Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 (Kolabacken)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 (Kolabacken)"

Transkript

1 /UNDERRÄTTELSE (23) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Kommunstyrelsen Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 (Kolabacken) Tid kl Ärenden 1 Val för justering 2 Meddelande 3 Redovisning av delegeringsbeslut 4 Information om avbrutet elavtal 5 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 6 Plan för intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhetsområde 7 Övergripande pandemiplan samt underlag till verksamhetsrelaterade pandemiplaner 8 Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 9 Förslag till åtgärdsplan vid upprepad skadegörelse 10 Ansökan om nätkoncession för en 130 kv kraftledning mellan Vellinge och Foteviken 11 Investeringsbidrag till ny asfaltsbeläggning Höllvikens vägförening nr 6 12 Förordnande som borgerlig vigselförrättare i Vellinge kommun 13 Yttrande Samrådsmaterial Södra Östersjöns vendistrikt 14 Yttrande Regional folkhälsostrategi, Ett gott liv i Skåne 15 Yttrande Hur ska Malmö växa hållbart? Dialog-pm 2009:1 16 Samråd om Svedala kommuns Översiktsplan 2009 version 7 \\admvk1\home$\ingegerdsve\ks\2009\kallelser\1 sept\kallelse 1 SEPT PUL.doc

2 /UNDERRÄTTELSE Lars-Ingvar Ljungman Ordförande

3 Kommunstyrelsen Val för justering Ordföranden meddelar protokollet skall justeras den xxxxxxx 2009, på kommunstyrelseförvaltningens kansli. Kommunstyrelsen utser xxxxxxxxxx tillsammans med ordföranden justera protokollet.

4 Kommunstyrelsen Ks Meddelande Beslutsunderlag a) Ärendelistor b) Kurser och konferenser för politiker (pärm tillgänglig på sammanträdet) c) Vellinge kommuns utgående behållning samt pensionsmedelsförvaltning i juni och juli d) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott och e) Upplåning Tjänsteskrivelse från ekonomidirektören f) M-nämndens, Miljö- och byggnadsnämndens och tekniska nämndens tertialuppföljning g) Inkomna skrivelser: Från Sveriges Kommuner och Landsting Kongressens uppdrag om förbundets finansiella tillgångar, engångsutdelning till medlemmar. Från Sveriges Kommuner och Landsting förbundsavgift år 2010 till Sveriges Kommuner och Landsting. Anmälan om avgång från de politiska uppdragen från Fredrik Salö. godkänna redovisningen av meddelande som förtecknats i kommunstyrelsens protokoll

5 Kommunstyrelsen Ks Redovisning av delegeringsbeslut Beslutsunderlag (Pärm finns tillgänglig på sammanträdet) Kommunkansliet K 7/09 Tillfällig ändring av estant enligt Ks beslut i samband med semester. K 8/09 Tillfällig ändring av estant enligt Ks beslut i samband med semester. K 9/09 Upphandling av fågelövervakning och inventering i Vellinge kommuns naturreservat K 10/09 Falsterbo golfklubbs 100-års jubileum Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen P 9/09 Kommunal förköpsrätt av del av fastigheterna Vellinge Stora Hammar 16:134 samt 16:136 P10/09 - Kommunal förköpsrätt av del av fastigheterna Vellinge Stora Hammar 16:134 samt 16:136 P 11/09 - Kommunal förköpsrätt av del av fastigheten Vellinge Stora Hammar 6:30 P 33/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Vargen Större 3. P 34/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Östra Grevie 8:20. P35/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 23:5. P36/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 22:416. P 37/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 22:413. P 38/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 22:414. P 39/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 22:415. P 40/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 13:113. P 41/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Östra

6 Kommunstyrelsen Ks (forts) Grevie 22:65. P 42/09 Kommunal förköpsrätt samt prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet av fastigheten Vellinge Hököpinge 55:82. P 43/09 - Kommunal förköpsrätt samt prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet av fastigheten Vellinge Hököpinge 55:62. P 44/09 Kommunal förköpsrätt av del av fastigheten Vellinge södra Håslöv 4:2. P 45/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Ljunghusen 10:71. P 46/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Mellan-Grevie 2:12. P 47/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Ljunghusen 9:74. P 48/09 Kommunal förköpsrätt samt prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet av fastigheten Vellinge Hököpinge 55:82. P 49/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheterna Vellinge Arrie 18:2 och 29:1. P 50/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Arrie 25:13. P 51/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 9:39. P 52/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Mellan-Grevie 2:12. P 53/09 Kommunal förköpsrätt samt prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet av fastigheten Vellinge Höllviken 8:86. P 54/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Vellinge 23:39. P 55/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Räng 5:278. P 56/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheten Ljunghusen 15:44. DP 2/09 Utställning för detaljplan för Skanör 6:85 m fl, del av Skanörs vångar Del A, Vellinge kommun, Skåne län. Justerandes sign version 7 \\admvk1\home$\ingegerdsve\ks\2009\kallelser\1 sept\kallelse 1 SEPT PUL.doc

7 Kommunstyrelsen Ks (forts) DP 3/09 Utställning för detaljplan för Skanör 13:14 m fl, del av Skanörs vångar Del D, Vellinge kommun, Skåne län. DP 4/09 - Samråd för detaljplan för del av Skanör 2:1 flerbostadshus vid Axelsons Torg i Skanör, Vellinge kommun, Skåne län. DP 5/09 Samråd för detaljplan för Falsterbo 2:22 m fl flerbostadshus vid Sjögatan i Falsterbo, Vellinge kommun, Skåne län. J 8/09 Ansökan om jaktkort på Skanör och Falsterbo utmarker i Vellinge kommun. J 9/09 Ansökan om tillfälligt jaktkort för ungdomsverksamhet inom Skanör-Falsterbo Viltvårdsförening. MEX 6/09 Beslut om anta anbud på anläggning gator, vägar och grönområden, inom fastställd detaljplan. MEX 7/09 Beslut om förvärv, byte och fastighetsreglering av fastighet eller fastighetsdel för genomföra fastställd detaljplan. godkänna redovisningen av delegeringsbesluten som förtecknats i kommunstyrelsens protokoll Justerandes sign version 7 \\admvk1\home$\ingegerdsve\ks\2009\kallelser\1 sept\kallelse 1 SEPT PUL.doc

8 Kommunstyrelsen Ks Information om avbrutet elavtal Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonomidirektör Åke Grönvall delas ut på sammanträdet. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Informationen avser kommunens elavtal med HBV/Bergen energi. Förändringen berör ca 150 offentliga förvaltningar eller företag och innebär en kostnad för Vellinge kommun. Vellinge kommun har påbörjat ny elupphandling. Tidigare behandling Ekonomidirektör Åke Grönvall gav en muntlig information vid kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet gav då Åke Grönvall i uppdrag ta fram en skriftlig redogörelse till kommunstyrelsens sammanträde godkänna informationen. Exp Ekonomidirektören

9 Kommunstyrelsen Ks Ks Delegeringsordning för kommunstyrelsen Beslutsunderlag Förslag till delegeringsordning framtagen av förvaltningsdirektör Gert Åberg. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens delegeringsordning har varit föremål för en översyn. Kommunstyrelsens nuvarande delegeringsordning innehåller tekniska frågor som idag finns organisatoriskt under tekniska förvaltningen. Förändringar i Kommunallagen och i kommunstyrelsens uppdaterade reglemente medger dessutom möjligheter till en annan delegering än vad som finns angett i den nuvarande delegeringsordningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ett första förslag till delegeringsordning och gav då kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag komplettera förslaget avseende ekonomiärenden, ekonomiska frågor och plan-, bostads- och markärenden. Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. godkänna delegeringsordningen för kommunstyrelsen. Exp Samtliga nämnder

10 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Plan för intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhetsområde Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från controller Kenneth Jönsson Bilaga 1 Plan för intern kontroll Bilaga 2 Plan för intern kontroll inom kommunstyrelsen Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen fastställde Reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har enligt reglementet dubbel funktion när det gäller intern kontroll. Kommunstyrelsen har dels det övergripande ansvaret för tillse det finns en god intern kontroll i hela kommunen och dels i likhet med övriga nämnder ansvar för en väl fungerande intern kontroll inom den egna verksamheten. En plan för kommunstyrelsens verksamhetsområde har tagits fram i samråd med personaldirektören/förvaltningschefen för kommunstyrelseförvaltningen och ekonomidirektören. Redovisningen av kontrollområdena kommer ske i samband med den ordinarie uppföljningen av verksamhet och ekonomi i enlighet med det som anges i reglementet för intern kontroll 9. Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som förslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. fastställa förslag till plan för 2009 för den interna kontrollen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Exp Controllern, ekonomidirektören, kommunstyrelseförvaltningens förvaltningsdirektör, tekniska direktören, miljö- och stadsbyggnadsdirektören

11 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Övergripande pandemiplan samt underlag till verksamhetsrelaterade pandemiplaner Beslutsunderlag Övergripande pandemiplan för Vellinge kommun, reviderad Verksamhetsrelaterad pandemiplan för Vellinge kommun, reviderad Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Hotet om en ny världsomspännande influensaepidemi, en pandemi, har lyfts fram de senaste åren av bland annat FN:s världshälsoorganisation (WHO) och har ytterligare aktualiserats under början av 2009 i form av den nya influensan, från början kallad svininfluensan som startade i Mexiko och i skrivande stund fortfarande sprider sig över världen, om än i lindrig form. Erfarenheter från pandemierna under 1900-talet talar för alla samhällssektorer kan drabbas av en pandemi i form av en omfande sjukfrånvaro bland de anställda. Med anledning av det bör alla verksamhetsansvariga, och i synnerhet de inom samhällsviktig verksamhet, ha en beredskap för hur verksamheten kan bedrivas under de förutsättningar som råder vid en pandemi. En övergripande pandemiplan samt ett underlag för nedbruten verksamhetsrelaterad pandemiplan för Vellinge kommun har funnits sedan 2007 men är nu reviderad efter de nya rön som framkommit under de senaste årens pandemiförberelser på såväl lokal som regional och nationell nivå. Ur den övergripande planen framgår den regionala definitionen av samhällsviktig verksamhet. Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som förslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. godkänna den övergripande pandemiplanen.

12 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks (forts) godkänna underlaget för de verksamhetsrelaterade pandemiplanerna. Exp Kansli- och säkerhetschefen, förvaltningsdirektörerna Justerandes sign

13 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3, daterad Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott I jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas ska en arbetssökande erbjudas sysselsättning hos en anordnare (arbetsgivare). Sysselsättning får anordnas av privata eller offentliga arbetsgivare, sociala företag eller ideella organisationer. Anordnaren betalar inga löner, arbetsgivaravgifter eller försäkringar utan får istället 225 kronor per person och anvisningsdag för täcka handledarkostnader med mera. Viktigt notera är sysselsättningen inte får konkurrera med ordinarie arbete utan ska bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda. Arbetsförmedlingen uppskar behovet av platser hos kommunen kan vara st under det kommande året. Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott där Christina Skörvald (S) ställde sig positiv till Vellinge kommun erbjuder sysselsättning i enlighet med jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 och yrkade bifall till Vellinge kommun erbjuder denna typ av sysselsättning. Lars-Ingvar Ljungman, ordförande (M) yrkar avslag på Christina Skörvalds (S) yrkande och arbetsutskottet beslutade föreslå kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Christina Skörvald (S) lämnade en muntlig reservation till förmån för eget yrkande. Vellinge kommun inte ska erbjuda sysselsättning i enlighet med jobb- och utvecklingsgarantin fas 3.

14 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks (forts) Exp Kansli- och säkerhetschefen, chef för IFO, Amer Justerandes sign version 7 \\admvk1\home$\ingegerdsve\ks\2009\kallelser\1 sept\kallelse 1 SEPT PUL.doc

15 Kommunstyrelsen / Ks Förslag till åtgärdsplan vid upprepad skadegörelse Beslutsunderlag Förslag till åtgärdsplan vid upprepad skadegörelse Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott Arbetsutskottet beslutade i samband med riktlinjer för kameraövervakning behandlades brottsförebyggande rådet (BRÅ) får i uppdrag ta fram en åtgärdsplan över vad som ska genomföras innan kameraövervakning blir aktuellt. denna åtgärdsplan presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast Tidigare behandling Arbetsutskottet beslutade ge brottsförebyggade rådet (BRÅ) i uppdrag under hösten 2009 komplettera åtgärdsplanen avseende delen som avser beslut och finansiering dvs beskrivna vem som gör vad och vem som finansierar samt efter kompletteringen ta upp förslaget till åtgärdsplan i sin helhet för beslut i kommunstyrelsen. Förslaget till åtgärdsplan är kompletterad. godkänna åtgärdsplan vid upprepad skadegörelse. Exp Kansli- och säkerhetschefen, förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, Vellingebostäder, Brottsförebyggande rådet.

16 Kommunstyrelsen / Ks Ansökan om nätkoncession för en 130 kv kraftledning mellan Vellinge och Foteviken Beslutsunderlag Remiss från Energimarknadsinspektionen Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för 130 kv kraftledning (jordkabel) på sträckan Vellinge Foteviken, i Vellinge kommun i Skåne län (Del av ansökan, fullständig ansökan med detaljkartor finns tillgänglig på sammanträdet.) Tjänsteskrivelse från miljöchef Lars Robert Göransson E:ON elnät Sverige AB ansöker till Energimarknadsinspektionen o nätkoncession för 130 kv kraftledning som jordkabel mellan Vellinge och Foteviken. Avsikten är säkerställa elförsörjningen till Falsterbonäset för lång tid framöver, vilket inte är möjligt med nuvarande 5 kv ledning. Vellinge kommun har i samrådsskedet förordat en ny 130 kv kraftledning mellan Vellinge och Foteviken förläggs som jordkabel med utnyttjande av de jordkablar, som redan används för nuvarande 50 kv-överföring. Enligt ansökan kommer detta genomföras. tillstyrka ansökan då den sökta nätkoncessionen är förenlig med kommunens planer i övrigt. Exp Energimarknadsinspektionen, miljöchefen

17 Kommunstyrelsen Ks 2009/436 Ks Investeringsbidrag till ny asfaltsbeläggning Höllvikens vägförening nr 6 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonomidirektör Åke Grönvall Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott Höllvikens vägförening nr 6 har inkommit med ett förslag om finansiering av ny asfaltering av föreningens vägnät. Vägnätet är i stort behov av renovering, renoveringen över åren har resulterat i ett lapptäcke. Investeringen innebär ny asfaltbeläggning på samtliga idag asfalterade vägar inkl rotsanering och kantrensning samt borttagande av massor. Höllvikens vägförenings vi nyttja det är goda tider begära in offert för investeringen samt investeringen ryms inom dagens avgifter, om kommunen bidrar med ett investeringsbidrag. Offererat pris Kommunalt bidrag Egen finansiering Lånefinansiering kkr 231 kkr 660 kkr kkr Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som förslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Christer Tedestål (M) anmälde jäv och deltog inte i handläggningen. bevilja ett investeringsbidrag till Höllvikens vägförening nr 6 med 231 kkr. Bidraget finansieras genom anslå 231 kkr ur kommunstyrelsens medel till förfogande. uppdra åt Tekniska nämnden se över Regler och bestämmelser för kommunal bidragsgivning till gator och

18 Kommunstyrelsen Ks 2009/436 Ks (forts) vägar antagna av KF Höllvikens vägförening nr 6, ekonomidirektören, tekniska direktören, Serkon Justerandes sign version 7 \\admvk1\home$\ingegerdsve\ks\2009\kallelser\1 sept\kallelse 1 SEPT PUL.doc

19 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Förordnande som borgerlig vigselförrättare i Vellinge kommun Beslutsunderlag Skrivelse från Länsstyrelsen i Skåne Län Ansökan från Erika Westin. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Erika Westin ansöker hos Länsstyrelsen om bli borgerlig vigselförrättare i Vellinge kommun. Länsstyrelsen har översänt ansökan till Vellinge kommun för yttrande samt särskilt besked om hur kommunen bedömer behovet av ytterligare vigselförrättare. Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som förslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. meddela Länsstyrelsen kommunen inte för tillfället har behov av fler borgerliga vigselförrättare. Exp Länsstyrelsen i Skåne Län, Erika Westin

20 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Yttrande Samrådsmaterial Södra Östersjöns vendistrikt Beslutsunderlag Remiss Samrådsmaterial Södra Östersjöns vendistrikt (finns tillgängligt på sammanträdet eller på Yttrande från Miljöchef Lars Robert Göranson Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Venmyndigheterna för Sveriges fem vendistrikt har tagit fram förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning. Innan förslagen antas genomförs ett samråd. Samrådet ger möjlighet för kommunen vara med och påverka inriktningen på det fortsa arbetet med Sveriges venförvaltning. I december beräknas de slutgiltiga dokumenten fastställas. Dessa kommer sedan gälla för perioden Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som förslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. godkänna och översända yttrandet till Venmyndigheten Södra Östersjöns vendistrikt. förklara paragrafen för omedelbart justerad. Exp Venmyndigheten Södra Östersjöns vendistrikt, miljöchefen

21 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Yttrande Regional folkhälsostrategi, Ett gott liv i Skåne Beslutsunderlag Förslag till revidering av regional folkhälsostrategi från Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Yttrande från avdelningschef Vensel Rosqvist Protokollsutdrag från M-nämnden Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har översänt ett förslag till revidering av regional folkhälsostrategi. Ett förslag till yttrande har behandlats i M-nämnden där vikten av folkhälsoarbetet bedrivs där människor lever och verkar och kommunerna naturligt utgör den centrala arenan. M-nämnden framhåller dessutom folkhälsoarbetet ska vara sektorsövergripande och inte hanteras var för sig i de enskilda nämnderna och en god och jämställd folkhälsa i kommunen kräver folkhälsoaspekten finns med i det kommunala politiska arbetet. Folkhälsoarbetet ska vara en naturlig del i Region Skånes ansvar för regionalt tillväxtarbete. Viktigt Region Skåne har en samordnande roll och det är av betydelse Region Skåne kan ge stöd till kommunerna avseende metoder och processer. Samverkan är även viktigt både mellan den offentliga sektorn och den ideella sektorn. Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som förslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. godkänna yttrandet och översända det till Kommunförbundet och Region Skåne. Kommunförbundet, Region Skåne, M-nämnden

22 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Yttrande Hur ska Malmö växa hållbart? Dialog-pm 2009:1 Beslutsunderlag Remissunderlag från Malmö stadsbyggnadskontor Förslag till yttrande delas ut på sammanträdet. Under de senaste tre åren har Malmös invånarantal ökat snabbare än tidigare. I ett dialog-pm presenteras tre alternativ till hur Malmö kan fortsätta växa efter det utbyggnadsmöjligheterna i dagens översiktsplan förbrukats. Dialog-pm är ett led i pågående översiktsplanearbete och utgör samrådsmaterial inför kommande översiktsplan. godkänna yttrandet och översända det till Malmö stadsbyggnadskontor. Exp Miljö- och stadsbyggnadsdirektören, Malmö stadsbyggnadskontor

23 Kommunstyrelsen Ks 2009/259 Ks Samråd om Svedala kommuns Översiktsplan 2009 Beslutsunderlag Samrådshandlingar från Svedala kommun Tjänsteskrivelse Remissvar från Översiktsplanarkitekt, Karin Gullberg. Ett nytt förslag till översiktsplan för Svedala kommun har tagits fram. Den bygger på en vision om hur man vill kommunen ska se ut år 2025 som sammanfas i begreppet Det goda livet. Vellinge har fått översiktsplanen för lämna synpunkter på Svedalas framtida utveckling. Att godkänna yttrandet och översända det till Svedala kommun. Exp Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Svedala kommun

2009-10-15. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD)

2009-10-15. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) 1(25) 2009-10-15 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum Kolabacken (Rum 1) Tid 18:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(46) Ks 2013/34 2013-03-22. Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik

Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(46) Ks 2013/34 2013-03-22. Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik 1(46) 2013-03-22 Kommunförvaltningen Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Ledamöter kallas Ersättare underrrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid Ledamöter

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00

Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 KALLELSE 2015-02-27 1 (44) Plats och tid Kallade ledamöter För kännedom Övriga kallade Höörsalen Måndagen den 9 mars 2015 kl 10:00 Stefan Lissmark (S) Anna Palm (M) Fredrik Hanell (MP) Susanne Asserfors

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-09-24 - Kommunhuset klockan 13.30-16.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15

2(42) Kommunstyrelsen. Datum 2008-10-15 2(42) Ersättare Martina Bach (fp) 250-259 Hans Raita (m) Kjell Schöld (mp) 250-277 Vaino Roth (s) 250-259, 261-283 Camilla Andersson Hult (v) Zvonko Borcic (sd) 260 jäv Övriga Stefan Johansson, kanslichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, sekr Karl-Johan Ottosson, kommunchef. Ordförande... Åke Nilsson ej 143,178 Gunilla Prång 143,178 BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(103) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 2013-09-25, kl. 10.00-17.30 Beslutande Åke Nilsson, ordf Åsa Össbo 178 Anita Johansson -16.00 Margaretha Löfgren 16.00-

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-03 Kommunstyrelsen 1/3 Sessionssalen, 2015-06-03 kl 08:30-11:50 126-153 Beslutande Anna-Karin Skatt (S) ordförande, Ingemar Johansson (FP) vice ordförande, Christer Johansson (S), Bengt Karlsson (S), Lena Andersson (S),

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 8.00 12.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 472-476, 484, 486 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer