Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 (Kolabacken)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 (Kolabacken)"

Transkript

1 /UNDERRÄTTELSE (23) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Kommunstyrelsen Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 (Kolabacken) Tid kl Ärenden 1 Val för justering 2 Meddelande 3 Redovisning av delegeringsbeslut 4 Information om avbrutet elavtal 5 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 6 Plan för intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhetsområde 7 Övergripande pandemiplan samt underlag till verksamhetsrelaterade pandemiplaner 8 Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 9 Förslag till åtgärdsplan vid upprepad skadegörelse 10 Ansökan om nätkoncession för en 130 kv kraftledning mellan Vellinge och Foteviken 11 Investeringsbidrag till ny asfaltsbeläggning Höllvikens vägförening nr 6 12 Förordnande som borgerlig vigselförrättare i Vellinge kommun 13 Yttrande Samrådsmaterial Södra Östersjöns vendistrikt 14 Yttrande Regional folkhälsostrategi, Ett gott liv i Skåne 15 Yttrande Hur ska Malmö växa hållbart? Dialog-pm 2009:1 16 Samråd om Svedala kommuns Översiktsplan 2009 version 7 \\admvk1\home$\ingegerdsve\ks\2009\kallelser\1 sept\kallelse 1 SEPT PUL.doc

2 /UNDERRÄTTELSE Lars-Ingvar Ljungman Ordförande

3 Kommunstyrelsen Val för justering Ordföranden meddelar protokollet skall justeras den xxxxxxx 2009, på kommunstyrelseförvaltningens kansli. Kommunstyrelsen utser xxxxxxxxxx tillsammans med ordföranden justera protokollet.

4 Kommunstyrelsen Ks Meddelande Beslutsunderlag a) Ärendelistor b) Kurser och konferenser för politiker (pärm tillgänglig på sammanträdet) c) Vellinge kommuns utgående behållning samt pensionsmedelsförvaltning i juni och juli d) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott och e) Upplåning Tjänsteskrivelse från ekonomidirektören f) M-nämndens, Miljö- och byggnadsnämndens och tekniska nämndens tertialuppföljning g) Inkomna skrivelser: Från Sveriges Kommuner och Landsting Kongressens uppdrag om förbundets finansiella tillgångar, engångsutdelning till medlemmar. Från Sveriges Kommuner och Landsting förbundsavgift år 2010 till Sveriges Kommuner och Landsting. Anmälan om avgång från de politiska uppdragen från Fredrik Salö. godkänna redovisningen av meddelande som förtecknats i kommunstyrelsens protokoll

5 Kommunstyrelsen Ks Redovisning av delegeringsbeslut Beslutsunderlag (Pärm finns tillgänglig på sammanträdet) Kommunkansliet K 7/09 Tillfällig ändring av estant enligt Ks beslut i samband med semester. K 8/09 Tillfällig ändring av estant enligt Ks beslut i samband med semester. K 9/09 Upphandling av fågelövervakning och inventering i Vellinge kommuns naturreservat K 10/09 Falsterbo golfklubbs 100-års jubileum Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen P 9/09 Kommunal förköpsrätt av del av fastigheterna Vellinge Stora Hammar 16:134 samt 16:136 P10/09 - Kommunal förköpsrätt av del av fastigheterna Vellinge Stora Hammar 16:134 samt 16:136 P 11/09 - Kommunal förköpsrätt av del av fastigheten Vellinge Stora Hammar 6:30 P 33/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Vargen Större 3. P 34/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Östra Grevie 8:20. P35/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 23:5. P36/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 22:416. P 37/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 22:413. P 38/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 22:414. P 39/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 22:415. P 40/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 13:113. P 41/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Östra

6 Kommunstyrelsen Ks (forts) Grevie 22:65. P 42/09 Kommunal förköpsrätt samt prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet av fastigheten Vellinge Hököpinge 55:82. P 43/09 - Kommunal förköpsrätt samt prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet av fastigheten Vellinge Hököpinge 55:62. P 44/09 Kommunal förköpsrätt av del av fastigheten Vellinge södra Håslöv 4:2. P 45/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Ljunghusen 10:71. P 46/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Mellan-Grevie 2:12. P 47/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Ljunghusen 9:74. P 48/09 Kommunal förköpsrätt samt prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet av fastigheten Vellinge Hököpinge 55:82. P 49/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheterna Vellinge Arrie 18:2 och 29:1. P 50/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Arrie 25:13. P 51/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 9:39. P 52/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Mellan-Grevie 2:12. P 53/09 Kommunal förköpsrätt samt prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet av fastigheten Vellinge Höllviken 8:86. P 54/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Vellinge 23:39. P 55/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Räng 5:278. P 56/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheten Ljunghusen 15:44. DP 2/09 Utställning för detaljplan för Skanör 6:85 m fl, del av Skanörs vångar Del A, Vellinge kommun, Skåne län. Justerandes sign version 7 \\admvk1\home$\ingegerdsve\ks\2009\kallelser\1 sept\kallelse 1 SEPT PUL.doc

7 Kommunstyrelsen Ks (forts) DP 3/09 Utställning för detaljplan för Skanör 13:14 m fl, del av Skanörs vångar Del D, Vellinge kommun, Skåne län. DP 4/09 - Samråd för detaljplan för del av Skanör 2:1 flerbostadshus vid Axelsons Torg i Skanör, Vellinge kommun, Skåne län. DP 5/09 Samråd för detaljplan för Falsterbo 2:22 m fl flerbostadshus vid Sjögatan i Falsterbo, Vellinge kommun, Skåne län. J 8/09 Ansökan om jaktkort på Skanör och Falsterbo utmarker i Vellinge kommun. J 9/09 Ansökan om tillfälligt jaktkort för ungdomsverksamhet inom Skanör-Falsterbo Viltvårdsförening. MEX 6/09 Beslut om anta anbud på anläggning gator, vägar och grönområden, inom fastställd detaljplan. MEX 7/09 Beslut om förvärv, byte och fastighetsreglering av fastighet eller fastighetsdel för genomföra fastställd detaljplan. godkänna redovisningen av delegeringsbesluten som förtecknats i kommunstyrelsens protokoll Justerandes sign version 7 \\admvk1\home$\ingegerdsve\ks\2009\kallelser\1 sept\kallelse 1 SEPT PUL.doc

8 Kommunstyrelsen Ks Information om avbrutet elavtal Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonomidirektör Åke Grönvall delas ut på sammanträdet. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Informationen avser kommunens elavtal med HBV/Bergen energi. Förändringen berör ca 150 offentliga förvaltningar eller företag och innebär en kostnad för Vellinge kommun. Vellinge kommun har påbörjat ny elupphandling. Tidigare behandling Ekonomidirektör Åke Grönvall gav en muntlig information vid kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet gav då Åke Grönvall i uppdrag ta fram en skriftlig redogörelse till kommunstyrelsens sammanträde godkänna informationen. Exp Ekonomidirektören

9 Kommunstyrelsen Ks Ks Delegeringsordning för kommunstyrelsen Beslutsunderlag Förslag till delegeringsordning framtagen av förvaltningsdirektör Gert Åberg. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens delegeringsordning har varit föremål för en översyn. Kommunstyrelsens nuvarande delegeringsordning innehåller tekniska frågor som idag finns organisatoriskt under tekniska förvaltningen. Förändringar i Kommunallagen och i kommunstyrelsens uppdaterade reglemente medger dessutom möjligheter till en annan delegering än vad som finns angett i den nuvarande delegeringsordningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ett första förslag till delegeringsordning och gav då kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag komplettera förslaget avseende ekonomiärenden, ekonomiska frågor och plan-, bostads- och markärenden. Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. godkänna delegeringsordningen för kommunstyrelsen. Exp Samtliga nämnder

10 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Plan för intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhetsområde Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från controller Kenneth Jönsson Bilaga 1 Plan för intern kontroll Bilaga 2 Plan för intern kontroll inom kommunstyrelsen Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen fastställde Reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har enligt reglementet dubbel funktion när det gäller intern kontroll. Kommunstyrelsen har dels det övergripande ansvaret för tillse det finns en god intern kontroll i hela kommunen och dels i likhet med övriga nämnder ansvar för en väl fungerande intern kontroll inom den egna verksamheten. En plan för kommunstyrelsens verksamhetsområde har tagits fram i samråd med personaldirektören/förvaltningschefen för kommunstyrelseförvaltningen och ekonomidirektören. Redovisningen av kontrollområdena kommer ske i samband med den ordinarie uppföljningen av verksamhet och ekonomi i enlighet med det som anges i reglementet för intern kontroll 9. Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som förslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. fastställa förslag till plan för 2009 för den interna kontrollen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Exp Controllern, ekonomidirektören, kommunstyrelseförvaltningens förvaltningsdirektör, tekniska direktören, miljö- och stadsbyggnadsdirektören

11 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Övergripande pandemiplan samt underlag till verksamhetsrelaterade pandemiplaner Beslutsunderlag Övergripande pandemiplan för Vellinge kommun, reviderad Verksamhetsrelaterad pandemiplan för Vellinge kommun, reviderad Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Hotet om en ny världsomspännande influensaepidemi, en pandemi, har lyfts fram de senaste åren av bland annat FN:s världshälsoorganisation (WHO) och har ytterligare aktualiserats under början av 2009 i form av den nya influensan, från början kallad svininfluensan som startade i Mexiko och i skrivande stund fortfarande sprider sig över världen, om än i lindrig form. Erfarenheter från pandemierna under 1900-talet talar för alla samhällssektorer kan drabbas av en pandemi i form av en omfande sjukfrånvaro bland de anställda. Med anledning av det bör alla verksamhetsansvariga, och i synnerhet de inom samhällsviktig verksamhet, ha en beredskap för hur verksamheten kan bedrivas under de förutsättningar som råder vid en pandemi. En övergripande pandemiplan samt ett underlag för nedbruten verksamhetsrelaterad pandemiplan för Vellinge kommun har funnits sedan 2007 men är nu reviderad efter de nya rön som framkommit under de senaste årens pandemiförberelser på såväl lokal som regional och nationell nivå. Ur den övergripande planen framgår den regionala definitionen av samhällsviktig verksamhet. Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som förslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. godkänna den övergripande pandemiplanen.

12 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks (forts) godkänna underlaget för de verksamhetsrelaterade pandemiplanerna. Exp Kansli- och säkerhetschefen, förvaltningsdirektörerna Justerandes sign

13 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3, daterad Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott I jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas ska en arbetssökande erbjudas sysselsättning hos en anordnare (arbetsgivare). Sysselsättning får anordnas av privata eller offentliga arbetsgivare, sociala företag eller ideella organisationer. Anordnaren betalar inga löner, arbetsgivaravgifter eller försäkringar utan får istället 225 kronor per person och anvisningsdag för täcka handledarkostnader med mera. Viktigt notera är sysselsättningen inte får konkurrera med ordinarie arbete utan ska bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda. Arbetsförmedlingen uppskar behovet av platser hos kommunen kan vara st under det kommande året. Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott där Christina Skörvald (S) ställde sig positiv till Vellinge kommun erbjuder sysselsättning i enlighet med jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 och yrkade bifall till Vellinge kommun erbjuder denna typ av sysselsättning. Lars-Ingvar Ljungman, ordförande (M) yrkar avslag på Christina Skörvalds (S) yrkande och arbetsutskottet beslutade föreslå kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Christina Skörvald (S) lämnade en muntlig reservation till förmån för eget yrkande. Vellinge kommun inte ska erbjuda sysselsättning i enlighet med jobb- och utvecklingsgarantin fas 3.

14 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks (forts) Exp Kansli- och säkerhetschefen, chef för IFO, Amer Justerandes sign version 7 \\admvk1\home$\ingegerdsve\ks\2009\kallelser\1 sept\kallelse 1 SEPT PUL.doc

15 Kommunstyrelsen / Ks Förslag till åtgärdsplan vid upprepad skadegörelse Beslutsunderlag Förslag till åtgärdsplan vid upprepad skadegörelse Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott Arbetsutskottet beslutade i samband med riktlinjer för kameraövervakning behandlades brottsförebyggande rådet (BRÅ) får i uppdrag ta fram en åtgärdsplan över vad som ska genomföras innan kameraövervakning blir aktuellt. denna åtgärdsplan presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast Tidigare behandling Arbetsutskottet beslutade ge brottsförebyggade rådet (BRÅ) i uppdrag under hösten 2009 komplettera åtgärdsplanen avseende delen som avser beslut och finansiering dvs beskrivna vem som gör vad och vem som finansierar samt efter kompletteringen ta upp förslaget till åtgärdsplan i sin helhet för beslut i kommunstyrelsen. Förslaget till åtgärdsplan är kompletterad. godkänna åtgärdsplan vid upprepad skadegörelse. Exp Kansli- och säkerhetschefen, förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, Vellingebostäder, Brottsförebyggande rådet.

16 Kommunstyrelsen / Ks Ansökan om nätkoncession för en 130 kv kraftledning mellan Vellinge och Foteviken Beslutsunderlag Remiss från Energimarknadsinspektionen Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för 130 kv kraftledning (jordkabel) på sträckan Vellinge Foteviken, i Vellinge kommun i Skåne län (Del av ansökan, fullständig ansökan med detaljkartor finns tillgänglig på sammanträdet.) Tjänsteskrivelse från miljöchef Lars Robert Göransson E:ON elnät Sverige AB ansöker till Energimarknadsinspektionen o nätkoncession för 130 kv kraftledning som jordkabel mellan Vellinge och Foteviken. Avsikten är säkerställa elförsörjningen till Falsterbonäset för lång tid framöver, vilket inte är möjligt med nuvarande 5 kv ledning. Vellinge kommun har i samrådsskedet förordat en ny 130 kv kraftledning mellan Vellinge och Foteviken förläggs som jordkabel med utnyttjande av de jordkablar, som redan används för nuvarande 50 kv-överföring. Enligt ansökan kommer detta genomföras. tillstyrka ansökan då den sökta nätkoncessionen är förenlig med kommunens planer i övrigt. Exp Energimarknadsinspektionen, miljöchefen

17 Kommunstyrelsen Ks 2009/436 Ks Investeringsbidrag till ny asfaltsbeläggning Höllvikens vägförening nr 6 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonomidirektör Åke Grönvall Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott Höllvikens vägförening nr 6 har inkommit med ett förslag om finansiering av ny asfaltering av föreningens vägnät. Vägnätet är i stort behov av renovering, renoveringen över åren har resulterat i ett lapptäcke. Investeringen innebär ny asfaltbeläggning på samtliga idag asfalterade vägar inkl rotsanering och kantrensning samt borttagande av massor. Höllvikens vägförenings vi nyttja det är goda tider begära in offert för investeringen samt investeringen ryms inom dagens avgifter, om kommunen bidrar med ett investeringsbidrag. Offererat pris Kommunalt bidrag Egen finansiering Lånefinansiering kkr 231 kkr 660 kkr kkr Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som förslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Christer Tedestål (M) anmälde jäv och deltog inte i handläggningen. bevilja ett investeringsbidrag till Höllvikens vägförening nr 6 med 231 kkr. Bidraget finansieras genom anslå 231 kkr ur kommunstyrelsens medel till förfogande. uppdra åt Tekniska nämnden se över Regler och bestämmelser för kommunal bidragsgivning till gator och

18 Kommunstyrelsen Ks 2009/436 Ks (forts) vägar antagna av KF Höllvikens vägförening nr 6, ekonomidirektören, tekniska direktören, Serkon Justerandes sign version 7 \\admvk1\home$\ingegerdsve\ks\2009\kallelser\1 sept\kallelse 1 SEPT PUL.doc

19 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Förordnande som borgerlig vigselförrättare i Vellinge kommun Beslutsunderlag Skrivelse från Länsstyrelsen i Skåne Län Ansökan från Erika Westin. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Erika Westin ansöker hos Länsstyrelsen om bli borgerlig vigselförrättare i Vellinge kommun. Länsstyrelsen har översänt ansökan till Vellinge kommun för yttrande samt särskilt besked om hur kommunen bedömer behovet av ytterligare vigselförrättare. Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som förslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. meddela Länsstyrelsen kommunen inte för tillfället har behov av fler borgerliga vigselförrättare. Exp Länsstyrelsen i Skåne Län, Erika Westin

20 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Yttrande Samrådsmaterial Södra Östersjöns vendistrikt Beslutsunderlag Remiss Samrådsmaterial Södra Östersjöns vendistrikt (finns tillgängligt på sammanträdet eller på Yttrande från Miljöchef Lars Robert Göranson Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Venmyndigheterna för Sveriges fem vendistrikt har tagit fram förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning. Innan förslagen antas genomförs ett samråd. Samrådet ger möjlighet för kommunen vara med och påverka inriktningen på det fortsa arbetet med Sveriges venförvaltning. I december beräknas de slutgiltiga dokumenten fastställas. Dessa kommer sedan gälla för perioden Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som förslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. godkänna och översända yttrandet till Venmyndigheten Södra Östersjöns vendistrikt. förklara paragrafen för omedelbart justerad. Exp Venmyndigheten Södra Östersjöns vendistrikt, miljöchefen

21 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Yttrande Regional folkhälsostrategi, Ett gott liv i Skåne Beslutsunderlag Förslag till revidering av regional folkhälsostrategi från Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Yttrande från avdelningschef Vensel Rosqvist Protokollsutdrag från M-nämnden Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har översänt ett förslag till revidering av regional folkhälsostrategi. Ett förslag till yttrande har behandlats i M-nämnden där vikten av folkhälsoarbetet bedrivs där människor lever och verkar och kommunerna naturligt utgör den centrala arenan. M-nämnden framhåller dessutom folkhälsoarbetet ska vara sektorsövergripande och inte hanteras var för sig i de enskilda nämnderna och en god och jämställd folkhälsa i kommunen kräver folkhälsoaspekten finns med i det kommunala politiska arbetet. Folkhälsoarbetet ska vara en naturlig del i Region Skånes ansvar för regionalt tillväxtarbete. Viktigt Region Skåne har en samordnande roll och det är av betydelse Region Skåne kan ge stöd till kommunerna avseende metoder och processer. Samverkan är även viktigt både mellan den offentliga sektorn och den ideella sektorn. Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som förslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. godkänna yttrandet och översända det till Kommunförbundet och Region Skåne. Kommunförbundet, Region Skåne, M-nämnden

22 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Yttrande Hur ska Malmö växa hållbart? Dialog-pm 2009:1 Beslutsunderlag Remissunderlag från Malmö stadsbyggnadskontor Förslag till yttrande delas ut på sammanträdet. Under de senaste tre åren har Malmös invånarantal ökat snabbare än tidigare. I ett dialog-pm presenteras tre alternativ till hur Malmö kan fortsätta växa efter det utbyggnadsmöjligheterna i dagens översiktsplan förbrukats. Dialog-pm är ett led i pågående översiktsplanearbete och utgör samrådsmaterial inför kommande översiktsplan. godkänna yttrandet och översända det till Malmö stadsbyggnadskontor. Exp Miljö- och stadsbyggnadsdirektören, Malmö stadsbyggnadskontor

23 Kommunstyrelsen Ks 2009/259 Ks Samråd om Svedala kommuns Översiktsplan 2009 Beslutsunderlag Samrådshandlingar från Svedala kommun Tjänsteskrivelse Remissvar från Översiktsplanarkitekt, Karin Gullberg. Ett nytt förslag till översiktsplan för Svedala kommun har tagits fram. Den bygger på en vision om hur man vill kommunen ska se ut år 2025 som sammanfas i begreppet Det goda livet. Vellinge har fått översiktsplanen för lämna synpunkter på Svedalas framtida utveckling. Att godkänna yttrandet och översända det till Svedala kommun. Exp Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Svedala kommun

Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1

Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2009-03-13 1(23) Kommunkansliet Kommunsekreterare Ingegerd Svensson 040-42 51 51 Kommunstyrelsen Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 Tid 2009-03-24 kl. 16.00 OBS! Tiden.

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

2010-06-10. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD)

2010-06-10. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) 1(34) 2010-06-10 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt

Läs mer

2009-10-15. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD)

2009-10-15. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) 1(25) 2009-10-15 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum Kolabacken (Rum 1) Tid 18:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kungörelse 2013-09-03. Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2013-09-03. Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(20) 2013-09-03 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Läs mer

2013-02-07. Tommy Larsson (M)

2013-02-07. Tommy Larsson (M) 1(32) 2013-02-07 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37

Charlotte Gustafsson (KD) ej 37 1(17) Plats och tid Carl August-rummet, tisdagen den 25 augusti 2015 kl 09:00 10.25 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Birgitta Widén Blomberg (KD) Ordförande Marianne Bremer (C) Elisabeth

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27. Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2015-01-27 Ärendelista Sid nr Justering... 2 Dagordning... 3 46 Information om utredningen av Sundsvalls kommuns framtida engagemang i Kommungaranti Skandinavien

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002

Justerande... KALLELSE. Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 KALLELSE Barn- och ungdomsnämnden 5 februari 2002 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna Tisdag 5 februari 2002 kl 19.00 Göran Nydahl, förvaltningschef

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320

Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 253 Medborgarförslag om bilpool. (AU 291) KS 2014-320 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2011-12-14 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 14:30-15:15 Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Marianne Pettersson (S) Marieanne Matuszewski (S) Thure

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Ärenden KALLELSE 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva. Tekniska nämnden. Plats Vellinge kommunhus, rum 1

Ärenden KALLELSE 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva. Tekniska nämnden. Plats Vellinge kommunhus, rum 1 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva Tekniska nämnden Plats Vellinge kommunhus, rum 1 Tid 2009-05-26 kl. 18.30 Ärenden 1 Upprop 2 Val för justering 3 Presentation av

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf.

Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2011-08-10 1 (15) Plats och tid Barn- och ungdomskontoret, kl. 13.00-16.00 Beslutande Tommy Edenholm (KV), ordf. Magnus Rasmusson (S), vice ordf. Övriga deltagare

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(46) Ks 2013/34 2013-03-22. Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik

Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(46) Ks 2013/34 2013-03-22. Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik 1(46) 2013-03-22 Kommunförvaltningen Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Ledamöter kallas Ersättare underrrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid Ledamöter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Lars Olin (M) ordförande Dick Stenberg (S) 2:e vice ordf. Nils-Ola Roth (M), tjänsgörande ersättare. Gustav Schyllert (M)

Lars Olin (M) ordförande Dick Stenberg (S) 2:e vice ordf. Nils-Ola Roth (M), tjänsgörande ersättare. Gustav Schyllert (M) 5) Plats och tid Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1, kl. 18.00 18.20 ande Lars Olin (M) ordförande Dick Stenberg (S) 2:e vice ordf. Nils-Ola Roth (M), tjänsgörande ersättare. Britt Lindhal (M), tjänstgörande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP)

Underskrifter Sekreterare. Anders Wernesten (FP) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-09-11 Kommunstyrelsens säker- och tryggutskott Plats och tid Skärhamns brandstation kl 09:00 12.00 Utses att justera Justeringens plats och tid Leif Göbel (S) Kommunhuset

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-03-31 Anslags nedtagande: 2011-04-21 Kommunstyrelsens arbetsuskott 2011-03-14 1 (5) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2011-03-14 klockan 08.00-16.30 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Jan-Olof Andersson (C) Ing-Britt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-08-29. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1, 2012-08-29 08.15-10.45 Beslutande Kristina Svensson Bengt Torstensson Veronica Almroth Anders Hygrell Bengt Johansson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 2 per 2005-08-31. BILAGA skickas senare.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Delårsbokslut 2 per 2005-08-31. BILAGA skickas senare. NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdagen den 14 september 2005 kl. 10:00 1. Val av justerare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP)

ordförande 1:e vice ordförande tj.ers.för A-C Waldén (FP) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (15) Plats och tid Haga Kvarn 19.00 20.15 ande Karin Reinisch (M) Khalid El-Haj (S) Stig-Åke Grönvall (S) Karl-Erik Malmgren (S) Rebecka Barjosef (S) Jeanette Petersen (M)

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer