Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 (Kolabacken)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 (Kolabacken)"

Transkript

1 /UNDERRÄTTELSE (23) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Kommunstyrelsen Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 (Kolabacken) Tid kl Ärenden 1 Val för justering 2 Meddelande 3 Redovisning av delegeringsbeslut 4 Information om avbrutet elavtal 5 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 6 Plan för intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhetsområde 7 Övergripande pandemiplan samt underlag till verksamhetsrelaterade pandemiplaner 8 Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 9 Förslag till åtgärdsplan vid upprepad skadegörelse 10 Ansökan om nätkoncession för en 130 kv kraftledning mellan Vellinge och Foteviken 11 Investeringsbidrag till ny asfaltsbeläggning Höllvikens vägförening nr 6 12 Förordnande som borgerlig vigselförrättare i Vellinge kommun 13 Yttrande Samrådsmaterial Södra Östersjöns vendistrikt 14 Yttrande Regional folkhälsostrategi, Ett gott liv i Skåne 15 Yttrande Hur ska Malmö växa hållbart? Dialog-pm 2009:1 16 Samråd om Svedala kommuns Översiktsplan 2009 version 7 \\admvk1\home$\ingegerdsve\ks\2009\kallelser\1 sept\kallelse 1 SEPT PUL.doc

2 /UNDERRÄTTELSE Lars-Ingvar Ljungman Ordförande

3 Kommunstyrelsen Val för justering Ordföranden meddelar protokollet skall justeras den xxxxxxx 2009, på kommunstyrelseförvaltningens kansli. Kommunstyrelsen utser xxxxxxxxxx tillsammans med ordföranden justera protokollet.

4 Kommunstyrelsen Ks Meddelande Beslutsunderlag a) Ärendelistor b) Kurser och konferenser för politiker (pärm tillgänglig på sammanträdet) c) Vellinge kommuns utgående behållning samt pensionsmedelsförvaltning i juni och juli d) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott och e) Upplåning Tjänsteskrivelse från ekonomidirektören f) M-nämndens, Miljö- och byggnadsnämndens och tekniska nämndens tertialuppföljning g) Inkomna skrivelser: Från Sveriges Kommuner och Landsting Kongressens uppdrag om förbundets finansiella tillgångar, engångsutdelning till medlemmar. Från Sveriges Kommuner och Landsting förbundsavgift år 2010 till Sveriges Kommuner och Landsting. Anmälan om avgång från de politiska uppdragen från Fredrik Salö. godkänna redovisningen av meddelande som förtecknats i kommunstyrelsens protokoll

5 Kommunstyrelsen Ks Redovisning av delegeringsbeslut Beslutsunderlag (Pärm finns tillgänglig på sammanträdet) Kommunkansliet K 7/09 Tillfällig ändring av estant enligt Ks beslut i samband med semester. K 8/09 Tillfällig ändring av estant enligt Ks beslut i samband med semester. K 9/09 Upphandling av fågelövervakning och inventering i Vellinge kommuns naturreservat K 10/09 Falsterbo golfklubbs 100-års jubileum Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen P 9/09 Kommunal förköpsrätt av del av fastigheterna Vellinge Stora Hammar 16:134 samt 16:136 P10/09 - Kommunal förköpsrätt av del av fastigheterna Vellinge Stora Hammar 16:134 samt 16:136 P 11/09 - Kommunal förköpsrätt av del av fastigheten Vellinge Stora Hammar 6:30 P 33/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Vargen Större 3. P 34/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Östra Grevie 8:20. P35/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 23:5. P36/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 22:416. P 37/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 22:413. P 38/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 22:414. P 39/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 22:415. P 40/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 13:113. P 41/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Östra

6 Kommunstyrelsen Ks (forts) Grevie 22:65. P 42/09 Kommunal förköpsrätt samt prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet av fastigheten Vellinge Hököpinge 55:82. P 43/09 - Kommunal förköpsrätt samt prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet av fastigheten Vellinge Hököpinge 55:62. P 44/09 Kommunal förköpsrätt av del av fastigheten Vellinge södra Håslöv 4:2. P 45/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Ljunghusen 10:71. P 46/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Mellan-Grevie 2:12. P 47/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Ljunghusen 9:74. P 48/09 Kommunal förköpsrätt samt prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet av fastigheten Vellinge Hököpinge 55:82. P 49/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheterna Vellinge Arrie 18:2 och 29:1. P 50/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Arrie 25:13. P 51/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Höllviken 9:39. P 52/09 - Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Mellan-Grevie 2:12. P 53/09 Kommunal förköpsrätt samt prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet av fastigheten Vellinge Höllviken 8:86. P 54/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Vellinge 23:39. P 55/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheten Vellinge Räng 5:278. P 56/09 Kommunal förköpsrätt av fastigheten Ljunghusen 15:44. DP 2/09 Utställning för detaljplan för Skanör 6:85 m fl, del av Skanörs vångar Del A, Vellinge kommun, Skåne län. Justerandes sign version 7 \\admvk1\home$\ingegerdsve\ks\2009\kallelser\1 sept\kallelse 1 SEPT PUL.doc

7 Kommunstyrelsen Ks (forts) DP 3/09 Utställning för detaljplan för Skanör 13:14 m fl, del av Skanörs vångar Del D, Vellinge kommun, Skåne län. DP 4/09 - Samråd för detaljplan för del av Skanör 2:1 flerbostadshus vid Axelsons Torg i Skanör, Vellinge kommun, Skåne län. DP 5/09 Samråd för detaljplan för Falsterbo 2:22 m fl flerbostadshus vid Sjögatan i Falsterbo, Vellinge kommun, Skåne län. J 8/09 Ansökan om jaktkort på Skanör och Falsterbo utmarker i Vellinge kommun. J 9/09 Ansökan om tillfälligt jaktkort för ungdomsverksamhet inom Skanör-Falsterbo Viltvårdsförening. MEX 6/09 Beslut om anta anbud på anläggning gator, vägar och grönområden, inom fastställd detaljplan. MEX 7/09 Beslut om förvärv, byte och fastighetsreglering av fastighet eller fastighetsdel för genomföra fastställd detaljplan. godkänna redovisningen av delegeringsbesluten som förtecknats i kommunstyrelsens protokoll Justerandes sign version 7 \\admvk1\home$\ingegerdsve\ks\2009\kallelser\1 sept\kallelse 1 SEPT PUL.doc

8 Kommunstyrelsen Ks Information om avbrutet elavtal Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonomidirektör Åke Grönvall delas ut på sammanträdet. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Informationen avser kommunens elavtal med HBV/Bergen energi. Förändringen berör ca 150 offentliga förvaltningar eller företag och innebär en kostnad för Vellinge kommun. Vellinge kommun har påbörjat ny elupphandling. Tidigare behandling Ekonomidirektör Åke Grönvall gav en muntlig information vid kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottet gav då Åke Grönvall i uppdrag ta fram en skriftlig redogörelse till kommunstyrelsens sammanträde godkänna informationen. Exp Ekonomidirektören

9 Kommunstyrelsen Ks Ks Delegeringsordning för kommunstyrelsen Beslutsunderlag Förslag till delegeringsordning framtagen av förvaltningsdirektör Gert Åberg. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens delegeringsordning har varit föremål för en översyn. Kommunstyrelsens nuvarande delegeringsordning innehåller tekniska frågor som idag finns organisatoriskt under tekniska förvaltningen. Förändringar i Kommunallagen och i kommunstyrelsens uppdaterade reglemente medger dessutom möjligheter till en annan delegering än vad som finns angett i den nuvarande delegeringsordningen. Kommunstyrelsens arbetsutskott har berett ett första förslag till delegeringsordning och gav då kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag komplettera förslaget avseende ekonomiärenden, ekonomiska frågor och plan-, bostads- och markärenden. Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som föreslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. godkänna delegeringsordningen för kommunstyrelsen. Exp Samtliga nämnder

10 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Plan för intern kontroll för kommunstyrelsens verksamhetsområde Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från controller Kenneth Jönsson Bilaga 1 Plan för intern kontroll Bilaga 2 Plan för intern kontroll inom kommunstyrelsen Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen fastställde Reglemente för intern kontroll. Kommunstyrelsen har enligt reglementet dubbel funktion när det gäller intern kontroll. Kommunstyrelsen har dels det övergripande ansvaret för tillse det finns en god intern kontroll i hela kommunen och dels i likhet med övriga nämnder ansvar för en väl fungerande intern kontroll inom den egna verksamheten. En plan för kommunstyrelsens verksamhetsområde har tagits fram i samråd med personaldirektören/förvaltningschefen för kommunstyrelseförvaltningen och ekonomidirektören. Redovisningen av kontrollområdena kommer ske i samband med den ordinarie uppföljningen av verksamhet och ekonomi i enlighet med det som anges i reglementet för intern kontroll 9. Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som förslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. fastställa förslag till plan för 2009 för den interna kontrollen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Exp Controllern, ekonomidirektören, kommunstyrelseförvaltningens förvaltningsdirektör, tekniska direktören, miljö- och stadsbyggnadsdirektören

11 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Övergripande pandemiplan samt underlag till verksamhetsrelaterade pandemiplaner Beslutsunderlag Övergripande pandemiplan för Vellinge kommun, reviderad Verksamhetsrelaterad pandemiplan för Vellinge kommun, reviderad Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Hotet om en ny världsomspännande influensaepidemi, en pandemi, har lyfts fram de senaste åren av bland annat FN:s världshälsoorganisation (WHO) och har ytterligare aktualiserats under början av 2009 i form av den nya influensan, från början kallad svininfluensan som startade i Mexiko och i skrivande stund fortfarande sprider sig över världen, om än i lindrig form. Erfarenheter från pandemierna under 1900-talet talar för alla samhällssektorer kan drabbas av en pandemi i form av en omfande sjukfrånvaro bland de anställda. Med anledning av det bör alla verksamhetsansvariga, och i synnerhet de inom samhällsviktig verksamhet, ha en beredskap för hur verksamheten kan bedrivas under de förutsättningar som råder vid en pandemi. En övergripande pandemiplan samt ett underlag för nedbruten verksamhetsrelaterad pandemiplan för Vellinge kommun har funnits sedan 2007 men är nu reviderad efter de nya rön som framkommit under de senaste årens pandemiförberelser på såväl lokal som regional och nationell nivå. Ur den övergripande planen framgår den regionala definitionen av samhällsviktig verksamhet. Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som förslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. godkänna den övergripande pandemiplanen.

12 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks (forts) godkänna underlaget för de verksamhetsrelaterade pandemiplanerna. Exp Kansli- och säkerhetschefen, förvaltningsdirektörerna Justerandes sign

13 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3, daterad Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott I jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas ska en arbetssökande erbjudas sysselsättning hos en anordnare (arbetsgivare). Sysselsättning får anordnas av privata eller offentliga arbetsgivare, sociala företag eller ideella organisationer. Anordnaren betalar inga löner, arbetsgivaravgifter eller försäkringar utan får istället 225 kronor per person och anvisningsdag för täcka handledarkostnader med mera. Viktigt notera är sysselsättningen inte får konkurrera med ordinarie arbete utan ska bestå av arbetsuppgifter som annars inte skulle bli utförda. Arbetsförmedlingen uppskar behovet av platser hos kommunen kan vara st under det kommande året. Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott där Christina Skörvald (S) ställde sig positiv till Vellinge kommun erbjuder sysselsättning i enlighet med jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 och yrkade bifall till Vellinge kommun erbjuder denna typ av sysselsättning. Lars-Ingvar Ljungman, ordförande (M) yrkar avslag på Christina Skörvalds (S) yrkande och arbetsutskottet beslutade föreslå kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Christina Skörvald (S) lämnade en muntlig reservation till förmån för eget yrkande. Vellinge kommun inte ska erbjuda sysselsättning i enlighet med jobb- och utvecklingsgarantin fas 3.

14 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks (forts) Exp Kansli- och säkerhetschefen, chef för IFO, Amer Justerandes sign version 7 \\admvk1\home$\ingegerdsve\ks\2009\kallelser\1 sept\kallelse 1 SEPT PUL.doc

15 Kommunstyrelsen / Ks Förslag till åtgärdsplan vid upprepad skadegörelse Beslutsunderlag Förslag till åtgärdsplan vid upprepad skadegörelse Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott Arbetsutskottet beslutade i samband med riktlinjer för kameraövervakning behandlades brottsförebyggande rådet (BRÅ) får i uppdrag ta fram en åtgärdsplan över vad som ska genomföras innan kameraövervakning blir aktuellt. denna åtgärdsplan presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott senast Tidigare behandling Arbetsutskottet beslutade ge brottsförebyggade rådet (BRÅ) i uppdrag under hösten 2009 komplettera åtgärdsplanen avseende delen som avser beslut och finansiering dvs beskrivna vem som gör vad och vem som finansierar samt efter kompletteringen ta upp förslaget till åtgärdsplan i sin helhet för beslut i kommunstyrelsen. Förslaget till åtgärdsplan är kompletterad. godkänna åtgärdsplan vid upprepad skadegörelse. Exp Kansli- och säkerhetschefen, förvaltningsdirektören, ekonomidirektören, Vellingebostäder, Brottsförebyggande rådet.

16 Kommunstyrelsen / Ks Ansökan om nätkoncession för en 130 kv kraftledning mellan Vellinge och Foteviken Beslutsunderlag Remiss från Energimarknadsinspektionen Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för 130 kv kraftledning (jordkabel) på sträckan Vellinge Foteviken, i Vellinge kommun i Skåne län (Del av ansökan, fullständig ansökan med detaljkartor finns tillgänglig på sammanträdet.) Tjänsteskrivelse från miljöchef Lars Robert Göransson E:ON elnät Sverige AB ansöker till Energimarknadsinspektionen o nätkoncession för 130 kv kraftledning som jordkabel mellan Vellinge och Foteviken. Avsikten är säkerställa elförsörjningen till Falsterbonäset för lång tid framöver, vilket inte är möjligt med nuvarande 5 kv ledning. Vellinge kommun har i samrådsskedet förordat en ny 130 kv kraftledning mellan Vellinge och Foteviken förläggs som jordkabel med utnyttjande av de jordkablar, som redan används för nuvarande 50 kv-överföring. Enligt ansökan kommer detta genomföras. tillstyrka ansökan då den sökta nätkoncessionen är förenlig med kommunens planer i övrigt. Exp Energimarknadsinspektionen, miljöchefen

17 Kommunstyrelsen Ks 2009/436 Ks Investeringsbidrag till ny asfaltsbeläggning Höllvikens vägförening nr 6 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från ekonomidirektör Åke Grönvall Protokoll från kommunstyrelsen arbetsutskott Höllvikens vägförening nr 6 har inkommit med ett förslag om finansiering av ny asfaltering av föreningens vägnät. Vägnätet är i stort behov av renovering, renoveringen över åren har resulterat i ett lapptäcke. Investeringen innebär ny asfaltbeläggning på samtliga idag asfalterade vägar inkl rotsanering och kantrensning samt borttagande av massor. Höllvikens vägförenings vi nyttja det är goda tider begära in offert för investeringen samt investeringen ryms inom dagens avgifter, om kommunen bidrar med ett investeringsbidrag. Offererat pris Kommunalt bidrag Egen finansiering Lånefinansiering kkr 231 kkr 660 kkr kkr Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som förslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. Christer Tedestål (M) anmälde jäv och deltog inte i handläggningen. bevilja ett investeringsbidrag till Höllvikens vägförening nr 6 med 231 kkr. Bidraget finansieras genom anslå 231 kkr ur kommunstyrelsens medel till förfogande. uppdra åt Tekniska nämnden se över Regler och bestämmelser för kommunal bidragsgivning till gator och

18 Kommunstyrelsen Ks 2009/436 Ks (forts) vägar antagna av KF Höllvikens vägförening nr 6, ekonomidirektören, tekniska direktören, Serkon Justerandes sign version 7 \\admvk1\home$\ingegerdsve\ks\2009\kallelser\1 sept\kallelse 1 SEPT PUL.doc

19 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Förordnande som borgerlig vigselförrättare i Vellinge kommun Beslutsunderlag Skrivelse från Länsstyrelsen i Skåne Län Ansökan från Erika Westin. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Erika Westin ansöker hos Länsstyrelsen om bli borgerlig vigselförrättare i Vellinge kommun. Länsstyrelsen har översänt ansökan till Vellinge kommun för yttrande samt särskilt besked om hur kommunen bedömer behovet av ytterligare vigselförrättare. Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som förslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. meddela Länsstyrelsen kommunen inte för tillfället har behov av fler borgerliga vigselförrättare. Exp Länsstyrelsen i Skåne Län, Erika Westin

20 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Yttrande Samrådsmaterial Södra Östersjöns vendistrikt Beslutsunderlag Remiss Samrådsmaterial Södra Östersjöns vendistrikt (finns tillgängligt på sammanträdet eller på Yttrande från Miljöchef Lars Robert Göranson Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Venmyndigheterna för Sveriges fem vendistrikt har tagit fram förslag till förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning. Innan förslagen antas genomförs ett samråd. Samrådet ger möjlighet för kommunen vara med och påverka inriktningen på det fortsa arbetet med Sveriges venförvaltning. I december beräknas de slutgiltiga dokumenten fastställas. Dessa kommer sedan gälla för perioden Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som förslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. godkänna och översända yttrandet till Venmyndigheten Södra Östersjöns vendistrikt. förklara paragrafen för omedelbart justerad. Exp Venmyndigheten Södra Östersjöns vendistrikt, miljöchefen

21 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Yttrande Regional folkhälsostrategi, Ett gott liv i Skåne Beslutsunderlag Förslag till revidering av regional folkhälsostrategi från Kommunförbundet Skåne och Region Skåne. Yttrande från avdelningschef Vensel Rosqvist Protokollsutdrag från M-nämnden Kommunförbundet Skåne och Region Skåne har översänt ett förslag till revidering av regional folkhälsostrategi. Ett förslag till yttrande har behandlats i M-nämnden där vikten av folkhälsoarbetet bedrivs där människor lever och verkar och kommunerna naturligt utgör den centrala arenan. M-nämnden framhåller dessutom folkhälsoarbetet ska vara sektorsövergripande och inte hanteras var för sig i de enskilda nämnderna och en god och jämställd folkhälsa i kommunen kräver folkhälsoaspekten finns med i det kommunala politiska arbetet. Folkhälsoarbetet ska vara en naturlig del i Region Skånes ansvar för regionalt tillväxtarbete. Viktigt Region Skåne har en samordnande roll och det är av betydelse Region Skåne kan ge stöd till kommunerna avseende metoder och processer. Samverkan är även viktigt både mellan den offentliga sektorn och den ideella sektorn. Tidigare behandling Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott som förslår kommunstyrelsen besluta enligt nedanstående. godkänna yttrandet och översända det till Kommunförbundet och Region Skåne. Kommunförbundet, Region Skåne, M-nämnden

22 Kommunstyrelsen Ks 2009/ Ks Yttrande Hur ska Malmö växa hållbart? Dialog-pm 2009:1 Beslutsunderlag Remissunderlag från Malmö stadsbyggnadskontor Förslag till yttrande delas ut på sammanträdet. Under de senaste tre åren har Malmös invånarantal ökat snabbare än tidigare. I ett dialog-pm presenteras tre alternativ till hur Malmö kan fortsätta växa efter det utbyggnadsmöjligheterna i dagens översiktsplan förbrukats. Dialog-pm är ett led i pågående översiktsplanearbete och utgör samrådsmaterial inför kommande översiktsplan. godkänna yttrandet och översända det till Malmö stadsbyggnadskontor. Exp Miljö- och stadsbyggnadsdirektören, Malmö stadsbyggnadskontor

23 Kommunstyrelsen Ks 2009/259 Ks Samråd om Svedala kommuns Översiktsplan 2009 Beslutsunderlag Samrådshandlingar från Svedala kommun Tjänsteskrivelse Remissvar från Översiktsplanarkitekt, Karin Gullberg. Ett nytt förslag till översiktsplan för Svedala kommun har tagits fram. Den bygger på en vision om hur man vill kommunen ska se ut år 2025 som sammanfas i begreppet Det goda livet. Vellinge har fått översiktsplanen för lämna synpunkter på Svedalas framtida utveckling. Att godkänna yttrandet och översända det till Svedala kommun. Exp Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Svedala kommun

Ärenden KUNGÖRELSE (17) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson

Ärenden KUNGÖRELSE (17) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson 2009-05-06 1(17) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson 040-42 51 51 Kommunfullmäktige Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen Tid 2009-05-19 kl. 19.00 Ärenden 1 Upprop 2 Val

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1

Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2009-03-13 1(23) Kommunkansliet Kommunsekreterare Ingegerd Svensson 040-42 51 51 Kommunstyrelsen Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 Tid 2009-03-24 kl. 16.00 OBS! Tiden.

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(14) 2010-12-07 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(22) 2013-01-14 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Läs mer

2009-10-15. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD)

2009-10-15. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) 1(25) 2009-10-15 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum Kolabacken (Rum 1) Tid 18:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

2010-06-10. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD)

2010-06-10. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) 1(34) 2010-06-10 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen Avser perioden: till

Postlista för Kommunstyrelsen Avser perioden: till utskriftsdatum: 2009-03-02 Postlista för Kommunstyrelsen Avser perioden: 2009-02- till 2009-02-28 Serkon / Falk, Christin Åtgärd/handling KS Bokslutshandlingar Diarienr. Ks 2009/110 Diariebtkn. 722 Detaljplan

Läs mer

Kungörelse 2012-09-07. Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2012-09-07. Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(23) 2012-09-07 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C)

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C) 1(14) 2010-02-24 Tekniska förvaltningen nämndsekreterare Kemvik.Ann-Margarethe Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4

Tjänstemän m.fl. Per Kaarle, miljöchef Marita Gustafsson, sekreterare Anna Stjernholm, miljöinspektör, 1-2 Fredrik Berlin, miljöinspektör, 1-4 Sida 1(15) Plats och tid Mölndals stadshus rum 214, klockan 17.30 18.15. Beslutande Elpida Georgitsi (S) Kåre Widenqvist (S) Emil Forsberg (S) tjänstgör för Lars Möglebust (S) My Blomgren (MP), ordförande

Läs mer

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande

Tid Kl Ledamöter Milan Obradovic (S) ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (7) Tid Kl 15.00 16.40 Protokoll 6/2010 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2010-06-10 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 2016-06-14 1 (8) Kemvik.Ann-Margarethe Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2016-06-21 Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Christer Mars (M), ordförande Hans Cedergren (M), 1:e vice ordförande Martin von

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för 2014-11-13 1 (14) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-11-26 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Kungörelse 2013-09-03. Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2013-09-03. Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(20) 2013-09-03 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015,

Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 19 februari 2015, 15.00 18.00 Berndt Björkman (C), ordförande Jan Fallström (M), vice ordförande Anneli Örtlund (S) Maj-Britt Tibo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

2013-02-07. Tommy Larsson (M)

2013-02-07. Tommy Larsson (M) 1(32) 2013-02-07 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-09-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-11.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(26) 2011-04-04 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-10-04 Ärendelista Sid nr Justering...2 69 Information om elektroniska sammanträdeshandlingar...3 70 Ansvaret för föreningsstöd till invandrarföreningar...4

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(15) 2013-03-12 Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Ledamöterna kallas Ersättarna underrättas Sammanträdesdatum Plats Falsterbo konsthall Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer

Läs mer

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-10-28, kl. 13:15-14:40 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S)

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån :15-10:00 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-06-11 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Kerstin Gadde Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Inga Göransson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20)

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott (20) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2014-08-06 1 (20) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Barn- och ungdomskontorets sammanträdesrum Kl. 13:00-16:00 Tommy Edenholm (KV) ordförande Maria Hedin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Reglemente för Servicenämnden

Reglemente för Servicenämnden Datum 2006-06-02 Reglemente för Servicenämnden fastställt av kommunfullmäktige 2005-04-25 45 (reviderat enligt beslut Kf 06-06-19 54) Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Kay Stark och Andreas Jörgensen. Kommunhuset (omedelbar justering)

Kay Stark och Andreas Jörgensen. Kommunhuset (omedelbar justering) 1(6) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 13.00 13.20, 14.20 14.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justerare Justeringens plats och tid

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, sammanträdesrum 429, onsdagen den 4 mars 2009 klockan 08.30-10.55 Åsa Herbst (M), ordförande Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finansutskott Sid nr Kommunstyrelsens finansutskott 2009-01-13 Ärendelista Sid nr Justering...2 526 Information om arenor för idrott och kultur...3 527 Information om översyn renodla penningströmmarna mellan kommunen och Stadsbacken

Läs mer

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige

ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN. Antaget av kommunfullmäktige ORSA KOMMUN REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2011-09-26 71 Orsa kommun Box 23 794 21 Orsa 0250-55 21 00 orsa.kommun@orsa.se www.orsa.se 1 Reglemente för byggnadsnämnden i Orsa

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Datum 2015-04-29 Sida 1 Kommunstyrelsens ordinarie ledamöter Kommunstyrelsens ersättare (f k) Kommundirektören Administrativa chefen Ekonomichefen Personalchefen Utbildningschefen (f k) Socialchefen (f

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Överförmyndarnämnden Plats och tid Mölndals stadshus, rum 1115, kl. 17:00 17:50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Beslutande Jan Åke Johansson (S), ordförande Ulla Nilmander Jensen (L), vice ordförande Anders Fredén (MP) Övriga

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Gunnar Grönberg (S) Camilla Gissberg (S) Stig Svedin (V) Kenneth Westberg (M) Chatrine Nordlund

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 09.00-11.20 1 (14) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96)

Miljöprogram för för antagande (KS/2015:96) Kallelse Kommunfullmäktige Nr 9 Tid: 2015-12-14, kl 19:00 OBS! Mötet startar 19.00 Plats: Kommunfullmäktiges sessionssal Justering: utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. Justeringsdag:

Läs mer

Ärenden KALLELSE 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva. Tekniska nämnden. Plats Vellinge kommunhus, rum 1

Ärenden KALLELSE 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva. Tekniska nämnden. Plats Vellinge kommunhus, rum 1 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva Tekniska nämnden Plats Vellinge kommunhus, rum 1 Tid 2009-05-26 kl. 18.30 Ärenden 1 Upprop 2 Val för justering 3 Presentation av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2011-08-22 Anslags nedtagande: 2011-09-12 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-15 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2011-08-15 kl. 08.00-12.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Markus Hall (MP) Roger Rydström (S)

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN VÄLKOMMEN Datum och tid: 2017-12-14, kl 18:00 Plats: Stadshuset, Gruvsalen Ledamot som är förhindrad att närvara vid sammanträdet bör snarast anmäla detta till Niklas Åkerström

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.15 Ajournering, kl. 14.45 14.50 Beslutande Birgitta Jönsson (S), ordf 12 delar av 13 Christer Laurell (C), vice ordf 12 och delar av 13, ordf

Läs mer

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533

PROTOKOLL Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2015-10-19 215 Tillägg till den gemensamma lönenämndens reglemente - sammanträden på distans KS-2015/533 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Kommunhuset, Måkläppen

Kommunhuset, Måkläppen 2015-11-10 1 (18) Ek, Lena Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2015-11-17 Plats Kommunhuset, Måkläppen Tid 14:30 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M), 1:a vice ordförande Henrik Thorsell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Sid nr Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 2013-04-02 Ärendelista Sid nr Justering...2 50 Redovisning av socialnämndens ekonomiska situation...3 51 Information om jämställdhet i Stadsbackenkoncernen...4

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 14 (15) Socialnämndens arbetsutskott 2015-11-03 121 Revidering av socialnämndens reglemente (SN 2015.162) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att: Socialnämnden

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (13) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 18.00 19.40 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Lars Ragnarsson (M) tjänstgör för Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Folkhälsopolicy 4 KS

Folkhälsopolicy 4 KS Folkhälsopolicy 4 KS 2015.126 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-17 185 Folkhälsopolicy (KS 2015.126) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-24 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-12:00 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll och 35

Sammanträdesprotokoll och 35 1 (7) Sammanträdesprotokoll 25 33 och 35 Sammanträdesdatum 8 mars 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 13:00-16:00 Sammanträdet ajournerades kl 14:20-14:30 Tjänstgörande ledamöter Adjungerad från

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Reglemente för miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun (2017) Reglemente för miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-30 24 Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut 2015-08-31 69 Reviderad efter kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS

Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS Revidering av kommunstyrelsens reglemente samt delegationsordning 25 KS 2017.204 3 Kommunstyrelsen 2017-10-23 195 Revidering av kommunstyrelsens reglemente (KS 2017.204) Beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen 1(32) 2010-04-12 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val för

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 Reviderat efter beslut av kommunfullmäktige 2016-06-20 88 2 Reglemente för socialnämnden Utöver det som

Läs mer

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar

Nya riktlinjer för bidrag till ideella föreningar Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.2-201/2017 Sida 1 (6) 2017-05-02 Handläggare Eva-Lotta Elmér Telefon: +46 08-508 251 87 Till Socialnämnden 2017-05-16 Nya riktlinjer

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8)

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2012-09-04 1 (8) Plats och tid Räddningstjänsten i Hyltebruk, kl. 15.40-16.20 Beslutande Övriga deltagare Åke Morin (KV) ordförande Maria Johansson Arnström (S) Bo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 66 Godkännande av ärendelista... 82 67 Handlingsplan för det ANDT-förebyggande arbetet i Jönköpings län 2017-2021 - remiss... 83 68 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Frösundarummet, 10.00-11.00 Beslutande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M) Ersättare Övriga närvarande Gunilla

Läs mer

Remiss En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle. KS

Remiss En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-11-22 379 Remiss En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle. KS 2016-405 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Christer Söderberg (S) Kenneth Jonsson (V) ej 35 Monica Granath (M)

Christer Söderberg (S) Kenneth Jonsson (V) ej 35 Monica Granath (M) Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Sessionssalen, Kl. 15.00-17.00 med ajournering kl 16.00-16.15 Beslutande Ledamöter Magnus Wallengren (V), ordf Cecilia Koch Danielsson (FP), vice ordf Helen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer