: Skrivelse av Max Persson, Karta. Avtal med bilaga. Ansökan avser tillkoppling av kommunalt vatten och avlopp för en fastighet som kan komma att avstyckas från fastigheten Arrie 1:13. Beredningen föreslår nämnden för gemensam medborgarservice besluta 1. Bevilja ansökan om anslutning till vatten och avlopp enligt bifogade skrivelse och avtalsförslag. Expedieras till: Enhet teknik Fastighetsägaren

25 25(25) Ärendets dnr: NGM 2013/62 GMS 16 VA-anmälan för fastighet Hötofta 6:9 Initierat av: Max Persson, VA-chef. Beslutsunderlag: Skrivelse av Max Persson, Skiss. 2 st. avtal. Ansökan avser tillkoppling av kommunalt vatten och avlopp för fastigheten Hötofta 6:9. Beredningen föreslår nämnden för gemensam medborgarservice besluta 1. bevilja ansökan om anslutning till vatten och avlopp enligt bifogade avtalsförslag. 2. därvid befria fastigheten från anläggningsavgift. Expedieras till: Enhet teknik Fastighetsägaren

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2.

Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2. 2015-04-16 1 (32) Plats Konf.rum 225, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 16 april, 2015 kl. 08:30 16:00 Ajournering för lunch kl. 12:40 13:40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef

Göran Lidström, Sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(84) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 28 mars 2012, kl. 10.00-18.20 Beslutande Åke Nilsson, ordf. 10.00-15.45 Anita Johansson Ewa Hed Gunilla Prång, ordf. 15.45

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare

Se bifogad närvarolista. Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Kommunfullmäktige 2012-04-19 1 (23) Plats och tid Forum, Hyltebruk kl 18.30 21.30 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga deltagare Per Borg, kommunchef Eva Nordgaard, sekreterare Utses att justera Dorothea

Läs mer

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00

Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Kommunkontoret måndag 2013-11-11 kl. 16.00 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus B-sal måndag 2013-11-04 kl. 19.00-21.00 Enligt sidor 44 och 45. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Göran Lundström, kommunchef Fredrik Noaksson, vd

Läs mer

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209

Kommunsekreterarens rum, 2014-11-25 13.00. Ida Frödén. Ordförande... Jonas Kleber 186-187 och Bengt Storbacka 188-209 Plats och tid Lindesberg arena, Aktiviteten, kl. 17.00-20.00 ande Se bilaga Övriga deltagande Ida Frödén, sekreterare Anna Nilsson, nämndsekreterare Gunilla Sandgren, ekonomichef Christer Lenke, kommunchef

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Plats och tid: Sammanträdesrum 429, 2015-03-11, kl. 08:30 16:10 Beslutande: Lars Nyander (S) Stig Andersson (EP) Robin Holmberg (M) Arne Jönsson (S) Christer Hansson (S) Åsa Larsson (S) Susanne Jönsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35

Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Kommunstyrelsen 2015-02-03 1(16) Plats och tid Salen, Centralplan1, Alvesta 3 februari 2015 kl. 09.00 12.40 Ajournering mellan 2 och 3 kl. 10.00 10.35 Justerade paragrafer 1-13 ande Per Ribacke (S), ordf.

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S)

PROTOKOLL. Marie-Louise Hellström (M) Lars G Eriksson (SD) Stig Andersson (V) och Örjan Fridner (S) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:50 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Jaana Hertzman (C) tjg ers Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Plats och tid Sammanträdesrum Neden, stadshus C, kl. 13:00-14:00 ande Lilith Svensson (KD), ordförande Britta Stribén (S), vice ordförande Helene Larsson (M)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008:16:2 Sida 1 (45) Plats och tid Bohusrummet, 13.00-18.00 Beslutande Anders Holmensköld (m) Ordförande Ordförande 353-367, 370-380 Miguel Odhner (s) Vice ordförande Ordförande 368-369 Maria Abrahamson

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer