Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-06-10. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD)"

Transkript

1 1(34) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Lars-Ingvar Ljungman (M) (ordföranden) Nils-Ola Roth (M) (1:e vice ordförande) Henrik Thorsell (FP) (2:e vice ordförande) Inger Järsholm Broekhuis (M) Christer Tedestål (M) Lena Wendt (M) Tommy Larsson (M) Christer Mars (M) Patrik Åkesson (M) Mikael Ståhlfors (M) Gustav Schyllert (M) Carina Larsson (M) Christina Skörvald (S) Claes Axelsson (M) Marie-Louise Bergman (M) Ola Freij (M) Karin Lönnergård (M) Lars Olin (M) Agneta Löfberg (M) Eva Stenmarck (M) Kristina Fredin (M) Göran Cronsioe (M) Malin Fors (M) Karin Zettergren (M) Kurth Stenberg (S) Magnus Bergström (FP) Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Eventuellt förhinder anmäles snarast till Ingegerd Svensson tfn eller till Vellinge Direkt , e-post

2 2(34) Kjell Andersson (SPI) Kjell Håkansson (SPI) Hans Hansson (C) Sten-Axel Norén (C) Göran Holm (M) Övriga Marie Louise Arendt, kansli- och säkerhetschef Marie Carlberg, kommunikationschef Hans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör Ann-Christine Garnå, förvaltningsdirektör Thomas Grundén, teknisk direktör Åke Grönvall, ekonomidirektör Gert Åberg, personaldirektör Anne-Marie Cronsioe, kommunalrådsassistent Ingegerd Svensson, sekreterare

3 3(34) Ärendelista 1. Val för justering 2. Meddelande 3. Redovisning av delegeringsbeslut 4. Ny organisation för Vellinge kommun Införande av ungdomsråd i Vellinge 6. Planeringsförutsättningar för Budget Vellinge kommun tertialuppföljning s tertialuppföljning Kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågstrafik 10. Infrastruktur- och försköningsprojekt Projektplan - tidplan och ekonomisk kalkyl för införande av - en dator en elev - en dator en lärare vid Sundsgymnasiet 12. Omklädningsmodul vid Vångaplanen 13. Försäljning av två delar av Ingelstad 6:1 (blivande Ingelstad 6:91) 14. Start PM - Tillägg till detaljplan för Åkarp 1:15 m fl, Åkarpsgården, Hagahill 15. Fastställande av områdesavgränsning, utökning av areal och ändrade ordningsföreskrifter i naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde, samt upphörande av ordningsföreskrift i naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens strandbad 16. MILOU skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling 17. Försäljning av fastigheterna Höllviken 21:10 och Höllviken 21: Motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner

4 4(34) Ärendets dnr: Ks 1 Val för justering

5 5(34) Ärendets dnr: Ks 2 Meddelande Beslutsunderlag: a) Sammanställning av ärendelista (pärm tillgänglig på sammanträdet. Finns även tillgängligt på b) Kurser och konferenser för förtroendevalda (pärm tillgänglig på sammanträdet). c) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott d) Pensionsmedelsförvaltning i Vellinge kommun för mars och april. e) Miljö- och byggnadsnämndens tertialuppföljning januari - april 2010 f) M-nämndens tertialuppföljning januari - april 2010 g) Inkomna skrivelser Från Sydvatten - Om Bolmentunneln och riksintresset, dnr Ks 2010/ Förslag till beslut: godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknats i kommunstyrelsens protokoll.

6 6(34) Ärendets dnr: Ks 2010/34 Ks 3 Redovisning av delegeringsbeslut Beslutsunderlag: Förteckning över samtliga delegeringsbeslut fram till (pärm med underlag tillgänglig på sammanträdet). Ärendebeskrivning: har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en delegeringsordning som antagits av kommunstyrelsen Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen kan ompröva eller fastställa besluten utan fyller funktionen att besluten vinner laga kraft. Det står kommunstyrelsen fritt att återkalla delegeringen. Enligt denna delegeringsordningen ska ärendemening, vilket beslut som fattats, vem som fattat beslutet och när beslutet fattades finnas med i redovisningen av delegeringsbesluten. Förslag till beslut: godkänner redovisningen av delegeringsbesluten som förtecknats i kommunstyrelsens protokoll.

7 7(34) Ärendets dnr: Ks 2010/315 Ks 4 Ny organisation för Vellinge kommun 2011 Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Förslag till ny organisation. Vellinge kommun har till sina huvuddrag haft den nuvarande organisationen i snart 18 år, från den 1 januari Det är lika lång tid som den sammanslagna kommunens första organisation, som i sina huvuddrag fanns under perioden När vår nya organisation infördes var den en av de mest framsynta och ändamålsenliga organisationerna bland svenska kommuner. Den har också i huvudsak visat sig vara mycket framgångsrik. Det finns dock idag ett antal kommuner som har nyare organisationer, vilka på ett betydligt bättre sätt än Vellinges är anpassade till dagens och morgondagens verkligheter. En målsättning med den nya organisationen måste därför vara att den återigen skall ligga i framkant bland landets kommuner, för att på bästa och mest effektiva sätt kunna möta de utmaningar som finansiering, styrning och produktion av välfärdstjänster kommer att möta i framtiden, i första hand under 2010-talet. Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutades att ge ekonomidirektör Åke Grönvall och personaldirektör Gert Åberg i uppdrag att genomföra en total översyn av kommunens nuvarande organisation, såväl den politiska som

8 8(34) förvaltningsorganisationen, och lägga fram förslag till ny organisation i båda dessa delar. Arbetet har bedrivits i enlighet med de utgångspunkter och principer som beslutats. En slutrapport för förvaltningsorganisation har arbetats fram. Förslag till en ny politisk organisation tas fram av en politisk styrgrupp och kommer att presenteras till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti. Förslag till beslut: beslutar blir från den 1 januari 2011 anställningsmyndighet för all personal inom kommunorganisationen. De nuvarande fyra förvaltningarna, kommunstyrelseförvaltningen, M-förvaltningen, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen upphör den 31 december Befattningarna som förvaltningsdirektör för kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningsdirektör för M- förvaltningen, förvaltningschef för M-förvaltningen, miljö- och stadsbyggnadsdirektör samt teknisk direktör dras in från samma datum. Det skapas en sammanhållen, central förvaltning under kommunstyrelsen från den 1 januari Det inrättas från samma datum en ny befattning som kommunchef med uppdraget att vara chef för den sammanhållna förvaltningen Det skapas en separat produktionsförvaltning under kommunstyrelsen från den 1 januari 2011, för den serviceproduktion som sker i kommunens egen regi. Det inrättas från samma datum en ny befattning som produktionschef, organisatoriskt underställd kommunchefen, och med uppdraget att vara förvaltningschef för produktionsförvaltningen.

9 9(34) beslutar vidare att ställa sig bakom gruppens rapport och att det fortsatta förändringsarbetet skall ske i enlighet med de principer och utgångspunkter som redovisas i rapporten.

10 10(34) Ärendets dnr: Ks 2010/245 Ks 5 Införande av ungdomsråd i Vellinge Beslutsunderlag: Protokollsutdrag från M-nämnden Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendebeskrivning: Ungdomsråd är ett forum där unga ges möjlighet att påverka och ska fungera både som inspiration och rådgivande för politiska beslut. Rådet ska vara en referensgrupp och remissinstans för kommunens beslutsfattare i ungdomsrelaterade frågor och politiker en hjälp att komma till tals med ungdomar. Ungdomsrådet föreslås bestå av en grupp om ca 10 unga i åldern år samt 4 politiker. Mötesarvode och övriga kostnader bör kunna täckas av medel till förfogande som finns inom M-nämndens budget. Förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta inrätta ett ungdomsråd i Vellinge kommun fr.o.m. hösten 2010 bestående av ca 10 unga i åldern år samt fyra politiker ge kommunstyrelsen i uppdrag att utse fyra politiker till ungdomsrådet, två politiker från kommunstyrelsen och två från M-nämnden, varav M-nämndens ordförande föreslås vara en av dem,

11 11(34) utse M-nämndens ordförande till ordförande i ungdomsrådet. Expedieras till: Samtliga nämnder

12 12(34) Ärendets dnr: Ks 2010/317 Ks 6 Planeringsförutsättningar för Budget Initierat av: Ekonomidirektör Beslutsunderlag: Förslag till planeringsförutsättningar för budget Förslag till beslut: beslutar godkänna planeringsförutsättningar för budget Expedieras till: Samtliga nämnder, Vellingebostäder, Serkon

13 13(34) Ärendets dnr: Ks 2010/304 Ks 7 Vellinge kommun tertialuppföljning Initierat av: Ekonomidirektör Åke Grönvall Beslutsunderlag: Tertialrapport 30 april 2010 Ärendebeskrivning: Kommunstyrelseförvaltningen har upprättar förslag till tertialrapport för Vellinge kommun per den 30 april Vellinge kommun redovisar ett prognostiserat resultat på 42,1 mnkr för Årets resultat är hänförligt till följande: Skatteintäkter, 33,6 mnkr varav slutavräkning 2009 och 2010, 17,8 mnkr kommunalekonomisk utj, skatteintäkter, 15,8 mnkr Verksamhetens nettokostnader, 9,0 mnkr varav kommunstyrelsen, 11,9 mnkr BR-fastighet, -10,0 mnkr M-nämnden, 1,4 mnkr TN/BR-avfall, 3,0 mnkr Finansiering, 2,6 mnkr BR-fastighets resultat på- 10 mnkr är hänförligt till genomförandet av tredje etappen av energisparprojektet och avser

14 14(34) fastigheter i Skanör/Falsterbo. Energisparprojektet finansieras av BR-fastighets eget kapital. Budgeten för 2010 har justerats med följande poster: Skatteintäkter konjunkturstödet, 24,7 mnkr Slopat sparbeting för 2010, 8,0 mnkr Omföring av resultatenheternas resultat för 2009 inom eget kapital, 1,43 mnkr Förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta justera budgeten för 2010 enligt följande: skatteintäkterna ökas med, 24,7 mkr BR-fastighet genomför energisparprojektet i Skanör Falsterbo och finansieras av BR-fastighets eget kapital, -10,0 mkr Slopat sparbeting 2010, 8,0 mkr godkänna tertialrapporten och lägga den till handlingarna

15 15(34) Ärendets dnr: Ks 2010/196 Ks 8 s tertialuppföljning Initierat av: Beslutsunderlag: Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomidirektör Åke Grönvall s tertialuppföljning per den 30 april 2010 inkl. BR Fastighet och BR Mark och Exploatering. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendebeskrivning: Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag på tertialrapport per den 30 april 2010 för kommunstyrelsens verksamheter. s verksamheter redovisar ett prognostiserat resultat på 11,9 mnkr för s verksamheter redovisar ett prognostiserat resultat på 11,9 mnkr för De största avvikelserna från budget är följande: Infrastruktur EU/näringsliv/turism, -989 tkr Reservkraft, 594 tkr Ersättning pengsystem Pedagogisk verksamhet, tkr Vård- och omsorg, tkr Gemensamhetsverksamhet, tkr

16 16(34) Resultat är hänförligt till färre utförda prestationer än budgeterat inom hemtjänst och övrig vård och omsorgsverksamhet. Förslag till beslut: beslutar godkänna tertialrapporten per den 30 april 2010 för kommunstyrelsen och lägga den till handlingarna. Expedieras till: Samtliga nämnder, Vellingebostäder, Serkon

17 17(34) Ärendets dnr: Ks 2009/282 Ks 9 Kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågstrafik Initierat av: Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: s ordförande Lars-Ingvar Ljungman och ekonomidirektör Åke Grönvall Avsiktsförklaring Kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågtrafik Vellinge kommun har tecknat en avsiktsförklaring med Trelleborgs kommun, Malmö kommun Region Skåne och Trafikverket (tidigare banverket och vägverket) om en kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågtrafik. Projektets totala kostnad uppgår till 490 mkr varav 215 mkr medfinansieras av kommunerna och Region Skåne. En utbyggnad finns med i långtidsplanen för transportinfrastruktur För att tidigare lägga projektet har diskussion inletts med trafikverket om att kommunerna ska förskottera den statliga delen av projektet som uppgår till 275 mkr. Förskotteringen kan max uppgå till ca 13,75 mkr per år med 5 % ränta som ska fördelas mellan parterna.

18 18(34) Förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta ge kommunstyrelsens ordförande Lars-Ingvar Ljungman i uppdrag att förhandla med Trafikverket och övriga parter om förskottering av den statliga finansieringen av Trelleborgsbanan för att tidigarelägga projektstarten godkänna avtalet med Trafikverket, Malmö kommun, Trelleborgs kommun och Region Skåne.

19 19(34) Ärendets dnr: Ks 2010/268 Ks 10 Infrastruktur- och försköningsprojekt 2010 Initierat av: Lars-Ingvar Ljungman Beslutsunderlag: Beslutsunderlag från styrgruppen, daterat Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från styrgruppsmöte (skickas ut efter den 8 juni) Ärendebeskrivning: Den ekonomiska utvecklingen för Vellinge kommun möjliggör bland annat en satsning på infrastruktursåtgärder av engångskaraktär under De förbättrade ekonomiska förutsättningarna beror dels på ett positivt resultat för 2009, dels på regeringens konjunkturstöd för Bedömningen ger vid handen att det finns ett utrymme på 10 mnkr för att genomföra satsningar på infrastruktursåtgärder av engångskaraktär för Ett beslutsunderlag har tagits fram, med elva förslag till satsningar. Styrgruppen ska den 8 juni besluta vilka av dessa föreslagna satsningar som skall genomföras. Förslag till beslut: beslutar godkänna styrgruppens förslag till satsningar.

20 20(34) Expedieras till: Samtliga nämnder, Serkon

21 21(34) Ärendets dnr: Ks 2010/307 Ks 11 Projektplan - tidplan och ekonomisk kalkyl för införande av - en dator en elev - en dator en lärare vid Sundsgymnasiet Initierat av: Beslutsunderlag: M-nämnden Beslut i M-nämnden och tjänsteskrivelse från Bengt Grahn. Protokollsutdrag från M-nämnden Ärendebeskrivning: M-nämnden beslutade att alla elever i åk 1 på Sundgymnasiet ska få en egen dator fr.o.m. höstterminen Plan för genomförande och ekonomisk kalkyl har upprättats. Den ekonomiska kalkylen har inte tagit hänsyn till ökade ITdriftskostnaderna. Projektplanen för en införandet av en dator - en elev och en dator - en lärare vid Sundgymnasiet är av sådan ekonomisk omfattning att det bör behandlas i budgetprocessen och att kommunfullmäktige ska besluta om finansiering. Därför bör ärendet återremitteras till M-nämnden för kompletterande handläggning avseende de löpande driftskostnaderna för IT-enheten. Ärendet översänds till budgetberedningen för att beaktas i budgetprocessen för och att kommunfullmäktige därmed kan ta ställning till

22 22(34) Förslag till beslut: finansieringen. beslutar återremittera ärendet till M-nämnden för kompletterande handläggning avseende de löpande driftskostnaderna för ITenheten. översända ärendet till budgetberedningen för att beaktas i budgetprocessen för och att kommunfullmäktige därmed kan ta ställning till finansieringen Expedieras till: M-nämnden, ekonomidirektören, Serkon

23 23(34) Ärendets dnr: Ks 2010/305 Ks 12 Omklädningsmodul vid Vångaplanen Initierat av: Beslutsunderlag: M-nämnden Tjänsteskrivelse från Mats Persson, utvecklingsansvarig fritid Protokollsutdrag från M-nämndens Ärendebeskrivning: Under 2009 färdigställdes en ny konstgräsplan på Vånga planen. Nyttjarna har använt Vanningens omklädningsrum och efter en säsong konstateras att dessa omklädningsrum inte räcker till. En ny mobil omklädningsenhet föreslås därför placeras i nära anslutning till planen. M-nämnden finansierar etableringskostnaden 2010 och övrig finansiering saknas, därför ska ärendet delges budgetberedningen för att beaktas i budgetprocessen för och kommunfullmäktiges beslut. Förslag till beslut: beslutar uppdra åt BR-fastighet, att i samarbete med M-förvaltningen, placera mobila omklädningsenheter vid Vångaplanen. finanisering sker genom att internhyra debiteras M-nämnden samt

24 24(34) delge budgetberedningen ärendet för att beaktas i budgetprocessen för Expedieras till: M-nämnden, Thomas Grunden, Serkon

25 25(34) Ärendets dnr: Ks 2010/247 Ks 13 Försäljning av två delar av Ingelstad 6:1 (blivande Ingelstad 6:91) Initierat av: Beslutsunderlag: Vellinge kommun Köpekontrakt avseende två delar av Ingelstad 6:1 (blivande Ingelstad 6:91). Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendebeskrivning: Förslag till beslut: I detaljplan för Västra Ingelstad 6:1 m fl har kommunen tagit fram ett område för ett nytt äldreboende. Byggnaden är under uppförande och marken skall nu försäljas till Vellinge Exploaterings AB. Fastigheten har värderats till 1400 kr/bta vilket ger totalt kronor. beslutar försälja två delar av Ingelstad 6:1 (blivande Ingelstad 6:91) till Vellinge Exploaterings AB för en ersättning om kronor. Expedieras till: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

26 26(34) Ärendets dnr: Ks 2010/285 Ks 14 Start PM - Tillägg till detaljplan för Åkarp 1:15 m fl, Åkarpsgården, Hagahill Initierat av: Beslutsunderlag: Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Önskemål finns att inom den nyligen antagna detaljplanen för Åkarpsgården tillåta en större byggrätt för att bättre anpassa husen till de boendes önskemål om rejäla utrymmen med anledning av hästverksamhet. Start-PM med bilaga för tillägg till detaljplan för Åkarp 1:15 m fl, Åkarpsgården, Hagahill föreligger. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendebeskrivning: Förslag till beslut: Ärendet har behandlats i ledningsgruppen för fysisk planering under våren Syftet med tillägget till detaljplanen är att utöka byggrätten för att bättre passa de krav som boende med ett aktivt hästintresse ställer. Tillägget till detaljplanen genomförs med enkelt planförfarande. beslutar godkänna bilagt Start-PM samt att pröva föreslagna tilläggsbestämmelser genom att upprätta tillägg till detaljplan för Åkarp 1:15 m fl, Åkarpsgården, Hagahill.

27 27(34) Expedieras till: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

28 28(34) Ärendets dnr: Ks 2010/265 Ks 15 Fastställande av områdesavgränsning, utökning av areal och ändrade ordningsföreskrifter i naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde, samt upphörande av ordningsföreskrift i naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens strandbad Initierat av: Beslutsunderlag: Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Föreläggande från Länsstyrelsen i Skåne län angående förslag till fastställande av områdesavgränsning, utökning av areal och ändrade ordningsföreskrifter i naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde, samt upphörande av ordningsföreskrift i naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens strandbad. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till yttrande från miljöchef Lars-Robert Göranson. Ärendebeskrivning: Förslag till beslut: Miljöchef Lars-Robert Göranson har utarbetat ett förslag till yttrande utifrån de synpunkter som lämnades vid kommunstyrelsens arbetsutskott. beslutar godkänna förslag till yttrande och översända det till Länsstyrelsen i Skåne.

29 29(34) Expedieras till: Miljöchefen, Länsstyrelsen i Skåne

30 30(34) Ärendets dnr: Ks 2010/291 Ks 16 MILOU skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling Initierat av: Beslutsunderlag: Upphandlingsstrateg Kenneth Jönsson. Tjänsteskrivelse från upphandlingsstrateg Kenneth Jönsson, Information om överenskommelse om deltagande i och medfinansiering av MILOU II mellan, Hållbar Utveckling Skåne och respektive kommun, Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendebeskrivning: Kommunen har tillsammans med åtta andra kommuner och med stöd från Region Skåne, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och EU bedrivit utvecklingsprojektet MILOU under åren Syftet med projektet har varit Att öka den offentliga upphandlingens roll som drivkraft för en hållbar utveckling. Att stärka hemmamarknaden för det regionala näringslivet inom miljöteknik genom att verka för en ökad efterfrågan på miljöanpassade varor och tjänster. I mail inkommet den 20 maj 2010 lämnas information om

31 31(34) eventuell fortsättning på projektet (MILOU II) och efterlyses kommunens intresse för deltagande i detta. Kommunens kostnad kommer att uppgå till totalt kronor, varav kronor 2010, kronor 2011 och kronor Förslag till beslut: beslutar förklara sig intresserad av deltagande i utvecklingsprojektet MILOU II i enlighet med i bilaga 1 redovisad inriktning under förutsättning att minst samma antal kommuner deltar som deltagit i det projekt som nu håller på att avslutas samt kostnaden skall finansieras inom befintliga driftmedel för upphandling/inköp inom kommunstyrelsen. Expedieras till: Samtliga nämnder, Serkon

32 32(34) Ärendets dnr: 0183/06 Ks 17 Försäljning av fastigheterna Höllviken 21:10 och Höllviken 21:156 Initierat av: Beslutsunderlag: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringsingenjör Sven Gustafsson Protokoll från kommunstyrelsen Ärendebeskrivning: I samband med anslutningen till Sydvatten förvärvade kommunen mark vid Höllvikens vattenverk för att möjliggöra utbyggnad av vattenreservoaren vid vattenverket. Efter genomförda arbeten på vattenverket återstår nu två villatomter om kvm. Kommunen har, med hjälp av på orten aktiva mäklare gjort, en värdering av fastigheterna som gett resultatet kronor för Höllviken 21:10 och kronor för Höllviken 21:156 som är belägen närmast Stenbocks väg. Förslag till beslut: beslutar försälja fastigheten Höllviken 21:10 till kronor och Höllviken 21:156 till kronor samt

33 33(34) Expedieras till: utse kommunstyrelsens ordförande Lars-Ingvar Ljungman och mark- och exploateringsingenjör Sven Gustafsson att underteckna erforderliga handlingar i samband med respektive försäljning. Miljö- och byggnadsnämnden, Serkon

34 34(34) Ärendets dnr: Ks 2010/262 Ks 18 Motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner Initierat av: Kjell Bornhager (KD) Beslutsunderlag: Motion inkommen till kommunstyrelseförvaltningen Ärendebeskrivning: Kristdemokraterna yrkar att Vellinge kommun begär medlemskap i Sveriges ekokommuner. Då motionen inkommit mellan två sammanträden med kommunfullmäktige har ordföranden remitterat den till kommunstyrelsen för beredning. Förslag till beslut: beslutar remittera motionen till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. Expedieras till: Miljö, och byggnadsnämnden, Kjell Bornhager

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

2009-10-15. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD)

2009-10-15. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) 1(25) 2009-10-15 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum Kolabacken (Rum 1) Tid 18:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(14) 2010-12-07 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(17) 2011-10-21 nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, Kommunhuset Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer Mars (M) (ordföranden) Synnöve

Läs mer

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C)

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C) 1(14) 2010-02-24 Tekniska förvaltningen nämndsekreterare Kemvik.Ann-Margarethe Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

2013-12-03. Tommy Larsson (M) Karl-Johan Persson (SD)

2013-12-03. Tommy Larsson (M) Karl-Johan Persson (SD) 1(23) 2013-12-03 Kommunförvaltningen Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Lars-Ingvar Ljungman (M) (ordföranden)

Läs mer

2010-12-06. Kommunhuset, Kolabacken

2010-12-06. Kommunhuset, Kolabacken 1(12) 2010-12-06 M-förvaltningen Nämndsekreterare Külick, Karin Tfn 040-42 5222 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 15:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Kommunhuset, Kolabacken

Kommunhuset, Kolabacken 2016-09-16 1 (6) Lenek01 Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2016-09-27 Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 08:00 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M), 1:a vice ordförande Henrik Thorsell

Läs mer

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset

2012-03-09. Kolabacken, kommunhuset 1(15) 2012-03-09 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Ärenden KUNGÖRELSE (17) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson

Ärenden KUNGÖRELSE (17) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson 2009-05-06 1(17) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson 040-42 51 51 Kommunfullmäktige Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen Tid 2009-05-19 kl. 19.00 Ärenden 1 Upprop 2 Val

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 1(15) 2013-03-12 Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Ledamöterna kallas Ersättarna underrättas Sammanträdesdatum Plats Falsterbo konsthall Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Christer

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för 2014-11-13 1 (14) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-11-26 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Kungörelse 2012-09-07. Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2012-09-07. Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(23) 2012-09-07 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Läs mer

Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge

Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge 2014-12-19 1 (13) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-13 Plats Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge Tid 08:30 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M),

Läs mer

Nämnden för gemensam medborgarservice

Nämnden för gemensam medborgarservice 2016-06-14 1 (8) Kemvik.Ann-Margarethe Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2016-06-21 Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Christer Mars (M), ordförande Hans Cedergren (M), 1:e vice ordförande Martin von

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(22) Ks 2011/ Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn

Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(22) Ks 2011/ Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 1(22) 2011-11-15 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Lars-Ingvar Ljungman

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(22) 2013-01-14 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Läs mer

2013-02-07. Tommy Larsson (M)

2013-02-07. Tommy Larsson (M) 1(32) 2013-02-07 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1)

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2015-09-15 1 (13) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-09-22 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M),

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(26) 2011-04-04 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m.

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 2014-10-17 1 (10) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-10-29 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Kommunhuset - Kolabacken

Kommunhuset - Kolabacken 2014-09-15 1 (20) Jönsson, Christoffer Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2014-09-23 Plats Kommunhuset - Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M), Ordförande Kristina Fredin

Läs mer

Kommunhuset, Måkläppen

Kommunhuset, Måkläppen 2015-11-10 1 (18) Ek, Lena Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2015-11-17 Plats Kommunhuset, Måkläppen Tid 14:30 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M), 1:a vice ordförande Henrik Thorsell

Läs mer

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset

2012-06-05. Kolabacken kommunhuset 1(18) 2012-06-05 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 (Kolabacken)

Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 (Kolabacken) /UNDERRÄTTELSE 2009-08-21 1(23) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson 040-42 51 51 Kommunstyrelsen Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 (Kolabacken) Tid 2009-09-01 kl.

Läs mer

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD)

Inga Bakken (S) Magdalena Rydståle (M) Emma Lord (V) Jan Herder-Blixt (L) Per Rosvall (L) Lisbeth Madsen (M) Gert-Åke Liljenborg (SD) 1 (13) Plats och tid Blosset, torsdagen den 19 maj 2016 kl 13:00-14:45 Beslutande Arvo Hellman (S), Ordförande Ulrika Thulin (S), 1:e vice ordförande Margit Johansson (M), 2:e vice ordförande Bert Roos

Läs mer

Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) Andreas Hjalmarsson (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD)

Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) Andreas Hjalmarsson (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD) 2014-08-14 1 (12) Ek, Lena Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2014-08-25 Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Gustav Schyllert (M), Ordförande Anna Tinglöf (M), 1:a vice ordförande

Läs mer

Kolabacken, kommunhuset

Kolabacken, kommunhuset 2015-06-05 1 (15) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-06-15 Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:30 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Gustav Schyllert (M), Ordförande Anna Tinglöf

Läs mer

Kungörelse 2013-09-03. Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2013-09-03. Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(20) 2013-09-03 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Läs mer

Kommunhuset, Måkläppen

Kommunhuset, Måkläppen 2016-05-03 1 (25) Ek, Lena Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2016-05-10 Plats Kommunhuset, Måkläppen Tid 16:00 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M), 1:a vice ordförande Henrik Thorsell

Läs mer

2010-11-15. Kommunhuset, Kolabacken

2010-11-15. Kommunhuset, Kolabacken 1(24) 2010-11-15 M-förvaltningen Nämndsekreterare Külick, Karin Tfn 040-42 5222 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1

Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2009-03-13 1(23) Kommunkansliet Kommunsekreterare Ingegerd Svensson 040-42 51 51 Kommunstyrelsen Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 Tid 2009-03-24 kl. 16.00 OBS! Tiden.

Läs mer

Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Jan Björkman (MP) Per Stenberg (MP) Pirjo Nilsson (SD) Kristina Hansson (SD)

Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Jan Björkman (MP) Per Stenberg (MP) Pirjo Nilsson (SD) Kristina Hansson (SD) 1(6) 2014-07-02 Nämndsekreterare Lisa Wallis Tfn 040-42 5223 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 09:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin (M) (1:e vice ordförande)

Läs mer

Tommy Larsson (M) Karl-Johan Persson (SD)

Tommy Larsson (M) Karl-Johan Persson (SD) 1(30) 2012-12-12 Kommunförvaltningen nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid 18:30

Läs mer

Valnämnden. Kallelse och dagordning. Valnämnden 1(14) Vn 2012/ Registrator Lena Påmark Tfn Sammanträdesdatum

Valnämnden. Kallelse och dagordning. Valnämnden 1(14) Vn 2012/ Registrator Lena Påmark Tfn Sammanträdesdatum 1(14) 2012-04-16 Registrator Lena Påmark Tfn 040-42 5155 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 18:00 Ledamöter Ersättare Övriga Lars Olin (M) (ordföranden) Elisabeth Tedestål (M) (1:e vice ordförande)

Läs mer

2009-11-03. Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI)

2009-11-03. Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) 1(16) Tekniska förvaltningen Nämndsekreterare Eva Lundbladh Tfn 040-42 51 89 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) Andreas Hjalmarsson (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD)

Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) Andreas Hjalmarsson (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD) 1(17) 2014-06-04 Nämndsekreterare Lena Ek Tfn 040-42 5260 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Gustav Schyllert (M) (ordföranden) Anna Tinglöf (M) Anders Cnattingius

Läs mer

I anslutning till sammanträdet utdelas olika priser och stipendier för förtjänstfulla insatser under året.

I anslutning till sammanträdet utdelas olika priser och stipendier för förtjänstfulla insatser under året. 1(28) 2012-12-17 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(32) 2013-11-26 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen)

Läs mer

Lars Olin (M) ordförande Dick Stenberg (S) 2:e vice ordf. Nils-Ola Roth (M), tjänsgörande ersättare. Gustav Schyllert (M)

Lars Olin (M) ordförande Dick Stenberg (S) 2:e vice ordf. Nils-Ola Roth (M), tjänsgörande ersättare. Gustav Schyllert (M) 5) Plats och tid Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1, kl. 18.00 18.20 ande Lars Olin (M) ordförande Dick Stenberg (S) 2:e vice ordf. Nils-Ola Roth (M), tjänsgörande ersättare. Britt Lindhal (M), tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

2010-05-28. Kommunhuset, rum Måkläppen (Fullmäktigesalen)

2010-05-28. Kommunhuset, rum Måkläppen (Fullmäktigesalen) 1(21) 2010-05-28 M-förvaltningen Nämndsekreterare Külick, Karin Tfn 040-42 5222 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum Måkläppen (Fullmäktigesalen) Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Larsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Kolabacken, kommunhuset

Kolabacken, kommunhuset 2015-12-07 1 (17) Byrsell, Göran Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-12-14 Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:30 Ledamöter Ersättare Gustav Schyllert (M), Ordförande Anna Tinglöf (M), 1:a vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Kolabacken, kommunhuset

Kolabacken, kommunhuset 1(16) 2013-03-15 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

2013-08-22. Kolabacken, kommunhuset

2013-08-22. Kolabacken, kommunhuset 1(18) 2013-08-22 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken, kommunhuset Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen

Kungörelse Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen 1(32) 2010-04-12 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val för

Läs mer

2014-05-22. Häckeberga slott - Konstnärssalen

2014-05-22. Häckeberga slott - Konstnärssalen 1(21) 2014-05-22 Nämndsekreterare Lisa Wallis Sammanträdesdatum Plats Häckeberga slott - Konstnärssalen Tid 08:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Anna Mannfalk (M) (ordföranden) Kristina Fredin (M) (1:e

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Strandbaden. Tommy Larsson (M)

Strandbaden. Tommy Larsson (M) 2015-12-07 1 (25) Ek, Lena Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2015-12-15 Plats Strandbaden Tid 16:00 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M), 1:a vice ordförande Henrik Thorsell (L),

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2002-12-27 1 Plats och tid Matsalen, Gamla T4-området, kl 09.00-09.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf

Läs mer

Ärenden KALLELSE 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva. Tekniska nämnden. Plats Vellinge kommunhus, rum 1

Ärenden KALLELSE 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva. Tekniska nämnden. Plats Vellinge kommunhus, rum 1 2009-05-26 1(10) Tekniska förvaltningen Nämndssekreterare Lundbladh Eva Tekniska nämnden Plats Vellinge kommunhus, rum 1 Tid 2009-05-26 kl. 18.30 Ärenden 1 Upprop 2 Val för justering 3 Presentation av

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare.

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15. Jan Eriksson, kommunchef Olof Borgmalm, nämndsekreterare. 1 Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen 2014-04-09 8:15 Ledamöter Kristina Svensson Lotta Husberg

Läs mer

Kommunsekreterare Kristina Larsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Kommunsekreterare Kristina Larsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas 1(24) 2012-02-08 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen kristina.larsen@vellinge.se Ledamöter kallas Ersättare underrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1)

Läs mer

Nämnden för gemens am medborgars e rvice

Nämnden för gemens am medborgars e rvice 1(17) 2012-03-15 nämndsekreterare Ann-Margare the Kem vik Tfn 040-42 5189 Nämnden för gemens am medborgars e rvice S ammanträdes datum Plats Tid Ledamö ter Ers ättare Närvarorätt Kolabacken 18:30 Christer

Läs mer

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S)

Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson (S) 1(11) Plats och tid Hammargården, kl. 15.00-16.55 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande ----- (C), 2:e vice ordförande Rolf Davidsson (M) Stig Axelsson

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden KALLELSE 2006-08-15 Tid: Torsdag 2006-08-24 kl 14.30 Plats: Konferensrum, plan 5, Skånehuset, Kristianstad Kallade: Ewa Pihl Krabbe ledamot (s) ordförande Anna-Kerstin

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Kommunhuset - Måkläppen

Kommunhuset - Måkläppen 2016-09-27 1 (15) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2016-10-04 Plats Kommunhuset - Måkläppen Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel (M),

Läs mer

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge 2015-01-13 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-21 Plats Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00.

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 31 oktober 2011 kl. 08:00-10:00. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl. 13:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2013-10-04 kl. 13:30 Beslutande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Kjell Erixon (MP), tjg. ersättare för Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Nämnden för gemens am medborgars e rvice

Nämnden för gemens am medborgars e rvice 1(14) 2011-12-02 nämndsekreterare Ann-Margare the Kem vik Tfn 040-42 5189 Nämnden för gemens am medborgars e rvice S ammanträdes datum Plats Tid Ledamö ter Ers ättare Närvarorätt Kolabacken 18:30 Christer

Läs mer

Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD)

Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD) 1(17) 2013-03-20 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 52 60 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav Schyllert (M) (1:e

Läs mer

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L)

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L) Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-26 1 (9) Plats och tid Dala-Floda Värdshus Dala-Floda, kl. 09.00-10.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Christina

Läs mer

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd

Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Datum 2010-09-07 7 Antal sidor Reglemente för Torsby kommuns ungdomsråd Utarbetad av: Kommunkansliet Antagen av, datum och Kommunfullmäktige 1998-09-24 130 Reviderad, datum och Kommunfullmäktige 2010-09-28

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Kultur- och fritidsnämnden : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 13.00-16.25 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kultur- och fritidschef Marina Hansson, enhetschef Kristin Svensson, Enhetschef Ros-Marie Stjernfeldt,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Kommunhuset i Vellinge, rum 1 Kolabacken

Kommunhuset i Vellinge, rum 1 Kolabacken KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2009-11-03 M-nämnden M-förvaltningen Vensel Roskvist tel 040-425207 M-nämnden Plats Kommunhuset i Vellinge, rum 1 Kolabacken Tid 2009-11-10 kl. 17.00 Ärenden 1 Val för justering

Läs mer

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Annika Wallenskog, kommundirektör Ann-Charlotte Järnström, ekonomichef Marianne Sarberg, kommunsekreterare. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens extra arbetsutskott 2008-04-28 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndag den

Läs mer

Södervångskolan, Trelleborgsvägen, Vellinge

Södervångskolan, Trelleborgsvägen, Vellinge 2009-10-13 1 (11) Plats och tid Södervångskolan, Trelleborgsvägen, Vellinge Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Olof Löfgren Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg

Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg 2012-02-14 1 (12) Plats Holmängen, Nygatan 78, Vänersborg Tid Tisdagen den 14 februari 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Valnämnden. Valnämnden (7) Kallelse och dagordning Dnr: Vn 2017/2. Malmberg, Eva Adm assist/registrator. Sammanträdesdatum

Valnämnden. Valnämnden (7) Kallelse och dagordning Dnr: Vn 2017/2. Malmberg, Eva Adm assist/registrator. Sammanträdesdatum 2017-03-17 1 (7) Malmberg, Eva Adm assist/registrator Sammanträdesdatum 2017-03-28 Plats Gröna rummet Tid 18:00 Ledamöter Ersättare Tjänstemän Lars Olin (M), ordförande Elisabeth Tedestål (M), 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden Plats och tid VKM, Göteborgsvägen 97, Mölndal kl. 17:00-19:10 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Annika Bjerrhede (MP), ordförande Johanna Rantsi (M), vice ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Anders Björklund (ÅÅ)

Anders Björklund (ÅÅ) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-05-04 1 (9) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, 2:a våningen 16.30 17.45 Beslutande Ewa Wemby (M) Heléne Fritzon

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdag den 27 september 2012 Tid: 16.00-18.15 Plats: Östra roten, kommunhuset Älvkullen Paragrafer: 52-59 Utses att justera: Michael Grönlund (m) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsen Sid nr Kommunstyrelsen 2010-11-29 Ärendelista Sid nr Justering...3 27 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Sundsvalls kommun...4 Kommunstyrelsen 2010-11-29 1 Tid Kl. 10.00-11.15 Plats Kommunstyrelsens

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer