Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2010-06-10. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD)"

Transkript

1 1(34) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Lars-Ingvar Ljungman (M) (ordföranden) Nils-Ola Roth (M) (1:e vice ordförande) Henrik Thorsell (FP) (2:e vice ordförande) Inger Järsholm Broekhuis (M) Christer Tedestål (M) Lena Wendt (M) Tommy Larsson (M) Christer Mars (M) Patrik Åkesson (M) Mikael Ståhlfors (M) Gustav Schyllert (M) Carina Larsson (M) Christina Skörvald (S) Claes Axelsson (M) Marie-Louise Bergman (M) Ola Freij (M) Karin Lönnergård (M) Lars Olin (M) Agneta Löfberg (M) Eva Stenmarck (M) Kristina Fredin (M) Göran Cronsioe (M) Malin Fors (M) Karin Zettergren (M) Kurth Stenberg (S) Magnus Bergström (FP) Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) Eventuellt förhinder anmäles snarast till Ingegerd Svensson tfn eller till Vellinge Direkt , e-post

2 2(34) Kjell Andersson (SPI) Kjell Håkansson (SPI) Hans Hansson (C) Sten-Axel Norén (C) Göran Holm (M) Övriga Marie Louise Arendt, kansli- och säkerhetschef Marie Carlberg, kommunikationschef Hans Folkeson, stadsbyggnadsdirektör Ann-Christine Garnå, förvaltningsdirektör Thomas Grundén, teknisk direktör Åke Grönvall, ekonomidirektör Gert Åberg, personaldirektör Anne-Marie Cronsioe, kommunalrådsassistent Ingegerd Svensson, sekreterare

3 3(34) Ärendelista 1. Val för justering 2. Meddelande 3. Redovisning av delegeringsbeslut 4. Ny organisation för Vellinge kommun Införande av ungdomsråd i Vellinge 6. Planeringsförutsättningar för Budget Vellinge kommun tertialuppföljning s tertialuppföljning Kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågstrafik 10. Infrastruktur- och försköningsprojekt Projektplan - tidplan och ekonomisk kalkyl för införande av - en dator en elev - en dator en lärare vid Sundsgymnasiet 12. Omklädningsmodul vid Vångaplanen 13. Försäljning av två delar av Ingelstad 6:1 (blivande Ingelstad 6:91) 14. Start PM - Tillägg till detaljplan för Åkarp 1:15 m fl, Åkarpsgården, Hagahill 15. Fastställande av områdesavgränsning, utökning av areal och ändrade ordningsföreskrifter i naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde, samt upphörande av ordningsföreskrift i naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens strandbad 16. MILOU skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling 17. Försäljning av fastigheterna Höllviken 21:10 och Höllviken 21: Motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner

4 4(34) Ärendets dnr: Ks 1 Val för justering

5 5(34) Ärendets dnr: Ks 2 Meddelande Beslutsunderlag: a) Sammanställning av ärendelista (pärm tillgänglig på sammanträdet. Finns även tillgängligt på b) Kurser och konferenser för förtroendevalda (pärm tillgänglig på sammanträdet). c) Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott d) Pensionsmedelsförvaltning i Vellinge kommun för mars och april. e) Miljö- och byggnadsnämndens tertialuppföljning januari - april 2010 f) M-nämndens tertialuppföljning januari - april 2010 g) Inkomna skrivelser Från Sydvatten - Om Bolmentunneln och riksintresset, dnr Ks 2010/ Förslag till beslut: godkänner redovisningen av meddelanden som förtecknats i kommunstyrelsens protokoll.

6 6(34) Ärendets dnr: Ks 2010/34 Ks 3 Redovisning av delegeringsbeslut Beslutsunderlag: Förteckning över samtliga delegeringsbeslut fram till (pärm med underlag tillgänglig på sammanträdet). Ärendebeskrivning: har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden och tjänstemän enligt en delegeringsordning som antagits av kommunstyrelsen Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen kan ompröva eller fastställa besluten utan fyller funktionen att besluten vinner laga kraft. Det står kommunstyrelsen fritt att återkalla delegeringen. Enligt denna delegeringsordningen ska ärendemening, vilket beslut som fattats, vem som fattat beslutet och när beslutet fattades finnas med i redovisningen av delegeringsbesluten. Förslag till beslut: godkänner redovisningen av delegeringsbesluten som förtecknats i kommunstyrelsens protokoll.

7 7(34) Ärendets dnr: Ks 2010/315 Ks 4 Ny organisation för Vellinge kommun 2011 Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: Förslag till ny organisation. Vellinge kommun har till sina huvuddrag haft den nuvarande organisationen i snart 18 år, från den 1 januari Det är lika lång tid som den sammanslagna kommunens första organisation, som i sina huvuddrag fanns under perioden När vår nya organisation infördes var den en av de mest framsynta och ändamålsenliga organisationerna bland svenska kommuner. Den har också i huvudsak visat sig vara mycket framgångsrik. Det finns dock idag ett antal kommuner som har nyare organisationer, vilka på ett betydligt bättre sätt än Vellinges är anpassade till dagens och morgondagens verkligheter. En målsättning med den nya organisationen måste därför vara att den återigen skall ligga i framkant bland landets kommuner, för att på bästa och mest effektiva sätt kunna möta de utmaningar som finansiering, styrning och produktion av välfärdstjänster kommer att möta i framtiden, i första hand under 2010-talet. Vid kommunstyrelsens sammanträde beslutades att ge ekonomidirektör Åke Grönvall och personaldirektör Gert Åberg i uppdrag att genomföra en total översyn av kommunens nuvarande organisation, såväl den politiska som

8 8(34) förvaltningsorganisationen, och lägga fram förslag till ny organisation i båda dessa delar. Arbetet har bedrivits i enlighet med de utgångspunkter och principer som beslutats. En slutrapport för förvaltningsorganisation har arbetats fram. Förslag till en ny politisk organisation tas fram av en politisk styrgrupp och kommer att presenteras till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti. Förslag till beslut: beslutar blir från den 1 januari 2011 anställningsmyndighet för all personal inom kommunorganisationen. De nuvarande fyra förvaltningarna, kommunstyrelseförvaltningen, M-förvaltningen, miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen upphör den 31 december Befattningarna som förvaltningsdirektör för kommunstyrelseförvaltningen, förvaltningsdirektör för M- förvaltningen, förvaltningschef för M-förvaltningen, miljö- och stadsbyggnadsdirektör samt teknisk direktör dras in från samma datum. Det skapas en sammanhållen, central förvaltning under kommunstyrelsen från den 1 januari Det inrättas från samma datum en ny befattning som kommunchef med uppdraget att vara chef för den sammanhållna förvaltningen Det skapas en separat produktionsförvaltning under kommunstyrelsen från den 1 januari 2011, för den serviceproduktion som sker i kommunens egen regi. Det inrättas från samma datum en ny befattning som produktionschef, organisatoriskt underställd kommunchefen, och med uppdraget att vara förvaltningschef för produktionsförvaltningen.

9 9(34) beslutar vidare att ställa sig bakom gruppens rapport och att det fortsatta förändringsarbetet skall ske i enlighet med de principer och utgångspunkter som redovisas i rapporten.

10 10(34) Ärendets dnr: Ks 2010/245 Ks 5 Införande av ungdomsråd i Vellinge Beslutsunderlag: Protokollsutdrag från M-nämnden Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendebeskrivning: Ungdomsråd är ett forum där unga ges möjlighet att påverka och ska fungera både som inspiration och rådgivande för politiska beslut. Rådet ska vara en referensgrupp och remissinstans för kommunens beslutsfattare i ungdomsrelaterade frågor och politiker en hjälp att komma till tals med ungdomar. Ungdomsrådet föreslås bestå av en grupp om ca 10 unga i åldern år samt 4 politiker. Mötesarvode och övriga kostnader bör kunna täckas av medel till förfogande som finns inom M-nämndens budget. Förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta inrätta ett ungdomsråd i Vellinge kommun fr.o.m. hösten 2010 bestående av ca 10 unga i åldern år samt fyra politiker ge kommunstyrelsen i uppdrag att utse fyra politiker till ungdomsrådet, två politiker från kommunstyrelsen och två från M-nämnden, varav M-nämndens ordförande föreslås vara en av dem,

11 11(34) utse M-nämndens ordförande till ordförande i ungdomsrådet. Expedieras till: Samtliga nämnder

12 12(34) Ärendets dnr: Ks 2010/317 Ks 6 Planeringsförutsättningar för Budget Initierat av: Ekonomidirektör Beslutsunderlag: Förslag till planeringsförutsättningar för budget Förslag till beslut: beslutar godkänna planeringsförutsättningar för budget Expedieras till: Samtliga nämnder, Vellingebostäder, Serkon

13 13(34) Ärendets dnr: Ks 2010/304 Ks 7 Vellinge kommun tertialuppföljning Initierat av: Ekonomidirektör Åke Grönvall Beslutsunderlag: Tertialrapport 30 april 2010 Ärendebeskrivning: Kommunstyrelseförvaltningen har upprättar förslag till tertialrapport för Vellinge kommun per den 30 april Vellinge kommun redovisar ett prognostiserat resultat på 42,1 mnkr för Årets resultat är hänförligt till följande: Skatteintäkter, 33,6 mnkr varav slutavräkning 2009 och 2010, 17,8 mnkr kommunalekonomisk utj, skatteintäkter, 15,8 mnkr Verksamhetens nettokostnader, 9,0 mnkr varav kommunstyrelsen, 11,9 mnkr BR-fastighet, -10,0 mnkr M-nämnden, 1,4 mnkr TN/BR-avfall, 3,0 mnkr Finansiering, 2,6 mnkr BR-fastighets resultat på- 10 mnkr är hänförligt till genomförandet av tredje etappen av energisparprojektet och avser

14 14(34) fastigheter i Skanör/Falsterbo. Energisparprojektet finansieras av BR-fastighets eget kapital. Budgeten för 2010 har justerats med följande poster: Skatteintäkter konjunkturstödet, 24,7 mnkr Slopat sparbeting för 2010, 8,0 mnkr Omföring av resultatenheternas resultat för 2009 inom eget kapital, 1,43 mnkr Förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta justera budgeten för 2010 enligt följande: skatteintäkterna ökas med, 24,7 mkr BR-fastighet genomför energisparprojektet i Skanör Falsterbo och finansieras av BR-fastighets eget kapital, -10,0 mkr Slopat sparbeting 2010, 8,0 mkr godkänna tertialrapporten och lägga den till handlingarna

15 15(34) Ärendets dnr: Ks 2010/196 Ks 8 s tertialuppföljning Initierat av: Beslutsunderlag: Kommunstyrelseförvaltningen Ekonomidirektör Åke Grönvall s tertialuppföljning per den 30 april 2010 inkl. BR Fastighet och BR Mark och Exploatering. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendebeskrivning: Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förslag på tertialrapport per den 30 april 2010 för kommunstyrelsens verksamheter. s verksamheter redovisar ett prognostiserat resultat på 11,9 mnkr för s verksamheter redovisar ett prognostiserat resultat på 11,9 mnkr för De största avvikelserna från budget är följande: Infrastruktur EU/näringsliv/turism, -989 tkr Reservkraft, 594 tkr Ersättning pengsystem Pedagogisk verksamhet, tkr Vård- och omsorg, tkr Gemensamhetsverksamhet, tkr

16 16(34) Resultat är hänförligt till färre utförda prestationer än budgeterat inom hemtjänst och övrig vård och omsorgsverksamhet. Förslag till beslut: beslutar godkänna tertialrapporten per den 30 april 2010 för kommunstyrelsen och lägga den till handlingarna. Expedieras till: Samtliga nämnder, Vellingebostäder, Serkon

17 17(34) Ärendets dnr: Ks 2009/282 Ks 9 Kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågstrafik Initierat av: Beslutsunderlag: Ärendebeskrivning: s ordförande Lars-Ingvar Ljungman och ekonomidirektör Åke Grönvall Avsiktsförklaring Kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågtrafik Vellinge kommun har tecknat en avsiktsförklaring med Trelleborgs kommun, Malmö kommun Region Skåne och Trafikverket (tidigare banverket och vägverket) om en kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan för att möjliggöra regionaltågtrafik. Projektets totala kostnad uppgår till 490 mkr varav 215 mkr medfinansieras av kommunerna och Region Skåne. En utbyggnad finns med i långtidsplanen för transportinfrastruktur För att tidigare lägga projektet har diskussion inletts med trafikverket om att kommunerna ska förskottera den statliga delen av projektet som uppgår till 275 mkr. Förskotteringen kan max uppgå till ca 13,75 mkr per år med 5 % ränta som ska fördelas mellan parterna.

18 18(34) Förslag till beslut: föreslår kommunfullmäktige besluta ge kommunstyrelsens ordförande Lars-Ingvar Ljungman i uppdrag att förhandla med Trafikverket och övriga parter om förskottering av den statliga finansieringen av Trelleborgsbanan för att tidigarelägga projektstarten godkänna avtalet med Trafikverket, Malmö kommun, Trelleborgs kommun och Region Skåne.

19 19(34) Ärendets dnr: Ks 2010/268 Ks 10 Infrastruktur- och försköningsprojekt 2010 Initierat av: Lars-Ingvar Ljungman Beslutsunderlag: Beslutsunderlag från styrgruppen, daterat Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll från styrgruppsmöte (skickas ut efter den 8 juni) Ärendebeskrivning: Den ekonomiska utvecklingen för Vellinge kommun möjliggör bland annat en satsning på infrastruktursåtgärder av engångskaraktär under De förbättrade ekonomiska förutsättningarna beror dels på ett positivt resultat för 2009, dels på regeringens konjunkturstöd för Bedömningen ger vid handen att det finns ett utrymme på 10 mnkr för att genomföra satsningar på infrastruktursåtgärder av engångskaraktär för Ett beslutsunderlag har tagits fram, med elva förslag till satsningar. Styrgruppen ska den 8 juni besluta vilka av dessa föreslagna satsningar som skall genomföras. Förslag till beslut: beslutar godkänna styrgruppens förslag till satsningar.

20 20(34) Expedieras till: Samtliga nämnder, Serkon

21 21(34) Ärendets dnr: Ks 2010/307 Ks 11 Projektplan - tidplan och ekonomisk kalkyl för införande av - en dator en elev - en dator en lärare vid Sundsgymnasiet Initierat av: Beslutsunderlag: M-nämnden Beslut i M-nämnden och tjänsteskrivelse från Bengt Grahn. Protokollsutdrag från M-nämnden Ärendebeskrivning: M-nämnden beslutade att alla elever i åk 1 på Sundgymnasiet ska få en egen dator fr.o.m. höstterminen Plan för genomförande och ekonomisk kalkyl har upprättats. Den ekonomiska kalkylen har inte tagit hänsyn till ökade ITdriftskostnaderna. Projektplanen för en införandet av en dator - en elev och en dator - en lärare vid Sundgymnasiet är av sådan ekonomisk omfattning att det bör behandlas i budgetprocessen och att kommunfullmäktige ska besluta om finansiering. Därför bör ärendet återremitteras till M-nämnden för kompletterande handläggning avseende de löpande driftskostnaderna för IT-enheten. Ärendet översänds till budgetberedningen för att beaktas i budgetprocessen för och att kommunfullmäktige därmed kan ta ställning till

22 22(34) Förslag till beslut: finansieringen. beslutar återremittera ärendet till M-nämnden för kompletterande handläggning avseende de löpande driftskostnaderna för ITenheten. översända ärendet till budgetberedningen för att beaktas i budgetprocessen för och att kommunfullmäktige därmed kan ta ställning till finansieringen Expedieras till: M-nämnden, ekonomidirektören, Serkon

23 23(34) Ärendets dnr: Ks 2010/305 Ks 12 Omklädningsmodul vid Vångaplanen Initierat av: Beslutsunderlag: M-nämnden Tjänsteskrivelse från Mats Persson, utvecklingsansvarig fritid Protokollsutdrag från M-nämndens Ärendebeskrivning: Under 2009 färdigställdes en ny konstgräsplan på Vånga planen. Nyttjarna har använt Vanningens omklädningsrum och efter en säsong konstateras att dessa omklädningsrum inte räcker till. En ny mobil omklädningsenhet föreslås därför placeras i nära anslutning till planen. M-nämnden finansierar etableringskostnaden 2010 och övrig finansiering saknas, därför ska ärendet delges budgetberedningen för att beaktas i budgetprocessen för och kommunfullmäktiges beslut. Förslag till beslut: beslutar uppdra åt BR-fastighet, att i samarbete med M-förvaltningen, placera mobila omklädningsenheter vid Vångaplanen. finanisering sker genom att internhyra debiteras M-nämnden samt

24 24(34) delge budgetberedningen ärendet för att beaktas i budgetprocessen för Expedieras till: M-nämnden, Thomas Grunden, Serkon

25 25(34) Ärendets dnr: Ks 2010/247 Ks 13 Försäljning av två delar av Ingelstad 6:1 (blivande Ingelstad 6:91) Initierat av: Beslutsunderlag: Vellinge kommun Köpekontrakt avseende två delar av Ingelstad 6:1 (blivande Ingelstad 6:91). Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendebeskrivning: Förslag till beslut: I detaljplan för Västra Ingelstad 6:1 m fl har kommunen tagit fram ett område för ett nytt äldreboende. Byggnaden är under uppförande och marken skall nu försäljas till Vellinge Exploaterings AB. Fastigheten har värderats till 1400 kr/bta vilket ger totalt kronor. beslutar försälja två delar av Ingelstad 6:1 (blivande Ingelstad 6:91) till Vellinge Exploaterings AB för en ersättning om kronor. Expedieras till: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

26 26(34) Ärendets dnr: Ks 2010/285 Ks 14 Start PM - Tillägg till detaljplan för Åkarp 1:15 m fl, Åkarpsgården, Hagahill Initierat av: Beslutsunderlag: Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Önskemål finns att inom den nyligen antagna detaljplanen för Åkarpsgården tillåta en större byggrätt för att bättre anpassa husen till de boendes önskemål om rejäla utrymmen med anledning av hästverksamhet. Start-PM med bilaga för tillägg till detaljplan för Åkarp 1:15 m fl, Åkarpsgården, Hagahill föreligger. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendebeskrivning: Förslag till beslut: Ärendet har behandlats i ledningsgruppen för fysisk planering under våren Syftet med tillägget till detaljplanen är att utöka byggrätten för att bättre passa de krav som boende med ett aktivt hästintresse ställer. Tillägget till detaljplanen genomförs med enkelt planförfarande. beslutar godkänna bilagt Start-PM samt att pröva föreslagna tilläggsbestämmelser genom att upprätta tillägg till detaljplan för Åkarp 1:15 m fl, Åkarpsgården, Hagahill.

27 27(34) Expedieras till: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen

28 28(34) Ärendets dnr: Ks 2010/265 Ks 15 Fastställande av områdesavgränsning, utökning av areal och ändrade ordningsföreskrifter i naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde, samt upphörande av ordningsföreskrift i naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens strandbad Initierat av: Beslutsunderlag: Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Föreläggande från Länsstyrelsen i Skåne län angående förslag till fastställande av områdesavgränsning, utökning av areal och ändrade ordningsföreskrifter i naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde, samt upphörande av ordningsföreskrift i naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens strandbad. Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Förslag till yttrande från miljöchef Lars-Robert Göranson. Ärendebeskrivning: Förslag till beslut: Miljöchef Lars-Robert Göranson har utarbetat ett förslag till yttrande utifrån de synpunkter som lämnades vid kommunstyrelsens arbetsutskott. beslutar godkänna förslag till yttrande och översända det till Länsstyrelsen i Skåne.

29 29(34) Expedieras till: Miljöchefen, Länsstyrelsen i Skåne

30 30(34) Ärendets dnr: Ks 2010/291 Ks 16 MILOU skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling Initierat av: Beslutsunderlag: Upphandlingsstrateg Kenneth Jönsson. Tjänsteskrivelse från upphandlingsstrateg Kenneth Jönsson, Information om överenskommelse om deltagande i och medfinansiering av MILOU II mellan, Hållbar Utveckling Skåne och respektive kommun, Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendebeskrivning: Kommunen har tillsammans med åtta andra kommuner och med stöd från Region Skåne, Länsstyrelsen, Naturvårdsverket och EU bedrivit utvecklingsprojektet MILOU under åren Syftet med projektet har varit Att öka den offentliga upphandlingens roll som drivkraft för en hållbar utveckling. Att stärka hemmamarknaden för det regionala näringslivet inom miljöteknik genom att verka för en ökad efterfrågan på miljöanpassade varor och tjänster. I mail inkommet den 20 maj 2010 lämnas information om

31 31(34) eventuell fortsättning på projektet (MILOU II) och efterlyses kommunens intresse för deltagande i detta. Kommunens kostnad kommer att uppgå till totalt kronor, varav kronor 2010, kronor 2011 och kronor Förslag till beslut: beslutar förklara sig intresserad av deltagande i utvecklingsprojektet MILOU II i enlighet med i bilaga 1 redovisad inriktning under förutsättning att minst samma antal kommuner deltar som deltagit i det projekt som nu håller på att avslutas samt kostnaden skall finansieras inom befintliga driftmedel för upphandling/inköp inom kommunstyrelsen. Expedieras till: Samtliga nämnder, Serkon

32 32(34) Ärendets dnr: 0183/06 Ks 17 Försäljning av fastigheterna Höllviken 21:10 och Höllviken 21:156 Initierat av: Beslutsunderlag: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Tjänsteskrivelse från mark- och exploateringsingenjör Sven Gustafsson Protokoll från kommunstyrelsen Ärendebeskrivning: I samband med anslutningen till Sydvatten förvärvade kommunen mark vid Höllvikens vattenverk för att möjliggöra utbyggnad av vattenreservoaren vid vattenverket. Efter genomförda arbeten på vattenverket återstår nu två villatomter om kvm. Kommunen har, med hjälp av på orten aktiva mäklare gjort, en värdering av fastigheterna som gett resultatet kronor för Höllviken 21:10 och kronor för Höllviken 21:156 som är belägen närmast Stenbocks väg. Förslag till beslut: beslutar försälja fastigheten Höllviken 21:10 till kronor och Höllviken 21:156 till kronor samt

33 33(34) Expedieras till: utse kommunstyrelsens ordförande Lars-Ingvar Ljungman och mark- och exploateringsingenjör Sven Gustafsson att underteckna erforderliga handlingar i samband med respektive försäljning. Miljö- och byggnadsnämnden, Serkon

34 34(34) Ärendets dnr: Ks 2010/262 Ks 18 Motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner Initierat av: Kjell Bornhager (KD) Beslutsunderlag: Motion inkommen till kommunstyrelseförvaltningen Ärendebeskrivning: Kristdemokraterna yrkar att Vellinge kommun begär medlemskap i Sveriges ekokommuner. Då motionen inkommit mellan två sammanträden med kommunfullmäktige har ordföranden remitterat den till kommunstyrelsen för beredning. Förslag till beslut: beslutar remittera motionen till miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. Expedieras till: Miljö, och byggnadsnämnden, Kjell Bornhager

2009-10-15. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD)

2009-10-15. Kjell Bornhager (KD) Ann-Charlotte Wikerud (KD) 1(25) 2009-10-15 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Svensson, Ingegerd Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum Kolabacken (Rum 1) Tid 18:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(46) Ks 2013/34 2013-03-22. Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik

Kommunstyrelsen. Kallelse och dagordning. Kommunförvaltningen 1(46) Ks 2013/34 2013-03-22. Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik 1(46) 2013-03-22 Kommunförvaltningen Nämndsekreterare Ann-Margarethe Kemvik Tfn 040-42 5189 Ledamöter kallas Ersättare underrrättas Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Kolabacken (rum 1) Tid Ledamöter

Läs mer

Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 (Kolabacken)

Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 (Kolabacken) /UNDERRÄTTELSE 2009-08-21 1(23) Kommunstyrelseförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson 040-42 51 51 Kommunstyrelsen Plats Vellinge kommunhus, sammanträdesrum 1 (Kolabacken) Tid 2009-09-01 kl.

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-11-05 1 (42) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 5 november 2009, kl 09:00-14:10. Beslutande Hans Jonsson (C), ordförande Bertil Eriksson, (KD) Karl-Evert Hellsén (C) Ingrid

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare

Kommunstyrelsen. Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Ersättare 2(40) Ersättare Övriga Camilla Andersson Hult (v) Jan Hansveden (sd) Zvonko Borcic (sd) Gert Nevhagen (sd) Peter Billquist, kommundirektör Stefan Johansson, kanslichef Marie Pettersson, stadsjurist Teresa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson

Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson, projektledare, 3. Tobias Eriksson och Kjerstin Persson 1 (22) Plats och tid Frykensalen, biblioteket i Sunne, kl 19:00-21:45 Paragrafer Beslutande Se sid 2 1-17 Övriga närvarande Olle Edgren, kommunchef Gunilla Nyström, kommunsekreterare Ingemar Robertsson,

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 524 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.15 Beslutande Stig Davidson, ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg (s) Lisbeth Lundberg (s) Sivert

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunstyrelsen 225 3Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal kl. 14.00 18.55 ande Henrik Jansson, ordf. (m) Kent Oskarsson (s) Anders Stein (mf) ers. för Stefan Lindkvist (mf) Mikael Lundqvist (mf) ers. För Johnny

Läs mer

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen BÅSTADS 2015-04-15 l av41 Plats och tid: Beslutande: Bo Wendt BP), Ordförande. Närvarande 100-126 GöstaGebauer C), l:e vice ordförande. Tjg. som ordförande 127-132 Ingela Stefansson S),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer