Utveckling av Acusticum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av Acusticum"

Transkript

1 Utveckling av Acusticum Bakgrund Acusticum är en regional, nationell och europeisk branschsatsning på kulturella och kreativa näringar. Satsningen har pågått i drygt 10 år och innefattat olika typer av stödåtgärder i form av lokaler/miljöer, utvecklingsprojekt, marknadsföring, verksamhetsutveckling mm. Utvecklingen på området har möjliggjorts tack vare ett starkt kommunalt engagemang och ett nära samarbete mellan Piteå Kommun, Piteå Näringsfastigheter AB, Luleå tekniska universitet och EU:s strukturfonder. I kommunens Tillväxtprogram prioriteras områdena energi och kulturellaoch kreativa näringar, vilket gör att nästa utvecklingssteg i Acusticums livscykel är en viktig strategi i syfte att uppnå kommunens mål att till 2020 bli invånare. Nuläge Satsningen har varit lyckad och idag är Acusticummiljön fylld av en mängd olika verksamheter som verkar inom den kulturella och kreativa näringen. Verksamheterna vid Musikhögskolan och Acusticum sysselsätter nästan 1200 personer vid utgången av 2012, vilket ska jämföras med 1999 då antalet var cirka 500. En utveckling som överträffar den fastställda målsättningen om att 1000 personer skulle vara aktiva på området till år De kulturella och kreativa näringarna attraherar unga, växer globalt och i Sverige. Acusticum kan de kommande åren utgöra ett viktigt strategiskt verktyg för att stötta och påskynda denna utveckling både lokalt och regionalt. En förutsättning för att lyckas med detta steg är att Acusticums roll och uppdrag förtydligas och att det runt Acusticum utvecklas en samverkansform där olika aktörer kan samarbeta strategiskt och metodiskt inom utvalda utvecklingsområden. Inom ramen för det nya utvecklingsarbete som inleddes februari 2012 har ett förslag till grundstruktur för utvecklingsarbetet kunnat beskrivas. Strukturen gör det möjligt att förtydliga de olika kommunala aktörernas ansvar och roller vilket leder till bättre service och tydligare erbjudanden för samarbetspartners och kunder. Detta skapar också förutsättningar för att bilda en fristående Acusticumorganisation med uppdrag att driva branschsatsningen utifrån de målbilder och strategier som utarbetas i samverkan med lokala/regionala aktörer och andra samarbetspartners/finansiärer. Utöver att arbeta i enlighet med ovanstående struktur är det viktigt att ha i beaktande att det för närvarande(2013) är absolut fullt i företagsbyn på Acusticum, samtidigt som företagen börjar växa och bli mer mogna samt att inkubatorsverksamheten Go Business,

2 som är en absolut förutsättning för en växande näring, har 100%-ig överinskrivning av unga kreatörer i verksamheten. Vidare kan konstateras att Acusticumområdet och dess verksamheter är välkända på regional, nationell och även på internationell nivå, men att pitebor och 4-kantsinvånare inte ser området och framförallt dess publika verksamheter som ett naturligt besöksmål. Ett genombrott har kommit i och med invigningen av den världsunika Orgel Acusticum, men det finns fortfarande mycket stor besökspotential outnyttjad. För att nyttja den potentialen behöver området göras mer tillgängligt både som allmänt besöksmål och med konserter på Studio Acusticum som besöksanledning. Grundläggande förutsättningar för detta är att se över utemiljön, möjligheter att äta och ett brett konsertutbud som innehåller både mer lättillgängliga och smalare akter. Problembeskrivning Som framgår av nulägesbeskrivningen ovan har en plattform byggts för utveckling av de kulturella och kreativa näringarna och Acusticums roll som regional ledare inom området. För att kunna ta nästa steg, både vad gäller att utveckla alla verksamheter vid Acusticum och att lyfta Acusticum till rollen som ledare inom området kulturella och kreativa näringar, finns ett antal problemställningar att lösa. I dagsläget är Acusticum en virtuell organisation där utvecklingsarbetet inte har någon hemvist, ansvaret för näringslivs- och etableringsarbetet för nya företag inte är tydligt uttalat, de kommunala verksamheterna är spridda i olika organisationer och har inte en gemensam mål- och strategibild, vilket gör samordningen av samtliga verksamhetsområden svår. Mer i detalj avses bland annat, ansvaret för den dagliga servicen i företagsbyn, inre- och yttre service och underhåll, utvecklingsarbetet, information/kommunikation, näringslivsutveckling/etableringsarbete, kulturverksamheten och områdets fysiska utveckling. Detta gör att Acusticum uppfattas som en otydlig, och därför inte naturlig part för andra; regionala, nationella och internationella, aktörer att interagera med vad gäller utvecklingsarbete inom utbildning och forskning, kultur och näringsliv. Detta kan exemplifieras med diskussionen om var länets dansinstitution ska ligga, Piteås brist på inflytande i verksamheten kultur-och näringsliv som etablerat sig i Luleå etc. Sammantaget är slutsatsen att ansvaret för kommunens viktigaste utvecklingsarena inte är tydligt uttalat. Förslag Bedömningen är att Acusticums möjligheter att verka som internationell aktör är mycket goda under förutsättning att de kommunala verksamheterna uppe på Acusticumområdet samlas i en(1) organisation. Bedömningen är att lösningen på detta är en bolagsbildning, med ett helägt, dotterföretag direkt under Kommunstyrelsen, dvs utanför PIKAB-koncernen. Syftet att inte lägga det inom PIKAB-koncernen är att bolaget inte uppfyller de traditionella kriterierna för ett bolag, dvs att man ska kunna gå runt på externa intäkter. För att ge ytterligare växtkraft inom kommunens två tillväxtområden är det viktigt att skapa en Science Park bestående av de kulturella och kreativa näringarna och området förnyelsebar energi.

3 Verksamhetsidé Genom att utveckla innovationsmiljön inom verksamhetsområdena, skapa förutsättningar för utveckling av näringsliv och universitetsutbildningar på såväl lokal, regional, nationell och internationell nivå. Verksamhetsområden Kulturella och kreativa näringar Clean Tech Science Park på Acusticumområdet Verksamheterna ovan samlas i en Science Park, placerad uppe på Acusticumområdet. En schematisk bild ser ut enligt nedan: Som framgår ovan finns samma grundinnehåll inom båda verksamhetsområdena, samma infrastruktur i form av lokaler och utemiljö. Båda delarna driver projekt, även om de är olika till struktur, storlek och innehåll och båda delarna har behov av affärsstöd, omvärldsspaning, utvecklingsresurser, information. Detta kan till stora delar samnyttjas. En science park med ovanstående uppbyggnad skulle vara något unikt såväl i regionen som i Sverige och skulle utgöra en mycket viktig del i kommunens utvecklingsarbete. Verksamhetsinnehåll En gemensam struktur för att bygga upp en innovationsmiljö, bestående av utvecklingsansvarig, näringslivsutvecklare, etablerare, informatör. De kommunala

4 verksamheterna som bedrivs inom ramen för Studio Acusticum och Go Business. Inre och yttre service tillhandahålls av Piteå Näringsfastigheter AB. Gemensam administration består av 1 vd och en ekonom/administratör Mål Fram till år 2021 ska antalet verksamma personer på området öka från 1200, år 2013 till Finansiering Bolaget är ett rent utvecklingsbolag i syfte att på effektivast möjliga sätt arbeta för att uppnå målen i kommunens Tillväxtprogram. Det innebär att bolaget med stor sannolikhet inte kan klara ett nollresultat, byggt på försäljning av varor och tjänster. Verksamheten kommer att behöva finansieringsstöd från olika aktörer. Bolaget har två typer av finansiering; grundfinansiering och projektfinansiering. Grundfinansieringen uppgår till 2,42 mkr som är befintliga samt ett behov av en utökning motsvarande 2 mkr. Projektfinansieringen beräknas uppgå cirka 2mkr, vilket tillsammans övriga projektfinansiärers insatser gör att bolagets årsomslutning beräknas ligga runt mkr. Ambitionen är att grundfinansieringen på sikt ska minska till förmån för projektfinansiering. En snabb marknadsundersökning har visat på ett stort intresse från privata aktörer att tillskjuta resurser för att medfinansiera verksamheten vid Piteå Science Park. Grundfinansiering Bolaget har ett verksamhetsbidrag från Piteå Kommun för att genomföra andemeningen i ovan beskriven affärsplan och verksamhetsidé. Verksamheten Acusticums framtida utveckling (TPR), Studio Acusticum(Kultur- och fritid) och Go Business(TPR) uppgår i bolaget och verksamhetsanslagen utgör grundfinansiering. Totalt uppgår det till 2,42 mkr och skulle i sin helhet anslås från Tillväxtpolitiska reserven. Det förutsätter en ramöverföring från Kultur- och fritidsnämnden motsvarande nettobudgeten för Studio Acusticum (1,5 mkr) I bolaget ska också området förnyelsebar energi ingå. Detta möjliggörs genom att Daniel Solander Energi Arena och Vindkraftcentrum uppgår i bolaget och de anslag om 1,0+0,9 mkr som för 2013 anslås till dessa verksamheter blir en del av grundfinansieringen. som då skulle uppgå till 4,32 mkr(2,42+1+0,9). Till detta finns behov av en utökning motsvarande 2 mkr för funktionerna vd, administration/ekonomi, information/kommunikation och etablering. För att undvika skattekonsekvenser behöver det utredas hur grundfinansieringen ske se ut.

5 Sammanställning: Befintliga verksamheter: Acusticums framtid Go Business Studio Acusticum Solander Science Park /DSEA Summa: 3,42 mkr Tillkommande funktioner, ej finansierade idag: Del av VD-tjänst Administration/ekonomi Information/kommunikation Etablering Lokalkostnader utbyggnad på området Summa Totalt, grundfinansiering: 2,00 mkr 5,42 mkr Projektfinansiering Utöver ovanstående grundverksamhet är det bolagets uppdrag att driva utvecklingen inom kreativa och kulturella näringar samt energiområdet. Dessa kan med fördel genomföras i projektform, då finansierat av Piteå Kommun som en av flera finansiärer. Inför EU:s kommande programperiod kan redan nu konstateras att den verksamhet som avses bedrivas vid Piteå Science Park ligger med helt rätt inriktning för att attrahera projektmedel från dessa fonder. Det egna kapitalet Bolaget ska agera utvecklingsmotor och kommer då att genomföra ett antal projekt i egen regi på uppdrag av kommunen. Likviditetsproblem kan då uppstå, främst med anledning av långa handläggningstider hos beslutande myndighet. Detta kan avhjälpas genom att en checkkredit upprättas inom ramen för kommunens internkontosystem. För att undvika höga räntekostnader uppgår det egna kapitalet om 1 mkr. Organisationsform Aktiebolag helägt under Kommunstyrelsen med styrning genom Kommunledningskontoret. Styrelse 7 ledamöter, med behov av externa ledamöter Aktiekapital sek Bolagsbildning Omvandla Renen AB till Acusticum Utveckling AB, från och med

6 Sammanfattning I syfte att möjliggöra nästa steg i Acusticums utveckling krävs en samordning av de kommunala resurserna och en förutsättning för detta är en bolagsbildning. Bolaget/Science Parken har som verksamhetsinnehåll: o Innovationsmiljö o Kreativa och kulturella näringar o Studio Acusticum o Utveckling av den fysiska miljön o Utvecklingsprojekt o Energiområdet Finansieringen består av en grundfinansiering och en projektfinansiering o Grundfinansiering befintliga anslag 2,42 mkr behov av nya anslag 2 mkr + lokalhyra nya lokaler Daniel Solander Energi Arena, 1 mkr(på sikt) o Projektfinansiering Befintliga anslag 2 mkr Externa finansiärer cirka 5 mkr

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2 Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt April 2011 Rapport 2011:2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Sammanfattning... 3 2. Genomgång av regionsjukhusens vårdavtal... 4 2.1

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR

UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR UPPDRAG KOMPETENSFÖRSÖRJNING ROLLEN SOM INTERMEDIÄR Gerry Andersson, Mats Holmquist, Erik Jakobsson, Fredrik Jönsson, Henrik Kock, Malin Ljungzell, Andreas Wallo, Carina Åberg Redaktör: Malin Ljungzell

Läs mer

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse

1 (2) Förslag till beslut. Kommunstyrelsen. Uthållig kommun. trafikstrategier, delta. temaområden. Dnr: 2011/386-KS. Delges. ID: Tjänsteskrivelse Stadsledningskontoret Anna Jungmarker Telefon: 021-39 23 97 E-post: anna.jungmarker@vasteras.se Delges Energimyndigheten TJÄNSTESKRIVELSE Dnr: 2011/386-KS Kommunstyrelsen 1 (2) Uthållig kommun- etappp

Läs mer

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017

Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Nordiskt samarbetsprogram för innovationsoch näringspolitiken 2014-2017 Innehåll 1 Förord...2 2 Möta framtidens utmaningar...3 3 Inriktning på samarbetet 2014-2017... 5 4 Temaområden och fyrtornsprojekt...

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2015-01-20 1 (25) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-01-20 Innehåll Samhällsbyggnadsnämndens och socialnämndens reglemente, revidering...3 Ansökan om investerings- och

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats

Ung i Ängelholm EN VAG IN. FORSLAG från projekt till mötesplats Ung i Ängelholm EN VAG IN FORSLAG från projekt till mötesplats INNEHÅLL FÖRORD BAKGRUND - Ung i Ängelholm PROJEKTSPÅR - Program för unga arbetssökande - Näringslivsengagemang - Entreprenörskap - Samverkan

Läs mer

Styra och leda i den nya verksamhetsvärlden

Styra och leda i den nya verksamhetsvärlden Styra och leda i den nya verksamhetsvärlden Resultatet av ett samarbete mellan Täby, Upplands Väsby och Vaxholms stad TREKOMMUNERS- PROJEKTET Denna skrift är framtagen på uppdrag av och i samråd med kommunerna

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs

God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Bilaga 8.a.ii 1(9) Landsbygdsavdelningen 2008-09-15 God beslutstakt, men låg anslutning till vissa landsbygdsåtgärder - riktade insatser behövs Sammanfattning Beslutstakten är överlag god och beviljade

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik

RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik RAPPORT Upphandlingsmodell för kollektivtrafik ökad samhällsnytta, fler resenärer eller mer kommersiell trafik Rapport 2010:2 Reviderad april 2010 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet

Läs mer